Partnerství mezi Evropou a zemědělci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partnerství mezi Evropou a zemědělci"

Transkript

1 Společná zemědělská politika Partnerství mezi Evropou a zemědělci Evropská komise Zemědělství a rozvoj venkova

2 Předmluva Společná zemědělská politika slouží jako most mezi světem, který se čím dál tím více urbanizuje, a zemědělstvím, které se stává čím dál tím strategičtější oblastí. Proto jsem prostřednictvím revidované zemědělské politiky po roce 2013 navrhl nové partnerství mezi Evropou a zemědělci. Nové partnerství zapadá do historického kontextu této rozsáhlé společné politiky, která právě oslavila 50 let své existence a o níž se píše na následujících stránkách. Zároveň je vyjádřením vůle obnovit důvěru evropských občanů v zemědělství v rámci SZP. Zemědělství se nachází uprostřed výzev, kterým naše společnost čelí. V první řadě se samozřejmě jedná o problematiku potravin. Rovněž však jde o problematiku přírodních zdrojů, které je třeba využívat s respektem a odpovědností vůči budoucím generacím. A konečně se jedná o problematiku územního plánování a požadavek zachovat na našem území kontinuitu odvětví, které je zásadní pro životaschopnost našich venkovských hospodářství, našich kořenů a našeho dědictví zemědělství. Evropa potřebuje své zemědělce. A zemědělci potřebují od Evropy podporu. Ta má formu lépe zacílené podpory příjmů, adresované aktivním zemědělcům a uzpůsobené objektivním způsobem potřebám jednotlivých kategorií zemědělců, zejména těm nejvíce potřebným. Podporují se též nástroje hospodářské a ekologické konkurenceschopnosti zemědělského odvětví. Potřebujeme pobídkové mechanismy, kterými zemědělcům pomůžeme při přijímání udržitelných zemědělských postupů. Kromě toho potřebujeme moderní, účinné a reakceschopné záchranné sítě k překonání stále závažnějších a častějších krizí. Posílenými prostředky se bude podporovat snaha obnovit život na venkově, aby se pomohlo mladým lidem, kteří se tam chtějí usadit, doplňkovými prostředky se podpoří výzkum, inovace a transfer vědomostí a zároveň se bude investovat do soukromých a veřejných infrastruktur. Příští roky budou klíčové pro vytyčení základů silného zemědělství, jež bude s to čelit změně klimatu a mezinárodní konkurenci a zároveň naplňovat očekávání občanů. Společná zemědělská politika, to je naše výživa, to je budoucnost více než poloviny našich území. Dacian Cioloş evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova

3 Společná zemědělská politika (SZP), která byla zavedena v roce 1962, je partnerstvím mezi zemědělstvím a společností, mezi Evropou a jejími zemědělci. Jejím hlavním úkolem je: zlepšit zemědělskou produktivitu, aby spotřebitelé měli stabilní dodávky potravin za přijatelné ceny a zajistit, aby zemědělci v EU měli přiměřenou životní úroveň. SZP je tu pro naše potraviny EU má 500 milionů spotřebitelů a ti všichni potřebují spolehlivé dodávky zdravých a výživných potravin za přijatelné ceny. Hospodářské prostředí zřejmě zůstane i nadále nejisté a nepředvídatelné. Kromě toho existuje mnoho současných i budoucích výzev, mimo jiné celosvětová hospodářská soutěž, hospodářská a finanční krize, změna klimatu a rostoucí ceny vstupů, jako je palivo a hnojivo. Ke zdolání těchto výzev vytvořila a zavedla EU společnou zemědělskou politiku. Jejím účelem je stanovit podmínky, které zemědělcům umožní plnit celou řadu funkcí ve společnosti, z nichž první je produkovat potraviny. Díky SZP mají evropští občané zajištěné dodávky potravin. Jako společnost si můžeme být jisti, že naši zemědělci vyprodukují potraviny, které potřebujeme. Poskytují obdivuhodnou paletu dostupných, bezpečných a kvalitních produktů v hojném množství. EU je známa po celém světě svými potravinami a kulinářskými tradicemi. Vzhledem k výjimečným zemědělským zdrojům by EU mohla a měla hrát klíčovou roli v zajišťování potravin na celém světě. istockphoto

