ČESKÉ PANELOVÉ ŠET ENÍ DOMÁCNOSTÍ. CAPI proxy dotazník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ PANELOVÉ ŠET ENÍ DOMÁCNOSTÍ. CAPI proxy dotazník"

Transkript

1 ČESKÉ PANELOVÉ ŠET ENÍ DOMÁCNOSTÍ CAPI proxy dotazník Vlna 1, 2015

2 pidpro GENEROVANÁ PROM NNÁ identifikační číslo respondenta, se kterým je provedeno proxy dotazování pid GENEROVANÁ PROM NNÁ identifikační číslo osoby, za niž je provedeno proxy dotazování relpro GENEROVANÁ PROM NNÁ vztah mezi respondentem (pidpro) a osobou, za niž vypovídá (pid) Manžel a manželka (včetně registrovaných partnerů), stálý partner a partnerka Rodič (pidpro) a dítě (pid) Dítě (pidpro) a rodič (pid) Sourozenci Jiný vztah reaspro P1. Zaznamenejte důvod provedení proxy rozhovoru. Dočasná nep ítomnost: v instituci/nemocnici Dočasná nep ítomnost: studium mimo domov Dočasná nep ítomnost: dovolená, prázdniny Dočasná nep ítomnost: za prací mimo domov Osobu nebylo možné kontaktovat Vážné zdravotní problémy, zdravotní postižení Dočasná zdravotní indispozice Sluchové/ ečové problémy P íliš vysoký věk Jazyková bariéra Odmítnutí rozhovoru Jiný důvod /28

3 livad P2. Bydlí <name> na této adrese celý život? Ano Ne mtown P3. Ve kterém roce začalěaě <name> žít v tomto m st? Pokud se osoba ve městě narodila a nikdy ho neopustila, zadejte rok narození. Pokud osoba mezitím žila někde jinde, zadejte rok, v němž se do města vrátila. Vypište rok ve formátu RRRR livad = madres P4. A ve kterém roce začalěaě <name> žít na této adrese? Pokud se osoba na adrese narodila, ale mezitím žila někde jinde, zadejte rok, v němž se na adresu vrátila. Vypište rok ve formátu RRRR livad = /28

4 Nyní n kolik otázek k vzd lání a zam stnání <name>. sfield P5. Jaké je/bylo <name> hlavní zam ení studia, jeho specializace? Zajímá nás nejvyšší dosažené vzd lání. U současných studentů/učňů se ptejte na současné studium, ostatních na nejvyšší dokončené vzdělání. V případě více oborů vyberte ten, který je pro osobu důležitější. Předložte kartu k ot. 5. Všeobecně vzdělávací programy Osobní dovednosti P íprava učitelů a pedagogika Umění (výtvarné umění, design, hudba, divadelní umění) Humanitní vědy (náboženství, cizí jazyky, mate ský jazyk, filologie, filozofie, historie) Společenské vědy a vědy o lidském chování (sociologie, politologie, ekonomie, psychologie) Žurnalistika a informace (žurnalistika, knihovnictví) Obchod, ízení a správa (velkoobchod a maloobchod, marketing, bankovnictví, účetnictví a daně, management) Právo Vědy o živé p írodě (biologie, biochemie, vědy o životním prost edí) Vědy o neživé p írodě (fyzika, chemie, vědy o Zemi) Matematika a statistika Informatika Technické vědy a technické obory (strojírenství, elektrotechnika, elektronika) Výroba a zpracování (potraviná ství, výroba oděvů a obuvi, výroba a zpracování materiálů, hornictví a těžba) Architektura a stavebnictví Zemědělství, lesnictví a rybá ství (včetně zahradnictví) Veteriná ství Zdravotnictví (ošet ovatelství, stomatologie, farmacie, humánní medicína) Sociální péče Osobní služby (hotelnictví, restaurace, stravování, turismus, volný čas, sporty, služby pro domácnost, kade nické a kosmetické služby) P epravní služby a spoje /28

5 Ochrana životního prost edí Bezpečnostní služby (ochrana osob a majetku, vojsko a obrana) Nezačlenitelné programy scomy P6. Ve kterém roce <name> dokončilěaě své nejvyšší vzd lání? Vypište rok ve formátu RRRR /28

6 stype P7. Co v současné dob <name> studuje? V období letních prázdnin odpovídejte prosím podle toho, co bude <name> studovat další školní/akademický rok. Použijte prosím tuto kartu. Pokud se ještě neví, co bude osoba studovat po letních prázdninách, má respondent odpovědět podle toho, co studovala před prázdninami. Předložte kartu k ot. 7. Kurz k doplnění základního vzdělání SOŠ a SOU bez maturity; praktická škola SOŠ a SOU s maturitou Gymnázium Nástavbové studium Konzervato Rekvalifikační kurz na úrovni SŠ Pomaturitní studium na jazykové škole; kurz výpočetní techniky Rekvalifikační kurz či učební obor po absolvování SŠ Vyšší odborná škola (pro získání DiS. apod.) Bakalá ské studium (pro získání Bc., BcA. apod.) Magisterské studium (pro získání Mgr., Ing., JUDr., MUDr., PhDr. apod.) Doktorské studium (pro získání Ph.D., Th.D.) std = 1 stypeo Jiné (nap. nultý ročník, celoživotní vzdělávání). Doplňte: 4 5/28

