C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-2/D-230 NÁVOD NA OBSLUHU CZ NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si pozornû tento návod. Doporuãujeme, abyste se pfied fotografováním dûleïit ch snímkû seznámili se v emi funkcemi pfiístroje a pofiídili nûkolik zku ebních fotografií. Tento návod slouïí pouze pro rychlé pouãení, jak s pfiístrojem zacházet. Podrobnûj í informace o zde popsan ch funkcích naleznete v plném návodu k obsluze fotoaparátu na adrese

2 ÚVOD Dûkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si pozornû tento návod. Zajistíte si tak dlouhodobé a spolehlivé fungování fotoaparátu. Tento návod si uloïte na bezpeãné místo pro budoucí pouïití. Prohlá ení o shodû Typ: C-2 Znaãka: OLYMPUS Zastoupení v âr: Olympus C&S spol. s r.o. V Jircháfiích 10 Praha 1, Telefon: 02/ Prohlá ení o shodû tohoto v robku je v originální podobû k nahlédnutí v sídle spoleãnosti Olympus C&S spol. s r.o. Tento pfiístroj byl testován a vyhovuje normám pro digitální zafiízení ãásti 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby pfiístroj neru il jiná zafiízení v domácích podmínkách. Provoz je podmínûn následujícími podmínkami: 1) Toto zafiízení nesmí vytváfiet ru ení 2) Toto zafiízení musí b t schopno akceptovat ru ení vãetnû ru ení, které mûïe zpûsobovat nechtûné operace.»ce«známka znaãí, Ïe tento v robek vyhovuje poïadavkûm evropsk ch norem pro bezpeãnost a ochranu zdraví, Ïivotního prostfiedí a uïivatele. OCHRANNÉ ZNÁMKY Windows je registrovaná ochranná známka spoleãnosti Microsoft Corporation. Macintosh je registrovaná ochranná známka spoleãnosti Apple Computer Inc. V echny ostatní názvy spoleãností a produktû jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky pfiíslu n ch vlastníkû. 2

3 OBSAH Tento symbol oznaãuje stránky, které doporuãujeme uïivatelûmzaãáteãníkûm. Tyto stránky vysvûtlují, jak fotografovat a jak si prohlíïet pofiízené snímky. P ÍPRAVA FOTOAPARÁTU P ÍPRAVA 6 Názvy ãástí... 6 Pfiipevnûní fiemínku... 7 VloÏení baterií... 7 V bûr vhodn ch baterií nebo síèového adaptéru... 8 VloÏení karty SmartMedia... 8 Zapnutí/vypnutí fotoaparátu... 9 Pfii fotografování... 9 Pfii prohlíïení snímkû Nastavení data a ãasu FOTOGRAFOVÁNÍ 11 Fotografování Fotografování s pouïitím hledáãku Fotografování s pouïitím obrazovky PROHLÍÎENÍ SNÍMKÒ 12 Ovûfiení pofiízen ch snímkû (ProhlíÏení snímkû) Mazání snímku Ochrana dûleïit ch snímkû

4 FOTOGRAFICKÉ FUNKCE 14 PouÏívání kfiíïového tlaãítka Blesk ReÏim makro ReÏim digitálního pfiiblíïení Kompenzace expozice PouÏití samospou tû Sekvenãní snímání Fixní zaostfiení Bodového mûfiení expozice VyváÏení bílé Nastavení kvality snímku PROHLÍÎENÍ A MAZÁNÍ SNÍMKÒ 21 SdruÏen náhled více snímkû najednou ProhlíÏení detailu Automatické promítání snímkû Mazání v ech snímkû DAL Í FUNKCE 23 Nahrávání a prohlíïení videosekvencí Vypnutí zvukové signalizace Formátování nové karty OkamÏit náhled Nastavení pamûti Zobrazení informací o snímku Nastavení jasu obrazovky

5 PROBLÉMY A JEJICH ODSTRANùNÍ 29 Chybová hlá ení Technické údaje P IPOJENÍ FOTOAPARÁTU K POâÍTAâI Nalezení zpûsobu propojení (pro uïivatele jin ch operaãních systémû) BEZPEâNOSTNÍ OPAT ENÍ 33 5

6 P ÍPRAVA NÁZVY âástí Tlaãítko spou tû Blesk Objektiv Indikátor samospou tû Krytka objektivu (Zapíná/vypíná fotoaparát) Kryt karty Místo uchycení fiemínku Hledáãek OranÏov indikátor Zelen indikátor Znaãka automatického ostfiení Obrazovka KfiíÏové tlaãítko/pohyb v menu Tlaãítko OK/menu Tlaãítko obrazovky Zapíná a vypíná LCD obrazovku Kryt bateriového prostoru Závit pro stativ USB konektor Vstup pro síèov adaptér Kryt konektorû 6

7 P IPEVNùNÍ EMÍNKU 1 Provléknûte krat í konec fiemínku otvorem pro fiemínek na fotoaparátu. 2 Provléknûte del í konec fiemínku smyãkou. 3 Pevnû zatáhnûte a ovûfite si, Ïe fiemínek je pevnû pfiichycen. Pozor Pfiipevnûte fiemínek správnû a bezpeãnû v e uveden m zpûsobem. Olympus neposkytuje záruku a nepfiejímá Ïádnou zodpovûdnost za kody zpûsobené upu tûním fotoaparátu na zem kvûli nesprávnû pfiipevnûnému fiemínku. VLOÎENÍ BATERIÍ 1 Ujistûte se, Ïe: je zavfiená krytka objektivu nesvítí oranïov indikátor obrazovka je vypnutá 2 VysuÀte kryt bateriového prostoru smûrem k A a zvednûte jej ve smûru k B. 3 VloÏte baterie zpûsobem znázornûn m na obrázku. Dbejte pfiitom na správnou polaritu. 4 Zavfiete kryt bateriového prostoru ve smûru C a tlaãte pevnû znaãku ve smûru D, dokud neusly íte kliknutí. A B D C Poznámka: Pokud ponecháte fotoaparát bez baterií pfiibliïnû jednu hodinu, ve kerá nastavení budou resetována a obnoví se poãáteãní nastavení. Pokud je fotoaparát napájen bateriemi a baterie zaãínají docházet, zobrazí se ãerven indikátor stavu baterií. KdyÏ jsou baterie témûfi vybité, vypne se obrazovka a zaãne blikat souãasnû zelen i oranïov indikátor. INDIKÁTOR STAVU BATERIÍ svítí (zelenû) Dostateãnû nabité baterie. bliká (ãervenû) Slabé baterie. VymûÀte je za nové. Îádné zobrazení Zelen a oranïov indikátor blikají. Baterie jsou zcela vybité. VymûÀte je za nové. 7

8 V BùR VHODN CH BATERIÍ NEBO SÍËOVÉHO ADAPTÉRU Tento fotoaparát lze kromû pfiiloïené baterie napájet také síèov m adaptérem nebo následujícími typy baterií. Zvolte takové baterie, které nejlépe vyhovují va im zámûrûm. LITHIOVÁ BATERIE (NENÍ NABÍJECÍ) Lithiová baterie CR-V3 má dlouhou Ïivotnost a je tedy vhodná napfi. pro cestování. NiMH BATERIE (NABÍJECÍ) NiMH baterie spoleãnosti Olympus (spolu s nabíjeãkou) jsou nabíjecí a ekonomicky v hodné. MÛÏete je nechat nabít pfies noc. Díky jejich odolnosti vûãi nízk m teplotám je lze pouïívat i v chladn ch oblastech. AA ALKALICKÉ BATERIE Pokud vám dojdou baterie, mûïete je snadno nahradit bûïn mi alkalick mi tuïkov mi bateriemi AA, které koupíte kdekoli. Pokud pouïíváte alkalické baterie, závisí poãet snímkû, které na nû pofiídíte na typu baterií a provozních podmínkách. Kdykoli je to moïné, vypínejte obrazovku, abyste u etfiili energii. SÍËOV ADAPTÉR Voliteln síèov adaptér Olympus CAMEDIA umoïàuje napájet fotoaparát z bûïné domácí elektrické zásuvky. Pozor Pokud dojdou baterie v okamïiku, kdy je fotoaparát pfiipojen k dal ímu zafiízení (jako je napfi. poãítaã), mûïe dojít k po kození dat. Olympus doporuãuje pouïít pro dlouhodobûj í práci s fotoaparátem síèov adaptér. Je-li fotoaparát pfiipojen k poãítaãi, neodpojujte ani nezapojujte síèov adaptér. Nevkládejte ani nevyjímejte baterie, nepfiipojujte ani neodpojujte síèov adaptér, pokud je fotoaparát zapnut, mohlo by to ovlivnit nastavení fotoaparátu. NepouÏívejte zinko-uhlíkové (manganové) baterie ani bûïné komerãnû dostupné lithiové baterie. VLOÎENÍ SMARTMEDIA KARTY Snímky pofiízené tímto fotoaparátem se ukládají na SmartMedia kartu. 1 Ujistûte se, Ïe: je zavfiená krytka objektivu nesvítí oranïov indikátor je vypnutá LCD obrazovka 2 Otevfiete kryt karty. 3 VloÏte kartu ve smûru znázornûném na obrázku. Uvnitfi krytu karty je ipka naznaãující smûr zasunutí. 4 Zavfiete kryt aï zacvakne. 8