4 V dnešní době, o padesát let později, musí EU řešit více problémů: zajišťování potravin na globální úrovni se produkce potravin bude muset zdvojnásobit, aby se uživila světová populace, která v roce 2050 dosáhne 9 miliard, změna klimatu a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, péče o krajinu v celé EU a zachování životaschopnosti venkovského hospodářství. SZP je tu pro naši krajinu V zemědělství se nejedná jen o potraviny. Jde o venkovská společenství a lidi, kteří v nich žijí. Jde o naši krajinu a její drahocenné přírodní zdroje. Zemědělci udržují ve všech členských státech EU krajinu při životě a chrání venkovský způsob života. Kdyby zmizela hospodářství nebo zemědělci, naše vísky, vesnice a městečka by tím byly velmi negativně postiženy. Se zemědělstvím je na venkově spojeno mnoho pracovních míst. Zemědělci potřebují mechanizaci, budovy, pohonné hmoty, hnojiva a zdravotní péči pro svá zvířata. Mnoho lidí je zaměstnáno v těchto logistických odvětvích. Další se zabývají navazujícími činnostmi, např. přípravou, zpracováním a balením potravin. A další jsou zapojeni do skladování, přepravy a maloobchodního prodeje potravin. Celkově vzato je zemědělství a produkce potravin zásadním prvkem našeho hospodářství a společnosti. Ve všech 27 členských státech EU je přibližně 14 milionů zemědělců a další 4 miliony osob pracují v potravinářském odvětví. Zemědělské a potravinářské odvětví dohromady poskytuje 7 % všech pracovních míst a vytváří 6 % evropského hrubého domácího produktu. Thinkstock - Hemera

5 SZP je společnou politikou pro všechny členské státy Evropské unie. Na evropské úrovni je řízena a financována ze zdrojů ročního rozpočtu EU. SZP je tu pro naše životní prostředí Naše krajina není ve svém původním přirozeném stavu. Po staletí ji utvářela zemědělská činnost. Zemědělství vytvořilo různorodost našeho prostředí a krajiny. Naše krajina poskytuje útočiště pro velmi rozmanitou faunu a flóru. Tato biodiverzita je rozhodující pro udržitelný rozvoj krajiny. Zemědělci si jako první uvědomují nutnost starat se o naše přírodní zdroje. Koneckonců jejich každodenní život na nich závisí. Aby se zamezilo negativním vedlejším účinkům některých zemědělských postupů, EU poskytuje zemědělcům pobídky, aby pracovali udržitelným způsobem šetrným k životnímu prostředí. istockphoto Zemědělci hospodaří s krajinou ku prospěchu nás všech. Dodávají veřejné statky, z nichž nejdůležitější je řádná péče o naši půdu, krajinu a biologickou rozmanitost a jejich zachování. Trh za tyto veřejné statky nezaplatí. Aby EU odměnila zemědělce za tuto službu pro společnost jako celek, poskytuje jim podporu příjmů. Zemědělci mohou být nepříznivě ovlivněni změnou klimatu. SZP jim poskytuje finanční pomoc, aby přizpůsobili své zemědělské metody a systémy, a vyrovnali se tak s dopady měnícího se klimatu. Zemědělci tím čelí dvojí výzvě: produkovat potraviny a zároveň chránit přírodu a zachovávat biologickou rozmanitost. Ekologicky udržitelné zemědělství, které obezřetně využívá přírodní zdroje, má zásadní význam pro produkci našich potravin a kvalitu našeho života dnes, zítra a pro budoucí generace.

6 Evropská zemědělská politika v průběhu let Hospodářství jsou tak produktivní, že vyrábějí více potravin, než je třeba. Přebytky jsou skladovány a vznikají tzv. hory potravin. Je zavedeno několik opatření, jejichž cílem je přiblížit úroveň produkce potřebám trhu Zrodila se společná zemědělská politika (SZP). SZP je koncipována jako společná politika, jejímž cílem je zajistit evropským občanům cenově dostupné potraviny a zemědělcům přiměřenou životní úroveň. 0,06 0,68 0,95 0,80 11,71 6, istockphoto 1986 (údaje v mld. eur) Podíl zemědělství na celkovém rozpočtu EU Obyvatelstvo EU v mil. Vývozní náhrady Další tržní opatření Podpora vázaná na produkci Platba oddělená od produkce Rozvoj venkova 2

7 1992 SZP přechází z podpory trhu na podporu producentů. Podpora cen se snižuje a nahrazuje přímými podporami pro zemědělce. Zemědělci jsou vedeni k větší ohleduplnosti k životnímu prostředí. Reforma zemědělské politiky probíhá ve stejné době jako summit o planetě Zemi v Riu v roce 1992, na němž je zavedena zásada udržitelného rozvoje Společná zemědělská politika poskytuje podporu příjmů. Nová reforma SZP přerušuje spojení mezi subvencemi a produkcí. Zemědělci teď dostávají platby na podporu příjmů za předpokladu, že se starají o svou půdu a dodržují normy v oblasti životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat a nezávadnosti potravin Návrh nové reformy SZP má přispět k posílení konkurenceschopnosti zemědělského odvětví, podpořit inovace, bojovat s klimatickými změnami a podpořit zaměstnanost a růst v zemědělských oblastech. Fotolia 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 2,88 3,05 10,09 5,33 5,9 9,47 1,45 12,30 0,18 / 3,16 3,35 50 % 40 % 30 % 15,91 32,25 36,83 20 % 10 % 0 %

