Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

Transkript

1 Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Chotěboř 1

2 1 Obecné informace o území správního obvodu ORP 2

3 Název ORP Kraj Chotěboř Vysočina Rozloha ORP 329 km 2 Počet obyvatel ORP Počet obcí s pověřeným úřadem 1 Obce s pověřeným úřadem Chotěboř Počet obcí 31 Bezděkov Borek Čachotín Čečkovice Dolní Sokolovec Heřmanice Chotěboř Jeřišno Jilem Jitkov Klokočov Kraborovice Názvy obcí Krucemburk Lány Libice nad Doubravou Maleč Nejepín Nová ves u Chotěboře Oudoleň Podmoklany Rušinov Sedletín Slavětín Slavíkov Sloupno Sobíňov Uhelná Příbram Vepříkov Vilémov Víska Ždírec nad Doubravou Hustota zalidnění 67,9 osoby/km 2 Počet dobrovolných svazků obcí 5 Název a typ dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Podoubraví Svazek obcí, plynofikace obcí Borovsko Svazek obcí Haberska Svazek obcí Přibyslavska Svazek obecních lesů Přibyslav Polyfunkční Polyfunkční Polyfunkční Polyfunkční Monotématický 3

4 2 Souhrnná zpráva za všechny DSO v území Ve správním obvodu ORP Chotěboř působí 5 dobrovolných svazků obcí (Svazek obcí Podoubraví, Svazek obcí, plynofikace obcí Borovsko, Svazek obcí Haberska, Svazek obcí Přibyslavska, Svazek obecních lesů Přibyslav), přičemž v těchto svazcích je sdruženo 26 obcí ze všech 31 obcí spadajících do správního obvodu ORP. DSO působící v území ORP 4

5 Obce v území ORP zapojené do DSO 5

6 Polyfunkční a monotematické DSO * * Monotematickým svazkem obcí je pro tuto analýzu myšlen takový subjekt, jehož předmět činnosti je zaměřen pouze na jednu jedinou aktivitu, která je ve své základní podstatě aktivitou jednorázovou a po naplnění stanoveného cíle již takový subjekt v zásadě nemá dalšího efektivního využití (např. dobrovolný svazek obcí založený pouze za účelem zřízení vodovodu, dobrovolný svazek obcí zřízený pouze za účelem vybudování kanalizace apod.) Polyfunkční je dobrovolný svazek obcí působící ve více oblastech, přičemž účel jeho zřízení není naplněn pouze jednorázovou akcí a činnost toho subjektu tak není časově omezena. 6

7 2.1 Obecné informace V dané oblasti je poměrně výrazný jeden dobrovolný svazek obcí, a to Svazek obcí Podoubraví. Tento svazek mezi svými členy sdružuje i větší počet obcí spadajících do správního obvodu ORP Chotěboř a především z tohoto důvodu má značný vliv na dění v tomto regionu. 2.2 Organizační struktura V rámci svazků obcí v území správního obvodu ORP Chotěboř převažuje organizační struktura zahrnující kolektivní nejvyšší orgán, kolektivní výkonný orgán, jednočlenný statutární orgán a kolektivní kontrolní orgán. Nejvyšší orgán = složený ze zástupců všech členů. Nejvyšší orgán rozhoduje o zásadních otázkách činnosti svazku, volí směr působení, vybírá hlavní předměty činnosti a zpravidla volí členy výkonného a kontrolního orgánu svazku. Konkrétně do pravomoci nejvyššího orgánu spadá např. schvalování, změny a doplňování stanov, rozhodování o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku či schvalování rozpočtu svazku a závěrečného účtu svazku a přijetí či vyloučení člena svazku. Výkonný orgán = volený kolektivní orgán, který řídí činnost svazku mezi jednotlivými zasedáními nejvyššího orgánu. Výkonný orgán realizuje usnesení nejvyššího orgánu, zpracovává návrh rozpočtu svazku či realizuje běžné hospodaření svazku v rámci schváleného rozpočtu. Statutární orgán = jedná navenek jménem svazku a podepisuje se za něj. Kontrolní orgán = kolektivní orgán volený nejvyšším orgánem svazku, kontroluje soulad činnosti svazku se stanovami, obecně závaznými právními předpisy a zájmy svazku. U jednoho DSO (Svazek obcí Podoubraví) se můžeme setkat ještě s orgánem disponujícím administrativně-organizačními pravomocemi. Je označen jako tajemník. 2.3 Financování dobrovolných svazků obcí Dobrovolné svazky obcí jsou zpravidla financovány především ze vstupních vkladů, z členských příspěvků a dále z dotací, darů či z vlastní hospodářské aktivity svazku. 7

8 3 Analýza jednotlivých DSO působících v území 3.1 Svazek obcí, plynofikace obcí Borovsko 8

9 Název DSO Adresa IČ Web Svazek obcí, plynofikace obcí Borovsko Náměstí 278, Havlíčkova Borová, není Počet členů DSO 4 Název ORP Adresa IČ Havlíčkova Borová Havlíčkův Brod Náměstí 278, Havlíčkova Borová, Oudoleň Chotěboř Oudoleň 123, Oudoleň, Slavětín Chotěboř Slavětín 7, Slavětín, Jitkov Chotěboř Jitkov 60, Jitkov, Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Základní informace o DSO dle stanov Dobrovolná spolupráce členských obcí v oblastech: - školství - sociální péče - zdravotnictví - péče o vzhled a čistotu obcí - zabezpečování dodávky pitné vody - odvádění a čištění odpadních vod - zabezpečení veškerých komunálních služeb - podpora cestovního ruchu - dopravní obslužnosti a údržba komunikací Poskytování technických služeb polyfunkční Valná hromada, rada, kontrolní komise Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Přijímat a měnit stanovy svazku Přijímat a vylučovat členy svazku Rozhodovat o zániku svazku obcí, způsobu jeho likvidace, převodu práv a povinností Schvalovat rozpočet, výsledky hospodaření, roční účetní závěrku Stanovit výši řádného ročního příspěvku členů Pověřovat předsednictvo svazku obcí prováděním eventuálních úprav rozpočtu v průběhu roku Schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření svazku za uplynulé období 9

