Partnerství mezi Evropou a zemědělci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partnerství mezi Evropou a zemědělci"

Transkript

1 Společná zemědělská politika Partnerství mezi Evropou a zemědělci Evropská komise Zemědělství a rozvoj venkova

2 Předmluva Společná zemědělská politika slouží jako most mezi světem, který se čím dál tím více urbanizuje, a zemědělstvím, které se stává čím dál tím strategičtější oblastí. Proto jsem prostřednictvím revidované zemědělské politiky po roce 2013 navrhl nové partnerství mezi Evropou a zemědělci. Nové partnerství zapadá do historického kontextu této rozsáhlé společné politiky, která právě oslavila 50 let své existence a o níž se píše na následujících stránkách. Zároveň je vyjádřením vůle obnovit důvěru evropských občanů v zemědělství v rámci SZP. Zemědělství se nachází uprostřed výzev, kterým naše společnost čelí. V první řadě se samozřejmě jedná o problematiku potravin. Rovněž však jde o problematiku přírodních zdrojů, které je třeba využívat s respektem a odpovědností vůči budoucím generacím. A konečně se jedná o problematiku územního plánování a požadavek zachovat na našem území kontinuitu odvětví, které je zásadní pro životaschopnost našich venkovských hospodářství, našich kořenů a našeho dědictví zemědělství. Evropa potřebuje své zemědělce. A zemědělci potřebují od Evropy podporu. Ta má formu lépe zacílené podpory příjmů, adresované aktivním zemědělcům a uzpůsobené objektivním způsobem potřebám jednotlivých kategorií zemědělců, zejména těm nejvíce potřebným. Podporují se též nástroje hospodářské a ekologické konkurenceschopnosti zemědělského odvětví. Potřebujeme pobídkové mechanismy, kterými zemědělcům pomůžeme při přijímání udržitelných zemědělských postupů. Kromě toho potřebujeme moderní, účinné a reakceschopné záchranné sítě k překonání stále závažnějších a častějších krizí. Posílenými prostředky se bude podporovat snaha obnovit život na venkově, aby se pomohlo mladým lidem, kteří se tam chtějí usadit, doplňkovými prostředky se podpoří výzkum, inovace a transfer vědomostí a zároveň se bude investovat do soukromých a veřejných infrastruktur. Příští roky budou klíčové pro vytyčení základů silného zemědělství, jež bude s to čelit změně klimatu a mezinárodní konkurenci a zároveň naplňovat očekávání občanů. Společná zemědělská politika, to je naše výživa, to je budoucnost více než poloviny našich území. Dacian Cioloş evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova

3 Společná zemědělská politika (SZP), která byla zavedena v roce 1962, je partnerstvím mezi zemědělstvím a společností, mezi Evropou a jejími zemědělci. Jejím hlavním úkolem je: zlepšit zemědělskou produktivitu, aby spotřebitelé měli stabilní dodávky potravin za přijatelné ceny a zajistit, aby zemědělci v EU měli přiměřenou životní úroveň. SZP je tu pro naše potraviny EU má 500 milionů spotřebitelů a ti všichni potřebují spolehlivé dodávky zdravých a výživných potravin za přijatelné ceny. Hospodářské prostředí zřejmě zůstane i nadále nejisté a nepředvídatelné. Kromě toho existuje mnoho současných i budoucích výzev, mimo jiné celosvětová hospodářská soutěž, hospodářská a finanční krize, změna klimatu a rostoucí ceny vstupů, jako je palivo a hnojivo. Ke zdolání těchto výzev vytvořila a zavedla EU společnou zemědělskou politiku. Jejím účelem je stanovit podmínky, které zemědělcům umožní plnit celou řadu funkcí ve společnosti, z nichž první je produkovat potraviny. Díky SZP mají evropští občané zajištěné dodávky potravin. Jako společnost si můžeme být jisti, že naši zemědělci vyprodukují potraviny, které potřebujeme. Poskytují obdivuhodnou paletu dostupných, bezpečných a kvalitních produktů v hojném množství. EU je známa po celém světě svými potravinami a kulinářskými tradicemi. Vzhledem k výjimečným zemědělským zdrojům by EU mohla a měla hrát klíčovou roli v zajišťování potravin na celém světě. istockphoto

