Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y"

Transkript

1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2015 Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 Bratislava, február 2016

2 O B S A H Strana Slovo na úvod 3 1. SPRACOVANIE VÝKAZU Administrácia zberu údajov Vstupný formulár 4 2. ZAMESTNANOSŤ V REGIONÁLNOM ŠKOLSTVE Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov za školy a školské zariadenia Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov a podľa zdroja financovania PRIEMERNÁ MZDA Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov za školy a ŠZ za roky 2013 a Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov a zdroja financovania za roky 2013 a Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov školstvo celkom Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ pedagogickí zamestnanci Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ odborní zamestnanci Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ nepedagogickí zamestnanci ZAMESTNANOSŤ A PRIEMERNÁ MZDA PODĽA KRAJOV 25 ZÁVER 30 2

3 Slovo na úvod Štatistické zisťovanie o štruktúre zamestnancov a mzdách v školstve uskutočňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rezortným štatistickým výkazom Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 (ďalej len výkaz) pomocou internetovej aplikácie, ktorej gestorom je Centrum vedecko-technických informácií (do Ústav informácii a prognóz školstva). Štatistické zisťovanie sa v roku 2015 uskutočnilo v súlade s 35a ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 1 ods. 2 vyhlášky ŠÚ SR č. 291/2014 Z.z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až Výsledky štatistického zisťovania, ktoré prezentujeme v tejto publikácii, predstavujú údaje o zamestnanosti a mzdových prostriedkoch za rok 2015 celkom a zvlášť za školy a školské zariadenia (ďalej len Š a ŠZ) financované zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR ) a zvlášť za materské školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ďalej len MŠ, JŠ, ZUŠ a školské zariadenia) financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje daň z príjmov fyzických osôb (ďalej len DPFO ). Údaje prezentované v tabuľkách nezahŕňajú plnenie z mimorozpočtových zdrojov a z prostriedkov štrukturálnych fondov ES. Údaje za zamestnancov sú zaokrúhlené z databáz Centra vedecko-technických informácií na jedno desatinné miesto prirodzene. 3

4 1. Spracovanie výkazu 1.1. Administrácia zberu údajov Internetová aplikácia Škol (MŠVVŠ SR) 1-04, pomocou ktorej sa v roku 2015 zabezpečovalo štatistické zisťovanie výkazu za celé regionálne školstvo, je dostupná na internetovej stránke V rámci regionálneho školstva vstupujú do aplikácie školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby zapísali potrebné údaje za príslušný štvrťrok sledovaného roka a vytvorili protokoly, ktoré následne preberajú ich zriaďovatelia Vstupný formulár Zber údajov sa vykonáva pomocou elektronického formulára, do ktorého školy a školské zariadenia zapisujú údaje pomocou internetovej aplikácie za každý riadok výkazu. Elektronický formulár je zostavený tak, aby zabezpečoval štatistické zisťovanie za každý zisťovaný údaj osobitne aj za pedagogických a odborných zamestnancov. Formulár tak umožňuje porovnávanie údajov o zamestnanosti a mzdových prostriedkoch na analytickej úrovni aj za pedagogických a odborných zamestnancov. Prehľad o zamestnanosti a čerpaní príslušných mzdových zložiek za rok 2015 v tvare formulára je zobrazený v: tabuľke č.1 - osobitne za školy celkom, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie tabuľke č.2 - osobitne za MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia celkom, tabuľke č.3 - školy a školské zariadenia financované z RK MŠVVaŠ SR a MV SR, tabuľke č.4 - MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ financované z DPFO (ďalej len OK). 4

5 pedagogickí zamestnanci 3 zákona ***) a pedagogická činnosť na dohody odborní zamestnanci 4 zákona ***) asistenti učiteľa 4a ods.2 písm. b zákona *) výchova a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ( 6b zákona *) mimoriadne výsledky žiakov ( 4b zákona *) rozvojové projekty ( 4d zákona *) vzdelávacie poukazy ( 7 ods.8 zákona *) asistenti učiteľa pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia ( 4e ods.8 zákona)* Š k o l y celkom z toho Tabuľka č.1 Zamestnanci a mzdové prostriedky zo stĺpca A "Spolu" U K A Z O V A T E Ľ Spolu zamestnancov A B 1 B 2 C D E F G H prepočítaný počet , ,3 447,0 1503,1 0,7 6,0 88,5 348,7 fyzické osoby spolu , ,9 559,7 Mzdové prostriedky v EUR (riadky ) tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) Dorovnanie na funkčný plat ( 32b zákona**)doplatok do minimálnej mzdy**** náhrady miezd príplatky spolu (riadky 8 až 12) v tom: za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) osobný ( 10 zákona**) kreditový ( 14 zákona**) za výkon špecializovanej činnosti a zač. ped. a odb. zam. ( 13b, 14c zákona**) ostatné ( 11,12,13,14a,14b,14d, 15,16, 17, 18,19a zákona**) nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm. c, zákona**) Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska **) Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka fyzické osoby spolu , z toho: ženy , prepočítané počty , Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR počet hodín počet osôb Priemerná mzda spolu v EUR , ,8 897,9 Komentár: z toho: nepedagogickí zamestnanci ,9 * ) zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *** ) zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ****) 19 ods.1 Zákonníka príce č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 5

6 pedagogickí zamestnanci 3zákona ***) a pedagogická činnosť na dohody odborní zamestnanci 4 zákona ***) asistenti učiteľa 4a ods.2 písm. b zákona *) výchova a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ( 6b zákona *) mimoriadne výsledky žiakov ( 4b zákona *) rozvojové projekty ( 4d zákona *) vzdelávacie poukazy ( 7 ods.8 zákona *) asistenti učiteľa pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia ( 4e zákona)* MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia celkom z toho Tabuľka č. 2 Zamestnanci a mzdové prostriedky zo stĺpca A "Spolu" U K A Z O V A T E Ľ Spolu A B 1 B 2 C D E F G H zamestnancov prepočítaný počet , , ,8 10,9 fyzické osoby spolu , , ,0 Mzdové prostriedky v EUR (riadiky ) tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) Dorovnanie na funkčný plat ( 32b zákona**)doplatok do minimálnej mzdy**** náhrady miezd príplatky spolu (riadky 8 až 12) v tom: za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) osobný ( 10 zákona**) kreditový ( 14 zákona**) za výkon špecializovanej činnosti a zač. ped. a odb. zam. ( 13b, 14c zákona**) ostatné ( 11,12,13,14a,14b,14d, 15,16, 17, 18,19a zákona**) nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm. c, zákona**) Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska **) Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka fyzické osoby spolu z toho: ženy prepočítané počty Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR počet hodín počet osôb Priemerná mzda spolu v EUR ,7 787,0 996,7 Komentár: z toho: nepedagogickí zamestnanci ,6 * ) zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *** ) zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ****) 19 ods.1 Zákonníka príce č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 6

7 pedagogickí zamestnanci 3 zákona ***) a pedagogická činnosť na dohody odborní zamestnanci 4 zákona ***) asistenti učiteľa 4a ods.2 písm. b zákona *) výchova a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ( 6b zákona *) mimoriadne výsledky žiakov ( 4b zákona *) rozvojové projekty ( 4d zákona *) vzdelávacie poukazy ( 7 ods.8 zákona *) asistenti učiteľa pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia ( 4e zákona)* Školy a školské zariadenia financované z RK MŠVVa Š SR a MV SR Tabuľka č. 3 z toho Zamestnanci a mzdové prostriedky zo stĺpca A "Spolu" U K A Z O V A T E Ľ Spolu A B 1 B 2 C D E F G H zamestnancov prepočítaný počet , , ,2 1503,1 0,7 6,0 88,5 348,7 fyzické osoby spolu , , ,7 Mzdové prostriedky v EUR (riadiky ) tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**) minimálnej mzdy****) náhrady miezd príplatky spolu (riadky 8 až 12) v tom: za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) osobný ( 10 zákona**) kreditový ( 14 zákona**) za výkon špecializovanej činnosti a zač. ped. a odb. zam. ( 13b, 14c zákona**) ostatné ( 11,12,13,14a,14b,14d, 15,16, 17, 18,19a zákona**) nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm. c, zákona**) Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska **) Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka fyzické osoby spolu , z toho: ženy , prepočítané počty , Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR , počet hodín , počet osôb , Priemerná mzda spolu v EUR , ,9 965,1 z toho: nepedagogickí zamestnanci ,1 Komentár : * ) zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *** ) zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ****) 19 ods.1 Zákonníka príce č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 7

