4. Enzymy. Obtížnost A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Enzymy. Obtížnost A"

Transkript

1 4. Enzymy btížnost A Enzymy a) zvyšují rychlost chemických reakcí tím, že zvyšují jejich aktivační energii; b) zvyšují rovnovážný výtěžek chemické reakce tím, že zvyšují hodnotu rovnovážné konstanty; c) katalyzují většinu dějů, při nichž vznikají nebo zanikají nekovalentní vazby; d) umožňují buňce realizovat reakce, které by bez jejich přítomnosti nemohly z energetických (termodynamických) důvodů probíhat. Na jednotlivá konstatování zhodnoťte jako pravdivá (ano) nebo nepravdivá (ne); případy ne vysvětlete. Vypočítejte, jaká bude počáteční reakční rychlost enzymové reakce (ve vztahu k limitní rychlosti), jeli koncentrace substrátu devítinásobkem Michaelisovy konstanty. Ze zobrazené závislosti počáteční reakční rychlosti jednosubstrátové reakce na koncentraci substrátu odhadněte hodnotu a) limitní rychlosti; b) Michaelisovy konstanty; c) molekulové aktivity enzymu; d) rychlostní konstanty prvního řádu. Koncentrace enzymu v reakční směsi byla mol.dm -3. Nezapomeňte uvést rozměry. Při studiu enzymové hydrolýzy D-maltosy se ukázalo, že při inhibici jistým inhibitorem ([I] = mol.dm -3 ) klesá hodnota limitní rychlosti na třetinu hodnoty pro neinhibovanou reakci, zatímco hodnota Michaelisovy konstanty zůstává nezměněna. jaký typ čisté inhibice se jedná? Vypočtěte hodnotu inhibiční konstanty K I. Enzym alaninaminotransferasa katalyzuje rovnovážnou reakci L-Ala + 2-oxoglutarát pyruvát + L-Glu. Kolik má Michaelisových konstant? Napište úplný strukturní vzorec NADH. Charakterisujte hlavní metabolickou funkci tohoto kofaktoru. Jedná se o koenzym nebo o prosthetickou skupinu; vysvětlete. Při sledování aktivity dehydrogenas, jejichž kofaktorem je NAD +, se využívá jeho specifických spektrálních vlastností; vysvětlete. Napište rovnici Michaelise a Mentenové. Význam všech symbolů přesně vysvětlete. Dokažte, že Michaelisova konstanta je rovna koncentraci substrátu, odpovídající polovině nejvyšší dosažitelné počáteční reakční rychlosti při dané koncentraci aktivního enzymu. Vysvětlete pojem katalytická aktivita enzymu. Uveďte alespoň jeden příklad lidské činnosti, kde se tento pojem hojně využívá; vysvětlete proč. Definujte jednotku katalytické aktivity enzymu. Definujte pojem kofaktor enzymu. Vysvětlete rozdíl mezi koenzymem a prosthetickou skupinou. Které z následujících kofaktorů řadíme mezi prosthetické skupiny: ATP, biotin, pyridoxalfosfát, NADP +, thiamin, S-adenosylmethionin, lipoát.

2 Napište reakce, které katalysují enzymy následujících systémových názvů: (S)-malát:NAD + -oxidoreduktasa ATP-fosfohydrolasa α-d-glukosa-1,6-fosfomutasa L-aspartát:NH 3 -ligasa (tvořící ADP) (S)-maláthydrolyasa (Pro kofaktory, sacharidy a aminokyseliny můžete použít běžných zkratek.) Načrtněte závislost limitní rychlosti enzymové reakce na teplotě při konstantní celkové koncentraci enzymu. Vysvětlete, proč má právě takový průběh. Domníváte se, že by bylo možno na osu závisle proměnných vynášet katalytickou aktivitu enzymu v jednotkách katal; zdůvodněte svůj názor. Která z následujících výroků jsou chybné? U chybných výroků svůj názor zdůvodněte. a) Rychlost enzymové reakce lze zvýšit zvýšením koncentrace enzymu. b) Po dosažení rovnováhy se ukázalo, že výtěžek enzymové reakce je příliš nízký; zlepšení bylo dosaženo volbou více specifického enzymu. c) Účinnost enzymu byla snížena přidáním nízkomolekulárního kompetitivního inhibitoru. Ten byl následně odstraněn gelovou chromatografií; aktivita enzymu se tak plně obnovila. d) Katalytická aktivita enzymového preparátu je mírou množství aktivního enzymu. e) Michaelisova konstanta a limitní rychlost enzymové reakce závisejí na množství aktivního enzymu, přítomného v reakční směsi. Do které třídy patří enzymy katalysující následující reakce. Napište číslo a název třídy. (Látky jsou pro zjednodušení uvedeny v nedisociované formě). ATP + H 2 ADP + H 3 P 4 ; CH 3 -C-C CH 3 -CH + C 2 ; CH 3 -C--P 3 H 2 + ADP CH 3 -C + ATP; CH 3 -C-C + C 2 +ATP HC-CH 2 -C-C + ADP + P i ; H 2 C P CH 2 H H H H C HC HC H 2 C P HCH 2 -CH-CH 2 -P 3 H 2 + NAD + HCH 2 -C-CH 2 -P 3 H 2 + NADH + H + Vyberte si libovolný z těchto enzymů a popište velmi stručně, jak byste stanovili počáteční reakční rychlost reakce, kterou katalyzuje. Vyjmenujte veličiny, na nichž počáteční reakční rychlost závisí. Definujte pojem číslo přeměny enzymu. Nekompetitivní inhibitor se specificky váže do svého vazebného místa na molekule enzymu. Tato vazba je podmíněna: a) možností vzniku nekovalentních interakcí mezi inhibitorem a vazebnými skupinami enzymu; b) doplňkovým tvarem vazebného místa a inhibitoru; c) vznikem kovalentních vazeb mezi inhibitorem a bílkovinou; d) schopností inhibitoru vytěsnit substrát z jeho vazebného místa, resp. zabránit vazbě substrátu na enzym;

