Renesance renesance roïmberského letohrádku Kratochvíle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Renesance renesance roïmberského letohrádku Kratochvíle"

Transkript

1 Renesance renesance roïmberského letohrádku Kratochvíle Zuzana Vaverková A NOTACE: Text rekapituluje v chodiska, metody a pracovní postup pfii opravách, restaurování, instalaci a vytváfiení prohlídkové trasy renesanãního letohrádku Kratochvíle v letech Renesanãní letohrádek typu Kratochvíle má na sever od Alp jen minimum obdob, pfiesto zpûsob jeho prezentace nechával po dlouhou dobu jeho renesanãní tváfi stranou zájmu náv tûvníkû. 1 Vroce 2004 byla na zámku Kratochvíle ukonãena expozice animovaného filmu, která vznikla ve spolupráci s tehdej ím Krátk m filmem Praha a b val m Krajsk m stfiediskem památkové péãe a ochrany pfiírody v âesk ch Budûjovicích. Expozice kvalitních a ãasto i velice populárních artefaktû byla v renesanãním letohrádku otevfiena v roce PfiestoÏe toto vyuïití generovalo vysokou náv tûvnost, bylo od zaãátku patrné, Ïe dan zpûsob muzeální instalace není Èastn. Pfiedimenzované sklenûné vitríny zahlcovaly prostory této unikátní památky a neumoïàovaly vnímat její umûleckou i kulturnûhistorickou jedineãnost. Zájem vefiejnosti o Kratochvíli nicménû otevfiel moïnosti k zahájení komplexní stavební rekonstrukce celého areálu vãetnû postupného restaurování unikátní malífiské a tukové v zdoby. V echny tyto úpravy, které zapoãaly restaurováním zámecké kaple a ohradních zdí a obnovením funkce vodního pfiíkopu, jenï byl po tfiech stech letech znovu napu tûn, smûfiovaly k navrácení zámku a celého jeho okolí do podoby, jakou mûl v dobû krátce po svém vzniku, kdy pfiedstavoval ojedinûl komplex renesanãní architektury v âechách. Po ukonãení provozu expozice animovaného filmu se hledala i nová podoba vily. Zámûrem projektu, kter byl vefiejnosti prezentován jako renesance renesance, byla rehabilitace vily jako renesanãního lusthausu dvou posledních roïmbersk ch vladafiû a v zachovan ch dotycích téï jejich eggenbersk ch následovníkû. Tvorba expozice byla rozvrïena do pûti let, bûhem nichï se aniï by byl objekt pro vefiejnost plnû uzavfien kaïdoroãnû otevírala ãást nové prohlídkové trasy. Náv tûvníci mohli navíc pfiihlíïet prûbûhu specializovan ch oprav, na nûï pruïnû reagoval i zpûsob prûvodcovského v kladu. Restaurátorsk m a instalaãním pracím vïdy pfiedcházela rozsáhlá stavební pfiíprava interiérû. 2 Velmi dobfie 1 se osvûdãila úzká spolupráce stavebního, restaurátorského a instalaãního t mu, která byla nutn m pfiedpokladem jednotného pfiístupu k celkové koncepci. 3 Pfiedev ím bylo zapotfiebí odstranit celou fiadu novodob ch a k památce velmi necitliv ch zásahû souvisejících s expozicí animovaného filmu. Osvûtlení historick ch interiérû a dobovû odpovídající úpravy podlah bylo nutno fie it s respektem k pûvodní historické funkci jednotliv ch prostor a jejich komunikaãních vazeb na konci 16. století. Pomohly je odhalit novû objevené archivnû dochované roïmberské a eggenberské inventáfie. 4 Zbytky je- 1 âásti tohoto textu byly variantnû publikovány: VAVER- KOVÁ, Zuzana. Renesanãní interiéry letohrádku Kratochvíle. In PÁNEK, Jaroslav; FUâÍKOVÁ, Eli ka; GAÎI, Martin; LAVIâKA, Roman; PAVELEC, Petr; IMUNEK, Robert (red.). RoÏmberkové: Rod ãesk ch velmoïû a jeho cesta Obr. 1. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), pohled do vstupního sálu s vitrínami Krátkého filmu. (Foto archiv NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích) dûjinami. âeské Budûjovice : Národní památkov ústav, 2011, s ISBN ; VAVERKOVÁ, Zuzana. Renesance renesance zámku Kratochvíle. TamtéÏ, s Pfiítomn text klade vût í dûraz na konkrétní postupy obnovy objektu. 2 Vedle investiãního oddûlení NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích (Eva Jaro ová) na práce pfii kontrolních dnech dohlíïeli odborní pracovníci NPÚ ÚP v Praze (PhDr. Alena Horynová, Ing. arch. Ondfiej efcû, Mgr. Jan Holeãek). 3 Garantem expozice byla Mgr. Zuzana Vaverková a spolupracovníky Mgr. Mája Havlová, PhDr. Ludmila Ourodová, Mgr. Petr Pavelec a Mgr. Katefiina Cichrová. 4 STEJSKAL, Ale. Re er e inventáfiû letohrádku Kratochvíle v pfiedbûlohorském období. Rkp. âeské Budûjovice, Rukopis je uloïen v archivu NPÚ ÚOP âeské Budûjovice. 418