10 Usnášeníschopnost Rada Usnášeníschopnost Předseda / Místopředseda Kontrolní komise Usnášeníschopnost Základní vklad každé obce Kč 1 000,-- Roční členské příspěvky obcí Další poskytnuté a vložené prostředky Schvalovat smlouvy s orgány a institucemi státu a dalšími subjekty Schvalovat soupis společného majetku včetně doplňků Schvalovat zprávy kontrolní komise Volit a odvolávat členy rady a kontrolní komise Přítomna musí být nadpoloviční většina zástupců členských obcí. Rozhoduje usnesením, které je přijato schválením nadpolovičního počtu hlasů členů přítomných na valné hromadě, pokud není stanovami dáno jinak. Volit ze svých řad předsedu a místopředsedu (statutární orgány) a odvolávat je Rozhodovat o záležitostech svazku, pokud o nich podle stanov nerozhoduje valná hromada, nebo si je valná hromada nevyhradí svým usnesením Určovat celkovou koncepci činnosti svazku Schvalovat návrhy rozpočtu včetně finančních objemů investic Zpracovávat roční účetní závěrky, rozdělení zisku, výši ročního členského příspěvku obcí a způsob úhrady příslušné ztráty Přítomna musí být nadpoloviční většina členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Jednat jménem svazku s třetími osobami Plnit rozhodnutí rady Vypracovávat, uzavírat a plnit smlouvy, týkající se předmětu činnosti svazku Zabezpečovat a vést spisovou, účetní a právní agendu a evidenci majetku svazku Vykonávat jménem svazku zaměstnavatelská práva a povinnosti a výjimkou přijímání a propuštění zaměstnanců, které podléhá předchozímu odsouhlasení rady Zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření za příslušný rok Umožnit členům rady a kontrolní komise nahlížet do všech listin týkajících se činnosti svazku Přijímat a vyřizovat písemné návrhy a podněty od občanů členských obcí svazku Kontrolovat veškeré činnosti svazku obcí Dohlížet na činnost rady Přezkoumat roční účetní závěrku a výroční zprávu o majetku svazku, vč. způsobu využití hospodářského výsledku Dohlížet, zda všechny činnosti jsou v souladu s příslušnými právními předpisy Přítomna musí být nadpoloviční většina členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Financování DSO 10

11 Státní podpora ze SFŽP ČR a ostatních účelových fondů Dotace, subvence Příspěvky fyzických a právnických osob Finanční podíly členských obcí na pořízení investic a výstavby plynofikace Závěr a doporučení Svazek obcí, plynofikace obcí Borovsko je polyfunkčním svazkem, který sdružuje tři obce, které náleží do ORP Chotěboř, a jednu další obec, která do daného správního obvodu nespadá. Mezi hlavní aktivity tohoto dobrovolného svazku obcí patří spolupráce členských obcí v oblastech školství, sociální péče, zdravotnictví, zabezpečování dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, zabezpečení veškerých komunálních služeb, podpora cestovního ruchu, dopravní obslužnosti a údržba komunikací Tento dobrovolný svazek obcí zaujímá z pohledu celého regionu okrajovou pozici, jelikož sdružuje skutečně malý počet obcí. Nejeví se tak jako nejvhodnější kandidát na vytvoření platformy pro budoucí prohlubování meziobecní spolupráce v rámci celého území správního obvodu ORP Chotěboř. 11

12 3.2 Svazek obcí Haberska 12

13 Název DSO Adresa IČ Web Svazek obcí Haberska Žižkovo nám. 66, Habry, není Počet členů DSO 9 Název ORP Adresa IČ Bačkov Havlíčkův Brod Bačkov 38, Světlá nad Sázavou, Habry Havlíčkův Brod Žižkovo nám. 66, Habry, Chrtníč Havlíčkův Brod Chrtníč 52, Golčův Jeníkov, Kámen Havlíčkův Brod Kámen 53, Kámen, Leškovice Havlíčkův Brod Leškovice 38, Golčův Jeníkov, Rybníček Havlíčkův Brod Rybníček 2, Golčův Jeníkov, Tis Havlíčkův Brod Tis 112, Tis, Sedletín Chotěboř Sedletín 10, Chotěboř, Vepříkov Chotěboř Vepříkov 53, Chotěboř, Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Výkonná rada Základní informace o DSO dle stanov Ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí Spolupráce členských obcí při obnově a rozvoji venkova Činnosti dle 50, odst. 1 zákona 128/2000 Sb. Akce a aktivity, které se z objektivních důvodů týkají pouze některých členských obcí se souladem se zájmy a záměry svazku Zakládání samostatně nebo s dalšími osobami podnikatelské a nepodnikatelské subjekty polyfunkční Výkonná rada, Předseda, Místopředsedové (2), Kontrolní skupina svazku Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Schvalovat rozpočet a závěrečnou zprávu o hospodaření svazku Rozhodovat o převodu a nabytí nemovitých věcí Rozhodovat o převodu a nabytí movitých věcí s cenou nad 5 tisíc Kč vč. DPH 13

