NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA MINISTERSTVO OBRANY P R A H A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4"

Transkript

1 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA MINISTERSTVO OBRANY P R A H A

2

3

4

5 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu Rezervní fond Nároky z nespotřebovaných výdajů Nároky z nespotřebovaných výdajů k Nároky z nespotřebovaných výdajů - povolené překročení výdajů v roce Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce Nároky z nespotřebovaných výdajů nečerpané v roce Zůstatek peněžních prostředků kapitoly MO pro výpočet nároků z nespotřebovaných výdajů k Nároky z nespotřebovaných výdajů vypočtené k Specifické ukazatele - příjmy Vývojové tendence příjmů státního rozpočtu Daně a daňové poplatky z vybraných činností Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Pojistné na důchodové pojištění Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Specifické ukazatele - výdaje Celkové výdaje Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami Zajistit podporu velení AČR Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory Zajistit činnost a rozvoj sil bojového zabezpečení Zajistit zapojení do mezinárodních sil a pohotovostních 57 operací Vytváření a rozvoj systému obrany státu Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu Řídit a rozvíjet personál Zajistit ekonomické řízení Zajistit správu majetku Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti civilně správní části MO Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti GŠ AČR Zvyšovat úroveň péče o válečné veterány, vojenské důchodce a válečné hroby a prohloubit komunikaci se sruženími občanů a vydávat osvědčení podle příslušných 75 zákonů oprávněným osobám Zajištění strategického zpravodajství Zajistit výkon zpravodajské činnosti v souladu s prioritami vlády ČR Zajistit činnost a rozvoj schopností Vojenského zpravodajství ve vazbě na vývoj bezpečnostního prostředí Zajistit činnost a rozvoj speciálních sil Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky Zajištění činnosti a rozvoje Hradní stráže Zajištění dávek důchodového pojištění Ostatní sociální dávky Zajištění státní sportovní reprezentace Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MŠMT Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MO 95

6 1.7. Průřezové ukazatele Platové a související výdaje Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Závazné limity regulace zaměstnanosti Prostředky na platy 110 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 113 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve 114 služebním poměru Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných 121 z prostředků zahraničních programů Institucionální podpora celkem Účelová podpora celkem Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi 130 dosažených výsledků Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji Program sociální prevence a prevence kriminality Program protidrogové politiky Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem Ze státního rozpočtu Podíl rozpočtu Evropské unie Společné programy EU a ČR Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS (programové financování) Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku z prostředků získaných z příjmů z prodeje majetku ČR, 185 se kterým je příslušné hospodařit MO Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v EDS/SMVS převedené z jiných kapitol Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie a ČR Výdaje určené na financování programů výzkumu, vývoje a inovací Výdaje na ostatní úkoly MO Výdaje na mise, zastoupení MO v zahraničí a další mezinárodní spolupráce v obraně Příprava a nasazení jednotek a příslušníků AČR v zahraničí Nasazení jednotek v zahraničí Spolupráce s armádami NATO Zahraniční pracoviště Implementace mezinárodních smluv Výdaje na zahraniční cesty Zahraniční transfery a příspěvky Ostatní ukazatele Transfery poskytnuté příspěvkovým a podobným organizacím Transfery poskytnuté neziskovým a podobným organizacím Transfery územním samosprávným celkům Transfery podnikatelským subjektům Transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Transfery jiným veřejným rozpočtům 243

7 1.9. Odvětvové třídění Výdaje podle odvětvového třídění Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Výdaje na státní správu Výdaje státního rozpočtu vyplývající z koncesních smluv Bezúplatné převody majetku Movitý majetek a zásoby Nemovitý majetek Bezúplatné převody ve prospěch MO Zálohové platby na dodávky a práce Investičního charakteru Neinvestičného charakteru 255 Výdaje vyplývající z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejmén mil. Kč, se smluvním plněním přesahujícím jeden kalendářní rok Výsledky vnějších a vnitřních kontrol Vnější kontroly Vnitřní kontroly 281

8

9 II. Číselné sestavy 1. Rozpočtové příjmy a výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04 U) III. Tabulkové přílohy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly Výdaje účelově určené na programové financování Výdaje kapitoly na financování společných programů ČR, EU a finančních mechanismů Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie čerpané v roce 2013 Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financováníspolečných programů EU a ČR v roce 2013 Organizační schéma kapitoly MO

10 IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy a 3b Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích v % za roky Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF v kapitole MO za rok 2013 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související (bez ostatních zdrojů) Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání ostatních zdrojů za období 12/2013 Přehled čerpání neinvestičních příspěvků a investičních transferů poskytnutých příspěvkovým organizacím jejichž zřizovatelem je MO za rok 2013 Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích Přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na výzkum a vývoj v roce 2013 Přehled zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce realizovány Stav Rezervního fondu k za roky Stav nároků z nespotřebovaných výdajů v běžném roce a jeho vznik k 1.1. následujícího roku Neinvestiční transfery poskytnuté nestátním neziskovým organizacím podle jednotlivých příjemců v roce 2013 Přehled vývoje čerpání za oblast programového financování za roky Stav odprodejů majetku k za roky Přehled právních předpisů Přehled zkratek

11 I. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

12

13 1.1. Ú V O D Hlavní úkoly Ministerstva obrany a Armády České republiky v roce 2013, stejně jako v letech předchozích, vycházely ze zákonných norem, zejména zákona č. 2/1969 Sb. 1), o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 219/1999 Sb., 22) o ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, kterými jsou činnosti spojené se zajišťováním obrany České republiky. Vzhledem ke skutečnosti, že zajištění úplné a všestranné obrany území ČR je možné pouze v rámci sdílené odpovědnosti a vzájemné pomoci, je nadále uplatňována vzájemná pomoc v systému kolektivní obrany NATO. V rámci mezinárodních politicko-bezpečnostních vztahů ČR rovněž podporuje vytváření vojenských schopností EU, a to v souladu s budováním schopností NATO. Členství v mezinárodních organizacích však nesnímá z České republiky její prvotní odpovědnost za vlastní obranu. V souladu s touto premisou probíhá i nasazení ozbrojených sil mimo území České republiky v rámci širšího úsilí mezinárodního společenství a v celém spektru operací vedených NATO, EU, OSN nebo ad hoc koalicemi. Ministerstvo obrany v roce 2013 pokračovalo v naplňování svých cílů, které vycházejí z Bílé knihy o obraně, která byla schválena vládou Usnesením č ) ze dne 18. května 2011, a která určuje základní směry dalšího rozvoje resortu. Předmětem dokumentu je identifikace klíčových a nezbytných schopností ozbrojených sil a jejich vazba na majetkové, personální i finanční zdroje. Hlavním zdrojem hospodaření kapitoly Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) v roce 2013 byly prostředky vyčleněné státním rozpočtem na základě zákona č. 504/2012 Sb. 3), o státním rozpočtu ČR na rok 2013, který kapitole MO stanovil souhrnné, průřezové a specifické ukazatele příjmů a výdajů. Dlouhodobý klesající trend schváleného rozpočtu pro resort Ministerstva obrany, který je zřejmý od roku 2008 jako důsledek propuknuvší finanční krize v USA v srpnu 2007, kontinuálně pokračoval i v roce Tento trend trvalého snižování limitu rozpočtu má zásadní vliv jak na schopnost MO plnit své úkoly na území ČR, tak i na plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a účasti v mezinárodních organizacích a zahraničích operacích. 9

14 Jedním ze zásadních dopadů stanovených celkových limitů rozpočtu se projevuje v nemožnosti naplnit všechny jednotky lidskými zdroji, což má za následek snížení schopností nasaditelných sil a prostředků AČR, sníženou schopnost udržitelnosti v operacích a snížený počet rotací kontingentů v zahraničních misích oproti doporučovaným standardům NATO. Dlouhodobý deficit rozpočtových prostředků v rámci běžných výdajů má za následek snížení intenzity výcviku, a tím vycvičenost a připravenost AČR alespoň na minimální požadovanou úroveň bez dalšího rozvoje. Nedostatečné pokrytí ošetřování a oprav techniky a pořizování náhradních dílů rozpočtovými zdroji se negativně projevuje ve snížení možnosti využití této techniky k výcviku i zabezpečení běžného života s negativním dopadem na bojeschopnost AČR. Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že největším rizikem je ztráta stávajících schopností a klesající úroveň připravenosti jednotek, které nejsou vyčleňovány do mezinárodních operací a do pohotovostních sil ve prospěch mezinárodních organizací, omezení praktického výcviku jednotek a snížení obranyschopnosti vzdušného prostoru. Při pokračování trendu snižování výdajů hrozí v delším časovém horizontu snížení nebo úplné zaniknutí stávajících schopností i u jednotek vyčleňovaných do zahraničních operací a ve prospěch mezinárodních organizací. Porovnáním vynaložených výdajů České republiky na obranu (tzv. obranné výdaje podle definice/metodiky NATO) v procentním vyjádření na HDP, došlo za posledních 10 let k výraznému propadu postavení ČR v porovnání s ostatními 29 členskými státy Aliance, a to z 12. místa (rok 2003) na 21. místo (rok 2013), resp. v procentním vyjádření z 1,95% na 1,1 %, čímž došlo k nedodržení původně deklarovaného záměru dlouhodobě udržet podíl obranných výdajů ČR na úrovni 2,2% HDP. V souladu se střednědobou koncepcí působení České republiky v operacích v zahraničí bylo schváleno Usnesení vlády č ) ze dne 16. května 2012, k návrhu působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok Toto usnesení vlády vyjma definování maximálního rámce pro počty osob Ministerstva obrany v jednotlivých zahraničních misích uložilo ministru obrany hradit finanční náklady související s působením sil 10

15 a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2013 ve výši 1,596 mld. Kč. V roce 2013 dosáhlo čerpání prostředků kapitoly MO v této oblasti výdajů 1,248 mld. Kč. Z hlediska působení v zahraničních operacích bylo za klíčové považováno působení českých jednotek v Afghánistánu. Mezinárodní společenství přitom počítá s tím, že v roce 2014 bude předána vláda v Afghánistánu místním autoritám a také bezpečnostním složkám, na jejichž výcviku se Češi podílejí. Dále pak příslušníci Ministerstva obrany působili v roce 2013 v operaci KFOR v Kosovu a v operaci Evropské unie (EU) v Bosně a Hercegovině. V závěru roku 2013 vyvstala v souvislosti s vývojem bezpečností situace na Sinajském poloostrově a Mali nová potřeba posílení účasti ČR v mezinárodních operacích v těchto regionech, která byla schválená Vládou ČR. Mise v zahraničí jsou považovány za cenné jednak z hlediska profesního výcviku a v neposlední řadě je významná jejich stabilizační role. Během posledních let se v důsledku snižování schvalovaných limitů rozpočtu kapitoly MO a z nich plynoucích odkladů investic nadále hromadí deficit ve výzbroji, technice a nemovité infrastruktuře. Přehled o rozpočtu schváleném, po změnách a čerpání v oblasti programového financování za roky je znázorněn v následujícím grafickém vyjádření: Porovnání rozpočtu schváleného, rozpočtu po změnách a čerpání prostředků v oblasti programového financování za roky (v mil. Kč) Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání 11

16 Restriktivní zásah do zdrojového rámce kapitoly MO se odrazil zejména ve skutečnosti, že schválený rozpočet v oblasti programů reprodukce majetku postačoval převážně na úhradu závazků vyplývajících ze smluvních vztahů uzavřených v minulých letech, což povede v konečném důsledku k postupnému utlumení nebo ztrátě schopností mechanizovaného vojska, dělostřelectva, ženijního vojska, chemického vojska a oblasti průzkumu a elektronického boje. S ohledem na snižované zdroje bylo nezbytné přistoupit i v roce 2013 ke snížení počtů osob, a sice o 402. Z níže uvedeného grafu prezentujícího vývoj počtů osob za poslední dekádu je v dlouhodobém horizontu zřejmý pokles počtů osob resortu Ministerstva obrany. V oblasti počtu zaměstnanců došlo mezi roky 2003 až 2013 k poklesu zaměstnanců o osob, tj. o 34,32 %. Vývoj počtu zaměstnanců za roky 2003 až 2013 je uveden v následujícím grafu: Přehled o počtu zaměstnanců za roky Celkový počet zaměstnanců Občanští zaměstnanci Vojáci z povolání Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl stanoven kapitole MO rozpočet výdajů na rok 2013 v celkové výši tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo ke snížení schváleného rozpočtu o tis. Kč, tj. o 3,27 %. V průběhu roku 2013 byl schválený rozpočet upraven externími rozpočtovými opatřeními na konečnou částku tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo ke snížení rozpočtu po změnách o tis. Kč, tj. o 2,91 %. 12

17 V roce 2013 se ukazatele schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosaženého čerpání dostaly hluboko pod úroveň roku V meziročním srovnání mezi roky 2009 a 2013 došlo k poklesu stanoveného rozpočtu o 13,931 mld. Kč, u rozpočtu po změnách došlo k poklesu o 12,100 mld. Kč a u dosaženého čerpání došlo k poklesu o 18,262 mld. Kč. Přehled o vývoji v oblasti schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosaženém čerpání za roky 2003 až 2013 je uveden v následujícím grafu: Přehled vývoje rozpočtu a výdajů - čerpání prostředků za roky (v mil. Kč) Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO za rok 2013 dosáhlo výše tis. Kč, tj. 97,50 % rozpočtu po změnách, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů, nároků z nespotřebovaných výdajů a prostředků z přijatých pojistných událostí. Celkové dosažené příjmy a výdaje kapitoly MO lze ve srovnání se základními makroekonomickými ukazateli shrnout následovně: 13

18 1. Celkové výdaje státního rozpočtu kapitoly MO mil. Kč z toho: Kapitálové výdaje mil. Kč Platy, OPPP, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky mil. Kč Ostatní neinvestiční výdaje mil. Kč 2. Celkové příjmy mil. Kč 3. Výsledné saldo mil. Kč 4. Podíl výdajů kapitoly MO na HDP (predikce HDP od MF mld. Kč)* 1,08 %* 5. Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích stát. rozpočtu ČR (1 173 mld. Kč)* 3,53 %* 6. Index roku 13/12 celkových výdajů kapitoly MO 0,97 * údaje za rok 2013 byly zpracovány na základě predikce zveřejněné MF a ČSÚ Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR jsou uvedeny v části IV. Tabulkové a ostatní grafické přílohy, Příloha č. 1. Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky je uvedeno v části IV. Tabulkové a ostatní grafické přílohy, Příloha č

19 1.2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byly pro kapitolu MO stanoveny na rok 2013 souhrnné, průřezové a specifické ukazatele výdajů, souhrnné a specifické ukazatele příjmů, jejichž plnění je uvedeno v části III. Tabulkové přílohy, Tabulka č. 2. V roce 2013 bylo externími rozpočtovými opatřeními v oblasti výdajů provedeno 40 úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO. V porovnání s rokem 2012 bylo provedeno o 11 úprav schváleného rozpočtu méně. Přehled všech schválených úprav státního rozpočtu kapitoly MO za rok 2013 v oblasti příjmů a výdajů je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 5. Uskutečněné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2013 v oblasti výdajů představovaly v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení rozpočtu o tis. Kč, z toho celkové snížení rozpočtu ve výši tis. Kč a celkové navýšení rozpočtu ve výši tis. Kč. V oblasti příjmů státního rozpočtu kapitoly MO byly provedeny 3 úpravy schváleného rozpočtu. Uskutečněné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2013 v oblasti příjmů představovaly v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení rozpočtu o tis. Kč. V členění po oblastech výdajů se jednalo o následující navýšení státního rozpočtu kapitoly MO: převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k zabezpečení přípravy sportovní reprezentace v působnosti MO v celkové výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s financováním generálních oprav vrtulníků Mi-174Š v celkové výši tis. Kč, převod peněžních prostředků do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s financováním projektů krytých z prostředků EU v celkové výši 15

20 tis. Kč. Prostředky byly určeny na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra ÚVN Praha v rámci Integrovaného operačního programu (ve výši tis. Kč). Další prostředky byly určeny na projekt Snížení energetických ztrát pavilonu B, na projekt Úspory energií na budovách VUSS Pardubice a na projekt Strakonice zateplení budov č. 006 a 007 v rámci OP životní prostředí (ve výši tis. Kč). Zbývající prostředky byly určeny na projekt Inovace studijního programu Ekonomika a management v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ve výši tis. Kč), převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s odstraňováním následků povodně v roce 2013 v celkové výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v jiných kapitolách (jednalo se zejména o Grantovou agenturu, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra a Technologickou agenturu) do rozpočtu kapitoly MO na financování projektů výzkumu, vývoje a inovací v celkové výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Univerzitu obrany Brno na zabezpečení studia studentů, kteří nejsou vojáky v činné službě a jsou studenty studijních programů v oblasti bezpečnostních studií v celkové výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k úhradě služeb spojených se zajišťováním nepřetržitého provozu systému letecké záchranné služby v celkové výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s účastí 9 zaměstnanců resortu MO v pozorovatelské misi EU v Gruzii (EUMM Georgia) v celkové výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na dotační program Rezidenční místa, 16

21 jehož prostředky byly vyčleněny na podporu specializačního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v celkové výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Univerzitu obrany Brno na investiční akce spojené s rekonstrukcí učeben a sportovního areálu a nákupem majetku v celkové výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva vnitra do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů souvisejících s prováděním toxikologických laboratorních analýz biologických vzorků zajišťovaných p.o. ÚVN Praha v celkové výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva kultury do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Vojenský historický ústav na projekt Historie a vojenství v dobových písemnostech a projekt Historie a vojenství v dobovém tisku v celkové výši 899 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro p.o. ÚVN Praha na provozní výdaje Krizového transfuzního centra a na provoz dispečinku Ústředního informačního a logistického centra v celkové výši 315 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Národní bezpečnostní úřad do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na pokrytí výdajů v oblasti distribuce kryptografického materiálu NATO v ČR v celkové výši 250 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených se zabezpečením voleb (prezidentských voleb a předčasných voleb do PSP ČR) na teritoriu vojenských újezdů v celkové výši 199 tis. Kč, Úpravy, kterými došlo ke snížení výdajů státního rozpočtu kapitoly MO se týkaly: převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s činností Vojenského zpravodajství na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí ve výši tis. Kč, 17

22 převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva vnitra, které byly určeny na dezinfekci archiválií a dokumentů a jejich následné ošetření v celkové výši tis. Kč, převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s přípravou a realizací leteckého měřického snímkování území ČR v celkové výši 981 tis. Kč, převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva vnitra, které byly určeny na úhradu výdajů spojených se zajišťováním leteckých činností a s tím spojených organizačně technických ujednání ve výši 100 tis. Kč. V oblasti závazných ukazatelů příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2013 byly provedeny ze strany Ministerstva financí 3 úpravy: převod peněžních prostředků do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu příjmů spojených s financováním projektů krytých z prostředků EU v celkové výši tis. Kč. Prostředky byly určeny na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra ÚVN Praha v rámci Integrovaného operačního programu, převod peněžních prostředků do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu příjmů spojených s financováním projektů krytých z prostředků EU v celkové výši tis. Kč. Prostředky byly určeny na projekt Snížení energetických ztrát pavilonu B, na projekt Úspory energií na budovách VUSS Pardubice a na projekt Strakonice zateplení budov č. 006 a 007 v rámci OP životní prostředí, převod peněžních prostředků do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu příjmů spojených s financováním projektů krytých z prostředků EU v celkové výši tis. Kč. Prostředky byly určeny na projekt Inovace studijního programu Ekonomika a management v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 18

23 1.3. REZERVNÍ FOND Zdrojem rezervního fondu byly příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, přijaté peněžité dary, prostředky přijaté ze zahraničí určené především na financování programů bezpečnostních investic NATO. Vývoj stavu rezervního fondu v letech 2010 až 2013 (k příslušného roku) je uveden v této tabulce: (v tis. Kč) Druh zdroje/rok Prostředky ze zahraničí a peněžité dary Prostředky z prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO Celkem K byl počáteční stav rezervního fondu tis. Kč, z toho: a) prostředky poskytnuté ze zahraničí tis. Kč, b) prostředky z peněžitých darů tis. Kč, c) příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO tis. Kč. V roce 2013 činily příjmy tohoto fondu celkem tis. Kč, z toho: a) příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši tis. Kč, z toho: příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku příjmy z prodeje dlouhodobého majetku tis. Kč, tis. Kč. b) prostředky přijaté ze zahraničí ve výši tis. Kč, z toho: prostředky komunitárního programu ERASMUS účelové peněžité dary tis. Kč, 748 tis. Kč. 19

24 V meziročním srovnání s rokem 2012 došlo k navýšení příjmů na tomto fondu o tis. Kč (tj. o 26,30 %), a to zejména vlivem navýšení příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši tis. Kč (tj. o 36,32 %) a snížením (tj. o 96,86 %). účelových příjmů ze zahraničí o tis. Kč V roce 2013 bylo do příjmů z rezervního fondu na úhradu rozpočtově nezajištěných potřeb zapojeno celkem tis. Kč. Z toho příjmy: a) z prostředků ze zahraničí a peněžitých darů tis. Kč, v tom: prostředky komunitárního programu Erasmus prostředky poskytnuté ze zahraničí peněžité dary b) z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, určené na reprodukci majetku tis. Kč, tis. Kč, 900 tis. Kč, tis. Kč. Uvedené prostředky rezervního fondu byly převedeny na příjmové rozpočtové účty OSS MO a formou povoleného překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, byly použity ve výdajové části státního rozpočtu především na reprodukci majetku. Použití prostředků rezervního fondu podle jednotlivých programů je zhodnoceno v části V hodnoceném období byly použity prostředky z rezervního fondu v celkové výši tis. Kč, z toho: a) z prostředků ze zahraničí a peněžitých darů tis. Kč, b) z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, určené na reprodukci majetku tis. Kč, c) použité jiným způsobem vrácené poskytovateli tis. Kč, v tom: prostředky komunitárního programu Erasmus peněžité dary prostředky poskytnuté ze zahraničí prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO 45 tis. Kč, 305 tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč. 20

25 Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení použití prostředků z tohoto fondu celkem o tis. Kč (tj. o 40,69 %), a to zejména vlivem použití prostředků z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO o tis. Kč (tj. o 53,47 %), prostředků poskytnutých ze zahraničí o tis. Kč (tj. o 25,55 %) a zvýšením prostředků použitých jiným způsobem ve výši tis. Kč (tj. o ,69 %). Do roku 2014 byly převedeny zdroje rezervního fondu v celkové výši tis. Kč, z toho prostředky: a) ze zahraničí a peněžitých darů ve výši tis. Kč, v tom: prostředky komunitárního programu Erasmus prostředky poskytnuté ze zahraničí peněžité dary tis. Kč, 332 tis. Kč, tis. Kč, b) z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO tis. Kč. Přehled o převodu prostředků do rezervního fondu za kapitolu MO za roky se stavem k je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 12. Přehled o převodu prostředků z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO za roky se stavem k je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č

26 1.4. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ Názvy jednotlivých oblastí výdajů jsou používány v souladu s výkazem Nar 1-12U předkládaným do Integrovaného informačního systému Státní pokladny NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ K V souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb. 2) byly vypočteny k nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši tis. Kč v tomto členění: l. Profilující výdaje tis. Kč z toho: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU tis. Kč, v tom programy: financované z národních prostředků tis. Kč, předfinancované z prostředků EU tis. Kč, Přehled jednotlivých operačních programů EU je uveden v následující tabulce: číslo operačního programu název programu (v tis. Kč) celkem 31 OP výzkum a vývoj pro inovaci OP vzdělávání pro konkurenceschponost OP lidské zdroje a zaměstnanost Integrovaný operační program OP životního prostředí - ERDF celkem financované z národních prostředků OP výzkum a vývoj pro inovaci OP vzdělávání pro konkurenceschponost OP lidské zdroje a zaměstnanost Integrovaný operační program Komunitární program ERASMUS 0 53 OP životního prostředí - ERDF 0 celkem předfinancované z prostředků EU celkem operační programy EU b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO tis. Kč, c) na programy podle 13 odst. 3 rozpočtových pravidel tis. Kč, 22

27 Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) číslo programu název programu celkem Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení Pořízení lehkých obrněných vozidel Zajištění zájmových oblastí MO v letech Zachování a obnova historických hodnot Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO Rozvoj vojenského zpravodajství II Zvyšování schopností vzdušných sil - II. část Přezbrojování AČR ozbrojenými transpotréry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel 36 celkem d) na programy výzkumu a vývoje tis. Kč, z toho: účelové programy výzkumu a vývoje tis. Kč, institucionální programy výzkumu a vývoje tis. Kč, e) účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel tis. Kč, z toho: na pozorovatelskou misi EU v Gruzii 225 tis. Kč, na aplikaci zákona č. 262/2011 Sb. 5), účastníků odboje tis. Kč, na monitorování a řízení veřejných financí 395 tis. Kč, na zabezpečení voleb na území vojenských újezdů 5 tis. Kč. 2. Neprofilující výdaje tis. Kč, z toho: rozpočtové prostředky tis. Kč, nepoužité prostředky z přijatých pojistných událostí 191 tis. Kč NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ POVOLENÉ PŘEKROČENÍ VÝDAJŮ V ROCE 2013 V roce 2013 bylo rozhodnuto překročit rozpočet výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, o nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši tis Kč, z toho: 23

28 1. Profilující výdaje tis. Kč, z toho: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU tis. Kč, v tom programy: financované z národních prostředků tis. Kč, předfinancované z prostředků EU tis. Kč, b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO tis. Kč, c) na programy podle 13 odst. 3 rozpočtových pravidel tis. Kč, Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v následující tabulce: číslo programu název programu (v tis. Kč) snížení nároků z nespotřebovaných výdajů o částky určené na překročení programy, rozpočtu celkem které výdajů nepoužije Zvyšování schopností operačních taktických systémů velení a řízení Pořízení lehkých obrněných transportérů Zajištění zájmových oblastí MO Zachování a obnova historických hodnot Výstavba a rekonstrukce infrastruktury MO Rozvoj vojenského zpravodajství II Zvyšování schopností vzdušných sil - II. část Přezbrojování AČR obrněnými transportérya Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Celkem d) na programy výzkumu a vývoje tis. Kč, v tom: účelové programy výzkumu a vývoje tis. Kč, institucionální programy výzkumu a vývoje tis. Kč, e) na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel tis. Kč. 2. Neprofilující výdaje tis. Kč. V částce tis. Kč jsou zahrnuty i prostředky, které kapitola MO již nepoužije, programy, které skončily a u kterých pominul účel v celkové výši tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje tis. Kč, z toho: a) na programy výzkumu a vývoje tis. Kč, 24

29 účelové programy výzkumu a vývoje tis. Kč, institucionální programy výzkumu a vývoje 536 tis. Kč, b) na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 5 tis. Kč. 2. Neprofilující výdaje 364 tis. Kč. Po odečtení částky tis. Kč činilo povolené překročení výdajů v roce 2013 částku tis. Kč ČERPÁNÍ NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ V ROCE 2013 V roce 2013 bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč čerpáno celkem tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje tis. Kč, z toho: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU tis. Kč, v tom programy: financované z národních prostředků tis. Kč, předfinancované z prostředků EU tis. Kč, b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO tis Kč, c) na programy podle 13 odst. 3 rozpočtových pravidel tis. Kč, Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v následující tabulce: číslo programu název programu překročení rozpočtu výdajů výdaje celkem % výdajů k překročení rozpočtu (v tis. Kč) převod zůstatku do roku Zvyšování schopností operačních taktických systémů velení a řízení % Pořízení lehkých obrněných vozidel % Zajištění zájmových činností MO % Zachování a obnova historických hodnot % Výstavba a rekonstrukce infrastruktury MO % Rozvoj vojenského zpravodajství II % Zvyšování schopností vzdušných sil II. část % Přezbrojování AČR obrněnými transportétry % Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel % 36 Celkem % d) na programy výzkumu a vývoje tis. Kč, v tom: účelové programy výzkumu a vývoje tis. Kč, 25

30 institucionální programy výzkumu a vývoje tis. Kč, e) na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel tis. Kč. 2. Neprofilující výdaje tis. Kč, z toho: název oblasti překročení rozpočtu výdajů výdaje celkem (v tis. Kč) převod zůstatku do roku 2014 platy ostatní platby za provedenou práci (zvláštní příplatek v zahraničí, kázeňské odměny a odstupné) pojistné placené zaměstnavatelem příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ostatní neinvestiční výdaje z toho: nákup vody, paliv a energie nákup služeb ostatní nákupy na opravy a udržování majetku neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím ostatní provozní výdaje Celkem V roce 2013 nebyly kapitolou MO čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši tis. Kč NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ NEČERPANÉ V ROCE 2013 Prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů vyvedené z evidence roku 2013 nebyly použity v celkové výši tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje tis. Kč, a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU tis. Kč, v tom programy: financované z národních prostředků tis. Kč, předfinancované z prostředků EU tis. Kč, 26

31 Přehled jednotlivých operačních programů EU je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) číslo operačního programu název programu překročení rozpočtu výdajů výdaje celkem převod zůstatku do roku OP výzkum a vývoj pro inovaci OP vzdělávání pro konkurenceschponost OP lidské zdroje a zaměstnanost Integrovaný operační program OP životního prostředí - ERDF celkem financované z národních prostředků OP výzkum a vývoj pro inovaci OP vzdělávání pro konkurenceschponost OP lidské zdroje a zaměstnanost Integrovaný operační program Komunitární program ERASMUS OP životního prostředí - ERDF celkem předfinancované z prostředků EU celkem operační programy EU b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO tis. Kč, c) na programy podle 13 odst. 3 rozpočtových pravidel tis. Kč, d) na programy výzkumu a vývoje tis. Kč, v tom: účelové programy výzkumu a vývoje tis. Kč, institucionální programy výzkumu a vývoje tis. Kč, e) na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel tis. Kč, 2. Neprofilující výdaje tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let k činil celkem tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje tis. Kč, z toho prostředky: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU tis. Kč, v tom programy: financované z národních prostředků tis. Kč, předfinancované z prostředků EU 29 tis. Kč, b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO tis. Kč, c) na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 325 tis. Kč. 27

32 Do částky ve výši 325 tis. Kč (původní částka měla být 395 tis. Kč) nejsou započteny prostředky ve výši 70 tis. Kč z organizační složky státu Vojenský vlečkový úřad, která byla ke dni zrušena ZŮSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ KAPITOLY MO PRO VÝPOČET NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ K V rámci státního rozpočtu kapitoly MO činil k podle 47 odst. 1) zákona č. 218/2000 Sb. 2) zůstatek nevyčerpaných peněžních prostředků pro výpočet nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2013 částku tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje ve výši tis. Kč, z toho prostředky: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU tis. Kč, v tom: financované z národních peněžních prostředků tis. Kč, spolufinancované z prostředků EU tis. Kč, Přehled jednotlivých operačních programů EU je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) číslo operačního programu název programu NNV vyvedené z minulých let nečerpané rozpočtové prostředky 2013 celkem 31 OP výzkum a vývoj pro inovaci OP vzdělávání pro konkurenceschponost OP lidské zdroje a zaměstnanost Integrovaný operační program OP životního prostředí - ERDF celkem financované z národních prostředků OP výzkum a vývoj pro inovaci OP vzdělávání pro konkurenceschponost OP lidské zdroje a zaměstnanost Integrovaný operační program Komunitární program ERASMUS OP životního prostředí - ERDF celkem předfinancované z prostředků EU celkem operační programy EU b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO tis. Kč, 28

33 c) na programy podle 13 odst. 3 rozpočtových pravidel tis. Kč, Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) číslo programu název programu zůstatek z min. let nečerpáno 2013 celkem Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení Pořízení lehkých obrněných vozidel Zvyšování schopností vojáka 21. století Zachování a obnova historických hodnot Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO Rozvoj pozemních sil Rozvoj vojenského zpravodajství II Zabezpečení zapojení AČR do operací a pohotovostních sil Hradní sráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky Udržování a rozpvoj bojových sil a sil bojové podpory AČR Udržování a rozvoj schopností vzdušných sil AČR Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR Strategické řízení obrany státu Vojenská policie Zabezpečení služby zřízeným státními organizacemi MO, obnova a rozvoj infrastruktury státních organizací MO Státní sportovní reprezentace Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel celkem d) na programy výzkumu a vývoje tis. Kč, e) na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel tis. Kč, f) sociální dávky tis. Kč. 2. Neprofilující výdaje tis. Kč, z toho: rozpočtové prostředky roku tis. Kč, nepoužité prostředky z přijatých pojistných událostí 258 tis. Kč NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ VYPOČTENÉ K Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky v celkové výši tis. Kč (po odpočtu nevyčerpaných rozpočtových prostředků sociálních dávek ve výši tis. Kč a zápočtu zůstatků 29

34 nevyvedených nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši tis. Kč), z toho: 1. Profilující výdaje tis. Kč, z toho prostředky: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU tis. Kč, v tom: financované z národních peněžních prostředků tis. Kč, spolufinancované z prostředků EU tis. Kč, b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO tis. Kč, c) na programy podle 13 odst. 3 rozpočtových pravidel tis. Kč, d) na programy výzkumu a vývoje tis. Kč, v tom: účelové programy výzkumu a vývoje tis. Kč, institucionální programy výzkumu a vývoje tis. Kč, e) na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel tis. Kč. 2. Neprofilující výdaje tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů, o které byl v souladu s 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. 2) překročen rozpočet výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, měly od roku 2008 do roku 2012, kdy byly po novele citovaného zákona zavedeny, klesající tendenci. V roce 2013 však došlo oproti roku 2012 k navýšení těchto nároků celkem o tis. Kč, tj. o 176,88 %, z toho: a) navýšení o prostředky: na programy podle 13 odst tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO tis. Kč, na účelově určené podle 21 odst. 3 a tis. Kč, na programy výzkumu a vývoje tis. Kč, neprofilující tis. Kč, b) snížení o prostředky na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU tis. Kč. 30

35 Příčiny nedočerpání v jednotlivých oblastech výdajů jsou uvedeny v jednotlivých částech této zprávy. Vývoj nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2009 až 2014 dokládá následující graf: Vypočtený stav nároků z nespotřebovaných výdajů k (v tis. Kč) Přehled nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MO v roce 2013 je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č

36 1.5. SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY VÝVOJOVÉ TENDENCE PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU grafu: Vývoj hlavních druhů příjmů v letech 2009 až 2013 je uveden v následujícím Porovnání příjmů za období (v tis. Kč) Příjmy daňové Příjmy nedaňové Příjmy celkem Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byly pro kapitolu MO na rok 2013 stanoveny příjmy v celkové výši tis. Kč. V hodnoceném období byla ze strany MF provedena úprava závazného ukazatele nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů státního rozpočtu kapitoly MO o příjmy z rozpočtu Evropské unie o tis. Kč na celkovou částku tis. Kč. Celkové příjmy byly za hodnocený rok splněny na 110,44 % a dosáhly výše tis. Kč, z toho Vojenský vlečkový úřad Praha dosáhl příjmů z vlastní činnosti v celkové výši 424 tis. Kč. 32

37 Přehled o plnění závazných ukazatelů příjmů roku 2013 je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Stanovené Upravené Ukazatel Plnění příjmů % plnění příjmy příjmy Daňové příjmy ,85 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z toho: pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , , ,46 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ,50 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie ,37 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ,12 Celkem ,44 Porovnání plnění příjmů s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: (v tis. Kč) Ukazatel Plnění příjmů rozdíl ( ) Daňové příjmy Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z toho: pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Celkem Proti roku 2012 byly příjmy v roce 2013 nižší o tis. Kč, tj. o 9,79 %. K vyššímu plnění v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění, a to o tis. Kč, došlo z důvodu zvýšení procentního odvodu z platů zaměstnanců. Naopak nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery byly ve srovnání s rokem 2012 nižší celkem 33

38 o tis. Kč, a to snížením nedaňových příjmů o tis. Kč, tj. o 23,54 % a přijatých transferů ve výši tis. Kč, tj. o 47,18 %, které zejména souvisí s povoleným překročením rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů kapitoly MO, a to: a) prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary v celkové výši tis. Kč především určené na financování ostatních provozních výdajů, b) prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, v celkové výši tis. Kč určené na financování programů reprodukce majetku, c) prostředky ze zahraničí spojené s účastí ČR v NATO, zejména určené na financování programu NSIP v celkové výši tis. Kč. V hodnoceném období byly přijaty prostředky z plnění pojistných událostí k úhradě vzniklých škod v celkové výši 750 tis. Kč. Výše uvedené mimorozpočtové zdroje a prostředky z přijatých plnění pojistných událostí byly použity ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajů a povoleného překročení závazných ukazatelů DANĚ A DAŇOVÉ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ Závazný ukazatel Daňové příjmy ve výši tis. Kč dosáhl v roce 2013 plnění ve výši tis. Kč a byl splněn na 110,85 %. Převážnou část těchto příjmů tvořily poplatky za uložení odpadů ve výši tis. Kč a příjmy za správní poplatky ve výši 141 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 byly tyto příjmy o tis. Kč nižší, a to především v poplatcích za uložení odpadů ve výši tis. Kč PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI Závazný ukazatel Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši tis. Kč dosáhl v roce 2013 částky tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance vojáka z povolání činí 10,98 tis. Kč) a byl splněn na 98,61 %. K 31. prosinci 2013 nebylo vyměřeno penále ani pokuty. Přirážky k pojistnému nebyly uplatněny. 34

39 Pojistné na důchodové pojištění Ze závazného ukazatele příjmů na pojistné na důchodové pojištění ve výši tis. Kč bylo v roce 2013 přijato tis. Kč, z toho na pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatele tis. Kč a na pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 9,76 tis. Kč) Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ze závazného ukazatele příjmů na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši tis. Kč bylo v roce 2013 přijato celkem tis. Kč, z toho příjmů na nemocenské pojištění tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 0,80 tis. Kč) a příjmů na státní politiku zaměstnanosti tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 0,42 tis. Kč) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY Závazný ukazatel Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ve výši tis. Kč dosáhl v roce 2013 částky tis. Kč a byl splněn na 228,50 %. Na plnění těchto příjmů se podílely: prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, určené na financování programů reprodukce majetku ( tis. Kč), prostředky ze zahraničí spojené s účastí ČR v NATO, zejména určené na financování programu NSIP ( tis. Kč), nedaňové a kapitálové příjmy a ostatní převody z vlastních fondů ( tis. Kč), přijaté plnění za pojistné události (750 tis. Kč). 35

40 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy v roce 2013 činily celkem tis. Kč. Oproti roku 2012 se objem nedaňových příjmů snížil celkem o tis. Kč (tj. o 23,54 %), zejména vlivem snížení příjmů z: pronájmu majetku tis. Kč (tj. o 24,81 %), ostatních nedaňových příjmů tis. Kč (tj. o 22,60 %), výnosů z finančního majetku tis. Kč (tj. o 95,17 %), přijatých sankčních plateb a vratek transferů tis. Kč (tj. o 42,58 %), a zvýšení příjmů v vlastní činnosti tis. Kč (tj. o 4,19 %). Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem v roce 2013 činily celkem tis. Kč, z toho: z vlastní činnosti tis. Kč, z pronájmu majetku tis. Kč, z úroků a realizace finančního majetku tis. Kč. Na plnění příjmů z vlastní činnosti se podílely příjmy z: provozu nemovitého majetku tis. Kč, poskytovaných ostatních služeb a výrobků tis. Kč, výkonů zdravotní péče tis. Kč, vojenských stravovacích zařízení tis. Kč, ostatních činností tis. Kč. Na plnění příjmů z pronájmu majetku se podílely příjmy z: pronájmu pozemků tis. Kč, pronájmu ostatních nemovitostí (bytových a nebytových prostorů) a jejich části tis. Kč, pronájmu movitých věcí a ostatního majetku 292 tis. Kč. Na plnění příjmů z úroků a realizace finančního majetku se podílely příjmy z: úroků 473 tis. Kč, kurzových zisků 698 tis. Kč. Přijaté sankční platby a vratky transferů v roce 2013 činily celkem tis. Kč, z toho činily přijaté sankční platby (pokuty a poplatky z prodlení za pozdní dodávky majetku a služeb) 918 tis. Kč a vratky důchodů a ostatních transferů činily tis. Kč. 36

41 Ostatní nedaňové příjmy činily celkem tis. Kč a představovaly přijaté: neinvestiční dary 900 tis. Kč, pojistné náhrady 750 tis. Kč, nekapitálové příspěvky a náhrady tis. Kč, které zahrnují vratky záloh z minulých let za tepelnou energii, vodu, plyn, náhrady škod na spravovaném majetku od právnických a fyzických osob, náhrady za studium apod. ostatní nedaňové a neidentifikované příjmy tis. Kč, které zahrnují například vrácení penále za porušení rozpočtové kázně z minulých let (3 638 tis Kč), ostatní příjmy za neuhrazené platby z minulých let a úroky z prodlení ( tis. Kč), příjmy za smluvní pokuty a penále ( tis. Kč), propadlé peněžní jistiny z výběrových řízení, náhrady za telefonní hovory, úhrady výdajů v souvislosti s realizací veřejných obchodních soutěží, vratky daní z minulých let, poplatky studentů za přijímací pohovory apod Kapitálové příjmy Závazný ukazatel nebyl pro rok 2013 stanoven ani k realizaci kapitálových příjmů v roce 2013 nedošlo Přijaté transfery Přijaté transfery v roce 2013 činily celkem tis. Kč. Oproti roku 2012 se objem transferů snížil celkem o tis. Kč, tj. o 47,18 %, zejména vlivem snížení transferů od mezinárodních institucí (NATO) a cizích států o tis. Kč (z toho neinvestičních o 799 tis. Kč a investičních o tis. Kč), převodů z vlastních fondů o tis. Kč (tj. o 53,25 %) a zvýšení transferů z Národního fondu o 753 tis. Kč. Převodem mimorozpočtových zdrojů bylo přijato celkem tis. Kč, a to z prostředků: a) získaných z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO tis. Kč, b) poskytnutých z ostatních zahraničních institucí tis. Kč. Za předfinancované programy z prostředků EU bylo z Národního fondu přijato tis. Kč (z toho transfer neinvestiční tis. Kč a investiční tis. Kč). Na 37

42 plnění těchto prostředků má velký vliv časová prodleva, která vzniká od předložení monitorovací zprávy příjemcem dotace řídícímu orgánu operačního programu do schválení takové monitorovací zprávy řídícím orgánem. Na prostředky ze zahraničí spojené s účastí ČR v NATO, zejména určené na financování programu NSIP bylo přijato tis. Kč. Z ostatních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů (tj. z depozitního účtu) bylo přijato tis. Kč (nevyčerpané platové prostředky a související výdaje za měsíc prosinec 2012). 38

43 1.6. SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKOVÉ VÝDAJE Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl kapitole MO na rok 2013 stanoven rozpočet v celkové výši tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 nižší o tis. Kč, tj. o 2,91 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 nižší o tis. Kč, tj. o 3,43 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o tis. Kč, tj. o 30,89 % a běžných výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 0,89 %. V tabulce a grafu je porovnán vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v členění na kapitálové a běžné výdaje a celkem za roky : 39

44 Vývoj čerpání prostředků za období (v tis. Kč) Kapitálové výdaje Běžné výdaje Celkové výdaje Vývoj čerpání peněžních prostředků kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2011 až 2013 v členění na kapitálové a běžné výdaje je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 3a. Vývoj čerpání peněžních prostředků kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky v procentech je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 3b. Z těchto grafů je zřejmé, že nejvyšší objem peněžních prostředků je čerpán vždy ve 4. čtvrtletí daného roku. V roce 2013 je ale i v tomto čtvrtletí patrný pokles čerpání celkových výdajů ve srovnání s rokem 2011 o tis. Kč, tj. 10,68 %, ve srovnání s rokem 2012 je čerpání vyšší o tis. Kč, tj. 3,75 %. Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2013 probíhalo vcelku rovnoměrně a menší výkyvy byly způsobeny především zákonnými a procesními lhůtami připadajícími na realizaci akvizičního procesu jednotlivých veřejných zakázek a jejich finančního plnění. V I. čtvrtletí bylo čerpání celkových výdajů nižší o 3,06 % v porovnání k optimálnímu stavu čerpání v tomto období. V porovnání s optimálním stavem čerpání v I. čtvrtletí byl podíl čerpání běžných výdajů nižší o 3,46 % a u kapitálových výdajů bylo čerpání optimální. Ve IV. čtvrtletí bylo vyšší čerpání u kapitálových i běžných výdajů způsobených zajištěním úhrady uzavřených smluvních vztahů v průběhu roku

45 Porovnání čerpání peněžních prostředků podle hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky 2009 až 2013 je uvedeno v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 4 Porovnání čerpání peněžních prostředků vybraných závazných ukazatelů kapitoly MO za roky 2009 až 2013 je uvedeno v následujících grafech: Mandatorní výdaje (v tis. Kč) Platy OPPP Povinné pojistné Převody FKSP Důchody Ostatní sociální dávky Výzkum, vývoj a inovace - srovnání (v tis. Kč) Institucionální výdaje Účelové výdaje Výzkum a vývoj celkem

46 V čerpání peněžních prostředků ve výši tis. Kč jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů, nároky z nespotřebovaných výdajů a prostředky z přijatých pojistných událostí. Mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč byly v roce 2013 použity na posílení rozpočtu v souladu s 25 odst. 1 a 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. 2) ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO následovně: prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžité dary ve výši tis. Kč byly použity na posílení rozpočtu takto: prostředky ze zahraničí ve výši tis. Kč, z toho na komunitární program Erasmus ve výši tis. Kč a na peněžité dary ve výši 900 tis. Kč především v oblasti ostatních běžných výdajů, prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši tis. Kč byly použity v oblasti programového financování viz část Prostředky na úhradu škod vzniklých z pojistných událostí činily 750 tis. Kč a použity byly ve výši 492 tis. Kč v souladu s 70 zákona č. 218/2000 Sb. 2) Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané prostředky ve výši 258 tis. Kč. Prostředky, které v průběhu roku obdržela kapitola MO na příjmový účet ve výši tis. Kč původem od NATO, byly použity v roce 2013 v souladu s 25odst. 1 a 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb 2) na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO v rámci realizace projektů Program bezpečnostních investic NATO NSIP ve výši tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané prostředky ve výši tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2013 byly použity v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb. 2) v celkové výši tis. Kč v členění: profilující výdaje určené na financování programů ve výši tis. Kč, z toho: - na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU tis. Kč, - na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO tis. Kč, - na programy podle 13 odst. 3 rozpočtových pravidel tis. Kč, - na výzkum a vývoj tis. Kč, 42

47 - na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel neprofilující výdaje na rozpočtem nezajištěné provozní výdaje ve výši tis. Kč, tis. Kč. Porovnání podílu využití prostředků z příjmů z prodeje majetku, poskytnuté ze zahraničí, nároků z nespotřebovaných výdajů, pojistných událostí a prostředků od NATO, které byly v roce 2013 použity ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO, formou zvýšení limitu výdajů je uvedeno v následujícím grafu: Čerpání ostatních zdrojů (v tis. Kč) Prostředky z příjmů z prodeje majetku Nároky z nespotřebovaných výdajů Prostředky poskytnuté ze zahraničí Prostředky NATO Prostředky na úhradu pojistných událostí Skutečné čerpání peněžních prostředků kapitoly MO bez použitých mimorozpočtových zdrojů, nároků z nespotřebovaných výdajů, prostředků z pojistných událostí a činilo celkem tis. Kč, tj. 95,86 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet výdajů upravený o všechna rozpočtová opatření podle 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. 2) (tj. včetně mimorozpočtových zdrojů, NNV a prostředků z pojistných událostí) byl v roce 2013 ve výši tis. Kč. V roce 2013 nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši tis. Kč, z toho: 43

48 1. Profilující výdaje ve výši tis. Kč, z toho prostředky: b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU tis. Kč, v tom: financované z národních peněžních prostředků tis. Kč, spolufinancované z prostředků EU tis. Kč, b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO tis. Kč, c) na programy podle 13 odst. 3 rozpočtových pravidel tis. Kč, d) na programy výzkumu a vývoje tis. Kč, e) na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel tis. Kč, f) sociální dávky tis. Kč. 2. Neprofilující výdaje tis. Kč. Přehled o nedočerpání peněžních prostředků podle výdajových bloků je uveden v následujícím grafu: Nedočerpání peněžních prostředků podle výdajových bloků v tis. Kč Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami Vytváření a rozvoj systému obrany státu Zajištšní výkonu státní správy v působnosti MO Zajištění strategického zpravodajství Zajištění státní sportovní reprezentace Zajištění ostatních sociálních dávek Zajištění dávek důchodového pojištění Zajištění podpory prezidenta republiky Po odečtení důchodů a sociálních dávek ve výši tis. Kč, které podle zákona č. 218/2000 Sb. 2) nejsou součástí vzniku nároků z nespotřebovaných výdajů, nebyly celkem v roce 2013 čerpány peněžní prostředky ve výši tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky 44

49 v celkové výši tis. Kč, které budou použity v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. 2) Podrobné údaje o NNV jsou uvedeny v části 1.4. Přehled o výpočtu NNV za jednotlivé výdajové bloky je uvede v následující grafu: Výpočet NNV podle výdajových bloků v tis. Kč Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami Vytváření a rozvoj systému obrany státu Zajištění strategického zpravodajství Zajištění státní sportovní reprezentace Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO Zajištění podpory prezidenta republiky Ke dni byly na účtu rezervního fondu alokovány zdroje v celkové výši tis. Kč v následujícím složení: prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžité dary ve výši tis. Kč, prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši tis. Kč. v části 1.3. Podrobné údaje o příjmech a použití prostředků rezervního fondu jsou uvedeny 45

50 Přehled podílu čerpání na programové financování, mandatorní výdaje a ostatní běžné výdaje za roky je uveden v následujícím grafu a tabulce: Podíl mandatorních výdajů, ostatních běžných výdajů a výdajů na programové financování na celkových výdajích za roky ,00% 55,00% 56,46% 57,57% 50,00% 45,00% 48,07% 50,58% 40,00% 43,33% 35,00% 30,00% 30,32% 29,10% 26,81% 29,81% 25,00% 20,00% 26,35% 22,83% 22,61% 19,18% 24,36% 15,00% 12,62% 10,00% ostatní běžné výdaje programové financování mandatorní výdaje (tis. Kč) rok/oblast výdajů ostatní běžné výdaje programové financování mandatorní výdaje Celkové výdaje Do mandatorních výdajů bylo zahrnuto čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné, příděl do FKSP, odměny za duševní vlastnictví a mzdové náhrady, sociální dávky, stipendia, kapesné, náhrady mezd v době nemoci a přídavek na bydlení. V hodnoceném období byly prostředky rozepsány k zajištění plnění jednotlivých specifických ukazatelů resortu do výdajových bloků. Přehled o rozpočtu a skutečném čerpání dle výdajových bloků za rok 2013 je uveden v následujícím přehledu: 46

51 (v tis. Kč) Výdajový blok Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV Kapitola MO BV ,27% KV ,93% Celkem ,50% Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami Vytváření a rozvoj systému obrany státu Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO Zajištění strategického zpravodajství Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchniho velitele Zajištění dávek důchodového pojištění BV ,15% KV ,74% Celkem ,60% BV ,30% KV ,29% Celkem ,05% BV ,31% KV ,23% Celkem ,42% BV ,16% KV ,85% Celkem ,36% BV ,13% KV ,86% Celkem ,52% BV ,83% KV ,00% Celkem ,83% Zajištění ostatních sociálních dávek BV ,70% KV ,00% Celkem ,70% Zajištění státní sportovní reprezentace BV ,16% KV ,90% Celkem ,48%

52 V následujícím grafu je uvedeno čerpání peněžních prostředků kapitoly MO v roce 2013 podle specifických závazných ukazatelů (výdajových bloků): Čerpání peněžních prostředků podle výdajových bloků v tis. Kč Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO Zajištění podpory prezidenta republiky Zajištění ostatních sociálních dávek Vytváření a rozvoj systému obrany státu Zajištění strategického zpravodajství Zajištění dávek důchodového pojištění Zajištění státní sportovní reprezentace Oproti roku 2012 došlo k navýšení čerpání následujících specifických ukazatelů: u Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO o tis. Kč, tj. o 50,29 %, u Zajištění strategického zpravodajství o tis. Kč, tj. o 6,02%, u Zajištění státní sportovní reprezentace o tis. Kč, tj. 26,58 %, u Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil o tis. Kč, tj. 14,43 %, Oproti roku 2012 došlo ke snížení čerpání v následujících oblastech: u Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami o tis. Kč, tj. o 6,33 %, u Vytváření a rozvoj systému obrany státu o tis. Kč, tj. o 6,84 %, u Zajištění dávek důchodového pojištění o tis. Kč, tj. o 0,14 %, u Zajištění ostatních sociálních dávek o tis. Kč, tj. o 1,13 %, Základní charakteristika jednotlivých cílů resortu MO, které jsou specifickými závaznými ukazateli kapitoly MO: Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami. Cílem resortu MO je do roku 2020 disponovat souborem sil, který bude schopen dostát povinnostem stanoveným právními 48

53 předpisy a garantovat schopnost naplnění politicko-vojenských ambicí ČR a jejich závazků. Rozvoj schopností ozbrojených sil včetně systému jejich komplexního zabezpečení bude odrážet vývoj bezpečnostního a operačního prostředí. Do rozvoje schopností budou promítnuty závazky vyplývající pro ČR z obranného plánování NATO a EU a koncepční záměry výstavby ozbrojených sil. Ozbrojené síly budou vybaveny účinnými zbraňovými, technickými, komunikačními a informačními systémy odpovídajícími jejich úkolům. V tomto období budou omezeny schopnosti, které jsou dlouhodobě nepotřebné, nefunkční nebo neudržitelné a rizika jejich omezení jsou akceptovatelná. Vytváření a rozvoj systému obrany státu. Zajistit systém řízení státu, který zahrnuje i krizové řízení bude v resortu MO dále rozvíjen a bude udržovat svou schopnost v kontextu kolektivního zajišťování obrany státu pohotově a adekvátně reagovat na ohrožení. Zajistit výkon státní správy v působnosti MO. Zabezpečit efektivní výkon správních činností, které jsou mu stanoveny platnými právními předpisy. Racionalizovat organizační zajištění výkonu státní správy a minimalizovat související náklady. U správních činností, které není nezbytně nutné vykonávat resortem MO, iniciovat jejich převedení na příslušné správní orgány, a to za předpokladu, že to bude pro resort MO výhodné. Zajistit strategické zpravodajství. Pokračovat v rozvíjení schopností resortu MO pro včasnou identifikaci hrozeb a vyhodnocování rizik pro ČR v oblasti obrany. Strategické zpravodajství zajišťovat komplexní činností Vojenského zpravodajství v rozsahu jeho zákonné působnosti. Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil. Zajistit komplexní podporu prezidenta republiky při výkonu jeho ústavních pravomocí vyplývajících z jeho postavení vrchního velitele ozbrojených sil ČR a ostraha a ochrana Pražského hradu a objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta. Zajištění dávek důchodového pojištění. Zajistit správu systému důchodového zabezpečení v působnosti resortu MO a výplatu dávek důchodového pojištění. Připravit návrhy na převzetí správy důchodového zabezpečení a výplaty dávek důchodového pojištění do všeobecného systému sociálních dávek od roku

