Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bakalářská práce Autor: Zdeněk Duffek Bankovnictví, Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. Praha Duben, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Košeticích, dne 7. dubna Zdeněk Duffek

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval JUDr. PhDr. Renému Petrášovi, Ph.D. za odborný dohled, trpělivost, pomoc a poskytnutí cenných připomínek a rad při zpracovávání mé bakalářské práce.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá prezidentskými dekrety vydávanými v letech a tzv. obnovou právního pořádku na území Československé republiky v období po druhé světové válce. V první části je stručně nastíněna historie česko-německých vztahů, jejichţ vliv na poválečné uspořádání Československa byl nezanedbatelný. Další část práce je zaměřena na prezidenta Dr. Edvarda Beneše, který stál v čele exilového státního zřízení a na jehoţ teorii kontinuity první republiky byla dekretální normotvorba zaloţena. Následující část charakterizuje období londýnského exilu, kdy byl mj. vydán i ústavní dekret o obnově právního pořádku. Je zde rozebrána příprava tohoto dekretu i jeho definitivní podoba. Z poválečných dekretů se práce zabývá dekrety majetkovými a dekrety upravujícími československé státní občanství, coţ úzce souvisí s osudem německé a maďarské národnostní menšiny na území ČSR. Celou bakalářskou práci uzavírá pojednání o současném stavu prezidentských dekretů. Je zde poukázáno na aktuálnost této problematiky a na četné diskuse, které neustále probíhají u nás i v zahraničí. Klíčová slova: dekrety prezidenta republiky, Československá republika, Edvard Beneš, obnova právního pořádku, česko-německé vztahy, odsun Němců Annotation This bachelor thesis deals with the presidental decrees, that were issued in the years , and also with the restoration of the legal order in the territory of the Czechoslovak Republic in the period after the World War II. In the first part the history of the Czech- German relations is briefly outlined. Their influence on the post-war organization of Czechoslovakia was significant. The next part of the thesis is focused on president Dr. Edvard Beneš who was the head of the government-in-exile. His theory of continuity of the first republic was the lawmaking base for the decrees. The following part describes the period of London exile when among others the constitutional decree of restoration of the legal order was issued. The preparation of this decree as well as its definitive state are analyzed here. From the post-war decrees the thesis deals with the property decrees and the decrees modifying Czechoslovakian state citizenship that are closely related to the destiny of the German and Hungarian national minorities in the territory of the Czechoslovak Republic. The thesis is finished by the treatise on the present of the presidential decrees. The topicality of this issue and numerous discussions of it take place continuously both in our country and abroad. This fact is also mentioned in the thesis.

5 Key words: Decrees of the President of the Republic (Presidential Decrees), Czechoslovak Republic, Edvard Beneš, restoration of legal order, Czech-German relations, deportation of Germans

6 Obsah Úvod Historie česko-německých vztahů Kořeny česko-německé společnosti Česko-německé konfliktní společenství za 1. světové války Češi a Němci v ČSR Krize česko-německých vztahů před 2. světovou válkou Osobnost Dr. Edvarda Beneše Rodina a dospívání Vysokoškolská studia a návštěvy zahraničí Období 1. světové války Meziválečná činnost Na prahu 2. světové války Exilová činnost Poválečné období Prezidentské dekrety v době exilu Co jsou prezidentské dekrety? Teorie právní a politické kontinuity Dekrety prezidenta republiky v letech , 21. červenec, Londýn. Ústavní dekret prezidenta republiky č. 1/1940 Úř. věst. čsl., o ustavení státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení ČSR , 15. říjen, Londýn. - Ústavní dekret prezidenta republiky č. 2/1940 Úř. věst. čsl., o prozatímním výkonu moci zákonodárné , 26. říjen, Londýn. Dekret prezidenta republiky č. 4/1940 Úř. věst. čsl., jímţ se upravuje veřejné vyhlášení nově vydaných právních ustanovení československé vlády Dekrety prezidenta republiky v letech Charakteristika období Ústavní dekret prezidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku Příprava ústavního dekretu Komplikace na Slovensku Konečná podoba dekretu

7 4. Prezidentské dekrety v době poválečné Charakteristika doby Prezidentský dekret č. 33/1945 Sb., řešící československé státní občanství Prezidentské dekrety upravující konfiskaci, znárodnění a národní správu majetku Dopady prezidentských dekretů Transfer (odsun) německé a maďarské menšiny z ČSR Prezidentské dekrety v současnosti Dekrety prezidenta republiky jako téma prezidentských voleb v roce Návštěva českého premiéra Nečase v Bavorsku Prezidentské dekrety a Evropská unie Závěr Seznam pramenů a literatury

