závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741"

Transkript

1 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: Věc: ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. Identifikační údaje: Název: Hluboká nad Vltavou Kapacita a charakter záměru: Předmětem posuzovaného záměru je realizace rekreačního přístavu na levém břehu Vltavy v místě původního koryta ve vzdutí jezu Hluboká nad Vltavou na ploše cca m2. Účelem stavby je vybudovat trvalý přístav pro malá plavidla a dále vybudovat stání osobní lodní dopravy na řece. K dispozici bude 73 stání pro malá plavidla, jedno stání pro osobní loď vpřístavu a jedno stání pro osobní lodní dopravu na řece. Přístav umožní napojení stojících plavidel na rozvod elektrické energie, vodu a zajistí možnost spouštění lodí na vodní hladinu. V rámci realizace přístavního bazénu ve stávajícím meandru řeky Vltavy dojde k odtěžení materiálu vpředpokládaném množství m3. Dále bude odtěženo cca 30 m jižní části středového ostrova o celkové délce cca 125 m. Vodní plocha přístavního bazénu bude činit m2. V návaznosti na přístavu budou městem Hluboká nad Vltavou realizovány cyklostezky k mostu a k přístavišti, opěrná zeď nábřeží, náhradní výsadba stromů,přeložka kanalizace, zpevněná plocha navazující na opěrnou zeď a rampu pro spouštění plavidel a parkoviště pro potřeby základního provozu přístavu v rozsahu 70 parkovacích míst. Realizace těchto doprovodných staveb je také předmětem posouzení. Umístění: kraj: Jihočeský Stránka 1

2 závěr zj říz obec: Hluboká nad Vltavou kat. území: Hluboká nad Vltavou Oznamovatel: Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184, Praha 3 IČ: II. Souhrnné vypořádání připomínek: V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru Hluboká nad Vltavou doručena 4 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, OI České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí a Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví). Česká inspekce životního prostředí, OI České Budějovice z hlediska ochrany ovzduší upozorňuje, že vprůběhu výstavby dojde k zatížení emisemi znečišťujících látek, jednak při provádění zemních prací (TZL) a dále provozem stavebních mechanizmů (CO, NOx, VOC, benzen). Je třeba zajistit minimalizaci těchto emisí vhodnými opatřeními např. používání stavebních mechanismů a nákladních automobilů v odpovídajícím technické stavu a provedení stavebních prací v co nejkratším termínu. Z hlediska odpadového hospodářství ČIŽP upozorňuje na skutečnost, že pokud výkopová zemina vzniklá při stavebních úpravách nebude zpětně využita v rámci tohoto záměru, je nutné ji posuzovat v souladu s ustanovením 2 odst.1 písm. i) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, resp. dle přílohy č. 9 k zákonu č. 185/2001 Sb., o Stránka 1 odpadech. V případě, že vytěžená zemina nevyhoví limitním koncentracím pro ukazatele uvedené v příloze č.9 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a bude předávána jinému subjektu na skládku či využita k rekultivaci, bude nutné s ní nakládat jako s odpadem v souladu s vyhláškou č. Stránka 2

3 294/2005 Sb. závěr zj říz Toto upozornění odkazuje na zákonné povinnosti a nemá charakter připomínky. Z hlediska ochrany přírody ČIŽP pro realizaci záměru upozorňuje, že v souvislosti s prováděním preventivních opatření v podobě sběrua přemisťování zvláště chráněných mlžů, je nutná výjimka ze zákazů zvláště chráněných živočichů ( 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), vyplývající ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů ( 50 zákona č. 114/1992 Sb.). Z hlediska ochrany vod ČIŽP upozorňuje na skutečnost, že odvádění srážkových vod z parkoviště do řeky Vltavy musí být zabezpečeno odlučovačem ropných látek. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ve svém vyjádření uvádí, že v oznámení není vyhodnocena hluková zátěžzpředpokládaného provozu lodní dopravy. V kapitole B.III.4. Hluk a vibrace, příp. D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo je pouze odkaz na orientační výpočet hluku z parkoviště přístavu, resp. odkaz na orientační výpočet hluku ze stavební činnosti. Navržené objekty v rámci posuzovaného záměru umožní provoz, který je zdrojem hluku, a proto je nutno zajistit, aby nedocházelo k překročení limitů stanovených nař. vl. č. 148/2006 Sb. pro jednotlivé chráněné prostory. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění, bude akce posouzena ve stádiu dokumentace pro územní řízení. KHS Jč. kraje bude požadovat, aby vyhodnocení hluku z lodní dopravy a navazujícího parkoviště bylo součástí této dokumentace. Podmínka zpracování hlukové studie v navazujících řízeních převzata do závěrů Stránka 3