8 istockphoto Společná zemědělská politika Partnerství mezi Evropou a zemědělci 4

9 SZP je tu pro naše zemědělce Díky SZP se produkce zemědělců řídí poptávkou spotřebitelů Zemědělci v roli obhospodařovatelů krajiny Venkovské hospodářství a způsob života závisí na zemědělství SZP stimuluje produktivitu a inovace Další prioritou SZP je modernizace Proč není se zemědělci vždy spravedlivě zacházeno? Kvalita potravin je klíčem k úspěchu EU otevírá svůj trh pro rozvojové země Evropa je významným vývozcem kvalitních potravin SZP do roku 2020 musí čelit novým výzvám

10 Zemědělci jsou ve venkovských oblastech velmi důležitým ekonomickým subjektem, který si EU nemůže dovolit ztratit. Základní instinktivní zemědělské dovednosti se nezískávají z knížek, ale předávají se z generace na generaci. SZP je tu pro naše zemědělce Po přistoupení deseti nových členských států v roce 2004 a dalších dvou v roce 2007 se počet zemědělců v EU téměř zdvojnásobil na zhruba 14 milionů. Pro mnoho mladých lidí však již zemědělství není atraktivním povoláním. V důsledku toho se snižuje počet zemědělců. V šedesátých letech mělo původních šest zemí EU šest milionů zemědělců, ale od té doby tento počet klesl více než o polovinu. Proto SZP finančně pomáhá mladým lidem při zahájení zemědělské činnosti, aby si nakoupili půdu, stroje a vybavení. Rovněž poskytuje granty pro odbornou přípravu nových subjektů i zavedených zemědělců v oblasti nejnovějších technických výrobních metod. Podpora mladých zemědělců a zaručení kontinuity z generace na generaci je skutečnou výzvou pro rozvoj venkova v EU. Relativní situace příjmů ze zemědělství ve srovnání s příjmy mimo zemědělství V některých částech Evropy je zemědělství obzvlášť obtížné, jako např. v kopcovitých, horských a/nebo odlehlých oblastech. Je důležité udržet v těchto regionech obce při životě. SZP poskytuje finanční prostředky na to, aby venkovské obce v ohrožených oblastech zůstaly hospodářsky zdravé a postupně nevymizely. Počet zemědělců: milionů 40 % 100 % Číselné údaje jsou průměrem podnikatelských příjmů v zemědělství v EU na samostatně výdělečně činnou pracovní jednotku za rok jako procentní podíl průměrné mzdy v celém hospodářství v ekvivalentu plného úvazku. Číselné údaje vypočítaly útvary Komise na základě údajů Eurostatu. 6 Evropská komise

11 Díky SZP se produkce zemědělců řídí poptávkou spotřebitelů Každoroční produkce našich zemědělců (průměr za období ) je následující Obiloviny 300 milionů tun Cukr 16 milionů tun Občané EU jsou konečnými příjemci SZP. V našich obchodech a supermarketech je vždy velký výběr potravin za ceny, které jsou obecně dostupné. Průměrná rodina dnes ve většině zemí EU na potraviny vynaloží zhruba 15 % svých měsíčních příjmů. Tento podíl je poloviční oproti roku Zemědělci pro nás zabezpečují dodávky vysoce kvalitních potravin. V odvětvích jako jsou obiloviny, mléčné výrobky, maso, olivový olej, vína a lihoviny se Evropa považuje za světového lídra. Kromě toho můžeme snadno zjistit, jak a kde byly naše potraviny vyrobeny, protože pravidla EU pro označování a vysledovatelnost poskytují spotřebitelům údaje, které potřebují, aby se při nákupu potravin mohli informovaně rozhodovat. Mnozí spotřebitelé v EU dávají přednost místním nebo regionálním produktům, jsou-li dostupné. Poptávka po tradičních specialitách neustále stoupá. V důsledku toho stále více zemědělců prodává na farmářských trzích přímo spotřebitelům a zpracovává své vlastní výrobky, aby zvýšili místní hodnotu. Olejniny 21 milionů tun Olivový olej 2 miliony tun Jablka 10 milionů tun Hrušky 3 miliony tun Citrusové ovoce 10 milionů tun Víno 170 milionů hektolitrů Hovězí a telecí maso 8 milionů tun Vepřové maso 20 milionů tun Drůbeží maso 12 milionů tun Vejce 7 milionů tun Mléko 140 milionů tun Tipik 7

