Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA"

Transkript

1 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria NPV na bázi Dagmar Richarová 1 Absrak Příspěvek je zaměřen na analýzu rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria čisé současné hodnoy na bázi ukazaele Nejprve je objasněna meoda čisé současné hodnoy na bázi ukazaele (ekonomické přidané hodnoy) Následně je provedena analýza rizikových fakorů pomocí cilivosní analýzy, dle pyramidového rozkladu a v případě využií posaudiu V závěru jsou objasněny výhody a nevýhody jednolivých meod použiých pro analýzu rizikových fakorů Analýza je provedena u reálného invesičního projeku Klíčová slova čisá současná hodnoa, ekonomická přidaná hodnoa, analýza cilivosi, pyramidový rozklad, posaudi invesice 1 Úvod Invesiční rozhodování je spojeno s jisou mírou neurčiosi, kerá vyplývá z neschopnosi podnikového managemenu přesně předvída budoucí vývoj Během doby výsavby a provozu invesice mohou vznika odchylky od původních předpokladů ve výdajích na invesici, v délce doby výsavby, ve výši provozních příjmů, keré jsou dány například změnou popávky po výrobcích, změnou cen výrobků, apod Pro analýzu rizikových fakorů ve fázi přípravy lze použí pyramidový rozklad invesičního kriéria nebo cilivosní analýzu Pyramidový rozklad daného invesičního kriéria, např čisé současné hodnoy invesice, je možné využí v rámci vniřního hodnocení invesice ímo rozkladem lze vyčísli změny jednolivých ukazaelů během doby živonosi a analyzova jejich vliv na výslednou hodnou projeku Cilivosní analýza naopak slouží k zjišění cilivosi daného ekonomického kriéria v závislosi na změnách fakorů, keré oo kriérium ovlivňují, zn slouží ke zjišťování jak změny vsupních paramerů ovlivní vrcholový ukazael, např čisou současnou hodnou Další možnosí pro analýzu rizikových fakorů v provozní fázi je uplanění posaudiu invesice Posaudi projeku přispívá k sysemaickému shromažďování poznaků a využívání zkušenosí pro přípravu dalších invesic a projeků Příspěvek je zaměřen na analýzu rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle čisé současné hodnoy (NPV), kerá je sanovena na bázi ekonomické přidané hodnoy () Na reálných daech bude provedeno hodnocení invesice dle čisé současné hodnoy na bázi ukazaele a následně budou pomocí cilivosní analýzy, pyramidového rozkladu NPV a posaudiu invesice analyzovány rizikové fakory, keré ovlivňují výslednou čisou současnou hodnou invesice 1 Ing Dagmar Richarová, kaedra financí, Ekf VŠB-U Osrava, Sokolská ř 33, Osrava, eno příspěvek vznikl v rámci projeku GAČR 402/08/1234

2 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září Sanovení NPV na bázi ukazaele Hodnoový ukazael, ekonomickou přidanou hodnou, je možné využí jako násroj invesičního rozhodování a o při hodnocení efekivnosi invesic Ukazael lze použí u firem, pro keré se ekonomická přidaná hodnoa sala měříkem výkonnosi firmy a součásí sysému finančního řízení Pro výpoče ukazaele exisuje několik základních koncepů jeho výpoču, viz Dluhošová (2004), Mařík (2003) Na bázi provozního zisku, = NOPA Capial WACC, (1) 1 kde NOPA = EBI ( 1 ), EBI je zisk před úroky a daněmi, je sazba daně z příjmů, WACC jsou průměrné náklady na celkový kapiál, Capial předsavuje invesovaný kapiál Na bázi hodnoového rozpěí, NOPA ( ) 1 = ROC WACC C = WACC Capial 1, (2) Capial 1 kde ROC je výnosnos invesovaného kapiálu na bázi zúženého hodnoového rozpěí, = ( ROE R ) E, (3) E kde ROE vyjadřuje výnosnos vlasního kapiálu, vlasní kapiál R E jsou náklady vlasního kapiálu, E je na bázi relaivního hodnoového rozpěí, / E E = ( ROE R ) (4) V omo případě není hodnoa ukazaele ovlivněna výši vlasního kapiálu a lze edy měři relaivní výkonnos firmy Pokud při hodnocení efekivnosi invesičních projeků vycházíme z ukazaele, ak čisá současná hodnoa projeku je rovna současné hodnoě budoucích, keré bude projek generova během doby jeho živonosi = NOPA Capial = WACC NPV 1 = 1 + WACC = + WACC, (5) (1 ) 1 (1 ) kde NPV je čisá současná hodnoa na bázi, WACC jsou náklady na celkový kapiál, je celková doba živonosi invesice a předsavuje jednolivá léa živonosi invesice Ekonomická přidaná hodnoa může v jednolivých leech živonosi projeku dosahova záporných hodno Důležiá pro hodnocení invesice je čisá současná hodnoa, kerá předsavuje celkovou sumu diskonovaných Je-li NPV sanovená na bázi ekonomické přidané hodnoy kladná, ak může bý projek realizován a přispívá ke zvyšování ržní hodnoy firmy 3 Analýza rizikových fakorů V invesičním rozhodování musí bý respekovány inerní fakory spojené s firemní sraegií a aké exerní fakory spojené s podnikaelským okolím mezi něž paří chování