3 e) schopností substrátu (při vysokých koncentracích substrátu) vytěsnit inhibitor. Jednotlivé výroky ohodnoťte jako pravdivé (ano) nebo nepravdivé (ne); případy ne vysvětlete.) Limitní rychlost preparátu enzymu difosfatasy (štěpí difosfátový iont na dva fosfátové) pro ph 8,2 a 30 C byla stanovena na mol.dm -3.s -1. V tabulkách jste nalezli hodnotu Michaelisovy konstanty pro tyto podmínky 1, mol.dm -3. Jaká bude počáteční rychlost hydrolysy difosfátu o koncentraci mol.dm -3 tímto enzymem za výše zmíněných podmínek. Do kterých tříd patří enzymy, katalysující následující reakce: thiamin + ATP thiamindifosfát + AMP A.U.C.G.A + H 2 A.U.C + G.A 2 H H L-Asp + NH 3 + ATP L-Asn + ADP + P i H-CH-C CH-C CH 2 -C + =CH-C CH 2 -C CH 2 -C Jaké znáte typy plné (čisté) inhibice? Srovnejte jejich kinetické parametry s kinetickými parametry neinhibované reakce. Které kofaktory enzymů obsahují a) kovový ion; b) fosfátovou skupinu; c) atom síry; d) adenin. Vysvětlete pojem "aktivní místo enzymu". Jaké nejdůležitější (funkční) skupiny musí takové místo obsahovat? Napište plný název kofaktoru FAD. Pokuste se vysvětlit, proč je tento běžně používaný název ze systematického hlediska chybný. FAD je kofaktorem enzymu glukosaoxidasa (zkratka GX), který katalysuje následující sled reakcí: -D-glukosa + GX.FAD D-glukonolakton + GX.FADH 2 GX.FADH GX.FAD + H 2 2. Domníváte se, že FAD zde "hraje roli" koenzymu nebo prosthetické skupiny? Vysvětlete. Vypočítejte, jaký musí být poměr koncentrace substrátu a Michaelisovy konstanty ([S]/K m ), aby hodnota počáteční reakční rychlosti dosáhla 90 % hodnoty limitní rychlosti. Představte si, že by experimentálně zjištěná hodnota počáteční reakční rychlosti při vámi vypočtené koncentraci substrátu byla pouze poloviční proti očekávané hodnotě. Jak byste si tuto diskrepanci vysvětlili? Jakou reakci katalyzují proteolytické enzymy? Vysvětlete funkci trávicích proteas. Uveďte alespoň tři příklady těchto enzymů; upřesněte, kde v trávicím ústrojí se tyto enzymy nacházejí a jaké mají přibližně hodnoty ph optima. Aktivitu jedné skupiny proteolytických enzymů lze inhibovat ethylendiamintetraacetátem (EDTA). Která skupina to je? Vysvětlete. Definujte pojem prosthetická skupina. Uveďte alespoň pět prosthetických skupin, které jsou na peptidovou část enzymu vázány kovalentní nebo koordinačně-kovalentní vazbou. Jaké podmínky musí být splněny, abychom o chemické reakci hovořili jako o "reakci prvního řádu"? S využitím rovnice Michaelise a Mentenové a definiční rovnice pro kinetiku prvního řádu odvoďte vztah, pomocí něhož lze z kinetických enzymologických parametrů (limitní rychlost a Michaelisova

4 konstanta) vypočítat rychlostní konstantu reakce prvního řádu. věřte, zda tento vztah rozměrově odpovídá. Byla proměřena závislost počáteční reakční rychlosti na koncentraci substrátu bez přítomnosti inhibitoru a při jeho konstantní koncentraci. Analýzou hyperbolických závislostí pomocí nelineární regrese bylo zjištěno, že pro neinhibovanou reakci má Michaelisova konstanta hodnotu 6,3 0,3 mmol.dm -3 a limitní rychlost 0,36 0,05 mol.dm -3.min -1 ; v přítomnosti inhibitoru měly odpovídající konstanty hodnotu 5,9 0,2 mmol.dm -3 a 0,12 0,04 mol.dm -3.min -1. jaký typ čisté inhibice se zde jedná? Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednalo o tento typ inhibice? Byla měřena závislost počáteční reakční rychlosti na koncentraci substrátu při konstantní koncentraci enzymu. Ukázalo se, že přítomnost jisté látky snižuje hodnotu limitní rychlosti reakce, hodnota Michaelisovy konstanty však zůstává v rámci experimentální chyby zachována. Inhibitorem jakého typu je tato látka; uveďte obě řešení problému a vysvětlete. Alespoň u pěti reakcí pyruvátu uveďte název vznikající látky a slovy třídu katalyzujícího enzymu. a) CH 3 -C-C - + C 2 + ATP - C-CH 2 -C-C - + ADP + P i b) CH 3 -C-C C-(CH 2 ) 2 -CH(NH + 3 )-C - CH 3 -CH(NH + 3 )-C C-(CH 2 ) 2 -C-C - c) CH 3 -C-C - + ATP CH 2 =C(P - 3 ) -C - + AMP + P i (pomoc: vzniká fosfoenolpyruvát) d) CH 3 -C-C - + C 2 + NADPH + H + - C-CH 2 -CH()-C - + NADP + e) CH 3 -C-C - + H + CH 3 -CH + C 2 f) CH 3 -C-C - + HSCoA + NAD + CH 3 -C-SCoA + NADH + H + Ke každému z níže uvedených kofaktorů uveďte rovnicí alespoň jedné metabolické reakce, jíž se účastní: biotin, CoA, NAD +, FAD. Slovy napište název látky NADPH. Do které skupiny látek patří dle své biologické funkce? Uveďte alespoň dvě metabolické dráhy, ve kterých vzniká, a dvě dráhy, ve kterých je využívána. Napište rovnici (reaktanty vzorci či slovy) alespoň jedné reakce, ve které se přímo uplatní. Napište název alespoň pěti enzymů, z nichž každý je z jiné enzymové třídy. U každého enzymu uveďte reakci (použijte názvy látek nebo vzorce), kterou katalyzuje, a třídu, do níž patří. Načrtněte do jednoho obrázku závislosti počáteční reakční rychlosti na koncentraci substrátu pro inhibovanou a neinhibovanou reakci, jestliže: a) pro neinhibovanou reakci je V lim = 0,8 μmol/ml/min a K m = 1,2 mmol/l; b) v přítomnosti konstantní koncentrace inhibitoru je V lim = 0,8 μmol/ml/min a K m = 2,5 mmol/l. Určete, o jaký typ inhibice se jedná, a vysvětlete její podstatu. Vyjmenujte kofaktory, které se účastní oxidační dekarboxylace pyruvátu katalyzované multienzymovým komplexem pyruvátdehydrogenasy. Určete, které z nich řadíme mezi koenzymy a které mezi prosthetické skupiny? Za špatnou odpověď se body odečítají! Který z následujících faktorů ovlivňují reakční rychlost typické enzymové reakce? Uveďte, zda dojde ke zvýšení nebo snížení počáteční reakční rychlosti, případně nenastane-li žádná změna a své tvrzení zdůvodněte: - zvýšení koncentrace enzymu; - zvýšení teploty z 25 C na 37 C; - změna ph ze 7,0 na 3,5; - přídavek kompetitivního inhibitoru; - zvýšení koncentrace substrátu.