12 Zemědělci v roli obhospodařovatelů krajiny Přibližně polovina půdy v EU je obhospodařována. Díky tomu je zemědělství pro naše přirozené životní prostředí velmi důležité. Zemědělství po staletí přispívalo k vytváření a zachování nejrůznějších cenných polopřirozených biotopů. Dnes určují ráz významné části krajiny na celém území EU a jsou domovem širokého spektra rostlin a živočichů. Zemědělství a příroda se navzájem ovlivňují. Díky postupným reformám SZP jsou naše zemědělské metody stále šetrnější k životnímu prostředí. Dnešní zemědělci mají proto dva úkoly: vyrábět potraviny a obhospodařovat krajinu. Ve druhém případě poskytují veřejné statky. Celá společnost současná i budoucí využívá krajinu, která je pečlivě obhospodařována a spravována. Je tedy jedině spravedlivé, aby byli zemědělci za to, že nám tyto cenné veřejné statky přinášejí, v rámci SZP odměněni. Platby na podporu příjmů ze SZP zemědělci ve stále větší míře využívají k tomu, aby přijali environmentálně udržitelné zemědělské metody. To jim například umožňuje, aby snížili množství chemických hnojiv nebo pesticidů, které aplikují na plodiny. Rovněž tak mohou snížit hustotu osazení, tj. počet hospodářských zvířat na hektar půdy. Mezi jiné úpravy patří ponechat okraje polí neobdělávané, vytvářet rybníky nebo jiné krajinné prvky a vysazovat stromy a živé ploty. Určité aspekty zemědělské činnosti přesahují rámec toho, co se obvykle považuje za konvenční zemědělské metody a dobrou zemědělskou praxi. Kromě toho SZP v souladu s přáním veřejnosti podporuje zemědělské postupy, jako je zachování trvalých pastvin a ochrana přírodní hodnoty krajiny. Ochrana biologické rozmanitosti a stanovišť volně žijících živočichů, správa vodních zdrojů a řešení změny klimatu jsou další priority, které musí zemědělci respektovat. V této souvislosti je významný program EU Natura Jedná se o síť zhruba lokalit, která pokrývá přibližně jednu pětinu území EU a která má chránit biologickou rozmanitost v Evropě. Tyto lokality nejsou uzavřené chráněné oblasti, ale otevřené oblasti, které jsou často závislé na udržitelných lidských činnostech a využívání půdy, které je utvářely a udržovaly v průběhu let. Mnoho lokalit leží na zemědělsky využívané ploše a zemědělci se zavazují, že budou půdu obdělávat způsobem, kterým se zachová biologická rozmanitost. istockphoto 8

13 Venkovské hospodářství a způsob života závisí na zemědělství Zemědělství je hlavní ekonomickou činností ve většině venkovských oblastí EU. Mnoho zemědělců však provádí další činnosti, jako je zpracování potravin a poskytování ubytování pro turisty. Tato diverzifikace venkovského hospodářství je zdrojem síly, kterou EU podporuje a podněcuje prostřednictvím programů rozvoje venkova. Zemědělci stárnou Méně než 35 let Asi polovina obyvatel EU žije ve venkovských oblastech. Bez zemědělství by z toho, co drží mnohé komunity při životě a spojuje její obyvatele, moc nezbylo. Kdyby zemědělství zmizelo, v mnoha oblastech by došlo k opouštění půdy. SZP tedy poskytuje zemědělcům finanční pomoc, aby bylo zajištěno, že budou i nadále obdělávat půdu a vytvářet další pracovní místa v důsledku renovací svých vesnic, ochrany krajiny nebo projektů kulturního dědictví a mnoha dalších úkolů přímo nebo nepřímo souvisejících se zemědělskou činností a venkovským hospodářstvím. Tím se s ohledem na málo pracovních příležitostí a vysokou nezaměstnanost napomáhá předcházet vylidňování venkova. Zachovají se a zlepší veřejné služby, jako školy a zdravotnická zařízení, a lidé tak budou mít dobrý důvod zůstat na venkově a vychovávat tam své děti. 65 a více let Zdroj: EUROSTAT Anketa o struktuře zemědělských podniků, údaje se vztahují k roku Dynamika malých rodinných farem bude muset být posílena. Mnoho zemědělců je starších než 55 let a jednou v budoucnosti odejdou z aktivní zemědělské činnosti do důchodu. EU uznává, že věková struktura zemědělců je důvodem k obavám. Chtějí-li venkovské oblasti obstát ve výzvách, kterým čelí, je nevyhnutelně potřeba pomoci mladým zemědělcům při zahájení jejich činnosti istockphoto 9

