Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA NUMERICKÉ METODY Radek Kučera Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ / /0016 Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY

2 ISBN

3 Numerické metody STUDIJNÍ OPORY S PEVAŽUJÍCÍMI DISTANNÍMI PRVKY PRO PEDMTY TEORETICKÉHO ZÁKLADU STUDIA je název projektu, který uspl v rámci první výzvy Operaního programu Rozvoj lidských zdroj. Projekt je spolufinancován státním rozpotem R a Evropským sociálním fondem. Partnery projektu jsou Regionální stedisko výchovy a vzdlávání, s.r.o. v Most, Univerzita obrany v Brn a Technická univerzita v Liberci. Projekt byl zahájen a bude ukonen Cílem projektu je zpracování studijních materiál z matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky a chemie tak, aby umožnily pedevším samostatné studium a tím minimalizovaly poet kontaktních hodin s uitelem. Je zejmé, že vytvoené texty jsou ureny studentm všech forem studia. Studenti kombinované a distanní formy studia je využijí k samostudiu, studenti v prezenní form si mohou doplnit získané vdomosti. Všem studentm texty pomohou pi procviení a ovení získaných vdomostí. Nezanedbatelným cílem projektu je umožnit zvýšení kvalifikace širokému spektru osob, které nemohly ve studiu na vysoké škole z rzných dvod (sociálních, rodinných, politických) pokraovat bezprostedn po maturit. V rámci projektu jsou vytvoeny jednak standardní uební texty v tištné podob, koncipované pro samostatné studium, jednak e-learningové studijní materiály, pístupné prostednictvím internetu. Souástí výstup je rovnž banka testových úloh pro jednotlivé pedmty, na níž si studenti oví, do jaké míry zvládli prostudované uivo. Bližší informace o projektu mžete najít na adrese Pejeme vám mnoho úspch pi studiu a budeme mít radost, pokud vám pedložený text pomže pi studiu a bude se vám líbit. Protože nikdo není neomylný, mohou se i v tomto textu objevit nejasnosti a chyby. Pedem se za n omlouváme a budeme vám vdni, pokud nás na n upozorníte. ESF ROVNÉ PÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY - 1 -

4 Numerické metody Pokyny ke studiu POKYNY KE STUDIU V úvodu si vysvtlíme jednotnou pevnou strukturu každé kapitoly textu, která by vám mla pomoci k rychlejší orientaci pi studiu. Pro zvýraznní jednotlivých ástí textu jsou používány ikony a barevné odlišení, jejichž význam nyní objasníme. Prvodce studiem vás strun seznámí s obsahem dané kapitoly a s její motivací. Slouží také k instrukci, jak pokraovat dál po vyešení kontrolních otázek nebo kontrolních text. Cíle vás seznámí s uivem, které v dané kapitole poznáte a které byste po jejím prostudování mli umt. Pedpokládané znalosti shrnují strun uivo, které byste mli znát ješt díve než kapitolu zanete studovat. Jsou nezbytným pedpokladem pro úspšné zvládnutí následující kapitoly. Výklad oznauje samotný výklad uiva dané kapitoly, který je lenn zpsobem obvyklým v matematice na definice, vty, pípadn dkazy. Definice Zavádí základní pojmy v dané kapitole. Vta Uvádí základní vlastnosti pojm zavedených v dané kapitole. Dkaz: Vychází z pedpoklad vty a dokazuje tvrzení uvedené ve vt

5 Numerické metody Pokyny ke studiu Poznámka neformáln komentuje vykládanou látku.. ešené úlohy oznaují vzorové píklady, které ilustrují probrané uivo. Píklad Uvádí zadání píkladu. ešení: Uvádí podrobné ešení zadaného píkladu. Úlohy k samostatnému ešení obsahují zadání píklad k procviení probraného uiva. Úlohy oznaené patí k obtížnjším a jsou ureny zájemcm o hlubší pochopení tématu. Výsledky úloh k samostatnému ešení obsahují správné výsledky pedchozích píklad, slouží ke kontrole správnosti ešení. Kontrolní otázky obsahují soubor otázek k probranému uivu vetn nkolika odpovdí, z nichž je vždy alespo jedna správná. Odpovdi na kontrolní otázky uvádjí správné odpovdi na kontrolní otázky. Kontrolní test obsahuje soubor píklad k probranému uivu. Výsledky testu uvádjí správné odpovdi na píklady kontrolního testu

6 Numerické metody Pokyny ke studiu Shrnutí lekce obsahuje struný pehled uiva, které by ml student po prostudování píslušné kapitoly zvládnout. Literatura obsahuje seznam knih, které byly použity pi tvorb píslušného textu a na které byly pípadn uvedeny odkazy k hlubšímu prostudování tématu. Piktogram, který upozoruje na dležité vztahy nebo vlastnosti, které je nezbytné si zapamatovat