5 Studujete enzym aspartát-ammonialyasu (L-Asp fumarát + NH 3 ) z bakterie Escherichia coli. Při koncentraci aspartátu 0,6 mmol.dm -3 a koncentraci enzymu 0,24 mg.ml -1 byla změřena počáteční reakční rychlost vzniku fumarátu 0,22 mol.dm -3.min -1. Michaelisova konstanta tohoto enzymu je za daných podmínek rovna 1,2 mmol.dm -3. Z výše uvedených dat vypočtěte, jaké nejvyšší možné rychlosti vzniku amoniaku by bylo možno dosáhnout zvyšováním koncentrace aspartátu za předpokladu, že se jedná o michaelisovskou závislost. U každé z deseti reakcí (v nichž je substrátem či produktem aspartát) uveďte slovy název třídy, do které patří enzym reakci katalyzující: L-Asp + trna Asp + ATP Asp-tRNA Asp + AMP + PP i ; L-Asp D-Asp; L-Asp + 2-oxoglutarát L-Glu + oxalacetát; L-Asp fumarát + NH 3 ; L-Asp iminopropionát * + H 2 2 ; L-Asp -alanin + C 2 ; L-Asp + NH ATP L-Asn + ADP + P i + H + ; L-Asn + H 2 L-Asp + NH 4 + Pomoc: 2-oxoglutarát = 2-oxopentandiová kyselina, oxalacetát = 2-oxobutandiová kyselina, fumarát = trans-butendiová kyselina, -alanin = 3-aminopropionová kyselina; *) 2-iminopropionát násleně hydrolyzuje za vzniku 2-oxopropionátu a amoniaku U každé z deseti reakcí uveďte slovy název třídy, do které patří enzym reakci katalyzující: a) glukosa-6-fosfát glukosa-1-fosfát b) C(NH 2 ) + H 2 C NH 3 c) H 2 C 3 C 2 + H 2 d) 2 H 2 2 2H e) kys. palmitová + CoA + ATP palmitoyl-coa + AMP + PP i f) L-Asp + 2-oxoglutarát L-Glu + oxalacetát g) CH 3 -C-C CH 3 -CH + C 2 h) UDP-glukosa+( (1,4)-oligoglukan) n UDP + ( (1,4)-oligoglukan) n+1 i) L-Ala + ATP + trna Ala L-Ala-tRNA Ala + AMP + PP i j) ATP + H 2 ADP + H 3 P 4 Napište rovnici reakce, jíž: a) vstupuje aktivovaná kyselina octová do procesu synthesy mastných kyselin; b) se oxiduje glyceraldehyd-3-fosfát v glykolyse; c) se aminoskupina alaninu přenáší na 2-oxo-glutarát. Do kterých tříd patří enzymy, které tyto reakce katalysují? Pro jednotlivé reakce uveďte všechny zúčastněné kofaktory. Načrtněte grafy následujících závislostí: a) závislost počáteční reakční rychlosti na koncentraci enzymu; b) závislost počáteční reakční rychlosti na koncentraci substrátu pro Michaelisovský enzym; c) závislost počáteční reakční rychlosti na koncentraci substrátu pro allosterický enzym. Graficky vyjádřete a slovy popište závislost enzymové aktivity na teplotě. Průběh přivky vysvětlete!

6 Které z následujících parametrů probíhající enzymové reakce závisejí na koncentraci aktivního enzymu? Všechny odpovědi AN i NE zdůvodněte! - limitní rychlost; - ph-optimum enzymu; - molární aktivita enzymu; - Michaelisova konstanta; - typ inhibice; -počáteční reakční rychlost při koncentraci substrátu odpovídající Michaelisově konstantě. a) Napište příklad reakce, které se v mitochondrii eukaryotní buňky účastní NAD +. Do jaké třídy enzymů patří enzym katalyzující vámi zvolenou reakci. b) Které z následujících výroků jsou pravdivé: i) NAD + je kofaktor této reakce. ii) NAD + je prosthetická skupina. iii) NAD + je koenzym. iv) NAD + zde působí jako přenašeč vodíků do dýchacího řetězce. Který kofaktor je hlavním redukčním činidlem v anabolických procesech? Uveďte alespoň jednu reakci z metabolismu, při které redukovaná forma tohoto kofaktoru vzniká. Napište vzorci rovnice následujících reakcí a uveďte enzymovou třídu (včetně čísla), do níž patří enzym, který příslušnou reakci katalyzuje: a) glycylalanin + H 2 glycin + alanin b) isocitrát 2-oxoglutarát + glyoxalát c) glukosa + ATP glukosa-6-fosfát + ADP d) glukosa-6-fosfát + NADP + 6-fosfoglukonát + NADPH + H + Uveďte název a číslo třídy, do níž patří enzymy, katalyzující následující přeměny. Všechny tři reakce zapište chemickými rovnicemi za uvedení všech potřebných látek: a) dekarboxylace pyruvátu při alkoholové glykolýze; b) přeměna glukosa-6-fosfátu na 6-fosfoglukonovou kyselinu; c) přeměna acetylkoenzymu A na malonylkoenzym A. Experimentálně byly pro daný enzym zjištěny následující hodnoty počátečních reakčních rychlostí v závislosti na koncentraci substrátu: koncentrace substrátu (mmol.dm -3 ) v 0 (μmol.dm -3.min -1 ) 0, ,1 19 0, ,2 38 0,3 55 0,4 62 0,8 68 1,0 70 dhadněte hodnotu Michaelisovy konstanty a limitní rychlosti pro tento enzym a zdůvodněte.

