Filozofické a právne teórie I. ZS Akademický rok 2016/2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Filozofické a právne teórie I. ZS Akademický rok 2016/2017"

Transkript

1 Filozofické a právne teórie I. ZS Akademický rok 2016/ Predmet a funkcie filozofie. Vzťah filozofie a vedy v dejinách a súčasnom poznaní. Miesto a význam dejín európskeho politického a právneho myslenia v systéme sociálnych vied. Vzťah filozofie a práva. Jaspers, K.: Úvod do filosofie. Praha 1996, kap. I., II. Michálek, J.: Co je filosofie?. Praha 1995, s Machalová, T.: Úvod do právní filosofie. I. díl, Masarykova univerzita, Brno 1999, s Popelová, J.: Zrod filozofie. Bratislava 1980 Kozák, J.: Věčná a časová úloha filosofie. In: Filosofický časopis, 1995 Weischedel, W.: Prológ neboli dvojí brána k filosofii. In: Zadní schodiště filosofie. Olomouc 1995 Russell, B.: History of Western Philosophy. London 1969, s. 25 Bocheňski, J. M.: Cesta k filosofickému myšlení. Praha 2001 Prednášajúci: doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc Filozofické kategórie a ich úloha vo vedeckom poznaní. Význam kategórií pre vedu, myslenie a poznanie. Význam filozofických kategórií pre právnu vedu. Determinizmus, indeterminizmus, kauzalita, pravda a omyl, sloboda, rovnosť, spravodlivosť. Valent, T. - Chovancová, J. a kol.: Texty z dejín právnej filozofie, Bratislava 2014 Aristoteles: Kategorie. Praha 1958 Patočka, J.: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové. Praha 1964 Večeřa, M.: Spravedlnost v právu. Brno 1997 Holländer, P.: Nástin právní filozofie. Praha 2000, 4. kap. Prednášajúci: doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc Antické filozofické myslenie I. Prechod od mýtu k logu. Grécky humanistický racionalizmus Sofisti a Sokrates. Platónov vplyv a význam v dejinách myslenia. Valent, T.- Chovancová, J. a kol.: Texty dejín z právnej filozofie. Bratislava

2 Platón: Obrana Sokrata, Politikos. In: Platón: Dialógy. Bratislava 1990 Platón: Ústava. Bratislava 1980 Martinka, J.: Dominanty antickej gréckej filozofie. In: Scruton, R.: Krátke dejiny novovekej filozofie. Bratislava 1991, s Patočka, J.: Platón. Praha 1992 Weischedel, W.: Zadní schodiště filosofie. Olomouc , 7. kap. Kroupa, D.: Klasická politická filosofie a antická polis. In: Prednášky z politické filosofie. Praha 2001, s Valúšek, L.: Platónov Kritón a legitimita práva. In: Právny obzor, roč. 89, č. 3/2006, s Prednášajúci: JUDr. Tomáš Mészáros, PhD Aristotelova filozofia. Aristoteles ako iniciátor nového typu racionality. Aristoteles: Politika. Bratislava 1998 Aristoteles: ATÉNSKA ÚSTAVA. Kalligram BA, 2009 Platón: Dialógy. Bratislava 1990 Patočka, J.: Sokrates. Praha 1991 Mulgan, R.: Aristotelova politická teoria. Praha 1998 Rebro, K.: Latinské výrazy a výroky. Bratislava 1984 Spravedlnost jako zdatnost. Praha 1996 Prednášajúci : JUDr. Tomáš Mészáros, PhD Rímske filozoficko-právne myslenie. Sociálna filozofia v starom Ríme. Prirodzené právo, zákonné právo. Prínos rímskej jurisprudencie; res publica, ius gentium. (Polibios, Cicero, Celsus, Ulpianus.) Aristoteles: Politika. Bratislava 1998 Aristoteles: ATÉNSKA ÚSTAVA. Kalligram BA, 2009 Platón: Dialógy. Bratislava 1990 Patočka, J.: Sokrates. Praha 1991 Mulgan, R.: Aristotelova politická teoria. Praha 1998 Rebro, K.: Latinské výrazy a výroky. Bratislava 1984 Spravedlnost jako zdatnost. Praha 1996 Prednášajúci: doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc

3 6. Stredoveké právne myslenie. Božsko-pozemské zdvojenie práva a štátu, herézie a problém zla, spor o univerzálie, vladárska etika a idea pápežského primátu (Augustinus Aurelius, Abelard, Tomáš Akvinský, Inocent III.). Chovancová, J. - Valent, T.: Filozofia pre právnikov (filozoficko-právne aspekty). Bratislava 2012 Augustinus Aurelius: Boží štát. 1. a 2. zv. Trnava 1948 Libera, Alain de: Stredoveká filozofia. Bratislava 1994 Bahounek, J.: Politické myšlení sv. Tomáše. Brno 1995 Prednášajúci: doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc Renesančná sociálna filozofia. Človek, štát, politika. Machiavellizmus a politická prax, humanistický reformný program a utópie (komentátori, Machiavelli, Morus). Valent, T.- Chovancová, J. a kol.: Texty z dejín právnej filozofie. Bratislava 2014 Morus, T. Utópia. Praha 1978 Bröstl, A.: Skloňovanie Machiavelliho podľa vzoru renesančný republikanizmus. In: Právny obzor, 83, 2001, č. 1, s Machiavelli, N.: Vladár. Úvahy o prvej dekáde Tita Livia. Vojenské umenie. Bratislava 1992 Belás, Ľ.: VLADÁR a technika politiky. In.: Filozofia č. 1/2004, s Prednášajúci: JUDr. Tomáš Mészáros, PhD Novoveká filozofia. Teoretické základy učenia o štátnej suverenite, deľba moci, spoločenská zmluva, prirodzené právo. (Bodin, Grotius, Hobbes, Locke, Hume, Christian Thomasius.) Chovancová, J. - Valent, T.: Filozofia pre právnikov (filozoficko-právne aspekty). Bratislava 2012 Hobbes, T.: Leviathan. Praha 1941 Missner, M.: Hobbes. Bratislava 2004 Locke, J.: Druhé pojednání o vládě. Praha 1992 Hume, D.: O práve a politike. Bratislava 2008 Joch, R.: John Locke, přirozené práva a tzv. práva sociální. In: Prednášky z politické filosofie. Praha 2001, s Montesquieu, Ch. - L.: O duchu zákonov. Bratislava 1989 Přibáň, J.: Sociologie práva. Praha 2001, s Rousseau, J. J.: Rozpravy. Praha

4 Scruton, R.: Krátke dejiny novovekej filozofie. Bratislava 1991, s (Politická filozofia od Hobbesa po Hegla) Prednášajúci: doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc Osvietenstvo vek rozumu. Význam a iniciatívnosť filozofického prístupu osvietenstva pre sociálno-teoretickú reflexiu epochy. Mechanistický determinizmus, filozofický a vedecký obraz tzv. západného myslenia. Sociálna filozofia francúzskeho osvietenstva. Idea pokroku a sociálneho perfektibilizmu Voltaire, Condorcet, encyklopedisti. Valent, T. - Chovancová, J.: Filozofická antológia. Bratislava (Rousseau.) Valent, T. - Chovancová, J.: Kapitoly z filozofie dejín. Bratislava 2001, 4. kapitola Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie. Praha 1991, V. odd., kap. 1/II. Mácha, K.: J. J. Rousseau. Brno 1992 Sláma, M.: Úvod k dejinám filosofie práva. Praha 1993, s Weischedel, W.: Zadní schodiště filosofie. Olomouc 1995, 18., 19. kapitola Dupkala, R.: Úvod do filozofie dejín. Bardejov 1998, 4. kapitola Joch, R.: Francouzská revoluce. In: Prednášky z politické filosofie. Praha 2001, s Prednášajúci: JUDr. Tomáš Mészáros, PhD Kant. Störig, H. J.: Malé dějiny filosofie. Praha 1991 Scruton, R.: Krátke dejiny novovekej filozofie. Bratislava 1991 Kant, I.: Kritika praktického rozumu. Bratislava 1990 Kant, I.: Základy metafyziky mravů. Praha 1976 Kant, I.: Kritika čistého rozumu. Bratislava 1979 Weischedel, W.: Kant neboli přesnost myšlení. In: Zadní schodiště filosofie. Olomouc 1995 Znoj, M.: Hegel a naše demokracie. In: Filosofický časopis, 1995, č. 1 Major, L. - Sobotka, M.: G. W. Hegel. Praha 1979 Belás, Ľ.: Kant a osvietenstvo, In: Filozofia, č. 7, roč. 54, 1999, s Solomoni, R. C.: Vzostup a pád subjektu. Bratislava 1996 Prednášajúci: doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc Hegel. Krsková, A.: Štát a právo v európskom právnom myslení. Bratislava,

