Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bakalářská práce Autor: Zdeněk Duffek Bankovnictví, Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. Praha Duben, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Košeticích, dne 7. dubna Zdeněk Duffek

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval JUDr. PhDr. Renému Petrášovi, Ph.D. za odborný dohled, trpělivost, pomoc a poskytnutí cenných připomínek a rad při zpracovávání mé bakalářské práce.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá prezidentskými dekrety vydávanými v letech a tzv. obnovou právního pořádku na území Československé republiky v období po druhé světové válce. V první části je stručně nastíněna historie česko-německých vztahů, jejichţ vliv na poválečné uspořádání Československa byl nezanedbatelný. Další část práce je zaměřena na prezidenta Dr. Edvarda Beneše, který stál v čele exilového státního zřízení a na jehoţ teorii kontinuity první republiky byla dekretální normotvorba zaloţena. Následující část charakterizuje období londýnského exilu, kdy byl mj. vydán i ústavní dekret o obnově právního pořádku. Je zde rozebrána příprava tohoto dekretu i jeho definitivní podoba. Z poválečných dekretů se práce zabývá dekrety majetkovými a dekrety upravujícími československé státní občanství, coţ úzce souvisí s osudem německé a maďarské národnostní menšiny na území ČSR. Celou bakalářskou práci uzavírá pojednání o současném stavu prezidentských dekretů. Je zde poukázáno na aktuálnost této problematiky a na četné diskuse, které neustále probíhají u nás i v zahraničí. Klíčová slova: dekrety prezidenta republiky, Československá republika, Edvard Beneš, obnova právního pořádku, česko-německé vztahy, odsun Němců Annotation This bachelor thesis deals with the presidental decrees, that were issued in the years , and also with the restoration of the legal order in the territory of the Czechoslovak Republic in the period after the World War II. In the first part the history of the Czech- German relations is briefly outlined. Their influence on the post-war organization of Czechoslovakia was significant. The next part of the thesis is focused on president Dr. Edvard Beneš who was the head of the government-in-exile. His theory of continuity of the first republic was the lawmaking base for the decrees. The following part describes the period of London exile when among others the constitutional decree of restoration of the legal order was issued. The preparation of this decree as well as its definitive state are analyzed here. From the post-war decrees the thesis deals with the property decrees and the decrees modifying Czechoslovakian state citizenship that are closely related to the destiny of the German and Hungarian national minorities in the territory of the Czechoslovak Republic. The thesis is finished by the treatise on the present of the presidential decrees. The topicality of this issue and numerous discussions of it take place continuously both in our country and abroad. This fact is also mentioned in the thesis.

5 Key words: Decrees of the President of the Republic (Presidential Decrees), Czechoslovak Republic, Edvard Beneš, restoration of legal order, Czech-German relations, deportation of Germans

6 Obsah Úvod Historie česko-německých vztahů Kořeny česko-německé společnosti Česko-německé konfliktní společenství za 1. světové války Češi a Němci v ČSR Krize česko-německých vztahů před 2. světovou válkou Osobnost Dr. Edvarda Beneše Rodina a dospívání Vysokoškolská studia a návštěvy zahraničí Období 1. světové války Meziválečná činnost Na prahu 2. světové války Exilová činnost Poválečné období Prezidentské dekrety v době exilu Co jsou prezidentské dekrety? Teorie právní a politické kontinuity Dekrety prezidenta republiky v letech , 21. červenec, Londýn. Ústavní dekret prezidenta republiky č. 1/1940 Úř. věst. čsl., o ustavení státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení ČSR , 15. říjen, Londýn. - Ústavní dekret prezidenta republiky č. 2/1940 Úř. věst. čsl., o prozatímním výkonu moci zákonodárné , 26. říjen, Londýn. Dekret prezidenta republiky č. 4/1940 Úř. věst. čsl., jímţ se upravuje veřejné vyhlášení nově vydaných právních ustanovení československé vlády Dekrety prezidenta republiky v letech Charakteristika období Ústavní dekret prezidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku Příprava ústavního dekretu Komplikace na Slovensku Konečná podoba dekretu

7 4. Prezidentské dekrety v době poválečné Charakteristika doby Prezidentský dekret č. 33/1945 Sb., řešící československé státní občanství Prezidentské dekrety upravující konfiskaci, znárodnění a národní správu majetku Dopady prezidentských dekretů Transfer (odsun) německé a maďarské menšiny z ČSR Prezidentské dekrety v současnosti Dekrety prezidenta republiky jako téma prezidentských voleb v roce Návštěva českého premiéra Nečase v Bavorsku Prezidentské dekrety a Evropská unie Závěr Seznam pramenů a literatury