8 pedagogickí zamestnanci 12 zákona ***) a pedagogická činnosť na dohody odborní zamestnanci 19 zákona ***) asistenti učiteľa 4a ods.2 písm. b zákona *) výchova a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ( 6b zákona *) mimoriadne výsledky žiakov ( 4b zákona *) rozvojové projekty ( 4d zákona *) vzdelávacie poukazy ( 7 ods.8 zákona *) asistenti učiteľa pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia ( 4e zákona)* MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia financované z DPFO (OK) z toho Tabuľka č. 4 Zamestnanci a mzdové prostriedky zo stĺpca A "Spolu" U K A Z O V A T E Ľ Spolu A B 1 B 2 C D E F G H zamestnancov prepočítaný počet , ,0 151,6 10,9 fyzické osoby spolu , ,8 184,0 Mzdové prostriedky v EUR (riadiky ) tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**) a minimálnej mzdy****) náhrady miezd príplatky spolu (riadky 8 až 12) v tom: za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) osobný ( 10 zákona**) kreditový ( 14 zákona**) za výkon špecializovanej činnosti a zač. ped. a odb. zam. ( 13b, 14c zákona**) ostatné ( 11,12,13,14a,14b,14d, 15,16, 17, 18,19a zákona**) nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm. c, zákona**) Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska **) Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka fyzické osoby spolu , z toho: ženy , prepočítané počty , Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR počet hodín počet osôb Priemerná mzda spolu v EUR ,3 782,2 996,4 Komentár: z toho: nepedagogickí zamestnanci ,8 * ) zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *** ) zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ****) 19 ods.1 Zákonníka príce č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 8

9 Porovnanie údajov za roky 2015 a 2014 v tvare formulára, vrátane osobitného porovnania za pedagogických zamestnancov, je zobrazené v: tabuľke č.1a - za školy celkom, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie tabuľke č.2a - za MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia celkom, tabuľke č.3a - za školy a školské zariadenia financované RK MŠVVaŠ SR a MV SR, tabuľke č.4a - MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia financované z DPFO(OK). 9

10 Š k o l y celkom - porovnanie rokov 2015 a 2014 U K A Z O V A T E Ľ C e l k o m Tabuľka č. 1a z toho pedagogickí zamestnanci % % zamestnancov prepočítaný počet , ,1 100, , ,3 100,4 fyzické osoby spolu , ,5 100, , ,9 100,3 Mzdové prostriedky v EUR ( ) , ,5 tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) , ,1 dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**) a minimálnej mzdy****) , ,3 náhrady miezd , ,4 príplatky spolu (riadky 8 až 12) v tom: , ,8 za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) , ,5 osobný ( 10 zákona**) , ,0 kreditový ( 14 zákona**) , ,6 za výkon špecializovanej činnosti a zač. ped. a odb. zam. ( 13b, 14c zákona**) , ,8 ostatné ( 11,12,13,14a,14b,14d, 15,16, 17, 18,19a zákona**) , ,3 nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) , ,5 odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) , ,4 odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm. c, zákona**) , ,8 Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska **) , ,5 Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka fyzické osoby spolu , ,9 z toho: ženy , ,0 prepočítané počty , ,0 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR , ,8 počet hodín , ,2 počet osôb , ,6 Priemerná mzda spolu v EUR ,0 926,6 104,9 982, ,8 105,1 z toho: nepedagogickí zamestnanci ,3 571,9 103,5 **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ****) 19 ods.1 Zákonníka príce č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 10

11 MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia celkom - porovnanie rokov 2015 a 2014 Tabuľka č. 2a U K A Z O V A T E Ľ C e l k o m z toho pedagogickí zamestnanci % % zamestnancov prepočítaný počet , ,2 101, , ,9 102,3 fyzické osoby spolu , ,2 99, , ,5 99,0 Mzdové prostriedky v EUR ( ) , ,2 tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) , ,5 dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**) a minimálnej mzdy****) , ,8 náhrady miezd , ,9 príplatky spolu (riadky 8 až 12) v tom: , ,3 za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) , ,6 osobný ( 10 zákona**) , ,0 kreditový ( 14 zákona**) , ,9 za výkon špecializovanej činnosti a zač. ped. a odb. zam.( 13b, 14c zákona**) , ,7 ostatné ( 11,12,13,14a,14b,14d, 15,16, 17, 18,19a zákona**) , ,4 nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) , ,6 odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) , ,5 odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm. c, zákona**) , ,1 Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska **) , ,0 Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka fyzické osoby spolu , ,9 z toho: ženy , ,8 prepočítané počty , ,9 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR , ,6 počet hodín , ,4 počet osôb , ,2 Priemerná mzda spolu v EUR ,5 668,7 105,1 744,1 787,0 105,8 z toho: nepedagogickí zamestnanci ,8 499,6 103,1 **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ****) 19 ods.1 Zákonníka príce č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 11

12 Školy a školské zariadenia financované z RK MŠVVaŠ SR a MV SR - porovnanie rokov 2015 a 2014 Tabuľka č. 3a U K A Z O V A T E Ľ C e l k o m z toho pedagogickí zamestnanci % % zamestnancov prepočítaný počet , ,5 100, , ,2 100,4 fyzické osoby spolu , ,8 100, , ,6 100,3 Mzdové prostriedky v EUR ( ) , ,5 tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) , ,1 dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**) a minimálnej mzdy****) , ,8 náhrady miezd , ,4 príplatky spolu (riadky 8 až 12) v tom: , ,9 za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) , ,6 osobný ( 10 zákona**) , ,0 kreditový ( 14 zákona**) , ,8 za výkon špecializovanej činnosti a zač. ped. a odb. zam.( 13b, 14c zákona**) , ,9 ostatné ( 11,12,13,14a,14b,14d, 15,16, 17, 18,19a zákona**) , ,1 nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) , ,5 odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) , ,2 odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm. c, zákona**) , ,9 Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska **) , ,0 Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka fyzické osoby spolu , ,9 z toho: ženy , ,1 prepočítané počty , ,0 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR , ,8 počet hodín , ,2 počet osôb , ,9 Priemerná mzda spolu v EUR ,3 920,2 104,9 979, ,9 105,0 z toho: nepedagogickí zamestnanci ,3 572,1 103,4 **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ****) 19 ods.1 Zákonníka príce č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 12

13 MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia financované z DPFO (OK) - porovnanie rokov 2015 a 2014 Tabuľka č. 4a U K A Z O V A T E Ľ C e l k o m z toho pedagogickí zamestnanci % % zamestnancov prepočítaný počet , ,8 101, , ,0 102,3 fyzické osoby spolu , ,9 98, , ,8 98,9 Mzdové prostriedky v EUR ( ) , ,3 tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) , ,5 dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**) minimálnej mzdy****) , ,6 náhrady miezd , ,0 príplatky spolu (riadky 8 až 12) v tom: , ,3 za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) , ,6 osobný ( 10 zákona**) , ,1 kreditový ( 14 zákona**) , ,0 za výkon špecializovanej činnosti a zač. ped. a odb. zam. ( 13b, 14c zákona**) , ,6 ostatné ( 11,12,13,14a,14b,14d, 15,16, 17, 18,19a zákona**) , ,2 nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) , ,9 odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) , ,3 odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm. c, zákona**) , ,0 Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska **) , ,3 Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka fyzické osoby spolu , ,0 z toho: ženy , ,9 prepočítané počty , ,9 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR , ,6 počet hodín , ,5 počet osôb , ,1 Priemerná mzda spolu v EUR ,0 659,3 105,2 739,0 782,2 105,9 z toho: nepedagogickí zamestnanci ,7 493,8 103,2 **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ****) 19 ods.1 Zákonníka príce č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 13

