Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice"

Transkript

1 Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Jan Kubíček prof. PhDr. Kamil FUCHS, CSc. Znojmo, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice vypracoval samostatně na základě pokynů mého vedoucího práce. V práci jsou také uvedeny všechny použité zdroje, ze kterých jsem čerpal. Ve Znojmě dne. Jan Kubíček

3 Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval mému vedoucímu práce prof. PhDr. Kamilu Fuchsovi CSc. za jeho cenné rady a trpělivost při vedení mé bakalářské práce.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce tématu Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice se zaměřuje na analýzu a identifikaci vzájemných souvislostí mezi růstem deficitů státního rozpočtu a samostatného vývoje státního dluhu. Výsledky jsou zpracovány podle dokumentů Ministerstva financí od data vzniku samostatné České republiky v roce 1993 do roku Z těchto souvislostí je navrženo řešení státního dluhu. Klíčová slova státní rozpočet, státní dluh, vývoj, Česká republika Abstract The bachelor thesis on the topic The national debt and its development context in the Czech Republic focuses on analysis and identifications of mutual links between the state budget deficit growth and the national debt development. The results are elaborated according to Ministry of Finance s documents from the date of the independent Czech Republic origin in 1993 to the year On the basis of this, the solution of national debt is proposed. Key words state budget, national debt, development, the Czech Republic

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Státní rozpočet Rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Daně Lafferova křivka Ostatní příjmy Výdaje státního rozpočtu Nástroje fiskální politiky Funkce rozpočtu Typy rozpočtů Financování rozpočtového deficitu Emise státních dluhopisů Cyklické a strukturální deficity Ekonomické přístupy Státní dluh Rozdělení státního dluhu Měření státního dluhu Příčiny růstu českého státní dluhu Náklady státního dluhu Důsledky státního dluhu Snižování státního dluhu Praktická část Ministerstvo financí Státní závěrečný účet Vývoj státního rozpočtu České republiky Vývoj státního dluhu České republiky Plnění maastrichtských kritérií Kritérium veřejných rozpočtů...48

8 4.5.2 Kritérium vládního dluhu Postavení státního dluhu ČR v EU Řešení státního dluhu Závěr Seznam použité literatury...55

9 1 Úvod Státní dluh s jeho souvislostmi je jedno z nejdiskutovanějších témat, které hýbe českou politickou scénou, ale i veřejností a médiemi. Ve většině zpravodajských pořadech můžeme slyšet informace např. o schvalování státního rozpočtu, zvyšování daní, valorizaci důchodů a jiných zprávách, které ať už v užším nebo širším kontextu souvisí s danou problematikou státního dluhu. První část teoretické části patří státnímu rozpočtu. V jejím úvodu je nejdříve státní rozpočet definován. Dále jsou zde popsány etapy rozpočtového procesu. V následující kapitole jsou uvedeny příjmy státního rozpočtu, podrobně jsou rozebrány zejména daně, se kteréma souvisí Lafferova křivka, která je zde také popsána i znázorněna. Na druhé straně jsou výdaje státního rozpočtu, mezi které patří zejména transferové platby a vládní výdaje za statky a služby, dále můžeme členit výdaje na mandatorní a nemandatorní. Následně jsou zde uvedeny nástroje fiskální politiky, tedy diskreční opatření a věstavěné stabilizátory. Další kapitola je věnována funkcím rozpočtů, které rozlišujeme na funkce alokační, redistribuční a stabilizační. Následuje analýza typů rozpočtů, jedná se o rozpočet přebytkový, vyrovnaný a deficitní, je zde také zobrazen graf, který znázorňuje všechny tři tyto typy. a možnosti financování rozpočtového deficitu, které můžeme rozlišit na daňové a dluhové financování, podrobněji je rozebrána možnost financování emisemi státních dluhopisů. V další části jsou podrobně rozebrány cyklické a strukturální deficity se svými souvislostmi, oba deficity jsou zobrazeny na grafu.. V závěrečné kapitole této části jsou formulovány ekonomické přístupy k dané problematice, jedná se o přístup klasický a přístup keynesiánský. Druhá část je zaměřena na samotný pojem státní dluh. V jejím úvodní části je státní dluh identifikován i se svým rozdělením, tj. na dluh hrubý a čistý a z pohledu komu dlužíme na dluh vnitřní a vnější a konsolidovaný a nekonsolidovaný. Další kapitola je věnována na měření státního dluhu. Státní dluh je měřen podle tzv. Maastrichtskými kritériem, těmito kritériemi jsou 9

