Město Hlinsko. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hlinsko. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek"

Transkript

1 Město Hlinsko Pravidla pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená, v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Radou města Hlinska dne 13. dubna ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy Tato pravidla upravují zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a upřesňují některé postupy při zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek městem Hlinsko (dále jen město ) a příspěvkovými organizacemi města, u nichž vykonává město Hlinsko funkci zřizovatele (dále jen příspěvková organizace ). Čl. 2 Pojmy 1. Veřejnou zakázkou se pro účely těchto Pravidel rozumí zakázka realizovaná mezi veřejným zadavatelem (tj. město Hlinsko nebo příspěvková organizace) a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací (viz ust. 7 odst. 1 zákona). 2. Veřejnou zakázkou malého rozsahu se v souladu s ust. 12 odst. 3 zákona rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez DPH nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby ,-- Kč nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce ,-- Kč. 3. Podlimitní veřejnou zakázkou se v souladu s ust. 12 odst. 2 zákona rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky či služby nejméně ,-- Kč bez DPH, nebo v případě stavebních prácí ,-- Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky. 4. Nadlimitní veřejnou zakázkou se v souladu s ust. 12 odst. 1 zákona rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne zákonem stanovený limit. 1

2 5. Veřejný zadavatel musí při zadávání veřejných zakázek dodržovat v souladu s ust. 18 odst. 3 zákona zásady uvedené v ust. 6 zákona: transparentnost 1, rovné zacházení 2, zákaz diskriminace. 6. Profilem zadavatele konkrétní adresa elektronického nástroje města Hlinska v síti internet, na které jsou zveřejňována vyhlášení týkající se veřejných zakázek. Jedná se o URL adresu 7. Elektronické tržiště (e-tržiště) je webová aplikace, umožňující elektronické zadávání veřejné zakázky v některém ze stanovených zadávacích řízení. E-tržiště je plně elektronický systém, tj. všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel vůči dodavateli a naopak v elektronické podobě. 8. Elektronická aukce proces sloužící k hodnocení nabídek, v jehož rámci zadavatel používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek, a který současně umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení. 9. Vedením města se pro účely těchto Pravidel rozumí starostka města a místostarosta, kteří jsou věcně příslušní podle svěřených pravomocí Vedoucím odboru se pro účely těchto Pravidel rozumí vedoucí příslušného odboru městského úřadu popř. vedoucí oddělení, pokud mu v mezích působnosti byly organizačním předpisem výslovně svěřeny pravomoci při zadávání veřejných zakázek. Čl. 3 Základní pravidla 1. Veřejný zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ust. 12 zákona. 2. Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující součet předpokládaných hodnot všech částí veřejné zakázky. 3. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky se rozumí předpokládaná cena za plnění veřejné zakázky bez DPH. V případě zakázky na dodávky a služby se sčítají předpokládané hodnoty obdobných spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá zadavatel pořídit v průběhu účetního období 4. Povinnost sčítat obdobné spolu související dodávky či služby za účetní období neplatí v případech, u nichž je jednotková cena v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel dodávky či služby pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb. V případě koupě zboží či služeb na splátky se jedná o cel- 1 Zásada transparentnosti spočívá v zajištění možnosti přezkoumání celého řízení a možnosti kontroly postupu zadavatele v řízení a představuje: a) zveřejnění všech fází zadávacího řízení již v jejich průběhu, b) pořízení písemné dokumentace o všech významných úkonech v řízení, c) jasné vymezení kritérií hodnocení nabídek, d) řádné odůvodnění všech rozhodnutí v průběhu řízení, e) dodržování pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu. 2 Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace spočívá zejména v povinnosti zadavatele zacházet stejným způsobem se všemi dodavateli v rámci celého průběhu zadávacího řízení, ve stanovení stejných podmínek účasti v řízení pro všechny dodavatele a ve vyloučení podmínek, které nesouvisejí s předmětem zakázky. 3 Kde se v těchto pravidlech mluví o vedení města nebo o Radě města, rozumí se tím i statutární orgán příspěvkové organizace. 4 Účetním obdobím je kalendářní rok. 2

