Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA"

Transkript

1 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria NPV na bázi Dagmar Richarová 1 Absrak Příspěvek je zaměřen na analýzu rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria čisé současné hodnoy na bázi ukazaele Nejprve je objasněna meoda čisé současné hodnoy na bázi ukazaele (ekonomické přidané hodnoy) Následně je provedena analýza rizikových fakorů pomocí cilivosní analýzy, dle pyramidového rozkladu a v případě využií posaudiu V závěru jsou objasněny výhody a nevýhody jednolivých meod použiých pro analýzu rizikových fakorů Analýza je provedena u reálného invesičního projeku Klíčová slova čisá současná hodnoa, ekonomická přidaná hodnoa, analýza cilivosi, pyramidový rozklad, posaudi invesice 1 Úvod Invesiční rozhodování je spojeno s jisou mírou neurčiosi, kerá vyplývá z neschopnosi podnikového managemenu přesně předvída budoucí vývoj Během doby výsavby a provozu invesice mohou vznika odchylky od původních předpokladů ve výdajích na invesici, v délce doby výsavby, ve výši provozních příjmů, keré jsou dány například změnou popávky po výrobcích, změnou cen výrobků, apod Pro analýzu rizikových fakorů ve fázi přípravy lze použí pyramidový rozklad invesičního kriéria nebo cilivosní analýzu Pyramidový rozklad daného invesičního kriéria, např čisé současné hodnoy invesice, je možné využí v rámci vniřního hodnocení invesice ímo rozkladem lze vyčísli změny jednolivých ukazaelů během doby živonosi a analyzova jejich vliv na výslednou hodnou projeku Cilivosní analýza naopak slouží k zjišění cilivosi daného ekonomického kriéria v závislosi na změnách fakorů, keré oo kriérium ovlivňují, zn slouží ke zjišťování jak změny vsupních paramerů ovlivní vrcholový ukazael, např čisou současnou hodnou Další možnosí pro analýzu rizikových fakorů v provozní fázi je uplanění posaudiu invesice Posaudi projeku přispívá k sysemaickému shromažďování poznaků a využívání zkušenosí pro přípravu dalších invesic a projeků Příspěvek je zaměřen na analýzu rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle čisé současné hodnoy (NPV), kerá je sanovena na bázi ekonomické přidané hodnoy () Na reálných daech bude provedeno hodnocení invesice dle čisé současné hodnoy na bázi ukazaele a následně budou pomocí cilivosní analýzy, pyramidového rozkladu NPV a posaudiu invesice analyzovány rizikové fakory, keré ovlivňují výslednou čisou současnou hodnou invesice 1 Ing Dagmar Richarová, kaedra financí, Ekf VŠB-U Osrava, Sokolská ř 33, Osrava, eno příspěvek vznikl v rámci projeku GAČR 402/08/1234

2 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září Sanovení NPV na bázi ukazaele Hodnoový ukazael, ekonomickou přidanou hodnou, je možné využí jako násroj invesičního rozhodování a o při hodnocení efekivnosi invesic Ukazael lze použí u firem, pro keré se ekonomická přidaná hodnoa sala měříkem výkonnosi firmy a součásí sysému finančního řízení Pro výpoče ukazaele exisuje několik základních koncepů jeho výpoču, viz Dluhošová (2004), Mařík (2003) Na bázi provozního zisku, = NOPA Capial WACC, (1) 1 kde NOPA = EBI ( 1 ), EBI je zisk před úroky a daněmi, je sazba daně z příjmů, WACC jsou průměrné náklady na celkový kapiál, Capial předsavuje invesovaný kapiál Na bázi hodnoového rozpěí, NOPA ( ) 1 = ROC WACC C = WACC Capial 1, (2) Capial 1 kde ROC je výnosnos invesovaného kapiálu na bázi zúženého hodnoového rozpěí, = ( ROE R ) E, (3) E kde ROE vyjadřuje výnosnos vlasního kapiálu, vlasní kapiál R E jsou náklady vlasního kapiálu, E je na bázi relaivního hodnoového rozpěí, / E E = ( ROE R ) (4) V omo případě není hodnoa ukazaele ovlivněna výši vlasního kapiálu a lze edy měři relaivní výkonnos firmy Pokud při hodnocení efekivnosi invesičních projeků vycházíme z ukazaele, ak čisá současná hodnoa projeku je rovna současné hodnoě budoucích, keré bude projek generova během doby jeho živonosi = NOPA Capial = WACC NPV 1 = 1 + WACC = + WACC, (5) (1 ) 1 (1 ) kde NPV je čisá současná hodnoa na bázi, WACC jsou náklady na celkový kapiál, je celková doba živonosi invesice a předsavuje jednolivá léa živonosi invesice Ekonomická přidaná hodnoa může v jednolivých leech živonosi projeku dosahova záporných hodno Důležiá pro hodnocení invesice je čisá současná hodnoa, kerá předsavuje celkovou sumu diskonovaných Je-li NPV sanovená na bázi ekonomické přidané hodnoy kladná, ak může bý projek realizován a přispívá ke zvyšování ržní hodnoy firmy 3 Analýza rizikových fakorů V invesičním rozhodování musí bý respekovány inerní fakory spojené s firemní sraegií a aké exerní fakory spojené s podnikaelským okolím mezi něž paří chování

