Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice"

Transkript

1 Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Jan Kubíček prof. PhDr. Kamil FUCHS, CSc. Znojmo, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice vypracoval samostatně na základě pokynů mého vedoucího práce. V práci jsou také uvedeny všechny použité zdroje, ze kterých jsem čerpal. Ve Znojmě dne. Jan Kubíček

3 Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval mému vedoucímu práce prof. PhDr. Kamilu Fuchsovi CSc. za jeho cenné rady a trpělivost při vedení mé bakalářské práce.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce tématu Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice se zaměřuje na analýzu a identifikaci vzájemných souvislostí mezi růstem deficitů státního rozpočtu a samostatného vývoje státního dluhu. Výsledky jsou zpracovány podle dokumentů Ministerstva financí od data vzniku samostatné České republiky v roce 1993 do roku Z těchto souvislostí je navrženo řešení státního dluhu. Klíčová slova státní rozpočet, státní dluh, vývoj, Česká republika Abstract The bachelor thesis on the topic The national debt and its development context in the Czech Republic focuses on analysis and identifications of mutual links between the state budget deficit growth and the national debt development. The results are elaborated according to Ministry of Finance s documents from the date of the independent Czech Republic origin in 1993 to the year On the basis of this, the solution of national debt is proposed. Key words state budget, national debt, development, the Czech Republic

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Státní rozpočet Rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Daně Lafferova křivka Ostatní příjmy Výdaje státního rozpočtu Nástroje fiskální politiky Funkce rozpočtu Typy rozpočtů Financování rozpočtového deficitu Emise státních dluhopisů Cyklické a strukturální deficity Ekonomické přístupy Státní dluh Rozdělení státního dluhu Měření státního dluhu Příčiny růstu českého státní dluhu Náklady státního dluhu Důsledky státního dluhu Snižování státního dluhu Praktická část Ministerstvo financí Státní závěrečný účet Vývoj státního rozpočtu České republiky Vývoj státního dluhu České republiky Plnění maastrichtských kritérií Kritérium veřejných rozpočtů...48

8 4.5.2 Kritérium vládního dluhu Postavení státního dluhu ČR v EU Řešení státního dluhu Závěr Seznam použité literatury...55

9 1 Úvod Státní dluh s jeho souvislostmi je jedno z nejdiskutovanějších témat, které hýbe českou politickou scénou, ale i veřejností a médiemi. Ve většině zpravodajských pořadech můžeme slyšet informace např. o schvalování státního rozpočtu, zvyšování daní, valorizaci důchodů a jiných zprávách, které ať už v užším nebo širším kontextu souvisí s danou problematikou státního dluhu. První část teoretické části patří státnímu rozpočtu. V jejím úvodu je nejdříve státní rozpočet definován. Dále jsou zde popsány etapy rozpočtového procesu. V následující kapitole jsou uvedeny příjmy státního rozpočtu, podrobně jsou rozebrány zejména daně, se kteréma souvisí Lafferova křivka, která je zde také popsána i znázorněna. Na druhé straně jsou výdaje státního rozpočtu, mezi které patří zejména transferové platby a vládní výdaje za statky a služby, dále můžeme členit výdaje na mandatorní a nemandatorní. Následně jsou zde uvedeny nástroje fiskální politiky, tedy diskreční opatření a věstavěné stabilizátory. Další kapitola je věnována funkcím rozpočtů, které rozlišujeme na funkce alokační, redistribuční a stabilizační. Následuje analýza typů rozpočtů, jedná se o rozpočet přebytkový, vyrovnaný a deficitní, je zde také zobrazen graf, který znázorňuje všechny tři tyto typy. a možnosti financování rozpočtového deficitu, které můžeme rozlišit na daňové a dluhové financování, podrobněji je rozebrána možnost financování emisemi státních dluhopisů. V další části jsou podrobně rozebrány cyklické a strukturální deficity se svými souvislostmi, oba deficity jsou zobrazeny na grafu.. V závěrečné kapitole této části jsou formulovány ekonomické přístupy k dané problematice, jedná se o přístup klasický a přístup keynesiánský. Druhá část je zaměřena na samotný pojem státní dluh. V jejím úvodní části je státní dluh identifikován i se svým rozdělením, tj. na dluh hrubý a čistý a z pohledu komu dlužíme na dluh vnitřní a vnější a konsolidovaný a nekonsolidovaný. Další kapitola je věnována na měření státního dluhu. Státní dluh je měřen podle tzv. Maastrichtskými kritériem, těmito kritériemi jsou 9