14 2. ZAMESTNANOSŤ V REGIONÁLNOM ŠKOLSTVE Zamestnanosť v regionálnom školstve je v tabuľkách sledovaná za školstvo celkom a osobitne za rozpočtovú kapitolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR (ďalej len RK MŠVVaŠ SR a MV SR) a zvlášť za MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia financované z výnosu DPFO (OK). V roku 2015 sú zamestnanci sledovaní ako zamestnanci celkom, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a nepedagogickí zamestnanci. Údaje o počtoch zamestnancov nezahŕňajú zamestnanosť z mimorozpočtových zdrojov a z prostriedkov štrukturálnych fondov ES a sú zaokrúhlené na jedno desatinné miesto prirodzene Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov za školy a školské zariadenia Vývoj zamestnanosti podľa zriaďovateľov v členení na školy a školské zariadenia uvádzame v tabuľke č. 5. Jednotliví zriaďovatelia škôl a školských zariadení sú sledovaní podľa nasledovných typov: K - okresné úrady v sídle kraja (OÚ) V - vyššie územné celky (VÚC) O - mestá a obce C - cirkevní zriaďovatelia S - súkromní zriaďovatelia Počet zamestnancov v regionálnom školstve celkom stúpol v roku 2015 oproti roku 2014 spolu o 926,5 osôb (0,7%), pričom pedagogickí zamestnanci vzrástli o 835,1 osôb (1,0%). Pokles zamestnanosti bol u zriaďovateľa VÚC spolu o 686,2 osôb (-3,6%). U ostatných zriaďovateľov zaznamenávame nárast počtu zamestnancov. Najvyšší percentuálny nárast zamestnancov bol u súkromných zriaďovateľov o 5,4% t.j. 308,3 osôb. V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí bol nárast počtu zamestnancov 1 028,9 osôb (1,3%) Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov a podľa zdroja financovania Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov a podľa zdroja financovania uvádzame v tabuľke č.6. V školách a školských zariadeniach financovaných z RK MŠVVaŠ SR a MV SR zamestnanosť v roku 2015 vzrástla o 175,0 osôb (0,2%), z toho pedagogickí zamestnanci o 240,2 osôb (0,4%). V MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ financovaných z výnosu DPFO (OK) bol nárast zamestnancov o 751,3 osôb (1,7%), z toho u pedagogických o 594,9 osôb (2,3%). 14

15 Spolu Zriaďovateľ Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov v členení na školy a ŠZ Ukazovateľ Tabuľka č.5 Školstvo celkom z toho: školy z toho: MŠ,ZUŠ,JŠ a ŠZ rozdiel % rozdiel % rozdiel % a b 1 2 3=2-1 4=2/ =6-5 8=6/ = =10/9 Zamestnanci celkom , ,8 144,7 101, , ,4 74,7 101, , ,4 70,1 101,9 K z toho pedagogickí 6 408, ,4 117,5 101, , ,6 101,0 101, , ,9 16,6 101,4 odborní 960,3 981,6 21,3 102,2 33,3 33,3 0,0 100,0 926,9 948,2 21,3 102,3 nepedagogickí 2 792, ,8 5,9 100, , ,5-26,3 98, , ,3 32,2 102,2 Zamestnanci celkom , ,9-686,2 97, , ,1-618,4 97, , ,9-67,7 97,8 V z toho pedagogickí , ,6-532,9 97, , ,1-508,1 97,0 874,3 849,5-24,8 97,2 odborní 35,5 35,1-0,4 98,9 33,7 33,6-0,1 99,7 1,9 1,6-0,3 84,2 nepedagogickí 8 098, ,2-152,9 98, , ,4-110,2 98, , ,8-42,6 98,0 Zamestnanci celkom , , ,9 101, , ,0 450,2 101, , ,6 578,7 101,5 O z toho pedagogickí , ,7 896,5 101, , ,9 456,7 101, , ,8 439,8 102,0 odborní 325,9 346,3 20,4 106,3 312,2 332,2 20,0 106,4 13,7 14,1 0,4 102,9 nepedagogickí , ,6 112,0 100, , ,9-26,5 99, , ,7 138,5 100,9 Zamestnanci celkom 5 811, ,4 131,1 102, , ,5 71,5 101, , ,7 59,4 104,1 C z toho pedagogickí 4 266, ,7 104,7 102, , ,6 62,3 101,8 866,7 909,0 42,3 104,9 odborní 28,6 26,8-1,8 93,7 26,6 24,6-2,0 92,5 2,0 2,1 0,1 105,0 nepedagogickí 1 516, ,9 28,2 101,9 926,1 937,3 11,2 101,2 590,6 607,6 17,0 102,9 Zamestnanci celkom 5 740, ,8 308,3 105, , ,1 127,1 103, , ,5 180,9 108,0 S z toho pedagogickí 4 163, ,8 249,4 106, , ,2 111,8 104, , ,6 137,6 109,9 odborní 169,7 157,1-12,6 92,6 39,7 23,2-16,5 58,4 130,0 133,8 3,8 102,9 nepedagogickí 1 407, ,9 71,5 105,1 664,9 696,7 31,8 104,8 742,6 782,1 39,5 105,3 Zamestnanci celkom , ,3 926,5 100, , ,1 105,1 100, , ,2 821,6 101,7 z toho pedagogickí , ,2 835,1 101, , ,3 223,6 100, , ,9 611,6 102,3 odborní 1 520, ,8 26,8 101,8 445,6 447,0 1,4 100, , ,8 25,4 102,4 nepedagogickí , ,3 64,6 100, , ,8-119,9 99, , ,5 184,6 100,9 15

16 Spolu Zriaďovateľ Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov a podľa zdroja financovania Tabuľka č.6 Ukazovateľ Školstvo celkom z toho: RK MŠVVaŠ SR a MV SR z toho: MŠ,ZUŠ,ŠJ a ŠZ financované z DPFO (OK) rozdiel % rozdiel % rozdiel % a b 1 2 3=2-1 4=2/ =6-5 8=6/ = =10/ 9 Zamestnanci celkom , ,8 144,7 101, , ,8 144,7 101,4 x x x x K z toho pedagogickí 6 408, ,4 117,5 101, , ,5 117,6 101,8 x x x x odborní 960,3 981,6 21,3 102,2 960,3 981,5 21,2 102,2 x x x x nepedagogickí 2 792, ,8 5,9 100, , ,8 5,9 100,2 x x x x Zamestnanci celkom , ,9-686,2 97, , ,1-618,4 97, , ,1-67,5 97,8 V z toho pedagogickí , ,6-532,9 97, , ,1-508,1 97,0 874,3 849,5-24,8 97,2 odborní 35,5 35,1-0,4 98,9 33,7 33,6-0,1 99,7 1,9 1,8-0,1 94,7 nepedagogickí 8 098, ,2-152,9 98, , ,4-110,2 98, , ,8-42,6 98,0 Zamestnanci celkom , , ,9 101, , ,0 450,2 101, , ,6 578,7 101,5 O z toho pedagogickí , ,7 896,5 101, , ,9 456,7 101, , ,8 439,8 102,0 odborní 325,9 346,3 20,4 106,3 312,2 332,2 20,0 106,4 13,7 14,1 0,4 102,9 nepedagogickí , ,6 112,0 100, , ,9-26,5 99, , ,7 138,5 100,9 Zamestnanci celkom 5 811, ,4 131,1 102, , ,5 71,5 101, , ,7 59,4 104,1 C z toho pedagogickí 4 266, ,7 104,7 102, , ,6 62,3 101,8 866,7 909,0 42,3 104,9 odborní 28,6 26,8-1,8 93,7 26,6 24,6-2,0 92,5 2,0 2,1 0,1 105,0 nepedagogickí 1 516, ,9 28,2 101,9 926,1 937,3 11,2 101,2 590,6 607,6 17,0 102,9 Zamestnanci celkom 5 740, ,8 308,3 105, , ,1 127,1 103, , ,5 180,9 108,0 S z toho pedagogickí 4 163, ,8 249,4 106, , ,2 111,8 104, , ,6 137,6 109,9 odborní 169,7 157,1-12,6 92,6 39,7 23,2-16,5 58,4 130,0 133,8 3,8 102,9 nepedagogickí 1 407, ,9 71,5 105,1 664,9 696,7 31,8 104,8 742,6 782,1 39,5 105,3 Zamestnanci celkom , ,3 926,5 100, , ,5 175,0 100, , ,8 751,5 101,7 z toho pedagogickí , ,2 835,1 101, , ,2 240,2 100, , ,0 594,9 102,3 odborní 1 520, ,8 26,8 101, , ,1 22,6 101,6 147,6 151,6 4,2 102,8 nepedagogickí , ,3 64,6 100, , ,2-87,8 99, , ,2 152,4 100,8 16

