ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ"

Transkript

1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP /2010/OOP/VI/EIA/705-2/Lin Bc. Linda/ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen zákon) Název: Areál SAPARIA a.s. - změna užívání bývalého Drůbežářského závodu Xaverov, k. ú. Libuš, k. ú. Kunratice Zařazení záměru dle zákona: Bod 10.6, kategorie II, příloha č. 1 Umístění: kraj: Hlavní město Praha městská část: Praha-Libuš Praha-Kunratice obec: hlavní město Praha katastrální území: Libuš Kunratice Oznamovatel: SAPARIA a.s., Libušská 319, Praha 4, IČ: Charakter a kapacita záměru: Záměrem je změna užívání stávajících objektů v areálu bývalých Drůbežářských závodů XAVEROV na převážně prodejní sklady. Areál je spolu se sousedním areálem SAPA součástí komplexu spol. Saparia a.s. Areál XAVEROV je již v částečném provozu. Objekty v areálu slouží/budou sloužit jako velkoobchodní prodejní sklady spotřebního zboží. Kromě prodejních skladů je/bude v areálu provozována administrativní budova a tiskárna spol. Print Design & Production s.r.o. Výhledově se počítá s provozem stravovacího zařízení. Změna užívání se týká objektů A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B10, B13, B18, B22, B23, B26, ZS1, ZS2 a ZS3. Pro napojení areálu na komunikační síť budou využity stávající areálové komunikace. Doprava v klidu je řešena na stávajících povrchových parkovištích (469 parkovacích míst), která budou doplněna o dalších 90 parkovacích stání. Celkem bude doprava v klidu řešena 559 parkovacími stáními. Rozloha areálu je 7,03 ha, z toho zastavěná plocha činí m 2, komunikace a zpevněné plochy m 2.

2 2/11 S-MHMP /2010/OOP/VI/EIA/705-2/Lin Zjišťovací řízení: Při zjišťovacím řízení u záměrů ve smyslu 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) se zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude posuzován podle zákona. Používají se přitom kritéria, která jsou stanovena v příloze č. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí. Při určování, zda záměr má významné vlivy, dále příslušný úřad přihlíží k okolnosti, zda záměr svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u záměrů příslušného druhu kategorie II v příloze č. 1 k zákonu a dále k obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků. Oznámení záměru (únor 2010) bylo zpracováno podle přílohy č. 3 zákona Ing. Josefem Tomáškem, CSc.,držitelem autorizace dle zákona. Zpracovatel oznámení hodnotí záměr jako akceptovatelný. Míru ovlivnění dotčeného životního prostředí a obyvatelstva hodnotí jako nízkou, bez zásadních a významných negativních vlivů. Podle příslušného orgánu ochrany přírody předložený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti. K předloženému oznámení se v průběhu zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty: hlavní město Praha (vyjádření č.j. MHMP /2010 ze dne ), městská část Praha-Kunratice (vyjádření č.j. MČ P-KU 00746/2010 ze dne ), městská část Praha-Libuš (usnesení rady č. 82/2010 ze dne ), Hygienická stanice hlavního města Prahy (vyjádření č.j. J.HK/887/42523/10 ze dne ), Česká inspekce životního prostředí (vyjádření č.j. ČIŽP/41/IPP/ /10/PKJ ze dne ), odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (vyjádření SZn. S-MHMP /2010/1/OOP/VI ze dne ). Podstata jednotlivých vyjádření je shrnuta v následujícím textu. Hlavní město Praha (HMP) má k předloženému oznámení následující připomínky. Z hlediska urbanistické koncepce a funkčních systémů HMP uvádí, že předmětný záměr je situován dle platného územního plánu ve funkční ploše VN - nerušící výroby a služeb, ve které jsou sklady povoleny, pokud nenarušují svým provozem užívání staveb v okolí. V konceptu nového ÚPn je funkční využití zařazeno do základního typu území jako obytné s plochami smíšenými SM, kde je skladové hospodářství vyloučeno. Z akustického hlediska HMP doporučuje provést kalibrační měření hluku v dané lokalitě a navýšení po zprovoznění záměru prezentovat jako přírůstky ekvivalentních hladin před zprovozněním záměru na všech vybraných výpočtových bodech. Z hlediska ochrany ovzduší HMP uvádí, že zdrojem emisí do ovzduší bude podle předložené rozptylové studie plynové vytápění a dopravní obsluha celého areálu. Dalším zdrojem emisí je stávající tiskárna, kde se provoz předloženým záměrem nemění. Imisní situace v daném území je vyhodnocena podle výsledků modelování ATEM 2008 a podle výsledků monitorování AIM v Braníku a Libuši. Výsledky monitorování dokládají, že

