STATICKÝ VÝPOČ ET. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATICKÝ VÝPOČ ET. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú."

Transkript

1 OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, 198 Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ KONSTRUKČ NĚ STATICKÁ Č ÁST STATICKÝ VÝPOČ ET Investor: By Design Šítkova1 11 Praha Projektant: Ing. Barbora Pilcová Bohušovická Č eská Lípa Autor: Ing. Jan Hora HHStatika s.r.o. Č erč anská 8/ Praha 4 - Krč

2 2/2 OBSAH strana 1. ÚVOD OBSAH 2 PRŮ VODNÍ ZPRÁVA 3 2. ZATÍŽENÍ STÁLÉ 5 NAHODILÉ 7 3. VNITŘ NÍ SÍLY STROPNICE 9 PRŮ VLAKY (+ REAKCE DO SLOUPŮ ) 1 5. POSOUZENÍ STROPNICE 13 PRŮ VLAKY 14 SLOUPY ZÁVĚR 19

3 3/2 ÚVOD Statická č ást projektu řeší návrh a posouzení převážně vodorovných a svislých nosných konstrukcí vestavěného mezipatra do squashových kurtů za účelem nově vzniklého fitness centra. Nový strop bude tvořen z železobetonové desky vybetonované do skrytého bednění z trapézových plechů. Trapézové plechy budou podepřeny pomocí ocelových stropnic a ocelových průvlaků, které budou kotveny na stávající konstrukce nebo uloženy na nové ocelové sloupy. Nové ocelové sloupy budou uloženy na nové základové patky. Podklady Statický výpoč et této č ásti projektu vychází z výsledků celkových statických výpoč tů, dále z ruč ních posouzení jednotlivých konstrukcí a v této č ásti sumarizuje zatížení a únosnosti jednotlivých prvků. Dokumentace pro stavební povolení je vypracována na základě dokumentace nového řešení od Ing. Barbory Pilcové z 2-4/216 a dokumentace stávajícího stavu od Ing. arch. Jana Kleinera z 11/1995. Výpoč et je proveden podle platných norem: Č SN EN 199 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí Č SN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Č ást 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Č SN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Č ást 1-3: Obecná zatížení Zatížení sněhem, ZMĚNA Z1 Č SN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Č ást 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem Č SN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Č ást 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Popis nových konstrukcí Jedná se o novou nosnou konstrukci stropu vestavby mezipatra v místech stávajících squashových kurtů. Celkový půdorysný rozměr prostoru je cca 9,92 x 13,35 m. Jedná se o jednoduchou konstrukci tvořenou ocelovými stropnicemi a průvlaky na sebe kolmými. Samotné řešení stropu je tvořeno trapézovým plechem výšky vlny 5 mm ukládaným na ocelové stropnice IPN24 v rastru,8m. Stropnice jsou uloženy na ocelové průvlaky IPN32, IPN36 a IPN4 pomocí styč níkových plechů, které jsou přivařeny na stojiny průvlaků. Jednotlivé průvlaky jsou kloubově kotveny ke stávajícím rámům IPE 3 a novým ocelovým sloupům 2xUPN26 a IPE3. Pod novými sloupy je nutné zbudovat nové základové patky z prostého betonu nebo rozšířit stávající základové pasy. V pravé (západní) č ásti půdorysu bude nutné vybourat stávající nosnou stěnu ze zdiva Ytong

