NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 M stský ú ad Náchod Masarykovo nám stí 40, PS Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odlou ené pracovišt Palachova 1303, Náchod, tel.: SPIS. ZN.: 910/2015/VÝST/Dy (PD 12307/2015) UKL.-SKART. ZN.: A/999 VY IZUJE: Ivana Dyntarová TELEFON: DATUM: VE EJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ M stský ú ad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne žádost spole nosti Mesa Parts s.r.o. (I : ), se sídlem p. 112 Vysokov, zastoupené Ing. Alešem Pfeiferem (nar ), bytem Mlýnská 100 v Náchod, o územní souhlas k umíst ní p ístavby výrobní haly p. 112 na pozemcích p.. 650/27, p.. 650/36, p.. 650/65, p.. 650/66, p.. 650/42, p.. 650/25, p.. 650/95, p.. 650/96, p.. 650/39, p.. 650/41, p.. 650/61, p.. 650/43 a p.. 650/32 dle katastru nemovitostí (dále jen KN ) vše v katastrálním území (dále jen kat. území ) Vysokov v etn op rných zdí, zpevn ných ploch, kanaliza ní p ípojky pro splaškové vody, deš ové kanalizace, oplocení a do asné stavby za ízení staveništ. M stský ú ad Náchod, odbor výstavby a územního plánování (dále jen stavební ú ad ) posoudil výše uvedený stavební zám r dle 96 stavebního zákona a došel k záv ru, že nespl uje podmínky pro vydání územního souhlasu a podle 96 odst. 5 stavebního zákona rozhodl o projednání zám ru v územním ízení a zárove jmenované ízení usnesením a výzvou. 33/ ze dne p erušil. Dne stavební ú ad obdržel žádost Ing. Aleše Pfeifera (nar ), bytem Mlýnská 100 v Náchod zastupujícího spole nost Mesa Parts s.r.o. (I : ), se sídlem p. 112 Vysokov, o projednání stavebního zám ru ve zjednodušeném územním ízení. Stavební ú ad posoudil podanou žádost a zjistil, že spl uje podmínky pro zjednodušené územní ízení, posoudil stavební zám r žadatele podle 90 stavebního zákona a následn v souladu s ustanovením 95 odst. 3 stavebního zákona vyhotovil návrh výroku rozhodnutí, který bude vyv šen na ú ední desce po dobu 15 dn ; návrh výroku se doru í žadateli a dot eným orgán m jednotliv. Podle ustanovení 95 odst. 4 stavebního zákona, žadatel zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí byla bezodkladn poté, co jej žadatel obdrží, vyv šena na míst ur eném stavebním ú adem (na oplocení u jižního vjezdu do areálu spole nosti Mesa Parts s.r.o.), a to po dobu 15 dn. Informace obsahuje údaje o žadateli a o p edm tu územního ízení. Sou ástí informace je grafické vyjád ení zám ru, pop ípad jiný podklad, z n hož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podob zám ru a o jeho vlivu na okolí. Námitky ú astník proti návrhu výroku rozhodnutí lze podat písemn ve lh t 15-i dn ode dne vyv šení návrhu výroku na ú ední desce. K námitkám ú astník ízení uvedených v 95 odst. 1 písm. d), pokud se nezm nily podklady pro jejich souhlas, se nep ihlíží. Dot ené orgány mohou nejpozd ji ve stejné lh t podat výhrady proti návrhu výroku rozhodnutí, pokud v n m nejsou obsaženy podmínky uplatn né v jejich závazném stanovisku nebo pokud je zám r navržen v rozporu s jejich rozhodnutím. Pokud nebudou ve lh t uplatn ny výhrady nebo námitky, rozhodnutí se pokládá za vydané, nelze se proti n mu dále odvolat a následný den po uplynutí lh ty pro uplatn ní výhrad nebo námitek nabývá právní moci. Strana 1 (celkem 7)