3 3/11 S-MHMP /2010/OOP/VI/EIA/705-2/Lin průměrné roční koncentrace NO 2 a PM 10 v daném území vyhovují stanoveným limitům, ale dochází k překračování maximálních denních koncentrací prašného aerosolu PM 10. V areálu SAPA je 54 výduchů plynových kotelen s výškou většinou okolo 11 m, pouze 3 jsou výšky 22 m. V areálu XAVEROV jsou v provozu 2 plynové kotle v kategorii středního zdroje znečišťování ovzduší a uvažuje se o vytápění i ostatních objektů 15 plynovými kotli. Ve studii se předpokládá, že vyvolaná obslužní doprava pro zásobování a návštěvníky areálů (1090 parkovacích stání v areálu SAPA a 559 v areálu XAVEROV) bude generovat pouze 4912 jízd osobními automobily a 1183 jízd nákladními automobily za den. Na uvedený rozsah skladových ploch se počet odhadnutých jízd za den jeví jako podhodnocený. Z výpočtů modelového programu SYMOS vyplývá, že emise z obslužné dopravy vyvolané provozem areálu SAPA a XAVEROV budou nízké a ani v součtu s imisním pozadím nebude docházet k překračování limitů pro průměrné roční koncentrace PM 10 a NO 2. HMP upozorňuje, že v předmětném území již v současnosti dochází k překračování limitů pro krátkodobé koncentrace PM 10 a cílových imisních limitů pro koncentrace benzo(a)pyrenu, a proto je třeba zvýšit podíl plochy zeleně v areálu. Z hlediska městské zeleně HMP uvádí, že celá plocha areálu je 7,03 ha. V areálu zůstávají areálové komunikace, parkovací a odstavné plochy a plochy zeleně. Podle ÚPn se areál nachází ve funkční ploše VN a je v souladu s ÚPn. V oznámení části D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů HMP doporučuje doplnit - prověřit možnost začlenění zeleně do areálu. HMP konstatuje, že v oznámení chybí dendrologický průzkum a návrh sadových úprav. Předložené oznámení se problematikou zeleně nezabývá. Z hlediska ochrany přírody a krajiny bez připomínek. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu HMP konstatuje, že lokalita leží uvnitř současně zastavěného území v katastrálním území Libuš a katastrálním území Kunratice. Pozemky jsou v katastru nemovitostí evidovány jako ostatní a zastavěné plochy a nejsou součástí ZPF. Záměr je realizován ve stávajícím průmyslovém areálu v rámci stávajících objektů, včetně zpevněných a manipulačních ploch. Z hlediska ochrany ZPF je uvedený záměr v souladu s platným ÚPn a neznamená žádný negativní vliv. Z geologického hlediska a z hlediska hospodaření s odpady bez připomínek. Z dopravního hlediska má HMP následující připomínky: V kapitole B.II.4. oznámení jsou uvedeny předpokládané kapacity parkovišť areálu. Pro přehlednost a posouzení uvedeného počtu parkovacích míst je třeba tyto údaje doplnit o bilanční výpočet dopravy v klidu dle platné vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. Na str. 6 oznámení doložený výřez výkresu ÚPn hl. m. Prahy není aktuální, upozorňuje se, že již byla vydána změna platného ÚPn na komunikační propojení Dobronická Kunratická spojka. HMP upřesňuje, že koncept nového ÚPn hl. m. Prahy, který se v současné době projednává, obsahuje rovněž zmiňované komunikační propojení Kunratická spojka Dobronická, od ulice Dobronické je v konceptu ÚPn toto propojení navrženo prodloužit dále severním směrem s napojením na ulici Vídeňskou. Grafickou část oznámení je žádoucí doplnit o detailnější koordinační situaci areálu zahrnující navrhované komunikační propojení Dobronická Kunratická spojka, které bylo řešeno v rámci podrobné urbanistické studie, na základě níž byla změna ÚPn hl. m. Prahy pro uvedenou komunikaci vydána.