5 Arrendtová, H.: Přednášky o Kantově politické filosofii. Praha 2002 Kant, I.: K večnému mieru. Bratislava 1996 Hegel, G. W. F.: Základy filozofie práva. Praha 1992 Valent, T. - Chovancová, J.: Filozofická antológia. Bratislava (Kant, Hegel.) Burger, R.: Multikulturalizmus vo svetskom právnom štáte, In: Filozofia č. 6, roč. 54, 1999, Belás, Ľ.: Problém mieru v kontexte Kantovej filozofie dejín. In: Filozofia č. 2/2001, s Scruton, R.: Kant. Praha 1996 Prednášajúci: JUDr. Tomáš Mészáros, PhD Politické myslenie 19. storočia. Liberalizmus a konzervativizmus (Mill, Burke). Karl Marx. Jellinek, G.: Obecná státověda. Praha 1906 Šamalík, F.: Právní pozitivizmus v éře lidských práv. Právnik 6/1995, s Šamalík, F.: O politické společnosti. Brno, MU 1994 Prednášajúci: JUDr. Branislav Fábry, PhD Právne myslenie 19. storočia. Právny pozitivizmus a historickoprávna škola. Jellinek, G.: Obecná státověda. Praha 1906 Šamalík, F.: Právní pozitivizmus v éře lidských práv. In: Právnik 6/1995, s Šamalík, F.: O politické společnosti. Brno, MU 1994 Prednášajúci: JUDr. Tomáš Mészáros, PhD

-15. normostran, ité literatury a citovaných pramenů. @centrum.czcz Dva termíny

-15. normostran, ité literatury a citovaných pramenů. @centrum.czcz Dva termíny Povinnosti ke zkoušce Seminárn rní práce -15 normostran, poznámkový aparát, seznam použit ité literatury a citovaných pramenů Konzultace - alespoň dvakrát t za semestr, včetně kontroly pracovního textu

Více

Politiologie. Doc. Jaroslav Čmejrek KHV PEF ČZU

Politiologie. Doc. Jaroslav Čmejrek KHV PEF ČZU Politiologie Doc. Jaroslav Čmejrek KHV PEF ČZU Kontakt Katedra humanitních věd PEF ČZU budova PEF místnost č. 173 konzultace Po 14:00-15.30 Čt 14:00-15.30 e-mail cmejrek@pef.czu.cz NetStorage/I/KHV/cmejrek

Více

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboFI - - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.1. - garant : doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc.

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Politiologie. Doc. Jaroslav Čmejrek KHV PEF ČZU

Politiologie. Doc. Jaroslav Čmejrek KHV PEF ČZU Politiologie Doc. Jaroslav Čmejrek KHV PEF ČZU Literatura Čmejrek, J. a kol.: Moderní společnost a problémy politiky. Učební texty. PEF ČZU, Praha 2005. Čmejrek, J. a kol.: Příručka k výuce politologie.

Více

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Filozofická fakulta Katedra politologie a filozofie Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Pasteurova 3571/13 400 96 Ústí nad Labem, CZ Tel: +420 475 286 500 http://ff.ujep.cz BAKALÁŘSKÉ

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Adamová, K.: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě, Praha Adamová, K.: Úsvit moderního konstitucionalismu, Luzern Adamová, K.

Adamová, K.: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě, Praha Adamová, K.: Úsvit moderního konstitucionalismu, Luzern Adamová, K. DĚJINY POLITICKÉHO MYŠLENÍ Letní semestr 2015/2016 DOC. PHDR. MIROSLAV NOVOTNÝ, CSC. PONDĚLÍ 09.45-11.20 UČEBNA S11 PŘEDNÁŠKY Úvodní přednáška, pojetí a vymezení kursu. Politické myšlení a politická filosofie.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ FILOSOFIE 1. Filosofie, její hlavní disciplíny, vztah ke speciálním vědám 2. Orientální myšlení, zejména staré Indie

Více

Maturitní okruhy ZSV

Maturitní okruhy ZSV Maturitní okruhy ZSV 1. a) Filozofie předmět filozofie, základní pojmy, vztah filozofie a náboženství, vztah filozofie a speciálních věd disciplíny filozofie gnozeologie, ontologie, etika základní filozofické

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Základní vodítko: Milan Sláma, Příběhy spravedlnosti (Eurolex, Praha 2004). Obsahuje i základní a doporučenou literaturu k jednotlivým tématům.