10 kritérium vládního deficitu a kritérium vládního dluhu. Dále jsou uvedeny příčiny růstu státního dluhu, mezi něž patří stále se opakující deficitní rozpočet a také přebírání nesplacených dluhů od státních a soukromých firem či bank. Následující kapitola se věnuje nákladům státního dluhu, tedy úrokům, v související tabulce jsou částky těchto úroků v letech Dále je rozebráno jaké může mít důsledky státní dluh na rozpočtové, fiskální i makroekonomické stránce. V závěrečné kapitole teoretické části jsou naznačeny možné způsoby snižování zadlužení, které rozlišujeme na aktivní a pasivní způsoby. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na analýzu vývoje státního rozpočtu v letech Následuje vývoj státního dluhu ve stejném období. Dále je zde vyhodnoceno plnění maastrichtských kritérií, a to jak kritéria veřejných rozpočtů, tak i kritéria vládního dluhu. Následně je zanalyzováno postavení českého státního dluhu v rámci Evropské unie a na závěr navrženo řešení státního dluhu. 10

11 2 Cíl práce a metodika Cílem této bakalářské práce je identifikovat hlavní faktory růstu státního dluhu České republiky a doporučit, jakými možnými způsoby lze toto zadlužení postupně snižovat. Pomocí odborné literatury jsou zde zachyceny základní souvislosti mezi vývojem státního rozpočtu a státního dluhu a identifikovány ekonomické teorie k problému státního dluhu. Prostřednictvím analýzy dat na internetových stránkách Ministerstva financí České republiky je zde uveden vývoj státního rozpočtu a státního dluhu České republiky. Pomocí dat Českého statistického jsou vypracovány grafy podílů sald státních rozpočtů na HDP a podílu státního dluhu na HDP. Následně prostřednictvím dat Eurostatu je zde uveden graf zadluženosti všech zemí Evropské unie. 11

12 3 Teoretická část 3.1 Státní rozpočet Dříve než se dostaneme k definici a identifikaci pojmu státní dluh musíme si vymezit a analyzovat státní rozpočet a jeho souvislosti, jež jsou nepostradatelné pro pochopení samotného problému státního dluhu. Státní rozpočet je centralizovaným peněžním fondem, představuje ústřední prvek systému veřejných financí, kterým prochází více než třetina celkového HDP. Příjmová a výdajová stránka státního rozpočtu jsou užívány k dosažení cílů stabilizační politiky, tj. úrovně zaměstnanosti, případně cenové stability. 1 Státní rozpočet je rozčleněn na jednotlivé složky státní správy, tj. ministerstva a další orgány. Oblast hospodářské politiky, která používá jako nástroj rozpočet se nazývá rozpočtová politika. V České republice jej schvaluje každým rokem parlament Rozpočtový proces K sestavování a následné realizaci státního rozpočtu dochází v rámci rozpočtového procesu, což je zákonem stanovený postup a skládá se ze čtyř dílčích etap, jimiž jsou: návrh státního rozpočtu, jenž na základě střednědobého rozpočtového výhledu, makroekonomických prognóz a programového vyhlášení vlády sestavuje Ministerstvo financí České republiky; schvalování státního rozpočtu, v jejímž rámci je uvedený návrh nejprve schválen Vládou České republiky, která jej následně předkládá ve formě Zákona 1 Fuchs, Kamil. Makroekonomie. 1. vyd. Znojmo, 2010., str.77 2 MÁČE MIROSLAV. Makroekonomie v kostce. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN , str

