MEG jako blokující m ni s permanentním magnetem II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEG jako blokující m ni s permanentním magnetem II."

Transkript

1 1 MEG jako blokující m ni s permanentním magnetem II. (c) Ing. Ladislav Kopecký, b ezen 2016 V tomto pokra ování lánku se zam íme na magnetické vlastnosti magneticky m kkých materiál, které ipadají v úvahu pro použití pro magnetický obvod MEGu, provedeme energetickou bilanci MEGu na základ simulací a výpo a p edstavíme jeho další možné konstrukce. Uvádí se, že magneticky m kký ferit lze používat do sycení 0,3 až 0,4T. Nikde jsem se však nedo etl, jak velká je p i tomto sycení relativní permeabilita µ r. Prodejci feritových materiál tyto charakteristiky zpravidla neuvád jí (nap. Semic Trade), proto jsem byl nucen použít data ze simula ního programu Femm 4.2 a µ r pomocí tabulky hodnot B-H vypo ítat. V databázi magnetických materiál je uvedeno, že se jedná o ferit se složením Fe-Ni-Zn-V. Jiný ferit v databázi programu není, takže jej budeme považovat za reprezentativní vzorek. B [T] H [A/m] µ r [-] 0,000 0, ,00 0,069 44, ,50 0,079 47, ,63 0,097 54, ,55 0,104 57, ,46 0,118 63, ,43 0,123 66, ,93 0,151 83, ,69 0, , ,19 0, , ,71 0, , ,60 0, , ,74 0, , ,45 0, , ,55 0, , ,12 0, , ,08 0, , ,21 0, , ,58 0, , ,95 0, , ,94 0, , ,89 0, , ,45 0, , ,17 0, , ,36 0, , ,69 0, , ,05 0, , ,04 Tabulka 1: magnetizace feritu Fe-Ni-Zn-V

2 mí er ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Obr. 1: Graf závislosti µ r na magnetické indukci B [T] - ferit Tabulka 1 ukazuje, že maximální hodnota µ r = 1482,93 je p i B = 0,123T. P i sycení B = 0,296T je µ r = 271 a i B = 0,377 T je relativní permeabilita pouze 35,45. Dalším vhodným materiálem pro stavbu MEGu, pomineme-li drahý amorfní materiál Metglass, jsou železo-prachová jádra. V databázi programu Femm 4.2 jsem našel také pouze jednoho zástupce této t ídy materiál. B [T] H [A/m] µ r [-] 0,000 0,00 0,00 0, ,46 933,92 0, , ,64 0, , ,74 0, , ,25 0, , ,22 0, , ,67 0, , ,97 0, , ,31 0, , ,52 0, , ,14 0, , ,03 0, , ,34 1, , ,74 1, , ,26

3 3 1, ,66 953,40 1, ,97 777,84 1, ,23 508,89 1, ,88 408,87 1, ,26 350,87 1, ,99 216,55 1, ,74 169,85 1, ,78 84,46 1, ,78 81,51 1, ,67 52,65 1, ,78 21,74 1, ,11 15,80 1, ,22 15,66 1, ,44 7,56 2, ,00 5,04 Tabulka 2: magnetizace železo-prachového jádra mí er ,5 1 1,5 2 2,5 Obr. 2: Graf závislosti µ r na magnetické indukci B [T] železo-prachové jádro Tento materiál se pro MEG hodí více, protože se dá použít v kombinaci s magnety na bázi vzácných zemin, nap. Nd-Fe-B, které mají remanentní indukci Br 1,1T. Pro srovnání ješt uvedeme tabulku B-H a graf B-µ r pro transformátorové plechy Fe s p ím sí 3% k emíku.

4 4 B [T] H [A/m] µ r [-] 0,000 0,00 0,00 0,052 4, ,54 0,055 5, ,22 0,058 5, ,47 0,075 5, ,58 0,076 5, ,93 0,080 5, ,85 0,109 6, ,67 0,114 7, ,27 0,241 8, ,07 0,485 10, ,61 0,992 16, ,10 1,102 19, ,02 1,143 21, ,45 1,174 22, ,99 1,193 23, ,92 1,434 50, ,82 1,547 84, ,35 1, , ,17 1, , ,91 1, , ,06 1, , ,43 1, ,68 984,30 1, ,81 540,33 1, ,20 235,44 1, ,80 202,56 1, ,20 167,30 1, ,22 114,03 1, ,00 84,10 2, ,00 47,67 2, ,59 18,87 2, ,52 17,62 2, ,00 5,83 Tabulka 3: magnetizace transformátorových plech Fe + 3% Si

5 mí er ,5 1 1,5 2 2,5 Obr. 3: Graf závislosti µ r na magnetické indukci B [T] plechy Fe + 3% Si Pro nízké kmito ty mají transformátorové plechy vynikající magnetické vlastnosti. Bohužel se pro stavbu MEGu p íliš nehodí. Daly by se však použít pro levné ov ení principu. V první ásti lánku jsme odhadovali výkon m ni e bez magnetu i s magnetem na základ energie uložené ve vzduchové meze e. Nyní si pomocí simulace a výpo tu ukážeme, že to má smysl. Máme cívku s otev eným feritovým jádrem s 200 závity, kterou protéká stejnosm rný proud 2,5A. Obr. 4: Simulace cívky se otev eným feritovým jádrem

6 Ve zkopírovaném okn z programu Femm (obr. 5) máme mj. vypo etnou induk nost 0, H p i proudu 2,5A. Na základ tohoto údaje vypo ítáme energii cívky. 6 Obr. 5: Vypo tené parametry cívky programem Femm W = 1/2.L.I 2 = 0,5. 0, ,5 2 = 0, Joul (1) Obr. 6: Výsledek výpo tu energie magnetického pole programem Femm Vidíme (obr. 6), že vypo tená hodnota energie cívky na základ její induk nosti a proudu, který jí prochází, se p ibližn rovná energii magnetického pole, vypo tené programem Femm. Pokud chceme ur it vliv magnetu na výkon MEGu, sta í ur it energie magnetického pole p i: 1) pr chodu proudu cívkou s magnetem 2) nulovém proudu cívkou s magnetem 3) pr chodu proudu cívkou bez magnetu 4) nulovém proudu cívkou bez magnetu Je z ejmé, že poslední bod provád t nemusíme, protože teoreticky bude energie magnetického pole rovna nule. Nyní se vrátíme k magnetiza ní k ivce feritu. Z tabulky 1 vyplývá, že maximální permeabilita je p i magnetické indukci B = 0,123T. Feritové magnety však mívají remanentní indukci Br 0,37T. Pro správnou funkci MEGu je t eba, aby cívka vyvinula sycení B minimáln 0,3T, ale p i tomto sycení je relativní permeabilita pouze kolem 270. Vrátíme se proto k MEGu z první lánku a provedeme energetickou bilanci