10 kritérium vládního deficitu a kritérium vládního dluhu. Dále jsou uvedeny příčiny růstu státního dluhu, mezi něž patří stále se opakující deficitní rozpočet a také přebírání nesplacených dluhů od státních a soukromých firem či bank. Následující kapitola se věnuje nákladům státního dluhu, tedy úrokům, v související tabulce jsou částky těchto úroků v letech Dále je rozebráno jaké může mít důsledky státní dluh na rozpočtové, fiskální i makroekonomické stránce. V závěrečné kapitole teoretické části jsou naznačeny možné způsoby snižování zadlužení, které rozlišujeme na aktivní a pasivní způsoby. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na analýzu vývoje státního rozpočtu v letech Následuje vývoj státního dluhu ve stejném období. Dále je zde vyhodnoceno plnění maastrichtských kritérií, a to jak kritéria veřejných rozpočtů, tak i kritéria vládního dluhu. Následně je zanalyzováno postavení českého státního dluhu v rámci Evropské unie a na závěr navrženo řešení státního dluhu. 10

11 2 Cíl práce a metodika Cílem této bakalářské práce je identifikovat hlavní faktory růstu státního dluhu České republiky a doporučit, jakými možnými způsoby lze toto zadlužení postupně snižovat. Pomocí odborné literatury jsou zde zachyceny základní souvislosti mezi vývojem státního rozpočtu a státního dluhu a identifikovány ekonomické teorie k problému státního dluhu. Prostřednictvím analýzy dat na internetových stránkách Ministerstva financí České republiky je zde uveden vývoj státního rozpočtu a státního dluhu České republiky. Pomocí dat Českého statistického jsou vypracovány grafy podílů sald státních rozpočtů na HDP a podílu státního dluhu na HDP. Následně prostřednictvím dat Eurostatu je zde uveden graf zadluženosti všech zemí Evropské unie. 11

12 3 Teoretická část 3.1 Státní rozpočet Dříve než se dostaneme k definici a identifikaci pojmu státní dluh musíme si vymezit a analyzovat státní rozpočet a jeho souvislosti, jež jsou nepostradatelné pro pochopení samotného problému státního dluhu. Státní rozpočet je centralizovaným peněžním fondem, představuje ústřední prvek systému veřejných financí, kterým prochází více než třetina celkového HDP. Příjmová a výdajová stránka státního rozpočtu jsou užívány k dosažení cílů stabilizační politiky, tj. úrovně zaměstnanosti, případně cenové stability. 1 Státní rozpočet je rozčleněn na jednotlivé složky státní správy, tj. ministerstva a další orgány. Oblast hospodářské politiky, která používá jako nástroj rozpočet se nazývá rozpočtová politika. V České republice jej schvaluje každým rokem parlament Rozpočtový proces K sestavování a následné realizaci státního rozpočtu dochází v rámci rozpočtového procesu, což je zákonem stanovený postup a skládá se ze čtyř dílčích etap, jimiž jsou: návrh státního rozpočtu, jenž na základě střednědobého rozpočtového výhledu, makroekonomických prognóz a programového vyhlášení vlády sestavuje Ministerstvo financí České republiky; schvalování státního rozpočtu, v jejímž rámci je uvedený návrh nejprve schválen Vládou České republiky, která jej následně předkládá ve formě Zákona 1 Fuchs, Kamil. Makroekonomie. 1. vyd. Znojmo, 2010., str.77 2 MÁČE MIROSLAV. Makroekonomie v kostce. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN , str

13 o státním rozpočtu Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Pokud je takto nevržený zákon Poslaneckou sněmovnou přijat, nabývá obvykle účinnosti k 1. lednu příslušného roku plnění státního rozpočtu, což je etapa, v níž jsou postupně realizovány jednotlivé dříve navržené výdaje, příjmy, výpůjčky a další finanční transakce spojené se státním rozpočtem; kontrola státního rozpočtu, k níž dochází jednak průběžně, a to prostřednictvím Ministerstva financí České republiky a jednak po uplynutí rozpočtového období, kdy vláda překládá Poslanecké sněmovně se schválení Vládní návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu státního závěrečného ůčtu ČR. Vrcholnou kontrolu státní rozpočtu pak provádí Nejvyšší kontrolní úřad Příjmy státního rozpočtu Daně Nejprve a nejobsáhleji se budeme věnovat největší složkou příjmů státního rozpočtu, což jsou daně. Daň je povinná platba, kterou občan odvádí v předem stanovených lhůtách a výších do státního rozpočtu. Daně existují v různých formách, z hlediska peněžních toků, které představuje placení a vybírání daní, rozlišujeme daně přímé a nepřímé. Daně přímé jsou vyměřeny v závislosti na důchodu nebo majetku. Mezi hlavní přímé daně řadíme individuální důchodovou daň, kterou platí fyzické osoby a daň z důchodu společností, kterou platí právnické osoby. Dalšími nepřímými daněmi jsou daně dědické, darovací, daň z majetku atd. 3 TULEJA, Pavel. Analýza pro ekonomy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, vi, 336 s. ISBN , str