8 Úvod Prezidentské dekrety, druhá světová válka, poválečné uspořádání. Tato a mnohá další historická témata mě zajímala uţ od střední školy. Prezidentské dekrety jako téma mé bakalářské práce jsem si vybral zejména pro svou aktuálnost, která přetrvává uţ celá desetiletí a mnohé diskuze vedené v České republice i v zahraničí jejich aktuálnost přímo dokazují. Cílem mé závěrečné bakalářské práce je zachytit vývoj dekretální normotvorby v kontextu historických událostí a poválečnou obnovu československého právního pořádku, která byla uskutečňována zejména prezidentskými dekrety z let K dosaţení vytýčených cílů budu vyuţívat rozbor odborné literatury a historických pramenů, které mi byly doporučeny mým vedoucím bakalářské práce. Ve snaze zachovat si objektivní názor na celou problematiku prezidentských dekretů, budu nahlíţet i do jednostranně zaměřené literatury, která prezidentské dekrety buď jasně kritizuje, nebo naopak všeobecně obhajuje. Má práce je rozdělena celkem do šesti kapitol. Tyto kapitoly jsou pak dále členěny na další specifikovanější podkapitoly, ve kterých se zabývám zadaným tématem. První kapitola je věnována stručnému nástinu historie česko-německých vztahů od jejich prvopočátku, který je datován do 13. století, přes rakousko-uherskou monarchii aţ po období nacistické okupace ČSR. Ve druhé kapitole budu rozebírat osobnost prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Zvláštní pozornost věnuji důleţitým ţivotním událostem, které ovlivnily Benešovu osobnost a mohly mít tedy určitý podíl na jeho rozhodování v průběhu vydávání prezidentských dekretů. Třetí kapitola pojednává o exilových prezidentských dekretech. Na začátku definuji co vlastně pojem dekret znamená a co vedlo prozatímní státní zřízení k tomuto způsobu vydávání právních norem. Dále zde obecně charakterizuji období exilové normotvorby a rozepíši některé dekrety, které poloţily základ prezidentské dekretální pravomoci. Zvláštní pozornost bude věnována ústavnímu dekretu č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku, u kterého bude podrobně rozebrána jak jeho příprava, tak i jeho znění. Čtvrtá kapitola bude určena poválečné dekretální normotvorbě. Opět zde uvedu stručný nástin tohoto dekretálního období, podrobněji se pak zaměřím na prezidentské dekrety upravující čs. státní občanství a na dekrety řešící konfiskaci a znárodnění majetku. V předposlední páté kapitole bude zmiňován odsun (transfer) německé a maďarské menšiny 8

9 z poválečné ČSR, jeho právní aspekty a průběh. Celou mou bakalářskou práci uzavírá šestá kapitola s názvem Prezidentské dekrety v současnosti. V důsledku toho, ţe v době psaní této práce došlo k významným událostem, které se bezprostředně týkají prezidentských dekretů, budu v této kapitole zmiňovat pouze události z doby nedávno minulé. Moji bakalářskou práci budu po dohodě s vedoucím práce zakládat zejména na dílech doc. JUDr. Jana Kuklíka, Dr., dále pak prof. JUDr. Václava Pavlíčka a prof. JUDr. Karla Malého, DrSc. Publikace dalších autorů pouţitých v mé práci sice jenom doplňují díla těchto stěţejních autorů, přesto však plní velice důleţitou funkci, kterou je zachování objektivního pohledu na celou problematiku prezidentských dekretů. 9

10 1. Historie česko-německých vztahů Kořeny česko-německé společnosti Vztahy Čechů a Němců se vyvíjely po celá staletí. Jejich počátek se dá nalézt uţ při zrodu českého státu a během toho dlouhého tisíciletí se vzájemné vztahy vyvíjely a přetvářely na základě mnoha dějinných událostí. Počátky společného souţití Čechů a Němců sahají hluboko do historie. Hlavní kořeny sahají aţ do 13. století, kdy začali na české území přicházet noví obyvatelé. Byli to většinou němečtí kolonisté, které sem lákala hlavně vhodná zemědělská půda a moţnost rozvoje řemesel a obchodu. Noví osadníci pocházeli ze sousedních německých oblastí, jako bylo například, Sasko, Bavorsko nebo Falc, ale našli se tady i tací, kteří pocházeli aţ ze Švábska či Porýní. 1 Pokud se však jedná o počátky konfliktů mezi oběma národy, tak ty jsou spojeny se zrodem a rozmachem národního hnutí obou národů, jehož nedílnou součástí se staly i politické programy. 2 Rok 1848 se stal klíčovým pro další vývoj česko-německých vztahů. V tomto revolučním roce nacházeli čeští a němečtí politikové společné cíle a ideály, které jim otevíraly cestu k další spolupráci. V důsledku německé neochoty akceptovat samostatnou českou politiku, došlo k vzájemnému neporozumění a rozchodu. Od roku 1848 aţ do začátku první světové války se česká politika orientovala na obnovení české státnosti uvnitř habsburské monarchie. 3 Tyto pokusy však také ztroskotaly. Po odeznění tzv. bachovského absolutismu dostala česká politika další šanci prostřednictvím přestavby rakouského císařství. I tyto naděje padly po uzavření rakousko-uherského vyrovnání roku léta 19. století byla pomyslným vrcholem česko-německých konfliktů. Vše zahájil punktační pokus v roce 1890, podle kterého měly být Čechy rozděleny na základě etnického principu. Situace vyvrcholila roku 1897 po vydání Badeniho jazykového nařízení, které 1 Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech opravené vydání. Editor Zdeněk Beneš, Václav Kural. Praha: Gallery, 2002, s , ISBN Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech opravené vydání. Editor Zdeněk Beneš, Václav Kural. Praha: Gallery, 2002, s. 28, ISBN DEJMEK, Jindřich, KUKLÍK, Jan, NĚMEČEK Jan. Kauza: tzv. Benešovy dekrety. Historické kořeny a souvislosti. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, s. 7-13, ISBN: Na úroveň Rakouska a Uherska by české země stavil tzv. trialismus. Ten se však českým politikům prosadit nepodařilo. 10