2 Do podklad rozhodnutí lze nahlédnou ve lh t do 15-ti dn ode dne zve ejn ní návrhu u M stského ú adu Náchod, odboru výstavby a územního plánování, v kancelá í. 145 (1. patro), Palachova 1303, Náchod, každé pond lí a st edu v ( a hod), v jiné pracovní dny po telefonické domluv. Návrh výroku rozhodnutí: M stský ú ad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební ú ad p íslušný podle 13 odst. 1 písm. c) a d) stavebního zákona, na základ podané žádosti a jejího posouzení, zda spl uje podmínky uvedené v 95 odst. 1 stavebního zákona, vydává podle ustanovení 92 ve spojení s 95 stavebního zákona, rozhodnutí o umíst ní stavby se souhrnným názvem p ístavba výrobní haly p. 112 Vysokov, která zahrnuje tyto stavební objekty: p ístavbu výrobní haly p. 112 ozna enou jako S.O. 01 na pozemcích p.. 650/27 (orná p da), p.. 650/36 (zastav ná plocha a nádvo í), p.. 650/65 (zastav ná plocha a nádvo í), p.. 650/66 (zastav ná plocha a nádvo í), p.. 650/39 (orná p da), p.. 650/41 (orná p da), p.. 650/61 (orná p da), p.. 650/43 (orná p da) a p.. 650/32 (orná p da) dle KN; p ístavbu kancelá í výrobní haly p. 112 ozna enou jako S.O. 02 na pozemku p.. 650/25 (ostatní plocha ostatní komunikace); op rné zdi na p.. 650/27, p.. 650/39, p.. 650//25 a p.. 650/32 dle KN; zpevn né plochy na p.. 650/95 (ostatní plocha ostatní komunikace), p.. 650/96 (orná p da), p.. 650/27, p.. 650/42 (ostatní plocha ostatní komunikace), p.. 650/25, p.. 650/39 a p.. 650/32 dle KN; kanaliza ní p ípojku pro splaškové vody na p.. 650/27 dle KN; deš ovou kanalizaci na p.. 650/32, p.. 650/61, p.. 650/43, p.. 650/27 a p.. 650/42 dle KN; oplocení na p.. 650/32, p.. 650/61, p.. 650/43, p.. 650/27, p.. 650/42 dle KN; a do asné stavby za ízení staveništ (celkem 4 stavební bu ky) do doby dokon ení stavebního zám ru na p.. 650/42 a p.. 650/27 dle KN, vše v kat. území Vysokov. Výrobní program v nov navrhované p ístavb z stává stejný jako stávající výroba. Základní výrobní operací je obráb ní kovového ty ového materiálu na soustružnických automatech CNC, výroba p esných rota ních díl malých rozm r. Sou ástí nov navrhovaného provozu budou i pracovišt dokon ovacích operací, odmaš ování, kontroly, expedice, nezbytné pomocné provozy, sociální zázemí a kancelá e. Rozší ením provozu dojde k navýšení po tu zam stnanc ve t ísm nném provozu o 60 pracovních míst, na celkový po et 370 zam stnanc. Ú astníkem ízení podle 27 odst. 1 zákona. 500/2004 Sb., správní ád ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen správní ád ) je spole nost Mesa Parts s.r.o. (I : ), se sídlem p. 112 Vysokov. Pro další p ípravu a realizaci zám ru, zejména pro projektovou p ípravu stavby, se stanoví v souladu s ustanovením 92 odst. 1 stavebního zákona následující podmínky: 1. Pro uskute n ní výše uvedené stavby se vymezují pozemky nebo jejich ásti p.. 650/27, p.. 650/36, p.. 650/65, p.. 650/66, p.. 650/42, p.. 650/25, p.. 650/95, p.. 650/96, p.. 650/39, p.. 650/41, p.. 650/61, p.. 650/43 a p.. 650/32 dle KN, vše v kat. území Vysokov. Umíst ní stavby je patrné z koordina ního situa ního výkresu íslo C.2 zpracovaného v m ítku 1 : 500 autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Alešem Pfeiferem, KAIT P ístavba S.O. 01 výrobní haly p. 112 lenitého p dorysu p ibližn ve tvaru písmene U bude umíst na na pozemcích p.. 650/27, p.. 650/36, p.. 650/65, p.. 650/66, p.. 650/39, p.. 650/41, Strana 2 (celkem 7)