8 Úvod Prezidentské dekrety, druhá světová válka, poválečné uspořádání. Tato a mnohá další historická témata mě zajímala uţ od střední školy. Prezidentské dekrety jako téma mé bakalářské práce jsem si vybral zejména pro svou aktuálnost, která přetrvává uţ celá desetiletí a mnohé diskuze vedené v České republice i v zahraničí jejich aktuálnost přímo dokazují. Cílem mé závěrečné bakalářské práce je zachytit vývoj dekretální normotvorby v kontextu historických událostí a poválečnou obnovu československého právního pořádku, která byla uskutečňována zejména prezidentskými dekrety z let K dosaţení vytýčených cílů budu vyuţívat rozbor odborné literatury a historických pramenů, které mi byly doporučeny mým vedoucím bakalářské práce. Ve snaze zachovat si objektivní názor na celou problematiku prezidentských dekretů, budu nahlíţet i do jednostranně zaměřené literatury, která prezidentské dekrety buď jasně kritizuje, nebo naopak všeobecně obhajuje. Má práce je rozdělena celkem do šesti kapitol. Tyto kapitoly jsou pak dále členěny na další specifikovanější podkapitoly, ve kterých se zabývám zadaným tématem. První kapitola je věnována stručnému nástinu historie česko-německých vztahů od jejich prvopočátku, který je datován do 13. století, přes rakousko-uherskou monarchii aţ po období nacistické okupace ČSR. Ve druhé kapitole budu rozebírat osobnost prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Zvláštní pozornost věnuji důleţitým ţivotním událostem, které ovlivnily Benešovu osobnost a mohly mít tedy určitý podíl na jeho rozhodování v průběhu vydávání prezidentských dekretů. Třetí kapitola pojednává o exilových prezidentských dekretech. Na začátku definuji co vlastně pojem dekret znamená a co vedlo prozatímní státní zřízení k tomuto způsobu vydávání právních norem. Dále zde obecně charakterizuji období exilové normotvorby a rozepíši některé dekrety, které poloţily základ prezidentské dekretální pravomoci. Zvláštní pozornost bude věnována ústavnímu dekretu č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku, u kterého bude podrobně rozebrána jak jeho příprava, tak i jeho znění. Čtvrtá kapitola bude určena poválečné dekretální normotvorbě. Opět zde uvedu stručný nástin tohoto dekretálního období, podrobněji se pak zaměřím na prezidentské dekrety upravující čs. státní občanství a na dekrety řešící konfiskaci a znárodnění majetku. V předposlední páté kapitole bude zmiňován odsun (transfer) německé a maďarské menšiny 8

9 z poválečné ČSR, jeho právní aspekty a průběh. Celou mou bakalářskou práci uzavírá šestá kapitola s názvem Prezidentské dekrety v současnosti. V důsledku toho, ţe v době psaní této práce došlo k významným událostem, které se bezprostředně týkají prezidentských dekretů, budu v této kapitole zmiňovat pouze události z doby nedávno minulé. Moji bakalářskou práci budu po dohodě s vedoucím práce zakládat zejména na dílech doc. JUDr. Jana Kuklíka, Dr., dále pak prof. JUDr. Václava Pavlíčka a prof. JUDr. Karla Malého, DrSc. Publikace dalších autorů pouţitých v mé práci sice jenom doplňují díla těchto stěţejních autorů, přesto však plní velice důleţitou funkci, kterou je zachování objektivního pohledu na celou problematiku prezidentských dekretů. 9

10 1. Historie česko-německých vztahů Kořeny česko-německé společnosti Vztahy Čechů a Němců se vyvíjely po celá staletí. Jejich počátek se dá nalézt uţ při zrodu českého státu a během toho dlouhého tisíciletí se vzájemné vztahy vyvíjely a přetvářely na základě mnoha dějinných událostí. Počátky společného souţití Čechů a Němců sahají hluboko do historie. Hlavní kořeny sahají aţ do 13. století, kdy začali na české území přicházet noví obyvatelé. Byli to většinou němečtí kolonisté, které sem lákala hlavně vhodná zemědělská půda a moţnost rozvoje řemesel a obchodu. Noví osadníci pocházeli ze sousedních německých oblastí, jako bylo například, Sasko, Bavorsko nebo Falc, ale našli se tady i tací, kteří pocházeli aţ ze Švábska či Porýní. 1 Pokud se však jedná o počátky konfliktů mezi oběma národy, tak ty jsou spojeny se zrodem a rozmachem národního hnutí obou národů, jehož nedílnou součástí se staly i politické programy. 2 Rok 1848 se stal klíčovým pro další vývoj česko-německých vztahů. V tomto revolučním roce nacházeli čeští a němečtí politikové společné cíle a ideály, které jim otevíraly cestu k další spolupráci. V důsledku německé neochoty akceptovat samostatnou českou politiku, došlo k vzájemnému neporozumění a rozchodu. Od roku 1848 aţ do začátku první světové války se česká politika orientovala na obnovení české státnosti uvnitř habsburské monarchie. 3 Tyto pokusy však také ztroskotaly. Po odeznění tzv. bachovského absolutismu dostala česká politika další šanci prostřednictvím přestavby rakouského císařství. I tyto naděje padly po uzavření rakousko-uherského vyrovnání roku léta 19. století byla pomyslným vrcholem česko-německých konfliktů. Vše zahájil punktační pokus v roce 1890, podle kterého měly být Čechy rozděleny na základě etnického principu. Situace vyvrcholila roku 1897 po vydání Badeniho jazykového nařízení, které 1 Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech opravené vydání. Editor Zdeněk Beneš, Václav Kural. Praha: Gallery, 2002, s , ISBN Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech opravené vydání. Editor Zdeněk Beneš, Václav Kural. Praha: Gallery, 2002, s. 28, ISBN DEJMEK, Jindřich, KUKLÍK, Jan, NĚMEČEK Jan. Kauza: tzv. Benešovy dekrety. Historické kořeny a souvislosti. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, s. 7-13, ISBN: Na úroveň Rakouska a Uherska by české země stavil tzv. trialismus. Ten se však českým politikům prosadit nepodařilo. 10

