Generálny štáb ozbrojených síl SR Výtlačok č. : 1 Kancelária náčelníka GŠ OS SR_ Počet listov : 5 Č. : KaNGŠ -83-1/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Generálny štáb ozbrojených síl SR Výtlačok č. : 1 Kancelária náčelníka GŠ OS SR_ Počet listov : 5 Č. : KaNGŠ -83-1/2012"

Transkript

1 Generálny štáb ozbrojených síl SR Výtlačok č. : 1 Kancelária náčelníka GŠ OS SR_ Počet listov : 5 Č. : KaNGŠ -83-1/2012 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou, podľa 102 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb 1) Identifikácia verejného obstarávateľa : Názov : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Generálny štáb OS SR, Kancelária náčelníka Generálneho štábu OS SR Sídlo : Kutuzovova 8, Bratislava Zastúpený : plukovník Ing. Igor JANČOVIČ náčelník KaNGŠ Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava, Číslo účtu : /8180 IČO : /00166 Kontaktná osoba: nrtm. Martin HALUSKA Telefón : Fax: ) Predmet zákazky: Vecný dar ) Miesto dodania tovaru : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Generálny štáb OS SR, Kutuzovová 8, Bratislava - kancelária náčelníka Generálneho štábu OS SR 4) Typ zmluvy : objednávka na dodanie tovaru 5) Lehota dodania : do 12. novembra ) Predloženie ponuky : Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi: adresa verejného obstarávateľa adresa súťažiteľa (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), označenie Zákazka s nízkou hodnotou neotvárať, heslo Vecný dar 2012 Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: Poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Generálny štáb OS SR, Kutuzovová 8, Bratislava - Kancelária náčelníka Generálneho štábu OS SR osobne: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Generálny štáb OS SR, Kutuzovová 8, Bratislava - Kancelária náčelníka Generálneho štábu OS SR, budova č. LI, poschodie 3, miestnosť č Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 2. novembra 2012 do hod.

2 Otváranie ponúk sa uskutoční: 2. novembra 2012 o hod. na adrese: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Generálny štáb OS SR Kancelária náčelníka Generálneho štábu OS SR Kutuzovová 8, Bratislava budova č. LI poschodie 3 7) Podmienky účasti Uchádzačovi, ktorý predloží víťaznú ponuku bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma s tým, že uzatvorenie objednávky je viazané na splnenie podmienky predloženia originálneho dokladu o oprávnení podnikať s predmetom zákazky nie starším ako 3 mesiace ( pri overenej fotokópii originálu nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace) 8) Požadované obchodné podmienky dodania služby a) Cenová ponuka je platná do a sú v nej zahrnuté všetky náklady uchádzača, vrátane nákladov dopravných; b) Tovar bude objednávaný vyhlasovateľom podľa jeho potrieb, na základe písomnej objednávky; c) Objednaný tovar doručiť do 5 pracovných dní od obdržania písomnej objednávky a prepravovať ho v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru; d) Objednaný tovar doručiť na adresu: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Generálny štáb OS SR, Kancelária náčelníka Generálneho štábu OS SR, Kutuzovová 8, Bratislava. e) Ku písomnej objednávke pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru; f) Na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok; g) Na tovar dodaný na základe písomnej objednávky bude vystavená samostatná faktúra h) Faktúry zasielať na adresu: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Generálny štáb OS SR, Kancelária náčelníka Generálneho štábu OS SR, Kutuzovova 8, Bratislava a) splatnosť faktúr 30 dní, b) prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho, i) záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií podľa platných právnych noriem; 9) Obsah ponuky a) Cenová ponuka; b) Technické parametre + farebné grafické zobrazenie ponúkaného tovaru; c) Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru uvedenými vo Výzve, č. KaNGŠ-83-1/2012. Prehlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača; 10) Požiadavky na predloženie cenovej ponuky Ponuka musí byť predložená na druhy tovaru uvedeného v podklade pre vypracovanie cenovej ponuky. 11) Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia a.) Kvalita a prevedenie ponúkaného tovaru b.) Celková cena (vrátane DPH)

