Renesance renesance roïmberského letohrádku Kratochvíle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Renesance renesance roïmberského letohrádku Kratochvíle"

Transkript

1 Renesance renesance roïmberského letohrádku Kratochvíle Zuzana Vaverková A NOTACE: Text rekapituluje v chodiska, metody a pracovní postup pfii opravách, restaurování, instalaci a vytváfiení prohlídkové trasy renesanãního letohrádku Kratochvíle v letech Renesanãní letohrádek typu Kratochvíle má na sever od Alp jen minimum obdob, pfiesto zpûsob jeho prezentace nechával po dlouhou dobu jeho renesanãní tváfi stranou zájmu náv tûvníkû. 1 Vroce 2004 byla na zámku Kratochvíle ukonãena expozice animovaného filmu, která vznikla ve spolupráci s tehdej ím Krátk m filmem Praha a b val m Krajsk m stfiediskem památkové péãe a ochrany pfiírody v âesk ch Budûjovicích. Expozice kvalitních a ãasto i velice populárních artefaktû byla v renesanãním letohrádku otevfiena v roce PfiestoÏe toto vyuïití generovalo vysokou náv tûvnost, bylo od zaãátku patrné, Ïe dan zpûsob muzeální instalace není Èastn. Pfiedimenzované sklenûné vitríny zahlcovaly prostory této unikátní památky a neumoïàovaly vnímat její umûleckou i kulturnûhistorickou jedineãnost. Zájem vefiejnosti o Kratochvíli nicménû otevfiel moïnosti k zahájení komplexní stavební rekonstrukce celého areálu vãetnû postupného restaurování unikátní malífiské a tukové v zdoby. V echny tyto úpravy, které zapoãaly restaurováním zámecké kaple a ohradních zdí a obnovením funkce vodního pfiíkopu, jenï byl po tfiech stech letech znovu napu tûn, smûfiovaly k navrácení zámku a celého jeho okolí do podoby, jakou mûl v dobû krátce po svém vzniku, kdy pfiedstavoval ojedinûl komplex renesanãní architektury v âechách. Po ukonãení provozu expozice animovaného filmu se hledala i nová podoba vily. Zámûrem projektu, kter byl vefiejnosti prezentován jako renesance renesance, byla rehabilitace vily jako renesanãního lusthausu dvou posledních roïmbersk ch vladafiû a v zachovan ch dotycích téï jejich eggenbersk ch následovníkû. Tvorba expozice byla rozvrïena do pûti let, bûhem nichï se aniï by byl objekt pro vefiejnost plnû uzavfien kaïdoroãnû otevírala ãást nové prohlídkové trasy. Náv tûvníci mohli navíc pfiihlíïet prûbûhu specializovan ch oprav, na nûï pruïnû reagoval i zpûsob prûvodcovského v kladu. Restaurátorsk m a instalaãním pracím vïdy pfiedcházela rozsáhlá stavební pfiíprava interiérû. 2 Velmi dobfie 1 se osvûdãila úzká spolupráce stavebního, restaurátorského a instalaãního t mu, která byla nutn m pfiedpokladem jednotného pfiístupu k celkové koncepci. 3 Pfiedev ím bylo zapotfiebí odstranit celou fiadu novodob ch a k památce velmi necitliv ch zásahû souvisejících s expozicí animovaného filmu. Osvûtlení historick ch interiérû a dobovû odpovídající úpravy podlah bylo nutno fie it s respektem k pûvodní historické funkci jednotliv ch prostor a jejich komunikaãních vazeb na konci 16. století. Pomohly je odhalit novû objevené archivnû dochované roïmberské a eggenberské inventáfie. 4 Zbytky je- 1 âásti tohoto textu byly variantnû publikovány: VAVER- KOVÁ, Zuzana. Renesanãní interiéry letohrádku Kratochvíle. In PÁNEK, Jaroslav; FUâÍKOVÁ, Eli ka; GAÎI, Martin; LAVIâKA, Roman; PAVELEC, Petr; IMUNEK, Robert (red.). RoÏmberkové: Rod ãesk ch velmoïû a jeho cesta Obr. 1. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), pohled do vstupního sálu s vitrínami Krátkého filmu. (Foto archiv NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích) dûjinami. âeské Budûjovice : Národní památkov ústav, 2011, s ISBN ; VAVERKOVÁ, Zuzana. Renesance renesance zámku Kratochvíle. TamtéÏ, s Pfiítomn text klade vût í dûraz na konkrétní postupy obnovy objektu. 2 Vedle investiãního oddûlení NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích (Eva Jaro ová) na práce pfii kontrolních dnech dohlíïeli odborní pracovníci NPÚ ÚP v Praze (PhDr. Alena Horynová, Ing. arch. Ondfiej efcû, Mgr. Jan Holeãek). 3 Garantem expozice byla Mgr. Zuzana Vaverková a spolupracovníky Mgr. Mája Havlová, PhDr. Ludmila Ourodová, Mgr. Petr Pavelec a Mgr. Katefiina Cichrová. 4 STEJSKAL, Ale. Re er e inventáfiû letohrádku Kratochvíle v pfiedbûlohorském období. Rkp. âeské Budûjovice, Rukopis je uloïen v archivu NPÚ ÚOP âeské Budûjovice. 418

