Všeobecné obchodní podmínky pro oblast tuzemské přepravy DSV Road a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro oblast tuzemské přepravy DSV Road a.s."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pro oblast tuzemské přepravy DSV Road a.s. 1

2 Obsah I. Základní ujednání... 3 II. Omezení na straně nabídky přepravy dle těchto Podmínek... 3 III. Objednávka služeb... 4 IV. Obal a označení zásilky... 4 V. Úplata za přepravní služby přepravné... 5 VI. Dodací podmínky... 5 VII. Otevření zásilky... 6 VIII. Likvidace zásilky Dopravcem... 6 IX. Odpovědnost Dopravce za škodu... 6 X. Smluvní pokuta... 7 XI. Zásilky na dobírku... 7 XIII. Palivový příplatek... 8 XIV. Uplatňování nároků, reklamace... 8 XV. Závěrečná ujednání... 9 Ceník tuzemské distribuce

3 I. Základní ujednání 1) Vymezení Přepravních služeb Na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek společnosti DSV Road a.s. pro oblast tuzemské přepravy (dále jen Podmínky ) Dopravce obstarává pro Objednatele přepravu věcí (dále též zásilek ) po území České republiky. Podmínky jsou ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) nedílnou součástí Smlouvy o přepravě věci uzavřené dle ustanovení 2555 a násl OZ OZ mezi dopravcem a Objednatelem, kterou se Dopravce zavazuje obstarat přepravu zásilky z určitého místa (místo nakládky) do určitého jiného místa (místo vykládky) a Objednatel se zavazuje zaplatit úplatu (přepravné) za Dopravcem poskytnuté služby. Objednatel bere na vědomí, že Dopravce může OZsvůj závazek plnit pomocí dalšího dopravce a odpovídá při tom, jako by přepravu uskutečňoval sám. 2) Vymezení základních pojmů zásilkou se rozumí věc Dopravcem převzatá k poskytnutí služby dle Smlouvy o přepravě věci uzavřené mezi Dopravcem a Objednatelem v souladu s těmito Podmínkami. Zásilku může tvořit 1 nebo více částí zásilky. Dopravcem se rozumí společnost DSV Road, a.s., se sídlem U Trati 224, Dobrovíz, IČ , vedená u rejstříkového soudu v Praze, vložka B Objednatelem se rozumí osoba, které Dopravce poskytuje na základě její objednávky přepravní služby a kterou obchodní zákoník nazývá Odesílatelem. Výdejcem se rozumí osoba, resp. název a sídlo výdejce (pokud je podnikatelem) zapsané v příslušném rejstříku (např. obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, apod.), která má dle Objednatele vydat Dopravci zásilku k přepravě. Příjemcem se rozumí osoba, resp. název a sídlo příjemce (pokud je podnikatelem) zapsané v příslušném rejstříku (např. obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, apod.), které má být dle Objednatele vydána zásilka. místem nakládky se rozumí místo určené Objednatelem, kde je Dopravce povinen převzít zásilku. místem vykládky se rozumí místo určené Objednatelem, kam je Dopravce povinen doručit zásilku. II. Omezení na straně nabídky přepravy dle těchto Podmínek Dopravce zajišťuje přepravu dle těchto Podmínek výhradně u zásilek splňujících následující podmínky: 1) Hmotnost každé části zásilky není vyšší než 1,5 tuny. 2) Maximální rozměr každé části zásilky nepřekračuje ani jednu z těchto hodnot: délka: 6m, šířka 2,2m a výška 2,1m. 3) Zásilka je v dostatečném obalu. Zásilka je dostatečně zabalena pro zvolený způsob přepravy. Obal zásilky je transportním obalem, který chrání vnitřní obsah zásilky proti poškození. Obal zásilky musí znemožňovat volný přístup k vnitřnímu obsahu. 4) Obsahem zásilky nejsou: živá zvířata a rostliny, drahé kovy, cenné papíry, průmyslové vzory, smlouvy a jiné právní dokumenty, alkohol, tabákové výrobky, nábytek, sklo a keramika, peníze v hotovosti, umělecké předměty, radioaktivní materiál, nebezpečný odpad, zbraně, zboží podléhající rychlé zkáze a potraviny, které nejsou hermeticky uzavřeny. 5) Obsahem zásilky nejsou látky definovány jako nebezpečné podle standardů ADR/RID/IMCO a obdobných předpisů (vyjma zásilek s obsahem tzv. podlimitního množství těchto látek). 6) Obsahem zásilky nejsou věci podléhající řízenému teplotnímu režimu. 7) Účetní hodnota zásilky nepřekračuje Kč včetně DPH. 3