2 2 3 Obr. 2. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), pohled do loveckého sálu s vitrínami expozice krátkého filmu. (Foto Hugo Moc, 2004) Obr. 3. Jindfiich de Veerle, Veduta mûsta Netolic a okolí, Detail letohrádku Kratochvíle s renesanãní podstfie ní fiímsou a stfiechou. (Foto Hugo Moc, 2011) Obr. 4. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), dvefie mezi zlat m a vladafiov m pokojem s Eggenbergsk mi erbovními symboly. (Foto Hugo Moc, 2010) diné renesanãní dochované dlaïby ze zlatého a patrnû také horního sálu byly jiï v 19. století Schwarzenbergy vsazeny do ostûní rondelu zbrojnice a nûkter ch prostor spodní ãásti Adolfovy vû- Ïe pfii pfiestavbû zámku Hluboká. Do zlatého sálu byla proto zhotovena kopie této renesanãní dlaïby, v dal ích prostorách vily byla poloïena stará pûdová cihlová dlaïba, v privátních interiérech byla provedena rekonstrukce dfievûn ch kazetov ch podlah podle historick ch analogií dochovan ch na jin ch renesanãních objektech. 5 Velmi nároãnou souãástí tvorby interiérû bylo fie ení osvûtlení, které muselo splàovat kritérium bezpeãnosti podle souãasn ch norem, nesmûlo vyïadovat destruktivní zásahy do historick ch omítek a zároveà mûlo vytvofiit zdání optimální dobové atmosféry. Ve vile byly postupnû osazeny více neï ãtyfii desítky osvûtlovacích tûles, zhotoven ch v iroké materiálové kále podle dochovan ch nebo doloïen ch dobov ch analogií. V roba nov ch svûtel respektovala nejen dobové tvarosloví, n brï i odpovídající historické technologie. Iluzi Ïivého plamene pomáhají vytváfiet Ïárovky s kmitav m doutnav m v bojem, které reagují i na slabé proudûní vzduchu. Vût ina elektroinstalace byla vzhledem k nástûnné v zdobû vedena novû rekonstruovan mi podlahami. SoubûÏnû se stavebními pracemi probíhaly rozsáhlé restaurátorské práce na rehabilitaci freskové i tukové v malby, 6 kterou vytvofiili v letech italsk tukatér Antonio Melana a malífi Georg Widmann z Braunschweigu se sv mi spolupracovníky. Restaurátorské práce byly zahájeny v roce 2005 v nejreprezentativnûj ích prostorách vily, a to ve zlatém sále, malém zlatém pokoji a následující komofie, dnes zvané pokoj vladafie. 7 Jejich mimofiádn v znam je dán jiï dobovû uïívan mi pfiívlastky zlat. Nástûnná malba v tûchto místnostech byla za pinûná, zprá kovatûlá a zlacené tuky kompletnû zabíleny. Na základû restaurátorsk ch prûzkumû 8 byla obnovena polychromie a zlacení tukové v zdoby v obou men ích pokojích vãetnû retu í malífisky proveden ch tapetov ch vzorû na stûnách a groteskov ch motivû v klenebních v seãích. Velká pozornost byla vûnována restaurování obrazov ch polí v lunetách a pûti 9 obrazov m polím na klenbû zlatého pokoje, pfiedstavujícím postavy starozákonní legendy o Samsonovi a Dalile. Obrazy na klenbû, jejichï pfiedlohou byly mûdirytiny uznávaného rytce rudolfínské doby Rafaela Sadelera, stejnû jako postavy dvou antick ch bohyà jsou dílem Widmannov m, obrazy v lunetách byly malovány jeho spolupracovníkem podle ilustrací Johanna Bocksbergra a Josta Ammana k Frankfurtské bibli. 5 Napfiíklad SHZ âesk Krumlov, SZ Telã a SZ Velké Losiny. 6 Restaurátorsk t m pracoval pod vedením Zuzany Wichterlové, DiS. Tento t m provádûl od dubna 2002 postup- 4 nû restaurování omítek vily, které navázalo na pfiedchozí restaurátorské práce z let a ãásteãnû je doplnilo a korigovalo. 7 Práce realizoval kolektiv restaurátorû pod vedením ak. mal. Jifiího âecha. 8 Restaurátorská zpráva k restaurování nástûnn ch maleb a tukû v loïnici Viléma z RoÏmberka, fiíjen prosinec 2005, restaurátofii: Hana Bûlinová, DiS., Jifií Bláha, DiS., Katefiina Krhánková, DiS., Michal rûtek, Mgr. Jana Waissarová, Martin Zme kal, um. pozl. Rukopis uloïen v archivu NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích, inv. ã. 3365A, Restaurátorská zpráva a dokumentace k restaurování maleb a tukû v tzv. zlatém pokoji, ãervenec-prosinec 2006, restaurátofii: Jifií Bláha, DiS., ak. mal. Jifií âech, Katefiina Kahánková, DiS., Michal rûtek, Mgr. Jana Waissarová. Rukopis uloïen v archivu NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích, inv. ã