7 Numerické metody OBSAH Obsah 1. Numerické metodyachyby Obsah předmětu Chyby v numerických výpočtech Řešení nelineárních rovnic Separace kořenů Nejjednodušší metody Metoda půlení intervalu Metoda regula falsi Newtonova metoda Metoda prosté iterace SLR přímé metody Formulace úlohy Gaussova eliminační metoda (GEM) Zpětný chod GEM Dopředný chod GEM Výběr hlavníhoprvku LU rozklad Použití LU-rozkladu Řešení soustav lineárníchrovnic Výpočet inverzní matice Výpočet determinantu Maticové normyapodmíněnost matic SLR iterační metody Příklad iteračního výpočtu Obecné iterační metody

8 OBSAH Numerické metody Jacobiova metoda Gauss-Seidelova metoda Vlastníčísla a vlastnívektorymatic Výpočet vlastních číselmetodoulu-rozkladu Konvergence iteračních metod Interpolace a aproximace funkcí Interpolační polynom Lagrangeův tvar interpolačníhopolynomu Newtonův tvar interpolačníhopolynomu Interpolační chyba Interpolační splajny Lineární splajn Kubický splajn Aproximace metodou nejmenších čtverců Numerické integrování aderivování Newton-Cotesovy vzorce Složené vzorce Výpočet integrálu se zadanou přesností Numerické derivování ODR počáteční úlohy Formulace úlohy Eulerova metoda Jednokrokové metodyvyššího řádu Vícekrokové metody Literatura

9 Numerické metody 1. NUMERICKÉ METODYACHYBY 1. Numerické metodyachyby 1.1. Obsah předmětu Průvodce studiem Numerickou úlohou rozumíme jasný a jednoznačný popis vztahu mezi konečným počtem vstupních a výstupních dat (reálných čísel). Podstatnájepřitom konečnost vstupního a výstupního souboru, která vesvém důsledku umožňuje při řešenípoužít počítač. Postupy řešení numerických úloh se pak nazývají numerické nebo počítačové metody. Numerické úlohy patří do skupiny úloh diskrétních. Matematické modelyse však často formulujíjakoúlohy spojité,unichž se mezi vstupními nebo výstupními daty vyskytují spojité funkce. Pokud chceme takové úlohy řešit numerickými metodami, musíme je nejdříve na úlohy diskrétní převést, tj. diskretizovat. Cíle Na příkladech ukážeme diskrétní aspojitéúlohy. Dále předvedeme diskretizaci a vysvětlíme pojmy diskretizační parametr a řád. Předpokládané znalosti Kvadratická rovnice, soustava lineárních rovnic, určitý integrál, počáteční úloha pro obyčejnou diferenciální rovnici. Výklad 1) Úloha řešit kvadratickou rovnici ax2 + bx + c =0,a 0,jeúloha diskrétní. Vstupní datajsoukoeficientya, b, c, výstupní datajsoureálná čísla α 1,β 1,α 2,β 2, která určují dvakomplexníkořeny x k = α k + iβ k, k =1,

10 1. NUMERICKÉ METODYACHYBY Numerické metody 2) Diskrétní úlohou je také soustava lineárních rovnic Ax = b, kde A =(a ij )jedanáčtvercová maticeřádu n, b = (b i )jedanýsloupcový vektor o n složkách a x =(x i )jesloupcový vektor neznámých také on složkách. Například pro n =3můžeme takovou soustavu psát v maticovém tvaru a 11 a 12 a 13 x 1 b 1 a 21 a 22 a 23 x 2 = b 2 a 31 a 32 a 33 x 3 b 3 nebo po jednotlivých rovnicích a 11 x 1 + a 12 x 2 + a 13 x 3 = b 1, a 21 x 1 + a 22 x 2 + a 23 x 3 = b 2, a 31 x 1 + a 32 x 2 + a 33 x 3 = b 3. Vstupními daty jsou zde prvky matice a ij a vektoru pravých stran b i.výstupními daty jsou složky x i vektoru neznámých. Připomeňme ještě, že řešení může být jediné, nemusí existovat, nebojichmůže být nekonečně mnoho. 3) Úloha vypočítat určitý integrál I = b a f(x) dx je spojitá úloha, protože jedním ze vstupů jespojitá funkce f. Natomtopříkladě si předvedeme diskretizaci. Integrační interval a, b rozdělíme na n úseků odélce h pomocí bodů x i, i =0, 1,...,n,tak,že x i x i 1 = h, x 0 = a a x n = b. Pakmůžeme psát I = x1 x2 xn f(x) dx + f(x) dx f(x) dx. x 0 x 1 x n 1 Každý dílčíintegrál nahradíme jeho přibližnou hodnotou xi ( ) xi 1 + x i f(x) dx hf x i