9 Oznaãení smûru zasunutí karty VYJMUTÍ SMARTMEDIA KARTY Chcete-li kartu vyjmout, chytnûte ji mezi prsty a vytáhnûte ven. POâET ULOÎITELN CH SNÍMKÒ V následující tabulce je uveden pfiibliïn poãet snímkû, které lze uloïit na kartu. Viz»kvalita snímku«( str. 20). Kapacita pamûti karty Kvalita snímku SHQ HQ SQ1 SQ2 8 MB MB MB MB MB Poznámka: Tento fotoaparát nemusí b t schopen rozeznat SmartMedia kartu jiného v robce neï je Olympus nebo kartu, která byla zformátována na jiném zafiízení, napfi. poãítaãi. KaÏdou kartu pfied pouïitím zformátujte na tomto fotoaparátu, pfiedejdete tak pfiípadn m problémûm. Viz»Formátování nové karty«( str. 26). Pozor Nikdy neotevírejte kryt karty, nevyjímejte kartu ani baterie, je-li fotoaparát zapnut. V takovém pfiípadû by mohlo dojít ke ztrátû dat. Smazaná data jiï nelze obnovit. PamûÈová karta je pfiesné a jemné zafiízení. S kartou manipulujte opatrnû a chraàte ji pfied mechanick mi otfiesy. Kartu drïte za okraje. Nedot kejte se zlat ch kontaktû. Nûkteré funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, pokud je na kartû pfiipevnûna pfielepka proti pfiepisu. Chcete-li tyto funkce pouïít, sejmûte z karty ochrannou pfielepku. Podrobné informace o zacházení s kartou naleznete v návodu k obsluze pfiiloïenému k dodávané SmartMedia kartû. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ FOTOAPARÁTU P I FOTOGRAFOVÁNÍ Zapnutí fotoaparátu: Otevfiete krytku objektivu. Fotoaparát se zapne v reïimu fotografování. 9

10 Vypnutí fotoaparátu: Zavfiete krytku objektivu. Fotoaparát se vypne. P I PROHLÍÎENÍ SNÍMKÒ Zapnutí obrazovky: Stisknûte tlaãítko se zavfienou krytkou objektivu. Fotoaparát se zapne v reïimu prohlíïení a zapne se obrazovka. Vypnutí obrazovky: Stisknûte tlaãítko. Fotoaparát i obrazovka se vypnou. Poznámka: Pokud je fotoaparát napájen bateriemi a déle neï 1 minutu neprovedete Ïádnou operaci, fotoaparát se automaticky vypne. Musíte jej znovu zapnout. NASTAVENÍ DATA A âasu 1 Stisknûte tlaãítko. Zapne se obrazovka. Fotoaparát pfiejde do reïimu fotografování. 3 Pomocí tlaãítek / zvolte [SETUP] a poté stisknûte tlaãítko. 4 Pomocí tlaãítek / zvolte [ ] a poté stisknûte tlaãítko. 5 Pomocí tlaãítek / zvolte jeden ze zpûsobû znázornûní data [Y-M-D (rok-mûsíc-den), M-D-Y (mûsíc-den-rok) nebo D-M-Y (den-mûsíc-rok)] a poté stisknûte tlaãítko. Objeví se obrazovka znázoràující nastavení data a ãasu. 6 Pomocí tlaãítek / zvolte první poloïku a poté stisknûte tlaãítko. Kursor se pfiesune na vedlej í poloïku. 7 Opakujte v e zmínûn postup pro kompletní nastavení data a ãasu. 8 KdyÏ skuteãn ãas dosáhne 00 sekund, stisknûte tlaãítko. Nastavení data a ãasu je ukonãeno. 9 Stisknûte tlaãítko. Vypne se obrazovka. Pozor Nastavení data a ãasu mohou b t smazána nebo budou nesprávná, pokud ponecháte fotoaparát asi 1 hodinu bez baterií. Pfied pofiizováním dûleïit ch snímkû si ovûfite, Ïe nastavení data a ãasu jsou v pofiádku. Poznámka: Datum a ãas lze nastavovat pomocí stejného postupu v reïimu fotografování i v reïimu prohlíïení. 10

11 FOTOGRAFOVÁNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ K fotografování mûïete pouïívat buì hledáãek, nebo obrazovku. AÈ uï se rozhodnete jakkoli, snímání obrázkû se provádí jednodu e stisknutím tlaãítka spou tû. Pfii fotografování se snímky ukládají na SmartMedia kartu ve fotoaparátu. FOTOGRAFOVÁNÍ POMOCÍ HLEDÁâKU 1 Otevfiete krytku objektivu. VysuÀte krytku objektivu, dokud neusly íte kliknutí. 2 Dívejte se skrz hledáãek a umístûte fotografovan objekt doprostfied znaãky automatického zaostfiování. 3 Stisknûte napûl tlaãítko spou tû (namáãknutí). Rozsvítí se zelen indikátor napravo vedle hledáãku. Usly íte signál, ale snímek je tû nebyl pofiízen. Dokud drïíte napûl stisknuté tlaãítko spou tû, je uzamãena hodnota expozice a ostfiení. Usly íte signál, ale snímek je tû nebyl pofiízen. Pokud zelen indikátor bliká, snímek není správnû zaostfien. Uvolnûte prst z tlaãítka spou tû, drïte fotoaparát pevnû a opût napûl stisknûte (namáãknûte) tlaãítko spou tû. Viz»Aretace ostfiení«( ) 4 Stisknûte naplno tlaãítko spou tû (domáãknutí). Pofiídí se snímek. FOTOGRAFOVÁNÍ POMOCÍ OBRAZOVKY 1 Otevfiete krytku objektivu. Obrazovka se zapne. Opûtovn m stisknutím tlaãítka obrazovku vypnete. 3 Dívejte se na objekt skrz obrazovku a proveìte kompozici zábûru. 4 Stisknûte tlaãítko spou tû a pofiiìte snímek stejn m zpûsobem jako pfii fotografování pomocí hledáãku. Viz»Fotografování pomocí hledáãku«( str. 11) Poznámka: Zelen a oranïov indikátor napravo vedle hledáãku mohou pfied ãi po pofiízení snímku anebo pfii namáãknutí spou tû svítit nebo blikat. Viz»Funkce zeleného a oranïového indikátoru«( ). KdyÏ se zaplní pamûèové bloky, není moïné pofiizovat dal í snímky. Pfied dal ím fotografováním poãkejte nûkolik sekund, dokud pamûèové bloky nezhasnou. Viz»Funkce pamûèov ch blokû«( ). 11

12 PouÏijte zobrazení detailu a ovûfite si, zda se vám pfii fotografování netfiásla ruka, a zkontrolujte pfiesnost zaostfiení a expozice. Viz»ProhlíÏení detailu«( str. 21) Pfii pouïití obrazovky se snímek bude ukládat déle. Pozor Tlaãítko spou tû tisknûte jemnû. Pfii hrubém stisknutí tlaãítka se fotoaparát pohne a snímek bude rozostfien. Neotevírejte kryt karty, nevyjímejte baterie ani neodpojujte síèov adaptér, pokud bliká oranïov indikátor. Právû pofiízen snímek by se nemusel uloïit a mohlo by dojít k po kození jiï uloïen ch dat na SmartMedia kartû. Pfii pouïití alkalick ch baterií závisí poãet snímkû, které lze nahrát, na typu baterií a okolních podmínkách. Pokud nefotografujete, nebo pokud pro kompozici zábûru pouïíváte hledáãek, vypínejte vïdy obrazovku. PROHLÍÎENÍ SNÍMKÒ OVù ENÍ ULOÎEN CH SNÍMKÒ (PROHLÍÎENÍ) Tento reïim slouïí pro zobrazení snímkû (jeden po druhém) na obrazovce. 1 Stisknûte tlaãítko se zavfienou krytkou objektivu. Obrazovka se zapne v reïimu prohlíïení a zobrazí se poslední pofiízen snímek (prohlíïení jednoho snímku). 2 Stisknûte tlaãítka /. Stisknutím tlaãítka zobrazíte pfiedchozí snímek a stisknutím tlaãítka zobrazíte následující snímek. 3 Stisknutím tlaãítka prohlíïení pfieru íte. Obrazovka i fotoaparát se vypnou. Poznámka: Po zapnutí fotoaparátu se obrazovka mûïe doãasnû rozsvítit a za chvíli se zobrazí snímek. Nejedná se o závadu. MAZÁNÍ SNÍMKÒ 1 Zavfiete krytku objektivu a stisknûte tlaãítko. Fotoaparát se zapne v reïimu prohlíïení. 2 Pomocí tlaãítek / zobrazte snímek, kter chcete smazat. Viz»Ovûfiení pofiízen ch snímkû«( str. 12) 3 Na více neï 1 sekundu stisknûte tlaãítko. Na obrazovce se objeví menu pro mazání jednoho snímku. 4 Pomocí tlaãítek / zvolte [ ERASE ] a poté stisknûte tlaãítko. Snímek se smaïe. 12