4 4/2 tl.365mm. Do této stěny jsou z její západní strany kotveny stávající stropnice IPE27. Tyto budou po rekonstrukci nově kotveny k navrženému průvlaku IPN36. Před zač átkem demolice stěny musí být nejprve dostateč ně montážně podepřeny. Dále je nezbytné před zač átkem demolice stěny zjistit způsob podepření střechy. V případě, že je střešní konstrukce podpírána stěnou, která má být zbourána, je nezbytné provést návrh a posouzení nového podepření střešní konstrukce. Tento projekt se zabývá pouze návrhem a posouzením nového ocelového vestavěného patra. Nově navržené sloupy jsou dimenzovány pouze na zatížení od konstrukce patra, nikoliv na zatížení od střešní konstrukce. Toto platí i pro návrh nových základových konstrukcí. Výpoč etní modely, metody a použitý software Statické výpoč ty vnitřních sil v nosných konstrukcích byly prováděny na výsecích konstrukcí modelovaných jako jednotlivé modely programem RENEX 3D a dále také ruč ními výpoč ty. Takto získané vnitřní síly v jednotlivých řezech konstrukce byly posuzovány dle platných Č SN. Modely jsou složeny z prutových prvků, kde je aplikováno liniové zatížení. Konstrukce byly posouzeny dle 1. skupiny mezních stavů - mezního stavu únosnosti, porovnáním únosnosti nejvíce namáhaných průřezů s vnitřními silami. Dále byla konstrukce posuzována dle 2. skupiny mezních stavů - mezního stavu přetvoření. Pružná deformace žádné konstrukce nepřekrač uje dovolené normové hodnoty. Nosná konstrukce, tak jak byla navržena, posouzena a je vykreslena ve výkresové č ásti dokumentace, vyhoví všem příslušným ustanovením relevantních Č SN. Materiál: Trapézový plech: firma Ocel vodorovných a svislých prvků: Spojovací prostředky ocelových prvků: 8.8 TR5/25 tl. 1, mm výrobce například Dektrade S235 ochranný protipožární nátěr, fy = 235 MPa Beton: Základové pasy: C16/2 XC CL.4 Dmax (prostý beton) Podlahová deska: C25/3 XC2 CL.4 Dmax. 22

5 5/2 STÁLÉ - SKLADBY KONSTRUKCÍ Typ skladby Podlaha Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení název popis vrstvy hmotnost charakter. [mm] [kg/m 3 ] [kn/m 2 ] PODLAHA S ROŠTEM Sportovní palubová 8-1, BET. MAZANINA + Betonová mazanina se sítí ,25 TR 5/25/1, + ŽB Trapézový pl. + ŽB deska 5-1,15 CELKEM 18 3,4

6 6/2 STÁLÉ - STŘ ECHY Typ skladby Střecha Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení název popis vrstvy hmotnost charakter. [mm] [kg/m 3 ] [kn/m 2 ] LEHKÁ STŘ ECHA - -,5 CELKEM,5

7 7/2 NAHODILÉ - UŽITNÉ Kategorie dle Č SN EN Popis q k [kn/m 2 ] C4 NAHODILÉ - SNÍH Plochy určené k pohybovým aktivitám např. taneční sály, tě locvičny, jeviště 5, Zatížení název popis charakter. [kn/m 2 ] SNÍH II Sně hová oblast II. 1, sklon střechy: 1 µ 1,8 s k 1, kn/m 2 s,8 kn/m 2,8

8 8/2 Výpoč et zatížení větrem Dle Č SN EN Větrná oblast Kategorie terénu II III Výška nad terénem z 7,2 m Parametr drsnosti terénu z,3 m Minimální výška z min 5, m Výchozí základní rychlost vě tru v b 25m/s Hustota vzduchu r 1,25 kg/m3 Součinitel drsnosti terénu c r (z),685 Součinitel terénu k r,215 z,ii,5 m Součinitel ortografie c 1 Součinitel turbulence k l 1 Intenzita turbulence l v,315 Střední rychlost vě tru v m 17,11 m/s Základní dynamický tlak q b 39,63 N/m 2 Maximální dynamický tlak q p 586,18 N/m 2 Součinitel expozice c e 1,5