4 V dnešní době, o padesát let později, musí EU řešit více problémů: zajišťování potravin na globální úrovni se produkce potravin bude muset zdvojnásobit, aby se uživila světová populace, která v roce 2050 dosáhne 9 miliard, změna klimatu a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, péče o krajinu v celé EU a zachování životaschopnosti venkovského hospodářství. SZP je tu pro naši krajinu V zemědělství se nejedná jen o potraviny. Jde o venkovská společenství a lidi, kteří v nich žijí. Jde o naši krajinu a její drahocenné přírodní zdroje. Zemědělci udržují ve všech členských státech EU krajinu při životě a chrání venkovský způsob života. Kdyby zmizela hospodářství nebo zemědělci, naše vísky, vesnice a městečka by tím byly velmi negativně postiženy. Se zemědělstvím je na venkově spojeno mnoho pracovních míst. Zemědělci potřebují mechanizaci, budovy, pohonné hmoty, hnojiva a zdravotní péči pro svá zvířata. Mnoho lidí je zaměstnáno v těchto logistických odvětvích. Další se zabývají navazujícími činnostmi, např. přípravou, zpracováním a balením potravin. A další jsou zapojeni do skladování, přepravy a maloobchodního prodeje potravin. Celkově vzato je zemědělství a produkce potravin zásadním prvkem našeho hospodářství a společnosti. Ve všech 27 členských státech EU je přibližně 14 milionů zemědělců a další 4 miliony osob pracují v potravinářském odvětví. Zemědělské a potravinářské odvětví dohromady poskytuje 7 % všech pracovních míst a vytváří 6 % evropského hrubého domácího produktu. Thinkstock - Hemera

5 SZP je společnou politikou pro všechny členské státy Evropské unie. Na evropské úrovni je řízena a financována ze zdrojů ročního rozpočtu EU. SZP je tu pro naše životní prostředí Naše krajina není ve svém původním přirozeném stavu. Po staletí ji utvářela zemědělská činnost. Zemědělství vytvořilo různorodost našeho prostředí a krajiny. Naše krajina poskytuje útočiště pro velmi rozmanitou faunu a flóru. Tato biodiverzita je rozhodující pro udržitelný rozvoj krajiny. Zemědělci si jako první uvědomují nutnost starat se o naše přírodní zdroje. Koneckonců jejich každodenní život na nich závisí. Aby se zamezilo negativním vedlejším účinkům některých zemědělských postupů, EU poskytuje zemědělcům pobídky, aby pracovali udržitelným způsobem šetrným k životnímu prostředí. istockphoto Zemědělci hospodaří s krajinou ku prospěchu nás všech. Dodávají veřejné statky, z nichž nejdůležitější je řádná péče o naši půdu, krajinu a biologickou rozmanitost a jejich zachování. Trh za tyto veřejné statky nezaplatí. Aby EU odměnila zemědělce za tuto službu pro společnost jako celek, poskytuje jim podporu příjmů. Zemědělci mohou být nepříznivě ovlivněni změnou klimatu. SZP jim poskytuje finanční pomoc, aby přizpůsobili své zemědělské metody a systémy, a vyrovnali se tak s dopady měnícího se klimatu. Zemědělci tím čelí dvojí výzvě: produkovat potraviny a zároveň chránit přírodu a zachovávat biologickou rozmanitost. Ekologicky udržitelné zemědělství, které obezřetně využívá přírodní zdroje, má zásadní význam pro produkci našich potravin a kvalitu našeho života dnes, zítra a pro budoucí generace.

