Renesance renesance roïmberského letohrádku Kratochvíle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Renesance renesance roïmberského letohrádku Kratochvíle"

Transkript

1 Renesance renesance roïmberského letohrádku Kratochvíle Zuzana Vaverková A NOTACE: Text rekapituluje v chodiska, metody a pracovní postup pfii opravách, restaurování, instalaci a vytváfiení prohlídkové trasy renesanãního letohrádku Kratochvíle v letech Renesanãní letohrádek typu Kratochvíle má na sever od Alp jen minimum obdob, pfiesto zpûsob jeho prezentace nechával po dlouhou dobu jeho renesanãní tváfi stranou zájmu náv tûvníkû. 1 Vroce 2004 byla na zámku Kratochvíle ukonãena expozice animovaného filmu, která vznikla ve spolupráci s tehdej ím Krátk m filmem Praha a b val m Krajsk m stfiediskem památkové péãe a ochrany pfiírody v âesk ch Budûjovicích. Expozice kvalitních a ãasto i velice populárních artefaktû byla v renesanãním letohrádku otevfiena v roce PfiestoÏe toto vyuïití generovalo vysokou náv tûvnost, bylo od zaãátku patrné, Ïe dan zpûsob muzeální instalace není Èastn. Pfiedimenzované sklenûné vitríny zahlcovaly prostory této unikátní památky a neumoïàovaly vnímat její umûleckou i kulturnûhistorickou jedineãnost. Zájem vefiejnosti o Kratochvíli nicménû otevfiel moïnosti k zahájení komplexní stavební rekonstrukce celého areálu vãetnû postupného restaurování unikátní malífiské a tukové v zdoby. V echny tyto úpravy, které zapoãaly restaurováním zámecké kaple a ohradních zdí a obnovením funkce vodního pfiíkopu, jenï byl po tfiech stech letech znovu napu tûn, smûfiovaly k navrácení zámku a celého jeho okolí do podoby, jakou mûl v dobû krátce po svém vzniku, kdy pfiedstavoval ojedinûl komplex renesanãní architektury v âechách. Po ukonãení provozu expozice animovaného filmu se hledala i nová podoba vily. Zámûrem projektu, kter byl vefiejnosti prezentován jako renesance renesance, byla rehabilitace vily jako renesanãního lusthausu dvou posledních roïmbersk ch vladafiû a v zachovan ch dotycích téï jejich eggenbersk ch následovníkû. Tvorba expozice byla rozvrïena do pûti let, bûhem nichï se aniï by byl objekt pro vefiejnost plnû uzavfien kaïdoroãnû otevírala ãást nové prohlídkové trasy. Náv tûvníci mohli navíc pfiihlíïet prûbûhu specializovan ch oprav, na nûï pruïnû reagoval i zpûsob prûvodcovského v kladu. Restaurátorsk m a instalaãním pracím vïdy pfiedcházela rozsáhlá stavební pfiíprava interiérû. 2 Velmi dobfie 1 se osvûdãila úzká spolupráce stavebního, restaurátorského a instalaãního t mu, která byla nutn m pfiedpokladem jednotného pfiístupu k celkové koncepci. 3 Pfiedev ím bylo zapotfiebí odstranit celou fiadu novodob ch a k památce velmi necitliv ch zásahû souvisejících s expozicí animovaného filmu. Osvûtlení historick ch interiérû a dobovû odpovídající úpravy podlah bylo nutno fie it s respektem k pûvodní historické funkci jednotliv ch prostor a jejich komunikaãních vazeb na konci 16. století. Pomohly je odhalit novû objevené archivnû dochované roïmberské a eggenberské inventáfie. 4 Zbytky je- 1 âásti tohoto textu byly variantnû publikovány: VAVER- KOVÁ, Zuzana. Renesanãní interiéry letohrádku Kratochvíle. In PÁNEK, Jaroslav; FUâÍKOVÁ, Eli ka; GAÎI, Martin; LAVIâKA, Roman; PAVELEC, Petr; IMUNEK, Robert (red.). RoÏmberkové: Rod ãesk ch velmoïû a jeho cesta Obr. 1. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), pohled do vstupního sálu s vitrínami Krátkého filmu. (Foto archiv NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích) dûjinami. âeské Budûjovice : Národní památkov ústav, 2011, s ISBN ; VAVERKOVÁ, Zuzana. Renesance renesance zámku Kratochvíle. TamtéÏ, s Pfiítomn text klade vût í dûraz na konkrétní postupy obnovy objektu. 2 Vedle investiãního oddûlení NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích (Eva Jaro ová) na práce pfii kontrolních dnech dohlíïeli odborní pracovníci NPÚ ÚP v Praze (PhDr. Alena Horynová, Ing. arch. Ondfiej efcû, Mgr. Jan Holeãek). 3 Garantem expozice byla Mgr. Zuzana Vaverková a spolupracovníky Mgr. Mája Havlová, PhDr. Ludmila Ourodová, Mgr. Petr Pavelec a Mgr. Katefiina Cichrová. 4 STEJSKAL, Ale. Re er e inventáfiû letohrádku Kratochvíle v pfiedbûlohorském období. Rkp. âeské Budûjovice, Rukopis je uloïen v archivu NPÚ ÚOP âeské Budûjovice. 418