Základní vodítko: Milan Sláma, Příběhy spravedlnosti (Eurolex, Praha 2004). Obsahuje i základní a doporučenou literaturu k jednotlivým tématům. Metodické listy pro kombinované studium předmětu: Tvorba a interpretace práva Lektor: docdrmilan Sláma Kontakt: slama@prfcunicz Úvodní sdělení: Předkládaná témata se pohybují v ohledávání předpokladů tvorby

Více

1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii

1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii Otázka: Společnost a stát v dějinách myšlení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťoula 1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii 2. Vývoj

Více

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Občanská výchova pro ZŠ FILOSOFIE

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Občanská výchova pro ZŠ FILOSOFIE FILOSOFIE 1. Filosofie, její hlavní disciplíny, vztah ke speciálním vědám 2. Orientální myšlení, zejména staré Indie a Číny 3. Nejvýznamnější představitelé a školy řecké filosofie před Sókratem 4. Sofisté

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA ZČU. katedra teorie práva TEORIE PRÁVA

PRÁVNICKÁ FAKULTA ZČU. katedra teorie práva TEORIE PRÁVA PRÁVNICKÁ FAKULTA ZČU katedra teorie práva TEORIE PRÁVA (pro bakalářský obor - VEŘEJNÁ SPRÁVA) Rozsah výuky: 1. semestr 2/2, 2. semestr 2/2, 3.semestr 2/2 I. semestr FENOMEN PRÁVA 1. Různé přístupy k právu.

Více

Jan Kranát POLITICKÁ FILOSOFIE čili o politické svobodě 5. Politická filosofie Průvodce tématem: o politické svobodě 5.1 PROLOG: V HOSPODĚ... 5.2 NAŠE VÝCHODISKO: HNUS Z POLITIKY 5.3 ZÁKLADNÍ POJMY 5.4

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

8. Politologie věda a představitelé pojmy: politika, politická moc, svoboda, spravedlnost, rovnost, demokracie, moc funkce státu, formy státu

8. Politologie věda a představitelé pojmy: politika, politická moc, svoboda, spravedlnost, rovnost, demokracie, moc funkce státu, formy státu 1. Historie práva * nejstarší právní systémy orientální despocie * zákoníky Chammurabiho, Zákon dvanácti desek * základní pojmy právní norma, právní vědomí, právní řád zákonnost, prameny práva, obyčej,

Více

teorie lidských práv (J.Locke) Zopakování minulé přednášky: starověké právní myšlení 1. Přirozený zákon - zákon přirozeného řádu světa

teorie lidských práv (J.Locke) Zopakování minulé přednášky: starověké právní myšlení 1. Přirozený zákon - zákon přirozeného řádu světa Přednáška č.5. Teorie přirozeného práva - první pokus o vysvětlení jak funguje právo ve společnosti. 1. Změna tázání: přechod od otázky "co je právo" k otázce "jak právo funguje": kritika starověkého pojetí

Více

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY (a) Názov študijného odboru: Klasické jazyky (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných

Více

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Základy ekonomie, managmentu a marketingu Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Přednášky: Po 15,00-16,30 U5 Konzultační hodiny: Po 13,30 15,00 Budova U2 Email: 21302@mail.muni.cz Zkouška: písemná (ústní) Kostra

Více

Obsah. 1. Boěthiova učitelská mise Komparace dvou současníků Tajemné Divišovo autorství 49. Slovo ke čtenáři 11.

Obsah. 1. Boěthiova učitelská mise Komparace dvou současníků Tajemné Divišovo autorství 49. Slovo ke čtenáři 11. Obsah Předmluva ke druhému vydání 9 Slovo ke čtenáři 11 Prolog 13 ODDÍL PRVNÍ: Počátky středověké filosofie 15 I. Přehled duchovních proudů pozdní antiky a dílo Aurelia Augustina 15 II. Anicius Manlius

Více

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

Filozofie (jednooborové bakalářské studium) B 6101 ( )

Filozofie (jednooborové bakalářské studium) B 6101 ( ) Filozofie (jednooborové bakalářské studium) B 6101 (22.7. 2011 31.7. 2019) Název předmětu Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ druh před. kr. přednášející dop. roč. p 6 PhDr. Libuše Drnková 3 od 1 / S S 1 Cizí

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1.Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