3 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2008 konkurence, ržní siuace, ceny základních surovin, energie a další, keré mají charaker fakorů rizika a nejisoy Je edy zřejmé, že lze velmi obížně předvída jejich vývoj Ve fázi přípravy invesice lze pro analýzu rizikových fakorů použí cilivosní analýzu a pyramidový rozklad čisé současné hodnoy Pro hodnocení invesice v určiém období po realizaci či uvedení do provozu lze využí posaudi dané invesice 31 Cilivosní analýza NPV na bázi V případě, že nelze přesně sanovi vsupní paramery pro hodnocení efekivnosi invesičních projeků, lze využí analýzu cilivosi, kerá umožňuje zjisi, jak je esovaný projek cilivý na změnu různých fakorů, keré na něj mohou působi Pokud bude invesice hodnocena pomocí NPV na bázi, ak při analýze cilivosi může docháze ke změnám v odhadu při sanovení veličin NOPA, Capial a WACC Analýzu cilivosi odchylek veličin NPV lze provés pro každé α ak, že hodnoy prvoních fakorů se vynásobí činielem (1+α ) Obecně lze vyjádři analýzu cilivosi NPV na změnu jednoho fakoru (např veličiny NOPA) ako NOPA (1 + α) Capial 1 WACC NPV (1 + α ) =, (6) = 1 (1 + WACC) kde α vyjadřuje relaivní odchylku, kerá může bý kladná nebo záporná Pokud bude posuzován vliv několika vsupních paramerů najednou, ak jde o vícefakorovou cilivosní analýzu, kerou lze vyjádři následujícím vzahem NPV NOPA ( 1+ α) Capial 1 ( 1+ β) WACC ( 1+ γ) ( 1+ α, 1+ β, 1+ γ ) =, (7) = 1 [ 1+ WACC ( 1+ γ) ] kde α, β, γ vyjadřují odchylky od vsupních hodno paramerů 32 Pyramidový rozklad NPV na bázi ukazaele Základní myšlenkou pyramidového rozkladu je posupný rozklad vrcholového ukazaele na ukazaele dílčí Jde o o vyčísli vlivy změn dílčích ukazaelů na změnu vrcholového ukazaele Pro rozklad se využívají zpravidla dvě základní vazby, adiivní a muliplikaivní vazby Při adiivních vazbách je kvanifikace vlivu deerminujících činielů jednoduchá Vyplývá o z oho, že při nich jsou přímo souměřielné absoluní rozdíly činielů Vyčíslení vlivů je pro všechny meody sejné a celková změna je rozdělena podle poměru změny ukazaele k celkové změně ukazaelů, a x i a = y x, (8) i a i přiom a i,0 i, resp a je hodnoa ukazaele i v době výchozí (index 0) a následné (index 1), i,1 a i = a i, 1 a i,0 Podle oho, jak je řešena muliplikaivní vazba, se rozlišují čyři meody: meoda posupných změn, meoda rozkladu se zbykem, logarimická meoda rozkladu, funkcionální meoda rozkladu, jejich odvození lze nají například v Zmeškal a kol (2004), Dluhošová (2006) Čisá současná hodnoa na bázi ekonomické přidané hodnoy je dána součem současných hodno v jednolivých leech realizace invesice

