Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, Liberec 1, P.O.Box 141

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141"

Transkript

1 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, Liberec 1, P.O.Box 141 Regionální program řešení problematiky HIV/AIDS v Libereckém kraji pro rok 2007 s výhledem na roky Úvod Regionální program vychází z Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let , který vychází z Usnesení vlády ČR č. 47/1990, kterým byl schválen Národní program prevence AIDS. Základním cílem regionálního programu je co nejvíce omezit další šíření nákazy HIV/AIDS v populaci Libereckého kraje a její dopad ve všech sférách společnosti, kterých se dotýká. Program prevence je zaměřen na následující skupiny: 1. na obecnou populaci. 2. na gravidní ženy (s ohledem na riziko přenosu HIV z matky na dítě). 3. na jednotlivé skupiny s rizikovým chováním nebo skupiny ve vyšším riziku, definované jako: a) skupiny ve vyšším riziku infekce HIV (gay komunita, osoby poskytující sexuální služby za úplatu, uživatelé drog, pacienti s pohlavně přenosnými infekcemi, osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody); b) skupiny rizikové z hlediska sociokulturních charakteristik (bezdomovci, migranti přicházející ze zemí s vysokým výskytem HIV/AIDS, sociálně vyloučené romské komunity); c) osoby v rizikových situacích (např. osoby cestující do oblasti s vysokým výskytem HIV infekce); d) osoby z institucí výchovných a vzdělávacích, kde jsou kolektivy mladých (školy); e) osoby ve vyšším riziku z důvodů profesionálních nebo zdravotních (zdravotníci, pracovníci tetovacích salonů, příjemci transfúzních přípravků apod.). 4. na dárce krve a jejích složek, orgánů, včetně krvetvorných buněk, tkání a spermatu. 5. na HIV pozitivní osoby. Základní prioritou zůstává prevence a preventivní programy, zaměřené na shora uvedené cílové skupiny, s cílem dosáhnout jejich informovanosti a zejména takové změny v chování, které povedou k omezení dalšího šíření infekce HIV. Důležitým úkolem v rámci tohoto programu je i propagace a podpora účelného HIV testování a zkvalitnění provádění před- a potestového poradenství v rámci vyšetření HIV protilátek. Situace v Libereckém kraji K bylo na území Libereckého kraje registrováno celkem 23 případů infekce HIV/AIDS (relativně na 1 mil. obyvatel 53,6). Klinicky v 18ti případech asymptomatické klinické stadium, u 2 symptomatické non AIDS klinické stadium a u 3 klinické stadium AIDS. V celé ČR bylo ke stejnému datu registrováno 878 případů (relativně na 1 mil. obyvatel 85,5) z toho 530 jako asymptomatické klinické stadium, 149 jako symptomatické non AIDS klinické stadium a 199 jako AIDS stadium. 2. Zhodnocení dosavadních aktivit Tel. : Fax: IČ: Strana 1 (celkem 7)