Maturitní témata z občanského a společenskovědního základu

Maturitní témata z občanského a společenskovědního základu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z občanského a společenskovědního základu 1. Psychologie

Více

Témata k závěrečné zkoušce pro rozšiřující studium Občanské výchovy a základů společenských věd

Témata k závěrečné zkoušce pro rozšiřující studium Občanské výchovy a základů společenských věd FILOSOFIE 1. Filosofie, její hlavní disciplíny, vztah ke speciálním vědám 2. Orientální myšlení, zejména staré Indie a Číny 3. Nejvýznamnější představitelé a školy řecké filosofie před Sókratem 4. Sofisté

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii:

Více

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska - 19. a 20. storočie Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska II Názov semestr. predmetu:

Více

(1632-1704), studia přírodních věd, lékařství, státovědy, pak ve službách lorda Shaftesburyho jako domácí učitel, lékař a politický rádce

(1632-1704), studia přírodních věd, lékařství, státovědy, pak ve službách lorda Shaftesburyho jako domácí učitel, lékař a politický rádce ANGLICKÝ EMPIRISMUS 13.- 17.století: Anglie si vydobývá politické svobody, buduje politický systém, zároveň roste její bohatství a vnější politická prestiž myšlení ovládá ideál střízlivého praktického

Více

KRESŤANSKÁ FILOZOFIA MAGISTERSKÉ ŠTÁTNICE 2017 ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY

KRESŤANSKÁ FILOZOFIA MAGISTERSKÉ ŠTÁTNICE 2017 ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY KRESŤANSKÁ FILOZOFIA MAGISTERSKÉ ŠTÁTNICE 2017 ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY FILOZOFIA POLITIKY A PRÁVA 1. Pôvod a charakteristika politickej filozofie ako vedy. Charakteristika filozofie práva a jej rozsahu 2. Koncepcia

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů TECHNOLOGIE A KONSTRUKCE ODĚVŮ 1. Oděvní techniky 2. Ruční šití a žehlení 3.

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVKÁ UNVERZTA V TRNAVE, 918 43 Trnava Odporúčaný študijný plán Trnava : 5379 FO-Bc- - Filozofia - Filozofia Akademický rok Forma štúdia tupeň štúdia Študijný program 2012/2013 enná 1. 6107700 - FO-Bc-

Více

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka)

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) Otázka: Pojetí filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petr Novák filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) klade si otázky ohledně smyslu všeho a zkoumá

Více

Vybrané kapitoly z dějin filosofie (antika, středověk, novověk, 20. stol)

Vybrané kapitoly z dějin filosofie (antika, středověk, novověk, 20. stol) Vybrané kapitoly z dějin filosofie Obor: křesťanská výchova KFK/VKDF, 2007-2008, semestrální přednáška se cvičením, 2+1 hod., zk ZS: 24.9.-21.12. 2004, 13 týdnů (tel.: 7404; email: ladislav.chvatal@upol.cz)

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

1. Mezi společenské vědy nepatří a) ekonomie b) ekologie c) etologie. 2. Mezi teoretiky demokracie nepatří a) Kohák b) Patočka c) Habermas

1. Mezi společenské vědy nepatří a) ekonomie b) ekologie c) etologie. 2. Mezi teoretiky demokracie nepatří a) Kohák b) Patočka c) Habermas 1. Mezi společenské vědy nepatří a) ekonomie b) ekologie c) etologie 2. Mezi teoretiky demokracie nepatří a) Kohák b) Patočka c) Habermas 3. Mezi reformní marxistické filosofy 60. let nepatří a) Patočka

Více

Otázky ke státním bakalářským zkouškám. Studijní obor Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání

Otázky ke státním bakalářským zkouškám. Studijní obor Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání Otázky ke státním bakalářským zkouškám Studijní obor Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání Zkouška SZZ trvá 30 minut a studující si připraví vlastní vystoupení na cca 15 minut podle zadaných bodů.

