K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a Č. j. V S S K o / /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2"

Transkript

1 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a Č. j. V S S K o / / V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K o p ř i v n i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e M g r. J a n P a v e l k a v. r. ř e d i t e l š k o l y , 1/84

2 O B S A H 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy Vybavenost školy Poskytované služby žákům a studentům Informační centrum a knihovna Ubytovací služby Stravovací služby Historie a současný vývoj školy 11 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Přehled oborů vzdělání na Středním odborném učilišti Přehled oborů vzdělání na Střední odborné škole Přehled oborů vzdělání na Vyšší odborné škole 27 3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Rámcový popis personálního zabezpečení školy Stavy pracovníků dle jednotlivých škol a školských zařízení Pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků 30 4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Přijímací řízení na Středním odborném učilišti První kolo přijímacího řízení Další kola přijímacího řízení Přijímací řízení na Střední odborné škole První kolo přijímacího řízení Další kola přijímacího řízení Přijímací řízení na Vyšší odborné škole První kolo přijímacího řízení Denní forma vzdělávání Dálková forma vzdělávání Další kola přijímacího řízení Denní forma vzdělávání Dálková forma vzdělávání 35 5 VZDĚLÁVACÍ PROCES Vzdělávací proces na Středním odborném učilišti Vzdělávací proces na Střední odborné škole Vzdělávací proces na Vyšší odborné škole Přehled správních rozhodnutí ředitele školy Environmentální vzdělávání 48 6 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Střední odborné učiliště 51 7 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Informační, propagační a charitativní akce Školní poradenské pracoviště Služby školního psychologa Podpora handicapovaných studentů Výchovné a kariérové poradenství Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Střední odborné učiliště 58 2/84

3 8 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 60 9 AKTIVITY ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY Soutěže ze strojírenské oblasti Soutěže z ekonomické oblasti Matematické soutěže Jazykové soutěže, zájezdy, besedy Soutěže z oblasti ICT Soutěže učňů Sportovní úspěchy Cykloturistický kurz 3. ročníků na SOŠ a SOU Lyžařský kurz 2. ročníků na SOŠ a SOU Základy sebeobrany pro 1. ročníky SOŠ a SOU Akce organizované pro ubytované žáky a studenty ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Náklady organizace Výnosy organizace Hospodářský výsledek organizace za rok Zaměření doplňkové činnosti ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 80 Škola jako příjemce grantu 80 Škola jako partner projektu s finanční účastí 81 Škola jako partner projektu bez finanční účasti ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 83 Všechna jména jsou zveřejněna se souhlasem zúčastněných v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 3/84

4 S E Z N A M P Ř Í L O H 1a Kritéria přijímacího řízení na SŠ pro 1. kolo PŘ bez PZ 1b Kritéria přijímacího řízení na SŠ pro 1. kolo PŘ s PZ 2a Kritéria přijímacího řízení na SŠ pro další kola PŘ maturitní obory 2b Kritéria přijímacího řízení na SŠ pro další kola PŘ učební obory 2c Kritéria přijímacího řízení na SŠ pro další kola PŘ dálková forma studia 3 Kritéria přijímacího řízení na VOŠ pro denní i dálkovou formu studia 4a Přehled tříd a oborů vzdělání SOU - graf 4b Přehled tříd a oborů vzdělání SOU - tabulka 5a Srovnání průměrného prospěchu na SOU podle tříd 5b Srovnání průměrného prospěchu na SOU podle ročníků 5c Srovnání průměrného prospěchu na SOU podle oborů 6 Vyznamenaní, prospívající a neprospívající žáci SOU 7 Výsledky maturitních zkoušek na SOU 8 Výsledky závěrečných zkoušek na SOU 9a Přehled tříd a oborů vzdělání SOŠ - graf 9b Přehled tříd a oborů vzdělání SOŠ - tabulka 10a Srovnání průměrného prospěchu na SOŠ podle tříd 10b Srovnání průměrného prospěchu na SOŠ podle ročníků 10c Srovnání průměrného prospěchu na SOŠ podle oborů 10d Srovnání průměrného prospěchu na SOŠ oboru STR 10e Srovnání průměrného prospěchu na SOŠ oboru TEL 10f Srovnání průměrného prospěchu na SOŠ oboru EKL 10g Srovnání průměrného prospěchu na SOŠ oboru OBA 11a Srovnání celkové absence na žáka na SOŠ podle tříd 11b Srovnání celkové absence na žáka na SOŠ podle ročníků 11c Srovnání celkové absence na žáka na SOŠ podle oborů 12 Vyznamenaní a neprospívající žáci SOŠ 13 Výsledky maturitních zkoušek na SOŠ 14a Počty studentů na VOŠ oboru EPM 14b Počty studentů na VOŠ oboru STR 15 Průměrný prospěch na VOŠ 16 Výsledky absolutoria na VOŠ 17 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 18 Příprava a organizování soutěží 19 Přehled soutěží s umístěním do 3. místa 20 Přehled dalšího vzdělávání, které škola pořádá 21a Rozbor maturitních zkoušek na SOŠ za jarní a podzimní termín b Rozbor maturitních zkoušek na SOU za jarní a podzimní termín Kvalita vzdělávání 23 Spolupráce s organizacemi 4/84

5 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O Š K O L E 1.1 C h a r a k t e r i s t i k a š k o l y L o g o N á z e v V Y Š Š Í O D B O R N Á Š K O L A, S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A A S T Ř E D N Í O D B O R N É U Č I L I Š T Ě, K O P Ř I V N I C E, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E I d e n t i f i k á t o r p r á v n i c k é o s o b y : S í d l o Školy a školská zařízení IZO kapacita Vyšší odborná škola studentů Střední škola žáků Domov mládeže lůžek Školní jídelna stravovaných Školní jídelna-výdejna stravovaných Husova 1302, Kopřivnice S t a t u t á r n í z á s t u p c e š k o l y Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy K o n t a k t y Tel.: , D a t o v á s c h r á n k a ID: cehixps P r á v n í f o r m a příspěvková organizace IČ: DIČ: CZ D a t u m z a h á j e n í č i n n o s t i Z ř i z o v a t e l Moravskoslezský kraj Sídlo: ul. 28. října 117, Ostrava Právní forma: kraj IČ: /84

6 V e d e n í š k o l y V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k / Ředitel Zástupce ředitele pro Vyšší odbornou školu statutární zástupce ředitele Zástupce ředitele pro technické obory SOŠ Zástupce ředitele pro ekonomické obory SOŠ Zástupce ředitele pro odloučené pracoviště Zástupce ředitele pro Střední odborné učiliště Zástupce ředitele pro teoretickou výuku na SOU Zástupce ředitele pro odborný výcvik na SOU Mgr. Jan Pavelka RNDr. Václav Nešpor RNDr. Věra Nevludová PaedDr. Vlasta Brychtová Ing. Jiří Sumbal Ing. Petr Rešl Ing. Iva Fajkusová Mgr. Drahomír Rečka Š k o l s k é r a d y Školská rada při střední škole Předseda Členové Školská rada při vyšší odborné škole Předseda Členové Ing. Renata Kovářová Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dana Krupová Mgr. David Trubač Jiří Hanzelka Ing. Zuzana Žárská Ing. Libor Bartoň Mgr. Radka Kupčíková Ing. Pavla Kudělková Ing. Miloš Šlupina Vanda Ličková Jan Mička 6/84