3 12) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: - Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní. - Vo veciach technických zákazky, k špecifikáciám, informácie podáva : nadrotmajster Martin HALUSKA kancelária NGŠ OS SR, osobné oddelenie 0960/ Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu; - Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 13) Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou nebola predložená ani jedna ponuka; ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy; ani jedna z predložených ponúk nevyhovie požiadavkám verejného obstarávateľa; zmenili sa okolnosti, za ktorých bol výzva zverejnená; V Bratislave dňa. októbra 2012 plukovník Ing. Igor JANČOVIČ náčelník KaNGŠ

4 Cenová ponuka k VÝZVE : č. KaNGŠ -83-1/2012 predmet zákazky: Vecný dar 2012 Uchádzač : Adresa, sídlo : Štatutárny zástupca : IČO : IČ DPH : Bankové spojenie : Číslo účtu : P.č. Názov tovaru Počet kusov 1. Luxusne plniace pero I Luxusne plniace pero II Luxusne plniace pero III Luxusná koženná aktovka 6 5. Hodinky Pánske / UNISEX / Švajčiarske Hodinky Hodinky Dámske /UNISEX / Švajčiarske Hodinky 5 Celková cena s DPH ( súčet riadkov 1 až 6 ) Cena za kus s DPH Cena spolu s DPH Špecifikácia: 1.) Luxusne plniace pero I.: Prémiové /darčekové/, atramentové acrylové pero s kovovými pozlátenými doplnkami a pozláteným hrotom / 22Karat / 2.) Luxusne plniace pero II.: Prémiové /darčekové/, atramentové acrylové pero s kovovými doplnkami striebrom a nikel - paladiovou vrstvou. 3.) Luxusne plniace pero III.: Prémiové /darčekové/, atramentové kovové celo pozlátené pero s gravírovaným vzorom po celom tele a pozláteným hrotom / 22Karat / 4.) Luxusná kožená aktovka: bravčová koža - d -38 cm, v -29 cm, š -11cm vnútro zips vrecka na vizitky,pera a mobil.

5 5.) Hodinky 1: Pánske / UNISEX / Švajčiarske Hodinky Reprezentatívne značkové pánske švajčiarske náramkové hodinky Ciferník ručičkový, dátumovka, modrý podklad Ručičky - luminiscenčné Puzdro nerezová oceľ (kvalitné puzdro, ktoré nepodlieha korózii a nevyvolávajú alergické reakcie) vodotesnosť 100m Remienok nerezová oceľ sklo minerálne pohon Batériový strojček Švajčiarsky priemer od 38 do 40 mm 6.) Hodinky 2: Dámske /UNISEX / Švajčiarske Hodinky Reprezentatívne značkové dámske švajčiarske náramkové hodinky Ciferník ručičkový, modrý podklad Ručičky - luminiscenčné Puzdro nerezová oceľ (kvalitné puzdro, ktoré nepodlieha korózii a nevyvolávajú alergické reakcie) vodotesnosť 100m Remienok nerezová oceľ sklo minerálne pohon Batériový strojček Švajčiarsky priemer do 30 mm Vzor: venuje náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky Logo: Odtlačok pečiatky, meno priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK Kartotéky Skříně Šatníky Dílenský nábytek Školní nábytek Trezory Regály Stolové kontejnery Kancelářský nábytek Žebříky a schůdky Manipulační technika Odpadové hospodářství a další ke každému nákupu nad

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výměna dveří - objekt Angelovova

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výměna dveří - objekt Angelovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky zakázky Výměna dveří - objekt Angelovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výměna dveří objekt Angelovova Zadavatel: Základní škola a mateřská škola ANGEL

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3 Zadávací podmínky Označení Zadavatel Název žadatele: Právní forma: výběrové řízení na dodavatele filtrů IČ: 46979697 DIČ: Sídlo: Kontaktní osoba Jméno: Adam Příjmení: Email: Společnost s ručením omezeným.