4 Přeprava zásilek nesplňujících výše uvedené podmínky může být realizovatelná, ale pouze po vzájemné dohodě Objednatele a Dopravce na individuálních přepravních, pojistných a platebních podmínkách. Objednatel je povinen explicitně informovat Dopravce v případě, že zásilka, jejíž přepravu objednává, nesplňuje výše uvedené podmínky (především podmínka maximální hodnoty). Pokud dojde k uzavření smlouvy o přepravě zásilky, která ve skutečnosti nebude splňovat výše uvedené podmínky a zároveň pokud o této skutečnosti Objednatel Dopravce neinformuje), čímž ho uvede v omyl, budou veškeré případné vícenáklady a škody vzniknuvší v souvislosti s přepravou takové zásilky nákladem Objednatele a zároveň bude Objednatel povinen zaplatil Dopravci smluvní pokutu v maximální výši Kč, pokud takové vícenáklady a škody převýší v součtu hodnotu Kč. III. Objednávka služeb 1) K uzavření Smlouvy o přepravě věci mezi Dopravcem a Objednatelem může dojít dvěma základními způsoby: a) Potenciální Objednatel může předat Dopravci poptávku přepravy zásilky se žádostí o nabídku od Dopravce. Tato poptávka může být předána buď osobně nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:00 do 16:30, v kterémkoli provozním středisku Dopravce nebo může být předána em či faxem kdykoliv. Na základě této poptávky pak potenciální Objednatel obdrží od Dopravce nabídku (návrh na uzavření Smlouvy o přepravě), jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky. Písemně učiněnou (elektronicky, faxem) akceptací této nabídky dojde k uzavření smlouvy. b) Pokud je potenciální Objednatel seznámen s cenovými a všeobecnými podmínkami tuzemské přepravy u Dopravce, může učinit objednávku (v tomto případě návrh smlouvy) prostřednictvím informačního systému Dopravce s názvem DSV e-services, který je přístupný na adrese: K uzavření smlouvy dojde v okamžiku doručení potvrzovacího u od Dopravce k Objednateli. Objednávky s požadovaným dnem nakládky následujícím po dni objednání je nutné zaslat do 14:00 běžného pracovního dne. U objednávek přijatých Dopravcem až po 14:00 je možné uskutečnit nejbližší termín nakládky až 2. dnem následujícím po přijetí objednávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 2) Objednávka musí obsahovat: a) identifikační údaje Objednatele (pokud je podnikatelem, tak především název, IČ, DIČ a sídlo, přičemž platí, že adresa sídla Objednatele bude použita jako jeho fakturační a korespondenční adresa) b) adresu nakládky zásilky a název, jméno výdejce c) požadované datum nakládky d) kontaktní údaje na osobu v místě převzetí zásilky e) identifikační údaje příjemce (pokud je podnikatelem, tak především název, IČ, DIČ a sídlo) f) adresu vykládky zásilky g) kontaktní údaje na osobu oprávněnou v místě vykládky h) počet částí zásilky, způsob balení, obsah, hmotnost a rozměry jednotlivých částí zásilky i) v případě požadavku na připojištění, požadavek na připojištění (pojištění zajišťuje Dopravce u společnosti DSV Insurance A/S). IV. Obal a označení zásilky 1) Objednatel je povinen zajistit, aby zásilka byla řádně zabalena a obalem chráněna tak, aby při přepravě a další manipulaci zůstala zásilka nepoškozená. V případě nezabezpečení této povinnosti je odpovědnost Dopravce za poškození zásilky úměrně snížena. 2) V případě, že Objednatelem uvedená hmotnost či objem zásilky je nižší než skutečná hmotnost či objem zásilky, je Dopravce povinen neprodleně informovat o této skutečnosti Objednatele, oprávněn změnit údaj o hmotnosti a objemu zásilky na skutečný a v souladu s touto změnou požadovat úplatu za přepravní služby. 4

