Zahajovací konference. Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko Bad Elster, 18. června

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahajovací konference. Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Bad Elster, 18. června 2015. www.sn-cz2020."

Transkript

1 Zahajovací konference Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko Bad Elster, 18. června 2015

2

3 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko

4 Základní údaje k podpoře (1) Programový dokument Definuje rámcové podmínky pro realizaci programu Situace v programovém území Strategie, cíle programu a výsledky, kterých má být dosaženo Indikátory pro monitoring a hodnocení Struktury a postupy při realizaci programu Finanční plán Schvaluje Evropská komise

5 Základní údaje k podpoře (2) Společný Realizační dokument Má funkci společného právního rámce pro české a saské kooperační partnery Stanovuje rámcové podmínky pro poskytování dotací a upravuje podrobně způsobilost výdajů a postupy pro administraci a výběr projektů Není schvalován Evropskou komisí

6 české dotační území saské dotační území Dotační území je stanoveno na úrovni statistické jednotky NUTS 3.

7 Implementační struktury (1) Řídící orgán Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství, ref. 25 Nese celkovou zodpovědnost za realizaci programu Dozoruje a kontroluje - Společný sekretariát - Národní kontrolory (čl. 23 odst. 4 Nařízení EU 1299/2013) Zajišťuje úkoly Certifikačního orgánu Národní orgán Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v Praze Podporuje Řídící orgán při koordinaci jeho aktivit v České republice

8 Implementační struktury (2) Společný sekretariát (JS) při Saské rozvojové bance (Sächsische Aufbaubank Förderbank (SAB)) Zodpovídá za praktickou realizaci Programu spolupráce Kontroluje a hodnotí projektové žádosti Regionální subjekty Krajské úřady Libereckého, Ústeckého a Karlovarského kraje Podporují Společný sekretariát při praktické realizaci na české straně

9 Implementační struktury (3) Monitorovací výbor Bilaterálně obsazené grémium S konečnou platností rozhoduje o poskytnutí dotace projektům Monitoruje a vyhodnocuje pokroky při realizaci programu Kontroluje realizaci komunikační akční strategie Kontroluje a schvaluje: Kritéria pro výběr projektů Roční a závěrečné prováděcí zprávy Plán evaluace Programu spolupráce

10 Implementační struktury (4) Auditní orgán Saské státní ministerstvo financí, referát 17, Ministerstvo financí ČR Zodpovídá za funkčnost Řídících a kontrolních systémů Orgány pověřené kontrolou Zřízeny na národní úrovni - Pro saské kooperační partnery Saská rozvojová banka - Pro české kooperační partnery Centrum pro regionální rozvoj České republiky Ověřování výdajů kooperačních partnerů z hlediska jejich správnosti a řádnosti Zodpovídá za kontroly na místě u daného kooperačního partnera

11 Obsah podpory (1) Opatření prioritní osy 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik Koncepční a investiční protipovodňová ochrana Přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky a do společných informačních systémů a komunikačních platforem vč. nezbytných doprovodných stavebních opatření vztahujících se k jednotlivým projektům Zlepšování spolupráce, zejména formou společných cvičení, odborné přípravy a školení, zejména jazykového vzdělávání, podporou práce s mládeží, vztahy s veřejností

12 Obsah podpory (2) Opatření prioritní osy 2 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů Přeshraniční opatření na zlepšení kvality vod a stavu vodních toků a útvarů podzemních i povrchových vod v přeshraničních povodích Investice do zachování a ochrany, propagace a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů Opatření na rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury včetně s tím související dopravní infrastruktury Společný vývoj koncepcí a produktů a realizace společných marketingových opatření, propojení jednotlivých zařízení a tvorba systémů pro společný management Společné plánování, přeshraniční management a realizace společných opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochrany půdy a lesů včetně biotopů, biodiverzity a sítě NATURA 2000

13 Obsah podpory (3) Opatření prioritní osy 3 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení Opatření předškolního vzdělávání Podpora školních projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání Podpora opatření v rámci přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace a opatření za účelem přizpůsobení vzdělávání trhu práce včetně opatření pro přenos vzdělávání Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí Zlepšování jazykové vybavenosti a mezikulturních kompetencí Kooperační opatření vysokých škol, vzdělávacích institucí a podniků za účelem přenosu know-how na rozhraní mezi hospodářstvím a společností, budování a rozšiřování akademických kooperačních sítí a podpora mobility

14 Obsah podpory (4) Opatření prioritní osy 4 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě Partnerská spolupráce ve všech oblastech společenského života (jako např. v oblasti bezpečnosti, práva, veřejné správy, regionálního plánování a rozvoje, veřejné osobní dopravy, rozvoje spolupráce aktérů na trhu práce, hospodářské spolupráce) Společný fond malých projektů