6 Evropská zemědělská politika v průběhu let Hospodářství jsou tak produktivní, že vyrábějí více potravin, než je třeba. Přebytky jsou skladovány a vznikají tzv. hory potravin. Je zavedeno několik opatření, jejichž cílem je přiblížit úroveň produkce potřebám trhu Zrodila se společná zemědělská politika (SZP). SZP je koncipována jako společná politika, jejímž cílem je zajistit evropským občanům cenově dostupné potraviny a zemědělcům přiměřenou životní úroveň. 0,06 0,68 0,95 0,80 11,71 6, istockphoto 1986 (údaje v mld. eur) Podíl zemědělství na celkovém rozpočtu EU Obyvatelstvo EU v mil. Vývozní náhrady Další tržní opatření Podpora vázaná na produkci Platba oddělená od produkce Rozvoj venkova 2

7 1992 SZP přechází z podpory trhu na podporu producentů. Podpora cen se snižuje a nahrazuje přímými podporami pro zemědělce. Zemědělci jsou vedeni k větší ohleduplnosti k životnímu prostředí. Reforma zemědělské politiky probíhá ve stejné době jako summit o planetě Zemi v Riu v roce 1992, na němž je zavedena zásada udržitelného rozvoje Společná zemědělská politika poskytuje podporu příjmů. Nová reforma SZP přerušuje spojení mezi subvencemi a produkcí. Zemědělci teď dostávají platby na podporu příjmů za předpokladu, že se starají o svou půdu a dodržují normy v oblasti životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat a nezávadnosti potravin Návrh nové reformy SZP má přispět k posílení konkurenceschopnosti zemědělského odvětví, podpořit inovace, bojovat s klimatickými změnami a podpořit zaměstnanost a růst v zemědělských oblastech. Fotolia 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 2,88 3,05 10,09 5,33 5,9 9,47 1,45 12,30 0,18 / 3,16 3,35 50 % 40 % 30 % 15,91 32,25 36,83 20 % 10 % 0 %

8 istockphoto Společná zemědělská politika Partnerství mezi Evropou a zemědělci 4

9 SZP je tu pro naše zemědělce Díky SZP se produkce zemědělců řídí poptávkou spotřebitelů Zemědělci v roli obhospodařovatelů krajiny Venkovské hospodářství a způsob života závisí na zemědělství SZP stimuluje produktivitu a inovace Další prioritou SZP je modernizace Proč není se zemědělci vždy spravedlivě zacházeno? Kvalita potravin je klíčem k úspěchu EU otevírá svůj trh pro rozvojové země Evropa je významným vývozcem kvalitních potravin SZP do roku 2020 musí čelit novým výzvám

10 Zemědělci jsou ve venkovských oblastech velmi důležitým ekonomickým subjektem, který si EU nemůže dovolit ztratit. Základní instinktivní zemědělské dovednosti se nezískávají z knížek, ale předávají se z generace na generaci. SZP je tu pro naše zemědělce Po přistoupení deseti nových členských států v roce 2004 a dalších dvou v roce 2007 se počet zemědělců v EU téměř zdvojnásobil na zhruba 14 milionů. Pro mnoho mladých lidí však již zemědělství není atraktivním povoláním. V důsledku toho se snižuje počet zemědělců. V šedesátých letech mělo původních šest zemí EU šest milionů zemědělců, ale od té doby tento počet klesl více než o polovinu. Proto SZP finančně pomáhá mladým lidem při zahájení zemědělské činnosti, aby si nakoupili půdu, stroje a vybavení. Rovněž poskytuje granty pro odbornou přípravu nových subjektů i zavedených zemědělců v oblasti nejnovějších technických výrobních metod. Podpora mladých zemědělců a zaručení kontinuity z generace na generaci je skutečnou výzvou pro rozvoj venkova v EU. Relativní situace příjmů ze zemědělství ve srovnání s příjmy mimo zemědělství V některých částech Evropy je zemědělství obzvlášť obtížné, jako např. v kopcovitých, horských a/nebo odlehlých oblastech. Je důležité udržet v těchto regionech obce při životě. SZP poskytuje finanční prostředky na to, aby venkovské obce v ohrožených oblastech zůstaly hospodářsky zdravé a postupně nevymizely. Počet zemědělců: milionů 40 % 100 % Číselné údaje jsou průměrem podnikatelských příjmů v zemědělství v EU na samostatně výdělečně činnou pracovní jednotku za rok jako procentní podíl průměrné mzdy v celém hospodářství v ekvivalentu plného úvazku. Číselné údaje vypočítaly útvary Komise na základě údajů Eurostatu. 6 Evropská komise