2 2 3 Obr. 2. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), pohled do loveckého sálu s vitrínami expozice krátkého filmu. (Foto Hugo Moc, 2004) Obr. 3. Jindfiich de Veerle, Veduta mûsta Netolic a okolí, Detail letohrádku Kratochvíle s renesanãní podstfie ní fiímsou a stfiechou. (Foto Hugo Moc, 2011) Obr. 4. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), dvefie mezi zlat m a vladafiov m pokojem s Eggenbergsk mi erbovními symboly. (Foto Hugo Moc, 2010) diné renesanãní dochované dlaïby ze zlatého a patrnû také horního sálu byly jiï v 19. století Schwarzenbergy vsazeny do ostûní rondelu zbrojnice a nûkter ch prostor spodní ãásti Adolfovy vû- Ïe pfii pfiestavbû zámku Hluboká. Do zlatého sálu byla proto zhotovena kopie této renesanãní dlaïby, v dal ích prostorách vily byla poloïena stará pûdová cihlová dlaïba, v privátních interiérech byla provedena rekonstrukce dfievûn ch kazetov ch podlah podle historick ch analogií dochovan ch na jin ch renesanãních objektech. 5 Velmi nároãnou souãástí tvorby interiérû bylo fie ení osvûtlení, které muselo splàovat kritérium bezpeãnosti podle souãasn ch norem, nesmûlo vyïadovat destruktivní zásahy do historick ch omítek a zároveà mûlo vytvofiit zdání optimální dobové atmosféry. Ve vile byly postupnû osazeny více neï ãtyfii desítky osvûtlovacích tûles, zhotoven ch v iroké materiálové kále podle dochovan ch nebo doloïen ch dobov ch analogií. V roba nov ch svûtel respektovala nejen dobové tvarosloví, n brï i odpovídající historické technologie. Iluzi Ïivého plamene pomáhají vytváfiet Ïárovky s kmitav m doutnav m v bojem, které reagují i na slabé proudûní vzduchu. Vût ina elektroinstalace byla vzhledem k nástûnné v zdobû vedena novû rekonstruovan mi podlahami. SoubûÏnû se stavebními pracemi probíhaly rozsáhlé restaurátorské práce na rehabilitaci freskové i tukové v malby, 6 kterou vytvofiili v letech italsk tukatér Antonio Melana a malífi Georg Widmann z Braunschweigu se sv mi spolupracovníky. Restaurátorské práce byly zahájeny v roce 2005 v nejreprezentativnûj ích prostorách vily, a to ve zlatém sále, malém zlatém pokoji a následující komofie, dnes zvané pokoj vladafie. 7 Jejich mimofiádn v znam je dán jiï dobovû uïívan mi pfiívlastky zlat. Nástûnná malba v tûchto místnostech byla za pinûná, zprá kovatûlá a zlacené tuky kompletnû zabíleny. Na základû restaurátorsk ch prûzkumû 8 byla obnovena polychromie a zlacení tukové v zdoby v obou men ích pokojích vãetnû retu í malífisky proveden ch tapetov ch vzorû na stûnách a groteskov ch motivû v klenebních v seãích. Velká pozornost byla vûnována restaurování obrazov ch polí v lunetách a pûti 9 obrazov m polím na klenbû zlatého pokoje, pfiedstavujícím postavy starozákonní legendy o Samsonovi a Dalile. Obrazy na klenbû, jejichï pfiedlohou byly mûdirytiny uznávaného rytce rudolfínské doby Rafaela Sadelera, stejnû jako postavy dvou antick ch bohyà jsou dílem Widmannov m, obrazy v lunetách byly malovány jeho spolupracovníkem podle ilustrací Johanna Bocksbergra a Josta Ammana k Frankfurtské bibli. 5 Napfiíklad SHZ âesk Krumlov, SZ Telã a SZ Velké Losiny. 6 Restaurátorsk t m pracoval pod vedením Zuzany Wichterlové, DiS. Tento t m provádûl od dubna 2002 postup- 4 nû restaurování omítek vily, které navázalo na pfiedchozí restaurátorské práce z let a ãásteãnû je doplnilo a korigovalo. 7 Práce realizoval kolektiv restaurátorû pod vedením ak. mal. Jifiího âecha. 8 Restaurátorská zpráva k restaurování nástûnn ch maleb a tukû v loïnici Viléma z RoÏmberka, fiíjen prosinec 2005, restaurátofii: Hana Bûlinová, DiS., Jifií Bláha, DiS., Katefiina Krhánková, DiS., Michal rûtek, Mgr. Jana Waissarová, Martin Zme kal, um. pozl. Rukopis uloïen v archivu NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích, inv. ã. 3365A, Restaurátorská zpráva a dokumentace k restaurování maleb a tukû v tzv. zlatém pokoji, ãervenec-prosinec 2006, restaurátofii: Jifií Bláha, DiS., ak. mal. Jifií âech, Katefiina Kahánková, DiS., Michal rûtek, Mgr. Jana Waissarová. Rukopis uloïen v archivu NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích, inv. ã

