MESTSKÝ ÚRAD VRÚTKY Námestie S. Zachara 4, Vrútky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MESTSKÝ ÚRAD VRÚTKY Námestie S. Zachara 4, Vrútky"

Transkript

1 MESTSÝ ÚRAD VRÚTY Námestie S. Zachara, 08 Vrútky Váš list číslo/zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/kontakt: Vrútky, Značka 899/0 Mgr. ošútová.0.0 Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky prieskum trhu 0/ 8 0 V súlade s 9 ods. 9 zákona č. 5/00 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov si Vás v rámci prieskumu trhu pri jednoduchej zákazke (zákazke s nižšou hodnotou ako je hodnota podlimitnej zákazky) dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: - Nákup a dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní.. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov : Mesto Vrútky IČO : DIČ: Sídlo : Mestský úrad Vrútky, Námestie S. Zachara, 08 Vrútky Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Mazúr - primátor mesta Telefón: 0/800 Fax: ontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Lenka ošútová, referát vnútornej správy Telefón : 0/80 E- mail : ontaktná osoba vo veciach predmetu zákazky: p. Miriam Babalová, asistentka primátora mesta Telefón : 0/80 E- mail : Predmet zákazky a typ zmluvy. Názov zákazky: Nákup a dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní.. Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru. Na uskutočnenie predmetu zákazky bude uzatvorená rámcová zmluva. Trvanie zmluvy: mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. upujúci bude vystavovať na požadovaný druh a množstvo tovaru samostatné objednávky.

2 . lasifikácia CPV slovník: toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov tonerové náplne dopravné služby (bez prepravy odpadu).5 Predpokladaná hodnota zákazky: do 88, 00 s DPH. Miesto dodania: Mestský úrad Vrútky, Námestie S. Zachara, I. poschodia, kancelária asistentky primátora mesta.. Opis predmetu zákazky. Predmetom zákazky je kúpa kompatibilných tonerov, (nerepasovaných) vyrobených podľa štandardov výrobcu do konkrétne výrobcom určených zariadení (nie repasovaných). Toner musí byť zabalený v originálnych obaloch od výrobcu. ompatibilné tonery musia byť vyrobené podľa certifikovaného systému riadenia kvality STN EN ISO900:00 Tonery musia byť úplne nové kompatibilné tonery A kvality renovovaných výmenou všetkých komponentov tonerovej kazety podľa príslušných typov tlačiarní. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru: Objednaný tovar doručiť na adresu verejného obstarávateľa. Dostupnosť do hod. Požadujeme odber a ekologickú likvidáciu použitých tonerov do tlačiarní predávajúci zabezpečí odber a ekologickú likvidáciu prázdnych tonerových kaziet. Dodávateľ dodá tovar v štandardnej kvalite. Pri dodaní tovaru požadujeme vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho potvrdí prevzatie tovaru. Na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok ani záloha. Platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu objednávky a po prevzatí tovaru v mieste plnenia. Ponuková cena platná počas trvania zmluvy. Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná. Záruka a uplatňovanie reklamácií podľa platných právnych noriem. Dodávateľ dopraví tovar na vlastné náklady na objednávateľom určené miesto dodania. Vrátane dopravy na miesto plnenia. Funkčné vlastnosti: Tonery musia po vložení do tlačiarní fungovať. Nesmie sa sypať tonerový prášok a pri tlači nesmie zanechávať tmavé škvrny, pásy a fľaky na vytlačenom papieri. Osobitné požiadavky na plnenie Cena obsahuje všetky náklady za tovar a dopravu až do miesta plnenia. Cena obsahuje taktiež náklady za odber a ekologickú likvidáciu prázdnych tonerových kaziet. Zmena ceny je možná len v prípade zmeny sadzby DPH. S dodávkou tonerov požadujeme dodací list. Faktúra musí obsahovať rozpis položiek, množstvo, jednotkové ceny bez DPH, sadzbu DPH ku každej položke a celkovú cenu za položku. Náplne musia mať ochranné známky výrobcu garantujúce nepoškodenie stroja.. Podmienky účasti uchádzačov. ópia dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar ods. písm. e) zákona v predmete zákazky (výpis z obchodného alebo výpis zo živnostenského registra) alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa 8 ods. zákona, ku dňu podpisu zmluvy.