4 4/11 S-MHMP /2010/OOP/VI/EIA/705-2/Lin Je třeba prověřit a graficky doložit zmiňované napojení areálu na budoucí komunikační propojení Dobronická Kunratická spojka. V oznámení jsou tabelárně doloženy hodnoty zatížení komunikační sítě v Libuši. Je třeba uvést, jakým výpočtem byl stanoven záměrem vyvolaný nárůst zatížení na jednotlivých úsecích komunikací v oblasti Libuše v době před realizací komunikačního propojení Dobronická Kunratická spojka. Rozpad předpokládaného rozsahu indukované osobní automobilové dopravy do komunikační sítě spádového území by bylo žádoucí zpracovat modelovým výpočtem. S ohledem na současné automobilové zatížení ulice Libušské, Vídeňské i dalších komunikací v širším spádovém území není žádoucí, aby v dané lokalitě došlo v současné době k dalšímu výraznému nárůstu automobilového zatížení. Do doby zprovoznění komunikačního propojení Dobronická Kunratická spojka a východního obchvatu Písnice je žádoucí nároky na IAD (individuální automobilová doprava) v území výrazněji nenavyšovat. Uvedené nároky na automobilovou dopravu je třeba zmírnit. Z hlediska zásobování vodou, elektrickou energií, z hlediska odkanalizování a vodních toků a z hlediska nadřazených telekomunikačních sítí bez připomínek. Z hlediska zásobování teplem a zemním plynem HMP uvádí, že v předloženém oznámení je uvedeno, že potřeba tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody bude zajištěna na bázi elektřiny a zemního plynu. Vzhledem k tomu, že je v místě dostupné teplo z CZT, HMP upozorňuje na zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002, podle kterého jsou právnické a fyzické osoby povinné, je-li to pro ně technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít centrálních zdrojů tepla. Městská část Praha-Kunratice (MČ Kunratice) uvádí, že v oznámení záměru není specifikováno, jaké stavební úpravy budou v budovách provedeny, aby tyto budovy splňovaly technické a bezpečnostní podmínky odpovídající stávajícím standardům, a to především z hlediska pasivní požární bezpečnosti. Areál byl dříve provozován jako výrobna potravin. Nyní má být provozován jako velkosklad, kde bude manipulováno se značným objemem zboží různého charakteru. MČ Kunratice uvádí, že v oznámení nejsou doloženy autorizované výstupy měření dopravních intenzit. Předpoklad snížení dopravních intenzit po zprovoznění úseku Pražského okruhu propojujícího dálnice D1 a D5 o 50% je domněnkou, kterou v současné době nelze doložit. Vzhledem k plánovanému areálovému rozšíření kapacit dopravy v klidu MČ Kunratice nepovažuje především předpokládaný příspěvek nákladní dopravy (TNA + LNA) o 233 jízd denně za bezvýznamný. Z tohoto hlediska jsou důležité v oznámení uvedené úseky dopravních cest A, B a C v ulici Libušská, kde již současné intenzity dopravy zapříčiňují především v ranní špičce dopravní kolaps. Navýšení těchto intenzit z hlediska pojezdů TNA a LNA o 13% je významným vlivem, který stávající situaci zhorší. Dále MČ Kunratice konstatuje, že rizika havárií jsou specifikována jen velmi obecně. Zpracování protipožárního řádu riziko havárie nesníží. S ohledem na velká rizika požáru i předpokládané objemy uvažovaných skladovaných hořlavých látek, jejichž výčet nebyl v oznámení uveden, bude nutné konkrétně specifikovat pasivní a aktivní opatření, která budou v areálu implementována, a to autorizovanou osobou. Budovy nejsou stavebně uzpůsobeny tak, aby odpovídaly současným normám s ohledem na předpokládané množství skladovaných hořlavých látek, které mohou zahrnovat i stlačené hořlavé plyny. Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a ovzduší nebylo vypracováno osobou s příslušnou autorizací Ministerstva zdravotnictví. Z tohoto důvodu jej nelze tedy akceptovat. V těsné blízkosti areálu se nachází škola a obytná zástavba. Oznámení obsahuje pouze zavádějící informace o nepřekročení hygienických limitů v měřící stanici č. 774 v areálu ČHMÚ v souvislosti s požárem areálu SAPA v roce 2008.