14 Tato politika byla velmi účinná. Produktivita výrazně vzrostla. Výnosy plodin se prudce zvýšily, ale od roku 2000 zůstávají na stejné úrovni. V nadcházejících letech bude pro zemědělce rozhodující výzkum a inovace, aby vyprodukovali více potravin z menšího množství zdrojů. SZP stimuluje produktivitu a inovace Výnosy pšenice v původních šesti členských státech (t/ha) SZP pomáhá zemědělcům, aby byli produktivnější a zlepšovali své technické dovednosti. V prvních letech své existence podněcovala SZP zemědělce k tomu, aby používali moderní stroje a nové techniky, včetně chemických hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Bylo to nezbytné, protože v té době bylo prioritou vyprodukovat pro obyvatelstvo více potravin Zdroj: Zemědělství v Evropské unii: statistické a ekonomické informace, ročenka Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise (GŘ AGRI), různé roky. Vzhledem ke vznikajícím potravinovým přebytkům se těžiště přeneslo jinam. Nyní SZP pomáhá zemědělcům: provozovat zemědělskou činnost způsobem, který sníží emise skleníkových plynů, používat ekologické zemědělské postupy, splňovat požadavky veřejného zdraví, životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat, vyrábět a uvádět na trh kulinářské speciality ze svého regionu, produktivněji využívat lesy a zalesněné plochy, nacházet nová využití zemědělských produktů v odvětvích, jako je kosmetika, lékařství a řemesla. 10 istockphoto Výzkumné fondy EU jsou určené k vývoji nových systémů zemědělské produkce, aby zemědělci mohli reagovat na výzvy, kterým bude třeba čelit v neposlední řadě to je měnící se klima a rostoucí tlak na přírodní zdroje. V budoucnosti budou naši zemědělci muset vyrábět více potravin z méně zdrojů. Toho by mohlo být dosaženo pomocí rozvoje nástrojů, jako je například inovační partnerství, aby se inovace podpořily překonáním stávající propasti mezi výzkumem a zemědělskými postupy a usnadněním komunikace a spolupráce mezi zúčastněnými stranami (zemědělci, poradci, zástupci zemědělskopotravinářského odvětví, vědci, orgány správy, atd.).

15 Další prioritou SZP je modernizace Modernizace zemědělských podniků vždy byla a stále je důležitým cílem SZP. Mnoho zemědělců v EU využilo granty na modernizaci svých hospodářských budov a strojů. Jiní použili granty na zlepšení kvality hospodářských zvířat a podmínek, za nichž jsou chována. Hlavním úkolem je zajistit, že proces modernizace bude pomáhat zemědělcům, aby se stali ekonomicky konkurenceschopnými a uplatňovali ekologicky udržitelné techniky. V souladu s evropskou strategií růstu pro nadcházející desetiletí, strategií Evropa 2020, se naši zemědělci stanou výkonnějšími a konkurenceschopnějšími. Přestože granty a úvěry hrají významnou úlohu, existují jiné prostředky, jak zemědělcům pomoci. Vzdělávací programy a poradenské služby patří mezi méně viditelné způsoby, jak poskytnout cennou pomoc zemědělcům v celé EU. Program rozvoje venkova v rámci SZP bude dále významnou hnací silou změn a pokroku: bude nadále zemědělcům nabízet příležitosti ke zlepšení jejich hospodářství a obecněji krajiny, ve které žijí. Sbírka francouzského ministerstva zemědělství istockphoto 11

