TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny"

Transkript

1

2

3 malujeme na kameny :33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Odpovûdná redaktorka Vûra Slavíková Návrh a grafická úprava obálky a knihy Artedit s. r. o., Praha Fotografie na obálce a v textu Petr KfiíÏ Ilustrace a v robky TaÈjana Macholdová, Poãet stran 48 První vydání, Praha 2007 Vytiskly Tiskárny HavlíãkÛv Brod Husova ulice 1881, HavlíãkÛv Brod Grada Publishing, a.s., 2007 (tištěná verze) (elektronická verze ve formátu PDF) ISBN Grada Publishing, a.s ISBN

4 OBSAH Úvod 5 Materiály 6 Kresba na kameny 11 Kresba tuïkou 11 Kresba tu í 13 Kresba tu í a malba akvarelov mi barvami 16 Kresba olejov mi kfiídami Giocconda 19 Malba na kameny 20 Malba temperou v roba a pouïití ablony 20 Malba akrylov mi barvami interiér 23 Malba akrylov mi barvami exteriér 26 PouÏití mramorovacích barev 29 Malování barvami na sklo 32 Malba olejov mi barvami 34 Mozaiky, kombinace s jin mi materiály 37 Ornamenty z krupice 38 Korálková rybiãka a kvûtina ze semínek 39 Holãiãka 41 Kamínkové obrazy 43 Otisky, razítka 45 Bramborová razítka 45 Provázková razítka 47 Otisky ovoce 48

5 MALUJEME NA KAMENY Ráda se zam lím nad zemí, po které chodím, beru do ruky rûzné její kousky a kaïd je nûãím krásn, jeden je ãerven, jin záfií kousky slídy, dal í je hlaìounk, Ïe by ho ãlovûk chtûl stále nosit v dlani. Máme doma spoustu kamenû a kamínkû, které jsou pro mne dûleïité. Rodina si uï zvykla na mûj stále tûïk batoh pokaïdé, kdyï se vracíme z nûjak ch krásn ch míst. ProtoÏe je mûj Ïivot spojen s malováním, rozhodla jsem se ty kousky zemû propojit s tím, co mám ráda, a tak vznikla tato kníïka. Snad pro Vás bude potû- ením, zajímav m experimentem a návodem, jak strávit hezké odpoledne s dûtmi. A tfieba také zjistíte, jak je dûleïité mít stále po kapsách nûjak ten kamínek. TaÈjana Macholdová Podûkování za odbornou pomoc t kající se urãování nerostû a minerálû patfií geologovi Martinovi Eliá ovi.

6 MATERIÁLY Pokud jste se rozhodli nakreslit si podobnou rybiãku tu í a perem, mûïete si opatfiit ve - keré potfieby v bûïném papírnictví. Akvarelové barvy a tûtce koupíte tamtéï. Více druhû barev vám jistû nabídnou ve v tvarn ch potfiebách. Olejové kfiídy Gioconda jsou zajímavé velmi jemn mi barevn mi pfiechody. Po nanesení na podklad jsou hladké a lesklé. PouÏívají se podobnû, jako pastelky, v sledek je v ak barevnû v raznûj í a stálej í. Koupíte je ve vût ích papírnictvích ãi ve v tvarn ch potfiebách, stejnû jako pastelky a tuïky. 6

7 RÛzné druhy a kvality akrylov ch barev a tûtcû koupíte nejlépe v prodejnách s v tvarn mi potfiebami. ZáleÏí na va em v bûru a v tvarném nápadu, kter chcete realizovat. Pfied malbou je dobré kámen odmastit nejlépe pfiípravkem na mytí nádobí. Paletu je moïné nahradit star m talífikem ãi dlaïdiãkou. Myslete v ak na to, Ïe jakmile akrylová barva zaschne, nejde jiï sm t. Na v robu mozaiky je nejlep í pouïít disperzní lepidlo. Po zaschnutí vytvofií na podkladu transparentní vrstvu. Zvolen materiál zlehka pokládáme na tenkou vrstvu lepidla a do zaschnutí necháme leïet ve vodorovné poloze. Disperzní lepidlo (nejlépe Herkules) koupíme v drogerii ãi papírnictví. Materiály, ze kter ch mozaiku skládáme korálky seïeneme ve v tvarn ch potfiebách nebo galanterii a ostatní materiál r Ïe, tûstoviny, semena, koupíme v potravinách a v potfiebách pro zahrádkáfie nebo zvífiata. 7