15 Alokace finančních prostředků (1) Celkový objem: Eur Prostředky ERDF: Eur Z toho prostředky ERDF pro projekty: Eur z toho prostředky ERDF pro FMP: Eur Z toho prostředky ERDF pro Technickou pomoc: Eur Dotační sazba: max. 85 % prostředků ERDF, vztaženo na způsobilé výdaje

16 Alokace finančních prostředků (2) Prioritní osa 1 Prevence a management rizik Eur Prioritní osa 4 Partnerská spolupráce Eur Prioritní osa 3 Vzdělávání Eur Prioritní osa 2 Ochrana vod, Přírodní a kulturní dědictví, ochrana přírody, cestovní ruch, dopravní infra Eur

17 Předpoklady pro poskytnutí dotace Alespoň jeden český a jeden německý partner Hlavní příjemce = Lead partner, který přebírá hlavní zodpovědnost za projekt Spolupráce při přípravě a realizaci a při personálním obsazení a / nebo financování projektu Projekt působí v programovém území

18 Předpoklady pro poskytnutí dotace Schválení programu v prvním pololetí 2015 Realizační dokument, jako společný právní rámec, musí být schválen saskou vládou Portál pro podávání žádostí bude on-line na od 31. července 2015

19

20

21 Program na podporu přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko Společný fond malých projektů

22 Fond malých projektů Základy FMP Programový dokument Fond malých projektů je opatřením prioritní osy 4 Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy. Cílem je realizace projektů na posílení místní a regionální komunikace i identifikace obyvatelstva v pohraničí Realizační dokument Má funkci společného právního rámce pro české a saské kooperační partnery. Stanovuje rámcové podmínky podpory, detailně upravuje způsobilost výdajů a postup hodnocení a výběru projektů.

23 České programové území Saské programové území Programové území vymezuje statistická oblast NUTS 3.

24 Fond malých projektů Alokace ,7 mil. celkem je k dispozici Eur prostředků ERDF pro FMP to je 9 procent rozpočtu programu saský podíl FMP činí: Eur český podíl rozpočtu činí: Eur V minulém dotačním období bylo k dispozici přes 13 mil. Eur prostředků ERDF. Rozpočet programu ale byl o 50 mil. Eur vyšší. 157,9 mil. Rozpočet FMP Rozpočet programu

25 Fond malých projektů Obsah podpory Organizace a realizace seminářů, konferencí a informačních akcí. Organizace a realizace setkávání, výměny zkušeností, kulturních a sportovních akcí. Výměny skupin, především výměny skupin dětí a mládeže. Opatření v oblasti vzdělávání, včetně jazykových modulů pro zvyšování jazykové vybavenosti. Projekty v oblasti práce s veřejností a propagace programového území, vytváření vícejazyčných publikací a informačních materiálů. Zpracování analýz pro přípravu projektů v rámci Programu spolupráce Vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí.

26 Fond malých projektů Předpoklady pro poskytnutí dotace Příjemci Realizace malých projektů jedním příjemcem z českého programového území a jedním příjemcem ze saského / durynského programového území Přeshraniční účinek: Musejí být splněna 3 ze 4 kritérií přeshraniční spolupráce Čeští a němečtí kooperační partneři spolupracují následujícím způsobem: společná příprava projektu, společná realizace projektu, společný personál Novinka: Společné financování malých projektů se již nepředpokládá Dodržení principu hlavního příjemce (lead partnera) pouze na úrovni velkého projektu FMP.

27 Fond malých projektů Dotace Dotační sazba max. 85 procent celkových způsobilých výdajů. Celkové výdaje malého projektu max Euro. Výše příspěvku: max Euro. Výdaje projektu jsou způsobilé počínaje datem registrace žádosti. Výdaje na překlad žádosti jsou způsobilé, pokud vznikly po a před datem registrace žádosti. Dotace je poskytována formou proplácení uskutečněných výdajů, tzn. kooperační partneři musejí svůj malý projekt předfinancovat.