7 P8. P11. Na které škole <name> v současnosti studuje? V období letních prázdnin odpovídejte prosím podle toho, na jaké škole bude studovat další školní/akademický rok. ekn te mi prosím její název a sídlo Ěm sto, uliceě. Pokud respondent ještě neví, kde bude osoba studovat po letních prázdninách, má odpovědět podle toho, kde studovala před prázdninami. Vypište. sname1 název školy: std = 1 sstr1 ulice: std = 1 smun1 U pražských škol uveďte prosím také m stskou část Ěnap. Praha 1ě. obec: std = 1 sprog1 A jaký je obor <name> studia?. std = 1 6/28

8 sname2 Vypište 2. školu, kterou v současnosti studuje. název školy: std = 1 Žádná další 96 sstr2 ulice: Žádná další 96 std = 1 smun2 U pražských škol uveďte prosím také m stskou část Ěnap. Praha 1ě. obec:. std = 1 Žádná další 96 sprog2 A jaký je obor <name> studia na 2. škole?.. Žádný další 96 std = 1 7/28

9 sname3 Vypište 3. školu, kterou v současnosti studuje. název školy: std = 1 Žádná další 96 sstr3 ulice: Žádná další 96 std = 1 smun3 U pražských škol uveďte prosím také m stskou část Ěnap. Praha 1ě. obec:. std = 1 Žádná další 96 sprog3 A jaký je obor <name> studia na 3. škole?.. Žádný další 96 std = 1 8/28

10 eduter P12. <Name> vysokoškolské studium bylo na ve ejné, soukromé nebo jiné vysoké škole? Ve ejná vysoká škola Soukromá vysoká škola Policejní vysoká škola (nap. Policejní akademie ČR) Vojenská vysoká škola (nap. Univerzita obrany) Studoval(a) na více typech vysokých škol educ = edusec P13. MohlĚaě byste prosím up esnit, na jaký typ st ední školy <name> chodil(a)? Předložte kartu k ot. 13. Praktická škola nebo učiliště (bez výučního listu) St ední odborné učiliště, obor s výučním listem St ední odborné učiliště, maturitní obor nebo maturitní nástavba St ední odborná škola s maturitou 4leté gymnázium 6leté gymnázium Řleté gymnázium Konzervato 2 roky či kratší 7 8 educ = eduseco Konzervato více než 2 roky Jiný typ st ední školy. Doplňte: 9 0 9/28

11 eduprim P14. MohlĚaě byste prosím up esnit, na jaký typ základní školy <name> chodil(a)? Předložte kartu k ot. 14. Základní škola ( normální, bez další specifikace) Základní škola s rozší enou výukou jazyků Základní škola praktická Základní škola speciální Základní škola s alternativní výukou (waldorfská škola, montessoriovská škola apod.) educ = eduprimo Jiný typ základní školy. Doplňte:. 10/28

12 Následuje n kolik otázek týkajících se <name> práce a zam stnání. job P15. Jen pro up esn ní, d lalěaě <name> v minulých sedmi dnech n jakou placenou práci alespoň jednu hodinu nebo více? Ano Ne estat = jobbf P16. M lěaě <name> n kdy placenou práci? Ano Ne job = jobtp P17. A <name> pracovalěaě jako U osob, které dělaly placenou práci v minulých 7 dnech, se ptejte na tuto práci. U osob, které měly někdy v minulosti placenou práci, se ptejte na poslední práci. Zaměstnanec (práce na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti, pracovní činnost bez job = 1 smlouvy) OR jobbf = 1 OSVČ (soukromník, podnikatel) U následujících otázek 18 až 27: Pokud osoba v současné době pracuje, ptejte se na současnou práci. Pokud v současné době nemá placenou práci, ale měla práci v minulosti, ptejte se na poslední práci. Pokud má osoba více než jednu práci, ptejte se na tu, v níž týdně stráví většinu hodin. Pokud má dvě práce, v nichž stráví stejně hodin, ptejte se na práci lépe placenou. 11/28

13 wrkps P18. Jaká je <name> pracovní činnost? ĚJaká byla pracovní činnost, kterou vykonávalěaě ve svém posledním zam stnání?ě Vypište slovní charakteristiku hlavní pracovní činnosti. Odpověď zaznamenejte co nejpodrobněji, např. dělník u běžícího pásu ve výrobně motorů. U soukromých podnikatelů specifikujte obor (činnost) podnikání.... estat = OR job = 1 OR jobbf = 1 isco08 zakódování prom nné wrkps podle klasifikace CZ-ISCO estat = OR job = 1 OR jobbf = 1 svise P1ř. Je/ bylěaě <name> zodpov dnýěáě za vedení jiných zam stnanců? Ano Ne estat = OR jobtp = 1 subor P20. Kolik má/m lěaě <name> ve svém hlavním zam stnání pod ízených? Vypište číslo svise = /28

