BIOLÓGIA. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOLÓGIA. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:"

Transkript

1 BIOLÓGIA 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Učivo je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a postupne prehlbovať poznatky. 2. Ciele vyučovacieho predmetu: Cieľom vyučovania biológie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z biológie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu biológia. Cieľom vyučovania biológie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti. V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s prírodovednou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné materiály. Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.

2 Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote. 3. Kľúčové kompetencie: a) Kompetencie v oblasti prírodných vied: -poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka, chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém ako životný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať základné znaky biologických objektov a procesov, vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať. b) Kompetencie v oblasti komunikačných schopností: -identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie.

3 c) Kompetencie v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: -riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať. d) Kompetencie v oblasti sociálnych kompetencií: -vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení. e) Kompetencie v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: -používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky. 4. Obsah učiva biológie: 5. ročník: 1. Príroda a život 2. Život v lese 3. Život vo vode a na brehu 4. Život na poliach a lúkach 6. ročník: 1. Život s človekom a v ľudských sídlach 2. Základná štruktúra života 3. Živé organizmy a ich stavba 4. Stavba tela rastlín a húb 5. Stavba tela bezstavovcov

4 7. ročník: 1. Stavba tela stavovcov 2. Človek a jeho telo 3. Zdravie a život človeka 8. ročník: 1. Neživá príroda a jej poznávanie 2. Zem a jej stavba 3. Stavebné jednotky zemskej kôry 4. Geologické procesy a dejiny Zeme 5. Podmienky života a vzťahy organizmov 9. ročník: 1. Základné znaky a životné procesy organizmov 2. Základná stavba organizmov 3. Dedičnosť a jej podstata 4. Životné prostredie organizmov a človeka

5 Biológia v 5. ročníku Názov predmetu Biológia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Ročník piaty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský jazyk Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania Názov tematického celku 1. Príroda a život Motivačné metódy: 2. Život v lese 3. Život vo vode a na brehu 4. Život na poliach a lúkach Projekty Praktické cvičenia Stratégia vyučovania Metódy Postupy Formy práce motivačné rozprávanie, rozhovor, problém, demonštrácia Expozičné metódy: rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž, problémové metódy (heuristická, projektová), praktické aktivity, práca s knihou a textom; samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky, aktivizujúce (diskusia, situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické hry) Fixačné metódy. metódy opakovania a precvičovania Diagnostické metódy: ústne skúšanie, slovné, písomné skúšanie Expozičné metódy : prezentačná metóda, samostatná práca s literatúrou a IKT, problémové metódy Diagnostické metódy: slovné, klasifikácia prezentačných zručností Expozičné metódy: samostatná a skupinová práca, manipulácia s predmetmi (laboratórne pomôcky), realizácia praktických cvičení Diagnostické metódy: slovné, klasifikácia praktických zručností analýza (od celku k častiam) syntéza (od časti k celku, pochopenie vzťahov a súvislostí) indukcia (od jednotlivých faktov k všeobecným pojmom, k pravidlám, k definíciám) dedukcia (od zákonov, poučiek, pravidiel, definícií, pojmov k ich aplikácii na konkrétne príklady) genetický (vývinový) postup (rozvíjanie vedomostí postupnosťou) dogmatický postup (učenie bez zdôvodňovania a vysvetľovania) porovnávanie, t.j. synkritický postup (zisťovanie zhody alebo rozdielu dvoch a viacerých predmetov a javov podľa určitých znakov) podobnosť, t.j. analógia (z podoby istých znakov predmetov a javov usudzujeme na ďalšie podrobnosti) frontálna výučba individuálna práca žiakov skupinová práca žiakov práca vo dvojiciach demonštrácia a pozorovanie kooperatívne vyučovanie problémové vyučovanie projektové vyučovanie diferencované vyučovanie individuálna práca žiakov projektové vyučovanie individuálna a skupinová práca žiakov

6 Učebné zdroje Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové prostriedky 1. Príroda a život Uhereková M. a kol.: Biológia pre 5.ročník 2. Život v lese ZŠ, Život vo vode a na Hantabálová I.,: brehu 4. Život na poliach a lúkach Projekty Praktické cvičenia Pracovný zošit z Biológie pre 5. ročník ZŠ, 2008 IKT, notebook, projektor, meotar, tabuľa fotografie, obrázky, prezentácie v PowerPointe nástenné obrazy, modely, atlasy, obrazový materiál, mikroskop, mikroskopické preparáty, obväzový materiál, improvizované prostriedky fotografie, obrázky, prezentácie v PowerPointe, mikroskop, mikroskopické preparáty, improvizované prostriedky Ďalšie zdroje (internet, knižnica,... odborné časopisy, internet, DVD, CD knižnica 2

7 ROZPIS UČIVA PREDMETU: Biológia Ročník: 5 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov tematického celku vrátane tém Obsahový štandard Očakávané vzdelávacie výstupy Kritériá hodnotenia Medzipredmetové vzťahy Prierezové témy Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia Úvod do biológie 1TC:Príroda a život (7) Poznávame prírodu. Metódy a prostriedky skúmania v biológii. Pracujeme s mikroskopom. Poznávame rastliny a živočíchy. Praktická aktivita č.1 neživá prírodnina, živá prírodnina, rastliny, živočíchy pozorovanie, pokus, mikroskop, okulár, objektív, zrkadlo, zaostrovacia skrutka, lupa. trvalý a dočasný preparát základná stavba tela rastlín a živočíchov pozorovanie rastlinných buniek mikroskopom Vzbudiť záujem o nový predmet Rozlíšiť na príklade živú a neživú prírodninu. Predviesť využitie lupy pri pozorovaní prírodniny. Uviesť na príklade význam a využitie mikroskopu. Ukázať na mikroskope okulár, objektív a zrkadlo. Vedieť nastaviť a pracovať s mikroskopom Porovnať základnú stavbu rastlín a živočíchov. Vedieť nastaviť a pracovať s mikroskopom Geografie OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce Praktické zručnosti OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií 2TC:Život v lese (27) Ako žije les. Lesné dreviny. les, životné podmienky, rastliny, huby, živočíchy, zmeny počas roka, vrstva (etáž), závislosť organizmov, potravový reťazec drevina, strom, ihličnatý strom listnatý strom, koreň, kmeň, konáre, koruna, listy, kvety, plody, semená, Uviesť príklad rastliny a živočícha žijúcich v lese. Opísať zmeny lesa v ročných obdobiach. Pomenovať podľa schémy vrstvy lesa. Zostaviť príklad potravového reťazca lesných organizmov. Poznať základnú stavbu tela dreviny. ENV poznať význam lesa, funkciu lesného ekosystému, upozorniť na negatívne dôsledky odlesňovania na životné prostredie, uvedomiť si význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej rovnováhy na Zemi Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce

8 Ihličnaté stromy. Listnaté stromy. Kry. Význam lesných drevín. Praktická aktivita č.2 korene, konáre, listy, kvety, plody, semená, borovica, smrek, jedľa, smrekovec korene, konáre, listy, kvety, plody, semená, dub, buk, javor, breza, lipa lieska, baza, ostružina, ker, brusnica, korene, konáre, listy, kvety, plody, semená. fotosyntéza, kyslík, drevo. poznávanie a rozlišovanie lesných drevín Poznať základnú stavbu tela dreviny Určiť názov ihličiny podľa šišky a vetvičky. Poznať základnú stavbu tela dreviny Určiť názov listnatého stromu podľa listu alebo plodu. Rozlíšiť na ukážke strom a ker Pomenovať na ukážke dva lesné kry. Uviesť význam krov pre život organ. Rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom. Uviesť význam stromov pre život organizmov a ľudí. Uviesť príklad živočícha živiaceho sa listami, semenami (plodmi) lesných drevín. poznať znaky listnatých a ihličnatých drevín OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce Praktické zručnosti OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny. Baktérie a riasy Machy. Paprade. Lesné kvitnúce byliny. pôdne baktérie, drobnozrnko ploník, rašeliník, pakorienok, pabyľka stopka, výtrusnica, výtrus, papraď, praslička výtrusnica, výtrus, korene, koreň, podzemok, listy. bylina, koreň, listy, stonka, kvety, plody, semená, snežienka, prvosienka, konvalinka, fialka, vranie oko, pľúcnik a pod., jarné a letné lesné byliny Uviesť význam pôdnych baktérií v lese. Vysvetliť prítomnosť zelených povlakov na stromoch. Rozlíšiť na ukážke mach Poukázať na význam machov v lese. Rozlíšiť na ukážke papraď. Poukázať na význam papradí v lese Opísať základnú stavbu tela kvitnúcej byliny. Poznať na ukážke tri lesné kvitnúce byliny jarnej a letnej Uviesť príklad jedovatej a liečivej rastliny MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií 2

9 Lesné huby a lišajníky. Huby - stavba. Huby-poznávanie jedlých a jedovatých húb Lišajníky. hlúbik, klobúk, pošva, plachtička, prsteň. muchotrávka, plávka, hríb, kozák, masliak, huba, riasa, diskovka, diskovník, zemepisník, symbióza Poznať stavbu tela huby Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby. Vedieť zásady pomoci pri otrave hubami. Rozpoznať na ukážke lišajník od iných organizmov Vysvetliť význam lišajníkov v prírode. OŽZ - Vedieť zásady pomoci pri otrave hubami. Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce Praktické zručnosti Praktická aktivita č.3 poznávanie jedlých a jedovatých húb Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby. Vedieť zásady pomoci pri otrave hubami. OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií Lesné bezstavovce. Mäkkýše. slimák vonkajšie znaky a prejavy Poznať slimáka podľa vonkajších znakov. Uviesť potravu slimáka. Porovnať prijímanie potravy a spôsob pohybu slimáka. Obrúčkavce - dážďovka zemná. Iné lesné bezstavovce - križiak, kliešť Iné lesné bezstavovce - hmyz. dážďovka hlavohruď, oči, hmatadlá, klepietka, bruško, sieť, končatiny, snovacie bradavice, hrebienkovité pazúriky, inštinkt, kliešť, križiak, hlava, hruď, bruško, ústne orgány, zložené oči, tykadlá, krídla, končatiny, mravenisko, samček, samička, robot nica, inštinkt mravec, lykožrút, mníška a pod., Poznať dážďovku podľa vonkajších znakov. Uviesť potravu dážďovky. Porovnať prijímanie potravy a spôsob pohybu dážďovky. Rozlíšiť na ukážke križiaka, kliešťa a mravca. Poznať možnosť nákazy kliešťom a odstránenie z kože. Uviesť príklad potravy dvoch bezstavovcov. Zdôvodniť význam bezstavovcov v lese a škodlivosť pri premnožení. Vysvetliť na príklade inštinkt. OŽZ - poznať možnosť nákazy kliešťom a odstránenie z kože ENV - Zdôvodniť význam bezstavovcov v lese a škodlivosť pri premnožení 3

10 Lesné stavovce. Lesné obojživelníky. Lesné plazy hady, jaštery. Lesné vtáky dravce,sovy. Projekt: Vplyv kŕmidiel na ochranu a rozširovanie vtákov Polročné opakovanie, Lesné cicavce - párnokopytníky. Lesné cicavce - mäsožravce, hmyzožravce, hlodavce. ropcha, skokan, salamandra, mlok, jašterica, slepúch, užovka, vlhká pokožka, zvukové mechúriky, plávacie blany, lepkavý jazyk, suchá koža, šupiny a štítky, ďateľ, sojka, kukučka, ďateľ hýľ,tetrov, vrana, brhlík, myšiak, výr a pod., perie, obrysové perie, páperie, krídla, zobák, dravé vtáky srnec, jeleň, daniel, diviak bylinožravce, všežravce srsť, parohy, medveď, rys, kuna, vlk, líška, jež, piskor, krt, netopier, lietacia blana, veverica Poznať na ukážke skokana, Rozlíšiť na ukážke obojživelníka Uviesť príklad potravy obojživelníka Poznať na ukážke, jaštericu a vretenicu. Rozlíšiť na ukážke plaza. Uviesť príklad potravy plaza. Uviesť tri vtáky žijúce v lese. Demonštrovať na príklade význam lesného dravého a spevavého vtáka v lese. Uviesť príklad potravy dvoch lesných vtákov. Prispieť k ochrane a k rozširovaniu vtáctva v našom okolí zhotovením vlastných krmidiel. Pomenovať na ukážke lesné cicavce. Uviesť príklad potravy dvoch lesných cicavcov. Uviesť príklad bylinožravého, mäsožravého a všežravého cicavca. Demonštrovať na príklade význam cicavcov v lese. TPPZ rozvíjať zručnosť žiakov pri tvorbe projektu a nadobudnúť prezentačné zručnosti OSR interpretovať názory a prijať argumenty a kritiku, pochvalu v skupine Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce Prezentačné schopnosti Lesný ekosystém potravové vzťahy Zostaviť príklad potravového reťazca lesných organizmov, určiť producentov a konzumentov, zdôvodniť význam biologickej rovnováhy 3TC:Život vo vode a na brehu (17) Voda a jej okolie. voda, kyslík, teplota, samočistiaca schopnosť vody, jazero, rybník, potok, bystrina, rieka Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život organizmov. Vysvetliť význam kyslíka pre vodné organizmy. Uviesť príklad stojatej a tečúcej vody. Uviesť príklad znečistenia vody a dôsledky pre život organizmov. ENV - zdôvodniť význam biologickej rovnováhy Chémia ENV poukázať na ľudské aktivity spojené s vodným hospodárstvom, hospodárenie s vodou Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce 4

11 Vodné rastliny sinice, riasy. Iné rastliny žijúce vo vode Brehové rastliny. Drobné vodné živočíchy prvoky. červenoočko, žabí vlas, váľač, závitnicovka, sinica, bunka, mikroorganizmy, jednobunkové organizmy žaburinka, lekno, leknica, mnohobunkové organizmy, kvitnúce byliny, planktón. vŕba, jelša, záružlie, pálka, trsť, a pod., brehové rastlinstvo črievička, meňavka, brvy, planktón. Vysvetliť význam mikroskopických rastlín pre život vo vode. Poznať na ukážke bylinu žijúcu vo vode. Vysvetliť škodlivosť premnoženia siníc pre zdravie človeka. Vysvetliť príčinu premnoženia niektorých organizmy v stojatej vode v lete Poznať na ukážke jednu brehovú drevinu a bylinu.uviesť význam brehových drevín a bylín. Uviesť význam vodných živočíšnych mikroorganizmov. Uviesť príklad potravy črievičky a nezmara. Uviesť príklad vodného organizmu živiaceho sa planktónom. ENV - uvedomiť si význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej rovnováhy na Zemi OŽZ - vysvetliť škodlivosť premnoženia siníc pre zdravie človeka Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce Praktické zručnosti Drobné vodné živočíchy pŕhlivce nezmar, ploskuľa,panôžky, ramená, nožný disk, pŕhlivé bunky, Poznať na ukážke nezmara. Opísať spôsob obstarávania potravy nezmara. Praktická aktivita č.4 pozorovanie črievičky zhotoviť mikr. preparát a pozorovať stavbu a pohyb črievičky OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií Vodné bezstavovce. Mäkkýše a obrúčkavce. vodniak, ulita, škľabka, pijavica,, lastúra, články, svalnaté prísavky Poznať na ukážke vodného ulitníka a lastúrnika. Poznať význam pijavice v medicíne. Uviesť potravu pijavice. OŽZ - poznať význam pijavice v medicíne 5