7 btížnost B Jistý enzym obsahuje zbytek alaninu ve vazebném místě pro substrát. Řízenou mutací (uměle vyvolanou záměnou aminokyselinového zbytku v polypeptidovém řetězci bílkoviny) byl tento alanin zaměněn za glycin; tato změna neovlivnila aktivitu enzymu. Když však byl alanin zaměněn za glutamát, enzym ztratil aktivitu. Uveďte alespoň dvě vysvětlení tohoto jevu. Jaký tvar má závislost počáteční reakční rychlosti na koncentraci enzymu při konstantní koncentraci substrátu, odpovídající hodnotě K M? Čemu odpovídá směrnice vámi navržené závislosti v počátku (pro nulovou koncentraci enzymu)? Pro danou enzymovou reakci byla počáteční reakční rychlost při koncentraci substrátu 1, mol.dm -3 čtyřikrát vyšší než při koncentraci 1, mol.dm -3. Vypočtěte Michaelisovu konstantu této enzymové reakce. Enzym oxidasa-d-aminokyselin oxiduje D-Ala s limitní rychlostí 100 mol.dm -3.s -1 (stanoveno pro koncentraci enzymu mol. dm -3, při níž jsou realizovány i všechny popisované pokusy). Limitní rychlost pro glycin byla prakticky nulová. Michaelisova konstanta pro D-Ala činí 1, mol. dm -3. Jaká je počáteční rychlost oxidace glycinu a D-Ala tímto enzymem při koncentraci aminokyselin 1, mol.dm -3? Jak známo, jsou všechny bílkoviny vybudovány z L-aminokyselin. Jak lze vysvětlit, že přirozeně se vyskytující enzym je specifický pro D-aminokyselinu? Jak nazýváme tuto vlastnost enzymu? Kyselina pyrohroznová (2-oxo-propionová, pyruvát) přechází transaminační reakcí s L-glutamátem na L-alanin. Do reakční směsi byl použit racemický D,L-Glu o koncentraci 10 mmol.dm -3 a pyruvát o koncentraci 5 mmol.dm -3. Rovnovážná konstanta této reakce, katalyzované jaterní alaninaminotransferasou, je rovna 1. Jaká bude koncentrace L-Glu, L-Glu, D-Ala a L-Ala v rovnovážné směsi? Naznačte, zda následující výroky jsou pravdivé. Pokud je považujete za nepravdivé, zdůvodněte svůj názor. - Hydroxylová skupina v aktivním místě trypsinu může být kovalentně modifikována, čímž molekula ztrácí svou katalytickou schopnost; jedná se o kompetitivní inhibici. - Katalytická aktivita enzymu, vyjádřená v katalech, je mírou množství aktivního enzymu ve studovaném vzorku. - Jednotkou počáteční reakční rychlosti (při měření její závislosti na koncentraci substrátu) může být katal nebo mezinárodní jednotka U. - Hexosaoxidasa je enzym, který katalysuje oxidaci prvního uhlíku aldohexos na kyselinu (nebo její lakton). Michaelisova konstanta pro galaktosu a glukosu má pravděpodobně velmi podobnou hodnotu, protože se tyto sacharidy neliší strukturou v těsném okolí reagujícího centra (uhlíku C1). Vysvětlete, proč je chybné následující prohlášení: Specifická katalytická aktivita enzymového preparátu katalasy (katalyzuje disproporcionaci peroxidu vodíku na vodu a molekulový kyslík) byla pro vzorek A 9 μkat/mg proteinu při ph 7,4 a pro vzorek B při ph 6,3 byla pouze 7,2 μkat/mg proteinu; z toho vyplývá, že specifická katalytická aktivity vzorku B je nižší. Při dekarboxylaci lysinu (c L-Lys = 0,1 mol.dm -3 ) enzymem lysindekarboxylasou (L-lysin-karboxylyasa, EC ) o koncentraci 0,26 mg/ml byla změřena rychlost vzniku C 2 3,6 ml/min. - Jaká bude rychlost vzniku C 2 při koncentraci enzymu 0,78 mg/ml za jinak stejných podmínek? - Substrátem lysindekarboxylasy je isoionický L-lysin (forma amfiontu). Napište reakci, kterou lysindekarboxylasa katalyzuje. - Hodnoty pk A lysinu jsou 2,15, 9,16 a 10,53. Na základě předchozí informace odhadněte phoptimum lysindekarboxylasy.

8 - Představte si, že ph optimum studovaného enzymu je o hodnotu 1,2 nižší než hodnota vámi vypočtená. Napadá nás nějaké vysvětlení pro takové pozorování? - dhadněte, jaký kofaktor se této reakce zúčastní. Jedná se o koenzym nebo prostetickou skupinu? Jistý enzym obsahuje v aktivním místě histidinový zbytek s pk a = 6,0. Ten elektrostaticky interaguje s γ-karboxylovou skupinou Glu (pk a = 4,25), která je tímto enzymem přeměňována. Načrtněte (nejlépe do jednoho grafu) závislosti náboje (vyjádřeného jako frakce nabité formy) imidazolu His a γ-karboxylové skupiny Glu na ph. dhadněte ph-optimum enzymu za předpokladu, že elektrostatická interakce mezi substrátem (Glu) a enzymem je zde rozhodující. Na přiloženém obrázku je pro jistou pseudomonomolekulární reakci zachycena závislost reakční rychlosti (resp. rychlostní konstanty prvního řádu) na teplotě (v extrapolované oblasti čárkovaně) a denaturační křivka příslušného enzymu. Pokuste se odhadnout teplotní optimum tohoto enzymu. Při dekarboxylaci aspartátu (c L-Asp = 0,15 mol.dm -3 ) enzymem aspartátdekarboxylasou o koncentraci 0,16 mg/ml byla změřena rychlost vzniku C 2 2,2 ml/min. - Substrátem apartátdekarboxylasy je isoionický aspartát (forma amfiontu). Napište jeho strukturu. - Napište rovnici, kterou tento enzym katalysuje. (Pozor, vzniká nekódovaná aminokyselina.) - Na základě předchozích informací odhadněte ph-optimum tohoto enzymu. - Jaká bude rychlost vzniku C 2 při koncentraci enzymu 0,48 mg/ml za jinak stejných podmínek? - Michaelisova konstanta tohoto enzymu je za daných podmínek rovna 0,86 mmol.dm -3. Z výše uvedených dat odhadněte hodnotu limitní rychlosti. Nekompetitivní inhibitor se specificky váže do svého vazebného místa na molekule enzymu. Tato vazba je podmíněna: - možností vzniku nekovalentních interakcí mezi inhibitorem a příslušnými vazebnými skupinami enzymu; - doplňkovým tvarem vazebného místa a inhibitoru; - vznikem kovalentních vazeb mezi inhibitorem a bílkovinou; - schopností inhibitoru vytěsnit substrát z jeho vazebného místa; - schopností substrátu (při vysokých koncentracích substrátu) vytěsnit inhibitor. (Na jednotlivé otázky odpovězte ano nebo ne; případy ne vysvětlete.) V grafu je dvojnásobně reciproký výnos pro dva enzymy E 1 a E 2. Který z nich má vyšší Michaelisovu konstantu? Vysvětlete.

9 btížnost C Vyjmenujte způsoby, pomocí nichž buňky regulují aktivitu svých intracelulárních enzymů. Jeden z vitaminů je laktonem hexonové kyseliny. Který je to vitamin? Co víte o rozšíření tohoto vitaminu? Jaká je jeho funkce v organismu? Napište vzorec kofaktoru, který je nezbytný při přeměnách aminokyselin v organismech. d kterého vitaminu je tento kofaktor odvozen? Do které skupiny (z hlediska rozpustnosti) tento vitamin patří? Kterých hlavních typů reakcí se tento kofaktor zúčastní?

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy 9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy Obtížnost A Vyjmenujte kofaktory, které využívá multienzymový komplex pyruvátdehydrogenasy; které z nich řadíme mezi koenzymy

Více

Enzymologie. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2.LF UK a FN Motol Matej Kohutiar. akad. rok 2017/2018

Enzymologie. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2.LF UK a FN Motol Matej Kohutiar. akad. rok 2017/2018 Enzymologie Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2.LF UK a FN Motol Matej Kohutiar akad. rok 2017/2018 Osnova I. Základní principy enzymových reakcí II. Termodynamické a kinetické aspekty enzymové

Více

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů.

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů. ENZYMOLOGIE 1 Enzymologie Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů. Jak je možné, že buňka dokáže utřídit hrozivou změť chemických procesů, které v ní v každém okamžiku

Více

Redoxní děj v neživých a živých soustavách

Redoxní děj v neživých a živých soustavách Enzymy Enzymy Katalyzují chemické reakce, kdy se mění substrát na produkt Katalytickým působením se snižuje aktivační energie reagujících molekul substrátu, tím se reakce urychlí Za přítomnosti enzymu

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny Co to je? Organické látky karboxylové kyseliny, které mají na sousedním uhlíku navázanou aminoskupinu Jak to vypadá? K čemu je to dobré? AK jsou stavební

Více

Stanovení vybraných enzymů. Roman Kanďár

Stanovení vybraných enzymů. Roman Kanďár Stanovení vybraných enzymů Roman Kanďár Takže prvně malé opakování ENZYM Protein (RNA) s katalytickou aktivitou Protein (RNA) kofaktor (prosthetická skupina, koenzym) Jaký je vlastně rozdíl mezi prosthetickou

Více

2) Připravte si 7 sad po pěti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky.