8 Barvy Eternal mat akrylátov jsou urãeny k pouïití v domácnosti k vnitfiním i venkovním úãelûm. Mají vynikající krycí schopnost a velmi dobfie odolávají povûtrnostním podmínkám. Proto jsem je vybrala jako jediné k malování na kameny do exteriéru. Mají v bornou pfiilnavost, myslete na ochrann odûv. Koupíte je v prodejnách s barvami. Pfii malování na kameny barvy v Ïádném pfiípadû nefieìte, potom stékají z povrchu. Lze je mezi sebou jakkoliv míchat a tím dosáhnout mnoha odstínû i pfii zakoupení jen nûkolika základních barev. Pokud jste se rozhodli zkusit malovat temperou popfiípadû si vyrobit ablonu a pak s temperou pracovat, budete potfiebovat nûïky, karton nebo ãtvrtku A5, A4, tûtce, houbiãku a tempery. V e koupíte bez problému v kaïdém papírnictví ãi v tvarn ch potfiebách. Houbiãku na tupování naná ení barvy lehk m poèukáváním po plo e uvnitfi, koupíte v potfiebách pro domácnost. V e mûïete, ale nemusíte pfiestfiíkat bezbarv m leskl m ãi matn m lakem ve spreji, kter koupíte v prodejnách s barvami nebo drogeriích. 8

9 Mramorovací barvy jsou speciální barvy, které je tfieba kapat na hladinu podkladového media pfiipraveného asi 2 hodiny dopfiedu. V e lze koupit pouze ve v tvarn ch potfiebách. mûïe schnout fiadu dní. V sledek v ak stojí za to. Dobré je pfiidat do lnûného oleje kapku sikativu, coï je pfiípravek pro urychlení schnutí. Olejové barvy, rychleschnoucí medium, lnûn olej, tûtce a paletu nebo talífiek budete potfiebovat, jestliïe si budete chtít vyzkou et mistrovskou techniku olejomalbu. Jedineãná prolínavost barev a mûkkost tónû nelze nahradit Ïádnou jinou malífiskou technikou. Barvy sadu i jednotlivé tuby a ostatní potfieby koupíte ve v tvarn ch potfiebách. Poãítejte s tím, Ïe takto namalovan kámen 9

10 Barvy na sklo a porcelán dokáïí na kameni vytvofiit krásn a leskl povrch. Lze je koupit ve v tvarn ch potfiebách (vût inou v lahviãkách pod oznaãením barvy na sklo a porcelán pro malbu tûtcem) nebo také ve vût ím papírnictví, tam v ak mají ãastûji barvy v tubách tzv. slupovací. Dobfie se s nimi pracuje obzvlá È men ím dûtem. 10

11 KRESBA NA KAMENY Hro ík, kfiemen Kresba tuïkou materiál hladk kámen svûtlé barvy mûkká tuïka ã.1 nebo 2B, 3B (není vhodné pouïívat tuïky z fiady H, protoïe pfii kresbû nedosáhneme tak iroké kály odstínû a takové v raznosti jako u mûkk ch tuïek) bezbarv lak ve spreji nejlépe matn pomûcky ofiezávátko nebo fiezák odma Èovací pfiípravek na umytí kamene such a ãist hadfiík na jeho osu ení postup Kresba tuïkou vypadá na kameni nádhernû a velmi nûïnû. VÏdy je lep- í, kdyï obrázek vznikne pfiímo pod dojmem na ich vlastních my lenek, neï podle pfiedlohy. Pokud se v ak rozhodneme pouïít pfiedlohu a pfienést ji pomocí obtaïení linek ze spodní strany kresby okopírováním na kámen, dbáme na to, aby nedo- lo k jejímu zdvojení. Pracujeme s barevností tuïky a se v emi jejími grafick mi moïnostmi, jako je vykreslení detailû, pouïívání ãárek, teãek, drobn ch ornamentû ãi geometrick ch tvarû. âím více odstínû tuïky se v kresbû objeví, tím bude 11