3 p.. 650/61, p.. 650/43 a p.. 650/32 dle KN u východní, ásti jižní a ásti severní st ny stávající výrobní haly. Východní st na navrhované p ístavby bude vedena rovnob žn ve vzdálenosti cca 26,5m s p.. 650/66. Vzdálenost jižní st ny navrhované p ístavby bude rovnob žn cca 9,5m od jižní ásti p.. 650/66. Vzdálenost severní st ny navrhované p ístavby bude rovnob žn cca 23,8m od severní pozemkové hranice s p.. 650/65 a p.. 650/66, vše v kat. území Vysokov. P ístavba výrobní haly s technickým zázemím je navržena jako železobetonová montovaná, jednolodní. Výrobní hala bude jednopodlažní, pouze v ásti objektu se po ítá s vestav nými kancelá emi ve 2. nadzemním podlaží. Z východní a severní strany nový halový objekt navazuje na stávající výrobní halu, objekt bude mít sedlovou st echu o sklonu 3% se sv tlíky ve h ebeni výrobní haly (max. výška obloukových sv tlík 10,9m od úrovn podlahy) a vodorovnou atiku výšky 9,8m od úrovn podlahy. Na severní stran bude hala rozší ená v prostoru expedi ní nakládky a skladu prázdných obal. Expedi ní nakládka p dorysných rozm r 20,3 x 17,8m bude zast ešená pultovou st echou se sklonem 3%. Výška atiky v nejvyšší ásti bude 7,3m od podlahy. Sklad prázdných obal p dorysných rozm r 21,1 x 6m a výšky atiky 9,6m se p dorysn i výškov p izp sobí stávajícímu objektu, na který navazuje. Oplášt ní p ístavby je navrženo ze sendvi ových ocelových panel ve stejném odstínu jako stávající oplášt ní. St ešní pláš bude z lakovaných ocelových, trapézových plech osazených na železobetonové st ešní vazníky. Výškové umíst ní p ístavby bude: +/-0,000 (úrove podlahy 2. nadzemního podlaží p ístavby) na kót 326,6m n.m. = úrove stávající podlahy 2. nadzemního podlaží haly. V jižní ásti p ístavby bude proveden otev ený ocelový p íst ešek p dorysných rozm r cca 5 x 20,8m, max. výšky cca 7,2m zast ešený pultovou st echou o sklonu 5%. Výškové umíst ní p íst ešku: -1,100 (asfaltová plocha v p íst ešku) vztaženo k +/-0,000 (úrove podlahy 2. nadzemního podlaží p ístavby). 3. P ístavba kancelá í S.O. 02 výrobní haly p. 112 p dorysných rozm r ve tvaru obdélníku o rozm rech cca 20,4 x 7,8 bude umíst na na pozemku p.. 650/25 u západní st ny stávající výrobní haly. Západní st na navrhované p ístavby bude vedena rovnob žn ve vzdálenosti cca 7,8m s p.. 650/36 a severní st na bude vedena rovnob žn ve vzdálenosti cca 20,4m od výstupku v západní ásti p.. 650/36. P ístavba kancelá í bude zd ná dvoupodlažní, výška p ístavby po vodorovnou atiku bude 7,3m od úrovn podlahy v 1. nadzemním podlaží. Obvodové st ny budou zateplené kontaktním zateplovacím systémem, barva fasádní omítky p ístavby bude bílá. Zast ešení p ístavby bude plochou st echou s folií z PVC. Výškové umíst ní p ístavby bude: +/- 0,000 (úrove podlahy 2. nadzemního podlaží p ístavby) na kót 326,6m n.m. = úrove stávající podlahy 2. nadzemního podlaží haly. 4. P ístavby S.O. 01 a S.O. 02 budou napojeny na stávající rozvody vody, kanalizace a elekt iny ze stávající budovy. Vytáp ní nových prostor bude zajišt no rozší ením teplovodního systému ze stávajících rozvod tepla, výrobní prostory budou vytáp ny a v trány centrální VZT jednotkou umíst nou na st eše objektu. 5. Op rné zdi max. výšky 2,4m na jižní stran areálu a max. výšky 1,7m na severní stran areálu budou umíst né na p.. 650/27, p.. 650/39, p.. 650//25 a p.. 650/32 dle KN v celkové délce cca 106m. Op rné zdi budou opat eny ochranným zábradlím. 6. Zpevn né plochy o celkové rozloze 1567m 2 budou umíst ny na p.. 650/95, p.. 650/96, p.. 650/27, p.. 650/42, p.. 650/25, p.. 650/39 a p.. 650/32 dle KN vše v kat. území Vysokov. Pojízdné zpevn né plochy jako obslužné komunikace budou navazovat na stávající asfaltové komunikace a na plánovanou ú elovou komunikaci podél jižní strany areálu. Hlavní vjezdy do areálu závodu z stanou stávající, nov navrhované sjezdy budou ešeny jeden pro vjezd a druhý pro výjezd. Parkování pro zam stnance p ípadn zákazníky je zajišt no v po tu 134 parkovacích míst na parkovišti v areálu závodu. 7. Nové oplocení výšky 1,8m a celkové délky 248,5m bude umíst né na p.. 650/32, p.. 650/61, p.. 650/43, p.. 650/27, p.. 650/42 dle KN vše v kat. území Vysokov. Oplocení bude provedeno stejné jako stávající z plotového poplastovaného pletiva na ocelových sloupcích. V míst nového vjezdu a výjezdu budou osazeny posuvné brány ší ky 10m a 12m. Strana 3 (celkem 7)

