TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny"

Transkript

1

2

3 malujeme na kameny :33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Odpovûdná redaktorka Vûra Slavíková Návrh a grafická úprava obálky a knihy Artedit s. r. o., Praha Fotografie na obálce a v textu Petr KfiíÏ Ilustrace a v robky TaÈjana Macholdová, Poãet stran 48 První vydání, Praha 2007 Vytiskly Tiskárny HavlíãkÛv Brod Husova ulice 1881, HavlíãkÛv Brod Grada Publishing, a.s., 2007 (tištěná verze) (elektronická verze ve formátu PDF) ISBN Grada Publishing, a.s ISBN

4 OBSAH Úvod 5 Materiály 6 Kresba na kameny 11 Kresba tuïkou 11 Kresba tu í 13 Kresba tu í a malba akvarelov mi barvami 16 Kresba olejov mi kfiídami Giocconda 19 Malba na kameny 20 Malba temperou v roba a pouïití ablony 20 Malba akrylov mi barvami interiér 23 Malba akrylov mi barvami exteriér 26 PouÏití mramorovacích barev 29 Malování barvami na sklo 32 Malba olejov mi barvami 34 Mozaiky, kombinace s jin mi materiály 37 Ornamenty z krupice 38 Korálková rybiãka a kvûtina ze semínek 39 Holãiãka 41 Kamínkové obrazy 43 Otisky, razítka 45 Bramborová razítka 45 Provázková razítka 47 Otisky ovoce 48

5 MALUJEME NA KAMENY Ráda se zam lím nad zemí, po které chodím, beru do ruky rûzné její kousky a kaïd je nûãím krásn, jeden je ãerven, jin záfií kousky slídy, dal í je hlaìounk, Ïe by ho ãlovûk chtûl stále nosit v dlani. Máme doma spoustu kamenû a kamínkû, které jsou pro mne dûleïité. Rodina si uï zvykla na mûj stále tûïk batoh pokaïdé, kdyï se vracíme z nûjak ch krásn ch míst. ProtoÏe je mûj Ïivot spojen s malováním, rozhodla jsem se ty kousky zemû propojit s tím, co mám ráda, a tak vznikla tato kníïka. Snad pro Vás bude potû- ením, zajímav m experimentem a návodem, jak strávit hezké odpoledne s dûtmi. A tfieba také zjistíte, jak je dûleïité mít stále po kapsách nûjak ten kamínek. TaÈjana Macholdová Podûkování za odbornou pomoc t kající se urãování nerostû a minerálû patfií geologovi Martinovi Eliá ovi.

6 MATERIÁLY Pokud jste se rozhodli nakreslit si podobnou rybiãku tu í a perem, mûïete si opatfiit ve - keré potfieby v bûïném papírnictví. Akvarelové barvy a tûtce koupíte tamtéï. Více druhû barev vám jistû nabídnou ve v tvarn ch potfiebách. Olejové kfiídy Gioconda jsou zajímavé velmi jemn mi barevn mi pfiechody. Po nanesení na podklad jsou hladké a lesklé. PouÏívají se podobnû, jako pastelky, v sledek je v ak barevnû v raznûj í a stálej í. Koupíte je ve vût ích papírnictvích ãi ve v tvarn ch potfiebách, stejnû jako pastelky a tuïky. 6

7 RÛzné druhy a kvality akrylov ch barev a tûtcû koupíte nejlépe v prodejnách s v tvarn mi potfiebami. ZáleÏí na va em v bûru a v tvarném nápadu, kter chcete realizovat. Pfied malbou je dobré kámen odmastit nejlépe pfiípravkem na mytí nádobí. Paletu je moïné nahradit star m talífikem ãi dlaïdiãkou. Myslete v ak na to, Ïe jakmile akrylová barva zaschne, nejde jiï sm t. Na v robu mozaiky je nejlep í pouïít disperzní lepidlo. Po zaschnutí vytvofií na podkladu transparentní vrstvu. Zvolen materiál zlehka pokládáme na tenkou vrstvu lepidla a do zaschnutí necháme leïet ve vodorovné poloze. Disperzní lepidlo (nejlépe Herkules) koupíme v drogerii ãi papírnictví. Materiály, ze kter ch mozaiku skládáme korálky seïeneme ve v tvarn ch potfiebách nebo galanterii a ostatní materiál r Ïe, tûstoviny, semena, koupíme v potravinách a v potfiebách pro zahrádkáfie nebo zvífiata. 7

