Interiéry tzv. Nového stavení na hradû Svojanov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interiéry tzv. Nového stavení na hradû Svojanov"

Transkript

1 Interiéry tzv. Nového stavení na hradû Svojanov Kvûta K ÍÎOVÁ 1 2 Svojanov náleïí do souboru královsk ch hradû Pfiemysla Otakara II. K jeho drïitelûm v minulosti kromû Závi e z Falken tejna patfiili i ãlenové rodu pánû z Boskovic, Trãkové z Lípy a Zárubové z Hustifian. 1 Z doby poslednû jmenovan ch se zachoval inventáfi uloïen dnes ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. Byl pofiízen po smrti Hertvíka Bedfiicha Záruby z Hustifian 28. bfiezna 1691 u pfiíleïitosti pfiedání majetku jeho právoplatnému dûdici Franti ku Karlu Zárubovi z Hustifian na Kostelci a Pot- tejnû. Jde o mimofiádnû cenn historick dokument, kter sepsali a podepsali nûkdej í komisafii chrudimského kraje. Jadrnou staroãe tinou psan inventáfi podrobnû popisuje vybavení jednotliv ch ãástí starého hradu i takzvaného pfiíhrádku vãetnû obydlí pana kaplana, fraucimoru, kanceláfie, kuchynû, vinopalny, ma talí a dal ích míst. Soupis informuje také o obsahu almar a truhlic, v nichï se tehdy kromû jiného nacházely ãásti odûvû zemfielého a jeho paní. Je pfiitom zajímavé, Ïe podobnû jako v pfiípadû historické zprávy z hradu Pecka (v období Kry tofa Haranta z PolÏic a BezdruÏic) inventáfi zmiàuje zelen nábytek. Pozoruhodn je také popis zafiízení hradní kuchynû, jenï informuje o poãtu a kvalitû nádobí, formách na dorty, cednících a dal- í v bavû. Na Svojanovû byly pfii této pfiíleïitosti dûkladnû sepsány i zásoby plátna, omastku a s ra. Komisafii v areálu hradu spoãítali peãlivû kromû jiného i dobytek kozí a dobytek pernat. Je odbornou povinností památkáfiû vûnovat pozornost historick m inventáfiûm a dal ím zachovan m archivním dokumentûm, které nám ãasto dávají konkrétní pfiedstavu o funkci a dobové v bavû místností. Mnohdy je moïné vyuïít jejich znalost i v praxi pfii koncipování památkov ch interiérov ch instalací. V pfiípadû Svojanova, kter od té doby pro el velkou stavební zmûnou, by to v ak jiï v dne ní situaci bylo velmi obtíïné. Nûkolik dal ích zajímav ch informací o Ïivotû na hradû v pozdûj ím období poskytl rovnûï svojanovsk fond uchovávan v litomy lském archivu. Je v nûm napfiíklad uloïen historick snímek pofiízen v letních dnech pohnutého roku 1914 pfiímo pfied vstupem do svojanovského takzvaného Nového stavení. Neznám fotograf zachytil spoleãnost tfiiceti mlad ch Ïen a dvou muïû (patrnû jde o starostu mûsta Poliãka a kastelána Josefa Cihláfie). Historick snímek, na nûmï jsou vyfotografovány nûkteré dívky s rekreaãními lehátky, dokládá, Ïe na hradû byly v té dobû zfiejmû organizovány ozdravné pobyty. Snímek formátu pohlednice nese na zadní stranû kastelánovu prosbu o zaslání kníïky Popis o hradu Svojanovském vãetnû informace, Ïe z kolonie sleãny i privátníci si ji Ïádají. Obr. 1. Svojanov (okres Svitavy), hrad, exteriér. (Foto K. KfiíÏová, 2008) Obr. 2. Svojanov (okres Svitavy), hrad, tzv. Nové stavení0. (Foto K. KfiíÏová, 2008) Îádost byla sepsána a odeslána do Poliãky 25. ãervence V litomy lském archivu se zachovala také okamïitá a vstfiícná odpovûì starosty mûsta datovaná téhoï dne. Tehdy jiï ãtyfii roky patfiil hrad Svojanov do majetku Poliãky. V litomy lském archivu jsme nalezli dal í z památkového pohledu zajímav dokument. Jedná se o kresbu ze srpna 1919, návrh znovuzfiízení hlásky hradu Svojanova, která kromû data nese pod- 1 O stavebním v voji hradu a jeho historii podává nejnovûji ob írné informace publikace Stanislava KONEâNÉHO: Svojanov pohled do historie hradu a panství, Litomy l Ze star ích prací: Jan A. CUPAL: Pamûtní spis o hradû Svojanovû u pfiíleïitosti jeho pfievzetí do rukou ãesk ch mûstem Poliãkou, Poliãka, nedatováno (asi 1910 ãi pozdûji); Karel PALLA: PrÛvodce po Svojanovsku, Svojanov 1936; Jan A. CUPAL: Královsk hrad Svojanov, Poliãka 1939 a dal í. 480

