Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015"

Transkript

1 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská spoločnosť: IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, Bratislava 1 zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, dňa , oddiel Sa, vložka č. 182/B Podielový fond: Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok Stav majetku (v EUR) a) Prevoditeľné cenné papiere aa) akcie 0 ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) Nástroje peňažného trhu c) Účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) Iný majetok e) Celková hodnota majetku f) Záväzky g) Čistá hodnota majetku Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks) Čistá hodnota podielu (v EUR) 0, Stav cenných papierov a nástrojov peňaž.trhu v majetku v EUR a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu c) Prevoditeľné CP z nových emisií podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI d) Nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI 0 e) Ost. prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 h) Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) z 4

2 Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku: EUR MÚRS CR Invest, a.s. 0,79% EUR MÚRS MT Invest, a.s. 5,07% EUR MÚRS NR Invest, a.s. 1,10% EUR MÚRS STAVEBNÝ HOLDING, a.s. 2,68% EUR MÚRS Logis Invest, a.s. 6,59% EUR MÚRS RF Invest, a.s. 1,38% EUR MÚRS AQ Invest, a.s. 3,12% EUR MÚRS Nová Nitra I. a.s 0,19% EUR MÚRS Wellness Invest a.s. 0,04% EUR MÚRS Soltex obchodní a.s. 5,40% EUR MÚRS Riga Office West s..r.o 7,18% EUR MÚRS Nová Nitra II. a.s 0,12% EUR DLH Dlhopis Bory mall I. SK ,30% EUR DLH Wellness KOVÁČOVÁ SK ,04% EUR DLH Dlhopis PPH III. SK ,03% EUR DLH Dlhopis Penta 20 SK ,10% EUR DLH Dlhopis Florentinum 5 16/06/2016 SK ,10% EUR DLH Dlhopis CPI Finance 16/04/2018 SK ,21% EUR DLH Dlhopis Rača 02 SK ,20% EUR PF Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,57% EUR PF PF CREO 0,05% EUR PF PF Slnko 0,26% EUR PF HB Reavis CE REIF 2,14% EUR PF Energy fond 0,37% EUR ZME Sibamac,a.s. Zmenka Sibamac SIB ,98% 5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR) Čistá hodnota majetku k Nákup cenných papierov Predaj cenných papierov 0 Výplata výnosov za rok Čistá hodnota majetku k Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR) a) výnosy z akcií, 0 b) výnosy z dlhopisov, c) výnosy z iných cenných papierov, d) výnosy z nástrojov peňažného trhu, e) výnosy z vkladových a bežných účtov, f) kapitálové výnosy, g) iné výnosy, 988 h) výdavky na správu, i) výdavky na depozitára, j) iné výdavky a poplatky, k) čistý výnos, l) výplaty podielov na zisku, 0 m) znovu investované výnosy, 0 n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku v PF z titulu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti: zníženie majetku nenastalo z dôvodu zmien kurzov a v majetku podielového fondu sa nenachádzali CP žiadnej spoločnosti, ktorá by bola v likvidácii o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií, 0 p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde, r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde z 4

3 7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát: S Ú V A H A (veur) AKTÍVA I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7) Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach Podiely v realitných spoločnostiach Obstananie nehnuteľností Investície do nehnuteľností Pohľadávky z finančného prenájmu Pohľadávky voči realitným spoločnostiam a) krátkodobé b) dlhodobé Podielové listy otvorených podielových fondov dlhopisy a) bez kupónov b) s kupónmi Krátkodobé pohľadávky voči bankám Obrátené repoobchody Deriváty II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu P A S Í V A I. Záväzky (súčet položiek 1 až 8) Krátkodobé úvery Záväzky z vrátenia podielov Deriváty Repoobchody Záväzky voči správcovskej spoločnosti Záväzky voči realitným spoločnostiam a) krátkodobé b) dlhodobé Hypotekárne úvery Ostatné záväzky II. Vlastné imanie (súčet položiek 9 až 12) Podielové listy, z toho a) fondy z ocenenia b) zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva z 4