7 i vyjmutém magnetu pro r zn velkou vzduchovou mezeru. Na obr. 7 máme simulaci p i proudu 3A a vzduchové meze e 1,5mm. 7 Obr. 7: Simulace MEGu bez magnetu Simula ní program spo ítal induk nost L = 0, H, takže p i proudu 3A je energie cívky: L = 1/2.L.I 2 = 0,5. 0, = 0, J Obr. 8: Parametry cívky MEGu vypo ítané programem Femm Tuto vypo ítanou hodnotu energie cívky porovnáme s celkovou energií magnetického pole: Obr. 9: Energie magnetického pole cívky z obr. 7 vypo ítaná programem Femm

8 Vidíme, že energie magnetického pole vypo ítaná programem Femm je oproti vypo ítané hodnot na základ proudu a induk nosti zhruba polovi ní. Tento rozpor je z ejm zp soben tím, že feritové jádro je esycené. Bude zajímavé sledovat, jak se bude tento pom r m nit v závislosti na ší ce vzduchové mezery. 8 mezera [mm] I [A] B.n [T] L [H] E [J] W [J] E/W [%] 0 3 0,358 0, , , , ,351 0, , , , ,344 0, , , , ,335 0, , , , ,327 0, , , , ,317 0, , , , ,307 0, , , , ,296 0, , , , ,285 0, , , , ,273 0, , , , ,262 0, , , , ,251 0, , , , ,241 0, , , , ,231 0, , , , ,223 0, , , , ,215 0, , , , ,207 0, , , , ,201 0, , , , ,195 0, , , , ,189 0, , , , ,184 0, , , ,86 Tabulka 4: Závislost parametr mag. obvodu na velikosti vzduchové mezery - ferit 0,05 0,045 0,04 0,035 0,03 0,025 0,02 E [J] W [J] 0,015 0,01 0, Obr. 10: Závislost energie cívky a mag. pole na ší ce vzduchové mezery ferit

9 E/W [%] Obr. 11: Závislost pom ru E/W na velikosti vzduchové mezery ferit V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty r zných parametr na velikosti vzduchové mezery. Parametr E je energie magnetického pole, W je vypo tená energie cívky. Žlut zvýrazn ný ádek ozna uje bod, kdy je nejv tší energie magnetického pole. Z výše uvedené tabulky a graf je z ejmé, že ferit se pro MEG moc nehodí. Pro srovnání vytvo íme podobnou tabulku pro transformátorové plechy (viz tabulka 3, obr. 3). mezera [mm] I [A] B.n [T] L [H] E [J] W [J] E/W [%] 0 7 1,882 0, , , , ,849 0, , , , ,785 0, , , , ,578 0, , , , ,276 0, , , , ,993 0, , , ,04 Tabulka 4: Závislost parametr mag. obvodu na velikosti vzduchové mezery Fe-Si 3% Tabulka 4 je podstatn kratší, protože již p i ší ce mezery 5mm jsme u pom ru E/W dosáhli 100%. 0,6 0,5 0,4 0,3 E [J] W [J] 0,2 0, Obr. 12: Závislost energie cívky (W) a mag. pole (E) na ší ce vzduchové mezery - Fe-Si 3%

10 E/W [%] Obr. 13: Závislost pom ru E/W na velikosti vzduchové mezery Fe-Si 3% Nyní do mag. obvodu (obr. 7) vložíme neodymový magnet a nastavíme vzduchovou mezeru 2mm: a zm íme energii magnetického pole: Obr. 14: MEG složený z Fe-Si plech s neodymovým magnetem Obr. 15: Energie magnetického pole MEGu z obr. 14: I = 7A, = 2mm.

11 11 Abychom tento zdánlivý rozpor mezi energií cívky W a energií magnetického pole E vy ešili, musíme si íci, jak vzorec pro energii cívky vlastn vzniknul. Energie cívky Obr. 16: RL obvod Na obr. 16 máme jednoduchý obvod se vstupními svorkami, k nimž je p ipojen zdroj nap tí U1, spína S1, odpor R1 a cívka L1. Když sepneme spína S1, cívkou L1 za ne protékat proud. Nár st proudu však nebude skokový, ale bude r st podle exponenciální k ivky, jak jsme si ukázali v první ásti tohoto lánku. Obr. 17: Pr h proudu protékajícího cívkou L1 po sepnutí S1 Na obr. 17 máme zobrazen pr h proudu protékajícího cívkou L1 (zelená) a pr h nap tí (modrá) na této cívce po sepnutí spína e S1. Pro p ekonání reaktance cívky pot ebujeme v ase t po sepnutí S1 výkon V ase T byla vykonána práce P(t) = u L (t).i(t) = L.di/dt.i(t) (2) T A = P(t).dt 0 (3a)

12 12 Po dosazení (2) do (3) dostaneme: T T i(t) A = u L (t).i(t).dt = L di/dt.i(t).dt = L i(t).di = 1/2.L.i 2 (T) (3b) což je vlastn vztah (1). Tento vzorec platí pouze v p ípad, že L= konst. Pokud cívka obsahuje feromagnetické jádro, vztah (1) neplatí, jak jsme se p esv ili výše. Statická definice induk nosti L je L = N. /I (4) kde N je po et závit cívky, je magnetický tok a I je proud procházející cívkou. Dynamická definice induk nosti je podle literatury dána vztahem u L (t) = L.di/dt (5) Vztah (5), který uvádí velikost indukovaného nap tí p i zm proudu v cívce, se pro induk nost L = f(i), která je funkcí proudu, píše ve tvaru Pokud induk nost budeme definovat jako po dosazení L podle (7) do (5) dostaneme což je vztah (6). Nyní do vztahu (3b) dosadíme za L podle (7): u L (t) = N.d /dt (6) L = N.d /di (7) u L (t) = L.di/dt = N.d /di.di/dt = N.d /dt T T i(t) i(t) A = u L (t).i(t).dt = L di/dt.i(t).dt = L i(t).di = N d /di.i(t).di Takže dostaneme výsledný vztah pro energii W cívky na základ = f(i) jako funkce proudu: W = N i( ).d (8) 0 Ve skute nosti by funkce i( ) m la být spíš napsána ve form (i), ale to je detail. Podstatné je, že proud i a magnetický tok jsou svázány funk ním vztahem na základ magnetiza ní k ivky. Bylo by jist možné magnetiza ní k ivku, tj. funk ní vztah (i), resp. i( ), vyjád it pomocí n jaké analytické funkce a integrál vypo ítat. To by však nebylo p íliš praktické. Pro nás z toho plyne to, že p i ov ování vlivu magnetu na energetickou bilanci MEGu se budeme pohybovat v oblasti kolem nejvyšší permeability. Proto i následující simulaci MEGu pro magnetický obvod použijeme transformátorové plechy s 3% k emíku a neodymový magnet (obr. 18). Nyní provedeme energetickou bilanci tohoto MEGu. Protože je zde osazen parmanentní magnet, není možné p i výpo tech použít staticky definovanou induk nost, ale musíme použít induk nost definovanou vztahem (7). U MEGu na obr. 18 jsme proudem cívky o hodnot 7A dosáhli magnetické indukce kolem 1T, což je pro energetickou bilanci ideální stav. Abychom mohli zjistit dynamickou induk nost, musíme zjistit hodnoty sdruženého magnetického toku N. ve dvou bodech