14 Usnášeníschopnost Předseda / Místopředsedové svazku Rozhodovat o postoupení pohledávek a nabytí a převodu nejrůznějších práv Schvalovat přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky, dotace, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu a převzetí záruky Schvalovat zastavení nemovitých a movitých věcí ve prospěch jiných osob Rozhodovat o přijetí a vyloučení člena svazku Volit předsedu a místopředsedu svazku a kontrolní skupinu svazku Schvalovat změny a doplňky stanov svazku Stanovovat výši pravidelných ročních a mimořádných členských příspěvků Určovat způsob ocenění členských příspěvků, plněných v nepeněžní formě Schvalovat založení nové právnické osoby svazkem a majetkovou účast svazku na činnosti jiných podnikatelských a nepodnikatelských subjektů Rozhodovat o zrušení, splynutí, sloučení nebo rozdělení svazku a v případě zrušení s likvidačním zůstatkem Schvalovat vnitřní jednací, organizační a pracovní řády svazku Schvalovat uzavírání smluv mezi svazkem a jeho obchodním a neobchodními partnery Rozhodovat o zřízení funkce tajemníka svazku a o uzavírání a rušení pracovně právních vztahů se zaměstnanci svazku a o jejich pracovních náplních a odměnách Stanovuje výši odměn osobám vykonávajícím ve svazku nejrůznější funkce a práce Průběžně kontrolovat plnění úkolů, které uložila svým rozhodnutím jednotlivým orgánům svazku Rozhodovat o dalších věcech, vyplývajících ze stanov Nutná přítomnost alespoň 2/3 jejich členů. Pro přijetí je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech členů, pokud není uvedeno ve stanovách jinak Zastupovat svazek navenek Jednat a podepisovat jménem svazku Řídit činnost svazku mezi jednotlivými zasedáními výkonné rady svazku Připravovat a svolávat jednání výkonné rady svazku Zajišťovat plnění usnesení výkonné rady svazku Odpovídat za hospodaření svazku podle schváleného rozpočtu Rozhodovat o finančních a majetkových případech do částky 10 tisíc Kč vč. DPH Řídit práci tajemníka svazku a dalších zaměstnanců svazku a koordinovat vztahy svazku s jinak smluvně vázanými osobami Odpovídat za účetní a daňovou agendu svazku Rozhodovat o dalších věcech týkajících se činnosti svazku, pokud nejsou vyhrazeny výkonné radě svazku 14

15 Kontrolní skupina svazku Usnášeníschopnost Účastnit se na jednání výkonné rady svazku s hlasem poradním Podávat svazku zprávy o výsledcích své činnosti Dohlížet na hospodaření svazku Dohlížet na dodržování stanov svazku Prověřovat, zda jsou usnesení výkonné rady svazku v souladu s právními normami a jinými pravidly Kontrolovat práci tajemníka a dalších zaměstnanců svazku a dodržování pracovně právních norem Spolupracovat s kontrolními orgány a občany členských obcí svazku a s dalšími oprávněnými kontrolními orgány (např. státní správy) Ve stanovách neuvedena Financování DSO Vstupní členské vklady Kč 1 000,-- Pravidelné roční a mimořádné členské příspěvky Dotace Finanční podpory Dary, odkazy Výnosy z činnosti svazku Výnosy z činnosti subjektů založených svazkem Výnosy z účasti svazku na činnosti jiných podnikatelských a nepodnikatelských subjektů Výnosy z cenných papírů a nejrůznějších depozit Další, blíže nespecifikované výnosy a příjmy Závěr a doporučení Svazek obcí Haberska je polyfunkčním svazkem, který sdružuje devět obcí, z nichž však pouze dvě náleží do ORP Chotěboř. Mezi hlavní aktivity tohoto dobrovolného svazku obcí patří ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí. Tento dobrovolný svazek obcí zastává v daném regionu pouze okrajovou pozici, zejména z důvodu malého počtu sdružených obcí. V rámci celého území správního obvodu ORP Chotěboř tak tento svazek nepředstavuje potenciál k budoucímu prohlubování meziobecní spolupráce. 15

16 3.3 Svazek obcí Přibyslavska 16

17 Název DSO Svazek obcí Přibyslavska (SOP) Adresa Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, IČ Web Počet členů DSO 22 Název ORP Adresa IČ Přibyslav Havlíčkův Brod Bechyňovo nám. 1, Přibyslav, Brzkov Jihlava Brzkov 68, Polná, Česká Bělá Havlíčkův Brod Česká Bělá 122, Česká Bělá, Dlouhá Ves Havlíčkův Brod Dlouhá Ves 24, Přibyslav, Havlíčkova Borová Havlíčkův Brod Náměstí 278, Havlíčkova Borová, Jitkov Chotěboř Jitkov 60, Chotěboř, Krátká Ves Havlíčkův Brod Krátká Ves 31, Přibyslav, Malá Losenice Sázavou Malá Losenice 30, Velká Losenice, Modlíkov Havlíčkův Brod Modlíkov 60, Přibyslav, Nížkov Sázavou Nížkov 107, Nížkov, Nové Dvory Sázavou Nové Dvory 70, Velká Losenice, Olešenka Havlíčkův Brod Olešenka 42, Přibyslav, Oudoleň Chotěboř Oudoleň 123, Oudoleň, Pohled Havlíčkův Brod Revoluční 39, Pohled, Sázava Sázavou Sázava u Žďáru 159, Velká Losenice, Stříbrné Hory Havlíčkův Brod Stříbrné Hory 65, Přibyslav, Slavětín Chotěboř Slavětín 7, Ždírec nad Doubravou, Šlapanov Havlíčkův Brod Šlapanov 40, Šlapanov, Velká Losenice Sázavou Velká Losenice 230, Velká Losenice, Vepřová Sázavou Vepřová 36, Velká Losenice,

