BIOLÓGIA. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOLÓGIA. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:"

Transkript

1 BIOLÓGIA 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Učivo je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a postupne prehlbovať poznatky. 2. Ciele vyučovacieho predmetu: Cieľom vyučovania biológie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z biológie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu biológia. Cieľom vyučovania biológie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti. V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s prírodovednou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné materiály. Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.

2 Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote. 3. Kľúčové kompetencie: a) Kompetencie v oblasti prírodných vied: -poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka, chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém ako životný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať základné znaky biologických objektov a procesov, vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať. b) Kompetencie v oblasti komunikačných schopností: -identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie.

3 c) Kompetencie v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: -riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať. d) Kompetencie v oblasti sociálnych kompetencií: -vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení. e) Kompetencie v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: -používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky. 4. Obsah učiva biológie: 5. ročník: 1. Príroda a život 2. Život v lese 3. Život vo vode a na brehu 4. Život na poliach a lúkach 6. ročník: 1. Život s človekom a v ľudských sídlach 2. Základná štruktúra života 3. Živé organizmy a ich stavba 4. Stavba tela rastlín a húb 5. Stavba tela bezstavovcov

4 7. ročník: 1. Stavba tela stavovcov 2. Človek a jeho telo 3. Zdravie a život človeka 8. ročník: 1. Neživá príroda a jej poznávanie 2. Zem a jej stavba 3. Stavebné jednotky zemskej kôry 4. Geologické procesy a dejiny Zeme 5. Podmienky života a vzťahy organizmov 9. ročník: 1. Základné znaky a životné procesy organizmov 2. Základná stavba organizmov 3. Dedičnosť a jej podstata 4. Životné prostredie organizmov a človeka

5 Biológia v 5. ročníku Názov predmetu Biológia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Ročník piaty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský jazyk Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania Názov tematického celku 1. Príroda a život Motivačné metódy: 2. Život v lese 3. Život vo vode a na brehu 4. Život na poliach a lúkach Projekty Praktické cvičenia Stratégia vyučovania Metódy Postupy Formy práce motivačné rozprávanie, rozhovor, problém, demonštrácia Expozičné metódy: rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž, problémové metódy (heuristická, projektová), praktické aktivity, práca s knihou a textom; samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky, aktivizujúce (diskusia, situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické hry) Fixačné metódy. metódy opakovania a precvičovania Diagnostické metódy: ústne skúšanie, slovné, písomné skúšanie Expozičné metódy : prezentačná metóda, samostatná práca s literatúrou a IKT, problémové metódy Diagnostické metódy: slovné, klasifikácia prezentačných zručností Expozičné metódy: samostatná a skupinová práca, manipulácia s predmetmi (laboratórne pomôcky), realizácia praktických cvičení Diagnostické metódy: slovné, klasifikácia praktických zručností analýza (od celku k častiam) syntéza (od časti k celku, pochopenie vzťahov a súvislostí) indukcia (od jednotlivých faktov k všeobecným pojmom, k pravidlám, k definíciám) dedukcia (od zákonov, poučiek, pravidiel, definícií, pojmov k ich aplikácii na konkrétne príklady) genetický (vývinový) postup (rozvíjanie vedomostí postupnosťou) dogmatický postup (učenie bez zdôvodňovania a vysvetľovania) porovnávanie, t.j. synkritický postup (zisťovanie zhody alebo rozdielu dvoch a viacerých predmetov a javov podľa určitých znakov) podobnosť, t.j. analógia (z podoby istých znakov predmetov a javov usudzujeme na ďalšie podrobnosti) frontálna výučba individuálna práca žiakov skupinová práca žiakov práca vo dvojiciach demonštrácia a pozorovanie kooperatívne vyučovanie problémové vyučovanie projektové vyučovanie diferencované vyučovanie individuálna práca žiakov projektové vyučovanie individuálna a skupinová práca žiakov

6 Učebné zdroje Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové prostriedky 1. Príroda a život Uhereková M. a kol.: Biológia pre 5.ročník 2. Život v lese ZŠ, Život vo vode a na Hantabálová I.,: brehu 4. Život na poliach a lúkach Projekty Praktické cvičenia Pracovný zošit z Biológie pre 5. ročník ZŠ, 2008 IKT, notebook, projektor, meotar, tabuľa fotografie, obrázky, prezentácie v PowerPointe nástenné obrazy, modely, atlasy, obrazový materiál, mikroskop, mikroskopické preparáty, obväzový materiál, improvizované prostriedky fotografie, obrázky, prezentácie v PowerPointe, mikroskop, mikroskopické preparáty, improvizované prostriedky Ďalšie zdroje (internet, knižnica,... odborné časopisy, internet, DVD, CD knižnica 2

7 ROZPIS UČIVA PREDMETU: Biológia Ročník: 5 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov tematického celku vrátane tém Obsahový štandard Očakávané vzdelávacie výstupy Kritériá hodnotenia Medzipredmetové vzťahy Prierezové témy Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia Úvod do biológie 1TC:Príroda a život (7) Poznávame prírodu. Metódy a prostriedky skúmania v biológii. Pracujeme s mikroskopom. Poznávame rastliny a živočíchy. Praktická aktivita č.1 neživá prírodnina, živá prírodnina, rastliny, živočíchy pozorovanie, pokus, mikroskop, okulár, objektív, zrkadlo, zaostrovacia skrutka, lupa. trvalý a dočasný preparát základná stavba tela rastlín a živočíchov pozorovanie rastlinných buniek mikroskopom Vzbudiť záujem o nový predmet Rozlíšiť na príklade živú a neživú prírodninu. Predviesť využitie lupy pri pozorovaní prírodniny. Uviesť na príklade význam a využitie mikroskopu. Ukázať na mikroskope okulár, objektív a zrkadlo. Vedieť nastaviť a pracovať s mikroskopom Porovnať základnú stavbu rastlín a živočíchov. Vedieť nastaviť a pracovať s mikroskopom Geografie OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce Praktické zručnosti OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií 2TC:Život v lese (27) Ako žije les. Lesné dreviny. les, životné podmienky, rastliny, huby, živočíchy, zmeny počas roka, vrstva (etáž), závislosť organizmov, potravový reťazec drevina, strom, ihličnatý strom listnatý strom, koreň, kmeň, konáre, koruna, listy, kvety, plody, semená, Uviesť príklad rastliny a živočícha žijúcich v lese. Opísať zmeny lesa v ročných obdobiach. Pomenovať podľa schémy vrstvy lesa. Zostaviť príklad potravového reťazca lesných organizmov. Poznať základnú stavbu tela dreviny. ENV poznať význam lesa, funkciu lesného ekosystému, upozorniť na negatívne dôsledky odlesňovania na životné prostredie, uvedomiť si význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej rovnováhy na Zemi Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce

8 Ihličnaté stromy. Listnaté stromy. Kry. Význam lesných drevín. Praktická aktivita č.2 korene, konáre, listy, kvety, plody, semená, borovica, smrek, jedľa, smrekovec korene, konáre, listy, kvety, plody, semená, dub, buk, javor, breza, lipa lieska, baza, ostružina, ker, brusnica, korene, konáre, listy, kvety, plody, semená. fotosyntéza, kyslík, drevo. poznávanie a rozlišovanie lesných drevín Poznať základnú stavbu tela dreviny Určiť názov ihličiny podľa šišky a vetvičky. Poznať základnú stavbu tela dreviny Určiť názov listnatého stromu podľa listu alebo plodu. Rozlíšiť na ukážke strom a ker Pomenovať na ukážke dva lesné kry. Uviesť význam krov pre život organ. Rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom. Uviesť význam stromov pre život organizmov a ľudí. Uviesť príklad živočícha živiaceho sa listami, semenami (plodmi) lesných drevín. poznať znaky listnatých a ihličnatých drevín OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce Praktické zručnosti OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny. Baktérie a riasy Machy. Paprade. Lesné kvitnúce byliny. pôdne baktérie, drobnozrnko ploník, rašeliník, pakorienok, pabyľka stopka, výtrusnica, výtrus, papraď, praslička výtrusnica, výtrus, korene, koreň, podzemok, listy. bylina, koreň, listy, stonka, kvety, plody, semená, snežienka, prvosienka, konvalinka, fialka, vranie oko, pľúcnik a pod., jarné a letné lesné byliny Uviesť význam pôdnych baktérií v lese. Vysvetliť prítomnosť zelených povlakov na stromoch. Rozlíšiť na ukážke mach Poukázať na význam machov v lese. Rozlíšiť na ukážke papraď. Poukázať na význam papradí v lese Opísať základnú stavbu tela kvitnúcej byliny. Poznať na ukážke tri lesné kvitnúce byliny jarnej a letnej Uviesť príklad jedovatej a liečivej rastliny MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií 2