11 Díky SZP se produkce zemědělců řídí poptávkou spotřebitelů Každoroční produkce našich zemědělců (průměr za období ) je následující Obiloviny 300 milionů tun Cukr 16 milionů tun Občané EU jsou konečnými příjemci SZP. V našich obchodech a supermarketech je vždy velký výběr potravin za ceny, které jsou obecně dostupné. Průměrná rodina dnes ve většině zemí EU na potraviny vynaloží zhruba 15 % svých měsíčních příjmů. Tento podíl je poloviční oproti roku Zemědělci pro nás zabezpečují dodávky vysoce kvalitních potravin. V odvětvích jako jsou obiloviny, mléčné výrobky, maso, olivový olej, vína a lihoviny se Evropa považuje za světového lídra. Kromě toho můžeme snadno zjistit, jak a kde byly naše potraviny vyrobeny, protože pravidla EU pro označování a vysledovatelnost poskytují spotřebitelům údaje, které potřebují, aby se při nákupu potravin mohli informovaně rozhodovat. Mnozí spotřebitelé v EU dávají přednost místním nebo regionálním produktům, jsou-li dostupné. Poptávka po tradičních specialitách neustále stoupá. V důsledku toho stále více zemědělců prodává na farmářských trzích přímo spotřebitelům a zpracovává své vlastní výrobky, aby zvýšili místní hodnotu. Olejniny 21 milionů tun Olivový olej 2 miliony tun Jablka 10 milionů tun Hrušky 3 miliony tun Citrusové ovoce 10 milionů tun Víno 170 milionů hektolitrů Hovězí a telecí maso 8 milionů tun Vepřové maso 20 milionů tun Drůbeží maso 12 milionů tun Vejce 7 milionů tun Mléko 140 milionů tun Tipik 7

12 Zemědělci v roli obhospodařovatelů krajiny Přibližně polovina půdy v EU je obhospodařována. Díky tomu je zemědělství pro naše přirozené životní prostředí velmi důležité. Zemědělství po staletí přispívalo k vytváření a zachování nejrůznějších cenných polopřirozených biotopů. Dnes určují ráz významné části krajiny na celém území EU a jsou domovem širokého spektra rostlin a živočichů. Zemědělství a příroda se navzájem ovlivňují. Díky postupným reformám SZP jsou naše zemědělské metody stále šetrnější k životnímu prostředí. Dnešní zemědělci mají proto dva úkoly: vyrábět potraviny a obhospodařovat krajinu. Ve druhém případě poskytují veřejné statky. Celá společnost současná i budoucí využívá krajinu, která je pečlivě obhospodařována a spravována. Je tedy jedině spravedlivé, aby byli zemědělci za to, že nám tyto cenné veřejné statky přinášejí, v rámci SZP odměněni. Platby na podporu příjmů ze SZP zemědělci ve stále větší míře využívají k tomu, aby přijali environmentálně udržitelné zemědělské metody. To jim například umožňuje, aby snížili množství chemických hnojiv nebo pesticidů, které aplikují na plodiny. Rovněž tak mohou snížit hustotu osazení, tj. počet hospodářských zvířat na hektar půdy. Mezi jiné úpravy patří ponechat okraje polí neobdělávané, vytvářet rybníky nebo jiné krajinné prvky a vysazovat stromy a živé ploty. Určité aspekty zemědělské činnosti přesahují rámec toho, co se obvykle považuje za konvenční zemědělské metody a dobrou zemědělskou praxi. Kromě toho SZP v souladu s přáním veřejnosti podporuje zemědělské postupy, jako je zachování trvalých pastvin a ochrana přírodní hodnoty krajiny. Ochrana biologické rozmanitosti a stanovišť volně žijících živočichů, správa vodních zdrojů a řešení změny klimatu jsou další priority, které musí zemědělci respektovat. V této souvislosti je významný program EU Natura Jedná se o síť zhruba lokalit, která pokrývá přibližně jednu pětinu území EU a která má chránit biologickou rozmanitost v Evropě. Tyto lokality nejsou uzavřené chráněné oblasti, ale otevřené oblasti, které jsou často závislé na udržitelných lidských činnostech a využívání půdy, které je utvářely a udržovaly v průběhu let. Mnoho lokalit leží na zemědělsky využívané ploše a zemědělci se zavazují, že budou půdu obdělávat způsobem, kterým se zachová biologická rozmanitost. istockphoto 8