2 2 3 Obr. 2. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), pohled do loveckého sálu s vitrínami expozice krátkého filmu. (Foto Hugo Moc, 2004) Obr. 3. Jindfiich de Veerle, Veduta mûsta Netolic a okolí, Detail letohrádku Kratochvíle s renesanãní podstfie ní fiímsou a stfiechou. (Foto Hugo Moc, 2011) Obr. 4. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), dvefie mezi zlat m a vladafiov m pokojem s Eggenbergsk mi erbovními symboly. (Foto Hugo Moc, 2010) diné renesanãní dochované dlaïby ze zlatého a patrnû také horního sálu byly jiï v 19. století Schwarzenbergy vsazeny do ostûní rondelu zbrojnice a nûkter ch prostor spodní ãásti Adolfovy vû- Ïe pfii pfiestavbû zámku Hluboká. Do zlatého sálu byla proto zhotovena kopie této renesanãní dlaïby, v dal ích prostorách vily byla poloïena stará pûdová cihlová dlaïba, v privátních interiérech byla provedena rekonstrukce dfievûn ch kazetov ch podlah podle historick ch analogií dochovan ch na jin ch renesanãních objektech. 5 Velmi nároãnou souãástí tvorby interiérû bylo fie ení osvûtlení, které muselo splàovat kritérium bezpeãnosti podle souãasn ch norem, nesmûlo vyïadovat destruktivní zásahy do historick ch omítek a zároveà mûlo vytvofiit zdání optimální dobové atmosféry. Ve vile byly postupnû osazeny více neï ãtyfii desítky osvûtlovacích tûles, zhotoven ch v iroké materiálové kále podle dochovan ch nebo doloïen ch dobov ch analogií. V roba nov ch svûtel respektovala nejen dobové tvarosloví, n brï i odpovídající historické technologie. Iluzi Ïivého plamene pomáhají vytváfiet Ïárovky s kmitav m doutnav m v bojem, které reagují i na slabé proudûní vzduchu. Vût ina elektroinstalace byla vzhledem k nástûnné v zdobû vedena novû rekonstruovan mi podlahami. SoubûÏnû se stavebními pracemi probíhaly rozsáhlé restaurátorské práce na rehabilitaci freskové i tukové v malby, 6 kterou vytvofiili v letech italsk tukatér Antonio Melana a malífi Georg Widmann z Braunschweigu se sv mi spolupracovníky. Restaurátorské práce byly zahájeny v roce 2005 v nejreprezentativnûj ích prostorách vily, a to ve zlatém sále, malém zlatém pokoji a následující komofie, dnes zvané pokoj vladafie. 7 Jejich mimofiádn v znam je dán jiï dobovû uïívan mi pfiívlastky zlat. Nástûnná malba v tûchto místnostech byla za pinûná, zprá kovatûlá a zlacené tuky kompletnû zabíleny. Na základû restaurátorsk ch prûzkumû 8 byla obnovena polychromie a zlacení tukové v zdoby v obou men ích pokojích vãetnû retu í malífisky proveden ch tapetov ch vzorû na stûnách a groteskov ch motivû v klenebních v seãích. Velká pozornost byla vûnována restaurování obrazov ch polí v lunetách a pûti 9 obrazov m polím na klenbû zlatého pokoje, pfiedstavujícím postavy starozákonní legendy o Samsonovi a Dalile. Obrazy na klenbû, jejichï pfiedlohou byly mûdirytiny uznávaného rytce rudolfínské doby Rafaela Sadelera, stejnû jako postavy dvou antick ch bohyà jsou dílem Widmannov m, obrazy v lunetách byly malovány jeho spolupracovníkem podle ilustrací Johanna Bocksbergra a Josta Ammana k Frankfurtské bibli. 5 Napfiíklad SHZ âesk Krumlov, SZ Telã a SZ Velké Losiny. 6 Restaurátorsk t m pracoval pod vedením Zuzany Wichterlové, DiS. Tento t m provádûl od dubna 2002 postup- 4 nû restaurování omítek vily, které navázalo na pfiedchozí restaurátorské práce z let a ãásteãnû je doplnilo a korigovalo. 7 Práce realizoval kolektiv restaurátorû pod vedením ak. mal. Jifiího âecha. 8 Restaurátorská zpráva k restaurování nástûnn ch maleb a tukû v loïnici Viléma z RoÏmberka, fiíjen prosinec 2005, restaurátofii: Hana Bûlinová, DiS., Jifií Bláha, DiS., Katefiina Krhánková, DiS., Michal rûtek, Mgr. Jana Waissarová, Martin Zme kal, um. pozl. Rukopis uloïen v archivu NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích, inv. ã. 3365A, Restaurátorská zpráva a dokumentace k restaurování maleb a tukû v tzv. zlatém pokoji, ãervenec-prosinec 2006, restaurátofii: Jifií Bláha, DiS., ak. mal. Jifií âech, Katefiina Kahánková, DiS., Michal rûtek, Mgr. Jana Waissarová. Rukopis uloïen v archivu NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích, inv. ã