16 Proč není se zemědělci vždy spravedlivě zacházeno? Koncentrace v rámci potravinového řetězce: počet podniků Řada maloobchodních prodejen (supermarkety, obchody apod.) patří malému počtu společností, které mají velice silnou vyjednávací pozici. Zemědělci Výrobci potravin Velkoobchodníci Maloobchodníci Zdroj: Eurostat strukturální statistika podnikání a struktura zemědělských podniků, údaje jsou z roku 2007 (zemědělství) a z roku 2009 (ostatní odvětví). Vypočetlo oddělení L2. EU pomáhá zemědělcům tím, že podporuje: Zemědělské podniky jsou v převážné většině poměrně malé. Průměrný zemědělec v EU má pouze 12 hektarů půdy (ekvivalent přibližně 20 fotbalových hřišť); 70 % zemědělských podniků je menších než 5 hektarů. Kvůli malé velikosti svých hospodářství mohou mít zemědělci problém získat nejlepší tržní cenu za své výrobky. Jejich snaha o zlepšení kvality a zvýšení hodnoty se nemusí v tržní ceně vůbec odrazit. SZP stále více pomáhá zemědělcům posílit jejich vyjednávací pozici vůči ostatním subjektům potravinového řetězce. Vytváření organizací producentů: organizace zemědělcům umožňují vytvářet skupiny, aby mohli své výrobky prodávat společně, a vyvinout tak větší tržní sílu v rámci potravinového řetězce. Jiné formy spolupráce s cílem poskytnout zemědělcům více vlivu na trhu a zvýšit ziskovou marži a konkurenceschopnost. Specializované druhy produkce, jako je ekologické zemědělství. Smluvní vztahy v rámci celého potravinového řetězce. Vytvoření vzájemných fondů a pojištění, které by zemědělcům umožnily lépe reagovat na tržní nestabilitu nebo rychlý pokles cen. Kromě toho by znalosti a vyjednávací sílu zemědělců v rámci potravinového řetězce mohlo zvýšit využívání moderních informačních nástrojů, nástrojů k řízení rizik a marketingových nástrojů. Gettyimages 12 Comstock

17 Kvalita potravin je klíčem k úspěchu CHRÁNĚNÉ OZNAČENÍ PŮVODU CHRÁNĚNÉ ZEMĚPISNÉ OZNAČENÍ Rozmanitost Evropa je proslulá řadou gastronomických specialit, vín a piv, které jsou zakotveny v naší bohaté kulinární tradici. Záruky kvality SZP stanoví pravidla pro označování a loga, která zaručují pravost tradičních potravin. Evropským logem jakosti je označeno přes potravin. Lidé si mohou koupit místní a tradiční potraviny a spolehnout se, že označení na obalech jsou pravdivá. Obchodní normy Potraviny musí splňovat některé minimální normy jakosti. Jednotné normy pro určité zboží umožní spotřebitelům porovnat ceny od různých výrobců. Ekologické produkty Ekologické produkční metody musí splňovat přísné právní předpisy EU. Ekologické zemědělství respektuje přirozené cykly rostlin a hospodářských zvířat. Ekologické potraviny označuje v EU zvláštní logo. Etické záruky SZP podporuje systémy certifikace, které zaručují, že potraviny byly vyrobeny za určitých environmentálních podmínek a při dodržování dobrých životních podmínek zvířat. Normy týkající se dobrých životních podmínek zvířat v EU patří mezi nejnáročnější na světě. Hygienické normy Pravidla EU se uplatňují od produkce až po konzumaci. Dovážené produkty musí splňovat stejné normy jako potraviny vyrobené zemědělci v EU. Cílem těchto norem je udržovat úroveň bezpečnosti potravin v celém potravinovém řetězci produktů. 13 Age Fotostock Thinkstock - Comstock

18 EU otevírá svůj trh pro rozvojové země istockphoto Evropská unie je největším světovým dovozcem potravin, a to s velkým náskokem. EU pomáhá prostřednictvím zahraniční rozvojové politiky rozvojovým zemím při prodeji jejich zemědělských produktů v EU. Za tím účelem jim uděluje preferenční přístup na svůj trh. Z rozvojových zemí EU každoročně doveze zemědělské produkty za téměř 60 miliard EUR. To je více než u dalších pěti největších dovozců dohromady (USA, Japonsko, Kanada, Austrálie a Nový Zéland). EU udržuje rozsáhlé obchodní vztahy a spolupráci s třetími zeměmi a regionálními obchodními bloky. Navíc uzavřela (nebo vyjednává) dvoustranné obchodní dohody s nejbližšími sousedy a dalšími třetími zeměmi, jakož i dohody o hospodářském partnerství s rozvojovými zeměmi. Zemědělské dovozy z rozvojových zemí (v milionech EUR) EU Nový Zéland 600 Austrálie Kanada Japonsko Spojené státy Zdroj: dokument GŘ AGRI: Mezinárodní aspekty zemědělské politiky, údaje jsou průměrem za období let