17 3. PRIEMERNÁ MZDA Priemerná mzda v regionálnom školstve je v tabuľkách sledovaná za školstvo celkom a osobitne za RK MŠVVaŠ SR a MV SR a zvlášť za MŠ,ZUŠ,JŠ a ŠZ financované z výnosu DPFO (OK). V roku 2015 sú zamestnanci sledovaní ako zamestnanci celkom, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a nepedagogickí zamestnanci. Údaje o priemernej mzde sú vyjadrené v a nezahŕňajú mimorozpočtové zdroje a prostriedky štrukturálnych fondov ES Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov za školy a ŠZ za roky 2014 a 2015 Porovnanie priemernej mzdy podľa zriaďovateľov v členení na Š a ŠZ uvádzame v tabuľke č.7. Celková priemerná mzda v školstve celkom vzrástla v roku 2015 oproti roku 2014 o 38,3 (4,9%), pedagogickým zamestnancom o 46,6 (5,1%) Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov a zdroja financovania za roky 2014 a 2015 Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov a podľa zdroja financovania uvádzame v tabuľke č.8. V RK MŠVVaŠ SR a MV SR bola dosiahnutá v roku 2015 priemerná mzda celkom vo výške 920,2, čo je oproti roku 2014 nárast o 42,9 (4,9%). U pedagogických zamestnancov dosiahla priemerná mzda výšku 1 028,9, čo je nárast v porovnaní s rokom 2014 o 49,4 (5,0%). V MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadeniach financovaných z výnosu DPFO (OK) bola dosiahnutá priemerná mzda 659,3, t.j. nárast oproti roku 2014 o 32,3 (5,2%) a u pedagogických zamestnancov 782,2 t.j. nárast oproti roku 2014 o 43,2 (5,8%). 17

18 Spolu Zriaďovateľ Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov za Š a ŠZ za roky 2014 a 2015 Tabuľka č.7 Ukazovateľ Školstvo celkom z toho: školy z toho: MŠ,ZUŠ,JŠ a ŠZ rozdiel % rozdiel % rozdiel % a b 1 2 3=2-1 4=2/ =6-5 8=6/ = =10/9 Priemerná mzda 871,3 905,2 33,9 103,9 935,1 971,6 36,5 103,9 756,1 786,1 30,0 104,0 K z toho pedagogickí 988, ,6 36,8 103, , ,9 36,8 103,6 852,5 888,4 35,9 104,2 odborní 938,3 994,5 56,2 106,0 860,3 930,4 70,1 108,1 941,2 996,8 55,6 105,9 nepedagogickí 578,7 592,9 14,2 102,5 595,1 615,3 20,2 103,4 564,5 574,3 9,8 101,7 Priemerná mzda 847,5 893,8 46,3 105,5 877,2 925,6 48,4 105,5 621,2 652,3 31,1 105,0 V z toho pedagogickí 979, ,2 58,0 105,9 983, ,2 58,0 105,9 901,5 958,7 57,2 106,3 odborní 826,5 891,3 64,8 107,8 822,9 885,6 62,7 107,6 892, ,7 122,5 113,7 nepedagogickí 555,6 579,3 23,7 104,3 573,2 597,6 24,4 104,3 506,8 528,4 21,6 104,3 Priemerná mzda 751,8 788,3 36,5 104,9 877,2 919,1 41,9 104,8 622,2 653,7 31,5 105,1 O z toho pedagogickí 875,3 920,4 45,1 105,2 980, ,0 47,3 104,8 731,1 774,0 42,9 105,9 odborní 843,7 888,2 44,5 105,3 849,2 892,5 43,3 105,1 717,7 788,3 70,6 109,8 nepedagogickí 487,7 502,4 14,7 103,0 519,1 535,8 16,7 103,2 470,5 484,2 13,7 102,9 Priemerná mzda 793,9 833,2 39,3 105,0 852,0 895,1 43,1 105,1 620,6 652,9 32,3 105,2 C z toho pedagogickí 887,2 935,0 47,8 105,4 930,6 980,8 50,2 105,4 716,6 760,5 43,9 106,1 odborní 842,9 896,8 53,9 106,4 842,6 893,0 50,4 106,0 845,8 940,8 95,0 111,2 nepedagogickí 530,7 544,1 13,4 102,5 563,8 578,6 14,8 102,6 478,8 490,8 12,0 102,5 Priemerná mzda 846,0 887,8 41,8 104,9 928,3 973,5 45,2 104,9 719,2 761,3 42,1 105,9 S z toho pedagogickí 913,9 960,0 46,1 105,0 982, ,0 51,6 105,2 776,8 820,0 43,2 105,6 odborní 914, ,1 95,0 110,4 856,7 952,3 95,6 111,2 931, ,9 87,2 109,4 nepedagogickí 636,9 659,4 22,5 103,5 706,8 723,1 16,3 102,3 574,2 602,6 28,4 104,9 Priemerná mzda 787,5 825,8 38,3 104,9 883,0 926,6 43,6 104,9 636,5 668,7 32,2 105,1 z toho pedagogickí 908,0 954,6 46,6 105,1 982, ,8 49,7 105,1 744,1 787,0 42,9 105,8 odborní 910,9 968,2 57,3 106,3 848,3 897,9 49,6 105,8 936,9 996,7 59,8 106,4 nepedagogickí 515,6 532,3 16,7 103,2 552,3 571,9 19,6 103,5 484,8 499,6 14,8 103,1 18