5 5/11 S-MHMP /2010/OOP/VI/EIA/705-2/Lin MČ Kunratice konstatuje, že v oznámení chybí specifikace potenciálně zasažené populace projektovaným záměrem. Dále konstatuje, že v části Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů zpracováno neúplně a nekonkrétně. MČ Kunratice požaduje doplnit opatření směřující k minimalizaci rizika požáru spočívající především ve zvýšení pasivní protipožární bezpečnosti staveb, které jsou součástí posuzovaného areálu. Dále se uvádí, že v oznámení nebylo dostatečně provedeno faunistické hodnocení. Vzhledem k charakteru záměru lze očekávat např. nadprůměrný výskyt hlodavců. MČ Kunratice konstatuje, že v oznámení chybí podrobnější specifikace výměr jednotlivých prodejních ploch a jejich součet (str. 9). Tento součet, tj. uvedení celkové plochy obchodních zařízení, je klíčovým údajem pro určení, zda je záměr v souladu s platným ÚPn hl. m. Prahy. Dle názoru MČ Kunratice by se k posouzení souladu měl uvést i součet celkových ploch obchodních zařízení v obou areálech (SAPA a XAVEROV), protože vzhledem k totožné funkci obou areálů a jejich bezprostřední návaznosti se vlivy obou areálů na okolí sčítají. MČ Kunratice doporučuje, aby byl ve zjišťovacím řízení posouzen i soulad záměru s konceptem nového územního plánu (opět v součtu areálů), neboť příprava nového územního plánu je již ve velmi pokročilém stavu a ke změnám využití jednotlivých objektů bude pravděpodobně docházet již v době nabytí platnosti nového ÚPn. Při posuzování tohoto souladu by bylo vhodné posuzovat i prostorovou regulaci zástavby. Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice v usnesení ke konceptu nového ÚPn požadovalo, aby došlo ke sjednocení koeficientů k zástavbě se strukturou V2, což je mimo jiné i případ areálů SAPA a XAVEROV, a to na V2 3/min.20. Znamená to, že Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice považuje za vhodné, aby v areálu XAVEROV bylo minimálně 20 procent plochy určeno pro zeleň. Závěrem MČ Kunratice požaduje dle výše uvedených nedostatků doplnit záměr a v procesu EIA zhodnotit zásadní změnu využití areálu SAPARIA. Městská část Praha-Libuš požaduje, z hlediska svých zájmů (dopravní zatížení, hluk, znečištění ovzduší), aby výsledkem oznámení záměru bylo, že předložený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení z hlediska posouzení na životní prostředí (požaduje, aby výsledkem zjišťovacího řízení bylo nařízení zjišťovacího řízení na posouzení vlivů záměru na životní prostředí). Rada MČ nesouhlasí s tvrzením, obsaženým v oznámení, totiž, že nedojde ke zhoršení poměrů v daném území. Pokládá za nesprávné, aby výchozí základnou byl současný stav (který pokládá za neúnosný) požaduje, aby výchozí základnou byl stav před změnou vlastníka areálu. Hygienická stanice hlavního města Prahy (HS HMP) uvádí, že záměr představuje změnu užívání areálu bývalého drůbežářského závodu XAVEROV, který nyní bude sloužit, stejně jako vedlejší areál bývalého Masokombinátu, jako velkoobchodní sklady. Dopravní napojení je severní vrátnicí přes ul. V Lužích na Libušskou. Provoz bude pouze v denní době. Objekty budou napojeny na sítě vody, kanalizace, plynu a el. energie. Objekty mají být vytápěny jednotlivými plynovými kotelnami. Celková spotřeba plynu pro SAPA a XAVEROV ročně bude m 3. Dále má být odstraněna stávající ČOV a přečerpávací stanice splaškové kanalizace, opraveny, či zbudovány nové areálové komunikace a odvodnění stávající myčky aut. Z dokumentace není jasné, zda nejde o propojení na stávající závadnou kanalizaci SAPA. Stávající ČSPH je mimo provoz. Nově bude vybudováno parkoviště pro 90 aut. Na různých místech předložené dokumentace je zmínka o budoucí komunikaci (přeložka Vídeňské), která by mohla zásadně ulehčit dopravě po Libušské a Vídeňské. Připojení na tuto komunikaci je možné z východní strany areálu nebo severní vrátnicí. HS HMP dále konstatuje: Kapitola D.I.4. Vliv na povrchové a podzemní vody Jako další riziko uvádí vypouštění znečištěných vod z provozované myčky aut bez předčištění. Rozptylová studie - zpracovatel Ing. Ivana Lundáková, leden Hodnotí variantu I jako stávající stav a variantu II příspěvek nového areálu XAVEROV a haly H II v areálu SAPA.