3 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2008 konkurence, ržní siuace, ceny základních surovin, energie a další, keré mají charaker fakorů rizika a nejisoy Je edy zřejmé, že lze velmi obížně předvída jejich vývoj Ve fázi přípravy invesice lze pro analýzu rizikových fakorů použí cilivosní analýzu a pyramidový rozklad čisé současné hodnoy Pro hodnocení invesice v určiém období po realizaci či uvedení do provozu lze využí posaudi dané invesice 31 Cilivosní analýza NPV na bázi V případě, že nelze přesně sanovi vsupní paramery pro hodnocení efekivnosi invesičních projeků, lze využí analýzu cilivosi, kerá umožňuje zjisi, jak je esovaný projek cilivý na změnu různých fakorů, keré na něj mohou působi Pokud bude invesice hodnocena pomocí NPV na bázi, ak při analýze cilivosi může docháze ke změnám v odhadu při sanovení veličin NOPA, Capial a WACC Analýzu cilivosi odchylek veličin NPV lze provés pro každé α ak, že hodnoy prvoních fakorů se vynásobí činielem (1+α ) Obecně lze vyjádři analýzu cilivosi NPV na změnu jednoho fakoru (např veličiny NOPA) ako NOPA (1 + α) Capial 1 WACC NPV (1 + α ) =, (6) = 1 (1 + WACC) kde α vyjadřuje relaivní odchylku, kerá může bý kladná nebo záporná Pokud bude posuzován vliv několika vsupních paramerů najednou, ak jde o vícefakorovou cilivosní analýzu, kerou lze vyjádři následujícím vzahem NPV NOPA ( 1+ α) Capial 1 ( 1+ β) WACC ( 1+ γ) ( 1+ α, 1+ β, 1+ γ ) =, (7) = 1 [ 1+ WACC ( 1+ γ) ] kde α, β, γ vyjadřují odchylky od vsupních hodno paramerů 32 Pyramidový rozklad NPV na bázi ukazaele Základní myšlenkou pyramidového rozkladu je posupný rozklad vrcholového ukazaele na ukazaele dílčí Jde o o vyčísli vlivy změn dílčích ukazaelů na změnu vrcholového ukazaele Pro rozklad se využívají zpravidla dvě základní vazby, adiivní a muliplikaivní vazby Při adiivních vazbách je kvanifikace vlivu deerminujících činielů jednoduchá Vyplývá o z oho, že při nich jsou přímo souměřielné absoluní rozdíly činielů Vyčíslení vlivů je pro všechny meody sejné a celková změna je rozdělena podle poměru změny ukazaele k celkové změně ukazaelů, a x i a = y x, (8) i a i přiom a i,0 i, resp a je hodnoa ukazaele i v době výchozí (index 0) a následné (index 1), i,1 a i = a i, 1 a i,0 Podle oho, jak je řešena muliplikaivní vazba, se rozlišují čyři meody: meoda posupných změn, meoda rozkladu se zbykem, logarimická meoda rozkladu, funkcionální meoda rozkladu, jejich odvození lze nají například v Zmeškal a kol (2004), Dluhošová (2006) Čisá současná hodnoa na bázi ekonomické přidané hodnoy je dána součem současných hodno v jednolivých leech realizace invesice