12 Vodné bezstavovcedrobné kôrovce. Rak riečny. pavúk vodný, rak, dafnia, cyklop hlavohruď, bruško, tykadlá, končatiny, klepetá, chvostová plutvička Poznať na ukážke pavúka vodného, raka, dafniu, cyklopa. Zdôvodniť ich význam pre život vo vode. Poznať na ukážke raka. Zdôvodniť vplyv čistoty vody na život raka. ENV - zdôvodniť vplyv čistoty vody na život raka Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce Hmyz žijúci na vode a na brehu. vážka, šidlo, potápnik, vodomerka, komár, ovad a pod., hlava, hruď, bruško, krídla, článkované končatiny, larva potravové vzťahy Poznať na ukážke jeden druh hmyzu žijúceho vo vode a jeden druh žijúceho na brehu. Uviesť význam lariev hmyzu pre vodné živočíchy. Uviesť príklad potravy vodného bezstavovca Vodné a brehové stavovce. Ryby. Poznávanie rýb podľa vonkajších znakov prejavov, význam Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu Vodné vtáky. Vodné cicavce. kapor, šupiny, žiabrové viečka, hlava, trup, chvost, plutvy, rozmnožovanie lipeň, pstruh, šťuka, úhor, sumec, ostriež, skokan, mlok, žubrienka, hlienovitá koža, plávacie blany, užovka, korytnačka, polmesiačkovité škvrny, šupiny a štítky, pancier zobák, drobné zúbky, plávacie blany, mastné perie,labuť, kačica, hus, bocian, kúdelníčka, volavka, kormorán, potápka, kaňa a pod vydra, bobor, ondatra a pod., hustá srsť, plávacie blany, hlodavé zuby, chvost, hrádze. Opísať na ukážke prispôsobenie kapra životu vo vode. Uviesť príklad ryby žijúcej v stojatej a tečúcej vode. Rozlíšiť potravu bylinožravej a dravej ryby. Rozlíšiť na ukážke skokana a mloka. Opísať život skokana vo vode a na brehu. Uviesť príklad potravy skokana Rozlíšiť vretenicu a užovku podľa vonkajších znakov. Uviesť príklad potravy užovky. Opísať prispôsobenie vtákov na plávanie, potápanie a brodenie. Opísať spôsob prijímania potravy kačice a labute. Uviesť príklad vtáka živiaceho sa drobnými živočíchmi v plytkej vode. Uviesť príklad potravy dravého vodného vtáka. Uviesť význam plávacích blán a chvosta vydry a bobra. Uviesť príklad potravy bobra a vydry. Opísať spôsob stavania obydlia bobra. Uviesť význam vodných cicavcov. Vodný ekosystém. biologická rovnováha Uviesť zdroje znečistenia vodných tokov v prírode ENV - uviesť zdroje znečistenia vodných tokov v prírode 6

13 4TC:Život na poliach a lúkach (14) Lúky, pasienky a polia. Lúčne rastliny a huby. Lúčne trávy a huby. lúka, kosenie, seno, pasienky, pole, medza druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti. lipnica, reznačka, a pod., pečiarka, lúčne trávy Rozlíšiť pole a lúku, zdôvodniť rozdiely. Vysvetliť význam skupín drevín medzi lánmi polí. Zdôvodniť nevhodnosť vypaľovania trávy. Uviesť príklad živočícha, ktorého môže ohroziť rozoranie medzí a likvidácia remízok. Poznať hubu pečiarku podľa typických znakov. Uviesť význam lúčnych tráv. ENV poukázať na zmeny krajiny vplyvom činnosti človeka, spôsoby hospodárenia na poli, uvedomiť si význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej rovnováhy na Zemi Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce Prezentačné schopnosti Lúčne byliny. Projekt: Liečivé rastliny v mojom okolí Poľné plodiny. Obilniny. Krmoviny. Olejniny a okopaniny. králik, zvonček, iskerník, dúška materina, rumanček, rebríček, lúčne byliny. pšenica, raž, ovos, kukurica, obilnina, obilie, listy, kvety, semeno, zrno, múka, pšenicu, ovos a kukuricu. ďatelina, lucerna, vika, bôb, krmovina, hľuzkové baktérie slnečnica, repka, ľuľok zemiakový, repa, olejnina, rastlinný olej, okopanina, škrob, cukor. Poznať na ukážke tri lúčne byliny. Pomenovať jednu liečivú lúčnu rastlinu Uviesť príklad živočícha živiaceho sa lúčnymi bylinami. Pripraviť herbár liečivých rastlín. Poznať na ukážke a pomenovať pšenicu, ovos a kukuricu. Uviesť príklady významu obilnín pre človeka. Uviesť príklad troch výrobkov z obilnín. Poznať a pomenovať na ukážke ďatelinu. Uviesť príklad krmoviny, ako potravy hospodárskych zvierat. Vysvetliť význam zeleného hnojenia. Poznať na ukážke a pomenovať slnečnicu a repku. Porovnať význam slnečnice, repky a repy. Poznať na ukážke a pomenovať ľuľok zemiakový. Vysvetliť význam zemiakovej hľuzy pre človeka. TPPZ rozvíjať zručnosť žiakov pri tvorbe projektu a nadobudnúť prezentačné zručnosti OSR interpretovať názory a prijať argumenty a kritiku, pochvalu v skupine Chémia 7

14 Praktická aktivita č.5 pozorovanie a poznávanie rastlín okolia školy poznať a určiť druhy rastlín rastúce v okolí školy OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých Verbálne Písomné Ústna odpoveď Písomné práce Praktické zručnosti MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií Lúčne a poľné bezstavovce. Mäkkýše, obrúčkavce, pavúkovce Hmyz žijúci na lúkach a poliach. slimák, slizniak, dážďovka, križiak, kosec, čmeľ, kobylka, koník, svrček, pásavka, bystruška, hrobárik, lienka, babôčka. Uviesť význam dážďovky pre kvalitu pôdy. Poznať na ukážke dva druhy hmyzu žijúceho na lúke a poli. Uviesť príklad hmyzu, ktorý po premnožení ohrozuje pestované rastliny na poli. Uviesť príklad živočícha, ktorý sa živí hmyzom na poli alebo lúke Lúčne a poľné stavovce. Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach. ropucha, zavalité telo, jašterica, vretenica, jedové žľazy, rohovité šupiny, zvliekanie. Odlíšiť skokana a ropuchu podľa spôsobu pohybu. Uviesť príklad potravy ropuchy. Uviesť význam ropuchy pre život na lúkach a poliach. Uviesť význam jašterice pre život na lúkach a poliach. Lúčne a poľné vtáky. Lúčne a poľné cicavce. Záverečné zhrnutie jarabica, bažant, pohlavná dvojtvarosť, škovránok, havran, straka, sokol, myšiak, drop. hraboš, myš, syseľ, chrček, krt, zajac, králik a pod., hlodavé zuby. Poznať na ukážke tri vtáky žijúce na lúke a poli. Uviesť význam jarabice a bažanta pre život na poli. Preukázať na príklade význam dravých vtákov pre život na poliach a lúkach. Poznať na ukážke tri cicavce žijúce na lúke a poli. Rozlíšiť zajaca a králika. Usporiadať potravový vzťah hraboš, sokol, obilniny. Uviesť dôsledky premnoženia hrabošov, myší a sysľov na poli. z získaných vedomostí 8

