Mgr. Jana Zierhutová. Rozdílový kurz Teorie a metody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Jana Zierhutová. Rozdílový kurz Teorie a metody"

Transkript

1 Systémov mové pojetí lní práce Mgr. Jana Zierhutová

2 Úvod Systemický přístup je současným trendem nejen v lní práci, ale i v psychoterapii, psychologii, pedagogice, sociologii, apod. Formoval se od poloviny 20. stol. (systemick( systemická rodinná terapie) Přínos: ucelený a vědecky v podložený pohled na člověka

3 Úvod Teze: lní pracovník k (pozorovatel) je součást stí procesu pozorování a ovlivňuje tak jeho výsledky Neexistuje objektivní poznání Rozhodující úlohu hraje jazyk (doména) ve které si vytváříme (konstruujeme) naše e verze světa Konstruktivismus

4 Úvod Každý člověk k je plně zodpovědný dný za to, jaký svět vytváří Každý člověk k potřebuje ostatní lidi (a jejich světy) pro upevnění vlastního světa Potřeba reflexe vlastního jednání (objektivní realita není zdrojem jistoty, správn vného výkladu událost lostí a jevů)

5 Úvod Systémový přístup p je spojován n s rodinnou terapií soubor prvků ve vzájemných vztazích a ve vzájemn jemném m působenp sobení aplikace na rodinu Rodina se skládá ze subsystémů otázka hranic: ideáln lně pevné a flexibilní ST se zaměř ěřuje na identifikaci a řešení rodinných otázek nebo procesů,, které způsobily vznik symptomu.

6 Základní metodologické principy 1) lní pracovník - aktivní spolutvůrce 2) lní pracovník posouzení dané situace klienta s ohledem na následujn sledující charakteristiky míra osobní angažovanosti vstupní pozice pracovníka, co klient od pracovníka očeko ekává

7 Základní metodologické principy Širší souvislosti případup padu Rozlišen ení zadavatele zakázky, zky, posuzovatele kvality služeb a příjemcep Rozdíl l mezi zadavatelem a příjemcemp Zakázka imperativní,, konzultativní

8 Základní postupy I) Nabízen zení spolupráce řekni mi, v čem ti mohu být prospěšný ný - spolupráce lního pracovníka a klienta - vytvořen ení kontraktu cíle, kroky, kritéria ria

9 Základní postupy II) PřebP ebírání starosti Podle názoru n určit ité osoby (tvé matky, kolegy, soudce, apod.) potřebuje ebuješ to a to změnit. MůžM ůžeme na tom pracovat? Klient můžm ůže e přijmout p nebo odmítnout Kritéria: ria: reflexe vlastní volby, transparentnost a užitek Krátkodobost Efektivita: snaha o využit ití všech dostupných zdrojů

10 Zásady systemické terapie 1) uspořádání terapeutické situace Setkání je proces, který usnadňuje uje možnost změny Změna nastává spíš íše e mezi setkáními není důležitá velkáčetnost etnost setkání,, doporučuj ují se delší odstupy mezi setkáními (celkem asi 10 setkání) Terapeutický tým, používá se jednocestné zrcadlo

11 Zásady systemické terapie 2) Vytvářen ení systemických hypotéz H by měla m zahrnovat všechny v podstatné vztahové kvality systému jako celku H by měla m být brána v širším m kontextu tj. zohlednit životní a kulturní situaci rodiny, apod. H vychází ze zkušenosti pracovníka a z konkrétn tních informací,, které se rodiny týkají

12 Zásady systemické terapie H se v průběhu terapie neustále měním Klient si vytváří H o svém m problému i o terapeutickém m vztahu H je prostředek k uvedení terapie do pohybu Práce na H je známkou toho, že e terapie probíhá

13 Zásady systemické terapie 3) úloha jazyka v terapii Dialog? K přemýp emýšlení,, zkoumání situace, hledání nových významů Otázky cirkulárn rní Dotazování se zaměř ěřuje na: Systémy přesvp esvědčení v rodině Činnosti a chování a jejich interpretace podle přesvědčení Vztahy mezi členy rodiny

14 Zásady systemické terapie 4) UžíváníU terapeutické intervence - cílená intervence k rozrušen ení stávaj vajících ch patologických vzorců chování 5) Postavení terapeuta v procesu terapie - neutralita - neexpertní pozice

15 Systemický přístup Shrnutí Sociáln lní pracovník k je součást stí procesu změny Změna se většinou v děje d mezi setkáními Při i rodinné terapii Základní postupy: nabízen zení spolupráce a přebp ebírání starosti

16 Systemický přístup Shrnutí Techniky zahrnují přeformulování hranic, ustanovení a vytvořen ení hranic nových Jasné definování rolí a zodpovědnosti dnosti každého člena rodiny Přímá komunikace (neodpovídat dat za ostatní), úkoly Zpětn tná vazba