54 Zajistit ostatní sociální dávky. Zajistit správu systému sociálního zabezpečení v působnosti MO a výplatu ostatních sociálních dávek. Připravit návrhy na převzetí správy sociálního zabezpečení do všeobecného systému sociálních dávek od roku Zajištění státní sportovní reprezentace. S využitím účelově alokovaných prostředků státního rozpočtu kapitoly MO a kapitoly MŠMT pokračovat ve vytváření podmínek pro rozvoj armádního vrcholového sportu a komplexní sportovní přípravu armádních reprezentantů ČR. Zkušenosti z přípravy sportovních reprezentantů využít pro fyzickou přípravu personálu Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2013 v celkové výši tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 96,60 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 nižší o tis. Kč, tj. o 4,74 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 nižší o tis. Kč, tj. o 6,33 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o tis. Kč, tj. o 43,79 % a běžných výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 2,97 %. V souladu s Usnesením vlády č ) ze dne 3. července 2013, k použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, na krytí výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu České republiky na rok 2013 a o úpravě závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků v rámci kapitoly Ministerstva vnitra v roce 2013 bylo realizováno zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva 50

55 obrany na výdaje spojené se zvládnutím následků povodní o tis. Kč, čerpáno bylo tis. Kč, z toho bylo použito tis. Kč na pokrytí platových a souvisejících výdajů (práce přesčas, v sobotu, v neděli, pracovní pohotovost, odměny za splnění jednorázových a zvlášť významných pracovních úkolů, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb) a tis. Kč bylo použito na zabezpečení nákupu potravin, ochranných pomůcek, léků a zdravotnického materiálu, drobného hmotného majetku, náhradních dílů a provozního materiálu, pohonných hmot, úhradu služeb za poskytnutí závodního, naturálního a bezplatného stravování a dalších služeb k zabezpečení osob, oprav movitého a nemovitého majetku, tuzemské cestovné a finanční náhradu za nedodanou stravu. Nevyužité peněžní prostředky ve výši 222 tis. Kč byly převedeny formou nároků z nespotřebovaných výdajů do roku V souladu s Usnesením vlády č ) ze dne 6. listopadu 2013, o navýšení finančních prostředků kapitoly 307 Ministerstvo obrany na financování generálních oprav vrtulníků Mi-171Š v roce 2013 bylo realizováno zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva obrany o tis. Kč. Zejména z časových důvodů a možné technologické rozpracovanosti oprav byla ve výdajích realizována v roce 2013 částka tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů do roku 2014 pro zabezpečení generálních oprav, tzn. účelu stanovenému předmětným usnesením vlády. V tomto specifickém ukazateli byly čerpány peněžní prostředky v prvním čtvrtletí ve výši 22,87 %, ve druhém čtvrtletí ve výši 21,70 %, ve třetím ve výši 20,57 % a ve čtvrtém čtvrtletí ve výši 34,86 %. Čerpání peněžních prostředků bylo rovnoměrné. Pouze v čtvrtém čtvrtletí bylo vyšší z důvodu průběhu realizace akviziční činnosti. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. 51

56 Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do čtyř výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Výdajový blok a okruh Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání čerpání k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV Zajistit podporu velení AČR Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory Zajistit činnost a rozvoj sil bojového zabezpečení BV KV Celkem BV KV Celkem BV KV Celkem ,37% ,21% ,25% ,00% ,59% ,09% ,31% ,99% ,58% Zajistit zapojení do mezinárodních operací a pohotovostních sil BV KV Celkem ,29% ,16% ,50% Zajistit podporu velení AČR Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 96,25 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové ,

57 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 20,49 % ovlivněno zejména přidělením rozpočtových prostředků na technické zhodnocení majetku ve výši tis. Kč. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o tis. Kč, tj. o 13,98 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o tis. Kč, tj. o 24,35 % a běžných výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 17,38%. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci ( tis. Kč) a pojistné ( tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, nákup materiálu ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup léků a zdravotnického materiálu ve výši tis. Kč, - nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši tis. Kč, - nákup výpočetní techniky ve výši tis. Kč, - nákup náhradních dílů na opravy a udržování movitého majetku ve výši tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši tis. Kč, nákup služeb ve výši tis. Kč, z toho např. na: - služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši tis. Kč, - nákup služeb na provoz, údržbu movitého a nemovitého majetku ve výši tis. Kč, - služby pošt ve výši tis. Kč, - nájemné za movitý a nemovitý majetek ve výši tis. Kč, - služby k zabezpečení střežení objektů ve výši tis. Kč, ostatní nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování movitého majetku ve výši tis. Kč, - opravy a udržování nemovitého majetku ve výši tis. Kč, - programové vybavení včetně technického zhodnocení ve výši tis. Kč, - cestovné ve výši tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši tis. Kč, 53

58 náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí ve výši tis. Kč, pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč, z toho např. na: - budovy, haly a stavby včetně technického zhodnocení (např. areály v Praze) ve výši tis. Kč, - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku elektronické a spojovací prostředky (např. programové vybavení Microsoft pro APV) ve výši tis. Kč, - pořízení výpočetní techniky ve výši tis. Kč Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 96,09 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč a prostředky z přijatých pojistných událostí ve výši 96 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 nižší o tis. Kč, tj. o 6,60 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 nižší o tis. Kč, tj. o 12 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o tis. Kč, tj. o 41,16 % a běžných výdajů bylo nižší o tis. Kč, tj. o 2,90 %. 54

59 Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci ( tis. Kč) a pojistné ( tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, nákup materiálu ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup náhradních dílů na opravy a udržování movitého majetku ve výši tis. Kč, - nákup munice ve výši tis. Kč, - nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši tis. Kč, - nákup zbraní ve výši tis. Kč, - nákup raket ve výši tis. Kč, - nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup pohonných hmot a maziv ve výši tis. Kč, - nákup elektrické energie ve výši tis. Kč, - nákup studené vody ve výši tis. Kč, nákup služeb ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nájemné za movitý a nemovitý majetek ve výši tis. Kč, - služby zpracování dat ve výši tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení provozu movitého majetku ve výši tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení provozu nemovitého majetku ve výši tis. Kč, - nákup služeb ke střežení objektů tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení naturálního a bezplatného stravování ve výši tis. Kč, - služby školení a vzdělávání v souvislosti s provozem majetku ve výši tis. Kč, ostatní nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši tis. Kč, 55

60 - náhrada za nedodanou stravu ve výši tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši tis. Kč, platby daní a poplatků DPH ve výši tis. Kč, pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč, z toho např. na: - stroje, přístroje a zařízení včetně technického zhodnocení (např. bojová vozidla) ve výši tis. Kč, - nákup výpočetní techniky ve výši tis. Kč, - nákup zbraní ve výši tis. Kč Zajistit činnost a rozvoj sil bojového zabezpečení Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 101,58 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 nižší o tis. Kč, tj. o 21,03 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 nižší o tis. Kč, tj. o 20,54 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o tis. Kč, tj. o 85,08 % a běžných výdajů bylo nižší o tis. Kč, tj. o 13,80 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: 56

61 platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci ( tis. Kč) a pojistné ( tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, nákup materiálu ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup náhradních dílů pro údržbu movitého majetku ve výši tis. Kč, - nákup ochranných prostředků ve výši tis. Kč, - nákup potravin ve výši tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši tis. Kč, nákup služeb ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup služeb k zabezpečení provozu majetku ve výši tis. Kč, - nákup ostatních služeb ke střežení objektů ve výši tis. Kč, ostatní nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování movitého majetku (např. servisní údržba, udržování archivního majetku) ve výši tis. Kč, - opravy a udržování nemovitého majetku ve výši tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši tis. Kč, nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč, z toho např.: - stroje, přístroje a zařízení (např. globální navigační systémy a přístroje GP) ve výši tis. Kč, - stroje, přístroje a zařízení včetně technické zhodnocení ve výši tis. Kč Zajistit zapojení do mezinárodních operací a pohotovostních sil Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 93,50 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: 57

62 Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 361,87 % navýšení bylo ovlivněno zejména z důvodu změny metodiky zatřiďování výdajů do výdajových okruhů oproti roku Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o tis. Kč, tj. o 303,69 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o tis. Kč, tj. o 66,44 % a běžných výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 380,81 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci ( tis. Kč) a pojistné ( tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, nákup materiálu ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup munice ve výši tis. Kč, - nákup náhradních dílů a materiálu na opravy movitého majetku (např. kolových, bojových, pancéřových, nákladních a osobních vozidel, příslušenství osobních vojenských zbraní, elektrocentrál) ve výši tis. Kč, - nákup léků a zdravotnického materiálu ve výši tis. Kč, nákup pohonných hmot a maziv ve výši tis. Kč, nákup služeb ve výši tis. Kč, z toho např. na: - dopravné ve výši tis. Kč, - nájemné za movitý a nemovitý majetek ve výši tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení naturálního a bezplatného stravování ve výši tis. Kč, ostatní nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: 58

63 - opravy a udržování movitého majetku (např. kolových, bojových, nákladních, pancéřových a osobních vozidel, stanů, pozorovacích přístrojů, zemních strojů, chladících zařízení, kontejnerů) ve výši tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši tis. Kč, nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč, z toho např. na: - stroje, přístroje a zařízení (např. příslušenství k odstřelovacím puškám, plničky klíčů KIK, pancéřového automobilu TOYOTA) ve výši tis. Kč Vytváření a rozvoj systému obrany státu Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2013 v celkové výši tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 99,05 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 nižší o tis. Kč, tj. o 9,91 %, v tomto výdajovém bloku v roce 2012 byly alokovány výdaje na nemovitou infrastrukturu. V roce 2013 byly tyto výdaje změnou metodiky zařazovány do všech výdajových bloků. Čerpání bylo oproti roku 2012 nižší o tis. Kč, tj. o 6,84 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 45,55 % a čerpání běžných výdajů bylo nižší o tis. Kč, tj. o 9,73 %. Výdaje byly v průběhu roku čerpány v prvním čtvrtletí na 15,95 %, ve druhém čtvrtletí na 20,74 %, ve třetím čtvrtletí na 20,78 % a ve čtvrtém čtvrtletí na 42,53 %. 59

64 Zvýšené čerpání v posledním čtvrtletí ovlivnil zejména průběh čerpání kapitálových výdajů, které za jednotlivá čtvrtletí dosáhlo hodnot 0,62 %, 5,04 %, 11,76 % a 82,58 % a dále pak provedení rozhodujícího objemu plateb neinvestičních transferů do zahraničí v tomto období. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do šesti výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho skutečném čerpání po výdajových okruzích za rok 2013 je uveden v následujícím přehledu: Výdajový blok a okruh Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání čerpání k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV Zajistit politicko- strategické řízení obrany státu BV KV ,11% ,09% Celkem ,04% Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu BV KV ,58% ,10% Celkem ,88% Řídit a rozvíjet personál BV KV ,30% ,56% Celkem ,54% Zajistit ekonomické řízení MO BV KV ,00% ,66% Celkem ,34% Zajistit správu majetku BV ,07% KV ,41% Celkem ,57% Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie BV ,60% KV ,54% Celkem ,91%

65 Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 93,04 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 108 tis Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 81,92 % bylo ovlivněno zejména z důvodu, že v roce 2013 došlo neplánovanému krytí kursových ztrát vyplývajících z oslabení české koruny po intervenci ČNB v závěru roku 2013 a k nárůstu neinvestičních transferů do zahraničí. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o tis. Kč, tj o 65,68 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 28,51 % a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 68,96 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci ( tis. Kč) a pojistné ( tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, nákup materiálu ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup výpočetní techniky ve výši tis. Kč, - nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši tis. Kč, nákup pohonných hmot a maziv ve výši tis. Kč, 61

66 kursové rozdíly ve výši tis. Kč, nákup služeb ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup služeb k zabezpečení provozu movitého a nemovitého majetku ve výši tis Kč, - nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši tis. Kč, - nájemné ve výši tis Kč, ostatní nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši tis. Kč, - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši tis. Kč, výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - přídavek na bydlení ve výši tis. Kč, - náhrady v souvislosti s úrazy vojáků a občanských zaměstnanců ve výši tis. Kč, - náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí ve výši tis. Kč, neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům ve výši tis. Kč, nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši tis. Kč, z toho např.: - na stroje, přístroje a zařízení (např. kryptografické prostředky) ve výši tis. Kč, - programového vybavení ve výši tis. Kč Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 89,88 % rozpočtu po změnách. 62

67 V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 235 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 105,36 % bylo ovlivněno zejména vyššími požadavky v oblasti neinvestičních transferů do zahraničí o tis. Kč, došlo k nárůstu čerpání peněžních prostředků v oblasti služeb o tis. Kč (zejména nájemné za movitý majetek ve výši tis. Kč za disková datová úložiště pro informační systémy) a k nárůstu čerpání na technické zhodnocení majetku ve výši tis. Kč. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o tis. Kč, tj. o 78,49 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 284,70 % a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 52,08 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (9 957 tis. Kč) a pojistné ( tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, nákup materiálu ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup prádla, oděvu a obuvi pro vojáky ve výši tis Kč, - nákup materiálu na provozní a jiné účely (např. tonery, kancelářské a sportovní potřeby) ve výši tis. Kč, nákup pohonných hmot ve výši tis. Kč, nákup služeb ve výši tis. Kč, z toho např. na: 63

68 - nájemné za movitý a nemovitý majetek (např. diskových datových úložišť a serverů informačních systémů logistiky) ve výši tis. Kč, - nákup služeb v oblasti výzkumu a vývoje ve výši tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši tis. Kč, - nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku (např. technická podpora komunikačních a informačních systémů, revize elektrických zařízení, hasících přístrojů) ve výši tis. Kč, ostatní nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši tis. Kč, neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům (např. NATO) ve výši tis. Kč, pořízení dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč, z toho např. na: - programového vybavení včetně technické zhodnocení (např. projekt APV ISL) ve výši tis. Kč, - budovy, haly a stavby včetně technického zhodnocení (např. rekonstrukce budov pro středisko Praha) ve výši tis. Kč Řídit a rozvíjet personál Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 102,54 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč a prostředky z přijatých pojistných událostí ve výši 4 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: 64

69 Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 9,85 % bylo ovlivněno zejména navýšení požadavků na nákup studené vody a energií, služeb k zabezpečení provozu majetku a technického zhodnocení objektů. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o tis. Kč, tj. o 10,50 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. 35,80 % a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 8,67 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci ( tis. Kč) a pojistné ( tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, nákup materiálu ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup léků a zdravotnického materiálu ve výši tis Kč, - nákup materiálu ve výši tis. Kč, - nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši tis. Kč, - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši tis. Kč, nákup služeb ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup služeb k zabezpečení majetku ve výši tis. Kč, - nákup služeb školení a vzdělávání ve výši tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení naturálního a bezplatného stravování ve výši tis. Kč, - nákup ostatních služeb ve výši tis. Kč, ostatní nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: 65

70 - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši tis. Kč, - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši tis. Kč, výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - přídavek na bydlení ve výši tis. Kč, - náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí ve výši tis. Kč, náhrady povahy rehabilitací ve výši tis. Kč, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši Kč, stipendia studentům a doktorandům ve výši tis. Kč, pořízení dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč, z toho např. na: - programového vybavení včetně technické zhodnocení ve výši tis. Kč, - budovy, haly a stavby včetně technické zhodnocení ve výši tis. Kč, - stroje, přístroje a zařízení ve výši tis. Kč Zajistit ekonomické řízení Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 100,34 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové

71 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 28,92 % bylo ovlivněno zejména navýšením neinvestičních transferů do zahraničí (NATO) a nájemného za movitý majetek. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o tis. Kč, tj. o 19,76 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o tis. Kč, tj. o 7,29 % a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 22,20 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci ( tis. Kč) a pojistné ( tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, nákup materiálu ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup výpočetní techniky ve výši tis. Kč, - nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši tis. Kč, nákup služeb ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nájemné za movitý majetek ve výši tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši tis. Kč, - nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku ve výši tis. Kč, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši tis. Kč, neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - NATO ve výši tis. Kč, programového vybavení včetně technické zhodnocení ve výši tis. Kč Zajistit správu majetku Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 100,57 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč a prostředky z přijatých pojistných událostí ve výši 148 tis. Kč. 67

72 Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 nižší o tis. Kč, tj. o 30,79 % bylo ovlivněno tím, že v tomto výdajovém okruhu v roce 2012 byly alokovány výdaje na nemovitou infrastrukturu. V roce 2013 byly tyto výdaje změnou metodiky zařazovány do všech výdajových bloků. Čerpání bylo oproti roku 2012 nižší o tis. Kč, tj. o 32,09 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 11,34 % a čerpání běžných výdajů bylo nižší o tis. Kč, tj. o 34,10 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci ( tis. Kč) a pojistné ( tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, nákup materiálu ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč, - nákup materiálu na provoz, údržbu a opravy majetku ve výši tis. Kč, - nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši tis. Kč, z toho např. na: - elektrickou energii ve výši tis. Kč, - studenou vodu ve výši tis. Kč, - pohonné hmoty a maziva ve výši tis. Kč, nákup služeb ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nájemné za movitý a nemovitý majetek ve výši tis. Kč, - nákup služeb v oblasti ekologie ve výši tis. Kč, 68

73 - nákup služeb na zabezpečení provozu majetku ve výši tis. Kč, - nákup ostatních služeb ve výši tis. Kč, ostatní nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování movitého majetku včetně majetku pevně spojeného s budovou ve výši tis. Kč, - opravy a udržování nemovitého majetku ve výši tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši tis. Kč, neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši tis. Kč, neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům ve výši tis. Kč, pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč, z toho např. na: - stroje, přístroje a zařízení ve výši tis. Kč, - výpočetní techniku ve výši tis. Kč, - budovy, haly a stavby včetně technického zhodnocení (např. zateplení budov Pardubice, Strakonice a Moravská Třebová, rekonstrukce fyzické bezpečnosti v areálu Praha MO) ve výši tis. Kč, investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ve výši tis. Kč Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 101,91 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč a prostředky z přijatých pojistných událostí ve výši 43 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: 69

74 Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 nižší o tis. Kč, tj. o 1,95 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 nižší o tis. Kč, tj. o 0,52 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 24,01 % a čerpání běžných výdajů bylo nižší o tis. Kč, tj. o 0,64 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci ( tis. Kč) a pojistné ( tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, nákup materiálu ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup prádla, oděvu a obuvi ve výši tis. Kč, - nákup munice ve výši tis. Kč, - nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši tis. Kč, - nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši tis. Kč, nákup vody, paliv a energie ve výši tis. Kč, nákup služeb ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení provozu movitého a nemovitého majetku ve výši tis. Kč, - nákup ostatních služeb ve výši tis. Kč, ostatní nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši tis. Kč, 70

75 pořízení dlouhodobého hmotného majetku (např. laboratorní vybavení, multifunkční tiskárny) ve výši tis. Kč Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2013 v celkové výši tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 94,42 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: (v tis. Kč) Rok Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV 2013 Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 50,04 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o tis. Kč, tj. o 50,29 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o tis. Kč, tj. o 37,95 % a běžných výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 79,62 %. V průběhu roku byly čerpány peněžní prostředky v prvním čtvrtletí na 29,45 %, ve druhém čtvrtletí na 23,72 %, ve třetím na 20,68 % a ve čtvrtém čtvrtletí na 26,15 %. Čerpání peněžních prostředků bylo rovnoměrné. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do tří výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je uveden v následující tabulce: 71

76 (v tis. Kč) Výdajový blok a okruh Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání čerpání k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti civilně správní části MO Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti GŠ AČR BV KV Celkem BV KV Celkem ,86% ,27% ,74% ,31% ,00% ,31% Zvyšovat úroveň péče o válečné veterány, vojenské důchodce a válečné hroby a prohloubit komunikaci se sdruženími občanů a vydávat osvědčení podle příslušných zákonů oprávněným osobám BV KV ,53% ,44% Celkem ,61% V roce 2013 se v rámci specifického závazného ukazatele státního rozpočtu kapitoly MO Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO zvýšil počet výdajových okruhů z původních 2 (v roce 2012) na 3. V této souvislosti došlo v rámci optimalizace organizační struktury resortu MO k vnitřním přesunům mezi jednotlivými výdajovými okruhy. Vzhledem k této skutečnosti nelze provést srovnání dosaženého čerpání v jednotlivých letech u výdajových okruhů Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti civilně správní části MO Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 90,74 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 506 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč a prostředky z přijatých pojistných událostí výši 57 tis. Kč. 72

77 Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci ( tis. Kč) a pojistné ( tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, nákup materiálu ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč, - nákup léků a zdravotnického materiálu ve výši tis. Kč, - nákup knih a učebních pomůcek ve výši tis. Kč, - nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši tis. Kč, - nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši tis. Kč, nákup služeb ve výši tis. Kč, z toho např. na: - konzultační, poradenské a právní služby ve výši tis. Kč, - zabezpečení služeb zpracování dat ve výši tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení výzkumu a vývoje ve výši tis. Kč, - nákup služeb k zabezpečení provozu movitého a nemovitého majetku ve výši tis. Kč, - nákup ostatních služeb ve výši tis. Kč, ostatní nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši tis. Kč, neinvestiční transfery podnikatelským subjektům ve výši tis. Kč, neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům ve výši tis. Kč, nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč, z toho např. na: - budovy, haly a stavby včetně technického zhodnocení (např. rekonstrukce objektu v Praze - Ruzyně pro Vojenský ústřední archiv) ve výši tis. Kč, - výpočetní techniky včetně technického zhodnocení ve výši tis. Kč, 73

78 - stroje, přístroje a zařízení ve výši tis. Kč, investiční transfery podnikatelským subjektům ve výši tis. Kč, investiční transfery příspěvkovým organizacím ve výši tis. Kč Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti GŠ AČR Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 100,31 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 706 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci ( tis. Kč) a pojistné ( tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, nákup materiálu ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši tis. Kč, - nákup materiálu ve výši tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši tis. Kč, nákup služeb ve výši tis. Kč, z toho např. na: - zabezpečení služeb v oblasti ekologie ve výši tis. Kč, - nájemné za movitý a nemovitý majetek ve výši tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši tis. Kč, - nákup služeb k zabezpečení provozu movitého a nemovitého majetku ve výši tis. Kč, - nákup ostatních služeb ve výši tis. Kč, ostatní nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši tis. Kč, neinvestiční transfery krajům ve výši tis. Kč. 74

79 Zvyšovat úroveň péče o válečné veterány, vojenské důchodce a válečné hroby a prohloubit komunikaci se sdruženími občanů a vydávat osvědčení podle příslušných zákonů oprávněným osobám Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 99,61 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (852 tis. Kč) a pojistné (6 892 tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, nákup materiálu ve výši 660 tis. Kč, nákup služeb ve výši tis. Kč, z toho např. na: - zabezpečení služeb školení a vzdělávání ve výši tis. Kč,, ostatní nákupy ve výši 364 tis. Kč, neinvestiční transfery občanským sdružením ve výši tis. Kč, neinvestiční transfery obcím ve výši tis. Kč, neinvestiční transfery podnikatelským subjektům ve výši tis. Kč, náhrady placené obyvatelstvu ve výši tis. Kč Zajištění strategického zpravodajství Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2013 v celkové výši tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 95,36 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: 75

80 (v tis. Kč) Rok Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV 2013 Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 6,55 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o tis. Kč, tj. o 6,02 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 31,75 % a běžných výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 1,48 %. V průběhu roku byly čerpány peněžní prostředky v prvním čtvrtletí na 22,62 %, ve druhém čtvrtletí na 19,50 %, ve třetím čtvrtletí na 20,14 % a ve čtvrtém čtvrtletí na 37,74 %. Zvýšené čerpání na konci roku bylo především v oblasti programového financování dané realizací akviziční činnosti (v kapitálových i souvisejících běžných výdajích). Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do tří výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je uveden v následující tabulce: 76

81 (v tis. Kč) Výdajový blok a okruh Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % čerpání k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV Zajistit výkon zpravodajské činnosti v souladu s prioritami vlády ČR Zajistit činnost a rozvoj schopnosti Vojenského zpravodajství ve vazbě na vývoj bezpečnostního prostředí Zajistit činnost a rozvoj speciálních sil Běžné Kapitálové Celkem Běžné Kapitálové Celkem Běžné Kapitálové Celkem , , , , , , , , , Zajistit výkon zpravodajské činnosti v souladu s prioritami vlády ČR Na výdajový okruh byl v roce 2013 stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 99,12 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 nižší o tis. Kč, tj. o 78,63 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 nižší o tis. Kč, tj. o 79,24 %, 77

82 z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o tis. Kč, tj. 100,00% a běžných výdajů bylo nižší o tis. Kč, tj. o 75,95 %. K nižší alokaci rozpočtových zdrojů a z toho vyplývajícího čerpání mezi roky 2012 a 2013 došlo přesunem platových a souvisejících prostředků do výdajového okruhu Zajistit činnost a rozvoj schopností Vojenského zpravodajství ve vazbě na vývoj bezpečnostního prostředí z důvodu změny metodiky zatřiďování výdajů. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: náhradu zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí ve výši tis. Kč, neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - NATO ve výši tis. Kč, specifické výdaje vojenského zpravodajství ve výši tis. Kč Zajistit činnost a rozvoj schopností Vojenského zpravodajství ve vazbě na vývoj bezpečnostního prostředí Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 94,53 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč a prostředky z přijatých pojistných událostí ve výši 83 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové ,

83 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o tis. Kč. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o tis. Kč, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o tis. Kč a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o tis. Kč K vyšší alokaci rozpočtových zdrojů a z toho vyplývajícího čerpání mezi roky 2012 a 2013 došlo přesunem platových a souvisejících prostředků z výdajového okruhu Zajistit výkon zpravodajské činnosti v souladu s prioritami vlády ČR z důvodu změny metodiky zatřiďování výdajů. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci ( tis. Kč) a pojistné ( tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, Nákup materiálu ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši tis. Kč, - nákup zbraní ve výši 374 tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši tis. Kč, nákup služeb ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku ve výši tis. Kč, - nákup služeb ostatní (např. střežení užívaných objektů) tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení závodního, naturálního a bezplatného stravování ve výši tis. Kč, ostatní nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - finanční náhrada za výstroj ve výši tis. Kč, - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši tis. Kč, výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - přídavek na bydlení ve výši tis. Kč, převody FKSP ve výši tis. Kč, 79

84 specifické výdaje vojenského zpravodajství ve výši tis. Kč, pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč, z toho např. na: - pořízení budov, hal a staveb ve výši tis. Kč, - budovy, haly a stavby technické zhodnocení ve výši tis. Kč, ostatní investiční výdaje Vojenského zpravodajství ve výši tis. Kč Zajistit činnost a rozvoj speciálních sil Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 95,32 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 0,72 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 nižší o tis. Kč, tj. o 3,93 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 13,30 % a běžných výdajů bylo nižší o tis. Kč, tj. o 8,21 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci ( tis. Kč) a pojistné ( tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, nákup materiálu ve výši tis. Kč, z toho např. na: 80

85 - nákup potravin ve výši tis. Kč, - nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši tis. Kč, - nákup dlouhodobého hmotného majetku k zabezpečení výcviku ve výši tis. Kč, - nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši tis. Kč, - nákup materiálu na provoz, údržbu a opravy movitého majetku ve výši tis. Kč, - nákup ostatního majetku a materiálu na provozní a jiné účely ve výši tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši tis. Kč, nákup služeb ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku ve výši tis. Kč, - nákup služeb v oblasti ekologie ve výši tis. Kč, - nákup služeb v oblasti vzdělávání ve výši 746 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši tis. Kč, - finanční náhrady za nedodanou stravu ve výši tis. Kč, - finanční náhrada za výstroj ve výši tis. Kč, výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - přídavek na bydlení ve výši tis. Kč, nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč, z toho např. na: - budovy, haly a stavby včetně technického zhodnocení ve výši tis. Kč, - nákup spojovacích prostředků ve výši tis. Kč, - nákup ženijního vybavení ve výši tis. Kč, - nákup strojů, přístrojů a zařízení ve výši tis. Kč, - nákup dopravních prostředků včetně technického zhodnocení ve výši tis. Kč. 81

86 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2013 v celkové výši tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 96,52 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: (v tis. Kč) Rok Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV 2013 Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 13,06 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o tis. Kč, tj. o 14,43 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o tis. Kč a běžných výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 10,29 %. V průběhu roku byly čerpány peněžní prostředky v prvním čtvrtletí na 15,68 %, ve druhém čtvrtletí na 23,43 %, ve třetím čtvrtletí na 23,59 % a ve čtvrtém čtvrtletí na 37,30 %. Zvýšené čerpání na konci roku bylo především v oblasti programového financování dané realizací akviziční činnosti (v kapitálových i souvisejících běžných výdajích). Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do dvou výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je uveden v následující tabulce: 82

87 (v tis. Kč) Výdajový blok a okruh Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % čerpání k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže Běžné Kapitálové Celkem Běžné Kapitálové Celkem , , , , , , Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání rozpočtových prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 89,34 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 297 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: (v tis. Kč) Rok Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV 2013 Celkem , Běžné , Kapitálové Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 38,55 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o tis. Kč, tj. o 23,83 %. 83

88 Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (5 174 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (200 tis. Kč) a pojistné (2 037 tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši 182 tis. Kč, nákup služeb závodního stravování ve výši 45 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 95 tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši 806 tis. Kč Zajištění činnosti a rozvoje Hradní stráže Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl interními rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 96,71 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 18,70 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o tis. Kč, tj. o 14,76 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o tis. Kč a běžných výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 10,51 %. 84

89 Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci ( tis. Kč) a pojistné ( tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, nákup materiálu ve výši tis. Kč, z toho např. na nákup: - nákup potravin ve výši tis. Kč, - nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši tis. Kč, - nákup zbraní a munice ve výši tis. Kč, - nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši tis. Kč, nákup služeb ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nájemné za movitý a nemovitého majetek ve výši 525 tis. Kč, - nákup služeb v oblasti ekologie ve výši 429 tis. Kč, - nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku ve výši tis. Kč, - dopravné ve výši tis. Kč, - nákup služeb k zabezpečení osob (např. přešívání oděvů, chemické čištění výstroje a praní prádla) ve výši 861 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování majetku ve výši tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 485 tis. Kč, - finanční náhrada za výstroj ve výši 341 tis. Kč, výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - přídavek na bydlení ve výši tis. Kč, nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup dopravních prostředků ve výši tis. Kč, - nákup zbraní ve výši tis. Kč, - nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč. 85

90 Zajištění dávek důchodového pojištění Pro rok 2013 byl v této oblasti výdajů stanoven závazný ukazatel důchody ve výši tis. Kč a ostatní sociální dávky ve výši tis. Kč, tj. celkem tis. Kč. V hodnoceném období byl závazný ukazatel důchody snížen o tis. Kč a závazný ukazatel ostatní sociální dávky byl snížen o tis. Kč. U závazného ukazatele ostatní sociální dávky je nižší čerpání ovlivněno propuštěním podstatné části vojáků z povolání v posledním čtvrtletí roku 2013 (682 z celkového počtu 1640). I když nárok na dávku vznikl v roce 2013, nebyly u propuštěných vojáků z povolání splněny předepsané podmínky pro výpočet a výplatu dávek při skončení služebního poměru ještě v roce 2013, proto bylo žádáno o snížení závazného ukazatele o tis. Kč. Vývoj závazných ukazatelů v roce 2013 a jejich srovnání s rokem 2012 je uveden v následující tabulce (v tis. Kč) Schválený Rozpočet po Rok Oblast výdajů Čerpání % k RPZ rozpočet změnách Důchody ,83 Ostatní sociální dávky ,70 Celkem , Důchody ,91 Ostatní sociální dávky ,77 Celkem ,86 V této oblasti výdajů státního rozpočtu kapitoly MO nebyly v roce 2013 čerpány rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč (z toho důchody tis. Kč a ostatní sociální dávky tis. Kč). Vývoj čerpání důchodů a ostatních sociálních dávek v letech 2010 až 2013 je uveden v následujícím grafu: 86

91 (v tis. Kč) Důchody Ostatní sociální dávky Sociální dávky celkem Celkové porovnání druhu, počtu sociálních dávek a vyplaceného objemu prostředků v roce 2013 s rokem 2012 je uvedeno v následující tabulce: Druh dávky Důchody rok 2012 rok 2013 index vyplacený vyplacený vypl. počet počet objem objem objemu dávek dávek v tis. Kč v tis. Kč 13/ ,00 Ostatní sociální dávky ,99 Celkem ,99 Čerpání peněžních prostředků bylo v průběhu roku 2013 rovnoměrné, nebylo ovlivněno mimořádnými úpravami dávek nebo valorizací. Valorizace sociálních dávek od byla kalkulována při zpracování návrhu rozpočtu na rok Ve 4. čtvrtletí roku 2013 byla realizována 2 interní rozpočtová opatření v rámci závazných ukazatelů, kdy byly upraveny limity dávek podle skutečného čerpání do konce roku Dávky důchodového pojištění Důchodové dávky byly vypláceny podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a zákona č. 100/1988 Sb., 18) o sociálním zabezpečení. 25) Vývoj čerpání hlavních druhů důchodových dávek v letech 2010 až 2013 je uveden v této tabulce: 87

92 (v tis. Kč) Druh dávky / rok index 2013/2012 starobní důchody ,00 vdovské důchody ,98 vdovecké důchody ,01 sirotčí důchody ,96 invalidní důchody pro invaliditu 1. stupně ,96 invalidní důchody pro invaliditu 2. stupně ,01 invalidní důchody pro invaliditu 3. stupně ,01 ostatní důchody ,00 Důchody celkem ,00 Oproti roku 2012 došlo ke snížení výdajů na dávky důchodového pojištění v roce 2013 celkem o tis. Kč, tj. o 0,14 %. Výdaje na dávky důchodového pojištění jsou v roce 2013 díky minimální valorizaci dávek důchodového pojištění (0,9%) a vyššímu přirozenému úbytku příjemců dávek na přibližně stejné úrovni jako v roce Druhy důchodových dávek, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem, porovnání s rokem 2012 a stavem v prosinci 2013, jsou uvedeny v následující tabulce: druh dávky počet vyplacených dávek rok 2012 rok 2013 z toho prosinec 2013 průměrná vyplacený počet průměrná vyplacený počet průměrná vyplacený výše dávky objem vyplacených výše dávky objem vyplacených výše dávky objem v Kč v tis. Kč dávek v Kč v tis. Kč dávek v Kč v tis. Kč Důchody dle zákona č. 155/1995 Sb X X X z toho: starobní ID pro invaliditu 1. stupně ID pro invaliditu 2. stupně ID pro invaliditu 3. stupně vdovský vdovecký sirotčí jednostranný sirotčí oboustranný Důchody dle zákona č. 100/1988 Sb Důchody celkem

93 V roce 2013 bylo nově přiznáno 793 případů důchodů, z toho 524 starobních důchodů s průměrem Kč (z toho ve 22 případech byl starobní důchod přiznán předčasně). V roce 2013 bylo také nově přiznáno 38 invalidních důchodů, 42 vdovských důchodů, 168 vdoveckých důchodů a 21 sirotčích důchodů Ostatní sociální dávky Vývoj hlavních druhů ostatních sociálních dávek v letech 2010 až 2013 je uveden v této tabulce: (v tis. Kč) Druh dávky / rok index 2013/2012 výsluhový příspěvek #DIV/0! 0,99 odchodné ,93 odbytné ,92 nemocenské dávky VZP ,85 úmrtné ,47 dávky vyplacené v hmotné nouzi X Ostatní sociální dávky celkem ,99 Sociálni dávky celkem #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Oproti roku 2012 došlo ke snížení výdajů celkem o tis. Kč, tj. o 1,13 %. Čerpání peněžních prostředků ovlivnil počet propuštěných vojáků z povolání v posledním čtvrtletí roku 2013, kterým vznikl nárok na výplatu dávek v průběhu roku 2013, ale výplata z důvodu absence nebo neúplnosti podkladů pro výpočet dávek bude provedena až počátkem roku Jedná se zejména o odchodné a odbytné. Dávky nemocenské péče Dávky nemocenské péče vyplácené podle zákona č. 187/2006 Sb., 43) o nemocenském pojištění byly vyplaceny v celkovém objemu tis. Kč. Celkové porovnání vyplacených dávek nemocenské péče v roce 2013 s rokem 2012 je uvedeno v následující tabulce: 89

94 Druh dávky Vyplacený objem prostředků v roce 2012 Vyplacený objem prostředků v roce 2013 (v tis. Kč) Rozdíl Nemocenské vojáků z povolání Příspěvek na pohřeb vojáka Peněžitá pomoc v mateřství Celkem Oproti roku 2012 došlo ke snížení vyplaceného objemu peněžních prostředků u dávek nemocenské péče o tis. Kč, tj. o 14,89 %. K výraznému poklesu došlo u vyplácení nemocenských dávek vojáků z povolání (1 781 tis. Kč) z důvodu snížení celkového počtu vojáků z povolání. Dále se výrazně změnila věková struktura vojáků z povolání v činné službě, doba služby a s tím související výše přiznaných platů mající vliv na výpočet nemocenských dávek. Zároveň došlo také k výraznému poklesu vyplacené pomoci v mateřství (5 777 tis. Kč) z důvodu významného snížení počtu nových případů (oproti roku 2012 došlo ke snížení o 222 případů). Dávky vyplácené při skončení služebního poměru V této oblasti výdajů byly vyplaceny zejména dávky v souvislosti se skončením služebního poměru podle zákona č. 221/1999 Sb., 15) o vojácích z povolání. V roce 2013 byly z rozpočtu kapitoly MO vyplaceny dávky v celkovém objemu tis. Kč. Druhy dávek při skončení služebního poměru, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem a porovnání s rokem 2012 a stavem v prosinci 2013 jsou uvedeny v následující tabulce: 90

95 rok 2012 rok 2013 z toho prosinec 2013 průměrná vyplacený počet průměrná vyplacený počet průměrná vyplacený druh dávky počet vypl. výše dávky objem vypl. výše dávky objem vypl. výše dávky objem dávek v Kč v tis. Kč dávek v Kč v tis. Kč dávek v Kč v tis. Kč Dávky při skončení služebního poměru x x x výsluhový příspěvek odchodné odbytné úmrtné Celkem Největší objem prostředků v částce tis. Kč byl vyplacen na výsluhový příspěvek, který je poskytován podle ustanovení zákona č. 221/1999 Sb., 15) o vojácích z povolání. Oproti roku 2012 celkový objem prostředků klesl o tis. Kč, tj. o 0,58 %. Druhou největší vyplacenou dávkou ( tis. Kč) bylo odchodné, které je vypláceno vojákovi z povolání, kterému vznikl nárok na výplatu výsluhového příspěvku, a který místo výplaty tohoto příspěvku nezvolil výplatu odbytného. Oproti roku 2012 se vyplacený objem této dávky snížil o tis. Kč, tj. o 6,56 %. Odbytné je alternativní dávka, která je vyplácena propuštěnému vojákovi při splnění podmínek stanovených zákonem, a který si při splnění podmínek pro nárok na výsluhový příspěvek nezvolil jeho výplatu. V roce 2013 výše vyplacených peněžních prostředků na odbytné činila tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo ke snížení této dávky, a to o tis. Kč, tj. o 7,96 %. Sociální dávky vyplácené mimo závazný ukazatel Ostatní sociální dávky Na výplaty podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., 50) o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd, zákona č. 357/2005 Sb., 35) o ocenění účastníků národního boje za osvobození Československa, bylo oprávněným osobám z rozpočtu kapitoly MO vyplaceno celkem tis. Kč. Druhy poskytnutých dávek, jejich počet, průměrná výše a celkový vyplacený objem jsou uvedeny v porovnání s rokem 2012 v následující tabulce: 91

96 Rok 2012 Rok 2013 Druh odškodnění Počet Průměrná Vyplacený Počet Průměrná Vyplacený vyplacených dávek výše dávky v Kč objem v tis. Kč vyplacených dávek výše dávky v Kč objem v tis. Kč Podle NV č. 622/2004 Sb Podle zákona č. 357/2005 Sb. 1 a Podle zákona č. 357/2005 Sb. 5 a Celkem Příplatky podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., 50) o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd, byly vypláceny 45 oprávněným příjemcům v celkové částce tis. Kč, na základě zákona č. 357/2005 Sb., 35) o ocenění účastníků národního boje za osvobození Československa, byly vypláceny 472 oprávněným příjemcům v celkové částce tis. Kč. Oproti roku 2012 se celkový objem vyplacených peněžních prostředků snížil v důsledku přirozeného úbytku oprávněných příjemců o tis. Kč, tj. o 12,68%. Tyto peněžní prostředky nebyly součástí ukazatele Ostatní sociální dávky Zajištění státní sportovní reprezentace Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2013 v celkové výši tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 102,48 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 74,81 bylo ovlivněno zejména navýšením na rekonstrukci budovy lázní Juliska a sportovní vybavení ASC Dukla. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o tis. Kč, 92

97 tj. o 26,58 %, z toho čerpání běžných výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 12,97 % a kapitálových výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 60,65 %. V průběhu roku byly čerpány peněžní prostředky v prvním čtvrtletí na 13,13 %, ve druhém čtvrtletí na 24,68 %, ve třetím na 22,55 % a ve čtvrtém čtvrtletí na 39,64 %. Rozhodující vliv na nerovnoměrnost čerpání měl průběh akviziční činnosti a ve čtvrtém čtvrtletí byly ukončeny a financovány akce související s údržbou a opravami nemovité infrastruktury užívané ASC DUKLA a byly centrálně pořizované pohonné hmoty pro provoz automobilní techniky ASC DUKLA. V případě běžných výdajů z rozpočtové kapitoly MŠMT bylo procento čerpání nejvyšší ve čtvrtém čtvrtletí, kdy probíhalo nejvíce zahraničních klimatických sportovních soustředění jednotlivých ASO DUKLA a uskutečnil se nákup sportovního materiálu vyrobeného v závěru roku. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do dvou výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je uveden v následující tabulce: Výdajový blok a okruh Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání čerpání k RpZ Z toho čerpání (v tis. Kč) Rozpočet MRZ NNV Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MŠMT Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MO BV ,95% KV ,36% Celkem ,79% BV ,63% KV ,49% Celkem ,60% Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MŠMT Na sportovní reprezentaci z kapitoly MŠMT byl rozpočtovými opatřeními navýšen limit na tis. Kč. Celkové čerpání rozpočtových prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 98,79 % rozpočtu po změnách. 93

98 Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 3,63 % bylo ovlivněno zejména navýšením na nákup osmi mikrobusů pro zabezpečení sportovní přípravy jednotlivých ASO ASC DUKLA. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o tis. Kč, tj. o 2,37 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 64,52 % a běžných výdajů bylo nižší o 112 tis. Kč, tj. o 0,07 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (2 004 tis. Kč) a pojistné ( tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, nákup materiálu ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup potravin ve výši tis. Kč, - nákup náhradní dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši tis. Kč, - nákup munice ve výši 684 tis. Kč, - nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši tis. Kč, nákup služeb ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nájemné za majetek ve výši tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši 920 tis. Kč, - nákup služeb k zabezpečení osob (např. chemické čištění výstroje a praní prádla) ve výši tis. Kč, 94

99 ostatní nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši tis. Kč, neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ve výši tis. Kč, nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč, z toho např. na: - pořízení ostatních strojů přístrojů a zařízení ve výši 873 tis. Kč, - nákup zbraní ve výši tis. Kč, - nákup silničních kol ve výši tis. Kč, - videozařízení pro individuální akrobacii ve výši tis. Kč Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MO Na výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MO stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč, tj. 104,60 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč a prostředky z přijatých pojistných událostí ve výši 61 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV Celkem , Běžné , Kapitálové , Celkem , Běžné , Kapitálové , Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 197,13 % bylo ovlivněno zejména navýšením na rekonstrukci budov a nákup sportovní techniky (kanoí, kajaků, trenažérů, pušek, posilovacích strojů apod.). Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o tis. Kč, tj. o 45,17 %, z toho čerpání kapitálových 95

100 výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 60,42 % a běžných výdajů bylo vyšší o tis. Kč, tj. o 31,36 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (2 625 tis. Kč) a pojistné ( tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, nákup materiálu ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč, - nákup materiálu ve výši tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši tis. Kč, nákup služeb ve výši tis. Kč, z toho např. na: - nájemné za movitý a nemovitý majetek ve výši tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši 311 tis. Kč, - nákup služeb k zabezpečení provozu majetku ve výši tis. Kč, - nákup ostatních služeb ve výši tis. Kč, ostatní nákupy ve výši tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši tis. Kč, neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ve výši tis. Kč, nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč, z toho např.: - budovy, haly a stavby včetně technického zhodnocení (Praha rekonstrukce budovy lázní Juliska) ve výši tis. Kč, - nákup výpočetní techniky ve výši tis. Kč, - nákup sportovní techniky (kanoe, kajaky, trenažéry, pušky, posilovací stroje) ve výši tis. Kč. 96

101 1.7. PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE PLATOVÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE Čerpání platových a souvisejících výdajů bylo ve výši 34,87 % čerpání objemu celkových výdajů státního rozpočtu kapitoly MO, přičemž jejich realizace vyplývá z příslušných zákonů a nařízení vlády ČR. Do platových a souvisejících výdajů byly začleněny: prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP ). Vývoj čerpání platových a souvisejících výdajů kapitoly MO v letech po jednotlivých skupinách výdajů byl následující: (v tis. Kč) Oblast výdajů Index 2013/2012 Prostředky na platy ,31 Ostatní platby za provedenou práci ,48 Povinné pojistné ,36 Příděl do FKSP ,33 Platové a související výdaje celkem ,71 Rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2013 byl stanoven objem platů a souvisejících výdajů v celkové výši tis. Kč. V hodnoceném období byl tento limit zvýšen o tis. Kč na částku tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo ke snížení čerpání platů a souvisejících výdajů celkem o tis. Kč, tj. 2,29 %, a to zejména snížením výdajů na: - prostředky na platy tis. Kč, - ostatní platby za provedenou práci tis. Kč. Důvody snížení jednotlivých oblastí výdajů jsou uvedeny samostatně v jednotlivých částech Celkové čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tj. 99,46 % rozpočtu po 97

102 změnách podle 47, odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. 2), tj. včetně použití mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč, mimorozpočtové zdroje ve výši 537 tis. Kč). Skutečné čerpání platů a souvisejících výdajů, bez použitých mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů, činilo tis. Kč, tj. 98,12 % rozpočtu po změnách. V roce 2013 byly platy a související výdaje čerpány takto: (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % čerpání k RpZ ENNV k Oblast výdajů Rozpočet MRZ NNV Celkem Platy , OPPP , Pojistné , Příděl FKSP , Celkem , Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny peněžní prostředky v celkové výši tis. Kč, z toho: prostředky na platy tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci tis. Kč, povinné pojistné tis. Kč, příděl FKSP 653 tis. Kč. Platové a související výdaje spolufinancové z rozpočtu EU Na spolufinancování projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů EU byly v roce 2013 výdaje na platové a související výdaje realizovány v rámci následujících operačních programů: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byly tyto výdaje realizovány ve 2 projektech: 98

103 CZ.1.05/4.1.00/ Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské technologie, (období realizace ) CZ.1.05/4.1.00/ Laboratorní a učební blok UO pro výuku studijního oboru Materiálové a technologické inženýrství (období realizace ). Přehled o stavu čerpání peněžních prostředků v roce 2013 uvádí následující tabulka: (v tis. Kč) Ukazatel spolufinancování ČR ze SR spolufinancování z prostředků EU Celkem Platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné celkem Z toho: Platy OPPP Pojistné Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly tyto výdaje realizovány ve 3 projektech: CZ.1.07/2.2.00/ Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (období realizace ) CZ.1.07/1.500/ Virtuální studovna Vojenská střední a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové (období realizace ) CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu Ekonomika a management (období realizace ). Přehled o stavu čerpání peněžních prostředků v roce 2013 uvádí následující tabulka: (v tis. Kč) Ukazatel spolufinancování ČR ze SR spolufinancování z prostředků EU Celkem Platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné celkem Z toho: Platy OPPP Pojistné

104 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byly tyto výdaje realizovány ve 2 projektech: CZ.1.04/3.3.00/ Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce (období realizace ) CZ.1.04/4.1.00/ Efektivní vnitřní kontrola v rezortu Ministerstva obrany (období realizace ). Přehled o stavu čerpání peněžních prostředků v roce 2013 uvádí následující tabulka: (v tis. Kč) Ukazatel spolufinancování ČR ze SR spolufinancování z prostředků EU Celkem Platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné celkem Z toho: Platy OPPP Pojistné Komunitární program ERASMUS Zahraniční vzdělávání v rámci programu Erasmus zahrnovalo jak vzdělávání našich příslušníků, tzn. studentů i učitelů, zároveň však recipročně i vzdělávání obou těchto kategorií účastníků na Univerzitě obrany Brno. Mezinárodní aktivity v rámci programu Erasmus probíhaly v roce 2013 v těchto oblastech: studijní pobyty studentů, studijní stáže studentů, výukové pobyty akademických pracovníků a školení akademických pracovníků. Základem pro tyto aktivity bylo uzavření bilaterálních dohod mezi Univerzitou obrany Brno a partnerskou zahraniční vysokou školou, která rovněž vlastní University Charter nebo Extended University Charter, na jehož základě je možno vysílat studenty i na studijní stáže. Přehled o stavu čerpání peněžních prostředků v roce 2013 uvádí následující tabulka: 100

105 (v tis. Kč) Ukazatel spolufinancování ČR ze SR spolufinancování z prostředků EU Celkem Platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné celkem Z toho: Platy OPPP Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši tis. Kč (v tom prostředky na výzkum, vývoj a inovace ve výši tis. Kč), z toho na platy zaměstnanců ve výši tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci ve výši tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet rozpočtovými opatřeními zvýšen o tis. Kč. Rozpočet po změnách výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci po všech provedených rozpočtových opatřeních podle 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. 2) byl v roce 2013 stanoven ve výši tis. Kč (v tom prostředky na výzkum, vývoj a inovace upraveny na částku tis. Kč), z toho na platy zaměstnanců ve výši tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši tis. Kč. Přehled o rozpočtu výdajů a porovnání s rokem 2012 včetně nevyčerpaných prostředků státního rozpočtu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů za platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci je uveden v následujícím přehledu: 101

106 Rok Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k Celkem Platy a OPPP , z toho: - platy , OPPP , Státní správa Platy a OPPP , z toho: - platy , OPPP , Ostatní Platy a OPPP , z toho: - platy , OPPP , NNV k Celkem Platy a OPPP , z toho: - platy , OPPP , Státní správa Platy a OPPP , z toho: - platy , OPPP , Ostatní Platy a OPPP , z toho: - platy , OPPP , V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši tis. Kč. Nevyčerpané prostředky budou využity v roce 2014 mimo jiné na výplatu zvláštního příplatku, který je poskytován v cizí měně příslušníkům AČR vykonávajícím službu v zahraničí a další provozní výdaje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. 2) Přehled o vývoji čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů na roky v rozdělení na občanské zaměstnance a vojáky z povolání je uveden v následujícím grafickém přehledu: 102

107 (v tis. Kč) Přehled vývoje čerpání prostředků na platy a OPPP za roky Občanští zaměstnanci Vojáci z povolání Celkem Závazné limity regulace zaměstnanosti Kapitole MO byly stanoveny Ministerstvem financí závazné limity regulace zaměstnanosti, tj. vnitřní limity prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a limity počtů osob v souhrnech pro státní správu (v tom pro ústřední orgán a pro správu ve složkách obrany), pro ostatní složky mimo státní správu a pro příspěvkové organizace. Plnění v jednotlivých kategoriích za rok 2013 je blíže popsáno v následující tabulce: 103

108 (v jednotkách osob) Počty zaměstnanců Kategorie zaměstnanců Limit Skutečnost (S) Rozdíl S/U Stanovený Upravený (U) a) státní správa Vojáci z povolání v tom: - ústřední orgán správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad Vojáci z povolání celkem a) státní správa Občanští zaměstnanci v tom: - ústřední orgán správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad Občanští zaměstnanci celkem Zaměstnanci celkem a) státní správa v tom: - ústřední orgán správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad Zaměstnanci celkem Oproti roku 2012 došlo ke snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 402 osob. Celková nenaplněnost systemizovaných míst v roce 2013 činila osob. Z této nenaplněnosti bylo neobsazeno 846 míst plánovaných pro vojáky z povolání a 297 míst pro občanské zaměstnance. Příčinou neobsazení míst plánovaných pro vojáky z povolání je zejména zvýšená odchodovost vojáků z povolání po splnění závazků. Porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců dosaženého v letech 2012 a 2013 podle kategorií zaměstnanců je uvedeno v následující tabulce: 104

109 Kategorie zaměstnanců Průměrné přepočtené počty 2012 Vojáci z povolání Průměrné přepočtené počty 2013 (v jednotkách osob) Meziroční rozdíl a) státní správa v tom: - ústřední orgán správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu Vojáci z povolání celkem Občanští zaměstnanci a) státní správa v tom: - ústřední orgán správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: Vojenský vlečkový úřad Občanští zaměstnanci celkem Zaměstnanci celkem a) státní správa v tom: - ústřední orgán správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: Vojenský vlečkový úřad Zaměstnanci celkem Průměrný přepočtený počet zaměstnanců státní správy činil osob, z toho ústřední orgán osob a správa ve složkách obrany 609 osob. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ostatních složek mimo státní správu činil osob (v tom u organizační složky státu - Vojenského vlečkového úřadu Praha 9 osob). Rozpočtové počty pro rok 2013 byly stanoveny ve výši osob. V průběhu roku 2013 došlo ke snížení o 774 osob (z toho ústřední orgán o 98 osob, správa ve složkách obrany o 33 osob a ostatní organizační složky státu o 643 osob) zejména rozsáhlými organizačními změnami. Porovnání zaměstnanosti v letech podle jednotlivých kategorií a dále samostatně za vojáky z povolání a samostatně za občanské zaměstnance je uvedeno v následujících grafických přehledech: 105

110 Porovnání skutečného vývoje zaměstnanosti podle jednotlivých kategorií za roky Občanští zaměstnanci Vojáci z povolání Zaměstnanci celkem Porovnání vývoje zaměstnanosti za vojáky z povolání za roky limit stanovený limit po změnách skutečnost