15 Legenda: OSR Osobnostný a sociálny rozvoj ENV Environmentálna výchova MEV Mediálna výchova MUV Multikultúrna výchova OŽZ Ochrana života a zdravia TPPZ Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 9

16 Biológia v 6. ročníku Názov predmetu Biológia Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Ročník šiesty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský jazyk Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania Názov tematického celku Stratégia vyučovania Metódy Postupy Formy práce 1. Život s človekom a v ľudských sídlach 2. Základná štruktúra života- bunka 3. Vnútorná organizácia tela organizmov 4. Vnútorná stavba tela rastlín a húb 5. Vnútorná stavba tela bezstavovcov Projekty Praktické cvičenia Motivačné metódy: motivačné rozprávanie, rozhovor, problém, demonštrácia Expozičné metódy: rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž, problémové metódy (heuristická, projektová), praktické aktivity, práca s knihou a textom; samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky, aktivizujúce (diskusia, situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické hry) Fixačné metódy. metódy opakovania a precvičovania Diagnostické metódy: ústne skúšanie, slovné, písomné skúšanie Expozičné metódy : prezentačná metóda, samostatná práca s literatúrou a IKT, problémové metódy Diagnostické metódy: slovné, klasifikácia prezentačných zručností Expozičné metódy: samostatná a skupinová práca, manipulácia s predmetmi (laboratórne pomôcky), realizácia praktických cvičení Diagnostické metódy: slovné, klasifikácia praktických zručností analýza (od celku k častiam) syntéza (od časti k celku, pochopenie vzťahov a súvislostí) indukcia (od jednotlivých faktov k všeobecným pojmom, k pravidlám, k definíciám) dedukcia (od zákonov, poučiek, pravidiel, definícií, pojmov k ich aplikácii na konkrétne príklady) genetický (vývinový) postup (rozvíjanie vedomostí postupnosťou) dogmatický postup (učenie bez zdôvodňovania a vysvetľovania) porovnávanie, t.j. synkritický postup (zisťovanie zhody alebo rozdielu dvoch a viacerých predmetov a javov podľa určitých znakov) podobnosť, t.j. analógia (z podoby istých znakov predmetov a javov usudzujeme na ďalšie podrobnosti) frontálna výučba individuálna práca žiakov skupinová práca žiakov práca vo dvojiciach demonštrácia a pozorovanie, kooperatívne vyučovanie problémové vyučovanie projektové vyučovanie diferencované vyučovanie individuálna práca žiakov projektové vyučovanie individuálna a skupinová práca žiakov

17 Učebné zdroje Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové prostriedky 1. Život s človekom a v ľudských sídlach 2. Základná štruktúra životabunka 3. Vnútorná organizácia tela organizmov 4. Vnútorná stavba tela rastlín a húb 5. Vnútorná stavba tela bezstavovcov Projekty Praktické cvičenia Uhereková M. a kol.: Biológia pre 6.ročník ZŠ, 2009 Hantabálová I.,: Pracovný zošit z Biológie pre 6.ročník ZŠ, 2009 IKT, notebook, projektor, meotar, tabuľa fotografie, obrázky, prezentácie v PowerPointe nástenné obrazy, modely, atlasy, obrazový materiál, mikroskop, mikroskopické preparáty, improvizované prostriedky fotografie, obrázky, prezentácie v PowerPointe mikroskop, mikroskopické preparáty, improvizované prostriedky Ďalšie zdroje (internet, knižnica,... odborné časopisy, internet, DVD, CD knižnica 2

18 ROZPIS UČIVA PREDMETU: Biológia Ročník: 6 1 hodina týždenne, spol Názov tematického celku vrátane tém Obsahový štandard Očakávané vzdelávacie výstupy Kritériá hodnotenia Medzipredmetové vzťah Prierezové témy Úvodná hodina. Zadanie projektu: Pestovanie a ochrana zelene v interiéri a exteriéry školy počas celého školského roka 1TC: Život s človekom a v ľudských sídlach (12) Ľudské sídla a ich okolie. Mikroorganizmy žijúce s človekom. Rastliny pestované v záhradách. Ovocné rastliny. Vplyv ľudskej činnosti na prispôsobovanie sa organizmov prostrediu. -hospodárske rastliny, okrasné rastliny, izbové rastliny, chované živočíchy, zdomácňovanie, kríženie, plemená, odrody. Poznávanie a význam pre človeka. baktérie (parazitické, rozkladné mliečne, kvasné baktérie), pleseň hlavičkatá, papleseň štetkovitá, kvasinky. Pestované ovocné stromy a kry. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. -cibuľa, cesnak, kel, kapusta, karfiol, hrach, mrkva, petržlen, fazuľa, rajčiak, paprika, cibuľová, hlúbová, koreňová zelenina, strukoviny. -jabloň, hruška, marhuľa, slivka, broskyňa, egreš, ríbezľa, jahoda, sad, ovocná záhrada, odrody, šľachtenie, listy, kvety, plod (malvica, kôstkovica). Vzbudiť záujem žiakov o predmet biológia. Uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich okolia pre život organizmov. Uviesť význam kríženia rastlín a živočíchov pre človeka. Uviesť význam zdomácňovania živočíchov pre človeka. Uviesť prejavy škodlivosti parazitickej baktérie pre človeka. Opísať využitie mliečnych a kvasných baktérií. Uviesť príklad využitia kvasiniek človekom. Uviesť podmienky výskytu plesní v domácnosti. Uviesť príklad priemyselnej výroby s využívaním kvasinky. Pomenovať podľa ukážky zástupcu cibuľovej, hlúbovej a koreňovej zeleniny. Poznať na ukážke a pomenovať strukovinu. Rozlíšiť a pomenovať na ukážke päť druhov zeleniny. Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy v záhrade pri dlhoročnom pestovaní plodín. Vysvetliť význam zeleniny vo výžive človeka. Poznať na ukážke a pomenovať dva ovocné stromy. Poznať na ukážke a pomenovať dve rastliny s drobným dužinatým ovocím. Vysvetliť význam ovocia pre zdravie človeka. TPPZ rozvíjať zručnosť žiakov pri tvorbe projektu a nadobudnúť prezentačné zručnosti OSR interpretovať názor a prijať argumenty a kritik pochvalu v skupine ENV uvedomiť si dôsl rozhodnutí a činnosti ľud minulosti na súčasný sta životného prostredia, uvedomiť si význam druhovej rozmanitosti pr zachovanie biologickej rovnováhy na Zemi OŽZ - uviesť prejavy škodlivosti parazitickej ba pre človeka, uviesť podmienky výskytu plesní domácnosti Chémia Svet práce OŽZ - vysvetliť význam o pre zdravie človeka Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo. Chovateľsky významné vtáky. Blízki spoločníci človeka. Chovateľsky významné cicavce. Spoločenský život včiel. Zásady chovu včiel a rýb. -včela, kapor, pstruh, úľ, plást, med, vosk, matka, roj, trúd, robotnica, larva, kukla, včelárstvo, rybník, rybárstvo, rybnikárstvo. Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov, potravových vzťahov, význam. Zásady chovu, odlišnosť od voľne žijúcich druhov. -kura, kačica, hus, morka, pohlavná dvojtvarosť, vajcia, perie, mäso, tuk. Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov. Zásady chovu a spolunažívania živočíchov a ľudí v domácnosti. -pes, mačka, akváriové rybičky, morča, chrček, andulka, kanárik a pod., srsť, hlava, trup, oči, uši, chvost, končatiny, vtiahnuteľné pazúry. Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov. Opísať na ukážke význam včely matky, robotnice, trúda v úli. Uviesť príklady významu chovu včely pre človeka. Vysvetliť význam rýb pre človeka. Na ukážke pomenovať samca a samicu kury, kačice, husi a morky. Vysvetliť na príklade kohúta a sliepky pohlavnú dvojtvarosť. Uviesť význam chovu kury, kačice, husi alebo morky pre človeka. Porovnať odlišnosti vonkajších znakov psa a mačky. Pomenovať na ukážke jedno plemeno psa. Uviesť zásady chovu psa a mačky v domácnosti. Uviesť príklad starostlivosti o drobné domáce živočíchy. Rozpoznať na ukážke tri druhy hospodárskych zvierat. Rozpoznať na ukážke Chémia