4 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2008 NPV = NPV = = = 1 = 1 = 1 (1 + ( 1+ WACC) NOPA Capial 1 WACC) WACC, kde NPV je čisá současná hodnoa na bázi, NOPA je zisk po zdanění, WACC jsou náklady na celkový kapiál, je celková doba živonosi invesice a předsavuje jednolivá léa živonosi invesice Výsledná NPV vyjádřená pomocí ukazaele je dána součem NPV v jednolivých leech živonosi invesice Pyramidový rozklad NPV na bázi je znázorněn na Obr 1 (9) Obr 1 - Pyramidový rozklad NPV na bázi NPV NPV 1 + NPV NPV ++ NPV NPV (1+WACC) - NOPA - Capial -1 WACC Capial -1 WACC Pro vyčíslení vlivů lze pak použí jednu z meod analýzy odchylek S ohledem na o, že indexy mohou bý záporné, je vhodné použí funkcionální meodu Na Obr 1 jsou prvoní činielé pyramidového rozkladu 33 Posaudi invesice Smyslem posaudiu je odhali a analyzova všechny vlivy, keré způsobily odchylku plánovaných od skuečně dosažených výsledků Jednou z možnosí analýzy vlivu je použií pyramidového rozkladu pro vyčíslení odchylek hodnoícího ukazaele V případě posaudiu, edy analýzy odchylek skuečnosi a plánu, je nuno zjisi změnu NPV a o jako rozdíl skuečné a plánové NPV, přičemž NPV je dána vzahem NPV = NPV NPV ( S ) NPV ( P), = (10) kde NPV (S) je čisá současná hodnoa dle skuečnosi v čase, NPV (P) je čisá současná hodnoy sanovená na základě plánu v čase, NPV je odchylka NPV skuečnosi a plánu uo celkovou odchylku lze pak vyjádři pomocí pyramidového rozkladu uvedeného na Obr1 dle vzahu (10) Pro vyčíslení vlivů lze pak použí jednu z meod analýzy odchylek

5 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září Aplikační čás Následující čás příspěvku je zaměřena na výpoče čisé současné hodnoy na bázi ekonomické přidané hodnoy Cílem je sanovi NPV invesice do nákupu moderní echnologie a analyzova rizikové fakory, keré ovlivňují velikos čisé současné hodnoy invesice Doba živonosi invesice je sanovena na 7 le, náklady na celkový kapiál (WACC) jsou 13% Ekonomická přidaná hodnoa je sanovena dle vzahu 1 a NPV dle vzorce 5 Výpoče NPV na bázi je uveden v ab 1 Položka NOPA Invesovaný kapiál WACC 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% Diskonní fakor 13% 0,8850 0,7831 0,6931 0,6133 0,5428 0,4803 0,4251 NPV Kumulovaná NPV ab1 - Výpoče NPV 41 Analýza cilivosi NPV na bázi ukazaele Mezi fakory, keré výrazně mohou ovlivni výši ekonomické přidané hodnoy paří ukazael NOPA, invesovaný kapiál, náklady na celkový kapiál a diskonní fakor Výsledné hodnoy NPV při změně jednolivých fakorů o paramer alfa jsou zachyceny na Obr % 0% 5% NPV(3) NPV(NOPA NPV NPV(WACC,DF) Obr 2 - Analýza cilivosi NPV Pokud je sledován pouze jeden fakor, ak je li α <0, dochází ke snížení veličiny NOPA, invesovaného kapiálu a WACC Vliv ěcho fakorů na výslednou NPV je různý Snížení veličiny NOPA působí na pokles NPV a naopak snížení osaních veličin znamená zvýšení NPV Pro účely éo analýzy, se vychází z předpokladu, že firemní náklady kapiálu jsou oožné s diskonní sazbou projeku, čím nižší jsou náklady kapiálu, ím je NPV projeku vyšší V případě vícefakorové analýzy plaí, že je li α > 0, ak změny všech ří fakorů působí na zvyšování NPV a pokud je α <0, ak dochází ke snižování NPV Analýzou cilivosi bylo zjišěno, že nejvěší vliv na NPV má ukazael NOPA, kerý je výrazně ovlivněn změnou ržeb a nákladů Působení ěcho fakorů je proichůdné

6 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září Pyramidový rozklad NPV na bázi ukazaele Pro výpoče pyramidového rozkladu čisé současné hodnoy na bázi ukazaele jsou vsupní daa uvedená v ab 1 Rozklad NPV bude proveden dle funkcionální meody a posup výpoču pyramidového rozkladu NPV za období je znázorněn na Obr 3 Ukazael NPV rozdíl výnos ,30681 vliv absoluní vliv relaivní ,1444% (1+WACC) ,7831 0, , ,1018-0, ,8839% ,2605% NOPA - (C WACC) , , ,6921% ,8082% Capial WACC ,00% 13,00% , ,8082% 0 0 % Obr 3 Pyramidový rozklad NPV - funkcionální meoda Při pyramidovém rozkladu je nuno vyčísli absoluní i relaivní vlivy NPV v jednolivých leech živonosi invesice Obr 4 zachycuje výši absoluních vlivů vybraných ukazaelů na NPV v jednolivých leech živonosi invesice