3 6 5 Obr. 5. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), prûhled z takzvaného zlatého do vladafiova pokoje. Stav po restaurování a instalaci. (Foto Hugo Moc, 2010) Obr. 6. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), pohled do takzvaného zlatého pokoje s vestavûnou skfiíní. Stav pfied restaurováním a instalací. (Foto Zuzana Vaverková, 2005) Obr. 7. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), pohled do takzvaného zlatého pokoje s vestavûnou skfiíní. Stav po restaurování a instalaci. (Foto Hugo Moc, 2010) 7 Zcela neoãekávan m pfiekvapením bylo zji tûní, Ïe tvarovû celkem nezajímavá, jednodu e kazetovaná kfiídla vestavûné skfiínû v zlatém pokoji skr vají pod nûkolika vrstvami olejového nátûru témûfi ze tfií ãtvrtin dochovanou originální malífiskou v zdobu. Malba je provedena na kfiídov podklad mastnou temperou nebo olejem. 10 Lícová strana dvefií je dûlena jednoduch m li tov m kazetováním do ãtyfi polí, ve kter ch se stfiídají motivy modr ch ptáãkû papou kû, sedících na vrcholu esovitû prohnuté haluze s listy a ovocem (jablka, hru ky, pomeranã, ananas). Kazety jsou orámovány irok mi okrov mi pásy s mramorováním, v rozích pfieru en mi kulovit mi modr mi terãi iluzivnû vystínovan mi do podoby koule. Souãasnû byl na levé ãásti vestavûné skfiínû rovnûï pod monochromními olejov mi a vápenn mi nátûry objeven velmi zajímav v jev: pod rozhrnut m zelen m závûsem je znázornûna opice vcházející do místnosti, se sklenicí vína na hlavû. Na pravé stranû vestavûné skfiínû byly zji tûny stopy iluzivního vzoru zavû en ch textilních tapet, shodného s v malbou místnosti. Tato ãást skfiínû patfií evidentnû k pûvodnímu roïmberskému inventáfii. Napovídá tomu jak souvislost v zdoby ãásti skfiínû a stûny, tak i man ristické ztvárnûní opice. Jde o tematiku v jevu v renesanci a man rismu oblíbenou, ãasto s mravoliãn m podtextem, kdy v zobrazen ch alegorick ch scénách zvífiata vystupují a jednají jako lidé. 11 V tvarné provedení v jevu má evidentnû jin rukopis a barevnost a nemá Ïádnou souvztaïnost s dekorativním ztvárnûním kfiídel skfiínû. Pfii prûzkumu vysazen ch a odloïen ch dvefiních kfiídel v pûdním prostoru vily, která tam byla umístûna patrnû pfii úpravû interiérû pro expozici loutkového filmu, byl uãinûn dal í objev, kter potvrdil pfiedpokládan ãasov horizont prvního nálezu na dvefiích skfiínû. 12 Pod nûkolika vrstvami 10 Restaurátorská zpráva a dokumentace k malované vestavûné skfiíni ve zlatém pokoji a k malovan m dvefiím mezi zlat m sálem a zlat m pokojem RZ Rukopis uloïen v archivu NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích. 11 Napfi. alegorie lechtické spoleãnosti u Nicolase Verendaela, Hostina opic a koãek, ãi nástûnná freska v Zajeãím sále SZ Buãovice Zajíci vzdávají hold svému králi (okolo roku 1581). 420