14 empl P21. Zam stnává/zam stnávalěaě <name> n jaké další lidi krom sebe? Ano Ne estat = 4 OR jobtp = 2 empls P22. Kolik má /m lěaě <name> ve svém hlavním zam stnání zam stnanců? Vypište číslo empl = fsize P23. Kolik zam stnanců má/m la organizace /firma, v níž <name> pracuje/ pracoval(a) Ěmyslí se v daném míst, kde pracuje/pracovalěaěě? 0 1 ř estat = OR jobtp = 1 25 řř 100 4řř 500 a více hours P24. Kolik hodin <name> pracuje v prům ru týdn? Vypište číslo. Zaokrouhlete na celé hodiny estat = OR job = 1 13/28

15 adinc P25. Mimo jeho/její současné hlavní zam stnání, má <name> n jaký doplňkový zdroj p íjmů, nap íklad vedlejší úvazek, podnikatelskou činnost atd.? Vyberte prosím odpov ď z karty. Předložte kartu k ot. 25. Žádný doplňkový zdroj p íjmů Zaměstnanec státního podniku, organizace Zaměstnanec soukromého podniku Vlastní podnikatelská činnost Jednorázové dohody o provedení práce a pracovní činnosti Ostatní estat = OR job = 1 adhours P26. Kolik hodin v prům ru týdn <name> pracuje v p ípadných vedlejších pracovních úvazcích či dalších výd lečných aktivitách? Vypište číslo. Zaokrouhlete na celé hodiny adinc = contr P27. Jaký typ pracovní smlouvy má <name> ve svém hlavním zam stnání? Vyberte z karty. Předložte kartu k ot. 26. Smlouva na dobu neurčitou Smlouva na dobu určitou Dohoda o pracovní činnosti nebo o provedení práce Práce bez smlouvy estat = OR job = 1 14/28

16 unemm P28. Od kdy je <name> nezam stnanýěáě? unemy Vypište rok ve formátu RRRR. Leden. Únor B ezen Duben Květen Červen Červenec Srpen Zá í íjen Listopad Prosinec [Nevím, nemohu posoudit] estat = 7 unemre P29. Můžete mi s pomocí karty prosím íct, jaký byl hlavní důvod, proč <name> p estalěaě pracovat? Předložte kartu k ot. 29. Propuštění/uzav ení celého podniku/restrukturalizace Výpověď ze strany zaměstnavatele Konec pracovní smlouvy na dobu určitou Ukončení podnikání nebo uzav ení/prodej rodinné firmy Výpověď z jeho/její strany z důvodu neshod na pracovišti Výpověď z jeho/její strany z důvodu péče o člena rodiny Výpověď z jeho/její strany z jiných důvodů Nikdy nepracoval(a) Jiné důvody estat = 7 15/28

17 cmtime P30. Jak dlouho <name> obvykle trvá dostat se z domu do práce, od začátku cesty až k cíli? Počítejte jen cestu tam, a pokud se časy mezi dny liší, počítejte prům rnou dobu. Pokud osoba pracuje z domova, vypište 0. Pokud osoba používá k dopravě do práce různé dopravní prostředky v různých dnech, ať uvede čas testy během typického dne. Vypište v minutách estat = OR job = 1 nrech P31. Má <name> n jaké biologické/adoptované d ti, které žijí mimo tuto domácnost? Ano Ne nrechn P32. Kolik jich je? Vypište číslo nrech = sumchild GENEROVANÁ PROM NNÁ celkový počet biologických a adoptivních dětí (rezidenčních a nerezidenčních) 16/28

18 health P33. eklěaě byste, že <name> zdraví obecn je Výborné Velmi dobré Dobré Průměrné Špatné hamper P34. Omezuje <name> v jeho/jejích každodenních aktivitách n jaká dlouhodobá nemoc, zdravotní omezení, handicap či psychický zdravotní problém? Pokud ano, omezuje ho/ji hodn nebo jen do určité míry? Ano, hodně Ano, do určité míry Ne 17/28

19 Nyní n kolik otázek k <name> d tství, dospívání a o jeho/jejích rodičích. lipar P35. ŽilĚaě <name> v průb hu svého d tství, tj. do dosažení v ku 16 let p evážn s ob ma biologickými rodiči? Jestliže se rodinné uspořádání do 16 let věku osoby měnilo, má respondent odpovědět podle toho uspořádání, které trvalo většinu času, nejdéle. Ano Ne liwho P36. S kým <name> v průb hu svého d tství, tj. do dosažení v ku 16 let p evážn žilěaě? Zvolte prosím odpov ď z následující karty. Jestliže se rodinné uspořádání do 16 let věku osoby měnilo, má respondent uvést to, které trvalo většinu času, nejdéle. Předložte kartu k ot. 35. Pouze s biologickou matkou Pouze s biologickým otcem S biologickou matkou a nevlastním otcem S biologickým otcem a nevlastní matkou S prarodiči S jiným(i) p íbuzným(i) S adoptivním(i) rodičem/rodiči V pěstounské rodině V internátní škole/na internátě V dětském domově Ve speciálním za ízení pro mládež Jinde lipar = 2 18/28