4 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2008 NPV = NPV = = = 1 = 1 = 1 (1 + ( 1+ WACC) NOPA Capial 1 WACC) WACC, kde NPV je čisá současná hodnoa na bázi, NOPA je zisk po zdanění, WACC jsou náklady na celkový kapiál, je celková doba živonosi invesice a předsavuje jednolivá léa živonosi invesice Výsledná NPV vyjádřená pomocí ukazaele je dána součem NPV v jednolivých leech živonosi invesice Pyramidový rozklad NPV na bázi je znázorněn na Obr 1 (9) Obr 1 - Pyramidový rozklad NPV na bázi NPV NPV 1 + NPV NPV ++ NPV NPV (1+WACC) - NOPA - Capial -1 WACC Capial -1 WACC Pro vyčíslení vlivů lze pak použí jednu z meod analýzy odchylek S ohledem na o, že indexy mohou bý záporné, je vhodné použí funkcionální meodu Na Obr 1 jsou prvoní činielé pyramidového rozkladu 33 Posaudi invesice Smyslem posaudiu je odhali a analyzova všechny vlivy, keré způsobily odchylku plánovaných od skuečně dosažených výsledků Jednou z možnosí analýzy vlivu je použií pyramidového rozkladu pro vyčíslení odchylek hodnoícího ukazaele V případě posaudiu, edy analýzy odchylek skuečnosi a plánu, je nuno zjisi změnu NPV a o jako rozdíl skuečné a plánové NPV, přičemž NPV je dána vzahem NPV = NPV NPV ( S ) NPV ( P), = (10) kde NPV (S) je čisá současná hodnoa dle skuečnosi v čase, NPV (P) je čisá současná hodnoy sanovená na základě plánu v čase, NPV je odchylka NPV skuečnosi a plánu uo celkovou odchylku lze pak vyjádři pomocí pyramidového rozkladu uvedeného na Obr1 dle vzahu (10) Pro vyčíslení vlivů lze pak použí jednu z meod analýzy odchylek

5 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září Aplikační čás Následující čás příspěvku je zaměřena na výpoče čisé současné hodnoy na bázi ekonomické přidané hodnoy Cílem je sanovi NPV invesice do nákupu moderní echnologie a analyzova rizikové fakory, keré ovlivňují velikos čisé současné hodnoy invesice Doba živonosi invesice je sanovena na 7 le, náklady na celkový kapiál (WACC) jsou 13% Ekonomická přidaná hodnoa je sanovena dle vzahu 1 a NPV dle vzorce 5 Výpoče NPV na bázi je uveden v ab 1 Položka NOPA Invesovaný kapiál WACC 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% Diskonní fakor 13% 0,8850 0,7831 0,6931 0,6133 0,5428 0,4803 0,4251 NPV Kumulovaná NPV ab1 - Výpoče NPV 41 Analýza cilivosi NPV na bázi ukazaele Mezi fakory, keré výrazně mohou ovlivni výši ekonomické přidané hodnoy paří ukazael NOPA, invesovaný kapiál, náklady na celkový kapiál a diskonní fakor Výsledné hodnoy NPV při změně jednolivých fakorů o paramer alfa jsou zachyceny na Obr % 0% 5% NPV(3) NPV(NOPA NPV NPV(WACC,DF) Obr 2 - Analýza cilivosi NPV Pokud je sledován pouze jeden fakor, ak je li α <0, dochází ke snížení veličiny NOPA, invesovaného kapiálu a WACC Vliv ěcho fakorů na výslednou NPV je různý Snížení veličiny NOPA působí na pokles NPV a naopak snížení osaních veličin znamená zvýšení NPV Pro účely éo analýzy, se vychází z předpokladu, že firemní náklady kapiálu jsou oožné s diskonní sazbou projeku, čím nižší jsou náklady kapiálu, ím je NPV projeku vyšší V případě vícefakorové analýzy plaí, že je li α > 0, ak změny všech ří fakorů působí na zvyšování NPV a pokud je α <0, ak dochází ke snižování NPV Analýzou cilivosi bylo zjišěno, že nejvěší vliv na NPV má ukazael NOPA, kerý je výrazně ovlivněn změnou ržeb a nákladů Působení ěcho fakorů je proichůdné