4 Obr. 8. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), jeden ze tukov ch reliéfû Antonia Melany na klenbû zlatého sálu. Stav pfied restaurováním, ve spodní ãásti neumûlé druhotné doplàky. (Foto Zuzana Vaverková, 2005) Obr. 9. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), jeden ze tukov ch reliéfû Antonia Melany na klenbû zlatého sálu. Stav po restaurování a rekonstrukci spodní ãásti dle grafické pfiedlohy. (Foto Zuzana Vaverková, 2010) Obr. 10. Grafická pfiedloha Jobsta Ammana k Liviov m Dûjinám íma, jiï Jobst Amann uïil pro v zdobu zlatého sálu. (Foto archiv NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích) Obr. 11. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), fragment kachlov ch kamen nalezen v zásypu podlahy zlatého sálu (Foto Zuzana Vaverková, 2005) vápenného a vrchního syntetického nátûru byla nalezena pûvodní malba s eggenberskou erbovní symbolikou. Na jedné, lépe dochované stranû kfiídla jsou centrálním motivem ve dvou v plních kotva a tfii havrani nesoucí korunku. Na druhé stranû dvefií se v dûsledku rozsáhlého po kození vlhkostí podafiilo zachovat a zakonzervovat pouze neidentifikovan fragment ve spodní v plni. Rámování dvefií zdobené v rozích obdobn mi motivy iluzivních terãû dávají oba tyto nálezy do pfiímé ãasové souvislosti a pravdûpodobnû pocházejí z rané eggenberské drïby Kratochvíle. Restaurované dvefie byly umístûny do kamenného ostûní mezi zlat m a vladafiov m pokojem, které pfiesnû odpovídá jejich rozmûru a evidentnû souvisí svou heraldickou v zdobou s dal ími dochovan mi dvefimi z eggenberského období mezi zlat m pokojem a zlat m sálem. V roïmbersk ch a postroïmbersk ch inventáfiích 13 jsou dochovány záznamy, Ïe tyto tfii nejhonosnûj í místnosti záfiící zlatem doplàovalo i dal í, neménû skvostné vybavení a doplàky. Inventáfie uvádûjí v tûchto místnostech zlacené zámky a panty na dvefiích a ve zlatém pokoji, zfiejmû na místû dne ní malované skfiínû, almaru zlacenou, ve zdi zamknutou. Tento stav je zaznamenán je - tû v roce 1608, kdy Kratochvíle byla jiï nûkolik let v majetku císafiské koruny, i kdyï nebyla samotn m císafiem Rudolfem II. nikdy nav tívena. V roce 1611 v ak byla Kratochvíle pfiepadena pasovsk mi Ïoldáky, ktefií pod zá titou pasovského arcibiskupa Leopolda Habsburského devastovali jiïní âechy. Dobové prameny uvádûjí, Ïe vytrhali zlacené zámky i panty, pobofiili kachlová kamna, vytloukli okenní tabulky, ukradli zámek vstupních dvefií a zpûsobili dal í kody celkem za 180 kop mí eàsk ch. Se zámky a panty padla za obûè zfiejmû také dvefiní kfiídla. S tímto stavem se patrnû museli vyrovnávat je tû po letech noví majitelé Kratochvíle vévodové z Eggenberku, ktefií získali v roce 1623 zámeãek spolu s ãeskokrumlovsk m pan- 12 Restaurátorská zpráva a dokumentace k malované vestavûné skfiíni ve Zlatém pokoji a k malovan m dvefiím mezi Zlat m sálem a Zlat m pokojem RZ Rukopis uloïen v archivu NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích. 13 Inventáfie z roku 1601 a 1608 viz archivní re er e STEJSKAL, Ale, cit. v pozn