3 6 5 Obr. 5. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), prûhled z takzvaného zlatého do vladafiova pokoje. Stav po restaurování a instalaci. (Foto Hugo Moc, 2010) Obr. 6. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), pohled do takzvaného zlatého pokoje s vestavûnou skfiíní. Stav pfied restaurováním a instalací. (Foto Zuzana Vaverková, 2005) Obr. 7. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), pohled do takzvaného zlatého pokoje s vestavûnou skfiíní. Stav po restaurování a instalaci. (Foto Hugo Moc, 2010) 7 Zcela neoãekávan m pfiekvapením bylo zji tûní, Ïe tvarovû celkem nezajímavá, jednodu e kazetovaná kfiídla vestavûné skfiínû v zlatém pokoji skr vají pod nûkolika vrstvami olejového nátûru témûfi ze tfií ãtvrtin dochovanou originální malífiskou v zdobu. Malba je provedena na kfiídov podklad mastnou temperou nebo olejem. 10 Lícová strana dvefií je dûlena jednoduch m li tov m kazetováním do ãtyfi polí, ve kter ch se stfiídají motivy modr ch ptáãkû papou kû, sedících na vrcholu esovitû prohnuté haluze s listy a ovocem (jablka, hru ky, pomeranã, ananas). Kazety jsou orámovány irok mi okrov mi pásy s mramorováním, v rozích pfieru en mi kulovit mi modr mi terãi iluzivnû vystínovan mi do podoby koule. Souãasnû byl na levé ãásti vestavûné skfiínû rovnûï pod monochromními olejov mi a vápenn mi nátûry objeven velmi zajímav v jev: pod rozhrnut m zelen m závûsem je znázornûna opice vcházející do místnosti, se sklenicí vína na hlavû. Na pravé stranû vestavûné skfiínû byly zji tûny stopy iluzivního vzoru zavû en ch textilních tapet, shodného s v malbou místnosti. Tato ãást skfiínû patfií evidentnû k pûvodnímu roïmberskému inventáfii. Napovídá tomu jak souvislost v zdoby ãásti skfiínû a stûny, tak i man ristické ztvárnûní opice. Jde o tematiku v jevu v renesanci a man rismu oblíbenou, ãasto s mravoliãn m podtextem, kdy v zobrazen ch alegorick ch scénách zvífiata vystupují a jednají jako lidé. 11 V tvarné provedení v jevu má evidentnû jin rukopis a barevnost a nemá Ïádnou souvztaïnost s dekorativním ztvárnûním kfiídel skfiínû. Pfii prûzkumu vysazen ch a odloïen ch dvefiních kfiídel v pûdním prostoru vily, která tam byla umístûna patrnû pfii úpravû interiérû pro expozici loutkového filmu, byl uãinûn dal í objev, kter potvrdil pfiedpokládan ãasov horizont prvního nálezu na dvefiích skfiínû. 12 Pod nûkolika vrstvami 10 Restaurátorská zpráva a dokumentace k malované vestavûné skfiíni ve zlatém pokoji a k malovan m dvefiím mezi zlat m sálem a zlat m pokojem RZ Rukopis uloïen v archivu NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích. 11 Napfi. alegorie lechtické spoleãnosti u Nicolase Verendaela, Hostina opic a koãek, ãi nástûnná freska v Zajeãím sále SZ Buãovice Zajíci vzdávají hold svému králi (okolo roku 1581). 420