5 V. Úplata za přepravní služby přepravné 1) Objednatel se zavazuje zaplatit za poskytnutí přepravních služeb úplatu stanovenou v nabídce přepravy, kterou obdržel od Dopravce a kterou akceptoval, čímž došlo k uzavření Smlouvy o přepravě věci, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky. V případě, že k uzavření smlouvy došlo na základě akceptace objednávky přepravy od Objednatele Dopravcem a zároveň nebylo dohodnuto jinak, jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy tyto Podmínky a úplata za přepravní služby je stanovena aktuálním ceníkem uvedeným na webových stránkách nebo Cena za případné pojištění prostřednictvím Dopravce je stanovena na základě ceníku pojištění. Tento ceník je uveřejněn na webových stránkách nebo přičemž platí, že v případě zaslání nabídky přepravy Dopravcem je k této nabídce formou odkazu připojen a je její nedílnou součástí. V případě zaslané nabídky (objednávky) Objednatelem je součástí nabídky Objednatele, který je povinen se s ním seznámit. 2) V ceně přepravného je zahrnuta přeprava od domu k domu. Pokud nebylo předem dohodnuto jinak, nezajišťuje Dopravce donášku a stěhování do bytů, sklepů, skladů, apod. 3) Způsob úhrady je dle dohody stanoven v hotovosti nebo platebním příkazem. 4) Náhradní doručení zásilky není v ceně přepravného. 5) Při prodlení v úhradě faktur účtuje Dopravce za každý den prodlení po splatnosti úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky, pokud nebylo sjednáno jinak. VI. Dodací podmínky 1) Přepravy zásilek objednané v den A do 14:00, jsou nakládány v období mezi 8:00 16:00 dne B a doručeny na místo vykládky mezi 8:00 16:00 dne C. Přepravy zásilek objednané v den A po 14:00, jsou nakládány (pokud není individuálně smluveno jinak) v období mezi 8:00-16:00 dne C a doručeny v období mezi 8:00-16:00 dne D. 2) Jednotlivé části zásilky přejímá a odpovědnost přechází z Objednatele (příp. jeho zástupce) na Dopravce na kraji nákladového prostoru přepravujícího nákladního automobilu Dopravce. Jednotlivé části zásilky předává a odpovědnost přechází z Dopravce na Příjemce na kraji nákladového prostoru přepravujícího nákladního automobilu Dopravce (v případě, že bylo domluveno nákladní auto s rampou (tzv. čelo ), předává Dopravce zboží na hraně hydraulické rampy). 3) Podmínky pro vydání zásilky jsou: a) podpis osoby přebírající zásilku na příslušných dokumentech Dopravce, datum převzetí. Pokud je místo doručení odlišné od sídla, provozovny, místa podnikání nebo bydliště příjemce, je přebírající osoba přitom povinna předložit průkaz totožnosti nebo ke svému podpisu otisknout příslušné razítko. Příjemce podpisem přepravního dokladu stvrzuje celkový počet a neporušenost jednotlivých částí zásilky. b) Pokud má být při doručení zásilky učiněn inkasní úkon, je rovněž podmínkou pro vydání zásilky uhrazení finanční částky, která má být při dobírkové přepravě od příjemce vybrána. Odměna za provedení inkasního úkonu bude fakturována v rámci přepravy dle platného ceníku. 4) Pokud se nepodaří zásilku příjemci doručit na první pokus, Dopravce se pokusí kontaktovat Příjemce (pokud neuspěje, tak Objednatele) a pokud nedojde k dohodě o vyřešení situace na místě vykládky, bude zásilka zavezena zpět do sběrného skladu Dopravce. Dopravce informuje objednatele o nedoručení zásilky, přičemž po dohodě s příjemcem realizuje 1.opakovaný závoz, jehož náklady nese Objednatel. V případě marného 1.opakovaného pokusu dopravce doručit zásilku, dopravce informuje objednatele a čeká na další dispozice od Objednatele. Další opakované doručení nebo vrácení zásilky Objednateli jsou na náklady Objednatele 5