8 Barvy Eternal mat akrylátov jsou urãeny k pouïití v domácnosti k vnitfiním i venkovním úãelûm. Mají vynikající krycí schopnost a velmi dobfie odolávají povûtrnostním podmínkám. Proto jsem je vybrala jako jediné k malování na kameny do exteriéru. Mají v bornou pfiilnavost, myslete na ochrann odûv. Koupíte je v prodejnách s barvami. Pfii malování na kameny barvy v Ïádném pfiípadû nefieìte, potom stékají z povrchu. Lze je mezi sebou jakkoliv míchat a tím dosáhnout mnoha odstínû i pfii zakoupení jen nûkolika základních barev. Pokud jste se rozhodli zkusit malovat temperou popfiípadû si vyrobit ablonu a pak s temperou pracovat, budete potfiebovat nûïky, karton nebo ãtvrtku A5, A4, tûtce, houbiãku a tempery. V e koupíte bez problému v kaïdém papírnictví ãi v tvarn ch potfiebách. Houbiãku na tupování naná ení barvy lehk m poèukáváním po plo e uvnitfi, koupíte v potfiebách pro domácnost. V e mûïete, ale nemusíte pfiestfiíkat bezbarv m leskl m ãi matn m lakem ve spreji, kter koupíte v prodejnách s barvami nebo drogeriích. 8

9 Mramorovací barvy jsou speciální barvy, které je tfieba kapat na hladinu podkladového media pfiipraveného asi 2 hodiny dopfiedu. V e lze koupit pouze ve v tvarn ch potfiebách. mûïe schnout fiadu dní. V sledek v ak stojí za to. Dobré je pfiidat do lnûného oleje kapku sikativu, coï je pfiípravek pro urychlení schnutí. Olejové barvy, rychleschnoucí medium, lnûn olej, tûtce a paletu nebo talífiek budete potfiebovat, jestliïe si budete chtít vyzkou et mistrovskou techniku olejomalbu. Jedineãná prolínavost barev a mûkkost tónû nelze nahradit Ïádnou jinou malífiskou technikou. Barvy sadu i jednotlivé tuby a ostatní potfieby koupíte ve v tvarn ch potfiebách. Poãítejte s tím, Ïe takto namalovan kámen 9

10 Barvy na sklo a porcelán dokáïí na kameni vytvofiit krásn a leskl povrch. Lze je koupit ve v tvarn ch potfiebách (vût inou v lahviãkách pod oznaãením barvy na sklo a porcelán pro malbu tûtcem) nebo také ve vût ím papírnictví, tam v ak mají ãastûji barvy v tubách tzv. slupovací. Dobfie se s nimi pracuje obzvlá È men ím dûtem. 10

11 KRESBA NA KAMENY Hro ík, kfiemen Kresba tuïkou materiál hladk kámen svûtlé barvy mûkká tuïka ã.1 nebo 2B, 3B (není vhodné pouïívat tuïky z fiady H, protoïe pfii kresbû nedosáhneme tak iroké kály odstínû a takové v raznosti jako u mûkk ch tuïek) bezbarv lak ve spreji nejlépe matn pomûcky ofiezávátko nebo fiezák odma Èovací pfiípravek na umytí kamene such a ãist hadfiík na jeho osu ení postup Kresba tuïkou vypadá na kameni nádhernû a velmi nûïnû. VÏdy je lep- í, kdyï obrázek vznikne pfiímo pod dojmem na ich vlastních my lenek, neï podle pfiedlohy. Pokud se v ak rozhodneme pouïít pfiedlohu a pfienést ji pomocí obtaïení linek ze spodní strany kresby okopírováním na kámen, dbáme na to, aby nedo- lo k jejímu zdvojení. Pracujeme s barevností tuïky a se v emi jejími grafick mi moïnostmi, jako je vykreslení detailû, pouïívání ãárek, teãek, drobn ch ornamentû ãi geometrick ch tvarû. âím více odstínû tuïky se v kresbû objeví, tím bude 11