13 Poznámka: Mazání lze také provést tak, Ïe zobrazíte poïadovan snímek, stisknete tlaãítko a zvolíte [ ] v menu reïimu prohlíïení. Pozor Pokud je snímek, kter chcete smazat, chránûn nebo je na SmartMedia kartû pfiipevnûna pfielepka proti pfiepisu, snímek nelze smazat. Zru te ochranu snímku nebo sejmûte pfielepku proti pfiepisu ze SmartMedia karty. Smazané snímky nelze obnovit. Pfied smazáním snímku se ujistûte, Ïe nemaïete dûleïitá data, která si chcete uchovat. OCHRANA SNÍMKÒ DÛleÏité snímky lze chránit proti náhodnému smazání. 1 Zavfiete krytku objektivu a stisknûte tlaãítko. Fotoaparát se zapne v reïimu prohlíïení. 2 Pomocí tlaãítek / zobrazte snímek, kter chcete chránit. Viz»Ovûfiení pofiízen ch snímkû«( str. 12) 3 Na více neï 1 sekundu stisknûte tlaãítko. Snímek bude chránûn a v jeho pravém horním rohu se zobrazí symbol. Chcete-li ochranu zru it, zobrazte snímek se symbolem a stisknûte na více neï 1 sekundu tlaãítko. Poznámka: Snímky mûïete chránit také tak, Ïe zobrazíte poïadovan snímek, stisknete tlaãítko a zvolíte [ ] v menu reïimu prohlíïení. Nastavení ochrany je uloïeno pfii vypnutí fotoaparátu. Pozor Chránûné snímky nelze smazat pomocí mazání snímku ani pomocí mazání v ech snímkû, je moïné je smazat pouze pomocí zformátování karty. Snímky na SmartMedia kartû s pfielepkou proti pfiepisu nelze chránit. 13

14 FOTOGRAFICKÉ FUNKCE POUÎÍVÁNÍ K ÍÎOVÉHO OVLADAâE BLESK Blesk se odpálí automaticky, je-li nastaven na reïim AUTO (poãáteãní v robní nastavení) a pofiizujete-li snímky pfii slabém svûtle nebo v protisvûtle. 1 Otevfiete krytku objektivu. Fotoaparát se zapne v reïimu fotografování. Na obrazovce je zobrazen aktuálnû zvolen reïim blesku. 3 Chcete-li zmûnit nastavení reïimu blesku, stisknûte tlaãítko, dokud se nezobrazí poïadovan symbol. ReÏim blesku se mûní v tomto pofiadí pfii kaïdém stisknutí tlaãítka : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]. 4 Pofiiìte snímek. Poznámka: ReÏim blesku mûïete nastavit zvolením [ ] v menu Camera. Rozsah blesku je cca 0,2 m 3,5 m. ReÏim blesku se vrátí do pûvodního nastavení Auto, pokud je pamûè nastavena na [RESET] a je zavfiená krytka objektivu. Viz.»Nastavení pamûti«( str. 27). Pozor Zatímco se blesk nabíjí, bliká oranïov indikátor. MÛÏete pofiídit snímek, ale blesk se neodpálí. Chcete-li pouïít blesk, poãkejte, aï oranïov indikátor zhasne, a teprve poté stisknûte tlaãítko spou tû. Pfii fotografování zábûrû zblízka s pouïitím blesku nemusí b t dosaïeno správného jasu a na snímku budou stíny. Blesk nelze pouïít v reïimu sekvenãního snímání, panoramatickém reïimu a reïimu video záznamu. REÎIM MAKRO Tento reïim pouïívejte pro snímání zábûrû na vzdálenost 10 cm 50 cm. 1 Otevfiete krytku objektivu. Fotoaparát se zapne v reïimu fotografování. Obrazovka ukazuje, Ïe momentálnû je reïim Makro vypnut [OFF] 3 KdyÏ aktuální zobrazení reïimu Makro ukazuje [OFF], stisknûte je tû jednou tlaãítko. ReÏim makro je nastaven a zapne se obrazovka. 4 Proveìte kompozici zábûru pomocí obrazovky a pofiiìte snímek. 14

15 Poznámka: ReÏim makro se automaticky vypne, pokud je pamûè nastavena na [RESET] a je zavfiená krytka objektivu. Viz.»Nastavení pamûti«( str. 27). Pozor Pfii pouïití reïimu makro udrïujte mezi fotoaparátem a objektem vzdálenost vût í neï 10 cm. Pokud se pokusíte fotografovat na vzdálenost men í neï 10 cm, automatické zaostfiování nebude pracovat správnû, aãkoli se odpálí spou È. Pfii fotografování zábûrû zblízka nemusí b t dosaïeno správného jasu a na snímku budou stíny. Doporuãujeme zkontrolovat si snímek na obrazovce fotoaparátu. REÎIM DIGITÁLNÍHO P IBLÍÎENÍ Tento reïim vám umoïní digitálnû pfiiblíïit snímek 1.6x, 2x, 2.5x, 3.2x, 4x a 5x. Kvalita snímku musí b t nastavena na SQ2, pokud chcete snímek zvût it 3.2x, 4x nebo 5x. Viz»Kvalita snímku«( str. 20). 1 Otevfiete krytku objektivu. Fotoaparát se zapne v reïimu fotografování. Automaticky se zapne obrazovka, a snímek ze zobrazí 1.6 x zvût en. 3 Tisknûte tlaãítka / a pfiitom sledujte LCD obrazovku. S kaïd m stisknutím tlaãítka se pfiiblíïení mûní v pofiadí [1.6x 2.0x 2.5x 3.2x 4x 5x]. S kaïd m stisknutím tlaãítka se pfiiblíïení mûní v pofiadí [4.0x 3.2x 2.5x 2.0x 1.6x Ïádné zobrazení (1.0)]. 4 Pofiiìte snímek pomocí obrazovky. Poznámka: Stisknutím tlaãítka se vypne obrazovka a zru í se reïim digitálního pfiiblíïení. Snímky pofiízené v reïimu digitálního pfiiblíïení mohou b t zrnité. ReÏim digitálního pfiiblíïení není moïné pouïít v reïimu video záznamu. KOMPENZACE EXPOZICE PfiestoÏe hodnoty expozice nastavuje fotoaparát automaticky, mûïete v tomto reïimu zmûnit jas snímku v rozsahu +/ 2 EV v krocích po 0,5 EV. 1 Otevfiete krytku objektivu. Fotoaparát se zapne v reïimu fotografování. Na obrazovce se zobrazí menu fotografování. 3 Pomocí tlaãítek / zvolte [CAMERA] a poté stisknûte tlaãítko. 4 Pomocí tlaãítek / zvolte [ ] a poté stisknûte tlaãítko. 15

16 5 Upravte kompenzaci expozice pomocí tlaãítek / a stisknûte tlaãítko. Stisknutím tlaãítka ( ) snímek ztmavíte a stisknutím tlaãítka (+) jej zesvûtlíte. Kompenzace expozice je nyní nastavena. Opûtovn m stisknutím tlaãítka opusète menu. 6 Pofiiìte snímek. Poznámka: ReÏim nastavení kompenzace expozice se vrátí k +/ 0.0, pokud je pamûè nastavena na [RESET] a je zavfiená krytka objektivu. Viz.»Nastavení pamûti«( str. 27). KdyÏ upravujete kompenzaci expozice, snímek zobrazen na obrazovce se zmûní podle aktuálního nastavení. Pokud je obtíïné rozeznat rozdíl, protoïe objekt je tmav, pro kontrolu si zobrazte pofiízen snímek na obrazovce a ovûfite si jas snímku. Pozor PoÏadovan jas (kompenzace expozice) nemusí b t dosaïen, pokud pouïijete blesk. Hodnoty kompenzace expozice mohou b t nevhodné, pokud je okolí fotografovaného objektu extrémnû jasné nebo velmi tmavé. SAMOSPOU Ë S pouïitím samospou tû se mûïete sami stát souãástí snímku. Upevnûte fotoaparát bezpeãnû na stativ, apod. PouÏití samospou tû se hodí zvlá tû pro pofiizování upomínkov ch snímkû, na kter ch je zvûãnûn i sám fotograf. 1 Otevfiete krytku objektivu. Fotoaparát se zapne v reïimu fotografování. Na obrazovce se zobrazí menu fotografování. 3 Pomocí tlaãítek / zvolte [CAMERA] a poté stisknûte tlaãítko. 4 Pomocí tlaãítek / zvolte [DRIVE] a poté stisknûte tlaãítko. 5 Pomocí tlaãítek / zvolte [ SELF-TIMER] a poté stisknûte tlaãítko. Samospou È je nyní nastavena. Opûtovn m stisknutím tlaãítka menu opustíte. 6 Stisknûte tlaãítko spou tû. Indikátor samospou tû na pfiední stranû fotoaparátu bude 10 sekund svítit a 2 sekundy blikat, poté se pofiídí snímek. Poznámka: Samospou È se automaticky vypne po pofiízení snímku. Pokud chcete zru it samospou È, pfiestoïe jste jiï zmáãkli tlaãítko spou tû, stisknûte tlaãítko. 16