4 8. Nová kanaliza ní p ípojka pro splaškové vody z p ístavby S.O. 01 bude umíst na na p.. 650/27 dle KN v kat. území Vysokov a napojena na stávající splaškovou kanalizaci svedenou do stávající istírny odpadních vod. Délka p ípojky bude 2,3m a hloubka uložení bude 1m pod upraveným terénem. 9. Deš ové vody ze st ech p ístaveb a ze zpevn ných ploch budou svedené novou deš ovou kanalizací umíst nou na p.. 650/32, p.. 650/61, p.. 650/43, p.. 650/27 a p.. 650/42 dle KN vše v kat. území Vysokov do stávající deš ové kanalizace v areálu závodu. Celková délka nové venkovní deš ové kanalizace bude 299,4m a hloubka uložení bude 0,8m pod upraveným terénem. 10. Do asné objekty za ízení staveništ (celkem 4 stavební bu ky p dorysných rozm r 3 x 6m) budou umíst né na p.. 650/42 a p.. 650/27 dle KN, vše v kat. území Vysokov. Do asné stavby za ízení staveništ budou odstran ny nejpozd ji p ed zapo etím užívání p ístavby výrobní haly p Místo záboru bude po skon ení prací uvedeno do p vodního stavu. Stavba a staveništ bude zajišt no proti vstupu nepovolaných osob. Napojení staveništ na vodovod a elektrickou energii bude provedeno ze stávajících rozvod budovy p V pr b hu provád ní stavebních prací bude udržován po ádek, odpad bude uklízen a likvidován tak, aby nedošlo ke zne išt ní okolí stavby. P ed výjezdem vozidel ze staveništ na komunikaci musí být provád no ádné o išt ní automobil a strojního za ízení, aby nedocházelo ke zne iš ování p ilehlých komunikací. 11. Stavební konstrukce a stavební prvky budou navrženy tak, aby po celou dobu p edpokládané existence vyhov ly požadovanému ú elu a odolaly všem zatížením a vliv m, které se mohou b žn vyskytnout p i provád ní a užívání stavby a aby odolaly škodlivému p sobení prost edí. 12. Projektová dokumentace p ipojená ke schválení v následujícím stupni bude zpracována oprávn nou osobou v souladu s platnými právními p edpisy vyhláškou. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace bude dále zpracována v souladu s vyhláškou. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve zn ní pozd jších p edpis. zpracovatel projektové dokumentace potvrdí tento soulad prohlášením v popisové ásti projektové dokumentace. V projektové dokumentaci bude mimo jiné up esn no osázení volných ploch areálu vhodnou zelení. 13. Žadatel zajistí p ed uskute n ním nezem d lské innosti provedení skrývky svrchní kulturní vrstvy p dy na ásti stavbou p ímo dot ené odnímané plochy, tj. 4,635ha. Tato plocha je dále rozd lena na 2 ásti a to 50m 2 s mocností skrývané vrstvy 10cm, ímž bude získáno cca 5m 3 ornice a zbývající plocha 4,585m 2 bude skryta do hloubky 21cm, ímž bude získáno cca 963m 3 ornice. Celkem bude tedy skryto 968m 3 ornice. Zbylá plocha je odnímána jako zele v oploceném areálu a nebude na ní probíhat skrývka ornice. ást skryté ornice v množství 538m 3 bude ponechána žadateli a použita pro ohumusování ploch poškozených stavební inností a k ohumusování ploch odnímaných jako zele. P ebytek ornice v množství 430m 3 p evezme obec Vysokov a bude uskladn na na pozemku p v kat. území Vysokov (deponie ornice) a následn bude použita na rekultiva ní a ozele ovací práce v obci. Do doby využití zeminy k výše uvedeným ú el m bude uložena v míst stavby a zajišt na proti zaplevelení. Pokud bude p i stavb využíván jako manipula ní plocha staveništ v tší prostor než je plocha navržená ke skrývce zeminy, je vzhledem k ochran svrchní kulturní vrstvy p dy t eba provést skrývku odpovídající ploše využívané b hem stavby. 14. Žadatel je povinen u init opat ení k zabrán ní úniku pevných a kapalných látek poškozujících zem d lský p dní fond a jeho vegeta ní kryt a provád t práce tak, aby na zem d lském p dním fondu a jeho vegeta ním krytu došlo k co nejmenším škodám. 15. O innostech souvisejících se skrývkou, tj. p emíst ním, využitím, uložením, ochranou a ošet ováním skryté kulturní vrstvy p dy povede žadatel protokol (pracovní deník), v n mž budou uvedeny všechny skute nosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a ú elnosti využívání skryté zeminy. 16. P ed užíváním zm ny stavby p edloží stavebník vodoprávnímu ú adu k odsouhlasení aktualizovaný plán opat ení pro p ípad havárie ( havarijní plán ) pro celou provozovnu Strana 4 (celkem 7)