2 3 4 Obr. 3., 4. Svojanov (okres Svitavy), hrad, tzv. Nové stavení, v zdoba stropu horního patra, poslední tfietina 19. století. (Foto J. Novotn ) 481

3 6 5 7 Obr. 5. Svojanov (okres Svitavy), hrad, tzv. Nové stavení, 19. století, jídelna, nová náznaková instalace. (Foto K. KfiíÏová) Obr. 6. Svojanov (okres Svitavy), hrad, tzv. Nové stavení, kamna z grafitu v interiéru horního patra, první tfietina 19. století. (Foto K. KfiíÏová) Obr. 7. Svojanov (okres Svitavy), hrad, tzv. Nové stavení, detail v zdoby stropu horního patra s iniciálami jména nûkdej ího majitele AH Antonína Haasche, poslední tfietina 19. století. (Foto K. KfiíÏová) pis stavitele a razítko hradu Svojanova. Jde o zajímav doklad dobové snahy o regotizaci hradu. Je to pohled z exteriéru, vnitfiní prûfiez schodi tû, ukonãení vûïe a ãást dal í, pfiilehlé stavby. Autor náãrtku architekt a stavitel Vilém Bandouch získal v Poliãce roku 1912 stavitelskou koncesi. 2 Podle jeho návrhu mûl b t ve stylu pozdního historismu dotvofien památkovû cenn hradní objekt v romantickém tvarosloví. Stavitel se mohl inspirovat pracemi v znamnûj ích ãesk ch architektû Franti ka Schmoranze ( ), Josefa Mockera ( ) ãi Kamila Hilberta ( ). V 18. a 19. století se v drïení Svojanova vystfiídala celá fiada majitelû. Roku 1879 koupil od Emanuela Sommera hradní areál Antonín Haasche ( ), profesí luãebník (chemik). Po více neï tfiiceti letech, roku 1910, kdy oslavil své edesátiny, prodal hrad mûstu Poliãka. Jan A. Cupal, autor star í publikace Pamûtní spis o hradu Svojanovû, o tom nad enû napsal: Královské vûnné mûsto Poliãka uvnitfi hradeb koupilo dne 7. ãervna 1910 velkostatek Svojanov. Radostná zvûst tato bleskem letûla od mûsta k mûstu, od vesnice k vesnici, od paláce k chatû, zaèukala v ude, kde vûrné ãeské srdce bije a po celém milém království âeském rozlehl se radostn jásot: Starobyl hrad Závi Ûv po dlouh ch letech ocitl se zase v ãesk ch rukou. Ze v ech stran zasílány mûstské radû souhlasné projevy ke koupi panství a hradu Svojanova, z nichï alespoà nûkteré uvádíme: Nelíãenou radostí naplnila nás zpráva o koupi velkostatku Svojanova obcí poliãskou. Jest to událost tak velikého národního dosahu, Ïe jiï po léta Ïádná takového v znamu se neudála. Slavné mûstské radû poliãské náleïí nejvût í dík ãeské vefiejnosti, jeïto musí b ti uznáno, Ïe ãin ten má ráz ryze národní (Národní Jednota Severoãeská). J. Cupal citoval také slova poslance Lauba: Mûsto Poliãka uvnitfi hradeb zakoupilo hrad Svojanov s panstvím a tím tuto zajímavou a národnostnû dûleïitou krajinu na hranicích nûmeckého ostrova moravsko-tfiebovského ãeskému národu zachránilo. Tím se vzácn m porozumûním vykonalo zastupitelstvo královského vûnného mûsta Poliãky uvnitfi hradeb v znamn a obûtav ãin národní, jenï v ude a zejména u nás (v Litomy li) vyvolal upfiímn ohlas radostného souhlasu. 3 Od 50. let se aï do roku 1990 o zpfiístupnûn hrad starali památkáfii. V jeho areálu se uskuteãnila fiada tematick ch v stav vyuïívajících sbírky z depozitáfiû památkov ch objektû v chodoãeského kraje. Patfiila k nim napfiíklad zdafiilá expozice historick ch zrcadel, malby 19. století a dal í. Dnes patfií Svojanov opût mûstu Poliãka. Lze dou- 2 Viz Encyklopedie architektû, stavitelû, zedníkû a kameníkû v âechách, Academia, Praha 2004, s Viz Jan A. CUPAL, cit. v pozn. 1, s