111 Porovnání vývoje zaměstnanosti za občanské zaměstnance za roky limit stanovený limit po změnách skutečnost Příspěvkové organizace Ministerstvo obrany je zřizovatelem celkem 9 příspěvkových organizací. Z uvedeného počtu podléhá regulaci zaměstnanosti stanovené Ministerstvem financí následujících 5 příspěvkových organizací: Vojenské lázeňské a rekreační zařízení (VLRZ) V rámci rozpisu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2013 byl VLRZ stanoven závazný objem mzdových prostředků pro hlavní činnost ve výši tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců 590 osob. Ke dni byl závazný objem mzdových prostředků pro hlavní činnost upraven na tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců na 575 osob. Závazný objem mzdových prostředků a přepočtený počet zaměstnanců stanovený pro rok 2013 v rámci hlavní činnosti byl plně vyčerpán a splněn. Rozbor zaměstnanosti, čerpání prostředků na platy a ostatních osobních nákladů ke dni je uveden v následující tabulce: 107

112 (v tis. Kč) Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % čerpání k RpZ Závazný objem mzdových nákladů ,00 Z toho: Platy ,00 Průměrný měsíční plat za rok 2013 v rámci hlavní činnosti činil Kč. Nedočerpané rozpočtové prostředky jsou zůstatkem fondu odměn, který k činil tis. Kč. Vzhledem k tomu, že VLRZ není v prvotní fázi schopna vzhledem k charakteru své činnosti rozdělit mzdové náklady na hlavní a jinou činnost, používá pro rozdělení objemu mzdových nákladů na hlavní a jinou činnost při jejich plánování a stanovování podkladů závazného ukazatele objemu mzdových prostředků klíčování nákladů v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. 44) U mzdových nákladů, které jsou společné za hlavní a jinou činnost, a tudíž jsou co do své výše těžko rozlišitelné, používá klíčování těchto nákladů v poměru výše výnosů docílených v hospodářské činnosti k výnosům docíleným v hlavní činnosti, včetně příspěvku na provoz. Armádní servisní, příspěvková organizace (AS-PO) V rámci rozpisu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2013 byly pro AS-PO stanoveny závazné objemy mzdových prostředků v celkové výši tis. Kč, z toho platové prostředky ve výši tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši tis. Kč, a to pro přepočtený počet 268 zaměstnanců. Pro rok 2013 byla provedena úprava stanovených závazných ukazatelů, a to v následujícím rozsahu: - závazný objem mzdových prostředků upraven na tis. Kč, z toho platové prostředky ve výši tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši tis. Kč, - přepočtený počet na 283 zaměstnanců. Rozbor zaměstnanosti, čerpání prostředků na platy a ostatních osobních nákladů ke dni je uveden v následující tabulce: 108

113 (v tis. Kč) Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % čerpání k RpZ Závazný objem mzdových nákladů ,18 Z toho: Platy ,77 Ostatní osobní náklady (OON) ,92 AS-PO mělo ke dni průměrný přepočtený počet zaměstnanců 254 s průměrným měsíčním platem tis. Kč. Nedočerpané rozpočtové prostředky jsou zůstatkem fondu odměn, který k činil tis. Kč. Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu Ministerstva obrany (CASRI) a) Zdroje z kapitoly MO V rámci rozpisu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2013 byly pro CASRI stanoveny závazné objemy mzdových prostředků v celkové výši tis. Kč, z toho platové prostředky ve výši tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 45 tis. Kč, a to pro přepočtený počet 10 zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 9,6 zaměstnanců ze stanovených 10 osob (3 zkrácené pracovní úvazky). Na prostředky na platy bylo vynaloženo tis. Kč. Čerpání mzdových prostředků bylo rovnoměrné. Ostatní osobní náklady byly pokryty částkou 45 tis. Kč. Průměrná dosažená mzda činila Kč. b) Zdroje z kapitoly MŠMT Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců činil 12,6 zaměstnanců ze stanovených 15 osob (1 zaměstnanec na zkrácený pracovní úvazek, dvě pracovní místa neobsazena). Na prostředky na platy bylo vynaloženo tis. Kč. Čerpání mzdových prostředků bylo rovnoměrné. Průměrná dosažená mzda činila Kč. Handball club DUKLA Praha Stanovený počet na rok 2013 činil 19 osob. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k byl 17,72 osob (93 %). Limit prostředků na platy byl čerpán ve výši tis. Kč, tj. 100 % stanoveného limitu na rok Ostatní osobní náklady byly využity ve výši 130 tis. Kč, tj. 100 % ročního limitu. Průměrná dosažená mzda činila Kč. 109

114 Volejbalový klub DUKLA Liberec Stanovený počet na rok 2013 činil 18 osob. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2013 činil 16,75 osob (93 %). Limit prostředků na platy ve výši tis. Kč a limit ostatních osobních nákladů ve výši 336 tis. Kč byl vyčerpán na 100 %. Průměrná dosažená mzda činila Kč Prostředky na platy Objem prostředků určených na platy zaměstnanců byl pro kapitolu MO stanoven v celkové výši tis. Kč. Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců ve státní správě byl stanoven ve výši tis. Kč (z toho u ústředního orgánu tis. Kč a u správy ve složkách obrany tis. Kč). Prostředky na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu byly stanoveny ve výši tis. Kč. V průběhu roku byl stanovený rozpočet rozpočtovými opatřeními snížen o tis. Kč. Rozpočet po změnách výdajů na platy zaměstnanců po všech provedených rozpočtových opatřeních podle 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. 2) byl v roce 2013 stanoven na tis. Kč. Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců ve státní správě byl upraven na částku tis. Kč (z toho u ústředního orgánu tis. Kč a u správy ve složkách obrany tis. Kč). Prostředky na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu byly upraveny na částku ve výši tis. Kč. Přehled o rozpočtu výdajů a porovnání s rokem 2012 včetně peněžních prostředků převedených k do nároků z nespotřebovaných výdajů za platy zaměstnanců je uveden v následujícím přehledu: 110

115 Rok Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k Celkem platy , Státní správa platy , v tom: ústřední orgán , správa ve složkách obrany , Ostatní platy , v tom Vojenský vlečkový úřad , NNV k Celkem platy , Státní správa platy , v tom: ústřední orgán , správa ve složkách obrany , Ostatní platy , v tom Vojenský vlečkový úřad , Platové prostředky byly čerpány ke dni ve výši tis. Kč. Ve státní správě byly čerpány prostředky ve výši tis. Kč (z toho ústřední orgán ve výši tis. Kč a správa ve složkách obrany ve výši tis. Kč). Prostředky na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu byly čerpány ve výši tis. Kč. V roce 2013 byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let v oblasti prostředků na platy ve výši tis. Kč (v tom prostředky na výzkum, vývoj a inovace ve výši 276 tis. Kč), z toho ve státní správě 265 tis. Kč a v ostatních složkách mimo státní správu ve výši tis. Kč, které byly využity k motivaci vojáků z povolání a občanských zaměstnanců, kteří v roce 2013 plnili zvlášť významné služební a pracovní úkoly a k výplatě pohyblivých složek platu. Mimorozpočtové zdroje byly čerpány v celkové výši 180 tis. Kč, z toho: peněžité dary ve výši 22 tis. Kč, prostředky ze zahraničí ve výši 158 tis. Kč. Platy zaměstnanců organizačních složek státu v rámci kapitoly MO byly vypláceny podle zákona č. 262/2006 Sb. 9) a zákona č. 143/1992 Sb. 31), nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 52) a nařízení vlády č. 565/2006 Sb. 51) 111

116 2012 a 2013: Následující tabulka obsahuje porovnání průměrných měsíčních platů v letech (v Kč) Kategorie zaměstnanců Vojáci z povolání a) státní správa v tom: - ústřední orgán správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad Vojáci z povolání celkem Občanští zaměstnanci a) státní správa v tom: - ústřední orgán správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad Občanští zaměstnanci celkem Zaměstnanci celkem Průměrný měsíční plat v roce 2012 Průměrný měsíční plat v roce 2013 Meziroční rozdíl a) státní správa v tom: - ústřední orgán správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad Zaměstnanci celkem Příčinou meziročního zvýšení průměrného platu je zejména zabezpečení realizace 4. doplňku Kolektivní smlouvy 2012 (zařazení občanských zaměstnanců do platového stupně podle doby započitatelné praxe podle nařízení vlády č. 564/2006. Sb. 52), které bylo provedeno s účinností od 1. října 2013). Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky v celkové výši tis. Kč v členění po specifických závazných ukazatelích na zajištění: zajištění obrany ČR ozbrojenými silami tis. Kč, vytváření a rozvoje systému obrany státu tis. Kč, zajištění výkonu státní správy v působnosti MO tis. Kč, zajištění strategického zpravodajství 2 tis. Kč, 112

117 zajištění podpory prezidenta ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 23 tis. Kč, zajištění státní sportovní reprezentace 715 tis. Kč. Přehled o vývoji čerpání platových prostředků za roky je uveden v následujícím grafickém přehledu: Přehled o vývoji čerpání platových prostředků za roky (v tis. Kč) Ostatní organizační složky státu Státní správa celkem Platy celkem Platy zaměstnanců v pracovním poměru Na platy občanských zaměstnanců bylo vynaloženo celkem tis. Kč (v tom 437 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let a 180 tis. Kč mimorozpočtových zdrojů). Při dosaženém průměrném přepočteném počtu občanských zaměstnanců představuje průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců částku Kč. Oproti roku 2012 došlo ke zvýšení průměrného platu o 394 Kč. Na mimořádných odměnách bylo vyplaceno tis. Kč, tj. 2,21 % z vyplacených prostředků na platy (v roce 2012 částka tis. Kč, tj. 3,34 % z vyplacených prostředků na platy). Průměrná roční výše vyplacené mimořádné odměny činí Kč (v roce 2012 částka Kč). 113

118 Na pohyblivých složkách platu, tj. plat a příplatek za práci přesčas, příplatek za práci v sobotu a v neděli, v noci, ve svátek a odměna za pracovní pohotovost bylo vyplaceno celkem tis. Kč, tj. 2,18 % z vyplacených prostředků na platy (v roce 2012 částka tis. Kč, tj. 2,29 % z vyplacených prostředků na platy). Průměrná měsíční výše vyplacených pohyblivých složek platu činí 578 Kč (v roce 2012 částka 599 Kč). Počty občanských zaměstnanců, objemy vyplacených platů a průměrné platy jsou uvedeny v následující tabulce: Občanští zaměstnanci Průměrné přepočtené počty osob Objemy vyplacených platů (v tis. Kč) Průměrné platy (v Kč) Státní správa celkem v tom: ústřední orgán správa ve složkách obrany Ostatní složky mimo státní správu v tom: Vojenský vlečkový úřad Celkem Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Na platy vojáků z povolání bylo vynaloženo celkem tis. Kč (v tom tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let). Při dosaženém průměrném přepočteném počtu vojáků z povolání představuje průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců částku Kč. Oproti roku 2012 došlo ke zvýšení průměrného platu o 87 Kč. Na mimořádných odměnách bylo vyplaceno tis. Kč (v roce 2012 částka tis. Kč). Průměrná roční výše vyplacené mimořádné odměny činí Kč, tj. 1,84 % z vyplacených prostředků na platy (v roce 2012 částka Kč, tj. 2,27 % z vyplacených prostředků na platy). Na pohyblivých složkách platu, tj. plat a příplatek za práci přesčas, příplatek za práci v sobotu a v neděli, v noci, ve svátek a odměna za pracovní pohotovost bylo vyplaceno celkem tis. Kč (v roce 2012 částka tis. Kč). Průměrná měsíční výše vyplacených pohyblivých složek platu činí Kč, tj. 4,23 % z vyplacených prostředků na platy (v roce 2012 částka Kč, tj. 4,37 % z vyplacených prostředků na platy). Počty vojáků z povolání, objemy vyplacených platů a průměrné platy jsou uvedeny v následující tabulce: 114

119 Průměrné Objemy Průměrné Vojáci z povolání přepočtené počty vyplacených platů platy osob (v tis. Kč) (v Kč) Státní správa platy v tom: - ústřední orgán správa ve složkách obrany Ostatní složky mimo státní správu Celkem Ostatní platby za provedenou práci Schválený rozpočet určený na ostatní platby za provedenou práci byl stanoven v celkové výši tis. Kč (v tom prostředky na výzkum, vývoj a inovace ve výši tis. Kč), z toho pro státní správu ve výši tis. Kč a pro ostatní složky mimo státní správu ve výši tis. Kč (z toho organizační složka státu Vojenský vlečkový úřad Praha ve výši 38 tis. Kč). V průběhu roku byl stanovený rozpočet zvýšen rozpočtovými opatřeními o tis. Kč. Toto zvýšení bylo realizováno zejména k pokrytí zmírnění negativních dopadů v celkové příjmové úrovni vojáků z povolání v důsledku zahrnutí přídavku na bydlení do základu pro výpočet daně z příjmu a do vyměřovacího základu pro výpočet povinného pojistného. Další navýšení bylo realizováno z kapitoly MŠMT k pokrytí výdajů státní sportovní reprezentace a z dalších kapitol k pokrytí výdajů na výzkum, vývoj a inovace. Rozpočet po změnách na ostatní platby za provedenou práci po všech provedených rozpočtových opatřeních podle 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. 2) byl v roce 2013 stanoven na tis. Kč (v tom prostředky na výzkum, vývoj a inovace ve výši tis. Kč), z toho ve státní správě byly upraveny na částku tis. Kč a u ostatních složek mimo státní správu byly upraveny na částku tis. Kč (z toho organizační složce státu Vojenskému vlečkovému úřadu Praha na částku 279 tis. Kč). Přehled o rozpočtu výdajů a porovnání s rokem 2012 včetně peněžních prostředků převedených k do nároků z nespotřebovaných výdajů za ostatní platby za provedenou práci je uveden v následujícím přehledu: 115

120 (v tis. Kč) Rok Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k Celkem OPPP , Státní správa OPPP , v tom: ústřední orgán , správa ve složkách obrany , Ostatní OPPP , v tom Vojenský vlečkový úřad , NNV k Celkem OPPP , Státní správa OPPP , v tom: ústřední orgán , správa ve složkách obrany , Ostatní OPPP , v tom Vojenský vlečkový úřad , Nižší čerpání oproti roku 2012 v celkové výši tis. Kč je zapříčiněno zejména snížením výdajů na zvláštní příplatek v cizí měně, který je vyplácen příslušníkům AČR v misích. Celkový přehled o struktuře a objemech čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v roce 2013 je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Čerpání z toho: náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další voj. službu kázeňské odměny osob ostatních vojáků 90 odměny vojákům v aktivní záloze dobrovolné z toho: ostatní osobní výdaje Celkem Ostatní platby za provedenou práci Zvláštní příplatek příslušníků AČR v misích v cizí měně Odstupné Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu Ostatní osobní výdaje zaměstnanců a náležitosti představitelů státní moci dopady příjmové úrovně vojáků z povolání kázeňské odměny vojáků z povolání platy a odchodné představitelů státní moci Rozhodující položkou této skupiny výdajů byly prostředky vyplacené jako kázeňské odměny ve výši tis. Kč ke zmírnění negativních dopadů příjmové úrovně vojáků z povolání podle 52 odst. písm. c) zákona č. 221/1999 Sb. 15) (z toho tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů). 116

121 Další podstatnou část čerpání rozpočtu v oblasti ostatních plateb za provedenou práci tvořily prostředky vyplacené jako zvláštní příplatek, který je poskytován v cizí měně podle ustanovení 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb. 31) příslušníkům AČR vykonávajícím službu v zahraničí, a to ve výši tis. Kč (z toho tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů). Oproti roku 2012 došlo ke snížení těchto výdajů o tis. Kč v důsledku utlumování účasti ČR v mnohonárodních silách v zahraničí na území Afghánistánu. Průměrný počet vojáků, kterým byl v roce 2013 vyplácen zvláštní příplatek činil 489 osob, v roce 2012 byl průměrný počet 739 osob. Výše zvláštního příplatku je stanovena v závislosti na vojenské hodnosti vojáka, klimatických podmínkách v místě nasazení a míře ohrožení života a zdraví spojeném s vedením bojové činnosti a pohybuje se v rozpětí mezi USD až USD. Průměrná výše zvláštního příplatku činila USD (v roce 2012 činila průměrná výše USD). Dále byly hrazeny následující výdaje na ostatní platby za provedenou práci: odstupné hrazené podle 67 zákona č. 262/2006 Sb. 9), které bylo vyplaceno ve výši tis. Kč vyplacené zaměstnancům, se kterými byl rozvázán pracovní poměr v důsledku organizačních změn (z toho tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů), odměny poskytované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákona č. 262/2006 Sb. 9), tj. dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti v celkové výši tis. Kč (z toho 252 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů a tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů), kázeňské odměny vojákům z povolání podle zákona č. 221/1999 Sb. 15), ve výši tis. Kč, náležitosti představitelů státní moci ve výši tis. Kč, peněžní náležitosti podle zákona č. 220/1999 Sb. 14) a zákona č. 585/2004 Sb. 23), tj. náležitosti vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení a odměny vojákům v aktivní záloze, byly vyplaceny vojákům v celkové výši tis. Kč. Z této částky činilo 660 tis. Kč na výplatu náležitostí osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu (z toho 30 tis. Kč 117

122 z nároků z nespotřebovaných výdajů), 90 tis. Kč na kázeňské odměny a tis. Kč na výplatu odměn aktivním zálohám. V závěru roku 2013 zůstaly nevyužity prostředky v celkové výši tis. Kč, které byly převedeny k do nároků z nespotřebovaných výdajů v následujícím členění: v důsledku restrukturalizace jednotek a postupným snižováním počtů příslušníků mnohonárodních sil v zahraničí zůstalo nevyčerpáno u zvláštního příplatku tis. Kč, v důsledku snížení požadavků na uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebyly využity prostředky na výplatu odměn za tyto práce v celkové výši tis. Kč, v důsledku nedodržení termínu propuštění občanských zaměstnanců tis. Kč, nebyly čerpány prostředky na odměny vojákům v aktivní záloze dobrovolné a náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu (312 tis. Kč), platy představitelů státní moci (276 tis. Kč) a kázeňské odměny určené pro vojáky z povolání ( tis. Kč) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na povinné pojistné placené zaměstnavatelem v celkové výši tis. Kč (z toho organizační složka státu Vojenský vlečkový úřad Praha ve výši tis. Kč). V průběhu roku byl schválený rozpočet rozpočtovými opatřeními snížen o tis. Kč. Rozpočet po změnách výdajů na povinné pojistné placené zaměstnavatelem po všech provedených rozpočtových opatřeních podle 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. 2) byl v roce 2013 stanoven na tis. Kč. Organizační složce státu Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byl závazný ukazatel upraven na částku tis. Kč. 118

123 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno v celkové výši tis. Kč, tj. 98,30 % rozpočtu po změnách (z toho 105 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů a tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů). Výdaje v této oblasti představovaly rozpočtové prostředky vynaložené podle zákona č. 589/1992 Sb. 40) a zákona č. 592/1992 Sb. 41) Přehled o rozpočtu výdajů a porovnání s rokem 2012 včetně nevyčerpaných rozpočtových prostředků převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k za povinné pojistné je uveden v následujícím přehledu: Rok Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Sociální pojistné ve výši 25 % z vyměřovacího základu Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Vojáci z povolání , Občanští zaměstnanci , Ostatní , Celkem , v tom Vojenský vlečkový úřad , Zdravotní pojistné ve výši 9 % z vyměřovacího základu Vojáci z povolání , Občanští zaměstnanci , Ostatní , Celkem , v tom Vojenský vlečkový úřad , Povinné pojistné celkem , Sociální pojistné ve výši 25 % z vyměřovacího základu NNV k Vojáci z povolání , Občanští zaměstnanci , Ostatní , Celkem , v tom Vojenský vlečkový úřad , Zdravotní pojistné ve výši 9 % z vyměřovacího základu Z toho čerpání NNV k Vojáci z povolání , Občanští zaměstnanci , Ostatní , Celkem , v tom Vojenský vlečkový úřad , Povinné pojistné celkem , Oproti roku 2012 došlo v této oblasti k snížení čerpání o tis. Kč (z toho u sociálního pojistného o tis. Kč, tj. o 0,64 % a zdravotního pojistného o tis. Kč, tj. o 0,65 %). 119

124 Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky v celkové výši tis. Kč. Nevyčerpané prostředky budou využity v roce 2014 na provozní výdaje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. 2) Podle jednotlivých kategorií osob bylo vykázáno následující čerpání: Kategorie zaměstnanců Sociální pojistné ve výši 25% z vyměřovacího základu Zdravotní pojištění ve výši 9 % z vyměřovacího základu Celkem (v tis. Kč) Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Ostatní Celkem Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na převod prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb v celkové výši tis. Kč. Organizační složce státu Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly stanoveny tyto prostředky ve výši 30 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet rozpočtovými opatřeními snížen o tis. Kč. Rozpočet po změnách dosáhl výše tis. Kč. Organizační složce státu Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly tyto prostředky upraveny na částku 29 tis. Kč. Pro účely zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, bývalých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. 49), byl fond vytvořen základním přídělem, který činí 1 % z ročního objemu výdajů na platy, tj. ve skutečné výši tis. Kč, tj. 99,30 % rozpočtu po změnách. V uvedené částce skutečného přídělu prostředků do FKSP jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2012 ve výši 13 tis. Kč. U organizační složky státu Vojenského vlečkového úřadu Praha činil skutečný příděl 29 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Přehled o rozpočtu výdajů a porovnání s rokem 2012 včetně rozpočtových prostředků převedených k do nároků z nespotřebovaných výdajů na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb je uveden v následujícím přehledu: 120

125 (v tis. Kč) Rok Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k FKSP , v tom Vojenský vlečkový úřad , NNV k FKSP , v tom Vojenský vlečkový úřad , Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 653 tis. Kč VÝDAJE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE CELKEM VČETNĚ PROGRAMŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů byly v roce 2013 závazným průřezovým ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO se schváleným rozpočtem výdajů ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšen o tis. Kč na tis. Kč. Tyto prostředky byly do kapitoly MO převedeny z jiných rozpočtových kapitol (Technologické agentury, Grantové agentury, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra). Čerpání v této oblasti výdajů bylo uskutečněno ve výši tis. Kč, což představuje 93,96 % rozpočtu po změnách. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč. Čerpání bez započtení výdajů z nároků z nespotřebovaných výdajů činilo tis. Kč, což je 86,78 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. 121

126 Srovnání souhrnných údajů v letech 2013 a 2012 za oblast výdajů na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů je uvedeno níže: Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k , NNV k , Ve srovnání s rokem 2012 bylo čerpání peněžních prostředků roku 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 0,70 %, což bylo způsobeno posílením nových a pokračujících projektů v programu Přehled o rozpočtu a skutečných výdajích v podrobném členění v rámci průřezového ukazatele na rok 2013 je uveden v následujícím přehledu: Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů v tom: Prostředky (oblast výdajů) ze státního rozpočtu celkem Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV NNV k , , v tom: institucionální podpora celkem účelová podpora celkem podíl prostředků zahraničních programů Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovaci Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji , , , , , , ,

127 Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací je uveden v části III. Tabulkové přílohy, Tabulka č Institucionální podpora celkem Výdaje na institucionální podporu byly v roce 2013 poskytovány v souladu s 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 8) Peněžní prostředky byly čerpány na výzkumné záměry, rozvoj výzkumných pracovišť resortu MO, zabezpečení veřejných soutěží a kontrolu plnění úkolů ve výzkumu, vývoji a inovacích a na mezinárodní spolupráci. Srovnání údajů roku 2013 s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: (v tis. Kč) Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k , NNV k , Ve srovnání s rokem 2012 bylo čerpání peněžních prostředků v roce 2013 nižší o tis. Kč, tj. o 13,65 %, což bylo způsobeno novým formulováním a přehodnocením koncepcí dlouhodobých záměrů rozvoje organizace Univerzity obrany Brno a Fakulty vojenského zdravotnictví Hradec Králové, kterým došlo k úspoře běžných výdajů a jejich přesunutí do roku Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl na závazný ukazatel institucionální podpora celkem stanoven rozpočet pro rok 2013 v celkové výši tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen o transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 30 tis. Kč na částku tis. Kč. V rámci průřezového ukazatele institucionální výdaje celkem byly zákonem č. 504/2012 Sb. 3) stanoveny dílčí průřezové ukazatele: Výdaje na institucionální podporu výzkumných organizací podle jimi zhodnocených výsledků (blíže specifikováno v části ) se schváleným rozpočtem výdajů ve výši tis. Kč, který dále nebyl upravován 123

128 a čerpáním ve výši tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč), Výdaje na institucionální podporu na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji (blíže specifikováno v části ) s rozpočtovými prostředky z přijatého transferu ve výši 30 tis. Kč a čerpáním rozpočtových prostředků ve výši 12 tis. Kč. Mimo dílčí průřezové ukazatele na institucionální podporu byly v rámci průřezového ukazatele institucionální výdaje celkem ze schváleného rozpočtu tis. Kč čerpány peněžní prostředky ve výši tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 828 tis. Kč). Tyto prostředky byly určeny zejména na úhradu každoročního poplatku na mezinárodní spolupráci do Evropské obranné agentury, na pokračující mezinárodní projekty ( IMA Necitlivá munice a stárnutí a FPNEM - Složení a výroba nových energetických materiálů ) a na financování podpory ostatních aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Peněžní prostředky v rámci institucionální podpory byly v roce 2013 součástí programu č Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany, v jehož rámci bylo realizováno financování podpory 4 výzkumných organizací Univerzity obrany Brno, Fakulty vojenského zdravotnictví Hradec Králové, příspěvkových organizací CASRI Praha a Ústřední vojenské nemocnice Vojenské fakultní nemocnice Praha na základě dosažených výsledků v předchozích letech. V souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. 8) byla zabezpečena podpora ostatních aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací - zabezpečení veřejných soutěží a veřejných zakázek a úhrada výdajů na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. (bližší specifikace programu je uvedena v části ). Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. V oblasti projektů mezinárodní spolupráce bylo nevyužití prostředků způsobeno zpožděním fakturace na mezinárodní projekt FPNEM Složení a výroba nových energetických materiálů a z důvodu úspory běžných výdajů u dlouhodobých koncepčních záměrů rozvoje organizace UO Brno a FVZ Hradec Králové. Dalším důvodem nedočerpání peněžních prostředků byla nižší cena nákupu přístrojového vybavení, materiálu a služeb 124

129 u některých komodit oproti původním odhadům. Nevyužité prostředky státního rozpočtu jsou plánované na navýšení výdajů na podporu výzkumných organizací kapitoly MO a na úhradu výdajů na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji v roce Účelová podpora celkem V rámci účelové podpory byly řešeny národní a resortní výzkumné a vývojové programy, včetně transferovaných účelových výdajů z jiných kapitol. Srovnání údajů roku 2013 s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: (v tis. Kč) Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k , NNV k , Ve srovnání s rokem 2012 bylo čerpání peněžních prostředků vyšší o tis. Kč, tj. o 4,95 %, což bylo způsobeno zahájením řady nových projektů v programu Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2013 stanoven zákonem č. 504/2012 Sb. 3) v celkové výši tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet navýšen rozpočtovými opatřeními o tis. Kč na částku tis. Kč. Tyto prostředky byly do kapitoly MO převedeny z rozpočtových kapitol Grantové agentury, Technologické agentury, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra v této struktuře: Na základě rozhodnutí Grantové agentury byly transferovány do kapitoly MO běžné výdaje v celkové výši tis. Kč, čerpáno bylo tis. Kč, tj. 95,81 % rozpočtu po změnách. Na základě žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly transferovány do kapitoly MO na projekty výzkumu a vývoje a specifický 125

130 vysokoškolský výzkum běžné výdaje v celkové výši tis. Kč, čerpány byly prostředky ve výši tis. Kč, tj. 81,19 % rozpočtu po změnách. Na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví byly převedeny do kapitoly MO v oblasti běžných výdajů rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč, čerpány byly ve výši tis. Kč, tj. 96,52 % rozpočtu po změnách. Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu byly transferovány do kapitoly MO běžné výdaje ve výši 935 tis. Kč, čerpáno bylo tis. Kč, tj. 130,77 % rozpočtu po změnách. V čerpání byly zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 482 tis. Kč. Na základě žádosti Ministerstva vnitra byly do kapitoly MO transferovány rozpočtové prostředky v oblasti běžných a kapitálových výdajů ve výši tis. Kč, čerpáno bylo tis. Kč, tj. 86,33 % rozpočtu po změnách. V čerpání byly zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 242 tis. Kč. Na základě rozhodnutí Technologické agentury byly do kapitoly MO převedeny na projekty obranného výzkumu a vývoje rozpočtové prostředky v oblasti běžných výdajů ve výši tis. Kč, čerpáno bylo tis. Kč, tj. 95,80 % rozpočtu po změnách. V čerpání byly zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 326 tis. Kč. V rámci ukazatele účelové podpory celkem byly zákonem č. 504/2012 Sb. 3) stanoveny dílčí průřezové ukazatele: Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (blíže specifikováno v části ) se schváleným rozpočtem výdajů ve výši tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na výši tis. Kč, čerpání peněžních prostředků bylo realizováno ve výši tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč), Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (blíže specifikováno v části ), s rozpočtovými prostředky přidělenými až na základě transferů 126

131 z jiných rozpočtových kapitol ve výši tis. Kč a čerpáním rozpočtových prostředků ve výši tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny peněžní prostředky ve výši tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. Část peněžních prostředků byla převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů z důvodu postoupení veřejné zakázky uchazečem na ÚHOS, a tím přesunutí financování do roku 2014 (Projekt PAPS Polní ambulantní pracoviště specialistů ve výši tis. Kč, Projekt POSS Polní operační sál specialistů ve výši tis. Kč). Dalším důvodem převodu peněžních prostředků do roku 2014 bylo dopracování předkládané dokumentace veřejné zakázky u projektu C4 ISSTAR Integrační modul senzorů C4 ISTAR pro OTS VŘ RozS OTS-ISTAR modul ve výši tis. Kč. Důvodem pro převedení tis. Kč do roku 2014 bylo i odložení realizace nákupu radiolokátoru na základě dodatku ke smlouvě. Jednalo se o projekt PzPK - Sněžka - M Inovace průzkumného a pořizovacího kompletu Sněžka ÚČELOVÁ PODPORA NA PROGRAMY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2013 stanoven zákonem č. 504/2012 Sb. 3) v celkové výši tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet navýšen o transfery z kapitol Ministerstva zdravotnictví, Technologické agentury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra ve výši tis Kč na částku tis. Kč. Srovnání údajů roku 2013 s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k , NNV k ,

132 Ve srovnání s rokem 2012 bylo čerpání peněžních prostředků vyšší o tis. Kč, tj. o 5,73 % z důvodu zahájení řady nových projektů v programu Transfery z jiných kapitol v částce tis. Kč byly čerpány ve výši tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů tis. Kč následovně: Na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví bylo převedeno do kapitoly MO v oblasti běžných výdajů celkem tis. Kč, čerpáno bylo tis. Kč, Na základě rozhodnutí Technologické agentury byly převedeny do kapitoly MO běžné výdaje v celkové výši tis. Kč, čerpáno bylo tis. Kč, z tohoto nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 326 tis. Kč, Na základě žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly převedeny do kapitoly MO běžné výdaje v celkové výši tis. Kč, čerpáno bylo tis. Kč, Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu byly převedeny do kapitoly MO běžné výdaje v celkové výši 935 tis. Kč, čerpáno bylo tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 482 tis. Kč, Na základě žádosti Ministerstva vnitra byly převedeny do kapitoly MO kapitálové a běžné výdaje ve výši tis. Kč, čerpáno bylo tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 242 tis. Kč. Rozpočtové prostředky vyčleněné na řešení 59 projektů podpory obranného výzkumu, vývoje a inovací v programu č Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace byly čerpány ve výši tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč). Bližší specifikace programu je uvedena v části ). Účelová podpora byla poskytnuta: 9 podnikatelským subjektům na 54 projektů v celkové výši tis. Kč (přehled je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 10) VOP CZ, s.p. na 4 projekty v celkové výši tis. Kč, RETIA, a.s. na 2 projekty ve výši tis. Kč, URC Systems, spol s r.o. na 4 projekty ve výši tis. Kč, 128

133 Vojenskému technickému ústavu, s.p. na 24 projektů v celkové výši tis. Kč, Vojenskému výzkumnému ústavu, s.p. na 14 projektů v celkové výši tis. Kč, DELFINFO, spol. s r.o. na 2 projekty ve výši tis. Kč, VR Group, a.s. na 2 projekty ve výši tis. Kč, MEDIAP, spol. s r.o. na 1 projekt ve výši tis. Kč, MEDTEC-VOP, spol. s r.o. na 1 projekt ve výši tis. Kč. 1 veřejné vysoké škole Masarykově univerzitě v Brně na 1 projekt ve výši tis. Kč. 2 příspěvkovým organizacím Ústřední vojenské nemocnici Vojenské fakultní nemocnici Praha v celkové výši tis. Kč na 3 projekty, CASRI Praha na 1 projekt ve výši tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky výši tis. Kč v oblasti profilujících výdajů ÚČELOVÁ PODPORA NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM Prostředky do této oblasti výdajů byly do kapitoly MO transferovány z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši tis. Kč. Srovnání údajů roku 2013 s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k , NNV k , Ve srovnání s rokem 2012 bylo čerpání rozpočtových prostředků určených na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2013 nižší o 158 tis. Kč, tj. o 1,48 %. 129

134 Rozpočtové prostředky byly poskytnuty v souladu s 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb. 8) na specifický vysokoškolský výzkum, kterým je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Na specifický vysokoškolský výzkum je poskytována účelová podpora podle pravidel schvalovaných vládou, ve kterých jsou stanoveni příjemci podpory, kritéria a způsob poskytování podpory. Rozpočtové prostředky účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum byly rozděleny následujícím příjemcům: Univerzitě obrany Brno poskytnuto tis. Kč, čerpáno tis. Kč, Fakultě vojenského zdravotnictví Hradec Králové poskytnuto tis. Kč, čerpáno tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč v oblasti profilujících výdajů INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ PODLE ZHODNOCENÍ JIMI DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2013 stanoven zákonem č. 504/2012 Sb. 3) v celkové výši tis. Kč, který nebyl v průběhu roku dále upravován. Srovnání údajů roku 2013 s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k , NNV k , Ve srovnání s rokem 2012 bylo čerpání peněžních prostředků nižší o tis. Kč, tj. o 6,12 %. 130

135 Prostředky byly poskytnuty následujícím subjektům na institucionální podporu výzkumných organizací v programu č Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany: Univerzitě obrany Brno na podporu výzkumné organizace ve výši tis. Kč, čerpáno tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč), Fakultě vojenského zdravotnictví Hradec Králové na podporu výzkumné organizace ve výši tis. Kč, čerpáno tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč), p.o. CASRI Praha na podporu výzkumné organizace ve výši tis. Kč, čerpáno tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 800 tis. Kč), p.o. Ústřední vojenské nemocnici Fakultní vojenské nemocnici Praha na podporu výzkumné organizace ve výši tis. Kč, čerpáno tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 800 tis. Kč). Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny peněžní prostředky ve výši tis. Kč v oblasti profilujících výdajů INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI ČR VE VÝZKUMU A VÝVOJI Rozpočtové prostředky do této oblasti výdajů byly do kapitoly MO transferovány z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 30 tis. Kč. Srovnání údajů roku 2013 s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k , NNV k ,

136 Ve srovnání s rokem 2012 bylo čerpání rozpočtových prostředků na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji nižší o 15 tis. Kč, tj. o 55,56 %. Čerpání rozpočtových prostředků ve výši 12 tis. Kč bylo realizováno na úhradu cestovních nákladů v rámci projektu mobility výzkumných pracovníků Fakulty vojenského zdravotnictví Hradec Králové na základě pracovního protokolu o spolupráci s Řeckem (program Mobility Řecko). Rozpočtové prostředky na mezinárodní spolupráci s Řeckem nebyly dočerpány, neboť pobyt zahraniční studentky, která si na Fakultu vojenského zdravotnictví Hradec Králové přijela osvojit techniky vypracované na českém pracovišti, byl zajištěn částečně bezplatně (ubytování v zařízení UO Brno) a částečně hrazen řeckou stranou. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 18 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY Hodnocená oblast byla stanovena zákonem č. 504/2012 Sb. 3) jako závazný ukazatel kapitoly MO se schváleným rozpočtem výdajů ve výši tis. Kč, který nebyl dále upravován. Porovnání výdajů s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ v tis. Kč NNV k ,22 43 NNV k ,33 2 Za hodnocené období byly čerpány pouze rozpočtové prostředky v oblasti mimo programové financování ve výši tis. Kč, tj. 99,22 % rozpočtu po změnách. Program sociální prevence a prevence kriminality byl v resortu MO realizován v souladu s Usnesením vlády č ) ze dne 14. prosince 2011 ke Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, které je v resortu MO rozpracováno 132

137 v Koncepci prevence sociálně nežádoucích jevů na období a v dalších interních normativních aktech. Program prevence kriminality se zabývá rozsáhlou problematikou sociálně nežádoucích jevů v resortu MO (např. nezdravou mezilidskou komunikací, mobbingem, agresivitou, problematikou mezilidských vztahů, zdravým životním stylem, duševní hygienou, rizikovým sexuálním chováním, rodinou a rodinným zázemím při výchově dětí v kontextu s prevencí sociálně nežádoucích jevů, extremismem, radikalismem a jeho projevy, rasovou nesnášenlivostí, terorismem apod.). Byly provedeny pravidelné odborné přípravy předsedů komisí, poradců a metodiků prevence sociálně nežádoucích jevů. V programu bylo realizováno celkem 82 projektů, jejichž pozornost byla zaměřena na stanovené cílové skupiny s vyšší mírou rizikového chování. Cíl stanovený v oblasti prevence kriminality byl splněn v souladu se stanovenými kritérii, vyčleněné rozpočtové prostředky byly čerpány v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy resortu MO. Průběžně byl plněn hlavní cíl prevence sociálně nežádoucích jevů (dále jen P-SNJ), kterým je předcházet vzniku potenciálních sociálně nežádoucích jevů, sledovat a eliminovat výskyt aktuálních sociálně nežádoucích jevů, které mohou ohrozit zaměstnance resortu MO, resortní majetek a bojeschopnost vojenských útvarů a zařízení. Rozpočtové prostředky vyčleněné na Projekt P-SNJ Přednášky pro resort MO byly čerpány dle plánu k zabezpečení 39 přednášek na téma Finanční gramotnost (realizováno specialisty Univerzity obrany a externím lektorem) a 39 přednášek na téma Hazardní hráčství (realizované externím lektorem). Obě témata jsou v rezortu MO aktuální, tématika byla zvolena na základě požadavku součástí rezortu MO. V souladu s Projektem P-SNJ bylo realizováno doplnění fondu informačních pramenů (nákup odborné literatury pro lektory a metodiky útvarových komisí pro prevenci sociálně nežádoucích jevů) k využití v rámci prevence sociálně nežádoucích jevů s cílem zvyšování odborné způsobilosti v této problematice. V rámci čerpání v programu sociální prevence a prevence kriminality byl hrazen především nákup majetku a služeb souvisejících s hodnocenou oblastí, odborné přednášky, semináře a školení, příspěvky a náhrady k zabezpečení sportovní a kulturní 133

138 činnosti, knihy, učební pomůcky a tisk, sportovní a tělovýchovné nářadí v celkové výši tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 43 tis. Kč PROGRAM PROTIDROGOVÉ POLITIKY Hodnocená oblast byla stanovena zákonem č. 504/2012 Sb. 3) jako závazný ukazatel kapitoly MO se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 431 tis. Kč, který nebyl dále upravován. Porovnání výdajů s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ v tis. Kč NNV k ,85 52 NNV k ,83 4 Za hodnocené období byly čerpány pouze rozpočtové prostředky v oblasti mimo programové financování ve výši 379 tis. Kč, tj. 87,85 % rozpočtu po změnách. Protidrogová politika v resortu MO byla realizována v souladu s Národní strategií protidrogové politiky na období , Akčním plánem její realizace, Koncepcí prevence sociálně nežádoucích jevů na období a závěry Resortní komise prevence sociálně nežádoucích jevů. Realizací kvalitních projektů prevence sociálně nežádoucích jevů v oblasti protidrogové politiky bylo v resortu MO předcházeno vzniku potenciálních sociálně nežádoucích jevů spojených s užíváním legálních a nelegálních drog a ovlivňován jejich výskyt. V programu protidrogové politiky bylo realizováno 26 projektů. Pozornost v nich byla zaměřena na stanovené cílové skupiny zaměstnanců s vyšší mírou rizikového chování. Byly provedeny pravidelné odborné přípravy předsedů komisí, poradců a metodiků prevence sociálně nežádoucích jevů. Byly splněny úkoly ve vzdělávání zaměstnanců resortu MO a realizován projekt centrálního vzdělávání v oblasti protidrogové prevence. Rozpočtové prostředky vyčleněné na tento projekt byly 134

139 čerpány dle plánu u vybraných součástí resortu MO. 32 přednášek bylo obsahově zaměřeno na aktuální otázky drogové scény v ČR. Dále byla realizována kontrolní činnost v této oblasti u vybraných útvarů a zařízení MO. V rámci čerpání hodnocené oblasti byl hrazen především nákup detekčních přístrojů, odborné literatury a služeb odborných přednášek a seminářů na téma protidrogové prevence. Nakoupené služby měly pozitivní vliv na kvalitu života vojenských profesionálů a ostatních příslušníků resortu MO. Nakoupený majetek lze z dlouhodobého hlediska dále využívat při uplatňování protidrogové politiky v resortu MO. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 52 tis. Kč ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE PODLE ZÁKONA č. 240/2000 Sb. 16) Hodnocená oblast byla stanovena zákonem č. 504/2012 Sb. 3) jako závazný ukazatel se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 900 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na základě rozpočtového opatření Ministerstva financí na výši tis. Kč. Úprava rozpočtu byla provedena na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví jako příspěvek pro Ústřední vojenskou nemocnici Fakultní vojenskou nemocnici Praha na provozní výdaje Krizového transfúzního centra (115 tis. Kč) a na provoz dispečinku Ústředního informačního a logistického centra (200 tis. Kč). Porovnání výdajů s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ v tis. Kč NNV k , NNV k , Za hodnocené období byly čerpány pouze rozpočtové prostředky v oblasti mimo programové financování ve výši tis. Kč, tj. 84,40 % rozpočtu po změnách. 135

140 Rozpočtové prostředky byly naplánovány v souladu s Plánem cvičení orgánů krizového řízení na období let a plánem kurzů krizového řízení na rok Cílem v této oblasti výdajů bylo zajištění přípravy na krizové situace podle 25 zákona č. 240/2000 Sb. 16) Prostředky byly využity především pro zabezpečení přípravy a realizace mezinárodních cvičení orgánů krizového řízení v rámci NATO (CMX) a EU (CME), která byla plánována na základě podkladů z Mezinárodního štábu a Mezinárodního vojenského štábu NATO a EU. Jednalo se o zajištění účasti zástupců resortu MO na plánovacích konferencích a pracovních jednáních k přípravě a provedení těchto cvičení. Dále byly financovány zahraniční cesty a odborné kursy v souvislosti s přípravou odborníků MO pro činnost na těchto cvičeních a v souvislosti s přípravou zaměstnanců působících v oblasti krizového řízení. Úkoly v rámci opatření byly plněny průběžně a bez nedostatků. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny rozpočtové prostředky ve výši 190 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky nebyly využity především z důvodu, že proces plánování prostředků na úrovni rezortu MO na příslušný rok a proces plánovaní v NATO a EU nejsou v časové návaznosti a možnost ovlivnění změn je minimální. Dochází k tomu, že prostředky jsou plánovány se značným časovým předstihem bez znalosti počtu a místa konání mezinárodních konferencí. V průběhu roku 2013 došlo z výše uvedených důvodů ke zrušení, přesunutí a omezení některých plánovaných aktivit do roku VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE BEZ SZP CELKEM Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky (SPZ) celkem byly v roce 2013 závazným průřezovým ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO. Rozpočet v této oblasti výdajů byl schválen zákonem č. 504/2012 Sb. 3) v celkové výši tis. Kč, který byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšen o tis. Kč. Tyto prostředky byly do kapitoly MO převedeny 136

141 z jiných rozpočtových kapitol (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo životního prostředí). Přehled o rozpočtu a skutečných výdajích na rok 2013 v členění v rámci průřezového ukazatele je uveden v následujícím přehledu: Závazný ukazatel Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem Z toho: ze státního rozpočtu Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k , , z rozpočtu EU , Konečný rozpočet výdajů v hodnocené oblasti upravený o všechna provedená rozpočtová opatření podle 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. 2) (rozpočet po změnách, mimorozpočtové zdroje a nároky z nespotřebovaných výdajů) byl ve výši tis. Kč. Peněžní prostředky byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 160,60 % rozpočtu po změnách. Skutečné čerpání peněžních prostředků bez nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů činilo tis. Kč, což je 56,85 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny peněžní prostředky ve výši tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. Zůstatek stavu nároků z nespotřebovaných výdajů k , které nebyly v roce 2013 vyvedeny, činil tis. Kč, z toho tis. Kč ze státního rozpočtu a 29 tis. Kč z rozpočtu EU (blíže v části ). Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny peněžní prostředky v celkové výši tis. Kč, z toho tis. Kč ze státního rozpočtu a tis. Kč z rozpočtu EU (blíže v části a 1.4.6). 137

142 ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU Rozpočet výdajů ze státního rozpočtu v rámci průřezového ukazatele výdaje spolufinancované z rozpočtu EU schválený ve výši tis. Kč nebyl v průběhu roku dále upravován. Přehled o schváleném rozpočtu a skutečných výdajích v členění jednotlivých operačních programů je uveden v následující tabulce: Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU Ze státního rozpočtu Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k , Z toho: OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Lidské zdroje a zaměstnanost Integrovaný operační program ÚVN Praha OP Životní prostředí ERDF , KP Erasmus PODÍL ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE Rozpočet výdajů z rozpočtu Evropské unie v rámci průřezového ukazatele výdaje spolufinancované z rozpočtu EU schválený ve výši tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o tis. Kč z rozpočtových kapitol: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši tis. Kč a čerpáním ve výši 907 tis. Kč na projekt: CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu Ekonomika a management Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, podíl EU navýšen o tis. Kč, čerpáno 907 tis. Kč. 138

143 Ministerstva zdravotnictví v celkové výši tis. Kč a čerpáním ve výši tis. Kč na projekt: CZ1.06/3.2.01/ Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra UVN Praha Integrovaný operační program, podíl EU navýšen o tis. K, čerpáno tis. Kč; Ministerstva životního prostředí v celkové výši tis. Kč a čerpáním ve výši tis. Kč na projekty: CZ.1.02/3.2.00/ Realizace úspor energií na objektech VUSS Pardubice Pardubice Operační program Životní prostředí ERDF, podíl EU navýšen o tis. Kč, čerpáno tis. Kč; CZ.1.02/3.2.00/ ÚVN Praha zateplení budovy B Operační program Životní prostředí ERDF, podíl EU navýšen o tis. Kč, čerpáno tis. Kč; CZ.1.02/3.2.00/ Strakonice zateplení budov Operační program Životní prostředí ERDF, podíl EU navýšen o tis. Kč, čerpáno tis. Kč; Agregace výdajů pro rok , podíl EU navýšen o tis. Kč; Kofinancování projektů EU, podíl EU navýšen o tis. Kč. Přehled o rozpočtu a skutečných výdajích v členění jednotlivých operačních programů je uveden v následující tabulce: Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k Podíl rozpočtu EU , Z toho: OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Lidské zdroje a zaměstnanost Integrovaný operační program ÚVN Praha OP Životní prostředí ERDF , , , , , KP Erasmus

144 SPOLEČNÉ PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A ČR V roce 2013 bylo v oblasti výdajů spolufinancových z rozpočtu Evropské unie financováno celkem 5 operačních programů a 1 komunitární program. Celkový přehled čerpání peněžních prostředků podle jednotlivých operačních programů je uveden v následující tabulce: Operační program Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k OP Výzkum a vývoj pro inovace , Z toho: SR EU , OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost , Z toho: SR EU , OP Lidské zdroje a zaměstnanost , Z toho: SR , EU , Integrovaný operační program ÚVN Praha , Z toho: SR EU , OP Životní prostředí ERDF , Z toho: SR EU ,

145 KP Erasmus Z toho: SR EU Operační programy CELKEM , Výdaje kapitoly MO na financování společných programů ČR, EU a finančních mechanismů jsou uvedeny v části III. Tabulkové přílohy Tabulka č Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání. V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byly v rezortu MO realizovány 2 projekty: CZ.1.05/4.1.00/ Laboratorní a učební blok UO pro výuku studijního oboru Materiálové a technologické inženýrství, období realizace projektu v letech Cílem projektu je rekonstrukce objektu č. 8 v kasárnách Šumavská v lokalitě Brno tak, aby byl objekt uveden do stavu splňujícího ekologické požadavky, směrnice BOZP a rozšíření prostorů v rámci budovy pro výuku studentů Univerzity obrany. Provedení rekonstrukce objektu v kasárnách Šumavská je předpokladem vytvoření podmínek pro přesunutí významné části vybavení laboratoří do těchto prostor, a tím i podmínek pro zachování schopností poskytovat nadále akreditované studium v příslušných vzdělávacích programech. Z konečného rozpočtu výdajů ve výši tis. Kč dosáhlo v přípravné fázi projektu čerpání v roce 2013 výše 670 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných 141

146 výdajů z podílu státního rozpočtu. Důvodem nízkého čerpání peněžních prostředků je především skutečnost, že se jedná o nově schválený projekt, který je v první fázi realizace. Hlavní aktivity se teprve rozbíhají, projekt je realizován dle schválených podmínek CZ.1.05/4.1.00/ Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské technologie, období realizace projektu v letech Cílem projektu je rekonstrukce objektů č. 9 a 9a v kasárnách Šumavská v lokalitě Brno za účelem vytvoření podmínek pro přesunutí významné části vybavení laboratoří do těchto prostor, a tím i podmínek pro zachování schopností poskytovat nadále akreditované studium v příslušných vzdělávacích programech. Z konečného rozpočtu výdajů ve výši tis. Kč dosáhlo čerpání peněžních prostředků tis. Kč (v čerpání je zahrnuto tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů), z toho ze státního rozpočtu tis. Kč a tis. Kč z rozpočtu EU. Peněžní prostředky byly vynaloženy za stavební práce a dodané přístrojové a laboratorní vybavení, za autorský dozor a BOZP, za provedení externího auditu projektu za rok 2012, úhradu poplatků za povinnou publicitu projektu a osobních výdajů členů realizačního týmu projektů včetně povinných odvodů pojistného. V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. Nízké čerpání peněžních prostředků je u projektu Laboratorní a učební blok pro studijní obor Materiálové a technologické inženýrství, který byl zahájen v roce 2013 a je v první fázi realizace. Dokončení projektu se předpokládá v roce Je tedy zřejmé, že hlavní aktivity se teprve rozbíhají, projekt je realizován dle schválených podmínek. 142

147 2. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly v rezortu MO realizovány 3 projekty: CZ.1.07/2.2.00/ Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu, období realizace projektu v letech Cílem projektu je v souladu s Usnesením vlády ČR č ) ze dne 21. září 2005 a Usnesením vlády č ) ze dne 25. února 2008 inovovat systém vzdělávání a příprav odborníků pro bezpečnostní systém státu. Projekt zabezpečuje komplexní přístup ke vzdělávání pro zájemce orientující se na bezpečnostní problematiku a přispěje ke zvyšování odborné erudice akademických pracovníků, popularizace a zevšeobecňování zkušeností a poznatků tak, aby se problematika bezpečnosti vnímala jako celospolečenská záležitost. V projektu byly v roce 2013 z konečného rozpočtu výdajů ve výši tis. Kč čerpány peněžní prostředky ve výši tis. Kč, pouze z rozpočtu EU (v čerpání jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 244 tis. Kč). Na tomto čerpání se podílely zejména ostatní osobní výdaje členů realizačního týmu, studijní obory, praxe studentů a režijní náklady. Projekt byl k 31. červenci 2013 ukončen a dne 30. září 2013 byla Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy odevzdána závěrečná monitorovací zpráva. Cíle projektu a klíčové aktivity byly realizovány v souladu s harmonogramem projektu, stanovené monitorovací indikátory byly naplněny CZ.1.07/1.500/ Virtuální studovna Vojenská střední a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové, období realizace projektu v letech Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední a vyšší odborné škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým 143

148 vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Z konečného rozpočtu výdajů ve výši tis. Kč bylo v tomto projektu čerpáno 225 tis. Kč (v čerpání jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů 40 tis. Kč), v tom z rozpočtu EU 185 tis. Kč a 40 tis. Kč ze státního rozpočtu. Peněžní prostředky byly využity na nákup radiopřijímačů a sluchátek, platy a ostatní platby za provedenou práci pedagogických a nepedagogických zaměstnanců, která vykonávají činnosti při realizaci projektu včetně zákonných odvodů pojistného CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu Ekonomika a management, období realizace projektu v letech Cílem projektu je inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Nové kvality bude dosaženo implementací průběžných výsledků IPn Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání a požadavků potenciálních zaměstnavatelů absolventů fakulty bezpečnostního systému státu. Spolu s tím bude zabezpečena modernizace učebně-výcvikové základny, využívané didaktické opory a odpovídající zvýšení odborných znalostí a dovedností akademických pracovníků umožní zefektivnění realizace studijního programu. Rozšíření výuky v anglickém jazyce, modernizace podpory distanční formy studia a především zvýšení uplatnitelnosti absolventů v návaznosti na průběžně aktualizované požadavky potenciálních zaměstnavatelů zvýší atraktivitu studijního programu pro praxi i pro uchazeče o studium. Z konečného rozpočtu výdajů ve výši tis. Kč dosáhlo čerpání peněžních prostředků v tomto projektu tis. Kč (v čerpání jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč). Podíl výdajů EU činil tis. Kč a ze zdrojů státního rozpočtu činil výdaj 310 tis. Kč. V roce 2013 došlo v tomto projektu k souvztažnému navýšení příjmů a výdajů z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši tis. Kč, čerpání činilo 907 tis. Kč. V hodnoceném období byla zpracována kompletní učební dokumentace dvaceti kurzů/studijních předmětů v českém jazyce obsahující písemné 144

149 přípravy a prezentace pro vyučující a studijní obory pro studenty. V oblasti monitoringu potřeb trhu práce byl zpracován návrh manuálu o monitoringu potřeb trhu práce v AČR (i s mapou trhu práce pro budoucí absolventy). Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. 3. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizovalo MO 2 projekty: CZ.1.04/3.3.00/ Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce, období realizace v letech Cílem projektu je posílení možností válečných veteránů na trhu práce a jejich integrace do různých sociálních skupin po návratu ze zahraničních misí, resp. odchodu z AČR. Z konečného rozpočtu výdajů ve výši tis. Kč byly čerpány peněžní prostředky projektu ve výši tis. Kč (v čerpání je zahrnuto tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů), z toho tis. Kč z rozpočtu EU a 513 tis. Kč se státního rozpočtu. Peněžní prostředky byly využity k poradenství pro válečné veterány v oblasti začleňování do civilního života a k refundaci platů. Pomalé plnění plánovaných indikátorů a nízké čerpání peněžních prostředků je v převážné míře výsledkem působení faktorů, jakými jsou: odsunutí zahájení projektu v důsledku prodlouženého výběru dodavatele klíčových aktivit projektu; malý zájem o zaměstnávání válečných veteránů způsobený negativním vývojem ekonomiky ČR; složité vnitřní vazby projektu umožňující plošné zabezpečení válečných veteránů na celém území ČR s výjimkou hlavního města Prahy; menší počáteční zájem válečných veteránů o aktivity 145