6 6/11 S-MHMP /2010/OOP/VI/EIA/705-2/Lin Hodnotí příspěvek denního pohybu aut a jednotlivé kotelny k stávajícímu stavu za zanedbatelný. Hluková studie zpracoval Mgr. Radomír Smetana, Gagarinova, Liberec 6. Vstupní údaje: chyba výpočtu je udána ±2 db, výsledky byly zpracovány na základě sčítání ÚDI r a sčítání dopravy na vrátnicích SAPA v roce do 6t nad 6t osobní bus Libušská r ÚDI* Libušská r ** * den 6-22 hod, doloženo ÚDI ** 24 hod, zdroj nedoložen Rok 2010 do 6t nad 6t osobní bus Xaverov Sapa Areál Sapa Z výše uvedeného je zřejmé, že celkově se areál SAPA podílí více jak z ¼ na dopravním provozu po ul. Libušská. Nárůst vznikl postupně, přeměňováním jednotlivých objektů areálu SAPA na prodejní sklady spolu s výstavbou satelitních měst. Další zvýšení dopravní zátěže je nutno očekávat po změně užívání areálu XAVEROV na prodejní sklady stejného zaměření. Z tabulky je zřejmé, že v místech, kde v současné době je již překročen hygienický limit pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích, dochází k dalšímu zvýšení akustického tlaku. Hodnocen je jen nárůst vlivem areálu XAVEROV. Nárůst hluku vlivem celého komplexu SAPA + XAVEROV na provozu ul. Libušská není hodnocen. Stacionární zdroje hluku umístěné v areálu budou podlimitní. Dle zpracovatele samotný areál XAVEROV nezatíží dotčenou lokalitu hlukem nadměrně a lze změnu užívání akceptovat. Hodnocení zdravotních rizik: zpracovatel neuveden Z hlediska exhalací a hluku považuje zpracovatel záměr za akceptovatelný. Doprava vyvolaná záměrem se na dopravní situaci (dle něj) prokazatelně neprojeví, a tedy ani na zdravotních rizicích pro obyvatele. Přírůstky hladin akustického tlaku z vyvolané dopravy jsou v bodech 4, 5, 6, + 0,3 db, tato místa mají již dnes limitní hodnoty masivně překročeny. V ostatních místech dojde k vyšším nárůstům, avšak limity jsou i v tomto případě dodrženy. Zjištění HS v rámci terénních šetření v areálu SAPA a XAVEROV: V současné době probíhá revize odkanalizování stávajícího areálu SAPA, neboť se prokázalo, že některé objekty jsou splaškovou kanalizací napojeny do dešťových vod a znečišťují toky směrem k Vltavě v ochranném pásmu vodárny Podolí. Dle zjištění PVK se jedná cca o 20 míst se špatným napojením na dešťovou kanalizaci. ČIŽP zatím řízení neuzavřela a rozhodnutí o pokutě ani rozhodnutí o odpojení zdroje znečišťování nevydala. Dále probíhají jednání o odstraňování nepovolených staveb SAPA a XAVEROV. Dle stanoviska MČ Praha 12 odboru výstavby Hausmannova 3014, Praha 4 č.j. VYST/2078/2010/Bk z je areál XAVEROV na území VN nerušící výroba s tím, že prodejny nemohou být umístěny na ploše větší než 200 m 2. Z dokumentace není zřejmé, kde uvedené prodejny budou a kde budou sklady. Proto ani není zřejmé, zda návrh je v souladu s územním plánem. Další otázkou je, zda areál SAPARIA, bude-li sloučen s areálem XAVEROV, již nevyčerpal možnost umístění obchodní plochy a k čemu by pak všechny objekty v areálu XAVEROV sloužily. HS HMP konstatuje, že na základě výše uvedeného není možno s předloženým záměrem změny užívání areálu XAVEROV na prodejní sklady souhlasit. Záměr musí být posouzen dle zákona č. 100/2001 Sb. Obsahem dokumentace pro posouzení musí být: doklad, že návrh celého areálu SAPARIA a.s. je v souladu s územním plánem eliminace nárůstu hluku z dopravy v oblasti ul. Libušská vlivem obslužné dopravy celého areálu

7 7/11 S-MHMP /2010/OOP/VI/EIA/705-2/Lin zajištění likvidace odpadních vod celého areálu SAPARIA a.s. v souladu se zákonem včetně návrhu opatření, které zajistí vyloučení tohoto problému do budoucna Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) z hlediska ochrany vod konstatuje, že v areálu je nutné provést revizi skutečného provedení jednotlivých kanalizačních přípojek a zjištěné závady napravit. Kamerovou zkouškou dešťové kanalizace bylo na více místech potvrzeno napojení splaškových vod. S podmínkou uskutečnění výše uvedených opatření další posuzování v rámci EIA ČIŽP nepožaduje. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OOP MHMP) jako dotčený správní úřad má k záměru následující připomínky: Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, z hlediska lesů a lesního hospodářství a z hlediska nakládání s odpady bez připomínek. Z hlediska ochrany ovzduší OOP MHMP uvádí, že předložené oznámení záměru hodnotí vliv změny využití 20 objektů (A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B10, B13, B18, B22, B23, B26, ZS1, ZS2 a ZS3) umístěných v bývalém areálu Drůbežářských závodů XAVEROV. Původně byly tyto objekty využívány jako technologické a administrativní objekty pro porážku drůbeže a masnou drůbeží výrobu. Nově mají být objekty využívány jako sklady spotřebního zboží. Areál se nachází v sousedství areálu SAPA (bývalý Masokombinát Písnice) a dopravně je napojen na ulici V Lužích a dále na ulici Libušská. Pro napojení areálu na komunikační síť budou využity stávající areálové komunikace. V objektu A3 (bývalá masná výroba) je v současnosti provozována tiskárna s celkovou roční projektovanou spotřebou rozpouštědel větší než 0,6 t. V předloženém oznámení je prezentována jako nový zdroj znečišťování ovzduší. Požadavky na dopravu v klidu spojené se změnou využití objektů budou řešeny jednak na stávajících povrchových parkovištích (469 parkovacích míst), v novém stavu má vzniknout jedno další parkoviště (nově 559 parkovacích míst). Denní intenzita dopravy spojená s provozem skladových objektů má být po realizaci změn 1586 osobních a 286 nákladních automobilů. Stávající denní intenzita dopravy, hodnocená v roce 2009, byla 180 osobních a 23 nákladních automobilů. V současné době je administrativní budova (B3) vytápěna dvěma plynovými kotli, každý o výkonu 130 kw. Ostatní objekty jsou dočasně vytápěny elektrickou energií, v budoucnosti mají být vytápěny prostřednictvím plynových kotelen o výkonu v rozmezí kw umístěných v jednotlivých objektech. Z hlediska zákona o ochraně ovzduší se jedná o malé zdroje znečišťování ovzduší. Hodnocený záměr byl vypracován bez alternativních variant. Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek v předmětné lokalitě, stanovené dle modelu ATEM Aktualizace 2008, jsou pro NO 2 v hodnotách od 15 do 25 μg/m 3, pro PM 10 od 20 do 30 μg/m 3 a pro benzen od 0,50 do 0,70 μg/m 3. K předloženému oznámení byla vypracována samostatná rozptylová studie znečištění ovzduší (vypracovala v lednu 2010 Ing. Ivana Lundáková) z hlediska imisních příspěvků znečišťujících látek oxidu dusičitého (NO 2 ), suspendovaných částic frakce PM 10 a benzenu, a to ve dvou variantách. Varianta 1 imisní příspěvky ze stávajícího provozu areálu XAVEROV a stávajícího provozu areálu SAPA Bodovými zdroji jsou výduchy spalin z bodových zdrojů kotelen: plynová kotelna umístěná v objektu B 3 areál XAVEROV 35 plynových kotelen umístěných ve stávajících objektech v areálu SAPA o výkonech v rozmezí od 10 kw do 540 kw. Plošným zdrojem je 8 stávajících parkovišť v areálu XAVEROV s kapacitou 469 parkovacích míst a parkoviště v areálu SAPA s kapacitou 1252 parkovacích míst.

