ČESKÉ PANELOVÉ ŠET ENÍ DOMÁCNOSTÍ. CAPI proxy dotazník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ PANELOVÉ ŠET ENÍ DOMÁCNOSTÍ. CAPI proxy dotazník"

Transkript

1 ČESKÉ PANELOVÉ ŠET ENÍ DOMÁCNOSTÍ CAPI proxy dotazník Vlna 1, 2015

2 pidpro GENEROVANÁ PROM NNÁ identifikační číslo respondenta, se kterým je provedeno proxy dotazování pid GENEROVANÁ PROM NNÁ identifikační číslo osoby, za niž je provedeno proxy dotazování relpro GENEROVANÁ PROM NNÁ vztah mezi respondentem (pidpro) a osobou, za niž vypovídá (pid) Manžel a manželka (včetně registrovaných partnerů), stálý partner a partnerka Rodič (pidpro) a dítě (pid) Dítě (pidpro) a rodič (pid) Sourozenci Jiný vztah reaspro P1. Zaznamenejte důvod provedení proxy rozhovoru. Dočasná nep ítomnost: v instituci/nemocnici Dočasná nep ítomnost: studium mimo domov Dočasná nep ítomnost: dovolená, prázdniny Dočasná nep ítomnost: za prací mimo domov Osobu nebylo možné kontaktovat Vážné zdravotní problémy, zdravotní postižení Dočasná zdravotní indispozice Sluchové/ ečové problémy P íliš vysoký věk Jazyková bariéra Odmítnutí rozhovoru Jiný důvod /28

3 livad P2. Bydlí <name> na této adrese celý život? Ano Ne mtown P3. Ve kterém roce začalěaě <name> žít v tomto m st? Pokud se osoba ve městě narodila a nikdy ho neopustila, zadejte rok narození. Pokud osoba mezitím žila někde jinde, zadejte rok, v němž se do města vrátila. Vypište rok ve formátu RRRR livad = madres P4. A ve kterém roce začalěaě <name> žít na této adrese? Pokud se osoba na adrese narodila, ale mezitím žila někde jinde, zadejte rok, v němž se na adresu vrátila. Vypište rok ve formátu RRRR livad = /28

4 Nyní n kolik otázek k vzd lání a zam stnání <name>. sfield P5. Jaké je/bylo <name> hlavní zam ení studia, jeho specializace? Zajímá nás nejvyšší dosažené vzd lání. U současných studentů/učňů se ptejte na současné studium, ostatních na nejvyšší dokončené vzdělání. V případě více oborů vyberte ten, který je pro osobu důležitější. Předložte kartu k ot. 5. Všeobecně vzdělávací programy Osobní dovednosti P íprava učitelů a pedagogika Umění (výtvarné umění, design, hudba, divadelní umění) Humanitní vědy (náboženství, cizí jazyky, mate ský jazyk, filologie, filozofie, historie) Společenské vědy a vědy o lidském chování (sociologie, politologie, ekonomie, psychologie) Žurnalistika a informace (žurnalistika, knihovnictví) Obchod, ízení a správa (velkoobchod a maloobchod, marketing, bankovnictví, účetnictví a daně, management) Právo Vědy o živé p írodě (biologie, biochemie, vědy o životním prost edí) Vědy o neživé p írodě (fyzika, chemie, vědy o Zemi) Matematika a statistika Informatika Technické vědy a technické obory (strojírenství, elektrotechnika, elektronika) Výroba a zpracování (potraviná ství, výroba oděvů a obuvi, výroba a zpracování materiálů, hornictví a těžba) Architektura a stavebnictví Zemědělství, lesnictví a rybá ství (včetně zahradnictví) Veteriná ství Zdravotnictví (ošet ovatelství, stomatologie, farmacie, humánní medicína) Sociální péče Osobní služby (hotelnictví, restaurace, stravování, turismus, volný čas, sporty, služby pro domácnost, kade nické a kosmetické služby) P epravní služby a spoje /28

5 Ochrana životního prost edí Bezpečnostní služby (ochrana osob a majetku, vojsko a obrana) Nezačlenitelné programy scomy P6. Ve kterém roce <name> dokončilěaě své nejvyšší vzd lání? Vypište rok ve formátu RRRR /28