3 . Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na presne špecifikované typy tonerov.. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 5. Obsah ponuky (podmienky účasti a cenová ponuka): Ponuka uchádzačov musí obsahovať: 5. Cenová ponuka spracovaná podľa prílohy č. výzvy Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ďalej vyplnenú prílohu č. onkrétne typy tonerov. 5. Zoznam minimálne 5 referencií o dodaní daného tovaru. V referencii uchádzač uvedie odberateľa, predmet plnenia, cenu, rok dodania, kontaktnú osobu odberateľa a kontakt na ňu. 5. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je v likvidácii, konkurze a že si riadne plní všetky odvodové povinnosti. 5. Relevantný doklad o tom, že uchádzač môže poskytovať službu (výpis z obchodného registra, živnostenského registra, osvedčenie..). (ópia dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - Predloženie dokladu o oprávnení poskytovať službu ods. písm. e) zákona v predmete zákazky (výpis z obchodného alebo výpis zo živnostenského registra) alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa 8 ods. zákona, ku dňu podpisu zmluvy). 5.5 Požadujeme predložiť návrh zmluvy (úspešný uchádzač).. Lehota na predloženie ponúk. Lehota na predloženie ponúk je určená do: do 0:00 hod.. Ponuky musia byť doručené na ovú adresu s označením predmetu u VO - kompatibilné tonery.. V prípade, že nie ste platcom DPH, uviesť cenu celkom a na túto skutočnosť upozorniť.. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: do: Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky: slovenčina. 7. ritériá na hodnotenie ponúk 7. Najnižšia cena s DPH v rámci jednotlivých položiek celého predmetu obstarávania. V cenovej ponuke musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom obstarávania. 7. Porovnáva sa u platiteľov DPH cena v Eur s DPH a u neplatcov DPH celková cena v Eur. Cenová ponuka za celý predmet zákazky v členení cena bez DPH, DPH a cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke 7. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky a okolnosti uvedené v tejto výzve a musí byť stanovená ako cena pevná a to vrátane dopravných nákladov a akýchkoľvek iných manipulačných nákladov. 7. Ponuky budú vyhodnotené podľa kritéria Cena, v sídle obstarávateľa uvedenom v bode č. bez účasti uchádzačov. 7.5 Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej pošty. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade zmeny okolností neprijať žiadnu ponuku. 8. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 8. Poskytnuté informácie budú výlučne slúžiť pre potreby verejného obstarávateľa. Výsledok posúdenia týchto informácií verejný obstarávateľ oznámi podnikateľským subjektom, ktoré poskytli informatívne cenové ponuky.

4 8. Úspešný uchádzač bude oslovený na zaslanie návrhu zmluvy, podmienky v zmluve budú dohodnuté v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk a predloženou cenovou ponukou. 8. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa alebo ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, prípadne ak celková suma ponuky je príliš vysoká. Dátum:.0.0 Ing. Miroslav Mazúr v.r. primátor mesta

5 Príloha č. Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk A. Identifikačné údaje uchádzača Názov uchádzača: Sídlo: Štatutárny zástupca: IČO: DIČ: IČ DPH: Zapísaný (ŽR SR, OR SR, iné): Číslo účtu: Telefón: B. Návrh na plnenie kritérií Nákup a dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Cena bez DPH DPH 0 % Cena celkom V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť a uvedie cenu celkom. Miesto: Dátum: Podpis, pečiatka (ak sa používa): 5