9 9/2

10 1/2 Výpoč et vnitřních sil na prostém nosníku - obdélníkový průřez Ocelová stropnice Fyzikální vlastnosti Uložení Šířka - b 2 mm r 785 kg/m3 Šířka 16 mm Výška - h 24 mm Vl. tíha,3768 kn/m Délka 14 mm Délka 7m Zatížení Plošné Liniové Výsledné liniové Popis kn/m 2 g kn/m g Charakteristické Výpoč tové Stálé stropní konstrukce 3,4 1,35 2,72 3,672 kn/m kn/m kn/m Nahodilé Užitné 5 1,5 4 6 Zatě žovací šíře b =,8 m kn/m g Vlastní tíha f g,3768 1,15,3768,43332 kn/m Suma liniového zatížení 7,968 1,1532 kn/m Č ásteč né liniové zatížení a 1 b 1 c 1 kn/m g f č ást,1 7 kn/m f č ást,2 7 kn/m f č ást,3 7 kn/m Osamě lé břemeno L 1 L 2 kn g F k1 7 kn F k2 7 kn F k3 7 kn a 1 F ki b 1 c 1 Vnitřní síly Reakce Charakteristické Výpoč tové Napětí v uložení R A 24,84 35,37 kn 2383,33 kpa R B 24,84 35,37 kn 2383,33 kpa Maximální hodnoty vnitřních sil Vzdálenost od podpory R A M -61,9 knm 3,5 m Q 35,37 kn 7m Průbě hy ohybových moment ů R A f d L 1 L 2 L F d R B [knm] ,28,56,84 1,12 1,4 1,68 1,96 2,24 2,52 2,8 3,8 3,36 3,64 3,92 4,2 4,48 4,76 5,4 5,32 5,6 5,88 6,16 6,44 6,72 7 Obalová křivka Vlastní tíha Bodové síly Částeč ná zatížení Spojitá zatížení Průbě hy posouvajících sil [knm] ,,35,7 1,5 1,4 1,75 2,1 2,45 2,8 3,15 3,5 3,85 4,2 4,55 4,9 5,25 5,6 5,95 6,3 6,65 7, Obalová křivka Vlastní tíha Bodové síly Částeč ná zatížení Spojitá zatížení [m] [m]

11 11/2 Výpoč et vnitřních sil na prostém nosníku - obdélníkový průřez Ocelový vnitřní prů vlak Fyzikální vlastnosti Uložení Šířka - b 3 mm r 785 kg/m3 Šířka 155 mm Výška - h 4 mm Vl. tíha,942 kn/m Délka 14 mm Délka 5,1 m Zatížení Plošné Liniové Výsledné liniové Popis kn/m 2 g kn/m g Charakteristické Výpoč tové Stálé stropní konstrukce 3,4 1,35 23,8 32,13 kn/m kn/m kn/m Nahodilé Užitné 5 1, ,5 Zatě žovací šíře b = 7 m kn/m g Vlastní tíha f g,942 1,15,942 1,833 kn/m Suma liniového zatížení 59,742 85,7133 kn/m Č ásteč né liniové zatížení a 1 b 1 c 1 kn/m g f č ást,1 5,1 kn/m f č ást,2 5,1 kn/m f č ást,3 5,1 kn/m Osamě lé břemeno L 1 L 2 kn g F k1 5,1 kn F k2 5,1 kn F k3 5,1 kn a 1 F ki b 1 c 1 Vnitřní síly Reakce Charakteristické Výpoč tové Napětí v uložení R A 152,34 218,57 kn 172,3 kpa R B 152,34 218,57 kn 172,3 kpa Maximální hodnoty vnitřních sil Vzdálenost od podpory R A M -278,68 knm 2,55 m Q 218,57 kn 5,1 m Průbě hy ohybových moment ů R A f d L 1 L 2 L F d R B [knm] ,2,41,61,82 1,2 1,22 1,43 1,63 1,84 2,4 2,24 2,45 2,65 2,86 3,6 3,26 3,47 3,67 3,88 4,8 4,28 4,49 4,69 4,9 5,1 Obalová křivka Vlastní tíha Bodové síly Částeč ná zatížení Spojitá zatížení Průbě hy posouvajících sil [knm] ,,26,51,77 1,2 1,28 1,53 1,79 2,4 2,3 2,55 2,81 3,6 3,32 3,57 3,83 4,8 4,34 4,59 4,85 5,1 Obalová křivka Vlastní tíha Bodové síly Částeč ná zatížení Spojitá zatížení [m] [m]