6 stype P7. Co v současné dob <name> studuje? V období letních prázdnin odpovídejte prosím podle toho, co bude <name> studovat další školní/akademický rok. Použijte prosím tuto kartu. Pokud se ještě neví, co bude osoba studovat po letních prázdninách, má respondent odpovědět podle toho, co studovala před prázdninami. Předložte kartu k ot. 7. Kurz k doplnění základního vzdělání SOŠ a SOU bez maturity; praktická škola SOŠ a SOU s maturitou Gymnázium Nástavbové studium Konzervato Rekvalifikační kurz na úrovni SŠ Pomaturitní studium na jazykové škole; kurz výpočetní techniky Rekvalifikační kurz či učební obor po absolvování SŠ Vyšší odborná škola (pro získání DiS. apod.) Bakalá ské studium (pro získání Bc., BcA. apod.) Magisterské studium (pro získání Mgr., Ing., JUDr., MUDr., PhDr. apod.) Doktorské studium (pro získání Ph.D., Th.D.) std = 1 stypeo Jiné (nap. nultý ročník, celoživotní vzdělávání). Doplňte: 4 5/28

7 P8. P11. Na které škole <name> v současnosti studuje? V období letních prázdnin odpovídejte prosím podle toho, na jaké škole bude studovat další školní/akademický rok. ekn te mi prosím její název a sídlo Ěm sto, uliceě. Pokud respondent ještě neví, kde bude osoba studovat po letních prázdninách, má odpovědět podle toho, kde studovala před prázdninami. Vypište. sname1 název školy: std = 1 sstr1 ulice: std = 1 smun1 U pražských škol uveďte prosím také m stskou část Ěnap. Praha 1ě. obec: std = 1 sprog1 A jaký je obor <name> studia?. std = 1 6/28

8 sname2 Vypište 2. školu, kterou v současnosti studuje. název školy: std = 1 Žádná další 96 sstr2 ulice: Žádná další 96 std = 1 smun2 U pražských škol uveďte prosím také m stskou část Ěnap. Praha 1ě. obec:. std = 1 Žádná další 96 sprog2 A jaký je obor <name> studia na 2. škole?.. Žádný další 96 std = 1 7/28

9 sname3 Vypište 3. školu, kterou v současnosti studuje. název školy: std = 1 Žádná další 96 sstr3 ulice: Žádná další 96 std = 1 smun3 U pražských škol uveďte prosím také m stskou část Ěnap. Praha 1ě. obec:. std = 1 Žádná další 96 sprog3 A jaký je obor <name> studia na 3. škole?.. Žádný další 96 std = 1 8/28

10 eduter P12. <Name> vysokoškolské studium bylo na ve ejné, soukromé nebo jiné vysoké škole? Ve ejná vysoká škola Soukromá vysoká škola Policejní vysoká škola (nap. Policejní akademie ČR) Vojenská vysoká škola (nap. Univerzita obrany) Studoval(a) na více typech vysokých škol educ = edusec P13. MohlĚaě byste prosím up esnit, na jaký typ st ední školy <name> chodil(a)? Předložte kartu k ot. 13. Praktická škola nebo učiliště (bez výučního listu) St ední odborné učiliště, obor s výučním listem St ední odborné učiliště, maturitní obor nebo maturitní nástavba St ední odborná škola s maturitou 4leté gymnázium 6leté gymnázium Řleté gymnázium Konzervato 2 roky či kratší 7 8 educ = eduseco Konzervato více než 2 roky Jiný typ st ední školy. Doplňte: 9 0 9/28

11 eduprim P14. MohlĚaě byste prosím up esnit, na jaký typ základní školy <name> chodil(a)? Předložte kartu k ot. 14. Základní škola ( normální, bez další specifikace) Základní škola s rozší enou výukou jazyků Základní škola praktická Základní škola speciální Základní škola s alternativní výukou (waldorfská škola, montessoriovská škola apod.) educ = eduprimo Jiný typ základní školy. Doplňte:. 10/28