7 7/84

8 1.2 V y b a v e n o s t š k o l y Všichni studenti využívají společně budovy a zařízení, jež jsou ve vlastnictví školy. H l a v n í b u d o v a V y š š í o d b o r n é š k o l y a S t ř e d n í o d b o r n é š k o l y pro teoretickou výuku s učebnami, odbornými učebnami, laboratořemi, školními dílnami a stravovnou má 34 učeben, z toho 15 kmenových a 19 odborných: 1 posluchárna pro 90 žáků 4 jazykové učebny, z toho 1 multimediální 5 učeben výpočetní techniky 1 rýsovna 2 multimediální učebny 6 laboratoří pneumatiky fyziky a chemie automatizace a elektro 3D měření 2 strojní Multimediální učebny jsou vybaveny nejmodernějším zařízením - interaktivní tabule SmartBoard, počítač, zesilovač, DVD přehrávač, videorekordér, vizualizér, projektor na dálkové ovládání. školní dílny: pracoviště kovoobrábění pracoviště dřevoobrábění kovárna a svařovna zámečnické a montážní pracoviště pracoviště pro diagnostiku motorových vozidel elektrodílna O d l o u č e n é p r a c o v i š t ě - b u d o v a š k o l y P o d L e s e m pro teoretickou výuku ekonomických oborů - 17 učeben, z toho 9 odborných 1 posluchárna a multimediální učebna pro 50 studentů *) 1 multimediální učebna 2 učebny výpočetní techniky 1 učebna techniky administrativy 1 učebna fiktivní firmy (je využívána i jako multimediální učebna) 3 jazykové učebny (NEJ, ANJ) *) Tato multimediální učebna slouží zároveň jako posluchárna pro 50 studentů. Je vybavena nejmodernějším zařízením interaktivní panel Sympodium, počítač, zesilovač, DVD přehrávač, videorekordér, vizualizér, projektor na dálkové ovládání a katedra s ochranným uložením pro techniku. 8/84

9 O d l o u č e n é p r a c o v i š t ě - b u d o v a S t ř e d n í h o o d b o r n é h o u č i l i š t ě pro teoretickou výuku s učebnami, odbornými učebnami, laboratořemi, školními dílnami a výdejnou stravy má 25 učeben, z toho 14 kmenových a 11 odborných: posluchárna pro 320 žáků 2 jazykové učebny 2 učebny výpočetní techniky 1 odborná učebna fyziky 1 učebna pro výuku technické dokumentace 1 učebna pro výuku elektro-oborů 1 odborná učebna pro výuku technologie učebních oborů 3 multimediální učebny Multimediální učebny jsou vybaveny nejmodernějším vybavením - interaktvní tabule, počítač, scanner, vizualizér, videopřehrávač, televizor, dataprojektor. školní dílny: 7 rukodílných pracovišť 3 klempířské pracoviště 2 lakýrnické pracoviště 2 soustružnické pracoviště 1 frézařské pracoviště 1 brusičské pracoviště 1 pracoviště CNC obrábění 1 učebna programování CNC 2 autoelektrikářská pracoviště 1 elektromechanické pracoviště 3 automechanická pracoviště 4 pracoviště pro výuku elektrooborů 1 svařovna plamenem 1 svařovna el. obloukem U b y t o v á n í budova Domova mládeže - 50 (3lůžkových) pokojů - 1 relaxační místnost S t r a v o v á n í školní kuchyň jídelna v areálu Pod Lesem jídelna v hlavní budově školy jídelna v areálu SOU S p o r t o v n í z a ř í z e n í ve vlastnictví školy: sportovní hala se dvěma tělocvičnami Spo r t o v n í z a ř í z e n í využívaná školou: stadion s běžeckou dráhou krytý bazén otevřený bazén krytý zimní stadion 9/84

10 1.3 P o s k y t o v a n é s l u ž b y ž á k ů m a s t u d e n t ů m I n f o r m a č n í c e n t r u m a k n i h o v n a Půjčování knih se realizuje prostřednictvím knihovního systému LANIUS, provozní doba v knihovně byla zajišťována v týdnu 4x do 14:15 h a 1x do 12:15 h. Pro žáky 1. ročníků byly uspořádány 4 informační besedy. Stav knihovního fondu: Celkem svazků knih, z toho odborné a naučné literatury a 91 audiovizuálních dokumentů, ostatní je beletrie: přírůstek za školní rok: 57 svazků v hodnotě Kč, úbytek z důvodu opotřebování: 76 svazků, počet návštěv informačního centra: 519 žáků SŠ, studentů VOŠ a zaměstnanců celkem, počet výpůjček: absenčních 328 počet odebíraných časopisů: 2 tituly U b y t o v a c í s l u ž b y Na začátku školního roku 2011/2012 bylo na DM přihlášeno 22 žáků střední školy a 18 studentů VOŠ. Vznikly dvě výchovné skupiny a výchovnou činnost zajišťovali 2 výchovatelé. Ubytovaní žáci a studenti měli k dispozici kromě svých pokojů také kuchyňky, studovny s novou televizí a DVD přehrávačem, malou posilovnu, společenskou místnost s možností hry stolního tenisu a stolního fotbalu a také relaxační místnost vhodnou k pořádání besed a přednášek. Ubytovaným žákům a studentům škola umožnila bezplatně užívat sportovní halu a posilovnu, měli k dispozici školní knihovnu, za mírný poplatek internetové připojení na svých PC. Jeden stolní počítač byl společný pro studenty, kteří neměli svůj vlastní počítač. Během roku došlo k postupným opravám WC ve druhém patře, k opravě společenské místnosti v suterénu, čímž byla zvýšena kvalita služeb poskytovaných studentům. Při veškerých akcích bylo přihlíženo k zájmům a zálibám studentů. Veškeré aktivity jsou uvedeny a zdokumentovány v kronice DM S t r a v o v a c í s l u ž b y Pro žáky a zaměstnance školy se připravují obědy ve vlastní školní jídelně s výdejem jídla na třech výdejních místech. Provoz školní jídelny je zajišťován 6 provozními pracovníky (1 vedoucí školní jídelny, 4 kuchaři, 1 pracovníkem v provozu). Jídelníček nabízí možnost výběru ze 2 jídel. Ubytovaní žáci a studenti mají zajištěno celodenní stravování. Všichni mají možnost objednat stravu prostřednictvím elektronického programu. Obědy lze odhlásit telefonicky, případně em u vedoucí školní jídelny, vždy tentýž den do 12:30 h, nejpozději do 8:00 h následujícího dne. V tomto školním roce bylo přihlášeno ke stravování: 502 žáků a studentů, z toho 40 na celodenní stravování 120 pracovníků školy, z toho 3 na celodenní stravování 18 cizích strávníků, z toho 0 na celodenní stravování. Ve volných dnech (víkendy, prázdniny, příležitostné akce) jsou rovněž využívány služby školní jídelny ke komerčním účelům (VHČ). 10/84