3 6 5 Obr. 5. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), prûhled z takzvaného zlatého do vladafiova pokoje. Stav po restaurování a instalaci. (Foto Hugo Moc, 2010) Obr. 6. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), pohled do takzvaného zlatého pokoje s vestavûnou skfiíní. Stav pfied restaurováním a instalací. (Foto Zuzana Vaverková, 2005) Obr. 7. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), pohled do takzvaného zlatého pokoje s vestavûnou skfiíní. Stav po restaurování a instalaci. (Foto Hugo Moc, 2010) 7 Zcela neoãekávan m pfiekvapením bylo zji tûní, Ïe tvarovû celkem nezajímavá, jednodu e kazetovaná kfiídla vestavûné skfiínû v zlatém pokoji skr vají pod nûkolika vrstvami olejového nátûru témûfi ze tfií ãtvrtin dochovanou originální malífiskou v zdobu. Malba je provedena na kfiídov podklad mastnou temperou nebo olejem. 10 Lícová strana dvefií je dûlena jednoduch m li tov m kazetováním do ãtyfi polí, ve kter ch se stfiídají motivy modr ch ptáãkû papou kû, sedících na vrcholu esovitû prohnuté haluze s listy a ovocem (jablka, hru ky, pomeranã, ananas). Kazety jsou orámovány irok mi okrov mi pásy s mramorováním, v rozích pfieru en mi kulovit mi modr mi terãi iluzivnû vystínovan mi do podoby koule. Souãasnû byl na levé ãásti vestavûné skfiínû rovnûï pod monochromními olejov mi a vápenn mi nátûry objeven velmi zajímav v jev: pod rozhrnut m zelen m závûsem je znázornûna opice vcházející do místnosti, se sklenicí vína na hlavû. Na pravé stranû vestavûné skfiínû byly zji tûny stopy iluzivního vzoru zavû en ch textilních tapet, shodného s v malbou místnosti. Tato ãást skfiínû patfií evidentnû k pûvodnímu roïmberskému inventáfii. Napovídá tomu jak souvislost v zdoby ãásti skfiínû a stûny, tak i man ristické ztvárnûní opice. Jde o tematiku v jevu v renesanci a man rismu oblíbenou, ãasto s mravoliãn m podtextem, kdy v zobrazen ch alegorick ch scénách zvífiata vystupují a jednají jako lidé. 11 V tvarné provedení v jevu má evidentnû jin rukopis a barevnost a nemá Ïádnou souvztaïnost s dekorativním ztvárnûním kfiídel skfiínû. Pfii prûzkumu vysazen ch a odloïen ch dvefiních kfiídel v pûdním prostoru vily, která tam byla umístûna patrnû pfii úpravû interiérû pro expozici loutkového filmu, byl uãinûn dal í objev, kter potvrdil pfiedpokládan ãasov horizont prvního nálezu na dvefiích skfiínû. 12 Pod nûkolika vrstvami 10 Restaurátorská zpráva a dokumentace k malované vestavûné skfiíni ve zlatém pokoji a k malovan m dvefiím mezi zlat m sálem a zlat m pokojem RZ Rukopis uloïen v archivu NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích. 11 Napfi. alegorie lechtické spoleãnosti u Nicolase Verendaela, Hostina opic a koãek, ãi nástûnná freska v Zajeãím sále SZ Buãovice Zajíci vzdávají hold svému králi (okolo roku 1581). 420