17 PO ÍZENÍ NùKOLIKA SNÍMKÒ ZA SEBOU (SEKVENâNÍ SNÍMÁNÍ) ReÏim sekvenãního snímání vám umoïàuje pofiídit více snímkû po sobû stisknutím a pfiidrïením tlaãítka spou tû (aï 8 snímkû rychlostí cca. 1,2 snímku/s). Ze série takto pofiízen ch snímkû pak mûïete snadno vybrat ten nejlep í. Po vybrání nejlep ího zábûru mûïete ostatní snímky vymazat. Viz.»Mazání snímkû«( str. 12) 1 Otevfiete krytku objektivu. Fotoaparát pfiejde do reïimu fotografování. Obrazovka znázorní menu. 3 Tlaãítky / zvolte [CAMERA] a stisknûte tlaãítko. 4 Tlaãítky / zvolte [DRIVE] a stisknûte tlaãítko. 5 Tlaãítky / zvolte [ SEQUENCE] a stisknûte tlaãítko. Sekvenãní snímání je nyní nastaveno. Menu opustíte opûtovn m stisknutím tlaãítka. 6 Fotografujte. (Stisknûte a podrïte tlaãítko spou tû. Fotografování se ukonãí ihned po uvolnûní tlaãítka spou tû.) Poznámka: ReÏim sekvenãního snímání bude zru en, pokud je pamûè nastavena na [RESET] a je zavfiená krytka objektivu. Viz.»Nastavení pamûti«( str. 27). V tomto reïimu nelze pouïít blesk. Aby se zabránilo pfiíli nému chvûní fotoaparátu, je maximální rychlost závûrky limitována hodnotou 1/30 s. Tmavé objekty tak mohou b t tmav í neï v bûïném fotografickém reïimu. Po ukonãení sekvenãního snímání je zapotfiebí del í doby pro uloïení v ech snímkû na kartu. Maximální poãet snímkû, které lze pofiídit v sekvenci záleïí na zvoleném rozli ení a poãtu snímkû, které lze uloïit na pamûèovou kartu. Pozor Abyste zabránili po kození dat na kartû, nikdy neotevírejte kryt karty, nevyjímejte baterie ani neodpojujte síèov adaptér, pokud bliká oranïov indikátor napravo od hledáãku. FIXNÍ ZAOST ENÍ Tato funkce je vhodná zejména pro fotografování vzdálen ch scenérií a objektû, které lze tûïko zaostfiit (napfi. ohàostroje apod.) Pro dosaïení nejlep ích v sledkû pfii noãním fotografování nastavte na blesku reïim noãní scény. Viz.»Blesk«( str. 14). 1 Otevfiete krytku objektivu. Fotoaparát pfiejde do reïimu fotografování. 17

18 Obrazovka znázorní menu. 3 Tlaãítky / zvolte [CAMERA] a stisknûte tlaãítko. 4 Tlaãítky / zvolte [FOCUS] a stisknûte tlaãítko. 5 Tlaãítky / zvolte [ ] a stisknûte tlaãítko. Fixní zaostfiení je nyní nastaveno. Menu opustíte opûtovn m stisknutím tlaãítka. 6 Pofiiìte snímek. Poznámka: Fixní zaostfiení je zru eno po pofiízení jednoho snímku. ReÏim ostfiení se vrátí do pûvodního automatického zpûsobu zaostfiování. BODOVÉ Mù ENÍ EXPOZICE Pokud je objekt v protisvûtle, mûïe se jevit pfiíli tmav. V takovém pfiípadû pfiepnûte fotoaparát do reïimu bodového mûfiení (SPOT). Fotoaparát v tomto reïimu zmûfií expozici jen ze stfiedu celého zábûru. Celková expozice tak není ovlivnûna pfiíli jasn m pozadím. Poznámka: Mûfiení expozice: ESP integrální ( ): Pro dosaïení optimálního nastavení expoziãních hodnot je svûtlo mûfieno nejen ve stfiedu hledáãku, ale i v ostatních plochách zábûru. (Na LCD obrazovce není znázornûna znaãka stfiedového pole). SPOT bodové ( ): Zmûfií expoziãní hodnoty z objektû nebo osob stojících v protisvûtle. Stfied hledáãku, kde je expozice mûfiena je zapotfiebí namífiit na takovéto objekty. 1 Otevfiete krytku objektivu. Fotoaparát pfiejde do reïimu fotografování. Obrazovka znázorní menu. 3 Tlaãítky / zvolte [CAMERA] a stisknûte tlaãítko. 4 Tlaãítky / zvolte [ ] a stisknûte tlaãítko. 5 Tlaãítky / zvolte [ SPOT] a stisknûte tlaãítko. Bodové mûfiení je nyní nastaveno. Menu opustíte opûtovn m stisknutím tlaãítka. 6 Zamifite stfiedovou znaãku automatického ostfiení v hledáãku na fotografovan objekt a pofiiìte snímek. Poznámka: ReÏim mûfiení expozice se vrátí do pûvodního nastavení ESP, pokud je pamûè nastavena na [RESET] a je zavfiená krytka objektivu. Viz.»Nastavení pamûti«( str. 27). 18

19 VYVÁÎENÍ BÍLÉ Fotoaparát je vybaven elektrick mi obvody pro automatické nastavení barevného podání, tak aby snímky vypadaly co nejvûrnûji (kontrolní obvody pro vyváïení bílé). Pokud automatické nastavení barev nepodává zcela vûrné v sledky v dûsledku patného poãasí nebo nasvûtlení, mûïete nastavit vyváïení bílé manuálnû. Poznámka: Nastavení vyváïení bílé Automatické (AUTO) : VyváÏení barev je fiízeno automaticky, aby barvy pûsobily co nejvûrnûji. (Na LCD obrazovce není oznaãeno Ïádn m symbolem). Jasná obloha ( ) : Exteriéry pfii jasné obloze. ZataÏená obloha ( ) : Exteriéry pfii zataïené obloze. Îárovkové svûtlo ( ) : Pfii nasvícení Ïárovkou. Záfiivkové svûtlo ( ) : Pfii nasvícení záfiivkou. 1 Otevfiete krytku objektivu. Fotoaparát pfiejde do reïimu fotografování. Obrazovka znázorní menu. 3 Tlaãítky / zvolte [PICTURE] a stisknûte tlaãítko. 4 Tlaãítky / zvolte [ ] a stisknûte tlaãítko. 5 Tlaãítky / zvolte [AUTO], [ ], [ ], [ ] nebo [ ] a stisknûte tlaãítko. VyváÏení bílé je nyní nastaveno. Menu opustíte opûtovn m stisknutím tlaãítka. 6 Pofiiìte snímek. Poznámka: ReÏim vyváïení bílé se vrátí do pûvodního nastavení AUTO, pokud je pamûè nastavena na [RESET] a je zavfiená krytka objektivu. Viz.»Nastavení pamûti«( str. 27). Pfii kombinaci umûlého a denního svûtla mûïe b t v reïimu AUTO obtíïné dosáhnout pfiirozeného barevného podání snímku. Pro dosaïení vûrného barevného podání pfii nasvícení Ïárovkou nastavte vyváïení bílé na reïim [ ]. Pozor Za urãit ch okolností nemusí snímaãe barevného podání fungovat správnû. Pokud pouïíváte blesk pfii jiném neï Automatickém reïimu vyváïení bílé, ovûfite si v sledek vïdy na LCD obrazovce, abyste zjistili skuteãné barevné podání hotového snímku. Pokud pouïíváte blesk pfii jiném neï Automatickém reïimu vyváïení bílé, mohou se barvy na v sledné fotografii mírnû li it od snímkû prohlíïen ch na LCD obrazovce. 19

20 NASTAVENÍ KVALITY SNÍMKU (REÎIM ZÁZNAMU) NeÏ zaãnete fotografovat, nezapomeàte zvolit reïim záznamu. Poznámka: Nastavení reïimu záznamu (kvality snímku) SHQ HQ SQ Zvolte tento reïim, pokud chcete snímky tisknout ve vysoké kvalitû nebo je míníte upravovat na poãítaãi. Poskytuje vysokou obrazovou kvalitu. Velikost souboru je v ak vût í, a proto se na pamûèovou kartu vejde men í poãet snímkû. (1600 x 1208 obrazov ch bodû) Tento reïim zvolte tehdy, pokud hledáte stfiední kvalitu záznamu. Snímky lze pfii prohlíïení na poãítaãi do urãité velikosti zvût ovat. (HQ je automaticky nastaven reïim fotoaparátu.) (1600 x 1200 obr. bodû) Tento reïim zvolte tehdy, pokud chcete snímky posílat po internetu, prohlíïet je na poãítaãi nebo jen pofiídit co nejvût í poãet snímkû na kartu. Poskytuje niï í obrazovou kvalitu, ale díky mal m souborûm lze na kartu umístit velké mnoïství snímkû. SQ1 (1024 x 768 obr. bodû*) SQ2 (640 x 480 obr. bodû*) 1 Otevfiete krytku objektivu. Fotoaparát pfiejde do reïimu fotografování. Obrazovka znázorní menu. 3 Tlaãítky / zvolte [PICTURE] a stisknûte tlaãítko. 4 Tlaãítky / zvolte [ ] a stisknûte tlaãítko. 5 Tlaãítky / zvolte [SHQ], [HQ], [SQ1] nebo [SQ2] a stisknûte tlaãítko. ReÏim záznamu je nyní nastaven. Menu opustíte opûtovn m stisknutím tlaãítka. 6 Pofiiìte snímek. Poznámka: ReÏim záznamu se vrátí do pûvodního nastavení HQ, pokud je pamûè nastavena na [RESET] a je zavfiená krytka objektivu. Viz.»Nastavení pamûti«( str. 27). Poãet snímkû uloïiteln ch na kartu SmartMedia se li í podle nastaveného reïimu záznamu. Poãet obr. bodû je u SHQ a HQ témûfi totoïn. ReÏimy se odli ují pouïitou kompresí. SHQ pouïívá niï í kompresi a poskytuje tak kvalitnûj í snímky neï HQ. Souãasnû jsou v ak soubory pofiízené v SHQ vût í a ukládají se tedy déle na pamûèovou kartu. Pokud zv íte obrazovou kvalitu napfi. z HQ na SHQ, zatímco je ãíslo udávající poãet zb vajících snímkû pfiíli nízké, mûïe se na LCD obrazovce objevit varovn symbol indikující nedostatek volné pamûti na kartû. Snímek v novû zvoleném rozli ení tedy nebude moïné na kartu zaznamenat. Zvolte niï í obrazovou kvalitu. 20