13 13 magnetiza ní k ivky. Na základ dynamické induk nosti a proudu procházejícího cívkou potom vypo ítáme množství energie, které jsme vložili do cívky. Tuto energii potom porovnáme s energií magnetického pole. Obr. 18: simulace MEGu s jádrem z plech Fe-Si a neodymovým magnetem I [A] N. [Wb] Sdružený tok N. /I [H] Stat. induk nost E [J] Energie mag. pole B.n [T] Cívka Magnet 7 0, , , , , , , , , ,08457 Tabulka 5: Parametry magnetického obvodu pro ur ení dynamické induk nosti pro B 1T Pro ur ení p ibližné hodnoty dynamické induk nosti vztah (7) upravíme následovn : V našem p ípad : L N. / i = N.( 2-1 )/(I 2 I 1 ) (9) L ( N. 2 N. 1 )/(I 2 I 1 ) = (0, , )/(8-7) = 0, H Energii cívky vypo ítáme podle (1), kde za L dosadíme dynamickou induk nost. V následující tabulce najdete vypo ítanou energii cívky pro proudy 7 a 8A a porovnání s energií magnetického pole, kterou vypo ítal simula ní program Femm. I [A] W [J] E[J] E/W [%] 7 0, , ,23 8 1, , ,91 Tabulka 6: Vypo ítaná eneregie cívky a energie mag. pole Tabulka 6 ukazuje, že energie vypo ítaná na základ dynamické induk nosti je v tší než energie magnetického pole. Co to znamená? Neznamená to, že jsme investovali do cívky více energie než je energie pole? To rozhodn ne. To znamená pouze to, že dynamická induk nost v bod 7,5A je vyšší než je pr rná

14 14 induk nost od po átku magnetiza ní k ivky, tj. od proudu 0A. Prove me nyní stejné výpo ty pro proudy 0 a 1A. I [A] N. [Wb] Sdružený tok N. /I [H] Stat. induk nost E [J] Energie mag. pole B.n [T] Cívka Magnet 0-0, , , , , , , , ,15029 Tabulka 7: Parametry magnetického obvodu pro ur ení dynamické induk nosti pro malé proudy Dynamická induk nost pro malé proudy: L ( N. 2 N. 1 )/(I 2 I 1 ) = (-0, , )/(1-0) = 0, H I [A] W [J] E[J] E/W [%] 0 0 0, , , ,63 Tabulka 8: Vypo ítaná eneregie cívky a energie mag. pole pro malé proudy Z tabulky 8 je vid t, že na za átku magnetiza ní k ivky je pom r E/W v tší než 1. Op t to neznamená, že jsme n jakou energii ušet ili a pro vytvo ení magnetického pole jsme spot ebovali mén energie než kolik jí je uloženo v tomto poli. Znamená to pouze to, že jsme podhodnotili velikost dynamické induk nosti a že ve skute nosti je pr rná induk nost v rozmezí proudu 0 1A v tší. Z výše uvedeného m žeme u init následující záv r: Vložením permanentního magnetu do mag. obvodu jsme p i stejném proudu sice získali tší energii magnetického pole, avšak zaplatili jsme za to vyšší dynamickou induk ností, takže pro vybuzení tohoto pole spot ebujeme v ideálním p ípad stejné množství energie jako je jí obsaženo v magnetickém poli. Znamená to tedy, že z MEGu nelze erpat více energie než je vloženo do cívky? Odpov zní lze i nelze. Pokud v magnetickém obvodu na obr. 18 na levý sloupek umístíme budicí cívku a na prost edním sloupku bude cívka, z níž budeme erpat energii, tak dostaneme klasický blokující m ni s ú inností pod 100%. Magnetické pole magnetu se však p i zániku proudu v levé cívce pouze p emis uje z prost edního sloupku na levý. Toto magnetické pole magnetu indukuje v cívce na levém sloupku nap tí, které se projeví namáháním spínacího tranzistoru a m že dojít k jeho zni ení. Pokud však tuto energii vhodným zp sobem odvedeme, nejen že zachráníme tranzistor, ale získáme energii navíc. Tím vhodným zp sobem m že být další sekundární cívka s vhodn polarizovanou rychlou usm ovací diodou a odporovou zát ží. Tím se již dostáváme ke kapitole o jiných konstrukcích MEGu. Jiné konstrukce MEGu Nyní se budeme v novat novým konstrukcím MEGu. Jak bylo uvedeno výše, pot ebujeme mít krom sekundární cívky na jiném sloupku ješt jednu cívku pro sb r energie, která bude na stejném sloupku jako budicí cívka a která bude využívat energii magnetu, jehož magnetický tok byl po zániku proudu v budicí cívce p esm rován na sloupek, kde se nachází budicí cívka. Jedno z možných uspo ádání je na obr. 19, kde na levém sloupku jsou dv cívky, uprost ed je permanentní magnet a na sloupku vpravo se vzduchovou mezerou je t etí cívka. Cívka L1 je budicí a cívky L2 a L3 jsou sb rné. MEG funguje jako blokující m ni, to znamená, že sekundární cívky mají prohozené za átky a konce cívek. Cívky spolu s diodami D1 a D2 jsou zapojeny tak, aby diody vedly po vypnutí spína e S1. Jak tento MEG funguje si ukážeme pomocí simulace.