6 Príloha č. onkrétne typy tonerov tlačiareň toner typ poč et za rok CM07 MFP -farebná 550L HP LaserJet Pro MFP M7n Phaser 5 Xerox DeskJet 85c HP Photosmart 550 Xerox Workcentre PE e HP DeskJet 90c Q 000 A - Q 00 A modrá Q 00 A žltá Q 00 A - Q 90 A - Q 9 A modrá Q 9 A žltá Q 9 A CF 0 A CF A modrá CF A žltá CF A Xerox 0R08 Phaser 5 bk Xerox 0R05 Phaser 5 C modrá Xerox 0R07 Phaser 5 Y žltá Xerox 0R0 Phaser 5 M HP 5, HP C5D - HP 7 (C5A) tricolor HP XL HP XL modrá HP XL - žltá HP XL - Xerox PE 0R0007(D) HP 5 C 5 DN HP 8 C 578 A - jednotk. cena v s DPH celk. cena v s DPH kapacita počet strán

7 tricolor Brother DCP J0W LC 985 B LC 985 C modrá LC 985 Y žltá LC 985 M Brother Professional Series LC 80 XL LC 80 XL modrá LC 80 XL žltá LC 80 XL - ružová 00n Q 000 A - Q 00 A modrá Q 00 A žltá Q 00 A - HP OfficeJet 50 All-in-one C 877 A C 95 AE - tricolor OI Cdn OI 975 OI 9755 modrá OI 975 žltá OI 975 Canon Pixma MP0 Canon PG 50 Canon CL 5 tricolor yocera FS C550DN T 580 B čierny T 580 C modrý T 580 Y - žltá T 580 M HP LaserJet 00 Q A 8 HP LaserJet 00 Q A 5 HP LaserJet 00 Q A HP LaserJet 00 Q A x HP LaserJet 08 Q A 7

8 HP LaserJet 08 Q A HP LaserJet 08 Q A HP LaserJet 08 Q A HP LaserJet 08 Q A HP LaserJet C 09 A 00A HP LaserJet 05 CE 55 A (55A) HP LaserJet Q A M005 MFP HP LaserJet Q A M005 MFP HP LaserJet CB A 8 M0 MFP HP LaserJet CE 85 A M MFP HP LaserJet CE 85 A M MFP HP LaserJet CE 85 A M MFP HP LaserJet CB A M5n HP LaserJet P005 CB 5 A 5 HP LaserJet P0 CE 85 A HP LaserJet Q 755 A 5 P05d HP LaserJet CE 505 X P055dn HP LaserJet 00d C 09 A HP LaserJet L C 90 A HP LaserJet 5P C 90 A onica Minolta TN Bizhub TN 0 Brother DCP-700 8

9 Samsung SCX 00 Samsung MLT- D09S (SCX- 00) CP 5 CB 50 A CB 5 A CB 5 A CB 5 A Brother DCP 700 Brother TN 0 Brother MFC-J0 LC 985 LC 985 LC 985 modrá LC 985 žltá 00 -farebná Q 000 A - Q 00 A modrá Q 00 A žltá Q 00 A - HP LaserJet 08 Q A celkovo 9

Technická specifikace části "1"

Technická specifikace části 1 Technická specifikace části "1" DRUH POPIS předpokládaný počet Maximální předpokládaná cena v Kč bez DPH HP Q6511X pro HP2420 8 4650 HP CE278A pro HP1536 24 1562 HP pack 51645A + C6578DF 11 1310 HP černý

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

26 Kurs Euro Výkupní ceny bř ezen 2010 26.00

26 Kurs Euro Výkupní ceny bř ezen 2010 26.00 26 Kurs Euro Výkupní ceny bř ezen 2010 26.00 Výrobce Označení Typ Druh Euro Kč Množství 1. Canon BJ 10/ 20/ 100/200/1000 BC 01 / 02 InkJet Patronen 0 Kč 2. Canon BJC 210/ 240 BC 05 InkJet Patronen 0 Kč

Více

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče)

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče) Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Příloha č. 1 Tabulka B - spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací zařízení Jednotkové ceny - kalkulační vzorec

Více

Ceník alternativních kazet

Ceník alternativních kazet Ceník alternativních kazet Platnost od: 16. 5. 2014 Typy tiskáren Typ kazety Kapacita (stran / ml) bez DPH cena za kus s DPH Brother - laserové tiskárny a faxy Brother HL 5240, 5250DN, 5270DN, DCP 8060,

Více

Použité neoriginální náplnì nebo repasované náplnì nevykupujeme! Tonery, které nejsou pøedmìtem výkupu jsou likvidovány na náklady odesílatele.