5 spole nosti Mesa Parts s.r.o., zpracovaný v souladu s vyhláškou. 450/2005 Sb., o náležitostech havarijního plánu, zp sobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškod ování a odstra ování jejich škodlivých následk. Bez schváleného havarijního pánu nesmí být p ístavby užívány, a to ani ve zkušebním provozu. 17. Dle 103 odst. 1 písm. e) bod 10. stavebního zákona nevyžaduje ohlášení stavebnímu ú adu i vydání stavebního povolení stavba kanaliza ní p ípojky a deš ové kanalizace. Dle 103 odst. 1 písm. e) bod 14. stavebního zákona nevyžaduje ohlášení stavebnímu ú adu i vydání stavebního povolení oplocení. Dle 103 odst. 1 písm. e) bod 16. stavebního zákona nevyžaduje ohlášení stavebnímu ú adu i vydání stavebního povolení do asná stavba za ízení staveništ. Uvedené stavební objekty lze provést na základ tohoto pravomocného územního rozhodnutí. Pro užívání uvedených stavebních objekt není t eba oznámení stavebnímu ú adu ani kolauda ní souhlas. Dle 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby byly p ed zapo etím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky p edepsané zvláštními právními p edpisy. 18. Dle 108 stavebního zákona s ohledem na ustanovení 4 odst. 1 stavebního zákona p ístavby výrobní haly, op rné zdi a zpevn né plochy vyžadují stavební povolení. otisk ú edního razítka Ing. Andrea Lipovská vedoucí odboru výstavby a územního plánování Rozd lovník: Žadatel (doru uje se jednotliv ): 1. Mesa Parts s.r.o. (I : ),.p. 112, Vysokov zastoupena Ing. Alešem Pfeiferem (nar ), Mlýnská 100, Náchod Dot ené orgány (doru uje se jednotliv ): 1. Hasi ský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (I : ), územní odbor Náchod závazné stanovisko j. HSHK /2014 ze dne Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje (I : ), územní pracovišt Náchod závazné stanovisko j. S-KHSHK 30342/2014/2/HOK.NA/Ri ze dne M stský ú ad Náchod (I : ), odbor životního prost edí závazná stanoviska spis. zn /2014/ŽP/Ht/Hý ze dne a spis. zn /2014/ŽP/Hý/72 ze dne M stský ú ad Náchod (I : ), odbor dopravy a silni ního hospodá ství vyjád ení spis.zn /2014 DSH ze dne Policie eské republiky (I : ), Krajské editelství policie Královéhradeckého kraje stanovisko j. KRPH / J ze dne Krajský ú ad Královéhradeckého kraje (I : ), odbor životního prost edí a zem d lství závazné stanovisko zn /ZP/2014-Ja-2 ze dne Ministerstvo obrany (I : ), Agentura hospoda ení s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Pardubice Ú astníci územního ízení dle 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona (doru uje se ve ejnou vyhláškou): 1. Petr Gois (nar ), p. 71, P ibyslav 2. HELLA stínící technika s.r.o. (I : ), Türkova 828, Praha 3. RWE GasNet, s.r.o. (I : ), Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem 4. Povodí Labe, státní podnik (I : ), Víta Nejedlého 951, Hradec Králové souhlas j. PVZ/14/36344/Vn/0 ze dne Obec Vysokov (I : ), Vysokov 108, Náchod vyjád ení j. 504/2014/Fi ze dne EZ Distribuce, a.s. (I : ), Teplická 874/8, D ín vyjád ení zn ze dne a zn. 169/2014 ze dne RWE Distribu ní služby, s.r.o. (I : ), Plynárenská 499/1, Brno Strana 5 (celkem 7)