19 Spolu Zriaďovateľ Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov a podľa zdroja financovania za roky 2014 a 2015 Tabuľka č.8 Ukazovateľ Školstvo celkom z toho: RK MŠVVaŠ SR a MV SR z toho: MŠ,ZUŠ,ŠJ a ŠZ financované z DPFO (OK) rozdiel % rozdiel % rozdiel % a b 1 2 3=2-1 4=2/ =6-5 8=6/ = =10/9 Priemerná mzda 871,3 905,2 33,9 103,9 871,3 905,2 33,9 103,9 x x x x K z toho pedagogickí 988, ,6 36,8 103,7 988, ,6 36,8 103,7 x x x x odborní 938,3 994,5 56,2 106,0 938,3 994,5 56,2 106,0 x x x x nepedagogickí 578,7 592,9 14,2 102,5 578,7 592,9 14,2 102,5 x x x x Priemerná mzda 847,5 893,8 46,3 105,5 877,2 925,6 48,4 105,5 621,2 652,3 31,1 105,0 V z toho pedagogickí 979, ,2 58,0 105,9 983, ,2 58,0 105,9 901,5 958,7 57,2 106,3 odborní 826,5 891,3 64,8 107,8 822,9 885,6 62,7 107,6 892, ,7 122,5 113,7 nepedagogickí 555,6 579,3 23,7 104,3 573,2 597,6 24,4 104,3 506,8 528,4 21,6 104,3 Priemerná mzda 751,8 788,3 36,5 104,9 877,2 919,1 41,9 104,8 622,2 653,7 31,5 105,1 O z toho pedagogickí 875,3 920,4 45,1 105,2 980, ,0 47,3 104,8 731,1 774,0 42,9 105,9 odborní 843,7 888,2 44,5 105,3 849,2 892,5 43,3 105,1 717,7 788,3 70,6 109,8 nepedagogickí 487,7 502,4 14,7 103,0 519,1 535,8 16,7 103,2 470,5 484,2 13,7 102,9 Priemerná mzda 793,9 833,2 39,3 105,0 852,0 895,1 43,1 105,1 620,6 652,9 32,3 105,2 C z toho pedagogickí 887,2 935,0 47,8 105,4 930,6 980,8 50,2 105,4 716,6 760,5 43,9 106,1 odborní 842,9 896,8 53,9 106,4 842,6 893,0 50,4 106,0 845,8 940,8 95,0 111,2 nepedagogickí 530,7 544,1 13,4 102,5 563,8 578,6 14,8 102,6 478,8 490,8 12,0 102,5 Priemerná mzda 846,0 887,8 41,8 104,9 928,3 973,5 45,2 104,9 719,2 761,3 42,1 105,9 S z toho pedagogickí 913,9 960,0 46,1 105,0 982, ,0 51,6 105,3 776,8 820,0 43,2 105,6 odborní 914, ,1 95,0 110,4 856,7 952,3 95,6 111,2 931, ,9 87,2 109,4 nepedagogickí 636,9 659,4 22,5 103,5 706,8 723,1 16,3 102,3 574,2 602,6 28,4 104,9 Priemerná mzda 787,5 825,8 38,3 104,9 877,3 920,2 42,9 104,9 627,0 659,3 32,3 105,2 z toho pedagogickí 908,0 954,6 46,6 105,1 979, ,9 49,4 105,0 739,0 782,2 43,2 105,8 odborní 910,9 968,2 57,3 106,3 911,0 965,1 54,1 105,9 910,2 996,4 86,2 109,5 nepedagogickí 515,6 532,3 16,7 103,2 553,3 572,1 18,8 103,4 478,7 493,8 15,1 103,2 19

20 3.3. Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov školstvo celkom Prehľad o výške priemernej mzdy v roku 2015 za školstvo celkom v jednotlivých kategóriách škôl a ŠZ a v členení podľa krajov uvádzame v tabuľke č. 9. V roku 2015 bola dosiahnutá priemerná mzda spolu za školy a ŠZ celkom vo výške 825,8. - v školách dosiahla priemerná mzda výšku 926,6, - v MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ dosiahla priemerná mzda výšku 668, Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ pedagogickí zamestnanci Prehľad o výške priemernej mzdy pedagogických zamestnancov v roku 2015 za školstvo celkom podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov uvádzame v tabuľke č. 10. Priemerná mzda pedagogických zamestnancov v roku 2015za školstvo celkom (Š a ŠZ) dosiahla výšku 954,6. - v školách dosiahla priemerná mzda celkovú výšku 1 031,8, - v MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ dosiahla priemerná mzda výšku 787, Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ odborní zamestnanci Prehľad o výške priemernej mzdy odborných zamestnancov v roku 2015 za školstvo celkom podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov uvádzame v tabuľke č Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ nepedagogickí zamestnanci Prehľad o výške priemernej mzdy nepedagogických zamestnancov v roku 2015 za školstvo celkom podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov uvádzame v tabuľke č

21 MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia Školy Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov - školstvo celkom Tabuľka č.9 Kategória BA TV TC NR ZA BB PO KE Spolu Základné školy 992,7 907,8 904,8 888,3 903,9 893,4 944,5 943,9 923,1 Gymnáziá 937,9 915,8 957,0 901,8 913,1 904,3 950,3 952,8 930,6 SOŠ 929,3 894,3 906,4 924,2 944,3 901,7 936,9 927,5 922,6 Konzervatóriá 855,0 768, ,6 867,2 822,4 836,9 858,3 Stredisko praktického vyučovania 780,6 725, ,5 654, ,8 798,2 Špeciálne základné školy 960,5 955,8 945,0 945,5 927,8 951, ,0 986,7 979,4 Špeciálne gymnáziá 989,9 998,8 990,2 Špeciálne SOŠ 868,0 993, , ,6 937,7 950,5 808,4 940,6 Praktické školy 941, , , , , , , , ,5 Odborné učilištia 881,9 880,1 935,3 869,4 933,2 840, ,1 926,4 910,4 Materské školy 718,8 696,4 671,5 671,2 674,9 681,9 690,8 693,6 688,1 Špeciálne materské školy 856,9 833,1 833,5 764,9 858,3 826,1 860,2 832,3 842,4 Základné umelecké školy 874,5 817,3 798,2 809,9 808,0 771,0 828,1 823,8 819,8 Jazykové školy 959,6 937,1 866,6 772,8 824,8 663,3 975,9 952,1 917,6 Školský klub detí 716,4 708,6 713,8 701,5 700,5 712,6 718,5 711,5 710,7 Školský klub detí pri ŠŠ 784,4 758,7 791,2 749,3 792,9 809,5 816,8 789,3 788,0 Centrá voľného času 781,9 800,5 746,9 766,0 768,5 766,0 741,9 786,8 768,6 Školské internáty 752,2 688,8 804,1 696,2 689,4 754,9 776,1 711,9 730,2 Školské internáty pri ŠŠ 700,0 691,6 730,6 651,3 693,3 627,2 725,5 678,7 688,6 Diagnostické centrá 825,7 846,0 936,3 847,7 Reedukačné centrá 775,3 828,9 716,2 790,1 721,9 723,3 742,6 760,8 Liečebno-výchovné sanatóriá 768,0 762,1 694,7 753,9 830,8 760,2 Centrá PpPP 936,5 907,5 915,8 875,8 959,1 914, ,7 912,8 950,5 Centrá ŠpP 887,8 900,6 909,1 907,4 931,2 826, ,5 969,9 931,2 Školské stravovanie 528,5 496,0 486,9 473,4 487,8 492,7 497,6 499,7 495,2 Školy v prírode 759,0 245,3 385,3 666,8 714,4 637,5 690,5 Strediská služieb škole 722,2 834,6 695,4 821,2 749,9 Strediská odbornej praxe 798,3 570,9 745,1 506,7 744,4 Školské hospodárstva 764,1 823,1 792,5 Spolu 850,2 809,5 803,3 802,6 817,8 805,3 853,4 842,6 825,8 21