6 5) Pokud ve lhůtě do 30 dnů od marného doručení nebude zásilka vyzvednuta Příjemcem nebo Objednatelem a zároveň nedojde k žádné dohodě mezi Objednatelem a Dopravcem (případně mezi Dopravcem a Příjemcem) o tom, jak dále postupovat, je Dopravce oprávněn zásilku otevřít, zlikvidovat, či prodat. Případný výtěžek ze zásilky je Dopravce oprávněn použít na úhradu části a nebo všech svých pohledávek vůči Objednateli z titulu veškerých uskutečněných přeprav. 6) Dopravce má k zásilce, dokud s ní může nakládat zástavní právo k zajištění dluhů, vyplývajících ze smlouvy dle ustanovení 2571 OZ. V případě, že Objednatel neuhradí Dopravci sjednané přepravné či jiné nároky, vyplývající ze smlouvy, je Dopravce oprávněn zásilku prodat i jiným způsobem než-li v dražbě, a to za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností v daném místě a v daném čase. Z výtěžku zpeněžení zástavy se hradí pohledávka včetně příslušenství a nákladů na jejichž náhradu má zástavní věřitel právo. VII. Otevření zásilky 1) Není-li stanoveno jinak, je Dopravce oprávněn otevřít zásilku pouze se souhlasem Objednatele. 2) Bez souhlasu Objednatele je Dopravce oprávněn otevřít zásilku, jestliže a) nebyla doručena Příjemci a byly naplněny podmínky bodu článku VI, odst. 5 b) je důvodné podezření, že obsahuje některou z věcí, vyjmenovaných v článku II, odst. 4 (věci, které nelze přepravovat dle těchto Podmínek), c) má poškození nebo jinou závadu, která by mohla být příčinou vzniku škody d) je důvodná obava, že obsahem zásilky jsou věci poškozené ještě před předáním zásilky k přepravě Dopravci 3) Dopravce je povinen o otevření zásilky informovat při doručení Příjemce, případně Objednatele při vrácení zásilky. Obsah zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu otevření. VIII. Likvidace zásilky Dopravcem 1) Dopravce je oprávněn zásilku zničit, pokud zásilku nelze doručit ani ji nelze vrátit a nedojde k jejímu prodeji dle článku II, odst. 5 a 6. 2) Dopravce je oprávněn zásilku zničit, jestliže se její obsah zcela znehodnotil nebo je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí nebo pro zabránění vzniku škody. IX. Odpovědnost Dopravce za škodu 1) Dopravce odpovídá pouze za skutečnou škodu vzniklou na přepravované zásilce, tj. maximálně do výše účetní hodnoty zásilky v době nakládky. Skutečnou škodou se přitom rozumí škoda, o kterou se hodnota zásilky v důsledku škodní události sníží. 2) Dopravce a Objednatel se výslovně dohodli, že Dopravce nenese odpovědnost za ušlý zisk a z pozdního či jinak chybného doručení zásilky, pakliže výslovně nebylo dohodnuto jinak. Takové ujednání však musí mít písemnou formu, jinak je neplatné. 3) Dopravce se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud škodu nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče běžné při poskytování Přepravních služeb (viz OZ). 6

7 4) Dopravce se rovněž zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud prokáže, že škoda byla způsobena: a) Objednatelem nebo Příjemcem zásilky b) vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku c) vadností obalu, na což Dopravce upozornil Objednatele při převzetí zásilky k přepravě. Neupozornil-li Dopravce na vadnost obsahu, neodpovídá za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky poznatelná. 5) Dopravce rovněž neodpovídá za škodu, pokud byla Objednatelem podána k přepravě nedovolená zásilka ve smyslu čl. II odst. 4 Podmínek, pokud nebylo dohodnuto jinak. X. Smluvní pokuta Pokud Objednatel podá k přepravě zásilku v rozporu s ustanovením čl. II odst. 7. Podmínek, tj. hodnota zásilky bude vyšší než ,- Kč včetně DPH a bude uplatněn nárok na náhradu škody způsobené na této zásilce převyšující ,- Kč včetně DPH, je Objednatel povinen zaplatit Dopravci smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi požadovanou náhradou škody a ,- Kč včetně DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. XI. Zásilky na dobírku 1) Objednatel je povinen příjemci avizovat zásilku na dobírku v případě, že neuvede telefonní číslo a jméno kontaktní osoby příjemce zásilky. 2) U zásilek na dobírku, které nebudou převzaty z toho důvodu, že příjemce neuhradí finanční částku, která má být při dobírkové přepravě od příjemce vybrána, přestává plynout dodací lhůta a v závislosti na délce uložení bude doručujícím střediskem Dopravce účtováno skladné. 3) Maximální výše dobírky je ,- Kč 4) Dopravce je povinen částku, kterou vybere při doručení dobírkové zásilky od příjemce, převést na Objednatelem určený účet bez zbytečného odkladu od momentu inkasa částky. Převedením se rozumí připsání částky na účet Objednatele. 5) Pokud bude mít Dopravce splatnou pohledávku vůči Objednateli a zároveň bude čistým věřitelem Objednatele, je oprávněn započíst na svoji pohledávku dobírkové částky vybrané od Příjemců při doručení tzv. dobírkových zásilek, které by jinak byl ve smyslu čl. XI odst. 4 povinen převést na účet Objednatele. O provedeném jednostranném zápočtu Dopravce Objednatele písemně vyrozumí a obě smluvní strany jsou povinny vyvinout veškerou potřebnou součinnost pro účetní srovnání saldokonta. 6) Za zprostředkování dobírky v ČR vybírá Dopravce od plátce přepravy částku dle Ceníku. 7