11 1.4 H i s t o r i e a s o u č a s n ý v ý v o j š k o l y Škola byla založena v roce 1948 a byla zaměřena na večerní studium. V roce 1953 se stala čtyřletou střední školou a její vývoj směřoval od konstrukce automobilů ke všeobecnému strojírenství. Zajišťovala výuku středně technických pracovníků v subregionu Kopřivnicka a okolních měst - zejména Nového Jičína, Studénky a Frenštátu p. R. Koncem 80. let se začaly projevovat stále podstatnější změny v požadavcích na kvalifikaci ve středně technických funkcích a po roce 1989 vznikla mimořádná poptávka po vzdělání ekonomického směru. Na tyto skutečnosti reagovala škola postupnou změnou oborové specializace a struktury studijních oborů: Od r byl otevřen obor Technická administrativa, který byl později nahrazen oborem Management strojírenství. Od r byl zahájen experiment vyššího studia v oborech Strojírenství a Ekonomika podniku a management. Od r byla rozšířena nabídka o Obchodní akademii. Dne došlo ke změně zřizovací listiny (dodatek č. 2) - Vyšší technická a ekonomická škola se stala také Vyšší odbornou školou. V roce 1997 se sloučila s Rodinnou školou v Kopřivnici. Poslední ročník Rodinné školy ze sítě škol. ukončil studium v r a obor byl vyřazen Ve školním roce 1998/99 byly předloženy projekty zavedení studijních oborů Technické lyceum a Ekonomické lyceum, které vhodně doplňují nabídku středoškolských studijních oborů s ohledem na profesní orientaci, materiální a personální zázemí školy i optimální návazností studia na vysokých a vyšších odborných školách na tyto studijní obory. Od byl otevřen 1. ročník oboru Technické lyceum. V roce 2001 byl zahájen provoz nově zrekonstruované školní jídelny. Rozhodnutím zastupitelstva Moravskoslezského kraje byla škola od 1. září 2003 sloučena se Středním odborným učilištěm strojírenským Kopřivnice a stala se nástupnickou organizací sloučených škol. Sloučení výrazně rozšířilo vzdělávací nabídku školy, její personální i materiální potenciál a vytvořilo příznivé podmínky pro další rozvoj všech jejích součástí. V roce 2006 byla nabídka oborů vzdělání rozšířena o obor Autotronik. Dne škola získala certifikát kvality ČSN EN ISO 9001:2001 číslo: CQS 2018/2007 s platností do Od byl otevřen 1. ročník oboru Ekonomické lyceum a zároveň proveden výmaz oboru Management strojírenství, denní formou. Dne byla nabídka oborů vzdělání rozšířena o nástavbový obor Dopravní provoz na Středním odborném učilišti, denní, dálkovou i večerní formou, s účinností od Dne byla zapsána změna dobíhajícího oboru Strojírenství na akreditovaný program Strojírenství na Vyšší odborné škole, denní formou. Dne byl doplněn tento obor o dálkovou formou, oba jsou s účinností od /84

12 Dne byla zapsána změna dobíhajícího oboru Ekonomika podniku a management na akreditovaný program N/14 Ekonomika podniku a management, s účinností od Dne byly stávající obory vzdělání nahrazeny podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcových vzdělávacích programů níže uvedenými programy: M/01 Strojírenství, denní i dálkovou formou, H/01 Strojní mechanik, denní formou, H/01 Nástrojař, denní formou, H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, denní formou, H/01 Elektrikář, denní formou, H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, denní formou, L/01 Autotronik, denní formou, M/01 Ekonomika a podnikání ve strojírenství, dálkovou formou, M/02 Obchodní akademie, denní formou, M/01 Technické lyceum, denní formou, M/02 Ekonomické lyceum, denní formou, všechny s účinností od Dne byl proveden výmaz těchto oborů: L/506 Provozní technika, dálkovou formou, L/001 Mechanik strojů a zařízení, denní formou, H/002 Elektrikář-slaboproud, denní formou, všechny s účinností od Certifikát kvality č. CQS 2012/2010: Dne škola získala certifikát kvality ČSN EN ISO 9001:2009 s platností do Dne byly stávající obory vzdělání nahrazeny podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcových vzdělávacích programů níže uvedenými programy: H/02 Karosář, denní formou, H/01 Obráběč kovů, denní formou, H/01 Autolakýrník, denní formou, H/01 Autoelektrikář, denní formou, všechny s účinností od Dne byl proveden výmaz oboru M/001 Strojírenství dálková forma vzdělávání s účinností od Dnem byla vrácena budova Domova mládeže ( D ) na ulici Komenského městu Kopřivnice. Z tohoto důvodu byl snížen počet lůžek Domova mládeže na 150 s účinnosti od /84

13 Dne byly stávající obory vzdělání nahrazen podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcových vzdělávacích programů níže uvedenými programy: L/51 Provozní technika L/01 Mechanik seřizovač všechny s účinností od Dne byl proveden výmaz oboru vzdělání L/503 Dopravní provoz ve všech formách vzdělávání s účinností od Z m ě n y v t o m t o š k o l n í m r o c e : Dne byla podána žádost o akreditaci vzdělávacího programu Strojírenství pro obor vzdělání N/.. Strojírenství, která byla schválena pod č. j /11-24 s účinností od /84

14 2 P Ř E H L E D O B O R Ů V Z D Ě L Á N Í KÓD OBORU vyučovaných ve školním roce 2011/12 NÁZEV OBORU 14/84 DÉLKA STUDIA ROKY VSTUPNÍ POŽADAVKY VÝSTUPNÍ ZKOUŠKA CERTIFIKÁT N/03 Strojírenství 3 SVM A D, titul DiS N/03 Strojírenství - dálková forma 4 SVM A D, titul DiS N/015 Ekonomika podniku a management (dobíhající obor) 3,5 SVM A D, titul DiS N/ N/14 Ekonomika podniku a management Ekonomika podniku a management - dálková forma 3 SVM A D, titul DiS 4 SVM A D, titul DiS M/001 Strojírenství (dobíhající obor) 4 PŠD M MV M/01 Strojírenství 4 PŠD M MV M/004 Obchodní akademie (dobíhající obor) 4 PŠD M MV M/02 Obchodní akademie 4 PŠD M MV M/009 Management strojírenství - dálková forma (dobíhající obor) 5 PŠD M MV M/01 Ekonomika a podnikání ve strojírenství - dálková forma 5 PŠD M MV M/001 Technické lyceum (dobíhající obor) 4 PŠD M MV M/01 Technické lyceum 4 PŠD M MV M/002 Ekonomické lyceum (dobíhající obor) 4 PŠD M MV M/02 Ekonomické lyceum 4 PŠD M MV L/506 Provozní technika (dobíhající obor) 2 SVV M MV L/51 Provozní technika 2 SVV M MV L/001 Mechanik seřizovač (dobíhající obor) 4 PŠD M MV L/01 Mechanik seřizovač 4 PŠD M MV L/001 Autotronik (dobíhající obor) 4 PŠD M MV L/01 Autotronik 4 PŠD M MV H/01 Zámečník 3 PŠD Z VL H/01 Nástrojář 3 PŠD Z VL H/002 Klempíř strojírenská výroba (dobíhající obor) 3 PŠD Z VL H/02 Karosář 3 PŠD Z VL