4 Obr. 8. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), jeden ze tukov ch reliéfû Antonia Melany na klenbû zlatého sálu. Stav pfied restaurováním, ve spodní ãásti neumûlé druhotné doplàky. (Foto Zuzana Vaverková, 2005) Obr. 9. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), jeden ze tukov ch reliéfû Antonia Melany na klenbû zlatého sálu. Stav po restaurování a rekonstrukci spodní ãásti dle grafické pfiedlohy. (Foto Zuzana Vaverková, 2010) Obr. 10. Grafická pfiedloha Jobsta Ammana k Liviov m Dûjinám íma, jiï Jobst Amann uïil pro v zdobu zlatého sálu. (Foto archiv NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích) Obr. 11. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), fragment kachlov ch kamen nalezen v zásypu podlahy zlatého sálu (Foto Zuzana Vaverková, 2005) vápenného a vrchního syntetického nátûru byla nalezena pûvodní malba s eggenberskou erbovní symbolikou. Na jedné, lépe dochované stranû kfiídla jsou centrálním motivem ve dvou v plních kotva a tfii havrani nesoucí korunku. Na druhé stranû dvefií se v dûsledku rozsáhlého po kození vlhkostí podafiilo zachovat a zakonzervovat pouze neidentifikovan fragment ve spodní v plni. Rámování dvefií zdobené v rozích obdobn mi motivy iluzivních terãû dávají oba tyto nálezy do pfiímé ãasové souvislosti a pravdûpodobnû pocházejí z rané eggenberské drïby Kratochvíle. Restaurované dvefie byly umístûny do kamenného ostûní mezi zlat m a vladafiov m pokojem, které pfiesnû odpovídá jejich rozmûru a evidentnû souvisí svou heraldickou v zdobou s dal ími dochovan mi dvefimi z eggenberského období mezi zlat m pokojem a zlat m sálem. V roïmbersk ch a postroïmbersk ch inventáfiích 13 jsou dochovány záznamy, Ïe tyto tfii nejhonosnûj í místnosti záfiící zlatem doplàovalo i dal í, neménû skvostné vybavení a doplàky. Inventáfie uvádûjí v tûchto místnostech zlacené zámky a panty na dvefiích a ve zlatém pokoji, zfiejmû na místû dne ní malované skfiínû, almaru zlacenou, ve zdi zamknutou. Tento stav je zaznamenán je - tû v roce 1608, kdy Kratochvíle byla jiï nûkolik let v majetku císafiské koruny, i kdyï nebyla samotn m císafiem Rudolfem II. nikdy nav tívena. V roce 1611 v ak byla Kratochvíle pfiepadena pasovsk mi Ïoldáky, ktefií pod zá titou pasovského arcibiskupa Leopolda Habsburského devastovali jiïní âechy. Dobové prameny uvádûjí, Ïe vytrhali zlacené zámky i panty, pobofiili kachlová kamna, vytloukli okenní tabulky, ukradli zámek vstupních dvefií a zpûsobili dal í kody celkem za 180 kop mí eàsk ch. Se zámky a panty padla za obûè zfiejmû také dvefiní kfiídla. S tímto stavem se patrnû museli vyrovnávat je tû po letech noví majitelé Kratochvíle vévodové z Eggenberku, ktefií získali v roce 1623 zámeãek spolu s ãeskokrumlovsk m pan- 12 Restaurátorská zpráva a dokumentace k malované vestavûné skfiíni ve Zlatém pokoji a k malovan m dvefiím mezi Zlat m sálem a Zlat m pokojem RZ Rukopis uloïen v archivu NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích. 13 Inventáfie z roku 1601 a 1608 viz archivní re er e STEJSKAL, Ale, cit. v pozn