14 Daně nepřímé jsou daně uvalené na statky a služby, kdy jednotlivce zasahují nepřímo. Typickou nepřímou daní je daň z přidané hodnoty, jež má charakter spotřební daně a je součástí každého prodeje zboží či služby. V České republice rozlišujeme dvě sazby této daně, a to základní a sníženou. Jinou formou nepřímé daně je daň z obratu, která je vybírána v závislost na výši ceny a sazby z každé tržní transakce. Dále do nepřímých daní zahrnujeme fiskální monopolní daň, která je svým charakterem daní spotřební a je uvalena např. na tabákové výrobky, alkohol a benzín Lafferova křivka S daňovou problematikou úzce souvisí Lafferova křivka, kterou sestrojil americký ekonom Arthur Laffer. 5 Křivka ukazuje, že maximální daňová sazba neznamená maximální daňový výnos. Při nulové daňové sazbě bude daňový výnos nulový, ale i při 100 % zdanění je objem vybraných daní nulový, protože jsou ekonomické subjekty demotivovány takto vysokou daňovou sazbou a nevyplatí se jim provádět žádnou ziskovou činnost. Křivka udává, že s rostoucí mírou zdanění se daňový výnos zvyšuje, ale jen do určitého bodu, od tohoto bodu daňový výnos klesá. Lafferův bod značí růst daňového výnosu, ale již ne tak výraznou intenzitou, jakou roste míra zdanění. Za tímto bodem se vyšší zdanění projeví negativně a celkový daňový výnos klesá, zde mluvíme o tzv. prohibitivní zóně. Problémem Lafferovy křivky je, že nikdo neví jaká průměrná daňová sazba by maximalizovala objem daňových příjmů. Když na počátku 80. let byly v USA daňové sazby sníženy, výsledkem nebyl růst, ale naopak pokles celkových daňových příjmů. 6 4 Fuchs, Kamil. Makroekonomie. 1. vyd. Znojmo, 2010., str.77 5 MÁČE MIROSLAV. Makroekonomie v kostce. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN , str IZÁK, Vratislav. Fiskální politika. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2005, 209 s. ISBN , str

15 Graf č. 1 Lafferova křivka Zdroj: Lafferova křivka. In: [online]. [cit ]. Dostupnéz:http://www.financemanagement.cz/080vypisPojmu.php?X=Lafferova+krivka&IdPojPass = Ostatní příjmy Do dalších příjmů státního rozpočtu zahrnujeme platby na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, které platí každý občan České republiky povinně. Do ostatních příjmů státního rozpočtu řadíme např. i přijaté úroky, příjmy z pronájmu majetku, splátky poskytnutých úvěrů, příjmy z prodeje majetku nebo přijaté dotace Výdaje státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu tvoří z dominantní části dvě složky, jsou to transferové platby a výdaje na státní nákupy výrobků a služeb. Transferové platby, ale také transfery, jsou jednostranné rozpočtové výdaje, které směřují k jiným subjektům. Řadíme sem např. výplaty starobních důchodů, invalidních důchodů nebo podpory v nezaměstnanosti. Zdroji transferových plateb jsou daňové příjmy. Právě rozdíl mezi daněmi a transfery označujeme jako čisté daně. Výdaje na státní nákupy výrobků a služeb jsou vynakládány na tržní transakce. 7 TULEJA, Pavel; MAJEROVÁ, Ingrid; NEZVAL, Pavel. Základy makroekonomie. Vyd. 1. Brno: Computer Press, c2006, viii, 311 s. ISBN , str

16 Jejich zdrojem jsou čisté daně, jestliže je jejich rozsah nedostatečný jsou kryty půjčkou, popř. emisí dodatečných peněz. 8 Mezi další rozpočtové výdaje patří např. subvence podnikům, což jsou transferové platby směřující do dopravy, zemědělství nebo sloužící na podporu exportu apod. Ostatními rozpočtovými výdaji jsou pak splátky dluhů či úroky z dluhů. 9 Z jiného pohledu lze členit výdaje státního rozpočtu na mandatorní a nemandatorní. Mandatorní výdaje jsou povinné, stát je musí uhradit bez ohledu na skutečnou výši svých příjmu, pokud by tak neudělal, porušil by zákony a riskoval by tím rozvrat ekonomiky. Nemandatorní výdaje jsou ostatní nepovinné výdaje, které stát realizuje podle aktuální hospodářské politky vlády Nástroje fiskální politiky Jak již bylo uvedeno základními nástroji fiskální (rozpočtové) politiky jsou příjmy a výdaje plynoucí do státního rozpočtu. S ohledem na jejich výši, strukturu, ale také jejich změnu výsledkem jednorázových rozhodnutí, popř. reakci na vývoj ekonomiky rozlišujeme diskreční opatření a vestavěné stabilizátory. Diskreční opatření jsou jednorázová, záměrná rozhodnutí vlády, která jsou využívána v závislosti na makroekonomických situacích, za účelem podpory ekonomické rovnováhy země. Řadíme sem např. změnu výše daňové sazby nebo zvýšení nebo naopak snížení některých rozpočtových výdajů. Vestavěné stabilizátory jsou nástroje, které po zavedení fungují v ekonomice automaticky. Tyto automatické stabilizátory jsou konstruovány tak, aby zmírňovaly výkyvy v ekonomice. Např. pokud je ekonomika na vzestupu, tedy v expanzi automaticky omezují výdaje, chovají se tedy restriktivně a naopak pokud je ekonomiky v poklesu, automaticky se výdaje zvyšují, čímž působí expanzivně. 8 Fuchs, Kamil. Makroekonomie. 1. vyd. Znojmo, 2010., str.78 9 TULEJA, Pavel; MAJEROVÁ, Ingrid; NEZVAL, Pavel. Základy makroekonomie. Vyd. 1. Brno: Computer Press, c2006, viii, 311 s. ISBN , str Výdaje státního rozpočtu. CEED [online]. [cit ]. Dostupné z: 16