15 15 Obr. 19: MEG s magnetem uprost ed I = 2A I = 0A Obr. 20: Funkce MEGu podle obr. 19 Na obr. 20 vlevo máme situaci, kdy cívkou te e proud. Magnetický tok vybuzený cívkou L1 zp sobí, že magnetický tok permanentního magnetu je p esm rován na pravý sloupek se vzduchovou mezerou. Pravým sloupkem tedy te e tok magnetu a budicí cívky L1. Diody D1 a D2 (viz obr. 19) jsou spolu s cívkami L2 a L3 polarizovány tak, aby ve fázi, kdy cívkou L1 te e proud, byly zav ené. Jakmile dojde k vypnutí spína e S1, cívkou L1 p estane téct proud a magnetické pole vyvolané cívkou L1 za ne rychle zanikat a magnetický tok magnetu se p esm ruje na levý sloupek. V cívkách L2 a L3 se za indukovat nap tí opa né polarity a diody D1 a D2 se otev ou. Sekundární magnetické pole cívek L2 a L3 p sobí proti zm magnetického pole, jež sekundární proud vyvolalo. To znamená, že když bude odb r proudu nap íklad z cívky L3 p íliš velký, zpomalí se nár st magnetického toku v levém sloupku opa ným sm rem, takže se v cívce L2 bude indukovat menší nap tí. Opa (v p ípad velkého odb ru proud z L2) to p sobí obdobn. To znamená, že innost MEGu bude záviset na velikosti odb ru proudu z obou cívek. P i ur ité hodnot zat žovacích odpor R1 a R2 bude ú innost maximální a domnívám se, že m že být vyšší než 100%. Stejn jako u MEGu

16 16 bez vzduchové mezery vyšší ú innosti dosáhneme p i nelineární zát ži. Tento názor je podpo en zkušenostmi dalších výzkumník na poli MEGu, jako je nap íklad bulharský badatel Valeri Ivanov. Nap íklad m žeme MEG použít pro nabíjení baterií. Z principu však bychom m li z MEGu se vzduchovou mezerou získat víc energie, než kolik jí vložíme do cívky, i v p ípad, že použijeme ist odporovou zát ž. MEG na obr. 21 má budicí cívku navinutou na prost edním sloupku, vedle n jž jsou dva permanentní magnety o polovi ní ší ce. Na krajích jsou další dva sloupky vyrobené z magneticky m kkého materiálu, jež jsou odd leny mezerami. Pro simulaci jsme použili hranoly složené z plech Fe-Si o rozm rech 20 x 20 x 80 mm a dva neodymové magnety o rozm rech 10 x 20 x 40 mm. Vzduchové mezery jsou nastaveny na 1mm. Na st edním sloupku je navinuta jak primární, tak sekundární cívka. Na sloupky za vzduchovými mezerami lze umístit další dv sb rné cívky. Obr. 21: MEG se dv ma magnety proud cívkou I = 7.5A P i proudu 7,5A cívkou na st edním sloupku je magnetická indukce jak v magnetech, tak v železe kolem 1,1 Tesla. Pokud proud do cívky bude nulový, v tšina magnetického toku z magnet se bude uzavírat p es st ední sloupek, jak ukazuje následující obrázek 22. Na obr. 23 najdete simulaci p i proudu 7,5A primární cívkou bez magnet. Použití plech Fe-Si je pouze ilustra ní a nemá velký praktický význam, protože je nelze použít pro vysoké kmito ty. Pokud bychm cht li, aby výstupní výkon byl v ádu stovek watt, museli bychom použít bu amorfní nebo nanokrystalický materiál. Jádra z tohoto materiálu jsou však dost drahá. Tato konfigurace by však mohla sloužit k ov ení principu p i napájení sí ovým nap tím. V tom p ípad bychom cívku na st edním sloupku napájeli ze sít p es usm ovací diodu. Výstupní výkon by v tom p ípad byl v ádu desítek watt. Také bychom museli použít cívku s více závity a do cívky poušt t menší proud. Pro zajímavost spo ítáme, jak velký proud by cívkou tekl a kolik by cívka m la závit. i proudu 7,5A a 200 závity primární cívky je energie magnetického pole E = 0, Joul. Pokud cívku budeme napájet pulzujícím stejnosm rným nap tím ze sít, bude p íkon cívky za p edpokladu ú innosti 100% - P = E.f = 0, = 34W. P i sí ovém nap tí 230VAC bude cívkou protékat proud I = P/U = 34/230 = 148mA AC. Hodnota proudu je efektivní, proto pro záskání maximální hodnoty musíme výsledný proud vynásobit druhou odmocninou ze dvou: I max = I ef 2 = = 209,4mA. Protože ze sít odebíráme

17 17 každou druhou p lvlnu, musíme proud vynásobit ješt dv ma, takže maximální proud bude 209,4.2 = 418,8mA. Magnetomotorické nap tí Fm = I.N = 7,5A.200z = 1500Az. Pro získání stejn velkého Fm budeme pot ebovat N = Fm/I = 1500/0,4188 = 3582 závit. Ješt provedeme kontrolu velikosti induk nosti cívky. Impedance cívky je Z = U/I = 230/(2.0,148) = 777. Pokud zanedbáme inný odpor cívky, požadovanou induk nost cívky vypo ítáme z induktivní reaktance Z XL =.L = 2.f.L, takže L Z/2.f = 777/(100. ) = 2,47H Nyní v simula ním modelu nastavíme 3582 závit, proud 0,4188A a zjistíme statickou induk nost bez magnet : Statická induk nost je uvedena v ádku Flux/Current a má hodnotu 6,49H, což je víc než pot ebujeme. Proto induk nost upravíme zv tšením vzduchových mezer. P i zv tšení mezer na 5mm klesla statická induk nost bez magnet na cca 2,3H. P esnou hodnotu proudu bychom doladili m ením proudu za sou asné zm ny vzduchových mezer. Další možností by bylo navinout mén závit a mít v tší proud. V tom p ípad bychom však pot ebovali ješt autotransformátor, pomocí n hož bychom nastavili požadované nap tí, abychom dosáhli požadovaného p íkonu MEGu. Poznámka: Ve skute nosti bychom m li zjistit induk nost dynamickou s magnety, která by byla o n co tší, ale pro orientaci sta í zjistit statickou induk nost.