Více

Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů

Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů Zadavatel NÁZEV: Ministerstvo práce a sociálních věcí SÍDLO: Na Poříčním Právu 1, Praha 2 IČ: 00551023 ZASTOUPENÝ: Mgr. Martin Žárský

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 20.4.2012. Česká republika Ministerstvo obrany. Zálepky terčů. Zálepky terčů 1 / 6

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 20.4.2012. Česká republika Ministerstvo obrany. Zálepky terčů. Zálepky terčů 1 / 6 Česká republika Ministerstvo obrany Zálepky terčů Zálepky terčů 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob evidence: Decentrální

Více

Obecné zadání: Zadavatelem zakázky je: IQ Roma servis, o. s. Cejl 49, Brno 602 00 IČ: 65341511 Poštovní adresa: Hybešova 41, Brno 602 00

Obecné zadání: Zadavatelem zakázky je: IQ Roma servis, o. s. Cejl 49, Brno 602 00 IČ: 65341511 Poštovní adresa: Hybešova 41, Brno 602 00 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na výrobu propagačních předmětů pro realizaci projektu Iniciativy společenství Equal: IQ servis systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce Obecné zadání: IQ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky 3VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: IT/889/11 VYŘIZUJE: Ing. Aleš Tuček, CSc. TEL.: +420 377195565 FAX: +420 377195208 MOB: +420 724572558 E-MAIL: ales.tucek@plzensky-kraj.cz

Více

Přímé vyřízení opravy

Přímé vyřízení opravy Pickup Service Přímé vyřízení opravy Bosch Service Center PT 1 Přímé vyřízení opravy Základní informace o službě On-line vytvoření formuláře objednávky opravy v Bosch Service Center PT. On-line vytvoření

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa.

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa. Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa.cz Č.j 1084/2015 V Lysé nad Labem 16.9.2015 Vyřizuje : Blažek

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč Ceník reklamního potisku tampoprintem méně než 100 ks paušál 380 Kč + 280,00 Kč 100-199 ks 3,80 Kč + 2,80 Kč 200-299 ks 3,20 Kč + 2,20 Kč 300-499 ks 2,80 Kč + 2,00 Kč 500-999 ks 2,50 Kč + 1,80 Kč 1 000-1

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m Praha Zbraslav dne 4. 5. 2015 VÝZVA k podání nabídky dle ustanovení 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Živičářské práce běžné údržby komunikací

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OSTRAVA VELKOOBCHOD a MALOOBCHOD 28. října 254 709 00 Ostrava 9 tel.: +420 596 626 509 fax: +420 596 626 519 ostrava@gme.cz

OSTRAVA VELKOOBCHOD a MALOOBCHOD 28. října 254 709 00 Ostrava 9 tel.: +420 596 626 509 fax: +420 596 626 519 ostrava@gme.cz U objednávek nad 5 000, Kè je poštovné a balné zdarma! PRAHA VELKOOBCHOD Karlínské nám. 6 186 00 Praha 8 tel.: +420 224 812 606 fax: +420 222 321 194 gsm: +420 603 468 343 Velkoobchod 8.00 15.30 OSTRAVA

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V Praze dne 15. 11. 2012 c.j.: FZU/THS -774/2012 výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na verejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Poskytování podpory

Více

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Národní

Více

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Technické sítě Brno, akciová společnost Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je uzavření úvěrové smlouvy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 002/2013 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha 2 IČ:

Více

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Dvě stě třicet slov úvodem Cílem předloženého textu je poskytnout stručnou analýzu

Více

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 Výzva k podání nabídky na Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 pro projekt Modernizace a změna užívání dílen na víceúčelový

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu ve Skotsku. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké)

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké) PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Datum narození:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... Kouříte? Držíte dietu? Jíte všechno maso? ANO / NE ANO / NE (v případě, že ano

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost FreeClaim.eu, s. r. o., se sídlem Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 48