13 Venkovské hospodářství a způsob života závisí na zemědělství Zemědělství je hlavní ekonomickou činností ve většině venkovských oblastí EU. Mnoho zemědělců však provádí další činnosti, jako je zpracování potravin a poskytování ubytování pro turisty. Tato diverzifikace venkovského hospodářství je zdrojem síly, kterou EU podporuje a podněcuje prostřednictvím programů rozvoje venkova. Zemědělci stárnou Méně než 35 let Asi polovina obyvatel EU žije ve venkovských oblastech. Bez zemědělství by z toho, co drží mnohé komunity při životě a spojuje její obyvatele, moc nezbylo. Kdyby zemědělství zmizelo, v mnoha oblastech by došlo k opouštění půdy. SZP tedy poskytuje zemědělcům finanční pomoc, aby bylo zajištěno, že budou i nadále obdělávat půdu a vytvářet další pracovní místa v důsledku renovací svých vesnic, ochrany krajiny nebo projektů kulturního dědictví a mnoha dalších úkolů přímo nebo nepřímo souvisejících se zemědělskou činností a venkovským hospodářstvím. Tím se s ohledem na málo pracovních příležitostí a vysokou nezaměstnanost napomáhá předcházet vylidňování venkova. Zachovají se a zlepší veřejné služby, jako školy a zdravotnická zařízení, a lidé tak budou mít dobrý důvod zůstat na venkově a vychovávat tam své děti. 65 a více let Zdroj: EUROSTAT Anketa o struktuře zemědělských podniků, údaje se vztahují k roku Dynamika malých rodinných farem bude muset být posílena. Mnoho zemědělců je starších než 55 let a jednou v budoucnosti odejdou z aktivní zemědělské činnosti do důchodu. EU uznává, že věková struktura zemědělců je důvodem k obavám. Chtějí-li venkovské oblasti obstát ve výzvách, kterým čelí, je nevyhnutelně potřeba pomoci mladým zemědělcům při zahájení jejich činnosti istockphoto 9

14 Tato politika byla velmi účinná. Produktivita výrazně vzrostla. Výnosy plodin se prudce zvýšily, ale od roku 2000 zůstávají na stejné úrovni. V nadcházejících letech bude pro zemědělce rozhodující výzkum a inovace, aby vyprodukovali více potravin z menšího množství zdrojů. SZP stimuluje produktivitu a inovace Výnosy pšenice v původních šesti členských státech (t/ha) SZP pomáhá zemědělcům, aby byli produktivnější a zlepšovali své technické dovednosti. V prvních letech své existence podněcovala SZP zemědělce k tomu, aby používali moderní stroje a nové techniky, včetně chemických hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Bylo to nezbytné, protože v té době bylo prioritou vyprodukovat pro obyvatelstvo více potravin Zdroj: Zemědělství v Evropské unii: statistické a ekonomické informace, ročenka Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise (GŘ AGRI), různé roky. Vzhledem ke vznikajícím potravinovým přebytkům se těžiště přeneslo jinam. Nyní SZP pomáhá zemědělcům: provozovat zemědělskou činnost způsobem, který sníží emise skleníkových plynů, používat ekologické zemědělské postupy, splňovat požadavky veřejného zdraví, životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat, vyrábět a uvádět na trh kulinářské speciality ze svého regionu, produktivněji využívat lesy a zalesněné plochy, nacházet nová využití zemědělských produktů v odvětvích, jako je kosmetika, lékařství a řemesla. 10 istockphoto Výzkumné fondy EU jsou určené k vývoji nových systémů zemědělské produkce, aby zemědělci mohli reagovat na výzvy, kterým bude třeba čelit v neposlední řadě to je měnící se klima a rostoucí tlak na přírodní zdroje. V budoucnosti budou naši zemědělci muset vyrábět více potravin z méně zdrojů. Toho by mohlo být dosaženo pomocí rozvoje nástrojů, jako je například inovační partnerství, aby se inovace podpořily překonáním stávající propasti mezi výzkumem a zemědělskými postupy a usnadněním komunikace a spolupráce mezi zúčastněnými stranami (zemědělci, poradci, zástupci zemědělskopotravinářského odvětví, vědci, orgány správy, atd.).