12 12/2 Výpoč et vnitřních sil na prostém nosníku - obdélníkový průřez Ocelový krajní prů vlak na levé (východní) straně Fyzikální vlastnosti Uložení Šířka - b 25 mm r 785 kg/m3 Šířka 131 mm Výška - h 32 mm Vl. tíha,628 kn/m Délka 14 mm Délka 5,1 m Zatížení Plošné Liniové Výsledné liniové Popis kn/m 2 g kn/m g Charakteristické Výpoč tové Stálé stropní konstrukce 3,4 1,35 11,22 15,147 kn/m kn/m kn/m Nahodilé Užitné 5 1,5 16,5 24,75 Zatě žovací šíře b = 3,3 m kn/m g Vlastní tíha f g,628 1,15,628,7222 kn/m Suma liniového zatížení 28,348 4,6192 kn/m Č ásteč né liniové zatížení a 1 b 1 c 1 kn/m g f č ást,1 5,1 kn/m f č ást,2 5,1 kn/m f č ást,3 5,1 kn/m Osamě lé břemeno L 1 L 2 kn g F k1 5,1 kn F k2 5,1 kn F k3 5,1 kn a 1 F ki b 1 c 1 Vnitřní síly Reakce Charakteristické Výpoč tové Napětí v uložení R A 72,29 13,58 kn 5647,71 kpa R B 72,29 13,58 kn 5647,71 kpa Maximální hodnoty vnitřních sil Vzdálenost od podpory R A M -132,6 knm 2,55 m Q 13,58 kn 5,1 m Průbě hy ohybových moment ů R A f d L 1 L 2 L F d R B [knm] ,2,41,61,82 1,2 1,22 1,43 1,63 1,84 2,4 2,24 2,45 2,65 2,86 3,6 3,26 3,47 3,67 3,88 4,8 4,28 4,49 4,69 4,9 5,1 Obalová křivka Vlastní tíha Bodové síly Částeč ná zatížení Spojitá zatížení Průbě hy posouvajících sil [knm] ,,26,51,77 1,2 1,28 1,53 1,79 2,4 2,3 2,55 2,81 3,6 3,32 3,57 3,83 4,8 4,34 4,59 4,85 5,1 Obalová křivka Vlastní tíha Bodové síly Částeč ná zatížení Spojitá zatížení [m] [m]

13 13/2 Výpoč et vnitřních sil na prostém nosníku - obdélníkový průřez Ocelový krajní prů vlak na pravé (západní) straně Fyzikální vlastnosti Uložení Šířka - b 27 mm r 785 kg/m3 Šířka 12 mm Výška - h 36 mm Vl. tíha,7632 kn/m Délka 14 mm Délka 5,1 m Zatížení Plošné Liniové Výsledné liniové Popis kn/m 2 g kn/m g Charakteristické Výpoč tové Stálé Stropní konstrukce 3,4 1,35 11,9 16,65 kn/m Stálé Stávající sousední stropní konstrukce 5,5 1,35 5,5 7,425 kn/m kn/m Nahodilé Užitné 5 1,5 17,5 26,25 Nahodilé Užitné na stávající sousední stropní konstrukci 6,875 1,5 6,875 1,3125 Zatě žovací šíře b = 3,5 m kn/m g Vlastní tíha f g,7632 1,15,7632, kn/m Suma liniového zatížení 42,5382 6, kn/m Č ásteč né liniové zatížení a 1 b 1 c 1 kn/m g f č ást,1 5,1 kn/m f č ást,2 5,1 kn/m f č ást,3 5,1 kn/m Osamě lé břemeno L 1 L 2 kn g F k1 5,1 kn F k2 5,1 kn F k3 5,1 kn a 1 F ki b 1 c 1 Vnitřní síly Reakce Charakteristické Výpoč tové Napětí v uložení R A 18,47 155,37 kn 924,83 kpa R B 18,47 155,37 kn 924,83 kpa Maximální hodnoty vnitřních sil Vzdálenost od podpory R A M -198,1 knm 2,55 m Q 155,37 kn 5,1 m Průbě hy ohybových moment ů R A f d L 1 L 2 L F d R B [knm] ,2,41,61,82 1,2 1,22 1,43 1,63 1,84 2,4 2,24 2,45 2,65 2,86 3,6 3,26 3,47 3,67 3,88 4,8 4,28 4,49 4,69 4,9 5,1 Obalová křivka Vlastní tíha Bodové síly Částeč ná zatížení Spojitá zatížení Průbě hy posouvajících sil [knm] ,,26,51,77 1,2 1,28 1,53 1,79 2,4 2,3 2,55 2,81 3,6 3,32 3,57 3,83 4,8 4,34 4,59 4,85 5,1 Obalová křivka Vlastní tíha Bodové síly Částeč ná zatížení Spojitá zatížení [m] [m]