9 Lesné huby a lišajníky. Huby - stavba. Huby-poznávanie jedlých a jedovatých húb Lišajníky. hlúbik, klobúk, pošva, plachtička, prsteň. muchotrávka, plávka, hríb, kozák, masliak, huba, riasa, diskovka, diskovník, zemepisník, symbióza Poznať stavbu tela huby Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby. Vedieť zásady pomoci pri otrave hubami. Rozpoznať na ukážke lišajník od iných organizmov Vysvetliť význam lišajníkov v prírode. OŽZ - Vedieť zásady pomoci pri otrave hubami. Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce Praktické zručnosti Praktická aktivita č.3 poznávanie jedlých a jedovatých húb Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby. Vedieť zásady pomoci pri otrave hubami. OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií Lesné bezstavovce. Mäkkýše. slimák vonkajšie znaky a prejavy Poznať slimáka podľa vonkajších znakov. Uviesť potravu slimáka. Porovnať prijímanie potravy a spôsob pohybu slimáka. Obrúčkavce - dážďovka zemná. Iné lesné bezstavovce - križiak, kliešť Iné lesné bezstavovce - hmyz. dážďovka hlavohruď, oči, hmatadlá, klepietka, bruško, sieť, končatiny, snovacie bradavice, hrebienkovité pazúriky, inštinkt, kliešť, križiak, hlava, hruď, bruško, ústne orgány, zložené oči, tykadlá, krídla, končatiny, mravenisko, samček, samička, robot nica, inštinkt mravec, lykožrút, mníška a pod., Poznať dážďovku podľa vonkajších znakov. Uviesť potravu dážďovky. Porovnať prijímanie potravy a spôsob pohybu dážďovky. Rozlíšiť na ukážke križiaka, kliešťa a mravca. Poznať možnosť nákazy kliešťom a odstránenie z kože. Uviesť príklad potravy dvoch bezstavovcov. Zdôvodniť význam bezstavovcov v lese a škodlivosť pri premnožení. Vysvetliť na príklade inštinkt. OŽZ - poznať možnosť nákazy kliešťom a odstránenie z kože ENV - Zdôvodniť význam bezstavovcov v lese a škodlivosť pri premnožení 3

10 Lesné stavovce. Lesné obojživelníky. Lesné plazy hady, jaštery. Lesné vtáky dravce,sovy. Projekt: Vplyv kŕmidiel na ochranu a rozširovanie vtákov Polročné opakovanie, Lesné cicavce - párnokopytníky. Lesné cicavce - mäsožravce, hmyzožravce, hlodavce. ropcha, skokan, salamandra, mlok, jašterica, slepúch, užovka, vlhká pokožka, zvukové mechúriky, plávacie blany, lepkavý jazyk, suchá koža, šupiny a štítky, ďateľ, sojka, kukučka, ďateľ hýľ,tetrov, vrana, brhlík, myšiak, výr a pod., perie, obrysové perie, páperie, krídla, zobák, dravé vtáky srnec, jeleň, daniel, diviak bylinožravce, všežravce srsť, parohy, medveď, rys, kuna, vlk, líška, jež, piskor, krt, netopier, lietacia blana, veverica Poznať na ukážke skokana, Rozlíšiť na ukážke obojživelníka Uviesť príklad potravy obojživelníka Poznať na ukážke, jaštericu a vretenicu. Rozlíšiť na ukážke plaza. Uviesť príklad potravy plaza. Uviesť tri vtáky žijúce v lese. Demonštrovať na príklade význam lesného dravého a spevavého vtáka v lese. Uviesť príklad potravy dvoch lesných vtákov. Prispieť k ochrane a k rozširovaniu vtáctva v našom okolí zhotovením vlastných krmidiel. Pomenovať na ukážke lesné cicavce. Uviesť príklad potravy dvoch lesných cicavcov. Uviesť príklad bylinožravého, mäsožravého a všežravého cicavca. Demonštrovať na príklade význam cicavcov v lese. TPPZ rozvíjať zručnosť žiakov pri tvorbe projektu a nadobudnúť prezentačné zručnosti OSR interpretovať názory a prijať argumenty a kritiku, pochvalu v skupine Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce Prezentačné schopnosti Lesný ekosystém potravové vzťahy Zostaviť príklad potravového reťazca lesných organizmov, určiť producentov a konzumentov, zdôvodniť význam biologickej rovnováhy 3TC:Život vo vode a na brehu (17) Voda a jej okolie. voda, kyslík, teplota, samočistiaca schopnosť vody, jazero, rybník, potok, bystrina, rieka Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život organizmov. Vysvetliť význam kyslíka pre vodné organizmy. Uviesť príklad stojatej a tečúcej vody. Uviesť príklad znečistenia vody a dôsledky pre život organizmov. ENV - zdôvodniť význam biologickej rovnováhy Chémia ENV poukázať na ľudské aktivity spojené s vodným hospodárstvom, hospodárenie s vodou Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce 4

11 Vodné rastliny sinice, riasy. Iné rastliny žijúce vo vode Brehové rastliny. Drobné vodné živočíchy prvoky. červenoočko, žabí vlas, váľač, závitnicovka, sinica, bunka, mikroorganizmy, jednobunkové organizmy žaburinka, lekno, leknica, mnohobunkové organizmy, kvitnúce byliny, planktón. vŕba, jelša, záružlie, pálka, trsť, a pod., brehové rastlinstvo črievička, meňavka, brvy, planktón. Vysvetliť význam mikroskopických rastlín pre život vo vode. Poznať na ukážke bylinu žijúcu vo vode. Vysvetliť škodlivosť premnoženia siníc pre zdravie človeka. Vysvetliť príčinu premnoženia niektorých organizmy v stojatej vode v lete Poznať na ukážke jednu brehovú drevinu a bylinu.uviesť význam brehových drevín a bylín. Uviesť význam vodných živočíšnych mikroorganizmov. Uviesť príklad potravy črievičky a nezmara. Uviesť príklad vodného organizmu živiaceho sa planktónom. ENV - uvedomiť si význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej rovnováhy na Zemi OŽZ - vysvetliť škodlivosť premnoženia siníc pre zdravie človeka Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce Praktické zručnosti Drobné vodné živočíchy pŕhlivce nezmar, ploskuľa,panôžky, ramená, nožný disk, pŕhlivé bunky, Poznať na ukážke nezmara. Opísať spôsob obstarávania potravy nezmara. Praktická aktivita č.4 pozorovanie črievičky zhotoviť mikr. preparát a pozorovať stavbu a pohyb črievičky OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií Vodné bezstavovce. Mäkkýše a obrúčkavce. vodniak, ulita, škľabka, pijavica,, lastúra, články, svalnaté prísavky Poznať na ukážke vodného ulitníka a lastúrnika. Poznať význam pijavice v medicíne. Uviesť potravu pijavice. OŽZ - poznať význam pijavice v medicíne 5