19 OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za s prácu, úcte k práci druhých Nežiaduce živočíchy v domácnosti a pre človeka. Zásady chovu. -králik, tur (domáci), sviňa, kôň, koza, ovca, mäso, mlieko, srsť, koža, štetiny, vlna, kosti, dobytok, hnoj, močovka, jazdectvo Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov, potravových vzťahov, význam. Zásady prevencie pred šírením nákazy. -pásomnica, voš, mrľa, hlísta, blcha, ploštica, moľa, mucha, šváb, múčiar, vnútorný a vonkajší parazit. samca, samicu a mláďa dvoch hospodárskych zvierat. Uviesť význam chovu jedného druhu hospodárskeho zvieraťa. Uviesť dôsledky pridávania veľkého množstva chemických prípravkov do potravy hospodárskych zvierat Zdôvodniť na príklade škodlivosť vnútorného a vonkajšieho parazita. Poznať na ukážke dva živočíchy znehodnocujúce potraviny. Poznať zásady ochrany pred vnútornými parazitmi. Poznať spôsob odstránenia vší z vlasov. OŽZ - uviesť dôsledky pridávania veľkého množs chemických prípravkov do potravy hospodárskych zv OŽZ - poznať zásady ochr pred vnútornými parazitmi,poznať spôsob odstránenia vší z vlasov. Nežiaduce cicavce v okolí ľudských obydlí. Živočíchy v okolí ľudských sídiel. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov. Riziká prenosu nákazlivých ochorení, ochrana a prevencia. -hlodavce, myš, potkan, krysa, hlodavé zuby, nákazlivé choroby, deratizácia. slimák, mlynárik, vošky, vlnačka, obaľovač, osa, škorec, drozd, sýkorka, vrabec, hrdlička, holub, lastovička, pipíška, stehlík, 2TC.Základná štruktúra života- bunka (2) Rastlinná a živočíšna bunka. Základná stavba a funkcia častí bunky. -bunka, organely, Rozlíšiť na ukážke myš a potkana. Uviesť riziko výskytu myší a potkanov v domácnosti. Poznať spôsoby ochrany pred myšami a potkanmi. Uviesť dva bezstavovcov žijúce v záhrade alebo sade. Vysvetliť škodlivosť premnoženia niektorých bezstavovcov v domácnosti, záhrade a sade. Opísať význam spevavých vtákov v okolí domácností. Poznať na ukážke troch spevavých vtákov. Uviesť príklad spevavého vtáka, ktorý sa živí hmyzom. Pomenovať na ukážke časti rastlinnej bunky. Pomenovať na ukážke časti živočíšnej bunky. OŽZ - uviesť riziko výsky myší a potkanov v domác Základná stavba a funkcia častí bunky. Praktická aktivita č.1 bunková stena, cytoplazmatická blana cytoplazma, jadro, vakuola, chloroplast, bičíky a riasinky, bunková šťava, zelené farbivo, chlorofyl. Mikroskopické pozorovanie bunky pokožky cibule Vysvetliť význam bunkového jadra a chloroplastu. Určiť na ukážke zhodné a rozdielne znaky rastlinnej a živočíšnej bunky. Pozorovať bunky pokožky cibule OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odborne učebni MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informá 3TC. Vnútorná organizácia tela organizmov (3) Vírusy a baktérie Stavba tela. Význam, vplyv na človeka, nákazlivé ochorenia, prevencia. -vírus, baktéria, vnútrobunkový parazit, bunková stena, cytoplazma, cytoplazmatická blana, nákazlivé ochorenie. Porovnať stavbu vírusu a baktérie. Rozhodnúť, či pôvodcom nákazy chrípky, žltačky, angíny je vírus alebo baktéria. Uviesť príklad troch nákazlivých ochorení. Uviesť možnosti predchádzania šíreniu vírusových a bakteriálnych nákaz. OŽZ - uviesť možnosti predchádzania šíreniu vírusových a bakteriálnych nákaz 2