14 14/2 OCELOVÁ STROPNICE N Sd 1 kn M y,sd 62 knm M z,sd,5 knm IPN24 VYHOVUJE IPN24 G h b t w t f r 36, ,7 13,1 8,7 kg/m mm mm mm mm mm třída 1 f y 235 MPa γ m1 1,15 α y,21 α z,34 L y,cr 7 mm L z,cr 7 mm k 1 α LT,21 k w 1 L LT 15 mm C 1 1,132 β My 1,3 C 2,459 β Mz 1,3 z g -12 mm β M.LT 1,3 A 472 mm 2 β A 1 I y 43,6 1 6 *mm 4 I z 2, *mm 4 W el,y 363,2 1 3 *mm 3 W el,z 49,3 1 3 *mm 3 W pl,y 421,3 1 3 *mm 3 W pl,z 78,5 1 3 *mm 3 i y 96,3 mm i z 23,6 mm I t 227,6 1 3 *mm 4 I w 33, *mm 6 λ y 72,7 λ z 296,9 λ 1 93,9 λ 1 93,9 λ y,rel,774 λ z,rel 3,161 φ y,86 φ z 6, χ y,81 χ z,9 β W,y 1, β W,z 1, M cr 568 knm λ LT,rel,418 φ LT,61 µ z -3,844 χ LT,948 k z 1,386 µ y -,924 µ LT,466 k y 1,1 k LT,953 N pl,rd 961 kn N b,rd 87kN M c,y,rd 86kNm M c,z,rd 16kNm 82kNm M b,y,rd,116,728,43,887 < 1 [N] [M y ] [M z ] VYHOVUJE,116,724,43,883 < 1 VYHOVUJE

15 15/2 OCELOVÝ VNITŘ NÍ PRŮ VLAK N Sd 1 kn M y,sd 279 knm M z,sd,5 knm IPN4 VYHOVUJE IPN4 G h b t w t f r 92, ,4 21,6 14,4 kg/m mm mm mm mm mm třída 1 f y 235 MPa γ m1 1,15 α y,21 α z,34 L y,cr 51 mm L z,cr 51 mm k 1 α LT,21 k w 1 L LT 8 mm C 1 1,132 β My 1,3 C 2,459 β Mz 1,3 z g -2 mm β M.LT 1,3 A 1212 mm 2 β A 1 I y 299,9 1 6 *mm 4 I z 13, *mm 4 W el,y 1499,6 1 3 *mm 3 W el,z 174,4 1 3 *mm 3 W pl,y 1756,4 1 3 *mm 3 W pl,z 279, *mm 3 i y 158, mm i z 33,5 mm I t 156,9 1 3 *mm 4 I w 479, *mm 6 λ y 32,3 λ z 152, λ 1 93,9 λ 1 93,9 λ y,rel,344 λ z,rel 1,619 φ y,574 φ z 2,52 χ y,967 χ z,32 β W,y 1, β W,z 1, M cr knm λ LT,rel,164 φ LT,51 µ z -1,662 χ LT 1, k z 1,2 µ y -,31 µ LT,166 k y 1,1 k LT,998 N pl,rd 2455 kn N b,rd 741 kn M c,y,rd 359 knm M c,z,rd 57kNm 359 knm M b,y,rd,13,778,9,81 < 1 [N] [M y ] [M z ] VYHOVUJE,13,776,9,798 < 1 VYHOVUJE