11 Numerické metody 1. NUMERICKÉ METODYACHYBY amísto hodnoty I budeme počítat její aproximaci ( ) ( ) ( ) x0 + x 1 x1 + x 2 xn 1 + x n I h = hf + hf hf. (1.1.1) Výpočet podle posledního vzorce je již úloha diskrétní. Vstupními daty jsou funkční hodnoty f ( x i 1 +x i ) 2, i =1,...,na parametr h.výstupnídatapředstavuje přibližná hodnota I h. Integrál I Aproximace I h Obrázek 1.1.1: Znázornění integrálu I ajehoaproximacei h. Smysl vzorce (1.1.1) ukazuje obrázek 1.1.1, kde jsou hodnoty I a I h znázorněny jako velikosti plochy příslušného obrazce. Odtud můžeme usoudit, že při menším h bude I h lépe aproximovat I, tj.,že platí lim I h = I. (1.1.2) h 0 + Jinými slovy řešení diskretizovanéúlohy se může přiblížit libovolněpřesněkřešení původní úlohy spojité, pokud zvolíme dostatečně malý diskretizační parametr h. Kladné číslo p, pro něž platí I I h Ch p, (1.1.3) kde C > 0 je konstanta nezávislá na h, se nazývá řád diskretizace. Výraz na levé straně nerovnosti (1.1.3) je velikost diskretizační chyby. Tato chyba bude při zmenšujícím se h klesat k nule tím rychleji, čím větší bude hodnota p. Diskretizace vysokého řádu je proto přesnější než diskretizace nízkého řádu; viz tabulka

12 1. NUMERICKÉ METODYACHYBY Numerické metody Tabulka 1.1.1: Odhady diskretizační chyby Ch p pro C =1. h p =1 p =2 p = Příklad Pomocí vzorce (1.1.1) vypočtěte přibližnou hodnotu integrálu I = 1 0 x 2 dx pro h = 0.5, 0.25 a Z výsledků odhadněte, jaký je řád diskretizace. Řešení: Přesná hodnota integrálu je I = 1.Přibližné hodnoty vypočítáme takto: 3 I 0.5 = 0.5( )=0.3125, I 0.25 = 0.25( )= , I = 0.125( )= Diskretizační chyby mají hodnotu: E 0.5 = I I 0.5 = , E 0.25 = I I 0.25 = , E = I I = Při odhadu řádu diskretizace budeme pro jednoduchost předpokládat, že v (1.1.3) nastane rovnost. Pro h =0.5 pakdostáváme E 0.5 E 0.25 = Chp C(h/2) p =2p = p =log 2 E 0.5 E = Podobně proh = 0.25 vypočteme p. = Z těchto výsledků můžeme usoudit, že diskretizace podle vzorce (1.1.1) je druhého řádu. -10-

13 Numerické metody 1. NUMERICKÉ METODYACHYBY 4) Úloha najít funkci y = y(x), která splňuje diferenciální rovnici y = x 2 0.2y (1.1.4) a vyhovuje počáteční podmínce y( 2) = 1, je spojitá úloha. Jak uvidíme později, diskretizace této úlohy bude v mnohém podobná postupu, který jsme použili při diskretizaci určitého integrálu. Kontrolní otázky Otázka 1. Jakýjerozdíl mezi diskrétní aspojitouúlohou? Otázka 2. Co je to diskretizace? Jakýjevýznam diskretizačního parametru? Otázka 3. Je přesnější diskretizace vysokého nebo nízkého řádu? Úlohy k samostatnému řešení 1. Vyřešte rovnice: a) x 2 +3x +1=0;b)x 2 +2x +1=0;c)x 2 + x +1=0. 2. Řešte následující soustavy lineárních rovnic: a) 1 3 x 1 = 6, b) 1 2 x 1 = 3, x 2 c) 1 2 x 1 = x 2 1 Jak lze rozhodnout z hodnoty determinantu matice o existenci řešení? 3. Pomocí vzorce (1.1.1) vypočtěte přibližnou hodnotu integrálu I = 1 1 x 2 dx pro h = 1, 0.5 a 0.25 a určete diskretizační chyby. 4. Vyřešte diferenciální rovnici (1.1.4) pomocí známých analytických metod. x 2-11-

14 1. NUMERICKÉ METODYACHYBY Numerické metody Výsledky úloh k samostatnému řešení 1. a) Dva kořeny x 1. = , x2. = ; b) jeden (dvojnásobný) kořen x 1 = x 2 = 1; c) dva komplexně sdružené kořeny x 1 = x 2. = 0.5 ± i a) x =(3, 1),detA = 7; b) nekonečne mnoho řešení x =(3 2t, 3 2t), t R, deta =0;c)řešení neexistuje. 3. I. =0.6667, I 1 =0.5, I I 1 I =0.6563, I I0.25. = =0.1667, I 0.5 =0.625, I I 0.5. =0.0417, 4. Obecnéřešení jey(x) =5x 2 50x Ce 0.2x,řešení vyhovující počáteční podmínce je určeno konstantou C = Shrnutí lekce Ukázali jsem rozdělení matematických úloh na úlohy diskrétní aspojité. Diskrétní úlohy lze zpravidla okamžitěřešit pomocínumerických metod. Spojité úlohy je potřeba nejdříve diskretizovat. -12-