12 její efekt dokonalej í. Kreslit lze prakticky v e, na co si vzpomeneme, zvífiata, lidské postavy, stavby, dopravní prostfiedky obzvlá È ty starodávné apod. Nakonec je dobré kresbu pfiestfiíkat bezbarv m lakem pro její lep í zafixovaní k podkladu. Hlava konû, kfiemen 12

13 Kresba tu í materiál obl hladk kámen libovolné velikosti ãerná tu nebo barevné tu e bezbarv lak ve spreji (není nutn ) pomûcky pero, násadka tuïka odma Èovací prostfiedek jemn hadfiík postup Kresba tu í je velmi jemná a nûïná. Je tfieba najít vhodn kamínek s hladk m povrchem, jinak se barva bude odlupovat. Ze v eho nejdfiíve kámen, kter jsme si vybrali pofiádnû umyjeme, odmastíme a do sucha vysu íme. Existují rûzné dûvody, proã jsme zvedli ze zemû právû tento kamínek, a ne jin. Tfieba nám nûco nebo Ptáãek, vápenec 13

14 Ryba, vápenec nûkoho pfiipomínal, nûco hezkého nás pfii pohledu na nûj napadlo, zkrátka se zaslouïil o to, abychom mu vûnovali zvlá tní péãi. Podobnû to bylo u kamínku s rybou, kter uï sv m tvarem z jedné strany pfiipomínal rybu s velk m bfií kem. Pak uï zb valo jen opatrnû a zlehka namáãet pero do tu e a nakreslit jemn mi tahy upiny, ploutve a ostatní rybí zále- Ïitosti. Pokud nemáme dostatek odvahy zaãít kreslit rovnou tu í, je moïné si obrázek pfiedkreslit tuïkou. Problém vznikne chceme-li zmûnit pfiedkreslen obrázek a musíme gumovat, protoïe na gumovaném místû tu patnû pfiilne. Proto radûji, a to velmi opatrnû pouïijeme gumu aï po zaschnutí a dokonãení celé kresby. Posledním krokem je zafixování celé kresby bezbarv m leskl m ãi matn m lakem ve spreji. 14

15 Koãiãka, kfiemen Dal í variantou je kresba barevn mi tu emi. Postup je zcela stejn, jen je tfieba dbát na to, aby se jednotlivé barvy do sebe zapíjely tak, jak si pfiejeme. V opaãném pfiípadû se napfiíklad spojením modré a Ïluté mûïe objevit barva zelená, coï tfieba u sluníãek nemusí b t vïdy Ïádoucí. 15

16 Kresba tu í a malba akvarelov mi barvami materiál obl hladk kamínek ãerná tu akvarelové barvy bezbarv ãi leskl lak ve spreji (není nutn ) pomûcky dvû aï tfii velikosti kulat ch tûtcû se piãkou Mot l, vápenec 16

17 Strom, kfiemen mûkká tuïka pero, násadka odma Èovací prostfiedek, hadfiík kelímek na vodu postup Postup je v podstatû velmi podobn jako v pfiede lé kapitole. Opût je velmi dûleïité, abychom pouïili 17

18 * Modrooká, kfiemen hladk kámen bez pra né vrstvy, jinak by se nám tu i barva odlupovala. Buì rovnou, nebo po pfiedkreslení nakreslíme tu í vybran motiv. Po naprostém zaschnutí tu e mûïeme kresbu doplnit barvou. Lze postupovat samozfiejmû i opaãnû a obû techniky se na sebe vûbec nemusejí nijak vázat konkrétním tvarem. Napfiíklad ryby kreslené tu í mohou plavat v akvarelem namalované vodû apod. Nakonec v e pfielakujeme lakem ve spreji. 18