6 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září Pyramidový rozklad NPV na bázi ukazaele Pro výpoče pyramidového rozkladu čisé současné hodnoy na bázi ukazaele jsou vsupní daa uvedená v ab 1 Rozklad NPV bude proveden dle funkcionální meody a posup výpoču pyramidového rozkladu NPV za období je znázorněn na Obr 3 Ukazael NPV rozdíl výnos ,30681 vliv absoluní vliv relaivní ,1444% (1+WACC) ,7831 0, , ,1018-0, ,8839% ,2605% NOPA - (C WACC) , , ,6921% ,8082% Capial WACC ,00% 13,00% , ,8082% 0 0 % Obr 3 Pyramidový rozklad NPV - funkcionální meoda Při pyramidovém rozkladu je nuno vyčísli absoluní i relaivní vlivy NPV v jednolivých leech živonosi invesice Obr 4 zachycuje výši absoluních vlivů vybraných ukazaelů na NPV v jednolivých leech živonosi invesice

7 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září Invesovaný kapiál Náklady kapiálu NOPA diskonní fakor 2007/ / / / / /2011 Obr 4 Výše absoluních vlivů vybraných ukazaelů na NPV V jednolivých leech živonosi invesice mění pořadí vlivů vybraných ukazaelů Nejvěší poziivní vliv má invesovaný kapiál, avšak při rozkladu v leech 2007/2006 se projevil jeho záporný vliv na NPV, což bylo způsobeno výrazným zvýšením invesovaného kapiálu v roce 2007 Kladný vliv ukazaele NOPA byl nejvěší na začáku a na konci živonosi invesice, ale v dalších leech již nedocházelo k jeho změně Jednoznačně negaivní vliv má diskonní fakor Jeho výše je ovlivněna náklady kapiálu a časem, zn, že dochází k jeho posupnému snižování během doby živonosi invesice Náklady kapiálu se během živonosi nemění, což je způsobeno jejich neměnnou výši po celou dobu fungování invesice V případě, že firma bude zvažova různou výši nákladů kapiálu během doby živonosi, pak lze sledova aké vliv ohoo fakoru na výslednou hodnou NPV 43 Posaudi invesice - rozklad NPV na bázi ukazaele Posaudi invesice je proveden dle vzahu 10 a pro analýzu odchylek byla použia funkcionální meoda Výsledné hodnoy NPV v jednolivých leech živonosi invesice včeně absoluní odchylky NPV jsou znázorněny na Obr NPV - skuečnos NPV - plán odchylka NPV Obr 5 Skuečné a plánové hodnoy NPV,

8 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2008 V rámci posaudiu invesic je vhodné analyzova aké vývoj odchylek NPV v době živonosi invesice, viz Obr 5 Odchylky NPV dosahují v prvních leech živonosi invesice záporných hodno yo hodnoy jsou dány jednak změnou skuečné NPV oproi plánové a o především ve výši invesovaného kapiálu Na základě plánu měl bý kapiál invesován v prvních dvou leech, ale ve skuečnosi byl kapiál invesován jednorázově v prvním roce živonosi Právě ao změna způsobila nejvěší odchylku NPV V leech je parná rosoucí endence odchylky NPV, avšak ke konci živonosi invesice došlo opě k jejímu poklesu Vyčíslení absoluních a relaivních vlivů dílčích ukazaelů na výslednou hodnou NPV je zachyceno v ab 2 Vliv ukazaele na změnu NPV Vliv ukazaele Vliv absoluní změny Vliv relaivní změny v (%) Pořadí vlivu Invesovaný kapiál (capial) ,67% 4 Náklady kapiálu (WACC) ,40% 3 NOPA ,91% 1 Diskonní fakor ,65% 2 Celková odchylka ,28% ab 2 Vyčíslení absoluních a relaivních vlivů dílčích ukazaelů na výslednou Při analýze odchylek bylo zjišěno, že nejvěší poziivní vliv na změnu NPV invesice má ukazael NOPA a naopak nejvěší negaivní vliv má invesovaný kapiál Další fakory (náklady kapiálu a diskonní fakor) příliš výrazně neovlivňují výslednou odchylku NPV Při posaudiu invesic je důležié zaměři pozornos nejen na celkový vývoj odchylky parameru NPV, ale především na analýzu dílčích vlivů, zn posihnou všechny fakory, keré ovlivňují výslednou hodnou invesice Na Obr 6 je znázorněna absoluní odchylka vlivů jednolivých fakorů během živonosi invesice na NPV NPV invesovaný kapiál náklady kapiálu NOPA diskonní fakor Obr 6 Posaudi absoluní odchylky vlivů jednolivých fakorů v době živonosi invesice V jednolivých leech živonosi invesice se mění pořadí vlivů ukazaelů a nejvěší záporný vliv na NPV má v leech 2006 až 2008 invesovaný kapiál V jednolivých leech