8 8/11 S-MHMP /2010/OOP/VI/EIA/705-2/Lin Liniovým zdrojem je automobilová doprava na přilehlém komunikačním systému související se stávajícím provozem areálů XAVEROV a SAPA (dopravní obsluha areál XAVEROV 180 OA a 23 NA + areál SAPA 4996 OA a 857 NA). Varianta 2 imisní příspěvky z provozu areálu XAVEROV po provedené změně využití objektů a provozu areálu SAPA Bodovými zdroji jsou výduchy spalin z bodových zdrojů kotelen: 16 plynových kotelen (stávající plynová kotelna o výkonu 2 x 130 kw, která je umístěna v administrativní budově označ. B3 a dalších 15 nových plynových kotelen, 2 kotelny v objektu A1, 5 kotelen v objektu A2, 3 kotelny v objektu A3 a po jedné kotelně v objektech A3.1, B1, B2, B6 a B8), 3 plynové kotelny umístěné v novém objektu, hale II, areálu SAPA, o výkonech 1 x 44 kw a 2 x 56 kw, 35 plynových kotelen umístěných ve stávajících objektech v areálu SAPA o výkonech v rozmezí od 10 kw do 540 kw. Plošným zdrojem je 9 parkovišť v areálu XAVEROV s kapacitou 559 parkovacích míst a parkoviště v areálu SAPA s kapacitou 1090 parkovacích míst. Liniovým zdrojem je automobilová doprava na přilehlém komunikačním systému související s budoucím provozem areálů XAVEROV a areálu SAPA (dopravní obsluha areál XAVEROV 1586 OA a 286 NA + areál SAPA 4996 OA a 857 NA). Výpočet imisní zátěže byl zpracován v síti 340 referenčních bodů a v 8 doplňkových referenčních bodech umístěných mimo síť (RB 1001 až 1008). Pro variantu 1 modelovými výpočty byly zjištěny imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím pro NO 2 v hodnotách do 0,6 μg/m 3, pro PM 10 v hodnotách do 0,61 μg/m 3 a pro benzen v hodnotách do 0,048 μg/m 3. Vypočtené imisní příspěvky krátkodobých (hodinových) max. koncentrací NO 2 ve sledovaných referenčních bodech činí nejvýše 4,42 µg/m 3 a příspěvky krátkodobých (dvacetičtyřhodinových) max. koncentrací PM 10 jsou v hodnotách do 1,27 µg/m 3. Pro variantu 2 modelovými výpočty byly zjištěny imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím pro NO 2 v hodnotách do 0,71 μg/m 3, pro PM 10 v hodnotách do 0,65 μg/m 3 a pro benzen v hodnotách do 0,054 μg/m 3. Vypočtené imisní příspěvky krátkodobých (hodinových) max. koncentrací NO 2 ve sledovaných referenčních bodech budou činit nejvýše 5,65 µg/m 3 a příspěvky krátkodobých (dvacetičtyřhodinových) max. koncentrací PM 10 budou v hodnotách do 1,65 µg/m 3. OOP MHMP uvádí, že z výše uvedených výsledků imisních výpočtů koncentrací nejzávažnějších škodlivin NO 2, PM 10 a benzenu (rozdíl varianty 2 a varianty 1) je vidět, že navrhované změny využití objektů v areálu XAVEROV budou mít jen velmi malý vliv na kvalitu ovzduší. Tento vliv bude mít spíše lokální charakter. Lze považovat za jisté, že v oblasti nebudou ani s přispěním předmětné změny využití areálu XAVEROV překračovány platné imisní limity. Z hlediska zájmů ochrany ovzduší se konstatuje, že hodnocení budoucího využití areálu XAVEROV bylo provedeno v dostatečném rozsahu, i přestože RS postrádala vyhodnocení vlivu provozu polygrafické činnosti na kvalitu ovzduší. Podle zkušeností zdejšího úřadu z hodnocení polygrafické činnosti (tiskárny) obdobných parametrů lze konstatovat, že provoz tiskárny významně neovlivní kvalitu ovzduší v dané lokalitě. Předložený záměr nevyžaduje komplexní posouzení v dalších stupních procesu podle zákona. Orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že polygrafická činnost umístěná v objektu A3 je dle ustanovení bodu 1.2 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 355/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb., středním zdrojem znečišťování ovzduší a podléhá povolovacímu procesu podle ustanovení 17 odst. 1 zákona.