150 projektu než se předpokládalo; posunutí reorganizačních změn v rezortu obrany o více jak 6 měsíců, kdy projekt byl načasován s důrazem na rok 2012, proto se eventuální klienti, kterých se dotknou reorganizační změny, mohli plně zapojit do projektu až ke konci roku 2013 a na počátku roku Aktivity projektu byly realizovány v souladu se schváleným harmonogramem na rok Hodnocené období se z důvodu probíhající reorganizace projevovalo zvýšeným podpisem dohod pro vstup do projektu válečnými veterány, kteří končí činnou službu. Na základě publicity projektu se začal navyšovat i počet klientů z civilního sektoru CZ.1.04/4.1.00/ Efektivní vnitřní kontrola v rezortu Ministerstva obrany, období realizace v letech Cílem projektu je vytvořit kodex vnitřní kontroly MO a nastavení efektivního systému v součinnosti s ostatními kontrolními orgány MO, vytvoření koncepce vnitřní kontroly resortu, vydání vnitřního předpisu Kontrolní kodex a metodiky protikorupční strategie, vypracování vzdělávacího programu kontrolního pracovníka a koncepce informačního systému vnitřní kontroly MO. Z konečného rozpočtu výdajů ve výši tis. Kč bylo v tomto projektu čerpání peněžních prostředků ve výši tis. Kč (v čerpání je zahrnuto tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů), z toho tis. Kč z rozpočtu EU a 423 tis. Kč ze státního rozpočtu. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny peněžní prostředky ve výši tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. 4. Integrovaný operační program Integrovaný operační program, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj, je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. 146

151 V rámci Integrovaného operačního programu realizovala p.o. Ústřední vojenská nemocnice Fakultní vojenská nemocnice Praha (ÚVN) jeden projekt: Přístrojové vybavení kardiocentra ÚVN v Praze. Z konečného rozpočtu výdajů ve výši tis. Kč byly čerpány peněžní prostředky ve výši tis. Kč (v čerpání je zahrnuto tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů), z toho tis. Kč z rozpočtu EU a tis. Kč ze státního rozpočtu. Prostředky byly určené zejména na obnovu a zkvalitnění stávajícího vybavení cerebrovaskulárního centra. V rámci projektu bylo pořízeno nové vybavení k diagnostice, terapii a péči o pacienty s cévním onemocněním mozku, pro potřeby pacientů s akutním cerebrovaskulárním onemocněním k jejich léčbě a následné rehabilitaci (blíže specifikováno v části ) Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo v rámci Integrovaného operačního programu 18. výzvu 3. prioritní osy (aktivita 3.2a traumasíť), do které je v podmínkách Ústřední vojenské nemocnice Vojenské fakultní nemocnice Praha připravován nový projekt na vybavení traumacentra. V případě schválení žádosti budou na tento projekt využity peněžní prostředky profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů určených pro spolufinancování tohoto operačního programu. 5. Operační program Životního prostředí ERDF Operační program Životního prostředí, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí, je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. V rámci Operačního programu Životního prostředí realizovalo Ministerstvo obrany 3 projekty: Snížení energetických ztrát pavilonu B, Úspory energií na objektech VUSS Pardubice - Pardubice a Strakonice zateplení budov č. 006 a 007. Z konečného rozpočtu výdajů ve výši tis. Kč byly čerpány peněžní prostředky ve výši tis. Kč (v čerpání je zahrnuto tis. Kč z nároků 147

152 z nespotřebovaných výdajů), z toho tis. Kč z rozpočtu EU a tis. Kč ze státního rozpočtu. U projektu ÚVN-FVN Praha činilo čerpání tis. Kč z podílu EU, u projektu Pardubice tis. Kč, z toho tis. Kč z podílu EU, 723 tis. Kč ze státního rozpočtu (nároky z nespotřebovaných výdajů) a u projektu Strakonice tis. Kč, z toho tis. Kč z podílu EU, tis. Kč ze státního rozpočtu (nároky z nespotřebovaných výdajů). Cílem uvedených projektů je výrazné zlepšení energetických vlastností obvodového pláště budovy vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu budovy provedením stavebně technických úprav, v souladu s podmínkami výzvy Operačního programu (blíže specifikováno v části ). 6. KP Erasmus Komunitární program Erasmus je součástí programu Celoživotní učení, ze kterého je podporována výměna, spolupráce a mobilita mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy. Konkrétně je tento program zaměřený na výměnu vysokoškolských studentů a pedagogů. Komunitární program Erasmus realizoval vzdělávání jak příslušníků AČR (studentů a učitelů) v zahraničí, tak recipročně i vzdělávání účastníků vzdělávacího procesu ze škol evropských států. V rámci tohoto programu vysílala a recipročně přijímala Univerzita obrany Brno studenty i učitele ze škol evropských zemí, kteří splňují podmínky Erasmus University Charter (EUC) udělované Evropskou komisí. Vzhledem k tomu, že Univerzita obrany v Brně získala Extended Univerzity Charter, mohli se v rámci přidělených peněžních prostředků účastnit nově studenti zahraničních stáží. Počty vyjíždějících účastníků, stejně tak jako počty přijíždějících účastníků, jsou v níže uvedené tabulce. 148

153 Počet realizovaných aktivit programu Erasmus na Univerzitě obrany Brno v roce 2013 Země STUDIJNÍ POBYTY počet mobilit Studenti UO v zahraničí Zahranič ní studenti na UO STUDIJNÍ STÁŽE počet mobilit Studenti UO v zahraničí Zahranič ní studenti na UO VÝUKOVÉ POBYTY počet mobilit Učitelé UO v zahraničí Zahranič ní učitelé na UO ŠKOLICÍ POBYTY počet mobilit Učitelé UO v zahraničí Zahranič ní učitelé na UO Bulharsko Estonsko Francie Itálie Litva Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Švédsko Turecko Velká Británie CELKEM Peněžní prostředky vyčleněné z mimorozpočtových zdrojů ve výši tis. Kč k plnění cílů jazykového vzdělávání byly v hodnoceném období využity v plné výši. 149

154 Přehled čerpání peněžních prostředků Erasmus Druh výdaje Studenti UO Učitelé UO stipendium pro studenty (vojáků z povolání) stipendium pro civilní studenty a studenty zaměstnance na pobyt stipendia pro stálý stav cestovní výdaje vojáků cestovní výdaje občanských zaměstnanců odměna patronovi (voják z povolání) odměna patronovi (občanský zaměstnanec) v tis. Kč Organizační zabezpečení zahraničních pobytů 345, , , , , , , vstupenky, ubytování, kultura 0 0 8,91 pohoštění ,40 Celkem 449,23 920,29 44,31 CELKEM ČERPÁNO 1 413, VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELKEM Výdaje na programy vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS byly v roce 2013 stanoveny závazným průřezovým ukazatelem rozpočtu kapitoly MO. Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2013 schválen zákonem č. 504/2012 Sb. 3) ve výši tis. Kč a činil 13,45 % z celkového schváleného rozpočtu kapitoly MO. Ve srovnání s rokem 2012 se jednalo o pokles rozpočtu v této oblasti o tis. Kč, tj. snížení schváleného rozpočtu roku 2013 o 27,52 % daného snížením celkového zdrojového rámce kapitoly MO v roce Schválený rozpočet v této oblasti postačoval převážně na úhradu závazků vyplývajících ze smluvních vztahů uzavřených v minulých letech. 150

155 V následujícím přehledu je uvedeno srovnání údajů za rok 2013 s rokem 2012 včetně výše převodu nevyčerpaných peněžních prostředků do nároků z nespotřebovaných výdajů: (v tis. Kč) Prostředky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání: Rozpočet MRZ NNV NNV k Celkem , z toho: - kapitálové , v tom: - systémové , individuální , běžné související , Prostředky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání: Rozpočet MRZ NNV NNV k Celkem , z toho: - kapitálové , v tom: - systémové , individuální , běžné související , V hodnocené oblasti jsou uvedeny souhrnné výdaje na programy podle 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) a výdaje, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (blíže specifikováno v části ). Přehled výdajů účelově určených na financování programů reprodukce majetku vedených v Informačním systému programového financování EDS/SMVS v členění na kapitálové a běžné související výdaje je uveden v části III. Tabulkové přílohy, Tabulka č. 7. Závazný průřezový ukazatel rozpočtu kapitoly MO Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem stanovený zákonem č. 504/2012 Sb. 3) ve výši tis. Kč byl v průběhu roku 2013 navýšen v souhrnu změn o částku tis. Kč na tis. Kč (rozpočet po změnách k ), a to následujícími rozpočtovými opatřeními: 1. K zajištění financování projektu spolufinancovaného z fondů EU v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví, prioritní osa 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, konkrétně projektu CZ.1.06/3.2.01/ Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra ÚVN Praha, číslo SMVS 107V Ve smyslu 24 odst. 4 zákona 151

156 č. 218/2000 Sb. 2), se jednalo o souvztažné navýšení příjmů a výdajů bez změny salda státního rozpočtu ve výši tis. Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 19. dubna 2013 pod čj. MF /2013/ K zajištění financování projektu spolufinancovaného z fondů EU v rámci Operačního programu životní prostředí u Ministerstva životního prostředí, prioritní osa Udržitelné využívání zdrojů energie Realizace úspor energie, konkrétně na projekty Snížení energetických ztrát pavilonu B s registračním číslem CZ.1.02/3.2.00/ , číslo SMVS 107V , Úspory energií na budovách VUSS Pardubice-Pardubice, s registračním číslem CZ.1.02/3.2.00/ , číslo SMVS 107V a Strakonice - zateplení budov č. 006 a č. 007 s registračním číslem CZ.1.02/3.2.00/ , číslo SMVS 107V Ve smyslu 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. 2), se jednalo o souvztažné navýšení příjmů a výdajů bez změny salda státního rozpočtu v celkové výši tis. Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 15. května 2013 pod čj. MF /2013/ Na zabezpečení studia studentů Univerzity obrany Brno, kteří nejsou vojáky v činné službě a jsou studenty studijních programů zabezpečovaných v oblasti bezpečnostních studií, byly převedeny rozpočtové prostředky z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši tis. Kč. Prostředky byly převedeny do programu Strategické řízení obrany státu (podprogram Personál). Konkrétně byly alokovány na akce ve prospěch Univerzity obrany 107V UO Brno - mikrobusy nákup ve výši tis. Kč a 107V UO Brno audiovizuální technika nákup ve výši 469 tis. Kč (blíže specifikováno v části ). Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 17. června 2013 pod čj. MF /2013/ Na základě Dohody o víceletém meziresortním převodu peněžních prostředků byly převedeny rozpočtové prostředky z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši tis. Kč do programu Strategické řízení obrany 152

157 státu (podprogram Personál). Konkrétně byly alokovány na akce 107V Brno multiuživatelská laboratoř s integrovaným zabezpečovacím systémem, 107V Brno rekonstrukce učeben. V souladu s Dohodou o víceletém meziresortním převodu peněžních prostředků budou tyto finanční zdroje využity v roce 2014 v kapitole MO. V rámci uvedeného programu reprodukce majetku budou dále realizovány akce na zajištění virtualizace serverové struktury a pracovních stanic, vybudování multifunkční učebny a rekonstrukci sportovního areálu v kasárnách Jana Babáka Brno (blíže specifikováno v části ). Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 5. září 2013 pod čj. MF /2013/ Na zabezpečení plnění úkolů státní sportovní reprezentace byly převedeny rozpočtové prostředky z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši tis. Kč do programu č Státní sportovní reprezentace účelově určené výhradně na realizaci akcí ve prospěch Armádního sportovního centra Dukla, konkrétně akcí 107V Praha 6 SZNR vybavení pro ASC Dukla 2013 a 107V Mikrobus pro ASC Dukla (blíže specifikováno v části ). Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 2. prosince 2013 pod čj. MF /2013/19-192). Dále byly v průběhu roku 2013 stanovené limity jednotlivých programů reprodukce majetku navyšovány nebo snižovány v rámci stanovených specifických a průřezových ukazatelů podle výsledků realizace akvizičního procesu u jednotlivých akcí a z nich plynoucích uzavřených smluvních vztahů. V informačním systému programového financování EDS/SMVS bylo v hodnoceném období, tj. ke dni financováno celkem 23 programů reprodukce majetku. Konečný rozpočet výdajů v hodnocené oblasti, upravený o všechna provedená rozpočtová opatření podle 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. 2) (rozpočet po změnách, mimorozpočtové zdroje, nároky z nespotřebovaných výdajů), činil částku ve výši tis. Kč. 153

158 Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku včetně mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů činilo celkem tis. Kč, tj. 91,20 % rozpočtu po změnách a 83,93 % konečného rozpočtu. Celkové čerpání v této oblasti výdajů za rok 2013 bylo ve srovnání s rokem 2012 v meziročním srovnání nižší, a to o částku tis. Kč, tj. o 36,39 %. Meziroční pokles celkového čerpání v této oblasti byl způsoben především snížením celkových disponibilních zdrojů v oblasti investičních výdajů v roce Zároveň bylo v průběhu roku 2013 postupně zpracováno a schváleno 12 nových programů reprodukce, což tvoří 50 % všech programů reprodukce financovaných v roce Ve srovnání s rokem 2012 bylo čerpání v roce 2013 nižší u všech druhů zdrojů, čerpání rozpočtových prostředků o 33,85 %, čerpání mimorozpočtových zdrojů o 52,71 % a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů o 82,42 %. V souladu s ustanovením 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. 2) byly v průběhu roku 2013 na posílení rozpočtu kapitoly MO použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč ke zvýšení limitu výdajů na financování jednotlivých programů reprodukce majetku jako povolené překročení rozpočtu výdajů stanoveného zákonem č. 504/2012 Sb. 3) Mimorozpočtové zdroje byly čerpány v celkové výši tis. Kč, z toho : prostředky z fondů NATO (program č ) tis. Kč, příjmy z prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO (blíže specifikováno v části ) tis. Kč. Dále byly v souladu s ustanovením 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. 2), v průběhu roku 2013 použity peněžní prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ke zvýšení limitu výdajů na financování jednotlivých programů reprodukce majetku v celkové výši tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši tis. Kč podle jednotlivých programů reprodukce majetku je uvedeno v následujícím přehledu: 154

159 (v tis. Kč) Program Název programu Čerpání NNV Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení Pořízení lehkých obrněných vozidel Zajištění zájmových oblastí MO v letech Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací a správních částí MO Zachování a obnova historických hodnot Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO Rozvoj Vojenského zpravodajství II Zvyšování schopností vzdušných sil II Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR 5 897*) Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry 470 Celkem *) jedná o prostředky z fondů NATO z předchozích let, které jsou v kapitole 307 Ministerstvo obrany vedeny jako NNV Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v Informačním systému programového financování EDS/SMVS, bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů, dosáhlo výše tis. Kč, tj. 85,27 % rozpočtu po změnách. Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku v roce 2013 v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů je uvedeno v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 6. Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku v roce 2013 v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů je uvedeno v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 7. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS v celkové výši tis. Kč. 155

160 Číselné údaje podle jednotlivých programů reprodukce majetku jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Číslo programu Název programu Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení 13 odst. 3 zákona 2) NNV k Prostředky EU Prostře dky NATO Celkem Pořízení lehkých obrněných vozidel Zvyšování schopností vojáka 21. století Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací a správních částí MO Zachování a obnova historických hodnot Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO Rozvoj pozemních sil Rozvoj Vojenského zpravodajství II Zabezpečení zapojení AČR do operací a pohotovostních sil Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky Udržení a rozvoj schopností bojových sil a sil bojové podpory AČR Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR Strategické řízení obrany státu Vojenská policie Zabezpečení služby zřízenými státními organizacemi MO, obnova a rozvoj infrastruktury státních organizací MO Státní sportovní reprezentace Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Celkem

161 Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků v oblasti programového financování převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem tis. Kč a v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem celkem tis. Kč. V následujícím grafu je uvedeno srovnání objemu prostředků schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a čerpání prostředků určených na financování programů reprodukce majetku vedených v Informačním systému programového financování EDS/SMVS, včetně mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2009 až 2013: Porovnání rozpočtu prostředků vedených v EDS/SMVS včetně MRZ a NNV za roky (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání V následujícím grafu je uvedeno srovnání čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v Informačním systému programového financování EDS/SMVS, včetně mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů v členění na kapitálové a běžné výdaje v letech 2009 až 2013: 157

162 (v tis. Kč) Kapitálové výdaje Běžné výdaje Čerpání celkem Přehled vývoje čerpání za oblast programového financování za roky je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č

163 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS (programové financování) Program č Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení Jedná se o pokračující program, jehož realizace je plánována na období pěti let ( ). Hlavním cílem programu v roce 2013 byl rozvoj systémů velení a řízení pozemních a vzdušných sil, pořízení prostředků kryptografické ochrany utajovaných informací pro resort Ministerstva obrany a zajistit příjem a distribuci kryptografických klíčových materiálů a pořízení přijímačů družicového signálu GPS s přístupem k tzv. přesné polohové službě. Program je rozdělen do 4 následujících podprogramů: Podprogram č Pořízení a modernizace OTS VŘ PozS (operačně taktických systémů velení a řízení pozemních sil) byl zaměřen na modernizaci informačních modulů KIM 10, spojovacích pracovišť a provozoven, mobilních míst velení (VŠV) a úpravu aplikačního programového vybavení (APV) informačního systému VŘ PozS. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 16 tis. Kč a zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši tis. Kč. Podprogram č Pořízení a modernizace OTS VŘ VzS zabezpečoval modernizaci systému velení a řízení SEKTOR VS a integraci informačních a komunikačních systémů v rámci systému velení a řízení protiletadlového raketového vojska. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši tis. Kč. Podprogram č Bezpečnost informačních systémů se zabýval komunikační a informační bezpečností a byl určen k pořízení a modernizaci prostředků kryptografické ochrany. V roce 2013 byly pořízeny prostředky kryptografické ochrany, plničky klíčů, technologie elektronické distribuce klíčů, pořízen nový elektronický systém spisové služby a implementována technologie na další lokality AČR. 159

164 K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši tis. Kč. Podprogram č Pořízení a modernizace prostředků geografické a hydrometeorologické služby byl vytvořen pro správu, údržbu a používání standardizovaného Světového geodetického referenčního souřadnicového systému 1984 (WGS84) v AČR, moderních mobilních prostředků geografické služby a vybavení GPS (Global Position System). V roce 2013 byly v rámci podprogramu pořízeny přijímače GPS DAGR. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši tis. Kč. V roce 2013 nebyla dokončena realizace akcí implementace technologie kryptografické ochrany, kde dodavatelé nebyli schopni dodat část předmětu plnění v požadovaném termínu dle smlouvy. Dále nebyla realizována akce nákupu kryptografického zařízení z důvodu skluzu v dodávce z USA. Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši tis. Kč bylo v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem převedeno celkem tis. Kč. tabulce: Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k , Program č Pořízení lehkých obrněných vozidel Hlavním cílem programu bylo pořídit v letech LOV po provedeném ověření formou kontrolních a vojskových zkoušek na kolovém podvozku se znakem náprav 4 4, splňujících stanovené takticko-technické parametry pro mírové i bojové použití. Celková doba realizace programu je od roku 2009 do roku

165 V roce 2013 bylo pořízeno 23 ks LOV 50 B na podvozku IVECO M65E19WM 4x4 se zbraňovou stanicí PROTECTOR M151 A2 s 12,7 mm těžkým kulometem a 10 ks LOV bojové podpory LOV 7,62 B na podvozku IVECO M65E19WM 4x4 se zbraňovou stanicí ZSRD 07. Součástí plnění výše uvedené smlouvy byly v roce 2013 dodávky munice, dílenských prostředků pro LOV B. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši tis. Kč a NNV ve výši 1 tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách % k RpZ Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k Čerpání Rozpočet MRZ NNV , Program č Zvyšování schopností vojáka 21. století Program je určen ke zvýšení akceschopnosti vojáka a jednotek na stupni družstvo, četa a rota se zaměřením na zvýšení palebné účinnosti, velení a řízení, mobility, schopnosti přežití a udržitelnosti bojové činnosti v náročném prostředí současných a budoucích operací. Program je realizován v letech V rámci plnění cíle mají být jednotky nasaditelných sil vybaveny novými spolehlivými účinnými zbraněmi, kompatibilními se zbraněmi, které používají jednotky NATO. V roce 2013 bylo pořízeno celkem souprav útočných pušek CZ 805 BREN A1/A2 s vybaveností a s příslušenstvím. V roce 2013 byla uzavřena smlouva s agenturou NSPA (NATO Support Agency) na dodávku do roku 2015 celkem 269 souprav kulometů MINIMI. V roce 2013 byla provedena zálohová platba, ale výrobce nesplnil podmínky smlouvy a vojskové zkoušky se neuskutečnily z důvodu neukončení licenčního řízení administrativním aparátem USA na laserové zaměřovače. Z tohoto důvodu dodávka proběhne až v roce

166 Dále bylo v roce 2013 dodáno 7 souprav nočních zaměřovačů s laserovým dálkoměrem pro zbraňový komplet Carl Gustaf M3. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši tis. Kč. Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši 205 tis. Kč bylo v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem převedeno celkem 205 tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k , Program č Zajištění zájmových oblastí MO v letech Jedná se o program, jež byl sestaven na období dvou let ( ), v závěru roku 2012 byl termín ukončení realizace programu prodloužen do 05/2013, a to v důsledku mimořádné události při realizaci akce Terénní vozidlo k zabezpečení ochrany osob (vznik pojistné události při provádění vojskových zkoušek). V rámci programu nebyly v roce 2013 registrovány žádné nové akce, jednalo se o dokončení dvou konkrétních akcí zahájených v předchozích letech, které nemohly být z objektivních důvodů dofinancovány v původně stanovených termínech. Program byl v rámci jednoho podprogramu rozdělen na 4 věcné cíle. Realizace cílů č. 1 až 3 byla ukončena dle plánu v roce Předmětem financování v roce 2013 byl pouze cíl č. 4 Pořízení a modernizace prostředků do mezinárodních operací, který sloužil k zabezpečení potřebné vojenské techniky, zbraní, komunikačních systémů a související logistiky pro počáteční operační schopnost jednotek AČR v misích. V rámci tohoto cíle byla v prvním čtvrtletí roku 2013 dokončena akvizice jednoho kusu osobního terénního vozidla s balistickou ochranou určeného pro skryté doprovody. Dále byla převzata opožděná dodávka dvaceti kusů noktovizorních 162

167 zaměřovačů typu Leupold Mark 4 LR/T a dvaceti kusů noktovizorních předsádek pro denní optický zaměřovač, vše pro odstřelovací pušky W 308 SAKO TRG-22. Na dokončení realizace cíle č. 4 byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 400 tis. Kč a zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši tis. Kč. tabulce: Stanovený rozpočet Realizace programu byla v roce 2013 dokončena. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách % k RpZ Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k Čerpání Rozpočet MRZ NNV Program č Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací a správních částí MO Hlavním cílem programu realizovaného v letech bylo v roce 2013 především pokračování ve snižování energetické náročnosti budov v užívání resortu MO, zvyšování úrovně příspěvkových organizací prostřednictvím modernizace a obnovy přístrojového vybavení a v neposlední řadě i obnova majetku ve prospěch Vojenské policie. Cíle programu byly v roce 2013 realizovány 5 podprogramy: Podprogram č Obnova a rozvoj majetku OSS MO dotace z prostředků EU je zaměřen na přípravu projektů organizačních složek státu Ministerstva obrany, které mohou být spolufinancovány z evropských fondů, jejichž cílem je vytvořit podmínky pro zlepšení stavu oblastní infrastruktury, a tím i kvality životního prostředí. Konkrétně byla v roce 2013 zahájena realizace stavebních a technických opatření ke snížení energetické náročnosti budov v posádkách Strakonice, Pardubice, Týniště nad Orlicí a Vyškov. U projektů v posádce Moravská Třebová byla zahájena příprava projektové dokumentace. Projekty ve Strakonicích a Pardubicích byly realizovány v rámci Operačního programu Životního prostředí za spoluúčasti prostředků EU. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč. 163

168 V podprogramu č Obnova a rozvoj majetku vojenských nemocnic a ÚLZ v roce 2013 byla realizována, resp. dokončována jediná investiční akce VN Brno - modernizace trakčních výtahů, které byly mnohaletým používáním v havarijním stavu. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši tis. Kč. Podprogram č Obnova a rozvoj majetku AS-PO (Armádní servisní, příspěvková organizace) byl v roce 2013 zaměřen především na snižování provozních nákladů připravovaným pořízením nových tepelných zařízení a teplovodů s vyšší účinností i dodržení emisních limitů látek znečišťujících ovzduší. Jedná se konkrétně o vypracování projektové dokumentace k akci plynofikace a teplofikace vojenského areálu Bechyně. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši tis. Kč. Podprogram č Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací MO dotace z prostředků EU se v roce 2013 soustředil především na projekty zaměřené na pořízení a modernizaci zdravotnické techniky specializovaných zdravotnických center. Bylo pořízeno nové vybavení k diagnostice, terapii a péči o pacienty s cévním onemocněním mozku v ÚVN-VoFN Praha. Projekt byl realizován v rámci Integrovaného operačního programu za spoluúčasti prostředků EU. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč. Podprogram č Obnova a rozvoj majetku Vojenské policie řeší reprodukci techniky a materiálu pro jednotlivé složky Vojenské policie. V roce 2013 byla dokončena jediná investiční akce nákup pyrotechnického obleku pro zabezpečení práce pyrotechnické služby Vojenské policie. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši tis. Kč. 164

169 Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem 265 tis. Kč a v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem celkem tis. Kč. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k , *) *) jedná se o peněžní prostředky alokované na projekty spolufinancované z prostředků EU (jak podíl prostředků státního rozpočtu určený ke spolufinancování, tak podíl z rozpočtu EU) Program č Zachování a obnova historických hodnot Cílem programu je plnit závazky České republiky vyplývající z mezinárodních smluv týkajících se ochrany válečných hrobů a zákona č. 122/2004 Sb. 7) Program je zpracován na období Je tvořen jedním podprogramem: Podprogram č Zachování a obnova historických hodnot. V rámci programu jsou především poskytovány dotace na zabezpečení péče vlastníkům válečných hrobů v České republice a peněžní dary do zahraničí na péči o české válečné hroby v zahraničí. Dotace na péči o válečné hroby V roce 2013 bylo poskytnuto celkem 39 dotací v celkovém objemu tis. Kč, využito bylo tis. Kč. Příčinou nižšího čerpání bylo zrušení akce Ždírec, a vrácení dotací obcemi v důsledku nižších nákladů na akce. Nevyčerpané prostředky dotací byly vráceny příjemci dotací Ministerstvu obrany. Peněžní dary na péči o české válečné hroby v zahraničí Plnění úkolu bylo zabezpečeno akcí 107V Peněžní dary do zahraničí na péči o české válečné hroby. Z rozpočtu po změnách ve výši tis. Kč bylo čerpáno 760 tis. Kč. Zbývající dary nebyly poskytnuty z důvodu nepředložení požadované projektové dokumentace. 165

170 V roce 2013 byly poskytnuty 4 peněžní dary: Stát Účel tis. Kč Slovensko Dřevěné kříže na hrobech vojáků z českých zemí 70 Spojené království Pravidelná roční údržba 20 Srbsko Zhotovení zvonu k připomenutí padlých příslušníků rakousko-uherské armády z českých zemí Francie Kompletní rekonstrukce památníku 570 Celkem 760 Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem 491 tis. Kč a v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem celkem tis. Kč. Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV 100 (tis. Kč) NNV k , Program č Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO Jedná se o pokračující pětiletý program s termínem ukončení realizace v roce 2014, jehož cílem je výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury správních orgánů resortu MO. Hlavním cílem programu v roce 2013 bylo vybudovat Vojenský ústřední archiv jako náhradu za archiv dislokovaný v zátopové oblasti v Praze 8 Karlín. Nedílnou součástí tohoto programu je i zabezpečení realizace technických opatření fyzické a objektové bezpečnosti zájmových objektů resortu MO s cílem zabezpečit tuto oblast v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb. 12) Dále plní cíl rekonstrukce objektů nemovité infrastruktury vojenského školství. Prioritou programu v roce 2013 bylo pokračovat v realizaci stěžejních individuálně posuzovaných projektů, tj. výstavba depozitáře VHÚ v Lešanech, rekonstrukce budovy lázní Juliska v Praze, rekonstrukce objektu pro Vojenský ústřední archiv v Praze Ruzyni a rekonstrukce prostředků fyzické bezpečnosti MO v Praze. V roce 2013 byl program plněn 3 podprogramy: 166

171 Podprogram č Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury ústředního správního řadu se zaměřil na dokončení projektů: o Lešany - výstavba depozitáře. Objekt byl zkolaudován a předán do užívání v roce 2012 a dokončen v roce 2013 pouze připojením trafostanice; o Praha - rekonstrukce budovy lázní Juliska - realizace; o Praha - Ruzyně, rekonstrukce objektu pro Vojenský ústřední archiv. Z důvodu víceprací nutných pro zkolaudování díla (dobudování drenážního systému, dobudování části obslužné komunikace, doplnění elektronického zabezpečovacího systému, sanace schodišťových povrchů a sádrokartonových obkladů) byl prodloužen termín dokončení díla do V roce 2013 bylo do podprogramu nově zařazeno 12 akcí týkajících se rekonstrukcí zastaralých objektů a technologických zařízení (výtahy, čerpadla, trafostanice). K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši tis. Kč. V podprogramu č Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury vojenského školství byla dokončena jediná akce (rekonstrukce sportovního areálu v Brně) přecházející z roku 2012, na kterou byly využity dotace MŠMT. Nově byly zařazeny 2 akce s dokončením v roce Jedná se o rekonstrukci stadionu a sportovišť a rekonstrukci učebního bloku v Moravské Třebové. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč. V podprogramu č Fyzická bezpečnost MO bylo hlavním cílem v roce 2013 vybudovat zabezpečovací systémy sestavené zpravidla z elektronického zabezpečovacího systému (EZS), elektronického požárního systému (EPS), kamerového systému (CCTV) a elektronické kontroly vchodu (EKV) v útvarech a zařízeních ústředního orgánu MO a jeho přímo podřízených složkách. Byl dokončen individuálně posuzovaný projekt Praha - rekonstrukce prostředků fyzické bezpečnosti MO. 167

172 K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 506 tis. Kč. Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem tis. Kč a v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem celkem tis. Kč. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k , Program č Rozvoj pozemních sil Hlavním cílem programu je modernizace pozemních sil a druhů vojsk, se zaměřením na obměny a modernizace zastaralých zbraňových systémů, s cílem zvýšit účinnost působení jednotek i jednotlivců proti nepřátelským cílům, za snížené viditelnosti a v noci, přiblížit přenos informací reálnému času, zvýšit ochranu a pravděpodobnost přežití na bojišti a rozvíjet interoperabilní působení se spojenci. Období realizace programu bylo stanoveno na roky Cílem programu v roce 2013 bylo provést upgrade programového a hardwarového vybavení pro potřeby pozemního vojska prostředky protivzdušné obrany, komplety osobních a speciálních padáků, materiálu pro jednotky EOD (Explosive Ordnance Disposal) a minomety. Prioritou bylo zabezpečit rozvoj a modernizaci výzbroje, techniky a materiálu dělostřelectva v souladu s koncepcí rozvoje pozemních sil a dosáhnout kompatibility s jednotkami ostatních armád států NATO. Dále pro jednotky pozemní protivzdušné obrany bylo prioritou pořízení a upgrade prostředků pozemní protivzdušné obrany předurčených pro brigádní úkolové uskupení, jednotek vyčleněných pro EU a zabezpečení Národního pohotovostního systému PVO ČR. 168

173 Výběrové řízení na pořízení minometu 81 mm nebylo z důvodů procesních lhůt zadávacího řízení ukončeno v roce 2013 a předpokládá se ukončení v průběhu roku K financování akce je vyčleněno celkem tis. Kč. Prioritou v uvedeném cíli bylo zajistit systémovou přípravu pyrotechniků a specialistů EOD zabezpečením materiálu, techniky a služby, nezbytné k všestrannému zabezpečení výcviku pyrotechniků a specialistů EOD a zajistit jejich přípravu pro působení v oblasti ze zvýšeným výskytem pyrotechnického nebezpečí. V průběhu roku 2013 obdržela AČR dar z grantového programu USA, proto byly sníženy požadavky na pořízení majetku EOD a adekvátně sníženy peněžní prostředky. Další prioritou bylo zabezpečení obnovy padákové techniky a její doplnění pořízením moderních osobních a speciálních padáků u jednotek AČR, které provádějí záchrannou a výsadkovou přípravu k bezproblémovému provádění speciálních seskoků u jednotek AČR. U osobních padáků se jednalo o dílčí plnění v počtu 80 kompletů, speciálních padáků bylo dodáno celkem 30 kompletů jako dílčí plnění. Bylo provedeno technické zhodnocení 3 ks vrtulníků Mi 171 Š. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši tis. Kč. Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši tis. Kč bylo v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem převedeno celkem tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k Čerpání % k RpZ Rozpočet MRZ NNV ,

174 Program č Rozvoj Vojenského zpravodajství II Hlavním cílem programu je Zajištění strategického zpravodajství. Období realizace programu bylo stanoveno na roky Program byl rozdělen do 3 níže uvedených podprogramů: Podprogram č Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury Vojenského zpravodajství byl v roce 2013 zaměřen na realizaci akcí nemovité infrastruktury k vytvoření vhodných ubytovacích, kancelářských, skladovacích a výcvikových prostor pro jednotlivé prvky VZ a jednotky 601. skupiny speciálních sil. Hlavními akcemi podprogramu byly rekonstrukce objektů v Prostějově, byla dokončena rekonstrukce myčky a zahájena rekonstrukce administrativní budovy, výkup pozemků a úpravy k zajištění fyzické bezpečnosti v Trnovanech a zabezpečení jednacích místností v Praze. U 16 akcí tohoto podprogramu určených k realizaci v následujících letech bylo financováno zpracování projektové dokumentace. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvu obrany ve výši tis. Kč. Podprogram č Pořízení a modernizace prostředků speciálních sil a zabezpečujících prvků Vojenského zpravodajství. V rámci tohoto podprogramu byly v roce 2013 peněžní prostředky využity k financování potřeb 601. skupiny speciálních sil souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku zbraně, zbraňové systémy, elektronické a komunikační prostředky, vybavení speciálních sil dopravními prostředky, prostředky pro zasazení a zabezpečení působení jednotek speciálních sil v zahraničních operacích. Další prostředky byly využity na pořízení dílenských prostředků pro zabezpečující prvky Vojenského zpravodajství. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvu obrany ve výši tis. Kč. Podprogram č Zakrytá část Vojenského zpravodajství. Hlavním cílem je udržení, rozvoj a modernizace schopností Vojenského zpravodajství, zabezpečování a vyhodnocování informací v souladu se zákonem č. 153/1994 Sb. 10) a zákonem č. 289/2005 Sb. 11) a plnění priorit stanovených vládou ČR. Peněžní prostředky 170

175 byly využity na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného k zabezpečení činnosti VZ dle výše uvedených zákonů. Vyhodnocení plnění úkolu je prováděno ve vazbě na akce zakrytého Akvizičního plánu Vojenského zpravodajství pro příslušný kalendářní rok. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvu obrany ve výši tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 115 tis. Kč. Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem tis. Kč a v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem celkem tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (tis. Kč) NNV k , Program č Zvyšování schopností vzdušných sil II Program byl realizován v letech Program je tvořen šesti podprogramy se zaměřením na modernizaci vrtulníkového letectva, modernizaci systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie, pořízení a obnovu pasivních sledovacích systémů, prostředků EB a systémů PVO, pořízení a modernizaci dopravního letectva a podporu a rozvoj systémů L-159. V roce 2013 byl v rámci programu financován pouze podprogram č Pořízení a modernizace dopravního letectva. Je určen k zabezpečení přepravních kapacit dopravního letectva AČR pořízením nových letounů, které svými letovými parametry, palubním vybavením a vysokou variabilitou vnitřního uspořádání nákladového prostoru umožní plnění úkolů letectva AČR. 171

176 V roce 2013 byl realizován nákup systému vlastní ochrany letounu CASA C- 295M. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 35 tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k , Program č Zabezpečení zapojení AČR do operací a pohotovostních sil Cílem programu je zabezpečit připravenost a nasazení sil AČR do mezinárodních operací v rámci nebo mimo uskupení aliančních sil, EU BG, případně bezpečnostních sborů OSN, přičemž nasazení sil je definováno usnesením Vlády ČR a počátečními operačními schopnostmi. Realizace tohoto programu byla zahájena v roce 2013 s předpokládaným ukončením v roce Program je tvořen jedním podprogramem č Výstavba sil a prostředků AČR k nasazení v operacích. V roce 2013 byla v programu realizována jediná akce Strukturovaná kabeláž k dokončení výstavby OTS VŘ PozS. Z celkového objemu nevyčerpaných rozpočtových prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši 914 tis. Kč bylo v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem převedeno celkem 13 tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k Čerpání % k RpZ Rozpočet MRZ NNV , Program č Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky Jedná se o nový program zahajovaný v roce 2013, program má být realizován v časovém horizontu pěti let ( ). Hlavním cílem programu je zajištění 172

177 schopnosti Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky, které jsou podle 3 zákona č. 219/1999 Sb. 22) samostatnými složkami ozbrojených sil a plní specifické úkoly při zajištění ochrany a obrany sídel prezidenta republiky, vojenských poct zejména při oficiálních návštěvách jiných států a zabezpečují činnosti související s výkonem pravomocí prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil. Z věcného hlediska program zahrnuje dlouhodobé cíle ve stabilním prostředí bez nutnosti eliminace neočekávaných významných změn. Program je tvořen dvěma podprogramy, v rámci nichž jsou realizovány níže uvedené zásadní cíle: Podprogram č Zabezpečení schopnosti výkonu Hradní stráže a VKPR mezi jehož hlavní cíl patří zajištění vnější ostrahy a ochrany areálu Pražského hradu a objektů, které jsou sídlem prezidenta republiky. K tomu bylo v roce 2013 pořízeno 18 souprav odstřelovačích pušek CZ 750 Sniper I s příslušenstvím v celkovém objemu tis. Kč. Dalším cílem podprogramu je zabezpečení aktů vojenských poct při oficiálních návštěvách představitelů jiných států. V roce 2013 byl realizován obměnou 26 hudebních dechových nástrojů pro Hudbu hradní stráže, u kterých byl již ukončen životní cyklus (nástroje starší 12 let) a pořízením 2 kusů velkoobjemových motocyklů zajišťujících reprezentační doprovod vozidel a ochranu čelních státních představitelů. V rámci cíle č. 3 zabezpečení přípravy, výcviku a vzdělávání příslušníků Hradní stráže byl k zajištění spolehlivosti a zkrácení transportních časů pořízen autobus umožňující přepravu osob na větší vzdálenosti, k zajištění tělesné přípravy a výcviku pak obměněno 15 ks zastaralých trenažérů a k zajištění celodenního stravování útvarové směny a zaměstnanců obměněno 8 kusů zastaralého a poruchového kuchyňského zařízení. Podprogram č Obnova nemovité infrastruktury jehož cílem je rekonstrukce objektů, které jsou v užívání Hradní stráže, dosáhnout optimální rozmístění jednotek HS, velitelství, štábu, skladového hospodářství a techniky útvaru. Pro rok 2013 bylo plánováno zahájení přípravy rekonstrukce budovy č. 1 Praha Kanovnická v objemu tis. Kč. Tato investice nebyla v roce 2013 z časových důvodů zahájena a její realizace se předpokládá v roce Na realizaci cíle podprogramu č resp. programu č byly využity pouze prostředky státního rozpočtu, a to v celkové výši tis. Kč. 173

178 Z celkového objemu nevyčerpaných rozpočtových prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem tis. Kč. tabulce: Stanovený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k Čerpání % k RpZ Rozpočet MRZ NNV , Navýšení rozpočtu o tis. Kč bylo realizováno převodem prostředků alokovaných na akci v rámci programu , kde byla plánována realizace investice na rekonstrukci budovy č. 1 Praha Pohořelec část pro Hradní stráž, zahájená již před schválením programu Tato akce byla následně zastavena ve vazbě na proběhlé řízení a vydání rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Rozpočtové prostředky byly, s ohledem na termín schválení dokumentace programu a zahájení realizace programu až v průběhu roku 2013, z části využity v rámci podprogramu a zbývající zdroje státního rozpočtu převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Program č Udržení a rozvoj schopností bojových sil a sil bojové podpory AČR Program je určen k zabezpečení činnosti Pozemních sil a druhů vojsk AČR v letech jak v oblasti pořízení a zhodnocení movitého a nemovitého majetku, tak v oblasti zabezpečení jeho údržby, oprav a provozu, včetně zabezpečení realizace zákona č. 412/2005 Sb. 12) Cílem programu v roce 2013 bylo provést výběrové řízení na dodávku ručních zbraní v rámci úkolu přezbrojení AČR novými typy ručních zbraní, pořízení výnosných souprav dělostřeleckého pozorovatele a kombinovaných přístrojů nočního vidění pro řidiče a technického zhodnocení meteorologické služby AČR. V průběhu roku 2013 obdržela AČR dar z grantového programu USA. Na základě výše uvedeného byly vypracovány dodatky specifikací. Veřejné zakázky 174

179 s rozdělením na pořízení části komodit v ČR a části komodit prostřednictvím agentury NSPA byly v roce 2013 vyhlášeny s tím, že uzavření smluvních vztahů a dodávka proběhne v průběhu roku V roce 2013 bylo pořízeno 5 výnosných souprav dělostřeleckého pozorovatele a 7 kombinovaných pozorovacích přístrojů řidiče DND-5F. Z celkového objemu nevyčerpaných rozpočtových prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši tis. Kč bylo v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem převedeno celkem tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k Čerpání % k RpZ Rozpočet MRZ NNV , Program č Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR Program je určen k zabezpečení činnosti Vzdušných sil AČR v letech jak v oblasti pořízení a zhodnocení movitého a nemovitého majetku, tak v oblasti zabezpečení jeho údržby, oprav a provozu, včetně zabezpečení realizace zákona č. 412/2005 Sb. 12) V roce 2013 bylo pořízeno 16 záchranných padáků, radiokomunikační vybavení řízení letového provozu a upgrade software palubních počítačů a multifunkčních displejů MFD letounu L-159 pro režim BULLSEYE. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši tis. Kč. Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem tis. Kč a v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem celkem 547 tis. Kč. 175

180 tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k , Program č Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR Program je určen k realizaci cílů stanovených k udržení a rozvoji schopností logistické podpory Armády České republiky a k zajištění nezbytných podmínek pro vedení aliančních operací na území České republiky v rámci Programu bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investment Programme NSIP). Realizační část je plánována na roky V roce 2013 bylo realizováno odkoupení technických zabezpečovacích prostředků ke střežení muničních skladů v Květné a pořízení 3D radarů. K zajištění podmínek pro vedení aliančních operací na území ČR pokračovala v roce 2013 realizace projektu Implementace systémů ACCS do AČR. Dále byla dokončena implementace nepřetržitého radarového pokrytí 3D radary úspěšným provedením konečné přejímky systémů na stanovištích Sokolnice a Nepolisy, dodávkou a instalací kryptografických prostředků pro IFF MK XIIA s příslušenstvím. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši tis. Kč a NNV ve výši tis. Kč. Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem tis. Kč. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: 176

181 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách % k RpZ Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k Čerpání Rozpočet MRZ NNV , Program č Udržení a rozvoj schopností zdravotnického zabezpečení AČR Program realizovaný v letech je určen k zabezpečení činnosti zdravotnických biologických a veterinárních nasaditelných a stacionárních prvků a zařízení AČR v oblasti pořízení a zhodnocení movitého a nemovitého majetku, tak v oblasti zabezpečení jeho údržby, oprav a provozu. V rámci programu v roce 2013 byly z 10 akcí realizovány 3 akce, ostatní akce nebyly realizovány s ohledem na procesní lhůty pro jednotlivé druhy zadávacího řízení a prodlení schválení dokumentace programu. K vybavení mobilních týmů biologické ochrany byl pořízen mikrobiologický bezpečnostní box (izolátor), boxy pro přepravu zvláště nebezpečných látek (CBRN transportní box), zařízení pro přípravu vzorků z ovzduší. Dále byly pořízeny 2 soupravy laboratorního parního autoklávu. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k Čerpání % k RpZ Rozpočet MRZ NNV , Program č Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR Program komplexně zabezpečuje budování, rozvoj a udržování informační podpory resortu MO včetně zabezpečení realizace zákona č. 412/2005 Sb. 12) Program je plánován k realizaci v období let

182 V roce 2013 bylo hlavním cílem programu zajištění rozvoje a provozu resortních informačních systémů a zajištění rozvoje a provozu komunikační infrastruktury ve prospěch AČR. Podprogram č Zabezpečení provozu a rozvoje funkcionalit a schopností informačních systémů AČR včetně bezpečnosti KIS, v rámci kterého byly v roce 2013 pořízeny softwarové produkty společnosti Microsoft s cílem vytvářet jednotnou produktovou a technologickou platformu pro poskytování společných služeb; Podprogram č Zajistit provoz a rozvoj komunikační infrastruktury včetně míst velení, v rámci kterého byl v roce 2013 pořízen materiál ve prospěch systému taktických rádiových komunikací; V roce 2013 bylo pořízeno 83 ks programového vybavení Microsoft. Dále byla provedena úhrada zálohové platby ve výši 75 % ceny dle smlouvy na dodávku radiových stanic HARRIS RF 7800 S TR001 v rámci systému taktických radiových komunikací realizované prostřednictvím agentury NSPA. Dodávka bude provedena v roce Z celkového objemu nevyčerpaných rozpočtových prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši tis. Kč bylo v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem převedeno celkem tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách % k RpZ Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k Čerpání Rozpočet MRZ NNV , Program č Zabezpečení služby a rozvoje nemovité infrastruktury AČR Dokumentace programu byla schválena dne Proto nebylo možno zahájit resp. dokončit plánované akvizice roku Na základě této skutečnosti byly přehodnoceny priority a zdroje státního rozpočtu byly převedeny k využití v rámci jiného programu. 178

183 tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách % k RpZ Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k Čerpání Rozpočet MRZ NNV Program č Strategické řízení obrany státu Jedná se o nový program zahájený v roce 2013 s plánovaným ukončením v roce Hlavním cílem je zabezpečení rozvoje, pořízení nebo technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a jeho udržování k dosažení stanovených cílů. Konkrétně byl v roce 2013 realizován nákup dopravních prostředků pro potřeby Univerzity obrany v Brně, pořízení kryptografických prostředků a technologií a bylo realizováno technické zhodnocení u informačních systému pro podporu řízení personálu, ekonomického řízení, manažerských informací a logistické podpory. Program je tvořen čtyřmi podprogramy: Podprogram č Vojensko-strategické řízení obrany státu je zaměřen na zkvalitnění a zefektivnění plánovacích, řídících a vyhodnocovacích procesů a souvisejících činností v resortu MO. V roce 2013 bylo realizováno technické zhodnocení informačních systémů pro podporu logistického zabezpečení, věcného plánování a manažerských informací. Podprogram č Personál je určen k zefektivnění procesů v personální oblasti a dále zefektivnění přípravy personálu v rámci vojenské školské soustavy. V roce 2013 byly pořízeny 4 mikrobusy pro Univerzitu obrany Brno a školící zařízení a realizováno technické zhodnocení informačního systému pro podporu řízení personálu. Dále bylo pořízeno vybavení učeben a velkokuchyňské zařízení Univerzity obrany Brno. Podprogram č Ekonomické řízení je zaměřen na zabezpečení komplexní a relevantní informační podpory všech ekonomických procesů v resortu MO a výstavbu a technické zhodnocení informačních systémů. V roce 2013 bylo 179

184 realizováno technické zhodnocení Finančního informačního systému a Intranetu manažerských informací. Podprogram č Politicko-strategické řízení obrany státu je určen k zefektivnění procesů řízení, zlepšení podpory manažerského rozhodování, zavedení systému řízení rizik, zabezpečení informování veřejnosti o činnosti MO, zajištění kryptografické, fyzické, administrativní a personální bezpečnosti a bezpečnosti KIS v resortu MO, zabezpečení komplexní péče o kulturní odkaz v oblasti vojenské historie, zvýšení hospodárnosti, efektivity a výkonnosti interního auditu. V roce 2013 bylo pořízeno 15 ks kryptografických prostředků TIGER a 10 ks licencí aplikačního programového vybavení ARIS. Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem tis. Kč a v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem celkem 685 tis. Kč. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k , Program č Vojenská policie Jedná se o nový program zahajovaný v roce 2013, program má být realizován v časovém horizontu let Hlavním cílem programu je zabezpečení a rozvoj Vojenské policie. VP v rozsahu zákona č. 124/1992 Sb. 34) plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, materiálu a majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany a dodržuje mezinárodní závazky NATO, EU a OSN. Program je tvořen jedním podprogramem č Vojenská policie, v jehož v rámci byl v roce 2013 plněn zejména cíl zefektivnění schopností VP v oblasti dopravní služby. 180

185 V roce 2013 byl realizován nákup skartovacího stroje, zařízení na forenzní analýzu paměti mobilních telefonů a analyzátorů alkoholu v dechu. U zbývajících akcí plánovaných k realizaci v roce 2013 byly vyhlášeny veřejné zakázky, ale z procesních důvodů nebyly realizovány, zejména z důvodu časové prodlevy při vypořádání připomínek vznesených v rámci výběrového řízení. Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši tis. Kč bylo v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem převedeno celkem 991 tis. Kč. tabulce: Stanovený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k Čerpání % k RpZ Rozpočet MRZ NNV , Program č Zajištění činnosti ústředního správního úřadu, obnova a rozvoj NI Jedná se o nový program, který dosud nebyl schválený MF ČR. Program měl schválený rozpočet na rok Prostředky nebyly čerpány, ale převedeny a využity v rámci jiného programu. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k Program č Zabezpečení služeb státními příspěvkovými organizacemi zřízenými MO, obnova a rozvoj jejich infrastruktury Jedná se o nový program zahájený v roce 2013 s rozplánovaným ukončením v roce Program je určen k zabezpečení činnosti a rozvoje schopností státních 181

186 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MO. Program je tvořen jediným podprogramem: Podprogram č Zabezpečení služeb státními příspěvkovými organizacemi zřízenými MO, obnova a rozvoj jejich infrastruktury má 3 základní cíle. První cíl je schopnost zajištění zdravotnické péče vojákům z povolání, občanským zaměstnancům, vojenským důchodcům, válečným veteránům a civilnímu obyvatelstvu. Druhým cílem je zabezpečení služeb příspěvkovou organizací Armádní servisní dle požadavků MO a třetím cílem je zabezpečení služeb příspěvkovou organizací Vojenská lázeňská a rekreační zařízení. V roce 2013 byl plněn pouze první cíl, a to realizací akcí směřujících převážně k pořízení či obnově morálně a technicky zastaralé zdravotní techniky. Nejvýznamnější akcí je vybudování centra forenzní medicíny v ÚVN-VoFN Praha, která byla zahájena v roce 2013 a plánované ukončení je v roce Vyčleněné rozpočtové prostředky dosud nebyly čerpány z důvodu nedokončeného výběrového řízení. Vznik dalších prostředků NNV souvisí s podáváním námitek uchazečů. Z celkového objemu nevyčerpaných rozpočtových prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem tis. Kč a v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem celkem tis. Kč. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k , Program č Státní sportovní reprezentace Hlavním cílem programu, který byl zahájen v roce 2013 s plánovanou dobou realizace do roku 2017, bylo zabezpečit tělesnou (pohybovou) připravenost sportovců 182

187 k dosažení vysokých výsledků na vrcholných mezinárodních soutěžích a úspěšnou státní a resortní sportovní reprezentaci. Program je realizován v jednom podprogramu: Podprogram č Státní sportovní reprezentace, který je zaměřen na pořízení a reprodukci movitého majetku pro zkvalitnění a zefektivnění přípravy sportovních reprezentantů Armádního sportovního centra DUKLA. V roce 2013 byly rozpočtové prostředky kapitoly MO využity na pořízení sportovního vybavení pro zkvalitnění a zefektivnění přípravy sportovních reprezentantů, zejména veslařů a v rámci střeleckých disciplín, konkrétně pak trenažér plavecký, cyklotrenažér, posilovací stroj, vrhačka na SKEET, puška malorážní a vzduchová, dvojskif, loď veslařská a závodní kajaky. Z kapitoly MŠMT byly v roce 2013 převedeny rozpočtové prostředky ve výši tis. účelově určené na realizaci investičních akcích ve prospěch Armádního sportovního centra Dukla (blíže specifikováno v části ). Z celkového objemu nevyčerpaných rozpočtových prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem tis. Kč a v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem celkem 529 tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k , Program č Přezbrojení armády ČR obrněnými transportéry Hlavní cíl programu je vyzbrojení AČR novými kolovými bojovými vozidly (KBV) a kolovými obrněnými transportéry (KOT), dosažení požadované úrovně schopností pozemních sil AČR srovnatelných s identickými jednotkami nejvýznamnějších armád členských států NATO, dosažení interoperability v systémech velení a řízení s těmito jednotkami, dosažení kompatibility zbraní, zbraňových systémů a střeliva, komunikačních prostředků a dalších systémů nezbytných pro efektivní plnění 183

188 bojových i nebojových úkolů plněných v rámci i mimo rámec čl. 5 Washingtonské smlouvy a v rámci právních předpisů ČR. Celková doba realizace programu byla od roku 2004 do roku Hlavním úkolem roku 2013 byla dodávka 1 ks kolového bojového vozidla průzkumného s lokátorem, 2 ks kolových obrněných transportérů ženijních a 2 ks kolových bojových vozidel průzkumných bez lokátoru. Dále bylo dodáno 5 souprav maskovacích sítí letních a zimních, 2 sady doplňku katalogu dílů pro KBV-PZ. Součástí dodávek bylo provedení Kurzu pro školitele C3 Věžový komplet s 12,7 mm kulometem a Kurzu pro školitele C9 Mechanik výzbroje a speciálního příslušenství. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k , Program č Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Program je pokračující, jeho realizace je plánována na období let Základem realizace programu je Smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím o pronájmu letounů JAS-39 Gripen, prostředků podpory a poskytování souvisejících služeb, uzavřená dne ( Smlouva ). Realizace programu probíhá v letech , kdy končí tato smlouva o pronájmu nadzvukových letounů JAS 39 Gripen. Hlavním cílem programu v roce 2013 bylo pokračovat v zabezpečení kontinuity ochrany vzdušného prostoru ČR nadzvukovými letouny. V souladu se Smlouvou byla v prvním čtvrtletí roku 2013 zaplacena smluvní splátka za pronájem letounů JAS 39 Gripen ve výši tis. Kč, která zahrnuje platbu za nájem 14 ks letounů, užívání nehmotného majetku, výcvik pilotů a ostatní služby. V souvislosti s touto platbou byla ve stejném termínu uhrazena i srážková daň ve výši tis. Kč, ve smyslu vyhlášky č. 9/1981 Sb. 45) a na základě zákona č. 586/1992 Sb. 19) V lednu 2013 byla dle zákona 235/2004 Sb. 6) uhrazena DPH ve výši tis. Kč. 184