18 Věžnice Jihlava Věžnice 9, Věžnice, Žižkovo Pole Havlíčkův Brod Žižkovo Pole 9, Přibyslav, Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Usnášeníschopnost Představenstvo SOP Základní informace o DSO dle stanov Činnosti podle 50, odst. 1 zákona o obcích Ochrana společných zájmů členů SOP v oblasti ŽP, zemědělství, rozvoje, služeb, řemesel, obnovy venkova, udržení a rozvíjení kulturních a společenských tradic, dopravní obslužnosti, cestovního ruchu Obnova vlastního obrazu venkovského prostředí Rozvoj partnerských vztahů mezi SOP a ostatními oblastmi ČR a zahraničí Společné zastupování členů SOP v těchto oblastech polyfunkční Valná hromada, představenstvo SOP, předseda SOP, místopředseda SOP, kontrolní skupina SOP, tajemník Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Plánovat a řídit činnosti SOP Uzavírat smlouvy SOP se třetími osobami Schvalovat roční rozpočet, řádnou účetní závěrku a projednávat výsledky jejího auditu Určovat výše a lhůty splatnosti pravidelných ročních a mimořádných finančních členských příspěvků Volit a odvolávat předsedu SOP, 2 místopředsedy SOP, představenstvo SOP a kontrolní skupinu SOP Rozhodovat o výběru fyzické osoby do funkce tajemníka (asistenta) SOP Rozhodovat o přijímání nových členů SOP a o vyloučení člena SOP Měnit a doplňovat stanovy SOP Rozhodovat o zrušení, rozdělení nebo splynutí SOP Rozhodovat o výběru likvidátora SOP a o naložení s likvidačním zůstatkem Rozhodovat o dalších záležitostech SOP podle jejího aktuálního usnesení Sejde-li se na jejím zasedání alespoň třípětinová většina jejich členů. Usnesení je přijato, souhlasí-li s ním alespoň nadpoloviční většina všech členů SOP. Řídit činnosti svazku mezi jednotlivými zasedáními valné hromady Řídit svěřené činnosti valnou hromadou Operativně rozhodovat o běžných záležitostech SOP, nemající podobu závazků SOP vůči třetím osobám Nakládat s finančními prostředky v mezích stanovených valnou hromadou 18

19 Usnášeníschopnost Předseda / Místopředseda SOP Kontrolní skupina SOP Připravovat pracovní materiály pro zasedání valné hromady Operativně informovat členy SOP o důležitých okolnostech SOP Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasuje dvoutřetinová většina všech členů představenstva. Navenek zastupovat SOP Za SOP podepisovat společně s jedním místopředsedou Řídit veškerou činnost SOP mezi zasedáními představenstva, případně valné hromady Vykonávat činnosti a plnit úkoly podle rozhodnutí valné hromady, resp. představenstva SOP Odpovídat za vedení účetnictví a daňové agendy SOP, tyto práce však může zadat na náklady SOP odborně způsobilé fyzické či právnické osobě Archivovat písemnosti SOP Svolávat zasedání valné hromady a představenstva SOP Pořizovat a rozesílat zápisy z těchto zasedání, nebo jej ukládat k nahlédnutí Pořizovat pracovní materiály pro zasedání valné hromady a představenstva SOP Kontrolovat dodržování stanov SOP a právních norem Kontrolovat hospodaření SOP a nakládat s majetkem SOP Kontrolovat plnění usnesení valné hromady popř. představenstva SOP Kontrolovat vedení účetnictví a daňové agendy SOP Jeden zvolený předseda má právo se účastnit na zasedáních představenstva SOP s hlasem poradním a právo vyžadovat svolání valné hromady, v příp. zjištění závažných chyb v činnosti orgánů SOP Usnášeníschopnost Ve stanovách není uvedeno Tajemník Zajišťovat administrativně organizační práce související s činností SOP Financování DSO Jednorázové vstupní členské vklady o výši rozhoduje valná hromada Pravidelné roční a mimořádné členské příspěvky o jejich výši rozhoduje valná hromada Dotace Jiné finanční podpory Granty Dary, odkazy Výnosy z vlastní činnosti a z výnosů ze spoluúčasti v jiných subjektech Závěr a doporučení Svazek obcí Přibyslavska je polyfunkčním svazkem, který sdružuje 22 obcí, pouze tři z nich však spadají do správního obvodu ORP Chotěboř. Mezi hlavní aktivity tohoto dobrovolného svazku obcí patří ochrana společných zájmů členů SOP v oblasti životního prostředí, zemědělství, rozvoje, služeb, řemesel, obnovy venkova, udržení a rozvíjení kulturních a společenských tradic, dopravní obslužnosti, cestovního ruchu. 19

20 Tento dobrovolný svazek obcí zastává v daném regionu pouze okrajovou pozici a nejedná se tedy o svazek, který by byl vhodným kandidátem na další prohlubování meziobecní spolupráce v rámci celého území správního obvodu ORP Chotěboř. 20

21 3.4 Svazek obecních lesů Přibyslav 21

22 Název DSO Adresa IČ Web Svazek obecních lesů Přibyslav Ronovská 338, Přibyslav, není Počet členů DSO 34 Bohdalov Název ORP Adresa IČ Sázavou Bohdalov 250, Bohdalov, Česká Bělá Havlíčkův Brod Česká Bělá 122, Česká Bělá, Nové Veselí Sázavou Na Městečku 114, Nové Veselí, Havlíčkova Borová Havlíčkův Brod Náměstí 278, Havlíčkova Borová Ostrov nad Oslavou Sázavou Ostrov nad Oslavou 246, Ostrov n. Oslavou, Hamry nad Sázavou Sázavou Hamry n. Sázavou 322, Žďár n. Sázavou, Malá Losenice Sázavou Malá Losenice 30, Velká Losenice, Vojnův Městec Sázavou Vojnův Městec 27, Žďár n. Sázavou, Světnov Sázavou Světnov 62, Sázavou, Nové Dvory Sázavou Nové Dvory 70, Nížkov, Sirákov Sázavou Sirákov 45, Nížkov, Oudoleň Chotěboř Oudoleň 123, Oudoleň, Slavětín Chotěboř Slavětín 7, Ždírec nad Doubravou, Přibyslav Havlíčkův Brod Bechyňovo nám. 1, Přibyslav, Sázava Sázavou Sázava 159, Velká Losenice, Stříbrné Hory Havlíčkův Brod Stříbrné Hory 65, Přibyslav, Radostín Sázavou Radostín 14, Sázavou, Matějov Matějov 45, Nížkov,