20 liwhop P37. Ješt mi dovolte up esn ní vyrůstalěaě <name> do svých 16 let s matkou, otcem nebo ob ma? Myšleno s matkou a otcem v adoptivní nebo pěstounské rodině. S matkou S otcem S oběma liwho = 7 8 liwhy P38. Jaký byl důvod toho Ěrodinnéhoě uspo ádání? Tj. proč osoba nežila s oběma biologickými rodiči. Předložte kartu k ot. 38. Jeden nebo oba rodiče zem eli Rodiče se rozešli Rodiče se rozvedli Rodiče spolu nikdy nežili Otec nep ítomný (nap. v armádě) Jeden nebo oba rodiče žili v instituci (nap. v léčebném za ízení, ve vězení apod.) Rodina nefungovala 7 lipar = 2 liwhyo Jiné. Up esn te:. 8 V následujících otázkách 39 až 44 má respondent vypovídat o rodičích, s nimiž OSOBA v dětství převážně vyrůstala bez ohledu na to, zda to byli biologičtí, adoptivní, nevlastní rodiče nebo pěstouni. V případě, že v rodině, v níž osoba vyrůstala, nebyl žádný otec/matka, má vypovídat o biologickém otci/biologické matce. 19/28

21 feduc P39. Jakého nejvyššího školního vzd lání dosáhl jeho/její otec? Předložte kartu k ot Neúplné základní Základní Vyučení bez maturity St ední bez maturity Vyučení s maturitou St ední odborné s maturitou St ední všeobecné s maturitou Vyšší odborné Vysokoškolské meduc P40. Jakého nejvyššího školního vzd lání dosáhla jeho/její matka? Předložte kartu k ot Neúplné základní Základní Vyučení bez maturity St ední bez maturity Vyučení s maturitou St ední odborné s maturitou St ední všeobecné s maturitou Vyšší odborné Vysokoškolské /28

22 festat P41. Jaké bylo ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy <name> otce, když mu/jí bylo zhruba 16 let? Není důležité, zda v době, kdy osobě bylo zhruba 16 let, s ní otec ještě žil či ne. Předložte kartu k ot. 41, 43. Zaměstnanec na plný úvazek Zaměstnanec na částečný úvazek (1/2 a vyšší) Zaměstnanec na malý částečný úvazek (méně než 1/2) OSVČ (soukromník, podnikatel) Svobodné povolání Pomáhající člen rodiny Nezaměstnaný Student, učeň, žák Pracující důchodce Důchodce invalidní Důchodce starobní Trvale v domácnosti Na mate ské (rodičovské) dovolené Ostatní Jeho/její otec v té době už nežil fwrkps P42. Jaká byla pracovní činnost jeho/jejího otce v dob, kdy mu/jí bylo 16 let? Vypište slovní charakteristiku hlavní pracovní činnosti. Odpověď zaznamenejte co nejpodrobněji, např. dělník u běžícího pásu ve výrobně motorů. U soukromých podnikatelů specifikujte obor (činnost) podnikání. Pokud měl rodič osoby více než jednu práci, ptejte se na tu, v níž týdně trávil většinu hodin. Pokud měl dvě práce, v nichž trávil stejně hodin, ptejte se na práci lépe placenou.. festat = /28

23 fisco08 zakódování prom nné fwrkps podle klasifikace CZ-ISCO festat = mestat P43. Jaké bylo ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy <name> matky, když mu/jí bylo zhruba 16 let? Není důležité, zda v době, kdy osobě bylo zhruba 16 let, s ní matka ještě žila či ne. Předložte kartu k ot. 41, 43. Zaměstnanec na plný úvazek Zaměstnanec na částečný úvazek (1/2 a vyšší) Zaměstnanec na malý částečný úvazek (méně než 1/2) OSVČ (soukromník, podnikatel) Svobodné povolání Pomáhající člen rodiny Nezaměstnaný Student, učeň, žák Pracující důchodce Důchodce invalidní Důchodce starobní Trvale v domácnosti Na mate ské (rodičovské) dovolené Ostatní Jeho/její matka v té době už nežila /28