5 stvím jako váleãné od kodnûní od císafie Ferdinanda II. 14 V souvislosti s restaurátorsk mi pracemi na mobiliáfii byla restaurována také jediná dochovaná dvefiní kfiídla z doby roïmberské, nesoucí na v plních roïmberské a pern tejnské erbovní symboly. Na místo chybûjícího zámku byl osazen po restaurování jeden ze vzácnû dochovan ch renesanãních závorov ch zámkû, zdoben leptan m krytem, kter byl v minul ch letech nalezen v zásypu. PÛvodní umístûní roïmbersk ch dvefií neznáme (byly rovnûï odloïeny na pûdu), vzhledem ke své historické hodnotû jsou dnes na místû nedochovan ch pûvodních dvefií ve vstupu z dolního sálu do dvofianské svûtnice. Nejv znamnûj í promûnu po restaurování zaznamenal zlat sál. 15 Díky systematické badatelské pfiípravû restaurátorského t mu se podafiilo dohledat v knihovnû Kunsthistorisches Museum ve Vídni grafické pfiedlohy 16 Jobsta Ammana k Liviov m Dûjinám íma, které Antonio Melana pfievedl do tukov ch reliéfû klenby zlatého sálu. Nález tûchto pfiedloh znamenal velk prûlom do kritického postoje k minul m, byè jiï dnes historick m pokusûm o doplnûní chybûjících ãástí tukov ch polí s figurálními v jevy. Jejich umûlecká hodnota byla vïdy velmi diskutabilní. Na základû jednoznaãné identifikace pfiedloh byly zhotoveny grafické návrhy chybûjících ãástí, odstranûny degradující doplàky a rekonstruovány pûvodní reliéfy. Rehabilitace povrchové úpravy zlacení tukû v plném rozsahu pûvodního stavebníkova zámûru, doplnûné barevn mi akcenty ãerven ch roïmbersk ch rûïí, s centrálním zlacen m roïmbersk m jezdcem obklopen m polychromovan mi erby ãtyfi Vilémov ch manïelek vrátilo zlatému sálu jeho ohromující dojem, kter jej ãiní na na em území jedineãn m. Díky vysoce profesionálnímu pfiístupu restaurátorského t mu se téï podafiilo úspû nû vyfie it nûkteré z letit ch problémû, ohroïujících zachování autentick ch prvkû v zdoby. Ve dvofianské jídelnû se podafiilo pomocí speciálních spirálov ch kotev staticky zajistit a stabilizovat velké ãásti v zdoby, jejichï stav hrozil celoplo n m odpadnutím. T kalo se to i dominantního motivu v zdoby malby slona. V dvofianské svûtnici a v dolní síni bylo na základû v sledkû chemického rozboru a nov ch moïností pokroãilé sanaãní technologie odstranûno rûïové, esteticky degradující zabarvení stûn zpûsobené plísnûmi, na coï nebylo moïné pfii pfiedchozím restaurování maleb v sedmdesát ch letech minulého století je tû najít Ïádnou metodu. 17 Posledním nov m nálezem, kter bohuïel nelze rehabilitovat, ale je velmi cenn pro pfiiblíïení pfiedstavy o interiérovém vybavení zlatého sálu, byl nález fragmentû bohatû polychromovan ch renesanãních kamen v jednom ze zásypû. (Obr. 11) Jejich odborn prûzkum potvrdil, Ïe se jednalo o mimofiádnû exkluzivní kamna, barevností a kvalitou stfiepu ukazující na italsk import. Stfiepy byly porovnány se souborem kachlû se zlat mi lvy, nalezen ch pfied ãasem v prostoru b valé vápenice na zámku v âeském Krumlovû, 18 o nichï se pfiedpokládá, Ïe je nechal Vilém z RoÏmberka postavit u pfiíleïitosti svatby se svou tfietí manïelkou, Annou Marií Bádenskou. Anal za stfiepû potvrdila jejich shodnost. Îe se jedná o kamna ze zlatého sálu, je moïné soudit díky inventáfii z roku 1608, ve kterém jsou zainventována a také barevnû popsána v echna kachlová kamna, která se ve vile nacházela. Kromû dvou pfiípadû mûla v echna kamna ve vile zelenou barvu. V jimku tvofiila kamna Ïelezné barvy v pfiedpokoji a kamna malovaná rozliãn mi barvami ve zlatém sále. Tato kamna stála ve zlatém sále je tû v roce V sledky restaurátorsk ch promûn interiérû byly natolik pfiekvapivé a povzbuzující, Ïe dovolily uvaïovat o nároãnûj ích zpûsobech instalace