12 Následuje n kolik otázek týkajících se <name> práce a zam stnání. job P15. Jen pro up esn ní, d lalěaě <name> v minulých sedmi dnech n jakou placenou práci alespoň jednu hodinu nebo více? Ano Ne estat = jobbf P16. M lěaě <name> n kdy placenou práci? Ano Ne job = jobtp P17. A <name> pracovalěaě jako U osob, které dělaly placenou práci v minulých 7 dnech, se ptejte na tuto práci. U osob, které měly někdy v minulosti placenou práci, se ptejte na poslední práci. Zaměstnanec (práce na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti, pracovní činnost bez job = 1 smlouvy) OR jobbf = 1 OSVČ (soukromník, podnikatel) U následujících otázek 18 až 27: Pokud osoba v současné době pracuje, ptejte se na současnou práci. Pokud v současné době nemá placenou práci, ale měla práci v minulosti, ptejte se na poslední práci. Pokud má osoba více než jednu práci, ptejte se na tu, v níž týdně stráví většinu hodin. Pokud má dvě práce, v nichž stráví stejně hodin, ptejte se na práci lépe placenou. 11/28

13 wrkps P18. Jaká je <name> pracovní činnost? ĚJaká byla pracovní činnost, kterou vykonávalěaě ve svém posledním zam stnání?ě Vypište slovní charakteristiku hlavní pracovní činnosti. Odpověď zaznamenejte co nejpodrobněji, např. dělník u běžícího pásu ve výrobně motorů. U soukromých podnikatelů specifikujte obor (činnost) podnikání.... estat = OR job = 1 OR jobbf = 1 isco08 zakódování prom nné wrkps podle klasifikace CZ-ISCO estat = OR job = 1 OR jobbf = 1 svise P1ř. Je/ bylěaě <name> zodpov dnýěáě za vedení jiných zam stnanců? Ano Ne estat = OR jobtp = 1 subor P20. Kolik má/m lěaě <name> ve svém hlavním zam stnání pod ízených? Vypište číslo svise = /28

14 empl P21. Zam stnává/zam stnávalěaě <name> n jaké další lidi krom sebe? Ano Ne estat = 4 OR jobtp = 2 empls P22. Kolik má /m lěaě <name> ve svém hlavním zam stnání zam stnanců? Vypište číslo empl = fsize P23. Kolik zam stnanců má/m la organizace /firma, v níž <name> pracuje/ pracoval(a) Ěmyslí se v daném míst, kde pracuje/pracovalěaěě? 0 1 ř estat = OR jobtp = 1 25 řř 100 4řř 500 a více hours P24. Kolik hodin <name> pracuje v prům ru týdn? Vypište číslo. Zaokrouhlete na celé hodiny estat = OR job = 1 13/28

15 adinc P25. Mimo jeho/její současné hlavní zam stnání, má <name> n jaký doplňkový zdroj p íjmů, nap íklad vedlejší úvazek, podnikatelskou činnost atd.? Vyberte prosím odpov ď z karty. Předložte kartu k ot. 25. Žádný doplňkový zdroj p íjmů Zaměstnanec státního podniku, organizace Zaměstnanec soukromého podniku Vlastní podnikatelská činnost Jednorázové dohody o provedení práce a pracovní činnosti Ostatní estat = OR job = 1 adhours P26. Kolik hodin v prům ru týdn <name> pracuje v p ípadných vedlejších pracovních úvazcích či dalších výd lečných aktivitách? Vypište číslo. Zaokrouhlete na celé hodiny adinc = contr P27. Jaký typ pracovní smlouvy má <name> ve svém hlavním zam stnání? Vyberte z karty. Předložte kartu k ot. 26. Smlouva na dobu neurčitou Smlouva na dobu určitou Dohoda o pracovní činnosti nebo o provedení práce Práce bez smlouvy estat = OR job = 1 14/28

16 unemm P28. Od kdy je <name> nezam stnanýěáě? unemy Vypište rok ve formátu RRRR. Leden. Únor B ezen Duben Květen Červen Červenec Srpen Zá í íjen Listopad Prosinec [Nevím, nemohu posoudit] estat = 7 unemre P29. Můžete mi s pomocí karty prosím íct, jaký byl hlavní důvod, proč <name> p estalěaě pracovat? Předložte kartu k ot. 29. Propuštění/uzav ení celého podniku/restrukturalizace Výpověď ze strany zaměstnavatele Konec pracovní smlouvy na dobu určitou Ukončení podnikání nebo uzav ení/prodej rodinné firmy Výpověď z jeho/její strany z důvodu neshod na pracovišti Výpověď z jeho/její strany z důvodu péče o člena rodiny Výpověď z jeho/její strany z jiných důvodů Nikdy nepracoval(a) Jiné důvody estat = 7 15/28