9 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2008 živonosi invesice má však rozhodující kladný vliv odchylka ukazaele NOPA Vliv osaních fakorů není příliš významný 5 Závěr Invesiční rozhodování významně ovlivňuje podnikaelskou prosperiu firmy a předsavuje aké násroj a prosředek přispívající k růsu či poklesu hodnoy firmy Každé invesování je spojeno s rizikem a proo je nuno při hodnocení efekivnosi invesic analyzova rizikové fakory, keré mohou výrazně ovlivni hodnou invesice a ím i rozhodnuí zda invesici realizova Pro určení rizikových fakorů lze ve fázi přípravy projeku využí analýzu cilivosi nebo pyramidový rozklad invesičního kriéria, např NPV Pokud bude invesice již realizována, ak lze během provozní fáze využí posaudi invesice V příspěvku byla věnována pozornos analýze rizikových fakorů při využií různých přísupů Nejprve byla objasněna čisá současná hodnoa na bázi ukazaele a dále byla popsána meodologie cilivosní analýzy, pyramidového rozkladu a posaudiu V aplikační čási byla na reálných daech nejprve sanovena čisá současná hodnoa invesice na bázi ukazaele Pro analýzu fakorů, keré výrazně mohou ovlivni NPV v čase byla provedena analýza cilivosi projeku NPV na bázi ukazaele V případě hodnocené invesice bylo zjišěno, že velikos čisé současné hodnoy invesice sanovené na bázi ukazaele je výrazně ovlivněna změnou veličiny NOPA Procenní změna éo veličiny má nejvěší vliv na výslednou hodnou ukazaele a ím i na celkovou čisou současnou hodnou projeku Výše ukazaele NOPA je výrazně ovlivněna změnou ržeb a nákladů, keré souvisí s danou invesicí Působení ěcho veličin je proichůdné, zvýšení ržeb zvyšuje ukazael NOPA a zvýšení nákladů eno ukazael snižuje Při pyramidálním rozkladu NPV bylo zjišěno, že výsledná hodnoa NPV na bázi je výrazně ovlivněna několika fakory invesovaným kapiálem, ukazaelem NOPA, náklady kapiálu Vliv ěcho fakorů se mění během doby živonosi invesice Poziivní vliv má ukazael NOPA, invesovaný kapiál Naopak negaivně na NPV působí diskonní fakor V rámci posaudiu byla provedena analýza odchylek kriéria čisé současné hodnoy, kerá vycházela ze skuečných a plánových hodno Bylo zjišěno, že odchylka NPV se během doby živonosi invesice výrazně mění v čase V prvních leech živonosi invesice jsou záporné odchylky NPV způsobeny změnou invesovaného kapiálu V plánu se předpokládalo invesování kapiálu v prvních dvou leech, ale ve skuečnosi byl kapiál invesován jednorázově v prvním roce živonosi invesice V jednolivých fázích invesičního procesu lze využí různé přísupy pro analýzu rizikových fakorů Analýza cilivosi se využívá pro zjišění cilivosi změny vsupních paramerů na vrcholový ukazael Pro vniřní hodnocení projeku lze využí pyramidální rozklad, jehož smyslem je vyčísli změny jednolivých ukazaelů během doby živonosi invesice a analyzova jejich vlivy na výslednou hodnou invesice Během provozní fáze je vhodné uplani posaudi, kerý je zaměřen na analýzu vlivů, keré způsobily odchylku plánových od skuečně dosažených výsledků Jednou z možnosí analýzy vlivu je použií pyramidového rozkladu a vyčíslení odchylek hodnoícího ukazaele Včasné odhalení všech vlivů, keré působí na výslednou hodnou invesice může přispě ke zlepšení celého invesičního procesu v dané společnosi Lieraura [1] DAMODARAN, A Applied corporae finance WILEY, 1999