4 fat, Ïe se po nedávn ch letech stagnace zv í zájem o odbornou rekonstrukci areálu etrn m restaurátorsk m zásahem. Nasvûdãuje tomu nová iniciativa vedení poliãského mûstského úfiadu i aktivita nového kastelána. Oddûlení hradû a zámkû ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu v Praze bylo poïádáno o pomoc pfii zlep ení úrovnû prezentace interiérû hradu. Po ukonãení dlouhodobûj í zapûjãené v stavy keramick ch prací Jana Kutálka ( ) zely místnosti horního patra takzvaného Nového stavení prázdnotou. Úvaha o dal í náplni tohoto expoziãnû atraktivního prostoru v ak musela brát v potaz i skuteãnost odlehlé polohy hradu uprostfied hlubokého hvozdu. Dne ní Nové stavení v jádru nûkdej í hradní palác stfiedovûkého základu bylo brzy po poïáru roku 1842 obnoveno a upraveno ve stylu pozdního empíru. V horních prostorách tohoto objektu se dochovala historicky cenná v malba stropû a dobová kamna. Malífiskou v zdobu i vût inu kamen je moïné datovat do období poslední tfietiny 19. století. V severnû orientovan ch místnostech se dochovala kamna je tû z ranûj ího období. Patfií k nim i cenn exempláfi s dekorací empírového stylu, vyroben z grafitu, kter se v minulosti tûïil pfiímo v okolí Svojanova a v areálu hradu se pak zpracovával. 4 Autor pûvabn ch dekorací stropû sálû horního patra vytvofiil v jedné z prostornûj ích místností iluzivní pohled do nebeské klenby s poletujícími vla tovkami. Na okraji této malby nacházíme v rostlinném propletenci písmena AH. Bezpochyby jde o iniciály jména v e zmiàovaného Antonína Haasche ( ), kter Svojanov roku 1879 koupil a drïel do roku Tfii roky pfied získáním hradu se oïenil s Karolínou Gottlovou ( ), ãlenkou podnikatelské rodiny, jeï od roku 1849 vlastnila v chodoãesk zámek v Zámrsku. Matka nevûsty Karolína, rozená Kohoutová, byla dcerou ve Vídni podnikajícího obchodníka. PÛvodnû ãeská a posléze ponûmãelá rodina pocházela ze Skutãe. PraÏsk rodák Antonín Haasche, syn tamního mû Èana a kupce, podnikal v oboru luãebnictví a penûïnictví. Pob val v Praze i Vídni a po prodeji Svojanova se usadil v Badenu, kde zemfiel (údajnû spáchal sebevraïdu, která souvisela s jeho finanãním krachem). Jeho choè se pak vrátila do Zámrsku, kde Ïila aï do své smrti. Antonín Haasche interiéry takzvaného Nového stavení zaãal zvelebovat je tû jako novomanïel v úspû ném období svého profesního podnikání. SnaÏil se tu zfiejmû pro svou mladou choè vytvofiit kultivované prostfiedí s obdobn mi obytn mi salóny, jaké ve sv ch dívãích letech vyuïívala na zámku v