8 XIII. Palivový příplatek 1.) Základem kalkulace příplatku je týdenní průměrná cena motorové nafty v posledním celém týdnu předchozího měsíce publikovaná Českým statistickým úřadem 2.) Příplatek je kalkulován dle níže uvedené tabulky a je platný vždy pro celý následující kalendářní měsíc 3.) Palivový příplatek je kalkulován z ceny dopravného,oproštěné od ostatních poplatků Cena nafty (Kč/l) 32 32,1 32,2 32,3 32,4 32,5 32,6 32,7 32,8 32, ,1 33,2 33,3 33,4 33,5 33,6 33,7 Palivový příplatek v % -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 Cena nafty (Kč/l) 33,8 33, ,1 34,2 34,3 34,4 34,5 34,6 34,7 34,8 34, ,1 35,2 35,3 35,4 35,5 Palivový příplatek v % 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Cena nafty (Kč/l) 35,6 35,7 35,8 35, ,1 36,2 36,3 36,4 36,5 36,6 36,7 36,8 36, ,1 37,2 37,3 Palivový příplatek v % 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 5,1 5,2 5,3 5,4 Cena nafty (Kč/l) 37,4 37,5 37,6 37,7 37,8 37, ,1 38,2 38,3 38,4 38,5 38,6 38,7 38,8 38, ,1 Palivový příplatek v % 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,2 7,3 Cena nafty (Kč/l) 39,2 39,3 39,4 39,5 39,6 39,7 39,8 39, ,1 40,2 40,3 40,4 40,5 40,6 40,7 40,8 40,9 Palivový příplatek v % 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 XIV. Uplatňování nároků, reklamace 1) Reklamace je nutné uplatnit u Dopravce v kterémkoli jeho provozním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zásilky Příjemcem. Reklamaci je oprávněn uplatnit pouze Objednatel. Reklamace musí být uskutečněna písemně ( em, faxem, dopisem). 2) K reklamaci musí být připojen zápis o škodě a další doklady, ze kterých musí být zřejmý rozsah a finanční výše škody. 3) Pokud při doručení zásilky tato vykazuje zjevné vady, je Objednatel povinen zajistit, aby tato skutečnost byla zapsána při doručení do přepravního dokladu. Za zjevné vady se rovněž považuje neúplnost zásilky. Pokud zásilka bude vykazovat skryté poškození, je Objednatel povinen tuto skutečnost oznámit ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena. 4) Pokud Objednatel nesplní své povinnosti zmíněné v čl. XII. odst. 2. a 3. Podmínek je Dopravce oprávněn zamítnout reklamaci z důvodu neprokázání škody. 5) Pokud bude zjištěno poškození zásilky, je Objednatel povinen zajistit uchování obalu zásilky. Současně je povinen umožnit ohledání zásilky Dopravcem a také zástupcem pojišťovny Dopravce 6) Pokud Objednatel nepředloží k reklamaci potřebné materiály prokazující vznik, rozsah a výši škody, bude Dopravcem vyzván k jejich doplnění ve lhůtě do deseti dnů. Po dobu od odeslání výzvy k doplnění reklamace do jejího doplnění neběží lhůta pro vyřízení reklamace. Pokud Objednatel ve lhůtě deseti dnů nedoplní neúplně podanou reklamaci, je Dopravce oprávněn reklamaci zamítnout. 8