2 Program prevence AIDS byl na Liberecku zahájen v roce Na OHS v Liberci vznikla poradna pro prevenci AIDS, tzv. Centrum pomoci a prevence AIDS. V témže roce začala také realizace projektu oddělení veřejného zdraví OHS Liberec, který využíval peer skupiny pro prevenci AIDS ve spolupráci s preventivném a krizovým centrem LOKUS L. Program byl zaměřen vedle problematiky AIDS i na související rizika sexuální chování, kouření a alkohol. V současné době existuje v Libereckém kraji 5 telefonických linek AIDS, na 3 místech je možné požádat o odběr krve na zjištění infekce virem HIV s poradenstvím, je realizován peer program a prostřednictvím řady neziskových organizací osvětová činnost týkající se problematiky HIV/AIDS. Oprávnění provádět vyšetření protilátek anti HIV1/2 má 5 pracovišť v kraji transfúzní oddělení Krajské nemocnice Liberec, p.o,. hematologické a transfúzní oddělení Masarykovy městské nemocnice Jilemnice, oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, p.o., oddělení klinických laboratoří Nemocnice v Semilech a oddělení klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice Turnov. 3. Zajištění v podmínkách Libereckého kraje V souladu s Usnesením vlády ČR č. 47/1990 k prevenci nákazy HIV/AIDS je problematikou koordinace celého programu pověřen na Ministerstvu zdravotnictví hlavní hygienik ČR. Při MZ ČR je vytvořen poradní orgán, kterým je Národní komise pro řešení problematiky HIV/AIDS v ČR. V kraji koordinuje aktivity na úseku HIV/ AIDS Krajská hygienická stanice. Postup při zjištění HIV pozitivity, léčení, prevenci nákazy HIV/AIDS je upraven Metodickým návodem k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice, který byl publikován ve Věstníku MZ ČR č 8/2003 ze č.j. HEM Spádové AIDS Centrum pro občany z Libereckého kraje - AIDS Centrum Ústí nad Labem. Na plnění úkolů v oblasti řešení problematiky HIV/AIDS se podílejí v rámci kraje zdravotnická zařízení, spolupracujícící s NRL AIDS Státního zdravotního ústavu na úseku laboratorní diagnostiky a epidemiologického monitorování HIV/AIDS, KHS na úseku státního zdravotního dozoru v oblasti HIV/AIDS, Zdravotní ústav se sídlem v Liberci na úseku prevence, dermatovenerologická oddělení a ambulance na úseku léčby osob s ostatními pohlavně přenosnými nákazami. Plnění programových aktivit se dále účastní nestátní organizace zřizované Libereckým krajem, jako např. K-centrum Liberec, Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi, Linka důvěry v Liberci, Dům dětí a mládeže Vikýř v Jablonci nad Nisou apod. nebo zřizované obcemi např. Poradní a setkávací centrum Frýdlant, občanská sdružení (o.s. Pasant K-centrum Česká Lípa) nebo obecně prospěšné společnosti (Maják o.p.s. Liberec) a další. 4. Problémy 1. V rozporu s metodickým opatřením HEM Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice NRL AIDS v případě pozitivity nehlásí výsledek testu epidemiologovi KHS, AIDS centra, která převzala HIV pozitivní osobu do své dispenzární péče neposílá na vědomí epidemiologovi KHS Hlášení nového případu HIV pozitivity. 2. Problematika prevence HIV/AIDS je na tolik obsáhlá, že by si zasloužila v kraji jednu osobu, která by se věnovala pouze této problematice a koordinovala ji. Pokládáme za nutné, aby v rámci připravované systemizace míst správního úřadu bylo s touto funkcí počítáno při plánování oboru epidemiologie. 3. Není zajištěna poradna HIV/AIDS včetně vyšetřování protilátek anti HIV ve všech okresech Libereckého kraje. ZÚ se sídlem v Liberci zajišťuje pouze v okresech Liberec a Česká Lípa. Strana 2 (celkem 9)

3 5. Hlavní cíle a prostředky k jejich dosažení Mezi hlavní strategické cíle počítáme následující dva: 1. Zabránit vzniku a šíření HIV infekce prostřednictvím: a) prevence sexuálního přenosu HIV b) prevence přenosu HIV transfúzními přípravky, krevními deriváty a při injekčním užívání drog c) prevence přenosu HIV z matky na dítě/plod 2. Omezit dopad HIV infekce na jednotlivce i společnost prostřednictvím: a) zajištění péče a sociální pomoci pro HIV pozitivní osoby a jejich rodiny b) podpory akcí a aktivit, směřujících ke snížení sociálních a ekonomických dopadů epidemie HIV/AIDS na společnost. 6. Konkrétní aktivity vedoucí k dosažení strategických cílů programu A) AKTIVITY NA ÚSEKU PODPORY BEZPEČNĚJŠÍHO SEXU 1) Preventivní kampaně zaměřené na širokou veřejnost s cílem dosáhnout zvýšení znalostí o významu bezpečnějšího sexu v prevenci HIV/AIDS a změny sexuálního chování s využitím odborných článků, besed, výchovných akcí, televizních a rozhlasových šotů, distribuce tištěného materiálu Uživatel: široká veřejnost. Poskytovatel: Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Středisko výchovné péče Čáp Liberec, Maják o.p.s. Liberec, Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, o.s. Pasant (K-centrum) Česká Lípa, Městský úřad Frýdlant. Kritéria hodnocení: počet akcí a jejich sledovanost a popř. ohlas na ně. 2) Zdravotně výchovné působení na vybrané populační skupiny se zvýšeným rizikem nákazy HIV/AIDS (muži mající sex s muži, osoby poskytující sex za peníze a jejich klienti, injekční i neinjekční uživatelé drog, osoby z marginálních skupin populace, klienti dermatovenerologických oddělení) s cílem omezit přenos HIV/AIDS sexuální cestou a injekční aplikací drog u osob drogově závislých s využitím mediálních prostředků, poradenských středisek, speciálních terénních programů (tzv. streetwork a outreach ), s využitím peer programů, individuálního poradenství, cílených preventivních programů apod. Uživatel: muži mající sex s muži, osoby poskytující sex za peníze a jejich klienti, injekční i neinjekční uživatelé drog, osoby z marginálních skupin populace, klienti dermatovenerologických oddělení. Poskytovatel: o.s. Pasant (K-centrum) Česká Lípa, K centrum Liberec, Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje realizace projektu z Strana 3 (celkem 9)