Zámrsku. Zachovan reprezentativní a místy i komorní typ v malby stropû dodnes naznaãuje nûkdej í funkci místností. Pfii koncipování náznakové interiérové instalace byl vyuïit soubor sbírkov ch pfiedmûtû zapûjãen z fondu Mûstského muzea a galerie Poliãka. Jde pfieváïnû o historick mobiliáfi z 19. století, nûkteré ãásti nábytkového zafiízení v ak pocházejí jiï z konce 18. století a jiné z období první tfietiny 20. století. Stylovému charakteru v zdoby stropû a v bavy interiérû (s dochovan mi kamny) horního patra takzvaného Nového stavení nejvhodnûji typovû odpovídají historizující formy. Ze sbírky poliãského muzea se proto na Svojanovû podafiilo expoziãnû vyuïít i nûkolik efektních kusû nábytku architektonického vzhledu s bohatou dekorativní fiezbou. Odborná literatura dnes pro oznaãení tohoto typu mobiliáfie pouïívá pfiípadn termín Gründerzeit Möbel. Mûstské muzeum a galerie Poliãka zapûjãilo ze svého depozitáfie na Svojanov kromû nûkolika málo sklomaleb, grafick ch listû a portrétû také nûkolik obrazû se sakrální tematikou. Mezi nimi jsou i olejomalby se svat mi Petrem a Pavlem, patrony svojanovského kostela v obci pod hradem. V interiérové instalaci na la uplatnûní rovnûï obsáhlá série kopií grafick ch listû soubor pohledû na ãeské hrady a zámky. Pfiedlohou jim byly práce kreslífie, malífie a litografa Adolfa Bedfiicha Kunikeho ( ), jenï absolvoval vídeàskou Akademii a pozdûji pracoval ve sluïbách kníïecí vûtve rodu SchwarzenbergÛ. V Mnichovû se u tiskafie a vynálezce Aloise Senefeldera ( ) roku 1816 seznámil s novou technikou litografie, kterou po návratu do Vídnû prosazoval. âinorod kreslífi kromû souboru podobizen v znamn ch historick ch osobností vytvofiil ve 30. letech 19. století zvlá tû poãetnou sérii pohledû na hrady a zámky tehdej í monarchie. Jde nejen o úctyhodn kreslífisk v kon, ale i o materiál mimofiádnû zajímav z hlediska topografického a zvlá tû cenn z pohledu památkáfiského. Z depozitáfie poliãského muzea a galerie byla na hrad zapûjãena nesignovaná olejomalba s v jevem ãerpajícím námût z literárního díla spisovatele Françoise René Chateaubrianda ( ) Atala aneb Láska indiánské dvojice v pustinách. Novela byla vydána na zaãátku 19. století a je povaïována za první a zásadní projev francouzského literárního romantismu. (V ãeském pfiekladu Josefa Jungmanna vy la roku 1805.) O nûkdej í popularitû díla svûdãí i v na ich sbírkách zachované grafické listy, ti tûné jako obrazov doprovod novely v PafiíÏi bûhem první tfietiny 19. století. est kopií originálního