zamûfiené na co moïná nej ir í interpretaci dobového prostfiedí a kaïdodenního Ïivota renesanãní spoleãnosti. Interiérovou instalací na Kratochvíli jsme se snaïili bohatství vybádan ch teoretick ch a ikonografick ch informací pfievést do obrazu kaïdodenní reality na reprezentativním venkovském sídle. Prohlídková trasa i doprovodn prûvodcovsk v klad pfiedstavuje Viléma z RoÏmberka jako iniciátora umûlecky ojedinûlého stavebního projektu, ve kterém dokázal zhmotnit sen, kter se patrnû zrodil jiï pfii jeho mladick ch cestách po Itálii. Do umûlecké v zdoby vily se v raznû promítl vladafiûv poslední sàatek s Polyxenou z Pern tejna. Osobní invenci stavebníka cítíme zejména z umûlecky v jimeãné v zdoby reprezentaãních sálû prvního patra. Zlat sál je proto upraven v souladu se sv m pûvodním urãením jako renesanãní tabulnice. Instalace vychází z dobov ch popisû hostin 20 abohat ch ikonografick ch materiálû. 21 Také stárnoucí Petr Vok z RoÏmberka Kratochvíli vyuïíval k pfiíleïitostn m festivitám, svatbám sv ch dvofianû a k pofiádání loveck ch zábav, které v ak jiï patrnû nemûly spoleãenskou prestiï Vilémovy doby. Nicménû pobyt ãásti roïmberského dvora na zdravém povûtfií Kratochvíle se v dobû morové nákazy protáhl na cel rok. Dobové reálie dotváfiející prostfiedí pokojû, které podle inventáfiû ob val, náv tûvníkûm pfiibliïují intelektuální zájmy a irok kulturní rozhled posledního RoÏmberka. V jeho pracovnû jsou umístûny repliky dobov ch vûdeck ch pfiístrojû, knihy a mapy. Vila obklopená vodním pfiíkopem, renesanãnû inspirovanou bylinnou zahradou a malovan mi ohradními zdmi by mûla navozovat intenzivní dojem toho, ãemu se v pfiedmoderní kultufie fiíkalo locus amoenus, líbezné místo, v nûmï okfiívají smysly i du e. Pokud právû takto na své souãasné náv tûvníky pûsobí, bylo mnohaleté úsilí pracovního t mu, jenï se podílel na opravách a instalaci zámku, zavr eno úspûchem. 14 Inventáfi panství Jeho Mi/losti/kníÏecí/netolického a lhenického, 30 dne Juni Léta 1626, kde jsou ve velkém poãtu uvedeny nové dvefie viz archivní re er e STEJSKAL, Ale, cit. v pozn Restaurátorská zpráva k restaurování tukové v zdoby ve Zlatém sále zámku Kratochvíle, , RZ 4303, restaurátorské a stavební práce provádûli: MgA. Jan Brabec, Mgr. Jana Waissarová, Jifií Bláha, DiS., MgA. Josef Faltus, MgS. Jifií Kobr, Katefiina Kahánková, DiS., Michal rûtek, MgA. Benedikt Tolar, Vanesa Trostová; pozlacovaãské práce Martin Zme kal, Jan Stanûk, Jan Îampach. Rukopis uloïen v archivu NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích. 16 Pfiedlohy pouïité pfii rekonstrukcích byly pfiejaty ze sborníku: STRAUSS, Walter L.; SPIKE, John T.; de RAMAIX, Isabelle; CAMPBELL HUTCHISON, Jane; ZUCKER, Mark J. The illustrated Bartsch : German masters of the sixteenth century ; pt. 1. Jost Amman, intaglio prints and woodcuts IX, XX, XXI. New York : Abaris Books, ISBN Restaurátorská zpráva k restaurování nástûnn ch maleb v tzv. Lovecké jídelnû, RZ 4300, restaurátofii: Jifií Bláha, DiS., Katefiina Kahánková, DiS., Zuzana Wichterlová, DiS., ak. mal Jifií âech. Rukopis uloïen v archivu NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích. 18 Dnes jsou uloïené ve sbírkách Regionálního muzea v âeském Krumlovû. 19 Inventáfi panství Jeho Mi/losti/kníÏecí/netolického a lhenického, 30 dne Juni Léta 1626 viz archivní re er- e STEJSKAL, Ale, cit. v pozn BlíÏe napfiíklad HRDLIâKA, Josef. Hodovní stûl a dvorská spoleãnost. Strava na ranû novovûk ch aristokratick ch dvorech v ãesk ch zemích ( ). âeské Budûjovice : Historick ústav Jihoãeské univerzity, ISBN Napfiíklad obraz Lucase van Valckenborcha Hostina, reprodukovan v knize cit. v pozn. 1, s