15 23-56-H/001 Obráběč kovů (dobíhající obor) 3 PŠD Z VL H/01 Autolakýrník 3 PŠD Z VL H/01 Automechanik 3 PŠD Z VL H/001 Autoelektrikář (dobíhající obor) 3 PŠD Z VL H/01 Autoelektrikář 3 PŠD Z VL VYSVĚTLIVKY: Obory poskytující vyšší odborné vzdělání na VOŠ Obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou na SOŠ Obory nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou na SOU Obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou na SOU Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem na SOU VSTUPNÍ POŽADAVKY: PŠD Žáci s ukončenou povinnou školní docházkou SVV Absolvent středního vzdělání s výučním listem SVM Absolvent středního vzdělání s maturitní zkouškou VÝSTUPNÍ ZKOUŠKA: CERTIFIKÁT: A Absolutorium D Diplom M Maturita MV Maturitní vysvědčení Z Závěrečná zkouška VL Výuční list 15/84

16 2.1 P ř e h l e d o b o r ů v z d ě l á n í n a S t ř e d n í m o d b o r n é m u č i l i š t i vyučovaných ve školním roce 2011/2012 Rámcový vzdělávací program L/506 Provozní technika dobíhající obor vydalo MŠMT ČR dne , č.j /04-23, s účinností od L/51 Provozní technika vydalo MŠMT ČR dne , č. j. 1606/ s účinností od Školní vzdělávací program L/51 Provozní technika schváleno dne , č. j. 2492/2011, s účinností od počínaje 1. ročníkem nabízí absolventům tříletých strojírenských oborů s výučním listem odbornou kvalifikaci: pro prohloubení a rozšíření znalostí získaných v průběhu studia tříletého učebního oboru, je zaměřeno nejenom na technickou stránku, ale i na ekonomickou stránku provozů v průmyslu, odbornou přípravu ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách. vzdělávací program klade důraz na: výuku odborných předmětů technologie, strojírenská technologie, stroje a zařízení, technická měření, konstruování na počítači v nejnovějších systémech AutoCAD a Inventor, rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií ( kromě vysokého zastoupení při výuce odborných předmětů jsou to aplikace MS Office, programy pro práci s počítačovou grafikou a digitální fotografií, tvorba webových stránek a jiné), výuku cizího jazyka s možností výběru ze 3 nabízených jazyků (anglického, německého, a ruského), důraz na praktickou stránku oboru. uplatnění absolventa: v nižší a střední technické funkci: např. technolog, normovač, konstruktér, servisní technik, vedoucí provozu apod., v samostatném podnikání v oblasti strojírenství. Rámcový vzdělávací program L/001 Mechanik seřizovač (s rozšířenou výukou řízení obráběcích strojů počítači) dobíhající obor vydalo MŠMT ČR dne , č.j / s účinností od L/01 Mechanik seřizovač vydalo MŠMT ČR dne , č. j. 1606/ s účinností od Školní vzdělávací program L/01 Mechanik seřizovač (programování a obsluha technologických pracovišť) schváleno dne , č. j. 3974/2010 s účinností od počínaje 1. ročníkem 16/84

17 nabízí absolventům 9. tříd ZŠ odbornou kvalifikaci: pro přípravu pracovníků pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, programování výrobních strojů a uplatnění na všech pracovištích vybavených výpočetní technikou, řídícími systémy NC a CNC, odbornou přípravu ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách. vzdělávací program klade důraz na: výuku odborných předmětů technologie, strojírenská technologie, technická dokumentace, stroje a zařízení, konstruování na počítači v nejnovějších systémech AutoCAD a Inventor, rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií (kromě vysokého zastoupení při výuce odborných předmětů jsou to aplikace MS Office, programy pro práci s počítačovou grafikou a digitální fotografií, tvorba webových stránek a jiné), výuku cizího jazyka s možností výběru ze 3 nabízených jazyků (anglického, německého a ruského), důraz na praktickou stránku oboru. uplatnění absolventa: jako obsluha všech typů obráběcích strojů, programování číslicově řízených strojů, v samostatném podnikání v oblasti strojního obrábění. Rámcový vzdělávací program L/001 Autotronik dobíhající obor vydalo MŠMT ČR dne , č. j /03-23 s účinností od L/01 Autotronik vydalo MŠMT ČR dne , č. j / s účinností od počínaje 1. ročníkem Školní vzdělávací program L/01 Autotronik schváleno dne , č. j. 5394/2009 s účinností od počínaje 1. ročníkem schváleno dne , č. j. 2607/2011 s účinností od počínaje 1. ročníkem nabízí absolventům 9. tříd ZŠ odbornou kvalifikaci: pro diagnostiku, opravy a údržbu motorových vozidel, odbornou přípravu ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách, vzdělávací program klade důraz na: výuku odborných předmětů motorová vozidla, elektronika, elektrotechnika, technologie, strojírenská technologie, technická dokumentace, konstruování na počítači v nejnovějších systémech AutoCAD a Inventor, specifikace oboru diagnostika a provádění oprav motorových vozidel, rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií (kromě vysokého zastoupení při výuce odborných předmětů jsou to aplikace MS Office, programy pro práci s počítačovou grafikou a digitální fotografií, tvorba webových stránek a jiné), 17/84

18 výuku cizího jazyka s možností výběru ze 3 nabízených jazyků (anglického, německého, a ruského), důraz na praktickou stránku oboru. uplatnění absolventa: ve funkcích technickohospodářských pracovníků, vedoucího autoservisu, vedoucího opraven apod., v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství. Rámcový vzdělávací program H/01 Strojní mechanik vydalo MŠMT ČR dne , č. j / s účinností od počínaje 1. ročníkem Školní vzdělávací program H/01 Zámečník schváleno dne , č. j. 5390/2009 s účinností od počínaje 1. ročníkem Žáci tohoto oboru se učí vědomostem a dovednostem o ručním zpracování kovů a základům montáží a oprav strojních zařízení. Znalosti, které žák v průběhu studia získá, představují velmi široký okruh činností, vyžadující kromě základních i specializované vědomosti a dovednosti. Do přípravy je proto zařazen základní výcvik svařování a pro některé směry základní kurz svařování ZK 135 W01 a ZK 311 W01. Absolvent je připraven na montážní, seřizovací a opravárenské práce výrobních i montážních strojů, mechanismů, konstrukcí apod. Rámcový vzdělávací program H/01 Nástrojař vydalo MŠMT ČR dne , č. j / s účinností od počínaje 1. ročníkem Školní vzdělávací program H/01 Nástrojař schváleno dne , č. j. 5391/2009 s účinností od počínaje 1. ročníkem Výuka tohoto oboru je zaměřena na výrobu a renovace nejrůznějšího speciálního nářadí, nástrojů, měřidel a přípravků používaných při sériových výrobách prakticky ve všech odvětvích průmyslu. Absolvent provádí opravy a seřizování řezných nástrojů, nástrojů pro plošné i objemové tváření kovů, nástrojů pro zpracování plastů a tlakové lití kovů. Dále provádí výrobu a opravy upínacích, vrtacích, svařovacích, montážních a kontrolních přípravků a speciálních měřidel. Při funkčních zkouškách dovede posoudit kvalitu a přesnost výrobku, výlisku apod. a na základě tohoto posouzení stanovit potřebu úprav k dosažení žádoucí kvality. Absolvent je sám schopen realizovat pracovní činnosti při strojním obrábění, provádět měření dokončujících operací při výrobě dílů před jejich montáží, vlastní montáž i prototypové a funkční zkoušky daného zařízení. 18/84