17 cmtime P30. Jak dlouho <name> obvykle trvá dostat se z domu do práce, od začátku cesty až k cíli? Počítejte jen cestu tam, a pokud se časy mezi dny liší, počítejte prům rnou dobu. Pokud osoba pracuje z domova, vypište 0. Pokud osoba používá k dopravě do práce různé dopravní prostředky v různých dnech, ať uvede čas testy během typického dne. Vypište v minutách estat = OR job = 1 nrech P31. Má <name> n jaké biologické/adoptované d ti, které žijí mimo tuto domácnost? Ano Ne nrechn P32. Kolik jich je? Vypište číslo nrech = sumchild GENEROVANÁ PROM NNÁ celkový počet biologických a adoptivních dětí (rezidenčních a nerezidenčních) 16/28

18 health P33. eklěaě byste, že <name> zdraví obecn je Výborné Velmi dobré Dobré Průměrné Špatné hamper P34. Omezuje <name> v jeho/jejích každodenních aktivitách n jaká dlouhodobá nemoc, zdravotní omezení, handicap či psychický zdravotní problém? Pokud ano, omezuje ho/ji hodn nebo jen do určité míry? Ano, hodně Ano, do určité míry Ne 17/28

19 Nyní n kolik otázek k <name> d tství, dospívání a o jeho/jejích rodičích. lipar P35. ŽilĚaě <name> v průb hu svého d tství, tj. do dosažení v ku 16 let p evážn s ob ma biologickými rodiči? Jestliže se rodinné uspořádání do 16 let věku osoby měnilo, má respondent odpovědět podle toho uspořádání, které trvalo většinu času, nejdéle. Ano Ne liwho P36. S kým <name> v průb hu svého d tství, tj. do dosažení v ku 16 let p evážn žilěaě? Zvolte prosím odpov ď z následující karty. Jestliže se rodinné uspořádání do 16 let věku osoby měnilo, má respondent uvést to, které trvalo většinu času, nejdéle. Předložte kartu k ot. 35. Pouze s biologickou matkou Pouze s biologickým otcem S biologickou matkou a nevlastním otcem S biologickým otcem a nevlastní matkou S prarodiči S jiným(i) p íbuzným(i) S adoptivním(i) rodičem/rodiči V pěstounské rodině V internátní škole/na internátě V dětském domově Ve speciálním za ízení pro mládež Jinde lipar = 2 18/28

20 liwhop P37. Ješt mi dovolte up esn ní vyrůstalěaě <name> do svých 16 let s matkou, otcem nebo ob ma? Myšleno s matkou a otcem v adoptivní nebo pěstounské rodině. S matkou S otcem S oběma liwho = 7 8 liwhy P38. Jaký byl důvod toho Ěrodinnéhoě uspo ádání? Tj. proč osoba nežila s oběma biologickými rodiči. Předložte kartu k ot. 38. Jeden nebo oba rodiče zem eli Rodiče se rozešli Rodiče se rozvedli Rodiče spolu nikdy nežili Otec nep ítomný (nap. v armádě) Jeden nebo oba rodiče žili v instituci (nap. v léčebném za ízení, ve vězení apod.) Rodina nefungovala 7 lipar = 2 liwhyo Jiné. Up esn te:. 8 V následujících otázkách 39 až 44 má respondent vypovídat o rodičích, s nimiž OSOBA v dětství převážně vyrůstala bez ohledu na to, zda to byli biologičtí, adoptivní, nevlastní rodiče nebo pěstouni. V případě, že v rodině, v níž osoba vyrůstala, nebyl žádný otec/matka, má vypovídat o biologickém otci/biologické matce. 19/28

21 feduc P39. Jakého nejvyššího školního vzd lání dosáhl jeho/její otec? Předložte kartu k ot Neúplné základní Základní Vyučení bez maturity St ední bez maturity Vyučení s maturitou St ední odborné s maturitou St ední všeobecné s maturitou Vyšší odborné Vysokoškolské meduc P40. Jakého nejvyššího školního vzd lání dosáhla jeho/její matka? Předložte kartu k ot Neúplné základní Základní Vyučení bez maturity St ední bez maturity Vyučení s maturitou St ední odborné s maturitou St ední všeobecné s maturitou Vyšší odborné Vysokoškolské /28