189 Z celkového objemu nevyčerpaných rozpočtových prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k ve výši 37 tis. Kč bylo v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem převedeno celkem 1 tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k Čerpání % k RpZ Rozpočet MRZ NNV Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku z prostředků získaných z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO V souladu s 48 odst. 2 písmeno d) zákona č. 218/2000 Sb. 2) jsou příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit MO, zdrojem rezervního fondu. V roce 2013 byly v souladu s výše uvedeným zákonem použity tyto prostředky ve výši tis. Kč. Prostředky byly použity v oblasti výdajů na programy vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS. Jednalo se o následující programy reprodukce majetku: číslo programu název programu (v tis. Kč) čerpání Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení Pořízení lehkých obrněných vozidel Zvyšování schopností vojáka 21. století Zajištění zájmových oblastí MO v letech Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO Rozvoj pozemních sil Rozvoj vojenského zpravodajství II Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR Udržení a rozvoj schopností zdravotnického zabezpečení AČR Vojenská policie Celkem

190 Jednotlivé programy jsou blíže hodnoceny v části Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS a převedené z jiných kapitol V roce 2013 byly z kapitoly MŠMT převedeny účelově určené rozpočtové prostředky v celkové výši tis. Kč do programů reprodukce majetku Strategické řízení obrany státu a Státní sportovní reprezentace (viz tabulka níže). (v tis. Kč) Číslo programu Název programu Účelový převod rozpočtových prostředků Čerpání Čerpání v % NNV k Strategické řízení obrany státu , Státní sportovní reprezentace , Celkem , Rozpočtové prostředky převedené z kapitoly MŠMT rozpočtovým opatřením schváleným MF dne 7. června 2013 (čj. MF /2013/ ) ve výši tis. Kč byly určeny na realizaci následujících investičních akcí na zabezpečení studia studentů Univerzity obrany Brno, kteří nejsou vojáky v činné službě a jsou studenty studijních programů zabezpečovaných v oblasti bezpečnostních studií: - č. 107V UO Brno- mikrobusy nákup ve výši tis. Kč. V rámci této akce byly pořízeny 4 kusy mikrobusů v celkové výši tis. Kč. - č. 107V UO Brno audiovizuální technika nákup ve výši 469 tis. Kč. V rámci této akce byly pořízeny 3 kusy dataprojektorů v celkové výši 308 tis. Kč. Nespotřebované rozpočtové prostředky vzniklé úsporou z akvizičního procesu byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů k k použití v rámci 186

191 programu. S tímto postupem vyslovila kapitola MŠMT souhlas za podmínky, že zůstane zachován účel využití těchto rozpočtových prostředků. Na základě Dohody o víceletém meziresortním převodu peněžních prostředků uzavřené dne 24. dubna 2013 byly rozpočtovým opatřením schváleným MF dne 5. září 2013 (čj. MF /2013/ ) převedeny rozpočtové prostředky z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši tis. Kč do programu Strategické řízení obrany státu (podprogram Personál), které byly účelově určeny na realizaci následujících investičních akcí: - č. 107V Brno multiuživatelská laboratoř s integrovaným zabezpečovacím systémem. - č. 107V Brno rekonstrukce učeben. V současné době se obě akce nachází ve fázi zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace a z tohoto důvodu nedošlo k čerpání rozpočtových prostředků v roce 2013, které byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů k V souladu s Dohodou o víceletém meziresortním převodu peněžních prostředků budou tyto prostředky využity na realizaci předmětných akcí v roce Rozpočtové prostředky převedené z kapitoly MŠMT rozpočtovým opatřením schváleným MF dne 2. prosince 2013 (čj. MF /2013/19-192) ve výši tis. Kč byly určeny na realizaci následujících investičních akcích ve prospěch ASC Dukla: - č. 107V Praha 6 SZNR vybavení pro ASC Dukla 2013 ve výši tis. Kč. V rámci akce byly čerpány rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč, které byly použity na pořízení sportovního vybavení pro zkvalitnění a zefektivnění přípravy sportovních reprezentantů, konkrétně přenosného přístroje pro hilterapii, vlny rázové, přístroj pro lymfodrenáž, zdravotní matrace, videozařízení pro individuální akrobacii, stav střelecký, silniční a dráhová kola a měřiče výkonu. V rámci akce nebyla realizována veřejná zakázka na nákup 1 ks planýrovače. Důvodem zrušení veřejné 187

192 zakázky byla skutečnost, že nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky. - č. 107V Mikrobus pro ASC Dukla ve výši tis. Kč, která nebyla v roce 2013 realizována. Nespotřebované rozpočtové prostředky byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů k k využití v souladu s meziresortní smlouvou uzavřenou mezi MŠMT a MO v rámci předmětných akcí v roce S tímto postupem vyslovila kapitola MŠMT dne 16. prosince 2013 souhlas (čj. MSMT-49409/2013) za podmínky, že zůstane zachován účel využití těchto rozpočtových prostředků Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie a ČR - výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS Celkový přehled čerpání peněžních prostředků podle jednotlivých operačních programů je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Operační program Číslo programu Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % k RPZ NNV k Integrovaný operační program , Z toho: SR EU , OP Životní prostředí , Z toho: SR EU , Operační programy celkem ,

193 V roce 2013 byly v oblasti programového financování kapitoly MO financovány níže uvedené projekty z prostředků strukturálních fondů EU jeden projekt: 1. Integrovaný operační program V rámci Integrovaného operačního programu realizovala p.o. ÚVN - VoFN 107V CZ.1.06/3.2.01/ Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra ÚVN Praha, jehož předmětem bylo zejména obnova a zkvalitnění stávajícího vybavení cerebrovaskulárního centra ÚVN. V rámci projektu bylo pořízeno nové vybavení k diagnostice, terapii a péči o pacienty s cévním onemocněním mozku, pro potřeby pacientů s akutním cerebrovaskulárním onemocněním k jejich léčbě a následné rehabilitaci. Peněžní prostředky byly čerpány ve výši tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. 2. Operační program Životního prostředí V rámci Operačního programu Životního prostředí realizovalo MO 3 projekty. Hlavním cílem bylo výrazné snížení energetické náročnosti provozu budov provedením stavebně technických úprav v souladu s podmínkami výzvy OPŽP. Jedná se o tyto konkrétní projekty: 107V CZ.1.02/3.2.00/ Snížení energetických ztrát pavilonu B - celková alokace peněžních prostředků poskytnuté dotace je ve výši tis. Kč, což je podíl EU. V roce 2013 bylo vyčerpáno tis. Kč, tj. 92,63%. Prostředky kapitoly MO se na realizaci projektu nepodílejí. Povinná spoluúčast národních zdrojů je hrazena z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. Projekt bude stavebně ukončen ve 2. čtvrtletí 2014, kdy je i předpoklad dočerpání alokovaných peněžních prostředků NNV převedených do roku 2014 ve výši 849 tis. Kč. 107V CZ.1.02/3.2.00/ Úspory energií na objektech VUSS Pardubice - Pardubice - celková alokace finančních prostředků je ve výši tis. Kč. Podíl EU činí tis. Kč, podíl SR činí tis. Kč. V roce 2013 bylo vyčerpáno tis Kč, tj. 32,93%. Akce bude stavebně ukončena 189

194 ve 2. čtvrtletí 2014, kdy je i předpoklad dočerpání alokovaných peněžních prostředků NNV převedených do roku 2014 ve výši tis. Kč. 107V CZ.1.02/3.2.00/ Strakonice zateplení budov č. 006 a celková alokace peněžních prostředků činí tis. Kč. Podíl SR je ve výši tis. Kč, podíl EU činí tis. Kč. V roce 2013 bylo vyčerpáno tis. Kč, tj. 80,55%. Akce bude stavebně ukončena ve 2. čtvrtletí 2014, kdy je i předpoklad dočerpání alokovaných peněžních prostředků NNV převedených do roku 2014 ve výši tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků v tomto operačním programu bylo v celkové výši tis. Kč. Celkové finanční objemy alokované na uvedené projekty budou dočerpány v průběhu 1. pololetí roku 2014, kdy se předpokládá jejich ukončení VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Rozpočet v oblasti výdajů určených na financování programů výzkumu, vývoje a inovací ze státního rozpočtu byl pro rok 2013 stanoven v celkové výši tis. Kč. V průběhu roku nebyl tento rozpočet upraven. Z celkového rozpočtu byly na účelovou podporu vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč a na institucionální podporu rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč. Porovnání údajů s rokem 2012 včetně nevyčerpaných peněžních prostředků převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů je uvedeno v následujícím přehledu: 190

195 Rok Oblast výdajů Výzkum a vývoj celkem Kapitálové výdaje Běžné výdaje související Výzkum a vývoj celkem Kapitálové výdaje Běžné výdaje související Rozpočet schváleny Rozpočet po změnách Celkem čerpání % Č k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k , , , NNV k , , , Ve srovnání s rokem 2012 bylo čerpání peněžních prostředků roku 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 1,02 % z důvodu zahájení řady nových projektů v programu Skutečné čerpání peněžních prostředků v oblasti programů výzkumu, vývoje a inovací bylo ve výši tis. Kč, tj. 94,50 % rozpočtu po změnách, čerpání bez použitých nároků z nespotřebovaných výdajů dosáhlo výše tis. Kč, tj. 86,92 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. Charakteristika jednotlivých programů Peněžní prostředky byly čerpány v rámci 2 programů výzkumu, vývoje a inovací v rámci účelové a institucionální podpory obranného výzkumu. Účelové prostředky obranného výzkumu mohou být použity pouze na podporu projektů obranného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vymezených zákonem č. 130/2002 Sb. 8) a zákonem č. 283/1992 Sb. 26) V souladu se základními údaji předanými do Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje (CEP), kterou zastřešuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, mohou být přidělené prostředky využity výhradně k úhradě uznaných nákladů na řešení projektů obranného výzkumu, vývoje a inovací evidovaných v CEP. 191

196 Hodnocení programu je prováděno formou oponentních řízení k průběžným a závěrečným zprávám projektů obranného výzkumu, vývoje a inovací řešených v rámci programu. K tomu je ustanovena oponentní rada, která vychází z oponentních posudků nejméně dvou nezávislých oponentů. Na základě usnesení oponentní rady je u předcházejících projektů doporučeno jejich další pokračování a u končících projektů je provedeno jejich vypořádání. Závěry oponentních rad a oponentní posudky projektů jsou uloženy u správce programu po celou dobu řešení projektů a dále pak archivovány 5 let po ukončení řešení projektu. Institucionální prostředky jsou určeny na institucionální podporu výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. 8) a zákonem č. 283/ ) a jsou poskytovány pouze příjemci podpory. V souladu se základními údaji předanými do Centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (CEA), kterou zastřešuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, mohou být přidělené rozpočtové prostředky využity výhradně k úhradě uznaných nákladů na řešení dlouhodobých koncepčních záměrů rozvoje organizace evidovaných v CEA. Hodnocení programu je prováděno formou vyhodnocení jednotlivých dlouhodobých koncepčních záměrů rozvoje organizace na základě průběžných a závěrečných zpráv, ve kterých jsou popsány dosažené výsledky a vynaložené náklady. Průběžné a závěrečné zprávy musí být projednány a schváleny na úrovni organizace orgánem odpovědným za výzkumnou činnost (vědecké rady, vědecko-technické rady, technické rady) a vedoucím pracovníkem dané organizace. Kontrola průběžných zpráv je následně prováděna z hlediska dosažených výsledků, plnění harmonogramu a schválených uznaných nákladů srovnáním s obsahem přijatého a schváleného dlouhodobého koncepčního záměru rozvoje organizace resortní hodnotitelskou komisí. Závěrečné hodnocení se provádí formou oponentního řízení před resortní komisí pro hodnocení návrhů a výsledků dlouhodobých záměrů rozvoje organizace na základě prezentace odpovědného řešitele a dvou nezávislých oponentních posudků. Hodnocení výzkumných organizací podle dosažených výsledků provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace na základě dosažených výsledků z předchozích let v souladu 192

197 s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (schváleno Usnesením vlády ČR č ) ze dne 19. června 2013). Program č Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace Program, jehož trvání je od roku 2011 do roku 2017, je koncipován tak, aby zabezpečil rozvoj již dosažených operačních schopností s využitím nových technologií v rámci modernizace AČR, což znamená, že ozbrojené síly ČR budou připraveny a vybaveny k plnění celého rozsahu úkolů ve společných nebo národních operacích v souladu s politicko-vojenskými ambicemi, včetně jejich modifikace v souladu s nově vzniklými požadavky. Program zabezpečoval účelovou podporu na projekty obranného výzkumu, vývoje a inovací. Rozpočet byl stanoven ve výši tis. Kč v oblasti běžných výdajů, který nebyl v průběhu roku dále upravován. Celkové čerpání výdajů na financování programu dosáhlo výše tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč), tj. 95,50 % rozpočtu po změnách. V rámci programu bylo realizováno 59 akcí podpory obranného výzkumu, vývoje a inovací a účelová podpora byla poskytnuta: 9 podnikatelským subjektům na 54 projektů v celkové výši tis. Kč (přehled je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 10) VOP CZ, s.p. na 4 projekty v celkové výši tis. Kč, RETIA, a.s. na 2 projekty ve výši tis. Kč, URC Systéme, spol s r.o. na 4 projekty ve výši tis. Kč, Vojenskému technickému ústavu, s.p. na 24 projektů v celkové výši tis. Kč, Vojenskému výzkumnému ústavu, s.p. na 14 projektů v celkové výši tis. Kč, DELFINFO, spol. s r.o. na 2 projekty ve výši tis. Kč, VR Group, a.s. na 2 projekty ve výši tis. Kč, MEDIAP, spol. s r.o. na 1 projekt ve výši tis. Kč, 193

198 MEDTEC-VOP, spol. s r.o. na 1 projekt ve výši tis. Kč. 1 veřejné vysoké škole Masarykově univerzitě v Brně na 1 projekt ve výši tis. Kč. 2 příspěvkovým organizacím Ústřední vojenské nemocnici Vojenské fakultní nemocnici Praha v celkové výši tis. Kč na 3 projekty, CASRI Praha na 1 projekt ve výši tis. Kč. Cíle programu stanovené pro rok 2013 byly příjemci účelových podpor splněny. Rozpočet schválený Souhrnné číselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: Rozpočet po změnách Celkem čerpání % Č k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k , Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. Nevyužité peněžní prostředky programu budou použity na pokrytí výdajů projektů obranného výzkumu a vývoje v roce Program č Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Hlavní úkolem programu bylo získání a zvládnutí nových vědeckých poznatků a teorií určených k vědecké podpoře rozvoje obrany státu v působnosti MO, plnění hlavních úkolů výstavby sil AČR a společných cílů výstavby sil v rámci NATO. Program zabezpečoval institucionální podporu a řešil výzkumné záměry v oblasti obrany a bezpečnosti. Rozpočet byl v roce 2013 stanoven ve výši tis. Kč, který nebyl v průběhu roku dále upravován. Celkové čerpání peněžních prostředků na financování programu dosáhlo výše tis. Kč (včetně tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů), tj. 90,95 % rozpočtu po změnách. Peněžní prostředky programu byly realizovány na: institucionální podporu výzkumných organizací na základě dosažených výsledků v předchozích letech v celkové výši tis. Kč (včetně tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů) takto: 194

199 - Univerzita obrany Brno ve výši tis. Kč (včetně tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů), - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové ve výši tis. Kč (včetně tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů), - p.o. CASRI Praha ve výši tis. Kč (včetně 800 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů), - p.o. Ústřední vojenská nemocnice Fakultní vojenská nemocnice Praha ve výši tis. Kč (včetně 800 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů, podporu ostatních aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (zabezpečování veřejných soutěží a veřejných zakázek) v celkové výši 470 tis. Kč (včetně 28 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů), úhradu výdajů na mezinárodní spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích v celkové výši tis. Kč (včetně 800 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů) v následujícím členění: - 1 příjemci byly poskytnuty peněžní prostředky v celkové výši tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 800 tis. Kč) na 2 projekty (přehled je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 10): - pro příjemce ELDIS Pardubice, spol. s r.o. na projekt IMA ve výši tis. Kč a projekt FPNEM ve výši 800 tis. Kč, - úhrada příspěvku do Evropské obranné agentury pro rok 2013 na JIP CBRN Programme Arrangement A-1152-RT-GP ve výši tis. Kč. V rámci programu byly v roce 2013 úspěšně plněny priority stanovené při rozvoji organizace (UO Brno, FVZ Hradec Králové, CASRI Praha a ÚVN-VFN Praha). Institucionální podpora je nadále poskytována na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě dosažených výsledků v následujících oblastech při rozvoji organizací: Univerzita obrany Brno: ekonomická laboratoř, centrum vojensko-ekonomických studií, 195

200 rozvoj metod pro řešení nestrukturovaných rozhodovacích problémů v rezortu obrany, rozvoj expertního pracoviště zaměřeného na oblast konstrukce, měření a zkoušení zbraní, munice a přístrojového vybavení výzbroje pro potřeby AČR, moderní technologie rozvoje bojových a speciálních vozidel a jejich používání v AČR, komplexní letecký elektronický systém pro UAS (Unmanned Aerial Systems), rozvoj prostředí NEC se zaměřením na sofistikované průzkumné senzory kooperující s netradičními prostředky, perspektivní technologie v oblasti komunikačních a informačních systémů, georadiant - vytvoření modelu a současně i metodiky objektivní předpovědi námraz na zemském povrchu, podpora matematického a fyzikálního výzkumu, rozvoj vědních disciplin, které jsou základem výuky a výzkumu na Katedře strojírenství UO v Brně ve vědních oblastech vývoje moderních materiálů, strojírenských technologií, mechaniky, termo-hydromechaniky a počítačového modelování, pro využití v rámci AČR, moderní prvky a systémy elektrotechniky, výzkum nových metod a technologií radiační a chemické ochrany a způsobů jejich realizace. Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové: zdravotnická problematika ochrany před účinky zbraní hromadného ničení (ZHN), klinické obory. p.o. CASRI Praha: optimalizace jednotlivých etap výcviku příslušníků AČR s prioritou přípravy k bojovým akcím v extrémních podmínkách, vývoj metod pro objektivizaci aktuálního zdravotního, fyzického a psychického stavu vojáků AČR pro komplexní hodnocení výcviku vojenských profesionálů, 196

201 využívání zjištěných poznatků při vývoji systémů a metodických postupů ke zvýšení zdatnosti a výkonnosti lidského organismu s důrazem na rozvoj metod racionalizujících přípravu, výcvik a trénink extrémně zatěžovaných osob a zpracování návrhu a ověření speciálních tréninkových metod pro jednotlivé odbornosti. p.o. Ústřední vojenská nemocnice Fakultní vojenská nemocnice Praha: vytvoření uceleného systému přípravy a zapojení mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a inovační činnosti v oborech chirurgie, gastroenterologie, neurochirurgie a anesteziologie. Rozpočet schválený Souhrnné číselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: Rozpočet po změnách Celkem čerpání % Č k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k , Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. 197

202 1.8. VÝDAJE NA OSTATNÍ ÚKOLY MO VÝDAJE NA MISE, ZASTOUPENÍ MO V ZAHRANIČÍ A DALŠÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI V OBRANĚ Příprava a nasazení jednotek a příslušníků AČR v zahraničí Celkové čerpání peněžních prostředků na výdaje na mezinárodní spolupráci v obraně a zahraniční vojenskou pomoc ve srovnání s rokem 2012 je nižší o tis. Kč, tj. o 3,18 %, a to z důvodu schválení nižšího limitu státního rozpočtu pro rok V celkovém čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje a nároky z nespotřebovaných výdajů. (v tis. Kč) Rok Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV , , , Na výdaje na mezinárodní spolupráci v obraně a zahraniční vojenskou pomoc byly peněžní prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a související pojistné tis. Kč, Výdaje na zvláštní příplatek tis. Kč, Nákup materiálu tis. Kč, z toho např.: - náhradní díly tis. Kč, - munice tis. Kč, - prádlo, oděv a obuv vojáků tis. Kč, Nákup pohonných hmot tis. Kč, Nákup služeb tis. Kč, z toho např.: - dopravné tis. Kč, - nájemné tis. Kč, 198

203 - naturální stravování tis. Kč, - služby školení a vzdělávání tis. Kč, Ostatní nákupy tis. Kč, z toho např.: - opravy a udržování majetku tis. Kč, - cestovné tis. Kč, Výdaje související s neinvestičními nákupy tis. Kč, z toho např.: - náhrady zvýšených životních nákladů tis. Kč, Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím tis. Kč Nasazení jednotek v zahraničí Celkové výdaje na působení sil a prostředků v zahraničních operacích v roce 2013 dosáhly výše tis. Kč. V porovnání s rokem 2012 se tyto výdaje snížily o tis. Kč, tj. o 19,50 %. Čerpání peněžních prostředků v porovnání s rozpočtem po změnách dosáhlo 93,26 %. Přehled o stavu čerpání prostředků za roky 2012 a 2013 zobrazuje následující tabulka: Rok Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , , Plánování zahraničních misí ze strany AČR bylo v roce 2013 realizováno v souladu s Usnesením vlády ČR č ) dne 16. května 2012, k návrhu působení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015, se kterým vyslovily souhlas obě komory Parlamentu ČR, Usnesením vlády č ) ze dne 6. února 2013, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice (EUTM Mali) v letech 2013 a 2014, se kterým vyslovily souhlas obě komory Parlamentu ČR a Usnesením vlády č ) ze dne 2. října 2013, k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v misi MFO (Multinational Force and Observers) na 199

204 Sinajském poloostrově v letech 2013 a 2014, se kterým vyslovil souhlas Senát Parlamentu ČR Usnesením č ) ze dne 9. října V těchto usneseních byly stanoveny maximální počty osob v jednotlivých operacích, které nebyly překročeny. V souladu s usnesením vlády ČR, souhlasem Parlamentu ČR, politickovojenskými ambicemi ČR a přijatými mezinárodními závazky působily síly a prostředky resortu MO v těchto zahraničních operacích: - JOINT GUARDIAN (JOINT ENTERPRISE, KAFOR) na území Kosova, - ALTHEA - operace EU na území Bosny a Hercegoviny, - ISAF na území Afghánistánu, - ACTIVE FENCE na území Turecka, - BALTIC AIR POLICING na území pobaltských států, - Multinational Force and Observers (MFO) na Sinajském poloostrově na území Egyptské arabské republiky, - EU NAVFOR ATALANTA námořní operace EU, - EUTM Mali na území Mali, - MONUSCO, UNMIK, UNAMA - pozorovatelské mise OSN. Počty osob v jednotlivých zahraničních operacích AČR v roce 2013 uvádí následující tabulka: Operace KFOR ISAF ACTIVE FENCE EU NAVFOR ATALANTA MFO Vojenští pozorovatelé Baltic Air Policing ALTHEA Počet osob Celkem 1198 EUTM Mali ISAF Velitelství ÚU AČR ISAF a jednotka NSE ÚU AČR ISAF Vojenské jednotky AČR působily v roce 2013 v rámci operace ISAF na území Afghánistánu v prostoru dvou regionálních velitelství: RC-Capital (RC-C) a RC-East (RC-E). Úkolové uskupení (dále jen ÚU) AČR ISAF organizačně zastřešuje všechny jednotky a prvky Armády České republiky působící na území Afghánistánu s jasným cílem racionalizace a centralizace systému komplexní podpory všech českých jednotek nasazených ve prospěch operace ISAF. Do organizační struktury úkolového uskupení (dále jen ÚU) AČR ISAF patří jednotka NSE, jednotka AMT Kábul, chemická 200

205 jednotka, jednotka CZE NIC, zastoupení na velitelstvích ISAF, jednotka PRT Lógar, jednotka OMLT, jednotka PCHT a výcviková jednotka Vojenské policie. Hlavní činnost ÚU je směřována k logistické a administrativní podpoře českých jednotek v operaci ISAF v Afghánistánu. Velitelství ÚU Armády České republiky ISAF je dislokováno na základně ISAF KAIA (Kabul International Airport - Kábulské mezinárodní letiště), kde je vybudováno vlastní zázemí zabezpečující kvalitní plnění úkolů ve prospěch nasazených jednotek na území celého Afghánistánu. Národní podpůrný prvek (jednotka NSE) tvoří plně koncipovaná jednotka k plnohodnotné podpoře všech jednotek AČR na území Afghánistánu, a to především k zabezpečení systému administrativní a logistické podpory a koordinace zdravotnického zabezpečení. Pod uvedenou podporu patří především akviziční činnost v prostoru nasazení, organizace a zajištění dopravy materiálu a osob, zajišťování oprav a revizí materiálu v místě nasazení, skladování materiálu. Součástí poskytované podpory jsou i výjezdová skupina Vojenské policie, finanční služba a právní servis, dále komplexní zajištění utajovaného i neutajovaného spojení s Českou republikou, včetně zajištění spojení nasazených vojáků s jejich blízkými v České republice. Přehled o stavu čerpání peněžních prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek tis. Kč, Nákup materiálu tis. Kč, z toho např.: - munice tis. Kč, - nákup ND pro opravy movitého majetku tis. Kč, Nákup pohonných hmot tis. Kč, Nákup služeb tis. Kč, z toho např.: - dopravné tis. Kč, - naturální a bezplatné stravování tis. Kč, 201

206 Ostatní nákupy tis. Kč, z toho např.: - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku tis. Kč. ISAF PRT Logar ÚU AČR ISAF V rámci Regional Command - East (RC-E) působila ČR (ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničních věcí) v provinciích Logar, Wardak, Paktika a Nangarhar - v provincii LOGAR působil Provinční rekonstrukční tým (PRT) dislokovaný na základně SHANK u města Pol-e Alam v počtu do 300 vojáků a do 4 civilních expertů zaměstnanců ministerstva zahraničních věcí. Hlavními prvky PRT jsou rota ochrany a průzkumný odřad. K jeho hlavním úkolům patří podporovat rozšiřování autority afghánské vlády v provincii Logar, podílet se na její stabilizaci, podílet se na výcviku ANSF, zabezpečit ochranu civilních expertů a podporovat humanitární a rekonstrukční aktivity. Příprava PRT, stejně jako vlastní plnění operačního úkolu a rotace proběhly bez závad. PRT tým ukončil v provincii LOGAR svoje působení v únoru 2013 a byl nahrazen jednotkou MAT Logar (Military Advisory Team) v počtu 64 osob a úkoly plnil v období od března do října Poté byla jednotka odsunuta zpět do ČR. MAT plnil úkoly spojené s poradenskou činností přiděleného KANDAKU Afghánské národní armády, zvyšování jeho schopností se zabezpečením koordinace v rámci přiděleného prostoru. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek tis. Kč, Nákup materiálu tis. Kč, z toho např.: - náhradní díly tis. Kč, Nákup služeb tis. Kč, z toho např.: 202

207 - dopravné 257 tis. Kč, Ostatní nákupy 527 tis. Kč. ISAF OMLT ÚU AČR ISAF V provincii Wardak plnila operační úkol jednotka OMLT (Operational Mentor and Liaison Team) v počtu 54 osob. Jednotka byla dislokována na základně Soltan Kheyl. K hlavním úkolům jednotky OMLT patřilo mentorování štábní činnosti, jakož i taktické činnosti jednotlivých rot přiděleného praporu Afghánské národní armády (ANA). Tato jednotka ukončila svoji činnost v dubnu 2013 a byla odsunuta zpět do ČR. OMLT byl nahrazen jednotkou MAT Wardak (Military Advisory Team) v počtu 59 osob a úkoly plnil v období od dubna 2013 do září Poté byl odsunut zpět do ČR. MAT Wardak plnil stejné úkoly jako MAT Logar. Jedná se o dva poradní týmy, každý o jiných počtech. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek tis. Kč, Nákup materiálu tis. Kč, Nákup služeb tis. Kč, Ostatní nákupy 323 tis. Kč. ISAF - Vrtulníková jednotka ÚU AČR ISAF Ačkoliv daná jednotka byla v roce 2013 vyslána do zahraničí, hlavní výdaje v hodnoceném období byly vynaloženy na obnovu bojeschopnosti techniky, nákup speciálních meteorologických přístrojů a v rámci centrálních zakázek se jednalo zejména o generální opravy vrtulníků Mi-17/171. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: 203

208 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Ostatní nákupy (opravy movitého majetku) tis. Kč. ISAF jednotka CZE NIC ÚU AČR ISAF Tato operace zahrnuje běžné výdaje spojené s působením sil a prostředků resortu MO v operaci ISAF pod vedením NATO v Afghánistánu, ve které byly zapojeny prostřednictvím specialistů národní zpravodajské skupiny (CZE NIC National Intelligence Company). Jednotka je zahrnuta do Úkolového uskupení AČR ISAF. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek tis. Kč, Nákup materiálu 88 tis. Kč, Nákup služeb 15 tis. Kč. ISAF PCHT ÚU AČR ISAF Jednotka PCHT (Polní Chirurgický Tým) v počtu do 12 osob plnila úkoly v rámci francouzské polní nemocnice na letišti v Kábulu KAIA-NORTH. Jednotka je začleněna do Úkolového uskupení AČR ISAF. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: 204

209 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek tis. Kč, Nákup materiálu 82 tis. Kč, Nákup služeb 210 tis. Kč, Ostatní nákupy 241 tis. Kč. ISAF zastoupení ve velitelstvích ISAF ÚU AČR ISAF Jedná se o zastoupení příslušníků AČR ve velitelstvích ISAF do 17 osob. Tito příslušníci jsou organizačně začleněni do ÚU AČR ISAF. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek tis. Kč, Nákup materiálu 57 tis. Kč, Nákup služeb tis. Kč. ISAF jednotka AAT ÚU AČR ISAF Jedná se o výdaje na činnost jednotky AAT (Air Advisory Team) v počtu do 30 osob, jejímž úkolem je podílet se na výcviku leteckého a pozemního personálu afghánských vzdušných sil na vrtulnících Mi-24 a Mi-17. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV ,

210 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek tis. Kč, Nákup materiálu 453 tis. Kč, Nákup služeb tis. Kč. ISAF lehká chemická jednotka CHBO Primárním úkolem jednotky chemické a biologické ochrany (CHBO) v počtu do 14 osob bylo neustálé monitorování radiační, chemické a biologické situace ve prospěch sil ISAF. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek tis. Kč, Nákup materiálu 846 tis. Kč, Nákup služeb 413 tis. Kč, Ostatní nákupy 613 tis. Kč, z toho např.: - opravy a udržování movitého majetku 579 tis. Kč. ISAF strážní rota BAF (Bagram Airfield) Strážní rota BAF (Bagram Airfield) v počtu do 150-ti osob zahájila plnění úkolů v provincii Nangarhár v listopadu Tato rota je určena k ochraně základny Bagram. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV ,

211 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek tis. Kč, Nákup materiálu tis. Kč, Nákup služeb 153 tis. Kč. ISAF - Výcviková jednotka VP a MAT Wardak ÚU AČR ISAF Výcviková jednotka Vojenské policie působila na území Afghánistánu v provincii Wardak. Činnost zahájila ve výcvikovém centru ANP (NPTC - Národní policejní výcvikové centrum) dne 21. března Výcviková jednotka plnila úkoly spojené s výcvikem příslušníků Afghánské národní policie (ANP). Tato jednotka ukončila svoji činnost v březnu 2013 a v měsíci dubnu 2013 byla odsunuta zpět do ČR. V rámci jednotky MAT byly především realizovány výdaje provozního charakteru, a to v návaznosti na potřeby ve vztahu k plněným úkolům a aktuální situaci v místě nasazení. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek tis. Kč, Nákup služeb tis. Kč, z toho např.: - bezplatné stravování tis. Kč, - nájemné za movitý a nemovitý majetek tis. Kč, Ostatní nákupy tis. Kč. ISAF ÚUSS ISAF Jedná se o nasazení sil a prostředků (do 100 osob) Úkolového uskupení speciálních sil (ÚUSS) ISAF k plnění stanovených úkolů na území Afghánistánu. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: 207

212 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Nákup materiálu tis. Kč, Nákup služeb 942 tis. Kč, Ostatní nákupy tis. Kč. Jednotka PRT ÚU AČR ISAF V rámci jednotky PRT byly v roce 2013 realizovány výdaje provozního charakteru v návaznosti na potřeby ve vztahu k plněným úkolům a aktuální situaci v místě nasazení. Nejvýznamnější výdaje představují úhrady tlumočnických služeb. Dále byly hrazeny výdaje v rámci přepravy a přesunu techniky a materiálu zpět do ČR. Jednotka PRT ukončila své působení v roce Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek tis. Kč, Nákup materiálu tis. Kč, z toho např.: - nákup ND pro opravy movitého majetku tis. Kč, Nákup služeb tis. Kč, z toho např.: - dopravné tis. Kč. KFOR - Skupina HQ KFOR Náklady spojené s působením AČR v této operaci zahrnují běžné výdaje spojené s působením 10 příslušníků resortu MO v operaci JOINT ENTERPRISE na území 208

213 Kosova, kteří jsou zařazeni na jednotlivých funkcích v rámci velitelství KFOR, s dislokací v kempu Film City v Prištině. Příslušníci AČR jsou do dané jednotky vyčleňováni od srpna Příprava skupiny HQ KFOR, stejně jako vlastní plnění operačního úkolu a plánované rotace proběhly bez závad. Celkem bylo během roku 2013 do operace KFOR vysláno 17 příslušníků rezortu MO. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek tis. Kč, Nákup materiálu 29 tis. Kč, Nákup služeb tis. Kč, Ostatní nákupy 280 tis. Kč. Operace ACTIVE FENCE Turecko V operaci působili 4 příslušníci AČR z jednotky DCM (Deployable CIS Module), která je součástí 3. spojovacího praporu NATO (3rd NATO Signal Battalion) dislokovaného v Bydhošti v Polsku s úkolem zabezpečit spojení ve prospěch nizozemské jednotky PATRIOT. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 736 tis. Kč, Nákup služeb 13 tis. Kč, Ostatní nákupy 52 tis. Kč. 209

214 BALTIC AIR POLICING Česká republika se do ochrany vzdušného prostoru pobaltských zemí v rámci operace NATO zapojila v období od 1. září 2012 do 4. ledna 2013 daným ÚU, které tvořily 4 letouny JAS 39 Gripen a létající a pozemní personál, v celkovém počtu do 64 osob. ÚU působilo na letecké základně Šiauliai v Litevské republice včetně přípravné fáze a fáze odsunu v období od 21. srpna 2012 do 7. ledna Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 618 tis. Kč, Nákup materiálu 106 tis. Kč, Nákup PHM tis. Kč, Nákup služeb 261 tis. Kč, Ostatní nákupy 542 tis. Kč, z toho např.: - cestovné 534 tis. Kč. ALTHEA skupina příslušníků AČR v operaci EU ALTHEA Tato operace zahrnuje běžné výdaje spojené s působením 2 příslušníků AČR v operaci EU Althea (EUFOR), kteří plnili úkoly spojené s výcvikem Ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny na základně BUTMIR v Sarajevu, kde je umístěno velitelství této operace. Do této operace Evropské unie se resort MO zapojil dnem 8. června Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV ,

215 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek tis. Kč, Nákup služeb 319 tis. Kč, Ostatní nákupy 62 tis. Kč, z toho např. : - cestovné 61 tis. Kč. ATALANTA skupina příslušníků AČR v operaci EU NAVFOR ATALANTA Tato námořní vojenská operace je vedena v rámci Evropské společné bezpečnostní a obranné politiky (CSDP) s mandátem bezpečnostní rady OSN (UNSCR) pro zastrašování, prevenci a potírání aktů pirátství a ozbrojených loupeží na pobřeží Somálska. ČR přispívá do této operace 3 příslušníky, kteří plní úkoly ve prospěch velitelství operace. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek tis. Kč, Naturální a bezplatné stravování tis. Kč, Nájemné za nemovitý majetek 274 tis. Kč. Skupina příslušníků AČR v misi MFO Sinaj V této operaci MFO (Multinational Forces and Observers) působili 3 příslušníci (v rámci jedné rotace, celkem 2 rotace) resortu MO na Sinajském poloostrově na území Egyptské arabské republiky. ČR se do operace MFO zapojila dnem 16. listopadu 2009 a příslušníci resortu MO plnili úkoly vyplývající z funkčního zařazení na velitelství sil MFO, které je dislokováno na základně El Gorah na severu Sinaje. Dne 4. listopadu 2013 bylo zapojení ČR navýšeno o 11 osob letecké jednotky s jedním letounem C 295 CASA. 211

216 Mezi hlavní úkoly příslušníků MFO patří provoz tzv. checkpointů (kontrolní a propouštěcí místa), hlídková a pozorovatelská činnost podél hranic obou zemí. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek tis. Kč, Cestovné 66 tis. Kč. Pozorovatelské mise OSN/OBSE Vojenští pozorovatelé působili v roce 2013 ve 3 mírových misích OSN v počtu do 6 osob. Jednalo se o tyto mise: - MONUSCO Demokratická republika Kongo 3 osoby, - UNMIK Kosovo 1 osoba, - UNAMA Afghánistán 2 osoby. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny agregované výdaje za všechny pozorovatelské mise. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy především na výplatu zvláštního příplatku v souhrnné výši tis. Kč. 212

217 NATO Response Force ÚU NRF V roce 2013 byly realizovány převážně výdaje související s aktivací Úkolového uskupení NRF 2013 (NATO Response Force). Součástí bylo vyhlášení Národních aktivačních rozkazů, kontrola zásob materiálu a Denní obnova spotřeby (DOS) ve skladech a zařízeních AČR, završené nasazením vybraných jednotek do cvičné operace ve VVP Boletice (v době od do ). Přehled o stavu čerpání peněžních prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Nákup materiálu 387 tis. Kč, Ostatní nákupy tis. Kč. Ochrana zastupitelského úřadu v Kábulu Tato operace zahrnuje běžné výdaje spojené s působením sil a prostředků resortu MO k zajištění ochrany zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu v Afghánistánu v počtu do 20 osob. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek tis. Kč, Nákup materiálu tis. Kč, z toho např.: - potraviny tis. Kč, Nákup služeb 469 tis. Kč, Ostatní nákupy tis. Kč, 213

218 z toho např. : - náhrada za výstroj tis. Kč. Operace EU TM Mali V operaci byla ČR zapojena Úkolovým uskupením AČR EU TM Mali v celkovém počtu do 38 osob. Jeden důstojník plnil úkoly na velitelství operace v Bamaku, 33 osob bylo zapojeno do plnění úkolů spojených s ochranou velitelství EU TM Mali v Bamaku a s doprovodem konvojů. 4 instruktoři plnili úkoly výcviku malijských ozbrojených sil v rámci francouzské pěší výcvikové roty (Infantry Training Company) ve výcvikovém centru v Koulikoro. Celkem se v jednotce vystřídalo 72 osob. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek tis. Kč, Nákup materiálu tis. Kč, Nákup služeb tis. Kč, z toho např. : - naturální a bezplatné stravování tis. Kč, Cestovné 702 tis. Kč. Vyčlenit, připravit, nasadit, udržet a komplexně podporovat síly a prostředky Společných sil při řešení krizových situací a v operacích na území i mimo ČR V rámci těchto cílů byly uskutečňovány výdaje na přípravu jednotek AČR na území i mimo ČR. Jedná se především o zabezpečení materiálu k polnímu výcviku. Tento materiál si připravované jednotky následně vyvezly do prostoru operace nebo šlo o refundaci za užitý materiál na běžný život útvaru. 214

219 Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Nákup materiálu tis. Kč, z toho např.: - nákup ND pro opravy movitého majetku tis. Kč, - nákup majetku k zabezpečení výcviku tis. Kč, - nákup ochranných pomůcek tis. Kč, Nákup služeb tis. Kč, z toho např.: - dopravné tis. Kč, Ostatní nákupy tis. Kč, z toho např.: - opravy a udržování movitého majetku tis. Kč. Operace EU Battle Group V rámci operace EU BG byly realizovány výdaje (náhrady a konferenční poplatek), které byly využity na zabezpečení zahraniční služební cesty příslušníka SOC MO v Bruselu ve dnech Přehled o stavu čerpání rozpočtových prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , Zabezpečit splnění úkolů operačního nasazení sil a prostředků OS V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky ve výši 919 tis. Kč využity na pořízení bronzových bust válečných generálů a historických praporů (replik) v rámci budování Síně tradic zahraničních operací ve Vojenském historickém ústavu. 215

220 V rámci kapitálových výdajů byly rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč využity na investiční akce, a to v programu č Zabezpečení zapojení AČR do operací a pohotovostních sil. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , Spolupráce s armádami NATO Vojenská cvičení NATO a EU, společný výcvik V rámci této oblasti byly čerpány prostředky na zabezpečení účasti příslušníků resortu MO na plánovaných cvičeních, které vychází z členství v NATO a EU a jsou naplněním základních požadavků řídících orgánů NATO k dosažení nezbytné míry interoperability se štáby a jednotkami dalších členských států při plnění společných úkolů. Prioritní pozornost byla v roce 2013 věnována přípravě osob do zahraničních misí, akcím podporujícím působení v silách okamžité a rychlé reakce NATO (NRF), přípravě vyslání jednotek AČR do EU BG, výcviku pilotů vrtulníků ve vysokohorském terénu nebo sladění jednotky pozemních sil při poskytování palebné podpory a vedení obranného a útočného boje. Tato cvičení se uskutečnila v zahraničí nebo na území ČR s partnery ze zahraničí. Výdaje spojené s účastí na vojenských cvičeních NATO a EU v roce 2013 dosáhly částky tis. Kč. Jednalo se např. o cvičení Lion Effort, Full Spectrum, Mountain Flight, Steadfast Juncture nebo Dynamic (Kandak 3). 216

221 počtech: Zahraniční pracoviště V roce 2013 byla zabezpečována následující zahraniční pracoviště v uvedených Zahraniční pracoviště Počet vyslaných osob Mons 14 Brunssum 8 Ramstein 18 Brusel 27 Norfolk 3 Kábul 2 Vídeň 2 Celkem osob 74 Na plnění stanovených úkolů všech zahraničních pracovišť byly v oblasti komplexního finančního a logistického zabezpečení zahraničních pracovišť vynaloženy peněžní prostředky, jejichž přehled zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV , V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a související pojistné tis. Kč, Nákup materiálu tis. Kč, Nákup služeb tis. Kč, z toho např.: služby telekomunikací nájemné služby školení a vzdělávání tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč, Cestovné tis. Kč, Náhrady zvýšených životních nákladů tis. Kč. 217

222 Implementace mezinárodních smluv Tato oblast zahrnuje čerpání rozpočtových prostředků spojených s plněním závazků a uplatňováním práv podle mezinárodních vojensko-bezpečnostních dokumentů, ke kterým se ČR přihlásila, a které spadají do působnosti MO. Tyto úkoly jsou plněny na základě společné politiky států NATO, plánovány a vyhodnocovány VCC (Verification Coordinating Committee AC/319) NATO a vyplývají rovněž z národní legislativy. Jednotlivé události jsou součástí aktivního naplňování zahraniční politiky ČR, společné bezpečnostní politiky NATO zaměřené k upevňování bezpečnostního prostředí ve světě a podporování činnosti mezinárodních organizací v oblasti kontroly zbrojení, odzbrojení, nešíření ZHN a zvyšování důvěry a bezpečnosti. Konkrétně se jedná např. o financování inspekcí podle Smlouvy o otevřeném nebi, Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách, Vídeňského dokumentu, účast na ověřovacích návštěvách a mezinárodních jednáních účastnických států jednotlivých smluv. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ (v tis. Kč) z toho čerpání rozpočet MRZ NNV 2013 Implementace mezinárodních smluv 2012 Implementace mezinárodních smluv , , Výdaje na zahraniční cesty Čerpání peněžních prostředků na zahraniční služební cesty (dále jen ZSC) je spojeno s výdaji na cestovní náhrady v souvislosti s plněním stanovených úkolů zaměstnanců rezortu MO vyslaných mimo území ČR. Plánování a samotná realizace ZSC v průběhu roku 2013 byla směřována k plnění závazků a úkolů vyplývajících především z členství ČR v NATO, Evropské unii, OSN a k implementaci dalších mezinárodních smluv a dohod. Jedná se o pravidelnou účast rezortu MO na jednáních ve výborech, pracovních skupinách, účast AČR na zahraničních cvičeních, či účast představitelů MO na 218

223 bilaterálních/multilaterálních jednáních, které mají vliv na bezprostřední rozvoj spolupráce a výměnu zkušeností. Přínosem realizace zahraničních cest bylo i udržení a rozvoj spolupráce se zahraničními partnery v rámci budoucího rozvoje jednotlivých druhů vojsk, zdokonalování zaměstnanců MO v jazykové přípravě a další možnosti využití jejich potenciálu v rámci mezinárodního prostředí. Přehled o stavu čerpání peněžních prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Období Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV , , Z této částky bylo na ZSC ve prospěch zahraničních misí vyčerpáno celkem tis. Kč. Výdaje z přidělených prostředků byly použity především na: Cestovné vojáků z povolání tis. Kč, Cestovné občanských zaměstnanců tis. Kč, Účastnické poplatky za konference tis. Kč, Pohonné hmoty a maziva tis. Kč, Nákup služeb tis. Kč, z toho např.: - k zabezpečení závodního stravování 906 tis. Kč, - školení a vzdělávání 771 tis. Kč, - nájemné za movitý a nemovitý majetek 225 tis. Kč, - nákup ostatních služeb tis. Kč. 219

224 Zahraniční transfery a příspěvky Svým vstupem do Severoatlantické aliance (NATO) a do Evropské unie (EU) získala ČR nejen některá práva, ale i povinnosti. Mezi základní povinnosti, k jejichž plnění se ČR zavázala, patří podílet se na společném financování těchto organizací. Rozpisem rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany byly pro rok 2013 na zahraniční transfery a příspěvky do společně financovaných rozpočtů a programů NATO a EU stanoveny peněžní prostředky ve výši tis. Kč. Rozpočet po změnách byl navýšen na konečnou částku tis. Kč. Provedené úpravy zohlednily reálnou potřebu finančních prostředků na úhradu závazků ČR s ohledem na jednotlivé transfery a příspěvky. Na konci roku 2013 byly na zabezpečení zahraničních transferů a příspěvků do společně financovaných programů vyčerpány peněžní prostředky v celkové výši tis. Kč, což představuje 100 % alokovaných zdrojů. Meziroční navýšení výdajů na transfery bylo způsobeno především zapojením ČR do nových aliančních programů/resp. přechodem do jejich implementační fáze (program AGS), nebo modernizací stávajících aliančních programů (NAPMO). Porovnání výdajů s předcházejícím rokem uvádí následující tabulka: Rok Zahraniční transfery a příspěvky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ NNV k C e l k e m ,00 0 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - NATO ,00 0 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - program NSIP ,00 0 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - ostatní ,00 0 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům - EU ,00 0 C e l k e m ,06 0 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - NATO ,00 0 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - program NSIP ,00 0 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - ostatní ,00 0 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům - EU ,00 0 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím NATO Tato oblast zahrnovala neinvestiční příspěvky ČR do vojenského rozpočtu NATO, agentur, programů a vojenských struktur NATO, jako jsou např. NAPMA, 220

225 NAGSMA, NSPA, CAOC, JAPCC, NRDC sbory, příspěvky do COE jichž je ČR členem a další. Rozpisem rozpočtu byly pro tyto účely alokovány rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč. Tato částka byla následně navýšena na konečnou výši tis. Kč k úhradě předepsaných závazků ČR pro rok 2013 a konečné výdaje vynaložené Českou republikou na uhrazení příspěvků dosáhly celkové výše tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Program NSIP V rámci této oblasti jsou sledovány výdaje ČR na úhradu členského podílu ČR do aliančního programu NSIP; uvedený program slouží k výstavbě, modernizaci a údržbě projektů společné vojenské infrastruktury členských států Aliance po dobu stanovené životnosti. V roce 2013 byly k úhradě příspěvků do programu NSIP alokovány rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč. V průběhu roku byl tento limit navýšen na částku tis. Kč pokrývající aktuální potřebu roku Čerpání ve výši tis. Kč představuje 100% částky rozpočtu po změnách. Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím ostatní V rámci této rozpočtové položky jsou sledovány ostatní výdaje na transfery do zahraničí, sloužící např. na zabezpečení členského příspěvku v CISM, příspěvek do Katalogizačního výboru NSPA sloužící k přístupu, údržbě a aktualizaci katalogizačních databází, nebo do Mezinárodní organizace vojenských lékařů a farmaceutů, či příspěvek ČR do programu vrtulníkové iniciativy. Na tyto účely byly alokovány rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč, které byly v průběhu roku navýšeny na tis. Kč. Vynaložené peněžní prostředky na konci roku činily celkem tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům EU Na zabezpečení mezinárodní spolupráce a na racionalizaci procesu plánování činnosti a rozvoje resortu Ministerstva obrany systematickou tvorbou a ověřováním požadavků na rozvoj schopností s využitím obdobných procesů NATO a EU, byly vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč, které byly v průběhu roku na základě aktuálních požadavků upraveny na tis. Kč. Celkové peněžní prostředky 221

226 vynaložené na zabezpečení těchto úkolů dosáhly výše tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu po změnách. V rámci této rozpočtové položky jsou sledovány příspěvky ČR Evropské unii do finančního mechanismu ATHENA, příspěvky do satelitního centra EU (SATCEN) a do rozpočtu Evropské obranné agentury (EDA European Defence Agency) OSTATNÍ UKAZATELE Transfery poskytnuté příspěvkovým a podobným organizacím Z peněžních prostředků kapitoly MO byly v roce 2013 poskytnuty transfery: příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany, veřejným vysokým školám na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje dle zákona č. 130/2002 Sb., 8) o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, V následující tabulce je uvedeno srovnání čerpání příspěvkových a podobných organizací s rokem 2012: Rok Příspěvkové a podobné organizace Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k Celkem Neinvestiční transfery , Investiční transfery , NNV k Celkem , Neinvestiční transfery , Investiční transfery Čerpání transferů v roce 2013 bylo v porovnání s rokem 2012 vyšší o tis. Kč tj. o 39,30 %, z toho neinvestiční transfery byly v roce 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 31,20 % a investiční transfery byly v roce 2013 vyšší o tis. Kč, tj. o 678,16 %. Jedním z hlavních důvodů zvýšeného čerpání transferů proti roku 2012 byla sanace výpadku plateb zdravotních pojišťoven u zdravotnických příspěvkových organizací. Výpadek plateb byl způsoben zavedením úhradové vyhlášky 222

227 č. 475/2012 Sb., 46) o stanovení hodnot výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013, která nemocnicím snížila úhrady finančních prostředků od zdravotních pojišťoven. Dalším důvodem zvýšeného čerpání je navýšení sazby DPH o jeden procentní bod, kdy v případě ústavních zdravotnických zařízení došlo k přesunu značné části komodit ze snížené sazby DPH do základní sazby (jednalo se například o zdravotní přístroje, vybrané druhy léčiv atd.). U nezdravotních příspěvkových organizací se jednalo zejména o úhradu nákladů v oblasti tepelného hospodářství a krytí výdajů provozního charakteru v rámci vojenských ubytovacích zařízení. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč, které budou využity v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. 2) v následujícím členění: profilující výdaje: na jejichž provedení dostává ČR prostředky nebo jejich část od EU tis. Kč, z toho: výdaje financované z národních peněžních prostředků tis Kč, výdaje kryté peněžními prostředky od EU tis. Kč, na programy podle 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) na výzkum a vývoj tis. Kč, tis. Kč. Nevyčerpané peněžní prostředky se týkaly akcí realizovaných cestou programového financování v celkové částce tis. Kč a projektů spadajících do oblasti programů obranného výzkumu a vývoje v celkové výši tis. Kč. V případě převodu peněžních prostředků do NNV v rámci akcí realizovaných cestou programového financování se jednalo o operační programy Životní prostředí a Integrovaný operační program. Důvodem převedení do NNV byla zejména skutečnost, že v rámci realizovaných výběrových řízení došlo oproti plánovanému rozpočtu k úspoře peněžních prostředků. Tyto prostředky budou v případě schválení nových projektů převedeny v rámci stejných operačních programů právě na tyto projekty. Dále byly do NNV převedeny prostředky určené na nákup endoskopických věží a průtokového cytometru. Tyto přístroje se z důvodu podání námitek uchazečů 223

228 nepodařilo v roce 2013 pořídit. Termín realizace této akce byl prodloužen do června V případě převodu peněžních prostředků do NNV v rámci projektů spadajících do oblasti programů obranného výzkumu a vývoje se jednalo o nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na projekt CIRC (Masarykova univerzita v Brně), kdy tyto prostředky budou na základě dodatku ke smlouvě použity v roce 2014 a projekt POPO modely (ÚVN - VoFN Praha, Chirurgicko anesteziologické modely pro přípravu zdravotnického personálu pro činnost v polních podmínkách) s tím, že tyto prostředky budou využity po úpravě smluvních vztahů v roce Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO V resortu Ministerstva obrany bylo v roce 2013 celkem 9 příspěvkových organizací. V souladu s předměty hlavních činností dle zřizovacích listin zabezpečovalo 6 příspěvkových organizací úkoly a činnosti na úseku vojenského zdravotnictví, zdravotní rehabilitace, bytového a tepelného hospodářství a péče o nemovitý majetek. Tři příspěvkové organizace plnily úkoly přípravy ke státní sportovní reprezentaci v působnosti resortu MO podle zákona č. 115/2001 Sb., 17) o podpoře sportu. 224

229 V následující tabulce je uvedeno srovnání čerpání peněžních prostředků příspěvkových organizací roku 2013 v porovnání s rokem 2012: Rok Příspěvkové organizace Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ (v tis. Kč) Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV 2013 Celkem , Neinvestiční příspěvky , v tom Příspěvek na provoz , VaV , Evidované v EDS/SMVS , Investiční transfery , v tom Evidované v EDS/SMVS , VaV , Celkem , Neinvestiční příspěvky , v tom Příspěvek na provoz , VaV Evidované v EDS/SMVS Investiční transfery v tom Evidované v EDS/SMVS VaV V souladu s ustanovením 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. 2) byly v průběhu roku 2013 na posílení prostředků použity mimorozpočtové zdroje ve výši tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč. Peněžní prostředky byly čerpány v celkové výši tis. Kč, tj. 100,44 % rozpočtu po změnách. Přehled o transferech poskytnutých v roce 2013 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO, je uveden v části IV. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č