11 částečně zrovnoprávnilo český jazyk s německým. I v následujících letech pokračovala hluboká krize ve vzájemných vztazích. Uţ v roce 1848 představil poslanec rakouského sněmu Ludwig von Löhner svůj plán, ve kterém počítal s vytvořením samosprávných a uzavřených německých krajů v Čechách tzv. ţup. O vytvoření těchto ţup uvaţovali po vzniku samostatného Československa i T. G. Masaryk s Edvardem Benešem. Poslední desetiletí 19. století přineslo i extrémní názory na řešení česko-německého problému. Německý historik Karel Lamprecht přišel s myšlenkou týkající se vystěhování Čechů na území Bosny. Nicméně podobně se na druhé straně vyjádřil i Jakub Arbes, který ţádal vyhnání Němců z Čech. 5 Radikální myšlenky a nevraţivost obou národů však nebyly pravidlem platícím pro všechny. V mnoha horských a podhorských vesnicích panovaly mezi Čechy a Němci přátelské vztahy, které vedly k oboustranně prospěšné spolupráci Česko-německé konfliktní společenství za 1. světové války První světová válka nepřinesla česko-německým vztahům nic dobrého. Stále se stupňující německý útlak vyústil u českého národa k většinové nenávisti německé monarchie. České jednotky ve sluţbách Rakousko-Uherska často dezertovaly a dobrovolně přebíhaly do zajetí. Tito dezertéři pak vytvořili základ pro československé legie v Rusku, Francii a Itálii. Současně však česká domácí politika nevyvíjela přílišnou aktivitu. Strach z rozhodující odvety v případě vítězství centrálních mocností měl za následek opatrné, místy aţ podlézavé chování vůči monarchii. Odpor se však postupně zvyšoval a měl podobu masových stávek, demonstrací s protirakouským podtextem a častější se stávaly i vojenské vzpoury. Největší protestní akcí však byla aţ generální stávka v lednu 1918, která se konala na protest proti postupu německé a rakouské delegace na mírových jednáních v Brestu Litevském. Český svaz poslanců se usnesl spolu s českými poslanci na praţském zemském sněmu na tzv. tříkrálové deklaraci, která se svým obsahem hlásila k sebeurčujícímu právu pro český a slovenský národ. Nový habsburský císař Karel I. se ještě pokusil zachránit 5 Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech opravené vydání. Editor Zdeněk Beneš, Václav Kural. Praha: Gallery, 2002, s , ISBN DEJMEK, Jindřich, KUKLÍK, Jan, NĚMEČEK Jan. Kauza: tzv. Benešovy dekrety. Historické kořeny a souvislosti. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, s , ISBN:

12 rozpadající se monarchii tím, ţe nabídl její předlitavské části federalizaci. Tento návrh však neměl naději na úspěch v důsledku jiţ jistě prohrané války. V následujícím rychlém sledu událostí jiţ nemohlo nic zabránit tomu, aby byla 28. října 1918 vyhlášena samostatná Československá republika Češi a Němci v ČSR Konec první světové války na přelomu října a listopadu 1918 neznamenal jenom zhroucení habsburské monarchie. Zároveň znamenal největší zlom v dosavadní podobě českoněmeckých vztahů od roku 1526, které se svou formou a obsahem musely přizpůsobit nové době. Ve svém prvním projevu k Národnímu shromáţdění v prosinci 1918 prohlásil prezident T. G. Masaryk, že území československého státu obývané Němci zůstane vždy tomuto státu. 7 Současně s tím vyzval Němce, aby opustili své hluboko zakořeněné pangermánské a protičeské postoje a podíleli se na vytváření nového společného státu. Také přislíbil, ţe menšinám budou přiznána národní a občanská práva, přesně jak bylo stanoveno Washingtonskou deklarací. Zároveň s tím však vyloučil jakoukoli secesi československého území. Domácí odboj zaujímal k německé menšině obdobný postoj a vyjadřoval víru v budoucí pokojné souţití obou národů, které bude zaloţeno na demokratických principech. Němečtí občané si však i nadále snaţili zachovat si svá odvěká privilegia a nadřazenost. 8 Práva byla menšinám zaručena jak ústavní listinou ČSR, tak i mezinárodním právem. Rovná práva zaručovala minoritám i smlouva na ochranu menšin, která byla součástí versailleských mírových ujednání. Pokud se dají srovnávat postavení jednotlivých menšin v Evropě, tak německá menšina v ČSR byla výjimečnou v tom, ţe byla jako jedna z mála zastoupena ve vládě 9 a měla samostatně fungující systém školství, který byl zakončen vysokými školami. Okamţitě po vzniku republiky nabídl prezident Masaryk 6 Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech opravené vydání. Editor Zdeněk Beneš, Václav Kural. Praha: Gallery, 2002, s , ISBN DEJMEK, Jindřich, KUKLÍK, Jan, NĚMEČEK Jan. Kauza: tzv. Benešovy dekrety. Historické kořeny a souvislosti. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, s , ISBN: Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech opravené vydání. Editor Zdeněk Beneš, Václav Kural. Praha: Gallery, 2002, s. 57, ISBN Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech opravené vydání. Editor Zdeněk Beneš, Václav Kural. Praha: Gallery, 2002, s , ISBN DEJMEK, Jindřich, KUKLÍK, Jan, NĚMEČEK Jan. Kauza: tzv. Benešovy dekrety. Historické kořeny a souvislosti. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, s , ISBN: Německá menšina byla ve vládě zastoupena v letech