19 Kresba olejov mi kfiídami Giocconda materiál olejové kfiídy kámen s hladk m povrchem svûtlé i tmavé barvy (bfiidlice, kfiemen, vápenec a dal í) pomûcky prostfiedek na mytí nádobí hadfiík na osu ení kamene postup Olejové kfiídy lze pouïít na tmavé i svûtlé povrchy, jelikoï mají velmi dobré krycí schopnosti. Pracujeme s nimi stejn m zpûsobem jako se suchou kfiídou ãi jin mi barvami. Jednotlivé tóny mezi sebou propojujeme a vyh báme se pouïití pouze základních odstínû. Kreslit ãi malovat lze opût v e, krajinu, jednotlivé postavy, zvífiata apod. Lodû na mofii, bfiidlice 19

20 MALBA NA KAMENY Malba temperou v roba a pouïití ablony ablona materiál tempery ploch hladk kámen jakékoli barvy nejlépe bfiidlice, kfiemen apod. karton ãtvrtka A5 nebo A4 bezbarv leskl nebo matn lak ve spreji (není nutn ) pomûcky tuïka tûtce houbiãka na um vání nádobí ostré piãaté nûïky kelímek na vodu hadfiík, prostfiedek na odma tûní malífiská paleta, star í talífiek nebo tvrd karton na míchání barev postup Kámen umyjeme, fiádnû osu íme a zaãneme s pfiípravou ablony. Pfii hledání motivu, kter budeme na 20

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34 OBSAH Batikování, barvení látek 4 Batika skládaná 8 Batika itá 10 Batika vyvazovaná 11 Barvení sypáním barev sypaná batika 14 Barvení vzlínáním 16 Vosková batika 18 Kolíãkování 20 Ménû známé techniky barvení

Více

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46 OBSAH Úvod 5 Materiál 6 Povrchové úpravy 8 Náfiadí 9 Základy techniky 11 Oh bání drátu 11 Stáãení drátû 14 Ploché spirály 15 PruÏinové spirály 16 típané krouïky 18 Drátûné korálky 19 Nastavování a zaãi

Více

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34 OBSAH Batikování, barvení látek 4 Batika skládaná 8 Batika itá 10 Batika vyvazovaná 11 Barvení sypáním barev sypaná batika 14 Barvení vzlínáním 16 Vosková batika 18 Kolíãkování 20 Ménû známé techniky barvení

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková)

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) OBSAH Úvod 4 Materiály 6 Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) 8 Rozkvetlé vûtviãky 9 Narcisy 11 Chryzantémy 12 RÛÏe 14 Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) 16 Vystfiihované kvûty

Více

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková KERAMIKA II figurky Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková Eta Placáková, Marcela Po ustová, Alena Vondru ková Keramika II figurky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz,

Více

Jednoduché LOUTKY. Kamila Skopová Alena Vondru ková

Jednoduché LOUTKY. Kamila Skopová Alena Vondru ková Jednoduché LOUTKY Kamila Skopová Alena Vondru ková Kamila Skopová, Alena Vondru ková Jednoduché loutky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz, tel.:

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz OBSAH Úvod 5 Materiál 6 Povrchové úpravy 8 Náfiadí 9 Základy techniky 11 Oh bání drátu 11 Stáãení drátû 14 Ploché spirály 15 PruÏinové spirály 16

Více

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková KERAMIKA II figurky Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková Eta Placáková, Marcela Po ustová, Alena Vondru ková Keramika II figurky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz,

Více

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky OBSAH Svíãky 4 Materiály 6 Nástroje a pomûcky 10 Voskové a parafínové svíãky 13 Stáãené svíãky 13 TaÏené svíãky 15 Kroucené svíãky 18 Svíãky odlévané do forem 19 V roba papírové formy 21 V roba sádrové

Více

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48 OBSAH Úvod 4 Náfiadí a pomûcky 6 Síto a dfievûn rám 8 Materiál 9 Pfiíprava papírové hmoty 10 âerpání 12 Su ení 15 Lití 17 Zdoben papír 19 Barvy 20 Pfiírodní barviva 22 Struktury a pfiísady 24 Otisky 27