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová Období klasické řecká filosofie II Zuzana Svobodová Platón (428/7-348/7 př. Kr.) vl. jm. Aristoklés, Platon přezdívka daná učitelem gymnastiky (platys široký) aristokrat (na rozdíl od Sokrata) snaha o

Více

FILOSOFIE VÝCHOVY. Úvod do předmětu 2013/2014. Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková ÚPSS PdF UP v Olomouci

FILOSOFIE VÝCHOVY. Úvod do předmětu 2013/2014. Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková ÚPSS PdF UP v Olomouci FILOSOFIE VÝCHOVY Úvod do předmětu 2013/2014 Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková ÚPSS PdF UP v Olomouci Eva.kaneckova@upol.cz Úvod do předmětu Jaké jsou Vaše představy a očekávání od předmětu? K čemu tento předmět

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Univerzalismus v etice jako problém

Univerzalismus v etice jako problém VLASTIMIL HÁLA Univerzalismus v etice jako problém K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích 3 Vydání knihy podpořilo Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie

Více

Otázky ke státním bakalářským zkouškám Studijní obor: Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání

Otázky ke státním bakalářským zkouškám Studijní obor: Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání Otázky ke státním bakalářským zkouškám Studijní obor: Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání Následující seznam obsahuje povinnou literaturu k SZZ v daných perspektivách (sociologickoantropologická,

Více

Test základů společenských věd bakalářský obor Sociální práce v prezenční formě

Test základů společenských věd bakalářský obor Sociální práce v prezenční formě Otázka 1 Za poptávku považujeme: Test základů společenských věd bakalářský obor Sociální práce v prezenční formě a. množství zboží a služeb určených ke koupi za určitou cenu b. množství zboží a služeb

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce Katedra společenských věd na PdF UP v Olomouci Žižkovo nám. 5 771 40 Olomouc Studijní program: Studijní obor: N 7504 Učitelství pro střední školy 7504T275 Učitelství základů společenských věd pro střední

Více

Základy etiky 1. Základné morálne princípy, normy a hodnoty a výchova k nim. Vysvetlite štruktúru morálky a jej základné prvky.

Základy etiky 1. Základné morálne princípy, normy a hodnoty a výchova k nim. Vysvetlite štruktúru morálky a jej základné prvky. ŠTUDIJNÝ PROGRAM: UČITEĽSTVO ETICKEJ VÝCHOVY, BC. OTÁZKY PRE BAKALÁRSKU ŠTÁTNU SKÚŠKU AK. ROK 2012/13 Študent si po vstupe do štátnicovej miestnosti vylosuje jednu otázku z časti A a jednu otázku z časti

Více

Machiavelli mezi republikanismem a demokracií

Machiavelli mezi republikanismem a demokracií Machiavelli mezi republikanismem a demokracií Milan Znoj, Jan Bíba a kol. Praha 2011 5 Vydání knihy podpořilo Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie věd České republiky

Více

OKRUHY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE školní rok 2011/2012 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

OKRUHY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE školní rok 2011/2012 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. Dvořákova 1269 739 11 Frýdlant nad Ostravicí OKRUHY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE školní rok 2011/2012 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a) Co

Více

Filozofie 01. Otázka číslo: 1. Etiku jako první systematizoval: Platón. Aristoteles. Kant (je možná pouze jedna správná odpověď) Otázka číslo: 2

Filozofie 01. Otázka číslo: 1. Etiku jako první systematizoval: Platón. Aristoteles. Kant (je možná pouze jedna správná odpověď) Otázka číslo: 2 Filozofie 01 Otázka číslo: 1 Etiku jako první systematizoval: Platón Aristoteles Kant Otázka číslo: 2 Epikurejská etika: byla kolektivistická nabádala žít ve shodě s vlastní přirozeností a rozumem byla

Více

Otázky k bakalářským zkouškám z filosofie

Otázky k bakalářským zkouškám z filosofie Otázky k bakalářským zkouškám z filosofie I. Filosofie a dějiny filosofie (s ohledem na filosofii výchovy) Každá otázka by měla být zpracována s ohledem na kulturně-dějinné souvislosti 1. Předsokratovská

Více

Pod praporem SVOBODY, ROVNOSTI A BRATRSTVÍ se ve Francii uskutečnila revoluční změna politického a ústavního systému (1791 konstituční monarchie,

Pod praporem SVOBODY, ROVNOSTI A BRATRSTVÍ se ve Francii uskutečnila revoluční změna politického a ústavního systému (1791 konstituční monarchie, Pod praporem SVOBODY, ROVNOSTI A BRATRSTVÍ se ve Francii uskutečnila revoluční změna politického a ústavního systému (1791 konstituční monarchie, 1792 republika), jejíž hlavní vedoucí silou bylo měšťanstvo.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Maturitní témata z OSZ

Maturitní témata z OSZ Gymnázium Pierra de Coubertina školní rok: 2014/15 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.D 390 01 Tábor zkoušející: Mgr. Zuzana Lukešová Maturitní témata z OSZ 1) Psychologie jako věda předmět

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva

I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva Prednáška č. 1 Dejiny právnej filozofie (Doc. PhDr. Jarmila Chovancová, PhD.) - Prierez najvýznamnejších etáp vývoja právno filozofického myslenia od antiky

Více

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr.