22 MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia Školy Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov pedagogickí zamestnanci Tabuľka č.10 Kategória BA TV TC NR ZA BB PO KE Spolu Základné školy 1 096, , ,8 992, ,4 998, , , ,1 Gymnáziá 1 031, , , , , , , , ,8 SOŠ 1 028, , , , , , , , ,4 Konzervatóriá 914,3 808, ,5 975,7 894,9 877,0 911,4 Stredisko praktického vyučovania 792,8 775, ,5 800, ,8 836,9 Špeciálne základné školy 1 032, , , , , , , , ,3 Špeciálne gymnáziá 1 028,8 998, ,9 Špeciálne SOŠ 967, , , ,2 996, , , ,0 Praktické školy 1 043, , , , , , , , ,9 Odborné učilištia 957,4 945, ,3 911, ,9 903, , ,3 975,1 Materské školy 793,3 772,1 748,4 746,8 758,8 754,0 760,4 772,4 764,0 Špeciálne materské školy 919,7 912,0 833,5 778,8 868,3 881,0 900,4 862,5 887,2 Základné umelecké školy 903,2 859,3 835,2 847,3 841,9 810,0 868,4 862,9 856,5 Jazykové školy 1 177,4 994, ,8 957,5 925,6 739, , , ,3 Školský klub detí 727,7 710,5 720,1 704,6 710,5 715,5 721,5 712,8 715,9 Školský klub detí pri ŠŠ 795,0 762,0 791,2 758,1 800,2 811,3 817,7 789,7 793,4 Centrá voľného času 975,4 855,9 857,8 908,3 849,7 888,3 862,4 922,1 883,0 Školské internáty 921,4 865,6 999,4 875,7 884,7 938,6 928,2 944,0 920,5 Školské internáty pri ŠŠ 940,0 852,8 884,2 819,7 872,3 820,3 928,3 861,9 885,4 Diagnostické centrá 957, , , ,3 Reedukačné centrá 991, ,8 872,4 990,7 937,6 976,9 971,8 982,0 Liečebno-výchovné sanatóriá 914,6 909,0 888, ,3 949,4 926,2 Centrá PpPP 599,4 599,4 Centrá ŠpP 1 087,0 893,6 775,3 714,5 871,8 663,2 873,7 Školské stravovanie Školy v prírode 1 613,0 936, , , ,2 Strediská služieb škole Strediská odbornej praxe 1 004,8 570,9 897,9 780,7 927,7 Školské hospodárstva 2 003, ,5 Spolu 966,2 938,8 941,2 932,4 947,5 931,8 981,2 976,1 954,6 22

23 MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia Školy Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov odborní zamestnanci Tabuľka č.11 Kategória BA TV TC NR ZA BB PO KE Spolu Základné školy 911,6 894,0 898,8 853,4 857,4 924,0 964,4 877,6 890,9 Gymnáziá 999,2 696,4 875,3 844,0 987,9 915,8 855,4 900,3 925,1 SOŠ 1 107,0 885,2 890,0 856,9 835,4 935, ,2 929,6 940,0 Konzervatóriá 1 031, ,9 Stredisko praktického vyučovania Špeciálne základné školy 916,5 908,5 658,2 882, ,9 827,1 958,9 925,6 919,9 Špeciálne gymnáziá 501,1 501,1 Špeciálne SOŠ 955,2 955,2 Praktické školy 763,9 763,9 Odborné učilištia 866,0 944, , ,2 938,5 Materské školy 850,3 780,0 875,4 723,0 784,6 604,0 663,1 786,7 Špeciálne materské školy 686, , ,7 Základné umelecké školy Jazykové školy Školský klub detí 1 013, ,0 Školský klub detí pri ŠŠ Centrá voľného času Školské internáty 766, , ,7 Školské internáty pri ŠŠ 872,7 853,4 812,6 854,0 Diagnostické centrá 899,0 993,9 939,0 Reedukačné centrá 843,2 772,0 927,1 716,9 881,4 974,5 853,7 Liečebno-výchovné sanatóriá 981,3 839,5 801,2 987, ,0 952,5 Centrá PpPP 987,9 963,7 973,9 934, ,1 997, , , ,2 Centrá ŠpP 883,8 938,9 917,0 954,6 994,1 929, , ,8 972,2 Školské stravovanie Školy v prírode Strediská služieb škole Strediská odbornej praxe Školské hospodárstva Spolu 938,7 933,3 937,5 897,1 953,7 955, ,3 996,4 968,2 23

24 MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia Školy Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov nepedagogickí zamestnanci Tabuľkač.12 Kategória BA TV TC NR ZA BB PO KE Spolu Základné školy 620,0 539,6 521,6 518,9 516,2 528,6 555,4 555,7 543,5 Gymnáziá 593,1 526,8 558,8 558,3 509,6 552,5 545,9 558,6 553,3 SOŠ 656,1 596,7 580,0 618,0 631,1 623,6 625,6 596,3 616,3 Konzervatóriá 602,0 613, ,1 554,4 575,7 597,8 624,0 Stredisko praktického vyučovania 507,8 478,8 410,0 480,1 Špeciálne základné školy 651,0 618,6 557,9 540,9 622,8 582,9 744,0 611,0 632,2 Špeciálne gymnáziá 695,3 695,3 Špeciálne SOŠ 577,2 424,4 893,3 651,1 579,1 694,3 643,8 Praktické školy 493,6 435,6 482,0 533,8 614,3 0,0 526,2 0,0 507,0 Odborné učilištia 596,6 575,2 597,2 571,8 629,7 557,5 812,2 562,5 621,6 Materské školy 483,6 461,6 450,9 435,0 438,4 443,0 449,8 465,0 453,8 Špeciálne materské školy 522,2 510,0 434,4 704,4 562,2 554,1 581,6 546,1 Základné umelecké školy 689,6 570,3 576,2 582,5 590,4 549,3 593,2 594,8 597,9 Jazykové školy 597,1 773,1 569,0 575,0 518,1 380,0 579,4 610,3 584,0 Školský klub detí 468,8 453,5 443,9 462,7 465,5 415,6 496,8 562,9 468,8 Školský klub detí pri ŠŠ 451,1 495,7 527,8 517,4 482,0 551,2 611,0 492,4 Centrá voľného času 610,0 593,9 572,8 502,2 546,2 515,5 527,6 570,7 554,7 Školské internáty 603,6 493,4 555,3 497,1 503,5 539,3 528,0 536,1 532,6 Školské internáty pri ŠŠ 539,5 563,7 576,4 543,9 549,0 546,5 587,4 573,9 558,4 Diagnostické centrá 676,2 605,0 713,1 640,8 Reedukačné centrá 601,6 632,2 567,7 593,5 555,8 548,9 556,6 578,5 Liečebno-výchovné sanatóriá 556,7 612,3 559,6 521,3 657,8 587,2 Centrá PpPP 650,3 700,4 620,8 578,1 698,4 635,6 830,2 621,8 681,4 Centrá ŠpP 957,6 612,9 624,4 585,7 681,2 606, ,8 578,3 764,2 Školské stravovanie 528,5 496,0 486,9 473,4 487,8 492,7 497,6 499,7 495,2 Školy v prírode 619,5 245,3 385,3 510,9 676,8 525,4 605,3 Strediská služieb škole 722,2 834,6 695,4 821,2 749,9 Strediská odbornej praxe 614,0 658,8 470,8 619,5 Školské hospodárstva 645,5 823,1 735,0 Spolu 573,9 526,4 512,3 512,2 518,3 524,9 546,6 536,0 532,3 24

25 4. ZAMESTNANOSŤ A PRIEMERNÁ MZDA PODĽA KRAJOV Zamestnanosť a priemernú mzdu podľa krajov a typov zriaďovateľov za rok 2015 uvádzame v: tabuľke č.13 - osobitne za školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie tabuľke č.14 - osobitne za MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ všetkých zriaďovateľov tabuľke č.15 Š a ŠZ financované z RK MŠVVaŠ SR a MV SR, tabuľke č.16 - MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ financované z výnosu DPFO (OK). 25