23 Sázavou Velká Losenice Vepřová Budeč Lhotka Račín Sazomín Vatín Sázavou Velká Losenice 230, Velká Losenice, Sázavou Vepřová 36, Velká Losenice, Sázavou Budeč 44, Nové Veselí, Sázavou Lhotka 60, Sázavou, Sázavou Račín 19, Velká Losenice, Sázavou Sazomín 43, Sázavou, Sázavou Vatín 82, Sázavou, Žižkovo Pole Havlíčkův Brod Žižkovo Pole 9, Přibyslav, Hodíškov Sázavou Hodíškov 52, Sázavou, Karlov Sázavou Karlov 28, Sázavou, Vortová Hlinsko Vortová 95, Vortová, Studnice Hlinsko Studnice 108, Hlinsko v Čechách, Březí nad Oslavou Sázavou Březí nad Oslavou 47, Nové Veselí, Rosička Sázavou Rosička 20, Velká Losenice, Pokojov Sázavou Pokojov 9, Nové Veselí, Rudolec Sázavou Rudolec 47, Nové Veselí, Ždírec nad Doubravou Chotěboř Školní 500, Ždírec nad Doubravou Základní informace o DSO dle stanov Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Ochrana společných zájmů svazku Rozvoj obecních lesů zajištění odborné správy lesů, zajištění lesní stráže, vyčíslování a vymáhání škod na lesích, zajišťování příspěvků na hospodaření v lesích monotematický Valná hromada, představenstvo svazku, předseda svazku, místopředsedové svazku a kontrolní komise Pravomoci jednotlivých orgánů DSO 23

24 Valná hromada Usnášeníschopnost Představenstvo svazku Usnášeníschopnost Předseda / Místopředsedové svazku Kontrolní komise Plánovat a řídit činnosti Uzavírat smlouvy se třetími osobami Schvalovat roční rozpočet, řádnou účetní závěrku a projednávat výsledky jejího auditu a rozdělovat vytvořený zisk Volit a odvolávat předsedu, 2 místopředsedy, představenstvo a kontrolní komisi Zřizovat funkce tajemníka a rozhodovat o výběru fyzické osoby do této funkce Rozhodovat o přijímání nových členů nebo o jejich vyloučení Měnit a doplňovat stanovy Rozhodovat o zrušení, rozdělení nebo splynutí Rozhodovat o výběru likvidátora svazku a o naložení s likvidačním zůstatkem Rozhodovat o dalších záležitostech podle jejího aktuálního usnesení Musí se sejít alespoň nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů svazku. Konat řídící činnosti svěřené představenstvu rozhodnutím valné hromady Operativně rozhodovat o běžných záležitostech, nemající podobu závazků vůči třetím osobám Nakládat s finančními prostředky v mezích stanovených valnou hromadou Připravovat pracovní materiály pro zasedání valné hromady Operativně informovat členy o důležitých okolnostech Schvalovat rozpočtové provizorium a provádět rozpočtová opatření Delegovat zástupce do jiných svazků, organizací a orgánů Pro přijetí usnesení je třeba hlasů dvoutřetinové většiny všech členů představenstva. Podepisovat veškeré písemnosti za svazek Řídit veškerou činnost mezi zasedáními představenstva, případně valné hromady Vykonávat činnosti a plnit úkoly podle rozhodnutí valné hromady, resp. představenstva Vést účetnictví a daňovou agendu svazku, tyto práce však může zadat na náklady odborně způsobilé fyzické či právnické osobě Archivovat písemnosti Svolávat zasedání valné hromady a představenstva, pořizovat a rozesílat zápisy z těchto zasedání, nebo je ukládat k nahlédnutí Pořizovat pracovní materiály pro zasedání valné hromady a představenstva Podepisovat veškeré písemnosti, které se týkají činnosti svazku Zúčastnit se zasedání představenstva svazku s hlasem poradním Vyžadovat svolání valné hromady v příp. zjištění závažných chyb v činnosti orgánů svazku Kontrolovat dodržování stanov a právních norem Kontrolovat hospodaření a nakládat s majetkem Kontrolovat plnění usnesení valné hromady popř. představenstva 24

25 Kontrolovat vedení účetnictví a daňové agendy Usnášeníschopnost Není ve stanovách uvedena Tajemník Vykonávat administrativně organizační práce souvisejících s činností Jednorázové vstupní členské vklady Dotace Finanční podpory Granty Dary, odkazy Výnosy z vlastní činnosti Financování DSO Závěr a doporučení Svazek obecních lesů Přibyslav je monotematickým svazkem, který sdružuje celkem 35 obcí, z nichž pouze tři členské obce náleží do správního obvodu ORP Chotěboř. Mezi hlavní aktivity tohoto dobrovolného svazku obcí patří rozvoj obecních lesů. Tento dobrovolný svazek obcí zaujímá v daném regionu také pouze okrajovou pozici a nejedná se tedy o svazek, který představoval potenciál k vytvoření vhodné platformy pro další prohlubování meziobecní spolupráce v rámci celého území správního obvodu ORP Chotěboř. 25

26 3.5 Svazek obcí Podoubraví 26

27 Název DSO Adresa IČ Web Svazek obcí Podoubraví Trčků z Lípy 69, Chotěboř Počet členů DSO 26 Název ORP Adresa IČ Ždírec nad Doubravou Chotěboř Školní 500, Ždírec nad Doubravou Bezděkov u Libice nad Doubravou Chotěboř Chotěboř Borek Chotěboř Golčův Jeníkov Čečkovice Chotěboř Chotěboř Dolní Sokolovec Chotěboř Chotěboř Havlíčkova Havlíčkova Borová Havlíčkův Brod Borová Heřmanice Chotěboř Golčův Jeníkov Trčků z Lípy 69, Chotěboř Chotěboř Chotěboř Jeřišno Chotěboř Jeřišno Jitkov Chotěboř Jitkov 60, Chotěboř Klokočov Chotěboř Klokočov 105, Chotěboř Kraborovice Chotěboř Golčův Jeníkov Krucemburk Chotěboř Nám. Jana Zrzavého 13, Krucemburk Libice nad Doubravou Chotěboř Zámecká 47, Libice nad Doubravou Lány Chotěboř Lány 41, Chotěboř Maleč Chotěboř Maleč Nová ves u Nová Ves u Chotěboře Chotěboř Chotěboře Oudoleň Chotěboř Oudoleň Podmoklany Chotěboř Chotěboř