15 Numerické metody 1. NUMERICKÉ METODYACHYBY 1.2. Chyby v numerických výpočtech Průvodce studiem Chyby, kterými jsou ovlivněny výsledky numerických výpočtů, mají různou podstatu. Chyba matematického modelu vzniká vdůsledku toho, že místo skutečného technického nebo fyzikálního problému řešíme jeho matematický model. Je-li řešení tohoto modelu z nějakého důvodu náročné nebo nemožné, provedeme jeho aproximaci jednoduššíúlohou, čímž vzniknechyba aproximační. Jejím speciálním případem je diskretizační chyba, kterou jsme zmínili v předchozím odstavci. Dalším zdrojem chyb je počítání s nepřesnými čísly. Sem patří chyby vstupních dat a chyby zaokrouhlovací. Vstupní data mohou být naměřené veličiny, jejichžnepřesnost je dána rozlišovací schopností měřících zařízení. K zaokrouhlování mezivýsledků docházívprůběhu celého výpočtu, protože pro ukládáníčísel je k dispozici pouze omezený pamět ový prostor. Konečně jsouvýsledky ovlivněny také chybami lidského faktoru. Jedná se o chyby v počítačových programech, špatná zadání vstupních dat, nevhodnou volbu matematického modelu nebo nesprávný výběr metody řešení. Cíle Budeme se zabývat chybami zaokrouhlovacími a ukážeme jejich vliv na stabilitu numerického výpočtu. Předpokládané znalosti Základní aritmetické operace, určitý integrál, rekurentní výpočty. -13-

16 1. NUMERICKÉ METODYACHYBY Numerické metody Výklad Definice Necht x je přesná hodnota reálného čísla a x je jeho aproximace. Rozdíl e(x) = x x se nazývá absolutní chyba. Odhad absolutní chyby je číslo ɛ(x), pro které platí x x ɛ(x). (1.2.1) Je-li x 0,pakčíslo r(x) = x x x se nazývá relativní chyba. Odhad relativní chyby je číslo δ(x), pro kteréplatí x x x δ(x). Relativní chybaajejí odhad se často udávají v procentech. Nerovnost (1.2.1) znamená x x ɛ(x),x+ ɛ(x), což symbolicky zapisujeme x = x ± ɛ(x). Pokud nebude hrozit nedorozumnění, budeme psát e, r, ɛ a δ místo e(x), r(x), ɛ(x) a δ(x). Příklad Číslo x = 2.72 je aproximace Eulerova čísla x = Absolutní chybajee = ajejí odhad je například číslo ɛ =0.002, protože e ɛ. Proto x =2.72 ± Relativní chybajer = a za odhad relativní chyby můžeme vzít δ = , protože r δ. Nyní ukážeme jak se šíří chyby při provádění aritmetických operací. Budeme přitom předpokládat, že vykonáváme přesné aritmetické operace s nepřesnými čísly, tj. s aproximacemi, a že známe chyby, respektive jejich odhady. -14-

17 Numerické metody 1. NUMERICKÉ METODYACHYBY Necht x i = x i + e(x i ), e(x i ) ɛ(x i ), r(x i ) δ(x i ), i =1, 2. (a) Je-li u = x 1 + x 2 aproximace součtu ū = x 1 + x 2, potom ū = x 1 + e(x 1 )+x 2 + e(x 2 )=u + e(u), kde aplatí e(u) =e(x 1 )+e(x 2 ) e(u) e(x 1 ) + e(x 2 ) ɛ(x 1 )+ɛ(x 2 ). (b) Je-li v = x 1 x 2 aproximace rozdílu v = x 1 x 2, potom e(v) =e(x 1 ) e(x 2 ) aplatí e(v) e(x 1 ) + e(x 2 ) ɛ(x 1 )+ɛ(x 2 ). (c) Je-li w = x 1 x 2 aproximace součinu w = x 1 x 2, potom w =(x 1 + e(x 1 ))(x 2 + e(x 2 )) = w + x 1 e(x 2 )+x 2 e(x 1 )+e(x 1 )e(x 2 ) aklademe Odtud e(w) x 1 e(x 2 )+x 2 e(x 1 ). e(w) x 1 ɛ(x 2 )+ x 2 ɛ(x 1 ). (d) Je-li z = x 1 /x 2 aproximace podílu z = x 1 / x 2, potom z = x 1 + e(x 1 ) x 2 + e(x 2 ) = z + e(z), kde e(z) = x 2e(x 1 ) x 1 e(x 2 ) x 2 (x 2 + e(x 2 )) x 2e(x 1 ) x 1 e(x 2 ) x