12 Vodné bezstavovcedrobné kôrovce. Rak riečny. pavúk vodný, rak, dafnia, cyklop hlavohruď, bruško, tykadlá, končatiny, klepetá, chvostová plutvička Poznať na ukážke pavúka vodného, raka, dafniu, cyklopa. Zdôvodniť ich význam pre život vo vode. Poznať na ukážke raka. Zdôvodniť vplyv čistoty vody na život raka. ENV - zdôvodniť vplyv čistoty vody na život raka Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce Hmyz žijúci na vode a na brehu. vážka, šidlo, potápnik, vodomerka, komár, ovad a pod., hlava, hruď, bruško, krídla, článkované končatiny, larva potravové vzťahy Poznať na ukážke jeden druh hmyzu žijúceho vo vode a jeden druh žijúceho na brehu. Uviesť význam lariev hmyzu pre vodné živočíchy. Uviesť príklad potravy vodného bezstavovca Vodné a brehové stavovce. Ryby. Poznávanie rýb podľa vonkajších znakov prejavov, význam Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu Vodné vtáky. Vodné cicavce. kapor, šupiny, žiabrové viečka, hlava, trup, chvost, plutvy, rozmnožovanie lipeň, pstruh, šťuka, úhor, sumec, ostriež, skokan, mlok, žubrienka, hlienovitá koža, plávacie blany, užovka, korytnačka, polmesiačkovité škvrny, šupiny a štítky, pancier zobák, drobné zúbky, plávacie blany, mastné perie,labuť, kačica, hus, bocian, kúdelníčka, volavka, kormorán, potápka, kaňa a pod vydra, bobor, ondatra a pod., hustá srsť, plávacie blany, hlodavé zuby, chvost, hrádze. Opísať na ukážke prispôsobenie kapra životu vo vode. Uviesť príklad ryby žijúcej v stojatej a tečúcej vode. Rozlíšiť potravu bylinožravej a dravej ryby. Rozlíšiť na ukážke skokana a mloka. Opísať život skokana vo vode a na brehu. Uviesť príklad potravy skokana Rozlíšiť vretenicu a užovku podľa vonkajších znakov. Uviesť príklad potravy užovky. Opísať prispôsobenie vtákov na plávanie, potápanie a brodenie. Opísať spôsob prijímania potravy kačice a labute. Uviesť príklad vtáka živiaceho sa drobnými živočíchmi v plytkej vode. Uviesť príklad potravy dravého vodného vtáka. Uviesť význam plávacích blán a chvosta vydry a bobra. Uviesť príklad potravy bobra a vydry. Opísať spôsob stavania obydlia bobra. Uviesť význam vodných cicavcov. Vodný ekosystém. biologická rovnováha Uviesť zdroje znečistenia vodných tokov v prírode ENV - uviesť zdroje znečistenia vodných tokov v prírode 6

13 4TC:Život na poliach a lúkach (14) Lúky, pasienky a polia. Lúčne rastliny a huby. Lúčne trávy a huby. lúka, kosenie, seno, pasienky, pole, medza druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti. lipnica, reznačka, a pod., pečiarka, lúčne trávy Rozlíšiť pole a lúku, zdôvodniť rozdiely. Vysvetliť význam skupín drevín medzi lánmi polí. Zdôvodniť nevhodnosť vypaľovania trávy. Uviesť príklad živočícha, ktorého môže ohroziť rozoranie medzí a likvidácia remízok. Poznať hubu pečiarku podľa typických znakov. Uviesť význam lúčnych tráv. ENV poukázať na zmeny krajiny vplyvom činnosti človeka, spôsoby hospodárenia na poli, uvedomiť si význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej rovnováhy na Zemi Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce Prezentačné schopnosti Lúčne byliny. Projekt: Liečivé rastliny v mojom okolí Poľné plodiny. Obilniny. Krmoviny. Olejniny a okopaniny. králik, zvonček, iskerník, dúška materina, rumanček, rebríček, lúčne byliny. pšenica, raž, ovos, kukurica, obilnina, obilie, listy, kvety, semeno, zrno, múka, pšenicu, ovos a kukuricu. ďatelina, lucerna, vika, bôb, krmovina, hľuzkové baktérie slnečnica, repka, ľuľok zemiakový, repa, olejnina, rastlinný olej, okopanina, škrob, cukor. Poznať na ukážke tri lúčne byliny. Pomenovať jednu liečivú lúčnu rastlinu Uviesť príklad živočícha živiaceho sa lúčnymi bylinami. Pripraviť herbár liečivých rastlín. Poznať na ukážke a pomenovať pšenicu, ovos a kukuricu. Uviesť príklady významu obilnín pre človeka. Uviesť príklad troch výrobkov z obilnín. Poznať a pomenovať na ukážke ďatelinu. Uviesť príklad krmoviny, ako potravy hospodárskych zvierat. Vysvetliť význam zeleného hnojenia. Poznať na ukážke a pomenovať slnečnicu a repku. Porovnať význam slnečnice, repky a repy. Poznať na ukážke a pomenovať ľuľok zemiakový. Vysvetliť význam zemiakovej hľuzy pre človeka. TPPZ rozvíjať zručnosť žiakov pri tvorbe projektu a nadobudnúť prezentačné zručnosti OSR interpretovať názory a prijať argumenty a kritiku, pochvalu v skupine Chémia 7

14 Praktická aktivita č.5 pozorovanie a poznávanie rastlín okolia školy poznať a určiť druhy rastlín rastúce v okolí školy OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce Praktické zručnosti MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií Lúčne a poľné bezstavovce. Mäkkýše, obrúčkavce, pavúkovce Hmyz žijúci na lúkach a poliach. slimák, slizniak, dážďovka, križiak, kosec, čmeľ, kobylka, koník, svrček, pásavka, bystruška, hrobárik, lienka, babôčka. Uviesť význam dážďovky pre kvalitu pôdy. Poznať na ukážke dva druhy hmyzu žijúceho na lúke a poli. Uviesť príklad hmyzu, ktorý po premnožení ohrozuje pestované rastliny na poli. Uviesť príklad živočícha, ktorý sa živí hmyzom na poli alebo lúke Lúčne a poľné stavovce. Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach. ropucha, zavalité telo, jašterica, vretenica, jedové žľazy, rohovité šupiny, zvliekanie. Odlíšiť skokana a ropuchu podľa spôsobu pohybu. Uviesť príklad potravy ropuchy. Uviesť význam ropuchy pre život na lúkach a poliach. Uviesť význam jašterice pre život na lúkach a poliach. Lúčne a poľné vtáky. Lúčne a poľné cicavce. Záverečné zhrnutie jarabica, bažant, pohlavná dvojtvarosť, škovránok, havran, straka, sokol, myšiak, drop. hraboš, myš, syseľ, chrček, krt, zajac, králik a pod., hlodavé zuby. Poznať na ukážke tri vtáky žijúce na lúke a poli. Uviesť význam jarabice a bažanta pre život na poli. Preukázať na príklade význam dravých vtákov pre život na poliach a lúkach. Poznať na ukážke tri cicavce žijúce na lúke a poli. Rozlíšiť zajaca a králika. Usporiadať potravový vzťah hraboš, sokol, obilniny. Uviesť dôsledky premnoženia hrabošov, myší a sysľov na poli. z získaných vedomostí 8

15 Legenda: OSR Osobnostný a sociálny rozvoj ENV Environmentálna výchova MEV Mediálna výchova MUV Multikultúrna výchova OŽZ Ochrana života a zdravia TPPZ Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 9

16 Biológia v 6. ročníku Názov predmetu Biológia Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Ročník šiesty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský jazyk Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania Názov tematického celku Stratégia vyučovania Metódy Postupy Formy práce 1. Život s človekom a v ľudských sídlach 2. Základná štruktúra života- bunka 3. Vnútorná organizácia tela organizmov 4. Vnútorná stavba tela rastlín a húb 5. Vnútorná stavba tela bezstavovcov Projekty Praktické cvičenia Motivačné metódy: motivačné rozprávanie, rozhovor, problém, demonštrácia Expozičné metódy: rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž, problémové metódy (heuristická, projektová), praktické aktivity, práca s knihou a textom; samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky, aktivizujúce (diskusia, situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické hry) Fixačné metódy. metódy opakovania a precvičovania Diagnostické metódy: ústne skúšanie, slovné, písomné skúšanie Expozičné metódy : prezentačná metóda, samostatná práca s literatúrou a IKT, problémové metódy Diagnostické metódy: slovné, klasifikácia prezentačných zručností Expozičné metódy: samostatná a skupinová práca, manipulácia s predmetmi (laboratórne pomôcky), realizácia praktických cvičení Diagnostické metódy: slovné, klasifikácia praktických zručností analýza (od celku k častiam) syntéza (od časti k celku, pochopenie vzťahov a súvislostí) indukcia (od jednotlivých faktov k všeobecným pojmom, k pravidlám, k definíciám) dedukcia (od zákonov, poučiek, pravidiel, definícií, pojmov k ich aplikácii na konkrétne príklady) genetický (vývinový) postup (rozvíjanie vedomostí postupnosťou) dogmatický postup (učenie bez zdôvodňovania a vysvetľovania) porovnávanie, t.j. synkritický postup (zisťovanie zhody alebo rozdielu dvoch a viacerých predmetov a javov podľa určitých znakov) podobnosť, t.j. analógia (z podoby istých znakov predmetov a javov usudzujeme na ďalšie podrobnosti) frontálna výučba individuálna práca žiakov skupinová práca žiakov práca vo dvojiciach demonštrácia a pozorovanie, kooperatívne vyučovanie problémové vyučovanie projektové vyučovanie diferencované vyučovanie individuálna práca žiakov projektové vyučovanie individuálna a skupinová práca žiakov