souboru vyuïitého nedávno v nové interiérové instalaci na zámku v Telãi bylo uplatnûno na Svojanovû. Soubor obrazov ch dûl zapûjãen ch z depozitáfie Mûstského muzea a galerie nebyl nijak poãetn. V sále s nejefektnûj í v zdobou stropu na ly proto místo i tfii známûj í barvotisky s historick mi námûty. Ve dvou pfiípadech jde o bûïnûj í repliky slavn ch dûl ãeského malífie Václava BroÏíka ( ) originálû vytvofien ch pro praïskou Staromûstskou radnici: Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém (1883) a Zvolení Jifiího z Podûbrad ãesk m králem (1897). Dal ím tiskem je pfiepis historického v jevu malífie Jaroslava âermáka Obléhání Naumburgu husity v ãele s Prokopem Hol m a prosebn m prûvodem dûtí mû ÈanÛ. Star í rozmûrná olejomalba na dfievû, portrét slavného husitského vojevûdce Prokopa Holého z muzejní poliãské sbírky, byla pfiitom umístûna v hale sousedící s touto místností. V ãásti vstupního interiéru takzvaného Nového stavení jsou dnes vystaveny rámované kopie svojanovského inventáfie z roku V sloupové síni a na chodbách byla zcela novû instalována a uspofiádána sbírka preparovan ch zvífiat a trofejí. Bûhem slavnostní vernisáïe 22. bfiezna 2008 byly v takzvaném Novém stavení zpfiístupnûny sloupová síà, chodba, hala a est sálû horního patra v nové interiérové úpravû. Kromû dvou místností spodní ãásti objektu ãeká na své expoziãní vyuïití také impozantní prostor svojanovského Domu zbrojno Û. Na pfiípravû a realizaci interiérové instalace se na hradû Svojanovû kromû autorky textu podíleli odborní pracovníci oddûlení hradû a zámkû ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu v Praze MgA. Jaromír Novotn, Ilona BydÏovská a Jitka Bukovjanová. Zvlá tû úãinnou pomoc poskytlo Mûstské muzeum a galerie Poliãka v ãele s fieditelem Mgr. Davidem Junkem a odborn m pracovníkem Mgr. Martinem ZdraÏilem. Za správu hradu se prací aktivnû úãastnil její vedoucí pan Milan Dempír. Podûkování za morální a finanãní podporu celé akce patfií zastupitelstvu mûsta Poliãky v ãele s panem starostou Jaroslavem MartinÛ a místostarostkou JUDr. Marií Tomanovou, Ph.D. 4 TûÏby tuhy v okolí hradu se naãas poãátkem 19. století finanãnû úãastnilo i mûsto Poliãka. Roku 1820 koupil Svojanov pro své dcery Rüdiger svobodn pán ze Stillfriedu, jenï vûnoval místnímu grafitu znaãnou pozornost a vydal v Praze roku 1830 o jeho tûïbû a uïití odbornou publikaci. Dne ní nevelkou expozici vûnovanou tomuto tématu (v jedné z pfiízemních místností takzvaného Nového stavení) bude nutné upravit. 483