18 1. NUMERICKÉ METODYACHYBY Numerické metody aplatí e(z) x 2 ɛ(x 1 )+ x 1 ɛ(x 2 ) x 2 2. Pro relativní chyby můžeme z pravidel (a), (b), (c) a (d) odvodit: ( ) 1 e(x 1 ) e(x 2 ) 1 (A) r(u) = x 1 + x 2 = (x 1 r(x 1 )+x 2 r(x 2 )), x 1 + x 2 x 1 x 2 x 1 + x 2 r(u) 1 (B) r(v) = x 1 x 2 r(v) 1 x 1 + x 2 ( x 1 δ(x 1 )+ x 2 δ(x 2 )), ( ) e(x 1 ) e(x 2 ) x 1 x 2 = x 1 x 2 1 x 1 x 2 ( x 1 δ(x 1 )+ x 2 δ(x 2 )), (C) r(w) x 1e(x 2 )+x 2 e(x 1 ) x 1 x 2 = r(x 2 )+r(x 1 ), r(w) δ(x 2 )+δ(x 1 ), (D) r(z) x 2e(x 1 ) x 1 e(x 2 ) x 2 2 r(z) δ(x 1 )+δ(x 2 ). x2 x 1 = r(x 1 ) r(x 2 ), 1 x 1 x 2 (x 1 r(x 1 ) x 2 r(x 2 )), Poznámka Při odčítáníblízkých čísel (pravidlo (B)) má na velikost relativní chybyrozhodující vliv zlomek 1/ x 1 x 2,kterýukazuje,že dochází keztrátě relativnípřesnosti. Příklad Necht x 1 = , x 1 = , x 2 = a x 2 = Určete k jak velké ztrátě relativní přesnosti dojde při odčítání. Řešení: Protože e(x 1 )= 10,e(x 2 ) = 10, můžeme položit = = δ(x 1 ), = = δ(x 2 ). -16-

19 Numerické metody 1. NUMERICKÉ METODYACHYBY Dále je v = x 1 x 2 = 380 a v = x 1 x 2 = 400, a proto v v v = = = δ(v). Došlo ke ztrátě relativnípřesnosti zhruba o tři řády. Podle pravidla (B) totižplatí r(v) (δ(x 1)+δ(x 2 )) 2000(δ(x 1 )+δ(x 2 )). Výklad Při provádění rozsáhlejších výpočtů může nastat situace, kdy se zaokrouhlovací chyby nekontrolovatelně hromadí a mohou znehodnotit výsledek. O takovém výpočtu říkáme, že je numericky nestabilní. Ukážeme to na příkladu. Předpokládejme, že je naším úkolem vypočítat hodnoty integrálů 1 x i y i = dx pro i =0, 1,...,8. (1.2.2) 0 x +5 Pomocí úpravy 1 x i +5x i 1 1 i 1 x +5 1 y i +5y i 1 = dx = x x +5 x +5 dx = x i 1 dx = 1 i odvodíme rekurentní vzorec 0 0 y i = 1 i 5y i 1 pro i =1, 2,...,8. (1.2.3) Při výpočtu budeme zaokrouhlovat na tři desetinná místa. Nejdříve určíme startovací hodnotu 1 1 y 0 = 0 x +5 dx = [ln x +5 ]1 0 = = a potom pomocí (1.2.3) počítáme y 1 = 1 5y 0 = = 0.090, y 2 = 1 2 5y 1 = = 0.050, 2 y 3 = 1 3 5y 2 = = , y 4 = 1 4 5y 3 = =

20 1. NUMERICKÉ METODYACHYBY Numerické metody Poslední hodnota y 4 je zjevně nesmyslná, protože všechny integrály musí být kladné. Správná hodnota je y 4 = Výpočet podle vzorce (1.2.3) je tedy numericky nestabilní. Nestability se zbavíme vhodnější organizací výpočtu. Rekurentní vzorec (1.2.3) přepíšeme pro výpočet v opačném směru, tj. y i 1 = 1 5i 1 5 y i pro i =9, 8,...,1. (1.2.4).. Startovací hodnotu y 9 určímezpřibližné rovnostiy 10 = y9, odkud y 9 = 1 1y ,. a proto y 9 = Pomocí vzorce (1.2.4) dostaneme: y 8 = y 9 = = , y 7 = y 8 = = ,. y 0 = y 1 = = Hodnota y 0 je přesná (natři desetinná místa), takže výpočet podle vzorce (1.2.4) je numericky stabilní. Definice Uvažujme úlohu ȳ = U( x). Necht x je porušená vstupní hodnota a y je odpovídající porušená hodnota výsledku. Číslem podmíněnosti úlohy U nazýváme číslo C U,prokteréplatí r(y) = C U r(x), kde r(x) ar(y) jsourelativní chyby. Číslo podmíněnosti vyjadřuje citlivost úlohy na poruchu ve vstupních datech. Je-li C U 1, říkáme, že úloha U je dobře podmíněná. Je-liC U velké, říkáme, že úloha U je špatně podmíněná. Podlečísla podmíněnosti můžeme posoudit také citlivost úlohy na zaokrouhlovací chyby, protože je můžeme interpretovat jako -18-