22 festat P41. Jaké bylo ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy <name> otce, když mu/jí bylo zhruba 16 let? Není důležité, zda v době, kdy osobě bylo zhruba 16 let, s ní otec ještě žil či ne. Předložte kartu k ot. 41, 43. Zaměstnanec na plný úvazek Zaměstnanec na částečný úvazek (1/2 a vyšší) Zaměstnanec na malý částečný úvazek (méně než 1/2) OSVČ (soukromník, podnikatel) Svobodné povolání Pomáhající člen rodiny Nezaměstnaný Student, učeň, žák Pracující důchodce Důchodce invalidní Důchodce starobní Trvale v domácnosti Na mate ské (rodičovské) dovolené Ostatní Jeho/její otec v té době už nežil fwrkps P42. Jaká byla pracovní činnost jeho/jejího otce v dob, kdy mu/jí bylo 16 let? Vypište slovní charakteristiku hlavní pracovní činnosti. Odpověď zaznamenejte co nejpodrobněji, např. dělník u běžícího pásu ve výrobně motorů. U soukromých podnikatelů specifikujte obor (činnost) podnikání. Pokud měl rodič osoby více než jednu práci, ptejte se na tu, v níž týdně trávil většinu hodin. Pokud měl dvě práce, v nichž trávil stejně hodin, ptejte se na práci lépe placenou.. festat = /28

23 fisco08 zakódování prom nné fwrkps podle klasifikace CZ-ISCO festat = mestat P43. Jaké bylo ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy <name> matky, když mu/jí bylo zhruba 16 let? Není důležité, zda v době, kdy osobě bylo zhruba 16 let, s ní matka ještě žila či ne. Předložte kartu k ot. 41, 43. Zaměstnanec na plný úvazek Zaměstnanec na částečný úvazek (1/2 a vyšší) Zaměstnanec na malý částečný úvazek (méně než 1/2) OSVČ (soukromník, podnikatel) Svobodné povolání Pomáhající člen rodiny Nezaměstnaný Student, učeň, žák Pracující důchodce Důchodce invalidní Důchodce starobní Trvale v domácnosti Na mate ské (rodičovské) dovolené Ostatní Jeho/její matka v té době už nežila /28

24 mwrkps P44. Jaká byla pracovní činnost jeho/její matky v dob, kdy mu/jí bylo 16 let? Vypište slovní charakteristiku hlavní pracovní činnosti. Odpověď zaznamenejte co nejpodrobněji, např. dělník u běžícího pásu ve výrobně motorů. U soukromých podnikatelů specifikujte obor (činnost) podnikání. Pokud měl rodič osoby více než jednu práci, ptejte se na tu, v níž týdně trávil většinu hodin. Pokud měl dvě práce, v nichž trávil stejně hodin, ptejte se na práci lépe placenou.... mestat = misco08 zakódování prom nné mwrkps podle klasifikace CZ-ISCO mestat = /28

25 Nakonec se zeptám na n kolik údajů o <name> pro statistické vyhodnocení dat. payncat P45. Odhadn te prosím, kolik činil v minulém kalendá ním roce prům rný čistý m síční p íjem <name> ze všech zam stnání Ětj. z hlavního i vedlejšího závislého pracovního pom ru, z dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti, včetn všech p íplatků a mimo ádných p íjmůě. Používejte prosím tuto kartu. Předložte kartu k ot. 45. Žádný p íjem Do 4 řřř Kč řřř Kč/ řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč 3 více než Kč 4 24/28

26 paygcat P46. Odhadn te prosím, kolik činil v minulém kalendá ním roce prům rný hrubý m síční p íjem <name> ze všech zam stnání Ětj. z hlavního i vedlejšího závislého pracovního pom ru, z dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti, včetn všech p íplatků a mimo ádných p íjmůě. Používejte prosím tuto kartu. Předložte kartu k ot. 46. Žádný p íjem Do 4 řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč/ řřř Kč řřř Kč řřř Kč řřř Kč ř řřř Kč 4 více než Kč 5 25/28