4 Obr. 8. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), jeden ze tukov ch reliéfû Antonia Melany na klenbû zlatého sálu. Stav pfied restaurováním, ve spodní ãásti neumûlé druhotné doplàky. (Foto Zuzana Vaverková, 2005) Obr. 9. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), jeden ze tukov ch reliéfû Antonia Melany na klenbû zlatého sálu. Stav po restaurování a rekonstrukci spodní ãásti dle grafické pfiedlohy. (Foto Zuzana Vaverková, 2010) Obr. 10. Grafická pfiedloha Jobsta Ammana k Liviov m Dûjinám íma, jiï Jobst Amann uïil pro v zdobu zlatého sálu. (Foto archiv NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích) Obr. 11. Státní zámek Kratochvíle (okres Prachatice), fragment kachlov ch kamen nalezen v zásypu podlahy zlatého sálu (Foto Zuzana Vaverková, 2005) vápenného a vrchního syntetického nátûru byla nalezena pûvodní malba s eggenberskou erbovní symbolikou. Na jedné, lépe dochované stranû kfiídla jsou centrálním motivem ve dvou v plních kotva a tfii havrani nesoucí korunku. Na druhé stranû dvefií se v dûsledku rozsáhlého po kození vlhkostí podafiilo zachovat a zakonzervovat pouze neidentifikovan fragment ve spodní v plni. Rámování dvefií zdobené v rozích obdobn mi motivy iluzivních terãû dávají oba tyto nálezy do pfiímé ãasové souvislosti a pravdûpodobnû pocházejí z rané eggenberské drïby Kratochvíle. Restaurované dvefie byly umístûny do kamenného ostûní mezi zlat m a vladafiov m pokojem, které pfiesnû odpovídá jejich rozmûru a evidentnû souvisí svou heraldickou v zdobou s dal ími dochovan mi dvefimi z eggenberského období mezi zlat m pokojem a zlat m sálem. V roïmbersk ch a postroïmbersk ch inventáfiích 13 jsou dochovány záznamy, Ïe tyto tfii nejhonosnûj í místnosti záfiící zlatem doplàovalo i dal í, neménû skvostné vybavení a doplàky. Inventáfie uvádûjí v tûchto místnostech zlacené zámky a panty na dvefiích a ve zlatém pokoji, zfiejmû na místû dne ní malované skfiínû, almaru zlacenou, ve zdi zamknutou. Tento stav je zaznamenán je - tû v roce 1608, kdy Kratochvíle byla jiï nûkolik let v majetku císafiské koruny, i kdyï nebyla samotn m císafiem Rudolfem II. nikdy nav tívena. V roce 1611 v ak byla Kratochvíle pfiepadena pasovsk mi Ïoldáky, ktefií pod zá titou pasovského arcibiskupa Leopolda Habsburského devastovali jiïní âechy. Dobové prameny uvádûjí, Ïe vytrhali zlacené zámky i panty, pobofiili kachlová kamna, vytloukli okenní tabulky, ukradli zámek vstupních dvefií a zpûsobili dal í kody celkem za 180 kop mí eàsk ch. Se zámky a panty padla za obûè zfiejmû také dvefiní kfiídla. S tímto stavem se patrnû museli vyrovnávat je tû po letech noví majitelé Kratochvíle vévodové z Eggenberku, ktefií získali v roce 1623 zámeãek spolu s ãeskokrumlovsk m pan- 12 Restaurátorská zpráva a dokumentace k malované vestavûné skfiíni ve Zlatém pokoji a k malovan m dvefiím mezi Zlat m sálem a Zlat m pokojem RZ Rukopis uloïen v archivu NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích. 13 Inventáfie z roku 1601 a 1608 viz archivní re er e STEJSKAL, Ale, cit. v pozn