19 Rámcový vzdělávací program H/002 Klempíř strojírenská výroba dobíhající obor vydalo MŠMT ČR dne , č. j /99-23, s účinností od , změna dne , č. j / , s účinností od H/02 Karosář vydalo MŠMT ČR dne , č. j / s účinností od počínaje 1. ročníkem Školní vzdělávací program H/02 Karosář schváleno dne , č. j. 3092/2010 s účinností od počínaje 1. ročníkem Výuka tohoto oboru je zaměřena na tváření kovů, převážně plechů, profilových materiálů a na opravy karosérií motorových vozidel. Žáci získají po úspěšném absolvování kurzu svářečský průkaz pro metodu ZK 311 W01 a ZK 135 W01. V závěrečné fázi přípravy jsou žáci zaměřeni na opravy a údržby karosérií a skříní vozidel. Součástí výuky je výuka předmětu Řízení motorových vozidel, která vede žáky k získání řidičského oprávnění pro skupinu B. Absolvent splňuje kvalifikační předpoklady pro dělnické povolání karosář, klempíř, svářeč apod. Po absolvování krátkodobých kurzů se může uplatnit v příbuzných povoláních, např. stavební klempíř, kovotlačitel, montér vzduchotechniky apod. Rámcový vzdělávací program H/001 Obráběč kovů dobíhající obor (s možností několika zaměření, např. univerzální obrábění, soustružení, frézování, broušení, obsluha NC a CNC strojů.) vydalo MŠMT ČR dne , č. j / , s účinností od , změna dne , č.j /01-23, s účinností od H/01 Obráběč kovů vydalo MŠMT ČR dne , č. j / s účinností od počínaje 1. ročníkem Školní vzdělávací program H/01 Obráběč kovů schváleno dne , č. j. 3093/2010 s účinností od počínaje 1. ročníkem Výuka je zaměřena na strojní obrábění kovových a nekovových materiálů na základních typech obráběcích strojů i NC a CNC strojů. Po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, vyvrtávačka apod.) a řídit proces obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením a kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat běžné pracovní nástroje. Absolvent je připraven pro výkon základních prací při strojním obrábění materiálů jak v kovoobráběcích dílnách, tak i v soukromém sektoru. Je připraven k výkonu povolání např. obráběče, soustružníka kovů, frézaře kovů, brusič kovů a nebo obsluhy NC a CNC strojů. Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru. 19/84

20 Rámcový vzdělávací program H/01 Autolakýrník vydalo MŠMT ČR dne , č. j / s účinností od počínaje 1. ročníkem Školní vzdělávací program H/01 Autolakýrník schváleno dne , č. j. 3090/2010 s účinností od počínaje 1. ročníkem Výuka zahrnuje provádění povrchových úprav všech druhů materiálů se zaměřením na karosérie motorových vozidel. Absolvent je schopen po příslušné praxi samostatně zhotovovat lakýrnické, malířské a písmomalířské práce na všech běžných druzích podkladů s použitím vhodných nátěrových a nástřikových barev, laků a dalších aplikačních látek. Absolvent je připraven k výkonu dělnických povolání v oblasti aplikace nátěrů a nástřiků barev, laků a hmot. V průběhu přípravy je žák profilován na konkrétní povolání autolakýrník. Je však schopen se uplatnit ve sféře výroby a služeb, v reklamních odděleních, v nábytkářském průmyslu a po doplnění vzdělání při restaurování objektů a provádění speciálních prací. Po absolvování příslušné praxe, případných předepsaných zkoušek a legislativních předpisů může samostatně podnikat v daném oboru. Rámcový vzdělávací program H/01 Mechanik opravář silničních motorových vozidel vydalo MŠMT ČR dne , č. j / s účinností od počínaje 1. ročníkem Školní vzdělávací program H/01 Automechanik schváleno dne , č. j. 5392/2009 s účinností od počínaje 1. ročníkem Výuka je zaměřena na diagnostiku a opravy všech částí motorových vozidel, provádění demontáže, kontroly a oprav jednotlivých částí a jejich montáže. Dále provádění funkční kontroly po provedené opravě. Součástí výuky je výuka předmětu Řízení motorových vozidel, která vede žáky k získání řidičského oprávnění pro skupinu B a C. Absolvent nachází uplatnění v autoopravnách, servisních dílnách, prodejnách motorových vozidel nebo náhradních dílů, v dopravních službách. Ve své profesi dokáže analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je. Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k provádění nejnáročnějších oprav silničních motorových vozidel, používat speciální měřidla a diagnostickou techniku, samostatně volit pracovní prostředky, vést souhrnnou dokumentaci apod. 20/84

21 Rámcový vzdělávací program H/001 Autoelektrikář dobíhající obor vydalo MŠMT ČR dne , č. j /99-23, změna dne , č. j /03-23, s účinností od H/01 Autoelektrikář vydalo MŠMT ČR dne , č. j / s účinností od počínaje 1. ročníkem Školní vzdělávací program H/01 Autoelektrikář schváleno dne , č. j. 3091/2010 s účinností od počínaje 1. ročníkem Výuka je zaměřena na získání znalostí a dovedností při opravách, údržbě a seřizování elektropříslušenství motorových vozidel. Součástí výuky je výuka předmětu Řízení motorových vozidel, která vede žáky k získání řidičského oprávnění pro skupinu B. Absolvent je schopný uplatnit získané znalosti nejenom v autoservisech, ale i při údržbě a opravách elektrických strojů a přístrojů. Získá znalosti příslušných technologických procesů se kterými je schopen vykonávat jednodušší i složitější opravy elektrického a jednodušší opravy elektronického příslušenství motorových vozidel. Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru. 21/84

22 2.2 P ř e h l e d o b o r ů v z d ě l á n í n a S t ř e d n í o d b o r n é š k o l e vyučovaných ve školním roce 2011/2012 Rámcový vzdělávací program M/001 Strojírenství dobíhající obor vydalo MŠMT ČR dne , č. j / M/01 Strojírenství vydalo MŠMT ČR dne , č. j / Školní vzdělávací program M/01 Strojírenství, zaměření Počítačová grafika schváleno dne , č. j. 5384/2009 s účinností od počínaje 1. ročníkem M/01 Strojírenství, zaměření Konstrukce a výroba automobilů schváleno dne , č. j. 5385/2009 s účinností od počínaje 1. ročníkem P o č í t a č o v á g r a f i k a specifikace oboru - grafické systémy (CAD), programově řízené stroje (CAM), pro konstruování strojů a zařízení, technologickou přípravu výroby, řízení a kontrolu produkce, v počítačové podpoře projekčních a konstrukčních prací, zvláště v oblasti prostorového modelování a počítačové vizualizace. vzdělávací program klade důraz na: výuku odborných technických předmětů - mechanika, stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, technické kreslení, konstruování na počítači v nejnovějších systémech AutoCAD, ArchiCAD a Inventor, rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií (kromě vysokého zastoupení při výuce odborných předmětů jsou to aplikace MS Office, programy pro práci s počítačovou grafikou a digitální fotografií, tvorba webových stránek a jiné). K o n s t r u k c e a v ý r o b a a u t o m o b i l ů specifikace oboru konstrukce a diagnostika automobilů, výroba automobilů, dílenská praxe s montážními, demontážními a seřizovacími pracemi na automobilech, pro konstruování strojů a zařízení, technologickou přípravu výroby, řízení a kontrolu produkce, v automobilovém sektoru při konstrukci a výrobě vozidel, pro práci v servisních zařízeních, odbornou přípravu ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách. vzdělávací program klade důraz na: výuku odborných technických předmětů - mechanika, stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, technické kreslení, konstruování na počítači v nejnovějších systémech AutoCad a Inventor, rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií (aplikace MS Office, programy pro práci s počítačovou grafikou a digitální fotografií, tvorba webových stránek a jiné). 22/84