15 Další prioritou SZP je modernizace Modernizace zemědělských podniků vždy byla a stále je důležitým cílem SZP. Mnoho zemědělců v EU využilo granty na modernizaci svých hospodářských budov a strojů. Jiní použili granty na zlepšení kvality hospodářských zvířat a podmínek, za nichž jsou chována. Hlavním úkolem je zajistit, že proces modernizace bude pomáhat zemědělcům, aby se stali ekonomicky konkurenceschopnými a uplatňovali ekologicky udržitelné techniky. V souladu s evropskou strategií růstu pro nadcházející desetiletí, strategií Evropa 2020, se naši zemědělci stanou výkonnějšími a konkurenceschopnějšími. Přestože granty a úvěry hrají významnou úlohu, existují jiné prostředky, jak zemědělcům pomoci. Vzdělávací programy a poradenské služby patří mezi méně viditelné způsoby, jak poskytnout cennou pomoc zemědělcům v celé EU. Program rozvoje venkova v rámci SZP bude dále významnou hnací silou změn a pokroku: bude nadále zemědělcům nabízet příležitosti ke zlepšení jejich hospodářství a obecněji krajiny, ve které žijí. Sbírka francouzského ministerstva zemědělství istockphoto 11

16 Proč není se zemědělci vždy spravedlivě zacházeno? Koncentrace v rámci potravinového řetězce: počet podniků Řada maloobchodních prodejen (supermarkety, obchody apod.) patří malému počtu společností, které mají velice silnou vyjednávací pozici. Zemědělci Výrobci potravin Velkoobchodníci Maloobchodníci Zdroj: Eurostat strukturální statistika podnikání a struktura zemědělských podniků, údaje jsou z roku 2007 (zemědělství) a z roku 2009 (ostatní odvětví). Vypočetlo oddělení L2. EU pomáhá zemědělcům tím, že podporuje: Zemědělské podniky jsou v převážné většině poměrně malé. Průměrný zemědělec v EU má pouze 12 hektarů půdy (ekvivalent přibližně 20 fotbalových hřišť); 70 % zemědělských podniků je menších než 5 hektarů. Kvůli malé velikosti svých hospodářství mohou mít zemědělci problém získat nejlepší tržní cenu za své výrobky. Jejich snaha o zlepšení kvality a zvýšení hodnoty se nemusí v tržní ceně vůbec odrazit. SZP stále více pomáhá zemědělcům posílit jejich vyjednávací pozici vůči ostatním subjektům potravinového řetězce. Vytváření organizací producentů: organizace zemědělcům umožňují vytvářet skupiny, aby mohli své výrobky prodávat společně, a vyvinout tak větší tržní sílu v rámci potravinového řetězce. Jiné formy spolupráce s cílem poskytnout zemědělcům více vlivu na trhu a zvýšit ziskovou marži a konkurenceschopnost. Specializované druhy produkce, jako je ekologické zemědělství. Smluvní vztahy v rámci celého potravinového řetězce. Vytvoření vzájemných fondů a pojištění, které by zemědělcům umožnily lépe reagovat na tržní nestabilitu nebo rychlý pokles cen. Kromě toho by znalosti a vyjednávací sílu zemědělců v rámci potravinového řetězce mohlo zvýšit využívání moderních informačních nástrojů, nástrojů k řízení rizik a marketingových nástrojů. Gettyimages 12 Comstock