6 vyjád ení zn ze dne a zn ze dne O2 Czech Republic, a.s. (I : ), Za Brumlovkou 266/2, Praha vyjád ení j /14 ze dne a j. POS 151/15 ze dne Komer ní banka, a.s. (I : ), Na p íkop 969/33, Staré M sto, Praha 1 Písemnost obdrží k vyv šení a podání zprávy stavebnímu ú adu o datu vyv šení a sejmutí a o zve ejn ní zp sobem umož ujícím dálkový p ístup: - M stský ú ad Náchod, odbor kancelá e tajemníka - Obecní ú ad Vysokov Tato písemnost musí být vyv šena po dobu 15 dn na ú ední desce M stského ú adu Náchod a Obecního ú adu Vysokov a rovn ž zve ejn na zp sobem umož ujícím dálkový p ístup. Vyv šeno na ú ední desce dne: Vyv šeno na elektronické ú ední desce dne: Sejmuto dne: Sejmuto dne: Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí písemnosti: Strana 6 (celkem 7)

7 Grafické vyjád ení zám ru: Strana 7 (celkem 7)

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad MUPTX003KVJ0 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNA KA: 268/2015/VaŽP/D ÍSLO JEDNACÍ: M ÚP 2527/2015

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

DORUČOVANÉ VE EJNOU VYHLÁŠKOU

DORUČOVANÉ VE EJNOU VYHLÁŠKOU Praha: 4. 9. 2015 Dle rozd lovníku Číslo jednací: 101333/2015/KUSK Spisová značka: SZ_101333/2015/KUSK Vy izuje: Ing. Lukáš Soukenka/ l.830 Značka: OŽP/So ROZHODNUTÍ ZÁV R ZJIŠ OVůCÍHO ÍZENÍ DORUČOVANÉ

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY. Dle rozd lovníku

ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY. Dle rozd lovníku M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 019167/14/OVDŽP/ r Vy izuje Praha. j.: 015669/15/OVDŽP

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Znalecký posudek. 2892/2011

Znalecký posudek. 2892/2011 Znalecký posudek. 2892/2011 o cen nemovitosti - 1/2 rodinného domu.p. 71 na pozemku parc.. St. 101 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami. St. 101, parc.. 370/5 v kat. úz. Vlastislav, obec Vlastislav, okres