23 S p o l e č n á č á s t u v š e c h z a m ě ř e n í c h v o b o r u S t r o j í r e n s t v í : nabízí absolventům 9. tříd ZŠ odbornou kvalifikaci: výuku cizího jazyka s možností výběru ze 4 nabízených jazyků (anglického, německého, francouzského a ruského), odbornou přípravu ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách, velký důraz se klade na praktickou stránku oboru. uplatnění absolventa na pracovních pozicích: konstruktér výrobků, nástrojů a přípravků, technolog, programátor CNC strojů, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik měření, mistr ve výrobě, výrobní dispečer, vedoucí provozu, zkušební a montážní technik, pracovník racionalizace výroby, logistik a další. Rámcový vzdělávací program M/004 Obchodní akademie dobíhající obor vydalo MŠMT ČR dne , č. j / M/02 Obchodní akademie vydalo MŠMT ČR dne , č. j / s účinností od počínaje 1. ročníkem Školní vzdělávací program schváleno dne , č. j. 5386/2009 s účinností od počínaje 1. ročníkem nabízí absolventům 9. tříd ZŠ speciální odborné vzdělání pro práci v ekonomickém, bankovním a obchodním sektoru, vzdělávací program klade důraz na: výuku odborných ekonomických předmětů, povinnou výuku 2 cizích jazyků s možností výběru ze 4 nabízených jazyků (anglického, německého, francouzského a ruského), rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií (pro ekonomické předměty programy WinDUO a Účto, aplikace MS Office, programy pro práci s počítačovou grafikou a digitální fotografií, tvorba webových stránek a jiné), realizaci fiktivní firmy, která učí praktickým činnostem v podmínkách velmi blízkých režimu reálných firem, absolventi oboru: umí ekonomicky myslet, při posuzování podnikatelských činností uplatňují kritérium ekonomické efektivnosti, jednají hospodárně a v souladu s etikou podnikání, při samostatném jednání disponují jazykovou vybaveností, orientují se v právním řádu a základních ustanoveních především práva obchodního, občanského a pracovního, jsou připraveni ke studiu všech oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na ekonomiku. bezbariérový přístup do budovy umožňuje studium handicapovaným žákům. 23/84

24 Rámcový vzdělávací program M/009 Management strojírenství (dobíhající obor) vydalo MŠMT dne , č. j /99-23 (dálková forma) nabízí absolventům 9. tříd ZŠ speciální odborné vzdělání pro práci v ekonomickém i strojírenském sektoru, případně ve sféře drobného soukromého podnikání. vzdělávací program klade důraz na: výuku odborných ekonomických i technických předmětů, výuku informačních a komunikačních technologií a písemné a elektronické komunikace, povinnou výuku 2 cizích jazyků s možností výběru ze 4 nabízených jazyků (anglického, německého, francouzského a ruského). absolventi oboru: získají přehled v oblasti ekonomiky a práva, vědomosti a dovednosti potřebné k vedení účetnictví, zpracovávaní úředních písemnosti, jakož i obsluhu kancelářské a ICT techniky, získají rovněž přehled v technicky zaměřených odvětvích. Rámcový vzdělávací program M/01 Ekonomika a podnikání vydalo MŠMT dne , č. j / (dálková forma) Školní vzdělávací program M/01 Ekonomika a podnikání ve strojírenství schváleno dne , č. j. 3060/2010 s účinností od počínaje 1. ročníkem jedná se o obor středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou, který je určen absolventům ZŠ. vzdělávací program klade důraz na: výuku odborných ekonomických i technických předmětů, výuku 2 cizích jazyků s možností výběru ze 4 nabízených jazyků (anglického, německého, francouzského a ruského), rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií a písemné a elektronické komunikace. absolventi oboru: umí ekonomicky myslet, jednají hospodárně a v souladu s etikou podnikání, při samostatném jednání disponují jazykovou vybaveností, mají přehled o problematice ekonomiky a řízení strojírenského podniku. Rámcový vzdělávací program M/001 Technické lyceum dobíhající obor vydalo MŠMT dne , č. j / M/01 Technické lyceum vydalo MŠMT ČR dne , č. j / s účinností od počínaje 1. ročníkem Školní vzdělávací program M/01 Technické lyceum schváleno dne , č. j. 5387/2009 s účinností od počínaje 1. ročníkem 24/84

25 spojuje typ gymnaziálního studia a odborného studia určeného absolventům 9. tříd ZŠ. nabízí všeobecnou a odbornou přípravu k vysokoškolskému studiu technických, technickoekonomických, přírodovědných a jiných směrů. vzdělávací program klade důraz na: výuku odborných technických a přírodovědných předmětů (z odborných např. technické kreslení, deskriptivní geometrie, průmyslové výtvarnictví), povinnou výuku 2 cizích jazyků s možností výběru ze 4 nabízených jazyků (anglického, německého, francouzského a ruského), rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií (konstruování na počítači pomocí programů AutoCAD, ArchiCAD a Inventor, aplikace MS Office, programy pro práci s počítačovou grafikou a digitální fotografií, výuka programování, tvorba webových stránek), učební plán je rozčleněn na: základní učivo, které je povinné pro všechny žáky oboru, učivo výběrové, které umožňuje volbu zaměření podle zájmů a předpokladů každého žáka (nabízíme alternativně bloky strojírenství, stavebnictví a elektrotechniky). absolventi technického lycea: ve srovnání s absolventy gymnázií disponují hlubšími znalostmi technického charakteru, ve srovnání s absolventy odborných technických škol mají hlubší znalosti ze společenskovědních a přírodovědných disciplín, při nástupu do zaměstnání mají uplatnění v oborech strojírenských (především využívání CAD systémů), ekonomických (disponují základními poznatky z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu), v informačních technologiích (tvorba webových stránek a programování), stavebních (včetně architektury), elektrotechnických a jiných. Rámcový vzdělávací program M/002 Ekonomické lyceum dobíhající obor vydalo MŠMT , č. j / s platností od počínaje 1. ročníkem M/02 Ekonomické lyceum vydalo MŠMT ČR dne , č. j / od počínaje 1. ročníkem Školní vzdělávací program M/02 Ekonomické lyceum schváleno dne , č. j. 5389/2009 s účinností od počínaje 1. ročníkem spojuje typ gymnaziálního studia a odborného studia určeného absolventům 9. tříd ZŠ. nabízí všeobecnou a odbornou přípravu k vysokoškolskému studiu ekonomických, právních, přírodovědných a jiných směrů. vzdělávací program klade důraz na: výuku odborných ekonomických a přírodovědných předmětů (z odborných např. písemná a elektronická komunikace, ekonomika, účetnictví, právo), povinnou výuku 2 cizích jazyků s možností výběru ze 4 nabízených jazyků (anglického, německého, francouzského a ruského), 25/84