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Jaroslav Knesl Dějiny sociologie - periodizace 1. Protosociologie: Antika 40 léta 19.stol.

Více

Zdravotně sociální pracovník

Zdravotně sociální pracovník Zdravotně sociální pracovník bakalářské prezenční studium základy společenských věd Otázka 1 Základní formou motivů jsou: a. potřeby b. ambice c. pudy Otázka 2 K představitelům novověkého empirismu patří

Více

2. Do Senátu PČR se volí a) Poměrným volebním systémem b) Většinovým dvoukolovým systémem c) Většinovým jednokolovým systémem

2. Do Senátu PČR se volí a) Poměrným volebním systémem b) Většinovým dvoukolovým systémem c) Většinovým jednokolovým systémem 1. K zamítnutí návrhu zákona vráceného Poslanecké sněmovně Senátem je třeba a) Nadpoloviční většiny přítomných poslanců b) Nadpoloviční většiny všech poslanců c) Dvoutřetinové většiny hlasů 2. Do Senátu

Více

Politologie venkova. Doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek,, CSc.

Politologie venkova. Doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek,, CSc. Politologie venkova Doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek,, CSc. Témata přednp ednášek: 1. Půda a politická moc. 2. Rolnictvo, národ, n geopolitika. 3. Venkov v ideologické perspektivě. 4. Agrárn rní otázka v průmyslov

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

1. Počet členských států EU v roce 2006 a) 15 b) 20 c) 25

1. Počet členských států EU v roce 2006 a) 15 b) 20 c) 25 1. Počet členských států EU v roce 2006 a) 15 b) 20 c) 25 2. Zákon v ČR vstupuje v platnost a) Schválením v parlamentu b) Podpisem prezidenta c) Zveřejněním ve Sbírce zákonů 3. Do Senátu PČR mohou kandidovat

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 5. 1. 2013 Projekt: Využiti ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_321 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Filozofie,

Více

Tézy na štátne skúšky bakalársky stupeň. 1. Úvod do politických a sociálnych vied

Tézy na štátne skúšky bakalársky stupeň. 1. Úvod do politických a sociálnych vied Tézy na štátne skúšky bakalársky stupeň 1. Úvod do politických a sociálnych vied 1. Politológia, politická veda, jej miesto v systéme spoločenských vied Definujte politológiu ako vednú disciplínu. Aké

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Obsah. II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20 IV. Antická filosofie... 22

Obsah. II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20 IV. Antická filosofie... 22 Předmluva... 5 Autorova předmluva k revidovanému vydání... 10 Kapitola I. Úvod... 11 I. Proč studovat historii filosofie?... 11 II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20

Více

Úvod do politologie - opakování Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Úvod do politologie - opakování Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal04 Vypracoval(a),

Více

Stanovení forem, termínů a témat

Stanovení forem, termínů a témat Stanovení forem, termínů a témat nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky OBČANSKÁ NAUKA Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Termín: jaro 2015, podzim 2015 Témata: 1. Politické

Více

Min. 126 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Ikonografia. 5 2S H 1 Z Chmelinová

Min. 126 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Ikonografia. 5 2S H 1 Z Chmelinová Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboDU - dejiny - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.17. - dejiny a teória garant : doc. PhDr.

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Konštitucionalizmus. Tézy prednášky. Bratislava október 2005 Prof. JUDr. ubor Cibulka, CSc.