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

M STSKÁ ÁST PRAHA 6 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY

M STSKÁ ÁST PRAHA 6 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY M STSKÁ ÁST PRAHA 6 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY.J.: MCP6 072533/2011 V Praze dne: 29.7.2011 SPIS. ZN.: SZ MCP6 042165/2011/OV/Mc Zna ka: P-342/Lys Vy izuje: Ing. Hedvika Moravcová Kontaktní spojení:

Více

Znalecký posudek. 2174/2011

Znalecký posudek. 2174/2011 Znalecký posudek. 2174/2011 o cen obvyklé - 1/2 rodinného domu.p. 13 umíst ného na pozemku parc.. St. 20/1 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami parc.. St. 20/1, parc.. 68/1, parc.. 68/3 a parc.. 69 v kat.

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Stavební úpravy stávajícího d tského h išt osazení nových prvk vybavení, na p.p.. 76/1, k.ú. Jeníkov u Duchcova

Stavební úpravy stávajícího d tského h išt osazení nových prvk vybavení, na p.p.. 76/1, k.ú. Jeníkov u Duchcova Stavební úpravy stávajícího d tského h išt osazení nových prvk vybavení, na p.p.. 76/1, k.ú. Jeníkov u Duchcova Návrh ešení Pr vodní zpráva a souhrnná zpráva Zak.. 15JP2011 Arch.. 15-JP-2011PÚS Srpen 2011

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Znalecký posudek þ. 3665/2012

Znalecký posudek þ. 3665/2012 Znalecký posudek þ. 3665/2012 o cenč nemovitosti - 1/4 bytové jednotky þ. 1160/47 v domč þ.p. 1160 na pozemku þ. parc. 2422 v kat. úz. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, vþetnč spoluvlastnického podílu

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Liberec Voron žská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré M sto S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Let any S o u d n í e x e k u t o r M g r. O n d e j S v o b o d a tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

k vymožení pohledávky ve výši 3 100 000,00 K bez p íslušenství, jakož i náklad exekuce a náklad oprávn ného, r o z h o d l t a k t o :

k vymožení pohledávky ve výši 3 100 000,00 K bez p íslušenství, jakož i náklad exekuce a náklad oprávn ného, r o z h o d l t a k t o : .j. 024 EX 6698/13-201 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PS 709 00, pov ený k vedení exekuce exeku ního

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem Ing. Karel HEGENBART Ledvická 1462 / 18, 153 00 Praha 5 IČO: 16 46 3471 DIČ: CZ6403270830 Tel: 603415568 Účet: 0600/187538504 V Praze, 10.12.2007 POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

Za investora schválil: Datum schválení: Podpis: B.SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOPAC, spol. s r.o. Projekt: ODSTRAN NÍ ÁSTI OBJEKTU. 2310.

Za investora schválil: Datum schválení: Podpis: B.SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOPAC, spol. s r.o. Projekt: ODSTRAN NÍ ÁSTI OBJEKTU. 2310. Za investora schválil: Datum schválení: Podpis: Dodavatelský celek: ODSTRAN NÍ ÁSTI OBJEKTU. 2310 Druh dokumentace: DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ Název dokumentu: Stavební objekt SO/ provozní soubor PS:

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

REKONSTRUKCE BYTU 2+kk 1.máje, 268 01, Hořovice

REKONSTRUKCE BYTU 2+kk 1.máje, 268 01, Hořovice ±0,000 = MÍSTNÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ 1.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.06 SITUACE 1.10 PŮDORYS - současný stav 1.11 PŮDORYS - bourací práce 1.12 PŮDORYS - navrhovaný stav 2.10 PŮDORYS - návrh architektonický OBSAH: 1:50

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Znalecký posudek. 2763/2011

Znalecký posudek. 2763/2011 Znalecký posudek. 2763/2011 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 902 na pozemku p.. St. 1687 a pozemku tvo eného parcelami. St. 1687 a. 350/54 v kat. úz. Kostelec nad Labem, obec Kostelec nad Labem, okres

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 DRA EBNÍ SPOLE NOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona. 26/2000 Sb., o ve ejných dra bách Dra ebník: Dra ební spole nost MORAVA s.r.o.

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více