5 stvím jako váleãné od kodnûní od císafie Ferdinanda II. 14 V souvislosti s restaurátorsk mi pracemi na mobiliáfii byla restaurována také jediná dochovaná dvefiní kfiídla z doby roïmberské, nesoucí na v plních roïmberské a pern tejnské erbovní symboly. Na místo chybûjícího zámku byl osazen po restaurování jeden ze vzácnû dochovan ch renesanãních závorov ch zámkû, zdoben leptan m krytem, kter byl v minul ch letech nalezen v zásypu. PÛvodní umístûní roïmbersk ch dvefií neznáme (byly rovnûï odloïeny na pûdu), vzhledem ke své historické hodnotû jsou dnes na místû nedochovan ch pûvodních dvefií ve vstupu z dolního sálu do dvofianské svûtnice. Nejv znamnûj í promûnu po restaurování zaznamenal zlat sál. 15 Díky systematické badatelské pfiípravû restaurátorského t mu se podafiilo dohledat v knihovnû Kunsthistorisches Museum ve Vídni grafické pfiedlohy 16 Jobsta Ammana k Liviov m Dûjinám íma, které Antonio Melana pfievedl do tukov ch reliéfû klenby zlatého sálu. Nález tûchto pfiedloh znamenal velk prûlom do kritického postoje k minul m, byè jiï dnes historick m pokusûm o doplnûní chybûjících ãástí tukov ch polí s figurálními v jevy. Jejich umûlecká hodnota byla vïdy velmi diskutabilní. Na základû jednoznaãné identifikace pfiedloh byly zhotoveny grafické návrhy chybûjících ãástí, odstranûny degradující doplàky a rekonstruovány pûvodní reliéfy. Rehabilitace povrchové úpravy zlacení tukû v plném rozsahu pûvodního stavebníkova zámûru, doplnûné barevn mi akcenty ãerven ch roïmbersk ch rûïí, s centrálním zlacen m roïmbersk m jezdcem obklopen m polychromovan mi erby ãtyfi Vilémov ch manïelek vrátilo zlatému sálu jeho ohromující dojem, kter jej ãiní na na em území jedineãn m. Díky vysoce profesionálnímu pfiístupu restaurátorského t mu se téï podafiilo úspû nû vyfie it nûkteré z letit ch problémû, ohroïujících zachování autentick ch prvkû v zdoby. Ve dvofianské jídelnû se podafiilo pomocí speciálních spirálov ch kotev staticky zajistit a stabilizovat velké ãásti v zdoby, jejichï stav hrozil celoplo n m odpadnutím. T kalo se to i dominantního motivu v zdoby malby slona. V dvofianské svûtnici a v dolní síni bylo na základû v sledkû chemického rozboru a nov ch moïností pokroãilé sanaãní technologie odstranûno rûïové, esteticky degradující zabarvení stûn zpûsobené plísnûmi, na coï nebylo moïné pfii pfiedchozím restaurování maleb v sedmdesát ch letech minulého století je tû najít Ïádnou metodu. 17 Posledním nov m nálezem, kter bohuïel nelze rehabilitovat, ale je velmi cenn pro pfiiblíïení pfiedstavy o interiérovém vybavení zlatého sálu, byl nález fragmentû bohatû polychromovan ch renesanãních kamen v jednom ze zásypû. (Obr. 11) Jejich odborn prûzkum potvrdil, Ïe se jednalo o mimofiádnû exkluzivní kamna, barevností a kvalitou stfiepu ukazující na italsk import. Stfiepy byly porovnány se souborem kachlû se zlat mi lvy, nalezen ch pfied ãasem v prostoru b valé vápenice na zámku v âeském Krumlovû, 18 o nichï se pfiedpokládá, Ïe je nechal Vilém z RoÏmberka postavit u pfiíleïitosti svatby se svou tfietí manïelkou, Annou Marií Bádenskou. Anal za stfiepû potvrdila jejich shodnost. Îe se jedná o kamna ze zlatého sálu, je moïné soudit díky inventáfii z roku 1608, ve kterém jsou zainventována a také barevnû popsána v echna kachlová kamna, která se ve vile nacházela. Kromû dvou pfiípadû mûla v echna kamna ve vile zelenou barvu. V jimku tvofiila kamna Ïelezné barvy v pfiedpokoji a kamna malovaná rozliãn mi barvami ve zlatém sále. Tato kamna stála ve zlatém sále je tû v roce V sledky restaurátorsk ch promûn interiérû byly natolik pfiekvapivé a povzbuzující, Ïe dovolily uvaïovat o nároãnûj ích zpûsobech instalace