2) Připravte si 7 sad po pěti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky. CVIČENÍ Z ENZYMOLOGIE 1) Stanovení Michaelisovy konstanty trypsinu pomocí chromogenního substrátu. Aktivita trypsinu se určí změřením rychlosti hydrolýzy chromogenního substrátu BAPNA (Nα-benzoyl-L-arginin-p-nitroanilid)

Více

Rychlost chemické reakce je dána změnou Gibbsovy energie a aktivační energií: Tudíž zrychlení reakce pomocí katalýzy může být vyjádřeno:

Rychlost chemické reakce je dána změnou Gibbsovy energie a aktivační energií: Tudíž zrychlení reakce pomocí katalýzy může být vyjádřeno: Bruno Sopko Rychlost chemické reakce je dána změnou Gibbsovy energie a aktivační energií: Tudíž zrychlení reakce pomocí katalýzy může být vyjádřeno: Z předchozí rovnice vyplývá: Pokud katalýza při 25

Více

ENZYMY. RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D.

ENZYMY. RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. ENZYMY RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. Enzymy: katalyzátory živé buňky jednoduché nebo složené proteiny Apoenzym: proteinová část Kofaktor: nízkomolekulová neaminokyselinová struktura nezbytně nutná pro funkci

Více

Didaktické testy z biochemie 2

Didaktické testy z biochemie 2 Didaktické testy z biochemie 2 Metabolismus Milada Roštejnská Helena Klímová br. 1. Schéma metabolismu Zažívací trubice Sacharidy Bílkoviny Lipidy Ukládány jako glykogen v játrech Ukládány Ukládány jako

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

ENZYMY. Klasifikace enzymů

ENZYMY. Klasifikace enzymů ENZYMY Enzymy jsou bílkoviny, které katalyzují chemické reakce probíhající v živých organismech. Byly identifikovány tisíce enzymů, mnohé z nich byly izolovány čisté. Klasifikace enzymů Vzhledem k tomu,

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SACHARIDŮ PRINCIP Rozštěpené sacharidy vstřebávání střevní sliznicí do krevního oběhu dopraveny vrátnicovou žílou do jater. V játrech enzymaticky hexózy štěpeny na GLUKÓZU vyplavována do krve

Více

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky.

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky. CVIČENÍ Z ENZYMOLOGIE 1) Stanovení Michaelisovy konstanty trypsinu pomocí chromogenního substrátu. Aktivita trypsinu se určí změřením rychlosti hydrolýzy chromogenního substrátu BAPNA (Nα-benzoyl-L-arginin-p-nitroanilid)

Více

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin E a W a vzorce guanosinu a uracilu

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin E a W a vzorce guanosinu a uracilu Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie 2018 1. Napište strukturní vzorce aminokyselin E a W a vzorce guanosinu a uracilu U dalších otázek zakroužkujte správné tvrzení (pouze jedna správná

Více

Bp1252 Biochemie. #8 Metabolismus živin

Bp1252 Biochemie. #8 Metabolismus živin Bp1252 Biochemie #8 Metabolismus živin Chemické reakce probíhající v organismu Katabolické reakce přeměna složitějších látek na jednoduché, jsou většinou exergonické. Anabolické reakce syntéza složitějších

Více

Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie Napište vzorce aminokyselin Q a K

Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie Napište vzorce aminokyselin Q a K Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie 2017 1. Napište vzorce aminokyselin Q a K Dále zakroužkujte správné tvrzení (pouze jedna správná odpověď) 2. Enzym tyrozinkinasu řadíme do třídy

Více

Charakteristika složky 3) cytochrom-c NADH-Q-reduktasa cytochrom-c- oxidasa ubichinon cytochromreduktasa

Charakteristika složky 3) cytochrom-c NADH-Q-reduktasa cytochrom-c- oxidasa ubichinon cytochromreduktasa 8. Dýchací řetězec a fotosyntéza Obtížnost A Pomocí následující tabulky charakterizujte jednotlivé složky mitochondriálního dýchacího řetězce. SLOŽKA Pořadí v dýchacím řetězci 1) Molekulový typ 2) Charakteristika

Více

Katabolismus - jak budeme postupovat

Katabolismus - jak budeme postupovat Katabolismus - jak budeme postupovat I. fáze aminokyseliny proteiny polysacharidy glukosa lipidy Glycerol + mastné kyseliny II. fáze III. fáze ETS itrátový cyklus yklus trikarboxylových kyselin, Krebsův

Více

Enzymy. aneb. Není umění dělat co tě baví, ale najít zalíbení v tom, co udělati musíš. Luboš Paznocht

Enzymy. aneb. Není umění dělat co tě baví, ale najít zalíbení v tom, co udělati musíš. Luboš Paznocht Enzymy aneb Není umění dělat co tě baví, ale najít zalíbení v tom, co udělati musíš. Luboš Paznocht Umožňují rychlý a koordinovaný průběh chemických přeměn v organismu Kinetika biochemických reakcí řád

Více

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin D a Y a vzorce adenosinu a thyminu

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin D a Y a vzorce adenosinu a thyminu Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie 2019 1. Napište strukturní vzorce aminokyselin D a Y a vzorce adenosinu a thyminu U dalších otázek zakroužkujte správné tvrzení (pouze jedna správná

Více

ENZYMY. Charakteristika enzymaticky katalyzovaných reakcí:

ENZYMY. Charakteristika enzymaticky katalyzovaných reakcí: ENZYMY Definice: Enzymy (biokatalyzátory) jsou jednoduché či složené makromolekulární bílkoviny s katalytickou aktivitou. Urychlují reakce v organismech tím, že snižují aktivační energii (Ea) potřebnou

Více

HISTORIE ENZYMOLOGIE

HISTORIE ENZYMOLOGIE ENZYMY HISTORIE ENZYMOLOGIE 1. Berzelius (18.stol.) v rostlinách i živočiších probíhají tisíce katalyzovaných reakcí FERMENTY fermentace (Fabrony) 2. W.Kühne en zýme = v kvasnicích enzymy 3. J. Sumner

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. ENZYMY I úvod, názvosloví, rozdělení do tříd

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. ENZYMY I úvod, názvosloví, rozdělení do tříd Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ENZYMY I úvod, názvosloví, rozdělení do tříd Úvod z řeckého EN ZYME (v kvasinkách) biologický katalyzátor, protein (RNA) liší se od chemických

Více

7. Enzymy. klasifikace, názvosloví a funkce

7. Enzymy. klasifikace, názvosloví a funkce 7. Enzymy klasifikace, názvosloví a funkce Jsou to přírodní katalyzátory, živočišné i rostlinné Umožňují průběh biochemických reakcí Nachází se ve veškerých živých systémech Enzymy vykazují druhovou specifitu