Více

MOZAIKOVÁNÍ. mozaika pro každého. Kateřina Konířová

MOZAIKOVÁNÍ. mozaika pro každého. Kateřina Konířová MOZAIKOVÁNÍ mozaika pro každého Kateřina Konířová Kateřina Konířová Mozaikování/mozaika pro každého Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

:6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6866-3 Publishing, verze

Více

OBLÁZKY. Miroslava Kubišová

OBLÁZKY. Miroslava Kubišová Malované OBLÁZKY Miroslava Kubišová Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

3M Průmyslová divize. Řešení pro provoz a údržbu. Řešení pro údržbu a provoz. v průmyslových objektech

3M Průmyslová divize. Řešení pro provoz a údržbu. Řešení pro údržbu a provoz. v průmyslových objektech 3M Průmyslová divize Řešení pro provoz a údržbu Řešení pro údržbu a provoz v průmyslových objektech S výrobky 3M rychle a snadno Vinylové označovací pásky V katalogu, kter drïíte v ruce, jsme vytvofiili

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

KERAMIKA. Jitka Ščerbová

KERAMIKA. Jitka Ščerbová KERAMIKA od jara do zimy Jitka Ščerbová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 2 0 1 0 Pletení košíků z papírových

Více

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky OBSAH Svíãky 4 Materiály 6 Nástroje a pomûcky 10 Voskové a parafínové svíãky 13 Stáãené svíãky 13 TaÏené svíãky 15 Kroucené svíãky 18 Svíãky odlévané do forem 19 V roba papírové formy 21 V roba sádrové

Více

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

NADPIS KORÁLKOVÉ. nápady. Marie Kielbusová

NADPIS KORÁLKOVÉ. nápady. Marie Kielbusová NADPIS KORÁLKOVÉ nápady Marie Kielbusová 1 Marie Kielbusová Korálkové nápady Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264

Více

autorka ilustrací a básniãek: Svatava Králová / grafická úprava: Jerewan s.r.o., Brno vydal Zdravotní ústav se sídlem v Brnû za finanãní podpory

autorka ilustrací a básniãek: Svatava Králová / grafická úprava: Jerewan s.r.o., Brno vydal Zdravotní ústav se sídlem v Brnû za finanãní podpory autorka ilustrací a básniãek: Svatava Králová / grafická úprava: Jerewan s.r.o., Brno vydal Zdravotní ústav se sídlem v Brnû za finanãní podpory Ministersva zdravotnictví v rámci PPZ 9276/2005 ...jako

Více

Kouzlení S RAZÍTKY. Sylva Šporková

Kouzlení S RAZÍTKY. Sylva Šporková Kouzlení S RAZÍTKY Sylva Šporková Sylva Šporková Kouzlení s razítky Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 jako

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

HRAVÁ ŠKOLA VAŘENÍ. Zuzana Pospíšilová Ilustrace Drahomír Trsťan. Z. Pospíšilová / D. Trsťan

HRAVÁ ŠKOLA VAŘENÍ. Zuzana Pospíšilová Ilustrace Drahomír Trsťan. Z. Pospíšilová / D. Trsťan Pro děti od P ro d ěti o d 6 let. le et. Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz Z. Pospíšilová / D. Trsťan Nebojte vaření!

Více

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu.

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Decoupage rýžovými papíry a 2-krokovým krakelováním Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Budeme

Více

Bez práce nejsou koláče

Bez práce nejsou koláče ŘÍKANKY & BÁSNIČKY Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či

Více

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková Kreativní malování s dětmi Dana Cejpková Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Vyšívání. 50 vyšívacích stehu. Miroslava Kubišová

Vyšívání. 50 vyšívacích stehu. Miroslava Kubišová Vyšívání 50 vyšívacích stehu e:6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:verdana,geneva,kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:no = = < p s t y l e = " p a d d i n g

Více

Tvoříme. ve vintage stylu. Sylva Šporková

Tvoříme. ve vintage stylu. Sylva Šporková Tvoříme ve vintage stylu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 3 5

Více

QUILLING. papírový filigrán nejen pro svátek. Jana Maiksnar Vašíčková

QUILLING. papírový filigrán nejen pro svátek. Jana Maiksnar Vašíčková QUILLING papírový filigrán nejen pro svátek Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více