11 částečně zrovnoprávnilo český jazyk s německým. I v následujících letech pokračovala hluboká krize ve vzájemných vztazích. Uţ v roce 1848 představil poslanec rakouského sněmu Ludwig von Löhner svůj plán, ve kterém počítal s vytvořením samosprávných a uzavřených německých krajů v Čechách tzv. ţup. O vytvoření těchto ţup uvaţovali po vzniku samostatného Československa i T. G. Masaryk s Edvardem Benešem. Poslední desetiletí 19. století přineslo i extrémní názory na řešení česko-německého problému. Německý historik Karel Lamprecht přišel s myšlenkou týkající se vystěhování Čechů na území Bosny. Nicméně podobně se na druhé straně vyjádřil i Jakub Arbes, který ţádal vyhnání Němců z Čech. 5 Radikální myšlenky a nevraţivost obou národů však nebyly pravidlem platícím pro všechny. V mnoha horských a podhorských vesnicích panovaly mezi Čechy a Němci přátelské vztahy, které vedly k oboustranně prospěšné spolupráci Česko-německé konfliktní společenství za 1. světové války První světová válka nepřinesla česko-německým vztahům nic dobrého. Stále se stupňující německý útlak vyústil u českého národa k většinové nenávisti německé monarchie. České jednotky ve sluţbách Rakousko-Uherska často dezertovaly a dobrovolně přebíhaly do zajetí. Tito dezertéři pak vytvořili základ pro československé legie v Rusku, Francii a Itálii. Současně však česká domácí politika nevyvíjela přílišnou aktivitu. Strach z rozhodující odvety v případě vítězství centrálních mocností měl za následek opatrné, místy aţ podlézavé chování vůči monarchii. Odpor se však postupně zvyšoval a měl podobu masových stávek, demonstrací s protirakouským podtextem a častější se stávaly i vojenské vzpoury. Největší protestní akcí však byla aţ generální stávka v lednu 1918, která se konala na protest proti postupu německé a rakouské delegace na mírových jednáních v Brestu Litevském. Český svaz poslanců se usnesl spolu s českými poslanci na praţském zemském sněmu na tzv. tříkrálové deklaraci, která se svým obsahem hlásila k sebeurčujícímu právu pro český a slovenský národ. Nový habsburský císař Karel I. se ještě pokusil zachránit 5 Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech opravené vydání. Editor Zdeněk Beneš, Václav Kural. Praha: Gallery, 2002, s , ISBN DEJMEK, Jindřich, KUKLÍK, Jan, NĚMEČEK Jan. Kauza: tzv. Benešovy dekrety. Historické kořeny a souvislosti. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, s , ISBN:

12 rozpadající se monarchii tím, ţe nabídl její předlitavské části federalizaci. Tento návrh však neměl naději na úspěch v důsledku jiţ jistě prohrané války. V následujícím rychlém sledu událostí jiţ nemohlo nic zabránit tomu, aby byla 28. října 1918 vyhlášena samostatná Československá republika Češi a Němci v ČSR Konec první světové války na přelomu října a listopadu 1918 neznamenal jenom zhroucení habsburské monarchie. Zároveň znamenal největší zlom v dosavadní podobě českoněmeckých vztahů od roku 1526, které se svou formou a obsahem musely přizpůsobit nové době. Ve svém prvním projevu k Národnímu shromáţdění v prosinci 1918 prohlásil prezident T. G. Masaryk, že území československého státu obývané Němci zůstane vždy tomuto státu. 7 Současně s tím vyzval Němce, aby opustili své hluboko zakořeněné pangermánské a protičeské postoje a podíleli se na vytváření nového společného státu. Také přislíbil, ţe menšinám budou přiznána národní a občanská práva, přesně jak bylo stanoveno Washingtonskou deklarací. Zároveň s tím však vyloučil jakoukoli secesi československého území. Domácí odboj zaujímal k německé menšině obdobný postoj a vyjadřoval víru v budoucí pokojné souţití obou národů, které bude zaloţeno na demokratických principech. Němečtí občané si však i nadále snaţili zachovat si svá odvěká privilegia a nadřazenost. 8 Práva byla menšinám zaručena jak ústavní listinou ČSR, tak i mezinárodním právem. Rovná práva zaručovala minoritám i smlouva na ochranu menšin, která byla součástí versailleských mírových ujednání. Pokud se dají srovnávat postavení jednotlivých menšin v Evropě, tak německá menšina v ČSR byla výjimečnou v tom, ţe byla jako jedna z mála zastoupena ve vládě 9 a měla samostatně fungující systém školství, který byl zakončen vysokými školami. Okamţitě po vzniku republiky nabídl prezident Masaryk 6 Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech opravené vydání. Editor Zdeněk Beneš, Václav Kural. Praha: Gallery, 2002, s , ISBN DEJMEK, Jindřich, KUKLÍK, Jan, NĚMEČEK Jan. Kauza: tzv. Benešovy dekrety. Historické kořeny a souvislosti. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, s , ISBN: Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech opravené vydání. Editor Zdeněk Beneš, Václav Kural. Praha: Gallery, 2002, s. 57, ISBN Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech opravené vydání. Editor Zdeněk Beneš, Václav Kural. Praha: Gallery, 2002, s , ISBN DEJMEK, Jindřich, KUKLÍK, Jan, NĚMEČEK Jan. Kauza: tzv. Benešovy dekrety. Historické kořeny a souvislosti. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, s , ISBN: Německá menšina byla ve vládě zastoupena v letech