4 dotačního programu Národní program zdraví-projekty podpory zdraví. Prevence infekčních nemocí u rizikových skupin obyvatel. Kritéria hodnocení: počet akcí a účast na nich, počet letáků, brožur, počet konzultací v poradenských střediscích, počet peer aktivit, počet streetwork aktivit/aktivistů. 3) Realizace výchovy ke zdraví včetně prevence HIV/AIDS a ostatních pohlavně přenosných nákaz, včetně aspektů behaviorálních a psychoterapeutických, ve výuce na základních a středních školách a v pre- a postgraduální přípravě pedagogů. Uživatel: žáci, studenti, pedagogové Poskytovatel: ředitel školy ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, zdravotním ústavem, neziskovými organizacemi. Termín: do a dále ve 2letých intervalech. Kritéria hodnocení: zpráva předložená řediteli škol Krajské hygienické stanici LK. 4) Peer programy ve výchově mládeže směřující k omezení dalšího šíření HIV/AIDS Uživatel: mládež v Libereckém kraji Poskytovatel: Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Liberec, Středisko výchovné péče Čáp Liberec, ředitelé škol. Kritéria hodnocení: roční monitoring preventivních aktivit v Libereckém kraji. 5) Podpora činnosti poradenských center, linek pomoci AIDS a dalších odběrových, testovacích a informačních míst Uživatel: široká veřejnost. Poskytovatel: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje ÚP Liberec a Česká Lípa, Zdravotní ústav se sídlem v Liberci Liberec a oddělení v České Lípě, sexuologická ordinace při psychiatrickém oddělení Krajské nemocnice Liberec, Oddělení klinické biochemie a hematologie nemocnice Jablonec nad Nisou, K centrum Liberec, o.s. Pasant (K-centrum) Česká Lípa. Kritéria hodnocení: roční monitoring preventivních aktivit v Libereckém kraji. 6) Podpora zajištění prevence a léčby HIV/AIDS a ostatních pohlavních nákaz u osob ve výkonu vazby a trestu a u zaměstnanců Vězeňské služby ČR formou poskytování Strana 4 (celkem 9)