26 Zamestnanosť a priemerná mzda podľa krajov a typov zriaďovateľov v š k o l á c h Tabuľka č.13 Zriaď. Ukazovateľ BA TV TC NR ZA BB PO KE Spolu K V O C S Spolu 1 118,1 500,0 494,5 607,4 687,6 897, , , ,4 z toho pedagogickí 881,9 401,3 385,6 506,1 535,1 727,0 975,7 900, ,6 odborní 15,7 0,0 1,4 1,6 3,3 2,8 5,6 2,9 33,3 nepedagogickí 220,5 98,7 107,5 99,7 149,2 167,7 215,3 210, ,5 Priemerná mzda 940,4 949,5 947,3 931,3 954,0 926, ,0 987,9 971,6 z toho pedagogickí 1 027, , , , , , , , ,9 odborní 906,5 0,0 809,3 879,0 978,5 884, ,6 973,2 930,4 nepedagogickí 594,7 606,3 593,5 539,3 612,7 576,0 727,9 606,1 615, , , , , , , , , ,1 z toho pedagogickí 1 700, , , , , , , , ,1 odborní 3,6 3,7 4,5 8,1 2,5 3,2 2,4 5,6 33,6 nepedagogickí 603,1 612,6 654,7 740,8 813,6 708,8 861,8 846, ,4 Priemerná mzda 926,4 902,7 915,8 924,4 939,1 910,0 942,3 930,4 925,6 z toho pedagogickí 1 031, , , , , , , , ,2 odborní 1 008,0 800,1 865,1 866,8 902,6 915,9 885,7 882,1 885,6 nepedagogickí 628,7 569,1 569,2 607,1 605,4 614,9 602,2 583,3 597, , , , , , , , , ,0 z toho pedagogickí 2 617, , , , , , , , ,9 odborní 52,4 22,2 27,7 57,5 70,4 43,9 25,1 33,1 332,2 nepedagogickí 709,3 908,1 916, , , , , , ,9 Priemerná mzda 923,6 908,9 905,7 889,8 905,9 897,7 950,2 949,0 919,1 z toho pedagogickí 1 021, , ,1 994, , , , , ,0 odborní 924,4 895,6 899,6 856,3 858,9 929,1 959,6 868,7 892,5 nepedagogickí 561,6 538,2 520,6 517,7 513,9 522,9 556,2 553,0 535,8 775,0 232,1 44,4 553,2 497,7 438,6 923,5 959, ,4 z toho pedagogickí 615,1 181,8 34,5 426,8 383,6 337,6 735,8 746, ,6 odborní 7,3 1,0 0,3 3,8 4,1 1,4 3,5 3,2 24,6 nepedagogickí 152,6 49,3 9,6 122,6 110,0 99,6 184,2 209,4 937,2 Priemerná mzda 909,3 920,0 857,8 861,7 887,7 859,5 905,9 908,4 895,1 z toho pedagogickí 984,0 988,2 943,9 956,9 984,0 934,6 987, ,9 980,8 odborní 959,9 894,3 864,2 809,5 850,8 812,7 907,2 913,9 893,0 nepedagogickí 605,5 669,0 549,5 532,0 553,2 605,9 581,7 564,1 578, ,1 373,5 81,5 254,3 354,8 432,1 476,6 484, ,2 z toho pedagogickí 890,5 308,6 70,2 212,9 297,0 335,3 375,0 397, ,2 odborní 11,5 1,9 0,1 0,3 1,3 1,7 0,7 5,7 23,2 nepedagogickí 248,1 63,0 11,1 41,1 56,5 95,1 100,9 80,8 696,8 Priemerná mzda 1 185,6 842,5 892,8 952,3 867,9 831,7 883,2 887,9 973,4 z toho pedagogickí 1 282,8 886,1 911,7 976,6 915,8 907,3 938,6 929, ,0 odborní 887,8 970,3 831,2 428,8 920,0 880, , ,1 952,3 nepedagogickí 850,8 625,4 774,2 829,7 615,4 564,2 670,2 674,2 723, , , , , , , , , ,1 z toho pedagogickí 6 705, , , , , , , , ,3 odborní 90,7 28,9 34,1 71,1 81,6 52,8 37,3 50,5 447,0 nepedagogickí 1 933, , , , , , , , ,8 Priemerná mzda 959,7 906,7 911,8 903,0 917,5 899,0 953,4 941,8 926,6 z toho pedagogickí 1 056, , , , , , , , ,8 odborní 922,8 888,2 890,7 854,0 865,6 921,4 975,7 895,7 897,9 nepedagogickí 626,9 559,9 545,8 557,1 556,7 562,3 588,5 571,2 571,9 26

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve za III.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve za III. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve za III. štvrťrok 2016 Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve z toho

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky a CVC pôsobiacich na území obce Hôrky v roku 2014 Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky

Více

Plnenie rozpočtu na rok 2013 za základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec

Plnenie rozpočtu na rok 2013 za základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec Plnenie rozpočtu na rok 2013 za základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec V roku 2013 boli v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Více

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 23. 04. 2015 číslo materiálu: 15 Názov materiálu: Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej

Více

Zmeny vo financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v roku 2017

Zmeny vo financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v roku 2017 Zmeny vo financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v roku 2017 1. Súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy Financovanie základných umeleckých škôl,

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014,

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014, Strana 68 Zbierka zákonov č. 10/2014 Čiastka 6 10 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. januára 2014, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti

Více

Správa o hospodárení

Správa o hospodárení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Správa o hospodárení škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie všetkých zriaďovateľov a materských škôl

Více

Program 9: Vzdelávanie

Program 9: Vzdelávanie Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania Rozpočet programu: rok v eurách 2 634 911 2 611 522 2 616 076 Podprogram 9.1: Predškolská výchova Materské

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu. Príloha č. 4

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu. Príloha č. 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu Príloha č. 4 Financovanie originálnych kompetencií v školstve Bratislava, marec 2013 Obsah OBSAH...

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 18/2010 o určení výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Príloha č.1 ZOZNAM ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, KTORÝM MESTO SENEC POSKYTUJE DOTÁCIE

Príloha č.1 ZOZNAM ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, KTORÝM MESTO SENEC POSKYTUJE DOTÁCIE Názov materiálu: Dodatku č. 6 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktorým sa

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Obec Dolné Kočkovce VZN č. 1/2013 počet strán: 6

Obec Dolné Kočkovce VZN č. 1/2013 počet strán: 6 VZN č. 1/2013 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Kočkovce pre rok 2013 VZN nadobúda platnosť dňa: 1.4.2013

Více

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013 Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, Spišské Vlachy. Všeobecne záväzné nariadenie. č. 1 / 2011

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, Spišské Vlachy. Všeobecne záväzné nariadenie. č. 1 / 2011 MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, 053 61 Spišské Vlachy Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1 / 2011 zo dňa 29. 03. 2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Více

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Finančné pásma na nákup potravín Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Legislatíva zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 140 vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z.

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie č. /203 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Mestské zastupiteľstvo Vrútky, v zmysle 4 ods. 3 písm.

Více

OBEC B E N I C E. Spoločný obecný školský úrad Kláštor pod Znievom so sídlom v Beniciach Benice 96, Príbovce ANALÝZA ČINNOSTI

OBEC B E N I C E. Spoločný obecný školský úrad Kláštor pod Znievom so sídlom v Beniciach Benice 96, Príbovce ANALÝZA ČINNOSTI 1 OBEC B E N I C E Spoločný obecný školský úrad Kláštor pod Znievom so sídlom v Beniciach Benice 96, 038 42 Príbovce ANALÝZA ČINNOSTI SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU za školský rok 2012 / 1. Rozbor

Více

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Mestské zastupiteľstvo Vrútky, v zmysle 4 ods. 3 písm. h)

Více

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009,

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009, 422/2009 Z. z. NARADENE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov Vláda Slovenskej republiky

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy.