17 Patří sem např. pojištění pro případ nezaměstnanosti nebo progresivní daně z příjmů Funkce rozpočtu Funkce rozpočtové politiky rozlišujeme na mikroekonomické a makroekonomické. Mikroekonomické funkce jsou funkce alokační a redistribuční. Alokační funkce se soustředí na vynaložení finančních prostředků na úhradu produkce veřejných statků. Má také vliv na alokaci výrobních faktorů s ohledem na existenci pozitivních a negativních externalit. Redistribuční funkce nebo také přerozdělovací, se snaží o zmírnění nerovností v tržním rozdělování důchodu. V makroekonomické rovině je zásadní především funkce stabilizační, jež spočívá ve změnách vládních výdajů a příjmů, které mají za úlohu odstranit odchylky skutečného produktu od produktu potenciálního Typy rozpočtů Rozdíl mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu představuje saldo, které může být kladné nebo záporné. Jestliže příjmy převyšují výdaje, státní rozpočet nazýváme jako přebytkový. Pokud jsou výdaje stejně velké jako příjmy a saldo je nulové, státní rozpočet je vyrovnaný. Ve většině případech, stejně jako v České republice ale saldo bývá záporné, kde výdaje převyšují příjmy, čímž vzniká deficit státního rozpočtu. 13 Jednotlivé typy rozpočtů si můžeme znázornit na jednoduchém grafu, kde R jsou příjmy a E výdaje státního rozpočtu. Při výkonu Y1 máme znázorněn vyrovnaný rozpočet, neboť příjmy i výdaje jsou protínány (vyrovnány). Při výkonu Y2 jsou příjmy nižší, než výdaje a při výkonu Y3 je tomu přesně naopak. 11 JUREČKA, Václav. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 332 s. ISBN , str JUREČKA, Václav. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 332 s. ISBN , str MUSIL, Petr. Ekonomie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 412 s. ISBN , str

18 Graf č. 3 Deficitní, vyrovnaný a přebytkový rozpočet Zdroj: Vlastní zpracování - údaje převzaty z Makroekonomie, Fuchs Financování rozpočtového deficitu Pokud vláda hospodaří s deficitním státním rozpočtem, musí tento deficit financovat jinými, než běžnými příjmy. Způsoby krytí deficitu rozdělujeme do dvou kategorií. Patří do nich daňové financování a také financování dluhové. Daňové financování spočívá ve zvýšení rozpočtových příjmů cestou zvýšením daňových sazeb. Jedná se ovšem o nepopulární politické rozhodnutí, neboť jsou ekonomické subjekty na toto nařízení citliví a v příštím volebním období se politikům snižuje možnost jejich znovuzvolení. Navíc toto rozhodnutí má dopad i na ekonomiku, neboť demotivuje ekonomické subjekty a má dopad i na spotřební část agregátní poptávky. Do dluhového financování řadíme monetizaci deficitu, která spočívá v emisi dodatečných peněžních prostředků, čímž se zvyšuje nabídka peněz v ekonomice, ovšem zároveň vyvolává inflační tlaky. Další alternativou je zahraniční úvěr. Toto 14 Fuchs, Kamil. Makroekonomie. 1. vyd. Znojmo, 2010., str.79 18