4 závěr zj říz Magistrát města České Budějovice z hlediska vodního hospodářství sděluje, že stavba přístavu bude předmětem vodoprávního řízení. Z hlediska ochrany přírody Magistrát města České Budějovice uvádí, že vodní toky jsou ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění dle 4 odst. 2 významné krajinné prvky (VKP), pro jakýkoliv zásah do VKP je nutno závazné stanovisko odboru životního prostředí, které předchází vydání územního rozhodnutí. Zásahy do VKP se musí minimalizovat, aby se tak nenarušila funkce VKP jako takového. Upozornění odkazuje zákonné povinnosti a nemá charakter připomínky. Z hlediska ochrany lesa, zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší a odpadů nemá Magistrát města České Budějovice žádné připomínky a se záměrem souhlasí. Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví z hlediska ochrany přírody a krajiny uvádí, že podle předložených podkladů se v trase záměru vyskytují tyto druhy zvláště chráněných rostlin a živočichů, jejichž biotop by mohl být záměrem dotčen: škeble rybničná (Anodonta cygnea). Ostatní druhy uvedené v dokumentaci (hohol severní, kavka obecná, kvakoš noční a vlaštovka obecná) byli na lokalitě zastiženy jednorázově,připřeletu nebo lovu potravy, a realizací záměru nedojde k dotčení jejich biotopu. V případě škeble rybničné je tedy v souladu s ust. 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nutné vydání výjimky z ochranných podmínek stanovených v ust. 49 a 50 zákona č. 114/1992 Sb. O vydání výjimky požádá investor nebo jeho zplnomocněný zástupce s dostatečným předstihem před zahájením prací. III. Závěr: Záměr Hluboká nad Vltavou naplňuje dikci bodu 10.9 kategorie II zákona. Proto bylo dle 7 zákona provedeno zjišťovací řízení za účelem zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona. Stránka 4

5 závěr zj říz Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle 22 zákona k závěru, že záměr Hluboká nad Vltavou nemá významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona, Stránka 2 za těchto podmínek: a) pro fázi přípravy stavby -v navazujících řízeních zpracovat hlukovou studii pro vyhodnocení hluku z lodní dopravy a navazujícího parkoviště, -s dostatečným předstihem před zahájením prací zažádat o vydání výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, -stanovit způsob využití nebo uložení materiálů z prohrábek ramene Vltavy a výkopové zeminy ze stavby parkoviště a cyklostezek, -důkladně zpracovat problematiku odvodu dešťových vod z parkoviště za použití odlučovače ropných látek, -zpracovat havarijní plán pro případ uniku ropných látek, -zpracovat zásady organizace výstavby (ZOV) pro realizaci jednotlivých staveb. Součástí ZOV bude časový harmonogram prací zajišťující dodržení hlukových limitů, stanovení přepravních tras pro dopravu stavebních materiálů a vytěženého materiálu z prohrábek, b) pro fázi realizace stavby -preferovat realizaci prohrábek za vypuštěného stavu přístavního bazénu, na základě výjimky z ochranných podmínek zvláště Stránka 5

6 závěr zj říz chráněných druhů vysbírat jedince mlžů, mlže přemístit do blízkého úseku řeky Vltavy, který nebude prohrábkami dotčen, -při realizaci jednotlivých staveb postupovat podle schválených zásad organizace výstavby (ZOV), -kácení dřevin provést v nezbytném rozsahu dle přílohy studie Předprojektová příprava dokumentace pro územní rozhodnutí, Pöyry Environment, a.s. Sdružení Přístav Hluboká, březen 2010 mimo vegetační sezónu, tj. v období říjen březen, -materiál vytěžený při prohrábkách a výkopovou zeminu ze stavby parkoviště a cyklostezek odvážet po stanovených přepravních trasách na místo využití nebo uložení, -stavební mechanismy a nákladní automobily udržovat v odpovídajícím technickém stavu, pravidelnou kontrolou techniky i staveniště předcházet haváriím způsobeným únikem ropných látek, -vpřípadě uniku ropných látek na staveništi postupovat podle havarijního řádu, sanaci havárie svěřit odborné firmě, -jako kompenzaci za vykácení zeleně realizovat náhradní výsadbu dřevin na plochách zeleně v areálu přístavu, případně v navazujícím území, vhodné jsou listnaté stromy, které kolem řeky v území přirozeně rostou, c) pro fázi provozu -provádět pravidelnou kontrolu přístavu za účelem včasného odhalení případného úniku ropných látek, -vpřípadě úniku ropných látek zamezit šíření kontaminace a postupovat dle schváleného havarijního plánu, -odpovídajícím způsobem pečovat o vysazené dřeviny, za uhynulé jedince zajistit včasnou dosadbu, -dešťové vody z parkoviště odvádětpřes odlučovač ropných látek. Odůvodnění: Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru, umístění záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů Stránka 6

7 závěr zj říz záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Příslušný úřad obdržel k oznámení celkem 4 vyjádření. Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. Všechny oprávněné požadavky, vyplývající z těchto vyjádření, jsou ve formě podmínek uvedeny v závěru Stránka 3 Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů. Ing. Karel Černý vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Došlá vyjádření (v příloze): 1. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze dne Vyjádření Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne Vyjádření Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí ze dne Vyjádření Krajský úřad -Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne Stránka 4 Stránka 7

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 27. 03. 2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 166460/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 166460/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Moravských Budějovicích..2013

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo Obce Výprachtice jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-1117603/2014/OZP/VI/EIA/937-4a/Lin Bc. Linda / 236005911 16.02.2015

SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-1117603/2014/OZP/VI/EIA/937-4a/Lin Bc. Linda / 236005911 16.02.2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-1117603/2014/OZP/VI/EIA/937-4a/Lin Bc. Linda / 236005911 16.02.2015

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více