7 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září Invesovaný kapiál Náklady kapiálu NOPA diskonní fakor 2007/ / / / / /2011 Obr 4 Výše absoluních vlivů vybraných ukazaelů na NPV V jednolivých leech živonosi invesice mění pořadí vlivů vybraných ukazaelů Nejvěší poziivní vliv má invesovaný kapiál, avšak při rozkladu v leech 2007/2006 se projevil jeho záporný vliv na NPV, což bylo způsobeno výrazným zvýšením invesovaného kapiálu v roce 2007 Kladný vliv ukazaele NOPA byl nejvěší na začáku a na konci živonosi invesice, ale v dalších leech již nedocházelo k jeho změně Jednoznačně negaivní vliv má diskonní fakor Jeho výše je ovlivněna náklady kapiálu a časem, zn, že dochází k jeho posupnému snižování během doby živonosi invesice Náklady kapiálu se během živonosi nemění, což je způsobeno jejich neměnnou výši po celou dobu fungování invesice V případě, že firma bude zvažova různou výši nákladů kapiálu během doby živonosi, pak lze sledova aké vliv ohoo fakoru na výslednou hodnou NPV 43 Posaudi invesice - rozklad NPV na bázi ukazaele Posaudi invesice je proveden dle vzahu 10 a pro analýzu odchylek byla použia funkcionální meoda Výsledné hodnoy NPV v jednolivých leech živonosi invesice včeně absoluní odchylky NPV jsou znázorněny na Obr NPV - skuečnos NPV - plán odchylka NPV Obr 5 Skuečné a plánové hodnoy NPV,

8 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2008 V rámci posaudiu invesic je vhodné analyzova aké vývoj odchylek NPV v době živonosi invesice, viz Obr 5 Odchylky NPV dosahují v prvních leech živonosi invesice záporných hodno yo hodnoy jsou dány jednak změnou skuečné NPV oproi plánové a o především ve výši invesovaného kapiálu Na základě plánu měl bý kapiál invesován v prvních dvou leech, ale ve skuečnosi byl kapiál invesován jednorázově v prvním roce živonosi Právě ao změna způsobila nejvěší odchylku NPV V leech je parná rosoucí endence odchylky NPV, avšak ke konci živonosi invesice došlo opě k jejímu poklesu Vyčíslení absoluních a relaivních vlivů dílčích ukazaelů na výslednou hodnou NPV je zachyceno v ab 2 Vliv ukazaele na změnu NPV Vliv ukazaele Vliv absoluní změny Vliv relaivní změny v (%) Pořadí vlivu Invesovaný kapiál (capial) ,67% 4 Náklady kapiálu (WACC) ,40% 3 NOPA ,91% 1 Diskonní fakor ,65% 2 Celková odchylka ,28% ab 2 Vyčíslení absoluních a relaivních vlivů dílčích ukazaelů na výslednou Při analýze odchylek bylo zjišěno, že nejvěší poziivní vliv na změnu NPV invesice má ukazael NOPA a naopak nejvěší negaivní vliv má invesovaný kapiál Další fakory (náklady kapiálu a diskonní fakor) příliš výrazně neovlivňují výslednou odchylku NPV Při posaudiu invesic je důležié zaměři pozornos nejen na celkový vývoj odchylky parameru NPV, ale především na analýzu dílčích vlivů, zn posihnou všechny fakory, keré ovlivňují výslednou hodnou invesice Na Obr 6 je znázorněna absoluní odchylka vlivů jednolivých fakorů během živonosi invesice na NPV NPV invesovaný kapiál náklady kapiálu NOPA diskonní fakor Obr 6 Posaudi absoluní odchylky vlivů jednolivých fakorů v době živonosi invesice V jednolivých leech živonosi invesice se mění pořadí vlivů ukazaelů a nejvěší záporný vliv na NPV má v leech 2006 až 2008 invesovaný kapiál V jednolivých leech