19 řešení může mít zahraničněpolitické podmíněnosti a výplata úroků vytváří odliv části hodnoty vytvořené v tuzemsku do zahraničí. Výhodou této alternativy je skutečnost, že poptávka vlády po dodatečných penězích nevyvolá růst úrokové míry na finančním trhu. Poslední možností dluhového financování je emise státních dluhopisů. Touto variantou se budeme podrobněji zaobírat v následující kapitole Emise státních dluhopisů Vláda může krýt deficit státní rozpočet i tak, že emituje státní dluhopisy. Dluhopisy jsou cenné papíry, které jsou emitované s pevným úrokovým výnosem a splatné v předem stanoveném termínu. 16 Státní dluhopisy v České republice emituje samotný stát zastoupený Ministerstvem financí. Z hlediska splatnosti rozlišujeme tři typy státních dluhopisů, a to krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Krátkodobé státní dluhopisy mají splatnost do jednoho roku a řadíme sem státní pokladniční poukázky, se kterýma stát obchoduje na peněžním trhu, evidenci jejich majitelů vede Česká národní banka. Střednědobé státní dluhopisy mají splatnost do deseti let a dlouhodobé nad deset let. Oba tyto typy jsou fixně i variabilně úročené se splátkou jistiny v den splatnosti, kdy předběžné splacení není možné a obchoduje se s nimi na kapitálovém trhu. Jsou evidovány v Centrálním depozitáři cenných papírů Cyklické a strukturální deficity Při analýze rozpočtového deficitu je nezbytné nejdříve odhalit příčiny, které stojí za jeho vznikem. V ekonomické teorii rozlišujeme dva typy deficitů a to deficit cyklický a deficit strukturální. 15 JUREČKA, Václav. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 332 s. ISBN , str JUREČKA, Václav. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 332 s. ISBN , str Finanční nástroje. Ministerstvo financí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 Deficit cyklický, nazývaný též pasivní je neplánovaný schodek, který vzniká v důsledku některých vnějších faktorů. Za jeden z nich můžeme považovat hospodářský cyklus, neboť při jeho poklesu se snižuje základ důchodových daní i celková spotřeba, což vede k menšímu objemu vybraných daní z příjmů. Jinými vnějšími faktory jsou např. přírodní katastrofy, které mají za příčinu zvýšení veřejných výdajů. 18 Pokud cyklický deficit vzniká jako důsledek hospodářských cyklů, jeho růst či pokles tedy ovlivňuje kolísání produktu a cenové hladiny. Vliv na saldo státního rozpočtu nemají jen ekonomické výkyvy, ale také nařízení tvůrců fiskální politiky. Právě tato nařízení se promítají ve strukturální části rozpočtového deficitu. 19 Strukturální deficit, nazýván také aktivní má na rozdíl od cyklického záměrný charakter. Jeho příčinou může být kterékoliv vládní rozhodnutí, které se projeví buď na příjmové nebo na výdajové stránce státního rozpočtu. Mezi nejčastější příčiny řadíme expanzivní fiskální politiku, při níž vláda pomocí vyšších výdajů usiluje o podporu agregátní nabídky a stabilizaci ekonomiky. Dále jsou to politická rozhodnutí, která se projevují snižováním daní resp. zvyšováním různých výdajů na základě politických rozhodnutí. 20 Obě tyto části jsou graficky znázorněny na grafu č LAJTKEPOVÁ, Eva. Veřejné finance. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 151 s. ISBN , str TULEJA, Pavel; MAJEROVÁ, Ingrid; NEZVAL, Pavel. Základy makroekonomie. Vyd. 1. Brno: Computer Press, c2006, viii, 311 s. ISBN , str LAJTKEPOVÁ, Eva. Veřejné finance. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 151 s. ISBN , str

21 Graf č. 2 Cyklický a strukturální deficit Zdroj: FUCHS, Kamil; TULEJA, Pavel. Základy ekonomie, 2003, str Ekonomické přístupy V ekonomické literatuře můžeme vyhledat v tématu státního rozpočtu dva odlišné teoretické přístupy, je to přístup klasický a přístup keynesiánský. Klasický přístup říká, že růst státního rozpočtu v poměru k HDP má za příčinu zpomalení ekonomického růstu, a to z několika důvodů. Prvním důvodem je fakt, že zvyšování daní oslabuje motivaci lidí k výkonům i ke spořivosti, což v konečném důsledku snižuje nabídku práce i tvorbu kapitálu. Druhým důvodem je to, že veřejné statky se svou povahou podobají spíše statkům spotřebním než statkům investičním, tudíž velký statní rozpočet vlastně zvyšuje veřejnou spotřebu na úkor soukromých investic. Podle tohoto přístupu krátkodobě mohou státní výdaje ekonomický růst urychlit, dlouhodobě však zvětšování státního rozpočtu ekonomický růst spíše zpomaluje Keynesiánský přístup vychází z předpokladu, že ekonomické zdroje země nejsou plně využívány, a tak růst státních výdajů vyvolá větší využívání 21