5 8 9 Obr. 8. Svojanov (okres Svitavy), hrad, tzv. Nové stavení, 19. století, hudební salón se souborem vedut hradû a zámkû, náznaková instalace. (Foto K. KfiíÏová) Obr. 9. Svojanov (okres Svitavy), hrad, tzv. Nové stavení, interiér horního patra s v malbou z první tfietiny 19. století, pracovna, náznaková instalace. (Foto K. KfiíÏová) Obr. 10. Svojanov (okres Svitavy), hrad, tzv. Nové stavení, 19. století, hudební salón se souborem vedut hradû a zámkû, náznaková instalace. (Foto K. KfiíÏová)

Nová interiérová instalace na zámku v

Nová interiérová instalace na zámku v Nová interiérová instalace na zámku v Dûãínû Kvûta K ÍÎOVÁ Osudy dûãínského zámku jsou pohnuté. Impozantní, v jádfie stfiedovûké hradní sídlo, pfiestavûné bûhem staletí na v pravn zámek, mûlo strategicky

Více

Nostick palác pfiíspûvek k historii interiérû a sbírek

Nostick palác pfiíspûvek k historii interiérû a sbírek Nostick palác pfiíspûvek k historii interiérû a sbírek Kvûta K ÍÎOVÁ Sv m umûleckohistorick m v znamem zaujímá Nostick palác mezi praïsk mi palácov mi stavbami mimofiádné postavení. A není to jen zásluhou

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

Sbírka zámku Neãtiny. Anglické památky u

Sbírka zámku Neãtiny. Anglické památky u Sbírka zámku Neãtiny. Anglické památky u nás Kvûta K ÍÎOVÁ 1 2 V rámci odborného hodnocení obrazov ch fondû památkov ch objektû a pfii pfiípravû interiérov ch instalací se nejãastûji setkáváme s anglick

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Zámek Veltrusy historick interiér jako neobyãejná cesta do minulosti

Zámek Veltrusy historick interiér jako neobyãejná cesta do minulosti Zámek Veltrusy historick interiér jako neobyãejná cesta do minulosti Ke koncepci zpfiístupnûní historick ch interiérû chotkovského zámku ve Veltrusích Eva LUKÁ OVÁ 1 Chotkovsk zámek Veltrusy nepatfiil

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

Jan SOUKUP. Zprávy památkové péãe / roãník 69 / 2009 / ãíslo 2 / OBNOVY PAMÁTEK Jan SOUKUP / Klá ter v Chotû ovû

Jan SOUKUP. Zprávy památkové péãe / roãník 69 / 2009 / ãíslo 2 / OBNOVY PAMÁTEK Jan SOUKUP / Klá ter v Chotû ovû Klá ter v Chotû ovû Jan SOUKUP 1 Historie klá tera Chotû ovsk klá ter patfií spolu s premonstrátskou Teplou, cisterciáck mi Plasy a benediktinsk mi Kladruby do ãtvefiice velk ch západoãesk ch klá terû

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

32 Prahou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrabû Nostic

32 Prahou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrabû Nostic Dne ní barokní fasáda kostela je v sledkem pfiestavby z poloviny 18. století. Uvnitfi je hlavní oltáfi namalovan na zdi od Josefa Hagera (1773) s obrazem sv. imona a Judy od Václava Vavfiince Reinera (1731).

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Adolf Ka par. 53 (umûní)

Adolf Ka par. 53 (umûní) Adolf Ka par V roce Franti ka Barto e si pfiipomínáme nejen sté v roãí úmrtí tohoto v znamného národopisného badatele, ale také sté v roãí prvního vydání jeho knihy urãené nikoli badatelûm ãi zájemcûm

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Komplexní památková obnova reprezentativních interiérû Bílého zámku v Hradci nad Moravicí

Komplexní památková obnova reprezentativních interiérû Bílého zámku v Hradci nad Moravicí Komplexní památková obnova reprezentativních interiérû Eva KOLÁ OVÁ, Dagmar ËOVÍâKOVÁ A NOTACE: Pfiíspûvek je vûnován celkové rehabilitaci a restaurování interiérû reprezentativních místností ve druhém

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví

Více

Nová data ze stavby Vald tejnského paláce v

Nová data ze stavby Vald tejnského paláce v Nová data ze stavby Vald tejnského paláce v Praze Josef KYNCL, Tomá KYNCL, Petr ULIâN A NOTACE: âlánek prezentuje v sledky dendrochronologického prûzkumu krovû Vald tejnského paláce v Praze, které v znamnû

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště Ochranná a oddûlovací jiskfii tû OBO slouïí ke galvanickému oddûlení a pfiemostûní komponent, které nesmûjí b t z provozního hlediska propojeny pfiímo. Pomocí tûchto pfiístrojû lze zabránit napfi. vzniku