Více

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

11. Metabolismus lipidů

11. Metabolismus lipidů 11. Metabolismus lipidů Obtížnost A Následující procesy a metabolické reakce, vedoucí ke zkrácení řetězce mastné kyseliny, vázané v triacylglycerolu, a vzniku acetyl-coa, seřaďte ve správném pořadí: a)

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

Testové úlohy aminokyseliny, proteiny. post test

Testové úlohy aminokyseliny, proteiny. post test Testové úlohy aminokyseliny, proteiny post test 1. Které aminokyseliny byste hledali na povrchu proteinů umístěných uvnitř fosfolipidových membrán a které na povrchu proteinů vyskytujících se ve vodném

Více

Reakční kinetika enzymových reakcí

Reakční kinetika enzymových reakcí Reakční kinetika enzymových reakcí studuje časový průběh enzymových reakcí za různých reakčních podmínek zabývá se faktory, které ovlivňují rychlost reakcí katalyzovaných enzymy - uvažujme monomolekulární

Více

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Eva Benešová. Dýchací řetězec Eva Benešová Dýchací řetězec Dýchací řetězec Během oxidace látek vstupujících do různých metabolických cyklů (glykolýza, CC, beta-oxidace MK) vznikají NADH a FADH 2, které následně vstupují do DŘ. V DŘ

Více

Metabolismus mikroorganismů

Metabolismus mikroorganismů Metabolismus mikroorganismů Metabolismus organismů Souvisí s metabolismem polysacharidů, bílkovin, nukleových kyselin a lipidů Cytoplazma, mitochondrie (matrix, membrána) H 3 PO 4 Polysacharidy Pentózový

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Citrátový a glyoxylátový cyklus

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Citrátový a glyoxylátový cyklus Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Citrátový a glyoxylátový cyklus Buněčná respirace I. Fáze Energeticky bohaté látky jako glukosa, mastné kyseliny a některé aminokyseliny

Více

>>> E A1 + E A2. . aktivační energie potřebná k reakci bez přítomnosti katalyzátoru E A E A1. energie potřebná ke vzniku enzym-substrátového komplexu

>>> E A1 + E A2. . aktivační energie potřebná k reakci bez přítomnosti katalyzátoru E A E A1. energie potřebná ke vzniku enzym-substrátového komplexu Enzymy Charakteristika enzymů- fermentů katalyzátory biochem. reakcí biokatalyzátory umožňují a urychlují průběh rcí v organismu nachází se ve všech živých systémech z chemického hlediska jednoduché nebo

Více

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Metabolismus bílkovin Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 3.2 Výživa Vyvážená strava člověka musí obsahovat: cukry (50 55 %) tuky (30 %) bílkoviny (15 20 %)

Více

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech Citrátový cyklus Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech 1. stupeň: OXIDACE cukrů, tuků a některých aminokyselin tvorba Acetyl-CoA a akumulace elektronů v NADH a FADH 2 2.

Více

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie Otázka: Metabolismus Předmět: Biologie Přidal(a): Furrow - přeměna látek a energie Dělení podle typu reakcí: 1.) Katabolismus reakce, při nichž z látek složitějších vznikají látky jednodušší (uvolňuje

Více

Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová Vyberte esenciální aminokyseliny a) Asp, Glu b) Val, Leu, Ile c) Ala, Ser, Gly d) Phe, Trp Vyberte esenciální aminokyseliny a) Asp,

Více

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera. itrátový cyklus Tomáš Kučera tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole 2017 Schéma energetického

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu:

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu: Vzdělávací materiál vytvořený v projektu P VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Enzymy charakteristika a katalytický účinek

Enzymy charakteristika a katalytický účinek Enzymy charakteristika a katalytický účinek Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Chemie přírodních látek enzymy 28.7.2012 3. ročník čtyřletého G Charakteristika

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ENZYMOLOGIE. Pracovní sešit k přednáškám z biochemie pro studenty biologických kombinací ZDENĚK GLATZ

ENZYMOLOGIE. Pracovní sešit k přednáškám z biochemie pro studenty biologických kombinací ZDENĚK GLATZ EZYMLGIE Pracovní sešit k přednáškám z biochemie pro studenty biologických kombinací II ZDEĚK GLATZ 2004 Katalýza - Berzelius 1838 2 EZYMLGIE katalyzátor - látky urychlující chemické reakce - nemění rovnováhu

Více

Enzymy. Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc.

Enzymy. Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. Enzymy Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. ENZYMY JAKO HOMOGENNÍ BIOKATALYZÁTORY 1. Bílkovinná povaha ( + některé RNA-enzymy - ribozymy) 2. Větší účinnost (faktor minimálně 10 6 ) 3. Specifičnost - substrátová

Více

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVD 1) Doplň chybějící údaje. Jak se značí makroergní vazba? Kolik je v ATP makroergních vazeb? Co je to ADP Kolik je v ADP makroergních vazeb 1) Pojmenuj

Více

Aminokyseliny. Peptidy. Proteiny.

Aminokyseliny. Peptidy. Proteiny. Aminokyseliny. Peptidy. Proteiny. Struktura a vlastnosti aminokyselin 1. Zakreslete obecný vzorec -aminokyseliny. Která z kodovaných aminokyselin se z tohoto vzorce vymyká? 2. Které aminokyseliny mají

Více

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa Konsultační hodina základy biochemie pro 1. ročník Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa Přírodní látky 1 Co to je? Cukry (Sacharidy) Organické látky,

Více

Bílkoviny - proteiny

Bílkoviny - proteiny Bílkoviny - proteiny Proteiny jsou složeny z 20 kódovaných aminokyselin L-enantiomery Chemická struktura aminokyselin R představuje jeden z 20 různých typů postranních řetězců R Hlavní řetězec je neměnný

Více

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal :: www.gymzn.cz/nechvatal

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal :: www.gymzn.cz/nechvatal DYNAMICKÁ BIOCHEMIE Daniel Nechvátal :: www.gymzn.cz/nechvatal Energetický metabolismus děje potřebné pro zabezpečení života organismu ANABOLISMUS skladné reakce, spotřeba E KATABOLISMUS rozkladné reakce,

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Rychlost chemické reakce A B. time. rychlost = - [A] t. [B] t. rychlost = Reakční rychlost a stechiometrie A + B C; R C = R A = R B A + 2B 3C;

Rychlost chemické reakce A B. time. rychlost = - [A] t. [B] t. rychlost = Reakční rychlost a stechiometrie A + B C; R C = R A = R B A + 2B 3C; Rychlost chemické reakce A B time rychlost = - [A] t rychlost = [B] t Reakční rychlost a stechiometrie A + B C; R C = R A = R B A + 2B 3C; 1 1 R A = RB = R 2 3 C Př.: Určete rychlost rozkladu HI v následující

Více

METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI

METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI Obsah Formy organismů Energetika reakcí Metabolické reakce Makroergické sloučeniny Formy organismů Autotrofní x heterotrofní organismy Práce a energie Energie