20 OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za s prácu, úcte k práci druhých Polročné opakovanie, Jednobunkové organizmy. Mnohobunkové organizmy. Stavba tela jednobunkových organizmov. -drobnozrnko, kvasinka, črievička, organely, bunková stena, cytoplazma, jadro, brvy, bunkové ústočká, jadro, vakuola, stiahnuteľná a potravová vakuola. Stavba tela mnohobunkových organizmov. -bunka, pletivo, tkanivo, orgán, sústava orgánov, organizmus. 4TC. Vnútorná stavba tela rastlín a húb (9) Stavba tela nekvitnúcich rastlín. Stavba tela kvitnúcich rastlín. Koreň. Stonka. List. mach, papraď, pakorienok, pabyľka, stopka, výtrusnica, výtrus, korene, koreň, podzemok, listy. Koreň, prijímanie živín koreňom, význam pre život rastliny. -koreň, pokožka, cievne zväzky, koreňové vlásky, hlavný koreň s bočnými koreňmi a zväzkovitý koreň. Stonka (dreviny, byliny), prúdenie látok stonkou, význam pre život rastliny. -stonka, dužinatá stonka, drevnatá stonka, pokožka, dužina, cievne zväzky, kôra, drevo, lyko, letokruhy, púčik, kmeň, koruna. Stavba, fotosyntéza, dýchanie, vyparovanie vody, význam pre život v prírode. -list, pokožka, bunky listu, chloroplasty, cievne zväzky, žilky, prieduch fotosyntéza, slnečná energia, oxid uhličitý, voda, kyslík. Pomenovať na ukážke črievičky hlavné časti tela. Porovnať na ukážke stavbu tela drobnozrnka a črievičky. Priradiť pletivo a tkanivo k rastline a živočíchovi. Určiť na ukážke rastliny jej orgány. Určiť na ukážke štruktúry tela živočícha bunku, tkanivo, orgán, sústavu orgánov. Pomenovať na ukážke časti tela machu. Pomenovať na ukážke časti tela paprade. Uviesť význam výtrusov pre machy a paprade. Rozlíšiť na ukážke stavby koreňa pokožku, dužinu, cievne zväzky, koreňové vlásky. Uviesť živiny, ktoré rastlina prijíma koreňom. Vysvetliť význam koreňa pre rastlinu. Roztriediť na ukážke dreviny a byliny podľa stavby stonky. Vysvetliť význam cievnych zväzkov v stonke. Určiť na konáriku púčiky, vysvetliť ich význam. Zdôvodniť význam stonky pre život rastliny. Určiť na ukážke stavby listu dôležité časti pre fotosyntézu. Uviesť význam prieduchov v pokožke listu. Vymenovať látky, ktoré listy pri dýchaní zo vzduchu prijímajú a ktoré do vzduchu vylučujú. Uviesť význam listov pre prijímanie živín a dýchanie. Chémia Praktická aktivita č.2 Mikroskopické pozorovanie prieduchov pokožky listu rastliny Pozorovanie prieduchov v pokožke listu OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odborne učebni MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informá Kvet. Význam pre rozmnožovanie rastlín. -kvet, súkvetie, kvetný obal, kalich a koruna, okvetie, tyčinka, piestik, peľové zrnko, vajíčko, Rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinku a piestik. Opelenie a oplodnenie. opelenie, oplodnenie. Uviesť význam peľového zrnka a vajíčka. Opísať na schéme opelenie kvetu. Uviesť, 3

21 Plod a semeno. Stavba, rozdelenie plodov, význam pre rozmnožovanie rastlín. -plod, oplodie, suchý plod, dužinatý plod, semeno, osemenie, zárodok, klíčne listy, rozširovanie plodov a semien. kedy nastáva v kvete oplodnenie. Zdôvodniť, prečo je kvet rozmnožovací orgán rastliny. Určiť na ukážke plodu oplodie a semeno. Rozlíšiť na ukážke dužinatý a suchý plod. Pomenovať na ukážke semena zárodok a klíčne listy. Vysvetliť význam plodu a semena pre rastlinu, živočíchov a človeka. Huby s plodnicou. Iné huby a lišajníky. Huby s plodnicou jedlé a jedovaté, rozlíšenie podľa typických znakov. -huba, podhubie, plodnica, hlúbik, klobúk, lupene, rúrky, pošva, plachtička, prsteň, pečiarka, muchotrávka zelená, bedľa, hríb, masliak a pod. -bunková stena, cytoplazma, vakuola, jadro, podhubie, výtrusnica, výtrusy, riasa, hubové vlákna. 5TC.Vnútorná stavba tela bezstavovcov (7) Drobné vodné živočíchy- pŕhlivce. Vnútorné parazity - ploskavce, hlístovce. Živočíchy so schránkou mäkkýše. Živočíchy s obrúčkami - obrúčkavce. Živočíchy s článkovaným telom článkonožce. Článkonožce - hmyz Stavba tela a základné telesné funkcie. - nezmar, vonkajšia a vnútorná vrstva buniek, ústny a vyvrhovací otvor, pŕhlivé bunky, rozptýlená nervová sústava, vajíčka, spermie, púčik, obojpohlavný živočích, regenerácia. Stavba tela. -pohlavná dvojtvarosť, samček, samička, larva, hostiteľ, medzihostiteľ -pásomnica, hlísta, hlavička, prísavky, články, vajíčka, larva, uhor Stavba tela a základné telesné funkcie. -slimák vnútornostný vak, ústa, jazýček, pľúca, črevo, pečeň, srdce, nervové uzliny, obojpohlavná žľaza, ulitníky, škľabka - prijímací, ústny a vyvrhovací otvor, žiabre, obojpohlavný živočích. Stavba tela a základné telesné funkcie. -dážďovka, svaly, ústny a análny otvor, tráviaca rúra, vylučovacie orgány, dýchacia sústava, obehová sústava, krv, krvné cievy, rebríčková nervová sústava, opasok, obojpohlavný živočích. Stavba tela a základné telesné funkcie. -pavúk križiak, rak, jedová žľaza, mimotelové trávenie, pľúcne vačky, rúrkovité srdce, rebríčková nervová sústava, pancier, vonkajšia kostra, žiabre, rebríčková nervová sústava. Stavba tela a základné telesné funkcie. -hmyz, chrobáky, motýle, ústne orgány (lízavé, hryzavé, cicavé, bodavo-cicavé), končatiny (na Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby s plodnicou. Rozlíšiť na ukážke hubu s výtrusnicami na lupeňoch a v rúrkach. Rozlíšiť na ukážke kvasinku a pleseň podľa stavby tela. Uviesť význam výtrusnice plesne. Opísať na ukážke stavbu tela lišajníka. Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu a dýcha. Vysvetliť, prečo sa nervová sústava nezmara nazýva rozptýlená. Uviesť význam vajíčok a spermií nezmara. Vysvetliť význam púčikov u nezmara. Vysvetliť význam slova obojpohlavný živočích. Uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v ktorej žije pásomnica a hlísta. Opísať prijímanie potravy hlísty a pásomnice. Opísať podľa ukážky rozmnožovanie hlísty alebo pásomnice. Vysvetliť nevyhnutnosť dostatočnej tepelnej úpravy mäsa a umytia ovocia a zeleniny pred konzumáciou. Uviesť miesto uloženia vnútorných orgánov slimáka. Porovnať podľa ukážky schránku slimáka a škľabky. Vysvetliť, prečo je slimák obojpohlavný živočích. Uviesť orgánovú sústavu, ktorou slimák prijíma a spracováva potravu. Porovnať dýchacie orgány slimáka a škľabky. Určiť na ukážke ústny, prijímací a vyvrhovací otvor škľabky. Uviesť, aký orgán umožňuje dážďovke pohyb. Zdôvodniť, názov zatvorená obehovej sústavy dážďovky. Opísať, ako dýcha dážďovka. Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy dážďovky. Uviesť význam opasku dážďovky. Vysvetliť význam jedovej žľazy pavúka. Pomenovať sústavu, ktorá rozvádza u pavúka a raka v tele kyslík. Uviesť orgán raka, ktorý tvorí vonkajšiu kostru. Porovnať dýchacie orgány pavúka a raka. Uviesť na ukážke ústneho orgánu hmyzu príklad potravy. Určiť na ukážky končatiny spôsob pohybu hmyzu. Pomenovať dýchací orgán hmyzu. Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy hmyzu. OŽZ Poučene o prvej po pri otravách hubami OŽZ - vysvetliť nevyhnutn dostatočnej tepelnej úprav mäsa a umytia ovocia a zeleniny pred konzumácio 4