3 kovou cenu plnění za dobu účinnosti smlouvy. V případě veřejné zakázky na stavební práce je předpokládanou hodnotou celková cena stavebních prací, přičemž do této ceny se započítává také předpokládaná hodnota všech dodávek, které jsou potřebné k provedení stavebních prací a které dodavatel poskytuje zadavateli. 4. Je- li smlouva na plnění veřejné zakázky uzavřena na dobu neurčitou nebo nelze-li její trvání přesně určit, stanoví se předpokládaná hodnota veřejné zakázky jako závazek na 4 roky. 5. Vedoucí odboru nebo jím pověřená osoba jsou povinni dbát správnosti skutečností rozhodných pro určení výše ceny plnění a odpovídají za to, že údaje uvedené v zadávací dokumentaci odpovídají skutečnosti. 6. V zadávacích podmínkách a v průběhu zadávacího řízení bude využito dle charakteru veřejné zakázky následujících základních hodnotících kritérií: a) nejnižší nabídková cena (bez DPH) nebo b) ekonomická výhodnost nabídky, skládající se z dílčích hodnotících kritérií 5, která musí být stanovena jasným a transparentním způsobem, nesmí být diskriminační a musí se vztahovat pouze k předmětu veřejné zakázky. 7. K přihlédnutím k charakteru veřejné zakázky by mělo být základní hodnotící kritérium nabídkové ceny (bez DPH) uplatněno v maximální možné míře. 8. Každému dílčímu hodnotícímu kritériu bude přiřazena váha kritéria v %. Součet procentní váhy jednotlivých dílčích hodnotících kritérií musí být 100 %. V případě, že bude pro hodnocení použito základní hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky, musí mít hodnotící kritérium nabídková cena minimální váhu 60 %. 9. Pro hodnocení nabídek se u dílčích hodnotících kritérií použije bodovací stupnice od 0 do 100 bodů takto: a) kritérium, u kterého je nejvýhodnější maximální hodnota (např. délka záruční doby, výše smluvní pokuty): vzorec: 100 x hodnota nejvýhodnější nabídky hodnota hodnocené nabídky b) kritérium, u kterého je nejvýhodnější minimální hodnota (např. výše ceny nebo lhůta plnění): vzorec: 100 x hodnota hodnocené nabídky hodnota nejvýhodnější nabídky Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku (na dvě desetinná místa). Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí 5 Příklady kritérií: celková nabídková cena - v případě, že nelze nabídkovou cenu stanovit, posuzuje se cena za jednotku, lhůta plnění, záruční lhůta poskytnutá uchazečem a záruční podmínky (od dokončení díla, lhůta pro odstranění záručních vad a závad při havárii), návrh platebních podmínek (fakturace), návrh sankčních podmínek (smluvní pokuty při nedodržování povinností - Kč/den), technická, jakostní, estetická a funkční charakteristika veřejné zakázky, provozní náklady a požadavky na údržbu, ekologické parametry. 3