17 Učebné zdroje Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové prostriedky 1. Život s človekom a v ľudských sídlach 2. Základná štruktúra životabunka 3. Vnútorná organizácia tela organizmov 4. Vnútorná stavba tela rastlín a húb 5. Vnútorná stavba tela bezstavovcov Projekty Praktické cvičenia Uhereková M. a kol.: Biológia pre 6.ročník ZŠ, 2009 Hantabálová I.,: Pracovný zošit z Biológie pre 6.ročník ZŠ, 2009 IKT, notebook, projektor, meotar, tabuľa fotografie, obrázky, prezentácie v PowerPointe nástenné obrazy, modely, atlasy, obrazový materiál, mikroskop, mikroskopické preparáty, improvizované prostriedky fotografie, obrázky, prezentácie v PowerPointe mikroskop, mikroskopické preparáty, improvizované prostriedky Ďalšie zdroje (internet, knižnica,... odborné časopisy, internet, DVD, CD knižnica 2

18 ROZPIS UČIVA PREDMETU: Biológia Ročník: 6 1 hodina týždenne, spol Názov tematického celku vrátane tém Obsahový štandard Očakávané vzdelávacie výstupy Kritériá hodnotenia Medzipredmetové vzťah Prierezové témy Úvodná hodina. Zadanie projektu: Pestovanie a ochrana zelene v interiéri a exteriéry školy počas celého školského roka 1TC: Život s človekom a v ľudských sídlach (12) Ľudské sídla a ich okolie. Mikroorganizmy žijúce s človekom. Rastliny pestované v záhradách. Ovocné rastliny. Vplyv ľudskej činnosti na prispôsobovanie sa organizmov prostrediu. -hospodárske rastliny, okrasné rastliny, izbové rastliny, chované živočíchy, zdomácňovanie, kríženie, plemená, odrody. Poznávanie a význam pre človeka. baktérie (parazitické, rozkladné mliečne, kvasné baktérie), pleseň hlavičkatá, papleseň štetkovitá, kvasinky. Pestované ovocné stromy a kry. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. -cibuľa, cesnak, kel, kapusta, karfiol, hrach, mrkva, petržlen, fazuľa, rajčiak, paprika, cibuľová, hlúbová, koreňová zelenina, strukoviny. -jabloň, hruška, marhuľa, slivka, broskyňa, egreš, ríbezľa, jahoda, sad, ovocná záhrada, odrody, šľachtenie, listy, kvety, plod (malvica, kôstkovica). Vzbudiť záujem žiakov o predmet biológia. Uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich okolia pre život organizmov. Uviesť význam kríženia rastlín a živočíchov pre človeka. Uviesť význam zdomácňovania živočíchov pre človeka. Uviesť prejavy škodlivosti parazitickej baktérie pre človeka. Opísať využitie mliečnych a kvasných baktérií. Uviesť príklad využitia kvasiniek človekom. Uviesť podmienky výskytu plesní v domácnosti. Uviesť príklad priemyselnej výroby s využívaním kvasinky. Pomenovať podľa ukážky zástupcu cibuľovej, hlúbovej a koreňovej zeleniny. Poznať na ukážke a pomenovať strukovinu. Rozlíšiť a pomenovať na ukážke päť druhov zeleniny. Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy v záhrade pri dlhoročnom pestovaní plodín. Vysvetliť význam zeleniny vo výžive človeka. Poznať na ukážke a pomenovať dva ovocné stromy. Poznať na ukážke a pomenovať dve rastliny s drobným dužinatým ovocím. Vysvetliť význam ovocia pre zdravie človeka. TPPZ rozvíjať zručnosť žiakov pri tvorbe projektu a nadobudnúť prezentačné zručnosti OSR interpretovať názor a prijať argumenty a kritik pochvalu v skupine ENV uvedomiť si dôsl rozhodnutí a činnosti ľud minulosti na súčasný sta životného prostredia, uvedomiť si význam druhovej rozmanitosti pr zachovanie biologickej rovnováhy na Zemi OŽZ - uviesť prejavy škodlivosti parazitickej ba pre človeka, uviesť podmienky výskytu plesní domácnosti Chémia Svet práce OŽZ - vysvetliť význam o pre zdravie človeka Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo. Chovateľsky významné vtáky. Blízki spoločníci človeka. Chovateľsky významné cicavce. Spoločenský život včiel. Zásady chovu včiel a rýb. -včela, kapor, pstruh, úľ, plást, med, vosk, matka, roj, trúd, robotnica, larva, kukla, včelárstvo, rybník, rybárstvo, rybnikárstvo. Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov, potravových vzťahov, význam. Zásady chovu, odlišnosť od voľne žijúcich druhov. -kura, kačica, hus, morka, pohlavná dvojtvarosť, vajcia, perie, mäso, tuk. Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov. Zásady chovu a spolunažívania živočíchov a ľudí v domácnosti. -pes, mačka, akváriové rybičky, morča, chrček, andulka, kanárik a pod., srsť, hlava, trup, oči, uši, chvost, končatiny, vtiahnuteľné pazúry. Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov. Opísať na ukážke význam včely matky, robotnice, trúda v úli. Uviesť príklady významu chovu včely pre človeka. Vysvetliť význam rýb pre človeka. Na ukážke pomenovať samca a samicu kury, kačice, husi a morky. Vysvetliť na príklade kohúta a sliepky pohlavnú dvojtvarosť. Uviesť význam chovu kury, kačice, husi alebo morky pre človeka. Porovnať odlišnosti vonkajších znakov psa a mačky. Pomenovať na ukážke jedno plemeno psa. Uviesť zásady chovu psa a mačky v domácnosti. Uviesť príklad starostlivosti o drobné domáce živočíchy. Rozpoznať na ukážke tri druhy hospodárskych zvierat. Rozpoznať na ukážke Chémia