22 ekonomických zdrojů a urychlí ekonomický růst. Státní výdaje mají prorůstový efekt, a to zejména pokud jsou financovány půjčkami, nikoliv daněmi. Schodky státního rozpočtu tedy nejsou považovány za nebezpečné, naopak jsou účinným nástrojem k tomu, jak zvýšit hospodářský růst. Tato politika je pak doporučována zejména v době hospodářské recese, kdy nejsou ekonomické zdroje plně využívány. Hlavním argumentem proti tomuto přístupu je efekt vytěsňování soukromých výdajů státními výdaji. Pokud vláda zvýší rozpočtové výdaje a financuje je půjčkami, konkuruje soukromým firmám při získávání úvěrů. Banky raději půjčují vládě, neboť to pro ně znamená prakticky nulové riziko. Když vláda takto odčerpá soukromému sektoru zapůjčitelné fondy úroková míra se zvýší, což nakonec sníží soukromé investice i spotřebu a soukromá poptávka je vytěsněna poptávkou vlády Státní dluh V první části této práce jsme se věnovali a podrobně rozebrali pojem státní rozpočet, což je určující k pochopení samotného problému pojmu státní dluh. V části druhé už se budeme konkrétně zaobírat státním dluhem a jeho souvislostmi. Zanalyzujeme si rozdělění státního dluhu, jak vůbec vzniká, jaké jsou příčiny jeho růstu, jeho následky a nakonec jaké jsou možnosti jeho snižování. Existují dva teoretické přístupy pochopení pojmu státní dluh. První z nich říká, že teoreticky nejsprávnějším pojmem, jenž souhrnně označuje závazky státu je pojem veřejný dluh, protože v konečném důsledku dluhové břemeno nenese stát, ale veřejnost. Podstatnější než způsob vzniku je způsob jeho úhrady. Veřejný dluh představuje pohledávku vůči současné i budoucí daňové povinnosti obyvatelstva. V české praxi však tento přístup není respektován. Pojmy veřejný a státní dluh označují závazky odlišných subjektů. Zatímco pojem státní dluh označuje dluh centrální vlády, pojem veřejný dluh označuje dluh všech prvků, které tvoří 21 Robert Holman: Státní rozpočet a politika ekonomického růstu [online] [cit ]. ISSN Dostupné z: 22

23 soustavu veřejných financí. Veřejný dluh tvoří dluh centrální banky, dluh místní správy a samosprávy, jenž zahrnuje dluhy krajů a obcí a dluhy parafiskálních fondů Rozdělení státního dluhu Při charakterizování finanční pozice státu je důležité rozlišit hrubý a čistý dluh. Hrubý státní dluh vyjadřuje celkový objem závazků státu bez ohledu na objem jeho pohledávek. Standartně je v mezinárodních statistikách veřejný dluh uváděn jako hrubý. Čistý státní dluh představuje celkový objem závazku státu snížený o objem jeho pohledávek. 23 Pokud je rozdíl mezi závazky a pohledávkami státu záporný pak sektor vládních institucí zaujímá vůči ostatním ekonomickým subjektům věřitelskou pozici, naopak pokud je tento rozdíl kladný zaujímá pozici dlužnickou. 24 Z pohledu kdo je držitelem státních obligací rozlišujeme vnitřní státní dluh a vnější (zahraniční) státní dluh. Vnitřní státní dluh je rozdělen mezi tuzemské držitele. S ohledem na obvykle nízkou úrokovou sazbu, nízkou míru rizika a daňové zvýhodnění je veřejný dluh držen kapitálově silnými a dostatečně likvidními institucemi, jako jsou domácí komerční banky, pojišťovny, investiční a pojistné fondy. 25 Vnější (zahraniční) dluh obsahuje jak zahraniční zadlužení vlády a veřejného sektoru, tak i zahraniční zadlužení firem. Do zahraničního dluhu vlády zahrnujeme především půjčky od mezinárodních institucí, vládní cenné papíry v držení zahraničních subjektů a také např. přijaté mezivládní půjčky DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xx, 343 s. ISBN , str DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xx, 343 s. ISBN , str TULEJA, Pavel. Analýza pro ekonomy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, vi, 336 s. ISBN , str DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xx, 343 s. ISBN , str JUREČKA, Václav. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 332 s. ISBN , str

24 Z jiného pohledu můžeme státní dluh členit na konsolidovaný a nekonsolidovaný. Konsolidovaný státní dluh je hrubý veřejný dluh do něhož nejsou zaznamenány pohledávky, které mají ekonomické subjekty vůči ostatním orgánům ústředních vládních a místních institucí a fondům sociálního zabezpečení. Naopak nekonsolidovaný státní dluh definujeme jako dluh, které mají ústřední vládní orgány vůči jiným vládním institucím Měření státního dluhu Míra zadlužení státu je měřena tzv. poměrnými ukazateli z nich nejvýznamnější jsou Maastrichtská fiskální kritéria nominální konvergence. Cílem těchto kritérii je snaha přimět země Evropské unie k udržení fiskální disciplíny pomocí hospodaření s vyrovnaným nebo přebytkovým státním rozpočtem, které by zapříčinilo postupné snižování státního dluhu a umožnilo by fungování automatických stabilizátorů. 28 Těmito kritérii konkrétně rozumíme: Kritérium vládního deficitu, které je splněno za tehdy, pokud skutečný či plánovaný podíl čistých výpůjček vlády na hrubém domácím produktu nepřekračuje v kupních cenách 3 % Kritérium vládního dluhu při jehož splnění nesmí podíl hrubého veřejného dluhu vlády na hrubém domácím produktu překročit v kupních cenách hranici 60 % TULEJA, Pavel. Analýza pro ekonomy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, vi, 336 s. ISBN , str Definice a měření státního dluhu. [online] [cit ]. Dostupné z: 29 TULEJA, Pavel. Analýza pro ekonomy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, vi, 336 s. ISBN , str