28 Fond malých projektů Postup (1) Praktická realizace FMP je zajištěna čtyřmi česko-saskými euroregiony. Sekretariáty euroregionů zodpovídají za poskytování konzultací kooperačním partnerům a jsou místy, přijímajícími žádosti. Příslušnými sekretariáty FMP jsou: Euroregion Neisse e.v. Hochwaldstraße 29 D Zittau Freistaat Sachsen Euroregion Elbe/Labe Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e.v. An der Kreuzkirche 6 D Dresden Euroregion Erzgebirge e.v. Am St. Niclas Schacht 13 D Freiberg Euregio Egrensis Arbeitsgemeinschaft Sachsen/ Thüringen e.v. Weststraße 13 D Plauen Euroregion Nisa Třída 1. Máje 858/26 CZ Liberec Tschechische Republik Svazek obcí Euroregion Labe Velká Hradební 8 CZ Ústí nad Labem Euroregion Krušnohoří Topolová 1278 (Divadlo Rozmanitostí) CZ Most Euregio Egrensis Regionální sdružení obcí a měst Na Vyhlídce 53 CZ Karlovy Vary

29 Fond malých projektů Postup (2) Sekretariáty FMP zodpovídají za formální kontrolu a hodnocení odborné způsobilosti. Jsou-li výsledky obou hodnocení pozitivní, dojde k registraci žádosti. Registrací žádosti začíná způsobilost výdajů. Další hodnocení žádostí probíhá v bilaterálně obsazených Lokálních řídících výborech euroregionů: hodnocení přeshraniční kvality projektu, konečné rozhodnutí o žádosti. Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi nositelem projektu a sekretariátem FMP příslušného euroregionu.

30 Fond malých projektů Zjednodušení / změny Zavedení paušálů Paušální personální náklady ve výši 20 procent Paušální výdaje na kancelář a administrativu ve výši 15 procent paušálních personálních nákladů Přednost: samostatné dokladování nákladů není nutné - tzn. žádné jednotlivé doklady! Zapojení třetích subjektů, které nejsou z prog. území Zapojení třetích osob do malého projektu pouze jako účastníků. Náklady na cestovné, ubytování a stravování jakož i na vstupné pro účastníky ze třetích zemí jsou způsobilé.

31

32 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko Postup administrace

33 Postup realizace dotace Obsah Předpoklady a základy pro poskytnutí dotace Podání žádosti a realizace projektu Indikátory a kontrola Konzultace a podpora zákazníknulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede.

34 Předpoklady a základy pro poskytnutí dotace Požadavky Alespoň jeden český a jeden saský partner spolupracují v rámci některého ze tří z následujících kritérií: společná příprava projektu, společná realizace projektu, společné financování projektu, společný personál projektu. Obě kritéria musejí být splněna Musí být splněno alespoň jedno z těchto dvou kritérií Jeden partner (hlavní příjemce (lead partner)) má organizační, obsahovou a finanční zodpovědnost za celý projekt. Projekt je finančně přiměřený.

35 Předpoklady a základy pro poskytnutí dotace Požadavky Výdaje mají bezprostřední souvislost s projektem, vznikly během doby realizace projektu, souvisejí s přípravou projektu. Vlastní podíl: 15 procent

36 Předpoklady a základy pro poskytnutí dotace Rámcové podmínky Nevratný příspěvek ve výši 85 procent. Princip náhrady uskutečněných výdajů je nutné předfinancování. Doba realizace projektu: v zásadě 3 roky. Dotace z ERDF > EUR v ostatních případech Fond malých projektů. Náklady na přípravu projektu jsou způsobilé: pokud byly vynaloženy na podání žádosti o poskytnutí dotace, max. 5 % celkových výdajů, vzniklých od do data registrace žádosti, pouze v případě schválení projektu.

37 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko Předpoklady a základy pro poskytnutí dotace Způsobilí příjemci v Sasku Orgány a instituce Svobodného státu Sasku včetně silničních stavebních úřadů Obce, jejich instituce a sdružení Soukromé i veřejné právnické osoby Způsobilí příjemci v České republice Orgány a instituce veřejné správy a jimi zřizované a založené organizace Vzdělávací instituce Nestátní a neziskové organizace Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) Podnikatelské subjekty (jen TC 10) Hospodářské komory s výjimkou profesních komor (jen TC 10 a 11)

38 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko Předpoklady a základy pro poskytnutí dotace Druhy výdajů Mzdové náklady Skutečné náklady Paušální mzdové náklady do výše 20 % Věcné náklady Kancelářské a administrativní náklady - paušál maximálně 15 % mzdových nákladů Cestovné a náklady na ubytování Externí posudky a služby Náklady na vybavení a investice Předměty vybavení a předměty vybavení investiční povahy Náklady na stavbu a náklady se stavbou související

39 Příprava projektu Důležité kroky První plánování projektu Vyhledat partnera Společně vyvinout záměr Dohodnout spolupráci Zjistit objem nákladů Vyřešit předfinancování / vlastní podíl Existuje projektový záměr Konzultace se Společným sekretariátem, další doladění záměru Vypracování žádosti Shromáždit podklady k žádosti Zpracovat žádost on-line Předložit žádost Projektový záměr je připraven k podání

40 Podání žádosti o poskytnutí dotace Portál Dostupný od 31. července 2015 Přímo na portal.sn-cz2020.eu nebo Podání žádosti Postup Založit uživatele Vyplnit žádost Finalizace Žádost vytisknout a odevzdat spolu se všemi podklady Společnému sekretariátu nebo na příslušném krajském úřadě