zamûfiené na co moïná nej ir í interpretaci dobového prostfiedí a kaïdodenního Ïivota renesanãní spoleãnosti. Interiérovou instalací na Kratochvíli jsme se snaïili bohatství vybádan ch teoretick ch a ikonografick ch informací pfievést do obrazu kaïdodenní reality na reprezentativním venkovském sídle. Prohlídková trasa i doprovodn prûvodcovsk v klad pfiedstavuje Viléma z RoÏmberka jako iniciátora umûlecky ojedinûlého stavebního projektu, ve kterém dokázal zhmotnit sen, kter se patrnû zrodil jiï pfii jeho mladick ch cestách po Itálii. Do umûlecké v zdoby vily se v raznû promítl vladafiûv poslední sàatek s Polyxenou z Pern tejna. Osobní invenci stavebníka cítíme zejména z umûlecky v jimeãné v zdoby reprezentaãních sálû prvního patra. Zlat sál je proto upraven v souladu se sv m pûvodním urãením jako renesanãní tabulnice. Instalace vychází z dobov ch popisû hostin 20 abohat ch ikonografick ch materiálû. 21 Také stárnoucí Petr Vok z RoÏmberka Kratochvíli vyuïíval k pfiíleïitostn m festivitám, svatbám sv ch dvofianû a k pofiádání loveck ch zábav, které v ak jiï patrnû nemûly spoleãenskou prestiï Vilémovy doby. Nicménû pobyt ãásti roïmberského dvora na zdravém povûtfií Kratochvíle se v dobû morové nákazy protáhl na cel rok. Dobové reálie dotváfiející prostfiedí pokojû, které podle inventáfiû ob val, náv tûvníkûm pfiibliïují intelektuální zájmy a irok kulturní rozhled posledního RoÏmberka. V jeho pracovnû jsou umístûny repliky dobov ch vûdeck ch pfiístrojû, knihy a mapy. Vila obklopená vodním pfiíkopem, renesanãnû inspirovanou bylinnou zahradou a malovan mi ohradními zdmi by mûla navozovat intenzivní dojem toho, ãemu se v pfiedmoderní kultufie fiíkalo locus amoenus, líbezné místo, v nûmï okfiívají smysly i du e. Pokud právû takto na své souãasné náv tûvníky pûsobí, bylo mnohaleté úsilí pracovního t mu, jenï se podílel na opravách a instalaci zámku, zavr eno úspûchem. 14 Inventáfi panství Jeho Mi/losti/kníÏecí/netolického a lhenického, 30 dne Juni Léta 1626, kde jsou ve velkém poãtu uvedeny nové dvefie viz archivní re er e STEJSKAL, Ale, cit. v pozn Restaurátorská zpráva k restaurování tukové v zdoby ve Zlatém sále zámku Kratochvíle, , RZ 4303, restaurátorské a stavební práce provádûli: MgA. Jan Brabec, Mgr. Jana Waissarová, Jifií Bláha, DiS., MgA. Josef Faltus, MgS. Jifií Kobr, Katefiina Kahánková, DiS., Michal rûtek, MgA. Benedikt Tolar, Vanesa Trostová; pozlacovaãské práce Martin Zme kal, Jan Stanûk, Jan Îampach. Rukopis uloïen v archivu NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích. 16 Pfiedlohy pouïité pfii rekonstrukcích byly pfiejaty ze sborníku: STRAUSS, Walter L.; SPIKE, John T.; de RAMAIX, Isabelle; CAMPBELL HUTCHISON, Jane; ZUCKER, Mark J. The illustrated Bartsch : German masters of the sixteenth century ; pt. 1. Jost Amman, intaglio prints and woodcuts IX, XX, XXI. New York : Abaris Books, ISBN Restaurátorská zpráva k restaurování nástûnn ch maleb v tzv. Lovecké jídelnû, RZ 4300, restaurátofii: Jifií Bláha, DiS., Katefiina Kahánková, DiS., Zuzana Wichterlová, DiS., ak. mal Jifií âech. Rukopis uloïen v archivu NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích. 18 Dnes jsou uloïené ve sbírkách Regionálního muzea v âeském Krumlovû. 19 Inventáfi panství Jeho Mi/losti/kníÏecí/netolického a lhenického, 30 dne Juni Léta 1626 viz archivní re er- e STEJSKAL, Ale, cit. v pozn BlíÏe napfiíklad HRDLIâKA, Josef. Hodovní stûl a dvorská spoleãnost. Strava na ranû novovûk ch aristokratick ch dvorech v ãesk ch zemích ( ). âeské Budûjovice : Historick ústav Jihoãeské univerzity, ISBN Napfiíklad obraz Lucase van Valckenborcha Hostina, reprodukovan v knize cit. v pozn. 1, s