5 informací, poradenství a bezplatného dobrovolného HIV testování, zajištění dostupnosti kondomů v těchto zařízeních Uživatel: osoby ve výkonu vazby a trestu a u zaměstnanci Vězeňské služby ČR. Poskytovatel: ředitelství Vězeňské služby ČR (Věznice Liberec, Rýnovice a Stráž pod Ralskem) ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje. Kritéria hodnocení: podíl osob ve výkonu vazby a trestu, kteří byli informováni a popř. u kterých bylo provedeno testování, podíl zařízení s dostupnými kondomy. B) AKTIVITY NA ÚSEKU DOSTUPNOSTI A POUŽÍVÁNÍ KONDOMŮ 1) Podpora používání kondomů a jejich distribuce na vhodných místech a pro populační skupiny se zvýšeným rizikem nákazy. Uživatel: populační skupiny se zvýšeným rizikem nákazy. Poskytovatel: Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, K centrum Liberec, o.s. Pasant (K-centrum) Česká Lípa. Kritéria hodnocení: roční monitoring preventivních aktivit v Libereckém kraji. C) AKTIVITY NA ÚSEKU ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉ PÉČE O OSOBY S POHLAVNĚ PŘENOSNÝMI INFEKCEMI 1) Zajištění důsledného hlášení, řádného léčení, epidemiologického šetření a sběru statistických dat pohlavně přenosných infekcí (PPI), zajištění státního dozoru v oblasti PPI v celém Libereckém kraji Uživatel: osoby s PPI a kontakty osob s PPI Poskytovatel: dermatovenerolog - krajský konzultant a okresní konzultanti pro dozor nad pohlavními nákazami, NRL pro diagnostiku syfilis a epidemiolog KHS LK. Kritéria hodnocení: průběžně do roku Kritéria hodnocení: porovnání počtu hlášených PPI s počty laboratorních záchytů na území Libereckého kraje, nalezení nehlášených případů, počty hlášených a aktivně vyhledaných, poměr kontaktů a zdrojů onemocnění a uplatnění odpovídajících opatření. 2) Kontrola dodržování závazných předpisů, týkajících se pohlavně přenosných infekcí. Poskytovatel: krajský konzultant a okresní konzultanti pro dozor nad pohlavními nákazami ve spolupráci s epidemiologem KHS LK. Strana 5 (celkem 9)

6 Termín: průběžně. Kritéria hodnocení: zjištěná porušení, vyvozené důsledky a přijatá opatření. 3) Šíření zásad ochrany a nebezpečí z pohlavně přenosných infekcí se zdůrazněním řádné diagnózy a odborného postupu léčby s využitím péče dermatovenerologů. Uživatel: široká veřejnost Poskytovatel: krajský konzultant a okresní konzultanti pro dozor nad pohlavními nákazami ve spolupráci s masmedii. Termín: průběžně ročně. Kritéria hodnocení: počet akcí, typ akcí, materiály. D) AKTIVITY NA ÚSEKU ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÝMI TRANSFÚZNÍMI PŘÍPRAVKY A KREVNÍMI DERIVÁTY 1) Podpora bezplatného dárcovství a výchovných programů, provozování Národního registru transfúzní služby (registr osob vyřazených z dárcovství) Uživatel: široká veřejnost Poskytovatel: ČČK a zdravotnická zařízení Libereckého kraje. Termín: průběžně. Kritéria hodnocení: procento bezplatných odběrů/dárců, procento HIV+ vzorků. 2) Zajištění dostupnosti z hlediska HIV/AIDS bezpečných transfúzních přípravků a krevních derivátů Poskytovatel: transfúzní oddělení Krajské nemocnice Liberec, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici. Termín: průběžně. Kritéria hodnocení: nulový výskyt případů podání netestovaného transfúzního přípravku a nebo protivirově neošetřeného krevního derivátu. E) AKTIVITA NA ÚSEKU ZAJIŠTĚNÍ ASEPTICKÝCH PODMÍNEK VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A V DALŠÍCH ZAŘÍZENÍCH (NAPŘ. TETOVÁŽNÍ SALÓNY) PŘ INVAZIVNÍCH VÝKONECH, U KTERÝCH DOCHÁZÍ K PORUŠENÍ KŮŽE, PŘI CHIRURGICKÝCH A STOMATOLOGICKÝCH VÝKONECH Strana 6 (celkem 9)