13 československým Němcům dvě ministerská křesla, předseda vlády Tusar šel ještě dále a o něco později nabídl Němcům čtyři křesla. Na doporučení sudetoněmeckého politika Lodgmana von Auen však Německý parlamentní svaz tato místa odmítl. 10 Většina německých politiků chovala k Československu hned od jeho vzniku značně negativistické postoje. Téměř okamţitě po jeho vzniku byly také na území českého státu vyhlášeny představiteli Němců čtyři německé provincie. Dvě z nich dokonce vytvořily vlastní zemské vlády. Tyto provincie se rozhodnutím rakouského parlamentu z 12. listopadu 1918 měly připojit k zamýšlenému Velkému Německu. Mírovou smlouvou však bylo toto sloučení zakázáno. Česko-německé vztahy na dlouho poznamenala německá generální stávka, která byla vyhlášena v důsledku toho, ţe československá vláda zakázala, aby se v československých pohraničních oblastech konaly volby do rakouského parlamentu. Některé z následných demonstrací přerostly v násilí, coţ mělo za následek 50 mrtvých Němců. Němcům bylo znovu nabídnuto ministerské křeslo, znovu bez úspěchu. Do československé vlády vstoupily německé strany aţ roku 1926, coţ bylo od střízlivěji uvaţujících německých politiků (např. agrárníků) výrazem loajality k ČSR. 11 Československo bylo plně zasaţeno hospodářskou krizí aţ v roce 1930 a její průběh zde byl znatelně pomalejší, neţ v Německu. V době, kdy na československém území dosahovala hospodářská krize vrcholu, byl jiţ v Německu patrný pozvolný ekonomický růst. Není proto aţ zas takovým překvapením, ţe českoslovenští Němci spatřovali v Hitlerově Německu svou naději. 12 Němci v pohraničí byli krizí zasaţení ještě hůře, neţ obyvatelé vnitrozemí. V následku toho začal opět sílit německý negativismus, který pomalu ale jistě začal přerůstat v nacismus Krize česko-německých vztahů před 2. světovou válkou Absolutní obrat v politickém ţivotě přinesly volby roku 1935, ve kterých, co se celkového počtu získaných hlasů týče, stala Sudetendeutsche Partei (SdP) nejsilnější 10 Ministerská křesla byla odmítnuta i přes přímé doporučení říšskoněmeckých diplomatů přijmout je. 11 Toto rozhodnutí bylo povaţováno za jednu z největších chyb sudetoněmecké politiky i říšskými politiky v Německu. Odpovídalo však sudetoněmeckému politickému negativismu, které chtělo udrţovat spory mezi Čechy a Němci stále ţivé a otevřené. 12 V Německu se projevila nesporná výhoda diktátorských reţimů rozsáhlé státní intervence do hospodářství byly sice riskantní, ale dokázaly (alespoň zdánlivě) řešit kaţdodenní problémy, které suţovaly obyvatelstvo. 13 Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech opravené vydání. Editor Zdeněk Beneš, Václav Kural. Praha: Gallery, 2002, s , ISBN

14 politickou stranou v ČSR vůbec. Tento radikální obrat měl tři hlavní příčiny. Prvním byla výše zmíněná hospodářská krize, která pohraniční německé obyvatelstvo zasáhla neobyčejně silně. Za druhou hlavní příčinu se dá povaţovat prudký politický i vojenský vzestup Třetí říše, kde měl hlavní slovo Adolf Hitler. Třetí příčinnou bylo vytvoření politicky útočné a autoritativní SdP, jejíţ program se přesně shodoval s aktuálními nacionalistickými náladami československých Němců. Ne všichni němečtí nacionalisté se však ztotoţňovali s nacistickými ideologiemi. V těchto jedincích spatřovali mnozí nacisté nezanedbatelné nebezpečí, i kdyţ nejdříve byly jejich ideologie podobné. Prezident Beneš se spolu s ministerským předsedou Hodţou snaţili na počátku roku 1937 vyjednávat o zlepšení stávající situace německé menšiny. Na základě těchto jednání byla vydána opatření, která měla situaci v pohraničí uklidnit. 14 Dále byl vládou připravován i nový národnostní statut, který měl zvětšit podíl Němců na skutečné správě státu a to formou decentralizace. Tato jednání však byla úmyslně mařena vedením SdP, která posléze předloţila své vlastní poţadavky na teritoriálně-politickou autonomii pro německá území. V té době jiţ celou SdP ovládala její nacistická sloţka, která si dokázala vytvořit oporu v britské zahraniční politice. 15 Hitler poslal v březnu 1938 směrnici lídrovi SdP Konradu Henleinovi, ve které mu přikazuje, aby kladl československé vládě takové poţadavky, které nebude moţné přijmout. Tímto Hitlerovým nařízením se SdP stala definitivně pouhým nástrojem k rozvracení Československa, coţ ostatně nacistický reţim plánoval uţ od svého nástupu k moci. Na konci dubna roku 1938 byl na sjezdu Sudetoněmecké strany v Karlových Varech předloţen tzv. karlovarský program. Ten obsahoval osm poţadavků, které přímo zasahovaly do státní suverenity Československa. Celý karlovarský program byl však jenom zástěrkou pro plánované odtrţení pohraničních oblastí a jejich následné připojení k Říši. 16 Obecní volby konané na přelomu května a června 1938 jen potvrdily obecné mínění o silných nacionalistických názorech sudetských Němců. Pro nacistickou SdP se vyslovilo aţ 91% německých voličů a celkový počet členů této strany se pohyboval okolo čísla 1,2 milionu. Tato velká část německé národností menšiny v Československu se aktivně 14 Šlo o opatření, v rámci kterých měla být německé minoritě poskytnuta hospodářská pomoc, měl být zvýšen podíl Němců ve státní správě a plánovaná byla i další liberalizace v oblasti jazykového zákonodárství. 15 DEJMEK, Jindřich, KUKLÍK, Jan, NĚMEČEK Jan. Kauza: tzv. Benešovy dekrety. Historické kořeny a souvislosti. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, s , ISBN: CHVOJKOVÁ, Helena. Časovaná bomba v pohraničí: Sudety na cestě k Mnichovu. History revue: intriky, zrady, zakázaná láska a smrtící boj o moc. 2013, č. 3, s , ISSN