26 rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií (pro ekonomické předměty programy WinDUO a Účto, aplikace MS Office, programy pro práci s počítačovou grafikou a digitální fotografií, výuka programování, tvorba webových stránek a jiné). učební plán je rozčleněn na: základní učivo, které je povinné pro všechny žáky oboru, učivo výběrové, které umožňuje volbu zaměření podle zájmů a předpokladů každého žáka. absolventi ekonomického lycea: ve srovnání s absolventy gymnázií disponují hlubšími znalostmi ekonomicko-právního charakteru, ve srovnání s absolventy odborných ekonomických škol mají hlubší znalosti ze společenskovědních a přírodovědných disciplín, absolventi oboru mohou vykonávat kvalifikované odborné funkce, především ve výrobních podnicích, obchodních organizacích a státní správě. 26/84

27 2.3 P ř e h l e d o b o r ů v z d ě l á n í n a V y š š í o d b o r n é š k o l e vyučovaných ve školním roce 2011/2012: N/03 Strojírenství udělena akreditace MŠMT dne , č. j s platností od , počínaje 1. ročníkem modulová struktura umožňuje studentům volbu individuální vzdělávací cesty dle odborného zájmu studenta absolventům středních škol s maturitou nabízí odbornou kvalifikaci: pro konstruování strojů a zařízení včetně automobilní techniky, technologickou přípravu výroby, řízení a kontrolu produkce, v počítačové podpoře projekčních a konstrukčních prací, zvláště v oblasti prostorového modelování a počítačové vizualizace (nejnovější systémy Catia, AutoCad a Inventor). základní informace: délka studia:denní forma - tři roky, dálková forma čtyři roky v posledním studijním období vykonávají studenti odbornou praxi, během níž vypracovávají absolventskou práci studium je zakončeno absolutoriem úspěšný absolvent získává neakademický titul diplomovaný specialista (zkráceně DiS. uvádí se za jménem) absolventi oboru: mohou vykonávat kvalifikované odborné funkce na úrovni středního a vyššího stupně řízení, především ve výrobních podnicích a hospodářských organizacích se strojírenským zaměřením mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách N/015 Ekonomika podniku a management (dobíhající obor) vydalo MŠMT dne , č.j /95-23 s platností od nabízí absolventům středních škol s maturitou speciální odborné vzdělání pro práci v ekonomickém, bankovním a obchodním sektoru úspěšný absolvent získává titul diplomovaný specialista (zkráceně DiS. uvádí se za jménem) základní informace: délka studia tři a půl roku v posledním studijním období vykonávají studenti odbornou praxi, během níž vypracovávají absolventskou práci studium je zakončeno absolutoriem absolventi oboru: mohou vykonávat kvalifikované odborné funkce, především ve výrobních podnicích, obchodních organizacích a státní správě mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách umí ekonomicky myslet, při posuzování podnikatelských činností uplatňují kritérium ekonomické efektivnosti, jednají hospodárně a v souladu s etikou podnikání při samostatném jednání disponují jazykovou vybaveností orientují se v právním řádu a základních ustanoveních především práva obchodního, občanského a pracovního. 27/84

28 63-41-N/14 Ekonomika podniku a management udělena akreditace MŠMT dne , č.j s platností od počínaje 1. ročníkem modulová struktura umožňuje studentům volbu individuální vzdělávací cesty nabízí absolventům středních škol s maturitou odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon ekonomických funkcí doplňuje ekonomické vzdělání základními technickými znalostmi, čímž rozšiřuje možnost uplatnění absolventů základní informace: délka studia: denní forma - tři roky, dálková forma čtyři roky v posledním studijním období vykonávají studenti odbornou praxi, během níž vypracovávají absolventskou práci studium je zakončeno absolutoriem úspěšný absolvent získává neakademický titul diplomovaný specialista (zkráceně DiS. uvádí se za jménem) absolventi oboru jsou připravováni pro výkon odborných funkcí na úrovni středního a vyššího stupně řízení o v průmyslových podnicích (např. ekonom, logistik výroby, personalista, pracovník marketingu, oddělení průmyslového inženýrství) o v bankovnictví, pojišťovnictví o v soukromém sektoru umí ekonomicky myslet a při manažerském rozhodování uplatňují kritérium efektivnosti a jednají v souladu se zákony a etikou podnikání orientují se v pracovně právních vztazích mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách 28/84

29 3 P E R S O N Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í Š K O L Y 3.1 R á m c o v ý p o p i s p e r s o n á l n í h o z a b e z p e č e n í š k o l y Škola disponovala ve školním roce 2011/12 týmem pedagogických i nepedagogických pracovníků s odpovídající kvalifikací. Struktura pedagogického sboru a ostatních pracovníků školy je uvedena v následující tabulce: P e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i - učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů - učitelé odborných předmětů - učitelé praktického vyučování - vychovatelé - psycholog N e p e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i Technicko-hospodářští pracovníci Dělnické profese Výpočetní středisko Školní jídelna C e l k e m z a m ě s t n a n c ů /84

30 3.2 S t a v y p r a c o v n í k ů d l e j e d n o t l i v ý c h š k o l a š k o l s k ý c h z a ř í z e n í S t a v p r a c o v n í k ů Š k o l a p e d a g o g i č t í n e p e d a g o g i č t í c e l k e m fyzický přepočtený fyzický přepočtený fyzický přepočtený SOU 48 47, , ,17 SOŠ 35 34, , ,08 VOŠ 13 12,84 3 2, ,57 DM 2 2,00 2 1,75 4 3,75 ŠJ 0 0,00 7 7,00 7 7,00 CELKEM 98 97, , , P e d a g o g i c k á z p ů s o b i l o s t p e d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í k ů Kategorie pedagogických pracovníků Celkový počet odučených hodin nebo hodin výchovné práce Z toho počet hodin dle zákona č. 563/2004 Sb., Podíl hodin dle zákona č. 563/2004 Sb., (%) Učitelé 1355,0 1250,0 92,0 Učitelé odborného výcviku 562,5 517,5 91,0 Psycholog 22,0 22,0 100,0 Vychovatelé 52,0 52,0 100,0 Škola celkem 1991,5 1841,5 92,0 Pozn.: Počet hodin je uveden v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících týkající se podmínek odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců. 30/84

31 4 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 4.1 P ř i j í m a c í ř í z e n í n a S t ř e d n í m o d b o r n é m u č i l i š t i První kolo přijímacího řízení na SOU se konalo 23. dubna Výběr žáků pro obory vzdělání se uskutečnil na základě kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013. Do maturitních oborů byli žáci přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek a prospěchu v profilových předmětech v posledních třech klasifikačních obdobích na základní škole. Do nematuritních oborů byli přijímání na základě prospěchu ve všech předmětech v posledních třech klasifikačních obdobích na základní škole. Volná místa byla průběžně doplňována v dalších kolech přijímacího řízení P r v n í k o l o p ř i j í m a c í h o ř í z e n í Kód a obor vzdělávání L/01 Mechanik seřizovač L/01 Autotronik H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Autoelektrikář H/01 Strojní mechanik H/01 Obráběč kovů H01 Autolakýrník H/02 Karosář L/503 Provozní technika Počet přihlášených celkem z toho dívky Počet přijatých celkem z toho dívky Odevzdané zápisové lístky počet v % x x Celkem Další kola přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 byla vypisována individuálně podle počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání. 31/84