13 o státním rozpočtu Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Pokud je takto nevržený zákon Poslaneckou sněmovnou přijat, nabývá obvykle účinnosti k 1. lednu příslušného roku plnění státního rozpočtu, což je etapa, v níž jsou postupně realizovány jednotlivé dříve navržené výdaje, příjmy, výpůjčky a další finanční transakce spojené se státním rozpočtem; kontrola státního rozpočtu, k níž dochází jednak průběžně, a to prostřednictvím Ministerstva financí České republiky a jednak po uplynutí rozpočtového období, kdy vláda překládá Poslanecké sněmovně se schválení Vládní návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu státního závěrečného ůčtu ČR. Vrcholnou kontrolu státní rozpočtu pak provádí Nejvyšší kontrolní úřad Příjmy státního rozpočtu Daně Nejprve a nejobsáhleji se budeme věnovat největší složkou příjmů státního rozpočtu, což jsou daně. Daň je povinná platba, kterou občan odvádí v předem stanovených lhůtách a výších do státního rozpočtu. Daně existují v různých formách, z hlediska peněžních toků, které představuje placení a vybírání daní, rozlišujeme daně přímé a nepřímé. Daně přímé jsou vyměřeny v závislosti na důchodu nebo majetku. Mezi hlavní přímé daně řadíme individuální důchodovou daň, kterou platí fyzické osoby a daň z důchodu společností, kterou platí právnické osoby. Dalšími nepřímými daněmi jsou daně dědické, darovací, daň z majetku atd. 3 TULEJA, Pavel. Analýza pro ekonomy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, vi, 336 s. ISBN , str

14 Daně nepřímé jsou daně uvalené na statky a služby, kdy jednotlivce zasahují nepřímo. Typickou nepřímou daní je daň z přidané hodnoty, jež má charakter spotřební daně a je součástí každého prodeje zboží či služby. V České republice rozlišujeme dvě sazby této daně, a to základní a sníženou. Jinou formou nepřímé daně je daň z obratu, která je vybírána v závislost na výši ceny a sazby z každé tržní transakce. Dále do nepřímých daní zahrnujeme fiskální monopolní daň, která je svým charakterem daní spotřební a je uvalena např. na tabákové výrobky, alkohol a benzín Lafferova křivka S daňovou problematikou úzce souvisí Lafferova křivka, kterou sestrojil americký ekonom Arthur Laffer. 5 Křivka ukazuje, že maximální daňová sazba neznamená maximální daňový výnos. Při nulové daňové sazbě bude daňový výnos nulový, ale i při 100 % zdanění je objem vybraných daní nulový, protože jsou ekonomické subjekty demotivovány takto vysokou daňovou sazbou a nevyplatí se jim provádět žádnou ziskovou činnost. Křivka udává, že s rostoucí mírou zdanění se daňový výnos zvyšuje, ale jen do určitého bodu, od tohoto bodu daňový výnos klesá. Lafferův bod značí růst daňového výnosu, ale již ne tak výraznou intenzitou, jakou roste míra zdanění. Za tímto bodem se vyšší zdanění projeví negativně a celkový daňový výnos klesá, zde mluvíme o tzv. prohibitivní zóně. Problémem Lafferovy křivky je, že nikdo neví jaká průměrná daňová sazba by maximalizovala objem daňových příjmů. Když na počátku 80. let byly v USA daňové sazby sníženy, výsledkem nebyl růst, ale naopak pokles celkových daňových příjmů. 6 4 Fuchs, Kamil. Makroekonomie. 1. vyd. Znojmo, 2010., str.77 5 MÁČE MIROSLAV. Makroekonomie v kostce. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN , str IZÁK, Vratislav. Fiskální politika. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2005, 209 s. ISBN , str