4 nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. 10. Tam, kde je to možné s ohledem na povahu veřejné zakázky, budou dílčí hodnotící kritéria (vyjma ceny) již předem doplněna obchodními podmínkami, které budou nedílnou součástí zadávací dokumentace a poté převzaty v podobě smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem. 11. V případě požadavků zadavatele na variantní řešení, budou požadované varianty jasně specifikovány v zadávací dokumentaci a každá z variant předložená jedním uchazečem bude považována za samostatnou nabídku se samostatným hodnocením. 12. Vedoucí odboru nebo jím pověřená osoba, která veřejnou zakázku vypsala, může po předchozím souhlasu vedení města požadovat od uchazečů poskytnutí jistoty, v tomto případě se postupuje v souladu s ust. 67 zákona. 13. V případě možnosti čerpání grantových či dotačních titulů k plnění zakázky, bude smlouva obsahovat i ujednání, v němž se vybraný uchazeč zaváže k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a zaplacení finančního postihu, pokud tato skutečnost nastane z důvodů způsobených na straně dodavatele. 14. V případech zadávání veřejných zakázek, které jsou financovány nebo spolufinancovány z jiných zdrojů než z vlastních prostředků města nebo příspěvkové organizace, se postupuje podle těchto Pravidel, pokud metodika pro zadávání veřejných zakázek příslušného poskytovatele finančních prostředků (fondy EU, státní fondy, veřejné rozpočty, soukromé zdroje atd.) dané řízení či postup neupravuje. V opačném případě má metodika poskytovatele finančních prostředků vždy přednost před ustanoveními těchto Pravidel. 15. Vedením zadávacího řízení na veřejnou zakázku může být pověřen na základě písemné smlouvy externí subjekt. Tento externí subjekt musí být ve smlouvě zavázán k dodržování postupů stanovených těmito Pravidly, případně stanovených metodikou pro zadávání veřejných zakázek příslušného poskytovatele finančních prostředků. V opačném případě má metodika poskytovatele finančních prostředků vždy přednost před ustanoveními těchto Pravidel. 16. Příspěvková organizace může zadat veřejnou zakázku v případě, že je finančně kryta (investiční dotace zřizovatele, odsouhlasené použití investičního fondu, neinvestiční provozní prostředky, závazné rozhodnutí o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo fondu, popř. jiný vnější zdroj financování). 17. Příspěvková organizace nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne částku ,-- Kč, předloží návrh na zadávání a způsob zadávání včetně textu zadávacích podmínek ke schválení Radě města Hlinska (dále jen Rada ). Rada sdělí stanovisko zřizovatele příspěvkové organizaci včetně delegování zástupce zřizovatele do hodnotící komise. 18. Příspěvková organizace použije pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu postupy uvedené v těchto Pravidlech; při zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek postupuje podle zákona. Veškeré úkony zadavatele po celý průběh zadávacího řízení včetně rozhodnutí o zadání veřejné zakázky činí statutární zástupce příspěvkové organizace. 19. Příspěvková organizace vede interní evidenci zadaných veřejných zakázek. 4

5 Čl. 4 Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky 1. Zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek se řídí zákonem. 2. O zahájení zadávacího řízení, jakož i o dalších podmínkách těchto veřejných zakázek, je oprávněna rozhodovat Rada. 3. O výsledku zadávacího řízení rozhoduje Rada a v případě, kdy předmětem veřejné zakázky je nabytí nemovitosti, Zastupitelstvo města Hlinska. 4. Hodnotící komisi pro tyto zakázky jmenuje Rada. 5. Za průběh zadávacího řízení je odpovědný vedoucí odboru, který veřejnou zakázku zadává. 6. Dokumenty o průběhu zadávacího řízení, jejichž zveřejnění zákon umožňuje, budou zveřejněny v informačním systému veřejných zakázek a na webových stránkách města. Čl. 5 Způsob zadání veřejných zakázek malého rozsahu Konkrétní způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu závisí na výši předpokládané hodnoty předmětu veřejné zakázky: Předpokládaná hodnota (bez DPH) Způsob zadání zakázky dodávky, služby stavební práce do ,- Kč viz čl. 6 dodávky, služby nad ,- Kč do ,- Kč stavební práce nad ,- Kč do ,- Kč viz čl. 7 dodávky, služby nad ,- Kč do 2 mil. Kč stavební práce nad ,- Kč do 6 mil. Kč viz čl. 8 ČÁST DRUHÁ POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Čl. 6 Veřejné zakázky v limitu do ,-- Kč 1. Veřejné zakázky v této hodnotě objednává vedoucí příslušného odboru nebo osoba jím pověřená (příp. statutární zástupce příspěvkové organizace) v rámci schváleného rozpočtu přímo u konkrétního dodavatele, a to na základě vlastních zkušeností, s péčí řádného hospodáře a na základě průzkumu trhu (z min. 2 cenových nabídek) s jednoduchým vyhodnocením s prioritou nejnižší ceny, které se přikládá k dokladu o předběžné finanční kontrole. 2. Vedoucí příslušného odboru nebo statutární zástupce příspěvkové organizace odpovídá za soulad zadávacího řízení s právními předpisy, vnitřními předpisy, usneseními Rady či písemnými pokyny vedení města. 3. Vedoucí příslušného odboru nebo statutární zástupce příspěvkové organizace podepisuje objednávku a zodpovídá za její věcnou správnost. 5