41 Hodnocení projektu Postup Přijetí žádosti na Společném sekretariátu Oznámení o registraci projektu Registrace = začátek způsobilosti výdajů (v případě schválení projektu!) Rychlá kontrola Kontrola formálních náležitostí Splnění minimálních kritérií přeshraniční spolupráce Rozhodnutí Monitorovacího výboru Konečné rozhodnutí o poskytnutí dotace přijímá Monitorovací výbor Následně vydání příslibu dotace a příprava Smlouvy o poskytnutí dotace Odborné hodnocení Soulad s národními strategiemi a odbornými cíly Provádějí české a německé orgány Koordinace je zajišťována Společným sekretariátem

42 Realizace projektu Postup Práce na projektu Realizace projektu Realizace a úhrada nákladů Zpracování soupisky výdajů a její zaslání Centru pro regionální rozvoj ČR / Saské rozvojové bance Kontrola dokladů (Kontrola podle čl. 23) Formální a obsahová kontrola Stanovení vzorku operací a předložení dokladů Osvědčení o provedené kontrole a předání Platebnímu místu (Saská rozvojová banka) Ukončení projektu Předložení závěrečné zprávy Kontrola výsledků projektu Závěrečná platba Proplacení výdajů Vyhodnocení celkového pokroku projektu Převod odpovídající částky hlavnímu příjemci Hlavní příjemce převede peníze svým projektovým partnerům

43 Indikátory Kontrola úspěšnosti ze strany EU Slouží ke kvalitativnímu zobrazení výsledků projektu Musejí se zohlednit při podání žádosti Jsou pro každou plánovanou aktivitu k výběru v portálu při vyplňování žádosti

44 Realizace projektu Kontrola Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko Kontrola a dohled Řídící orgán Auditní orgán EU- KOM Účetní dvůr / NKÚ Krajský úřad SAB / Spol. sekret. CRR Informovanost Transparentnost Dokumentace Řádná realizace Lhůty pro archivaci Leadpartner, Partner proj.1,, Partner proj. n

45 Konzultace a podpora zákazníků Nabídka 1. Konzultace k námětům na projekty 2. Workshopy a akce Vlastní akce a jako hosté externích akcí 3. Burza kooperačních partnerů Na internetových stránkách 4. Monitoring projektu 5. Bulletin, rozesílaný elektronickou poštou

46 Kontaktní osoby v euroregionech Euroregion SAB Telefon Krajské úřady Telefon Elbe/Labe Erzgebirge Krušnohoří Dr. Susanne Fritz Marcela Holečková Martina Kocíková Zuzana Paarová Littmanová Manuela Prchalová Marcela Holečková Gabriela Spitzer Zuzana Paarová Littmanová Neisse-Nisa-Nysa Silke Siegmund Veronika Svítil Fialková Eva Hajflerová Euregio Egrensis Sandy Feldmann Martina Fučíková Tereza Olsen Jaroslav Sobotka

47 Konzultace a podpora zákazníků Pro Euroregion Euregio Egrensis 2. úterý v měsíci Saská rozvojová dotační banka Regionální pobočka Plauen Bahnhofstraße Plauen 4. pátek v měsíci Krajský úřad Karlovarského kraje Oddělení přeshraničních projektů Závodní 353/88 CZ Karlovy Vary Vaše kontaktní osoby Mgr. Tereza Olsen Sandy Feldmann Ing. Martina Fučíková

48 Děkujeme Vám! Sächsische Aufbaubank Förderbank Gemeinsames Sekretariat Společný sekretariát Pirnaische Straße Dresden Ing. Manuela Prchalová +49 (0) nebo Bad Elster, 18. června 2015

49

Cíl 3 předměty podpory a postup administrace. přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS)

Cíl 3 předměty podpory a postup administrace. přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Cíl 3 předměty podpory a postup administrace přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Obsah Cíl 3 dotační území Předměty podpory Postup administrace (dle stavu

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy žádosti

Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy žádosti Zpracovatel: Asistenční centrum, a.s. Tel./fax: 476 105 888 Email: info@asistencnicentrum.cz Publikace je realizována s finanční podporou Ústeckého kraje Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013

Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013 Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013 Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Dotační území české dotační území tschechisches

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Implementační zpráva za rok 2009 Schváleno MV CIP EQUAL procedurou per rollam dne 22. 9. 2010 Seznam zkratek Zkratka

Více

K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU

K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU (SYSTÉMY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A KONTROLY, SYSTÉMY INTERNÍHO AUDITU A CENTRÁLNÍ HARMONIZACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ) II. část

Více