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV MALÉ STÁLÉ EXPOZICE Česká malba a plastika dnes Historie české a slovenské fotografie Grafika a kresba osobností českého umění 20. století Český plakát a logotyp 20. století

Více

Rodové sbírky vévodské rodiny Beaufort-Spontin v Beãovû nad Teplou

Rodové sbírky vévodské rodiny Beaufort-Spontin v Beãovû nad Teplou Rodové sbírky vévodské rodiny Beaufort-Spontin v Beãovû nad Teplou Katefiina PÁNKOVÁ, Tomá WIZOVSK A NOTACE: Relikviáfi sv. Maura nalézající se od roku 1889 na panství Beãov v majetku rodiny Beaufort-Spontin

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána Město Ohře Povídání o Lounech Středověké město bylo postaveno vedle malé vesničky, která se jmenovala Lúně. Snad její název souvisel s luňákem, dravým ptákem, který v řece lovil ryby. Po založení města

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

ÎIROVNICE Oldfiich z Ústí

ÎIROVNICE Oldfiich z Ústí hraběnkou z Harrachu (1905 2000) a sídlil na zámku ve Velkém Meziříčí. Za 2. světové války podporoval partyzány a odboj, což nezpochybňoval ani komunistický režim (podobně jako u orlických Schwarzenbergů).

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

Sigmund Freud ( ) - znám vídeàsk lékafi a psychiatr - autor teorie psychoanal zy

Sigmund Freud ( ) - znám vídeàsk lékafi a psychiatr - autor teorie psychoanal zy Sigmund Freud (1856 1939) - znám vídeàsk lékafi a psychiatr - autor teorie psychoanal zy narodil se 6. kvûtna roku 1856 v Pfiíboru na Moravû (tehdej í Freiberg) jako Sigismund Schlomo Freud jméno si zmûnil

Více

historick ch interiérech

historick ch interiérech Tapety v historick ch interiérech Kvûta K ÍÎOVÁ Obr. 1. Louãná nad Desnou (okres umperk), zámek, tzv. Indiánsk pokoj s rixheimsk mi tapetami série brazilsk ch pohledû, stav v roce 1950. (Foto â. íla) Obr.

Více

Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU

Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU Text: Oldřich Hozman Foto: Profimedia.cz Ilustrace: autor Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU POKUD SE CHCI PŘIBLÍŽIT K IDEÁLU OBYTNÉHO PROSTORU, PŘEDSTAVÍM SI DŮM S VNITŘNÍ ZAHRADOU. PODVĚDOMĚ VNÍMÁM ARCHETYPÁLNÍ

Více

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková KERAMIKA II figurky Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková Eta Placáková, Marcela Po ustová, Alena Vondru ková Keramika II figurky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz,

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY POLEPSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY II. âtvrtletí 2010 ROâNÍK 2 VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âtvrt ROKU PRO OBâANY OBCÍ

Více

Vesnické kostely na panství cisterciáckého klá tera v Sedlci u Kutné Hory

Vesnické kostely na panství cisterciáckého klá tera v Sedlci u Kutné Hory Vesnické kostely na panství cisterciáckého klá tera v Sedlci u Kutné Hory Karel KIBIC ml. A NOTACE: Ranû gotické venkovské kostely na b valém panství cisterciáckého klá tera v Sedlci u Kutné Hory se odli

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz Jsou konstruovány jako stavebnice z panelû (základní ífikov modul 120 cm) a dal ích konstrukãních prvkû. Impregnované podkladní hranolky jsou pfiipevnûny k základové desce ocelov mi kotvami, palubková podlaha

Více

I. 1 Nástěnná malba 6 (foto: Lenka Benešová. Zdroj: http://is.muni.cz/th/178940/ff_b_b1/).

I. 1 Nástěnná malba 6 (foto: Lenka Benešová. Zdroj: http://is.muni.cz/th/178940/ff_b_b1/). PŘÍLOHY Příloha I.: Nástěnná malba zachycující průvod čtrnácti rytířů klečících před Pannou Marií s Jeţíškem v bývalém konventním kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Ţďáru nad Sázavou. I.