12 její efekt dokonalej í. Kreslit lze prakticky v e, na co si vzpomeneme, zvífiata, lidské postavy, stavby, dopravní prostfiedky obzvlá È ty starodávné apod. Nakonec je dobré kresbu pfiestfiíkat bezbarv m lakem pro její lep í zafixovaní k podkladu. Hlava konû, kfiemen 12

13 Kresba tu í materiál obl hladk kámen libovolné velikosti ãerná tu nebo barevné tu e bezbarv lak ve spreji (není nutn ) pomûcky pero, násadka tuïka odma Èovací prostfiedek jemn hadfiík postup Kresba tu í je velmi jemná a nûïná. Je tfieba najít vhodn kamínek s hladk m povrchem, jinak se barva bude odlupovat. Ze v eho nejdfiíve kámen, kter jsme si vybrali pofiádnû umyjeme, odmastíme a do sucha vysu íme. Existují rûzné dûvody, proã jsme zvedli ze zemû právû tento kamínek, a ne jin. Tfieba nám nûco nebo Ptáãek, vápenec 13

14 Ryba, vápenec nûkoho pfiipomínal, nûco hezkého nás pfii pohledu na nûj napadlo, zkrátka se zaslouïil o to, abychom mu vûnovali zvlá tní péãi. Podobnû to bylo u kamínku s rybou, kter uï sv m tvarem z jedné strany pfiipomínal rybu s velk m bfií kem. Pak uï zb valo jen opatrnû a zlehka namáãet pero do tu e a nakreslit jemn mi tahy upiny, ploutve a ostatní rybí zále- Ïitosti. Pokud nemáme dostatek odvahy zaãít kreslit rovnou tu í, je moïné si obrázek pfiedkreslit tuïkou. Problém vznikne chceme-li zmûnit pfiedkreslen obrázek a musíme gumovat, protoïe na gumovaném místû tu patnû pfiilne. Proto radûji, a to velmi opatrnû pouïijeme gumu aï po zaschnutí a dokonãení celé kresby. Posledním krokem je zafixování celé kresby bezbarv m leskl m ãi matn m lakem ve spreji. 14

15 Koãiãka, kfiemen Dal í variantou je kresba barevn mi tu emi. Postup je zcela stejn, jen je tfieba dbát na to, aby se jednotlivé barvy do sebe zapíjely tak, jak si pfiejeme. V opaãném pfiípadû se napfiíklad spojením modré a Ïluté mûïe objevit barva zelená, coï tfieba u sluníãek nemusí b t vïdy Ïádoucí. 15

16 Kresba tu í a malba akvarelov mi barvami materiál obl hladk kamínek ãerná tu akvarelové barvy bezbarv ãi leskl lak ve spreji (není nutn ) pomûcky dvû aï tfii velikosti kulat ch tûtcû se piãkou Mot l, vápenec 16

17 Strom, kfiemen mûkká tuïka pero, násadka odma Èovací prostfiedek, hadfiík kelímek na vodu postup Postup je v podstatû velmi podobn jako v pfiede lé kapitole. Opût je velmi dûleïité, abychom pouïili 17

18 * Modrooká, kfiemen hladk kámen bez pra né vrstvy, jinak by se nám tu i barva odlupovala. Buì rovnou, nebo po pfiedkreslení nakreslíme tu í vybran motiv. Po naprostém zaschnutí tu e mûïeme kresbu doplnit barvou. Lze postupovat samozfiejmû i opaãnû a obû techniky se na sebe vûbec nemusejí nijak vázat konkrétním tvarem. Napfiíklad ryby kreslené tu í mohou plavat v akvarelem namalované vodû apod. Nakonec v e pfielakujeme lakem ve spreji. 18