15 Graf č. 1 Lafferova křivka Zdroj: Lafferova křivka. In: [online]. [cit ]. Dostupnéz:http://www.financemanagement.cz/080vypisPojmu.php?X=Lafferova+krivka&IdPojPass = Ostatní příjmy Do dalších příjmů státního rozpočtu zahrnujeme platby na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, které platí každý občan České republiky povinně. Do ostatních příjmů státního rozpočtu řadíme např. i přijaté úroky, příjmy z pronájmu majetku, splátky poskytnutých úvěrů, příjmy z prodeje majetku nebo přijaté dotace Výdaje státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu tvoří z dominantní části dvě složky, jsou to transferové platby a výdaje na státní nákupy výrobků a služeb. Transferové platby, ale také transfery, jsou jednostranné rozpočtové výdaje, které směřují k jiným subjektům. Řadíme sem např. výplaty starobních důchodů, invalidních důchodů nebo podpory v nezaměstnanosti. Zdroji transferových plateb jsou daňové příjmy. Právě rozdíl mezi daněmi a transfery označujeme jako čisté daně. Výdaje na státní nákupy výrobků a služeb jsou vynakládány na tržní transakce. 7 TULEJA, Pavel; MAJEROVÁ, Ingrid; NEZVAL, Pavel. Základy makroekonomie. Vyd. 1. Brno: Computer Press, c2006, viii, 311 s. ISBN , str

16 Jejich zdrojem jsou čisté daně, jestliže je jejich rozsah nedostatečný jsou kryty půjčkou, popř. emisí dodatečných peněz. 8 Mezi další rozpočtové výdaje patří např. subvence podnikům, což jsou transferové platby směřující do dopravy, zemědělství nebo sloužící na podporu exportu apod. Ostatními rozpočtovými výdaji jsou pak splátky dluhů či úroky z dluhů. 9 Z jiného pohledu lze členit výdaje státního rozpočtu na mandatorní a nemandatorní. Mandatorní výdaje jsou povinné, stát je musí uhradit bez ohledu na skutečnou výši svých příjmu, pokud by tak neudělal, porušil by zákony a riskoval by tím rozvrat ekonomiky. Nemandatorní výdaje jsou ostatní nepovinné výdaje, které stát realizuje podle aktuální hospodářské politky vlády Nástroje fiskální politiky Jak již bylo uvedeno základními nástroji fiskální (rozpočtové) politiky jsou příjmy a výdaje plynoucí do státního rozpočtu. S ohledem na jejich výši, strukturu, ale také jejich změnu výsledkem jednorázových rozhodnutí, popř. reakci na vývoj ekonomiky rozlišujeme diskreční opatření a vestavěné stabilizátory. Diskreční opatření jsou jednorázová, záměrná rozhodnutí vlády, která jsou využívána v závislosti na makroekonomických situacích, za účelem podpory ekonomické rovnováhy země. Řadíme sem např. změnu výše daňové sazby nebo zvýšení nebo naopak snížení některých rozpočtových výdajů. Vestavěné stabilizátory jsou nástroje, které po zavedení fungují v ekonomice automaticky. Tyto automatické stabilizátory jsou konstruovány tak, aby zmírňovaly výkyvy v ekonomice. Např. pokud je ekonomika na vzestupu, tedy v expanzi automaticky omezují výdaje, chovají se tedy restriktivně a naopak pokud je ekonomiky v poklesu, automaticky se výdaje zvyšují, čímž působí expanzivně. 8 Fuchs, Kamil. Makroekonomie. 1. vyd. Znojmo, 2010., str.78 9 TULEJA, Pavel; MAJEROVÁ, Ingrid; NEZVAL, Pavel. Základy makroekonomie. Vyd. 1. Brno: Computer Press, c2006, viii, 311 s. ISBN , str Výdaje státního rozpočtu. CEED [online]. [cit ]. Dostupné z: 16