15 podílela na vnitřním rozvracení demokratické republiky, coţ se později stalo jedním z hlavních důvodů, který přesvědčil vítězné velmoci o nutnosti vysídlení Němců z Československa. Anglo-francouzský plán, týkající se odstoupení českých pohraničních oblastí s více neţ 50% německého obyvatelstva, byl pod nátlakem přijat československou stranou 21. září S tím se však Hitler nespokojil. Chtěl rozbít celé Československo. To se mu povedlo osudného 29. září 1938, přijetím tzv. mnichovské dohody, pod kterou jsou podepsáni zástupci Německa, Itálie, Francie a Velké Británie. Českoslovenští zástupci do této dohody nemohli zasahovat a celý dokument jim byl předán jako definitivně schválený. Na Říší zabraném území ţilo vedle Němců zhruba Čechů, ze kterých zhruba uprchlo do vnitrozemí. Ti co zůstali, byli vystaveni tvrdému německému utlačování a pronásledování. 17 Krutý osud stihl po okupaci zbylého československého území a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava drtivou většinu všech obyvatel neněmecké národnosti. Nacistický teror dosahoval svého vrcholu v období, kdy byl zatupujícím říšským protektorem nechvalně známý Reinhard Heydrich, který byl pověřen konečným řešením české otázky a v období tzv. heydrichiády, která následovala po úspěšném atentátu na Heydricha v květnu Celé období druhé světové války bylo bezesporu nejtragičtější kapitolou česko-německých vztahů, coţ mělo za následek radikální ukončení, tohoto stovky let trvajícího svazku. 18 Pokud se Benešovy prezidentské dekrety stanou předmětem domácích nebo zahraničních diskusí, bývá to nejčastěji v souvislosti s česko-německými, potaţmo česko-rakouskými vztahy. Proto jsem zvolil podrobnější rozbor historie těchto vztahů, neţ by měl vzhledem k tematickému zaměření mé práce být. Celé poválečné uspořádání nebylo podle mého názoru zaloţené jen na událostech druhé světové války (i kdyţ to byl asi vliv rozhodující), ale bylo vyvrcholením dlouhodobého vývoje česko-německých vztahů. 17 DEJMEK, Jindřich, KUKLÍK, Jan, NĚMEČEK Jan. Kauza: tzv. Benešovy dekrety. Historické kořeny a souvislosti. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, s , ISBN: CHVOJKOVÁ, Helena. Časovaná bomba v pohraničí: Sudety na cestě k Mnichovu. History revue: intriky, zrady, zakázaná láska a smrtící boj o moc. 2013, č. 3, s , ISSN ISBN X. 15. Vyd. 1. Praha: Erika, 1992, s ,

16 2. Osobnost Dr. Edvarda Beneše Rodina a dospívání Eduard Beneš se narodil 28. května 1884 v Koţlanech na Rakovnicku, jako desáté dítě do rodiny Matěje a Anny Benešových. Z neznámých důvodů si později vybral nezvyklou variantu svého jména, Edvard. Narodil se do skromných poměrů, které byly typické pro celý kralovický, převáţně zemědělský, okres. Benešův otec Matěj byl pracovitý, ale poměrně uzavřený člověk, který se zabýval zejména obchodem. Vedl vlastní obchod se smíšeným zboţím a byl členem správní rady místního pivovaru. Matějova manţelka Anna Petronila byla velice zboţná a pracovitá ţena. Starala se o domácnost plnou dětí a dokázala převzít vedení hospodářství. U Benešů panoval přísný reţim, malý Eduard byl zvyklý na přísnou kázeň, která pramenila zejména z velké spořivosti a šetrnosti jeho otce. Tělesné tresty a výpomoc v domácnosti byla samozřejmostí. Jeho matka však nebyla zlá, naopak měla veselou povahu a svědomitě o malého Beneše pečovaly i jeho starší sestry. 19 Uţ v dětství byl Eduard spíše samotářský a přemýšlivý chlapec, který nevyhledával společnost svých vrstevníků a svůj volný čas trávil většinou učením. Jeho matka Anna chtěla, aby se stal knězem. Eduard však nikdy ve víře útěchu nenašel a jiţ na gymnáziu sám sebe pokládal za ateistu. 20 Na změnu jeho názorů měl významný vliv zejména historický obraz husitského hnutí a nemalým dílem přispěl i jeho bratr Vojtěch, který ho od náboţenství dlouhodobě odrazoval. Roku 1896 byl Eduard přijat na vinohradské gymnázium a přestěhoval se ke svému bratrovi Vojtěchovi do Prahy, s nímţ si vytvořil poměrně blízký vztah. Eduardova uzavřená povaha se projevovala i při studiích na gymnáziu. Ke svým spoluţákům byl značně rezervovaný a preferoval asketický ţivot. S děvčaty pěstoval pouze platonické vztahy, alkoholu a kouření se vyhýbal. Zpočátku patřil Beneš k nejlepším ţákům gymnázia, později se jeho prospěch zhoršil. Byl známý předším svým rebelstvím vůči starší generaci. V době, kdy byl fotbal ve školních kruzích přísně zakázaným sportem, hrál za praţskou Slávii. 19 ZEMAN, Zbyněk. Edvard Beneš: Politický životopis. Praha: Mladá fronta, 2000, s. 9-10, ISBN: ZEMAN, Zbyněk. Edvard Beneš: Politický životopis. Praha: Mladá fronta, 2000, s. 10, ISBN:

17 Kvůli této své aktivitě přišel o stipendium a zároveň dostal i sníţenou známku z chování. Spory s vyučujícími také nebyly nic výjimečného. I přes svou častou vzpurnost a konflikty s autoritami to byl rozumný a přemýšlivý člověk. Dokázal si udrţet svou cílevědomost, pilně pokračoval v gymnaziálním studiu a navíc se soukromně učil francouzsky. Přes svého bratra Václava se mladý Eduard seznámil s profesorem Masarykem. Tehdy neměl ani ponětí, jak blízkou spolupráci s ním v budoucnosti naváţe. Právě naopak, Masarykovým názorům a společenský postojům oponoval, povaţoval je za příliš náboţenské. Beneš byl často kritizován svými spoluţáky za sociálně-demokratické názory, které zastával. Zalíbení našel zejména v teorii sociálního darwinismu společnost byla podle něj krutá, chyběla druţnost, přátelství a solidarita. Jeho školní prospěch se i nadále zhoršoval. Nad vodou ho však stále drţela jeho ctiţádost a odhodlání bojovat za své sny Vysokoškolská studia a návštěvy zahraničí Roku 1904 započal své studium na Filosofické fakultě české Karlovo-Ferdinandovy univerzity. Zanedlouho však odjel do Paříţe, kde navštěvoval přednášky na Sorbonně. Dále krátce studoval v Berlíně a navštěvoval Anglii. Ještě před tím, neţ odcestoval do Francie, dohodl se na dopisovatelské činnosti se dvěma redakcemi sociálně demokratických listů - Práva lidu a Rovnosti. 21 Ze svých cest se vracel rozčarován. Zklamalo ho jak Německé císařství, které pokládal za nepřijatelnou říši násilí a moci 22, tak i Anglie, ve které byl podle něj ţivot doslova strašný. Jediná Francie Benešovi učarovala, zvláště pak Paříţ. V létě roku 1908 zakončil své doktorské studium na právnické fakultě univerzity v Dijonu. Sepsal disertační práci na téma Rakouský problém a česká otázka. V ní mimo jiné vyslovil názor, ţe Rakousko-Uhersko by jako státní útvar mělo pokračovat ve své existenci, určitou reformaci a demokratizaci však pokládal za nutnost. Tento názor na budoucnost českého národa s ním sdílel i Masaryk. Roku 1909 sloţil v Praze rigorózní zkoušky a získal titul doktora filosofie. V Paříţi se mj. seznámil s M. R. Štefánikem a Františkem Kubkou, svými spolupracovníky v boji proti Rakousko-Uhersku. Při svém studiu ve Francii také potkal svou budoucí manţelku Annu Vlčkovou (později si změnila jméno na Hanu), kterou si v roce 1909 vzal. Jejich manţelství 21 HAVLÍČEK, František. Eduard Beneš: Člověk, sociolog, politik. Praha: Prospektrum, 1991, ISBN: ZEMAN, Zbyněk. Edvard Beneš: Politický životopis. Praha: Mladá fronta, 2000, s. 14, ISBN:

18 bylo velice šťastné a díky tomu, ţe Hana byla dobře finančně zajištěna, netrpěli nouzí. Jejich idylický ţivot však přerušil začátek 1. světové války. Edvard Beneš se o tomto konfliktu vyjádřil v prvním díle své vzpomínkové knihy slovy: Válka mně překvapila a nepřekvapila. Později svůj výrok upřesnil: Začal jsem svou akci revoluční s vědomím, že vstupuji do praktické politiky jako začátečník. Tušil jsem, že to nebude pro mne práce snadná Období 1. světové války Beneš byl odpůrce militarismu, zarytý pacifista se z něj však nikdy nestal. První světovou válku uznal jako nutný prostředek, kterého je zapotřebí pro zachování kultury národa. Postupně začal opouštět myšlenku o nutnosti zachování habsburské monarchie a stával se jedním z předních bojovníků proti Rakousko-Uhersku. Na podzim roku 1914 spolu Beneš a Masaryk navázali blízkou spolupráci. Beneš do této spolupráce dvou názorově rozdílných lidí vloţil nejen finanční prostředky, ale hlavně svou neuvěřitelnou odhodlanost a pracovitost. Jezdil do Vídně, kde získával informace od českého sluhy ministra vnitra Korandy, navštěvoval s Masarykem schůzky radikálních politiků a mj. také získával do odbojářských řad nové spolupracovníky. Touto svou zapáleností a zároveň pečlivostí se stával pro Masaryka nepostradatelným. 17. prosince 1914 odjel Masaryk nastálo do exilu. Předtím však ještě jmenoval Beneše svým nástupcem. Beneš Masaryka v zahraničí často navštěvoval a podával mu informace o vývoji v Rakousko-Uhersku. Po jedné z Benešových návštěv ve švýcarské Ţenevě se v Praze začala rodit tajná odbojová organizace, která vešla ve známost jako Maffie. Původním cílem této organizace bylo rozvracet válečné úsilí monarchie, koordinovat domácí činnost s Masarykovou činností v zahraničí a v neposlední řadě se připravovat na pád monarchie a organizovat nový samostatný stát. 24 V Maffii zastával Beneš jednu z předních funkcí. V odbojových aktivitách mu byli velice nápomocní jeho přátelé, včetně manţelky Hany. Beneš si často počínal velice neopatrně a mnohdy aţ zbytečně riskoval, coţ mu mnozí spolupracovníci vytýkali. On však věřil ve svou nedotknutelnost, protoţe nad ním drţí ochrannou ruku sama Prozřetelnost. I tímto způsobem se z něj utvářel jeden z budoucích vůdců národa. 23 BENEŠ, Edvard. Světová válka a naše revoluce: výbor z díla. Editor Věra Olivová. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 1994, s. 1 a 14, Kniţnice společnosti Edvarda Beneše, sv HAVLÍČEK, František. Eduard Beneš: Člověk, sociolog, politik. Praha: Prospektrum, 1991, ISBN:

19 V září roku 1915 následuje Masaryka do exilu. Zde společnými silami bojují za samostatný stát. Po dohodě s Masarykem odjíţdí do Francie. Zde ţil společně se svou ţenou Hanou poměrně skromný ţivot a mj. navázal bliţší vztahy s M. R. Štefánikem. V únoru 1916 vznikla v Paříţi pod Masarykovým vedením Československá národní rada, Beneš zde zastával roli generálního sekretáře. Jedním ze záměrů Československé národní rady bylo vytvořit samostatné československé vojenské jednotky. Po získání souhlasu i podpory byly postupně vytvořeny legie ve Francii (prosinec 1917), Rusku (léto 1918), Itálii (duben 1918) 25. Dalším velkým úspěchem Benešova snaţení bylo uznání Československé národní rady jako hlavního orgánu vznikajícího Československa. Akty uznání přicházely postupně od dohodových mocností v průběhu roku Prohlášení americké vlády ze září 1918 uznalo ČSNR de facto za československou vládu. Na základě tohoto prohlášení vyhlásil Beneš zatímní vládu československou v čele s T. G. Masarykem, Benešem jako ministrem zahraničí a vnitra a Štefánikem jako ministrem války Meziválečná činnost 17. října 1918 pozval Beneš české politiky na jednání do Ţenevy, kde se dohodnou na dalším společném postupu. Na tomto jednání vedl zahraniční odboj Beneš, Národní výbor jako nejvyšší politický orgán ve vlasti vedl Karel Kramář. Tato schůze trvala do konce října. Po dohodě s českými politiky se stal prvním ministrem zahraničí. Mezitím v českých zemích došlo k převratu a k vyhlášení samostatného československého státu. Do vlasti se však Beneš vrátil jenom na krátkou dobu. Jiţ v lednu 1919 se Beneš jako vůdce československé zahraniční politiky účastnil mírové konference ve Versailles. Zde poţadoval uznání historických hranic Čech, Moravy a Slezska a mj. také spojení se Slovenskem a s Podkarpatskou Rusí. Za Benešovými úspěchy na mírové konferenci stojí zejména velká autorita, kterou si vypěstoval ve Francii. V září roku 1920 se mu povedlo vyjednat převoz československých legií z Ruska. 26 Velkou míru zásluh měl Beneš také na vytvoření tzv. Malé dohody (Československo, Rumunsko, Jugoslávie). Její vytvoření odůvodnil zejména obavami o hospodářskou a sociální 25 Edvard Beneš - Praţský hrad. Pražský hrad [online] [cit ]. Dostupné z: 26 ZEMAN, Zbyněk. Edvard Beneš: Politický životopis. Praha: Mladá fronta, 2000, s , ISBN:

20 stabilitu a také obavami z vývoje v Maďarsku. Malá dohoda byla rovněţ významně podporována Francií. Benešovi vyhovovala francouzská protiněmecká politika a dále se snaţil posilovat obchodní styky s Francií na úkor Německa. Tyto snahy však byly marné. Značně chladný vztah měl rovněţ k bolševickému Rusku. Návrh diplomatických styků odmítl a podporoval i protibolševické úsilí. 26. září 1921 se Edvard Beneš stal ministerským předsedou a zároveň si ponechal i svůj post ministra zahraničí, coţ mu bylo často vytýkáno. Poslancem Národního shromáţdění byl v letech a V roce 1922 se zúčastnil Janovské konference, která po delší době velice tvrdě prověřila jeho diplomatické schopnosti. Mimo jiné se ukázaly i stinné stránky Benešovy osobnosti, jako například určitá arogance v jednání s jinými státy, neschopnost uznat vlastní chyby a vyrovnat se s nimi. Také nedokázal vnímat rysy osobnosti jednotlivých politiků a ani hlouběji nezkoumal jejich jednání. 27 Dále se Beneš zaslouţil na vzniku smlouvy mezi ČSR a Francií, která byla podepsána v lednu 1925 a měla garantovat ochranu území ČSR před útokem Německa, popřípadě Maďarska. Beneš se dostal do názorového sporu s Karlem Kramářem, prvním předsedou čs. vlády. Tento spor se týkal postoje k sovětskému Rusku. Kramář prosazoval společnou intervenci československých legií a spojeneckých vojsk, která by měla odstavit bolševiky od moci. Beneš s ním nesouhlasil a při projevu v poslanecké sněmovně v lednu 1921 zdůraznil, ţe vyřešení problému v Rusku musí být přenecháno Rusům samotným. 28 Místo intervence chtěl na tamní poměry působit aktivní spoluprácí a hospodářskou politikou. Z tohoto důvodu prosazoval diplomatické uznání SSSR evropskými státy. Kdyţ se v roce 1933 dostal v Německu k moci Adolf Hitler a mezinárodní politika se začala měnit, Benešova zahraniční politika zůstávala ve své podstatě nezměněna. Nadále podporoval mírové smlouvy a Společnosti národů, které dávaly záruky pokojnému vývoji v Evropě. Za pomyslné završení Benešova úsilí se dá povaţovat podpis organizačního paktu Malé dohody v únoru Sliboval si od něj posílení vojenského a hospodářského vlivu Malé dohody ve střední Evropě. Jeho snahy však nedosáhly poţadovaného účinku. V důsledku stále se vyhrocující situace v Německu uzavřel Beneš po francouzském vzoru smlouvu o pomoci Sovětského svazu Československu. Tato pomoc však byla podmíněna tím, ţe do konfliktu by jako první vstoupila Francie. Za svého působení v křesle 27 ZEMAN, Zbyněk. Edvard Beneš: Politický životopis. Praha: Mladá fronta, 2000, s. 84, ISBN: HAVLÍČEK, František. Eduard Beneš: Člověk, sociolog, politik. Praha: Prospektrum, 1991, s. 45, ISBN:

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 1/ Období 1914-1918 - vznik 1. světové války: mocenské bloky Trojdohoda X Trojspolek - 1912 1913: tzv. balkánské války: Srbsko s podporou Ruska ohrožuje

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3.

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3. VY_32_INOVACE_DEJ_29 Marshallův plán Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1945-48 Předmět: dějepis, příp. hospodářské dějiny Výstižný

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost. Předmět : Dějepis. Téma : Novověk. Ročník: 9

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost. Předmět : Dějepis. Téma : Novověk. Ročník: 9 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Předmět : Dějepis Téma : Novověk Ročník: 9 Popis: Test obsahuje látku 1. pololetí 9. ročníku. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Ověřuje historické znalosti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./6_Dějepis Sudetoněmecká strana

VY_32_INOVACE_03_IV./6_Dějepis Sudetoněmecká strana VY_32_INOVACE_03_IV./6_Dějepis Sudetoněmecká strana Sudetoněmecká strana do roku 1938 nástup Hitlera k moci a dopady hospodářské krize (pohraničí osídlené německou menšinou, vázáno ve velké míře na export

Více

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie 20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA Otázka číslo: 1 Malá dohoda byla tvořena státy: Československo Maďarsko Jugoslávie Rumunsko Otázka číslo: 2 Briand-Kellogův pakt: byl podepsán r. 1928 obsahoval závazek neřešit

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 298 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 22. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Historie parlamentarismu a české ústavnosti

Historie parlamentarismu a české ústavnosti Historie parlamentarismu a české ústavnosti Zemské sněmy Předchůdce moderního parlamentu V Praze, Brně a Olomouci Od 13. století Revoluční rok 1848 Řetězec revolucí, které se roku 1848 prohnaly Evropou,

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Edvard Beneš. se narodil v Kožlanech na Rakovnicku jako nejmladší syn rolníka.

Edvard Beneš. se narodil v Kožlanech na Rakovnicku jako nejmladší syn rolníka. Edvard Beneš se narodil 28.5.1884 v Kožlanech na Rakovnicku jako nejmladší syn rolníka. Gymnázium Beneš vystudoval v letech 1896-1904 a pak nastoupil na Filosofickou fakultu Karlovy univerzity. Po studiích

Více

ČSR mezi válkami VY_32_INOVACE_D_428

ČSR mezi válkami VY_32_INOVACE_D_428 VY_32_INOVACE_D_428 ČSR mezi válkami Autor: Karel Primas, Mgr. Použití: 9. ročník Datum vypracování: 6. 1. 2013 Datum pilotáže: 8. 1. 2013 Metodika: žáci mohou vyplňovat pracovní list buď jako opakování

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby trvání prvního samostatného československého státu. Učebnice: Obrazy z novějších

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014 OBRANA DEMOKRACIE V ČSR T.G. Masaryk byl třikrát zvolen prezidentem, v roce 1935 abdikoval, ve funkci jej nahradil Edvard Beneš. (Masaryk zemřel 1937). Hitler začal uskutečňovat svoje plány a zvyšovat

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Opakování -hospodářská krize ve světě

Opakování -hospodářská krize ve světě Opakování -hospodářská krize ve světě Evropa i USA jsou v hospodářské krizi, r. 1929 se zhroutila burza v New Yorku (černý pátek), V Evropě dochází k vlnám nezaměstnanosti, hladomoru, rozpadu společnosti

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) dějepis, devátý ročník. Předmět: Číslo DUM:

Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) dějepis, devátý ročník. Předmět: Číslo DUM: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 9. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky T.G. Masaryk Charakteristické

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT České svátky, vy_32_inovace_ma_36_02

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 548/0 Návrh poslankyně Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Mnichovská dohoda Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace: Autor: Jazyk: Pracovní list vybízející žáky k aktivitě a uplatnění získaných

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s poválečným uspořádáním Evropy

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více