24 mwrkps P44. Jaká byla pracovní činnost jeho/její matky v dob, kdy mu/jí bylo 16 let? Vypište slovní charakteristiku hlavní pracovní činnosti. Odpověď zaznamenejte co nejpodrobněji, např. dělník u běžícího pásu ve výrobně motorů. U soukromých podnikatelů specifikujte obor (činnost) podnikání. Pokud měl rodič osoby více než jednu práci, ptejte se na tu, v níž týdně trávil většinu hodin. Pokud měl dvě práce, v nichž trávil stejně hodin, ptejte se na práci lépe placenou.... mestat = misco08 zakódování prom nné mwrkps podle klasifikace CZ-ISCO mestat = /28

25 Nakonec se zeptám na n kolik údajů o <name> pro statistické vyhodnocení dat. payncat P45. Odhadn te prosím, kolik činil v minulém kalendá ním roce prům rný čistý m síční p íjem <name> ze všech zam stnání Ětj. z hlavního i vedlejšího závislého pracovního pom ru, z dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti, včetn všech p íplatků a mimo ádných p íjmůě. Používejte prosím tuto kartu. Předložte kartu k ot. 45. Žádný p íjem Do 4 řřř Kč řřř Kč/ řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč 3 více než Kč 4 24/28

26 paygcat P46. Odhadn te prosím, kolik činil v minulém kalendá ním roce prům rný hrubý m síční p íjem <name> ze všech zam stnání Ětj. z hlavního i vedlejšího závislého pracovního pom ru, z dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti, včetn všech p íplatků a mimo ádných p íjmůě. Používejte prosím tuto kartu. Předložte kartu k ot. 46. Žádný p íjem Do 4 řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč/ řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč ř řřř Kč 4 více než Kč 5 25/28

27 cborn P47. Ve které zemi se <name> narodil(a)? cborno Česká republika Slovenská republika Ukrajina Rusko Polsko Německo Rakousko Vietnam Čína USA Jiná. Vypište: cnborn P48. V jakém okrese se <name> narodil(a)? Ěvýb r z číselníku v datech) cborn = rgborn P49. V jaké oblasti zem se <name> narodil(a)? Udávejte informaci o územním celku, který je rozumně srovnatelný s českými okresy... cborn = cmcr P50. Ve kterém roce <name> poprvé p išel/p išla do této zem? Uveďte rok prvního pobytu, i když od té doby strávilěaě ješt n jaký čas v zahraničí. Vypište rok ve formátu RRRR cborn = /28

28 P51. Je <name> občanem České republiky, občanem rodné zem nebo občanem jiné zem? Pokud má více občanství, ekn te mi prosím všechna. Možno více odpovědí. citcr citcb Občanem ČR Občanem země narození 1 1 cborn = citoc Občanem jiné země. Vypište:... citot 1 citdk 1 citref 1 relig P52. K jakému náboženskému vyznání se <name> hlásí? Předložte kartu k ot. 52. religo1 ímskokatolické Českobratrské evangelické Československé husitské Jiné k esťanské. Doplňte:... religo2 Jiné mimok esťanské. Doplňte:... Žádné 27/28

29 churat P53. Krom zvláštních událostí, jako jsou svatby a poh by, jak asi často <name> navšt vuje v současnosti bohoslužby? Použijte prosím tuto kartu. Předložte kartu k ot. 53. Každý den Častěji než jednou týdně Jednou týdně Nejméně jednou měsíčně Jen o zvláštních svátcích Méně často Nikdy 7 smart P54. Vlastní <name> smartphone Ěchytrý telefoně? Ano Ne smartos P55. Jaký operační systém používá jeho/její smartphone Ěchytrý telefoně? iphone Android Windows Jiný smart = 1 28/28

ČESKÉ PANELOVÉ ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ. Karty k dotazníku: CAPI proxy dotazník

ČESKÉ PANELOVÉ ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ. Karty k dotazníku: CAPI proxy dotazník ČESKÉ PANELOVÉ ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ Karty k dotazníku: CAPI proxy dotazník Vlna 1, 2015 KARTA k ot. 5 Obecné vzdělání 1. Všeobecně vzdělávací programy 2. Osobní dovednosti Vzdělávání a výchova 3. P íprava

Více

ČESKÉ PANELOVÉ ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ. Karty k dotazníku: CAPI individuální dotazník

ČESKÉ PANELOVÉ ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ. Karty k dotazníku: CAPI individuální dotazník ČESKÉ PANELOVÉ ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ Karty k dotazníku: CAPI individuální dotazník Vlna 1, 2015 KARTA k ot. 6 Velmi nespokojený(á) Velmi spokojený(á) 1 2 3 4 5 6 7 1 KARTA k ot. 7 1 Malý byt, špatná dispozice

Více

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb.

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. I. NORMATIVNÍ ČÁST SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. 358 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 13. prosince 2007 o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 Český statistický úřad podle 19 odst.

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomická aktivita, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti. z toho podle národnosti. Obyvatelstvo celkem

Nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomická aktivita, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti. z toho podle národnosti. Obyvatelstvo celkem Tab. 154 Obyvatelstvo podle národnosti a podle nejvyššího ukončeného vzdělání, ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti a podle pohlaví definitivní výsledky podle obvyklého

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Omnibus STEM/MARK 2014

Omnibus STEM/MARK 2014 Omnibus STEM/MARK 2014 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících se různých zadaných témat. Metoda CAPI

Více

Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová

Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová 01. 04. 2015 06:55:13 Základní údaje Název výzkumu Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová Autor Knihovna Orlová Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/g9n9u9g8v6t3p7v2b

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T.