4 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výnosy z úrokov a. úroky z finančného prenájmu b. iné úroky Výnosy z prenájmu Výnosy z podielových listov Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach Výnosy z predaja nehnuteľností a. Náklady na predané nehnuteľnoatí /b. zisk alebo strata z cenných papierov /c. Čistý zisk alebo strata z devíz /d. Čistý zisk / strata z predaja iného majetku I. Výnos z majetku vo fonde e. Transakčné náklady f. Náklady na odplaty a provízie II. Čistý výnos z majetku vo fonde g. Náklady na financovanie fondu g.1. náklady na úroky g.2. výsledok zaistenia úrokov g.3. náklady na dane a poplatky III. Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde h. Náklady na odplaty za služby depozitára i. Náklady na odplatu za správu fondu j. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata fondu Ďalšie údaje o fonde Celková čistá hodnota majetku (EUR) Počet podielov v obehu (tis. ks) Čistá hodnota podielu (EUR) 0, , , Počet vydaných podielov (tis. ks) Suma vydaných podielov (EUR) Počet vyplatených podielov (tis. ks) Suma vyplatených podielov (EUR) Počas roka 2015 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa 100 ods. 2 ZKI. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 245,2 tis. EUR 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V roku 2015 sa spoločnosť zúčastnila valných zhromaždení realitných spoločností, v ktorých má Prvý realitný fond, o.p.f. majetkovú účasť. 10. Špeciálny podielový fond nehnuteľností a) identifikácia každej nehnuteľnosti v majetku špeciálneho podielového fondu a jej hodnota podľa znaleckého posudku V majetku fondu nie je k žiadna nehnuteľnosť b) údaje o zisku /strate za účt. obd. pri predaji každej nehnut. V roku 2015 nebola predávaná nehnuteľnosť z majetku vo fonde c) pri správe majetku nevyužíva správcovská spoločnosť služby realitnej kancelárie. Audit ročnej účtovnej závierky podielového fondu vykonáva KPMG Slovensko spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 24 - audítor SKAÚ - licencia č. 96. Účtovná závierka podielového fondu je overená audítorom v termíne podľa 160 ods.7 ZKI. Vypracoval: IAD Investments, správ. spol., a.s. Malý trh 2/A Bratislava V Bratislave, Predstavenstvo spoločnosti 4 z 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Český konzervativní 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - Český konzervativní o.p.f., IAD Investments,

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem

Více

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. CE Bond 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. CE Bond 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDĚ 1.1. Fond - CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Český konzervativní 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - Český konzervativní o.p.f., IAD Investments,

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

PE 301. Téma 4 Financování

PE 301. Téma 4 Financování PE 301 Téma 4 Financování Obsah Základní struktura rozvahy Klíčové vazby v rozvaze Co je financování Způsoby financování Shrnutí Vstup investora Běžný úvěr Emise obligací Faktoring, forfaiting Strana 2

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem měnit.

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník A. Základní ustanovení IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník 1. Ceník stanovuje poplatky za některé operace spojené s poskytováním služeb investorům a podílníkům společností IAD Investments, správ.

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

STATUT Speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

STATUT Speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. STATUT Speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Ve smyslu zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o změně a doplnění některých

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 Informace o společnosti WEST BROKERS a.s. ke dni 30.6.2008 (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI)

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Výroční zpráva 2004 1 Výroční zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: Ulice: Na Poříčí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1. 1. 2015 až 18. 5. 2015 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2011 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

STATUT speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

STATUT speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. STATUT speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Statut podílového fondu se může po dobu smluvního vztahu mezi správcovskou společností a

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem měnit.

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003. Jihočeských papíren. skupiny

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003. Jihočeských papíren. skupiny Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003 skupiny Jihočeských papíren 1 Obsah 1. Vymezení konsolidačního celku... 2 1.1. i zahrnuté do konsolidačního celku... 2 1.2. Datum účetních závěrek společností

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

RMS Mezzanine, a.s. je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy.

RMS Mezzanine, a.s. je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy. RMS Mezzanine, a.s. je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy. Specializujeme se na poskytování úvěrů podnikům, kterým banky z různých důvodů neposkytnou

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Českomoravská investiční a.s., Bartošova 1833/6, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah: I. Výroční zpráva za rok 2014 1. Údaje o emitentovi neregistrovaného cenného papíru 2. Údaje o činnosti a

Více

Pololetní zpráva fondu

Pololetní zpráva fondu Pololetní zpráva fondu za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Základní údaje o fondu Název: ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008474046 Obhospodařovatel

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

RMS Mezzanine, a.s. je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy.

RMS Mezzanine, a.s. je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy. RMS Mezzanine, a.s. je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy. Specializujeme se na poskytování úvěrů podnikům, kterým banky z různých důvodů neposkytnou

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník VY_32_INOVACE_Úč24.02 První a druhý Tematická oblast a předmět Název učebního

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 30. 6. 2009 Datum uveřejnění: 10. 8. 2009 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více