19 OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za s prácu, úcte k práci druhých Nežiaduce živočíchy v domácnosti a pre človeka. Zásady chovu. -králik, tur (domáci), sviňa, kôň, koza, ovca, mäso, mlieko, srsť, koža, štetiny, vlna, kosti, dobytok, hnoj, močovka, jazdectvo Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov, potravových vzťahov, význam. Zásady prevencie pred šírením nákazy. -pásomnica, voš, mrľa, hlísta, blcha, ploštica, moľa, mucha, šváb, múčiar, vnútorný a vonkajší parazit. samca, samicu a mláďa dvoch hospodárskych zvierat. Uviesť význam chovu jedného druhu hospodárskeho zvieraťa. Uviesť dôsledky pridávania veľkého množstva chemických prípravkov do potravy hospodárskych zvierat Zdôvodniť na príklade škodlivosť vnútorného a vonkajšieho parazita. Poznať na ukážke dva živočíchy znehodnocujúce potraviny. Poznať zásady ochrany pred vnútornými parazitmi. Poznať spôsob odstránenia vší z vlasov. OŽZ - uviesť dôsledky pridávania veľkého množs chemických prípravkov do potravy hospodárskych zv OŽZ - poznať zásady ochr pred vnútornými parazitmi,poznať spôsob odstránenia vší z vlasov. Nežiaduce cicavce v okolí ľudských obydlí. Živočíchy v okolí ľudských sídiel. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov. Riziká prenosu nákazlivých ochorení, ochrana a prevencia. -hlodavce, myš, potkan, krysa, hlodavé zuby, nákazlivé choroby, deratizácia. slimák, mlynárik, vošky, vlnačka, obaľovač, osa, škorec, drozd, sýkorka, vrabec, hrdlička, holub, lastovička, pipíška, stehlík, 2TC.Základná štruktúra života- bunka (2) Rastlinná a živočíšna bunka. Základná stavba a funkcia častí bunky. -bunka, organely, Rozlíšiť na ukážke myš a potkana. Uviesť riziko výskytu myší a potkanov v domácnosti. Poznať spôsoby ochrany pred myšami a potkanmi. Uviesť dva bezstavovcov žijúce v záhrade alebo sade. Vysvetliť škodlivosť premnoženia niektorých bezstavovcov v domácnosti, záhrade a sade. Opísať význam spevavých vtákov v okolí domácností. Poznať na ukážke troch spevavých vtákov. Uviesť príklad spevavého vtáka, ktorý sa živí hmyzom. Pomenovať na ukážke časti rastlinnej bunky. Pomenovať na ukážke časti živočíšnej bunky. OŽZ - uviesť riziko výsky myší a potkanov v domác Základná stavba a funkcia častí bunky. Praktická aktivita č.1 bunková stena, cytoplazmatická blana cytoplazma, jadro, vakuola, chloroplast, bičíky a riasinky, bunková šťava, zelené farbivo, chlorofyl. Mikroskopické pozorovanie bunky pokožky cibule Vysvetliť význam bunkového jadra a chloroplastu. Určiť na ukážke zhodné a rozdielne znaky rastlinnej a živočíšnej bunky. Pozorovať bunky pokožky cibule OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odborne učebni MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informá 3TC. Vnútorná organizácia tela organizmov (3) Vírusy a baktérie Stavba tela. Význam, vplyv na človeka, nákazlivé ochorenia, prevencia. -vírus, baktéria, vnútrobunkový parazit, bunková stena, cytoplazma, cytoplazmatická blana, nákazlivé ochorenie. Porovnať stavbu vírusu a baktérie. Rozhodnúť, či pôvodcom nákazy chrípky, žltačky, angíny je vírus alebo baktéria. Uviesť príklad troch nákazlivých ochorení. Uviesť možnosti predchádzania šíreniu vírusových a bakteriálnych nákaz. OŽZ - uviesť možnosti predchádzania šíreniu vírusových a bakteriálnych nákaz 2

20 OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za s prácu, úcte k práci druhých Polročné opakovanie, Jednobunkové organizmy. Mnohobunkové organizmy. Stavba tela jednobunkových organizmov. -drobnozrnko, kvasinka, črievička, organely, bunková stena, cytoplazma, jadro, brvy, bunkové ústočká, jadro, vakuola, stiahnuteľná a potravová vakuola. Stavba tela mnohobunkových organizmov. -bunka, pletivo, tkanivo, orgán, sústava orgánov, organizmus. 4TC. Vnútorná stavba tela rastlín a húb (9) Stavba tela nekvitnúcich rastlín. Stavba tela kvitnúcich rastlín. Koreň. Stonka. List. mach, papraď, pakorienok, pabyľka, stopka, výtrusnica, výtrus, korene, koreň, podzemok, listy. Koreň, prijímanie živín koreňom, význam pre život rastliny. -koreň, pokožka, cievne zväzky, koreňové vlásky, hlavný koreň s bočnými koreňmi a zväzkovitý koreň. Stonka (dreviny, byliny), prúdenie látok stonkou, význam pre život rastliny. -stonka, dužinatá stonka, drevnatá stonka, pokožka, dužina, cievne zväzky, kôra, drevo, lyko, letokruhy, púčik, kmeň, koruna. Stavba, fotosyntéza, dýchanie, vyparovanie vody, význam pre život v prírode. -list, pokožka, bunky listu, chloroplasty, cievne zväzky, žilky, prieduch fotosyntéza, slnečná energia, oxid uhličitý, voda, kyslík. Pomenovať na ukážke črievičky hlavné časti tela. Porovnať na ukážke stavbu tela drobnozrnka a črievičky. Priradiť pletivo a tkanivo k rastline a živočíchovi. Určiť na ukážke rastliny jej orgány. Určiť na ukážke štruktúry tela živočícha bunku, tkanivo, orgán, sústavu orgánov. Pomenovať na ukážke časti tela machu. Pomenovať na ukážke časti tela paprade. Uviesť význam výtrusov pre machy a paprade. Rozlíšiť na ukážke stavby koreňa pokožku, dužinu, cievne zväzky, koreňové vlásky. Uviesť živiny, ktoré rastlina prijíma koreňom. Vysvetliť význam koreňa pre rastlinu. Roztriediť na ukážke dreviny a byliny podľa stavby stonky. Vysvetliť význam cievnych zväzkov v stonke. Určiť na konáriku púčiky, vysvetliť ich význam. Zdôvodniť význam stonky pre život rastliny. Určiť na ukážke stavby listu dôležité časti pre fotosyntézu. Uviesť význam prieduchov v pokožke listu. Vymenovať látky, ktoré listy pri dýchaní zo vzduchu prijímajú a ktoré do vzduchu vylučujú. Uviesť význam listov pre prijímanie živín a dýchanie. Chémia Praktická aktivita č.2 Mikroskopické pozorovanie prieduchov pokožky listu rastliny Pozorovanie prieduchov v pokožke listu OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odborne učebni MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informá Kvet. Význam pre rozmnožovanie rastlín. -kvet, súkvetie, kvetný obal, kalich a koruna, okvetie, tyčinka, piestik, peľové zrnko, vajíčko, Rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinku a piestik. Opelenie a oplodnenie. opelenie, oplodnenie. Uviesť význam peľového zrnka a vajíčka. Opísať na schéme opelenie kvetu. Uviesť, 3