17 Patří sem např. pojištění pro případ nezaměstnanosti nebo progresivní daně z příjmů Funkce rozpočtu Funkce rozpočtové politiky rozlišujeme na mikroekonomické a makroekonomické. Mikroekonomické funkce jsou funkce alokační a redistribuční. Alokační funkce se soustředí na vynaložení finančních prostředků na úhradu produkce veřejných statků. Má také vliv na alokaci výrobních faktorů s ohledem na existenci pozitivních a negativních externalit. Redistribuční funkce nebo také přerozdělovací, se snaží o zmírnění nerovností v tržním rozdělování důchodu. V makroekonomické rovině je zásadní především funkce stabilizační, jež spočívá ve změnách vládních výdajů a příjmů, které mají za úlohu odstranit odchylky skutečného produktu od produktu potenciálního Typy rozpočtů Rozdíl mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu představuje saldo, které může být kladné nebo záporné. Jestliže příjmy převyšují výdaje, státní rozpočet nazýváme jako přebytkový. Pokud jsou výdaje stejně velké jako příjmy a saldo je nulové, státní rozpočet je vyrovnaný. Ve většině případech, stejně jako v České republice ale saldo bývá záporné, kde výdaje převyšují příjmy, čímž vzniká deficit státního rozpočtu. 13 Jednotlivé typy rozpočtů si můžeme znázornit na jednoduchém grafu, kde R jsou příjmy a E výdaje státního rozpočtu. Při výkonu Y1 máme znázorněn vyrovnaný rozpočet, neboť příjmy i výdaje jsou protínány (vyrovnány). Při výkonu Y2 jsou příjmy nižší, než výdaje a při výkonu Y3 je tomu přesně naopak. 11 JUREČKA, Václav. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 332 s. ISBN , str JUREČKA, Václav. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 332 s. ISBN , str MUSIL, Petr. Ekonomie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 412 s. ISBN , str

18 Graf č. 3 Deficitní, vyrovnaný a přebytkový rozpočet Zdroj: Vlastní zpracování - údaje převzaty z Makroekonomie, Fuchs Financování rozpočtového deficitu Pokud vláda hospodaří s deficitním státním rozpočtem, musí tento deficit financovat jinými, než běžnými příjmy. Způsoby krytí deficitu rozdělujeme do dvou kategorií. Patří do nich daňové financování a také financování dluhové. Daňové financování spočívá ve zvýšení rozpočtových příjmů cestou zvýšením daňových sazeb. Jedná se ovšem o nepopulární politické rozhodnutí, neboť jsou ekonomické subjekty na toto nařízení citliví a v příštím volebním období se politikům snižuje možnost jejich znovuzvolení. Navíc toto rozhodnutí má dopad i na ekonomiku, neboť demotivuje ekonomické subjekty a má dopad i na spotřební část agregátní poptávky. Do dluhového financování řadíme monetizaci deficitu, která spočívá v emisi dodatečných peněžních prostředků, čímž se zvyšuje nabídka peněz v ekonomice, ovšem zároveň vyvolává inflační tlaky. Další alternativou je zahraniční úvěr. Toto 14 Fuchs, Kamil. Makroekonomie. 1. vyd. Znojmo, 2010., str.79 18