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

INFORMACE. Historick textil v interiérech a sbírkách hradû a zámkû. Historické zprávy o textilní v bavû interiérû lechtick ch rezidencí

INFORMACE. Historick textil v interiérech a sbírkách hradû a zámkû. Historické zprávy o textilní v bavû interiérû lechtick ch rezidencí INFORMACE Historick textil v interiérech a sbírkách hradû a zámkû Textilie pfiedstavovaly v aristokratick ch interiérech v ech slohov ch období velmi v znamnou souãást celkového vybavení. Nesmírná rozmanitost

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Konzervace sochy Immaculaty z mariánského sloupu v obci Mladûjov na Moravû a její rekonstrukce

Konzervace sochy Immaculaty z mariánského sloupu v obci Mladûjov na Moravû a její rekonstrukce Konzervace sochy Immaculaty z mariánského sloupu v obci Mladûjov na Moravû a její rekonstrukce Jan FEDORâÁK Na podzim roku 2004 zaãala akce restaurování mariánského sloupu v obci Mladûjov na Moravû, kterou

Více

Znovuzrození ateliéru Zdenky Braunerové v (památce zesnulého restaurátora pana Petra VaÀka) 1

Znovuzrození ateliéru Zdenky Braunerové v (památce zesnulého restaurátora pana Petra VaÀka) 1 Znovuzrození ateliéru Zdenky Braunerové v (památce zesnulého restaurátora pana Petra VaÀka) 1 Roztokách Václav GIRSA, Miloslav HANZL 1 V zahradû skrytá drobná stavba ateliéru Zdenky Braunerové, souãást

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace Robert GÁJA A NOTACE: âlánek sleduje stavební promûny PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu vymezeného areálu Malé Strany a

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpeãnostní dvefie Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpečnostní dveře Hörmann na ochranu všech úseků JiÏ desetiletí vyrábí spoleãnost Hörmann provûfiené bezpeãnostní dvefie pfiesnû tak, jak

Více

Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení

Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení Romana ROSOVÁ A NOTACE: Pfiíspûvek seznamuje s historií a souãasn m stavem b valé Obchodní a prûmyslové banky v Ostravû, která patfií k

Více

Interiéry tzv. Nového stavení na hradû Svojanov

Interiéry tzv. Nového stavení na hradû Svojanov Interiéry tzv. Nového stavení na hradû Svojanov Kvûta K ÍÎOVÁ 1 2 Svojanov náleïí do souboru královsk ch hradû Pfiemysla Otakara II. K jeho drïitelûm v minulosti kromû Závi e z Falken tejna patfiili i

Více

Restaurování mariánského sloupu na Velkém námûstí v Hradci Králové

Restaurování mariánského sloupu na Velkém námûstí v Hradci Králové Restaurování mariánského sloupu na Velkém námûstí v Hradci Králové Jan VÍCH 1 Mariánsk sloup na Velkém námûstí v Hradci Králové patfií nespornû mezi vrcholná díla barokního sochafiství a architektury v

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek

Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek Pavel BURE 1 Nedílnou a poãetnou souãást památkového dûdictví na í zemû pfiedstavuje také vesnická historická lidová stavební tvorba,

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

Padesát let mûstské památkové rezervace Kutná Hora (1. ãást: 1952 1990)

Padesát let mûstské památkové rezervace Kutná Hora (1. ãást: 1952 1990) Padesát let mûstské památkové rezervace Kutná Hora (1. ãást: 1952 1990) Vojtûch LÁSKA A NOTACE: PÛlstoletí existence mûstské památkové rezervace Kutná Hora je pfiíleïitostí ke zhodnocení péãe o tento mimofiádn