21 Numerické metody 1. NUMERICKÉ METODYACHYBY důsledek (teoretické) počáteční poruchy. Pokud umíme určit jenom odhady relativních chyb, stanovíme číslo pomíněnosti přibližně, tj. C U δ(y) δ(x). Příklad Určete číslo podmíněnosti úlohy U vypočítat hodnotu y 4 podle vzorců (1.2.3) při zaokrouhlování na tři desetinná místa. Řešení: Dostáváme r(y 0 ) = r(y 4 ) = C U = r(y 4) r(y 0 ) = = ,. = 1.207, Všimněme si, že při výpočtu podle vzorců (1.2.3) se hodnota y i 1 násobí pěti, čímž dojde také k pětinásobnému zvětšení chyby. Vstupní porucha se v hodnotě y 4 promítne násobená číslem 5 4 = 625, což je zhruba číslo podmíněnosti C U. Kontrolní otázky Otázka 1. Jak se definuje absolutní a relativní chyba a jejich odhady? Otázka 2. Jak se chovají chyby při provádění aritmetických operací? Otázka 3. Jak se definuje číslo podmíněnosti úlohy? Úlohy k samostatnému řešení 1. Pro aproximaci x = 3.14 Ludolfova čísla x = určete absolutní arelativní chybu a jejich odhady. 2. Pro data z příkladu určete relativní chyby při sčítání, odčítání adělení. 3. Určete číslo podmíněnosti úlohy vypočítat y 0 podle vzorců (1.2.4). -19-

22 1. NUMERICKÉ METODYACHYBY Numerické metody Výsledky úloh k samostatnému řešení 1. e(x) = , ɛ(x) =0.0016, r(x) = , δ(x) = Pro u = x 1 +x 2 je e(u) =0, e(u) 20, r(u) =0, r(u) ;prow = x 1 x 2 je e(w) = 3900, e(w) , r(w) = , r(w) ; pro z = x 1 /x 2 je e(z) = , e(z) , r(z) = , r(z) y 9 = , r(y 9 )=(y )/0.017 = , r(y 0 )=( )/ = , C U = r(y 0 ) / r(y 9 ) = Shrnutí lekce Ukázali jsem, jak se šíří chyby při provádění aritmetických operací. Dále jsme ukázali jak posuzovat citlivost úloh na vstupní a zaokrouhlovací chyby. -20-

23 Numerické metody 2. ŘEŠENÍ NELINEÁRNÍCH ROVNIC 2. Řešení nelineárních rovnic Průvodce studiem Budeme se zabývat výpočtem reálných kořenů nelineární rovnice f(x) =0, (2.0.1) kde f je v jistém smyslu rozumná reálná funkce. Pro některé funkce (kvadratické, goniometrické atp.) umíme kořeny vypočítat pomocí (uzavřených) vzorců, pro drtivou většinu funkcí však žádné takové vzorce neexistují. Metody, s nimiž se seznámíme v této kapitole, lze použít pro libovolnou funkci f. Patřídotřídy metod iteračních, kterépočítají posloupnost {x k } konvergující prok ke kořenu x. Obecně platí, že konvergence nastane, pokud je počáteční aproximacex 0 zvolena dostatečně blízko u hledaného kořene. Jednotlivé iterační metodysepaklišírychlostí konvergence Separace kořenů Cíle Ukážeme několik možností, jak provést rozbor rovnice f(x) = 0,jehož výsledkem je separace kořenů v dostatečně krátkých intervalech. Předpokládané znalosti Spojitost funkce, grafy elementárních funkcí. Výklad a) Grafická separace 1. Z grafu funkce f najdeme polohu průsečíků sx-ovou osou. b) Grafická separace 2. Rovnici f(x) = 0 převedeme na ekvivalentní rovnici h(x) = g(x) anakreslíme grafy funkcí g a h. Průsečíky těchto grafů promítneme -21-

24 2. ŘEŠENÍ NELINEÁRNÍCH ROVNIC Numerické metody do x-ové osy,čímž zjistíme polohu kořenů. c) Separace tabelací. Sestavíme tabulku funkčních hodnot funkce f apodlezna- ménkových změn určíme intervaly obsahující kořeny. Využíváme přitomnásledující větu. Věta Necht f je spojitá funkce na intervalu a, b, pronižplatí f(a)f(b) < 0. (2.1.1) Pak uvnitř intervalu(a, b) ležíaspoň jeden kořen rovnice f(x) =0. Jinými slovy věta říká, že ze znaménkové změny u funkčních hodnot v krajních bodech intervalu a, b můžeme rozpoznat výskyt kořene uvnitř tohoto intervalu. Příklad Pro rovnici 10 cos (x 1) x 2 +2x 1=0 určete intervaly délky nejvýše 0.1 obsahující kořeny. Řešení: Z grafu funkce f(x) =10cos(x 1) x 2 +2x 1 naobrázku a lze usoudit, že existují dvakořeny x 1 a x 2,kteréležívvintervalu 5, 5. Zadanou rovnici přepíšeme do tvaru 10 cos (x 1) = x 2 2x +1. Grafy funkcí g(x) =10cos(x 1) a h(x) =x 2 2x +1jsouznázorněny na obrázku b. Odtud plyne, že x 1 1, 0 a x 2 2, 3. Dalšízpřesnění polohy kořenů provedeme pomocí tabelace. Z Tabulky je patrné, že kořeny leží vintervalech x 1 0.4, 0.3 a x 2 2.3,