25 Příčiny růstu českého státní dluhu Prudké zvyšování českého státního dluhu po roce 1996 bylo způsobena dvěma hlavními faktory. Prvním z nich je stále se opakující deficitní státní rozpočet, kterým sme se podrobněji zaobírali v kapitole 3.5. Druhým faktorem je přebírání nesplacených dluhů od státních i soukromých firem a bank. Vzhledem k tomu, že spousta podniků a bank byla velmi dlouho vlastněna nebo alespoň spoluvlastněna státem, jejich závazky se staly i závazky státu. Nesplacené dluhy podniků a bank, převzaté státem, označujeme jako skrytý státní dluh. O kvantifikaci toho tzv. transformačního dluhu se pokusilo Ministerstvo financí při anýze těchto nákladů, které rozdělilo do tří skupin. Do první patří transformační náklady, tedy náklady na řešení problémů státních podniků a bank. Do druhé řadíme tzv. podprivatizační náklady, které souvisí s privatizací jednotlivých subjektů s cílem jejich, co největšího ocenění. Do třetí skupiny zahrnujeme náklady ostatních operací, což jsou náklady spojené s konsolidací a stabilizací bankovního sektoru. Značná část těchto nákladů navyšovala deset let přímo státní dluh. Příčina růstu veřejného zadlužení řadu let procházela mimo veřejné finance a ve většině případech i mimo veřejnou kontrolu. Až v roce 2001 začínají tyto náklady procházet státním rozpočtem, kdy vznikají dvě nové rozpočtové kapitoly, a to státní dluh a operace státních finančních aktivit. Tyto náklady zvyšují deficit státního rozpočtu a podléhají parlamentní kontrole. Dalším problémem jsou závazky ze státních úvěrových garancí, kdy jejich výše k roku 2007 dosahovala k 383 miliardám korun a náklady s jejich realizací činily 27 mld. Kč DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xx, 343 s. ISBN , str

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů 1 Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet 2 Soustava veřejných rozpočtů Evropský rozpočet Státní rozpočet Rozpočet vyššího územně správního celku (rozpočet krajů) Rozpočet místní = municipální (rozpočet

Více

Obsah. Fiskální politika (AD) (AS)

Obsah. Fiskální politika (AD) (AS) Obsah Fiskální politika Systém veřejných rozpočtů Státní rozpočet Funkce FP Druhy FP, Formy FP Lafferova křivka Fiskální politika Politika, která k ovlivňování ekonomiky využívá specifický systém veřejných

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky 11. přednáška Makroekonomie I Monetární politika Fiskální politika + státní rozpočet Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Monetární politika Důležité zopakovat: Bankovní systém (jednostupňový,

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D.

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Opakování Makroekonomie I y k zápočtu Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102. Zaokrouhlujte

Více

Úvod. Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační

Úvod. Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační Úvod Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační Příjmová strana velikost daní Krize a snižování daně z příjmu Výdajová strana

Více

- koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.)

- koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.) Otázka: Fiskální politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nechci státní rozpočet, ekonomie strany, nabídky Hospodářská politika - koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost,

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

II. Vývoj a stav státního dluhu

II. Vývoj a stav státního dluhu II. Vývoj a stav státního dluhu 1. Vývoj státního dluhu v letech 2000 až 2011 Období let 2000 až 2011 se vyznačovalo růstovým trendem státního dluhu, který byl způsoben především rozpočtovými schodky,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 A. Návrh usnesení vlády České republiky o státním závěrečném účtu České republiky za rok 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2005

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Státní rozpočet sestavuje..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Státní rozpočet sestavuje.. OPAKOVÁNÍ A 1. Státní rozpočet sestavuje.. 2. Hlavní zdroj příjmové části státního rozpočtu představují... 3. Napiš tři složky výdajové části státního rozpočtu: 4. Pojmenuj rozpočet: příjmová část je vyšší

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Metodický list č. 6 14) Fiskální politika. 15) Obchodní politika 14) Fiskální politika. 1. Rozpočtová soustava. 2. Keynesiánská fiskální politika

Metodický list č. 6 14) Fiskální politika. 15) Obchodní politika 14) Fiskální politika. 1. Rozpočtová soustava. 2. Keynesiánská fiskální politika Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 6 14) Fiskální politika 15) Obchodní politika 14) Fiskální

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Public debt in % GDP

Public debt in % GDP Public debt in % GDP Faktory ovlivňující výši veřejného dluhu - demografický faktor - sociální politika - volební cyklus - ekonomický cyklus - přírodní katastrofy + tempo růstu HDP, úroková sazba D HDP