27 cborn P47. Ve které zemi se <name> narodil(a)? cborno Česká republika Slovenská republika Ukrajina Rusko Polsko Německo Rakousko Vietnam Čína USA Jiná. Vypište: cnborn P48. V jakém okrese se <name> narodil(a)? Ěvýb r z číselníku v datech) cborn = rgborn P49. V jaké oblasti zem se <name> narodil(a)? Udávejte informaci o územním celku, který je rozumně srovnatelný s českými okresy... cborn = cmcr P50. Ve kterém roce <name> poprvé p išel/p išla do této zem? Uveďte rok prvního pobytu, i když od té doby strávilěaě ješt n jaký čas v zahraničí. Vypište rok ve formátu RRRR cborn = /28

28 P51. Je <name> občanem České republiky, občanem rodné zem nebo občanem jiné zem? Pokud má více občanství, ekn te mi prosím všechna. Možno více odpovědí. citcr citcb Občanem ČR Občanem země narození 1 1 cborn = citoc Občanem jiné země. Vypište:... citot 1 citdk 1 citref 1 relig P52. K jakému náboženskému vyznání se <name> hlásí? Předložte kartu k ot. 52. religo1 ímskokatolické Českobratrské evangelické Československé husitské Jiné k esťanské. Doplňte:... religo2 Jiné mimok esťanské. Doplňte:... Žádné 27/28

29 churat P53. Krom zvláštních událostí, jako jsou svatby a poh by, jak asi často <name> navšt vuje v současnosti bohoslužby? Použijte prosím tuto kartu. Předložte kartu k ot. 53. Každý den Častěji než jednou týdně Jednou týdně Nejméně jednou měsíčně Jen o zvláštních svátcích Méně často Nikdy 7 smart P54. Vlastní <name> smartphone Ěchytrý telefoně? Ano Ne smartos P55. Jaký operační systém používá jeho/její smartphone Ěchytrý telefoně? iphone Android Windows Jiný smart = 1 28/28

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Číslo tazatele: Číslo respondenta: Den: Kraj: nevyplňovat (ID)

Číslo tazatele: Číslo respondenta: Den: Kraj: nevyplňovat (ID) Číslo tazatele: Číslo respondenta: Den: Kraj: nevyplňovat (ID) 1 1 1 Praha 1 2 2 2 St edoč. 2 3 3 3 Jihočeský 3 4 4 4 Plzeňský 4 5 5 5 Karlovar. 5 6 6 6 Ústecký 6 7 7 7 Liberecký 7 8 8 8 Královehr. 8 9

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku. Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013

Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku. Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013 Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 23 Postup: Vyplnění a odeslání elektronického dotazníku probíhá prostřednictvím

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Mezinárodní pohled a struktura ukončeného vzdělání v ČR Data:

Více

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1 KARTA 1 Vůbec ţádný čas Méně neţ ½ hodiny ½ hodiny aţ 1 hodinu Více neţ 1 hodinu, ale ne více neţ 1,5 hodiny Více neţ 1,5 hodiny, ale ne více neţ 2 hodiny Více neţ 2 hodiny, ale ne více neţ 2,5 hodiny

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Připravte se s Tutorem na život!

Připravte se s Tutorem na život! Studium je [ ku:l ] > > Školní rok 2012/2013 Připravte se s Tutorem na život! Proč Tutor Největší vzdělávací společnost zaměřená na studenty středních škol a zároveň největší jazyková škola pro veřejnost

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník STEM Středisko empirických výzkumů Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011 Číselník Září 2011 Na závěr se zaměříme na dobročinné sbírky. K1. Znáte nějakou dobročinnou sbírku v České

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Obor Předchozí vzdělání Stupeň studia Délka studia Cena/1 semestr Ekonomika a řízení lidských zdrojů (dle specializací) všeobecná nebo v jiném oboru ve stejném

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ. rok 2013

MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ. rok 2013 MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ rok 2013 Mzdy a pracovní doba v sektoru stavebnictví za rok 2013 Následující statistické sestavy jsou výsledkem mzdové analýzy ve velkých firmách (s 250 a více

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK GV škola DFGJK, GV Vektor 14 Modul 4 Jak Vás bavily hodiny uvedených předmětů ve 3. ročníku? Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Zeměpis Dějepis ZSV Informatika