9 7) Dopravce je povinen reklamaci vyřídit ve lhůtě do 30 dnů počítané ode dne, kdy mu byla reklamace doručena. Vyřízením reklamace se rozumí rozhodnutí o reklamaci a odeslání rozhodnutí na adresu sídla nebo trvalého bydliště Objednatele. 8) Pokud Dopravce uzná uplatněnou škodu v plné výši, tj. ve výši hodnoty přepravované zásilky a příkazci sdělí, že škodu uhradí, je povinen Objednatel zajistit vydání poškozené nebo zničené zásilky Dopravci a zároveň Objednatel bere na vědomí, že v případě náhrady škody a vydání zásilky, přechází veškerá vlastnická práva k zásilce na Dopravce. XV. Závěrečná ujednání 1) Podmínky jsou uveřejněny na internetu, a to na adrese nebo 2) Objednatel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy o přepravě věci se seznámil s obsahem Podmínek a bez výhrad Podmínky akceptuje. 3) Právní vztahy vznikající mezi Dopravcem a Objednatelem se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených těmito Podmínkami se uplatní příslušná ustanovení OZ a ostatních souvisejících právních předpisů. Tyto Podmínky byly schváleny generálním ředitelem společnosti DSV Road a.s. a nabývají platnosti a účinnosti dne V Dobrovízu Ing. Petr Chocholatý Generální ředitel DSV Road a.s. 9

10 Ceník tuzemské distribuce Aktuální ceník přepravného je uveden na internetu na stránce nebo Sazby za provedení inkasního úkonu (doběrečné) a) do hodnoty Kč včetně 50 Kč b) nad Kč..100 Kč První hodina čekání nákladního automobilu uskutečňujícího přepravu zásilky je v ceně přepravy, každá další započatá hodina Kč V Dobrovízu Ing. Petr Chocholatý Generální ředitel DSV Road a.s. 10

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky stěhování

Obchodní podmínky stěhování Obchodní podmínky stěhování Tyto Obchodní podmínky (dále také jen Podmínky nebo OP ) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také zákazník ) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a

osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a Všeobecné obchodní podmínky (Dále jen VOP)Jaroslav Nešleha (ok-hodinky.cz). I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Jaroslav

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

Zasilatelské podmínky

Zasilatelské podmínky Zasilatelské podmínky 1. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH SLUŽEB Zasilatel provádí logistické přepravy kusových zásilek dle dispozic odesílatele-příkazce z místa nakládky do místa vykládky na celém území České republiky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky společnosti SPORTISIMO s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti SPORTISIMO s.r.o. Obchodní podmínky společnosti SPORTISIMO s.r.o. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží výpočetní techniky mezi společností Roset s. r. o. (dále jen prodávající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Agrotest a.s. Jičín OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží společnosti AGROTEST a.s. (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EXPRES VAN s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EXPRES VAN s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti EXPRES VAN s.r.o. 1 Definice zasilatelských služeb a základních používaných pojmů a) Zasilatelské služby - představují souhrn činností, které poskytuje zasilatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ: Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: A KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy

Více

Obchodní podmínky - (OP)

Obchodní podmínky - (OP) I. Základní ustanovení Obchodní podmínky - (OP) Obchodní podmínky, dále jen OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost A&P Production s.r.o., provozovatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675 (dále jen Prodávající ) zveřejňuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

I. Smluvní strany. Obchodní firma: Sídlo: Zastupuje kdo:

I. Smluvní strany. Obchodní firma: Sídlo: Zastupuje kdo: SMLOUVA O PŘEPRAVĚ VE VNITROSTÁTNÍM DISTRIBUČNÍM SYSTÉMU uzavřená v souladu s ust. 2555 a násl. zákona č. 89/2012Sb. Občanský zákoník (dále jen OZ), ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Obchodní

Více

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky Reklamace: Při uplatnění reklamací si stáhněte reklamační list a dle pokynů vyplňte. Poté jej vytiskněte a spolu s reklamovaným zbožím a kopií faktury odešlete

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup a prodej výrobků a zboží společnosti KD TRADE PRAHA s.r.o., se sídlem Bělehradská 1115/33, Vinohrady, 120 00 Praha

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a produktů vlastní výroby mezi společností Simply Gastronomy s.r.o.

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Visimpex a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Visimpex a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Visimpex a.s. I. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), upravují vztahy mezi smluvními stranami

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz

Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz V této webové prezentaci vystupuje na straně dodavatele

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Poskytovatelem služby je společnost Speleoart s.r.o. IČ 03438481 se sídlem Lidická 700/19, Brno, 60200. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro obstarání tuzemské přepravy kusových zásilek

Všeobecné obchodní podmínky pro obstarání tuzemské přepravy kusových zásilek Všeobecné obchodní podmínky pro obstarání tuzemské přepravy kusových zásilek Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro obstarání tuzemské přepravy kusových zásilek (dále jen

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Společnost Offpark s.r.o., IČ: 27995577 se sídlem 342 01 Sušice, Karla Čapka 873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Palackého 744/1 769 01

Více