21 Plod a semeno. Stavba, rozdelenie plodov, význam pre rozmnožovanie rastlín. -plod, oplodie, suchý plod, dužinatý plod, semeno, osemenie, zárodok, klíčne listy, rozširovanie plodov a semien. kedy nastáva v kvete oplodnenie. Zdôvodniť, prečo je kvet rozmnožovací orgán rastliny. Určiť na ukážke plodu oplodie a semeno. Rozlíšiť na ukážke dužinatý a suchý plod. Pomenovať na ukážke semena zárodok a klíčne listy. Vysvetliť význam plodu a semena pre rastlinu, živočíchov a človeka. Huby s plodnicou. Iné huby a lišajníky. Huby s plodnicou jedlé a jedovaté, rozlíšenie podľa typických znakov. -huba, podhubie, plodnica, hlúbik, klobúk, lupene, rúrky, pošva, plachtička, prsteň, pečiarka, muchotrávka zelená, bedľa, hríb, masliak a pod. -bunková stena, cytoplazma, vakuola, jadro, podhubie, výtrusnica, výtrusy, riasa, hubové vlákna. 5TC.Vnútorná stavba tela bezstavovcov (7) Drobné vodné živočíchy- pŕhlivce. Vnútorné parazity - ploskavce, hlístovce. Živočíchy so schránkou mäkkýše. Živočíchy s obrúčkami - obrúčkavce. Živočíchy s článkovaným telom článkonožce. Článkonožce - hmyz Stavba tela a základné telesné funkcie. - nezmar, vonkajšia a vnútorná vrstva buniek, ústny a vyvrhovací otvor, pŕhlivé bunky, rozptýlená nervová sústava, vajíčka, spermie, púčik, obojpohlavný živočích, regenerácia. Stavba tela. -pohlavná dvojtvarosť, samček, samička, larva, hostiteľ, medzihostiteľ -pásomnica, hlísta, hlavička, prísavky, články, vajíčka, larva, uhor Stavba tela a základné telesné funkcie. -slimák vnútornostný vak, ústa, jazýček, pľúca, črevo, pečeň, srdce, nervové uzliny, obojpohlavná žľaza, ulitníky, škľabka - prijímací, ústny a vyvrhovací otvor, žiabre, obojpohlavný živočích. Stavba tela a základné telesné funkcie. -dážďovka, svaly, ústny a análny otvor, tráviaca rúra, vylučovacie orgány, dýchacia sústava, obehová sústava, krv, krvné cievy, rebríčková nervová sústava, opasok, obojpohlavný živočích. Stavba tela a základné telesné funkcie. -pavúk križiak, rak, jedová žľaza, mimotelové trávenie, pľúcne vačky, rúrkovité srdce, rebríčková nervová sústava, pancier, vonkajšia kostra, žiabre, rebríčková nervová sústava. Stavba tela a základné telesné funkcie. -hmyz, chrobáky, motýle, ústne orgány (lízavé, hryzavé, cicavé, bodavo-cicavé), končatiny (na Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby s plodnicou. Rozlíšiť na ukážke hubu s výtrusnicami na lupeňoch a v rúrkach. Rozlíšiť na ukážke kvasinku a pleseň podľa stavby tela. Uviesť význam výtrusnice plesne. Opísať na ukážke stavbu tela lišajníka. Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu a dýcha. Vysvetliť, prečo sa nervová sústava nezmara nazýva rozptýlená. Uviesť význam vajíčok a spermií nezmara. Vysvetliť význam púčikov u nezmara. Vysvetliť význam slova obojpohlavný živočích. Uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v ktorej žije pásomnica a hlísta. Opísať prijímanie potravy hlísty a pásomnice. Opísať podľa ukážky rozmnožovanie hlísty alebo pásomnice. Vysvetliť nevyhnutnosť dostatočnej tepelnej úpravy mäsa a umytia ovocia a zeleniny pred konzumáciou. Uviesť miesto uloženia vnútorných orgánov slimáka. Porovnať podľa ukážky schránku slimáka a škľabky. Vysvetliť, prečo je slimák obojpohlavný živočích. Uviesť orgánovú sústavu, ktorou slimák prijíma a spracováva potravu. Porovnať dýchacie orgány slimáka a škľabky. Určiť na ukážke ústny, prijímací a vyvrhovací otvor škľabky. Uviesť, aký orgán umožňuje dážďovke pohyb. Zdôvodniť, názov zatvorená obehovej sústavy dážďovky. Opísať, ako dýcha dážďovka. Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy dážďovky. Uviesť význam opasku dážďovky. Vysvetliť význam jedovej žľazy pavúka. Pomenovať sústavu, ktorá rozvádza u pavúka a raka v tele kyslík. Uviesť orgán raka, ktorý tvorí vonkajšiu kostru. Porovnať dýchacie orgány pavúka a raka. Uviesť na ukážke ústneho orgánu hmyzu príklad potravy. Určiť na ukážky končatiny spôsob pohybu hmyzu. Pomenovať dýchací orgán hmyzu. Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy hmyzu. OŽZ Poučene o prvej po pri otravách hubami OŽZ - vysvetliť nevyhnutn dostatočnej tepelnej úprav mäsa a umytia ovocia a zeleniny pred konzumácio 4

22 skákanie, prichytávanie, zber peľu, pohyb po hladkých plochách), vzdušnice, rebríčková nervová sústava. Záverečné opakovanie,. Legenda: OSR Osobnostný a sociálny rozvoj ENV Environmentálna výchova MEV Mediálna výchova MUV Multikultúrna výchova OŽZ Ochrana života a zdravia TPPZ Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Biológia v 7. ročníku Názov predmetu Biológia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Ročník siedmy Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský jazyk Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania Názov tematického celku 1. Vnútorná stavba tela stavovcov 2. Človek a jeho telo 3. Zdravie a život človeka Stratégia vyučovania Metódy Postupy Formy práce Motivačné metódy: motivačné rozprávanie, rozhovor, problém, demonštrácia Expozičné metódy: rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž, problémové metódy (heuristická, projektová), praktické aktivity, práca s knihou a textom; samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky, aktivizujúce (diskusia, situačná analýza (od celku k častiam) syntéza (od časti k celku, pochopenie vzťahov a súvislostí) indukcia (od jednotlivých faktov k všeobecným pojmom, k pravidlám, k definíciám) dedukcia (od zákonov, poučiek, pravidiel, definícií, pojmov k ich aplikácii na frontálna výučba individuálna práca žiakov skupinová práca žiakov práca vo dvojiciach demonštrácia a pozorovanie 5

23 metóda, inscenačná metóda, didaktické hry) Fixačné metódy: metódy opakovania a precvičovania Diagnostické metódy: ústne skúšanie, slovné, písomné skúšanie konkrétne príklady) genetický (vývinový) postup (rozvíjanie vedomostí postupnosťou) dogmatický postup (učenie bez zdôvodňovania a vysvetľovania) kooperatívne vyučovanie problémové vyučovanie projektové vyučovanie Projekty Praktické cvičenia Expozičné metódy : prezentačná metóda, samostatná práca s literatúrou a IKT, problémové metódy Diagnostické metódy: slovné, klasifikácia prezentačných zručností Expozičné metódy: samostatná a skupinová práca, manipulácia s predmetmi (laboratórne pomôcky), realizácia praktických cvičení Diagnostické metódy: slovné, klasifikácia praktických zručností porovnávanie, t.j. synkritický postup (zisťovanie zhody alebo rozdielu dvoch a viacerých predmetov a javov podľa určitých znakov) podobnosť, t.j. analógia (z podoby istých znakov predmetov a javov usudzujeme na ďalšie podrobnosti) diferencované vyučovanie individuálna práca žiakov projektové vyučovanie individuálna a skupinová práca žiakov Učebné zdroje Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: Názov tematického celku 1. Vnútorná stavba tela stavovcov 2. Človek a jeho telo 3. Zdravie a život človeka Odborná literatúra Uhereková M. a kol.: Biológia pre 7.ročník ZŠ, 2010 Hantabálová I.,: Pracovný zošit z Biológie pre 7.ročník ZŠ, 2010 Didaktická technika IKT, notebook, projektor, meotar, tabuľa Materiálne výučbové prostriedky fotografie, obrázky, prezentácie v PowerPointe nástenné obrazy, modely, atlasy, obrazový materiál, mikroskop, mikroskopické preparáty, obväzový materiál, improvizované prostriedky Ďalšie zdroje (internet, knižnica,... odborné časopisy, internet, DVD, CD knižnica Projekty Praktické cvičenia fotografie, obrázky, prezentácie v PowerPointe, mikroskop, mikroskopické preparáty, obväzový materiál, improvizované prostriedky 6