18 18 Obr. 22: MEG se dv ma magnety proud cívkou I = 0A Obr. 11: MEG bez magnet proud cívkou I = 7,5A Záv r: V lánku se poda ilo prokázat, že p i spln ní ur itých podmínek a p i ur ité konfuguraci magnetického obvodu, složeného z magneticky m kkého materiálu, permanentních magnet a cívek, lze erpat energii permanentních magnet a tím zvýšit ú innost blokujícího m ni e. Zvýšení ú innosti p esn spo ítat nebo nasimulovat nelze, ale je nutné ji zjistit experimentáln, protože v magnetickém obvodu dochází ke složitým interakcím, jež jsou závislé mj. na velikosti zát že. Bylo zjišt no, že vložením permanentního magnetu, který p sobí proti magnetickému poli primární cívky se zvýší dynamická induk nost, což na jedné stran zv tší nároky na energii pot ebnou pro vybuzení cívky. Na druhé stran však se zvýší celková energie magnetického pole. M žeme tedy íci, že se potvrdila platnost zákona zachování energie. Pokud uvažujeme konfiguraci podle obr. 19 a 20, kde na levémm sloupku je budicí cívka, uprost ed je permanentní magnet a na pravém sloupku se vzduchovou mezerou je sb rná (sekundární) cívka, tak pouze s t mito prvky zvýšení ú innosti nad 100% docílit nelze, protože zvýšení magnetického toku a tím i zvýšení energie magnetického pole bylo vykoupeno zvýšením dynamické induk nosti primární cívky. Je zde však ve h e ješt jeden moment, a to ten, že p i zániku magnetického pole primární cívky se magnetický tok permanentního magnetu z pravého sloupku se vzduchovou mezerou esm ruje do levého sloupku s primární cívkou. Tato zm na magnetického toku je schopna konat další práci. Pokud tomuto toku postavíme do cesty další cívku (cívka L2 na obr. 19), získáme další energii zdarma. Je to energie magnetu, jejíž p vod je z ejm v éteru, který sou asná v da neuznává.

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse III.

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse III. 1 Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse III. Ing. Ladislav Kopecký, ervenec 2016 Ve t etí ásti lánku se vrátíme k variant TH transformátoru s jádrem EE a provedeme návrh s konkrétním typem jádra.

Více

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse - 1 - Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse (c) Ing. Ladislav Kopecký, duben 2016 V lánku Bi-toroidní transformátor Thane C. Heinse byl uveden princip vynálezu Thane Heinse, jehož základní myšlenkou

Více

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse IV.

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse IV. 1 Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse IV. Ing. Ladislav Kopecký, ervenec 2016 Ve tvrté ásti lánku budeme navrhovat TH transformátor s topologií UUI s konkrétními typy jader UU a I, p emž použijeme

Více

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí - 1 - Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí (c) Ing. Ladislav Kopecký, ervenec 2015 Pro krátké doby sepnutí horního spína e se asto používá zapojení s nábojovou pumpou. P íklad takového zapojení

Více

Rezonan ní ízení reálného elektromotoru

Rezonan ní ízení reálného elektromotoru - 1 - Rezonan ní ízení reálného elektromotoru (c) Ing. Ladislav Kopecký, ervenec 2015 Chceme-li rezonan ídit elektromotor, nap íklad induk ní, musíme si uv domit, že vinutí statoru (v kombinaci s rezona

Více

Principy rezonan ního ízení BLDC motoru II

Principy rezonan ního ízení BLDC motoru II 1 Principy rezonan ního ízení BLDC motoru II Ing. Ladislav Kopecký, zá í 2016 Ve druhé ásti lánku si všimneme skute nosti, že BLDC motor, který má v rotoru magnety, má tu vlastnost, že v jeho statorových

Více

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III - 1 - Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III (c) Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2015 V p edchozí ásti tohoto lánku jsme dosp li k zapojení horního spína e se dv ma transformátory, které najdete

Více

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru 1 Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru Induktory energii ukládají, zatímco transformátory energii p em ují. To je základní rozdíl. Magnetická jádra induktor a vysokofrekven ních transformátor

Více

MEG jako dvoj inný blokující m ni

MEG jako dvoj inný blokující m ni 1 MEG jako dvojinný blokující mni (c) Ing. Ladislav Kopecký, leden 2015 K napsání tohoto lánku m inspiroval web (http://inkomp-delta.com/page3.html ) bulharského vynálezce Dmitri Ivanova, který pišel se

Více

Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed

Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed 1 Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2017 V článku Ecklinův generátor a spínaný reluktanční motor jsem popsal techniku, jak v jednofázovém reluktančním motoru

Více

ep ová ochrana tranzistoru

ep ová ochrana tranzistoru 1 ep ová ochrana tranzistoru I když spínáme ist odporovou zát ž, vznikají na kolektoru (u MOSFETu drainu) spínacího tranzistoru zákmity, které mohou mít vysokou amplitudu, jež m že tranzistor zni it. M

Více

Principy rezonan ního ízení BLDC motoru

Principy rezonan ního ízení BLDC motoru 1 Principy rezonan ního ízení BLDC motoru Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2016 Tento lánek není mín n jako návod na stavbu n jakého konkrétního za ízení, ale jeho ú elem je objasn ní princip, jak v ci fungují.

Více

REZONAN NÍ MOTOR p ehled

REZONAN NÍ MOTOR p ehled 1 REZONAN NÍ MOTOR p ehled 1. Vlastnosti sériové a paralelní rezonance. ádku Vlastnost Sériová rezonance Paralelní rezonance 1 Schéma zapojení 2 Impedance v rezonanci Nejmenší Nejv tší 3 initel jakosti

Více

Obvodová ešení rezonan ních m ni

Obvodová ešení rezonan ních m ni 1 Obvodová ešení rezonan ních m ni (c) Ing. Ladislav Kopecký, leden 2015 S rostoucím po tem spínaných zdroj nar stají i problémy s elektromagnetickým rušením. Proto se hledají stále dokonalejší metody

Více

Obvodová ešení snižujícího m ni e

Obvodová ešení snižujícího m ni e 1 Obvodová ešení snižujícího m ni e (c) Ing. Ladislav Kopecký, únor 2016 Obr. 1: Snižující m ni princip Na obr. 1 máme základní schéma zapojení snižujícího m ni e. Jeho princip byl vysv tlen v lánku http://free-energy.xf.cz\teorie\dc-dc\buck-converter.pdf