230 Vývoj čerpání neinvestičních transferů poskytnutých v letech 2010 až 2013: (v tis. Kč) Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha Vojenská nemocnice Brno Vojenská nemocnice Olomouc Ústav leteckého zdravotnictví Praha CASRI Praha VK Dukla Liberec HC Dukla Praha VLRZ Praha Armádní Servisní p.o Celkem Na rok 2013 byla pro příspěvkovou organizaci Vojenská nemocnice Brno schválena výše příspěvku na provoz ve výši tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na tis. Kč. Čerpání za rok 2013 činilo tis. Kč, tedy 101,64 % rozpočtu po změnách. Navýšení rozpočtu bylo určeno a použito ke stabilizaci cash flow VN Brno v návaznosti na aktuální situaci ve zdravotnictví (šlo o sanování výpadku plateb od zdravotních pojišťoven). Peněžní prostředky byly použity na zdravotnické zabezpečení vojsk ( tis. Kč), na náhrady za službu vojáků z povolání ( tis. Kč), na režii ( tis. Kč) a na výchovně vzdělávací činnost ( tis. Kč). Armádní Servisní příspěvkové organizaci (dále jen AS - PO) byl na rok 2013 poskytnut příspěvek ve výši tis. Kč na zabezpečení provozu rezortu MO. Proti roku 2012 se zvýšilo čerpání neinvestičních transferů o tis. Kč, tedy o 42,90 %. Jednou z hlavních příčin zvýšení těchto nákladů bylo celoroční provozování majetku, který AS - PO převzala k a v roce 2012 jej tedy provozovala pouze 3 měsíce (zejména vodohospodářská zařízení). U Ústřední vojenské nemocnice Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen ÚVN VoFN Praha) byly neinvestiční transfery čerpány například na zabezpečení výchovně-vzdělávací činnosti pro AČR ( tis. Kč), na zdravotnické zabezpečení vojsk AČR v působnosti ÚVN VoFN Praha ( tis. Kč) a na zabezpečení bojové a mobilizační pohotovosti ÚVN - VoFN Praha ( tis. Kč). 226

231 Vývoj čerpání investičních transferů poskytnutých v letech 2010 až 2013: (v tis. Kč) Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha Vojenská nemocnice Brno Vojenská nemocnice Olomouc Ústav leteckého zdravotnictví Praha CASRI Praha VK Dukla Liberec HC Dukla Praha VLRZ Praha Armádní Servisní p.o Celkem Na rok 2013 byla pro příspěvkovou organizaci ÚVN - VoFN Praha schválena výše investičních transferů ve výši tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků za rok 2013 činilo tis. Kč. Peněžní prostředky byly použity zejména na zdravotnickou techniku pro urologickou kliniku robotický systém da Vinci Si ( tis. Kč), modernizaci a obnovu přístrojového vybavení cerebrovaskulárního centra ÚVN VoFN Praha ( tis. Kč), nákup zdravotnické techniky pro interní kliniku, kardiologické oddělení a mikrobiologické oddělení ÚVN VoFN Praha ( tis. Kč), nákup zdravotnické techniky pro RTG oddělení a infekční oddělení ( tis. Kč), obnova vybavení prádelního provozu ( tis. Kč) atd. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO, a které realizují odměňování podle 109, odst. 2 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 9), byl Ministerstvem financí stanoven závazný objem mzdových prostředků na rok 2013 ve výši tis. Kč, z toho platy tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců činil 868 (bez zdravotnických příspěvkových organizací). Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí byly z rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uvolněny prostředky na platy a ostatní 227

232 platby za provedenou práci účelově určené pro zabezpečení úkolů sportovní reprezentace ve výši tis. Kč. Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a čerpání v oblasti platových prostředků za příspěvkové organizace roku 2013 ve srovnání s rokem 2012 je uveden v následujícím tabulkovém přehledu: Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč Z toho: Prostředky na platy v tis. Kč Průměrný přepočtený stav zaměstnanců Průměrný plat v Kč 2013 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků příspěvkových organizací, za rok 2013 je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, tab. č. 3. Podrobný rozbor této oblasti je uveden v části Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci. Zahraniční služební cesty příspěvkových organizací Zahraniční služební cesty (mimo sportovní příspěvkové organizace, které jsou hodnoceny samostatně) byly hrazeny z příspěvku na provoz pouze u ÚVN - VoFN Praha, Ústavu leteckého zdravotnictví Praha (dále jen ÚLZ Praha) a VLRZ Praha v celkové výši tis. Kč. Zahraniční služební cesty vojáků z povolání zařazených v rámci ÚVN - VoFN Praha, u kterých dochází k následnému řešení refundace vynaložených finančních prostředků, jsou uskutečňovány na základě jejich zařazení do pracovních skupin v rámci účasti ČR na spolupráci v NATO. Zařazení uvedených VZP je mimo gesci ředitele ÚVN - VoFN Praha, avšak v návaznosti na jejich členství v pracovních skupinách jsou následně řešeny dílčí účasti dle rozvrhu příslušných pracovních skupin (výborů). Konkrétní úkoly jsou stanoveny pro každou pracovní skupinu individuálně, samotné řešení vyslání na konkrétní pracovní cestu je ale posuzováno na základě konkrétního pozvání a dále posuzováno prostřednictvím žádosti z úrovně ÚVN - VoFN Praha 228

233 příslušným odborným gestorem (zpravidla orgány vojenské zdravotnické služby). Služební cesty jsou realizovány zejména v rámci těchto organizací: Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO, NATO Research and Technology Organisation. Dále jsou zahraniční služební cesty spojené s doprovody posádek zdravotnické zabezpečení při zahraničních služebních cestách ústavních činitelů (ÚLZ Praha). U VLRZ Praha se jedná o účast na zahraničním cestovním veletrhu v Drážďanech, účast na zasedání CLIMS (styčný výbor mezinárodních vojenských sociálních organizací) a zahraniční služební cesta, která byla spojena s poskytnutím objednaných dopravních služeb. Výdaje na zahraniční služební cesty u příspěvkové organizace VK DUKLA Liberec byly v roce 2013 spojeny s účinkováním klubu v evropském poháru CEV. Jednalo se o zahraniční služební cesty do Srbska, Izraele, Itálie, Estonska a Ruska v celkové výši 520 tis. Kč. Výdaje na zahraniční služební cesty u příspěvkové organizace HC DUKLA Praha ve výši 104 tis. Kč byly spojeny s účastí na turnaji Limburg Se Dagen Sittard v Nizozemsku, který se konal v prosinci Výdaje na zahraniční služební cesty u příspěvkové organizace CASRI činily 210 tis. Kč a byly čerpány na 22 zahraničních cest. Hospodaření příspěvkových organizací Hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MO, skončilo v roce 2013 ziskem ve výši 2 982,55 tis. Kč, z toho ztráta v hlavní činnosti činila 3 734,12 tis. Kč a v hospodářské činnosti byl vykázán zisk 6 716,67 tis. Kč. Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených MO se stavem k je uveden v následující tabulce: 229

234 (v tis. Kč) Název organizace Hospodářský výsledek - hlavní činnost Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek - hospodářská činnost Hospodářský výsledek celkem ÚVN - VoFN Praha -685, ,81 645,53 VN Brno 61,05 361,71 422,76 VN Olomouc -895, ,06 114,27 ÚLZ Praha 1 035,27 0, ,27 Zdravotnictví celkem -484, , ,83 CASRI Praha 10,55 0,07 10,62 HC DUKLA Praha 0,00 0,00 0,00 VK Dukla Liberec -16,82 18,78 1,96 Armádní Servisní p.o. -54,62 129,83 75,21 VLRZ Praha , ,42 676,94 Ostatní celkem , ,10 764,73 Příspěvkové organizace celkem , , ,56 Příspěvkové organizace neustále posilují svojí hospodářskou činnost, nicméně vzhledem k legislativní podmínce (nejde o tržní subjekt zřízený za účelem dosahování neúměrného zisku, ale subjekt zřízený k sanaci nárokovaných potřeb zřizovatele při dosahování vyrovnaného hospodaření) není možné preferovat jinou činnost nad hlavní, pro kterou byla zřízena. U zdravotnických příspěvkových organizací je realizován příjem v hospodářské činnosti z pronájmů nevyužitých prostor. Na druhé straně jsou náklady vyplývající z povinností pronajimatele. V současné době AS - PO vykonává jinou činnost pro NBÚ, a to poskytování úklidových služeb a obsluhu tepelných zařízení na základě smlouvy, další jinou činnost vykonává AS - PO pro obec Hlavenec, kterému na základě smlouvy provozuje kanalizaci. Transfery veřejným vysokým školám výzkum a vývoj Veřejným vysokým školám nebyly rozpisem rozpočtu 2013 poskytnuty transfery na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. 8) 230

235 V průběhu roku byly transfery navýšeny na tis. Kč. Čerpání k činilo tis. Kč, tedy 97,93 % rozpočtu po změnách. Transfery byly vyčerpány v celkové výši tis. Kč na následující projekt: Masarykova univerzita v Brně na projekt: - CIRC transfery v celkové výši tis. Kč. U projektu CIRC se jedná o moderní dedikované zařízení pro naplnění schopnosti reakce na počítačové incidenty na katedře informatiky Masarykovy univerzity v Brně Transfery poskytnuté neziskovým a podobným organizacím V roce 2013 byly v uvedené oblasti ze státního rozpočtu kapitoly MO poskytnuty transfery: - obecně prospěšným společnostem vzniklým podle zákona č. 248/1995 Sb. 21), o obecně prospěšných společnostech - občanským sdružením, vyvíjejícím činnost podle zákona č. 83/1990 Sb. 36), o sdružování občanů - církvím a náboženským společnostem, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb. 42), o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. 231

236 s rokem 2012: V následující tabulce je uveden přehled transferů za rok 2013 v porovnání Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání (v tis. Kč) % Č k RPZ Celkem ,83 Celkem neinvestiční ,76 Obecně prospěšné společnosti ,00 Občanská sdružení ,70 Církve a náboženské společnosti - neinvestiční X Celkem investiční ,00 Církve a náboženské společnosti - investiční ,00 Celkem ,00 Celkem neinvestiční ,00 Obecně prospěšné společnosti , Občanská sdružení ,00 Církve a náboženské společnosti - neinvestiční X Celkem investiční X Církve a náboženské společnosti - investiční X Rozpisem rozpočtu byla na transfery poskytnuté neziskovým a podobným organizacím narozpočtována částka ve výši tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka navýšena na tis. Kč. Čerpání k činilo tis. Kč, tedy 92,83 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla k převedena částka ve výši 927 tis. Kč. Investiční transfer ve výši 130 tis. Kč byl poskytnut na rekonstrukci pomníku obětem světových válek v Lichnově u Nového Jičína. Tento transfer nebyl v průběhu roku navýšen a k byl čerpán ve výši 130 tis. Kč, tedy 100 % rozpočtu po změnách. 232

237 Na transfery obecně prospěšným společnostem byly v roce 2013 poskytnuty neinvestiční rozpočtové prostředky v celkové výši 100 tis. Kč, a to následujícímu subjektu: - Člověk v tísni, o.p.s. ve výši 100 tis. Kč. Na transfery občanským sdružením byly v roce 2013 poskytnuty neinvestiční peněžní prostředky v celkové výši tis. Kč zejména následujícím subjektům: - DROPZONE Prostějov v celkové výši 685 tis. Kč, - Československá obec legionářská v celkové výši tis. Kč, - Junák svaz skautů a skautek ČR ve výši 160 tis. Kč, - Unie armádních sportovních klubů ČR ve výši 162 tis. Kč, - vebr - sport ve výši 40 tis. Kč, - Military muzeum generála Sergeje Jana Ingra 359 tis. Kč, - Nadace pozemního vojska AČR 183 tis. Kč. Transfery poskytnuté na realizaci 79 neinvestičních projektů byly čerpány v následujících programech: Název programu Počet poskytnutých transferů Výše transferu (v tis. Kč) Rozvoje vojenských tradic Podpora sportu a branné přípravy Péče o veterány 2. světové války C e l k e m V rámci programu Rozvoj vojenských tradic poskytovalo MO účelové transfery k rozvoji a upevňování hrdosti na vojenské tradice v ozbrojených silách a její prezentace na veřejnosti. MO v rámci programu Podpora sportu a branné přípravy poskytovalo účelové transfery k podpoře projektů, které sledovaly zvýšení fyzické zdatnosti a posílení speciálních dovedností členů organizací zabývajících se sportovní a brannou 233

238 problematikou, sportovní aktivity, které rozvíjejí fyzickou zdatnost a psychickou odolnost a otevřené sportovní soutěže pro mládež všech věkových kategorií. V rámci programu Péče o veterány 2. světové války poskytovalo MO účelový transfer s cílem napomáhat válečným veteránům při plnohodnotném zapojení do života společnosti a bránit jejich sociálnímu vyloučení, a to s kvalifikovaným přihlédnutí k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem Transfery územním samosprávným celkům V roce 2013 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO poskytnuty transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v celkové výši tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše tis. Kč (z toho tis. Kč ze státního rozpočtu a 781 tis. Kč z NNV), tj. 100,32 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 747 tis. Kč. V oblasti neinvestičních transferů obcím se jednalo o částku 209 tis. Kč. Tyto prostředky byly vráceny ze zvláštního účtu ministerstva financí vedeného u UniCredit Bank, na účet poskytovatele dotace. Rozpočtové prostředky nebyly využity v rámci akcí programového financování na opravy válečných hrobů, opravy a výstavby pomníků obětem světových válek v příslušných obcích ČR z důvodu vysoutěžení nižší celkové částky v rámci příslušných výběrových řízení. V oblasti investičních transferů obcím se jednalo o částku 538 tis. Kč. Částka 68 tis. Kč byla z důvodu nedočerpání vrácena ze zvláštního účtu ministerstva financí vedeného u UniCredit Bank na účet poskytovatele dotace. Částka 470 tis. Kč byla převedena do rezervy programu z důvodu zrušení žádosti o poskytnutí dotace (rekonstrukce byla provedena z jiných prostředků). 234

239 Přehled o stavu přidělených transferů a jejich čerpání územními samosprávnými celky v porovnání s rokem 2012 zobrazuje následující tabulka: Rok Prostředky (oblast výdajů) Celkem neinvestiční Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RPZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k , , , Celkem investiční , Investiční transfery obcím , Celkem , NNV k Celkem neinvestiční , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery krajům , Celkem investiční , Investiční transfery obcím , Celkem , Přidělené peněžní prostředky byly použity na následující tituly: a) péče o válečné hroby Transfery byly poskytnuty v souladu s Usnesením vlády č ) z 5. května 1999, o zabezpečení péče o válečné hroby v ČR a v zahraničí. Na transfery na péči o válečné hroby byl na rok 2013 stanoven rozpočet ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku dále upraven na tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 747 tis. Kč. Transfery byly v roce 2013 čerpány v celkové výši tis. Kč, tj. 100,42 % rozpočtu po změnách. Běžné výdaje byly čerpány ve výši tis. Kč, investiční výdaje ve výši 760 tis. Kč. b) transfery na provoz škol Neinvestiční transfery na provoz základní školy byly poskytnuty podle 37 zákona č. 222/1999 Sb., 20) o zajišťování obrany ČR a Smlouvy o zabezpečení plnění povinné školní docházky a předškolní výchovy uzavřené mezi Olomouckým 235

240 krajem a MO k zabezpečení plnění povinné školní docházky a předškolní výchovy žáků, jimž byl povolen pobyt na území vojenského újezdu Libavá. Jednalo se o účelové peněžní prostředky poskytované krajům (zřizovateli školy) na neinvestiční výdaje základních škol a předškolních zařízení podle 178 odst. 6 až 8 zákona č. 561/2004 Sb. 33), o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání z titulu úhrady neinvestičních výdajů při docházce žáků do škol. Na transfery na provoz školy byl na rok 2013 stanoven rozpočet ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na tis. Kč. Transfery byly poskytnuty v souladu s Rozhodnutím ohledně poskytnutí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2013 ve výši tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách Transfery podnikatelským subjektům Dotační politika resortu MO vycházela z ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., 2) a zákona č. 504/2012 Sb. 3), kterými se nastavují zásady pro poskytování transferů ze státního rozpočtu. Z věcného hlediska byla dotační politika zaměřena na poskytování příspěvků a podpor subjektům podnikajícím v oblasti lesního hospodářství podle zákona č. 289/1995 Sb., 32) o lesích a na poskytování transferů podnikatelským subjektům k řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., 8) o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO byly pro podnikatelské subjekty rozepsány transfery ve výši tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků k činilo tis. Kč, tedy 96,28 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. Částka tis. Kč byla do NNV převedena v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce. Jelikož tento projekt pokračuje 236

241 i v roce 2014, budou tyto peněžní prostředky využity k refundaci platů novodobým válečným veteránům. Částka tis. Kč byla do NNV převedena v rámci výdajů určených na financování programů výzkumu, vývoje a inovací. Část peněžních prostředků ( tis. Kč) byla převedena k do NNV z důvodu postoupení veřejných zakázek jedním z uchazečů na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále ÚHOS). Veřejné zakázky se budou opakovat v roce Jednalo se o projekt PAPS Polní ambulantní pracoviště specialistů a projekt POSS Polní operační sál specialistů. Dalším důvodem převodu peněžních prostředků (7 160 tis. Kč) k do NNV byla nutnost dopracování předkládané dokumentace veřejné zakázky. Z tohoto důvodu byla uzavřena smlouva s počátkem řešení projektu v roce Jednalo se o projekt C4 ISTAR. Důvodem pro převedení rozpočtových prostředků (9 380 tis. Kč) do NNV bylo i odložení realizace nákupu radiolokátoru. Nákup bude v souladu s dodatkem ke smlouvě realizován v roce Jednalo se o projekt PzPK Sněžka M Inovace průzkumného a pořizovacího kompletu Sněžka. Částka ve výši 5 tis. Kč byla k převedena do NNV z důvodu úspory rozpočtových prostředků neprovedením jedné ze zkoušek u projektu LINKA 08 Zařízení pro dekontaminaci bojové techniky. Částka 525 tis. Kč bude u projektu HLAVICE 2 Stabilizace obrazu z optoelektronických senzorů s geografickou projekcí cíle poskytnuta příjemci v roce 2014 po splnění příslušné etapy řešení. Peněžní prostředky ve výši tis. Kč byly k převedeny do NNV z důvodu jejich nerozdělení na v roce 2013 nově zahajované projekty. Peněžní prostředky ve výši tis. Kč byly k převedeny z projektů mezinárodní spolupráce VaV do NNV z důvodu zpoždění fakturace na mezinárodní projekt FPNEM Složení a výroba nových energetických materiálů a z důvodu úspory běžných výdajů u dlouhodobých koncepčních záměrů rozvoje organizace UO Brno a FVZ Hradec Králové. Tyto prostředky budou využity v roce

242 Přehled o stavu čerpání v roce 2013 v porovnání s rokem 2012 zobrazuje následující tabulka: 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RPZ z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k Celkem , Celkem neinvestiční Nefinanční podnikatelské subjekty-fyzické osoby Nefinanční podnikatelské subjektyprávnické osoby Nefinanční podnikatelské subjektyprávnické osoby na V a V Celkem investiční Nefinanční podnikatelské subjektyprávnické osoby na V a V , , , , , NNV k Celkem , Celkem neinvestiční Nefinanční podnikatelské subjekty-fyzické osoby Nefinanční podnikatelské subjekty-pránické osoby Nefinanční podnikatelské subjektyprávnické osoby na V a V Celkem investiční Nefinanční podnikatelské subjektyprávnické osoby na V a V , , , , , ,

243 Neinvestiční transfery na hospodaření v lesích Transfery podnikatelským subjektům byly poskytovány v souladu se Závaznými pravidly poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití, upravenými přílohou č. 9 zákona č. 504/2012 Sb. 3) Porovnání čerpání peněžních prostředků za roky 2012 a 2013 je uvedeno v následující tabulce: (v tis. Kč) Rok Oblast výdajů Podnikatelské subjekty - hospodaření v lesích celkem Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RPZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k , Fyzická osoba , Právnická osoba NNV k Podnikatelské subjekty - hospodaření v lesích , celkem Fyzická osoba , Právnická osoba Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích v roce 2013 je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 9 Poskytnuté neinvestiční transfery v celkové výši 380 tis. Kč byly čerpány takto: - fyzická osoba JUDr. Richard Belcredi, hospodařící ve vojenských lesích na území vojenského újezdu Březina, kterému byl majetek převeden podle zákona č. 229/1991 Sb., 28) o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve výši 380 tis. Kč. Poskytnutí peněžních příspěvků na hospodaření v lesích bylo ve smyslu ustanovení 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., 32) o lesích schváleno Ministerstvem zemědělství. 239

244 Nefinanční podnikatelské subjekty právnické osoby V hodnocené oblasti byly čerpány peněžní prostředky ve výši tis. Kč v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, projekt Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce. Transfery poskytnuté podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje Pro hodnocenou oblast byl stanoven rozpočet ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku snížen na částku tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků bylo tis. Kč, tj. 95,84 % rozpočtu po změnách. V hodnocené oblasti byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč. Čerpání bez použitých prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo ve výši tis. Kč, tj. 88,14 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč. Prostředky byly použity na řešení 2 následujících programů: Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany ve výši tis. Kč, uvedené prostředky byly poskytnuty 1 podnikatelskému subjektu na řešení 2 výzkumných záměrů, Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace ve výši tis. Kč; uvedené prostředky byly poskytnuty 9 podnikatelským subjektům na řešení 54 výzkumných záměrů. Podrobný přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje v roce 2013 je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha 10. Odstranění ekologické zátěže státního podniku LOM Praha s.p. v areálu Stará Boleslav Hlavenec V souvislosti s žádostí ředitele státního podniku LOM Praha bylo vydáno pod čj. 2453/ dne 4. ledna 2012 Rozhodnutí č. 1/2012 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na odstranění ekologické zátěže státního podniku LOM PRAHA s.p. v areálu Stará Boleslav Hlavenec (dále jen Rozhodnutí ), kterým byla státnímu 240

245 podniku poskytnuta dotace z prostředků kapitoly MO v roce 2012 v celkovém objemu tis. Kč. Tato částka byla stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Jak je uvedeno v Rozhodnutí, je tento finanční objem určen na odstranění ekologické zátěže sanačním zásahem v lokalitě LOM Praha, s.p. - provoz Stará Boleslav, dle vyjádření České inspekce životního prostředí (dále ČIŽP) ze dne 10. prosince 2008 (čj. ČIŽP /41/OOV/SR01/ /08/PJC). V návaznosti na zaslanou žádost (čj. LOM/VNS /2012 ze dne 27. září 2012) žádal ředitel podniku o prodloužení termínu realizace díla do Důvodem prodloužení termínu je změna technického řešení samotného sanačního zásahu. Původní termín splnění podmínek byl stanoven do v návaznosti na stanovisko ČIŽP. Problematika možného prodloužení sanačních prací byla z úrovně příjemce dotace řešena s ČIŽP, která souhlasila s posunutím termínu realizace. V návaznosti na uvedené byla ze strany MO vydána Změna č. 1 rozhodnutí č. 1/2012 (čj. 1928/ dne 12. listopadu 2012). V rámci této změny č. 1 byl prodloužen termín pro dosažení účelu, na který byla dotace určena, a to do 15. prosince V roce 2013 probíhaly práce dle schválené realizační dokumentace včetně pravidelných kontrolních dnů. Během roku 2013 byly realizovány opravy inženýrských sítí, které byly dokončeny po opravě stávajících kanalizací pod objektem zkušeben, po opravě oplocení v prostoru bývalých zásobníků LPH a po provedení konečné úpravy terénu, chodníků a schodišť v prostoru zkušeben. Dále byla uskutečněna II. etapa dokončení sanace kontaminovaných podzemních vod a byla zahájena aktualizace Analýzy rizik. Dne 28. listopadu 2013 byla na jednání za účasti zástupce MO protokolárně ukončena Intenzifikace sanačního zásahu na lokalitě LOM Praha s.p. provoz Stará Boleslav. Zhotovitelem sanačních prací byly práce předány bez vad a nedodělků ve smluvně určeném termínu. Souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele a supervize k sanaci nesaturované zóny a podzemních vod bude předána v souladu podmínkami rozhodnutí MO č. 1/2012 do konce března

246 Transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO byla Vojenské zdravotní pojišťovně ČR v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 41/2000 Sb. 47), kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů VoZP ČR na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO, převedena částka ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče a fondu pro úhradu preventivní péče a byly čerpány následovně: Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče (FZÚZP) (v tis. Kč) Počáteční stav k Příjmy celkem k z toho: - příjem záloh MO úroky 7 Výdaje celkem k z toho: - poplatky za vedení účtu a poštovní služby 4 - provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FZÚZP (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní 666 a sociální pojištění a ostatní provozní náklady) - úhrada rozdílu podle 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., 37) o veřejném zdravotním pojištění, Konečný zůstatek FZÚZP k Fond pro úhradu preventivní péče (FPÚPP) (v tis. Kč) Počáteční stav k Příjmy celkem k z toho: - příjem záloh MO úroky 5 Výdaje celkem k z toho: - poplatky za vedení účtu a poštovní služby 3 - provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FPÚPP (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní 666 a sociální pojištění a ostatní provozní náklady) - úhrada preventivní péče poskytnuté nad rámec preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění Konečný zůstatek FPÚPP k Tyto fondy slouží ke zprostředkování úhrady zdravotní a preventivní péče pro vojáky v činné službě. 242

247 Transfery jiným veřejným rozpočtům Pro hodnocenou oblast byl stanoven rozpočet ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen na částku tis. Kč. Celkové čerpání rozpočtových prostředků bylo tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 3 tis. Kč. V hodnocené oblasti byly peněžní prostředky čerpány na: nákup kolků ve výši 67 tis. Kč, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši tis. Kč, z toho na platbu daní a poplatků z provozu motorových vozidel ve výši 3 tis. Kč, správní poplatky ve výši 42 tis. Kč, platbu DPH ve výši tis. Kč a ostatní daně a poplatky státnímu rozpočtu ve výši tis. Kč, úhradu sankcí jiným rozpočtům (patří sem především odvody, penále a pokuty za porušení rozpočtové kázně) ve výši 463 tis. Kč, platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům ve výši 702 tis. Kč. platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům v oblasti ekologie ve výši 9 tis. Kč. 243

248 1.9. VÝDAJE PODLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ VÝDAJE PODLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO podle rozpočtové skladby po skupinách odvětvového třídění v letech 2010 až 2013 byl následující: (v tis. Kč) Skupina/rok Zemědělství a lesní hospod Průmyslová a ostatní hospod Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a pol. zaměstn Bezpečnost státu, práv. ochr Všeobecná veřejná správa Výdaje celkem V přehledu čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty rozpočtové prostředky, mimorozpočtové zdroje, nároky z nespotřebovaných výdajů a přijatá plnění za pojistné události. Z výše uvedeného je zřejmé, že vzhledem k činnosti resortu MO byly rozhodující výdaje soustředěny do oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany - vojenské obrany, sociálních věcí a politiky zaměstnanosti dávky a podpory v sociálním zabezpečení a služeb pro obyvatelstvo vzdělávání a školské služby a zdravotnictví. Oproti roku 2012 došlo k celkovému snížení čerpání peněžních prostředků o tis. Kč, tj. o 3,43 %, a to především ve skupině Bezpečnost státu a právní ochrana Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 380 tis. Kč. Jednalo se pouze o rozpočtové prostředky. Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno v pododdílu lesní hospodářství, a to poskytnutím neinvestičních dotací fyzické osobě (JUDr. Richard Belcredi hospodařící ve vojenských lesích na území vojenského újezdu Březina) na pěstební činnost a podporu ostatních produkčních činností. 244

249 Ve srovnání s rokem 2012 dosáhly výdaje stejné výše Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem tis. Kč. Jednalo se pouze o rozpočtové prostředky. Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno v pododdílech silniční doprava ve výši tis. Kč a odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo ke snížení čerpání rozpočtových prostředků o tis. Kč, tj. o 25,99 %. Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno v následujících oblastech odvětvového třídění: provoz veřejné silniční dopravy tis. Kč, odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 33 tis. Kč Služby pro obyvatelstvo V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem tis. Kč, z toho výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč. Výdaje z mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů byly čerpány v celkové výši tis. Kč, z toho: a) nároky z nespotřebovaných výdajů: na programy reprodukce majetku tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od EU tis. Kč, na výzkum a vývoj tis. Kč, na neprofilující výdaje tis. Kč, b) mimorozpočtové zdroje získané z: prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO tis. Kč, 245

250 prostředků ze zahraničí a peněžitých darů tis. Kč, pojistných událostí 4 tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků bylo realizováno v následujících oblastech odvětvového třídění: střední vzdělávání a vzdělávání předškolní a školní tis. Kč, (Moravská Třebová) vzdělávání a školské služby - vysokoškolské vzdělávání tis. Kč, (Brno, Hradec Králové a Vyškov) kultura, ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní tis. Kč, a historické povědomí (péče o válečné hroby a transfery nestátním nezisk. org.) tělovýchova, státní sportovní reprezentace tis. Kč, zdravotnictví, ústavní péče (vojenské nemocnice Praha, Olomouc, Brno) tis. Kč, ochrana životního prostředí, vody, půdy, krajiny, nakládání s odpady a ostatní činnosti životního prostředí tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo ke zvýšení čerpání peněžních prostředků o tis. Kč, tj. o 16,18 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši tis. Kč, z toho: a) profilující výdaje: na programy reprodukce majetku tis. Kč, na výzkum a vývoj tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od EU tis. Kč, b) neprofilující výdaje tis. Kč Sociální věci V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem tis. Kč. Jednalo se pouze o rozpočtové prostředky. Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno v následujících oblastech odvětvového třídění: dávky důchodového pojištění tis. Kč, 246

251 dávky nemocenského pojištění tis. Kč, zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru (výsluhový příspěvek) tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo ke snížení čerpání rozpočtových prostředků o tis. Kč, tj. o 0,84 %. Podrobná specifikace této oblasti výdajů je uvedena v kapitolách Bezpečnost státu a právní ochrana V této oblasti výdajů byly v hodnoceném období čerpány peněžní prostředky ve výši tis. Kč. V čerpání byly zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši tis. Kč, prostředků původem od NATO ve výši tis. Kč, nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši tis. Kč a pojistných událostí ve výši 488 tis. Kč. Tyto výdaje byly čerpány v celkové výši tis. Kč, z toho: a) nároky z nespotřebovaných výdajů: na programy reprodukce majetku tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO tis. Kč, na výzkum a vývoj tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od EU tis. Kč, na prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa tis. Kč, na neprofilující výdaje tis. Kč, b) mimorozpočtové zdroje rezervního fondu získané z: prostředků ze zahraničí a peněžitých darů 300 tis. Kč, prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO tis. Kč, c) zdroje původem od NATO tis. Kč, d) zdroje z pojistných událostí 488 tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků bylo realizováno v následujících oblastech odvětvového třídění: 247

252 vojenská obrana tis. Kč, státní správa ve vojenské obraně tis. Kč, výzkum a vývoj v oblasti obrany tis. Kč, ostatní záležitosti obrany tis. Kč, zajištění přípravy na krizové situace podle zák. č. 240/2000 Sb. 16) 710 tis. Kč, ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku tis. Kč, zabezpečení potřeb ozbrojených sil 115 tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo ke snížení čerpání peněžních prostředků o tis. Kč, tj. o 5,24 %, a to zejména v oblasti vojenské obrany o tis. Kč, tj. o 6,48 %, v oblasti ostatní záležitosti obrany o tis. Kč, tj. o 3,74 % a navýšení státní správy v oblasti obrany o tis. Kč, tj. 9,15 % a výzkumu a vývoje o tis. Kč, tj. o 4,79 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky v celkové výši tis. Kč, z toho: a) profilující výdaje: na programy reprodukce majetku tis. Kč, na výzkum a vývoj tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od EU tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO tis. Kč, na prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa tis. Kč, b) neprofilující výdaje tis. Kč Všeobecná veřejná správa a služby V oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem tis. Kč. Jednalo se pouze o rozpočtové prostředky. Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno na volby prezidenta republiky a předčasné volby do Parlamentu ČR konaných na teritoriu vojenských újezdů ve výši 168 tis. Kč a výdaje spojené s restitucemi ve výši tis. Kč. 248

253 Oproti roku 2012 došlo v této oblasti ke zvýšení čerpání rozpočtových prostředků o tis. Kč, což bylo zapříčiněno tím, že v roce 2013 byly vypláceny výdaje spojené s restitucemi majitelům pozemků ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá ve výši tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 31 tis. Kč VÝDAJE NA STÁTNÍ SPRÁVU Vývoj čerpání peněžních prostředků na státní správu (v seskupení rozpočtových položek podle rozpočtové skladby: 50 platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné, 51 neinvestiční nákupy a související výdaje a 61 investiční nákupy a související výdaje) po paragrafech odvětvového třídění v letech 2010 až 2013 byl následující: (v tis. Kč) Skupina/rok Ústřední orgán státní správy PAR Správa ve vojenské obraně PAR Volby prezidenta a do PSP ČR PAR 61xx Státní správa celkem Z výše uvedeného je zřejmé, že vzhledem k činnosti resortu MO bylo rozhodující čerpání peněžních prostředků soustředěno do oblasti ústředního orgánu státní správy. Oproti roku 2012 došlo k celkovému navýšení čerpání peněžních prostředků o tis. Kč, tj. o 6,47 % (z toho u ústředního orgánu státní správy o tis. Kč, tj. 17,79 %, všeobecné veřejné správy o 87 tis. Kč a snížení čerpání správy ve vojenské obraně o tis. Kč, tj. 17,29 %). Celkové navýšení bylo ovlivněno zejména výdaji v oblasti běžných výdajů, a to navýšením kursových rozdílů o tis. Kč, nájemným za movitý majetek ve výši tis. Kč, nákupem služeb k zabezpečení movitého majetku o tis. Kč. Zároveň došlo ke snížení výdajů v oblasti platů, ostatních plateb za provedenou práci 249

254 a souvisejícího pojistného ve výši tis. Kč a dále v oblasti pořízení dlouhodobého hmotného majetku o tis. Kč. Další zhodnocení výdajů na platy a související výdaje na státní správu je uvedeno v části Platové a související výdaje. 250

255 1.10. VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU VYPLÝVAJÍCÍ Z KONCESNÍCH SMLUV Výdaje státního rozpočtu vyplývající z koncesních smluv ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. 24), o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) nebyly v roce 2013 realizovány, kapitola 307 Ministerstvo obrany neměla pro komentované období uzavřenou žádnou koncesní smlouvu. 251

256 1.11. BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU A ZÁSOB V roce 2013 bylo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. 29) a zákonem č. 174/2003 Sb. 38) uskutečněno 547 případů vyřazení majetku bezúplatným převodem dle právních předpisů v celkové částce tis. Kč z toho: (v tis. Kč) Majetek Počet případů Plnění nehmotný majetek (SW) 0 0 nemovitý majetek movitý majetek a zásoby Celkem V tomto členění: (v tis. Kč) Majetek Hodnota software 0 budovy pozemky movitý majetek zásoby Celkem Nejvýznamnější převody majetku byly učiněny ve prospěch: Movitý majetek: Správy státních hmotných rezerv tis. Kč. Nemovitý majetek Krajského ředitelství policie Pardubického kraje tis. Kč, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje tis. Kč, Klubu N S tis. Kč, Vojenského vlečkového úřadu tis. Kč, Leteckých opraven Malešice, LOM Praha tis. Kč, Leteckých opraven Malešice, LOM Praha tis. Kč, Leteckých opraven Malešice, LOM Praha tis. Kč. V roce 2013 bylo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. 29) a zákonem č. 174/2003 Sb. 38) uskutečněno 349 případů vyřazení svěření majetku příspěvkové organizaci v celkové částce tis. Kč, z toho: 252

257 (v tis. Kč) Majetek Počet případů Plnění nehmotný majetek (SW) 1 45 nemovitý majetek movitý majetek a zásoby Celkem V tomto členění: (v tis. Kč) Majetek Hodnota software 45 budovy pozemky movitý majetek zásoby Celkem Současně za rok 2013 bylo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. 29) a zákonem č. 174/2003 Sb. 38) uskutečněno 1107 případů vyřazení majetku bezúplatným převodem (dar) v celkové částce tis. Kč z toho: (v tis. Kč) Majetek Počet případů Plnění nehmotný majetek (SW) 0 0 nemovitý majetek movitý majetek zásoby Celkem MOVITÝ MAJETEK A ZÁSOBY V roce 2013 bylo uskutečněno 1849 případů převodu movitého majetku a zásob v celkové částce tis. Kč. Z toho bezúplatně dle právních předpisů byl vyřazen majetek v hodnotě tis. Kč, svěření majetku příspěvkové organizaci v hodnotě tis Kč a vyřazen bezúplatným převodem (darem) majetek v hodnotě tis. Kč NEMOVITÝ MAJETEK V roce 2013 bylo uskutečněno 153 případů převodu nemovitého majetku v celkové částce tis. Kč. Z toho bezúplatně dle právních předpisů byl vyřazen majetek v hodnotě tis. Kč, svěření majetku příspěvkové organizaci v hodnotě 253

258 tis. Kč a bezúplatným převodem (darem) majetek v hodnotě tis. Kč BEZÚPLATNÉ PŘEVODY VE PROSPĚCH MO V roce 2013 bylo uskutečněno 373 případů pořízení bezúplatným převodem dle právních předpisů nebo bezúplatným převodem, dary ve prospěch OSS MO, svěřením od příspěvkové organizace a z výzkumu a vývoje celkové částce tis. Kč, z toho: (v tis. Kč) Převod Počet případů Plnění dle právních předpisů bezúplatně, dar svěření majetku od p.o z výzkumu a vývoje Celkem V tomto členění: (v tis. Kč) Majetek Hodnota nehmotný majetek nemovitý majetek movitý majetek zásoby Celkem Nejvýznamnější bezúplatné převody a dary ve prospěch OSS MO: Movitý majetek: letoun L 159 T1 (OMNIPOL) tis. Kč, automobilní technika (Úřad pro zast. státu ve věcech majet.) tis. Kč, zařízení komunikační AN/PRC, RF 300M (USA) tis. Kč, zařízení komunikační AN/PRC (USA) tis. Kč, zařízení komunikační AN/PRC (LOM Praha) tis. Kč. 254

259 1.12. ZÁLOHOVÉ PLATBY NA DODÁVKY A PRÁCE INVESTIČNÍHO CHARAKTERU Z roku 2012 byla převedena a v roce 2013 zůstala nevyúčtována jedna záloha investičního charakteru ve výši ,61 Kč. V roce 2013 byly poskytnuty a zůstaly nevyúčtovány tři zálohy investičního charakteru v celkové částce ,37 Kč. Uvedené zálohy byly poskytnuty na pořízení vojenského materiálu strategického významu na základě ustanovení 44a odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb. 22) Zálohy byly poskytnuty agentuře NATO Support Agency (dále jen agentura NATO ) ve výši: ,61 Kč a ,37 Kč na pořízení kulometů MINIMI 7, které jsou pořizovány v programu č Rozvoj pozemních sil ; ,51 Kč na pořízení a modernizaci Systému taktických radiových komunikací (STRK), které jsou pořizovány v programu č Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR. Dále byla poskytnuta záloha ve výši ,49 Kč Vojenskému technickému ústavu Kbely, s.p. na pořízení radiotelekomunikačního vybavení řízení letového provozu, které je pořizováno v programu č Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR. Celkový objem nevyúčtovaných záloh investičního charakteru činí ,98 Kč NEIVESTIČNÍHO CHARAKTERU Z roku 2012 bylo převedeno a v roce 2013 zůstalo nevyúčtováno šest záloh neinvestičního charakteru v celkové částce ,12 Kč. Jedná se výhradně o zálohy na pořízení vojenského materiálu strategického významu poskytnutých podle 44a odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb. 22) V roce 2013 byly poskytnuty a zůstaly nevyúčtovány zálohy neinvestičního charakteru v celkové výši ,25 Kč. Zálohy byly poskytnuty agentuře NATO ve výši: ,00 Kč na pořízení náhradních dílů k automobilu pancéřovému IVECO (oblast BV); 255

260 ,50 Kč na pořízení náhradních dílů a munice ke kulometu MINIMI 7, která jsou pořizovány v programu č Rozvoj pozemních sil ; ,01 Kč na nákup materiálu, náhradních dílů a vybavení ke STRK, která je pořizována v programu č Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR. Dále byla poskytnuta záloha ve výši ,50 Kč Vojenskému technickému ústavu Kbely, s.p. na pořízení služeb souvisejících s provozem radiokomunikačního zařízení pro řízení letového provozu, které je pořizováno v programu č Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR. Výše uvedené zálohy v celkové výši ,01 Kč byly poskytnuty k pořízení vojenského materiálu strategického významu na základě ustanovení 44a odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb. 22) Další zálohy neinvestičního charakteru v celkovém objemu ,77 Kč byly poskytnuty souladu s ustanovením 49 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. 2) na zálohy předplatného novin a časopisů, elektrické energie, vodného a stočného, plynu a tepla. Zároveň zůstaly nevyúčtovány zálohové platby uhrazené z prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši ,59 Kč (např. poskytnuté půjčky apod.). Celkový objem všech nevyúčtovaných záloh neinvestičního charakteru činí ,37 Kč. Přehled o zálohových platbách na dodávky a práce, které nebyly v roce 2013 realizovány, je uveden v části IV. Tabulkové a ostatní grafické přílohy, Příloha č

261 1.13. VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ KAPITOLY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ, SE SMLUVNÍM PLNĚNÍM PŘESAHUJÍCÍM JEDEN KALENDÁŘNÍ ROK A ZAHRNUJÍCÍ HODNOCENÝ ROK V roce 2013 v kapitole Ministerstva obrany bylo realizováno 35 veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč, se smluvním plněním přesahující jeden kalendářní rok a zahrnujícím hodnocený rok. Jednalo se o následující veřejné zakázky: Název zakázky: Zabezpečení vstupu a ochrany objektů AČR Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2004 ve výši tis. Kč na období financování 2005 až V tomto období bylo uzavřeno 6 smluv. Veřejná zakázka byla vyhlášena na zabezpečení nepřetržité fyzické ostrahy 6 užívaných ( živých ) objektů prováděním kontroly oprávněnosti vstupu (vjezdu) osob (vozidel) do vojenského objektu, oprávněnosti vyvážení (přivážení) materiálu, zabránění vstupu (vjezdu) neoprávněných osob, zjištění a zamezení pohybu neoprávněných osob s cílem zamezení vzniku škod a ztrát na majetku České republiky, se kterým přísluší hospodařit Ministerstvu obrany a na ostatním majetku, který se v objektu oprávněně nachází a byl prokazatelně předán poskytovateli ke střežení. Smlouvy byly uzavřené s firmou Vojenské lesy a statky ČR s. p. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Zabezpečení vstupu a ochrana objektů AČR Název zakázky: Ochrana objektů Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2009 ve výši tis. Kč na období financování 2009 až V tomto období bylo uzavřeno 49 smluv. Smlouvy byly uzavřené na zabezpečení vstupu a ochrany objektů u 49 vojenských zařízení a útvarů jednou firmou Vojenské lesy a statky ČR s. p. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: 257

262 (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Ochrana objektů Název zakázky: Ochrana a střežení Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2008 ve výši tis. Kč na období financování 2009 až V tomto období bylo uzavřeno 44 smluv. Veřejná zakázka byla vyhlášena na zabezpečení nepřetržité fyzické ostrahy 44 užívaných ( živých ) objektů prováděním kontroly oprávněnosti vstupu (vjezdu) osob (vozidel) do vojenského objektu, oprávněnosti vyvážení (přivážení) materiálu, zabránění vstupu (vjezdu) neoprávněných osob, zjištění a zamezení pohybu neoprávněných osob s cílem zamezení vzniku škod a ztrát na majetku České republiky, se kterým přísluší hospodařit Ministerstvu obrany a na ostatním majetku, který se v objektu oprávněně nachází a byl prokazatelně předán poskytovateli ke střežení. Smlouvy byly uzavřené s firmou Vojenské lesy a statky ČR s. p. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Ochrana a střežení Název zakázky: Technické střežení muničních skladů Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2009 ve výši tis. Kč na období financování 2010 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou Trade FIDES, a. s. Předmětem veřejné zakázky je ochrana a technické střežení skladů. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Technické střežení muničních skladů

263 Název zakázky: Technické střežení objektů MO Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2003 ve výši tis. Kč na období financování 2003 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou Trade FIDES, a. s. Předmětem veřejné zakázky je dodávka služeb komplexního technického zabezpečení technickými prostředky spočívající v zajišťování ochrany vojenského materiálu, majetku a vojenských objektů resortu MO ve smyslu ust. 2 odst. 1 a 7 zákona č. 219/1999 Sb. 22) Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Technické střežení objektů MO Název zakázky: Služby elektronických komunikací okruhy Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2008 ve výši tis. Kč na období financování 2008 až V tomto období byly uzavřeny dvě smlouvy. Jedna smlouva byla uzavřena s firmou GTS Czech s.r.o. a druhá s T Systéme Czech Republic a.s. na zabezpečení služeb elektronických komunikací pro provoz komunikačních a informačních technologií v rámci resortu Ministerstva obrany. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Služby elektronických komunikací - okruhy Název zakázky: Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letounů Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2003 ve výši tis. Kč na období financování 2005 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva se Švédským královstvím. Jedná se o dlouhodobý projekt, jehož předmětem je pronájem 14 letounů, užívání nehmotného majetku, výcvik pilotů a ostatní služby s cílem zabezpečení kontinuity ochrany vzdušného prostoru ČR nadzvukovými letouny, schopnými působit za všech povětrnostních podmínek v součinnosti s ostatními druhy 259

264 vojsk NATO i mimo území ČR. Tato veřejná zakázka je vedená v EDS/SMVS pod č. 207V V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Název zakázky Celková schválená veřejná zakázka (v tis. Kč) hodnocený rok 2013 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letounů Název zakázky: Poskytování leteckého výcviku Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2006 ve výši tis. Kč na období financování 2007 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou LOM Praha, s. p. Předmětem smlouvy je úhrada za služby v rámci poskytovaného výcviku na taktických simulačních systémech v ČR. Služba je využívána přednostně pro piloty Čáslavské základny ve výcviku taktiky používání zbraňových systémů při různých scénářích bojišť. Taktická simulační centra se v rámci výcviku taktiky používají i v mezinárodním měřítku v rámci cvičení pozvaných členských států NATO. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Poskytnování leteckého výcviku Název zakázky: Přezbrojení AČR obrněnými transportéry Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2006 ve výši tis. Kč na období financování 2009 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva a dohoda o škodě s firmou DEFENDIA CZ, s. r. o. Předmětem smlouvy je dodávka kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů a logistického a výcvikového zabezpečení a v dohodě byla řešena škoda ve výši tis. Kč. Jedná se o projekt vyzbrojení AČR novými kolovými bojovými vozidly a kolovými obrněnými transportéry, jehož cílem je dosažení požadované úrovně schopností pozemních sil AČR srovnatelných s identickými jednotkami nejvýznamnějších armád členských států NATO, dosažení interoperability v systémech velení a řízení s těmito jednotkami pro efektivní plnění bojových i nebojových úkolů plněných zejména v rámci čl. 5 Washingtosnké smlouvy. Předmětem projektu je i zajištění materiálu k údržbě 260

265 a opravám a provedení speciálních kursů a školení. Tato veřejná zakázka je vedená v EDS/SMVS pod č. 207V , 207V , 207V , 207V a 207V V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Přezbrojování AČR obrněnými transportéry Název zakázky: Lehká obrněná vozidla bojová Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2009 ve výši tis. Kč na období financování 2009 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou PRAGA EXPORT, s. r. o. Smlouva je na dodávku lehkých obrněných vozidel bojových a podpůrných včetně logistického zabezpečení. Jedná se o projekt vyzbrojování, jehož předmětem je nákup celkem minimálně 120 ks lehkých obrněných vozidel splňujících stanovené takticko-technické parametry pro mírové i bojové použití pro motorizované jednotky pozemních sil určené pro operace na území ČR i k plnění mezinárodních smluvních závazků v rámci aliance NATO a EU, včetně pořízení příslušných prostředků logistické podpory, munice a zajištění školení a kursů. Tato veřejná zakázka je vedená v EDS/SMVS pod č. 107V , 107V a 107V V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Lehká obrněná vozidla bojová Název zakázky: Transportní letoun Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2008 ve výši tis. Kč na období financování 2009 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou OMNIPOL, a. s. Jedná se o projekt, jehož cílem je zabezpečení přepravních kapacit dopravního letectva AČR pořízením nových letounů, které svými letovými parametry, palubním vybavením a vysokou variabilitou vnitřního uspořádání nákladového prostoru umožní plnění úkolů letectva AČR a požadavky AČR na udržitelnost vlastních vojsk v prostorech nasazení. Předmětem plnění veřejné zakázky byla dodávka 4 ks transportního letounu CASA C 295M s odpovídajícím logistickým zabezpečením obsahujícím pozemní vybavení, dokumentaci, kontrolně měřící techniku, náhradní díly, 261

266 výcvik a školení létajícíhoi pozemního personálu. Tato veřejná zakázka je vedená v EDS/SMVS pod č. 107V V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Transportní letoun Název zakázky: Zápis o převodu majetku PHM Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2008 ve výši tis. Kč na období financování 2008 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva se Správou státních hmotných rezerv. Předmětem smlouvy je Zápis o převodu majetku mezi Ministerstvem obrany a Správou státních hmotných rezerv je obměňování pohonných hmot k zabezpečení zásobování útvarů a zařízení MO vybranými druhy pohonných hmot, a to benzinem automobilním v celkovém množství do m 3 za jeden rok, naftou motorovou v celkovém množství do m 3 za jeden rok a petrolejem leteckým v celkovém množství do m 3 za jeden rok. K tomu byl uzavřen Zápis o převodu majetku k zabezpečení dodávek vybraných druhů PHM, Správa státních hmotných rezerv č /ZAM, MO č ze dne Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Zápis opřevodu majetku PHM Název zakázky: Provedení předepsaných prací na letounech L-159 Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2010 ve výši tis. Kč na období financování 2009 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou AERO Vodochody, a. s. Účelem smlouvy je na dvaceti kusech letounů L-159 předepsané práce podle předpisu č Kniha 1 Rozsah střední oprava PP 2000 letounu L-159 podle Technických podmínek č. TPF v platném znění ke dni předání letounu objednateli, v jakosti podle ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. 262

267 V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Název zakázky Celková schválená veřejná zakázka (v tis. Kč) hodnocený rok 2013 Provedení předepsaných prací na letounech L Název zakázky: Útočná puška s podvěsným granátometem Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2009 ve výši tis. Kč na období financování 2009 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou Česká zbrojovka, a. s. Jedná se o projekt, jehož cílem je zvýšení akceschopnosti vojáka a jednotek na stupni družstvo, četa a rota, se zaměřením na zvýšení palebné účinnosti zbraní v rámci procesu jejich vybavení integrovaným kompletem vojáka Modulárním bojovým kompletem Vojáka 21. století. Předmětem byla dodávka celkem souprav útočných pušek a dalšího příslušenství. Tato veřejná zakázka je vedená v EDS/SMVS pod č. 107V V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Útočná puška s podvěsným granátometem Název zakázky: GO vrtulníků Mi 8, Mi 17, Mi 171Š a Mi 24 Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2011 ve výši tis. Kč na období financování 2012 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou LOM Praha, s. p. Předmětem smlouvy o dílo je provádění generálních oprav (GO) vrtulníků řady Mi pro zabezpečení bojového nasazení a přepravních úkolů na území ČR i v zahraničních misích. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 GO vrtulníků Mi8, Mi 17, Mi 171Š a Mi Název zakázky: Servisní podpora letounů CASA C-295M Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2009 ve výši tis. Kč na období financování 2010 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou 263

268 OMNIPOL, a. s. Účelem smlouvy je zajistit trvale vysokou spolehlivost a provozuschopnost čtyř transportních letounů CASA C-295 M vzdušných sil AČR k plnění přepravních úkolůa dalších úkolů vyplývajících z jejich zařazení v AČR. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Servisní podpora letounů CASA C-295M Název zakázky: Údržba a servis letounů A CJ Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2008 ve výši tis. Kč na období financování 2009 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou AIRBUS S. A. S., předmětem smlouvy je údržba a servis letounů A CJ. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Údržba a servis letounů A CJ Název zakázky: Rámcová smlouva k licencím Microsoft Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2009 ve výši tis. Kč na období financování 2009 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou Fujitsu Technology Solutions, s. r. o. Účelem smlouvy je poskytnout licence k produktu Microsoft. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Rámcová smlouva k licencím Microsoft Název zakázky: Projekt ACCS LOC1 výpočetní technika Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2005 ve výši tis. Kč na období financování 2005 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s agenturou NATO Air Command and Control Systém Management Agency. Jedná se o dlouhodobý 264

269 projekt realizovaný v rámci projektů NSIP (NATO Security Investment Program Program bezpečnostních investic NATO), konkrétně v návaznosti na soubor operačních požadavků schválených Severoatlantickou radou jako CP 5A0109 Základní operační schopnosti systému ACCS (Air Command Control Systém systém velení a řízení vzdušných sil NATO) v roce Jedná se o výstavbu komplexního systému, který umožní zapojení velitelských stanovišť AČR do jednotného systému velení a řízení vzdušných sil NATO. č. 207V , 107V a 107V Tato veřejná zakázka je vedená v EDS/SMVS pod V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Projekt ACCS LOC1 - výpočetní technika Název zakázky: Strategická letecká přeprava ISAF Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2005 ve výši tis. Kč na období financování 2009 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou JFC HQ BrunsumJ4. Předmětem veřejné zakázky NATO ISAF Airbridge je poskytování služby strategické vzdušné přepravy ve prospěch úkolového uskupení ISAF v Afghánistánu. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Strategická letecká přeprava ISAF Název zakázky: Praha rekonstrukce technických prostředků fyzické bezpečnosti MO Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2010 ve výši tis. Kč na období financování 2010 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou Saab Czech, s. r. o. Jedná se o projekt s cílem zajistit ochranu utajovaných informací a fyzickou bezpečnost v zájmových objektech Ministerstva obrany v posádce Praha, které mají nejvyšší nároky na bezpečnost a odolnost v návaznosti na zákon č. 412/2005 Sb. 12). Tato veřejná zakázka je vedená v EDS/SMVS pod č. 107V