6 Čl. 7 Veřejné zakázky v limitu nad ,- Kč do ,- Kč (dodávky a služby) nebo do ,- Kč (stavební práce) 1. O zahájení zadávacího řízení rozhoduje vedoucí příslušného odboru v rámci schváleného rozpočtu a podle pravidel předběžné finanční kontroly. 2. Výzvu k podání nabídky zpracuje vedoucí příslušného odboru nebo jím pověřená osoba, (příp. statutární zástupce příspěvkové organizace). 3. Vzor výzvy k podání nabídky je přílohou č. 1 těchto Pravidel Výzva k podání nabídky bude zaslána dodavatelům v počtu odpovídajícím velikosti a druhu veřejné zakázky, nejméně však 3 dodavatelům. 5. Výzva k podání nabídky se odesílá poštou nebo elektronickou poštou (např. mail). Odesílá-li se výzva elektronicky, bude do spisu veřejné zakázky založen dokument potvrzující odeslání v tištěné podobě. 6. Minimální lhůta pro podání nabídek je 7 kalendářních dnů a začíná běžet dnem následujícím po odeslání výzvy. Po tuto dobu bude výzva zveřejněna na internetových stránkách města vč. elektronické a úřední desky MÚ. Věcně příslušný odbor je povinen v případě, že není umožněn dálkový přístup k zadávací dokumentaci, předat zadávací dokumentaci neprodleně dodavateli, a to na základě jím doručené žádosti. Za zveřejnění a předání zadávací dokumentace je odpovědný vedoucí odboru nebo jím pověřená osoba. 7. Pro veškerý písemný styk mezi zadavatelem a dodavateli platí, že součástí dokumentace o průběhu zadávacího řízení jsou doklady (např. doručenky) potvrzující vzájemné předání písemných dokumentů. Všechny nabídky (i osobně předané) musí být zadavatelem řádně evidovány. Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá vedoucí odboru nebo statutární zástupce příspěvkové organizace, který veřejnou zakázku zadává. 8. Nabídky uchazečů nesmí od převzetí zadavatelem až po schválení výběru nejvhodnější nabídky opustit prostory zadavatele. 9. Složení minimálně tříčlenné hodnotící komise určuje vedoucí příslušného odboru nebo statutární zástupce příspěvkové organizace, který veřejnou zakázku zadává. Členy komise u veřejných zakázek zadávaných městem budou: odborník na předmět zakázky (zaměstnanec příslušného odboru) a právník. 10. Jednání hodnotící komise, které je neveřejné, svolává vedoucí příslušného odboru nebo vedoucí příspěvkové organizace. Hodnotící komise může pracovat, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Komise volí ze svého středu předsedu odpovědného za její činnost. Všichni členové komise podepisují čestné prohlášení o nepodjatosti. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 těchto Pravidel. 11. Hodnotící komise posuzuje jednotlivé nabídky dle kritérií uvedených ve výzvě a způsobem uvedeným v čl. 3 odst. 9 těchto Pravidel. 12. Hodnotící komise zajistí po uplynutí lhůty pro podání nabídek otevření obálek, posouzení doručených nabídek a pořízení písemné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek (dále jen Zpráva ). 13. V případě, že náležitosti nabídky budou uchazečem splněny pouze částečně, lze požádat uchazeče o doplnění nabídky, případně objasnění předložených informací, a to ve stanovené lhůtě. Tento postup musí být vždy zvolen jednotně vůči všem uchazečům. Nabídka, která nebude obsahovat náležitosti požadované ve výzvě, nebo kterou uchazeč na základě výzvy zadavatele nedoplní, bude ze zadávacího řízení vyřazena. Uchazeč 6 Součástí výzvy může být i předem připravený návrh smlouvy. 6