9 9/11 S-MHMP /2010/OOP/VI/EIA/705-2/Lin Z hlediska ochrany přírody a krajiny OOP MHMP uvádí, že předmětem záměru je změna užívání výrobních objektů v areálu bývalých Drůbežářských závodů XAVEROV na jednotlivé velkoobchodní sklady s prodejem a výdejem zboží. V areálu zůstávají areálové komunikace, parkovací a odstavné plochy a plochy zeleně. Dle územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚPn SÚ HMP) je předmětný pozemek součástí území náležícího do plochy VN /nerušící výroby a služeb/. Pro plochu VN nebyl stanoven kód míry využití území (území je součástí plochy bez zvýšené ochrany zeleně). V současné době je území tvořeno stávajícími stavbami, komunikacemi, zpevněnou plochou a vegetací. Záměr nenavrhuje žádné stavební činnosti (nebude provedena žádná stavba nových objektů), pouze změnu využití stávajících staveb. Součástí oznámení je hodnocení stavu areálu z hlediska vegetace (str. 66, 92 a 94), přílohou oznámení je i botanický a dendrologický průzkum (příloha č. 6, zpracoval RNDr. Vladimír Faltys, v listopadu 2009). Žádná zeleň nebude tímto záměrem dotčena. Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů nelze v areálu očekávat především z důvodu charakteru lokality. Oznámení obsahuje kapitolu (str. 66, 92 a 94), která se dostatečně zabývá vlivem záměru na krajinu a krajinný ráz. Součástí oznámení jsou fotografie stávajícího stavu. OOP MHMP konstatuje, že oznámení postihuje všechny významné aspekty sledované z pohledu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a k jeho zpracování nemáme připomínky. Z hlediska námi chráněných zájmů se nepožaduje další pokračování v procesu EIA. Z hlediska myslivosti bez připomínek. Z hlediska ochrany vod OOP MHMP uvádí, že výše uvedený záměr navrhuje změnu využití stávajících staveb v areálu výrobních objektů bývalých Drůbežářských závodů XAVEROV na převážně velkoobchodní prodejní sklady spotřebního zboží, včetně provozu tiskárny, administrativního provozu a výhledově bude obnoven provoz stravovacího zařízení. Jedná se o stávající stavby ve stávajícím areálu, který je již v částečném provozu. Areál XAVEROV tvoří spolu se sousedním areálem SAPA komplex společnosti SAPARIA a.s. Areál je napojen na veřejný vodovod a veřejnou oddílnou kanalizaci stávajícími přípojkami. OOP MHMP uvádí, že v oznámení je uvedeno, že v objektu B1.1 je provozována myčka aut, která nemá v současnosti odpovídající funkční zázemí (nakládání s vodami z myčky) a bude zcela utlumena nebo bude vybavena odpovídajícím nakládáním s vodami. K tomu se upozorňuje, že podle ust. 18 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad může povolení udělit jen tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu. V oznámení je dále nesprávně uvedeno, že plán havarijních opatření podle ust. 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, bude předložen úřadům městských částí Praha 4 a Praha 12. K tomu se upozorňuje, že příslušnost vodoprávního úřadu ke schválení plánu havarijních opatření náleží v souladu s ustanovením 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků, zdejšímu odboru ochrany prostředí - oddělení vodního hospodářství. Plán havarijních opatření pro areál SAPA ke schválení zdejšímu oddělení vodního hospodářství dosud předložen nebyl. Požaduje se, aby byl plán havarijních opatření vypracován pro celý areál SAPA a XAVEROV v souladu s ust. vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, a zaslán ke schválení zdejšímu vodoprávnímu úřadu OOP MHMP. K budoucímu uvažovanému obnovení provozu stravovacího zařízení se upozorňuje, že napojení na kanalizaci v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha zapovídá osazování drtičů kuchyňských odpadů na vnitřní kanalizaci, neboť z pohledu právní úpravy je kuchyňský