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Materiál slúži ako pomôcka pre aplikačnú prax. Kvalifikačné predpoklady,

Více

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Návrh ZÁKON z................ 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro Národná rada Slovenskej

Více

ODPOVEDE NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

ODPOVEDE NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY ODPOVEDE NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY 1. Sme základná škola s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou podľa zriaďovacej listiny je aj ŠKD a školská jedáleň. Kto vypĺňa Formulár za ŠKD a ŠJ? Škola s právnou subjektivitou

Více

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012 N á v r h Obec Valaská Belá Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č..../2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 19. 7. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 9.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 217 ZÁKON z 15. júna 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Více

OBEC Krásna Ves zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom Obecný úrad, Krásna Ves 142

OBEC Krásna Ves zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom Obecný úrad, Krásna Ves 142 Bod č. 4 na rokovanie obecného zastupiteľstva Kontrola plnenia uznesení OZ Ing. Jana Kubicová HK obce Ing. Jana Kubicová berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predloženú Ing.

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN 6/2015 MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Výtlačok číslo: Návrh tohto nariadenia/vzn: Vyvesené na úradnej tabuli mesta: 27.11.2015 Zverejnené na internetovej adrese mesta: 27.11.2015

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 29.10.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 422 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Ing. Darina Keselyová hlavný kontrolór mesta Nitry Číslo materiálu: 1668/2014 Názov materiálu: Spracovateľ: Napísala: Návrh

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Více

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA ROK 2017

Více

MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č.

MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Strana 1 z 6 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Strana 2 z 6 1. Účel Interná smernica upravuje vzťah základných škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Prievidza k svojmu zriaďovateľovi v oblasti

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Všeobecne záväzné nariadenie č. /2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky

Všeobecne záväzné nariadenie č. /2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Všeobecne záväzné nariadenie č. /2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Mestské zastupiteľstvo Vrútky, v zmysle 4 ods. 3 písm. h) a

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb, Vajnorská 1, Bratislava, Štatistika za rok 2015

SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb, Vajnorská 1, Bratislava, Štatistika za rok 2015 SUMÁR Slovenská republika: Zamestnanci a mzdy v zdravotníctve (výkon práce vo verejnom záujme) 2015 7 160 1 357 2 323 2 395 2 sestra 16 682 651 990 997 3 pôrodná asistentka 889 636 934 938 4 zdravotnícky

Více

VZN (číslo nariadenia) Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum vydania VZN

VZN (číslo nariadenia) Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum vydania VZN 14/2008 VZN č. 14/2008 o zavedení a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu 15/2008 VZN č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Mierové námestie č. 8, Senec

Mierové námestie č. 8, Senec M E S T O S E N E C Mierové námestie č. 8, 903 01 Názov normy: Dodatok č. 7 k VZN Mesta č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa

Více

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROKY

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROKY MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 09.04.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 32 Z Á K O N zo 4. februára 2015, ktorým

Více

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci Starostka obce Klenovec na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky V y h o d n o t e n i e experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií Gestorský útvar:

Více

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA VŠEOBECNÉ KRITÉRIA NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA NA

Více

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Mgr. Helena Játiová riaditeľ Vyvesené : Zvesené : Dôvodová správa Uznesením č. 234/2012 zo dňa 13.12.2012

Více

Plán inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie

Plán inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA kancelária hlavného školského inšpektora Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4 Plán inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie na školský rok 2013/2014 Bratislava 15. 08. 2013

Více

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom

Více

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROK 2017 V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami na rok 2017 zmluvné strany štát zastúpený v

Více

Zákon č. 61/2015 Z. z.

Zákon č. 61/2015 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov č. 61/2015 Z. z. účinná od 1. 9. 2015 - so zameraním na podporu odborného vzdelávania a prípravy žiakov a špeciálne tzv. duálneho vzdelávania za produktívnu prácu pri praktickom

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Dôvodová správa k návrhu VZN č. 167/2015 pre rok 2016

Dôvodová správa k návrhu VZN č. 167/2015 pre rok 2016 Dôvodová správa k návrhu VZN č. 167/2015 pre rok 2016 1./ Podľa 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2008 Vyhlásené: 30.12.2008 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 630 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

O B E C V E Ľ K Á L O M N I C A. Platový poriadok zamestnancov OcÚ Veľká Lomnica

O B E C V E Ľ K Á L O M N I C A. Platový poriadok zamestnancov OcÚ Veľká Lomnica O B E C V E Ľ K Á L O M N I C A Platový poriadok zamestnancov OcÚ Veľká Lomnica Starosta Obce Veľká Lomnica SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona NR SR č. 311/21

Více

Metodický pokyn. Škol (MŠVVŠ SR) 17-01

Metodický pokyn. Škol (MŠVVŠ SR) 17-01 Metodický pokyn pre vyplňovanie štatistického výkazu o zariadení školského stravovania Škol (MŠVVŠ SR) 17-01 určeného pre automatizované spracovanie (Pre vykazujúce jednotky a odbory školstva okresných

Více

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a 3 3 2 2 9 4 5 0 1 K O M Á R N O VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO

Více

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ :

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ : OBEC Lovča, Geromettova 95 966 21 LOVČA IČO : 00320820 DIČ : 2020529709 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2014 Obec Lovča má k 31.12.2014 675 obyvateľov. Na čele obce je starosta Ondrej Bahno. Zástupca

Více

vydáva Prvá časť 1 Základné ustanovenia

vydáva Prvá časť 1 Základné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2014 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených

Více

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKA OSADA NA ROK 2011 A K NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU OBCE NA ROKY

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKA OSADA NA ROK 2011 A K NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU OBCE NA ROKY STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKA OSADA NA ROK 2011 A K NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU OBCE NA ROKY 2011-2013 Stanovisko je spracované v zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č.

Více

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu a) sledovanie nadčasov všeobecne za celú firmu alebo osobitne u každého zamestnanca V menu Firma Nastavenia na karte Upozornenia je možné hromadne

Více

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Riadny termín 15. apríl 2015 Náhradný termín 21. apríl 2015 Administrované testy Test z matematiky

Více

študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. 2. Zdroje údajov

študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. 2. Zdroje údajov Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce 1. Úvod Zoznam

Více

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) a v súlade

Více

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 162/2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 162/2015 Mesto Bardejov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak primátor

Více

Rek zákony 597/2003 Z.z. 597/2003 Z.z. ZÁKON

Rek zákony 597/2003 Z.z. 597/2003 Z.z. ZÁKON Rek zákony 597/2003 Z.z. (o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 31.12.2003 Účinnosť od: 1.1.2007 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 243/2003

Více

Bod č. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Bod č. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Bod č. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Materiál na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 11. decembra 2015 Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2008-RI z 18. augusta 2008 k vykonaniu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

Výkaz o strednej škole

Výkaz o strednej škole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Registrované ŠÚ SR č. Vk. 332/2014 z 12. 12. 2013 V rámci Programu štátnych štatist. zisťovaní schváleného na roky 2012-2014. Ochranu dôverných údajov upravuje

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov

Více

MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór mesta Nitry Číslo materiálu: 278/2015 Názov materiálu: Správa o výsledku následnej

Více

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA A. Typ poistenia Cestovné poistenie pre opakované cesty Územná platnosť poistenia Európa alebo Svet PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

METODICKÝ POKYN pre vyplňovanie výkazu o materskej škole. Škol (MŠVVŠ SR) 1-01

METODICKÝ POKYN pre vyplňovanie výkazu o materskej škole. Škol (MŠVVŠ SR) 1-01 METODICKÝ POKYN pre vyplňovanie výkazu o materskej škole Škol (MŠVVŠ SR) 1-01 určeného pre automatizované spracovanie (Pre vykazujúce jednotky a odbory školstva okresných úradov v sídle kraja) účinnosť

Více

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad realizovanú v rámci národného projektu Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5 podľa 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; aktualizované august 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; aktualizované august 2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; aktualizované august 2017 Príručka k zberu údajov a metodický pokyn na vypĺňanie štatistického výkazu o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských

Více