16 16/2 OCELOVÝ KRAJNÍ PRŮ VLAK NA LEVÉ STRANĚ N Sd 1 kn M y,sd 133 knm M z,sd,5 knm IPN32 VYHOVUJE IPN32 G h b t w t f r 61, ,5 17,3 11,5 kg/m mm mm mm mm mm třída 1 f y 235 MPa γ m1 1,15 α y,21 α z,34 L y,cr 51 mm L z,cr 51 mm k 1 α LT,21 k w 1 L LT 8 mm C 1 1,132 β My 1,3 C 2,459 β Mz 1,3 z g -2 mm β M.LT 1,3 A 7928 mm 2 β A 1 I y 128,4 1 6 *mm 4 I z 6, *mm 4 W el,y 82,8 1 3 *mm 3 W el,z 99,6 1 3 *mm 3 W pl,y 936,1 1 3 *mm 3 W pl,z 158, *mm 3 i y 127,3 mm i z 28,7 mm I t 663,6 1 3 *mm 4 I w 148, *mm 6 λ y 4,1 λ z 177,8 λ 1 93,9 λ 1 93,9 λ y,rel,427 λ z,rel 1,893 φ y,615 φ z 2,58 χ y,946 χ z,231 β W,y 1, β W,z 1, M cr 6589 knm λ LT,rel,183 φ LT,515 µ z -2,56 χ LT 1, k z 1,48 µ y -,431 µ LT,219 k y 1,2 k LT,995 N pl,rd 162 kn N b,rd 374 kn M c,y,rd 191 knm M c,z,rd 32kNm 191 knm M b,y,rd,27,697,16,74 < 1 [N] [M y ] [M z ] VYHOVUJE,27,692,16,735 < 1 VYHOVUJE

17 17/2 OCELOVÝ KRAJNÍ PRŮ VLAK NA PRAVÉ STRANĚ N Sd 1 kn M y,sd 199 knm M z,sd,5 knm IPN36 VYHOVUJE IPN36 G h b t w t f r 76, ,5 13 kg/m mm mm mm mm mm třída 1 f y 235 MPa γ m1 1,15 α y,21 α z,34 L y,cr 51 mm L z,cr 51 mm k 1 α LT,21 k w 1 L LT 8 mm C 1 1,132 β My 1,3 C 2,459 β Mz 1,3 z g -2 mm β M.LT 1,3 A 9895 mm 2 β A 1 I y 21,3 1 6 *mm 4 I z 9, *mm 4 W el,y 1118,1 1 3 *mm 3 W el,z 133,9 1 3 *mm 3 W pl,y 137,2 1 3 *mm 3 W pl,z 214,3 1 3 *mm 3 i y 142,6 mm i z 31,1 mm I t 151,2 1 3 *mm 4 I w 275, *mm 6 λ y 35,8 λ z 163,9 λ 1 93,9 λ 1 93,9 λ y,rel,381 λ z,rel 1,746 φ y,592 φ z 2,287 χ y,958 χ z,266 β W,y 1, β W,z 1, M cr 1237 knm λ LT,rel,173 φ LT,512 µ z -1,844 χ LT 1, k z 1,3 µ y -,364 µ LT,19 k y 1,2 k LT,997 N pl,rd 222 kn N b,rd 537 kn M c,y,rd 267 knm M c,z,rd 44kNm 267 knm M b,y,rd,19,746,12,777 < 1 [N] [M y ] [M z ] VYHOVUJE,19,743,12,773 < 1 VYHOVUJE

18 18/2 OCELOVÝ SLOUP 12 U26 profil U26 f y = 235 MPa L y,cr = 33 mm b My = 1,3 g m1 = 1,1 L z,cr = 33 mm b Mz = 1,3 f yd = 214 MPa i y = 99,9 mm m y = -,3 A = 4,83E-3 m 2 i z = 25,6 mm k y = 1,6 I y = 4,82E-5 m 4 l y = 33, m z = -1,4 I z = 3,17E-6 m 4 l z = 128,8 k z = 1,5 W y,el = 3,71E-4 m 3 c y =,92 l 1 = 93,9 W y,pl = 4,42E-4 m 3 c z =,36 l y,rel =,35 W z,el = 4,77E-5 m 3 M y,pl, Rd = 94,43 knm f y =,6 W z,pl = 8,96E-5 m 3 M z,pl, Rd = 19,14 knm l z,rel = 1,37 N pl, Rd = 131,9 kn N b, Rd = 371,3 kn f z = 1,73 N Sd = 22 kn M y, Sd = 5kNm M z, Sd = 2kNm,59 +,6 +,16 =,81 < 1 VYHOVUJE