17 Kvalita potravin je klíčem k úspěchu CHRÁNĚNÉ OZNAČENÍ PŮVODU CHRÁNĚNÉ ZEMĚPISNÉ OZNAČENÍ Rozmanitost Evropa je proslulá řadou gastronomických specialit, vín a piv, které jsou zakotveny v naší bohaté kulinární tradici. Záruky kvality SZP stanoví pravidla pro označování a loga, která zaručují pravost tradičních potravin. Evropským logem jakosti je označeno přes potravin. Lidé si mohou koupit místní a tradiční potraviny a spolehnout se, že označení na obalech jsou pravdivá. Obchodní normy Potraviny musí splňovat některé minimální normy jakosti. Jednotné normy pro určité zboží umožní spotřebitelům porovnat ceny od různých výrobců. Ekologické produkty Ekologické produkční metody musí splňovat přísné právní předpisy EU. Ekologické zemědělství respektuje přirozené cykly rostlin a hospodářských zvířat. Ekologické potraviny označuje v EU zvláštní logo. Etické záruky SZP podporuje systémy certifikace, které zaručují, že potraviny byly vyrobeny za určitých environmentálních podmínek a při dodržování dobrých životních podmínek zvířat. Normy týkající se dobrých životních podmínek zvířat v EU patří mezi nejnáročnější na světě. Hygienické normy Pravidla EU se uplatňují od produkce až po konzumaci. Dovážené produkty musí splňovat stejné normy jako potraviny vyrobené zemědělci v EU. Cílem těchto norem je udržovat úroveň bezpečnosti potravin v celém potravinovém řetězci produktů. 13 Age Fotostock Thinkstock - Comstock

18 EU otevírá svůj trh pro rozvojové země istockphoto Evropská unie je největším světovým dovozcem potravin, a to s velkým náskokem. EU pomáhá prostřednictvím zahraniční rozvojové politiky rozvojovým zemím při prodeji jejich zemědělských produktů v EU. Za tím účelem jim uděluje preferenční přístup na svůj trh. Z rozvojových zemí EU každoročně doveze zemědělské produkty za téměř 60 miliard EUR. To je více než u dalších pěti největších dovozců dohromady (USA, Japonsko, Kanada, Austrálie a Nový Zéland). EU udržuje rozsáhlé obchodní vztahy a spolupráci s třetími zeměmi a regionálními obchodními bloky. Navíc uzavřela (nebo vyjednává) dvoustranné obchodní dohody s nejbližšími sousedy a dalšími třetími zeměmi, jakož i dohody o hospodářském partnerství s rozvojovými zeměmi. Zemědělské dovozy z rozvojových zemí (v milionech EUR) EU Nový Zéland 600 Austrálie Kanada Japonsko Spojené státy Zdroj: dokument GŘ AGRI: Mezinárodní aspekty zemědělské politiky, údaje jsou průměrem za období let