Více

REZONAN NÍ MOTOR polopat III

REZONAN NÍ MOTOR polopat III - 1 - REZONAN NÍ MOTOR polopat III (c) Ing. Ladislav Kopecký, listopad 2015 Až dosud jsme se zabývali rezonan ním ízením s použitím sériové rezonance. Sériová rezonance má vlastnosti, které ji p edur ují

Více

REZONAN NÍ MOTOR for dummies

REZONAN NÍ MOTOR for dummies - 1 - REZONAN NÍ MOTOR for dummies (c) Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2015 Tento lánek vznikl na základ diskuse pod lánkem Rezonan ní motor zdroj energie budoucnosti II na serveru NWOO, který m j lánek p

Více

Toroidní generátor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017

Toroidní generátor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017 1 Toroidní generátor Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017 Běžné generátory lze zpravidla použít i jako motory a naopak. To je důvod, proč u nich nelze dosáhnout účinnosti přesahující 100%. Příčinou je

Více

Realizace MPP regulátoru

Realizace MPP regulátoru 1 Realizace MPP regulátoru (c) Ing. Ladislav Kopecký, listopad 2014 Tento lánek navazuje na http://free-energy.xf.cz/ekologie/mppt.pdf, kde je vysv tlen problém maximalizace zisku energie z fotovoltaického

Více

Rezonanční elektromotor II

Rezonanční elektromotor II - 1 - Rezonanční elektromotor II Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku dále rozvineme a zpřesníme myšlenku rezonančního elektromotoru. Nejdříve se zamyslíme nad vhodnou konstrukcí elektromotoru. Z

Více

TROJFÁZOVÝ OBVOD SE SPOT EBI EM ZAPOJENÝM DO HV ZDY A DO TROJÚHELNÍKU

TROJFÁZOVÝ OBVOD SE SPOT EBI EM ZAPOJENÝM DO HV ZDY A DO TROJÚHELNÍKU TROJFÁZOVÝ OBVOD E POT EBI EM ZAPOJENÝM DO HV ZDY A DO TROJÚHELNÍKU Návod do m ení Ing. Vít zslav týskala, Ing. Václav Kolá Únor 2000 poslední úprava leden 2014 1 M ení v trojázových obvodech Cíl m ení:

Více

Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ

Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ USMĚRŇOVAČE Usměrňovače sloužá k usměrněná střádavâch proudů na proudy stejnosměrnã. K vlastnámu usměrněná se použávajá diody, ať již elektronky, či polovodičovã. Elektronkovã usměrňovače - tzv.eliminçtory-

Více

Flyback converter (Blokující měnič)

Flyback converter (Blokující měnič) Flyback converter (Blokující měnič) 1 Blokující měnič patří do rodiny měničů se spínaným primárním vinutím, což znamená, že výstup je od vstupu galvanicky oddělen. Blokující měniče se používají pro napájení

Více

T i hlavní v ty pravd podobnosti

T i hlavní v ty pravd podobnosti T i hlavní v ty pravd podobnosti 15. kv tna 2015 První p íklad P edstavme si, ºe máme atomy typu A, které se samovolným radioaktivním rozpadem rozpadají na atomy typu B. Pr m rná doba rozpadu je 3 hodiny.

Více

REZONAN NÍ MOTOR polopat IV

REZONAN NÍ MOTOR polopat IV - 1 - REZONAN NÍ MOTOR polopat IV (c) Ing. Ladislav Kopecký, listopad 2015 V minulém lánku, který byl zam en na paralelní rezonanci, jsme srovnávali vlastnosti sériového a paralelního rezonan ního obvodu.

Více

Vítězslav Bártl. červen 2013

Vítězslav Bártl. červen 2013 VY_32_INOVACE_VB19_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

Návrh toroidního generátoru

Návrh toroidního generátoru 1 Návrh toroidního generátoru Ing. Ladislav Kopecký, květen 2018 Toroidním generátorem budeme rozumět buď konstrkukci na obr. 1, kde stator je tvořen toroidním jádrem se dvěma vinutími a jehož rotor tvoří

Více

Návrh rezonan ního ízení jednofázového motoru

Návrh rezonan ního ízení jednofázového motoru 1 Návrh rezonan ního ízení jednofázového motoru (c) Ing. Ladislav Kopecký, erven 2015 V tomto lánku si na p íkladu reálného induk ního jednofázového motoru ukážeme n kolik zp sob, jak jej žeme rezonan

Více

REZONAN NÍ MOTOR polopat V

REZONAN NÍ MOTOR polopat V 1 REZONAN NÍ MOTOR polopat V (c) Ing. Ladislav Kopecký, listopad 2015 V minulé ásti jsme skon ili návrhem oscilátoru se sériovým RLC obvodem a ší kovou modulací (PWM) simulující harmonický pr h napájení.

Více

Ověření principu motorgenerátoru

Ověření principu motorgenerátoru Ověření principu motorgenerátoru Ing. Ladislav Kopecký, prosinec 27 Nejdříve stručně popíšeme, o co se jedná. Základem je dvoufázový generátor, který má minimálně dvě statorové cívky a jejich výstupní

Více

Elektromechanický oscilátor

Elektromechanický oscilátor - 1 - Elektromechanický oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku si ukážeme jeden ze způsobů, jak využít silové účinky cívky s feromagnetickým jádrem v rezonanci. I člověk, který neoplývá technickou

Více

3. Elektromagnetické pole 68 3.1. Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68

3. Elektromagnetické pole 68 3.1. Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68 1. Základní zákony elektromagnetismu 6 1.1. Zákon elektromagnetické indukce 6 1.2. Spřažený tok vzduchové cívky 12 1.3. Spřažený tok cívky s feromagnetickým jádrem 17 1.4. Druhá Maxwellova rovnice 18 1.4.1.