19 řešení může mít zahraničněpolitické podmíněnosti a výplata úroků vytváří odliv části hodnoty vytvořené v tuzemsku do zahraničí. Výhodou této alternativy je skutečnost, že poptávka vlády po dodatečných penězích nevyvolá růst úrokové míry na finančním trhu. Poslední možností dluhového financování je emise státních dluhopisů. Touto variantou se budeme podrobněji zaobírat v následující kapitole Emise státních dluhopisů Vláda může krýt deficit státní rozpočet i tak, že emituje státní dluhopisy. Dluhopisy jsou cenné papíry, které jsou emitované s pevným úrokovým výnosem a splatné v předem stanoveném termínu. 16 Státní dluhopisy v České republice emituje samotný stát zastoupený Ministerstvem financí. Z hlediska splatnosti rozlišujeme tři typy státních dluhopisů, a to krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Krátkodobé státní dluhopisy mají splatnost do jednoho roku a řadíme sem státní pokladniční poukázky, se kterýma stát obchoduje na peněžním trhu, evidenci jejich majitelů vede Česká národní banka. Střednědobé státní dluhopisy mají splatnost do deseti let a dlouhodobé nad deset let. Oba tyto typy jsou fixně i variabilně úročené se splátkou jistiny v den splatnosti, kdy předběžné splacení není možné a obchoduje se s nimi na kapitálovém trhu. Jsou evidovány v Centrálním depozitáři cenných papírů Cyklické a strukturální deficity Při analýze rozpočtového deficitu je nezbytné nejdříve odhalit příčiny, které stojí za jeho vznikem. V ekonomické teorii rozlišujeme dva typy deficitů a to deficit cyklický a deficit strukturální. 15 JUREČKA, Václav. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 332 s. ISBN , str JUREČKA, Václav. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 332 s. ISBN , str Finanční nástroje. Ministerstvo financí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 Deficit cyklický, nazývaný též pasivní je neplánovaný schodek, který vzniká v důsledku některých vnějších faktorů. Za jeden z nich můžeme považovat hospodářský cyklus, neboť při jeho poklesu se snižuje základ důchodových daní i celková spotřeba, což vede k menšímu objemu vybraných daní z příjmů. Jinými vnějšími faktory jsou např. přírodní katastrofy, které mají za příčinu zvýšení veřejných výdajů. 18 Pokud cyklický deficit vzniká jako důsledek hospodářských cyklů, jeho růst či pokles tedy ovlivňuje kolísání produktu a cenové hladiny. Vliv na saldo státního rozpočtu nemají jen ekonomické výkyvy, ale také nařízení tvůrců fiskální politiky. Právě tato nařízení se promítají ve strukturální části rozpočtového deficitu. 19 Strukturální deficit, nazýván také aktivní má na rozdíl od cyklického záměrný charakter. Jeho příčinou může být kterékoliv vládní rozhodnutí, které se projeví buď na příjmové nebo na výdajové stránce státního rozpočtu. Mezi nejčastější příčiny řadíme expanzivní fiskální politiku, při níž vláda pomocí vyšších výdajů usiluje o podporu agregátní nabídky a stabilizaci ekonomiky. Dále jsou to politická rozhodnutí, která se projevují snižováním daní resp. zvyšováním různých výdajů na základě politických rozhodnutí. 20 Obě tyto části jsou graficky znázorněny na grafu č LAJTKEPOVÁ, Eva. Veřejné finance. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 151 s. ISBN , str TULEJA, Pavel; MAJEROVÁ, Ingrid; NEZVAL, Pavel. Základy makroekonomie. Vyd. 1. Brno: Computer Press, c2006, viii, 311 s. ISBN , str LAJTKEPOVÁ, Eva. Veřejné finance. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 151 s. ISBN , str

21 Graf č. 2 Cyklický a strukturální deficit Zdroj: FUCHS, Kamil; TULEJA, Pavel. Základy ekonomie, 2003, str Ekonomické přístupy V ekonomické literatuře můžeme vyhledat v tématu státního rozpočtu dva odlišné teoretické přístupy, je to přístup klasický a přístup keynesiánský. Klasický přístup říká, že růst státního rozpočtu v poměru k HDP má za příčinu zpomalení ekonomického růstu, a to z několika důvodů. Prvním důvodem je fakt, že zvyšování daní oslabuje motivaci lidí k výkonům i ke spořivosti, což v konečném důsledku snižuje nabídku práce i tvorbu kapitálu. Druhým důvodem je to, že veřejné statky se svou povahou podobají spíše statkům spotřebním než statkům investičním, tudíž velký statní rozpočet vlastně zvyšuje veřejnou spotřebu na úkor soukromých investic. Podle tohoto přístupu krátkodobě mohou státní výdaje ekonomický růst urychlit, dlouhodobě však zvětšování státního rozpočtu ekonomický růst spíše zpomaluje Keynesiánský přístup vychází z předpokladu, že ekonomické zdroje země nejsou plně využívány, a tak růst státních výdajů vyvolá větší využívání 21