Použité neoriginální náplnì nebo repasované náplnì nevykupujeme! Tonery, které nejsou pøedmìtem výkupu jsou likvidovány na náklady odesílatele. Barevné laserové náplně BROTHER HL 4040, 4050, DCP 9040, 9045, MFC 9440 černá TN 130BK 2500 stran 5,- CMY TN 130CMY 1500 stran 5,- černá TN 135BK 5000 stran 20,- CMY TN 135CMY 4000 stran 20,- Laserové

Více

Množst ví. Jednotka [MJ]

Množst ví. Jednotka [MJ] Poř. č. Název Výrobce Množst ví Jednotka [MJ] cena za jednotku bez DPH cena za množství bez DPH Příloha č. 1 ke kupní smlově originály sazba DPH cena za množství s DPH 1. cartridge HP CB340A (č.70) fotografická

Více

typ tiskárny typ kazety barva kapacita renovace kompatibilní originál

typ tiskárny typ kazety barva kapacita renovace kompatibilní originál typ tiskárny typ kazety barva kapacita renovace kompatibilní originál HEVLETT PACKARD viz. srovnávací tabulka 92275A black 3500 595 Kč 695 Kč 2 313 Kč 92298A black 6800 795 Kč 895 Kč 2 478 Kč 92274A black

Více

Tonery Tonery a cartridge 015-2015 Uchazeč: BossCan ComPrint spol.s r.o. Celková nabídková cena: 216.041,- Kč Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 234.571,- Pořadové číslo položky Název Popis Počet kusů

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

WWW.MHPRINT.CZ WWW.PRODARECEK.CZ = spolehlivé partnerství

WWW.MHPRINT.CZ WWW.PRODARECEK.CZ = spolehlivé partnerství Str.1 - Dárkové předměty, tisky, fotopotisky, návrhy, inkousty, tonery, papíry, spotřební materiál - Prodáreček CZ a MH Print CZ *** INKOUSTY *** INKOUSTY *** INKOUSTY *** INKOUSTY *** INKOUSTY *** INKOUSTY

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Na základě požadavků stanovených Směrnicí ředitele Lesů hl. m. Prahy pro výběr dodavatelů vyhlašujeme tímto zakázku na dodávky: Kancelářské potřeby

Více

Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy

Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Brother Tonery Cena bez DPH Cena s DPH 21% Brother TN-2000 442,- 535,- Brother TN-2120 495,- 599,- Brother TN-2220 619,- 749,- Brother TN-2010 495,- 599,-,-

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Originální spotřební materiál

Originální spotřební materiál Originální spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks barva černá RISO FR/RP 70 master folie

Více

Tonery Tonery a cartridge 006/2014 Uchazeč: MICOS spol. s r.o. Celková nabídková cena: 348 222,00 Kč Nabídková cena v Kč s DPH: 421348,59 Kč Vápenice 17, 79601 Předp. hodnota 333104,00 Kč Prostějov Poř.