5 stvím jako váleãné od kodnûní od císafie Ferdinanda II. 14 V souvislosti s restaurátorsk mi pracemi na mobiliáfii byla restaurována také jediná dochovaná dvefiní kfiídla z doby roïmberské, nesoucí na v plních roïmberské a pern tejnské erbovní symboly. Na místo chybûjícího zámku byl osazen po restaurování jeden ze vzácnû dochovan ch renesanãních závorov ch zámkû, zdoben leptan m krytem, kter byl v minul ch letech nalezen v zásypu. PÛvodní umístûní roïmbersk ch dvefií neznáme (byly rovnûï odloïeny na pûdu), vzhledem ke své historické hodnotû jsou dnes na místû nedochovan ch pûvodních dvefií ve vstupu z dolního sálu do dvofianské svûtnice. Nejv znamnûj í promûnu po restaurování zaznamenal zlat sál. 15 Díky systematické badatelské pfiípravû restaurátorského t mu se podafiilo dohledat v knihovnû Kunsthistorisches Museum ve Vídni grafické pfiedlohy 16 Jobsta Ammana k Liviov m Dûjinám íma, které Antonio Melana pfievedl do tukov ch reliéfû klenby zlatého sálu. Nález tûchto pfiedloh znamenal velk prûlom do kritického postoje k minul m, byè jiï dnes historick m pokusûm o doplnûní chybûjících ãástí tukov ch polí s figurálními v jevy. Jejich umûlecká hodnota byla vïdy velmi diskutabilní. Na základû jednoznaãné identifikace pfiedloh byly zhotoveny grafické návrhy chybûjících ãástí, odstranûny degradující doplàky a rekonstruovány pûvodní reliéfy. Rehabilitace povrchové úpravy zlacení tukû v plném rozsahu pûvodního stavebníkova zámûru, doplnûné barevn mi akcenty ãerven ch roïmbersk ch rûïí, s centrálním zlacen m roïmbersk m jezdcem obklopen m polychromovan mi erby ãtyfi Vilémov ch manïelek vrátilo zlatému sálu jeho ohromující dojem, kter jej ãiní na na em území jedineãn m. Díky vysoce profesionálnímu pfiístupu restaurátorského t mu se téï podafiilo úspû nû vyfie it nûkteré z letit ch problémû, ohroïujících zachování autentick ch prvkû v zdoby. Ve dvofianské jídelnû se podafiilo pomocí speciálních spirálov ch kotev staticky zajistit a stabilizovat velké ãásti v zdoby, jejichï stav hrozil celoplo n m odpadnutím. T kalo se to i dominantního motivu v zdoby malby slona. V dvofianské svûtnici a v dolní síni bylo na základû v sledkû chemického rozboru a nov ch moïností pokroãilé sanaãní technologie odstranûno rûïové, esteticky degradující zabarvení stûn zpûsobené plísnûmi, na coï nebylo moïné pfii pfiedchozím restaurování maleb v sedmdesát ch letech minulého století je tû najít Ïádnou metodu. 17 Posledním nov m nálezem, kter bohuïel nelze rehabilitovat, ale je velmi cenn pro pfiiblíïení pfiedstavy o interiérovém vybavení zlatého sálu, byl nález fragmentû bohatû polychromovan ch renesanãních kamen v jednom ze zásypû. (Obr. 11) Jejich odborn prûzkum potvrdil, Ïe se jednalo o mimofiádnû exkluzivní kamna, barevností a kvalitou stfiepu ukazující na italsk import. Stfiepy byly porovnány se souborem kachlû se zlat mi lvy, nalezen ch pfied ãasem v prostoru b valé vápenice na zámku v âeském Krumlovû, 18 o nichï se pfiedpokládá, Ïe je nechal Vilém z RoÏmberka postavit u pfiíleïitosti svatby se svou tfietí manïelkou, Annou Marií Bádenskou. Anal za stfiepû potvrdila jejich shodnost. Îe se jedná o kamna ze zlatého sálu, je moïné soudit díky inventáfii z roku 1608, ve kterém jsou zainventována a také barevnû popsána v echna kachlová kamna, která se ve vile nacházela. Kromû dvou pfiípadû mûla v echna kamna ve vile zelenou barvu. V jimku tvofiila kamna Ïelezné barvy v pfiedpokoji a kamna malovaná rozliãn mi barvami ve zlatém sále. Tato kamna stála ve zlatém sále je tû v roce V sledky restaurátorsk ch promûn interiérû byly natolik pfiekvapivé a povzbuzující, Ïe dovolily uvaïovat o nároãnûj ích zpûsobech instalace