13 československým Němcům dvě ministerská křesla, předseda vlády Tusar šel ještě dále a o něco později nabídl Němcům čtyři křesla. Na doporučení sudetoněmeckého politika Lodgmana von Auen však Německý parlamentní svaz tato místa odmítl. 10 Většina německých politiků chovala k Československu hned od jeho vzniku značně negativistické postoje. Téměř okamţitě po jeho vzniku byly také na území českého státu vyhlášeny představiteli Němců čtyři německé provincie. Dvě z nich dokonce vytvořily vlastní zemské vlády. Tyto provincie se rozhodnutím rakouského parlamentu z 12. listopadu 1918 měly připojit k zamýšlenému Velkému Německu. Mírovou smlouvou však bylo toto sloučení zakázáno. Česko-německé vztahy na dlouho poznamenala německá generální stávka, která byla vyhlášena v důsledku toho, ţe československá vláda zakázala, aby se v československých pohraničních oblastech konaly volby do rakouského parlamentu. Některé z následných demonstrací přerostly v násilí, coţ mělo za následek 50 mrtvých Němců. Němcům bylo znovu nabídnuto ministerské křeslo, znovu bez úspěchu. Do československé vlády vstoupily německé strany aţ roku 1926, coţ bylo od střízlivěji uvaţujících německých politiků (např. agrárníků) výrazem loajality k ČSR. 11 Československo bylo plně zasaţeno hospodářskou krizí aţ v roce 1930 a její průběh zde byl znatelně pomalejší, neţ v Německu. V době, kdy na československém území dosahovala hospodářská krize vrcholu, byl jiţ v Německu patrný pozvolný ekonomický růst. Není proto aţ zas takovým překvapením, ţe českoslovenští Němci spatřovali v Hitlerově Německu svou naději. 12 Němci v pohraničí byli krizí zasaţení ještě hůře, neţ obyvatelé vnitrozemí. V následku toho začal opět sílit německý negativismus, který pomalu ale jistě začal přerůstat v nacismus Krize česko-německých vztahů před 2. světovou válkou Absolutní obrat v politickém ţivotě přinesly volby roku 1935, ve kterých, co se celkového počtu získaných hlasů týče, stala Sudetendeutsche Partei (SdP) nejsilnější 10 Ministerská křesla byla odmítnuta i přes přímé doporučení říšskoněmeckých diplomatů přijmout je. 11 Toto rozhodnutí bylo povaţováno za jednu z největších chyb sudetoněmecké politiky i říšskými politiky v Německu. Odpovídalo však sudetoněmeckému politickému negativismu, které chtělo udrţovat spory mezi Čechy a Němci stále ţivé a otevřené. 12 V Německu se projevila nesporná výhoda diktátorských reţimů rozsáhlé státní intervence do hospodářství byly sice riskantní, ale dokázaly (alespoň zdánlivě) řešit kaţdodenní problémy, které suţovaly obyvatelstvo. 13 Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech opravené vydání. Editor Zdeněk Beneš, Václav Kural. Praha: Gallery, 2002, s , ISBN

14 politickou stranou v ČSR vůbec. Tento radikální obrat měl tři hlavní příčiny. Prvním byla výše zmíněná hospodářská krize, která pohraniční německé obyvatelstvo zasáhla neobyčejně silně. Za druhou hlavní příčinu se dá povaţovat prudký politický i vojenský vzestup Třetí říše, kde měl hlavní slovo Adolf Hitler. Třetí příčinnou bylo vytvoření politicky útočné a autoritativní SdP, jejíţ program se přesně shodoval s aktuálními nacionalistickými náladami československých Němců. Ne všichni němečtí nacionalisté se však ztotoţňovali s nacistickými ideologiemi. V těchto jedincích spatřovali mnozí nacisté nezanedbatelné nebezpečí, i kdyţ nejdříve byly jejich ideologie podobné. Prezident Beneš se spolu s ministerským předsedou Hodţou snaţili na počátku roku 1937 vyjednávat o zlepšení stávající situace německé menšiny. Na základě těchto jednání byla vydána opatření, která měla situaci v pohraničí uklidnit. 14 Dále byl vládou připravován i nový národnostní statut, který měl zvětšit podíl Němců na skutečné správě státu a to formou decentralizace. Tato jednání však byla úmyslně mařena vedením SdP, která posléze předloţila své vlastní poţadavky na teritoriálně-politickou autonomii pro německá území. V té době jiţ celou SdP ovládala její nacistická sloţka, která si dokázala vytvořit oporu v britské zahraniční politice. 15 Hitler poslal v březnu 1938 směrnici lídrovi SdP Konradu Henleinovi, ve které mu přikazuje, aby kladl československé vládě takové poţadavky, které nebude moţné přijmout. Tímto Hitlerovým nařízením se SdP stala definitivně pouhým nástrojem k rozvracení Československa, coţ ostatně nacistický reţim plánoval uţ od svého nástupu k moci. Na konci dubna roku 1938 byl na sjezdu Sudetoněmecké strany v Karlových Varech předloţen tzv. karlovarský program. Ten obsahoval osm poţadavků, které přímo zasahovaly do státní suverenity Československa. Celý karlovarský program byl však jenom zástěrkou pro plánované odtrţení pohraničních oblastí a jejich následné připojení k Říši. 16 Obecní volby konané na přelomu května a června 1938 jen potvrdily obecné mínění o silných nacionalistických názorech sudetských Němců. Pro nacistickou SdP se vyslovilo aţ 91% německých voličů a celkový počet členů této strany se pohyboval okolo čísla 1,2 milionu. Tato velká část německé národností menšiny v Československu se aktivně 14 Šlo o opatření, v rámci kterých měla být německé minoritě poskytnuta hospodářská pomoc, měl být zvýšen podíl Němců ve státní správě a plánovaná byla i další liberalizace v oblasti jazykového zákonodárství. 15 DEJMEK, Jindřich, KUKLÍK, Jan, NĚMEČEK Jan. Kauza: tzv. Benešovy dekrety. Historické kořeny a souvislosti. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, s , ISBN: CHVOJKOVÁ, Helena. Časovaná bomba v pohraničí: Sudety na cestě k Mnichovu. History revue: intriky, zrady, zakázaná láska a smrtící boj o moc. 2013, č. 3, s , ISSN