9 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2008 živonosi invesice má však rozhodující kladný vliv odchylka ukazaele NOPA Vliv osaních fakorů není příliš významný 5 Závěr Invesiční rozhodování významně ovlivňuje podnikaelskou prosperiu firmy a předsavuje aké násroj a prosředek přispívající k růsu či poklesu hodnoy firmy Každé invesování je spojeno s rizikem a proo je nuno při hodnocení efekivnosi invesic analyzova rizikové fakory, keré mohou výrazně ovlivni hodnou invesice a ím i rozhodnuí zda invesici realizova Pro určení rizikových fakorů lze ve fázi přípravy projeku využí analýzu cilivosi nebo pyramidový rozklad invesičního kriéria, např NPV Pokud bude invesice již realizována, ak lze během provozní fáze využí posaudi invesice V příspěvku byla věnována pozornos analýze rizikových fakorů při využií různých přísupů Nejprve byla objasněna čisá současná hodnoa na bázi ukazaele a dále byla popsána meodologie cilivosní analýzy, pyramidového rozkladu a posaudiu V aplikační čási byla na reálných daech nejprve sanovena čisá současná hodnoa invesice na bázi ukazaele Pro analýzu fakorů, keré výrazně mohou ovlivni NPV v čase byla provedena analýza cilivosi projeku NPV na bázi ukazaele V případě hodnocené invesice bylo zjišěno, že velikos čisé současné hodnoy invesice sanovené na bázi ukazaele je výrazně ovlivněna změnou veličiny NOPA Procenní změna éo veličiny má nejvěší vliv na výslednou hodnou ukazaele a ím i na celkovou čisou současnou hodnou projeku Výše ukazaele NOPA je výrazně ovlivněna změnou ržeb a nákladů, keré souvisí s danou invesicí Působení ěcho veličin je proichůdné, zvýšení ržeb zvyšuje ukazael NOPA a zvýšení nákladů eno ukazael snižuje Při pyramidálním rozkladu NPV bylo zjišěno, že výsledná hodnoa NPV na bázi je výrazně ovlivněna několika fakory invesovaným kapiálem, ukazaelem NOPA, náklady kapiálu Vliv ěcho fakorů se mění během doby živonosi invesice Poziivní vliv má ukazael NOPA, invesovaný kapiál Naopak negaivně na NPV působí diskonní fakor V rámci posaudiu byla provedena analýza odchylek kriéria čisé současné hodnoy, kerá vycházela ze skuečných a plánových hodno Bylo zjišěno, že odchylka NPV se během doby živonosi invesice výrazně mění v čase V prvních leech živonosi invesice jsou záporné odchylky NPV způsobeny změnou invesovaného kapiálu V plánu se předpokládalo invesování kapiálu v prvních dvou leech, ale ve skuečnosi byl kapiál invesován jednorázově v prvním roce živonosi invesice V jednolivých fázích invesičního procesu lze využí různé přísupy pro analýzu rizikových fakorů Analýza cilivosi se využívá pro zjišění cilivosi změny vsupních paramerů na vrcholový ukazael Pro vniřní hodnocení projeku lze využí pyramidální rozklad, jehož smyslem je vyčísli změny jednolivých ukazaelů během doby živonosi invesice a analyzova jejich vlivy na výslednou hodnou invesice Během provozní fáze je vhodné uplani posaudi, kerý je zaměřen na analýzu vlivů, keré způsobily odchylku plánových od skuečně dosažených výsledků Jednou z možnosí analýzy vlivu je použií pyramidového rozkladu a vyčíslení odchylek hodnoícího ukazaele Včasné odhalení všech vlivů, keré působí na výslednou hodnou invesice může přispě ke zlepšení celého invesičního procesu v dané společnosi Lieraura [1] DAMODARAN, A Applied corporae finance WILEY, 1999

10 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2008 [2] DLUHOŠOVÁ, D Finanční řízení a rozhodování podniku Praha: EKOPRESS, 2006, 191 s ISBN [3] DLUHOŠOVÁ, D Přísupy k analýze finanční výkonnosi firem a odvěví na bázi meody Economic Value Added, Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, , roč 54 [4] FOR, J, SOUČEK, I Podnikaelský záměr a invesiční rozhodování Praha: GRADA, 2005, 356 s ISBN [5] KORÁB,V, PEERKA, J,REŽŃÁKOVÁ, M Podnikaelský plán Brno COMPUER PRESS, 2007, 216 s ISBN [6] LEVY, H, SARNA, M Kapiálové invesice a finanční rozhodování Praha: GRADA, s ISBN [7] MAŘÍKOVÁ, P, MAŘÍK, M Moderní meody hodnocení výkonnosi a oceňování podniku Praha: EKOPRESS, 2005, 164 s ISBN [8] RICHAROVÁ, D Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele Řízení a modelování finančních rizik Osrava: VŠB-U, Ekonomická fakula, 2006, 473 s ISBN [9] RICHAROVÁ, D Analýza odchylek NPV na bázi ukazaele a jeho využií při posaudiu invesic Finanční řízení podniků a finančních insiucí Osrava: VŠB-U, Ekonomická fakula, 2007, 300 s ISBN [10] RICHAROVÁ, D Pyramidový rozklad NPV na bázi ukazaele Brno: MZLU Brno, Provozně ekonomická fakula, 2007, 222 s ISBN [11] ZMEŠKAL, Z a kol Finanční modely 2 upravené vydání, Praha: EKOPRESS, 2004, 236 s ISBN [12] www Damodarancom Summary he paper is focused on he risk facor analysis of he invesmen projec valuaion on he basis of - ne presen value crierion Firs, ne presen value on he basis of crierion is described Nex, risk analysis on he basis of sensiiviy analysis is made, according o he pyramidal decomposiion and in he siuaion of posaudi In he end, advanages and disadvanages of mehods for risk analysis are described Analysis is made on real invesmen projec