zamûfiené na co moïná nej ir í interpretaci dobového prostfiedí a kaïdodenního Ïivota renesanãní spoleãnosti. Interiérovou instalací na Kratochvíli jsme se snaïili bohatství vybádan ch teoretick ch a ikonografick ch informací pfievést do obrazu kaïdodenní reality na reprezentativním venkovském sídle. Prohlídková trasa i doprovodn prûvodcovsk v klad pfiedstavuje Viléma z RoÏmberka jako iniciátora umûlecky ojedinûlého stavebního projektu, ve kterém dokázal zhmotnit sen, kter se patrnû zrodil jiï pfii jeho mladick ch cestách po Itálii. Do umûlecké v zdoby vily se v raznû promítl vladafiûv poslední sàatek s Polyxenou z Pern tejna. Osobní invenci stavebníka cítíme zejména z umûlecky v jimeãné v zdoby reprezentaãních sálû prvního patra. Zlat sál je proto upraven v souladu se sv m pûvodním urãením jako renesanãní tabulnice. Instalace vychází z dobov ch popisû hostin 20 abohat ch ikonografick ch materiálû. 21 Také stárnoucí Petr Vok z RoÏmberka Kratochvíli vyuïíval k pfiíleïitostn m festivitám, svatbám sv ch dvofianû a k pofiádání loveck ch zábav, které v ak jiï patrnû nemûly spoleãenskou prestiï Vilémovy doby. Nicménû pobyt ãásti roïmberského dvora na zdravém povûtfií Kratochvíle se v dobû morové nákazy protáhl na cel rok. Dobové reálie dotváfiející prostfiedí pokojû, které podle inventáfiû ob val, náv tûvníkûm pfiibliïují intelektuální zájmy a irok kulturní rozhled posledního RoÏmberka. V jeho pracovnû jsou umístûny repliky dobov ch vûdeck ch pfiístrojû, knihy a mapy. Vila obklopená vodním pfiíkopem, renesanãnû inspirovanou bylinnou zahradou a malovan mi ohradními zdmi by mûla navozovat intenzivní dojem toho, ãemu se v pfiedmoderní kultufie fiíkalo locus amoenus, líbezné místo, v nûmï okfiívají smysly i du e. Pokud právû takto na své souãasné náv tûvníky pûsobí, bylo mnohaleté úsilí pracovního t mu, jenï se podílel na opravách a instalaci zámku, zavr eno úspûchem. 14 Inventáfi panství Jeho Mi/losti/kníÏecí/netolického a lhenického, 30 dne Juni Léta 1626, kde jsou ve velkém poãtu uvedeny nové dvefie viz archivní re er e STEJSKAL, Ale, cit. v pozn Restaurátorská zpráva k restaurování tukové v zdoby ve Zlatém sále zámku Kratochvíle, , RZ 4303, restaurátorské a stavební práce provádûli: MgA. Jan Brabec, Mgr. Jana Waissarová, Jifií Bláha, DiS., MgA. Josef Faltus, MgS. Jifií Kobr, Katefiina Kahánková, DiS., Michal rûtek, MgA. Benedikt Tolar, Vanesa Trostová; pozlacovaãské práce Martin Zme kal, Jan Stanûk, Jan Îampach. Rukopis uloïen v archivu NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích. 16 Pfiedlohy pouïité pfii rekonstrukcích byly pfiejaty ze sborníku: STRAUSS, Walter L.; SPIKE, John T.; de RAMAIX, Isabelle; CAMPBELL HUTCHISON, Jane; ZUCKER, Mark J. The illustrated Bartsch : German masters of the sixteenth century ; pt. 1. Jost Amman, intaglio prints and woodcuts IX, XX, XXI. New York : Abaris Books, ISBN Restaurátorská zpráva k restaurování nástûnn ch maleb v tzv. Lovecké jídelnû, RZ 4300, restaurátofii: Jifií Bláha, DiS., Katefiina Kahánková, DiS., Zuzana Wichterlová, DiS., ak. mal Jifií âech. Rukopis uloïen v archivu NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích. 18 Dnes jsou uloïené ve sbírkách Regionálního muzea v âeském Krumlovû. 19 Inventáfi panství Jeho Mi/losti/kníÏecí/netolického a lhenického, 30 dne Juni Léta 1626 viz archivní re er- e STEJSKAL, Ale, cit. v pozn BlíÏe napfiíklad HRDLIâKA, Josef. Hodovní stûl a dvorská spoleãnost. Strava na ranû novovûk ch aristokratick ch dvorech v ãesk ch zemích ( ). âeské Budûjovice : Historick ústav Jihoãeské univerzity, ISBN Napfiíklad obraz Lucase van Valckenborcha Hostina, reprodukovan v knize cit. v pozn. 1, s