17 Přístup orientovaný na úkoly Vznikl přímo p v rámci r lní práce Snaží se poskytnout systematický rámec r pro zvládání různých praktických problémů Malý úspěch rozvíjí sebedůvěru a sebeúctu Lidé se více v angažuj ují v těch t aktivitách, které si sami zvolili

18 Přístup orientovaný na úkoly Základní rysy Partnerství: : aktivita klienta Posilování: : silných stránek klienta Spíš íše e pomáhat než léčit Snaha ovlivnit problémy na individuáln lní úrovni

19 Přístup orientovaný na úkoly Používá se při p řešení problémových oblastí interpersonáln lní konflikty neuspokojení ze lních vztahů problémy s formáln lními organizacemi potíže e při p i naplňov ování rolí problémy vznikající v souvislosti se lními změnami reaktivní emocionáln lní úzkost neadekvátn tní zdroje potíže e s chováním

20 Přístup orientovaný na úkoly Realizace: 1. přípravap prava 2. explorace problému 3. formulace a dohoda o cílechc 4. formulace a plnění úkolů 5. ukončen ení 6. evaluace

21 1. přípravap prava Přístup orientovaný na úkoly Zaměř ěřena na ověř ěření legitimity intervence Přímá žádost klienta - ano Žádost někoho n z klientova okolí ne, když klient nechce spolupracovat Rozhodnutí soudu ne, když klient nechce spolupracovat jasné vymezení zvyšuje šanci na úspěch

22 2. explorace problému Přístup orientovaný na úkoly Vyjasnění klientových zájmz jmů,, problémů Předefinování problémů Seřazen azení podle významu Techniky: - aktivní naslouchání,, povzbuzování,, přátelskp telská atmosféra, přehled p tématt

23 Přístup orientovaný na úkoly Jaké mohou nastat problémy: Klient se přílip liš zabývá detaily problém m vytvořit celistvý pohled na situaci Nesouvislost líčenl ení problému Sociáln lní pracovník k definuje problém, o kterém m se klient nezmínil nil

24 Přístup orientovaný na úkoly Vytvořen ení přehledu témat t seřazen azení témat sběr r informací možné problémy: Příliš mnoho potíží Transformace problému Nekonkrétnost problému Uchování informací

25 Seřazen azení problémů Přístup orientovaný na úkoly Které problémy klienta nejvíce zatěž ěžují? Které problémy by v případp padě neřešen ení měly pro klienta nejtěž ěžší dopady? Které problémy by po vyřešen ení měly pro klienta nejlepší důsledky? Které problémy mají pro klienta největší význam? Které problémy lze řešit s menší ším m nasazením m energie? Které problémy jsou v podstatě neřešiteln itelné?

26 Přístup orientovaný na úkoly 3. dohoda o cílechc Čeho chce klient dosáhnout? Předpokládá shodu klienta a lního pracovníka Respekt preference klienta Nejlepší cíl l je takový, který si zvolil klient sáms Realističnost změny Zvolený cíl c l by neměl l nikoho jiného poškozovat

27 Přístup orientovaný na úkoly Dohodnutí cílů Stanovení do kdy budou dosaženy Kritéria ria pro ověř ěření,, jak jsou cíle c naplňov ovány Podoba smlouvy - kontraktu

28 Přístup orientovaný na úkoly Smlouva kontrakt Kdo Udělá co Do kdy Za jakých podmínek

29 Přístup orientovaný na úkoly Proveditelnost Realističnost Technika: motivace klienta

30 Přístup orientovaný na úkoly 4. formulace a plnění úkolů Podpora motivace klienta k plnění úkolů Seznam již splněných ných úkolů?úspěšnosti

31 Přístup orientovaný na úkoly 5. ukončen ení intervence Příprava klienta na blížící se konec intervence Rozhovor o efektu práce, o způsobu, jak klient zvládá problémov mové situace, povzbuzení klienta do budoucnosti

32 Přístup orientovaný na úkoly Možné problémy: Klient nechce kontakt ukončit nejistota závislost Nesplnění dohodnutého cílec

33 Přístup orientovaný na úkoly 6. Evaluace Zhodnocení intervence

34 Shrnutí Přístup orientovaný na úkoly Systematický rámec r pro zvládání různých problémů Široké spektrum použit ití Vlastní aktivita klienta Posilování silných stránek klienta Malý úspěch větší motivace další úspěch Realizace v 6 krocích ch

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P -

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - závěrečná zpráva z výzkumu na téma: Výchova k dobrovolnictví mentoring Mgr. Tereza Brumovská, M.Sc. Mgr. Gabriela Málková,

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI

VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Detlef Baum Alice Gojová (eds.) Ostrava 2014 Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Fakulta sociálních

Více

Metodická příručka pro zjišťování potřeb zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodická příručka pro zjišťování potřeb zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodická příručka pro zjišťování potřeb zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí TD010220 - Návrh informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Autorský tým: Milada Horáková, Pavel Bareš, Danica

Více