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

Scenario analysis application in investment post audit

Scenario analysis application in investment post audit 6 h Inernaional Scienific Conference Managing and Modelling of Financial Risks Osrava VŠB-U Osrava, Faculy of Economics,Finance Deparmen 0 h h Sepember 202 Scenario analysis applicaion in invesmen pos

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice #

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice # Několik poznámek k oceňování plynárenských akiv v prosředí regulace činnosi disribuce zemního plynu v České republice # Jiří Hnilica * Odvěví disribuce zemního plynu paří mezi regulovaná odvěví. Způsoby

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Modelování rizika úmrtnosti

Modelování rizika úmrtnosti 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 200 Modelování rizika úmrnosi Ingrid Perová Absrak V příspěvku je řešena

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity Mařík, M. - Maříková, P.: Ocenění podniku s přihlédnuím k možné insolvenci posup pro meodu DCF eniy a equiy. Odhadce a oceňování podniku č. 3-4/2013, ročník XIX, sr. 4-15, ISSN 1213-8223 Ocenění podniku

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté Mařík, M. - Maříková, P.: Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé. Odhadce a oceňování podniku č. 3/2012, ročník XVIII, sr. 4-17, ISSN 1213-8223 Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé prof. Miloš Mařík, doc. Pavla

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je.

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Pravděpodobnos a saisika 0. ČASOVÉ ŘADY Průvodce sudiem Využijeme znalosí z předchozích kapiol, především z 9. kapioly, kerá pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Předpokládané znalosi Pojmy

Více

Company Valuation Models Comparison Under Risk and Flexibility

Company Valuation Models Comparison Under Risk and Flexibility 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-U Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 011 Company Valuaion Models Comparison

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Základní ransformace časových řad Veškeré násroje základní korelační analýzy, kam paří i lineární regresní (ekonomerické) modely

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

KONCEPT UDRŽITELNOSTI NEGATIVNÍ ČISTÉ INVESTIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH

KONCEPT UDRŽITELNOSTI NEGATIVNÍ ČISTÉ INVESTIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH KONCEP UDRŽIELNOSI NEGAIVNÍ ČISÉ INVESIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LEECH 1999 2011 Karel Brůna, Vysoká škola ekonomická v Praze 1 1. Úvod Pro ranziivní ekonomiky je ypické,

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.10.2014 COM(2014) 675 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE nahrazující sdělení Komise o harmonizovaném rámci návrhů rozpočových plánů a zpráv o emisích dluhových násrojů

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní Univerzia Pardubice Fakula ekonomicko správní Tesování zisku živoních pojišťoven Bc. Marina Černíková Diplomová práce 2008 SOUHRN V diplomové práci se zabývám problemaikou esování zisku živoních pojišťoven.

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI 2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI Po úspěšném a akivním absolvování éo KAPITOLY Budee umě: orienova se v základním maemaickém aparáu pro eorii spolehlivosi, j. v poču pravděpodobnosi a maemaické saisice,

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II 2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosi II Předpoklady: 020208 Pomůcky: papíry s grafy Př. 1: V abulce je naměřeno prvních řice sekund pohybu konkurenčního šneka. Vypoči: a) jeho průměrnou rychlos, b) okamžié

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU

PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU Absrak PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. Úsav financí, Fakula podnikaelská, Vysoké učení echnické v Brně, Kolejní

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Nerovnovážné modely rhu úvěrů s aplikací na Českou republiku DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. Pavla Vodová VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ

Více

T t. S t krátkodobé náhodná složka. sezónní. Trend + periodická složka = deterministická složka

T t. S t krátkodobé náhodná složka. sezónní. Trend + periodická složka = deterministická složka Analýza časových řad Klasický přísup k analýze ČŘ dekompozice časové řady - rozklad ČŘ na složky charakerizující různé druhy pohybů v ČŘ, keré umíme popsa a kvanifikova rend periodické kolísání cyklické

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Srovnávací analýza vývoje mezd v České republice

Srovnávací analýza vývoje mezd v České republice Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Srovnávací analýza vývoje mezd v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Kamila Vopaová Vypracovala: Lucie Mojžíšová Brno 10 Děkuji ímo

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 3/2002 Efek bohasví základní východiska, meody a výsledky Jan Kubíček INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIK VSOKÁ ŠKOLA

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují?