10 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2008 [2] DLUHOŠOVÁ, D Finanční řízení a rozhodování podniku Praha: EKOPRESS, 2006, 191 s ISBN [3] DLUHOŠOVÁ, D Přísupy k analýze finanční výkonnosi firem a odvěví na bázi meody Economic Value Added, Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, , roč 54 [4] FOR, J, SOUČEK, I Podnikaelský záměr a invesiční rozhodování Praha: GRADA, 2005, 356 s ISBN [5] KORÁB,V, PEERKA, J,REŽŃÁKOVÁ, M Podnikaelský plán Brno COMPUER PRESS, 2007, 216 s ISBN [6] LEVY, H, SARNA, M Kapiálové invesice a finanční rozhodování Praha: GRADA, s ISBN [7] MAŘÍKOVÁ, P, MAŘÍK, M Moderní meody hodnocení výkonnosi a oceňování podniku Praha: EKOPRESS, 2005, 164 s ISBN [8] RICHAROVÁ, D Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele Řízení a modelování finančních rizik Osrava: VŠB-U, Ekonomická fakula, 2006, 473 s ISBN [9] RICHAROVÁ, D Analýza odchylek NPV na bázi ukazaele a jeho využií při posaudiu invesic Finanční řízení podniků a finančních insiucí Osrava: VŠB-U, Ekonomická fakula, 2007, 300 s ISBN [10] RICHAROVÁ, D Pyramidový rozklad NPV na bázi ukazaele Brno: MZLU Brno, Provozně ekonomická fakula, 2007, 222 s ISBN [11] ZMEŠKAL, Z a kol Finanční modely 2 upravené vydání, Praha: EKOPRESS, 2004, 236 s ISBN [12] www Damodarancom Summary he paper is focused on he risk facor analysis of he invesmen projec valuaion on he basis of - ne presen value crierion Firs, ne presen value on he basis of crierion is described Nex, risk analysis on he basis of sensiiviy analysis is made, according o he pyramidal decomposiion and in he siuaion of posaudi In he end, advanages and disadvanages of mehods for risk analysis are described Analysis is made on real invesmen projec

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper o. 1/24 ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan Kubíček ISIU PRO EKOOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU VYSOKÁ ŠKOLA EKOOMICKÁ V PRAZE AKULA ÁROOHOSPOÁŘSKÁ

Více

Stanovení hodnoty podniku s ohledem na vliv vícefázovosti a flexibility

Stanovení hodnoty podniku s ohledem na vliv vícefázovosti a flexibility 5. mezinároní konference Finanční řízení ponik a finančních insicí Osrava ŠB-U Osrava, Ekonomická fakla, kaera Financí 7.-8. září 005 Sanovení honoy ponik s ohleem na vliv vícefázovosi a flexibiliy Dana

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. /003 Hyperbolické diskonování a jeho význam v ekonomickém modelování Michal Andrle Jan Brůha INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

Frézování - řezné podmínky - výpočet

Frézování - řezné podmínky - výpočet Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: Základy výroby 2 M. Geisová 10. červen 2012 Název zpracovaného celku: Frézování - řezné podmínky - výpoče Posup při určování řezných podmínek, výpoče řezné síly Fř, výkonu

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA)

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA) 19. února 2007 Přednáška 1 maeriály: přednášky zápoče: v průběhu semesr určiý projek na zápoče a na známku, kerá bude ke zkoušce zkouška: zadaný určiý problém, na něj zadaný určiý čas, zpracováván s využiím

Více

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice klíčová slova: penzijní sysémy reálná konvergence apreciace - míra výnosu ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan KUBÍČEK Úvod Obíže, do kerýc se dosává průběžně financovaný penzijní sysém (PAYG

Více

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky srana 02 svěový kongres srana 04 misr jan hus srana 07 nás baví vás bavi srana 12 misrovsví čr srana 13 nejlepší žáci 07 08 červenec srpen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3 Fyzikajekolemnás(Polohaajejízměny) Sudijní ex pro řešiele FO a osaní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Obsah Slovo úvodem 3 1 Popis polohy ělesa 4 1.1 Jednorozměrnýprosor.......................