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Informace Seminář z biochemie II Laboratorní cvičení z biochemie

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Informace Seminář z biochemie II Laboratorní cvičení z biochemie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Informace Seminář z biochemie II Laboratorní cvičení z biochemie Pravidla pro udělení klasifikovaného zápočtu ze Semináře z Biochemie

Více

Enzymy biologické katalyzátory. regulovatelnost účinnosti (aktivity) Platí o nich totéž co o chemických katalyzátorech, ale mají něco navíc:

Enzymy biologické katalyzátory. regulovatelnost účinnosti (aktivity) Platí o nich totéž co o chemických katalyzátorech, ale mají něco navíc: Enzymy biologické katalyzátory Platí o nich totéž co o chemických katalyzátorech, ale mají něco navíc: účinné snížení aktivační energie specifita regulovatelnost účinnosti (aktivity) Regulace účinnosti

Více

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová Glykolýza Glukoneogeneze Regulace Alice Skoumalová Metabolismus glukózy - přehled: 1. Glykolýza Glukóza: Univerzální palivo pro buňky Zdroje: potrava (hlavní cukr v dietě) zásoby glykogenu krev (homeostáza

Více

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Regulace metabolických drah na úrovni buňky Regulace metabolických drah na úrovni buňky EB Obsah přednášky Obecné principy regulace metabolických drah na úrovni buňky regulace zajištěná kompartmentací metabolických dějů změna absolutní koncentrace

Více

Brno e) Správná odpověď není uvedena. c) KHPO4. e) Správná odpověď není uvedena. c) 49 % e) Správná odpověď není uvedena.

Brno e) Správná odpověď není uvedena. c) KHPO4. e) Správná odpověď není uvedena. c) 49 % e) Správná odpověď není uvedena. Brno 2019 1. Vyberte vzoreček hydrogenfosforečnanu draselného. a) K2HP4 d) K3P4 b) K(HP4)2 c) KHP4 2. Vyjádřete hmotnostní procenta síry v kyselině thiosírové. Ar(S) = 32, Ar() = 16, Ar(H) = 1 a) 28 %

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Enzymy: Struktura a mechanismus působení. Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. Ústav lékařské biochemie 1.LF UK

Enzymy: Struktura a mechanismus působení. Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Enzymy: Struktura a mechanismus působení Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. Ústav lékařské biochemie 1.LF UK 1 ENZYMY JAKO HOMOGENNÍ BIOKATALYZÁTORY 1. Bílkovinná povaha ( + některé RNA-enzymy - ribozymy) 2.

Více

CZ.1.07/2.2.00/ Obecný metabolismus. Energetický metabolismus (obecně) (1).

CZ.1.07/2.2.00/ Obecný metabolismus. Energetický metabolismus (obecně) (1). mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 becný metabolismus Energetický metabolismus (obecně) (1). Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Katedra biochemie,

Více

Reakční kinetika. Nauka zabývající se rychlostí chemických reakcí a ovlivněním rychlosti těchto reakcí

Reakční kinetika. Nauka zabývající se rychlostí chemických reakcí a ovlivněním rychlosti těchto reakcí Nauka zabývající se rychlostí chemických reakcí a ovlivněním rychlosti těchto reakcí Vymezení pojmů : chemická reakce je děj, při kterém zanikají výchozí látky a vznikají látky nové reakční mechanismus

Více

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Obsah 1 Úvod do problematiky přírodních látek... 2 2 Vitamíny... 2 2.

Více

Metabolizmus aminokyselin I

Metabolizmus aminokyselin I Metabolizmus aminokyselin I Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2.LF UK a FN Motol MUDr. Bc. Matej Kohutiar, Ph.D. matej.kohutiar@lfmotol.cuni.cz Praha 2018 snova I. přednáška: Metabolizmus a meziorgánové

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Glykolýza a neoglukogenese

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Glykolýza a neoglukogenese Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Glykolýza a neoglukogenese z řečtiny glykos sladký, lysis uvolňování sled metabolických reakcí od glukosy přes fruktosa-1,6-bisfosfát

Více

První testový úkol aminokyseliny a jejich vlastnosti

První testový úkol aminokyseliny a jejich vlastnosti První testový úkol aminokyseliny a jejich vlastnosti Vysvětlete co znamená pojem α-aminokyselina Jaký je rozdíl mezi D a L řadou aminokyselin Kolik je základních stavebních aminokyselin a z čeho jsou odvozeny

Více

Chemická kinetika. Chemické změny probíhající na úrovni atomárně molekulové nazýváme reakční mechanismus.

Chemická kinetika. Chemické změny probíhající na úrovni atomárně molekulové nazýváme reakční mechanismus. Chemická kinetika Chemická reakce: děj mezi jednotlivými atomy a molekulami, při kterých zanikají některé vazby v molekulách výchozích látek a jsou nahrazovány vazbami v molekulách nově vznikajících látek.

Více

16a. Makroergické sloučeniny

16a. Makroergické sloučeniny 16a. Makroergické sloučeniny Makroergickými sloučeninami v biochemii nazýváme skupinu látek umožňujících uvolnění značného množství energie v jednoduché reakci. Nelze je definovat prostě jako sloučeniny

Více

Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny

Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny Dělení aminokyselin Z hlediska obsahu v živé hmotě Z hlediska významu ve výživě Z chemického hlediska Z hlediska rozpustnosti Dělení aminokyselin Z hlediska obsahu v

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

Kofaktory enzymů. T. Kučera. (upraveno z J. Novotné)

Kofaktory enzymů. T. Kučera. (upraveno z J. Novotné) Kofaktory enzymů T. Kučera (upraveno z J. Novotné) Kofaktory enzymů neproteinová, nízkomolekulární složka enzymu ko-katalyzátor potřebný k aktivitě enzymu pomocné molekuly v enzymové reakci holoenzym (aktivní)

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymy Základy lékařské chemie a biochemie 2014/2015 Ing. Jarmila Krotká Metabolismus základní projev života látková přeměna souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu

Více

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět - Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět - Vladimíra Kvasnicová pracovna: 411, tel. 267 102 411, vladimira.kvasnicova@lf3.cuni.cz informace, studijní materiály: http://vyuka.lf3.cuni.cz Sylabus

Více

Obecný metabolismus.