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

Hodnocení projektû aktivní podpory ohroïen ch ÏivoãichÛ v âeské republice

Hodnocení projektû aktivní podpory ohroïen ch ÏivoãichÛ v âeské republice Hodnocení projektû aktivní podpory ohroïen ch ÏivoãichÛ v âeské republice Tereza Kumstátová, Petra Nová a Pavel Marhoul editofii Bibliografická citace: Tereza Kumstátová, Petra Nová a Pavel Marhoul (2005):

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ Ochrana sakrálních památek v v letech 1945 1958 ãesk ch zemích Kristina UHLÍKOVÁ Obr. 1. Prá ily (okres Klatovy), kostel sv. Prokopa, odstfielen v roce 1979. (Foto pfied rokem 1953, fotoarchiv NPÚ) Pfiedkládan

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU

REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU Na počátku roku 2014 byla započata spolupráce SPŠKS v Hořicích s NPÚ v Ústí nad Labem, jejímž cílem je vytvoření věrných kamenosochařských kopií 17 alabastrových

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Kostel sv. Mafií Magdalény. Prezentace archeologick ch památek v Praze na pfiíkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela

Kostel sv. Mafií Magdalény. Prezentace archeologick ch památek v Praze na pfiíkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela Kostel sv. Mafií Magdalény. Prezentace archeologick ch památek v Praze na pfiíkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela Jan HAVRDA, Michal TRYML A NOTACE: Problematika archeologicky

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Pavel Jufiík JIHOČESK DOMINIUM R OÎMBERKOVÉ, E GGENBERGOVÉ, S CHWARZENBERGOVÉ A B UQUOYOVÉ. v jiïních âechách NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2008

Pavel Jufiík JIHOČESK DOMINIUM R OÎMBERKOVÉ, E GGENBERGOVÉ, S CHWARZENBERGOVÉ A B UQUOYOVÉ. v jiïních âechách NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2008 Pavel Jufiík JIHOČESK É DOMINIUM R OÎMBERKOVÉ, E GGENBERGOVÉ, S CHWARZENBERGOVÉ A B UQUOYOVÉ v jiïních âechách NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2008 Autor a nakladatelství dûkují zejména tûmto osobám a institucím,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Ekonomika a management MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Vendula Macháãková Úvod Tento pfiíspûvek pfiiná í shrnutí v zkumu, kter autorka provádûla na podzim roku 2012. Pfiíspûvek je zamûfien

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch

Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch Akce sledované územními odborn mi pracovi ti NPÚ Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch na kulturních památkách (Akce sledované územními odborn mi pracovi

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat únik koufie v nosné skfiíàce je pfii pouïití tûsnûní redukován na0% D i =i/2 Leckaeraten 0% systém Stöbich- Supercoil nabízí koufiové zástûny aï do

Více

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY SPORTOVNÍ VELETRH PRO V ECHNY 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY 6. 9.11. 2014 BRNO -V

Více

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Ladislav BEZDùK KdyÏ jsme se pfied ãasem v Národním památkovém ústavu rozhodli pfiikroãit k postupné digitalizaci

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE, FN U SV. ANNY V BRNù. KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE, FN U SV. ANNY V BRNù, + 2001

KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE, FN U SV. ANNY V BRNù. KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE, FN U SV. ANNY V BRNù, + 2001 HODNOTA REKONSTRUKCE PRSU TRAM LALOKEM U PACIENTEK S INVAZIVNÍM KARCINOMEM PRSU THE VALUE OF THE TRAM FLAP BREAST RECONSTRUCTION IN PATIENTS WITH BREAST CARCINOMA DRAÎAN L. 1, DUNGELOVÁ E. 2, KONEâN T.

Více

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny.

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny. U V stavi tû 1429, 370 05 âeské Budûjovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 e-mail: info@m-tes.cz www.m-tes.cz TÁBORY DùTSKÉ 2015 PfiedbûÏné pfiihlá ení: z na ich www stránek: www.m-tes.cz

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Hana GEIPLOVÁ, Dagmar KNOTKOVÁ, Katefiina KREISLOVÁ A NOTACE: Kovové objekty tvofií skupinu objektû, které vyïadují respektování

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více