21 PROHLÍÎENÍ A MAZÁNÍ SNÍMKÒ SDRUÎEN NÁHLED PROHLÍÎENÍ VÍCE SNÍMKÒ NAJEDNOU Snímky lze prohlíïet po jednom nebo více najednou (sdruïen náhled). ReÏim sdruïeného náhledu je vhodn tehdy, pokud potfiebujete rychle vyhledat konkrétní snímek. 1 Zavfiete krytku objektivu. Fotoaparát pfiejde do reïimu prohlíïení a zobrazí poslední pofiízen snímek. 2 Stiskem tlaãítka zobrazíte sdruïen náhled. Obrazovka znázorní menu. 3 Tlaãítkem posunete zelen rámeãek znázoràující právû vybran snímek na následující snímek, tlaãítkem se posunete na snímek pfiedchozí. 4 Stisknûte tlaãítko. Na obrazovce se objeví jen jeden právû vybran snímek. PROHLÍÎENÍ DETAILU Snímky lze zvût ovat ve ãtyfiech krocích: 1,5x, 2x, 2,5x, a 3x. Zvût ení je vhodné pro detailnûj í kontrolu kvality a ostrosti pofiízen ch snímkû. 1 Zavfiete krytku objektivu. Fotoaparát pfiejde do reïimu prohlíïení a zobrazí poslední pofiízen snímek. Snímek se pfii kaïdém stisku tlaãítka zvût í v této posloupnosti [1,5x] [2,0x] [2,5x] [3,0x]. 3 Tlaãítkem aktivujete reïim posuvu pfii zvût eném snímku. Tlaãítky / / / se posunete do horní, dolní, levé nebo pravé ãásti zvût eného snímku. Opûtovn m stisknutím tlaãítka opustíte reïim posuvu. 4 Po opu tûní reïimu posuvu stisknûte tlaãítko. Snímek se navrátí do pûvodního zobrazení (1,0x). Poznámka: Zvût ení snímku nelze provést u video sekvencí. Zvolte statick snímek. V reïimu zvût ení nelze stisknutím tlaãítka vyvolat na obrazovce menu. Pro zobrazení menu se nejprve vraète do pûvodního zobrazení (1,0x). 21

22 AUTOMATICKÉ PROMÍTÁNÍ SNÍMKÒ SLIDESHOW Snímky uloïené na kartû si mûïete promítnout jeden po druhém, tak jak byly na kartu zaznamenány. Tato funkce se vyuïívá napfi. pfii prohlíïení snímkû na televizní obrazovce. 1 Zavfiete krytku objektivu. Fotoaparát pfiejde do reïimu prohlíïení. Obrazovka znázorní menu prohlíïení. 3 Tlaãítky / zvolte [PLAY] a stisknûte tlaãítko. 4 Tlaãítky / zvolte [ ] a stisknûte tlaãítko. 5 Tlaãítky / zvolte [START] a stisknûte tlaãítko. Zapne se automatické prohlíïení snímkû. KaÏd snímek je zobracen na cca. 3 s. Automatické prohlíïení pfieru íte stisknutím tlaãítka. Opûtovn m stisknutím tlaãítka menu opustíte. Poznámka: Pokud aktivujete menu pfii prohlíïení video sekvence, objeví se symbol [ ] namísto symbolu [ ]. Automatické prohlíïení lze aktivovat jen pfii prohlíïení statick ch obrázkû. Pokud je fotoaparát v reïimu automatického prohlíïení napájen bateriemi, vypne se po 30 minutách neãinnosti automaticky. MAZÁNÍ V ECH SNÍMKÒ 1 Zavfiete krytku objektivu. Fotoaparát pfiejde do reïimu prohlíïení. Obrazovka znázorní menu prohlíïení. 3 Tlaãítky / zvolte [SETUP] a stisknûte tlaãítko. 4 Tlaãítky / zvolte [ ] a stisknûte tlaãítko. 5 Tlaãítky / zvolte [ ALL ERASE] a stisknûte tlaãítko. 6 Tlaãítky / zvolte [ ALL ERASE] a stisknûte tlaãítko. V echny snímky budou vymazány. Pozor Chránûné (uzamãené) snímky nelze tímto zpûsobem vymazat. Pokud je na kartû nalepena pfielepka proti pfiepisu, snímky nelze smazat. Jednou vymazané snímky jiï nelze obnovit. KaÏd snímek si pfied jeho vymazáním dûkladnû prohlédnûte. 22

23 DAL Í FUNKCE NAHRÁVÁNÍ A PROHLÍÎENÍ VIDEO SEKVENCÍ S tímto fotoaparátem mûïete pofiizovat nejen statické snímky, ale i video sekvence. Ty pak mûïete pfiehrávat v reïimu prohlíïení nebo prohlíïet ve formû sdruïen ch náhledû. PO ÍZENÍ VIDEO SEKVENCE 1 Otevfiete krytku objektivu. Fotoaparát pfiejde do reïimu fotografování. Obrazovka znázorní menu. 3 Tlaãítky / zvolte [CAMERA] a stisknûte tlaãítko. 4 Tlaãítky / zvolte [DRIVE] a stisknûte tlaãítko. 5 Tlaãítky / zvolte [ MOVIE] a stisknûte tlaãítko. ReÏim video je nyní nastaven a automaticky se zapne LCD obrazovka. Menu opustíte opûtovn m stisknutím tlaãítka. 6 Nahrávání zahájíte stisknutím tlaãítka spou tû. Stejn m zpûsobem natáãení sekvence i ukonãíte. Na LCD obrazovce uvidíte ãíslo indikující zb vající poãet sekund. Poznámka: Pfii pofiizování video sekvence nelze pouïít blesk ani digitální pfiiblíïení. Video sekvence se ukládají na kartu del í dobu neï statické snímky. Délka zábûru se rûzní podle zb vající volné kapacity na pamûèové kartû SmartMedia. Na tomto fotoaparátu nelze zaznamenat zvuk. Jednotlivé snímky sekvence mohou b t mírnû men í, neï jak se jevily pfii nahrávání. VYPNUTÍ REÎIMU VIDEO SEKVENCE 1 Stisknûte tlaãítko. LCD obrazovka se vypne a spolu s ní i reïim video sekvence. Poznámka: ReÏim video sekvence se vypne, pokud je pamûè nastavena na [RESET] a je zavfiená krytka objektivu. Viz.»Nastavení pamûti«( str. 27). 23

24 NASTAVENÍ KVALITY VIDEO SEKVENCE Pfied pofiízením video záznamu mûïete zvolit ze dvou reïimû (HQ a SQ). Poznámka: Nastavení kvality obrazu HQ SQ Celková délka záznamu je omezena. Max. délka záznamu je 15 s* 1. (320 x 240 bodû* 2 ) Celková délka záznamu je prodlouïena. Max. délka záznamu je 60 s* 1. (160 x 120 bodû* 2 ) *1 Celková délka záznamu je závislá také na zb vající volné kapacitû pamûèové karty. 1 Zvolte reïim video sekvence a stisknûte. Obrazovka znázorní menu. 2 Tlaãítky / zvolte [PICTURE] a stisknûte tlaãítko. 3 Tlaãítky / zvolte [ ] a stisknûte tlaãítko. 4 Tlaãítky / zvolte [HQ] nebo [SQ] a stisknûte tlaãítko. Kvalita video záznamu je nyní nastavena. Menu opustíte opûtovn m stisknutím tlaãítka. 5 Pofiiìte video sekvenci. Poznámka: Obrazová kvalita statick ch snímkû se pfii zmûnû kvality video sekvence nemûní. Obrazová kvalita video sekvence se vrátí do pûvodního nastavení HQ, pokud je pamûè nastavena na [RESET] a je zavfiená krytka objektivu. Viz.»Nastavení pamûti«( str. 27). PROHLÍÎENÍ VIDEO SEKVENCÍ 1 Zavfiete krytku objektivu a stisknûte tlaãítko. Fotoaparát pfiejde do reïimu prohlíïení. 2 Pomocí tlaãítek / zvolte video, které si chcete promítnout (snímky oznaãené symboly ) a stisknûte tlaãítko. Obrazovka znázorní menu prohlíïení. 3 Pomocí tlaãítek / zvolte [PLAY] a stisknûte tlaãítko. 4 Pomocí tlaãítek / zvolte [ ] a stisknûte tlaãítko. Zobrazí se video sekvence. 5 Pomocí tlaãítek / zvolte [START] a stisknûte tlaãítko. Po skonãení pfiehrávání se na obrazovce objeví první snímek video sekvence. Sekvenci opût pfiehrajete stisknutím tlaãítka. Pfiehrávání a reïim pfiehrávání zastavíte tlaãítkem. 24