Více

Alternativní spotřební materiál

Alternativní spotřební materiál Alternativní spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks obrazový válec Brother TN2000 20

Více

Nabídka péče o tisková zařízení

Nabídka péče o tisková zařízení Nabídka péče o tisková zařízení Z+M servis, spol. s r.o., Obsah: - základní údaje o společnosti, - představení společnosti a služeb - náhradní plnění, - výpůjčka tiskových zařízení do bezplatného nájmu,

Více

Záruka 2 roky! Tonery do tiskáren Brother, Canon, HP, Konica Minolta a Samsung. Objednávky posílejte na: tonery@post.cz

Záruka 2 roky! Tonery do tiskáren Brother, Canon, HP, Konica Minolta a Samsung. Objednávky posílejte na: tonery@post.cz , spol. s.r.o. uvádí na český trh: Tonery do tiskáren Brother, Canon, HP, Konica Minolta a Samsung Vysoká kvalita Trvalý a spolehlivý výkon Testováno v laboratoři Katun podle cert. STMC Výrobce s certifikací

Více

Malé náměstí 121 Jevíčko tel: 774 999 773 569 43 fax: 461 325 299

Malé náměstí 121 Jevíčko tel: 774 999 773 569 43 fax: 461 325 299 Malé náměstí 121 Jevíčko tel: 774 999 773 569 43 fax: 461 325 299 IČO: 729 01 110 DIČ: CZ6809300663 scart@email.cz www.s-cart.cz název typ poznámka cena bez DPH Laserové tiskárny - výměny OPC válců jsou

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011 Věc: Výzva k podání

Více

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET ABEL-Computer s.r.o. Oblouková 1 746 01 OPAVA obchodni@abel.cz Tel.: 553 630 630 Fax: 553 630 699 CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET Typy tiskáren Brother - laserové tiskárny a faxy Platnost od: 12.

Více

INK-JET CARTRIDGE PRO CANON C41 C41 C43 C43 C48

INK-JET CARTRIDGE PRO CANON C41 C41 C43 C43 C48 INK-JET CARTRIDGE PRO CANON C41 C41 C43 C43 C48 Canon BJ 10e /BJ 100/BJ 20/BJ 200/BJC 210/220/250/1000 Renovace zaslané kazety black 27 ml BC01/02 4011324903102 285,00 Kč Canon BJ 10e /BJ 100/BJ 20/BJ

Více

CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ

CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ FILLPOINT Prešovská 4, Plzeň Tel. 377 530 138 E-mail: obchod@fill-point.cz CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ Hewlett-Packard 51625 ( 25) 26ml 51626 ( 26) 40ml 51629 ( 29) 40ml 51640A

Více

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET ABEL-Computer s.r.o. Oblouková 1 746 01 OPAVA obchodni@abel.cz Tel.: 553 630 630 Fax: 553 630 699 Typy tiskáren CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET 0 Platnost od: 12. 8. 2015 Brother - laserové tiskárny

Více

Photosmart řada 1100,1218 HP 45 (51645) HP 78 (c6578) Photosmart 7350, řada 7200 HP 56 (c6656) HP 57 (c6557) HP 58 (c6658)

Photosmart řada 1100,1218 HP 45 (51645) HP 78 (c6578) Photosmart 7350, řada 7200 HP 56 (c6656) HP 57 (c6557) HP 58 (c6658) tiskárna black color foto HEVLETT PACKARD inkoustové tiskárny Deskwriter řada 310,320 HP 33 (51633) HP 25 (51625) Deskwriter 510,520,First HP 26 (51626) Deskwriter 540,550c,560c HP 26 (51626) HP 25 (51625)

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Laserové tonerové kazety

Laserové tonerové kazety Laserové tonerové kazety BROTHER HL-6xx/Fax 5000 TN-100 3 000 890 Kč 1077 Kč HL 720,730,760, MFC 9000-9550, Fax 8000-8650 TN-200 2 200 650 Kč 787 Kč HL-820, 1040, 1050, 1060, 1070, HL-P2000 TN-300 2 400

Více

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET ABEL-Computer s.r.o. Oblouková 1 746 01 OPAVA obchodni@abel.cz Tel.: 553 630 630 Fax: 553 630 699 CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET Platnost od: 26.3.2012 Typy tiskáren Typ kazety Bez DPH S DPH Kazety