25 Numerické metody 2. ŘEŠENÍ NELINEÁRNÍCH ROVNIC a b Obrázek 2.1.1: a) Graf funkce f; b) Grafy funkcí g a h. Tabulka 2.1.1: Tabelace funkce f. x f(x) x f(x) Kontrolní otázky Otázka 1. Jak se provádí separace kořenů rovnic? Otázka 2. Jaký jegrafickýsmyslvěty ? Úlohy k samostatnému řešení 1. Proved te separaci kořenů rovnicex 2 x 6 ln x =0. 7 Výsledky úloh k samostatnému řešení 1. Dva kořeny: x 1 (0.9, 0.91), x 2 =

26 2. ŘEŠENÍ NELINEÁRNÍCH ROVNIC Numerické metody 2.2. Nejjednoduššímetody Cíle Seznámíme se s nejjednoduššími iteračními metodami pro výpočet kořenůrovnice f(x) = 0. Jsou založeny na postupném zkracování intervalu,který obsahuje kořen. Tato strategie zaručuje konvergenci pro každou spojitou funkci, výpočet je však pomalý. Předpokládané znalosti Určení polohykořene pomocí znaménkových změn, věta Rovnice přímky. Výklad Princip zkracování intervalu použijemeudvoumetod.začněme proto nejdříve jeho obecným popisem. Budeme přitom předpokládat, že f je spojitá funkce na intervalu a 0,b 0,pronižplatí f(a 0 )f(b 0 ) < 0. Zvolíme bod x 1 (a 0,b 0 ), kterým rozdělíme původní intervalnadvěčásti, a jako nový interval a 1,b 1 vezmeme tu část, v níž ležíkořen x. Rozhodujeme se takto: je-li f(x 1 )=0,potomx 1 je kořen, tj. x = x 1 ; je-li f(a 0 )f(x 1 ) < 0, položíme a 1,b 1 = a 0,x 1 ; je-li f(x 1 )f(b 0 ) < 0, položíme a 1,b 1 = x 1,b 0. Pokud nastane první případ, jsme hotovi. V opačném případě zopakujeme celý postup na intervalu a 1,b 1,tj.zvolíme bod x 2 (a 1,b 1 ), který bud to je kořenem, nebo s jeho pomocí určíme dalšíinterval a 2,b 2 kořen obsahující atd.. Uvedeným postupem tedy vytvoříme posloupnosti {a k }, {b k } a {x k } takové, že kořen x ležíuvnitřkaždého z intervalů a k,b k. Abychom byli schopni určit číselnou hodnotu kořene x, musíkněmu konvergovat posloupnost {x k }.Tozajistíme vhodnou konkrétní volboubodů x k. -24-

27 Numerické metody 2. ŘEŠENÍ NELINEÁRNÍCH ROVNIC Metoda půleníintervalu Bod x k+1 určíme jako střed intervalu a k,b k podle vzorce x k+1 = ak + b k. (2.2.1) 2 Intervaly tedy postupněpůlíme a jejich středy tvořící posloupnost {x k } konvergují ke kořenu x. Výpočet ukončíme při dosažení zadanépřesnosti ɛ, tj.kdyžplatí x x k+1 ɛ. Otázkou je, jak takovou situaci rozpoznat, jelikož x neznáme. Musí však platit x x k+1 bk a k, 2 protože kořen x ležící v intervalu a k,b k se od středu x k+1 nemůže lišit víc než opolovinudélky intervalu. Pro ukončení výpočtu proto použijeme kritérium b k a k ɛ (2.2.2) 2 aposlednístřed x k+1 je pak aproximací kořene x spřeností ɛ. Algoritmus (Metoda půlení intervalu) Vstup: f, a 0, b 0, ɛ. Pro k =0, 1,... opakuj: x k+1 := (a k + b k )/2; je-li f(x k+1 ) = 0, potom jdi na Výstup; je-li f(a k )f(x k+1 ) < 0, potom a k+1 := a k,b k+1 := x k+1 ; je-li f(x k+1 )f(b k ) < 0, potom a k+1 := x k+1,b k+1 := b k ; dokud b k+1 a k+1 >ɛ. Výstup: poslední hodnota x k+1. Příklad Metodou půlení intervalu vypočtěte kořen rovnice f(x) 10 cos (x 1) x 2 +2x 1=0, který leží v intervalu 2.3, 2.4 spřesností ɛ =