28 Rušinov Slavětín Chotěboř Chotěboř Rušinov 47, Chotěboř Slavětín 7, Slavětín Slavíkov Chotěboř Slavíkov Sloupno Chotěboř Chotěboř Sobíňov Chotěboř Sobíňov Uhelná Příbram Chotěboř Uhelná Příbram Vilémov Chotěboř Vilémov Víska Chotěboř Chotěboř Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Základní informace o DSO dle stanov Ochrana společných zájmů členů SVOP v oblasti životního prostředí, zemědělství, rozvoje služeb, řemesel, obnovy venkova, udržení a rozvíjení kulturních a společenských tradic, zachování obnovy vlastního obrazu venkovského prostředí, cestovního ruchu, rozvíjení partnerských vztahů mezi SVOP a ostatními oblastmi v ČR a zahraničí a společné zastupování členů SVOP v těchto záležitostech polyfunkční Valná hromada SVOP Představenstvo SVOP Předseda SVOP Místopředsedové SVOP Kontrolní skupina SVOP Tajemník Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Plánování a řízení činnosti SVOP, Uzavírání smluv SVOP se třetími stranami, Schvalování ročního rozpočtu, roční účetní závěrky a projednávání výsledků jejího auditu, Určování výši mimořádných finančních členských příspěvků, Volit a odvolávat předsedu SVOP a 2 místopředsedy SVOP, představenstvo SVOP a kontrolní skupinu SVOP, Rozhodování o výběru fyzické osoby do funkce tajemníka / asistenta SVOP, Rozhodování o přijímání nových členů SVOP a o vyloučení člena SVOP, Měnění a doplňování stanov SVOP, Rozhodování o zrušení, rozdělení nebo splynutí SVOP, Rozhodování o výběru likvidátora SVOP a o naložení s likvidačním zůstatkem, 28

29 Usnášeníschopnost Představenstvo Usnášeníschopnost Předseda Místopředsedové Kontrolní skupina Usnášeníschopnost Tajemník Rozhodovat o dalších záležitostech SVOP podle jejího aktuálního usnesení, Valná hromada může představenstvu svěřit část své pravomoci hospodařit s finančními prostředky do výše jí stanovenou na příslušný kalendářní rok Při přítomnosti třípětinové většiny jejich členů Řídí činnosti svěřené představenstvu rozhodnutím valné hromady, Operativní rozhodování o běžných záležitostech SVOP, nemající podobu závazků SVOP vůči třetím osobám, Nakládání s finančními prostředky v mezích stanovených valnou hromadou, Příprava pracovních materiálů pro zasedání valné hromady, Operativní informování členů SVOP o důležitých okolnostech SVOP Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala třípětinová většina všech členů představenstva Řídí veškerou činnost SVOP mezi zasedáními představenstva, případně valné hromady, Vykonává činnosti a plní úkoly podle rozhodnutí valné hromady, resp. představenstva SVOP, Odpovídá za vedení účetnictví a daňové agendy SVOP, tyto práce však může zadat na náklady SVOP odborně způsobilé FO či PO, Odpovídá za archivaci písemností SVOP, Svolává zasedání valné hromady a představenstva SVOP, pořizuje a rozesílá zápis z těchto zasedání, nebo jej ukládá k nahlédnutí, Pořizuje pracovní materiály pro zasedání valné hromady a představenstva SVOP Zastupují předsedu v jeho nepřítomnosti nebo na základě pověření Kontrola dodržování stanov SVOP a právních norem, Kontrola hospodaření SVOP a nakládání s majetkem SVOP, Kontrola plnění usnesení valné hromady popřípadě představenstva SVOP, Kontrola vedení účetnictví a daňové agendy SVOP Není ve stanovách uvedena Zajišťuje administrativně- organizační práce související s činností SVOP Financování DSO Vstupní členské poplatky, Roční členské poplatky, Mimořádné členské poplatky Dotace, finanční podpory, granty, dary, odkazy, výnosy z vlastní činnosti a výnosy ze spoluúčasti v jiných subjektech 29

30 Závěr a doporučení Svazek obcí Podoubraví je polyfunkčním svazkem, který sdružuje 26 obcí, přičemž do správního obvodu ORP Chotěboř spadá 25 obcí. Předmětem činnosti tohoto DSO je ochrana společných zájmů členů v mnoha oblastech. V současnosti svazek směřuje především k podpoře cestovního ruchu. Tento svazek obcí zaujímá v daném správním obvodu jednu z hlavních pozic, přičemž jeho územní působnost je výrazně zaměřena na problematiku analyzovaného regionu. Z těchto důvodů je právě tento svazek možné označit za nejvhodnější alternativu k budoucímu prohlubování meziobecní spolupráce v rámci území správního obvodu ORP Chotěboř. 30