10 10/11 S-MHMP /2010/OOP/VI/EIA/705-2/Lin odpad odpadem dle ust. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních úprav. Realizací záměru nedojde ke změně odtokových poměrů v území, z hlediska zájmů chráněných zákonem o vodách lze považovat oznámení za postačující, a proto se nepožaduje pokračovat v hodnocení procesem EIA. Shrnutí: Příslušný úřad prostudoval obdržená vyjádření a konstatoval, že k předloženému oznámení byly uplatněny připomínky, týkající se hodnocení významnosti vlivů stavby na životní prostředí a veřejné zdraví. Požadavek posuzovat záměr dle zákona byl obsažen ve vyjádřeních dotčených územních samosprávných celků i ve vyjádření dotčených úřadů. Příslušný úřad na základě provedeného zjišťovacího řízení nemůže vyloučit, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo. Závěr: Záměr Areál SAPARIA a.s. - změna užívání bývalého Drůbežářského závodu Xaverov, k. ú. Libuš, k. ú. Kunratice naplňuje dikci bodu 10.6, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. Proto bylo dle 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr Areál SAPARIA a.s. - změna užívání bývalého Drůbežářského závodu Xaverov, k. ú. Libuš, k. ú. Kunratice b u d e p o s u z o v á n podle citovaného zákona, neboť z provedeného zjišťovacího řízení vyplynulo, že nelze vyloučit, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo. Příslušný úřad požaduje zpracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace) podle přílohy č. 4 k citovanému zákonu a zaměřit se především na následující oblasti: konkretizovat výměry jednotlivých prodejních a skladových ploch v areálu SAPARIA a.s., na jejich základě provést výpočet dopravy v klidu dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, opětovně ověřit, zda generovaná doprava s ohledem na velikost funkčních ploch a počet parkovacích stání není podhodnocená, ověřit a graficky doložit napojení areálu na budoucí komunikační propojení Dobronická Kunratická spojka, ozřejmit, jakým výpočtem byl stanoven záměrem vyvolaný nárůst zatížení na jednotlivých úsecích komunikací v oblasti Libuše; doložit aktuální dopravní intenzity pro danou oblast (např ÚDI, ÚRM), zabývat se likvidací odpadních vod celého areálu SAPARIA a.s. s cílem neznečistit toky v ochranném pásmu vodního zdroje Praha - Podolí,

11 11/11 S-MHMP /2010/OOP/VI/EIA/705-2/Lin podrobněji se zabývat riziky havárií, zabývat se eliminací nárůstu hluku z dopravy v oblasti ul. Libušská vlivem vyvolané dopravy, část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví zpracovat osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, zabývat se dalšími relevantními připomínkami z vyjádření k oznámení. Ve smyslu 7 odst. 6 citovaného zákona a s ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na 13 výtisků. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. v z. Ing. Josef Pavlík Ing. arch. Jan W i n k l e r ředitel odboru

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.eu

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / 4439 15.01.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / 4439 15.01.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dobeš Jiří Ing. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / 4439 15.01.2013 Věc:

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 1568/ZZ/15-13 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014

Více

Věc: Industrie Park Sever dostavba I. etapy, hala "A3", k.ú. Horní Počernice - změna rozhodnutí pro povolení středního zdroje znečištění

Věc: Industrie Park Sever dostavba I. etapy, hala A3, k.ú. Horní Počernice - změna rozhodnutí pro povolení středního zdroje znečištění HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VGP CZ I. a.s. Ilona Hazmuková Jeníšovice 59 46833 Jeníšovice u Jablonce n. Nisou Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1229735/2012/1/OZP/VI

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 27. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 10.3.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Potluka Oto

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Ing. Slavíková/583

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VIA ALTA a.s. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Okružní 963 67401 Třebíč Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1424882/2012/1/OZP/VI

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 11.05.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 038594/2010/KUSK Spisová značka: SZ_038594/2010/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Spisová značka: SpKrÚ 45276/2015/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 51567/2015/OŽPZ/KU Vyřizuje: Ing. Kučera Telefon: 466 026 359 E-mail: j.kucera@pardubickykraj.cz

Více

Rozhodnutí Závěr zjišťovacího řízení

Rozhodnutí Závěr zjišťovacího řízení HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-0412769/2015 Ing. Marie Beranová/236004443 23.04.2015 Č. j. MHMP-0615129/2015/OCP/VI/R-969/Be

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 12. 6. 2014 Č.j.: 39679/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S.

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. / p.č. 1141/2 a 338, kat. území Příluky u Zlína / / Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák

Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák Posudek ve smyslu 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 27. 03. 2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 166460/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 166460/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9639/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 MŽP jako gestor směrnice EIA vypracovalo novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů, tj.

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 5.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 019567/2014/KUSK Spisová značka: SZ_019567/2014/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŢP/Pr ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více