28 2. ŘEŠENÍ NELINEÁRNÍCH ROVNIC Numerické metody Řešení: Na začátku je a 0 = 2.3, b 0 = 2.4 aprvnístřed je x 1 = Tabulka ukazuje průběh výpočtu. Symbolem + nebo za číslem zaznamenáváme znaménko funkční hodnoty funkce f vtomtobodě. Všimněme si, že x k+1 nahrazuje a k nebo b k tak, aby byla zachována znaménková změna. Aproximace kořene s přesností ɛ je posledníčíslo ve sloupci x k+1. Proto x =2.378±10 3. Tabulka 2.2.1: Metoda půlení intervalu. k a k b k x k+1 (b k a k )/ < 10 3 = ɛ Metoda regula falsi Vintervalu a k,b k zvolíme bod x k+1 jako kořen přímky p, kteráprocházíkrajními body grafu funkce f, viz obrázek α. Uvažovaná přímka je dána předpisem p(x) =f(a k )+ f(bk ) f(a k ) b k a k (x a k ) ajejíkořen je určen rovností p(x k+1 ) = 0. Odtud lze snadno odvodit vzorec který sepoužívá při výpočtu. x k+1 = a k b k a k f(b k ) f(a k ) f(ak ), (2.2.3) Geometrický smysl metody regula falsi je patrný z obrázku β. Ukončení iterací se provádí podle kritéria x k+1 x k ɛ, (2.2.4) -26-

29 Numerické metody 2. ŘEŠENÍ NELINEÁRNÍCH ROVNIC x k+1 a k x b k x 1 x 2 x 3 a 0 x b 0 α β Obrázek 2.2.1: Metoda regula falsi. kde ɛ>0jedanémaléčíslo. Algoritmus (Metoda regula falsi) Vstup: f, a 0, b 0, ɛ, x 0 := a 0. Pro k =0, 1,... opakuj: x k+1 := a k (b k a k )/(f(b k ) f(a k ))f(a k ); je-li f(x k+1 ) = 0, potom jdi na Výstup; je-li f(a k )f(x k+1 ) < 0, potom a k+1 := a k,b k+1 := x k+1 ; je-li f(x k+1 )f(b k ) < 0, potom a k+1 := x k+1,b k+1 := b k ; dokud x k+1 x k >ɛ. Výstup: poslední hodnota x k+1. Příklad Metodou regula falsi vypočtěte kořen rovnice z příkladu Řešení: Na začátku je a 0 =2.3, b 0 =2.4 apoložíme ještě x 0 = a 0.Vprvní iteraci vypočítáme x 1 := 2.3 ( )f(2.3)/(f(2.4) f(2.3)). = , x 1 x 0 = = Tabulka zachycuje celývýpočet, kterýseřídípodobnými pravidly jako u me- -27-

30 2. ŘEŠENÍ NELINEÁRNÍCH ROVNIC Numerické metody tody půlení intervalu.výsledná aproximacekořene je x =2.379 ± Tabulka 2.2.2: Metoda regula falsi. k a k b k x k+1 x k+1 x k < 10 3 = ɛ Poznámka Ukončovací kritérium (2.2.4) říká, že poslední dvě aproximace kořene se lišíméně než ɛ. Může se ovšem stát, že obě jsouodskutečné hodnotykořene vzdálené více než ɛ. Poznáme to tak, že u funkčních hodnot f(x k ɛ),f(x k ),f(x k + ɛ) nedojde ke znaménkové změně. V takovém případě jemožno provést doplňující výpočet funkčních hodnot...,f(x k 2ɛ),f(x k ɛ),f(x k ),f(x k + ɛ),f(x k +2ɛ),... který zastavíme, když dojde ke znaménkové změně. Kontrolní otázky Otázka 1. V čem se shodují avčem se lišímetodapůlení intervalu a metoda regula falsi? Která z nich je rychlejší? Otázka 2. Podrobně odvod te vzorec (2.2.3). Otázka 3. Proč nelze metodu regula falsi ukončovat podle kritéria (2.2.2)? Úlohy k samostatnému řešení 1. Vypočtěte kořeny rovnice x 2 x 6 ln x =0metodoupůleníintervalu,ɛ 7 = Vypočtěte kořeny rovnice z předchozí úlohy metodou regula falsi. Výsledky úloh k samostatnému řešení 1. Začneme-li na intervalu (0.9, 0.91), bude ve čtvrté iteraci x = ± Začneme-li na stejném intervalu, bude ve druhé iteraci x = ±

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..7 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ REGULÁRNÍ A BEZKONTEXTOVÉ JAZYKY I HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2005 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzent: Doc. Ing. Miroslav

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY

ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY PAVEL MARTINEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

Člověk-umění-matematika

Člověk-umění-matematika Člověk-umění-matematika Jiří Veselý Poznámky k historii funkce gama In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Člověk-umění-matematika. Sborník přednášek z letních škol Historie matematiky. (Czech).

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více