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU

FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU = ROZPOČTOVÁ POLITIKA STÁTU = DAŇOVÁ POLITIKA STÁTU = plán hospodaření ČR v rámci fiskálního (rozpočtového) období v případě ČR jde o kalendářní rok Aktivní zasahování do ekonomiky

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

předběžná skutečnost

předběžná skutečnost II. Veřejné rozpočty V této části materiál prezentuje údaje za veřejné rozpočty ve statistickém standardu Government Finance Statistics 2001 (dále GFS 2001) a příslušná data tudíž nemusí být ve srovnání

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

Vnější dluh Středně- a dlouhodobé dluhopisy vydané na zahraničních trzích

Vnější dluh Středně- a dlouhodobé dluhopisy vydané na zahraničních trzích II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. 3. čtvrtletí 2016 snížil z 1 673,0 mld. Kč na 1 660,1 mld. Kč, tj. o 12,9 mld. Kč, resp. 0,8 %, přičemž vnitřní státní dluh poklesl o 12,3 mld. Kč a korunová

Více

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Model IS - LM Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Fiskální politika Fiskální politiku je možné charakterizovat jako vládou vyvolané aktivní změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů,

Více

Obsah. Fiskální politika (AD) (AS)

Obsah. Fiskální politika (AD) (AS) Obsah Fiskální politika Systém veřejných rozpočtů Státní rozpočet Funkce FP Fiskální politika Politika, která k ovlivňování ekonomiky využívá specifický systém veřejných financí. Kdo FP provádí? Systém

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených rozpočtovými pravidly (tj. 36 zákona č. 218/2000 Sb.) za léta 2011 až 2012 je souhrnně

Více

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS ministr Ministr financí financí Miroslav KALOUSEK Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257

Více

ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR. Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012

ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR. Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012 ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012 Rozpočtová soustava ČR A) Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet, vč. Národního fondu Územní rozpočty Rozpočty příspěvkových organizací (netto)

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011 V Praze dne 24. listopadu 2011 Sp. zn.: 240/11-NKU45/117/11 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011 (k sněmovnímu tisku č. 516) předkládané v souladu s ustanovením

Více

Veřejný rozpočet jako bilance

Veřejný rozpočet jako bilance Rozpočtová soustava 4. Rozpočtová soustava, veřejné výdaje a veřejné příjmy Veřejné rozpočty představují jeden z nejdůležitějších nástrojů veřejné správy. Rozpočtová soustava je tvořena veřejnými rozpočty

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 29 Státní rozpočet České republiky na rok 2006 byl schválen zákonem č. 543 ze

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

STÁTNÍ DLUH CELKEM

STÁTNÍ DLUH CELKEM B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2006 došlo ke zvýšení státního dluhu o 7 mld. Kč z 691,2 mld. Kč na 698,2 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1. čtvrtletí 2006 se dluh zvýšil

Více

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o.

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586

Více

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika Základy ekonomie Monetární a fiskální politika Monetární politika - cíle a nástroje Cíl: Monetární politika = působení na hospodářství z pozice centrální banky jako podpora a doplněk k fiskální politice

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ PLATEBNÍ BILANCE Teze diplomové práce Vypracovala: : Bc. Kristýna Jandová Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Kaňková

Více

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte Veřejné výdaje (Veřejné finance ekonomické souvislosti) Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí 2009 podává následující tabulka: Půjčky. Stav (a)

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí 2009 podává následující tabulka: Půjčky. Stav (a) B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu V 1.-3. čtvrtletí 2009 došlo ke zvýšení státního dluhu o 167,9 mld. Kč z 999,8 mld. Kč na 1 167,7 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2009

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE MONETÁRNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Řešení dluhu PROČ? aktivní řešení pasivní řešení

Řešení dluhu PROČ? aktivní řešení pasivní řešení Řešení dluhu PROČ? aktivnířešení vědomé, záměrnéřešení vlády (mimořádná odvodová povinnost, krácení výdajových položek, politicko-administrativní řešení odmítnutí dluhu, měnová reforma, spálení seznamu

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ALENA KERLINOVÁ ALENA.KERLINOVA@LAW.MUNI.CZ VÝKON NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Založen na využívání výrobních faktorů: půda vnitřně nehomogenní faktor (liší se kvalitou),

Více

Rozpočtový výhled města Mohelnice

Rozpočtový výhled města Mohelnice Rozpočtový výhled města Mohelnice 2015-2019 Střednědobý finanční plán rozvoje hospodaření I. Úvod Dle ust. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R - 21233 ČÁST II (Vlastní hlavní město Praha) Obsah: Strana II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod 2. Příjmy 3. Běžné výdaje Kapitálové

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Veřejné rozpočty a financování obcí a měst v roce 2011, rozpočet na rok 2012 Ministerstvo financí ČR říjen 2011 Vývoj daňových příjmů územních samosprávných

Více