19 Evropa je významným vývozcem kvalitních potravin Díky příznivému klimatu, úrodné půdě a technickým dovednostem zemědělců je Evropa jedním z nejdůležitějších světových producentů zemědělských produktů. Na celosvětové úrovni se produkce potravin bude muset zdvojnásobit, aby se uživilo 9 miliard lidí odhadované světové populace v roce EU prostřednictvím SZP hraje významnou úlohu při plnění tohoto úkolu. Proto je třeba, aby do svého zemědělského odvětví i nadále investovala. OBCHOD EU SE ZEMĚDĚLSKÝMI KOMODITAMI (V MIL. EUR) Objem, rozmanitost a kvalita výrobků činí z EU významného vývozce. U zemědělských produktů (většinou zpracovaných výrobků a produktů s vysokou přidanou hodnotou) je EU dokonce vedoucím vývozcem. Vývoz EU podle odvětví Ostatní stroje a přístroje 21 % Chemické látky 11 % Léčiva 8 % Zemědělství 7 % Vozidla a jejich díly 6 % Textilie 3 % Stavební zařízení 2 % Severní Amerika Dovoz do EU: Vývoz z EU: Střední a Jižní Amerika a Karibská oblast a Mercosur Dovoz do EU: Vývoz z EU: AKT a Jihoafrická republika Dovoz do EU: Vývoz z EU: Severní Afrika a Střední východ Dovoz do EU: Vývoz z EU: Ukrajina a Rusko Dovoz do EU: Vývoz z EU: ASEAN a Čína a Indie Dovoz do EU: Vývoz z EU: Jižní Korea a Japonsko Dovoz do EU: 300 Vývoz z EU: Austrálie a Nový Zéland Dovoz do EU: Vývoz z EU: Zdroje údajů jsou z roku 2010, útvary Komise EU je jedním z nejdůležitějších a aktivních členů Světové obchodní organizace a hraje konstruktivní úlohu při vytváření inovačních a perspektivních společných pravidel celosvětového obchodu, včetně zemědělství. Podporou úlohy WTO pomáhá EU udržovat svobodný, spravedlivý a otevřený obchodní systém pro všechny země na světě. Tok zemědělských dovozů a vývozů do a z Evropské unie je uveden níže. Zdroj: dokument GŘ AGRI: Mezinárodní aspekty zemědělské politiky, údaje jsou zaokrouhlené a představují průměr za období let

20 SZP do roku 2020 musí čelit novým výzvám Společná zemědělská politika nás zásobuje potravinami a poskytuje nám zdravé, vysoce kvalitní a bezpečné výrobky za přijatelnou a přiměřenou cenu. SZP prošla v průběhu let určitým vývojem, aby vyhověla měnícím se hospodářským podmínkám a požadavkům občanů. Velká většina občanů tuto politiku podporuje a uznává její značné výhody. SZP se nyní přetváří, aby mohla reagovat na budoucí výzvy. V nadcházejících letech bude spravedlivější, ekologičtější a efektivnější. Bude také více inovativní. Jako v minulých 50 letech bude i nadále přinášet všem občanům EU velké výhody. SZP a Vy Reformní proces již vyvolal velký zájem veřejnosti. Více informací najdete na: Dreamstime 16

21 Evropská komise Společná zemědělská politika Partnerství mezi Evropou a zemědělci Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie s cm Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná telefonní linka (*): (*) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům nebo mohou tyto hovory účtovat. Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu). Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2012 ISBN doi: /30651 Evropská unie, 2012 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje. Printed in Belgium Vytištěno na papíře běleném bez použití elementárního chloru (ECF)

22 KF CS-C Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova doi: /30651

Zemědělství. Partnerství mezi Evropou a zemědělci POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Zemědělství. Partnerství mezi Evropou a zemědělci POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Zemědělství Partnerství mezi Evropou a zemědělci Společná zemědělská politika: cílem jsou kvalitní potraviny, ochrana krajiny a životního prostředí 2 P O L I T I K Y E V R O P S

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA: CÍLEM JSOU KVALITNÍ POTRAVINY, OCHRANA KRAJINY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA: CÍLEM JSOU KVALITNÍ POTRAVINY, OCHRANA KRAJINY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zemědělská politika SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA: CÍLEM JSOU KVALITNÍ POTRAVINY, OCHRANA KRAJINY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společná zemědělská politika (SZP), která byla zavedena v roce 1962, funguje jako

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 méně rozvinuté regiony Ustanovení čl. 59

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Kontrola stavu reformy Společné zemědělsk lské politiky: Legislativní návrhy Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Vyhodnocení a úprava dnešní SZP (1/3) Současná situace

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016 KVALITNÍ POTRAVINY a jak je najít? 9/19/2016 Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 1 Má smysl rozlišovat původ potravin? Podpora českých a regionálních produktů. Jak definovat

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR Jan Březina, europoslanec Chronologie vývoje nové SZP v období 2014-2020 4-6/2010: veřejná konzultace k budoucí podobě a cílům SZP 11/2010:

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 17. 12. 2009 2009/2157(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Zpravodaj:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova Návrhy Komise pro období 2014 2020 v oblasti rozvoje venkova Lukáš Víšek, DG AGRI 3/9/2012, České Budějovice http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap Jak venkovská je Evropská Unie? Venkovské oblasti