7 obdrží o vyřazení nabídky vyrozumění. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek se neotevírají, ale stávají se součástí spisu. Uchazeč bude o tomto postupu písemně vyrozuměn. 14. Vzor Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek je přílohou č. 3 těchto Pravidel. 15. O výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje vedení města na základě doporučení hodnotící komise, a to připojením podpisu na předložené Zprávě a na dokladu o předběžné finanční kontrole. Nebude-li vedení města souhlasit s doporučením hodnotící komise, postoupí věc Radě, která o výběru rozhodne. 16. Na základě rozhodnutí o výběru bude vedoucím příslušného odboru vystavena objednávka nebo vedením města uzavřena smlouva s vybraným uchazečem. Vedoucí odboru odpovídá za věcnou správnost objednávek či smluv i za jejich plnění. 17. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky je vedoucí příslušného odboru nebo osoba jím pověřená (příp. statutární zástupce příspěvkové organizace) povinen zaslat bez zbytečného odkladu všem uchazečům, kteří podali nabídky. Vzor oznámení je přílohou č. 5 Pravidel. 18. Vedoucí příslušného odboru je zodpovědný za dodržení souladu realizace zakázky se schváleným rozpočtem města. Případné navýšení ceny zakázky, změnu předmětu plnění nebo změnu termínu plnění musí u zakázek zadávaných městem schvalovat vedení města, a to před uzavřením dodatku ke smlouvě. 19. Vedení města (příp. statutární zástupce příspěvkové organizace) zruší zadávací řízení na základě návrhu vedoucího příslušného odboru bez zbytečného odkladu, jestliže a) byli z účasti v zadávacím řízení vyřazeni všichni dodavatelé, b) žádný z uchazečů neposkytl dostatečnou součinnost k uzavření smlouvy. 20. Veřejná zakázka spadá do evidence veřejných zakázek vedené v aplikaci Databáze investičních záměrů a veřejných zakázek. Čl. 8 Veřejné zakázky v limitu nad ,- Kč do ,- Kč (dodávky a služby) nebo nad ,- Kč do ,- Kč (stavební práce) 1. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle č. 7 těchto Pravidel platí i pro zadávání veřejných zakázek uvedených v tomto článku, není-li stanoveno jinak. 2. Výzva k podání nabídky musí být učiněna dodavatelům v počtu odpovídajícím velikosti a předmětu zakázky, nejméně však 3. O výjimce může rozhodnout vedení města. 3. O zahájení zadávacího řízení rozhoduje vedoucí příslušného odboru v rámci schváleného rozpočtu a podle pravidel předběžné finanční kontroly. O výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje Rada na základě doporučení hodnotící komise. 4. Pro složení hodnotící komise platí obdobně čl. 7 odst. 9, přičemž členem komise je i člen Rady. 5. Případné navýšení ceny zakázky, změna předmětu plnění nebo změna termínu plnění u zakázek zadávaných městem schvaluje Rada před uzavřením dodatku ke smlouvě. 7