Více

Důchodová reforma ve Spolkové republice roku 2001

Důchodová reforma ve Spolkové republice roku 2001 Důchodová reforma ve Spolkové repulice roku 2001 Ing. Rudolf F. Heidu, Deparmen of Law and Social Sciences, Mendel Universiy in Brno, rudi.heidu@seznam.cz Asrak Ve Spolkové repulice převažuje názor, že

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýzy časových řad Obsah Úvod... Teoreické základy pro aalýzu časových řad.... Základí pojmy..... Druhy časových řad..... Grafická aalýza.....3 Popisé charakerisiky... 4. Základí úpravy časových

Více

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat Vojěch Janoušek: III. Sascké zpracování a nerpreace analyckých da Úvod III. Zpracování a nerpreace analyckých da Sascké vyhodnocení analyckých da Zdroje chyb, přesnos a správnos analýzy Sysemacké chyby,

Více

ANALÝZA SPEKULATIVNÍCH OBCHODŮ S KOMODITAMI NA ZÁKLADĚ DETEKCE PARAMETRICKÝCH EXTRÉMŮ V ČASOVÝCH ŘADÁCH CEN

ANALÝZA SPEKULATIVNÍCH OBCHODŮ S KOMODITAMI NA ZÁKLADĚ DETEKCE PARAMETRICKÝCH EXTRÉMŮ V ČASOVÝCH ŘADÁCH CEN Trendy v podniání vědecý časopis Fauly eonomicé ZČU v Plzni ANALÝZA SPEKULATIVNÍCH OBCHODŮ S KOMODITAMI NA ZÁKLADĚ DETEKCE PARAMETRICKÝCH EXTRÉMŮ V ČASOVÝCH ŘADÁCH CEN Jiří Peší, Mara Šlehoferová ÚVOD

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

BETONOVÉ PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍTĚ

BETONOVÉ PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍTĚ BETONOVÉ PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍTĚ PROFIL BEST, a.s. BEST, a.s., je nejvěším českým výrobcem beonových savebních prvků pro venkovní a zahradní archiekuru. Byl založen ihned po pádu komunisického režimu v

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 6 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové sřechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé Svěová novinka SOL-R SOL-R nejpřizpůsobivější upevňovací sysém pro monáž solárních zařízení na průmyslové sřechy

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 56 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně Iveta Ratmanová

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

V TOMTO ÈÍSLE ÈÍSLO 10 (2/00) OCHRANA IN ORMACÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKACI ÈERVEN 2000 REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY OCHRANA IN ORMACÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKACI...

V TOMTO ÈÍSLE ÈÍSLO 10 (2/00) OCHRANA IN ORMACÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKACI ÈERVEN 2000 REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY OCHRANA IN ORMACÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKACI... ÈÍSLO 1 (2/) ÈERVEN 2 V TOMTO ÈÍSLE OCHRN IN ORMCÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKCI... 1 NOVINKY Øídicí rozhraní CI 13... 2 DIGITÁLNÍ KOMUNIKÈNÍ TECHNIK - DIGITL & COMMUNICTION TECHNOLOGY OCHRN IN ORMCÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKCI

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI Polcká ekonome 49:, sr. 58-73, VŠE Praha,. ISSN 3-333 Rukops ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI Josef ARL, Šěpán RADKOVSKÝ, Vsoká škola ekonomcká, Praha, Česká národní banka, Praha.