270 V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Název zakázky Celková schválená veřejná zakázka (v tis. Kč) hodnocený rok 2013 Praha - rekonstrukce technických prostředků fyzické bezpečnosti MO Název zakázky: Praha rekonstrukce objektů pro Vojenský ústřední archiv budova č. 2 Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2010 ve výši tis. Kč na období financování 2011 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou Metrostav, a. s. Jedná se o projekt, jehož realizací bude nahrazen nevyhovující objekt stávajícího vojenského archivu, který je dislokován v zátopové oblasti v Praze 8 Karlín. Cílem je rekonstrukcí objektu v Praze - Ruzyni vybudovat nejen prostory pro uložení archiválií (depozitáře), ale i badatelny pro veřejnost, restaurátorské knihařské dílny a prostory pro technologické zázemí objektu. Tato veřejná zakázka je vedená v EDS/SMVS pod č. 107V V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Název zakázky Celková schválená veřejná zakázka (v tis. Kč) hodnocený rok 2013 Praha - rekonstrukce objektů pro Vojenský ústřední archiv budova č Název zakázky: Zajištění úklidových služeb ve VVP Libavá Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2005 ve výši tis. Kč na období financování 2005 až V tomto období byly uzavřeny čtyři smlouvy s firmou Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Předmětem je zabezpečení venkovních úklidových služeb jak v zimním období tak i letním období na území vojenském újezdu Libavá. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Zajištění úklidových služeb ve VVP Libavá

271 Název zakázky: Úklid vnitřních prostor - VUSS Olomouc Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2006 ve výši tis. Kč na období financování 2007 až V tomto období byly uzavřeny dvě smlouvy. Jedna smlouva je uzavřena s firmou NATURAL MYSTIC s.r.o. na poskytování úklidových prací ve vnitřních prostorech v lokalitě Hlučín, Opava, Ostrava a Stará Ves a druhá s firmou Jan Grézl, Silva Grézlová Haryservis II. na poskytování úklidových prací ve vnitřních prostorech v lokalitě Nový Jičín, Olomouc, Hranice, Lipník nad Bečvou, Štěpánov u Olomouce. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Úklid vnitřních prostor - VUSS Olomouc Název zakázky: Úklid a údržba ploch komunikací a pozemků Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2006 ve výši tis. Kč na období financování 2006 až V tomto období byly uzavřeny dvě smlouvy s firmou STAEG Facility, spol. s. r. o. na úklid a údržbu komunikací a zeleně v lokalitě Prostějov a druhá smlouva na úklid a údržbu komunikací a zeleně v lokalitě Vyškov. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Úklid a údržba ploch komunikací a pozemků Název zakázky: Vrtulníky Mi 8, 17, 171Š a 24 Opravy, údržba, nákup ND a služeb Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2011 ve výši tis. Kč na období financování 2011 až 2014 V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou LOM Praha, s. p. Účelem smlouvy je zabezpečit trvalou provozuschopnost a bojeschopnost vrtulníků typu Mi Vzdušných sil AČR k plnění výcvikových a bojových úkolů. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. 267

272 V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Název zakázky Celková schválená veřejná zakázka (v tis. Kč) hodnocený rok 2013 Vrtulníky Mi 8, 17, 171Š a 24 - Opravy, údržba, nákup ND a služeb Název zakázky: Poskytování úklidových služeb pro VUSS Brno Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2004 ve výši tis. Kč na období financování 2005 až V tomto období byly uzavřeny dvě smlouvy. Jedna smlouva je uzavřena s firmou GELST spol. s.r.o. na poskytování úklidových prací v lokalitě Brno a Mikulov a druhá s firmou CLARUS PROFI, s.r.o. na poskytování úklidových služeb v lokalitě Vyškov. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Název zakázky Celková schválená veřejná zakázka (v tis. Kč) hodnocený rok 2013 Poskytování úklidových služeb pro VUSS Brno Název zakázky: Provozování nemovitého majetku CBO Těchonín Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2011 ve výši tis. Kč na období financování 2012 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou PURO-KLIMA a. s. účelem smlouvy je zajištění bezproblémového provozního chodu Centra biologické ochrany (CBO) AČR, které plní úkoly v systému ochrany proti bioterorismu v evropském regionu, tzn. zabezpečit dokonalou izolaci infekčně nemocných osob, zabránit jakémukoli možnému úniku infekčních agens do okolního prostředí a zajistit tak bezpečnost civilního obyvatelstva i vlastního zdravotnického a technického personálu. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Název zakázky Celková schválená veřejná zakázka (v tis. Kč) hodnocený rok 2013 Provozování nemovitého majetku CBO Těchonín

273 Název zakázky: Železniční přeprava osob a materiálu AČR Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2009 ve výši tis. Kč na období financování 2009 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou České dráhy, a. s. předmětem smlouvy je přeprava vojenských osob a vojenských zásilek AČR po železnici, prováděná dopravcem podle požadavků přepravce. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Železniční přeprava osob a materiálu AČR Název zakázky: Vnitřní úklidy objektů na teritoriu VUSS Praha Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2008 ve výši tis. Kč na období financování 2008 až V tomto období byly uzavřeny čtyři smlouvy. Dvě smlouvy jsou uzavřena s firmou TSB spol. s.r.o. účelem smluv je zajištění pořádku a hygieny na pracovištích dle standardů úklidů vnitřní úklid v lokalitě 2 a 3 Praha, třetí smlouva je uzavřena s firmou GSUS s.r.o. na zajištění pořádku a hygieny na pracovištích dle standardů úklidů vnitřní úklid v lokalitě 4 Praha a čtvrtá smlouva je uzavřena na zajištění pořádku a hygieny na pracovištích dle standardů úklidů vnitřní úklid v lokalitě 5 Praha. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Název zakázky Celková schválená veřejná zakázka hodnocený rok 2013 Vnitřní úklidy objektů na teritoriu VUSS Praha Název zakázky: Dodávky el. energie - VUSS Praha Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2008 ve výši tis. Kč na období financování 2009 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou United Energy Trandig, a. s. Účelem smlouvy je zabezpečení dodávky elektrické energie k zabezpečení trvalého provozu elektrických zařízení u vojenských útvarů, zařízení a objektů AČR a MO v teritoriu Prahy a okolí. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. 269

274 V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Dodávka el. energie - VUSS Praha Název zakázky: Dodávky el. energie VUSS Pardubice Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2008 ve výši tis. Kč na období financování 2009 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou United Energy Trandig, a. s. Účelem smluv je zabezpečení dodávky elektrické energie k zabezpečení trvalého provozu elektrických zařízení u vojenských útvarů, zařízení a objektů AČR a MO v teritoriu Pardubice a okolí. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Dodávka el. energie - VUSS Pardubice Název zakázky: Dodávky el. energie VUSS Brno Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2008 ve výši tis. Kč na období financování 2009 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou United Energy Trandig, a. s. Účelem smlouvy je zabezpečení dodávky elektrické energie k zabezpečení trvalého provozu elektrických zařízení u vojenských útvarů, zařízení a objektů AČR a MO v teritoriu Brno a okolí. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Dodávka el. energie - VUSS Brno Název zakázky: Strategická letecká přeprava SALIS Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2007 ve výši tis. Kč na období financování 2007 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s agenturou NAMSA úřad pro technické zabezpečení a zásobování, předmětem této veřejné zakázky SALIS je poskytnutí služby zajištěné strategické vzdušné přepravy především pro úkolová uskupení AČR ve prospěch NATO a EU, dále je kapacita využívána pro 270

275 dopravu humanitární pomoci. Důvodem realizace veřejné zakázky je zabezpečení přístupu ČR ke strategickým vzdušným přepravním kapacitám, které ani ČR ani AČR není schopna zabezpečit vlastními prostředky. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Strategická letecká přeprava SALIS Název zakázky: Kompletní logistické zabezpečení provozu RTV techniky Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2002 ve výši tis. Kč na období financování 2002 až V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou DELTA ARMY, s. r. o. Smlouva zabezpečuje komplexní službu zahrnující servisní a nálezové opravy radiolokátorů typu P-37, PRV-17 a ST-68U pro zajištění letového provozu leteckých základen a stanovišť protivzdušné obrany AČR a nepřetržitého přehledu o vzdušné situaci nad územím ČR v rámci pohotovostního systému NATINADS (NATO Integrated Air Defence Systémú/Integrovaný systém vzdušné obrany NATO). Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Strategická letecká přeprava SALIS

276 1.14. VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL VNĚJŠÍ KONTROLY V resortu MO byly v roce 2013 provedeny vnější kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem, finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, úřadem práce, Inspektorátem práce, Ministerstvem financí a Ministerstvem zdravotnictví. Výsledky kontrol provedených Nejvyšším kontrolním úřadem Nejvyšší kontrolní úřad provedl v resortu MO v roce 2013 osm kontrolních akcí. Z tohoto počtu byly tři kontrolní akce zahájeny v roce 2012 a ukončeny v roce 2013, jedna kontrolní akce byla zahájena a ukončena v roce 2013 a čtyři kontrolní akce byly zahájeny v roce 2013 s předpokládaným ukončením v roce V roce 2013 byly dále vyhodnoceny dvě kontrolní akce zahájené v roce 2011 a ukončené v roce Vyhodnocení přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků u kontrolních akcí zahájených v roce 2011, ukončených v roce 2012 a vyhodnocených v roce 2013 Kontrolní akce NKÚ č. 11/22 Účetní závěrka Ministerstva obrany k Na základě kontrolního závěru NKÚ a v souladu s úkolem uloženým Usnesením vlády č ) ze dne 10. října 2012 prověřil resort MO plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků uvedených v kontrolním závěru NKÚ a jejich splnění vyhodnotil ke dni 8. února Hodnocení plnění přijatých opatření V návaznosti na zjištěné nedostatky v úplnosti a správnosti vedení účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. 30) rezort MO provedl změnu metodiky vedení účetnictví v oblasti účtování o majetku a vykazování transferů poskytnutých do vojenského rozpočtu NATO. Ke zvýšení účinnosti kontrolního systému účetní jednotky došlo implementací Integrovaného systému státní pokladny. 272

277 Termínovaná opatření byla k 8. únoru 2013 splněna a dlouhodobá opatření jsou plněna nadále průběžně. Kontrolní akce NKÚ č. 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky České republiky Na základě kontrolního závěru NKÚ a v souladu s úkolem uloženým Usnesením vlády č ) ze dne 14. listopadu 2012 prověřil resort MO plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků uvedených v kontrolním závěru NKÚ, jejich splnění vyhodnotil ke dni 5. dubna Hodnocení plnění přijatých opatření Kontrolou nebyla zjištěna porušení právních předpisů. K odstranění ostatních nedostatků v oblasti koncepce dalšího rozvoje Vojenských lesů a statků ČR, s.p. a vedení účetnictví byla přijatá opatření, kdy státní podnik zpracoval Střednědobou strategii VLS na období let 2012 až 2015 a provedl změny v metodice účetnictví. Termínovaná opatření byla k 5. dubnu 2013 splněna a dlouhodobá opatření jsou plněna nadále průběžně. Výsledky kontrolních akcí zahájených v roce 2012 a ukončených v roce 2013 Kontrolní akce NKÚ č. 12/08 Programy průmyslové spolupráce (offsety) jako nástroj ekonomické kompenzace výdajů státu v souvislosti s plněním podmínek vybraných veřejných zakázek, včetně správy daní daňových subjektů zúčastněných na předmětných kontrolovaných programech Cílem kontrolní akce bylo prověřit plnění podmínek offsetů a ekonomické výsledky vybraných offsetových transakcí. Jednou z kontrolovaných osob bylo Ministerstvo obrany (další: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel). Kontrolní zjištění Kontrolou NKÚ nebyla zjištěna porušení právních předpisů. Stanovení koncepce a rozvoje offsetové politiky plně náleží v souladu s kompetenčním zákonem č. 2/1969 Sb. 1) do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako ústředního orgánu státní správy. MO vzhledem k dosaženým výsledkům potvrzeným kontrolním 273

278 závěrem (dosažené hodnoty jednotlivých programů průmyslové spolupráce) považuje svou činnost v oblasti offsetů za úspěšnou. Charakter námitek NKÚ nevyžadoval přijetí konkrétních opatření ze strany MO. Kontrolní akce NKÚ č. 12/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku VOP CZ, s.p., dříve VOP-026 Šternberk, s.p. Cílem kontrolní akce bylo prověřit hospodaření státního podniku s majetkem státu a s poskytnutými peněžními prostředky. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany a státní podnik VOP CZ (dále jen státní podnik). Kontrolovaným obdobím byly roky 2009 až 2011, v případě věcných souvislostí i období předchozí a období následující do ukončení kontroly. Kontrolní zjištění V rámci této kontrolní akce NKÚ prověřoval plnění strategie a zajištění potřeb rezortu obrany prostřednictvím jím založených státních podniků, a to se zaměřením na: oblast výkonu zakladatelských funkcí MO vůči státnímu podniku, hospodaření s majetkem státu, vedení účetnictví, zadávání veřejných zakázek a poskytnutých dotací. Kontrolou bylo zjištěno pochybení státního podniku v případě zadání dvou podlimitních veřejných zakázek vybranému dodavateli v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb. 4) formou jednacího řízení bez uveřejnění, protože státní podnik neprokázal technickou neslučitelnost původního a nově poptávaného plnění. K zamezení opakování podobných pochybení bylo u státního podniku zřízeno v roce 2012 oddělení veřejných zakázek. Opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků Termínovaná opatření k odstranění ostatních dílčích nedostatků jsou splněna a dlouhodobá opatření jsou plněna nadále průběžně. 274

279 Zhodnocení plnění přijatých opatření Na základě Usnesení vlády č ) ze dne 16. října 2013 provede MO vyhodnocení splnění jejich opatření a s výsledkem seznámí vládu do 30. června Kontrolní akce NKÚ č. 12/33 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky určené pro pozemní a specializované síly Armády České republiky Cílem kontrolní akce bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků státního rozpočtu určených na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany. Kontrolováno bylo období od roku 2008 do roku 2012, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrolní zjištění Kontrolou nebyla zjištěna porušení právních předpisů. NKÚ v rámci kontrolní akce č. 12/33 prověřoval zpracování koncepce výstavby a rozvoje Armády ČR pozemních sil a specializovaných sil, a to zejména v oblasti způsobu pořizování a nákupu vojenské techniky. Kontrola byla zaměřena na poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků státního rozpočtu při pořizování výzbroje a techniky. Opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků Na základě Usnesení vlády č. 8 62) ze dne 2. ledna 2014 provede Ministerstvo obrany vyhodnocení splnění opatření a s výsledkem seznámí vládu do 30. listopadu Zhodnocení plnění přijatých opatření Termínovaná opatření byla k splněna a dlouhodobá opatření jsou plněna nadále průběžně. 275

280 Kontrolní akce NKÚ zahájené a ukončené v roce 2013 Kontrolní akce NKÚ č. 13/09 Vybrané veřejné zakázky zadávané bez soutěže Cílem kontrolní akce bylo prověřit stav zadávání veřejných zakázek zadávaných ústředními orgány státní správy podle 18 a 19 zákona č. 137/2006 Sb. 4) Dokumentovat tento stav a prověřit hospodaření s peněžními prostředky státu vynakládanými na zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních technologií Ministerstva obrany. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany. Kontrolovaným obdobím byly roky 2009 až 2012, v případě věcných souvislostí i období předcházející a navazující. Kontrolní zjištění V rámci kontrolní akce č. 13/09 NKÚ prověřoval postup MO při zadávání veřejných zakázek zadávaných bez soutěže. Při kontrole se zaměřil zejména na: oblast smluvních vztahů u dlouhodobě používaných informačních systémů, stanovení hodnoty veřejných zakázek, autorská práva u pořizovaných informačních systémů. Kontrolou bylo zjištěno, že MO pochybilo v dodržování zákona č. 137/2006 Sb. 4), protože zadalo dvě zakázky na softwarové produkty celkem za 88 mil. Kč v jednacím řízení bez uveřejnění místo v otevřeném řízení. Dle konstatování NKÚ nelze v této situaci zcela vyloučit možnost, že rozpočtové prostředky byly použity nehospodárně. MO podalo odvolání ke Kolegiu NKÚ proti Rozhodnutí o námitkách ke kontrolnímu protokolu. NKÚ námitkám uvedeným v odvolání ve dvou případech vyhovělo a ve dvou případech vyhovělo částečně. Zhodnocení plnění přijatých opatření Přijatá opatření jsou průběžně plněna. V souladu s navrhovaným usnesením vlády (materiál předložen Úřadu vlády k zařazení do Programu schůze vlády) provede MO vyhodnocení splnění opatření a s výsledkem seznámí vládu v uloženém termínu. 276

281 Kontrolní akce NKÚ zahájené v roce 2013 a dosud neukončené Kontrolní akce NKÚ č. 13/23 Peněžní prostředky státního rozpočtu určené k financování resortních sportovních center podporujících oblast tělovýchovy a sportu v České republice V souladu s Plánem kontrolní činnosti NKÚ na rok 2013 byla u resortu MO zahájena kontrolní akce 5. června 2013 a její ukončení, tj. schválení Kontrolního závěru Kolegiem NKÚ, je plánováno v únoru Ministerstvo obrany je u této kontrolní akce jednou z kontrolovaných osob, kdy dalšími jsou: Centrum sportu Ministerstva vnitra Praha, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra a Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR Praha. Kontrolní akce NKÚ č. 13/29 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstva obrany za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva obrany za rok 2012 V souladu s Plánem kontrolní činnosti NKÚ na rok 2013 byla u resortu MO zahájena kontrolní akce 27. srpna 2013 a její ukončení, tj. schválení Kontrolního závěru Kolegiem NKÚ, je plánováno v dubnu Kontrolní akce NKÚ č. 13/30 Peněžní prostředky určené na vybrané programy Ministerstva obrany a jím zřízených organizací a prodej nepotřebné části nemovitého majetku V souladu s Plánem kontrolní činnosti NKÚ na rok 2013 byla u resortu MO zahájena kontrolní akce 16. září 2013 a její ukončení, tj. schválení Kontrolního závěru Kolegiem NKÚ, je plánováno v červnu Ministerstvo obrany je u této kontrolní akce jednou z kontrolovaných osob, kdy dalšími jsou: Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Kontrolní akce NKÚ č. 13/40 Hospodaření s nemovitým majetkem a peněžními prostředky státu v souvislosti s užíváním nemovitého majetku vybranými organizačními složkami státu V souladu s Plánem kontrolní činnosti NKÚ na rok 2013 byla u resortu MO zahájena kontrolní akce 21. listopadu 2013 a její ukončení, tj. schválení Kontrolního 277

282 závěru Kolegiem NKÚ, je plánováno v květnu Kontrolovanou osobou je Ministerstvo obrany a Armádní Servisní, příspěvková organizace, Praha. Výsledky ostatních vnějších kontrol V resortu MO bylo v předmětném období provedeno 120 vnějších kontrol. Z celkového počtu vnějších kontrol bylo 18 kontrolních akcí zahájeno v roce 2012 a ukončeno v roce 2013, v roce 2013 bylo zahájeno a ukončeno 100 kontrolních akcí a 2 kontrolní akce byly zahájeny v roce 2013 a dosud nebyly ukončeny. Kontroly, které byly zahájeny v roce 2012 a byly ukončeny v roce Všeobecná zdravotní pojišťovna ukončila 7 kontrol u jednotlivých organizačních celku MO. U žádné kontroly nebylo zjištěno porušení právního předpisu a nebyly stanoveny sankce. - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ukončila 1 kontrolu u Ústřední vojenské nemocnice Vojenské fakultní nemocnice Praha. (dále jen ÚVN ). Kontrola bez závad. - Oborová zdravotní pojišťovna ukončila 1 kontrolu u ÚVN. Kontrola bez závad. - Finanční úřad pro hlavní město Prahu ukončil 1 kontrolu u ÚVN. Kontrola bez závad. - Finanční úřad Brno ukončil 1 kontrolu u Vojenské nemocnice Brno. Kontrola bez závad. - Ministerstvo financí ČR ukončilo 1 kontrolu u MO. Kontrola bez závad. - Finanční úřad pro hlavní město Prahu ukončil 6 daňových kontrol provedených na základě podnětů MO. V 5 případech zjistil porušení rozpočtové kázně a vydal platební výměry na odvod v celkové výši Kč. V 1 případě ukončil kontrolu bez zjištění porušení právních předpisů a stanovení sankcí. Do státního rozpočtu nebyly v roce 2013 provedeny z výdajového účtu MO odvody za porušení rozpočtové kázně. MO ke všem vydaným platebním výměrům na odvod za porušení rozpočtové kázně a související penále podalo u FÚ žádosti o posečkání s úhradou daně. 278

283 Kontroly, které byly zahájeny a ukončeny v roce Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla 58 kontrol v oblasti plnění pojistného na zdravotní pojištění, plnění povinnosti plátců pojistného, včasnost odvodů plateb na zdravotní pojištění u organizačních celků MO, se sankcí uloženou různým pracovištím ÚVN za péči, která nebyla poskytnuta ve výši Kč. - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna provedla 1 kontrolu v oblasti plnění pojistného na zdravotní pojištění, plnění povinnosti plátců pojistného, včasnost odvodů plateb na zdravotní pojištění u ÚVN. Nebyl zjištěn nedostatek. - Ministerstvo zdravotnictví ČR provedlo 2 kontroly u ÚVN. Nebyl zjištěn nedostatek. - Inspektorát práce provedl 1 kontrolu u Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (dále jen VLRZ ) Vojenská lázeňská léčebna (dále jen VLL ) Karlovy Vary. Zjištěno nesplnění některých povinností uložených zákoníkem práce. Uložena sankce ve výši Kč. - Úřad práce provedl 1 kontrolu u VLRZ VLL Teplice. Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 117/1995 Sb. 39) Nebyly zjištěny nedostatky. - Oborová zdravotní pojišťovna provedla 2 kontroly v oblasti plnění pojistného na zdravotní pojištění, plnění povinnosti plátců pojistného, včasnost odvodů plateb na zdravotní pojištění. V případě kontroly u ÚVN byla uložena sankce ve výši Kč. - Zaměstnanecká pojišťovna Ministerstva vnitra provedla 1 kontrolu v oblasti plnění pojistného na zdravotní pojištění, plnění povinnosti plátců pojistného, včasnost odvodů plateb na zdravotní pojištění u ÚVN. Byly zjištěny nedostatky (neoprávněné vykázané výkony u různých pracovišť ÚVN) bez uložení sankce. - Finanční úřad pro hlavní město Prahu provedl 1 kontrolu za účelem zhodnocení, zda nastaly skutečnosti rozhodné pro vznik odvodové 279

284 povinnosti za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., 2) u ÚVN bez zjištěných závad. Současně provedl 3 kontroly u Armádní servisní, příspěvkové organizace v oblasti programového financování za účelem zhodnocení, zda nastaly skutečnosti rozhodné pro vznik odvodové povinnosti za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. 2) s celkovou uloženou sankcí ve výši ,- Kč. - Finanční úřad pro hlavní město Prahu provedl u MO 15 daňových kontrol na základě podnětu MO za účelem zhodnocení, zda nastaly skutečností rozhodné pro vznik odvodové povinnosti za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. 2) V 15 případech zjistil porušení rozpočtové kázně a stanovil sankce v úhrnné výši Kč. Důvodem sankcí bylo zejména neoprávněné použití rozpočtových prostředků na nákup služeb v rozporu s 6 a 13 zákona č. 137/2006 Sb. 4) ve výši tis. Kč, rozdělení veřejné zakázky v rozporu s 13 zákona č. 137/2006 Sb. 4) ve výši Kč. Mezi další důvody patří např. úhrada smluvní ceny před dodáním předmětu smlouvy, porušení zadávacích podmínek výběrového řízení, neodvedení příjmů do státního rozpočtu ve stanoveném termínu. Ke všem obdrženým platebním výměrům byla ze strany MO podána žádost o posečkání s odvodem daně a byla podána žádost o prominutí odvodu daně. K reálnému odvodu prostředků z výdajového účtu dojde až na základě rozhodnutí Generálního finančního ředitelství Praha k podaným žádostem o prominutí. - Správa sociálního zabezpečení provedla 15 kontrol v oblasti plnění pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně kontroly hospodaření s prostředky nemocenského pojištění, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů důchodového pojištění a správnost poskytování dávek nemocenského pojištění. Byly zjištěny ojedinělé drobné nedostatky administrativního charakteru. V 1 případě byl zjištěn nedoplatek odvodu na sociální pojištění ve výši Kč, ke kterému bylo vyměřeno penále ve výši Kč. 280

285 Kontroly, které byly v roce 2013 zahájeny a dosud nebyly ukončeny - Finanční úřad pro hlavní město Prahu zahájil v roce 2013 z podnětu MO 2 daňové kontroly u organizační složky státu MO, které nebyly k ukončeny. MO přijalo k odstranění zjištěných nedostatků následující opatření: 1. dodržování termínu splatnosti pojistného, 2. včasné oznamování změn zdravotním pojišťovnám, 3. dodatečné úhrady nedoplatků daně a pojistného, 4. pravidelné proškolování zaměstnanců, 5. zvýšenou pozornost věnovat dodržování ustanovení právních předpisů VNITŘNÍ KONTROLY V resortu MO bylo za předmětné období kontrolními orgány provedeno 174 vnitřních kontrol. Z celkového počtu kontrol bylo 7 kontrolních akcí zahájených v roce 2013, které nebyly dosud ukončeny. Kontroly byly především zaměřeny na: - hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu, - zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. 4), - pokladní službu, způsob hospodaření s přidělenými zálohami a přísně zúčtovatelnými tiskopisy, - zabezpečení přepravy peněžní hotovosti, - platy zaměstnanců, včetně ostatních peněžních náležitostí, - hospodaření s majetkem státu, včetně jeho inventarizace, - řešení škod, odškodňování úrazů a správa pohledávek, - hospodaření s prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb, - příspěvkové organizace, jejich obchodní činnost a finanční plánování. V rámci vnitřních kontrol byl kladen důraz především na to, zda: - finanční a majetkové operace probíhají v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy resortu MO, - peněžní prostředky státního rozpočtu jsou vydávány hospodárně, účelně a efektivně, 281

286 - byla přijata dostatečná opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik. V níže uvedené tabulce je po jednotlivých letech uveden přehled počtu provedených kontrol s uvedením počtů případů neoprávněného použití rozpočtových prostředků, které byly oznámeny finančnímu úřadu jako porušení rozpočtové kázně. Rok Počet kontrol Počet případů neoprávněného použití prostředků Výše odvodů za porušení rozpočtové kázně v tis. Kč Při provedených 174 finančních kontrolách v roce 2013 bylo zjištěno 20 případů neoprávněného použití prostředků státního rozpočtu v celkové výši tis. Kč, které byly oznámeny Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu jako porušení rozpočtové kázně. Do státního rozpočtu nebyly v roce 2013 provedeny odvody za porušení rozpočtové kázně. Ke všem vydaným platebním výměrům podalo MO u Finančního úřadu pro hlavní město Prahu žádosti o posečkání s úhradou daně a zároveň podalo MO žádosti o prominutí odvodu daně (tj. odvodu za porušení rozpočtové kázně a souvisejícího penále), o kterých Generální finanční ředitelství Praha do nerozhodlo. Provedená kontrolní zjištění V případě vnitřních kontrol, u kterých bylo zjištěno porušení právních předpisů, došlo nejčastěji k porušení podmínek zadávacího řízení stanovených v 6 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. 4), tj. porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. K dalším porušením právních předpisů s nejvyšším výskytem náleží: neodvedení příjmů do státního rozpočtu v souladu s ustanovením 52 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. 2) ; 282

287 rozdělením předmětu veřejné zakázky na dílčí nákupy za účelem snížení hodnoty veřejné zakázky pod finanční limity stanovené v 13 zákona č. 137/2006 Sb. 4) ; porušení zásad pro nabývání majetku podle ustanovení 12 odst. 8 zákona č. 219/2000 Sb. 29) ; nesprávné zatřídění a následné proplacení výdajů třídy 5 Běžné výdaje z třídy 6 Kapitálové výdaje a naopak podle ustanovení vyhlášky č. 323/2003 Sb. 48) ; nedodržení zásad stanovených pro účast státního rozpočtu na financování programů podle ustanovení 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb. 2) Současně byla zjištěna porušení vnitřních předpisů MO, a to zejména v oblasti: osobních výdajů (platů a ostatních náležitostí, které se nepovažují za platy) např. nedoložené doklady prokazující nejvyšší dosažené vzdělání zaměstnanců, nesprávné zařazení zaměstnanců do platové třídy, nesprávně vyúčtované cestovní náhrady; škod nesprávně/nedostatečně provedené objasňování škod, nedodržování lhůt pro objasňování škod; dodržování Základního řádu ozbrojených sil ČR. Opatření k odstranění zjištěných nedostatků: K trvalému odstranění zjištěných nedostatků byla ze strany rezortu MO přijatá následná opatření: 1. Hlavní důraz v kontrolní činnost rezortu MO bude položen na vyhledávání a eliminaci rizik spojených s realizací veřejných zakázek podle zákona č. 219/2000 Sb. 29) a zákona č. 137/2006 Sb. 4) 2. Zvýšení účinnosti předběžné řídící kontroly v rámci Integrovaného informačního systému státní pokladny. 3. Zvýšení a zefektivnění dohledové činnosti v oblasti kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z úrovně správce rozpočtu kapitoly MO. 283

288

289 II. Č Í S E L N É S E S T A V Y

290

291 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 1 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:52 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Ministerstvo financí FIN 2-04 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů Období. Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo obrany Česká republika - Ministerstvo obrany v Kč na 2 des. místa Schválený rozpočet Rozpočet po Výsledek od Par. Pol Text změnách počátku roku Č/RS % Č/RpZ % a b I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , ,00 109,85 109, ,00 0, ,00 ******** ******** , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 941,47 941, , , ,00 101,46 101, , , ,00 88,97 88, , , ,00 101,46 101, , , ,00 101,46 101, , , ,36 157,97 157, , , ,54 412,41 412, , , ,83 111,62 111, , , ,81 310,32 310, ,00 0, ,44 ******** ******** , ,00 0,00 0,00 0, , , ,16 482,87 482, ,00 0, ,93 ******** ******** ,00 0, ,58 ******** ******** ,00 0, ,00 ******** ******** ,00 0, ,86 ******** ******** ,00 0, ,00 ******** ******** ,00 0, ,37 ******** ******** , , ,11 65,40 65, , , ,62 42,06 41, ,00 0, ,36 ******** ******** ,00 0, ,61 ******** ******** ,00 0, ,60 ******** ******** , , ,00 19,29 2, ,00 0, ,94 ******** ******** Celkem: , , ,12 112,69 110,44

292 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 2 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:54 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ BV , , , ,00 100,00 100,00 BV 1031 **** , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV 1032 **** 0, , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV 2221 **** , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,97 99,95 99,95 BV 2321 **** , , , ,97 99,95 99,95 BV , , , ,35 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV 3113 **** , , , ,35 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,13 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 56,19 52,77 BV ,00 0, , ,00 ******* 99,99 BV , , , ,00 112,58 96,57 BV , , , ,75 99,11 99,04 BV , , , ,00 99,04 98,98 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 90,94 90,94 BV , , , ,00 90,20 88,93 BV , , , ,71 60,92 58,42 BV , , , ,47 98,01 97,87 BV , , , ,86 96,01 96,01 BV ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 99,49 99,49 BV , , , ,10 99,46 99,46 BV , , , ,93 95,21 95,21 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 99,81 99,81 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,08 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00

293 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 3 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b BV , , , ,00 94,61 94,61 BV 3122 **** , , , ,82 98,05 97,54 BV , , , ,00 100,10 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,10 114,17 79,97 BV , , , ,00 384,14 78,65 BV , , , ,00 114,29 99,38 BV , , , ,07 100,04 99,57 BV , , , ,00 100,21 99,74 BV , , , ,00 143,30 100,00 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,28 99,92 99,92 BV , , , ,19 ******* 100,00 BV , , , ,15 100,00 100,00 BV , , , ,56 115,29 98,15 BV , , , ,66 104,89 91,65 BV , , , ,46 99,79 98,62 BV , , , ,09 92,95 92,95 BV , , , ,20 270,46 100,00 BV , , , ,40 100,00 100,00 BV , , , ,80 96,69 96,69 BV , , , ,00 80,59 80,59 BV , , , ,78 91,50 91,50 BV , , , ,40 100,00 100,00 BV , , , ,51 98,66 96,70 BV , , , ,39 98,23 98,01 BV , , , ,64 100,00 100,00 BV , , , ,52 105,58 99,26 BV , , , ,01 119,81 87,87 BV , , , ,11 165,91 100,00 BV , , , ,10 99,88 99,82 BV , , , ,23 99,98 99,98 BV , , , ,00 42,25 42,25 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 95,83 95,83 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,62 150,75 93,24 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , ,04 0,00 0,00 0,00 BV 3211 **** , , , ,27 99,90 93,36 BV , , , ,00 108,08 100,00 BV , , , ,00 116,35 100,00

294 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 4 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b BV , , , ,00 88,89 87,33 BV , , , ,50 76,09 73,64 BV , , , ,71 74,60 72,22 BV , , , ,00 91,45 91,45 BV , , , ,92 104,66 96,12 BV , , , ,08 87,69 86,31 BV , , , ,37 99,68 86,24 BV , , , ,79 98,33 91,99 BV , , , ,38 95,86 95,86 BV , , , ,00 85,93 85,93 BV , , , ,76 97,76 97,76 BV , , , ,33 68,43 68,43 BV , , ,00 0,00 0,00 0,00 BV , , , ,26 72,42 68,40 BV , , , ,00 2,91 2,91 BV , , , ,04 79,65 79,44 BV , , , ,46 102,52 87,45 BV , , , ,29 80,49 79,75 BV , , , ,13 64,75 62,26 BV , , , ,21 79,38 77,18 BV , , , ,17 61,18 61,18 BV , , , ,00 110,73 100,00 BV , , , ,00 93,18 93,18 BV 3212 **** , , , ,40 89,17 84,71 BV , , , ,00 91,47 91,47 BV 3319 **** , , , ,00 91,47 91,47 BV , , , ,85 105,18 97,14 BV , , , ,43 19,00 19,00 BV 3326 **** , , , ,28 73,12 69,51 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,51 98,33 98,33 BV , , , ,00 99,44 99,44 BV , , , ,80 100,00 100,00 BV , , , ,93 94,15 94,15 BV , , , ,07 99,94 99,94 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,60 100,00 100,00 BV , , , ,54 100,00 100,00

295 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 5 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,43 99,56 99,56 BV , , , ,61 97,19 97,19 BV , , , ,70 99,72 99,72 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV 3411 **** 0, , , ,19 99,74 99,74 BV , , , ,00 99,25 99,25 BV 3419 **** , , , ,00 99,25 99,25 BV , , , ,00 143,74 100,00 BV 3480 **** , , , ,00 143,74 100,00 BV , , , ,91 104,05 99,96 BV 3522 **** , , , ,91 104,05 99,96 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV 3526 **** , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 64,00 64,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 99,89 99,89 BV , , , ,00 99,89 99,89 BV , , , ,31 100,00 100,00 BV , , , ,58 99,87 99,87 BV , , , ,51 99,74 99,74 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,61 100,00 100,00 BV , , , ,36 100,00 100,00 BV , , , ,16 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,96 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,50 99,99 99,99 BV , , , ,02 99,32 99,32 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00

296 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 6 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV 3533 **** , , , ,01 99,73 99,73 BV , , , ,78 100,00 100,00 BV 3539 **** , , , ,78 100,00 100,00 BV , , , ,89 99,44 99,44 BV , , , ,50 76,45 76,45 BV , , , ,73 98,00 98,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 85,93 85,93 BV , , , ,90 92,58 92,58 BV 3541 **** , , , ,02 87,85 87,85 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 93,00 93,00 BV , , , ,00 94,55 94,55 BV , , , ,85 93,19 93,19 BV , , , ,00 6,46 6,46 BV , , , ,26 130,01 97,89 BV , , , ,85 60,33 60,33 BV , , , ,41 99,29 99,29 BV , , , ,00 121,57 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV 3589 **** , , , ,37 110,01 94,03 BV , , , ,80 97,73 97,73 BV , , , ,00 90,00 90,00 BV 3719 **** , , , ,80 95,60 95,60 BV ,00 494,00 494,00 493,68 99,94 99,94 BV , , , ,51 99,99 99,99 BV , , , ,03 100,00 100,00 BV , , , ,57 97,53 97,53 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV 3721 **** , , , ,79 97,70 97,70 BV , , , ,25 99,91 99,91

297 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 7 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b BV , , , ,00 100,00 100,00 BV 3722 **** , , , ,25 99,91 99,91 BV , , , ,26 99,97 99,97 BV , , , ,06 100,00 100,00 BV , , , ,43 97,68 97,68 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV 3723 **** , , , ,75 97,76 97,76 BV , , , ,60 100,00 100,00 BV , , , ,57 100,00 100,00 BV , , , ,61 99,78 99,78 BV 3729 **** , , , ,78 99,80 99,80 BV , , , ,88 100,00 100,00 BV , , , ,20 100,00 100,00 BV , , , ,97 100,00 100,00 BV 3731 **** , , , ,05 100,00 100,00 BV , , , ,87 99,46 99,46 BV 3739 **** , , , ,87 99,46 99,46 BV , , , ,12 99,94 99,94 BV 3749 **** , , , ,12 99,94 99,94 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,85 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV 3799 **** , , , ,85 100,00 100,00 BV , , , ,83 99,90 99,90 BV 4111 **** , , , ,83 99,90 99,90 BV , , , ,03 98,66 98,66 BV 4112 **** , , , ,03 98,66 98,66 BV , , , ,00 95,29 95,29

298 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 8 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b BV 4113 **** , , , ,00 95,29 95,29 BV , , , ,00 99,62 99,62 BV 4114 **** , , , ,00 99,62 99,62 BV , , , ,00 98,36 98,36 BV 4115 **** , , , ,00 98,36 98,36 BV , , , ,00 99,80 99,80 BV 4116 **** , , , ,00 99,80 99,80 BV , , , ,00 98,23 98,23 BV 4117 **** , , , ,00 98,23 98,23 BV , , , ,00 84,97 84,97 BV 4121 **** 0, , , ,00 84,97 84,97 BV , , , ,00 95,74 95,74 BV 4124 **** , , , ,00 95,74 95,74 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 4129 **** ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,00 99,00 99,00 BV 4151 **** , , , ,00 99,00 99,00 BV , , , ,02 99,93 99,93 BV 4152 **** , , , ,02 99,93 99,93 BV , , , ,00 90,72 90,72 BV 4153 **** , , , ,00 90,72 90,72 BV , , , ,00 99,63 99,63 BV 4154 **** , , , ,00 99,63 99,63 BV , , , ,00 98,71 98,71

299 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 9 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b BV , , , ,00 99,28 99,28 BV , , , ,00 80,27 80,27 BV , , , ,00 315,26 97,53 BV , , , ,00 87,87 84,22 BV , , , ,00 109,34 98,36 BV , , , ,85 97,29 97,29 BV , , , ,94 99,96 99,96 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 99,74 99,74 BV , , , ,16 99,95 99,95 BV , , , ,90 99,48 99,48 BV , , , ,71 99,98 99,98 BV , , , ,59 100,03 99,68 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,48 92,57 92,57 BV , , , ,08 77,79 77,60 BV , , , ,94 84,19 83,99 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,37 100,00 100,00 BV , , , ,38 99,73 99,73 BV , , , ,93 99,73 99,73 BV , , , ,46 99,83 99,83 BV , , , ,96 99,34 99,34 BV , , , ,65 100,00 100,00 BV , , , ,03 99,99 99,99 BV , , , ,45 100,00 100,00 BV , , , ,27 100,00 100,00 BV , , , ,59 99,98 99,98 BV , , , ,37 97,21 97,21 BV , , , ,82 100,00 100,00 BV , , , ,25 99,99 99,99 BV , , , ,96 103,76 98,27 BV , , , ,07 100,10 99,78 BV , , , ,57 99,93 99,93 BV , , , ,22 98,65 98,37 BV , , , ,47 78,76 78,73 BV , , , ,19 102,84 99,69 BV , , , ,47 99,95 99,95 BV , , , ,11 99,13 98,63 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,41 100,00 100,00 BV , , , ,05 100,00 100,00 BV , , , ,17 100,00 100,00 BV , , , ,88 99,83 99,83 BV , , , ,21 100,00 100,00 BV , , , ,31 100,05 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00

300 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 10 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b BV , , , ,18 102,02 100,00 BV , , , ,53 99,62 99,62 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,66 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , ,17 0,00 0,00 0,00 BV , , , ,47 100,00 100,00 BV 5111 **** , , , ,11 97,36 96,56 BV , , , ,00 100,18 99,81 BV , , , ,00 100,75 100,00 BV , , , ,00 80,00 80,00 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,00 225,65 97,30 BV , , , ,75 100,25 99,74 BV , , , ,60 100,52 100,00 BV , , , ,40 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,31 100,00 100,00 BV , , , ,83 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,63 100,00 100,00 BV , , , ,16 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,64 100,00 100,00 BV , , , ,32 100,00 100,00 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,96 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,15 100,00 100,00 BV , , , ,26 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,30 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,12 99,37 BV , , , ,00 100,00 100,00

301 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 11 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b BV 5112 **** , , , ,31 103,31 99,80 BV , , , ,00 100,03 100,00 BV , , , ,00 100,08 100,00 BV , , , ,00 68,52 68,52 BV , , , ,00 191,71 65,68 BV , , , ,00 82,01 82,01 BV , , , ,00 139,19 99,99 BV , , , ,25 98,78 98,73 BV , , , ,52 100,06 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,10 100,00 100,00 BV , , , ,35 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,67 100,00 100,00 BV , , , ,63 100,00 100,00 BV , , , ,33 99,94 99,94 BV , , , ,29 99,75 99,75 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,30 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,76 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,69 98,91 98,91 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV ,00 90,00 90,00 90,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 94,85 94,85 BV , , , ,90 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,20 100,00 100,00 BV , , , ,61 99,99 99,99 BV , , , ,86 99,43 99,43 BV , , , ,95 99,73 99,63 BV , , ,00 0,00 0,00 0,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 80,74 80,74 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 99,98 99,98 BV , , , ,25 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 96,43 96,36 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,51 100,00 100,00 BV ,00 763,00 763,00 763,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00

302 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 12 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,57 99,43 99,40 BV 5113 **** , , , ,74 100,69 99,65 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV ,00 242,00 242,00 242,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,85 100,00 100,00 BV ,00 131,00 131,00 131,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,37 100,00 100,00 BV , , , ,84 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,70 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,96 100,00 100,00 BV , , , ,07 100,00 100,00 BV , , , ,20 100,42 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,98 100,00 100,00 BV , , , ,00 98,33 98,33 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , ,26 0,00 0,00 0,00 BV 5119 **** , , , ,97 100,00 100,00 BV , , , ,00 99,12 99,06 BV , , , ,00 99,07 99,06 BV , , , ,00 70,75 64,29 BV , , , ,00 78,45 78,45 BV , , , ,00 129,79 87,38 BV , , , ,00 99,94 99,94 BV , , , ,00 119,00 95,50 BV , , , ,65 99,74 99,65 BV , , , ,33 99,76 99,66 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,00 28,15 28,15

303 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 13 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:58 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b BV , , ,00 0,00 0,00 0,00 BV , , , ,00 93,95 93,95 BV , , , ,10 95,33 95,33 BV , , , ,11 98,33 98,04 BV , , , ,02 91,87 90,87 BV , , , ,73 94,49 94,49 BV , , , ,35 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,70 96,85 96,85 BV , , , ,07 100,28 95,57 BV , , , ,00 71,67 71,67 BV , , , ,68 99,25 99,25 BV , , , ,68 112,06 83,08 BV , , , ,33 33,07 5,52 BV , , , ,90 94,50 94,50 BV , , , ,61 98,03 97,83 BV , , , ,53 86,75 86,75 BV , , , ,00 8,65 8,65 BV , , , ,95 93,94 82,73 BV , , , ,99 76,58 76,58 BV , , , ,12 100,00 100,00 BV , , , ,38 101,91 99,85 BV , , , ,07 99,99 99,91 BV , , , ,50 86,78 85,61 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV ,00 0, , ,00 ******* 18,06 BV , , , ,58 100,08 100,00 BV , , , ,00 99,60 99,60 BV , , ,00 0,00 0,00 0,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 98,00 98,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV ,00 0, ,00 0,00 ******* 0,00 BV , , , ,00 13,92 13,92 BV 5161 **** , , , ,38 97,95 92,67 BV , , , ,00 97,53 97,53 BV , , , ,00 96,78 96,78 BV , , , ,00 93,10 93,10 BV , , , ,00 ******* 100,00 BV , , , ,00 90,68 90,68 BV , , , ,00 92,39 92,39 BV , , , ,65 99,98 99,98 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,00 100,00 100,00

304 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 14 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:58 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b BV , , , ,40 100,00 100,00 BV , , , ,70 100,00 100,00 BV , , , ,43 100,00 100,00 BV , , , ,01 100,00 100,00 BV , , , ,16 100,00 100,00 BV , , , ,54 98,93 98,93 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 88,89 88,89 BV , , , ,55 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,96 100,00 100,00 BV , , , ,85 99,96 99,96 BV , , , ,74 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 99,97 99,97 BV , , , ,40 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,20 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,00 100,00 100,00 BV 5162 **** , , , ,59 97,95 97,19 BV , , , ,00 99,93 99,93 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 750,58 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,50 99,93 99,93 BV , , , ,00 99,93 99,93 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,70 100,00 100,00 BV , , , ,97 92,09 92,09 BV , , , ,83 101,84 100,00 BV , , , ,90 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,06 100,00 100,00

305 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 15 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:58 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b BV , , , ,14 100,00 100,00 BV , , , ,55 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,52 100,00 100,00 BV , , , ,59 100,54 99,99 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,30 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV 5169 **** , , , ,06 101,55 99,86 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,78 95,68 95,68 BV 5172 **** , , , ,78 95,82 95,82 BV , , , ,00 20,73 20,73 BV , , , ,00 0,45 0,45 BV , , ,00 540,00 0,30 0,30 BV ,00 0, , ,00 ******* 100,00 BV , , , ,00 5,04 5,04 BV ,00 0, ,00 0,00 ******* 0,00 BV , , ,00 0,00 0,00 0,00 BV , , , ,19 95,81 84,55 BV , , , ,56 98,49 98,49 BV , , , ,00 97,93 97,93 BV , , , ,00 87,43 87,43 BV ,00 0, ,87 0,00 ******* 0,00 BV 5180 **** , , , ,75 94,86 84,09 BV , , , ,00 94,90 94,90 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,59 99,93 99,93 BV , , , ,50 99,13 99,13 BV , , , ,00 99,13 99,13 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,80 100,00 100,00 BV , , , ,20 87,99 87,99 BV , , , ,87 96,40 96,40 BV , , , ,68 93,86 93,86 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,73 99,99 99,99 BV , , , ,77 100,00 100,00

306 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 16 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:58 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b BV , , , ,41 100,00 100,00 BV , , , ,43 93,45 93,45 BV , , , ,33 98,15 98,11 BV , , , ,25 97,31 97,31 BV , , , ,37 97,81 97,81 BV , , , ,78 98,27 98,27 BV , , , ,32 99,73 99,73 BV , , , ,61 99,52 99,52 BV , , , ,86 99,63 99,63 BV , , , ,18 100,16 99,74 BV , , , ,38 96,44 96,44 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,78 95,51 92,77 BV , , , ,47 90,21 90,21 BV , , , ,31 74,08 74,03 BV , , , ,50 76,30 76,23 BV , , , ,54 25,78 25,78 BV , , , ,22 100,00 100,00 BV , , , ,63 79,53 79,53 BV , , , ,29 99,06 98,33 BV , , , ,10 100,00 100,00 BV , , , ,00 98,64 98,64 BV , , , ,53 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,05 100,00 100,00 BV , , , ,87 100,00 100,00 BV , , , ,45 100,00 100,00 BV , , , ,21 100,00 100,00 BV 5191 **** , , , ,01 99,07 98,62 BV , , , ,83 83,54 83,01 BV , , , ,11 100,00 100,00 BV , , , ,33 100,00 100,00 BV , , , ,02 100,00 100,00 BV , , , ,80 100,00 100,00 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,01 100,94 99,88 BV , , , ,88 99,62 99,28 BV , , , ,38 100,00 100,00 BV , , , ,37 100,00 100,00 BV , , , ,06 100,00 100,00 BV , , , ,01 99,91 99,91 BV , , , ,09 96,53 96,53 BV , , , ,22 100,00 100,00 BV , , , ,56 100,00 100,00 BV , , , ,72 100,00 100,00 BV , , , ,03 99,68 99,68

307 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 17 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:58 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,04 99,71 99,71 BV , , , ,64 99,84 99,84 BV , , , ,40 98,92 98,92 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,11 99,93 99,93 BV , , , ,76 99,90 99,90 BV , , , ,59 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,84 100,00 100,00 BV , , , ,38 100,00 100,00 BV , , , ,09 100,00 100,00 BV , , , ,91 100,00 100,00 BV 5192 **** , , , ,18 91,96 91,64 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,54 99,98 99,98 BV , , , ,50 100,00 100,00 BV , , , ,35 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 99,99 99,99 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV ,00 0, , ,00 ******* 81,04 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV 5199 **** , , , ,39 150,17 92,75 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,00 68,63 68,63 BV , , , ,57 47,83 47,83 BV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,48 82,11 82,11 BV , , , ,00 6,43 6,43 BV , , , ,65 98,55 98,55 BV , , ,00 0,00 0,00 0,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , ,00 0,00 0,00 0,00 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV 5291 **** , , , ,70 78,93 78,93 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,82 87,82 87,82 BV , , , ,28 100,00 100,00

308 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 18 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:58 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b BV , , , ,25 91,43 91,43 BV , , , ,80 99,79 99,79 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV , , , ,83 99,43 99,43 BV , , , ,00 100,00 100,00 BV 5399 **** , , , ,98 99,22 99,22 BV , , , ,00 99,34 99,34 BV , , ,00 0,00 0,00 0,00 BV , , , ,00 44,83 44,83 BV , , , ,00 90,01 90,01 BV ,00 512,00 512,00 512,00 100,00 100,00 BV 6114 **** 0, , , ,00 90,89 90,89 BV , , , ,00 92,14 92,14 BV , , ,00 0,00 0,00 0,00 BV , , , ,00 15,02 15,02 BV , , , ,00 73,16 73,16 BV 6118 **** 0, , , ,00 79,62 79,62 BV , , , ,70 100,00 100,00 BV 6399 **** , , , ,70 100,00 100,00 Běžné výdaje celkem - třída , , , ,16 98,27 97,12 KV , , , ,00 17,80 17,80 KV , , ,00 0,00 0,00 0,00 KV 3122 **** , , , ,00 3,28 3,28 KV , , ,00 0,00 0,00 0,00 KV , , , ,01 931,57 88,89 KV , , , ,60 490,65 83,07 KV , , , ,00 100,00 100,00 KV , , , ,00 367,55 84,37 KV , , ,00 0,00 0,00 0,00 KV 3211 **** , , , ,61 488,15 84,71 KV , , , ,00 112,52 73,33 KV , , , ,04 86,11 86,10 KV , , , ,55 94,16 87,71 KV , , , ,09 174,24 93,58

309 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 19 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:58 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b KV , , , ,00 97,09 97,09 KV 3212 **** , , , ,68 96,66 86,34 KV , , ,20 0,00 0,00 0,00 KV , , , ,00 100,00 100,00 KV , , , ,30 70,63 58,55 KV 3326 **** , , , ,30 52,44 46,38 KV , , , ,00 90,65 90,65 KV , , ,88 0,00 0,00 0,00 KV , , , ,66 96,96 96,96 KV 3411 **** 0, , , ,66 60,48 60,48 KV , , , ,84 87,67 78,47 KV , , ,00 0,00 0,00 0,00 KV 3522 **** , , , ,84 86,33 65,79 KV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* KV 3533 **** ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* KV ,00 0, , ,00 ******* 100,00 KV 3713 **** 0,00 0, , ,00 ******* 100,00 KV , , , ,66 108,79 96,85 KV , , , ,00 104,65 100,00 KV , , , ,41 92,18 80,44 KV , , , ,92 98,75 92,79 KV , , , ,50 51,97 51,97 KV , , , ,98 92,90 82,29 KV , , , ,64 48,74 48,07 KV , , ,31 0,00 0,00 0,00 KV 5111 **** , , , ,11 92,72 84,10 KV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* KV ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* KV , , , ,00 37,16 37,16 KV , , , ,50 100,00 100,00 KV , , ,34 0,00 0,00 0,00 KV 5112 **** , , , ,50 35,86 35,86

310 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 20 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:58 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b KV , , ,56 0,00 0,00 0,00 KV , , , ,17 68,71 67,88 KV , , , ,11 86,10 74,04 KV , , , ,00 90,89 85,97 KV , , ,36 0,00 0,00 0,00 KV , , , ,20 29,98 29,98 KV , , , ,00 100,00 100,00 KV , , ,60 0,00 0,00 0,00 KV , , , ,70 96,43 83,93 KV 5113 **** , , , ,18 79,52 72,48 KV , , , ,18 86,90 86,90 KV , , , ,00 100,00 100,00 KV , , , ,00 3,13 3,04 KV , , , ,65 90,56 90,56 KV , , ,00 0,00 0,00 0,00 KV , , ,28 0,00 0,00 0,00 KV 5161 **** , , , ,83 80,14 79,66 KV , , , ,06 63,40 63,08 KV , , , ,99 99,16 99,16 KV , , , ,86 91,70 91,70 KV 5169 **** , , , ,91 71,68 71,41 KV , , , ,00 100,00 100,00 KV , , , ,00 100,00 100,00 KV , , ,00 0,00 0,00 0,00 KV 5180 **** 0, , , ,00 75,85 75,85 KV ,00 0, , ,00 ******* 100,00 KV , , , ,00 94,54 94,54 KV , , , ,00 ******* 100,00 KV , , , ,00 118,03 100,00 KV , , ,00 0,00 0,00 0,00 KV 5192 **** , , , ,00 938,16 95,50 Kapitálové výdaje celkem - třída , , , ,62 90,93 80,94 Celkem: , , , ,78 97,50 95,26

311 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 21 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:57:20 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* III. REKAPITULACE PŘĺJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od N Á Z E V řádku změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text r PŘÍJMY CELKEM , ,00 X ,12 110,44 ******* TŘĺDA 1 - DAŇOVÉ PŘĺJMY , ,00 X ,00 98,66 98,66 TŘĺDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘĺJMY , ,00 X ,99 138,24 138,24 TŘĺDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘĺJMY ,00 0,00 X 0,00 ******* ******* TŘĺDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 X ,13 429,26 429,26 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,00 0,00 X ,61 ******* ******* 4133-Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) ,00 0,00 X 0,00 ******* ******* 4134-Převody z rozpočtových účtů ,00 0,00 X 0,00 ******* ******* 4135-Převody z rezervních fondů OSS ,00 0,00 X ,61 ******* ******* 4136-Převody z jiných fondů OSS ,00 0,00 X 0,00 ******* ******* 4139-Ostatní převody z vlastních fondů ,00 0,00 X 0,00 ******* ******* PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , ,00 X ,51 101,56 ******* Výdaje celkem , , , ,78 97,50 95,26 TŘĺDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,16 98,27 97,12 TŘĺDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,62 90,93 80,94 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5346-Převody do fondů OSS ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5349-Ostatní převody vlastním fondům ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6361-Inv. převody do rezervního fondu ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , , ,78 97,50 95,26 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , ,00 X ,27 97,17 ******* TŘÍDA 8 - Financování ,00 0,00 X 0,00 ******* ******* Saldo příjmů a výdajů před konsolidací , ,00 X ,66 96,44 *******

312 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 22 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:57:20 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNĺCH ÚČTECH číslo počáteční stav stav ke konci změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů Rezervní fond , , ,80 Ostatní bankovní účty ,00 0,00 0,00 VKLADOVÉ ÚČTY CELKEM , , ,80 Výdajové účty organizačních složek státu 4020 X ,78 X Příjmový účet 4030 X , ,12 Bankovní účty státního fondu celkem ,00 0,00 0,00

313 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 23 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:57:27 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Číslo Ukazatel/Popis Par. Číslo Popis položky Výsledek od parag. řádku/ počátku roku položky 53 V. BANKOVNÍ ÚČTY FONDŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU 1 - REZERVNÍ FOND 0000 Počáteční zůstatek , Příjmy celkem , Nespecifikovaný paragraf , Nespecifikovaný paragraf , , , Nespecifikovaný paragraf , Nespecifikovaný paragraf , Výdaje celkem , Činnost vysokých škol , Činnost vysokých škol , Ostatní nemocnice , Změny technologií vytápění , Armáda , Armáda , Armáda , Bezpečnostní složky ozbrojených sil , Činnost ústř. orgánu státní správy ve voj.obraně , Ostatní správa ve vojenské obraně , Zahraniční vojenská pomoc , Konečný zůstatek , Financování , FOND ODMĚN 0000 Počáteční zůstatek , Příjmy celkem , Výdaje celkem , Konečný zůstatek , Financování , REKAPITULACE

314 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 24 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:57:33 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Číslo Ukazatel/Popis Par. Číslo Popis položky Výsledek od parag. řádku/ počátku roku položky Počáteční zůstatek , Příjmy celkem , Nespecifikovaný paragraf , Nespecifikovaný paragraf , , , Nespecifikovaný paragraf , Nespecifikovaný paragraf , Výdaje celkem , Činnost vysokých škol , Činnost vysokých škol , Ostatní nemocnice , Změny technologií vytápění , Armáda , Armáda , Armáda , Bezpečnostní složky ozbrojených sil , Činnost ústř. orgánu státní správy ve voj.obraně , Ostatní správa ve vojenské obraně , Zahraniční vojenská pomoc , Konečný zůstatek , Financování ,80 VI. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY číslo výsledek od Název záznamové jednotky ZJ počátku roku 63 Převody uvnitř peněžního fondu 023 0,00

315 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 25 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:40 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje Název ukazatele Konečný Použití nároků z Převod prostředků Schválený Rozpočet rozpočet Výsledek od Mimorozpočtové nespotřebovaných do RF k ( 50 Číslo řádku rozpočet po změnách výdajů počátku roku prostředky výdajů zák.č. 218/2000 Sb) text r SOUHRNNÉ UKAZATELE Příjmy celkem , ,00 X , ,71 0,00 0,00 Výdaje celkem , , , , , ,93 0,00 SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu) Daňové příjmy , ,00 X ,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , ,00 X ,00 0,00 0,00 0,00 v tom: - pojistné na důchodové pojištění , ,00 X ,00 0,00 0,00 0,00 - pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , ,00 X ,00 0,00 0,00 0,00 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem , ,00 X , ,71 0,00 0,00 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem , ,00 X , ,43 0,00 0,00 příjmy z prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem , ,00 X , ,28 0,00 0,00 SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu) Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami , , , , , ,92 0,00 Vytváření a rozvoj systému obrany státu , , , , , ,82 0,00

316 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 26 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:40 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje Název ukazatele Konečný Použití nároků z Převod prostředků Schválený Rozpočet rozpočet Výsledek od Mimorozpočtové nespotřebovaných do RF k ( 50 Číslo řádku rozpočet po změnách výdajů počátku roku prostředky výdajů zák.č. 218/2000 Sb) text r Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO , , , , , ,63 0,00 Zajištění strategického zpravodajství , , , , , ,65 0,00 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele , , , ,89 0, ,00 0,00 Zajištění dávek důchodového pojištění , , , ,86 0,00 0,00 0,00 Zajištění ostatních sociálních dávek , , , ,02 0,00 0,00 0,00 Zajištění státní sportovní reprezentace , , , , , ,91 0,00 PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu) Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , , , , , ,50 0,00 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , , , ,41 0,00 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,53 0, ,00 0,00 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru , , , ,00 0, ,00 0,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , ,00 0,00 Výdaje na výzkum a vývoj a inovaci celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů , , , ,20 0, ,78 0,00 v tom: ze státního rozpočtu celkem , , , ,20 0, ,78 0,00 v tom : institucionální podpora celkem , , , ,14 0, ,93 0,00

317 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 27 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:40 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje Název ukazatele Konečný Použití nároků z Převod prostředků Schválený Rozpočet rozpočet Výsledek od Mimorozpočtové nespotřebovaných do RF k ( 50 Číslo řádku rozpočet po změnách výdajů počátku roku prostředky výdajů zák.č. 218/2000 Sb) text r účelová podpora celkem , , , ,06 0, ,85 0,00 podíl prostředků zahraničních programů ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací , , , ,36 0, ,85 0,00 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum , , , ,11 0,00 0,00 0,00 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků , , , ,37 0, ,36 0,00 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Zahraniční rozvojová spolupráce ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program sociální prevence a prevence kriminality , , , ,98 0,00 0,00 0,00 Program protidrogové politiky , , , ,02 0,00 0,00 0,00 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb , , , ,70 0,00 0,00 0,00 Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem , , , , , ,72 0,00 v tom: ze státního rozpočtu , , , ,44 0, ,82 0,00 kryté příjmem z rozpočtu EU , , , , , ,90 0,00 Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků finančních mechanismů celkem ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

318 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 28 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:40 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje Název ukazatele Konečný Použití nároků z Převod prostředků Schválený Rozpočet rozpočet Výsledek od Mimorozpočtové nespotřebovaných do RF k ( 50 Číslo řádku rozpočet po změnách výdajů počátku roku prostředky výdajů zák.č. 218/2000 Sb) text r v tom: ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podíl prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem , , , , , ,81 0,00 Konec části VII.