25 PAUZA P I P EHRÁVÁNÍ A PROHLÍÎENÍ KONKRÉTNÍCH SNÍMKÒ VIDEO SEKVENCE Pfiehrávanou video sekvenci mûïete kdykoli v prûbûhu zastavit stisknutím kteréhokoli tlaãítka na kfiíïovém ovladaãi. V prûbûhu pauzy lze uãinit následující operace: Stisk tlaãítka Stisk a podrïení Stisk tlaãítka Stisk a podrïení Stisk tlaãítka Stisk tlaãítka tlaãítka tlaãítka Sekvence se pfiehrává od místa zastavení Rychlé pfievíjení vpfied Sekvence se pfiehrává od místa zastavení smûrem dozadu Rychlé pfievíjení zpût Zobrazení prvního snímku sekvence Zobrazení posledního snímku sekvence Poznámka: Pokud si pfiejete pfiehrát jinou video sekvenci, stisknûte nejprve dvakrát tlaãítko. Poté zvolte jinou video sekvenci indikovanou symbolem a v menu zvolte [ ]. TVORBA SDRUÎENÉHO NÁHLEDU Z VIDEO SEKVENCE SdruÏen náhled z video sekvence umoïàuje poskládat vedle sebe 9 jednotliv ch zábûrû sekvence vedle sebe, aby tak vytvofiily jeden samostatn snímek. 1 Zavfiete krytku objektivu a stisknûte tlaãítko. Fotoaparát pfiejde do reïimu prohlíïení. 2 Pomocí tlaãítek / zvolte video, které si chcete promítnout (snímky oznaãené symboly ) a stisknûte tlaãítko. Obrazovka znázorní menu prohlíïení. 3 Pomocí tlaãítek / zvolte [EDIT] a stisknûte tlaãítko. 4 Pomocí tlaãítek / zvolte [ INDEX a stisknûte tlaãítko. Zobrazí se video sekvence. 5 Pomocí tlaãítek / zvolte [ INDEX] a stisknûte tlaãítko. Video sekvence se zobrazí ve formû sdruïeného náhledu statick ch snímkû. SdruÏen náhled je uloïen jako samostatn snímek na pamûèovou kartu. Poznámka: Nelze vybrat první ani poslední snímek sekvence. Interval mezi jednotliv mi snímky, které jsou automaticky vybírány záleïí na délce video sekvence. ReÏim sdruïeného náhledu z video sekvence mûïe vytvofiit kombinaci pouze 9 snímkû. 25

26 VYPNUTÍ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE Tato funkce umoïàuje vypnout pípání vydávané fotoaparátem pfii urãit ch úkonech. 1 Otevfiete krytku objektivu. Fotoaparát pfiejde do reïimu fotografování. Obrazovka znázorní menu. 3 Tlaãítky / zvolte [SETUP] a stisknûte tlaãítko. 4 Tlaãítky / zvolte [ ] a stisknûte tlaãítko. 5 Tlaãítky / zvolte [OFF] a stisknûte tlaãítko. Zvuková signalizace je nyní vypnuta. Menu opustíte opûtovn m stisknutím tlaãítka. Poznámka: Zvuková signalizace je stále nastavená i po zavfiení krytky objektivu. Zvukovou signalizaci lze také nastavit v menu reïimu prohlíïení. FORMÁTOVÁNÍ NOVÉ KARTY Tato funkce umoïàuje naformátovat pamûèovou kartu SmartMedia. V echna data na kartû budou formátováním nenávratnû vymazána. Pozor Pfied zapnutím fotoaparátu do nûj vloïte pamûèovou kartu. Pfied pouïitím karty jiného v robce nebo karty zformátované na poãítaãi je tfieba kartu nejprve zformátovat ve fotoaparátu. SmartMedia karty znaãky Olympus CAMEDIA není tfieba formátovat. 1 Zavfiete krytku objektivu a stisknûte tlaãítko. Fotoaparát pfiejde do reïimu prohlíïení. Obrazovka znázorní menu prohlíïení. 3 Pomocí tlaãítek / zvolte [SETUP] a stisknûte tlaãítko. 4 Pomocí tlaãítek / zvolte [ ] a stisknûte tlaãítko. Zobrazí se video sekvence. 5 Pomocí tlaãítek / zvolte [ FORMAT] a stisknûte tlaãítko. 6 Pomocí tlaãítek / zvolte [ FORMAT] a stisknûte tlaãítko. Karta je naformátována. Jakmile je formátování spu tûno, nelze je zastavit. Poznámka: Kartu mûïete naformátovat také v menu reïimu fotografování. Pozor 26 V echny snímky vãetnû tûch, které jsou chránûny zámkem, budou smazány. Pfied kaïd m formátováním karty si peãlivû prohlédnûte její obsah. Po zformátování karty nelze snímky Ïádn m zpûsobem obnovit. Bûhem formátování neotevírejte dvífika karty ani nevyjímejte baterie z fotoaparátu. MÛÏe tak dojít k po kození karty. Karty s pfielepkou proti pfiepisu nelze zformátovat. Pfied formátováním karty pfielepku sejmûte. Pfielepky jsou urãeny pouze k jednomu pouïití.

27 OKAMÎIT NÁHLED Po pofiízení snímku se zobrazí jeho náhled na krátkou dobu na LCD obrazovce. Tento náhled slouïí jako informace o kvalitû právû zhotoveného zábûru. 1 Otevfiete krytku objektivu. Fotoaparát pfiejde do reïimu fotografování. Obrazovka znázorní menu fotoaparátu. 3 Pomocí tlaãítek / zvolte [SETUP] a stisknûte tlaãítko. 4 Pomocí tlaãítek / zvolte [REC VIEW] a stisknûte tlaãítko. Zobrazí se video sekvence. 5 Pomocí tlaãítek / zvolte [ON] a stisknûte tlaãítko. ON: Po stisknutí spou tû se na obrazovce na chvíli zobrazí náhled pofiízeného snímku. OFF: Fotoaparát je okamïitû po pofiízení snímku pfiipraven k dal ímu fotografování. ReÏim okamïitého náhledu je nyní nastaven. Menu opustíte opûtovn m stisknutím tlaãítka. Poznámka: ReÏim náhledu zûstává nastaven i po zavfiení krytky objektivu. NASTAVENÍ PAMùTI Vámi zvolená nastavení fotografick ch reïimû, jako napfi. nastavení rozli ení, blesku atd. lze uloïit do pamûti fotoaparátu tak, aby se automaticky aktivovaly i po vypnutí a opûtovném zapnutí fotoaparátu. Pokud nechcete pfii kaïdém zapnutí fotoaparátu vïdy nastavovat potfiebné fotografické parametry, zvolte [HOLD] pro uchování aktuálních nastavení. Vámi zvolené reïimy tak budou aktivovány pfii kaïdém zapnutí fotoaparátu a nebudete je tedy muset manuálnû zadávat, jak by tomu bylo v pfiípadû, kdybyste nezvolili poloïku [HOLD]. Podrobnosti nastavení do pamûti viz.»poloïky nastavené v pamûti«( ). 1 Otevfiete krytku objektivu. Fotoaparát pfiejde do reïimu fotografování. Obrazovka znázorní menu fotoaparátu. 3 Pomocí tlaãítek / zvolte [SETUP] a stisknûte tlaãítko. 4 Pomocí tlaãítek / zvolte [ ] a stisknûte tlaãítko. Zobrazí se video sekvence. 5 Pomocí tlaãítek / zvolte [HOLD] a stisknûte tlaãítko. Zvolením [HOLD] uloïíte aktuální nastavení do pamûti. Menu opustíte opûtovn m stisknutím tlaãítka. Poznámka: Nastavení zûstanou v pamûti i pfii zavfiené krytce objektivu. 27

28 ZOBRAZENÍ INFORMACÍ O SNÍMKU Tato funkce umoïàuje zvolit, zda se pfii prohlíïení snímku mají ãi nemají zobrazovat na obrazovce informace o tomto snímku. Pokud aktivujete funkci na [ON], informace se zobrazí na dobu 3 sekund. Podrobnosti naleznete v ãásti»informace na obrazovce«( ). 1 Zavfiete krytku objektivu a stisknûte tlaãítko. Fotoaparát pfiejde do reïimu prohlíïení. Obrazovka znázorní menu prohlíïení. 3 Pomocí tlaãítek / zvolte [PLAY] a stisknûte tlaãítko. 4 Pomocí tlaãítek / zvolte [INFO] a stisknûte tlaãítko. Zobrazí se video sekvence. 5 Pomocí tlaãítek / zvolte [ON] a stisknûte tlaãítko. Informace se objeví na zobrazeném snímku. Menu opustíte opûtovn m stisknutím tlaãítka. Poznámka: Zobrazení informace se vrátí do pûvodního nastavení [OFF], pokud je pamûè nastavena na [RESET] a je zavfiená krytka objektivu. Viz.»Nastavení pamûti«( str. 27). Nezávisle na tom, zda je zobrazení informací snímku zapnuto [ON] nebo vypnuto [OFF], vïdy se na dobu tfií sekund zobrazí ikony, a, pokud jsou pfiíslu né funkce ke snímku pfiifiazeny. NASTAVENÍ JASU OBRAZOVKY Pokud není snímek na LCD obrazovce pfiíli patrn, mûïete jas obrazovky pfiizpûsobit okolním svûteln m podmínkám. 1 Zavfiete krytku objektivu a stisknûte tlaãítko. Fotoaparát pfiejde do reïimu prohlíïení. Obrazovka znázorní menu prohlíïení. 3 Pomocí tlaãítek / zvolte [SETUP] a stisknûte tlaãítko. 4 Pomocí tlaãítek / zvolte [ ] a stisknûte tlaãítko. Zobrazí se video sekvence. 5 Pomocí tlaãítek / upravte jas obrazovky a stisknûte tlaãítko. [+] obrazovku zesvûtlí, [ ] ji naopak ztmaví. 6 Stisknûte tlaãítko. Nastavení jasu obrazovky je dokonãeno. Menu opustíte opûtovn m stisknutím tlaãítka. Poznámka: Nastavení jasu obrazovky zûstane zachováno i po vypnutí fotoaparátu. 28