19 19/2 OCELOVÝ SLOUP ROHOVÝ N Sd 156 kn M y,sd 1 knm M z,sd 5 knm IPE3 VYHOVUJE IPE3 G h b t w t f r 42, ,1 1,7 15 kg/m mm mm mm mm mm třída 1 f y 235 MPa γ m1 1,15 α y,21 α z,34 L y,cr 33 mm L z,cr 33 mm k 1 α LT,21 k w 1 L LT 33 mm C 1 1,132 β My 1,3 C 2,459 β Mz 1,3 z g -12 mm β M.LT 1,3 A 5381 mm 2 β A 1 I y 83,6 1 6 *mm 4 I z 6,4 1 6 *mm 4 W el,y 557,1 1 3 *mm 3 W el,z 8,5 1 3 *mm 3 W pl,y 628,4 1 3 *mm 3 W pl,z 125, *mm 3 i y 124,6 mm i z 33,5 mm I t 21,2 1 3 *mm 4 I w 125, *mm 6 λ y 26,5 λ z 98,5 λ 1 93,9 λ 1 93,9 λ y,rel,282 λ z,rel 1,49 φ y,548 φ z 1,195 χ y,982 χ z,566 β W,y 1, β W,z 1, M cr 325 knm λ LT,rel,674 φ LT,777 µ z -,913 χ LT,86 k z 1,199 µ y -,267 µ LT,55 k y 1,34 k LT,988 N pl,rd 11 kn N b,rd 622 kn M c,y,rd 128 knm M c,z,rd 26kNm 11 knm M b,y,rd,251,8,234,565 < 1 [N] [M y ] [M z ] VYHOVUJE,251,9,234,574 < 1 VYHOVUJE

20 2/2 ZÁVĚ R Navržené konstrukce byly posouzeny podle mezního stavu únosnosti porovnáním únosností jednotlivých průř ezů s vnitřními silami. Dále byly konstrukce posouzeny podle mezního stavu použitelnosti výpočtem přetvoření. Konstrukce vyhovují požadavků m na únosnost a prů hyb. Projekt prokazuje, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v prů bě hu výstavby a užívání nemě lo za následek: a) zřícení stavby nebo její části b) vě tší stupeň nepřípustného přetvoření c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v dů sledku vě tšího přetvoření nosné konstrukce d) poškození v případě, kdy je rozsah neúmě rný pů vodní příčině Konstrukce, tak jak jsou navrženy a posouzeny, vyhovují podle platných ČSN. V Praze Ing. Jan Hora

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM DIGITÁNÍ PANETÁRIUM p.p.č. 280/7 k.ú. Kluky F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST BETONOVÉ KONSTRUKCE 3 D - stavebně konstrukční část BK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 ZADÁNÍ:... 3 F.1.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA...

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry A. Obecné údaje Objednatel: VUT v Brně, fakulta stavební, ústav pozemního stavitelství Veveří 331 / 95, 602 00 Brno (ing. Radim Kolář, Ph.D., m.: 776 028 018) Zpracovatel : ing. Vrubel Dalibor - Chládkova

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter RIBtec BEST výpočet a zadání zatížení sloupu korespondující s průběhem jeho vnitřních sil v globálním výpočetním modelu (FEM) nosné konstrukce Běžným pracovním postupem, zejména u prefabrikovaných betonových

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÁ KONSTRUKCE Kolení výztuha Vaznice opěrného systému Samořezný šroub Střešní okno-panel Nýty Obal domu Rohový obal domu Střešní vaznice Trám Jeřáb Pilíř Příčný opěrný systém

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Ministerstvo dopravy TP 200 ODBOR INFRASTRUKTURY STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Technické podmínky Schváleno MD-OI čj. 1075/08-910-IPK/1

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. Navrhování vložkové stropní konstrukce YTONG 3 1.1 Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 3 1.2 Uvažované charakteristiky materiálů 4 1.3 Mezní stav únosnosti prostý

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. Ing.

CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. Ing. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Zobrazování

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. 7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚPRAVA A ZMĚNA PRŮMYSLOVÉ HALY ADAPTATION AND MODIFICATION OF THE INDUSTRY HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚPRAVA A ZMĚNA PRŮMYSLOVÉ HALY ADAPTATION AND MODIFICATION OF THE INDUSTRY HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ÚPRAVA A ZMĚNA

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více