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 ZÁMEK ŠTĚDRÁ ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 a návrh presentace místností 209 a 210, které navrhujeme spojit v jednu MÍSTNOST 211 Restaurování a presentace klasicistní

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Jan HOLEâEK Autory fotografií jsou Jana Hanãlová, Jan Holeãek a Jifií Mrázek. Obr. 1. Veltrusy (okres Mûlník), zámeck areál, LaudonÛv pavilon, stav

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Obnova fasád zámku v. Zdenûk CHUDÁREK, Vratislav NEJEDL, Martin PÁCAL

Obnova fasád zámku v. Zdenûk CHUDÁREK, Vratislav NEJEDL, Martin PÁCAL Obnova fasád zámku v Lednici Zdenûk CHUDÁREK, Vratislav NEJEDL, Martin PÁCAL A NOTACE: Pfiíspûvek se vûnuje obnovû venkovního plá tû zámku v Lednici, která se uskuteãnila v posledních tfiech letech. Dotace

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Îivot Josefa Egyptského obrazov cyklus z Tfiebonû

Îivot Josefa Egyptského obrazov cyklus z Tfiebonû Îivot Josefa Egyptského obrazov cyklus z Tfiebonû Ludmila HRONKOVÁ-OURODOVÁ 1 Vyprávûcí neboli narativní obrazové cykly známe jiï od raného stfiedovûku, zpravidla ve formû malovan ch kniïních miniatur,

Více

V znamné dílo architekta J. B. Santiniho kaple sv. Václava a Vojtûcha v Ostrovû u Stfiíbra

V znamné dílo architekta J. B. Santiniho kaple sv. Václava a Vojtûcha v Ostrovû u Stfiíbra V znamné dílo architekta J. B. Santiniho kaple sv. Václava a Vojtûcha v Ostrovû u Stfiíbra Milan PAVLÍK, Markéta PAVLÍKOVÁ A NOTACE: Pfii rekonstrukci a celkovém restaurování kaple sv. Vojtûcha a sv. Václava

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

Nová data ze stavby Vald tejnského paláce v

Nová data ze stavby Vald tejnského paláce v Nová data ze stavby Vald tejnského paláce v Praze Josef KYNCL, Tomá KYNCL, Petr ULIâN A NOTACE: âlánek prezentuje v sledky dendrochronologického prûzkumu krovû Vald tejnského paláce v Praze, které v znamnû

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Reinstalace klasicistních pokojû na zámku v âeském Krumlovû

Reinstalace klasicistních pokojû na zámku v âeském Krumlovû Reinstalace klasicistních pokojû na zámku v âeském Krumlovû Katefiina CICHROVÁ, Stanislava SLAVKOVÁ Pokoje ve druhém patfie v chodního kfiídla horního zámku v âeském Krumlovû slouïily na konci 16. století

Více

K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky

K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky Milan NESMùRÁK Prezentace antick ch monumentû je kromû primárního vûdeckého studia pfii provádûní vykopávek,

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

Nástûnné malby na prûãelí Nového purkrabství zámku v âeském Krumlovû

Nástûnné malby na prûãelí Nového purkrabství zámku v âeském Krumlovû Nástûnné malby na prûãelí Nového purkrabství zámku v âeském Krumlovû Petr PAVELEC Hrad a zámek v âeském Krumlovû pfiedstavuje rozsáhl komplex budov s dlouhou historií a sloïit m stavebním v vojem. PÛvodní

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

K stavební obnovû a restaurování kostela Narození Panny Marie v Cetvinách na âeskokrumlovsku

K stavební obnovû a restaurování kostela Narození Panny Marie v Cetvinách na âeskokrumlovsku K stavební obnovû a restaurování kostela Narození Panny Marie v Cetvinách na âeskokrumlovsku Petr PAVELEC 1 Kostel Narození Panny Marie v Cetvinách je vybudován jako síàové trojlodí s pûtiboce zakonãen

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Památková obnova vrátnice na hradû Lipnici

Památková obnova vrátnice na hradû Lipnici Památková obnova vrátnice na hradû Lipnici Jitka VLâKOVÁ Po dosti necitliv ch opravách v 70. a 90. letech minulého století byl Lipnici odbornou vefiejností pfiisouzen statut padlého hradu, stala se pfiíkladem

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Ke stavebnímu v voji jiïního prûãelí Horního hradu v âeském Krumlovû

Ke stavebnímu v voji jiïního prûãelí Horního hradu v âeském Krumlovû Ke stavebnímu v voji jiïního prûãelí Horního hradu v âeském Krumlovû Daniel NEJD 1 SoubûÏnû s obnovou jiïního prûãelí Horního hradu zámku v âeském Krumlovû byl bûhem dvou let, kdy probíhaly konzervaãní

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Informace o stabilizaci interiérû královského paláce hradu Bezdûz