319 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 29 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:42 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ Číslo Položka Schválený rozpočet Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od programu po změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % a b , , , ,40 86,63 86, , , , ,91 101,32 99, , , , ,00 100,00 100, , , , ,40 100,08 100, , , , ,91 ******* 98, , , , ,53 111,72 100, , , , ,58 123,00 97, , , , ,68 97,81 95, , , ,00 0,00 0,00 0, **** , , , ,41 118,83 97, , , , ,00 100,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* , , , ,27 100,49 100, , , , ,54 100,00 100, ,00 0, ,68 0,00 ******* 0, **** , , , ,81 100,49 99, , , , ,80 100,00 100, , , , ,28 100,00 100, , , , ,00 100,00 100, , , , ,17 100,00 100, , , , ,50 102,51 99, **** , , , ,75 101,90 99, ,00 0, , ,00 ******* 100, ,00 0, , ,00 ******* 100, ,00 0, , ,00 ******* 100, ,00 0, , ,00 ******* 100, ,00 0, , ,00 ******* 100, **** 0,00 0, , ,00 ******* 100, , , , ,00 5,92 1, , , , ,17 136,12 65, , , , ,80 ******* 100, , , , ,85 121,64 80, , , ,34 0,00 0,00 0, **** 0, , , ,82 121,83 31, , , , ,85 105,18 97, , , , ,43 19,00 19,00

320 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 30 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:44 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ Číslo Položka Schválený rozpočet Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od programu po změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % a b , , ,20 0,00 0,00 0, , , , ,00 100,00 100, , , , ,30 70,63 58, **** , , , ,58 70,30 66, , , , ,70 101,67 97, , , , ,51 80,63 76, , , , ,00 98,31 98, , , , ,20 93,20 93, , , ,88 0,00 0,00 0, **** , , , ,41 81,85 78, ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* , , , ,00 100,00 100, , , , ,17 26,78 26, ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ,00 0,00 1,88 0,00 ******* 0, **** , , , ,17 27,44 26, ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* , , , ,00 100,00 100, , , , ,85 57,94 57, , , ,56 0,00 0,00 0, , , , ,17 68,77 67, , , , ,31 76,88 71, , , , ,00 90,89 85, , , ,36 0,00 0,00 0, , , , ,20 29,98 29, , , , ,00 100,00 100, , , ,60 0,00 0,00 0, , , , ,70 96,43 83, **** , , , ,23 78,72 72, , , , ,00 100,02 100, **** 0, , , ,00 100,02 100, , , , ,00 100,00 100, , , , ,00 94,54 94, ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* , , , ,00 100,00 100,00

321 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 31 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:45 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ Číslo Položka Schválený rozpočet Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od programu po změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % a b , , ,00 0,00 0,00 0, **** , , , ,00 56,84 56, , , , ,16 100,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* , , , ,00 37,16 37, , , , ,50 100,00 100, , , ,34 0,00 0,00 0, **** , , , ,66 36,28 36, , , ,22 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* , , , ,88 90,49 90, , , ,68 0,00 0,00 0, , , ,01 0,00 0,00 0, **** , , , ,88 7,25 7, , , , ,00 335,48 100, , , , ,50 110,97 100, , , , ,00 145,34 69, , , , ,29 143,01 92, , , , ,60 157,21 85, , , , ,18 100,00 100, , , , ,79 200,33 100, , , , ,06 82,05 62, **** , , , ,42 154,35 91, , , , ,46 222,22 100, , , , ,22 ******* 100, ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ,00 0, , ,41 ******* 100, , , , ,00 100,00 100, , , , ,39 400,00 100, , , , ,64 121,54 100, , , , ,00 117,77 100, , , , ,15 780,66 75, , , , ,48 365,06 100, ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* , , , ,90 141,35 100, , , , ,00 133,52 100, **** , , , ,65 300,31 93,08

322 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 32 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:47 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ Číslo Položka Schválený rozpočet Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od programu po změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % a b , , , ,60 316,52 100, ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* **** , , , ,60 316,52 100, , , , ,37 70,00 70, , , , ,90 70,00 70, , , , ,89 91,01 91, , , , ,95 89,18 89, **** , , , ,11 84,33 84, ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* **** ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 100,00 100, , , , ,00 1,75 1, , , , ,18 91,01 91, , , , ,00 100,00 100, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 7,82 7, , , , ,50 71,57 71, , , , ,00 4,41 4, , , ,80 0,00 0,00 0, **** , , , ,68 76,86 76, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 ******* 100, ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, **** , , , ,00 56,32 36, ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* **** ,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* , , , ,00 100,00 100, , , , ,99 77,72 77,72

323 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 33 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:48 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ Číslo Položka Schválený rozpočet Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od programu po změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % a b **** , , , ,99 78,42 78, , , ,12 0,00 0,00 0, , , , ,00 90,65 90, , , ,90 0,00 0,00 0, , , , ,26 96,29 96, **** , , , ,26 64,28 64, , , , ,00 100,00 100, , , , ,00 100,00 100, , , , ,67 100,00 100, , , , ,00 114,10 100, **** , , , ,67 100,10 100, , , , ,00 100,00 100, , , , ,00 100,00 100, , , , ,00 100,00 100, , , , ,21 100,00 100, ,00 0, ,00 0,00 ******* 0, **** , , , ,21 100,00 100,00 Programy celkem : , , , ,31 91,20 83,93

324 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 34 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:49 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c CZ0*** , CZ0** , CZ0*** , **** 0, CZ , CZ , CZ , CZ , CZ , CZ , CZ , CZ , CZ , CZ , CZ , CZ , CZ , CZ , CZ , CZ , CZ , CZ , CZ , CZ , CZ , **** , CZ , **** , CZ , CZ , CZ , CZ , **** ,30 Dotace celkem ,15 *** Konec části IX. ***

325 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 35 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:08:14 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* X. STAVY A OBRATY NA BANKOVNĺCH ÚČTECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, STÁTNÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB, KTERÉ MAJÍ VZTAH KE STÁTNÍ POKLADNĚ, A STÁTNÍCH FONDŮ VEDENÝCH V JINÝCH BANKÁCH (MIMO ČNB) (mimo ČNB) kód kód počáteční stav stav ke konci změna stavu Název bankovního účtu bankovního druhu kód k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů účtu organizace banky Fond reprodukce majetku , , ,15 Fond kulturních a sociálních potřeb , , ,70 Fond kulturních a sociálních potřeb , , ,12 Účet cizích prostředků (depozitní) ,00 0, ,00 Běžný účet , , ,35 Běžný účet , , ,27 Běžný účet , , ,95 Běžný účet , , ,27 Běžný účet , , ,94 Ostatní běžný účet , , ,93 Ostatní běžný účet ,00 0,00 0,00 Běžné účty v cizí měně , , ,98 Běžné účty v cizí měně ,32 0, ,32 Konec části X.

326 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 36 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:08:14 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostorová Podkladová Schválený Rozpočet Výsledek od Par. Pol Popis Nástroj jednotka jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d e ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 * , , , ,00 0, ,43 * ,00 0, , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 * , , ,00 ** 0000 **** , , ,05 C E L K E M , , ,05 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostorová Podkladová Schválený Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od Par. Pol Popis Nástroj jednotka jednotka rozpočet po změnách výdajů počátku roku a b c d e , , , , ,00 0, , ,00 * , , , , , , , , ,00 0, , ,00 * , , , , , , , , ,00 0, , ,00

327 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 37 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:08:18 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Prostorová Podkladová Schválený Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od Par. Pol Popis Nástroj jednotka jednotka rozpočet po změnách výdajů počátku roku a b c d e * , , , , , , , , ,00 0, , ,00 * , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 581,00 0,00 * , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 * , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 * , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 200,00 200,00 * , , , ,00 ** 3122 **** Střední odborné školy , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,75 * , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,31 * , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,93 * , , , , ,00 0,00 0,00 0,00

328 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 38 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:08:19 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Prostorová Podkladová Schválený Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od Par. Pol Popis Nástroj jednotka jednotka rozpočet po změnách výdajů počátku roku a b c d e ,00 0, , , ,00 0, , ,56 * ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 * , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,63 * , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 611,97 611, ,00 0, , , ,00 0, , ,85 * , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 * , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 * ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 * , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 * , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 * ,00 0,00 0,00 0,00

329 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 39 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:08:20 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Prostorová Podkladová Schválený Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od Par. Pol Popis Nástroj jednotka jednotka rozpočet po změnách výdajů počátku roku a b c d e , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 * , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 * , , , , , , ,00 0,00 * , , ,00 0, ,00 0, , ,62 * ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,25 0, ,00 0, ,30 0, ,00 0, ,16 0, ,00 0, ,33 0,00 * , , ,04 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,05 * ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,21 * , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 * , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 * ,00 0,00 0,00 0,00 ** 3211 **** Činnost vysokých škol , , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,80

330 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 40 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:08:21 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Prostorová Podkladová Schválený Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od Par. Pol Popis Nástroj jednotka jednotka rozpočet po změnách výdajů počátku roku a b c d e ,00 0, , ,20 * , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 * ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 * , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 * , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 * ,00 0,00 0,00 0,00 ** 3522 **** Ostatní nemocnice 0, , , , , , , , ,00 0, , ,15 * , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 * ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0, ,00 0, ,94 0,00 * , , ,34 0, ,00 0,00 0,00 0,00 * ,00 0,00 0,00 0,00 ** 5111 **** Armáda 0, , , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 * ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 * ,00 0, , ,00

331 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 41 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:08:22 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Prostorová Podkladová Schválený Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od Par. Pol Popis Nástroj jednotka jednotka rozpočet po změnách výdajů počátku roku a b c d e , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 * , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 * , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , ,80 * , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 * ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,95 * , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,50 * , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , ,11 * , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 * , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00

332 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 42 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:08:23 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* Prostorová Podkladová Schválený Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od Par. Pol Popis Nástroj jednotka jednotka rozpočet po změnách výdajů počátku roku a b c d e ,00 0, , , ,00 0, , ,75 * , , , , ,00 0, , , ,00 0, , ,40 * ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 * ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,40 * ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 * ,00 0, , ,00 ** 5161 **** Činnost ústř. orgánu státní správy ve voj.obraně , , , ,98 C E L K E M , , , ,58

333 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 43 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:10:46 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* XV. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití Členění peněžních prostředků RF podle 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Číslo Zapojeno řádku Počáteční stav Příjmy RF do příjmů Použito Jiné důvody Zůstatek RF k 1.1. v hodnoc. období v hodnoc. období v hodnoc. období snížení stavu prostředků RF r Prostředky poskytnuté za zahraničí a peněžní dary celkem , , , , , ,32 z toho: - prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem , , , , , ,32 - prostředky poskytnuté bez uvedení účelu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody neoprávněně použ. nebo zadržených peněžních prostř.podle 44 odst.2 písmene a),b) a penále za prodlení s nimi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo děděním ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy z prodeje majetku, kterým bylo zmocněno hospodařit Ministerstvo obrany , , , , , ,34 Prostředky převedené podle 47 celkem ,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: 1) Prostředky určené na finacování programů ( 13 odst. 3), které jsou zároveň spolufinancovány z rozpočtu EU ,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 2) Prostředky určené na finacování programů ( 13 odst. 3) s výjimkou prostředků podle bodu 1) ,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 3) Prostředky určené na finac.programů nebo projektů spolufinanc. z rozpočtu EU a výjimkou prostř.dle bodu 1) ,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 4) Sociální dávky ,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 5) Prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými událostmi ,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 6) Ostatní ,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

334 F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 44 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:10:46 Datum: VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U :03 ************************************************************************************************************************************************* XV. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití Členění peněžních prostředků RF podle 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Číslo Zapojeno řádku Počáteční stav Příjmy RF do příjmů Použito Jiné důvody Zůstatek RF k 1.1. v hodnoc. období v hodnoc. období v hodnoc. období snížení stavu prostředků RF r Prostředky převedené podle 50 odst X 0,00 X X X 0,00 C E L K E M , , , , , ,66 Konec části XV. Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

335 III. T A B U L K O V É P Ř Í L O H Y

336

337 Tabulka č. 1 Strana 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby KAPITOLA:307 Ministerstvo obrany v tis.kč R O Z P O Č E T % Index U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk rozpočet po změnách 3:2 3:0 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku v tom: Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) , , , ,08 109,93 82,12 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 29,00 29,00 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky 59,59 15,00 15,00 141,22 941,47 237,01 Poplatky na činnost správních úřadů Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , ,30 110,86 82,81 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí v tom: Clo Podíl na vybraných clech Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) , , , ,98 98,61 101,79 z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) , , , ,03 98,27 101,78 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Zrušené daně z objemu mezd Povinné pojistné , , , ,98 98,61 101,79 Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) , , , ,28 98,66 101,70 Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků , , , ,30 110,86 82,81

338 Tabulka č. 1 Strana 2 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby KAPITOLA:307 Ministerstvo obrany v tis.kč R O Z P O Č E T % Index U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk rozpočet po změnách 3:2 3: Příjmy z vlastní činnosti , , , ,13 172,95 104,19 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem z toho: Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku , , , ,49 228,87 75,19 Výnosy z finančního majetku ,63 98,00 98, , ,82 4,83 Soudní poplatky Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem , , , ,54 201,59 76,64 Přijaté sankční platby 3 136,83 916,49 29,22 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 974, ,40 148,09 Přijaté sankční platby a vratky transferů 4 111, ,89 57,40 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1 224,44 Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) , , , ,33 92,49 77,41 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za využívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy , , , ,33 92,49 76,75 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek Přijaté splátky půjčených prostředků Příjmy sdílené s Evropskou unií Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , ,77 138,24 76,46 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Ostatní kapitálové příjmy 793,76 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 793,76 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 793,76 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně 6 312, , , ,84 41,83 111,93 z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu 6 312, , , ,84 41,83 111,93 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů , ,03 46,75 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 6 611, ,70 87,92 z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Neinvestiční přijaté transfery , , , , ,72 47,83 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 8 047, , , ,73 2,51 23,03 z toho: Investiční převody z Národního fondu 8 047, , , ,73 2,51 23,03 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí , ,60 87,94 z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Investiční přijaté transfery , , , ,33 117,68 82,96 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,90 429,26 52, , , , ,95 110,44 90,21 Kontrolní součet (seskupení položek) , , , ,95 110,44 90,21

339 Tabulka č. 1 Strana 3 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby KAPITOLA:307 Ministerstvo obrany v tis.kč R O Z P O Č E T % Index U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk rozpočet po změnách 3:2 3:0 V Ý D A J E Platy , , , ,96 99,31 99,31 v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,84 98,98 99,01 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru , , , ,12 99,44 99,44 Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci , , , ,25 103,75 85,48 v tom: Ostatní osobní výdaje , , , ,55 84,38 93,00 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1 196, , , ,20 78,45 83,92 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné 6 430, , , ,76 292, ,70 Odbytné Odchodné 320,00 319,80 99,94 Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu 554,46 803,00 755,12 660,39 87,46 119,11 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené , , , ,55 98,74 78,29 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4) , , , ,83 98,30 99,36 z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,83 98,30 99,36 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 637, ,00 718,45 805,95 112,18 49,23 Mzdové náhrady 5 669, , , ,15 99,74 136,03 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , , ,14 99,47 97,71 Nákup materiálu , , , ,61 89,18 116,85 Úroky a ostatní finanční výdaje 2 547, , , ,44 94, ,80 Nákup vody, paliv a energie , , , ,91 99,64 143,08 Nákup služeb , , , ,10 98,91 82,81 Ostatní nákupy , , , ,54 86,44 115,81 z toho: Opravy a udržování , , , ,84 81,46 105,22 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , ,94 96,33 94,82 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 341, , ,93 616,56 38,88 180,80 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary , , , ,56 99,89 98,48 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , ,72 95,54 100,95 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům , , , ,72 96,26 86,45 Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím , , , ,90 92,76 70,55 z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , ,90 92,70 70,38 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , , , ,62 96,11 85,64 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně , , , ,00 99,99 100,70 z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění , , , ,00 99,99 100,70 Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv

340 Tabulka č. 1 Strana 4 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby KAPITOLA:307 Ministerstvo obrany v tis.kč R O Z P O Č E T % Index U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk rozpočet po změnách 3:2 3: Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 9 523, , , ,98 103,82 99,78 v tom: Neinvestiční transfery obcím 5 047, , , ,98 105,18 140,71 Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery krajům 4 476, , , ,00 100,00 53,62 Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , , , ,07 101,42 131,20 Převody vlastním fondům , , , ,62 99,31 100,16 z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů , , , ,62 99,30 99,33 Převody do fondů organizačních složek státu Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , , ,03 100,00 55,83 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu , , , ,70 101,20 113,76 Sociální dávky , , , ,87 99,78 99,47 Náhrady placené obyvatelstvu , , , ,32 148,94 84,13 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , ,61 127,77 115,02 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , ,81 100,00 99,41 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům , , , ,37 99,90 141,61 z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu Neinvestiční transfery cizím státům 74,02 74,02 100,00 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 5 886, , , ,95 40,65 37,70 Neinvestiční transfery do zahraničí , , , ,34 99,47 140,47 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu Neinvestiční převody Národnímu fondu Ostatní neinvestiční výdaje , , , ,35 93,28 164,92 Ostatní neinvestiční výdaje , , , ,35 93,28 164,92 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,67 98,27 100,89

341 Tabulka č. 1 Strana 5 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby KAPITOLA:307 Ministerstvo obrany v tis.kč R O Z P O Č E T % Index U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk rozpočet po změnách 3:2 3: Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku , , , ,95 97,99 130,62 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , ,53 91,79 61,81 Pozemky 1 500,00 139,73 139,73 100,00 Investiční nákupy a související výdaje , , , ,21 92,17 64,04 Nákup akcií a majetkových podílů Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery podnikatelským subjektům 25, , ,00 100, ,00 Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím 130,00 130,00 130,00 100,00 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 723, , ,72 760,49 70,63 44,12 v tom: Investiční transfery obcím 1 723, , ,72 760,49 70,63 44,12 Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , , , ,81 88,09 778,16 Investiční převody vlastním fondům Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční Investiční transfery , , , ,30 88,10 728,95 Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostaní investiční převody do Národního fondu Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje , , , ,43 76,10 178,13 Ostatní kapitálové výdaje , , , ,43 76,10 178,13 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,93 90,93 69, , , , ,60 97,50 96,57 Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu , , , ,64 96,44 97,22 Kontrolní součet (seskupení položek) , , , ,60 97,50 96,57

342 Tabulka č. 1 Strana 6 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby KAPITOLA:307 Ministerstvo obrany v tis.kč R O Z P O Č E T % Index U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk rozpočet po změnách 3:2 3:0 FINANCOVÁNÍ Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování Financování z tuzemska celkem Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí celkem Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky Opravné položky k peněžním operacím Opravné položky k peněžním operacím FINANCOVÁNÍ CELKEM Kontrola - rozdíl salda SR a financování , , , ,64 96,44 97,22 *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

343 PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU Za rok 2013 Tabulka č. 2 Kapitola: Ministerstvo obrany (v Kč) Z toho: Ukazatele Fin Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost Plnění v % (sl.4/sl.2) Plnění v % (sl.4/sl.3) Použití nároků z Mimorozpočtové nespotřebovaných prostředky výdajů Souhrnné ukazatele Příjmy celkem , , , ,12 110,44% 110,44% ,71 0,00 Výdaje celkem , , , ,78 97,50% 95,26% , ,93 Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 5) , , , ,00 110,86% 110,86% 0,00 0,00 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v tom: pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , , , ,00 98,61% 98,61% 0,00 0, , , , ,00 98,27% 98,27% 0,00 0, , , , ,00 101,46% 101,46% 0,00 0,00 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem , , , ,12 228,50% 228,50% ,71 0,00 v tom: -příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem , , , ,05 11,37% 11,37% ,43 0,00 -příjmy z prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 -ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem , , , ,07 326,12% 326,12% ,28 0,00 Specifické ukazatele - výdaje Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami , , , ,03 96,60% 95,28% , ,92 Vytváření a rozvoj systému obrany státu , , , ,55 99,05% 93,19% , ,82 Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO , , , ,47 94,42% 88,76% , ,63 Zajištění strategického zpravodajství , , , ,08 95,36% 92,99% , ,65 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele , , , ,89 96,52% 93,55% 0, ,00 Zajištění dávek důchodového pojištění , , , ,86 99,83% 99,83% 0,00 0,00 Zajištění ostatních sociálních dávek , , , ,02 99,70% 99,70% 0,00 0,00 Zajištění státní sportovní reprezentace , , , ,88 102,48% 97,97% , ,91 Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , , , ,52 99,91% 98,06% , ,50 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,42 98,30% 98,25% , ,41 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,53 99,30% 99,28% 0, ,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,00 98,98% 98,95% , ,00 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru , , , ,00 99,44% 99,41% 0, ,00 Výdaje na výzkum a vývoj a inovaci včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) , , , ,20 93,96% 84,42% 0, ,78 v tom: ze státního rozpočtu celkem , , , ,20 93,96% 84,42% 0, ,78 v tom: institucionální podpora celkem 3) , , , ,14 90,93% 79,71% 0, ,93 účelová podpora celkem 3) , , , ,06 94,74% 85,66% 0, ,85 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) , , , ,36 95,34% 85,72% 0, ,85 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) , , , ,11 79,76% 79,76% 0,00 0,00 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) , , , ,37 94,91% 86,44% 0, ,36 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4) , , , ,00 38,39% 38,39% 0,00 0,00 Zahraniční rozvojová spolupráce ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 Program sociální prevence a prevence kriminality , , , ,98 99,22% 99,22% 0,00 0,00 Program protidrogové politiky , , , ,02 87,85% 87,85% 0,00 0,00 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem , , , ,70 84,40% 84,40% 0,00 0, , , , ,58 160,60% 38,21% , ,72 v tom: - ze státního rozpočtu , , , , ,00% 16,26% 0, ,82 - podíl rozpočtu Evropské unie , , , ,14 129,53% 59,63% , ,90 Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků finančních mechanismů celkem ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 v tom: - ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 - podíl prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS , , , ,31 91,20% 83,93% , ,81 Další analytické údaje Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě , , , ,00 99,57% 98,28% 0, ,00 Platy zaměstnanců ve státní správě , , , ,00 98,92% 98,88% 0, ,00 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum a vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum a vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

344

345 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Tabulka č. 3 Změny rozpočtu 2013 podle 23 Změny rozpočtu 2013 podle 23 Schválený rozpočet na rok 2013 Rozpočet 2013 po změnách podle 23 odstavec 1 písm. a) Skutečnost za rok 2013 odstavec 1 písm. b) odstavec 1 písm. c) Prostředky z toho: Prostředky z toho: Prostředky z toho: na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. Ostatní platby Prostředky Počet Ostatní platby Prostředky Počet na platy Ostatní platby Prostředky Průměr. Průměr. a ostatní platby za provedenou na platy zaměst- plat a ostatní platby za provedenou na platy zam. v plat za provedenou na platy zam. v za provedenou na platy zam. v a ostatní platby za provedenou na platy přepočt. plat za provedenou práci nanců za provedenou práci ročním práci ročním práci ročním za provedenou práci počet práci v Kč v Kč v Kč v Kč práci v Kč v Kč v Kč průměru v Kč v Kč v Kč průměru v Kč v Kč průměru práci v Kč v Kč v Kč zaměst. v Kč a I. Organizační složky státu c e l k e m z toho: prostředky na vědu a výzkum , prostředky na platy příslušníků a vojáků v tom: a) státní správa celkem z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků a vojáků v tom: ústřední orgán státní správy , , z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků , OSS - státní správa celkem Složky ministerstva obrany z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků SOBCPO celkem z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků b) ostatní organiz. složky státu z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků II. Příspěvkové organizace z toho: prostředky na vědu a výzkum Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m Poznámka: Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč. Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst). Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let). Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2013, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34). Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle 10 zákona č. 130/2002 Sb. SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prostředky na platy přislušníků a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočtované na položce U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis) Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis) Datum: Ing. Hana Boučková, tel Ing. Pavel Král, tel

346 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Tabulka č. 3 Čerpání nároku na použití úspor z minulých let Čerpání v dalších případech Schválený rozpočet na rok 2013 podle 47 rozpočtových pravidel překročení povoleného MF Čerpání prostředků na Čerpání mimorozpočtových zdrojů Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců a I. Organizační složky státu c e l k e m z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků a vojáků v tom: a) státní správa celkem z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků a vojáků v tom: ústřední orgán státní správy z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků OSS - státní správa celkem Složky ministerstva obrany z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků SOBCPO celkem z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků b) ostatní organiz. složky státu z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků II. Příspěvkové organizace z toho: prostředky na vědu a výzkum Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m podporu Zůstatek Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. vědy Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. fondu za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. a za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. odměn práci počet práci počet výzkumu práci počet práci počet k v Kč v Kč zaměst. v Kč v Kč zaměst. v Kč v Kč v Kč zaměst. v Kč v Kč zaměst , , , Ing. Hana Boučková, tel

347 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Tabulka č. 4 strana 1 Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2013 v tis. Kč Řádek Organizace Rozpočet po změnách 2013 Skutečnost k Z toho čerpáno z rezervního fondu Z toho nároky z předchozích let Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Státní organizace : celkem 9 422, , , , , ,90 0,00 0,00 0,00 181,09 0,00 181, v tom : OSS 2 110,00 0, , ,15 0, ,15 0,00 0,00 0,00 181,09 0,00 181, PO 7 312, , , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PO )* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. OS a PO v působnosti ÚSC : celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, v tom : OS 0,00 0,00 0,00 0, PO 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Vysoké školy : celkem , , , , , ,66 0,00 0,00 0,00 868,22 0,00 868,22 4. Veřejné výzkumné instituce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní subjekty : celkem , , , , , ,12 0,00 0,00 0, ,00 0, , v tom : podnikatelské subjekty , , , , , ,12 0,00 0,00 0, ,00 0, , neziskové apod.organizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Související výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Účelové výdaje celkem , , , , , ,68 0,00 0,00 0, ,31 0, ,31 Vysvětlivky k tabulce A: řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát řádek 1.3 )*: PO jiných zřizovatelů (státních) řádek 2: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy) řádek 4: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle 3 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. řádek 5.2.: podle podseskupení položek platné rozpočtové skladby

348 Tabulka č. 4 strana 2 B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2013 Řádek Organizace v tis. Kč Rozpočet po změnách 2013 Skutečnost k Z toho čerpáno z rezervního fondu Z toho nároky z předchozích let Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem OSS 8 994,00 0, , ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 2. PO 5 537,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 3. OS a PO v působnosti ÚSC 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Vysoké školy , , , , , ,25 0,00 0,00 0, , , ,83 5. Veřejné výzkumný instituce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Podnikatelské subjekty 2 534,00 0, , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 7. Neziskové a podobné organizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Související výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Institucionální výdaje celkem , , , , , ,87 0,00 0,00 0, , , ,33 C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2013 v tis. Kč Řádek Organizace Rozpočet po změnách 2013 Skutečnost k Z toho čerpáno z rezervního fondu Z toho nároky z předchozích let Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Výdaje na zahraniční programy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 1.a. v tom : ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0, Výdaje na zahraniční programy celkem (EU) 0,00 0,00 0,00 0, a. v tom : ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0, b. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0, Výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko) 0,00 0,00 0,00 0, a. v tom : ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0, b. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00

349 Tabulka č. 4 strana 3 D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2013 Řádek Organizace v tis. Kč Rozpočet po změnách 2013 Skutečnost k Z toho čerpáno z rezervního fondu Z toho nároky z předchozích let Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Výdaje na výzkum a vývoje celkem včetně zahraničních programů , , , , , ,55 0,00 0,00 0, , , , v tom : státní rozpočet (A.7.+ B.9.) , , , , , ,55 0,00 0,00 0, , , , kryté příjmy ze zahraničních programů ( = C.1.b.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převedených do rezervního fondu a stav vzniklých nároků v tis. Kč Řádek Organizace Stav RF k Stav RF k Nároky k Nároky k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Účelové prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,27 2. Institucionální prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 310, , , , , z toho : spolufinancování 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,05 Vysvětlivky k tabulce B : řádek 1 a 2 : státní organizace řádek 3: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy) řádek 5: zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb. Vysvětlivky k tabulce C: Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky 1.3. atd. Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích. Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních programů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.) Vysvětlivky k tabulce E : V případě, že má kapitola více kategorií zahraničních programů, bude řádek 3 rozdělen podle nich. řádek bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku 3. Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloženy podrobným komentářem Vypracoval: Ing. Miluše Švadlenková Kontroloval: Ing. Pavel Král Datum: 6. února 2014 (příjmení, telefon, podpis): (příjmení, telefon, podpis):

350

351 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Tabulka č. 5 Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly Rozpočet 2013 Schválený Po změnách (v tis.kč) Skutečnost k Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 760, , , ,62 Investiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Investiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 130, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem 0,00 0,00 0,00 z toho: neinvestiční 0,00 0,00 0,00 investiční 0,00 0,00 0,00 Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami , , , , , ,93 Vypracoval: Ing. Jan Bysterský tel Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel Datum: (příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)

352

353 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Tabulka č. 6 Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly Rozpočet 2013 Schválený Po změnách (v tis. Kč) Skutečnost k Účelové neinvestiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové investiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 3 200, , ,00 0,00 0,00 0,00 Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové neinvestiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové investiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 6 752, , , , ,72 760,49 Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Vypracoval: Ing. Jan Bysterský tel Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel Datum: (příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)

354

355 Tabulka č. 7 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany VÝDAJE ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÝCH V ISPROFIN za období 12/2013 Evidenční číslo programu Název programu Kapitálové výdaje celkem Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení , , ,79 115,57% , , ,62 152,28% , , ,41 118,83% Pořízení lehkých obrněných vozidel , , ,81 100,49% , , ,00 100,00% , , ,81 100,49% Zvyšování schopností vojáka 21.století , , ,67 102,49% , , ,08 100,00% , , ,75 101,90% Zajištění zájmových oblastí MO v letech ,00 0, ,00 0,00% 0,00 0, ,00 0,00% 0,00 0, ,00 0,00% Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí 0, , ,82 121,99% 0, , ,00 5,92% 0, , ,82 121,83% MO z toho: Integrovaný operační program 0, , ,75 112,10% 0, , ,00 5,92% 0, , ,75 111,82% z toho : z rozpočtu EU 0, , ,44 80,04% 0, ,00 0,00 0,00% 0, , ,44 79,83% Skutečnost % plnění z toho : z rozpočtu ČR 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% OP životní prostředí - ERDF 0, , ,27 97,23% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , ,27 97,23% z toho : z rozpočtu EU 0, , ,12 73,01% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , ,12 73,01% z toho : z rozpočtu ČR 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% Zachování a obnova historických hodnot , , ,30 52,44% , , ,28 73,12% , , ,58 70,30% Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO , , ,71 81,64% , , ,70 101,67% , , ,41 81,85% Rozvoj pozemních sil , , ,17 27,44% ,00 0,00 0,00 0,00% , , ,17 27,44% Rozvoj Vojenského zpravodajství II , , ,38 78,85% , , ,85 64,56% , , ,23 78,72% Zvyšování schopností vzdušných sil II 0, , ,00 100,02% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , ,00 100,02% Zabezpečení zapojení AČR do operací a pohotovostních sil , , ,00 55,47% 0, , ,00 100,00% , , ,00 56,84% Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky , , ,50 35,86% 0, , ,16 100,00% , , ,66 36,28% Udržení a rozvoj schopností bojových sil a sil bojové podpory AČR , , ,88 8,64% 0, ,22 0,00 0,00% , , ,88 7,25% Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR , , ,63 157,25% 0, , ,79 134,96% , , ,42 154,35% Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR , , ,17 298,20% , , ,48 443,10% , , ,65 300,31% Udržení a rozvoj schopností zdravotnického zabezpečení AČR , , ,60 316,52% 0,00 0,00 0,00 0,00% , , ,60 316,52% Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR , , ,84 89,73% 0, , ,27 70,00% , , ,11 84,33% Zabezpečení služby a rozvoje nemovité infrastruktury AČR ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00% Strategické řízení obrany státu , , ,68 78,02% , , ,00 6,25% , , ,68 76,86% Vojenská policie , , ,00 57,64% 0, ,00 0,00 0,00% , , ,00 56,32% Zajištění činnosti ústředního správního úřadu, obnova a rozvoj NI ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00% Zabezpečení služby zřízenými státními organizacemi MO, obnova a rozvoj infrastruktury státních organizací MO , , ,99 77,72% 0, , ,00 100,00% , , ,99 78,42% Státní sportovní reprezentace , , ,26 65,28% 0, ,12 0,00 0,00% , , ,26 64,28% Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry , , ,67 100,11% , , ,00 100,00% , , ,67 100,10% Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel 0,00 0,00 0,00 0,00% , , ,21 100,00% , , ,21 100,00% Celkem za všechny programy , , ,87 89,36% , , ,44 97,31% , , ,31 91,20%

356

357 Tabulka č. 8 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Výdaje kapitoly MO na financování společných programů/projektů České republiky, Evropské unie a finančních mechanismů Program spolufinancování ČR ze SR schválený kryto příjmem z rozpočtu EU celkem Státní rozpočet spolufinancování ČR ze SR po změnách kryto příjmem z rozpočtu EU celkem spolufinancování ČR ze SR Skutečnost k kryto příjmem z rozpočtu EU celkem spolufinancování ČR ze SR % plnění kryto příjmem z rozpočtu EU celkem v tis. Kč kód slovy =10:4 14=11:5 15=12:6 programové období ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% programové období OP Výzkum a vývoj pro inovace 0, , ,00 0, , , , , ,75 0,00% 468,55% 565,10% OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0, , ,00 0, , ,00 349, , ,02 0,00% 63,65% 70,54% OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1 918, , , , , ,00 935, , ,85 48,77% 48,83% 48,82% Integrovaný operační program 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,07 0,00% 79,84% 111,82% OP Životní prostředí - ERDF 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,38 0,00% 73,01% 97,23% OP/FS celkem 1 918, , , , , , , , , ,00% 127,97% 159,07% KP Erasmus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00% 0,00% 0,00% Komunitární programy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00% 0,00% 0,00% Ostatní 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Celkem 1 918, , , , , , , , , ,00% 129,53% 160,60% programové období yy 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Ú h r n e m 1 918, , , , , , , , , ,00% 129,53% 160,60% Nároky z nespotřebovaných výdajů k z let 2008 až 2013 Nástroj spolufinancování ČR kryto příjmem z spolufinancování ČR kryto příjmem z celkem celkem ze SR rozpočtu EU ze SR rozpočtu EU kód slovy programové období ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 programové období OP Výzkum a vývoj pro inovace , , ,93 0, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 349, , ,13 0, OP Lidské zdroje a zaměstnanost 688, , ,75 0, Integrovaný operační program ,71 3, ,49 0, OP Životní prostředí - ERDF 6 929,45 0, ,45 0,00 OP/FS celkem , , ,75 0,00 0,00 0, KP Erasmus 0,00 0,00 0,00 0,00 Komunitární program celekm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní 0,00 Celkem , , ,75 0,00 0,00 0,00 programové období yy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ú h r n e m , , ,75 0,00 0,00 0,00 Sestavil: Ing. Miluše Švadlenková Kontroloval: Ing. Pavel Král Datum: 6. února 2014 (jméno, telefon, podpis): (jméno, telefon, podpis):

358

359 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Tabulka č. 9/1 Organizační složky státu celkem v tom: Státní správa celkem v tom: Ústřední orgán státní správy Jednotlivé organizační složky státu - státní správa - jednotlivá organizační složka Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany - jednotlivá organizační složka celkem program Ostatní organizační složky státu 031 Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2013 průměrný měsíční plat v Kč průměrná měsíční motivace v Kč průměrný přepočtený počet zaměstnanců spolufinancování ČR ze SR platy a ostatní platby za provedenou práci ostatní platby za provedenou Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v Kč kryto příjmy z rozpočtu EU/FM platy a ostatní platby za provedenou práci systemizo- jednorázové prostředky na prostředky na prostředky na motivace celkem vaná místa 2) motivace 3) navýšení 4) celkem motivace celkem platy platy platy motivace celkem práci práci práci = = = = = = = ostatní platby za provedenou celkem platy a ostatní platby za provedenou práci ostatní platby za provedenou Příspěvkové organizace celkem 1) Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem z toho: administrativní personální kapacity 5) ostatní personální kapacity 6) Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok 1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu. Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U regionálního školství vykáže údaje vyčleněné z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku. U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. 2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx. 3) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci hrazeni ze SR a odměňováni podle usnesení vlády č. 1332/2009 a zaměstanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazeni ze SR a odměňováni z projektů EU,SZP,FM. 4) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatní 5) Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřený 6) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a o Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v Kč, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. Vypracoval: Ing. Hana Boučková, tel Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel Datum: (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis) (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

360 Kapitola: 307 MO Tabulka č. 9/2 Organizační složky státu celkem v tom: OP věda, výzkum Státní správa celkem pro inovace v tom: Ústřední orgán státní správy Jednotlivé organizační složky státu - státní správa - jednotlivá organizační složka Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany - jednotlivá organizační složka celkem Ostatní organizační složky státu Příspěvkové organizace celkem 1) program Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2013 průměrný měsíční plat v Kč průměrná měsíční motivace v Kč průměrný přepočtený počet zaměstnanců Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v Kč spolufinancování ČR ze SR kryto příjmy z rozpočtu EU/FM celkem platy a ostatní platby za provedenou práci ostatní platby za provedenou platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci systemizo- prostředky na prostředky na motivace celkem vaná místa 2) motivace 3) jednorázové prostředky na navýšení 4) celkem motivace celkem platy platy platy motivace celkem práci práci práci = = = = = = =11+15 ostatní platby za provedenou ostatní platby za provedenou Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem z toho: administrativní personální kapacity 5) ostatní personální kapacity 6) Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok 1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu. Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U regionálního školství vykáže údaje vyčleněné z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku. U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. 2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx. 3) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci hrazeni ze SR a odměňováni podle usnesení vlády č. 1332/2009 a zaměstanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazeni ze SR a odměňováni z projektů EU,SZP,FM. 4) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit. 5) Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů PAS. 6) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z rozpočtu EU. Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v Kč, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. Vypracoval: Ing. Hana Boučková, tel Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel Datum: (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis) (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

361 Kapitola: 307 MO Tabulka č. 9/3 Organizační složky státu celkem v tom: Státní správa celkem v tom: Ústřední orgán státní správy Jednotlivé organizační složky státu - státní správa - jednotlivá organizační složka Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany - jednotlivá organizační složka celkem Ostatní organizační složky státu Příspěvkové organizace celkem 1) program Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2013 průměrný měsíční plat v Kč průměrná měsíční motivace v Kč průměrný přepočtený počet zaměstnanců spolufinancování ČR ze SR ostatní platby za provedenou Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v Kč kryto příjmy z rozpočtu EU/FM platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci systemizo- prostředky na motivace celkem vaná místa 2) motivace 3) jednorázové prostředky na prostředky na navýšení 4) celkem motivace celkem platy platy platy motivace celkem práci práci práci = = = = = = = OP vzdělávání pro konkurenceschopnost ostatní platby za provedenou celkem ostatní platby za provedenou Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem z toho: administrativní personální kapacity 5) ostatní personální kapacity 6) Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok 1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu. Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U regionálního školství vykáže údaje vyčleněné z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku. U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. 2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx. 3) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci hrazeni ze SR a odměňováni podle usnesení vlády č. 1332/2009 a zaměstanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazeni ze SR a odměňováni z projektů EU,SZP,FM. 4) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit. 5) Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů PAS. 6) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z rozpočtu EU. Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v Kč, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. Vypracoval: Ing. Hana Boučková, tel Kontroloval: ing. Pavel Král, tel Datum: (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis) (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

362 Kapitola:307 MO Tabulka č. 9/4 Organizační složky státu celkem v tom: OP lidské zdroje Státní správa celkem a zaměstnanost v tom: Ústřední orgán státní správy Jednotlivé organizační složky státu - státní správa - jednotlivá organizační složka Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany - jednotlivá organizační složka celkem Ostatní organizační složky státu Příspěvkové organizace celkem 1) program Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2013 průměrný měsíční plat v Kč průměrná měsíční motivace v Kč průměrný přepočtený počet zaměstnanců spolufinancování ČR ze SR ostatní platby za provedenou Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v Kč kryto příjmy z rozpočtu EU/FM platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci systemizovaná místa 2) motivace 3) jednorázové prostředky na prostředky na prostředky na navýšení 4) celkem motivace celkem motivace celkem platy platy platy motivace celkem práci práci práci = = = = = = =11+15 ostatní platby za provedenou celkem ostatní platby za provedenou Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem z toho: administrativní personální kapacity 5) ostatní personální kapacity 6) Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok 1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu. Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U regionálního školství vykáže údaje vyčleněné z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku. U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. 2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx. 3) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci hrazeni ze SR a odměňováni podle usnesení vlády č. 1332/2009 a zaměstanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazeni ze SR a odměňováni z projektů EU,SZP,FM. 4) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit. 5) Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů PAS. 6) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z rozpočtu EU. Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v Kč, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. Vypracoval: Ing. Hana Boučková, tel Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel Datum: (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis) (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

363 Kapitola:307 MO Tabulka č. 9/5 průměrný přepočtený počet zaměstnanců spolufinancování ČR ze SR kryto příjmy z rozpočtu EU/FM celkem průměrný průměrná platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci program měsíční plat v měsíční ostatní platby ostatní platby ostatní platby Kč motivace v Kč systemizo- prostředky na za prostředky na za celkem motivace celkem vaná místa 2) motivace 3) jednorázové prostředky na za navýšení 4) motivace celkem motivace celkem platy provedenou platy provedenou platy provedenou práci práci práci = = = = = = =11+15 Organizační složky státu celkem Komunitární v tom: program Státní správa celkem Erasmus v tom: Ústřední orgán státní správy Jednotlivé organizační složky státu - státní správa - jednotlivá organizační složka Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany - jednotlivá organizační složka celkem Ostatní organizační složky státu Příspěvkové organizace celkem 1) Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2013 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v Kč Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem z toho: administrativní personální kapacity 5) ostatní personální kapacity 6) Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok 1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu. Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U regionálního školství vykáže údaje vyčleněné z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku. U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. 2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx. 3) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci hrazeni ze SR a odměňováni podle usnesení vlády č. 1332/2009 a zaměstanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazeni ze SR a odměňováni z projektů EU,SZP,FM. 4) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit. 5) Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů PAS. 6) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z rozpočtu EU. Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v Kč, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. Vypracoval: Ing. Hana Boučková, tel Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel Datum: (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis) (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

364

365 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Tabulka č. 10 Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2013 (bez společné zemědělské politiky) Název programu (nástroj slovy) schválený Státní rozpočet po změnách Skutečnost k z toho bez použití mimorozpočtových zdrojů % plnění =3:2 6 programové období (v tis. Kč) Příjem mimorozpočtových prostředků* programové období OP Výzkum a vývoj pro inovace ,50 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - předfinancování z prostředků MO ,28 OP Lidské zdroje a zaměstnanost ,07 Integrovaný operační program ,00 OP Životní prostředí - ERDF ,00 programové období yy Ú h r n e m ,82 z toho: Operační programy/fs progr.obd Operační programy progr.obd ,82 programy progr.obd yy Transition Facility celkem Komunitární programy celkem ERASMUS , Ostatní celkem Příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů název (nástroj slovy) schválený Státní rozpočet po změnách Skutečnost k z toho bez použití mimorozpočtových zdrojů % plnění tis. Kč Příjem mimorozpočtových prostředků* =3:2 6 programové období Celkem programové období Celkem programové období yy Celkem Ú h r n e m * příjem v průběhu roku s výjimkou převedených prostředků z rezervního fondu Sestavil: Ing. Miluše Švadlenková, tel Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel.: Datum: (jméno, telefon, podpis) (jméno, telefon, podpis)

366

367 Příloha č. 11 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU MINISTERSTVO OBRANY MINISTERSTVO OBRANY (civilně správní část a Generální štáb AČR) podřízené vojenské útvary a zařízení ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Vojenský vlečkový úřad Praha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ORGANIZAČNÍ SLOŽKOU STÁTU - MINISTERSTVEM OBRANY Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Armádní servisní příspěvková organizace Praha Vojenská nemocnice Brno HC DUKLA Praha (házená) Vojenská nemocnice Olomouc VK DUKLA Liberec (volejbal) Ústav leteckého zdravotnictví Praha CASRI Praha - vědecké a servisní pracoviště tělovýchovy a sportu

368

369 IV. O S T A T N Í T A B U L K O V É A G R A F I C K É P Ř Í L O H Y

370

371 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly za roky a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR Příloha č.1 V Ý D A J E Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 (v mil. Kč) Porovnání 13/12 sloupec sl.4/sl.3 I. Kapitálové výdaje celkem ,69 II. Běžné výdaje celkem ,01 II.1. Platy a ostatní platby za provedenou práci ,97 II.2. Pojistné a příděl do FKSP ,99 II.3. Dávky sociálního zabezpečení ,99 II.4. Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím ,31 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům ,87 II.6. Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování) III. Celkové výdaje kapitoly MO ,02 0,97 Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2010) P Ř Í J M Y Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Porovnání 13/12 sloupec sl.4/sl.3 IV.1. Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace ,61 IV.2. Příjmy z pojistného ,02 IV. Celkové příjmy kapitoly MO ,90 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU údaje v mld. Kč Porovnání Základní makroekonomické ukazatele ČR Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok /12 Hrubý domácí produkt (HDP) * ,00 Výdaje státního rozpočtu ČR * ,02 Míra inflace (přírůstek v %) * 1,50% 1,90% 3,30% 1,40% - Podíl výdajů MO na HDP 1,34% 1,20% 1,12% 1,08% - Podíl výdajů MO na výdajích státního rozpočtu ČR 4,39% 3,96% 3,73% 3,53% - Poznámka : Veškeré údaje jsou uvedeny za skutečnost daného rozpočtového roku * údaje za rok 2013 byly zpracovány na základě predikce zveřejněné MF a ČSÚ

372

373 Příloha č. 2 (v mil. Kč) Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky ,00% ,00% 6,00% Podíl čerpání kapitoly MO na státním rozpočtu ČR ,39% 3,96% 3,73% 3,53% 4,00% Podíl čerpání kapitoly MO na HDP 2,00% 0 1,34% 1,20% 1,12% 1,08% Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok ,00% poznámka: údaje za rok 2012 byly zpracovány na základě predikce MF a ČSÚ

374

375 Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky Příloha č. 3a (v tis. Kč) I. Q/11 II. Q/11 III. Q/11 IV. Q/11 I. Q/12 II. Q/12 III. Q/12 IV. Q/12 I. Q 13 II. Q 13 III. Q 13 IV. Q 13 Kapitálové výdaje Běžné výdaje Celkové výdaje

376 Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích v procentech za roky Příloha č. 3b (v %) 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 I. Q/11 II. Q/11 III. Q/11 IV. Q/11 I. Q/12 II. Q/12 III. Q/12 IV. Q/12 I. Q 13 II. Q 13 III. Q 13 IV. Q 13 Kapitálové výdaje 13,12 19,21 15,53 52,14 9,96 27,50 24,22 38,33 25,60 19,32 11,86 43,22 Běžné výdaje 25,64 20,73 21,15 32,48 25,09 22,39 21,16 31,36 21,54 22,31 22,35 33,80 Celkové výdaje 23,88 20,51 20,36 35,25 23,04 23,08 21,57 32,31 21,94 22,02 21,33 34,71

377 Příloha č. 4 Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky (v mil. Kč) Kapitálové výdaje Platy a ostatní platby za provedenou práci Pojistné a příděl do FKSP Dávky sociálního zabezpečení Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 Úřad vlády České republiky Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 V Praze 12. 3. 2008 1 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007... 4 1. Rozpočet kapitoly

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... Obsah I Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... 4 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 4 1.1.2 Schválený

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 11. dubna 2011 Č.j.: KPR 2036/2011 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2010 Předkládá: PhDr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

III. Hospodaření územních rozpočtů

III. Hospodaření územních rozpočtů III. Hospodaření územních rozpočtů Významným faktorem ovlivňujícím vývoj příjmů územních rozpočtů jsou legislativní změny v oblasti rozpočtového určení daní, které znamenaly posílení daňových příjmů obcí.

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2015 2017 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Identifikace koruny. (metodický materiál)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Identifikace koruny. (metodický materiál) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Identifikace koruny (metodický materiál) Vlastník: Strana 1 z 27 Historie dokumentu Historie revizí Číslo revize Datum revize Sumarizace změn Změny

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Schváleno usnesením VRR č. 261/2009 na jednání dne 4. 9. 2009 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11 G. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti 1 OBSAH: 1. Úvod... 2 2. Hospodaření územních samosprávných

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 Ú S T A V N Í S O U D K A P I T O L A 358 Průvodní zpráva NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 ODPOVĚDNOST: PODPIS: Zpracoval Zodpovídá Bc. Irena Hořavová rozpočtářka JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. generální

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více