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ Šetření přechodu absolventů středních škol na trh práce Získání zpětné vazby od absolventů z hlediska kariérové volby, spokojenosti

Více

Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce

Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce Klára Kalíšková CERGE-EI a VŠE Seminář Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti ČR Poslanecká sněmovna

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

DOTAZNÍK PRO RODIČE. Praha, 2003

DOTAZNÍK PRO RODIČE. Praha, 2003 DOTAZNÍK PRO RODIČE Praha, 2003 Sociologický ústav Akademie věd České republiky Centrum pro sociální a ekonomické strategie Univerzity Karlovy CERGE EI Univerzita Karlova v Praze a Akademie věd České republiky

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 1. ČÁST ÚDAJE PŘI VSTUPU DO PROJEKTU Tento dotazník slouží k zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které jsou

Více

B Neformální vzdělávání

B Neformální vzdělávání Neformální vzdělávání zahrnuje organizované vzdělávací aktivity, které nelze považovat za formální vzdělávání. Jedná se o strukturované vzdělávací programy zaměřené na získávání dovedností a kompetencí,

Více

Číslo tazatele: Číslo respondenta: Den: Kraj: nevyplňovat (ID)

Číslo tazatele: Číslo respondenta: Den: Kraj: nevyplňovat (ID) Číslo tazatele: Číslo respondenta: Den: Kraj: nevyplňovat (ID) 1 1 1 Praha 1 2 2 2 St edoč. 2 3 3 3 Jihočeský 3 4 4 4 Plzeňský 4 5 5 5 Karlovar. 5 6 6 6 Ústecký 6 7 7 7 Liberecký 7 8 8 8 Královehr. 8 9

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Dopis pro tazatele k zakázce č. 100320-2 A,B,C V Praze dne 14. ledna. 2011. Vážená tazatelko, vážený tazateli,

Dopis pro tazatele k zakázce č. 100320-2 A,B,C V Praze dne 14. ledna. 2011. Vážená tazatelko, vážený tazateli, Dopis pro tazatele k zakázce č. 100320-2 A,B,C V Praze dne 14. ledna. 2011 Vážená tazatelko, vážený tazateli, zakázka č. 100320-2 je zaměřena na postoje obyvatel k různým společenským tématům a na jejich

Více

Sociologický ústav AV ČR Praha 1, Jilská 1 KARTY K DOTAZNÍKU. Deset let společenské transformace v České a Slovenské republice

Sociologický ústav AV ČR Praha 1, Jilská 1 KARTY K DOTAZNÍKU. Deset let společenské transformace v České a Slovenské republice Sociologický ústav AV ČR Praha 1, Jilská 1 KARTY K DOTAZNÍKU Deset let společenské transformace v České a Slovenské republice R e p r e z e n t a t i v n í š e t ř e n í společenské struktury a mobility

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Bezdomovci podle státního občanství

Bezdomovci podle státního občanství Bezdomovci podle státního občanství Státní občanství Alžírská lidová demokratická republika 1 Austrálie 2 Belize 2 Bulharsko 1 Bělorusko 3 Bývalá jugoslávská republika Makedonie 6 Česká republika 11 164

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 1. ČÁST ÚDAJE PŘI VSTUPU DO PROJEKTU Tento dotazník slouží k zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které jsou

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

KLIENTSKÉ PĚSTOUNSKÉ RODINY NADAČNÍHO FONDU ROZUM A CIT

KLIENTSKÉ PĚSTOUNSKÉ RODINY NADAČNÍHO FONDU ROZUM A CIT KLIENTSKÉ PĚSTOUNSKÉ RODINY NADAČNÍHO FONDU ROZUM A CIT Prezentované výsledky vycházejí z dotazníkového šetření, jehož autory jsou nadační fond Rozum a Cit, Praha a Středisko náhradní rodinné péče, Praha.

Více

Sociální nerovnosti a spravedlnost

Sociální nerovnosti a spravedlnost Sociologický ústav Akademie věd České republiky STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY K DOTAZNÍKU Sociální nerovnosti a spravedlnost A 1 Podstatné 2 Velmi důležité 3 Důležité

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

ZA5477. Flash Eurobarometer 319B (Youth on the Move - Respondents Aged Mobility in Education and Work) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5477. Flash Eurobarometer 319B (Youth on the Move - Respondents Aged Mobility in Education and Work) Country Questionnaire Czech Republic ZA5477 Flash Eurobarometer 319B (Youth on the Move - Respondents Aged 15-35 Mobility in Education and Work) Country Questionnaire Czech Republic Questions for the Flash Eurobarometer on Youth on the Move