31 4 Návrhová část Na území správního obvodu ORP Chotěboř působí pět dobrovolných svazků obcí (Svazek obcí Podoubraví, Svazek obcí, plynofikace obcí Borovsko, Svazek obcí Haberska, Svazek obcí Přibyslavska a Svazek obecních lesů Přibyslav), z nichž je pouze jeden svazek obcí svazkem monotématickým (Svazek obecních lesů Přibyslav), zbylé čtyři svazky jsou svazky polyfunkční, přičemž nejvýraznějším svazkem je Svazek obcí Podoubraví. Svazek obcí Podoubraví sdružuje celkem 26 obcí, přičemž všechny členské obce náleží do správního obvodu ORP Chotěboř. Předmětem činnosti tohoto svazku je ochrana společných zájmů členských obcí, a to v oblasti životního prostředí, zemědělství a řemesel. Dále se tento svazek zaměřuje na rozvoj služeb, obnovu venkova, cestovní ruch či na rozvíjení kulturních a společenských tradic. Závěr a doporučení Z výše uvedeného vyplývá, že nejvhodnějším kandidátem na další prohlubování meziobecní spolupráce je Svazek obcí Podoubraví, neboť se jedná o svazek polyfunkční a činný, sdružující větší počet obcí spadajících do správního obvodu ORP Chotěboř. Daný svazek by však měl do budoucna uvažovat o rozšíření o další obce spadajících do ORP Chotěboř, aby byla zajištěna celistvost daného území při společném provádění plánovaných činností směřujících k rozvoji území správního obvodu ORP Chotěboř. Dobrovolný svazek obcí by se poté mohl vedle svých dosavadních aktivit zaměřit především na řešení problémů v oblasti sociálních služeb, školství i odpadového hospodářství. V oblasti školství je značným problémem nedostatek financí na platy, provoz a investice. Vybraný dobrovolný svazek obcí by se tedy mohl zaměřit na vyšší míru využívání grantových programů určených na rekonstrukci a modernizaci budov, popř. na využití zkušeností s realizací některých energetických opatření. V sociální oblasti by spolupráce mezi obcemi mohla směřovat k vybudování domova pro seniory či k vytvoření optimální sítě sociálních služeb, která by odpovídala skutečným potřebám občanů. V oblasti odpadového hospodářství by se spolupráce mezi obcemi mohla zaměřit na snížení cen za odvoz odpadů a na větší jednotnost těchto cen nebo na vybudování překladiště odpadů. Svazek by mohl být zaměřen navíc na to, aby v rámci analyzovaného území vznikla ucelená platforma fungující jako servisní středisko pro obce v rámci ORP Chotěboř, které by obcím pomáhalo s nepřiměřeně velkou administrativní zátěží, na kterou si zejména starostové menších obcí velice často stěžují. Doporučujeme se tak zaměřit na rozšíření Svazku obcí Podoubraví o obce, které náleží do správního obvodu ORP Chotěboř, ale doposud nejsou členy tohoto svazku tak, aby obce touto formou mohly spolupracovat při řešení nedostatků zjištěných v analýzách. 31

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Lysá nad Labem 1

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Havlíčkův Brod 1

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Broumov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Varnsdorf 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

ORP Frýdlant nad Ostravicí

ORP Frýdlant nad Ostravicí Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Ostravicí 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

ORP Frenštát pod Radhoštěm

ORP Frenštát pod Radhoštěm Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Frenštát pod Radhoštěm

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Rýmařov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Nová Paka 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Králíky 1 1 Obecné

Více

Organizační řád svazku obcí Ladův kraj

Organizační řád svazku obcí Ladův kraj Organizační řád svazku obcí Ladův kraj základní vnitřní organizace a řízení organizační struktura úkoly, činnost a působnost jednotlivých orgánů a pozic a vztahy mezi nimi, pravomoci a odpovědnosti osob

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Bohumín 1 1 Obecné

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Sušice 1 1 Obecné

Více

ORP Nové Město nad Metují

ORP Nové Město nad Metují Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Nový Bydžov 1 1 Obecné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Podbořany 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Organizační řád KlimNet z. s.

Organizační řád KlimNet z. s. Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád KlimNet z. s. 1. Spolek KlimNet z. s. se sídlem: 28. října 141, 742 83 Klimkovice, IČ: 26666936 (dále jen Spolek ) vydává v souladu se stanovami Spolku následující

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jaroměř 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Horažďovice 1 1 Obecné

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku. Čl.

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku. Čl. Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen spolek ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut spolku

Více

STANOVY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO, o. s.

STANOVY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO, o. s. Stanovy MAS Hlinecko, o.s. - strana č. 1 STANOVY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO, o. s. Registrace provedena dne 18. 10. 2006 pod č.j. VS/1 1/65417/06 R IČO 27046508 Čl. 1. Název a sídlo 1) Název organizace:

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Týn nad Vltavou 1

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Dobříš 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablunkov 1 1 Obecné

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Vimperk 1 1 Obecné

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

ORP Jablonec nad Nisou

ORP Jablonec nad Nisou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

S T A T U T zájmového sdružení právnických osob

S T A T U T zájmového sdružení právnických osob S T A T U T zájmového sdružení právnických osob EUROREGION PRADĚD 1 NÁZEV, SÍDLO A PRÁVNÍ FORMA 1. Název sdružení: Euroregion Praděd 2. Sídlem Euroregionu Praděd je Vrbno pod Pradědem, ul. Nové doby 111,

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Kuřim 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Litvínov 1 1 Obecné

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA STANOVY zájmového sdružení právnických osob TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA 1 Název, sídlo a právní postavení 1. Název: Technologická platforma silniční doprava (dále jen sdružení ). 2. Sídlo

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Ústí nad Orlicí 1

Více

DODATEK Č. 2 KE STANOVÁM SVAZKU OBCÍ ŘÍČANY OSTROVAČICE, kterým se vyhlašuje jejich nové úplné znění

DODATEK Č. 2 KE STANOVÁM SVAZKU OBCÍ ŘÍČANY OSTROVAČICE, kterým se vyhlašuje jejich nové úplné znění SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE se sídlem v Říčanech u Brna, náměstí Osvobození 340, PSČ 664 82 DODATEK Č. 2 KE STANOVÁM SVAZKU OBCÍ ŘÍČANY OSTROVAČICE, kterým se vyhlašuje jejich nové úplné znění ČÁST

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Mikulov 1 1 Obecné

Více

ORP Rychnov nad Kněžnou

ORP Rychnov nad Kněžnou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje ANNO JČK

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje ANNO JČK Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje ANNO JČK České Budějovice, únor 2010 Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Čl. I Úvodní ustanovení Název

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

ORP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ORP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

STANOVY SPOLKU SVORNOST BOSONOHY Z.S. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

STANOVY SPOLKU SVORNOST BOSONOHY Z.S. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOVY SPOLKU SVORNOST BOSONOHY Z.S. ÚPLNÉ ZNĚNÍ 1. Název spolku: Svornost Bosonohy z.s. Čl. I Název a sídlo 2. Sídlo spolku: Brno Čl. II Účel spolku 1. Spolek je založen za účelem podpory, zajištění

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Rokycany 1 1 Obecné

Více

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Čl. 1. Název a sídlo Název: PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem (dále jen sdružení ) Sídlo: Celní 16/4, 639 00 Brno Čl. 2 Statut

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

S T A N O V Y spolku Naděje pro každého z.s.