8 ČÁST TŘETÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO ZAKÁZKY DLE Čl. 7 a Čl. 8 PRAVIDEL Čl. 9 Dodatečné a nové stavební práce, služby a dodávky 1. V případě vzniku potřeby dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb či dodávek ustanoví vedoucí příslušného odboru tříčlennou komisi Komise zaujímá stanovisko k tomu, zda dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby či dodávky budou zadány témuž dodavateli, nebo zda pro ně bude zahájeno nové řízení, a to z hlediska kritérií podle 23 odst. 7 písm. a) zákona. 3. Komise též zaujímá stanovisko k tomu, zda potřeba dodatečných prací a služeb vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností nebo zaviněním na straně orgánů a osob zadavatele podílejících se na zadání veřejné zakázky nebo z důvodů na straně dodavatele. S tímto stanoviskem vždy bezodkladně seznámí vedení města v případě veřejné zakázky dle. čl. 7 a Radu u veřejné zakázky dle čl. 8 těchto Pravidel. 4. Rozhodnutí o tom, zda dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby či dodávky mají být zadány v samostatném zadávacím řízení, činí na základě stanoviska komise vedení města v případě veřejných zakázek dle čl. 7 a Rada u veřejných zakázek dle čl. 8. těchto Pravidel. 5. V případě, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb či dodávek překročí 10 % ceny původní veřejné zakázky, rozhoduje na základě stanoviska komise vždy Rada. Jestliže vedení města nebo Rada města rozhodnou jinak, než jak jim doporučila komise, své rozhodnutí vždy písemně odůvodní a zajistí bezodkladné uveřejnění tohoto odůvodnění. 6. Komise vydává stanovisko a rozhoduje též ohledně toho, zda jsou splněny podmínky pro zadání nových stavebních prací a služeb či dodávek ve smyslu 23 odst. 7 písm. b) zákona. Odstavce 1 až 4 se použijí obdobně. Čl. 10 Mimořádné případy zadání veřejných zakázek 1. V odůvodněných případech (např. havárie, nebezpečí z prodlení) kdy není účelné ani ekonomicky přínosné dodržet uvedený postup pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, je možné zadat tuto zakázku přímo, bez nutnosti postupovat dle těchto Pravidel. O tomto způsobu zadání však musí vedoucí příslušného odboru předem informovat vedení města. V krajních případech může být veřejná zakázka zadána i bez předchozího projednání s vedením města. O tomto způsobu zadání však musí být vedení města bezodkladně informováno. 2. V případě specifické povahy předmětu veřejné zakázky (např. umělecká díla, architektonické koncepce či studie) je rovněž možné zadat zakázku přímo bez nutnosti postupovat dle těchto Pravidel, a to na základě rozhodnutí Rady. 3. O odlišném způsobu zadání veřejné zakázky dle odst. 1 musí být učiněn písemný zápis s odůvodněním tohoto postupu. 4. Takto zadaná veřejná zakázka bude uveřejněna v souladu s čl. 14 těchto Pravidel. 7 Ke složení komise viz. čl. 7. odst. 9. 8

9 Čl. 11 Elektronické tržiště 1. Vedoucí odboru nebo osoba jím pověřená (příp. statutární zástupce příspěvkové organizace) může nahradit zadávací řízení tím, že využije služeb provozovatele elektronického tržiště veřejné správy, který má licenci na provozování e-tržiště. 2. Vedoucí odboru nebo osoba jím pověřená (příp. statutární zástupce příspěvkové organizace) si sám rozhodne, zda bude nakupovat na jednom či více e-tržištích veřejné správy. Čl. 12 Elektronická aukce Vedoucí odboru, nebo osoba jím pověřená (nebo statutární zástupce příspěvkové organizace) může po předchozím souhlasu vedení města u veřejných zakázek dle čl. 7 a Rady dle čl. 8 těchto Pravidel nahradit zadávací řízení tím, že využije služeb provozovatele elektronické aukce veřejné správy, který má atest na provozování e-aukce. Podmínky použití elektronické aukce a její průběh jsou stanoveny v 96 a 97 zákona. Pro potřeby hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu zadaných formou e-aukce bude využito protokolů a formulářů jednotlivých provozovatelů služby e-aukce. Čl. 13 Náklady a poplatky Zadavatel nepřiznává dodavateli právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení ani po dodavatelích nepožaduje poplatky za to, že se mohou takového řízení účastnit 8 Čl. 14 Uveřejňování informací 1. Veškeré informace, jejichž uveřejnění je vyžadováno dle těchto Pravidel uveřejňuje vedoucí odboru, nebo jím pověřená osoba (příp. statutární zástupce příspěvkové organizace) prostřednictvím správce též na internetových stránkách města. 2. Kromě výzvy k podání nabídky a dalších informací, jejichž uveřejnění vyžadují tato Pravidla, je uveřejňován prostřednictvím internetových stránek města i profil veřejné zakázky, a to ve lhůtě do 14 dnů po podpisu smlouvy, příp. vystavení objednávky, na realizaci veřejné zakázky. 3. Vzor profilu veřejné zakázky je přílohou č. 4 těchto Pravidel. 4. V průběhu prvního měsíce po schválení rozpočtu na příslušný rozpočtový rok zajistí pověřená osoba prostřednictvím internetových stránek města zveřejnění seznamu investičních a neinvestičních záměrů, které jsou součástí schváleného rozpočtu, a to v rozsahu těchto informací: a) předmět veřejné zakázky, b) předpokládaný rozsah, c) předpokládaný termín realizace. 5. Dojde-li v průběhu roku k potřebě zadání dalších zakázek, není předchozí zveřejnění investičního záměru podmínkou pro uskutečnění zadávacího řízení dle těchto Pravidel. 8 Toto se netýká případných nákladů spojených s pořízením opisů projektové dokumentace, nákladů na reprografické práce, nákladů na projektovou dokumentaci apod. 9