22 ekonomických zdrojů a urychlí ekonomický růst. Státní výdaje mají prorůstový efekt, a to zejména pokud jsou financovány půjčkami, nikoliv daněmi. Schodky státního rozpočtu tedy nejsou považovány za nebezpečné, naopak jsou účinným nástrojem k tomu, jak zvýšit hospodářský růst. Tato politika je pak doporučována zejména v době hospodářské recese, kdy nejsou ekonomické zdroje plně využívány. Hlavním argumentem proti tomuto přístupu je efekt vytěsňování soukromých výdajů státními výdaji. Pokud vláda zvýší rozpočtové výdaje a financuje je půjčkami, konkuruje soukromým firmám při získávání úvěrů. Banky raději půjčují vládě, neboť to pro ně znamená prakticky nulové riziko. Když vláda takto odčerpá soukromému sektoru zapůjčitelné fondy úroková míra se zvýší, což nakonec sníží soukromé investice i spotřebu a soukromá poptávka je vytěsněna poptávkou vlády Státní dluh V první části této práce jsme se věnovali a podrobně rozebrali pojem státní rozpočet, což je určující k pochopení samotného problému pojmu státní dluh. V části druhé už se budeme konkrétně zaobírat státním dluhem a jeho souvislostmi. Zanalyzujeme si rozdělění státního dluhu, jak vůbec vzniká, jaké jsou příčiny jeho růstu, jeho následky a nakonec jaké jsou možnosti jeho snižování. Existují dva teoretické přístupy pochopení pojmu státní dluh. První z nich říká, že teoreticky nejsprávnějším pojmem, jenž souhrnně označuje závazky státu je pojem veřejný dluh, protože v konečném důsledku dluhové břemeno nenese stát, ale veřejnost. Podstatnější než způsob vzniku je způsob jeho úhrady. Veřejný dluh představuje pohledávku vůči současné i budoucí daňové povinnosti obyvatelstva. V české praxi však tento přístup není respektován. Pojmy veřejný a státní dluh označují závazky odlišných subjektů. Zatímco pojem státní dluh označuje dluh centrální vlády, pojem veřejný dluh označuje dluh všech prvků, které tvoří 21 Robert Holman: Státní rozpočet a politika ekonomického růstu [online] [cit ]. ISSN Dostupné z: 22

23 soustavu veřejných financí. Veřejný dluh tvoří dluh centrální banky, dluh místní správy a samosprávy, jenž zahrnuje dluhy krajů a obcí a dluhy parafiskálních fondů Rozdělení státního dluhu Při charakterizování finanční pozice státu je důležité rozlišit hrubý a čistý dluh. Hrubý státní dluh vyjadřuje celkový objem závazků státu bez ohledu na objem jeho pohledávek. Standartně je v mezinárodních statistikách veřejný dluh uváděn jako hrubý. Čistý státní dluh představuje celkový objem závazku státu snížený o objem jeho pohledávek. 23 Pokud je rozdíl mezi závazky a pohledávkami státu záporný pak sektor vládních institucí zaujímá vůči ostatním ekonomickým subjektům věřitelskou pozici, naopak pokud je tento rozdíl kladný zaujímá pozici dlužnickou. 24 Z pohledu kdo je držitelem státních obligací rozlišujeme vnitřní státní dluh a vnější (zahraniční) státní dluh. Vnitřní státní dluh je rozdělen mezi tuzemské držitele. S ohledem na obvykle nízkou úrokovou sazbu, nízkou míru rizika a daňové zvýhodnění je veřejný dluh držen kapitálově silnými a dostatečně likvidními institucemi, jako jsou domácí komerční banky, pojišťovny, investiční a pojistné fondy. 25 Vnější (zahraniční) dluh obsahuje jak zahraniční zadlužení vlády a veřejného sektoru, tak i zahraniční zadlužení firem. Do zahraničního dluhu vlády zahrnujeme především půjčky od mezinárodních institucí, vládní cenné papíry v držení zahraničních subjektů a také např. přijaté mezivládní půjčky DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xx, 343 s. ISBN , str DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xx, 343 s. ISBN , str TULEJA, Pavel. Analýza pro ekonomy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, vi, 336 s. ISBN , str DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xx, 343 s. ISBN , str JUREČKA, Václav. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 332 s. ISBN , str