24 ROZPIS UČIVA PREDMETU: Biológia Ročník: 7 2 hodiny týždenne, spol Názov tematického celku vrátane tém Obsahový štandard Očakávané vzdelávacie výstupy Výkonový štandard Úvod do biológie Oboznámenie sa s témami a obsahom vzdelávania v predmete biológia v 7. ročníku, organizačné pokyny 1TC: Vnútorná stavba tela stavovcov (13) Povrch tela stavovcov. Oporná a pohybová sústava stavovcov. Tráviaca sústava stavovcov. Spoločné a odlišné znaky. Koža, ochranná funkcia kože, sliz, kožné útvary, šupiny, nechty, pazúry, kopytá, perie, páperie, brko, kostrnka, zástavica, pŕchnutie, pĺznutie Základné funkcie a význam orgánov, kostra, vnútorná opora, chrbtica, končatiny, duté kosti, prsná kosť, párnokopytník, nepárnokopytník, priečne pruhované svalstvo, hladké svalstvo, srdcová svalovina, vôľou ovládané a neovládané pohyby svalstva a končatín Základné funkcie a význam orgánov, jedové zuby, vysunovateľný jazyk, hrvoľ, svalnatý a žľaznatý žalúdok vtákov, orgány tráviacej sústavy cicavcov, hlodavý chrup, kly, bylinožravec, hmyzožravec, mäsožravec, prežúvavé a neprežúvavé cicavce Uviesť príklady stavovcov pokrytých šupinami, perím, srsťou. Zdôvodniť odlišnosti kožných útvarov stavovcov. Označiť na ukážke časti vtáčieho pera. Zdôvodniť na príklade stavovca význam sfarbenia podľa prostredia v ktorom žije. Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov životnému prostrediu. na ukážke kostry končatín Vysvetliť význam prsnej kosti s hrebeňom u vtákov. Zdôvodniť význam dutých kostí vtákov. Rozlíšiť párnokopytníka a nepárnokopytníka na ukážke kostry končatiny. Pomenovať tkanivá tvoriace svalstvo končatín, vnútorných orgánov, srdca stavovcov. Vysvetliť princíp činnosti dvoch svalov. Uviesť príklad stavovca, ktorý sa pohybuje plávaním, skákaním, plazením, lietaním, kráčaním a behom. Opísať na ukážke časti tráviacej sústavy stavovcov. Uviesť príklad stavovca s jedovými zubami. Uviesť význam vysunovateľného jazyka obojživelníkov, plazov, niektorých vtákov. Uviesť význam hrvoľa, žľaznatého a svalnatého žalúdka vtákov. Určiť na ukážke orgány na prijímanie potravy, trávenie a vstrebávanie cicavcov. Priradiť hlodavé zuby a kly k príkladom cicavcov. Určiť bylinožravého, hmyzožravého a mäsožravého cicavca na ukážke chrupu. Uviesť príklad prežúvavého a neprežúvavého cicavca. Medzipredmetové vzťah Prierezové témy ENV - chápať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, rozvíjať spoluprácu pri ochrane životného prostredia Dýchacia sústava stavovcov. Obehová sústava stavovcov. Močová sústava stavovcov. Regulačné sústavy stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov, žiabre, pľúca, dýchanie kožou, vzdušné vaky, kyslík, oxid uhličitý, výmena dýchacích plynov na úrovni organizmus - prostredie Základné funkcie a význam orgánov, krv, srdce, komora, predsieň, cievy, otvorená a zatvorená cievna sústava, rozvádzanie živín, termoregulácia, obranná funkcia Základné funkcie a význam orgánov, dýchanie, koža, trávenie, obličky, filtrácia, moč, močovody, močový mechúr, močová rúra Základné funkcie a význam orgánov, neurón, nervové vlákna, mozog, stavba mozgu, miecha, podnet, receptory, výkonné orgány, reflexný oblúk, Uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha žiabrami a pľúcami. Pomenovať dýchacie orgány žubrienky, dospelého obojživelníka. Porovnať dýchacie orgány ryby, plaza, vtáka a cicavca. Zdôvodniť úhyn ryby, ak je dlhší čas mimo vody. Vysvetliť význam vzdušných vakov vtákov. Opísať význam krvi pre život stavovcov. Opísať význam srdca a ciev pre život stavovcov. Vysvetliť dôvod názvu uzavretej cievnej sústavy. Zistiť rozdiely stavby srdca ryby, obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca na ukážke. Vymenovať odpadové látky v organizme stavovcov a spôsob vylučovania. Zdôvodniť význam vylučovania. Pomenovať orgán, v ktorom sa krv stavovcov zbavuje tekutých odpadových látok. Pomenovať na ukážke orgány močovej sústavy stavovcov. Uviesť význam nervovej sústavy. Pomenovať sústavy, ktoré zabezpečujú látkovú a nervovú reguláciu. Vymenovať hlavné orgány ústrednej nervovej sústavy. Porovnať na ukážke predný mozog stavovcov. ENV - chápať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, rozvíjať spoluprácu pri ochrane životného prostredia

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník Základná škola, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník Základná škola, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008,

Více

2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín. Výstupy. (výstupný štandard) (obsahový štandard)

2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín. Výstupy. (výstupný štandard) (obsahový štandard) októb 6. 4. September Mesiac Týždeň Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah Výstupy Medzipr. vzťahy Poznámky (obsahový štandard)

Více

Biológia. VI. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová

Biológia. VI. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová Biológia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: INOVÁCIA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU KOŠICKÝCH ZŠ - CESTA KU ZLEPŠENIU

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Biológie. pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Biológie. pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z Biológie pre 6. ročník Počet hodín : 2 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2 stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný

Více

Biológia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová

Biológia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová Biológia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Učebné osnovy z biológie pre 5.ročník ZŠ

Učebné osnovy z biológie pre 5.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Biológia

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Biológia Škola (názov, adresa) Názov predmetu a skratka Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Biológia Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Biológia - BIO Stupeň

Více

BIOLÓGIA. 5. ročník. Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne

BIOLÓGIA. 5. ročník. Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne BIOLÓGIA 5. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné

Více

BIO LÓGIA. Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P

BIO LÓGIA. Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P BIOLÓGIA 5 Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu BIO LÓGIA Ročník 5. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 2 hodin y, spolu 66 v yučovacích hodín 1/1 h. Š k o l a Z á k l

Více

ŠkVP. Biológia 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Biológia 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED niţšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Biológia /oblasť Príroda a spoločnosť/ šiesty

Více

slimák záhradný slizniak karpatský slimák pásikavý

slimák záhradný slizniak karpatský slimák pásikavý LESNÉ ŽIVOČÍCHY BEZSTAVOVCE Mäkkýše -ulita (niektoré druhy nemajú), vnútornostný vak, svalnatá noha -drsný jazýček na spracovanie potravy, otvorená obehová sústava, sú hermafrodity (obojpohlavné), nervová

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium BIOLÓGIA

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium BIOLÓGIA Školský vzdelávací program ISCED 3A - gymnázium BIOLÓGIA I. P a III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z biológie pre I. P (príma) je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu s dotáciou

Více

Učebné osnovy BIOLÓGIA

Učebné osnovy BIOLÓGIA Učebné osnovy BIOLÓGIA Názov predmetu Biológia Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 Vyučujúci Mgr. Monika Muľová Časová dotácia Ročník piaty šiesty

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

1. Charakteristika predmetu Biológia. 2. Ciele učebného predmetu. Výchovno-vzdelávacie stratégie

1. Charakteristika predmetu Biológia. 2. Ciele učebného predmetu. Výchovno-vzdelávacie stratégie 1. Charakteristika predmetu Biológia Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a

Více

ŠkVP. Biológia 9. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Biológia 9. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Biológia /Človek a príroda/ deviaty SVP

Více

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Biológia /Človek a príroda/

Více

Biológia Človek a príroda. ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Piaty 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne 1hŠVP+1h ŠkVP denná slovenský

Biológia Človek a príroda. ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Piaty 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne 1hŠVP+1h ŠkVP denná slovenský Názov predmetu: Vzdelávacia oblasť: Stupeň vzdelania: Ročník: Časová dotácia: Forma štúdia: Vyučovací jazyk: Biológia Človek a príroda ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Piaty 2 hodiny týždenne/66

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Biológia. Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Biológia. Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Biológia Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

BIOLÓGIA ročník základnej školy ISCED 2. 1.Charakteristika učebného predmetu

BIOLÓGIA ročník základnej školy ISCED 2. 1.Charakteristika učebného predmetu BIOLÓGIA 5. - 9. ročník základnej školy ISCED 2 1.Charakteristika učebného predmetu - Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

Učebné osnovy z biológie (prírodopisu) pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha v rámci špecifického cieľa 2)

Učebné osnovy z biológie (prírodopisu) pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha v rámci špecifického cieľa 2) Názov projektu Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Konečný prijímateľ Mesto Košice Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice -

Více

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV predmet ročník tematický celok téma výchovné a vzdelávacie ciele BIOLÓGIA 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV 1. Dedičnosť a jej podstata

Více

Učebné osnovy. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov ŠVP. ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP

Učebné osnovy. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov ŠVP. ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP Učebné osnovy Názov predmetu BIOLÓGIA Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola Ročník piaty

Více

1 Časová dotácia: Biológia. Vzdelávacia oblasť. Človek a príroda. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2. Dátum poslednej zmeny UO 1.

1 Časová dotácia: Biológia. Vzdelávacia oblasť. Človek a príroda. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2. Dátum poslednej zmeny UO 1. Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Biológia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2014 UO vypracoval Mgr. Beáta Riegerová 1 Časová dotácia: Biológia 5. ročník 6.

Více

Učebné osnovy z Biológie pre 5. ročník základnej

Učebné osnovy z Biológie pre 5. ročník základnej Učebné osnovy z Biológie pre 5. ročník základnej školy 1. Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

Učebné osnovy Biológia

Učebné osnovy Biológia Učebné osnovy Biológia 5. ročník Časová dotácia: Ročník 5. Štátny vzdelávací program 2 Školský vzdelávací program 0 Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Kód a

Více

Školský vzdelávací program Živá škola. vesmíre, Cesty do vesmíru a na mesiac. prostriedky skúmania v biológii.