Více

ESS 5. European Social Survey. Karty

ESS 5. European Social Survey. Karty ESS 5 European Social Survey Karty 1 KARTA 1 Vůbec žádný čas Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny Více než

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU * * ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU žádosti Počet žadatelů Jméno Příjmení (VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM) Účel Účel Částka úvěru určená na daný účel Částka úvěru určená na daný účel nákup bezúčelová půjčka

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Průzkum v podnicích - Slovensko (N=124)

Průzkum v podnicích - Slovensko (N=124) Průzkum v podnicích - Slovensko (N=124) dotazovaná osoba vedoucí osobního oddělení 17% osoba s nejvyššími pravomocemi v personální problematice (nebo zástupce / zástu 16% vedoucí, majitel / majitelka závodu;

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Sociologický ústav AV ČR Středisko empirických výzkumů - STEM SOUBOR KARET. pro výzkum ESS

Sociologický ústav AV ČR Středisko empirických výzkumů - STEM SOUBOR KARET. pro výzkum ESS Sociologický ústav AV ČR Středisko empirických výzkumů - STEM SOUBOR KARET pro výzkum ESS Listopad - prosinec 2002 KARTA 1 Vůbec žádný Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více

Více

Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol. Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012

Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol. Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012 Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012 Nejdůležitější věci jsou ty, o kterých se nehovoří. Současný stav: - akreditace studijních programů a oprávnění konat

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Prohlášení k Dohodě o Margin Trading

Prohlášení k Dohodě o Margin Trading Prohlášení k Dohodě o Margin Trading Vážené dámy, vážení pánové jsme potěšeni, že jste si vybrali Raiffeisenbank a.s. a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili svým zájmem o náš produkt Margin

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníku k doplňování knihovního fondu 2014 Cílem dotazníkového šetření, které probíhalo od října do konce prosince 2014 na webových stránkách knihovny, bylo především zjistit, jaké vědní

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

Pedagogická fakulta UK v Praze

Pedagogická fakulta UK v Praze Pedagogická fakulta UK v Praze Dotazník pro inovaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy A. ÚDAJE O VÁS A1. * Jste: muž žena A2. * V současné době studujete na Pedagogické fakultě UK v bakalářském

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

100320-2 LEDEN -ÚNOR 2011

100320-2 LEDEN -ÚNOR 2011 Factum Invenio, s.r.o., Office Park Nové Butovice / A, Bucharova 28/2, 58 00 Praha 3, tel: +420 233 000, fax: +420 233 092, e-mail: info@ppmfactum.cz, www.factum.cz 00320-2 LEDEN -ÚNOR 20 ZAČÁTEK ROZHOVORU

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Počet nezaměstnaných podle vzdělání

Počet nezaměstnaných podle vzdělání Počet nezaměstnaných podle vzdělání 6 5 4 3 2 Celkem Neúplné základní vzdělání a bez vzdělání Základní vzdělání Nižší střední a střední vzdělání bez maturity Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: zákonná

Více

1. ÚVOD 2. ORGANIZACE ŠETŘENÍ

1. ÚVOD 2. ORGANIZACE ŠETŘENÍ 1 OBSAH Kapitola Stránka 1. ÚVOD... 2 2. ORGANIZACE ŠETŘENÍ... 2 2.1 ROZSAH ŠETŘENÍ A JEHO FORMA... 2 2.2 DOTAZNÍK F... 3 3. ČINNOSTI OBLASTNÍCH STATISTICKÝCH ORGÁNŮ... 7 3.1 ZAJIŠTĚNÍ ŠETŘENÍ... 7 3.2

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Přehled pomaturitního vzdělávání

Přehled pomaturitního vzdělávání Přehled pomaturitního vzdělávání Pomaturitní vzdělávání Univerzita Vysoká škola Veřejná zřizovatelem je stát. Soukromá zřizovatelem je soukromá fyzická osoba nebo právnická osoba. Státní správu zajišťuje

Více

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2006 1 2 OBSAH 1. Úvod...5 Metodické poznámky...6 2. Uchazeči

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

Dotazník PARO verze 25-27

Dotazník PARO verze 25-27 Partnerství... 2 Vznik stávajícího partnerství... 3 Charakteristiky stávajícího partnerství... 5 Následující blok otázek se bude týkat vzniku Vašeho minulého partnerství.... 7 Charakteristiky minulého

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více