Více

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena S02. Kolik je Vám let? 1) Méně než 18 let ukončete rozhovor 2) 18-29 let 3) 30-44 let 4) 45-59 let 5) 60 let a více S03. Jaké je Vaše nejvyšší

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Hl. m. Praha 2,5 % 1 a celkový počet dosahoval 17 954 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Výpočty Překonávání školního neúspěchu v České republice KOMPETENCE

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ

ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ Příloha č. 1 ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ Sčítání většiny států obsahují v souladu s mezinárodními doporučeními základní ukazatele ekonomické aktivity jako jsou: - typ současné

Více

Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života. Daniel Chytil ČSÚ

Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života. Daniel Chytil ČSÚ Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života Daniel Chytil ČSÚ Genderové statistiky Od roku 2003, spolupráce s Úřadem vlády ČR/MPSV Průřezové statistiky - shromažďuji již existující data,

Více

Hlavní dotazník projekt V33/05 květen 2005 Vedoucí projektu za SC&C: Mgr. Petra Keprtová Vedoucí projektu za SoÚ AV ČR: Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.

Hlavní dotazník projekt V33/05 květen 2005 Vedoucí projektu za SC&C: Mgr. Petra Keprtová Vedoucí projektu za SoÚ AV ČR: Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. Americká, 0 00 Praha tel.:+0 fax.: +0 00 e-mail: vyzkum@scac.cz Číslo tazatele: Číslo respondenta: Den: Kraj: Nevyplňovat (ID): Pha StČ JČ Plz Karl 6 6 6 Úste 6 6 7 7 7 Libe 7 7 Král 9 9 9 Pard 9 9 0 0

Více

KRAJSKÉ VOLBY PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK

KRAJSKÉ VOLBY PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK KRAJSKÉ VOLBY 2012 - PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK JIHOMORAVSKÝ KRAJ Číslo respondenta Tazatel Obec dotazování Datum ÚVOD, PŘEDSTAVENÍ TAZETELE A PROJEKTU A. SCREENING A1. Bydlíte trvale v [DOPLNIT KRAJ]

Více

Vzdělanost v Pardubickém kraji

Vzdělanost v Pardubickém kraji Vzdělanost v Pardubickém kraji Předkládaný analytický materiál navazuje na publikaci Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Pardubický kraj analýza výsledků vydanou v září roku 2013. Vzhledem k tomu, že díky sčítání

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

A Formální vzdělávání

A Formální vzdělávání Formální je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla školách. Jeho funkce, cíle, obsah, organizační formy a způsoby hodnocení jsou vymezeny právními předpisy. Zahrnuje získávání na sebe navazujících

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce Výběr vstupních dat (volte jednu z možností) Výběr na základě skupin oborů vzdělání Všechny skupiny oborů Výběr na základě oborů vzdělání x Jiný výběr

Více

PŘÍLOHA Č. 6 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 9. TŘÍD Dotazník pro žáky 9. tříd ZŠ

PŘÍLOHA Č. 6 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 9. TŘÍD Dotazník pro žáky 9. tříd ZŠ PŘÍLOHA Č. 6 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 9. TŘÍD Dotazník pro žáky 9. tříd ZŠ Ahoj! Zjišťujeme, na jaké střední školy se žáci 9. tříd hlásí a k jakému povolání směřují. Budeme rádi za tvé odpovědi. Dotazník je anonymní.

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Zpráva o p ijímacím ízení na Fakult elektrotechnické Z U v Plzni v ak. roce 2009/10

Zpráva o p ijímacím ízení na Fakult elektrotechnické Z U v Plzni v ak. roce 2009/10 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o p ijímacím ízení na Fakult elektrotechnické Z U v Plzni v ak. roce 2009/10 Zpracováno dne 23. 10. 2009 Informace o p ijímacím ízení na FEL

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Ústecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Ústecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Ústeckém kraji 12,6 % 1 a celkový počet dosahoval 54 737 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání říjen 2016 Kód První kolo přijímacího řízení ve šk. roce 2015/16 Skupina

Více

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013 ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013 Autor: Mgr. Pavel Pustina, Odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje,

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska Dotazníkové šetření pro žáky 8. tříd ZŠ V rámci analýzy území byl vypracován dotazník pro žáky 8. ročníků ZŠ. Cílem bylo zjistit o jaké obory středních škol a učilišť mají žáci zájem, zda je pro ně důležité

Více

D Informální učení. Graf D1 Celková účast v informálním učení. Tabulka D1 Účast v informálním učení 17% 4% účastnil se jedné aktivity

D Informální učení. Graf D1 Celková účast v informálním učení. Tabulka D1 Účast v informálním učení 17% 4% účastnil se jedné aktivity Informální učení lze definovat jako záměrnou činnost směřující k získávání poznatků a zlepšování vlastních dovedností institucionálně neorganizovanou a zpravidla nesystematickou cestou. Zahrnuje učení