Školský vzdelávací program Živá škola. vesmíre, Cesty do vesmíru a na mesiac. prostriedky skúmania v biológii. Biológia 5. ročník Tématický celok Téma, Obsahový štandard, Výkonový štandard Objavovanie Zeme a vesmíru Tvar Zem. Zem ako planéta vo vesmíre, Cesty do vesmíru a na mesiac. Žiak vie: Vymenovať planéty

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovnovzdelávací plán z chémie pre 6ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: Elearning vo výchovnovzdelávacom procese Dopytovoorientovaný projekt

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

16. Koľko litrov moču sa zmestí do močového mechúra

16. Koľko litrov moču sa zmestí do močového mechúra 1. Popíš strednú vrstva oka 2. Vymenuj zmeny na tele v období puberty 3. Čo vieš o prištítnom teliesku 4. Čo prospieva a neprospieva obehovej sústave 5. Čo tvorí hrudník 6. Ako ináč nazývame pohyblivé

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník)

GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník) GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník) Environmentálna výchova Ing. Viera Krotká Ciele Všeobecné Konkrétne Uvedomiť si hodnotu vzdelania Naučiť sa zodpovednosti Zvyknúť si na pravidelnosť činností Plniť si svoje

Více

Zdravotná a sexuálna výchova. Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková

Zdravotná a sexuálna výchova. Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková Zdravotná a sexuálna výchova Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková Ciele aktivity Poznať svoje telo, jeho časti a funkcie jednotlivých orgánov Vedieť rozlišovať čo organizmu prospieva a naopak,

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium Názov predmetu Biológia Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 1 1,5 1 2 4,5 Školský vzdelávací program 0,5 0,5* 1* SPOLU 1 2 1 2,5* 5,5*

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Človek a svet práce SVET PRÁCE / TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA siedmy Časový rozsah výučby 1 hodina/ týždeň, 33 hodín/rok 1. Charakteristika

Více

I. ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH

I. ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH I. ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH Ľudské sídla a ich okolie a) šľachtenie, b) kríženie, c) plemeno, d) odroda 2. ovocný sad - jabloň, zeleninová záhrada - brokolica, domácnosť - cyklámen, park -

Více

Učebné osnovy z prírodopisu pre 9.ročník ZŠ

Učebné osnovy z prírodopisu pre 9.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE BRATISLAVA 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. 8. 2013 pod

Více

Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok

Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: BIOLÓGIA Názov ŠkVP Sme moderná a otvorená škola Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Dĺžka štúdia Forma štúdia

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

B I O L O G I C K Á O L Y M P I Á D A

B I O L O G I C K Á O L Y M P I Á D A SLOVENSKÁ KOMISIA BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY IUVENTA BRATISLAVA B I O L O G I C K Á O L Y M P I Á D A 42. ročník školský rok 2007/2008 O k r e s n é k o l o Kategória D 6. 7. ročník základnej školy a 2. 3.

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z BIOLÓGIE PRE 7. ROČNÍK

UČEBNÉ OSNOVY Z BIOLÓGIE PRE 7. ROČNÍK UČEBNÉ OSNOVY Z BIOLÓGIE PRE 7. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A PRÍRODA Názov predmetu: Biológia Časový rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník: siedmy Škola: Základná škola Hlavná

Více

ŠkVP. Svet práce 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Svet práce 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Svet práce / Človek a svet práce/ siedmy

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Školský vzdelávací program - CHÉMIA

Školský vzdelávací program - CHÉMIA Školský vzdelávací program - CHÉMIA 1. Charakteristika predmetu Predmet chémia svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov.

Více

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Přírodověda 3 Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Spustit celou výuku celkem 352 stran (výukových obrazovek) - spustí od začátku výuku všech 14 kapitol Rozmanitost života 26

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK CHÉMIA Vypracoval: Mgr. Daniela Bošková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných k

Více

Učebné osnovy CHÉMIA

Učebné osnovy CHÉMIA Názov predmetu CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5. 9. 2017 UO vypracovala Učebné osnovy CHÉMIA Ing. Jarmila Bohovicová Časová dotácia Ročník piaty

Více

1. Charakteristika predmetu

1. Charakteristika predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Príroda a spoločnosť Prvouka 1.ročník 1 hod/33 hodín ročne 1. Charakteristika predmetu Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: siedmy

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA ročník školský rok 2013/2014

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA ročník školský rok 2013/2014 BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - 48. ročník školský rok 2013/2014 Okresné kolo Kategória D 6. 7. ročník základnej školy a 1. a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Riešenia Prakticko teoretická časť POKYNY PRE

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní.

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní. Kalaš o kol.: pre stredné školy. Machová: Práca s textom. Tematický zošit.. Lukáč, Šnajder: Práca s tabuľkami. Tematický zošit.. Salanci: Práca s grafikou. Tematický zošit.. Jašková, Šnajder, Baranovič:

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Učebné osnovy z biológie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z biológie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

ŠkVP. Biológia 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Biológia 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe slovenský Biológia /Človek a príroda/ siedmy Rozsah SVP,5 hodín/týţdeň;

Více

BIOLÓGIA. I. Charakteristika učebného predmetu:

BIOLÓGIA. I. Charakteristika učebného predmetu: BIOLÓGIA I. Charakteristika učebného predmetu: Učebný predmet biológia poskytne v rámci štátneho a teda aj nášho školského programu vzdelávania základný systém poznatkov o živej prírode, ako predpokladu

Více

Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy

Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy Program: POTULKY AFRICKÝMI SAVANAMI Charakteristika biotopu saván, význam a ohrozenie saván, rastlinstvo a

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

ŠkVP Prírodoveda 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP Prírodoveda 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciam otvorení Európe Slovenský Prírodoveda / oblasť - Príroda a spoločnosť/ prvý

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

SEMINÁR Z BIOLÓGIE. Charakteristika učebného predmetu: Ciele učebného predmetu : Učebný plán pre 4-ročné štúdium

SEMINÁR Z BIOLÓGIE. Charakteristika učebného predmetu: Ciele učebného predmetu : Učebný plán pre 4-ročné štúdium SEMINÁR Z BIOLÓGIE Charakteristika učebného predmetu: Učebný predmet seminár z biológie väzuje predmet biológia pre 1.- 3. ročník gymziálneho štúdia. Cieľom predmetu je dobre pripraviť študentov maturitnú

Více

ŠkVP Prírodoveda 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP Prírodoveda 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Prírodoveda /Príroda a spoločnosť / Ročník druhý Rozsah ŠVP 1

Více

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR Názov predmetu Chémia Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne Škola ZŠ s MŠ Podzávoz 2739, Čadca Ročník šiesty Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň

Více

Učebné osnovy TECHNIKA

Učebné osnovy TECHNIKA Učebné osnovy TECHNIKA Názov predmetu Technika Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali Mgr. Bohumil Čechvala Ing. Jarmila Bohovicová

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy

Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy Program: POTULKY AFRICKÝMI SAVANAMI Charakteristika biotopu saván, význam a ohrozenie saván, rastlinstvo a

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z BIOLÓGIE. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z BIOLÓGIE. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán z BIOLÓGIE pre 7. ročník Počet hodín : 2 hod. týždenne, 66 hod. ročne; z toho 5 hodín praktických aktivít Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a:

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 7. ročník Základná škola, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008,

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z prírodovedy pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z prírodovedy pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z prírodovedy pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

III. Človek a príroda

III. Človek a príroda išvp iškv P išvp iškv P išvp iškv P išvp iškv P Spolu Spolu Spolu Spolu III. Človek a príroda Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so skúmaním prírody. V tejto

Více

NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME

NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME tlačenie kapusty ZREALIZOVANÉ AKTIVITY výstavka jesenných plodov vo vestibule školy lokálna desiata ovocné a zeleninové šaláty a

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: ôsmy Počet

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a príroda. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň ZŠ. 5 rokov. denná.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a príroda. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň ZŠ. 5 rokov. denná. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník BIOLÓGIA Človek a príroda ŠVP: 1 hod. ŠkVP: 1 hod., spolu 2 hodiny týždenne spolu 66 vyučovacích

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více