7 1) Zajištění, aby i nadále ve všech zdravotnických a dalších zařízeních, kde se provádí invazivní výkony a zachází s lidským biologickým materiálem, byla dodržována a kontrolována bezpečnost práce dle platných předpisů Uživatel: personál zdravotnických zařízení, zákazníci zařízení, kde se provádějí invazivní výkony Poskytovatel: provozovatelé příslušných zařízení. Kritéria hodnocení: výsledky státního zdravotního dozoru v těchto zařízeních. F) AKTIVITA NA ÚSEKU PREVENCE HIV/AIDS U INJEKČNÍCH UŽIVATELŮ DROG, KTEŘÍ SETRVÁVAJÍ NA JEJICH INJEKČNÍ APLIKACI 1) zkvalitnění sítě zařízení provádějících výměnné programy injekčních stříkaček a jehel Uživatel: injekční uživatel drog. Poskytovatel: K centrum Liberec, o.s. Pasant (K-centrum) Česká Lípa. Termín: průběžně. Kritéria hodnocení: počet zařízení realizujících výměnné programy. G) AKTIVITA NA ÚSEKU PREVENCE HIV/AIDS U GRAVIDNÍCH ŽEN 1) V rámci těhotenského poradenství poskytování informací o prevenci vertikálního přenosu HIV/AIDS a o možnosti snížení rizika infekce plodu antiretrovirovou profylaxí ve spolupráci s AIDS centry a zajištění vyšetřování gravidních žen na HIV protilátky (zákon č. 258/2000 Sb.). Uživatel: těhotné ženy. Poskytovatel: prenatální poradny, Lékařská společnost pro gynekologii a porodnictví. Termín: průběžně. Kritéria hodnocení: procento HIV+ žen, které dostávají antiretrovirovou profylaxi ke snížení rizika přenosu HIV z matky na dítě. H) AKTIVITY NA ÚSEKU ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE O HIV POZITIVNÍ Strana 7 (celkem 9)

8 1) Zkvalitnění spolupráce a komunikace mezi pracovníky AIDS center a epidemiology a venerology s cílem účasti na epidemiologickém šetření Realizuje: epidemiolog KHS LK ve spolupráci s dermatovenerology. Kritéria hodnocení: podíl epidemiologických šetření zajišťovaných orgánem ochrany veřejného zdraví a venerology. Indikátory k hodnocení úspěšnosti plnění bodu 6 : A. Podíl osob ve věku let, které mají znalost alespoň o dvou způsobech snížení rizika přenosu HIV sexuální cestou a kteří odmítají falešné představy o šíření infekce HIV by měl do r představovat alespoň 97% (indikátor UNGASS č. 7, cíl UNAIDS - 95% do r. 2010). B. Podíl osob ve věku let, které měly více než jednoho nahodilého sexuálního partnera v posledních 12 měsících by měl do r představovat u žen maximálně 35% a u mužů maximálně 55% (WHO indikátor PI 4). C. Podíl osob ve věku let, které použily kondom při posledním sexuálním styku s nahodilým sexuálním partnerem (indikátor UNGASS č. 8) by měl dosáhnout alespoň 50%. D. Procento škol s vyškolenými učiteli v problematice HIV/AIDS a procento škol kde probíhala výuka zaměřená na prevenci HIV/AIDS prováděná vyškoleným pedagogem v posledním školním roce (indikátor UNGASS č. 1). E. Procento nemocných s pohlavně přenosnými nemocemi, které jsou správně diagnostikovány, léčeny a je jim poskytnuto odpovídající poradenství (indikátor UNGASS č. 3). F. Procento injekčních uživatelů drog, kteří se chovají způsobem, který omezuje riziko přenosu HIV (indikátor UNGASS č. 6). G. Procento HIV+ gravidních žen, které dostávají antiretrovirovou profylaxi ke snížení rizika přenosu HIV z matky na dítě (indikátor UNGASS č. 4). H. Procento osob s pokročilou HIV infekcí, které jsou léčeny kombinovanou antiretrovirovou terapií (indikátor UNGASS č. 5). Sledování indikátorů zajišťuje MZ, ve spolupráci s dalšími resorty a organizacemi. 7. Technické podmínky nezbytně nutné k zabezpečení úkolů a aktivit programu 1) Koordinace aktivit na úseku HIV/AIDS Zodpovídá: krajský epidemiolog. Termín: průběžně do roku Kritéria hodnocení: zprávy o aktivitách za uplynulý rok - Hlášení KHS o činnosti na úseku prevence HIV/AIDS. Strana 8 (celkem 9)