S T A N O V Y spolku Naděje pro každého z.s. S T A N O V Y spolku Naděje pro každého z.s. Část I. čl.1 Účel a cíle spolku Naděje pro každého z.s. (dále jen spolek ) je spoílkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účelem a cílem spolku

Více

FOKUS České Budějovice, z. s.

FOKUS České Budějovice, z. s. STANOVY FOKUS České Budějovice, z. s. Článek I. Název a sídlo Spolku 1. Název: FOKUS České Budějovice, z. s. 2. Sídlo: Bezdrevská 1118/1, České Budějovice, 370 11. 3. Je dobrovolným a nepolitickým Spolkem,

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Vrchlabí 1 1 Obecné

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo S t a n o v y Hornického spolku Solles Chodov Čl.1 Název a sídlo Název: Hornický spolek Solles Chodov (dále jen "sdružení ") Sídlo: Hrnčířská 462, 357 35 Chodov Čl.2 Statut sdružení Sdružení je dobrovolné,

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Hořovice 1 1 Obecné

Více

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ:

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ: STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV 1. Název organizace je CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje, (dále jen Centrum) Zkratka CZP PK SÍDLO 2. Sídlo: Bělehradská

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1. Název a sídlo spolku Název spolku: PRO Arny z. s. (dále jen spolek ) Sídlo spolku: Riegrova 1756/51, České Budějovice, 370 01 Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s.

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. ve znění změny schválené Členskou schůzí ze dne 26.10.2006 Článek 1 Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

S T A N O V Y. Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka ( VSOR ) zájmového sdružení právnických osob. Změna č. 4. Úplné znění stanov ke dni.

S T A N O V Y. Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka ( VSOR ) zájmového sdružení právnických osob. Změna č. 4. Úplné znění stanov ke dni. S T A N O V Y zájmového sdružení právnických osob Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka ( VSOR ) Změna č. 4 Registrace sdružení u Krajského úřadu Středočeského kraje č. registrace 29/2002/RK den zápisu

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Chomutov 1 1 Obecné

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Konice 1 1 Obecné

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Brodec S t a n o v y...

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Brodec S t a n o v y... Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Brodec S t a n o v y... Obec Borovnice, IČO 00274747 Obec Chleny, IČO 00274917 Obec Kostelecké Horky, IČO 00274984 Obec Krchleby, IČO 00579190 Obec Lhoty u Potštejna,

Více

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče 1 Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče Hlava I. Název, sídlo a působnost organizace Čl.1. Zakládaná stavovská organizace má název: Asociace pracovníků středisek výchovné péče (dále jen Asociace).

Více

STANOVY Občané pro Hošťálkovice z. s.

STANOVY Občané pro Hošťálkovice z. s. STANOVY - Občané pro z. s. STANOVY Občané pro z. s. Zakladatelé spolku Občané pro z. s. jsou: Ing. David Sýkora, Ph.D., r.č.: 801008/4137, bytem Podevsí 415, 725 28 Ostrava Lenka Bosáková, r.č.: 695905/5521,

Více

Stanovy cyklistického sdružení

Stanovy cyklistického sdružení Stanovy cyklistického sdružení Čl. 1 Název a sídlo Název: CK Přerov (dále jen sdružení ) Sídlo: Purkyňova 3, 750 02, Přerov Adresa pro doručování: Pavlína Rohová, Purkyňova 3, 750 02, Přerov Čl. 2 Statut

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Havířov 1 1 Obecné

Více

STANOVY Sportovního klubu Panteři Kladno z.s.

STANOVY Sportovního klubu Panteři Kladno z.s. STANOVY Sportovního klubu Panteři Kladno z.s. I. Název a sídlo 1. Oficiální název spolku: Sportovní klub Panteři Kladno z.s. 2. Sídlo spolku: Kladno II. Statut spolku 1. Sportovní klub Panteři Kladno z.s.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: 26989247 STANOVY I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1. Název organizace je Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485 (dále jen spolek) 2. Sídlo

Více

Dodatek č.1 ke smlouvě nájemní 1/7

Dodatek č.1 ke smlouvě nájemní 1/7 Městys Bohdalov, zastoupený starostou Ing. Arnoštem Judou, majetkový podíl 23/710, IČ 294004 Obec Březí nad Oslavou, zastoupená starostou Romanem Šiklem, majetkový podíl 10/710, IČ 00600539 Obec Budeč,

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Železný Brod 1 1

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

Stanovy Mikroregionu Sokolov - východ

Stanovy Mikroregionu Sokolov - východ Stanovy Mikroregionu Sokolov - východ Článek 1 Preambule Uzavřením svazku obcí deklarují zakládající členové svazku Mikroregion Sokolov východ svou vůli rozvíjet partnerství a soudržnost obcí při řešení

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Stanovy spolku. Klub rodičů při ZŠ Mokrá-Horákov, z.s.

Stanovy spolku. Klub rodičů při ZŠ Mokrá-Horákov, z.s. Stanovy spolku Klub rodičů při ZŠ Mokrá-Horákov, z.s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů při ZŠ Mokrá-Horákov, z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku: Základní škola, Mokrá 352,

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více