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu vortalgov - Vaše chytré elektronické tržiště Název zadavatele: Adresa zadavatele: Oprávněná osoba: Kontaktní osoba: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Náměstí Dr. E. Beneše

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET

CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Petr Kulhánek Třebihošť 89 544 01 Dvůr Králové nad Labem pkservis@pkservis.net Tel.: 603976031 Platnost od: 3.12.2007

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Technická specifikace části "2" - Toshiba

Technická specifikace části 2 - Toshiba Technická specifikace části "2" - Toshiba T 245 E pro Toshiba e- Studio 195 2 odpadní nádobky pro Toshiba studio 281c 3 TOSHIBA CMY sada tonerů pro Toshiba 281c 3 Toshiba studio 2050C 3 barevné tonery

Více

Tonery - nákup a renovace

Tonery - nákup a renovace Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení Tonery - nákup a renovace Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://pilot.proe.biz

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Všem zájemcům o veřejnou zakázku Všem zájemcům o veřejnou zakázku Vyřizuje/tel. Mgr. Barbora Hnaníčková / 55 5 5 V Brně, dne 8. 8. 0 Věc: Veřejná zakázka: Rámcová smlouva tonery, náplně a další spotřební materiál Dodatečné informace k

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Zjednodušené výběrové řízení na grafické a tiskové práce pro projekt Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence úrazů dětí

Zjednodušené výběrové řízení na grafické a tiskové práce pro projekt Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence úrazů dětí Zjednodušené výběrové řízení na grafické a tiskové práce pro projekt Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence úrazů Zadavatel: Dětství bez úrazů, o.p.s., se sídlem Světova 17, 180 00 Praha 8, IČ: 25655311,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

kód produktu Model EU D3 D2 D1

kód produktu Model EU D3 D2 D1 Print Support s.r.o. Na Okruhu 488/27 142 00 Praha IČ: 24147818, DIČ: CZ24147818 tel.: +420 EU Doporučená maloobchodní cena s DPH +420 D1 roční odběr 120 000 Kč bez DPH D2 roční odběr 60 000Kč bez DPH

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správy majetku Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Odbor správy majetku Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Odbor správy majetku Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III *S006X005J8XO* Ukl. zn.: 254.3.1 A/5 Sp. zn.: 63/2013 OSM Čj.: MUMI 721/2013 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: MUMI 721/2013

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Obecné zadání: Zadavatelem zakázky je: o.s. IQ Roma servis Cejl 49, Brno 602 00 IČO: 65341511 Poštovní adresa: Hybešova 41, Brno 602 00

Obecné zadání: Zadavatelem zakázky je: o.s. IQ Roma servis Cejl 49, Brno 602 00 IČO: 65341511 Poštovní adresa: Hybešova 41, Brno 602 00 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na poskytování tiskařských služeb pro realizaci projektu Iniciativy společenství Equal: IQ servis systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce Obecné zadání:

Více

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V Praze dne 15. 11. 2012 c.j.: FZU/THS -774/2012 výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na verejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Poskytování podpory

Více

K Computer spol. s r.o.

K Computer spol. s r.o. K Computer spol. s r.o. Kubatova 20 37004 České Budějovice Tel.777 89 01 99 Email: info@kcomputer.net Bezkonkureční servis: V PŘÍPADĚ REKLAMACE - VÝMĚNA ZA NOVÝ TONER (ceny jsou uvedeny bez DPH) Renovace

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

O B E C H O V O R Č O V I C E

O B E C H O V O R Č O V I C E O B E C H O V O R Č O V I C E Obec Hovorčovice, se sídlem Revoluční 33, 250 64 p. Měšice, okr. Praha - východ vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele technologie bezdrátového veřejného rozhlasu v obci

Více

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3 Zadávací podmínky Označení Zadavatel Název žadatele: Právní forma: výběrové řízení na dodavatele filtrů IČ: 46979697 DIČ: Sídlo: Kontaktní osoba Jméno: Adam Příjmení: Email: Společnost s ručením omezeným.