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Dal í nálezy k architektufie, sochafiství a malífiství v klá terním areálu v Kladrubech

Dal í nálezy k architektufie, sochafiství a malífiství v klá terním areálu v Kladrubech Dal í nálezy k architektufie, sochafiství a malífiství v klá terním areálu v Kladrubech Vratislav RY AV 3 In memoriam PhDr. Franka Ferdinanda Boldta, zakladatele Comenia v Chebu. 3 Autorem v ech fotografií

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státního okresního archivu Pfierov Pfierov 2012 Sborník Státního okresního archivu Pfierov. Vydal Zemsk archiv v Opavû Státní okresní archiv Pfierov.

Více

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace Robert GÁJA A NOTACE: âlánek sleduje stavební promûny PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu vymezeného areálu Malé Strany a

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

Petrovické muzeum které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí-

Petrovické muzeum které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí- ROâNÍK 18 V TISK ZDARMA II. âtvrtletí 2013 Petrovické muzeum V rámci oslav 220. v roãí vysvûcení expozice vztahující se k váleãn m událostem, které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí- kostela svatého Mikulá e

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Katefiina UPOVÁ, Zbynûk HE MÁNEK 1 Rok 2002 Archiv Národního technického muzea a jeho po kození pfii povodni JiÏ od zaloïení Národního

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Dal í bankomat v na em mûstû

Dal í bankomat v na em mûstû 218 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 26. listopadu 2003 Dal í bankomat v na em mûstû KdyÏ jsem pfied necel m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním koncertu mimo jiné pfiání bankomat", tu il jsem

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Neznám rukopis jihoãeské vánoãní hry z 18. století (Ke genezi folklorní divadelní tradice)

Neznám rukopis jihoãeské vánoãní hry z 18. století (Ke genezi folklorní divadelní tradice) 042-060_Sochorova 1.9.2008 18:05 Stránka 42 Ludmila Sochorová Neznám rukopis jihoãeské vánoãní hry z 18. století (Ke genezi folklorní divadelní tradice) Andûl jde ke králom: Mudrci oznamuji vám, by li

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

Tfiída: Savci (Mammalia)

Tfiída: Savci (Mammalia) Tfiída: Savci (Mammalia) Savci mají povrch tûla kryt srstí tvofienou chlupy, v kûïi jsou ãetné Ïlázy. Typické jsou mléãné Ïlázy. AÏ na v jimky jsou savci Ïivorodí. Potrava savcû je rûznorodá - nacházejí

Více

100 let v roby. minerálních hnojiv v Lovosicích. aneb z jejich historie v ãesk ch zemích

100 let v roby. minerálních hnojiv v Lovosicích. aneb z jejich historie v ãesk ch zemích 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích aneb z jejich historie v ãesk ch zemích 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích aneb z jejich historie v ãesk ch zemích Obsah Staletá zku enost s

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více