29 PROBLÉMY A JEJICH ODSTRANùNÍ CHYBOVÁ HLÁ ENÍ Obrazovka Chyba e ení problému Ve fotoaparátu není vloïena karta nebo ji nelze rozeznat. VloÏte SmartMedia kartu nebo vloïte kartu znovu. NO CARD CARD ERROR Fotoaparát nemûïe pfiejít do reïimu fotografování, prohlíïení nebo mazání. Je-li karta pinavá, oãistûte ji ãist m hadfiíkem a vloïte ji znovu. Nebo kartu zformátujte. Pokud tento postup nepomûïe, tuto kartu nelze pouïít. WRITE-PROTECT Zápis na kartu není povolen. Pokud fotografujete, sejmûte pfielepku proti pfiepisu. Podrobnosti viz návod k obsluze SmartMedia karty. Karta je zaplnûna. Nelze pofiizovat dal í snímky. VymûÀte kartu nebo vymaïte nechtûné snímky. CARD FULL NO PICTURE Není moïné zobrazit Ïádné snímky. Na kartû nejsou uloïeny Ïádné snímky. Pofiiìte snímky a poté je zobrazte. PICTURE ERROR Nahran snímek nelze zobrazit. Nelze zobrazit snímky na kartû pofiízené jin m typem fotoaparátu nebo snímky pfienesené z poãítaãe. 29

30 TECHNICKÉ ÚDAJE TYP: Formát záznamu: Fotografie: Video záznam: Záznamové médium: Digitální kompaktní fotoaparát. formát JPEG/TIFF (DCF-standard)/DPOF kompatibilní. QuickTime Motion JPEG. 3 V (3,3V) SmartMedia 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB a 128 MB. Poãet snímkû na 16 MB kartu: SHQ/cca. 11, HQ/cca. 32, SQ1/cca. 58, SQ2/cca. 90. Sekvenãní snímání: Cca. 1,2 snímky/s., celkem 8 a více (v reïimu HQ). Mazání: Jednoho/v ech snímkû najednou. Poãet efekt. pixelû: Cca. 1,960,000 pixelû. Snímací prvek: 1/2,7 CCD s rozli ením 2,14 milionû pixelû (celkem). Velikost obrazu: VyváÏení bílé: Objektiv: Mûfiení svûtla: Expozice: Clona: Rychlost závûrky: Pracovní vzdálenost: Hledáãek: Obrazovka: 1600 x 1200 pixelû (SHQ) 1600 x 1200 pixelû (HQ) 1024 x 768 (SQ1) 640 x 480 (SQ2) Automatické TTL, pfiednastavené hodnoty sluneãní svûtlo, zataïeno, Ïárovkové a záfiivkové svûtlo. Olympus 5,5 mm, F2,8 (ekvivalentní 36 objektivu pro 35 mm film), 5 ãlenû ve 4 skupinách. Digitální ESP mûfiení, bodové mûfiení. Programová automatická expozice. F2,8, F5,6, F9,1. 2 aï 1/800 s. (s mechanickou závûrkou), manuální nastavení není k dispozici. 0,5 m nekoneãno (normální reïim), cm (makro reïim). Optick s reáln m obrazem a dioptrickou korekcí. LCD obrazovka. 1,5, TFT LCD barevná obrazovka. 30

31 Poãet pixelû na LCD: Cca 114,000. Informace na LCD: Datum/ãas, ãíslo snímku, ochrana, reïim záznamu, stav baterií, ãíslo souboru, tisková objednávka, menu, atd. Doba nabití blesku: Cca. 9 sek. nebo ménû (pfii normální teplotû s nov mi bateriemi). Dosah blesku: Cca. 0,2 3,5 m. ReÏimy blesku: Automatick (aktivuje se automaticky pfii patn ch svûteln ch podmínkách nebo v protisvûtle), sníïení jevu ãerven ch oãí, vypnut, doplàkov, reïim noãní scéna, noãní scéna + sníïení jevu ãerven ch oãí. Zaostfiování: Automatické. Samospou È: ZpoÏdûní cca. 12 sek. Externí konektory: Vstup pro síèov adaptér, USB konektor. Datum/ãas: Automaticky se zaznamenává ke kaïdému snímku. Kalendáfi: Automatick kalendáfi od 1981 do Zdroj pro kalendáfi: Vestavûn zálohovací zdroj. Funkce karty: DPOF kompatibilní, funkce Panorama (jen s kartou Olympus). Provozní podmínky: Teplota: 0 aï 40 C (provozní) 20 aï 60 C (skladovací) Vlhkost: 30 % aï 90 % (provozní) 10 % aï 90 % (skladovací) Napájení: CR-V3 lithiová baterie 1x, NiMH nebo NiCd baterie 2x, R6/AA alkalické baterie 2x, (Nelze pouïít manganové baterie). Voliteln síèov adaptér. Rozmûry: 110 ( ) x 62 (v) x 35 (t) mm (bez v stupkû). Hmotnost: Cca. 165 g (bez akumulátorû a pamûèové karty). Zmûna technick ch údajû a designu produktu je vyhrazena. 31

32 PROPOJENÍ S POâÍTAâEM Kter ze zpûsobû propojení je pro mne vhodn? USB kabel dodávan spolu s fotoaparátem nelze pouïít u tûchto operaãních systémû: Windows 95 / Windows NT / Mac OS star í neï Mac OS9. Alternativním fie ením pfienosu dat z pamûèové karty SmartMedia jsou adaptéry jako: 3,5 FlashPath nebo PCMCIA adaptér. Je vá poãítaã vybaven USB rozhraním? (Je na poãítaãi port oznaãen tímto symbolem ) Ne Ano Ne Vlastníte jeden z tûchto operaãních systémû? Windows 98 Windows Me Windows 2000 Mac OS9 Ano PouÏijte pfiiloïen USB kabel. PouÏijte volitelnou USB ãteãku. Je ve va em poãítaãi 3,5 mechanika na ãtení disket? Ne Ano PouÏijte voliteln 3,5 adaptér FlashPath. Je ve va em poãítaãi vestavûná ãteãka PCMCIA karet? Ne Ano PouÏijte voliteln PCMCIA adaptér. *Nelze pouïít pro Windows NT. 32 ObraÈte se na zástupce spoleãnosti Olympus.

33 BEZPEâNOSTNÍ OPAT ENÍ Pro va i bezpeãnost Pfied tím, neï zaãnete vá nov fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si pozornû tento leták a ostatní instrukce. Zajistíte si tak dlouhodobé a spolehlivé fungování fotoaparátu. Tento leták si uloïte na bezpeãné místo pro budoucí pouïití. Máte-li nûjak problém NepouÏívejte tento fotoaparát, pokud se zdá, Ïe nefunguje správnû. Vyjmûte ihned baterie nebo odpojte síèov adaptér a kontaktujte svého prodejce nebo se obraète na autorizované servisní stfiedisko Olympus. Spoleãnost Olympus si vyhrazuje právo mûnit obsah této publikace bez pfiedchozího upozornûní. V pfiípadû, Ïe máte jakékoliv otázky ãi zjistíte-li chyby nebo nedostatky, obraète se na nás. Právní a jiná upozornûní Olympus nepfiebírá Ïádnou zodpovûdnost nebo záruky za kody nebo zisky vypl vající z oprávnûného pouïívání tohoto pfiístroje ãi za jak koliv poïadavek tfietí osoby, které jsou zpûsobené nesprávn m zacházením s pfiístrojem. Olympus nepfiebírá Ïádnou zodpovûdnost nebo záruky za jakékoliv kody ãi zisky vypl vající z oprávnûného pouïívání tohoto pfiístroje, které jsou zpûsobené vymazáním obrazov ch dat. Omezení záruky Olympus nepfiebírá Ïádnou zodpovûdnost nebo záruky, aè jiï explicitní nebo implicitní z nebo t kající se obsahu tûchto ti tûn ch materiálû nebo software. Olympus není zodpovûdn za jakoukoliv implicitní záruku prodejnosti ãi zpûsobilosti za jak mkoliv úãelem ani za jakékoliv následné, náhodné nebo nepfiímé kody (vãetnû ztrát zisku, ztrát zpûsoben ch prostoji a ztráty obchodních informací) vypl vající z pouïívání nebo nemoïnosti pouïít tyto ti tûné materiály, software ãi vybavení. Nûkteré státy nedovolují v jimky nebo omezení zodpovûdnosti za následné nebo prûvodní kody, takïe se vás pfiedchozí omezení nemusejí t kat. Olympus si vyhrazuje autorská práva na tento návod. VAROVÁNÍ Neautorizované fotografování nebo pouïití materiálû chránûn ch autorsk mi právy mûïe znamenat poru ení zákona o autorsk ch právech. Olympus nepfiebírá Ïádnou zodpovûdnost za neoprávnûné fotografování, pouïití materiálû chránûn ch autorsk mi právy, nebo za jiné ãinnosti, které znamenají poru ení zákona o autorsk ch právech. Poznámka k autorsk m právûm V echna práva vyhrazena. Îádná ãást tûchto ti tûn ch materiálû nebo software nesmí b t reprodukována nebo vefiejnû pouïívána v jakékoliv formû a jak mkoliv zpûsobem, mechanick m nebo elektronick m, vãetnû fotokopírování, nahrávání a pouïití jakéhokoliv systému uchovávání, vyhledávání informací, bez pfiedchozího písemného svolení spoleãnosti Olympus. Olympus neruãí za následky a kody vypl vající z uïití informací uveden ch v tûchto ti tûn ch materiálech nebo software. Spoleãnost Olympus si vyhrazuje právo mûnit charakter a obsah této publikace nebo software bez pfiedchozího upozornûní. Pro evropské zákazníky»ce«známka znaãí, Ïe tento v robek vyhovuje poïadavkûm evropsk ch norem pro bezpeãnost a ochranu zdraví, Ïivotního prostfiedí a uïivatele. 33