22 skákanie, prichytávanie, zber peľu, pohyb po hladkých plochách), vzdušnice, rebríčková nervová sústava. Záverečné opakovanie,. Legenda: OSR Osobnostný a sociálny rozvoj ENV Environmentálna výchova MEV Mediálna výchova MUV Multikultúrna výchova OŽZ Ochrana života a zdravia TPPZ Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Biológia v 7. ročníku Názov predmetu Biológia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Ročník siedmy Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský jazyk Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania Názov tematického celku 1. Vnútorná stavba tela stavovcov 2. Človek a jeho telo 3. Zdravie a život človeka Stratégia vyučovania Metódy Postupy Formy práce Motivačné metódy: motivačné rozprávanie, rozhovor, problém, demonštrácia Expozičné metódy: rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž, problémové metódy (heuristická, projektová), praktické aktivity, práca s knihou a textom; samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky, aktivizujúce (diskusia, situačná analýza (od celku k častiam) syntéza (od časti k celku, pochopenie vzťahov a súvislostí) indukcia (od jednotlivých faktov k všeobecným pojmom, k pravidlám, k definíciám) dedukcia (od zákonov, poučiek, pravidiel, definícií, pojmov k ich aplikácii na frontálna výučba individuálna práca žiakov skupinová práca žiakov práca vo dvojiciach demonštrácia a pozorovanie 5

23 metóda, inscenačná metóda, didaktické hry) Fixačné metódy: metódy opakovania a precvičovania Diagnostické metódy: ústne skúšanie, slovné, písomné skúšanie konkrétne príklady) genetický (vývinový) postup (rozvíjanie vedomostí postupnosťou) dogmatický postup (učenie bez zdôvodňovania a vysvetľovania) kooperatívne vyučovanie problémové vyučovanie projektové vyučovanie Projekty Praktické cvičenia Expozičné metódy : prezentačná metóda, samostatná práca s literatúrou a IKT, problémové metódy Diagnostické metódy: slovné, klasifikácia prezentačných zručností Expozičné metódy: samostatná a skupinová práca, manipulácia s predmetmi (laboratórne pomôcky), realizácia praktických cvičení Diagnostické metódy: slovné, klasifikácia praktických zručností porovnávanie, t.j. synkritický postup (zisťovanie zhody alebo rozdielu dvoch a viacerých predmetov a javov podľa určitých znakov) podobnosť, t.j. analógia (z podoby istých znakov predmetov a javov usudzujeme na ďalšie podrobnosti) diferencované vyučovanie individuálna práca žiakov projektové vyučovanie individuálna a skupinová práca žiakov Učebné zdroje Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: Názov tematického celku 1. Vnútorná stavba tela stavovcov 2. Človek a jeho telo 3. Zdravie a život človeka Odborná literatúra Uhereková M. a kol.: Biológia pre 7.ročník ZŠ, 2010 Hantabálová I.,: Pracovný zošit z Biológie pre 7.ročník ZŠ, 2010 Didaktická technika IKT, notebook, projektor, meotar, tabuľa Materiálne výučbové prostriedky fotografie, obrázky, prezentácie v PowerPointe nástenné obrazy, modely, atlasy, obrazový materiál, mikroskop, mikroskopické preparáty, obväzový materiál, improvizované prostriedky Ďalšie zdroje (internet, knižnica,... odborné časopisy, internet, DVD, CD knižnica Projekty Praktické cvičenia fotografie, obrázky, prezentácie v PowerPointe, mikroskop, mikroskopické preparáty, obväzový materiál, improvizované prostriedky 6

24 ROZPIS UČIVA PREDMETU: Biológia Ročník: 7 2 hodiny týždenne, spol Názov tematického celku vrátane tém Obsahový štandard Očakávané vzdelávacie výstupy Výkonový štandard Úvod do biológie Oboznámenie sa s témami a obsahom vzdelávania v predmete biológia v 7. ročníku, organizačné pokyny 1TC: Vnútorná stavba tela stavovcov (13) Povrch tela stavovcov. Oporná a pohybová sústava stavovcov. Tráviaca sústava stavovcov. Spoločné a odlišné znaky. Koža, ochranná funkcia kože, sliz, kožné útvary, šupiny, nechty, pazúry, kopytá, perie, páperie, brko, kostrnka, zástavica, pŕchnutie, pĺznutie Základné funkcie a význam orgánov, kostra, vnútorná opora, chrbtica, končatiny, duté kosti, prsná kosť, párnokopytník, nepárnokopytník, priečne pruhované svalstvo, hladké svalstvo, srdcová svalovina, vôľou ovládané a neovládané pohyby svalstva a končatín Základné funkcie a význam orgánov, jedové zuby, vysunovateľný jazyk, hrvoľ, svalnatý a žľaznatý žalúdok vtákov, orgány tráviacej sústavy cicavcov, hlodavý chrup, kly, bylinožravec, hmyzožravec, mäsožravec, prežúvavé a neprežúvavé cicavce Uviesť príklady stavovcov pokrytých šupinami, perím, srsťou. Zdôvodniť odlišnosti kožných útvarov stavovcov. Označiť na ukážke časti vtáčieho pera. Zdôvodniť na príklade stavovca význam sfarbenia podľa prostredia v ktorom žije. Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov životnému prostrediu. na ukážke kostry končatín Vysvetliť význam prsnej kosti s hrebeňom u vtákov. Zdôvodniť význam dutých kostí vtákov. Rozlíšiť párnokopytníka a nepárnokopytníka na ukážke kostry končatiny. Pomenovať tkanivá tvoriace svalstvo končatín, vnútorných orgánov, srdca stavovcov. Vysvetliť princíp činnosti dvoch svalov. Uviesť príklad stavovca, ktorý sa pohybuje plávaním, skákaním, plazením, lietaním, kráčaním a behom. Opísať na ukážke časti tráviacej sústavy stavovcov. Uviesť príklad stavovca s jedovými zubami. Uviesť význam vysunovateľného jazyka obojživelníkov, plazov, niektorých vtákov. Uviesť význam hrvoľa, žľaznatého a svalnatého žalúdka vtákov. Určiť na ukážke orgány na prijímanie potravy, trávenie a vstrebávanie cicavcov. Priradiť hlodavé zuby a kly k príkladom cicavcov. Určiť bylinožravého, hmyzožravého a mäsožravého cicavca na ukážke chrupu. Uviesť príklad prežúvavého a neprežúvavého cicavca. Medzipredmetové vzťah Prierezové témy ENV - chápať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, rozvíjať spoluprácu pri ochrane životného prostredia Dýchacia sústava stavovcov. Obehová sústava stavovcov. Močová sústava stavovcov. Regulačné sústavy stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov, žiabre, pľúca, dýchanie kožou, vzdušné vaky, kyslík, oxid uhličitý, výmena dýchacích plynov na úrovni organizmus - prostredie Základné funkcie a význam orgánov, krv, srdce, komora, predsieň, cievy, otvorená a zatvorená cievna sústava, rozvádzanie živín, termoregulácia, obranná funkcia Základné funkcie a význam orgánov, dýchanie, koža, trávenie, obličky, filtrácia, moč, močovody, močový mechúr, močová rúra Základné funkcie a význam orgánov, neurón, nervové vlákna, mozog, stavba mozgu, miecha, podnet, receptory, výkonné orgány, reflexný oblúk, Uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha žiabrami a pľúcami. Pomenovať dýchacie orgány žubrienky, dospelého obojživelníka. Porovnať dýchacie orgány ryby, plaza, vtáka a cicavca. Zdôvodniť úhyn ryby, ak je dlhší čas mimo vody. Vysvetliť význam vzdušných vakov vtákov. Opísať význam krvi pre život stavovcov. Opísať význam srdca a ciev pre život stavovcov. Vysvetliť dôvod názvu uzavretej cievnej sústavy. Zistiť rozdiely stavby srdca ryby, obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca na ukážke. Vymenovať odpadové látky v organizme stavovcov a spôsob vylučovania. Zdôvodniť význam vylučovania. Pomenovať orgán, v ktorom sa krv stavovcov zbavuje tekutých odpadových látok. Pomenovať na ukážke orgány močovej sústavy stavovcov. Uviesť význam nervovej sústavy. Pomenovať sústavy, ktoré zabezpečujú látkovú a nervovú reguláciu. Vymenovať hlavné orgány ústrednej nervovej sústavy. Porovnať na ukážke predný mozog stavovcov. ENV - chápať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, rozvíjať spoluprácu pri ochrane životného prostredia

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli. Začátek

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka Kmen členovci se třídí na třídy Kmen: ČLENOVCI Třída: PAVOUKOVCI

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

VY_52_INOVACE_PR02. Název: Vědomostní hra Riskuj. Autor: Klára Raurová. Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis. - ročník: opakování učiva 6.