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava MODULOVANÉ SIGNÁLY. učební text. Zdeněk Macháček, Pavel Nevřiva

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava MODULOVANÉ SIGNÁLY. učební text. Zdeněk Macháček, Pavel Nevřiva Vysoká škola báňská Tehniká univerzia Osrava MODULOVANÉ SIGNÁLY učební ex Zdeněk Maháček, Pavel Nevřiva Osrava Reenze: Ing. Jiří Kozian, Ph.D. RNDr. Miroslav Liška, CS. Název: Modulované signály Auor:

Více

Obsah: OBSAH:...2 1 ÚVOD...3 2 FINANČNÍ ANALÝZA...4

Obsah: OBSAH:...2 1 ÚVOD...3 2 FINANČNÍ ANALÝZA...4 Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku Zpracovali: Vidlák Tomáš Zlámalová Věra Sedlák Michal Datum prezentace: 21. 4. 2005 V Brně dne...... P o d p i s Obsah: OBSAH:...2

Více

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů Analýza říjen 2004 Koncepce penzijní efomy hledání základních paameů Téma penzí neusále nabývá na významu. Takzvaný důchodový úče nespasily ani změny paameů povedené v ámci efomy veřejných ozpočů a hlavní

Více

3. POJIŠTĚNÍ OSOB (ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ)

3. POJIŠTĚNÍ OSOB (ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ) 3. POJIŠTĚÍ OSOB (ŽIVOTÍ POJIŠTĚÍ) 3.. EMOELOVÝ PŘÍSTUP 3... ekremeí řád vymíráí populace Úmrosí abulky a) Smr je áhodým jevem, kerý se pojišťuje pro účely ŽP sačí pracova s průměrými hodoami záko velkých

Více

Audit lokalit problémových pro cyklisty v centru Prahy (zjednodušeným postupem)

Audit lokalit problémových pro cyklisty v centru Prahy (zjednodušeným postupem) Audi lokali problémových pro cyklisy v cenru Prahy (zjednodušeným posupem) Vraislav Filler ve spolupráci s CPS (Tomáš Cach, Tomáš Prousek, Kvěoslav Syrový) verze. Teno dokumen obsahuje popis a výsledky

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t)

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t) čbní xy pro Elkrochnik Ing. Kindrá Alxandr Přchodové jvy Účlm éo knihy j nači sdny řši přchodové jvy v obvodch. řád yp a sznámi j s oricko problmaiko přchodových jvů v obvodch. řádů yp. Přchodové jvy v

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 1998c1990, 118 s. ISBN 80-860-7323-8.

MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 1998c1990, 118 s. ISBN 80-860-7323-8. Idenifiáor maeriálu: ICT 1 9 Regisrační číslo rojeu Název rojeu Název říjemce odory název maeriálu (DUM) Anoace Auor Jazy Očeávaný výsu Klíčová slova Druh učebního maeriálu Druh ineraiviy Cílová suina

Více

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302 7.. Vzájemná oloha aramericky yjádřených římek I Předoklady: 70 Pedagogická oznámka: Tao hodina neobsahje říliš mnoho říkladů. Pos elké čási sdenů je oměrně omalý a časo nesihno sočía ani obsah éo hodiny.

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Pof. ng. Mloš Mařík, CSc. ng. Pavla Maříková, CSc. RENTABLTA NVESTC A PORAČUJÍCÍ HODNOTA PŘ OCEŇOVÁNÍ PODNU Článek byl zpacován jako součás výzkumného záměu MSM 638439903 Rozvoj fnanční a účení eoe a její

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Vliv daně z příjmů a daně z přidané hodnoty na riziko reálných investic

Vliv daně z příjmů a daně z přidané hodnoty na riziko reálných investic Vliv daně z příjmů a daně z přidané hodnoty na riziko reálných investic Iveta Ratmanová, Ondřej Fasora 1 Abstrakt I přes snahy o zajištění efektivnosti daňových systémů je chování ekonomických subjektů

Více

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu 4. přednáška 4. 4. Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu Finanční analýza nachází své využití i na trhu cenných papírů. Tzv. fundamentální analýza cenných papírů si klade za cíl stanovení vnitřní

Více

1 Běžný účet, kontokorent

1 Běžný účet, kontokorent 1 Běžný účet, kontokorent Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu klientových financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientovi hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého

Více

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Martina Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na popis podstaty a postupu použití metody míry solventnosti jako jedné z metod měření

Více