Obecný metabolismus. mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 becný metabolismus. Mechanismy enzymové katalýzy (7). Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Katedra biochemie Přírodovědecká

Více

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník. Schéma témat profilové části maturitní zkoušky z předmětu CHEMIE

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník. Schéma témat profilové části maturitní zkoušky z předmětu CHEMIE Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník Schéma témat profilové části maturitní zkoušky z předmětu CHEMIE Součástí každého tématu jsou úlohy z názvosloví chemických sloučenin a chemických výpočtů. 1. Stavba

Více

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 5. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.2., 2.1., 2.2., 2.4., 3.3. 1. Přeměny chemických soustav chemická

Více

Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová Struktura proteinů - testík na procvičení Vladimíra Kvasnicová Mezi proteinogenní aminokyseliny patří a) kyselina asparagová b) kyselina glutarová c) kyselina acetoctová d) kyselina glutamová Mezi proteinogenní

Více

33.Krebsův cyklus. AZ Smart Marie Poštová

33.Krebsův cyklus. AZ Smart Marie Poštová 33.Krebsův cyklus AZ Smart Marie Poštová m.postova@gmail.com Metabolismus Metabolismus je souhrn chemických reakcí v organismu. Základní metabolické děje jsou: a) katabolické odbourávací (složité látky

Více

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV a) Chemické složení a. biogenní prvky makrobiogenní nad 0,OO5% (C, O, N, H, S, P, Ca.) - mikrobiogenní pod 0,005%(Fe,Zn, Cu, Si ) b. voda 60 90% každého organismu - 90% příjem

Více

- metabolismus soubor chemických reakcí probíhajících v živých organismech a mezi organismy a jejich životním prostředím

- metabolismus soubor chemických reakcí probíhajících v živých organismech a mezi organismy a jejich životním prostředím Otázka: Obecné rysy metabolismu Předmět: Chemie Přidal(a): Bára V. ZÁKLADY LÁTKOVÉHO A ENERGETICKÉHO METABOLISMU - metabolismus soubor chemických reakcí probíhajících v živých organismech a mezi organismy

Více

REGULACE ENZYMOVÉ AKTIVITY

REGULACE ENZYMOVÉ AKTIVITY REGULACE ENZYMOVÉ AKTIVITY Proč je nutno regulovat enzymovou aktivitu? (homeostasa) Řada úrovní: regulace množství přítomného enzymu (exprese = proteosynthesa, odbourávání) synthesa vhodného enzymu (isoenzymy)

Více

Doučování IV. Ročník CHEMIE

Doučování IV. Ročník CHEMIE 1. Chemie přírodních látek Biochemie a) LIPIDY 1. Triacylglyceroly se štěpí účinkem: a) ligas b) lyas c) lipas d) lihlas Doučování IV. Ročník CHEMIE 2. Žluknutí tuků je z chemického hlediska: a) polymerace

Více

Chemie 2018 CAUS strana 1 (celkem 5)

Chemie 2018 CAUS strana 1 (celkem 5) Chemie 2018 CAUS strana 1 (celkem 5) 1. Vápník má atomové číslo 20, hmotnostní 40. Kolik elektronů obsahuje kationt Ca 2+? a) 18 b) 20 c) 40 d) 60 2. Kolik elektronů ve valenční sféře má atom Al? a) 1

Více

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení Ročník 1.

Více

Úvod do buněčného metabolismu Citrátový cyklus. Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. Ústav lékařské biochemie 1. LF UK

Úvod do buněčného metabolismu Citrátový cyklus. Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. Ústav lékařské biochemie 1. LF UK Úvod do buněčného metabolismu Citrátový cyklus Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. Ústav lékařské biochemie 1. LF UK METABOLISMUS = přeměna látek v organismu - má stránku chemickou (látkovou) - reakce anabolické

Více

Enzymy - seminář. 15. Co je to počáteční rychlost reakce, jakou má hodnotu? 16. Co je to saturační křivka enzymové reakce?

Enzymy - seminář. 15. Co je to počáteční rychlost reakce, jakou má hodnotu? 16. Co je to saturační křivka enzymové reakce? Enzymy - seminář 1. Jaký je význam enzymů pro biochemické reakce? 2. Za jakých podmínek enzymy fungují? 3. Co je to specifičnost enzymů? 4. Jak se tvoří názvy enzymů? 5. Uveďte třídy enzymů a charakterizujte

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y REAKČNÍ KINETIKA Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí Chemická povaha reaktantů - reaktivita Fyzikální stav reaktantů homogenní vs. heterogenní reakce Teplota 10 C zvýšení rychlosti 2x 3x zýšení

Více

Biochemie dusíkatých látek při výrobě vína

Biochemie dusíkatých látek při výrobě vína Biochemie dusíkatých látek při výrobě vína Ing. Michal Kumšta www.zf.mendelu.cz Ústav vinohradnictví a vinařství kumsta@mendelu.cz Vzdělávací aktivita je součástí projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0089 Projekt

Více

Metabolismus lipidů. (pozn. o nerozpustnosti)

Metabolismus lipidů. (pozn. o nerozpustnosti) Metabolismus lipidů (pozn. o nerozpustnosti) Trávení lipidů Lipidy v potravě - většinou v hydrolyzovatelné podobě, především jako triacylglayceroly (TAG), fosfatidáty a sfingolipidy. V trávicím traktu

Více

AMINOKYSELINY REAKCE

AMINOKYSELINY REAKCE CHEMIE POTRAVIN - cvičení AMINOKYSELINY REAKCE Milena Zachariášová (milena.zachariasova@vscht.cz) Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha REAKCE AMINOKYSELIN část 1 ELIMINAČNÍ REAKCE DEKARBOXYLACE

Více

Enzymy faktory ovlivňující jejich účinek

Enzymy faktory ovlivňující jejich účinek Enzymy faktory ovlivňující jejich účinek Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Chemie přírodních látek enzymy 10.8.2012 3. ročník čtyřletého G Faktory ovlivňující

Více

Metabolismus. - soubor všech chemických reakcí a příslušných fyzikálních procesů, které souvisejí s aktivními projevy života daného organismu

Metabolismus. - soubor všech chemických reakcí a příslušných fyzikálních procesů, které souvisejí s aktivními projevy života daného organismu Metabolismus Obecné znaky metabolismu Získání a využití energie - bioenergetika Buněčné dýchání (glykolysa + CKC + oxidativní fosforylace) Biosynthesa sacharidů + fotosynthesa Metabolismus lipidů Metabolismus

Více

Biochemicky významné sloučeniny a reakce - testík na procvičení

Biochemicky významné sloučeniny a reakce - testík na procvičení Biochemicky významné sloučeniny a reakce - testík na procvičení Vladimíra Kvasnicová Vyberte pravdivé(á) tvrzení o heterocyklech: a) pyrrol je součástí struktury hemu b) indol je součástí struktury histidinu

Více

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová Intermediární metabolismus Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP tvorba zásob glykogen,

Více

Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny.

Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny. Obecné informace: Aminokyseliny příručka pro učitele Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny. Navazující učivo Před probráním tématu Aminokyseliny probereme

Více

KMA/MM. Chemické reakce.

KMA/MM. Chemické reakce. Zápočtová práce z předmětu Matematické modelování KMA/MM Chemické reakce Jméno a příjmení: Hana Markuzziová Studijní číslo: A06070 Email: hmarkuzz@students.zcu.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Chemické rovnice 3 3

Více

5. Lipidy a biomembrány

5. Lipidy a biomembrány 5. Lipidy a biomembrány Obtížnost A Co je chybného na často slýchaném konstatování: Biologická membrána je tvořena dvojvrstvou fosfolipidů.? Jmenujte alespoň tři skupiny látek, které se podílejí na výstavbě

Více