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

IUFAOVA HROBKA V ABÚSÍRU SEZÓNA 2003/2004. Ladislav Bare

IUFAOVA HROBKA V ABÚSÍRU SEZÓNA 2003/2004. Ladislav Bare IUFAOVA HROBKA V ABÚSÍRU SEZÓNA 2003/2004 IUFAOVA HROBKA V ABÚSÍRU SEZÓNA 2003/2004 Ladislav Bare Na podzim roku 2003 a na jafie roku 2004 byl ve dvou nûkolikat denních obdobích, oddûlen ch pfiestávkou

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

RÒZNÉ. Státní památková péãe a konfiskace majetku rodu Lichten tejnû po druhé svûtové válce

RÒZNÉ. Státní památková péãe a konfiskace majetku rodu Lichten tejnû po druhé svûtové válce RÒZNÉ Státní památková péãe a konfiskace majetku rodu Lichten tejnû po druhé svûtové válce Lichten tejnové patfiili na sklonku druhé svûtové války mezi nejvût í vlastníky pûdy u nás. Bylo tomu tak pfiesto,

Více

PUTOVÁNÍ ZA KYTÍNSKÝMI SOCHAMI

PUTOVÁNÍ ZA KYTÍNSKÝMI SOCHAMI Autor: David Fiala, *1968 řezbář, ajurvedský masér a terapeut, Litoměřice David Fiala začal vyřezávat až ve 28 letech, opustil stabilní příjem v zaměstnání a rozhodl se posunout dál. Své sochy zásadně

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Téma: Hlavní město Praha Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ENCYKLOPEDIE MùSTSK CH BRAN V âechách, NA MORAVù A VE SLEZSKU Zdenûk Fi era Nakladatelství Libri Praha 2007 Odborn recenzent: Ing. Jifií Slavík

Více

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén Uměleckoprůmyslová muzea jako nový fenomén Vznik muzeí Zakládání uměleckoprůmyslových muzeí v 2. polovině 19. století bylo podmíněno mezinárodním reformním hnutím, které chtělo odstranit roztržkumeziuměleckým

Více

K padesátému v roãí vydání zákona o kulturních památkách

K padesátému v roãí vydání zákona o kulturních památkách K padesátému v roãí vydání zákona o kulturních památkách Vlastimil VINTER 1 KaÏdé v znamnûj í jubileum b vá podnûtem k ohlédnutí zpût. ProtoÏe jsem se v prûbûhu pováleãného v voje památkové péãe procesu

Více

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 9/2015 Vážení přátelé slánského muzea, letní prázdniny jsou za námi, podzim se pomalu blíží a s ním i zahájení nové sezóny KPH, pokračování přednáškového cyklu v malé galerii muzea, ale i ukončení

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

Poãátky koncepãního zpracování historického fotografického materiálu a nejstar í zobrazovací fotografické techniky

Poãátky koncepãního zpracování historického fotografického materiálu a nejstar í zobrazovací fotografické techniky Poãátky koncepãního zpracování historického fotografického materiálu a nejstar í zobrazovací fotografické techniky Valburga VAV INOVÁ A NOTACE: Projekt Evidence a odborné zhodnocení dochovan ch fotografick

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

.Ústí n. L. Střekov 18

.Ústí n. L. Střekov 18 .Ústí n. L. Střekov 18 Název objektu Vila C. H. Wolfruma (vědecká knihovna) Adresa Velká hradební 49 / 1743 Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 2375 Architekt Stavitel Projekt 17. 1. 1914 Realizace

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Boufiky jsou odedávna fascinujícím pfiírodním divadlem. ZároveÀ v ak také nezanedbateln m nebezpeãím pro ãlovûka a jeho okolí. Rozdíly elektrick

Více