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují? NEWTON College, a. s. www.newoncollege.cz Léo 25 Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlasně ovlivňují? Makroekonomický vývoj 12 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 31 Prognóza ekonomických

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

Formalizace řešení přidělení náhradní nástupištní koleje pro zpožděný vlak

Formalizace řešení přidělení náhradní nástupištní koleje pro zpožděný vlak Formalizace řešení přidělení náhradní násupišní koleje pro zpožděný vlak Michael ažan 1 Michael.azan@upce.cz Michal Žarnay ** Michal.Zarnay@fri.uc.sk 1 Úvod Absrac: One of major profis of rain operaion

Více

Analýza počtu zahraničních návštěvníků. České republiky. Bakalářská práce

Analýza počtu zahraničních návštěvníků. České republiky. Bakalářská práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav saisiky a operačního výzkumu Analýza poču zahraničních návšěvníků České republiky Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Krisina

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

Využití programového systému MATLAB pro řízení laboratorního modelu

Využití programového systému MATLAB pro řízení laboratorního modelu Využií programového sysému MATLAB pro řízení laboraorního modelu WAGNEROVÁ, Renaa 1, KLANER, Per 2 1 Ing., Kaedra ATŘ-352, VŠB-TU Osrava, 17. lisopadu, Osrava - Poruba, 78 33, renaa.wagnerova@vsb.cz, 2

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. 4 Inegrace subsiucí 4 Inegrace subsiucí Průvodce sudiem Inegrály, keré nelze řeši pomocí základních vzorců, lze velmi časo řeši subsiuční meodou Vzorce pro derivace elemenárních funkcí a věy o derivaci

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1

Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1 Přednáška kurzu MPOV Klasifikáory, srojové učení, auomaické řídění 1 P. Peyovský (email: peyovsky@feec.vubr.cz), kancelář E530, Inegrovaný objek - 1/25 - Přednáška kurzu MPOV... 1 Pojmy... 3 Klasifikáor...

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU MENDELOVA LESNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU Analýza zaměsnanosi cizinců v ČR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Mgr. Marin

Více

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ)

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ) Příjmově ypizovaný jeinec (PTJ) V éo čási jsou popsány charakerisiky zv. příjmově ypizovaného jeince (PTJ), j. jeince, kerý je určiým konkréním způsobem efinován. Slouží jako násroj k posouzení opaů ůchoových

Více

Řetězení stálých cen v národních účtech

Řetězení stálých cen v národních účtech Řeězení sálých cen v národních účech Michal Široký msiroky@gw.czso.cz Odbor čvrleních národních účů Na adesáém 8, 00 82 Praha 0 Řeězení sálých cen Podsaa řeězení Výhody a nevýhody řeězení Neadiivia objemů

Více

Reálné opce. Typy reálných opcí. Výpočet hodnoty opce. příklady použití základních reálných opcí

Reálné opce. Typy reálných opcí. Výpočet hodnoty opce. příklady použití základních reálných opcí Reálné opce příklady použí základních reálných opcí Typy reálných opcí! Ukonč projek odsoup! Rozšíř projek expandova, růsová! Provozní! Záměny! Složená! Eapová! Jné? Výpoče hodnoy opce! Spojě pomocí řešení

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

5. Modifikovaný exponenciální trend

5. Modifikovaný exponenciální trend 5. Modifikovaný exponenciální rend Tvar rendu Paraer: α, β, Tr = + α β, =,..., n ( β > 0) Hodí se k odelování rendu s konsanní podíle sousedních diferencí Aspoick oezen (viz obr., α < 0,0 < β 0) α

Více

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Třídící znak 1 0 2 0 3 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ZE DNE 23. ZÁŘÍ 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka

Více

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ Auoři: Ing. Radek Jandora, Honeywell spol s r.o. HTS CZ o.z., e-mail: radek.jandora@honeywell.com Anoace: V ovládacím mechanismu