10 Čl. 15 Evidence a Kontrola veřejných zakázek 1. Veškerá dokumentace týkající se zadávacího řízení zůstává u vedoucího příslušného odboru (příp. u statutárního zástupce příspěvkové organizace) min. po dobu pěti let od roku následujícího po uzavření smlouvy, její změny nebo po zrušení zadávacího řízení. 2. Kontrolu nad dodržováním těchto Pravidel provádí zaměstnanec pověřený podle Kontrolního řádu města Hlinska a Kontrolní výbor zastupitelstva. 3. Vedoucí příslušného odboru předkládá Radě vždy k a příslušného roku přehled zadaných veřejných zakázek dle čl. 7 a čl. 8. Vzor přehledu je přílohou č. 6 Pravidel. Čl. 16 Závaznost Pravidel Tato Pravidla jsou závazná pro všechny veřejné zakázky zadávané městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi. Zadání veřejné zakázky v rozporu s těmito Pravidly bude považováno za porušení pracovní kázně. Čl. 17 Přechodná ustanovení Tato pravidla se vztahují na veřejné zakázky zadávané městem, ohledně kterých dosud nebyla uzavřena smlouva s dodavatelem. Úkony zadávacího řízení, které byly provedeny před nabytím účinnosti těchto Pravidel, však není třeba znovu opakovat. ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ Čl. 18 Závěrečná ustanovení 1. Dnem účinnosti těchto Pravidel se ruší Pravidla pro zadávání zakázek schválená Radou města Hlinska dne 29. června Vedoucí odborů MÚ (příp. statutární zástupci příspěvkových organizací města) seznámí se zněním těchto Pravidel jim podřízené zaměstnance. 3. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 1. května V Hlinsku dne 13. dubna

11 Přílohy: Příloha č. 1 Vzor výzvy k podání nabídky Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení o nepodjatosti člena hodnotící komise Příloha č. 3 - Vzor zprávy o posouzení a hodnocení nabídek Příloha č. 4 - Vzor profilu veřejné zakázky Příloha č. 5 - Vzor oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Příloha č. 6 - Vzor přehledu zadaných VZ PhDr. Magda Křivanová Ing. Pavel Šotola Starostka města Místostarosta města 11

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Město Hlinsko Směrnice pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK I. PŘEDMĚT ÚPRAVY 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) upravuje postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek a je závazným předpisem

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2014

Vnitřní směrnice č. 1/2014 Vnitřní směrnice č. 1/2014 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracovala: Pavlína Pleslová Štěpánka Slezáková Obec: Záměl IČO: 00275531 Adresa: Záměl čp. 158, Směrnici zpracoval: Š. Slezáková,

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 2 Článek 1 Účel úpravy a působnost... 2 Článek 2 Vymezení některých pojmů... 2 ČÁST DRUHÁ Zadávání zakázek malého

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1.

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. Vnitřní směrnice č. 1/2015 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. 2015 Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek obec Vyžlovka

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2 SMĚRNICE č. 03/2015 Zpracoval: Schválil: Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru RR Ing. Petr Klouda, starosta města Dne: účinnost 26.6.2015 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č.5/2014 SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Účelem této Směrnice je zabezpečení jednotného postupu Státního

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje Rada Královéhradeckého kraje stanovuje postup kraje při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen Zákon

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05 Strana 1 / 7 zakázek malého rozsahu Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení ze dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník výtisků

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Město Hranice QS 74-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK QS 74-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval : Ing.Dagmar

Více

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní INTERNÍ SMĚRNICE OBCE STŘEDOKLUKY č. 1/2015 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi ČÍSLO: SM/18/RK ZMĚNA Č.: 6 PLATNOST