34 BEZPEâNOSTNÍ OPAT ENÍ POZOR NEBEZPEâÍ ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM NEOTEVÍREJTE POZOR: NESUNDÁVEJTE KRYT (ANI ZADNÍ STùNU), SNÍÎÍTE TAK NEBEZPEâÍ ÚRAZU ELEK- TRICK M PROUDEM. NEZASAHUJTE SAMI DO NEBEZPEâN CH VNIT NÍCH âástí P ÍSTROJE. VE KERÉ OPRAVY SVù TE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU OLYMPUS. Symbol blesku uvnitfi trojúhelníku upozoràuje na pfiítomnost neizolovan ch napûèov ch ãástí uvnitfi v robku, které by mohly zpûsobit váïn úraz elektrick m proudem. Symbol vykfiiãníku uvnitfi trojúhelníku upozoràuje na dûleïité pokyny v dokumentaci pfiiloïené k v robku, t kající se pouïívání a údrïby pfiístroje. VAROVÁNÍ CHRA TE P ED VODOU. NEPOUÎÍVEJTE VE VLHKÉM PROST EDÍ. P EDEJDETE TAK NEBEZPEâÍ VZNIKU POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. Obecná opatfiení Proãtûte si v echny pokyny NeÏ zaãnete v robek pouïívat, pfieãtûte si v echny pokyny t kající se manipulace s pfiístrojem. Uschovejte si tyto pokyny Uschovejte si bezpeãnostní a provozní pokyny pro budoucí vyuïití. Pfieãtûte si varování Pozornû si pfieãtûte a dodrïujte v echna varovná upozornûní na v robku a v návodu. Postupujte podle návodu Postupujte podle pfiiloïeného návodu. âi tûní Pfied ãi tûním pfiístroj odpojte ze sítû. PouÏívejte pouze vlhk jemn hadfiík. NepouÏívejte Ïádné tekuté prostfiedky, prostfiedky ve spreji, ani Ïádná organická rozpou tûdla. Pfiíslu enství Pro zachování va í bezpeãnosti pouïívejte pouze pfiíslu enství Olympus, zároveà tak pfiedejdete po kození v robku. Voda a vlhkost Tento v robek nikdy nepouïívejte v blízkosti vody (blízko vany, kuchyàského dfiezu, praãky, ve vlhkém sklepû, blízko bazénu nebo v de ti). Umístûní Nikdy nepokládejte fotoaparát na nestabilní podloïku, stojan, stativ, stûl ãi vozík, apod. Pfiipevnûte jej pouze na stabilní stativ nebo stojan. Pfii pfiipevàování pfiístroje postupujte podle návodu a pouïívejte pouze zafiízení doporuãená v robcem. Zdroje napájení Fotoaparát pfiipojujte pouze do zdrojû napájení popsan ch na cedulce na pfiístroji. Pokud si nejste jisti typem napájení ve va em domû, obraète se na va eho dodavatele energie. Informace o bateriích naleznete v návodu k obsluze fotoaparátu. Uzemnûní, polarizace Pokud lze tento pfiístroj pouïít s voliteln m síèov m adaptérem, mûïe b t (v nûkter ch zemích) tento adaptér vybaven koncovkou se dvûma rûzn mi kontaktními vidlicemi (s jednou vidlicí ir í neï druhou.) Tento bezpeãnostní prvek zpûsobuje, Ïe zástrãka zapadne do zásuvky pouze jedním zpûsobem. Pokud se vám nedafií zasunout zástrãku do zásuvky ve zdi, vytáhnûte ji, obraète ji a poté ji znovu zasuàte. Pokud zástrãka stále nepasuje, obraète se na elektrikáfie. 34

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa.

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1 C-960ZOOM Olympus Optical Co. (Europa) GmbH Wendenstraße 14 16 D-20097 Hamburg Tel. *49-40 23773-0 Fax *49-40 23773-864 Technical Hotline (toll-free)

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

ir í zábûry, vût í vzru ení 27 mm irokoúhl objektiv a 5,1 MegapixelÛ

ir í zábûry, vût í vzru ení 27 mm irokoúhl objektiv a 5,1 MegapixelÛ A navíc... Obrazové formáty: RAW, TIFF, JPEG Automatická a přednastavená citlivost (ISO 80, 100, 200, 400) Sekvenční snímání: 3 s./s., vysoko rychlostní sekvenční snímání Redukce šumu při dlouhých expozicích

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s Uživatelská příručka Monitor Acer AL1715s Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikaãní komise (FCC)...2 Kanadské nafiízení DOC...2 DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní...3 Kapitola 1 Instalace...4 Rozbalení...4

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE CD/MP3 P EHRÁVAâ DN-C615 NÁVOD K OBSLUZE SÉRIOVÉ âislo... PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZNAMENALI SÉRIOVÉ âíslo ZE ZADNÍ STùNY P Í- STROJE A V BUDOUCNU SE NA Nù ODVOLÁVALI. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 Handheld Acer n30 UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 AUTORSKÁ PRÁVA Copyright 2004 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena Vyti tûno v âeské republice UÏivatelská

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

CZ Pfied instalací a pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE (viz str. 3)

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

UÎIVATELSK MANUÁL C1150 C1150 UÎIVATELSK MANUÁL P/N : MMBB0181214(1.0) G

UÎIVATELSK MANUÁL C1150 C1150 UÎIVATELSK MANUÁL P/N : MMBB0181214(1.0) G C1150 â E S K Y SLOVENSKY ENGLISH C1150 UÎIVATELSK MANUÁL UÎIVATELSK MANUÁL C1150 UÎIVATELSK MANUÁL Pfieãtûte si tento návod peãlivû je tû pfied pouïíváním svého nového mobilního telefonu. Uchovejte si

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

P800 Návod k pouïití

P800 Návod k pouïití P800 Návod k pouïití 2 Obsah Úvod...7 Zaãínáme... 9 Základní funkce... 20 Telefon... 39 Kontakty... 54 Zprávy... 64 Internet... 76 Kalendáfi... 85 Úkoly... 89 Zápisník... 92 Hry... 95 Hlasové poznámky...

Více

UÏivatelská pfiíruãka. MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461

UÏivatelská pfiíruãka. MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461 UÏivatelská pfiíruãka MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461 Rejstfiík DÛleÏité informace... âesky-1 Varování, Upozornûní... âesky-1 Registraãní údaje... âesky-1 Bezpeãnostní pokyny, údrïba a doporuãení

Více

Bezpeãnost a podpora CECHK04

Bezpeãnost a podpora CECHK04 CS Bezpeãnost a podpora CECHK04 NeÏ zaãnete tento produkt pouïívat, peãlivû si pfieãtûte dokumentaci, která k nûmu náleïí, a uschovejte ji pro budoucí potfiebu. 7011944 VAROVÁNÍ SkfiíÀ neotevírejte. Vystavujete

Více

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport.

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k obsluze, abyste výrobek správně používali. - Tento návod k obsluze uchovejte na bezpečném

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze CZ Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600 SB-600 (Cz) Návod k obsluze Obsah Pfiíprava Úvod...4-6 Tipy k práci s bleskem...7 Skupiny fotoaparátû a dostupné zábleskové režimy...8-9 Jednotlivé ãásti

Více

Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Automat na pfiípravu espressa CafeRomatica 730, 750, 770 *dle modelu a vybavení Struãné instrukce k pfiístroji VáÏení zákazníci, dûkujeme, Ïe jste se rozhodli ke koupi kvalitního v robku

Více

Notebook Acer TravelMate série C110

Notebook Acer TravelMate série C110 Notebook Acer TravelMate série C110 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série C110 Návod k obsluze Copyright 2003. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení)

Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení) Bez ÀÛrov telefonní pfiístroj DECT Obsah Návod k pouïití Model KX-TD7580 Pfiíprava telefonu......................................................... 2 Po zapnutí..............................................................

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M96D/M06D M6D/M6D M76D Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT REFERENČNÍ NÁVOD

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT REFERENČNÍ NÁVOD DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT REFERENČNÍ NÁVOD Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Než začnete váš nový fotoaparát používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod, abyste optimálně využili

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Kamera. Uživatelská příručka

Kamera. Uživatelská příručka Kamera Uživatelská příručka 1 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši multifunkční kameru! Prosím, přečtěte si pečlivě tento manual před tím, než začnete kameru používat, protože obsahuje důležitá bezpečnostní

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3 USB Digitální Mikroskop (20x-400x) V1.3 Manuál Poděkování Děkujeme za Váš nákup našich výrobků - jedná se o high-tech a zároveň snadno použitelný digitální mikroskop. S touto vychytávkou uvidíte unikátní

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ

OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ Jak použít vaše PC k dalšímu zpracování snímků pořízených digitálním fotoaparátem. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

UÏivatelská pfiíruãka

UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka Stanice Premium Reflexes Vám umoïní snadn a rychl pfiístup ke v em sluïbám a funkcím systému Alcatel 4400. POPIS STANICE V této uïivatelské pfiíruãce naleznete: " kompletní popis

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více