Více

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ] 5. Elektromagnetická indukce je děj, kdy ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli a protíná magnetické, indukční čáry, vzniká elektrické napětí. Vodič se stává zdrojem a je to nejrozšířenější způsob

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

Skalární sou in. Úvod. Denice skalárního sou inu

Skalární sou in. Úvod. Denice skalárního sou inu Skalární sou in Jedním ze zp sob, jak m ºeme dva vektory kombinovat, je skalární sou in. Výsledkem skalárního sou inu dvou vektor, jak jiº název napovídá, je skalár. V tomto letáku se nau íte, jak vypo

Více

m = V = Sv t P i tomto pohybu rozpohybuje i tekutinu, kterou má v cest. Hmotnost této tekutiny je nepochybn

m = V = Sv t P i tomto pohybu rozpohybuje i tekutinu, kterou má v cest. Hmotnost této tekutiny je nepochybn Odpor vzduchu JAKUB BENDA, MILAN ROJKO Gymnázium Jana Nerudy, Praha V kroužku experimentální fyziky jsme ov ovali vztah: F = ½ SC v (1) V tomto vztahu je F odporová aerodynamická síla p sobící na t leso

Více

Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení územního samosprávného celku Obec Mi kov za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název ÚSC: Obec

Více

Návrh obvodu snubberu - praktické tipy

Návrh obvodu snubberu - praktické tipy 1 Návrh obvodu snubberu - praktické tipy Snubbery (snubber = tlumi ) se používají pro omezování p echodových jev a pomáhají snižovat EMI (electromagnetic interference). 1. Zm te kruhovou frekvenci na MOSFETu

Více

e²ení systém lineárních rovnic pomocí s ítací, dosazovací a srovnávací metody

e²ení systém lineárních rovnic pomocí s ítací, dosazovací a srovnávací metody e²ení systém lineárních rovnic pomocí s ítací, dosazovací a srovnávací metody V praxi se asto setkávame s p ípady, kdy je pot eba e²it více rovnic, takzvaný systém rovnic, obvykle s více jak jednou neznámou.

Více

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny: AKČNÍ ČLENY Prostřednictvím akčních členů působí regulátor přímo na regulovanou soustavu. Akční členy nastavují velikost akční veličiny tj. realizují vstup do regulované soustavy. Akční veličina může mít

Více

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Model dvanáctipulzního usměrňovače Ladislav Mlynařík 1 Model dvanáctipulzního usměrňovače Klíčová slova: primární proud trakčního usměrňovače, vyšší harmonická, usměrňovač, dvanáctipulzní zapojení usměrňovače, model transformátoru 1 Úvod

Více

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší

Více

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Pokusy s kyvadly II B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Soubor pokus voln navazuje na p ísp vek Pokusy s kyvadly, uvedený na druhém ro níku Veletrhu nápad, Plze 1997.

Více

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru) http://www.coptkm.cz/ Regulace otáček stejnosměrných motorů pomocí PWM Otáčky stejnosměrných motorů lze řídit pomocí stejnosměrného napájení. Tato plynulá regulace otáček motoru však není vhodná s energetického

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Rovnice a jejich soustavy Petra Směšná žák měří dané veličiny, analyzuje a zpracovává naměřená data, rozumí pojmu řešení soustavy dvou lineárních rovnic,

Více

Integrování jako opak derivování

Integrování jako opak derivování Integrování jako opak derivování V tomto dokumentu budete seznámeni s derivováním b ºných funkcí a budete mít moºnost vyzkou²et mnoho zp sob derivace. Jedním z nich je proces derivování v opa ném po adí.

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Elektrické napětí Elektrické napětí je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body v prostoru.

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

LC oscilátory s transformátorovou vazbou 1 LC oscilátory s transformátorovou vazbou Ing. Ladislav Kopecký, květen 2017 Základní zapojení oscilátoru pro rezonanční řízení motorů obsahuje dva spínače, které spínají střídavě v závislosti na okamžité

Více

Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže. Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9

Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže. Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9 Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9 Klí ová slova : katodická ochrana, elektrická polarizovaná drenáž, bludné proudy Anotace lánek

Více

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006 Přístroje a metody pro měření elektrických veličin Skripta Školní rok : 2005/ 2006 Modul: Elektrické měření skripta 3 MĚŘENÍ VELIČIN Obor: 26-46-L/001 - Mechanik elektronik --------------------------------------------

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz 1. Který ideální obvodový prvek lze použít jako základ modelu napěťového zesilovače? 2. Jaké obvodové prvky tvoří reprezentaci nesetrvačných vlastností reálného zesilovače? 3. Jak lze uspořádat sčítací

Více

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21 EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21 Ing. Markéta Bolková, Ing. Karel Hoder, Ing. Karel Spá il MEgA M ící Energetické Aparáty, a.s. V uplynulém období bylo vyvinuto komplexní ešení pro sb r a analýzu dat protikorozní

Více

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II 1 LC oscilátory s transformátorovou vazbou II Ing. Ladislav Kopecký, květen 2017 V první části článku jsme skončili u realizací oscilátoru s reálným spínačem. Nyní se opět vrátíme k základní idealizované

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Elektromagnetismus 163

Elektromagnetismus 163 Elektromagnetismus 163 I I H= 2πr Magnetické pole v blízkosti vodi e s proudem x r H Relativní permeabilita Materiály paramagnetické feromagnetické (nap. elezo, nikl, kobalt) diamagnetické Ve vzduchu je

Více

Bi-toroidní transformátor Thane C. Heinse

Bi-toroidní transformátor Thane C. Heinse 1 Bi-toroidní transformátor Thane C. Heinse Thane vyvinul, otestoval a nechal si patentovat uspo ádání transformátoru, kde výstupní výkon jeho prototypu je t icetkrát vyšší než vstupní výkon. Dosáhl toho

Více

Protherm POG 19 Protherm POG 24

Protherm POG 19 Protherm POG 24 Protherm POG 19 Protherm POG 24 Rozměry A B C D E I J POG 19 287 360 703 655 154 110 306 POG 24 287 360 703 718 163 125 306 2 Technické parametry POG Obecné parametry 19 24 Maximální tepelný příkon kw

Více

RNÉ MATERIÁLY. PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z , 13:19 hodin

RNÉ MATERIÁLY. PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z , 13:19 hodin Strana 1 z 11 RNÉ MATERIÁLY PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 14.11.2012, 13:19 hodin Kód probanda íjmení Jméno k Objednavatel el testování 3D60001025 íklad - Sériové íslo: Verze íslo: Vyhodnoceno: BFC6BC9F0D91

Více

REZONAN NÍ MOTOR polopat

REZONAN NÍ MOTOR polopat 1 REZONAN NÍ MOTOR polopat (c) Ing. Ladislav Kopecký, zá í 2015 V tomto lánku jsou shrnuty základní poznatky o rezonan ním motoru. Výklad bude pojat co nejsrozumiteln ji pro širokou tená skou obec. Proto

Více

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY Návody do měření Září 2009 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Měření zemního odporu zemniče Úkol

Více

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv http://www.coptkm.cz/ Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv Popis zapojení V zapojení jsou dobře znatelné tři hlavní části. První z nich je napájecí obvod s regulátorem výkonu, druhou je pak následně

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu FYZK. OČNÍK a polovodičích - v krystalové mřížce kovů - valenční elektrony - jsou společné všem atomům kovu a mohou se v něm volně pohybovat volné elektrony Elektronová vodivost kovů Teorie elektronové