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Čl. 1 Základní ustanovení Tato směrnice je vydávána Domovem důchodců Jesenec, p. o. (dále v textu jen Domov ) na základě zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní činnosti (pracovní náplň)

Více

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ČÁST A Předmět úpravy, obecná ustanovení 1. Směrnice Rady Libereckého

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC ROUDNÉ _ Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ 00245372. Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracovala: Alena Šedivá Projednáno v ZO dne: 26.6.2014 Odsouhlaseno

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje primárně zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Vnitřní předpis č. I/6/2014

Vnitřní předpis č. I/6/2014 Město Čelákovice Vnitřní předpis č. I/6/2014 Postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách Předpis schválen: 21. 3. 2014 Obsah: Článek: I. Úvodní ustanovení

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2 /2014 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. JUDr. František Dočekal, Ph.D. tajemník Městského úřadu Kroměříž

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2 /2014 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. JUDr. František Dočekal, Ph.D. tajemník Městského úřadu Kroměříž MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 2 /2014 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. tajemník Městského úřadu Kroměříž Ing. Soňa Mertová pověřená vedením odboru rozvoje města Ing.

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka.

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka. 1 Název: Školitel: Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ondřej Zítka Datum: 8.1.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Základní škola U Lesa Nový bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č.J.: ZŠ LES 156 /2014 Spisový znak 1.2.1 Skartační znak V 05 Vypracoval:

Více

Směrnice Rady města Liberec č. 2/2012 RM. k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec. V Liberci dne 3. dubna 2012

Směrnice Rady města Liberec č. 2/2012 RM. k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec. V Liberci dne 3. dubna 2012 V Liberci dne 3. dubna 2012 V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je vydána tato Směrnice Rady města Liberec č. 2/2012 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I. Úvodní ustanovení a vysvětlení pojmů 1. Tato směrnice stanoví postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4 LESY hl. m. PRAHY, příspěvková organizace Práčská 1885. 106 00 Praha 10 - Záběhlice Evidenční číslo SMĚRNICE SM-03 Téma: K zadávání veřejných zakázek u organizace Lesy hl.m.prahy verze č.: 06 Počet příloh:

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 288 datum: 29. října 2014 Opatření rektora k zadávání veřejných zakázek na JU ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. 15/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Garant: Rozsah působnosti: Ing. Pavel Synek Zaměstnanci MČ zařazení do

Více

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy Obec Přílepy, Přílepy čp.46, PSČ 270 01 Kněževes okres Rakovník, IČ 00639958 Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená usnesením č. 2256/R78/13 Rady města Uherský Brod dne 12.06.2013 (dále jen směrnice ) Článek 1. Předmět

Více

Směrnice č. 4/2014 o evidenci veřejných zakázek a postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 4/2014 o evidenci veřejných zakázek a postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Klimkovice Směrnice č. 4/2014 o evidenci veřejných zakázek a postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy Tato směrnice upravuje způsob

Více

Profil absolventa. Znát pravidla pro zadávání zakázek v rámci OP VK Umět postupovat při zadání zakázky

Profil absolventa. Znát pravidla pro zadávání zakázek v rámci OP VK Umět postupovat při zadání zakázky Obsah modulu Seznámit účastníka kurzu s pravidly zadávání veřejných zakázek dle postupu uvedeného v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost dle kapitoly

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: se sídlem, 788 13 DIČ: 699002721 Zastupuje: Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti Kontakt: Ing. Sylva Suchá, tel. 583 392 122, 733 324 915, mail sylva.sucha@vuchs.cz

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE č. 17/2013

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE č. 17/2013 VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE č. 17/2013 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená usnesením č. 2798/R91/13 Rady města Uherský Brod dne18.12.2013 (dále jen směrnice ) Článek 1. Předmět

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb. Účinnost vyhlášek: vyhláška

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: 13223/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Ing.Ctibor

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách

Novela zákona o veřejných zakázkách Novela zákona o veřejných zakázkách Mgr. Štěpán Mátl odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek (Solenice) říjen 2012 Obsah školení 1. Úvod 2. 15 dosavadních

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více