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky Obchodní podmínky Všeobecné dodací a platební podmínky 1. Základní údaje o provozovateli obchodu Identifikační údaje Název: ECOM s.r.o. Sídlo: ul. Zahradní 276, České Meziříčí, PSČ 517 71 zapsaná Krajským

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Tisk testových sešitů, záznamových archů a doprovodných materiálů

Tisk testových sešitů, záznamových archů a doprovodných materiálů Zadavatel: Ústav pro informace ve vzdělávání divize Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) se sídlem Senovážné náměstí 26, 110 00 Praha 1, IČ-613 84 020 zastoupený: RNDr. Pavlou Zieleniecovou,

Více

DNS - dodávky originálních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok 2013 3/2013

DNS - dodávky originálních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok 2013 3/2013 DNS - dodávky originálních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok 2013 3/2013 1. Bytová správa Ministerstva vnitra IČO: 65737393 Na Pankráci 72/B, Praha 4, 140 00 Na Pankráci

Více

Přímé vyřízení opravy

Přímé vyřízení opravy Pickup Service Přímé vyřízení opravy Bosch Service Center PT 1 Přímé vyřízení opravy Základní informace o službě On-line vytvoření formuláře objednávky opravy v Bosch Service Center PT. On-line vytvoření

Více

VZ/001/2015/REUP Výměna oken v přístavbě radnice č.p.166 v Žamberku

VZ/001/2015/REUP Výměna oken v přístavbě radnice č.p.166 v Žamberku VÝZVA veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace VZ/001/2015/REUP Výměna oken v přístavbě radnice

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION MĚSTO LITOMĚŘICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE UST. 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

Více

Obecné zadání: Zadavatelem zakázky je: IQ Roma servis, o. s. Cejl 49, Brno 602 00 IČ: 65341511 Poštovní adresa: Hybešova 41, Brno 602 00

Obecné zadání: Zadavatelem zakázky je: IQ Roma servis, o. s. Cejl 49, Brno 602 00 IČ: 65341511 Poštovní adresa: Hybešova 41, Brno 602 00 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na výrobu propagačních předmětů pro realizaci projektu Iniciativy společenství Equal: IQ servis systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce Obecné zadání: IQ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A V Ý Z V A k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Zastoupen: Druh zakázky: Způsob zadání: Zateplení kulturního

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 20.4.2012. Česká republika Ministerstvo obrany. Zálepky terčů. Zálepky terčů 1 / 6

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 20.4.2012. Česká republika Ministerstvo obrany. Zálepky terčů. Zálepky terčů 1 / 6 Česká republika Ministerstvo obrany Zálepky terčů Zálepky terčů 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob evidence: Decentrální

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Opravy a servis velkokuchyňského zařízení

Opravy a servis velkokuchyňského zařízení Česká republika Ministerstvo obrany Opravy a servis velkokuchyňského zařízení Opravy a servis velkokuchyňského zařízení 1 / 8 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá smlouva Nákup x

Více

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012 Česká republika Ministerstvo obrany Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012 Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá smlouva Nákup

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Katalog nabízených značkových náplní do tiskáren firmy. PYROLINE Technology s.r.o.

Katalog nabízených značkových náplní do tiskáren firmy. PYROLINE Technology s.r.o. Katalog nabízených značkových náplní do tiskáren firmy PYROLINE Technology s.r.o. Náplně do tiskáren značky HEWLETT-PACKARD 1. CE505A 691679 HP 05A Black LJ Toner Cart, 2 300 str, CE505A 2. C9352CE#UUQ//

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-77026-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 6 Přílohy: 5/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém na přípravu čisté WFI vody 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka souboru stavebních prací pro úpravu prostor za účelem vzniku centra volnočasových aktivit, jejíž součástí je vznik prostoru

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa.

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa. Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa.cz Č.j 1084/2015 V Lysé nad Labem 16.9.2015 Vyřizuje : Blažek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více