19 Kresba olejov mi kfiídami Giocconda materiál olejové kfiídy kámen s hladk m povrchem svûtlé i tmavé barvy (bfiidlice, kfiemen, vápenec a dal í) pomûcky prostfiedek na mytí nádobí hadfiík na osu ení kamene postup Olejové kfiídy lze pouïít na tmavé i svûtlé povrchy, jelikoï mají velmi dobré krycí schopnosti. Pracujeme s nimi stejn m zpûsobem jako se suchou kfiídou ãi jin mi barvami. Jednotlivé tóny mezi sebou propojujeme a vyh báme se pouïití pouze základních odstínû. Kreslit ãi malovat lze opût v e, krajinu, jednotlivé postavy, zvífiata apod. Lodû na mofii, bfiidlice 19

20 MALBA NA KAMENY Malba temperou v roba a pouïití ablony ablona materiál tempery ploch hladk kámen jakékoli barvy nejlépe bfiidlice, kfiemen apod. karton ãtvrtka A5 nebo A4 bezbarv leskl nebo matn lak ve spreji (není nutn ) pomûcky tuïka tûtce houbiãka na um vání nádobí ostré piãaté nûïky kelímek na vodu hadfiík, prostfiedek na odma tûní malífiská paleta, star í talífiek nebo tvrd karton na míchání barev postup Kámen umyjeme, fiádnû osu íme a zaãneme s pfiípravou ablony. Pfii hledání motivu, kter budeme na 20

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY

PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY vlči barevne 18.8.02 15:34 Stránka 1 PA M A T U J PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY 2002 vlči barevne 18.8.02 15:34 Stránka 2 PODùKOVÁNÍ V EM âlenòm ODBORU VLâAT A SVùTLU EK, SEST E MARCELE ONDRÁKOVÉ MARCIPÁNCE,

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1 Kapitola 1 PŘÍPRAVA Před důležitým datem Doba ãekání na prvorozené dítû je jedním z nejúïasnûj ích období v na em Ïivotû ale také jedním z tûch nejúzkostlivûj- ích a nervy drásajících. Ve své rodiãovské

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

PORTRÉT PLEMENE. Rozpoznání a léãba nemocí psû. 18 Na e KOâKY 9/06

PORTRÉT PLEMENE. Rozpoznání a léãba nemocí psû. 18 Na e KOâKY 9/06 Rozpoznání a léãba nemocí psû 18 Na e KOâKY 9/06 Bengálské kočky Ano, koãky patfií k vrcholûm kmenového v voje savcû. Odborníci na to mají dûkazy. Ve skuteãnosti to není ani tfieba dokazovat. KaÏd z nás

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Technická informace Penetraãní prostfiedky Caparol

Technická informace Penetraãní prostfiedky Caparol Technická informace Penetraãní prostfiedky Caparol pro pouïití venku i uvnitfi Kvalita nátûru je dána jeho základem. Tato stará malífiská moudrost dnes platí víc neï kdykoli pfiedtím. Velké mnoïství dnes

Více

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí žáci, rodičové a... prostě všichni ostatní Neuvûfiitelné se stalo skuteãností a my tu máme opût

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ prim. MUDr. Lenka Foretová MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 Dûdiãnost jako rizikov faktor pro vznik nádorû Projekt podpory zdraví 151/2001 Prevence nádorov

Více

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ Prevence nádorov ch onemocnûní ve 21. století Národní program zdraví DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 DùDIâNOST JAKO RIZIKOV

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Rozhovor se Stanislavem Mihulkou Velká vymírání jsou odedávna jedním z nejpopulárnûj ích témat moderní biologie. Kolik uï názorû padlo tfieba na konec dinosaurû,

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více