Konštitucionalizmus. Tézy prednášky. Bratislava október 2005 Prof. JUDr. ubor Cibulka, CSc. Konštitucionalizmus Tézy prednášky Bratislava október 2005 Prof. JUDr. ubor Cibulka, CSc. Konštitucionalizmus Konštitucionalizmus snaha o obmedzenie absolut. moci panovníka požiadavka udu na ústavu konštituný

Více

obsah Ako uvádzať do štúdia filozofie

obsah Ako uvádzať do štúdia filozofie Úvod do filozofie obsah Ako uvádzať do štúdia filozofie Ako uvádzať do štúdia filozofie Dejiny filozofie (filozofické smery/školy) Systém filozofie (filozofické disciplíny) Hlavné problémy filozofie dejiny

Více

Politická filozofie KFI/POF, POFN; POFKA Př.+Sem. (2+2) ZS 2011/2012 Zakončení: zápočet, zkouška PhDr. Petr Vodešil, Ph.D. Sylabus

Politická filozofie KFI/POF, POFN; POFKA Př.+Sem. (2+2) ZS 2011/2012 Zakončení: zápočet, zkouška PhDr. Petr Vodešil, Ph.D. Sylabus Politická filozofie KFI/POF, POFN; POFKA Př.+Sem. (2+2) ZS 2011/2012 Zakončení: zápočet, zkouška PhDr. Petr Vodešil, Ph.D. Sylabus Primárním cílem kurzu je vystižení a analýza filozofických východisek

Více

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 Filosofie novověk Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: leden 2014 Ročník: 3. ročník střední zdravotnická

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Ondřej Fischer - ÚVOD DO FILOZOFIE - I. ročník

Ondřej Fischer - ÚVOD DO FILOZOFIE - I. ročník Ondřej Fischer - ÚVOD DO FILOZOFIE - I. ročník Semestr: letní 2008/09 Obory: SPT (Jabok) a PSP (ETF) Forma: kombinovaná Tématické bloky výuky: 1.Zákl.filoz.myšlení 2.Poznání 3. Metafyzika 4.Estetika 5.Politická

Více

Následující text se vztahuje k otázkám 1-3:

Následující text se vztahuje k otázkám 1-3: Instrukce pro vyplňování testu: 1) správné odpovědi označujte křížkem na úvodním listu (křížkem přeškrtněte písmeno označující správnou odpověď u čísla příslušné otázky) 2) pokud budete provádět opravu

Více

Tézy na štátne skúšky pre dvojročný magisterský študijný program filozofia akademický rok 2016/2017

Tézy na štátne skúšky pre dvojročný magisterský študijný program filozofia akademický rok 2016/2017 Tézy na štátne skúšky pre dvojročný magisterský študijný program filozofia akademický rok 2016/2017 Tézy sú podkladom pre prípravu študenta na štátnu skúšku. Vymedzujú obsah a rozsah požadovaných vedomostí,

Více

VET středověk a novověk (po 18. století)

VET středověk a novověk (po 18. století) VET středověk a novověk (po 18. století) Co nás čeká Křesťanství a jeho představitelé Renesance Racionalismus a empirismus, Kant Merkantelismus, Karmelismus Křesťanství Po dlouho dobu křesťanství uchovatel

Více

Sociální pracovník Bakalářské prezenční studium Test: Základy společenských věd 60 otázek za 60 bodů, časový limit 30 minut

Sociální pracovník Bakalářské prezenční studium Test: Základy společenských věd 60 otázek za 60 bodů, časový limit 30 minut Sociální pracovník Bakalářské prezenční studium Test: Základy společenských věd 60 otázek za 60 bodů, časový limit 30 minut Otázka 1 Humanistická psychologie klade největší důraz na: a. snahu jedince o

Více

Základy právní vědy a veřejného práva část I., díl II. Michal Spirit a kol. (Prospektrum 1998) Základy všeobecné státovědy Pavel Holländer (Všehrd

Základy právní vědy a veřejného práva část I., díl II. Michal Spirit a kol. (Prospektrum 1998) Základy všeobecné státovědy Pavel Holländer (Všehrd TEORIE Bankovní institut Vysoká škola 2013/2014 JUDr. Pavel Zelenka učební plán 2013/2014 1.10.2013 Stát a státověda č. 1 8.10.2013 Stát a státověda č. 2 15.10.2013 Úvod do práva pojem, význam a systém

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety

Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety Typ predmetu Hodiny spolu Hodiny / Týždeň / Semester Odp. semester Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety VP TP I. Teória politiky I. PP 2 3 5 1 Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Více

Sociální práce. Bakalářské prezenční studium Test: Základy společenských věd 60 otázek za 60 bodů, časový limit 25 minut

Sociální práce. Bakalářské prezenční studium Test: Základy společenských věd 60 otázek za 60 bodů, časový limit 25 minut Otázka 1 Kvantitativní výzkum představuje: Sociální práce Bakalářské prezenční studium Test: Základy společenských věd 60 otázek za 60 bodů, časový limit 25 minut a. nahlížení na sociální realitu jako

Více