15 podílela na vnitřním rozvracení demokratické republiky, coţ se později stalo jedním z hlavních důvodů, který přesvědčil vítězné velmoci o nutnosti vysídlení Němců z Československa. Anglo-francouzský plán, týkající se odstoupení českých pohraničních oblastí s více neţ 50% německého obyvatelstva, byl pod nátlakem přijat československou stranou 21. září S tím se však Hitler nespokojil. Chtěl rozbít celé Československo. To se mu povedlo osudného 29. září 1938, přijetím tzv. mnichovské dohody, pod kterou jsou podepsáni zástupci Německa, Itálie, Francie a Velké Británie. Českoslovenští zástupci do této dohody nemohli zasahovat a celý dokument jim byl předán jako definitivně schválený. Na Říší zabraném území ţilo vedle Němců zhruba Čechů, ze kterých zhruba uprchlo do vnitrozemí. Ti co zůstali, byli vystaveni tvrdému německému utlačování a pronásledování. 17 Krutý osud stihl po okupaci zbylého československého území a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava drtivou většinu všech obyvatel neněmecké národnosti. Nacistický teror dosahoval svého vrcholu v období, kdy byl zatupujícím říšským protektorem nechvalně známý Reinhard Heydrich, který byl pověřen konečným řešením české otázky a v období tzv. heydrichiády, která následovala po úspěšném atentátu na Heydricha v květnu Celé období druhé světové války bylo bezesporu nejtragičtější kapitolou česko-německých vztahů, coţ mělo za následek radikální ukončení, tohoto stovky let trvajícího svazku. 18 Pokud se Benešovy prezidentské dekrety stanou předmětem domácích nebo zahraničních diskusí, bývá to nejčastěji v souvislosti s česko-německými, potaţmo česko-rakouskými vztahy. Proto jsem zvolil podrobnější rozbor historie těchto vztahů, neţ by měl vzhledem k tematickému zaměření mé práce být. Celé poválečné uspořádání nebylo podle mého názoru zaloţené jen na událostech druhé světové války (i kdyţ to byl asi vliv rozhodující), ale bylo vyvrcholením dlouhodobého vývoje česko-německých vztahů. 17 DEJMEK, Jindřich, KUKLÍK, Jan, NĚMEČEK Jan. Kauza: tzv. Benešovy dekrety. Historické kořeny a souvislosti. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, s , ISBN: CHVOJKOVÁ, Helena. Časovaná bomba v pohraničí: Sudety na cestě k Mnichovu. History revue: intriky, zrady, zakázaná láska a smrtící boj o moc. 2013, č. 3, s , ISSN ISBN X. 15. Vyd. 1. Praha: Erika, 1992, s ,

16 2. Osobnost Dr. Edvarda Beneše Rodina a dospívání Eduard Beneš se narodil 28. května 1884 v Koţlanech na Rakovnicku, jako desáté dítě do rodiny Matěje a Anny Benešových. Z neznámých důvodů si později vybral nezvyklou variantu svého jména, Edvard. Narodil se do skromných poměrů, které byly typické pro celý kralovický, převáţně zemědělský, okres. Benešův otec Matěj byl pracovitý, ale poměrně uzavřený člověk, který se zabýval zejména obchodem. Vedl vlastní obchod se smíšeným zboţím a byl členem správní rady místního pivovaru. Matějova manţelka Anna Petronila byla velice zboţná a pracovitá ţena. Starala se o domácnost plnou dětí a dokázala převzít vedení hospodářství. U Benešů panoval přísný reţim, malý Eduard byl zvyklý na přísnou kázeň, která pramenila zejména z velké spořivosti a šetrnosti jeho otce. Tělesné tresty a výpomoc v domácnosti byla samozřejmostí. Jeho matka však nebyla zlá, naopak měla veselou povahu a svědomitě o malého Beneše pečovaly i jeho starší sestry. 19 Uţ v dětství byl Eduard spíše samotářský a přemýšlivý chlapec, který nevyhledával společnost svých vrstevníků a svůj volný čas trávil většinou učením. Jeho matka Anna chtěla, aby se stal knězem. Eduard však nikdy ve víře útěchu nenašel a jiţ na gymnáziu sám sebe pokládal za ateistu. 20 Na změnu jeho názorů měl významný vliv zejména historický obraz husitského hnutí a nemalým dílem přispěl i jeho bratr Vojtěch, který ho od náboţenství dlouhodobě odrazoval. Roku 1896 byl Eduard přijat na vinohradské gymnázium a přestěhoval se ke svému bratrovi Vojtěchovi do Prahy, s nímţ si vytvořil poměrně blízký vztah. Eduardova uzavřená povaha se projevovala i při studiích na gymnáziu. Ke svým spoluţákům byl značně rezervovaný a preferoval asketický ţivot. S děvčaty pěstoval pouze platonické vztahy, alkoholu a kouření se vyhýbal. Zpočátku patřil Beneš k nejlepším ţákům gymnázia, později se jeho prospěch zhoršil. Byl známý předším svým rebelstvím vůči starší generaci. V době, kdy byl fotbal ve školních kruzích přísně zakázaným sportem, hrál za praţskou Slávii. 19 ZEMAN, Zbyněk. Edvard Beneš: Politický životopis. Praha: Mladá fronta, 2000, s. 9-10, ISBN: ZEMAN, Zbyněk. Edvard Beneš: Politický životopis. Praha: Mladá fronta, 2000, s. 10, ISBN:

17 Kvůli této své aktivitě přišel o stipendium a zároveň dostal i sníţenou známku z chování. Spory s vyučujícími také nebyly nic výjimečného. I přes svou častou vzpurnost a konflikty s autoritami to byl rozumný a přemýšlivý člověk. Dokázal si udrţet svou cílevědomost, pilně pokračoval v gymnaziálním studiu a navíc se soukromně učil francouzsky. Přes svého bratra Václava se mladý Eduard seznámil s profesorem Masarykem. Tehdy neměl ani ponětí, jak blízkou spolupráci s ním v budoucnosti naváţe. Právě naopak, Masarykovým názorům a společenský postojům oponoval, povaţoval je za příliš náboţenské. Beneš byl často kritizován svými spoluţáky za sociálně-demokratické názory, které zastával. Zalíbení našel zejména v teorii sociálního darwinismu společnost byla podle něj krutá, chyběla druţnost, přátelství a solidarita. Jeho školní prospěch se i nadále zhoršoval. Nad vodou ho však stále drţela jeho ctiţádost a odhodlání bojovat za své sny Vysokoškolská studia a návštěvy zahraničí Roku 1904 započal své studium na Filosofické fakultě české Karlovo-Ferdinandovy univerzity. Zanedlouho však odjel do Paříţe, kde navštěvoval přednášky na Sorbonně. Dále krátce studoval v Berlíně a navštěvoval Anglii. Ještě před tím, neţ odcestoval do Francie, dohodl se na dopisovatelské činnosti se dvěma redakcemi sociálně demokratických listů - Práva lidu a Rovnosti. 21 Ze svých cest se vracel rozčarován. Zklamalo ho jak Německé císařství, které pokládal za nepřijatelnou říši násilí a moci 22, tak i Anglie, ve které byl podle něj ţivot doslova strašný. Jediná Francie Benešovi učarovala, zvláště pak Paříţ. V létě roku 1908 zakončil své doktorské studium na právnické fakultě univerzity v Dijonu. Sepsal disertační práci na téma Rakouský problém a česká otázka. V ní mimo jiné vyslovil názor, ţe Rakousko-Uhersko by jako státní útvar mělo pokračovat ve své existenci, určitou reformaci a demokratizaci však pokládal za nutnost. Tento názor na budoucnost českého národa s ním sdílel i Masaryk. Roku 1909 sloţil v Praze rigorózní zkoušky a získal titul doktora filosofie. V Paříţi se mj. seznámil s M. R. Štefánikem a Františkem Kubkou, svými spolupracovníky v boji proti Rakousko-Uhersku. Při svém studiu ve Francii také potkal svou budoucí manţelku Annu Vlčkovou (později si změnila jméno na Hanu), kterou si v roce 1909 vzal. Jejich manţelství 21 HAVLÍČEK, František. Eduard Beneš: Člověk, sociolog, politik. Praha: Prospektrum, 1991, ISBN: ZEMAN, Zbyněk. Edvard Beneš: Politický životopis. Praha: Mladá fronta, 2000, s. 14, ISBN:

18 bylo velice šťastné a díky tomu, ţe Hana byla dobře finančně zajištěna, netrpěli nouzí. Jejich idylický ţivot však přerušil začátek 1. světové války. Edvard Beneš se o tomto konfliktu vyjádřil v prvním díle své vzpomínkové knihy slovy: Válka mně překvapila a nepřekvapila. Později svůj výrok upřesnil: Začal jsem svou akci revoluční s vědomím, že vstupuji do praktické politiky jako začátečník. Tušil jsem, že to nebude pro mne práce snadná Období 1. světové války Beneš byl odpůrce militarismu, zarytý pacifista se z něj však nikdy nestal. První světovou válku uznal jako nutný prostředek, kterého je zapotřebí pro zachování kultury národa. Postupně začal opouštět myšlenku o nutnosti zachování habsburské monarchie a stával se jedním z předních bojovníků proti Rakousko-Uhersku. Na podzim roku 1914 spolu Beneš a Masaryk navázali blízkou spolupráci. Beneš do této spolupráce dvou názorově rozdílných lidí vloţil nejen finanční prostředky, ale hlavně svou neuvěřitelnou odhodlanost a pracovitost. Jezdil do Vídně, kde získával informace od českého sluhy ministra vnitra Korandy, navštěvoval s Masarykem schůzky radikálních politiků a mj. také získával do odbojářských řad nové spolupracovníky. Touto svou zapáleností a zároveň pečlivostí se stával pro Masaryka nepostradatelným. 17. prosince 1914 odjel Masaryk nastálo do exilu. Předtím však ještě jmenoval Beneše svým nástupcem. Beneš Masaryka v zahraničí často navštěvoval a podával mu informace o vývoji v Rakousko-Uhersku. Po jedné z Benešových návštěv ve švýcarské Ţenevě se v Praze začala rodit tajná odbojová organizace, která vešla ve známost jako Maffie. Původním cílem této organizace bylo rozvracet válečné úsilí monarchie, koordinovat domácí činnost s Masarykovou činností v zahraničí a v neposlední řadě se připravovat na pád monarchie a organizovat nový samostatný stát. 24 V Maffii zastával Beneš jednu z předních funkcí. V odbojových aktivitách mu byli velice nápomocní jeho přátelé, včetně manţelky Hany. Beneš si často počínal velice neopatrně a mnohdy aţ zbytečně riskoval, coţ mu mnozí spolupracovníci vytýkali. On však věřil ve svou nedotknutelnost, protoţe nad ním drţí ochrannou ruku sama Prozřetelnost. I tímto způsobem se z něj utvářel jeden z budoucích vůdců národa. 23 BENEŠ, Edvard. Světová válka a naše revoluce: výbor z díla. Editor Věra Olivová. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 1994, s. 1 a 14, Kniţnice společnosti Edvarda Beneše, sv HAVLÍČEK, František. Eduard Beneš: Člověk, sociolog, politik. Praha: Prospektrum, 1991, ISBN:

19 V září roku 1915 následuje Masaryka do exilu. Zde společnými silami bojují za samostatný stát. Po dohodě s Masarykem odjíţdí do Francie. Zde ţil společně se svou ţenou Hanou poměrně skromný ţivot a mj. navázal bliţší vztahy s M. R. Štefánikem. V únoru 1916 vznikla v Paříţi pod Masarykovým vedením Československá národní rada, Beneš zde zastával roli generálního sekretáře. Jedním ze záměrů Československé národní rady bylo vytvořit samostatné československé vojenské jednotky. Po získání souhlasu i podpory byly postupně vytvořeny legie ve Francii (prosinec 1917), Rusku (léto 1918), Itálii (duben 1918) 25. Dalším velkým úspěchem Benešova snaţení bylo uznání Československé národní rady jako hlavního orgánu vznikajícího Československa. Akty uznání přicházely postupně od dohodových mocností v průběhu roku Prohlášení americké vlády ze září 1918 uznalo ČSNR de facto za československou vládu. Na základě tohoto prohlášení vyhlásil Beneš zatímní vládu československou v čele s T. G. Masarykem, Benešem jako ministrem zahraničí a vnitra a Štefánikem jako ministrem války Meziválečná činnost 17. října 1918 pozval Beneš české politiky na jednání do Ţenevy, kde se dohodnou na dalším společném postupu. Na tomto jednání vedl zahraniční odboj Beneš, Národní výbor jako nejvyšší politický orgán ve vlasti vedl Karel Kramář. Tato schůze trvala do konce října. Po dohodě s českými politiky se stal prvním ministrem zahraničí. Mezitím v českých zemích došlo k převratu a k vyhlášení samostatného československého státu. Do vlasti se však Beneš vrátil jenom na krátkou dobu. Jiţ v lednu 1919 se Beneš jako vůdce československé zahraniční politiky účastnil mírové konference ve Versailles. Zde poţadoval uznání historických hranic Čech, Moravy a Slezska a mj. také spojení se Slovenskem a s Podkarpatskou Rusí. Za Benešovými úspěchy na mírové konferenci stojí zejména velká autorita, kterou si vypěstoval ve Francii. V září roku 1920 se mu povedlo vyjednat převoz československých legií z Ruska. 26 Velkou míru zásluh měl Beneš také na vytvoření tzv. Malé dohody (Československo, Rumunsko, Jugoslávie). Její vytvoření odůvodnil zejména obavami o hospodářskou a sociální 25 Edvard Beneš - Praţský hrad. Pražský hrad [online] [cit ]. Dostupné z: 26 ZEMAN, Zbyněk. Edvard Beneš: Politický životopis. Praha: Mladá fronta, 2000, s , ISBN:

20 stabilitu a také obavami z vývoje v Maďarsku. Malá dohoda byla rovněţ významně podporována Francií. Benešovi vyhovovala francouzská protiněmecká politika a dále se snaţil posilovat obchodní styky s Francií na úkor Německa. Tyto snahy však byly marné. Značně chladný vztah měl rovněţ k bolševickému Rusku. Návrh diplomatických styků odmítl a podporoval i protibolševické úsilí. 26. září 1921 se Edvard Beneš stal ministerským předsedou a zároveň si ponechal i svůj post ministra zahraničí, coţ mu bylo často vytýkáno. Poslancem Národního shromáţdění byl v letech a V roce 1922 se zúčastnil Janovské konference, která po delší době velice tvrdě prověřila jeho diplomatické schopnosti. Mimo jiné se ukázaly i stinné stránky Benešovy osobnosti, jako například určitá arogance v jednání s jinými státy, neschopnost uznat vlastní chyby a vyrovnat se s nimi. Také nedokázal vnímat rysy osobnosti jednotlivých politiků a ani hlouběji nezkoumal jejich jednání. 27 Dále se Beneš zaslouţil na vzniku smlouvy mezi ČSR a Francií, která byla podepsána v lednu 1925 a měla garantovat ochranu území ČSR před útokem Německa, popřípadě Maďarska. Beneš se dostal do názorového sporu s Karlem Kramářem, prvním předsedou čs. vlády. Tento spor se týkal postoje k sovětskému Rusku. Kramář prosazoval společnou intervenci československých legií a spojeneckých vojsk, která by měla odstavit bolševiky od moci. Beneš s ním nesouhlasil a při projevu v poslanecké sněmovně v lednu 1921 zdůraznil, ţe vyřešení problému v Rusku musí být přenecháno Rusům samotným. 28 Místo intervence chtěl na tamní poměry působit aktivní spoluprácí a hospodářskou politikou. Z tohoto důvodu prosazoval diplomatické uznání SSSR evropskými státy. Kdyţ se v roce 1933 dostal v Německu k moci Adolf Hitler a mezinárodní politika se začala měnit, Benešova zahraniční politika zůstávala ve své podstatě nezměněna. Nadále podporoval mírové smlouvy a Společnosti národů, které dávaly záruky pokojnému vývoji v Evropě. Za pomyslné završení Benešova úsilí se dá povaţovat podpis organizačního paktu Malé dohody v únoru Sliboval si od něj posílení vojenského a hospodářského vlivu Malé dohody ve střední Evropě. Jeho snahy však nedosáhly poţadovaného účinku. V důsledku stále se vyhrocující situace v Německu uzavřel Beneš po francouzském vzoru smlouvu o pomoci Sovětského svazu Československu. Tato pomoc však byla podmíněna tím, ţe do konfliktu by jako první vstoupila Francie. Za svého působení v křesle 27 ZEMAN, Zbyněk. Edvard Beneš: Politický životopis. Praha: Mladá fronta, 2000, s. 84, ISBN: HAVLÍČEK, František. Eduard Beneš: Člověk, sociolog, politik. Praha: Prospektrum, 1991, s. 45, ISBN:

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

PoválečnéČeskoslovensko

PoválečnéČeskoslovensko PoválečnéČeskoslovensko Vytváření státu T.G. Masaryk Zápas o Slovensko Ústava z r. 1920 a první volby do Národního shromáždění Hospodářský a sociální vývoj Zahraniční politika Vzdělání, kultura a sport

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vznik ČSR 1.republika

Vznik ČSR 1.republika Vznik ČSR 1.republika 1.Mezinárodní situace. 1.světová válka 1914-1918 Boj o rozdělení světa Mocnosti: Francie, Velká Britanie, Rusko, USA, (Italie) Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko Ekonomické a politické

Více

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost.

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost. Vznik ČSR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

České země v Rakousku- Uhersku

České země v Rakousku- Uhersku České země v Rakousku- Uhersku 1620 Bitva na Bílé hoře ztráta samostatnosti 1620 1780 postupné poněmčení šlechty a měšťanů 1781-1848 české národní obrození vznik novodobého národa Češi se snaží o zrovnoprávnění

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Vznik Československa Situace na počátku války žádné nadšení pro mobilizaci nechuť bojovat proti Slovanům průběhu války

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

1938 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková

1938 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková 193 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková 193 OSMIČKY Zdeňka Kokošková v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách českých zemí. Vydal Národní

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Otázky pro příjímací řízení pro akademický rok 2009/2010

Otázky pro příjímací řízení pro akademický rok 2009/2010 Otázky pro příjímací řízení pro akademický rok 2009/2010 Zadavatel: Společensko historický přehled: kód 3 Správná odpověď (právě jedna odpověď je správná): Uveďte jedno z písmen: a, b, c, d. 3 Koš Znění

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války.

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války. Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Shromáždění žáků i učitelů v tělocvičně 30. června po vydání vysvědčení. Opět byli odměněni studenti s vyznamenáním (viz přiložený seznam) a vítězové

Shromáždění žáků i učitelů v tělocvičně 30. června po vydání vysvědčení. Opět byli odměněni studenti s vyznamenáním (viz přiložený seznam) a vítězové Shromáždění žáků i učitelů v tělocvičně 30. června po vydání vysvědčení. Opět byli odměněni studenti s vyznamenáním (viz přiložený seznam) a vítězové jednotlivých sportovních disciplin lehkoatletického

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jakým nedostatkem trpělo civilní obyvatelstvo za 2. světové války? Nedostatkem jídla. Nedostatkem práce. Nedostatkem zábavy. 2. Ve kterém roce skončila 1. světová válka? 1914. 1916. 1917. 1918. 1930.

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Domácí odboj Heydrichiáda Zahraniční odboj Slovenský štát Slovenské národní povstání Osvobozování ČSR Květnové povstání

Domácí odboj Heydrichiáda Zahraniční odboj Slovenský štát Slovenské národní povstání Osvobozování ČSR Květnové povstání Domácí odboj Heydrichiáda Zahraniční odboj Slovenský štát Slovenské národní povstání Osvobozování ČSR Květnové povstání Domácí odboj Německo ve svých plánech s Čechy nepočítalo. Prominenti říše plánovali,

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

ČSR po 2. světové válce

ČSR po 2. světové válce ČSR po 2. světové válce 22. 29. 3. 1945 moskevská jednání londýnská vláda- moskevské vedení KSČ - obnova republiky v předmnichovských hranicích (zásah SSSR připojení Podkarpatské Rusi k SSSR ČSR jediný

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Poválečný vývoj, mírové smlouvy

Poválečný vývoj, mírové smlouvy Poválečný vývoj, mírové smlouvy Cíle dohodových spojenců Mírová konference v Paříži 1918 Versailleská smlouva s Německem Další mírové smlouvy Vznik Společnosti národů Válka a ekonomický vývoj Odraz války

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list Očekávané výstupy Forma Pomůcky

Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list Očekávané výstupy Forma Pomůcky Šablona: 21. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 9. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Moje rodina genealogie Metodický list (pracovní

Více

Uprchlíci ve vlastní zemi

Uprchlíci ve vlastní zemi Uprchlíci ve vlastní zemi Mnichovská dohoda a odtržení pohraničí vyvolaly dosud největší jednorázovou vlnu uprchlíků v českých dějinách. Podle oficiální statistiky z pohraničních oblastí připojených k

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více