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

printing Profil firmy ExpressPrinting ExpressPrinting Projects spol. s r.o. Botanická 606/24 602 00 Brno

printing Profil firmy ExpressPrinting ExpressPrinting Projects spol. s r.o. Botanická 606/24 602 00 Brno Projects spol. s r.o. Botanická 606/24 602 00 Brno www.express.cz info@express.cz ust in T ime! Identifikační údaje Management Názov firmy Projects spol. s.r.o. - Rok založenia: 2006 IČO: 29209234 IČ DPH:

Více

Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice Zadavatel: Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810 tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle,,pravidel pro zadávání veřejných

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing.

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění občerstvení (cateringu) na akce pořádané v rámci programu CIP EQUAL. Zadavatel (zadavatelé): 1. Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Na poříčním

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009 6. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 1 1. Kdo je vlastně pořadatel? AVE sběrné suroviny a.s. Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3. Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.00/25096 Název zakázky: Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení

Více

Odvoz a likvidace odpadu v roce 2012

Odvoz a likvidace odpadu v roce 2012 Česká republika Ministerstvo obrany Odvoz a likvidace odpadu v roce 2012 Odvoz a likvidace odpadu v roce 2012 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá smlouva Nákup x odprodej:

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Stavební úpravy v objektu Vysokomýtská 1206, Choceň Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Prodávající Všeobecné obchodní podmínky Kupující GPT, s. r. o. Velkoobchodní prodej Antala Staška 1075 Praha 4, 140 00 Telefon: 241 440 422 Fax: 241 443 926 E-mail:gastro@gpt.cz IČO: 27123120 DIČ: CZ27123120

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem MŠ Štolcova 21 Stavební úpravy a přístavba schodiště 1.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Vranovská 45, Brno 614 00. Mgr. Katarína Klamková statutární zástupkyně Tel: 608 820 637 E-mail: katarina.klamkova@iqrs.cz

Vranovská 45, Brno 614 00. Mgr. Katarína Klamková statutární zástupkyně Tel: 608 820 637 E-mail: katarina.klamkova@iqrs.cz Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - dodávka návrhu a výroby audiovizuálních spotů projektu Roma MATRIX (č. JUST/2012/FRAC/AG/2624), který je realizován s finanční podporou z programu

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

LOVEMUSIC PRODUCTION Ceník a příklady kalkulace

LOVEMUSIC PRODUCTION Ceník a příklady kalkulace LOVEMUSIC PRODUCTION Ceník a příklady kalkulace PLÁTĚNÉ TAŠKY Ceník Barvy tašek Rozměr tisku do 35 x 25 cm white Množství Jedna barva tisku Dvě barvy tisku Tři barvy tisku Čtyři barvy tisku burgundy 50

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: MĚSTO ROUSÍNOV SUŠILOVO NÁMĚSTÍ 84/56, 683 01 ROUSÍNOV IČ:00292281 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Ke zjednodušenému

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 2 0 1 3 2 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JIHLAVĚ JIHLAVA Statutární město Jihlava má 53 000 obyvatel a rozkládá se na 58 km 2. V městské hromadné dopravě je

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: ČSAD Havířov a.s. Havířov-Podlesí, Těšínská 1297/2b, PSČ 736 01 IČ: 451 92 081 Veřejná zakázka: Dodávka autobusů pro ČSAD Havířov a.s. v letech 2015-2016 otevřené zadávací řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.16/02.0051

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Tisk testových sešitů, záznamových archů a doprovodných materiálů

Tisk testových sešitů, záznamových archů a doprovodných materiálů Zadavatel: Ústav pro informace ve vzdělávání divize Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) se sídlem Senovážné náměstí 26, 110 00 Praha 1, IČ-613 84 020 zastoupený: RNDr. Pavlou Zieleniecovou,

Více

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS Struktura, forma a obsah průkazné dokumentace pro vybraná technologická zařízení

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku, pro zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg Sladká reklama Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg 90411.B 1 barva 341,60 316,40 294,00 273,00

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více