Více

,8% 8,8% ,1% 9,6% ,0% 10,2% ,9% 8,9% ,7% 8,3% ,4% 6,8%

,8% 8,8% ,1% 9,6% ,0% 10,2% ,9% 8,9% ,7% 8,3% ,4% 6,8% Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Moravskoslezském kraji 11,4 % 1 a celkový počet dosahoval 72 717 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Hl. m. Praha 2,7 % 1 a celkový počet dosahoval 21 189 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou použity

Více

Liberecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Liberecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Libereckém kraji 6,5 % 1 a celkový počet dosahoval 14 577 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

,7% 8,8% ,1% 9,6% ,9% 10,2% ,2% 8,9% ,2% 8,3% ,8% 6,8%

,7% 8,8% ,1% 9,6% ,9% 10,2% ,2% 8,9% ,2% 8,3% ,8% 6,8% Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Jihočeském kraji 4,8 % 1 a celkový počet dosahoval 15 997 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 míra klesla

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Příloha č. 1: Vývoj dostupnosti škol podle počtu středních škol ve třech zkoumaných krajích

Příloha č. 1: Vývoj dostupnosti škol podle počtu středních škol ve třech zkoumaných krajích Příloha č. 1: Vývoj dostupnosti škol podle počtu středních škol ve třech zkoumaných krajích JMK Vysočina MSK Rok/SŠ 22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25 G 43 43 43 4 18 18 18 18 39 36 37 39 SOŠ 84 85 87

Více

Vydání rámcových vzdělávacích programů

Vydání rámcových vzdělávacích programů V Praze dne 19. dubna 2010 Vydání rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Celková nezaměstnanost v kraji

Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra ve Středočeském kraji 4,8 % 1 a celkový počet dosahoval 29 825 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

- V dubnu 2007 bylo na úřadech práce evidováno volných pracovních míst, což je oproti předchozímu roku téměř dvojnásobný počet.

- V dubnu 2007 bylo na úřadech práce evidováno volných pracovních míst, což je oproti předchozímu roku téměř dvojnásobný počet. Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra ve Zlínském kraji 6,7 % 1 a celkový počet dosahoval 20 651 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v stejně jako v předchozích dvou letech 4,0 % 1 a celkový počet dosahoval 31 628 evidovaných na úřadech práce. Celková nezaměstnanost

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Vysvětlivky - popis podrobně vymezených oborů Tento dokument popisuje předmětový obsah každého podrobně vymezeného oboru Klasifikace oborů vzdělání

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji V dubnu 2011 činila míra v Jihočeském kraji 7,4 % 1 a celkový počet dosahoval 25 020 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 míra klesla o

Více

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1 KARTA 1 Vůbec ţádný čas Méně neţ ½ hodiny ½ hodiny aţ 1 hodinu Více neţ 1 hodinu, ale ne více neţ 1,5 hodiny Více neţ 1,5 hodiny, ale ne více neţ 2 hodiny Více neţ 2 hodiny, ale ne více neţ 2,5 hodiny

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Mezinárodní pohled a struktura ukončeného vzdělání v ČR Data:

Více

Připravte se s Tutorem na život!

Připravte se s Tutorem na život! Studium je [ ku:l ] > > Školní rok 2012/2013 Připravte se s Tutorem na život! Proč Tutor Největší vzdělávací společnost zaměřená na studenty středních škol a zároveň největší jazyková škola pro veřejnost

Více

Pardubický kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Pardubický kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Pardubickém kraji 5,7 % 1 a celkový počet dosahoval 15 167 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

- V dubnu 2007 bylo na úřadech práce evidováno 9 147 volných pracovních míst. Na jedno evidované volné pracovní místo připadalo 1,6

- V dubnu 2007 bylo na úřadech práce evidováno 9 147 volných pracovních míst. Na jedno evidované volné pracovní místo připadalo 1,6 Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Plzeňském kraji 4,9 % 1 a celkový počet dosahoval 14 765 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2011 činila míra v Ústeckém kraji 13,0 % 1 a celkový počet dosahoval 56 451 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 je zaznamenán

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Ústeckém kraji 13,6 % 1 a celkový počet dosahoval 58 998 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Část A Podrobnosti o organizaci, která přípravu provádí

Část A Podrobnosti o organizaci, která přípravu provádí Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Evropský sociální výzkum. Evropský sociální výzkum. Evropský sociální výzkum. Evropský sociální výzkum. Karty k hlavnímu dotazníku

Evropský sociální výzkum. Evropský sociální výzkum. Evropský sociální výzkum. Evropský sociální výzkum. Karty k hlavnímu dotazníku Evropský sociální výzkum Karty k hlavnímu dotazníku 2004 Evropský sociální výzkum Karty k hlavnímu dotazníku 2004 Evropský sociální výzkum Karty k hlavnímu dotazníku 2004 Evropský sociální výzkum Karty

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku. Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013

Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku. Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013 Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 23 Postup: Vyplnění a odeslání elektronického dotazníku probíhá prostřednictvím

Více