24 Z jiného pohledu můžeme státní dluh členit na konsolidovaný a nekonsolidovaný. Konsolidovaný státní dluh je hrubý veřejný dluh do něhož nejsou zaznamenány pohledávky, které mají ekonomické subjekty vůči ostatním orgánům ústředních vládních a místních institucí a fondům sociálního zabezpečení. Naopak nekonsolidovaný státní dluh definujeme jako dluh, které mají ústřední vládní orgány vůči jiným vládním institucím Měření státního dluhu Míra zadlužení státu je měřena tzv. poměrnými ukazateli z nich nejvýznamnější jsou Maastrichtská fiskální kritéria nominální konvergence. Cílem těchto kritérii je snaha přimět země Evropské unie k udržení fiskální disciplíny pomocí hospodaření s vyrovnaným nebo přebytkovým státním rozpočtem, které by zapříčinilo postupné snižování státního dluhu a umožnilo by fungování automatických stabilizátorů. 28 Těmito kritérii konkrétně rozumíme: Kritérium vládního deficitu, které je splněno za tehdy, pokud skutečný či plánovaný podíl čistých výpůjček vlády na hrubém domácím produktu nepřekračuje v kupních cenách 3 % Kritérium vládního dluhu při jehož splnění nesmí podíl hrubého veřejného dluhu vlády na hrubém domácím produktu překročit v kupních cenách hranici 60 % TULEJA, Pavel. Analýza pro ekonomy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, vi, 336 s. ISBN , str Definice a měření státního dluhu. [online] [cit ]. Dostupné z: 29 TULEJA, Pavel. Analýza pro ekonomy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, vi, 336 s. ISBN , str

25 Příčiny růstu českého státní dluhu Prudké zvyšování českého státního dluhu po roce 1996 bylo způsobena dvěma hlavními faktory. Prvním z nich je stále se opakující deficitní státní rozpočet, kterým sme se podrobněji zaobírali v kapitole 3.5. Druhým faktorem je přebírání nesplacených dluhů od státních i soukromých firem a bank. Vzhledem k tomu, že spousta podniků a bank byla velmi dlouho vlastněna nebo alespoň spoluvlastněna státem, jejich závazky se staly i závazky státu. Nesplacené dluhy podniků a bank, převzaté státem, označujeme jako skrytý státní dluh. O kvantifikaci toho tzv. transformačního dluhu se pokusilo Ministerstvo financí při anýze těchto nákladů, které rozdělilo do tří skupin. Do první patří transformační náklady, tedy náklady na řešení problémů státních podniků a bank. Do druhé řadíme tzv. podprivatizační náklady, které souvisí s privatizací jednotlivých subjektů s cílem jejich, co největšího ocenění. Do třetí skupiny zahrnujeme náklady ostatních operací, což jsou náklady spojené s konsolidací a stabilizací bankovního sektoru. Značná část těchto nákladů navyšovala deset let přímo státní dluh. Příčina růstu veřejného zadlužení řadu let procházela mimo veřejné finance a ve většině případech i mimo veřejnou kontrolu. Až v roce 2001 začínají tyto náklady procházet státním rozpočtem, kdy vznikají dvě nové rozpočtové kapitoly, a to státní dluh a operace státních finančních aktivit. Tyto náklady zvyšují deficit státního rozpočtu a podléhají parlamentní kontrole. Dalším problémem jsou závazky ze státních úvěrových garancí, kdy jejich výše k roku 2007 dosahovala k 383 miliardám korun a náklady s jejich realizací činily 27 mld. Kč DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xx, 343 s. ISBN , str

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA

Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA Case studies Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA P. Blažek, L. Niedermayer, J. Bušek Cenné díky za odborné konzultace a připomínky k obsahu patří: P. Sobíškovi

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2014 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE

ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE Diplomová práce 2010 Tomáš Kouba Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více