19 Evropa je významným vývozcem kvalitních potravin Díky příznivému klimatu, úrodné půdě a technickým dovednostem zemědělců je Evropa jedním z nejdůležitějších světových producentů zemědělských produktů. Na celosvětové úrovni se produkce potravin bude muset zdvojnásobit, aby se uživilo 9 miliard lidí odhadované světové populace v roce EU prostřednictvím SZP hraje významnou úlohu při plnění tohoto úkolu. Proto je třeba, aby do svého zemědělského odvětví i nadále investovala. OBCHOD EU SE ZEMĚDĚLSKÝMI KOMODITAMI (V MIL. EUR) Objem, rozmanitost a kvalita výrobků činí z EU významného vývozce. U zemědělských produktů (většinou zpracovaných výrobků a produktů s vysokou přidanou hodnotou) je EU dokonce vedoucím vývozcem. Vývoz EU podle odvětví Ostatní stroje a přístroje 21 % Chemické látky 11 % Léčiva 8 % Zemědělství 7 % Vozidla a jejich díly 6 % Textilie 3 % Stavební zařízení 2 % Severní Amerika Dovoz do EU: Vývoz z EU: Střední a Jižní Amerika a Karibská oblast a Mercosur Dovoz do EU: Vývoz z EU: AKT a Jihoafrická republika Dovoz do EU: Vývoz z EU: Severní Afrika a Střední východ Dovoz do EU: Vývoz z EU: Ukrajina a Rusko Dovoz do EU: Vývoz z EU: ASEAN a Čína a Indie Dovoz do EU: Vývoz z EU: Jižní Korea a Japonsko Dovoz do EU: 300 Vývoz z EU: Austrálie a Nový Zéland Dovoz do EU: Vývoz z EU: Zdroje údajů jsou z roku 2010, útvary Komise EU je jedním z nejdůležitějších a aktivních členů Světové obchodní organizace a hraje konstruktivní úlohu při vytváření inovačních a perspektivních společných pravidel celosvětového obchodu, včetně zemědělství. Podporou úlohy WTO pomáhá EU udržovat svobodný, spravedlivý a otevřený obchodní systém pro všechny země na světě. Tok zemědělských dovozů a vývozů do a z Evropské unie je uveden níže. Zdroj: dokument GŘ AGRI: Mezinárodní aspekty zemědělské politiky, údaje jsou zaokrouhlené a představují průměr za období let

20 SZP do roku 2020 musí čelit novým výzvám Společná zemědělská politika nás zásobuje potravinami a poskytuje nám zdravé, vysoce kvalitní a bezpečné výrobky za přijatelnou a přiměřenou cenu. SZP prošla v průběhu let určitým vývojem, aby vyhověla měnícím se hospodářským podmínkám a požadavkům občanů. Velká většina občanů tuto politiku podporuje a uznává její značné výhody. SZP se nyní přetváří, aby mohla reagovat na budoucí výzvy. V nadcházejících letech bude spravedlivější, ekologičtější a efektivnější. Bude také více inovativní. Jako v minulých 50 letech bude i nadále přinášet všem občanům EU velké výhody. SZP a Vy Reformní proces již vyvolal velký zájem veřejnosti. Více informací najdete na: Dreamstime 16

21 Evropská komise Společná zemědělská politika Partnerství mezi Evropou a zemědělci Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie s cm Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná telefonní linka (*): (*) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům nebo mohou tyto hovory účtovat. Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu). Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2012 ISBN doi: /30651 Evropská unie, 2012 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje. Printed in Belgium Vytištěno na papíře běleném bez použití elementárního chloru (ECF)

22 KF CS-C Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova doi: /30651

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Z p r á v a o č i n n o s t i 2 012 Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Evropská investiční banka 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg 3 (+352)

Více

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Obsah Úvod.................................................. 1 Důsledky průmyslového zemědělství.......................... 2 Co je ekologické zemědělství................................

Více

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Přijato v Parmě,

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou v praxi

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou v praxi Evropská komise Obchod Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou v praxi Evropská komise a žádná osoba vystupující jejím jménem není zodpovědná za využití níže uvedených informací. Lucemburk: Úřad pro publikace

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 DRAFT ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ: NÁVRHU NAŘÍZENÍ EP A RADY O PODPOŘE ROZVOJE VENKOVA Z EZFRV PRACOVNÍHO DOKUMENTU EVROPSKÉ KOMISE ELEMENTS OF STRATEGIC

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO

EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO JAK POROZUMĚT ROZPOČTU EU VĚDĚLI JSTE, ŽE EVROPA MÁ SVŮJ VLASTNÍ ROZPOČET A ŽE DO NĚJ PŘISPÍVÁ KAŽDÁ ČLENSKÁ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE? V průměru 140 000 000 000 ročně ovlivňuje každodenní

Více

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3.

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3. Průvodce klastrem 1 Obsah 1 Co jsou to klastry?... 5 1.1 HISTORIE KLASTRŮ... 6 1.2 DEFINICE KLASTRŮ... 6 1.2.1 Různé typy klastrů... 8 1.2.2 Michael Porter... 8 1.3 JAK KLASTRY FUNGUJÍ... 13 1.3.1 Rozvoj

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více