9 8. Monitorování a hodnocení efektivity Monitorování a hodnocení efektivity programu a jeho součástí je významnou a nezbytnou součástí programu, jeho výsledky umožňují program vhodným a účelným způsobem průběžně doplňovat a upravovat. K tomu, aby mohl být program monitorován, musí existovat systém toku informací o plnění programu a jeho součástí, systém vyhodnocování a zpětného toku informací o výsledcích plnění programu. Zdroj informací o efektivitě programu: 1.Výsledky monitorování HIV/AIDS Přehled o vývoji epidemiologické situace na základě nově hlášených případů HIV+, počtu žijících a počtu zemřelých osob s HIV/AIDS Přehled o počtech osob v péči AIDS center, dle stavu k daného roku 2. Výsledky monitorování povinně hlášených pohlavně přenosných nákaz 3. Monitoring preventivních aktivit v oblasti HIV/AIDS přehled o činnosti linek pomoci HIV/AIDS přehled o činnosti poraden HIV/AIDS vrstevnické programy a terénní sociální programy (streetwork) jiné preventivní aktivity pro cílové skupiny ediční a publikační činnost ostatní preventivní aktivity přehled o činnosti nevládních organizací v oblasti HIV/AIDS 4. Hodnocení indikátorů plnění úkolů Zpracovala: MUDr. Jana Prattingerová MUDr. Michaela Sochorová červen 2006 Přílohy: Tabulka 1 Pracoviště Krajské hygienické stanice Libereckého kraje činná v prevenci HIV/AIDS Tabulka 2 Zdravotnická zařízení činná v problematice HIV/AIDS a uživatelů drog Tabulka 3 Nezdravotnická zařízení činná v drogové problematice a prevenci HIV/AIDS Tabulka 4 Vězeňská zařízení, domovy pro bezdomovce a matky s dětmi Tabulka 5 Registrovaná tetovací studia Strana 9 (celkem 9)

1. Hlavní strategické cíle programu

1. Hlavní strategické cíle programu III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 2012 (dále jen program) Veškeré aktivity programu musí vycházet z následujících principů: - musí být v souladu s cíli

Více

Regionální program problematiky HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji

Regionální program problematiky HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji Regionální program problematiky HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji OBSAH: 1. Úvod význam a cíl programu... 1 2. Zhodnocení dosavadních aktivit a situace ve světě a v ČR, MSK... 1 2.1. v České republice...

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Věstník vlády. Ročník 11 Vydán dne 29. ledna 2013 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 11 Vydán dne 29. ledna 2013 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 11 Vydán dne 29. ledna 2013 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-21/2013-200 ze dne 15. ledna 2013, kterou

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 POROD 122 NOVOROZENCI 125 (dvojčata 3x) TĚHOTENSTVÍ 165 (rutinní testování 77) POTRAT HIV STATUS umělé ukončení 33 pozitivní 3 spontánní

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.6. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 254814

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.7. 2011 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 229930

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.8. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 256611

Více

Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví. Dotační programy MZ ČR. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví. Dotační programy MZ ČR. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví Dotační programy MZ ČR MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu zdraví

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

infekce Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP

infekce Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP Novinky v prevenci HIV infekce MUDr. Ivo Procházka, CSc. Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP Přenos HIV Sexuální přenos v ČR 95% přenosů, převažuje homosexuální Krví (převážně u IDU), ojediněle při transfuzi,

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Poradenství HIV/AIDS. MUDr. Daniela Fránová. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Regionální pracoviště Plzeň Poradna HIV/AIDS Plzeň

Poradenství HIV/AIDS. MUDr. Daniela Fránová. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Regionální pracoviště Plzeň Poradna HIV/AIDS Plzeň Poradenství HIV/AIDS MUDr. Daniela Fránová Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Regionální pracoviště Plzeň Poradna HIV/AIDS Plzeň Seminář Základy HIV poradenství SZÚ Praha, 11. 12. 2014 Cíl a druhy

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Metodika. Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS. pro rok 2010

Metodika. Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS. pro rok 2010 DOTAČNÍ PROGRAM MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY HIV/AIDS Metodika Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS Ministerstvo zdravotnictví

Více

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Založena 2002, řízena představenstvem 125 institucí ze 34 zemí Cíl: šířit informace o karcinomu hrdla děložního a možnostech prevence tohoto onemocnění

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Právo a problematika HIV/AIDS Mgr. Petr Mach podpora při zpracování JUDr. Ivanou Slavíkovou Obsah: HIV a právo Zdravotní právo testování na HIV infekci práva a povinnosti HIV pozitivních Diskriminace Trestní

Více

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Cíle Hlavními cíly terénního programu je: - navázání kontaktu s