Informace o stabilizaci interiérû královského paláce hradu Bezdûz Informace o stabilizaci interiérû královského paláce hradu Bezdûz Václav GIRSA, Miloslav HANZL, Dagmar MICHOINOVÁ Obr. 1. Bezdûz (okres âeská Lípa), státní hrad. Celkov pohled na hrad a vnûj í prûãelí

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

âerven DvÛr souïití kulturní památky a psychiatrické léãebny

âerven DvÛr souïití kulturní památky a psychiatrické léãebny âerven DvÛr souïití kulturní památky a psychiatrické léãebny Katefiina CICHROVÁ, Jifií DVO ÁâEK 1 2 3 Úvod Areál zámku a parku âerveného Dvora je komplex kulturních památek, kter je úspû nû vyuïíván jako

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková)

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) OBSAH Úvod 4 Materiály 6 Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) 8 Rozkvetlé vûtviãky 9 Narcisy 11 Chryzantémy 12 RÛÏe 14 Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) 16 Vystfiihované kvûty

Více

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk SPRCHOVÉ KOUTY De Luxe DE LUXE PF 120 cm v plà Satinato dvefie 120 cm levé T 1241 YB dvefie 120 cm pravé (T 1239 YB) Sprchová vaniãka keramická 120 x 80 cm (T 1076 01) DE LUXE Q 80 x 90 cm pravá TC 835

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

Komplexní památková obnova reprezentativních interiérû Bílého zámku v Hradci nad Moravicí

Komplexní památková obnova reprezentativních interiérû Bílého zámku v Hradci nad Moravicí Komplexní památková obnova reprezentativních interiérû Eva KOLÁ OVÁ, Dagmar ËOVÍâKOVÁ A NOTACE: Pfiíspûvek je vûnován celkové rehabilitaci a restaurování interiérû reprezentativních místností ve druhém

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV ústfiední pracovi tû BAREVNOST FASÁD. PrÛzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historick ch staveb

NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV ústfiední pracovi tû BAREVNOST FASÁD. PrÛzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historick ch staveb NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV ústfiední pracovi tû BAREVNOST FASÁD PrÛzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historick ch staveb Praha 2009 NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV ústfiední pracovi tû Odborné a metodické

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl

Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl Konference sdružení pro ochranu památek Arte-fakt Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl 30. listopadu 2006 zámecký pivovar v Litomyšli Konference sdružení pro ochranu památek Arte-fakt

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola s-sloupky Sloupky s ocelov m zinkovan m tûlem a zakonãením z litého hliníku stejnû jako varianty celoocelové netrpí kfiehkostí a pfiiná

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

V R O â N Í Z P R Á V A. P A M Á T K O V Ú S T A V V B R N ù

V R O â N Í Z P R Á V A. P A M Á T K O V Ú S T A V V B R N ù V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 P A M Á T K O V Ú S T A V V B R N ù S rokem 2000 spojoval Památkov ústav v Brnû fiadu oãekávání a nadûjí, z nichï pouze nûkteré se doãkaly svého naplnûní. Pfielom tisíciletí

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

Zámek Veltrusy historick interiér jako neobyãejná cesta do minulosti

Zámek Veltrusy historick interiér jako neobyãejná cesta do minulosti Zámek Veltrusy historick interiér jako neobyãejná cesta do minulosti Ke koncepci zpfiístupnûní historick ch interiérû chotkovského zámku ve Veltrusích Eva LUKÁ OVÁ 1 Chotkovsk zámek Veltrusy nepatfiil

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

Rodové sbírky vévodské rodiny Beaufort-Spontin v Beãovû nad Teplou

Rodové sbírky vévodské rodiny Beaufort-Spontin v Beãovû nad Teplou Rodové sbírky vévodské rodiny Beaufort-Spontin v Beãovû nad Teplou Katefiina PÁNKOVÁ, Tomá WIZOVSK A NOTACE: Relikviáfi sv. Maura nalézající se od roku 1889 na panství Beãov v majetku rodiny Beaufort-Spontin

Více

Zobrazení historick ch hudebních nástrojû na divadelní oponû na zámku v âeském Krumlovû

Zobrazení historick ch hudebních nástrojû na divadelní oponû na zámku v âeském Krumlovû Zobrazení historick ch hudebních nástrojû na divadelní oponû Gabriela NùMCOVÁ 1 Pfii shromaïìování vyobrazení hudebních nástrojû bylo nalezeno znaãné mnoïství exempláfiû i v samostatné divadelní budovû

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více