VY_52_INOVACE_PR02. Název: Vědomostní hra Riskuj. Autor: Klára Raurová. Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis. - ročník: opakování učiva 6. VY_52_INOVACE_PR02 Název: Vědomostní hra Riskuj Autor: Klára Raurová Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis - ročník: opakování učiva 6. třídy Časová náročnost: 45 minut Třída: 6 Ověření: 23.6.2011, 6.B

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh:

Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Třídění bezobratlých živočichů Téma: Šestinozí Metodický list/anotace:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Přírodopis je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a příroda a částečně

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Biologie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník BIOLOGIE Porovná zákl. vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 9. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C Biologická olympiáda, 8. ročník, školní rok 203 20, okresní kolo, kategorie C AUTORSKÉ ŘEŠENÍ KATEGORIE C Upozornění: Soutěžící budou potřebovat základní sadu pastelek. Časová dotace: Přibližný čas pro

Více

VY_52_INOVACE_01_18_PR_KR Pavoukovci učivo 6. třída

VY_52_INOVACE_01_18_PR_KR Pavoukovci učivo 6. třída Úkol č. 1: Poznej, kdo jsem: VY_52_INOVACE_01_18_PR_KR učivo 6. třída 1. Kolik mám kráčivých končetin? 8 jdi na 2 6 jdi na 4 2. Tělo mám složeno z hlavohrudi a zadečku - jdi na 3 Tělo mám složeno z hlavy

Více

Bezobratlí. Patří sem např. hmyz. Nemají v těle kostru. Zimu přespí nebo na podzim uhynou. Jsou potravou pro hmyzožravce a všežravce.

Bezobratlí. Patří sem např. hmyz. Nemají v těle kostru. Zimu přespí nebo na podzim uhynou. Jsou potravou pro hmyzožravce a všežravce. Živočichové na jaře Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Vypracovala: Mgr. Ivana Přibylová Vytvořeno: březen 2012 Ročník: 4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět/přírodověda Anotace: Prezentace slouží

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA 7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA Budování rybníků přispělo k vytvoření mokřadního biotopu, nepostradatelného pro mnoho živočišných druhů. Význam rybníků stoupl zejména v nedávné minulosti, kdy docházelo k regulaci

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

STRUNATCI ŽIVOČICHOVÉ SE STRUNOU HŘBETNÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_262 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK:

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE RYBY

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE RYBY Doplňující informace o jednotlivých třídách obratlovců budou umístěny do inspiračních krabic. ( jednotlivé informace je nutné rozstříhat na proužky) DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE RYBY Tělo většiny druhů ryb je

Více

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Biologie člověka, člověk a zdraví Tercie 3 hodiny týdně Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty Etologie Odvodí na základě pozorování

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Sluneční soustava Výklad Sluneční soustava Planety Slunce Merkur Venuše Země Měsíc Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Komety Animace oběhu planet Test č. 1 Test č. 2 Test č. 3 Test č. 4 Test č. 5 Přírodopis

Více

Výuka probíhá v odborné učebně s videem a promítacím plátnem. Kabinet přírodopisu je vybaven pomůckami, sbírkami a odbornou literaturu.

Výuka probíhá v odborné učebně s videem a promítacím plátnem. Kabinet přírodopisu je vybaven pomůckami, sbírkami a odbornou literaturu. Přírodopis Charakteristika předmětu Předmět přírodopis je vyučován v dotaci 2 hodin týdně v šestém ročníku, 1 hodiny v sedmém ročníku a 2 hodiny v osmém a devátém ročníku. Přírodopis umožní žákům hlouběji

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Biologie (BIO) Náplň: Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, zoologie Třída: Druhý ročník a sexta Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: ACTIV Board, laboratoř, didaktické

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_09_BI2 HMYZ - HOLOMETABOLA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_09_BI2 HMYZ - HOLOMETABOLA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_09_BI2 HMYZ - HOLOMETABOLA VÝVOJ HMYZU Proměna dokonalá: Vajíčko > larva > kukla > dospělý jedinec Larva: nepodobá se

Více

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá Štika obecná latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá řád: Bezostní čeleď: Štikovití potrava: dravec délka života: 15 let pohlavní

Více

VY_32_INOVACE_02.06 1/6 3.2.02.6 Viry a bakterie Viry život bez buňky

VY_32_INOVACE_02.06 1/6 3.2.02.6 Viry a bakterie Viry život bez buňky 1/6 3.2.02.6 Viry život bez buňky cíl - popsat stavbu těla viru a jeho rozmnožování - vyjmenovat příklady virových onemocnění - chápat význam hygieny a prevence - malé, pozorovatelné pouze elektronickým

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Období: 2. období Počet hodin ročník: 66 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání Sacharidy VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Sacharidy název z řeckého

Více

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech.

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vypracují dané otázky v pracovním

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více

AZ kviz - opakování BIOLOGIE pro 2. ročník netechnických škol

AZ kviz - opakování BIOLOGIE pro 2. ročník netechnických škol VY_32_INOVACE_PZA_B_229 AZ kviz - opakování BIOLOGIE pro 2. ročník netechnických škol Mgr. Radka Mlázovská Období vytvoření: červen 2013 Ročník: 2. ročník Tematická oblast: PZA - biologie Předmět: opakování

Více

Ondrová. Rosenheimová

Ondrová. Rosenheimová Pomůcka Roční období podzimní měsíce 1. Pomůcka Roční období zimní měsíce 1. Pomůcka Roční období - jaro 1. PL - Podzim 1. PL Školní potřeby 1. PL Ovoce -zelenina 1. PL - Zima 1. PL Zdravá výţiva 1. Pomůcka

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět biologie zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP G, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Kromě toho naplňuje očekávané

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence:

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence: 5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka směřuje k podchycení

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Místa konání programů: učebna ekologické výchovy v budově Správy NP a CHKO Šumava okolí Vimperka Délka programů: MŠ 45-60 minut ostatní stupně škol 90 minut terénní programy trvají 1,5 až 4 hodiny. Objednávka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Seznam výukových programů

Seznam výukových programů Seznam výukových programů Pro I.stupeň ZŠ: Český jazyk Prvouka Etická výchova Přírodověda Vlastivěda Pro II.stupeň ZŠ: Přírodopis Dějepis Fyzika Zeměpis Pracovní činnosti Zdravotní výchova Občanská výchova

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a příroda 2 3 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Více