Více

Vektory. Vektorové veli iny

Vektory. Vektorové veli iny Vektor je veli ina, která má jak velikost tak i sm r. Ob tyto vlastnosti musí být uvedeny, aby byl vektor stanoven úpln. V této ásti je návod, jak vektory zapsat, jak je s ítat a od ítat a jak je pouºívat

Více

Rušení ší ící se po vedení

Rušení ší ící se po vedení 1 Potla ení vysokofrekven ního rušení spínaných zdroj Spínané zdroje generují vysokofrekven ní rušení vlivem spínání o vysoké frekvenci. Toto rušení se ší í vzduchem pomocí elektromagnetického pole nebo

Více

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II 1 LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II Ing. Ladislav Kopecký, květen 2017 V první části článku jsme navrhli základní verzi tohoto oscilátoru a prozkoumali jeho vlastnosti. Zjistili jsme například,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3. Demodulátory Demodulace Jako demodulace je označován proces, při kterém se získává z modulovaného vysokofrekvenčního

Více

Simulátor EZS. Popis zapojení

Simulátor EZS. Popis zapojení Simulátor EZS Popis zapojení Při výuce EZS je většině škol využíváno panelů, na kterých je zpravidla napevno rozmístěn různý počet čidel a ústředna s příslušenstvím. Tento systém má nevýhodu v nemožnosti

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

Polovodiče Polovodičové měniče

Polovodiče Polovodičové měniče Polovodiče Polovodičové měniče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I ELEKTRONIKA Podoblast elektrotechniky která využívá

Více

1 Úvod. 2 Pom cky. 3 Postup a výsledky. 3.1 Ov ení vlastností fotoodporu

1 Úvod. 2 Pom cky. 3 Postup a výsledky. 3.1 Ov ení vlastností fotoodporu Název a íslo úlohy #9 - Detekce optického zá ení Datum m ení 25. 2. 2015 M ení provedli Tereza Schönfeldová, David Roesel Vypracoval David Roesel Datum 27. 2. 1015 Hodnocení 1 Úvod Fotodetektory jsou p

Více

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1 - 1 - Experimenty se sériovou rezonancí LC (c) Ing. Ladislav Kopecký Pokud jste přečetli nebo alespoň prohlédli články zabývající se simulacemi LC obvodů, které mají představovat rezonanční řízení střídavých

Více

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2 Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2 Příklad osazení A Příklad osazení B Příklad osazení C STN-DV2 je aplikací zaměřenou především na návěstidla, případně cívkové přestavníky výměn.

Více

Vektor náhodných veli in - práce s více prom nnými

Vektor náhodných veli in - práce s více prom nnými Vektor náhodných veli in - práce s více prom nnými 12. kv tna 2015 N kdy k popisu n jaké situace pot ebujeme více neº jednu náhodnou veli inu. Nap. v k, hmotnost, vý²ku. Mezi t mito veli inami mohou být

Více

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Návrh rotujícího pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Ing. Jan Němec, Doc.Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních

Více

Toroid magnet motor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017

Toroid magnet motor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017 1 Toroid magnet motor Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017 Vynalézt motor poháněný pouze silou magnetů je snem mnoha alternativních badatelů na poli tzv. free energy. Na internetu existuje nepřeberné množství

Více

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor

Více

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení Převodník RS232 na proudovou smyčku S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení 28. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m CL232 Katalogový list Vytvořen:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 Obsah Strana Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 1. Úvod a účel použití...2 Doplňující vybavení testovacího přístroje (kontrola zařízení se střídavým napětím)...3 2. Bezpečnostní

Více

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena.

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena. SN č. 25/1990 Mende 169W (1931) Zpracoval: Ing. Miroslav Beran Skříň: Dvoudílná. Horní část (tělo skříně) je výlisek z tmavohnědého bakelitu, dolní (sokl) je lakovaný výlisek z plechu. Zadní stěna plechová,

Více

Název: Autor: Číslo: Srpen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Srpen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus Vlastní indukčnost Ing. Radovan

Více

Rezonanční elektromotor

Rezonanční elektromotor - 1 - Rezonanční elektromotor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Použití elektromechanického oscilátoru pro převod energie cívky v rezonanci na mechanickou práci má dvě velké nevýhody: 1) Kmitavý pohyb má menší

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Přechodové děje při startování Plazmatronu

Přechodové děje při startování Plazmatronu Přechodové děje při startování Plazmatronu Ing. Milan Dedek, Ing. Rostislav Malý, Ing. Miloš Maier milan.dedek@orgrez.cz rostislav.maly@orgrez.cz milos.maier@orgrez.cz Orgrez a.s., Počáteční 19, 710 00,

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P. ZADÁNÍ: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-900P. 1) Pomocí vestavěného kalibrátoru zkontrolujte nastavení zesílení vertikálního zesilovače, eventuálně nastavte prvkem "Kalibrace citlivosti". Změřte

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY Stránka. 27 z 50 3.2. ASOVÝ POSTUP PRACÍ - rok 2009 3.2.0. P EHLED DÍL ÍCH CÍL PLÁNOVANÉ 2009 íslo podrobn Datum pln ní matematicky formulovat postup výpo t V001 výpo etní postup ve form matematických

Více

1 Úvod. 2 Pom cky. 3 Postup a výsledky. 3.1 M ení p enosové funkce ve frekven ní oblasti

1 Úvod. 2 Pom cky. 3 Postup a výsledky. 3.1 M ení p enosové funkce ve frekven ní oblasti Název a íslo úlohy #7 - Disperze v optických vláknech Datum m ení 14. 5. 2015 M ení provedli Tereza Schönfeldová, David Roesel Vypracoval David Roesel Datum 19. 5. 2015 Hodnocení 1 Úvod V této úloze jsme

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN

EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN 332000-6-61 Pou ití: ení spojitosti Zkratový proud > 200 ma. M ení probíhá s automatickým epólováním

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir Návod na montáž, připojení a obsluhu ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir CZ verze 1.2 Obsah 1. Popis zařízení... 3 2. Technické údaje... 3 3. Zapojení UPS TERMOSTATU...

Více

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení 1. Začátek práce na projektu Nejprve je třeba pečlivě promyslet všechny detaily projektu. Pouze bezchybné zadání úkolů a ovládání aplikace nezaručuje úspěch projektu jako takového, proto je přípravná fáze,

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující

Více