Více

DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y

DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y Předmě: Ročník: Vvořil: Daum: MATEMATIKA ČTVRTÝ Mgr Tomáš MAŇÁK 5 srpna Název zpracovaného celku: DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE je monoónní na celém svém deiničním oboru D

Více

čím později je betonový prvek zatížen, tím méně bude dotvarovat,

čím později je betonový prvek zatížen, tím méně bude dotvarovat, POROVNÁNÍ MATEMATICKÝCH MODELŮ PRO VÝPOČET SMRŠŤOVÁNÍ A DOTVAROVÁNÍ BETONU COMPARISON OF THE MATHEMATICAL MODELS FOR PREDICTION OF CREEP AND SHRINKAGE OF CONCRETE Jan Soška, Lukáš Vráblík Příspěvek se

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Prognostické modely v oblasti modelování finančních časových řad

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Prognostické modely v oblasti modelování finančních časových řad ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Prognosické modely v oblasi modelování finančních časových řad diserační práce Auor: Školiel: RNDr. Vladimíra PETRÁŠKOVÁ Doc. RNDr.Bohumil

Více

Využívání obnovitelných zdrojů na výrobu elektrické energie v ČR

Využívání obnovitelných zdrojů na výrobu elektrické energie v ČR Mendelova zemědělská a lesnická univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav saisiky a operačního výzkumu Využívání obnovielných zdrojů na výrobu elekrické energie v ČR Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Nové metody a přístupy k analýze a prognóze ekonomických časových řad

Nové metody a přístupy k analýze a prognóze ekonomických časových řad ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakula Diserační práce Nové meody a přísupy k analýze a prognóze ekonomických časových řad Auor: Ing. Aleš Krišof Školiel: Doc.RNDr. Bohumil Kába,

Více

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE P Ř Í K L A D Č. OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Projek : FRVŠ 0 - Analýza meod výpoču železobeonových lokálně podepřených desek Řešielský kolekiv : Ing. Marin Tipka Ing. Josef

Více

Parametry ENS a ES energetické ukazatele (indikátory).

Parametry ENS a ES energetické ukazatele (indikátory). MMEE cv.3 Cíl: Procvičení výpoču paramerů energeických sousav (ENS) a elekroenergeických sousav - elekrizačních sousava (ES) 1. Podle jakých paramerů lze porovnáva energeické sousavy? 2. Proč je nuné používa

Více

Oceňování finančních investic

Oceňování finančních investic Oceňování finančních invesic A. Dluhopisy (bondy, obligace). Klasifikace obligací a) podle kupónu - konvenční obligace (sraigh, plain vanilla, bulle bond) vyplácí pravidelný (roční, pololení) kupón po

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

Porovnání vývoje počtu českých a zahraničních turistů v rámci ČR v letech

Porovnání vývoje počtu českých a zahraničních turistů v rámci ČR v letech Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav saisiky a operačního výzkumu Porovnání vývoje poču českých a zahraničních urisů v rámci ČR v leech 2003 2009 Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing.

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin. Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin. Obsah: Úvod Základní pojmy Příklad použií abulek Vysvělivky 4 5 6 Tvarovaný plech KOB 00 7 Trapézové plechy z Al a jeho sliin KOB

Více

Standard IAS 19 a výpočet výše rezervy na zaměstnanecké benefity. Šárka Hezoučká

Standard IAS 19 a výpočet výše rezervy na zaměstnanecké benefity. Šárka Hezoučká Sandard IAS 9 a výpoče výše rezervy na zaměsnanecké benefiy Šárka Hezoučká Agenda Rezerva na zaměsnanecké benefiy Typy zaměsnaneckých benefiů Moivace pro vorbu rezervy Sandard IAS 9 Výpoče rezervy Přírůsková

Více

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU MENDELOVA LESNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU Analýza nehodovosi v ČR v leech 001-006 Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Mgr.

Více

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru Asabilní obvod s reálnými operačními zesilovači Josef PUNČOCHÁŘ Kaedra eoreické elekroechniky Fakula elekroechnicky a informaiky Vysoká škola báňská - Technická universia Osrava ř. 17 lisopadu 15, 708

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2 STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECNICKÁ FENŠTÁT p.. Jméno: JAN JEK Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENEÁTO FNKCÍ Číslo měření: 6 Zkoušené předměy: ) Komparáor ) Inegráor ) Generáor unkcí Funkce při měření:

Více

EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A KONKURENCESCHOPNOST

EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A KONKURENCESCHOPNOST CENTRUM VÝZKUMU KONKURENČNÍ SCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A KONKURENCESCHOPNOST Anonín Slaný a kol. 2009 EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A KONKURENCESCHOPNOST

Více