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Prevence HIV infekce

Prevence HIV infekce Prevence HIV infekce Sestra, 10.01.2014, str. 34, Preventivní medicína http://www.mf.cz/produkty/sestra/ HIV pozitivních osob v České republice stále přibývá. K 30. 11. 2009 bylo v České republice diagnostikováno

Více

Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika

Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika Zdraví každého z nás ovlivňuje zdraví nás všech Nic neomlouvá páchání bezpráví a násilí na ženě (člověku) Každý má právo na pomoc, když chce se sebou něco dělat (změnit

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

ROČENKA NÁRODNÍHO PROGRAMU HIV/AIDS V ČESKÉ REPUBLICE 2013 2014 a

ROČENKA NÁRODNÍHO PROGRAMU HIV/AIDS V ČESKÉ REPUBLICE 2013 2014 a ROČENKA NÁRODNÍHO PROGRAMU HIV/AIDS V ČESKÉ REPUBLICE 2013 2014 a b ROČENKA NÁRODNÍHO PROGRAMU HIV/AIDS V ČESKÉ REPUBLICE 2013 2014 EDITOR: VERONIKA ŠIKOLOVÁ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV 2015 1 ROČENKA NÁRODNÍHO

Více

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog Situace nákazy u injekčních uživatelů drog Bc. Martin Strnad Terénní programy SANANIM Faktory ovlivňující rizikové chování Znalosti infekční choroby bezpečná aplikace pomoc Postoje a chování Podmínky

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Příloha č.1 SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Instituce Činnost Adresa Telefon a email DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané

Více

POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE Průvodce zodpovědného dárce A B AB 0

POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE Průvodce zodpovědného dárce A B AB 0 POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE Průvodce zodpovědného dárce A B AB 0 POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE NEMOCNICE HOŘOVICE Transfuzní oddělení tel. 311 559 555, 311 559 402 Objednávání v pracovní dny 10.00 14.00 darci@nemocnice-horovice.cz

Více

Státní zdravotní ústav. Praha, CZ. Centrum podpory veřejného zdraví

Státní zdravotní ústav. Praha, CZ. Centrum podpory veřejného zdraví Státní zdravotní ústav Praha, CZ Centrum podpory veřejného zdraví Centrum podpory veřejného zdraví zaměřuje se na rizikové faktory životního stylu kouření, užívaní alkoholu, obezitu, úrazy... a propaguje

Více

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012)

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná výborem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve složení (uvedeno abecedně): MUDr. Jitka Částková, CSc.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Souhrn Summary. The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009. Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká

Souhrn Summary. The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009. Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2009 The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009 Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká Souhrn

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

14.05.2014. Návrh na posuzování zdravotní způsobilosti u HIV pozitivních

14.05.2014. Návrh na posuzování zdravotní způsobilosti u HIV pozitivních Návrh na posuzování zdravotní způsobilosti u HIV pozitivních Kdo jsme Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vznikla koncem roku 1989 jako občanské sdružení zřizovatel Domu světla pomoc, podporu a přístřeší

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice v roce 2013

Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice v roce 2013 Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice v roce 2013 The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2013 Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká Souhrn Od roku 2002 je v ČR zaznamenáván

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Zpráva o realizaci sekundární protidrogové prevence ve městě Turnov Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Autorský tým (věcná část): Bc. Pavel Pech Ivona Vendégová Alena Havelková Komentáře a

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Poučení dárce krve. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Poučení dárce krve. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Poučení dárce krve Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady I.Ohrožení příjemce krevní transfuze Léčba krví a krevními složkami přináší příjemci transfuze kromě pozitivního léčebného

Více

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl.

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl. Č.j.: SVS/2013/044709-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2010

Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2010 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(9) Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2010 The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2010 Marek Malý, Vratislav

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2008 Liberecký kraj

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2008 Liberecký kraj Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2008 Liberecký kraj Níže uvedený přehled shrnuje průběh letní dětské rekreace v roce 2008 ve čtyřech okresech Libereckého kraje (okres Liberec, Česká Lípa,

Více

Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice v roce 2012

Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice v roce 2012 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2013; 22(9) Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice v roce 2012 The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2012 Marek Malý,

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí

Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.3.2004 12 Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí V předchozí aktuální informaci jsme

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více