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování P6_TA(2006)0420 Odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování Usnesení Evropského parlamentu o situaci v odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování Evropský parlament, - s ohledem

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 11. 7. 2012 2011/0282(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34 Návrh stanoviska Tamás Deutsch (PE489.357v02) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Společná zemědělská 1. Pilíř politika SZP přímé platby

Více

JIŘÍ MATĚJÍČEK ANTON PRČINA. 2. aktualizované a rozšířené vydání

JIŘÍ MATĚJÍČEK ANTON PRČINA. 2. aktualizované a rozšířené vydání LESNICKO-DŘEVAŘSKÝ SEKTOR A EVROPSKÁ UNIE JIŘÍ MATĚJÍČEK ANTON PRČINA 2. aktualizované a rozšířené vydání Ministerstvo zemědělství České republiky LESNICKO-DŘEVAŘSKÝ SEKTOR A EVROPSKÁ UNIE 2. aktualizované

Více

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU:

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Mléko a mléčné výrobky stanovování a správa produkčních kvót intervence nákup, prodej a intervenční skladování

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. února 2010 (18.02) (OR. en) 6063/10 AGRI 34

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. února 2010 (18.02) (OR. en) 6063/10 AGRI 34 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. února 2010 (18.02) (OR. en) 6063/10 AGRI 34 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Rada Předmět: Budoucnost společné zemědělské politiky: opatření pro řízení trhu po

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Evropský zemědělský fond Naše návrhy pro zemědělství se soustředí na klíčový požadavek udržitelné hospodaření ve všech oblastech.

Evropský zemědělský fond Naše návrhy pro zemědělství se soustředí na klíčový požadavek udržitelné hospodaření ve všech oblastech. Platforma pro zemědělství a venkov (ARC) Sdělení občanské společnosti orgánům Evropské unie o budoucnosti politiky v oblasti zemědělství a venkova Listopad 2010: Shrnutí Dne 16. listopadu 2010 předá rozsáhlé

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

PRVNÍ PILÍŘ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY (SZP): I SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHŮ SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY

PRVNÍ PILÍŘ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY (SZP): I SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHŮ SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY PRVNÍ PILÍŘ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY (SZP): I SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHŮ SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY Společná organizace trhů zahrnuje tržní opatření stanovená v rámci SZP. V roce 2007 bylo pomocí po sobě

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.7.2016 COM(2016) 438 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU o uplatňování právního rámce pro výrobky v hotovém balení:

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

KI-78-09-820-CS-C. Tajemství slunce

KI-78-09-820-CS-C. Tajemství slunce KI-78-09-820-CS-C Tajemství slunce Tajemství slunce Úřad pro publikace ISBN 978-92-79-12489-1 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Evropská komise ani žádná jiná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za případné

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro mezinárodní obchod 31. 5. 2011 2010/0243(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79 Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -

Více

Rámec pro sledování a hodnocení společné zemědělské politiky v letech. Zemědělství a rozvoj venkova

Rámec pro sledování a hodnocení společné zemědělské politiky v letech. Zemědělství a rozvoj venkova Rámec pro sledování a hodnocení společné zemědělské politiky v letech 2014 2020 Zemědělství a rozvoj venkova Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro mezinárodní obchod 28. 3. 2012 2011/0324(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o obchodu

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Program rozvoje venkova. na období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Český národní zájem. Praha,

Český národní zájem. Praha, Český národní zájem Praha, 14. 2. 2017 Národní zájem ČR silný minimálně závislý stát Buďme minimálně soběstační v tom co můžeme sami produkovat To co nemusíme kupovat produkujme sami To co musíme kupovat,

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova pro období 2014 2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Analýza nařízení k podpoře rozvoje venkova z EZFRV srovnání se stávajícím

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

Přehled programových rámců

Přehled programových rámců Přehled programových rámců Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV alokace: 54,4 mi. Kč alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 Fiche 1/ opatření Bezpečná doprava vazba na SCLLD: 1.1.2,

Více

L 346/12 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/12 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/12 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou

Více

Principy CAP (Komise)

Principy CAP (Komise) Proč CAP? Strategicko politické důvody (soběstačnost 85%) Zájem na rovnoměrném osídlení Ochrana drobných zemědělců Stabilita cen primárních surovin je důležitá pro nízkou p a stabilizaci životních nákladů

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 5. 2012 2011/0299(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací OP1 Počet přeshraničních mechanismů na poli výzkumu a vývoje (studie, strategie atd.) mechanismus 5 implementovaných

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)337 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o německém lihovém monopolu CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Delegace Prognózování Stálého výboru pro zemědělský výzkum na téma Udržitelné

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více