32 4.1.2 D a l š í k o l a p ř i j í m a c í h o ř í z e n í Kód a obor vzdělávání L/001 Mechanik seřizovač L/01 Autotronik H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Autoelektrikář H/01 Strojní mechanik H/001 Obráběč kovů H01 Autolakýrník H/02 Karosář L/506 Provozní technika Počet přihlášených celkem z toho dívky Počet přijatých celkem z toho dívky Odevzdané zápisové lístky počet v % x x Celkem Kritéria přijímacího řízení za Střední odborné učiliště pro školní rok 2012/2013 jsou uvedena v příloze č. 1a, 1b, 2a a 2b. 32/84

33 4.2 P ř i j í m a c í ř í z e n í n a S t ř e d n í o d b o r n é š k o l e Výběr žáků pro obory vzdělání se uskutečnil na základě kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013. V oborech Strojírenství a Technické lyceum se konala ve dnech 23. a přijímací zkouška. Do oboru Ekonomika a podnikání ve strojírenství (dálková forma) byli žáci přijímáni na základě výsledků ze ZŠ P r v n í k o l o p ř i j í m a c í h o ř í z e n í Kód a obor vzdělávání M/01 Strojírenství M/01 Technické lyceum Počet přihlášených celkem z toho dívky Počet přijatých celkem z toho dívky Odevzdané zápisové lístky k počet v % Celkem denní forma M/01 Ekonomika a podnikání ve strojírenství (dálková forma) x x Další kola přijímacího řízení byla vypisována individuálně podle počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání D a l š í k o l a p ř i j í m a c í h o ř í z e n í Kód a obor vzdělávání M/01 Strojírenství M/01 Technické lyceum Počet přihlášených celkem z toho dívky Počet přijatých celkem z toho dívky Odevzdané zápisové lístky k počet v % Celkem denní forma M/01 Ekonomika a podnikání ve strojírenství (dálková forma) x x Kritéria přijímacího řízení za Střední odbornou školu pro školní rok 2012/2013 jsou uvedena v příloze č. 1a, 1b, 2a, 2b a 2c. 33/84

34 4.3 P ř i j í m a c í ř í z e n í n a V y š š í o d b o r n é š k o l e První kolo přijímacího řízení na VOŠ proběhlo dne 7. června 2012 u denní formy, 8. června 2012 u dálkové formy vzdělávání. Volná místa pro denní i dálkovou formu byla průběžně doplňována v dalších kolech přijímacího řízení až do konce září Přijímací řízení u denní formy vzdělávání bylo organizováno formou individuálního pohovoru s uchazeči o studium. U dálkové formy proběhlo přijímací řízení na základě výsledků z předcházejícího studia. Průběh přijímacího řízení na vyšší odborné škole je značně ovlivněn skutečností, že zájemci o denní formu vzdělávání si podávají několik přihlášek na různé školy P r v n í k o l o p ř i j í m a c í h o ř í z e n í D e n n í f o r m a v z d ě l á v á n í Kód a název oboru vzdělání Počet přihlášených celkem Počet přijatých celkem N//14 Ekonomika a podnikání N/03 Strojírenství Celkem D á l k o v á f o r m a v z d ě l á v á n í Kód a název oboru vzdělání Počet přihlášených celkem Počet přijatých celkem N/14 Ekonomika a podnikání N/03 Strojírenství Celkem /84

35 4.3.2 D a l š í k o l a p ř i j í m a c í h o ř í z e n í D e n n í f o r m a v z d ě l á v á n í Kód a název oboru vzdělání Počet přihlášených celkem Počet přijatých celkem N//14 Ekonomika a podnikání N/03 Strojírenství Celkem D á l k o v á f o r m a v z d ě l á v á n í Kód a název oboru vzdělání Počet přihlášených celkem Počet přijatých celkem N/14 Ekonomika a podnikání N/03 Strojírenství Celkem /84

36 Přehled přihlášených studentů VOŠ denní formy vzdělávání podle typu školy 1. kolo, denní forma studia Ekonomika a podnikání Gymnázium Střední odborná škola technické ekonomické ostatní SOU Celkem Strojírenství Gymnázium Střední odborná škola technické ekonomické ostatní SOU Celkem Přehled přihlášených studentů VOŠ denní formy vzdělávání podle typu školy další kola, denní forma studia Ekonomika a podnikání Gymnázium Střední odborná škola technické ekonomické ostatní SOU Celkem Strojírenství Gymnázium Střední odborná škola technické ekonomické ostatní SOU Celkem Kritéria přijímacího řízení za Vyšší odbornou školu pro školní rok 2012/2013 jsou uvedena v příloze 3. 36/84

37 5 V Z D Ě L Á V A C Í P R O C E S 5.1 V z d ě l á v a c í p r o c e s n a S t ř e d n í m o d b o r n é m u č i l i š t i Centrální evidence programu Bakalář, která je vedena na Středním odborném učilišti, obsahuje údaje o žácích, přehled klasifikace včetně absence. Rodiče žáků mají možnost na základě přiděleného kódu nahlédnout do aktuálních výsledků hodnocení. P o č t y ž á k ů v e š k o l n í m r o c e / 1 2 v e s r o v n á n í s p ř e d c h á z e j í c í m š k o l n í m r o k e m v ž d y k e d n i 3 0. z á ř í Obor vzdělání 2010/ /2012 celkem z toho dívky celkem z toho dívky L/ Mechanik seřizovač L/ Mechanik seřizovač L/ Autotronik L/ Autotronik H/ Automechanik H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/ Zámečník H/ Zámečník H/002 Klempíř strojírenská výroba H/ Karosář H/ Nástrojař H/ Obráběč kovů H/ Autoelektrikář H/ Autoelektrikář H/ Autolakýrník L/ Provozní technika L/ Provozní technika Celkem /84

38 P ř e h l e d j e d n o t l i v ý c h t ř í d v e š k o l n í m r o c e / 1 2 n a S O U Třída Obor vzdělání Forma vzdělávání Třídní učitel 1MS L/01 Mechanik seřizovač denní Ing. Jaromír Polášek 1AT L/01 Autotronik denní Mgr. Liběna Rebrošová 1A H/01 Mechanik opravář denní Mgr. Irena Slováková motorových vozidel 1K H/02 Karosář denní Mgr. Blanka Pišlová 1N H/01 Nástrojař denní Mgr. Jan Langer 1EL H/01 Autoelektrikář H/01 denní Mgr. Kateřina Polívková Autolakýrník 2MS L/001 Mechanik seřizovač denní Ing. Jaromír Petr 2AT L/01 Autotronik denní Ing. František Žárský 2A H/01 Mechanik opravář denní Mgr. Pavel Škrobánek motorových vozidel 2KZ H/02 Karosář H/01 denní Ing. Dana Macháčová Strojní mechanik 2EL H/01 Autoelektrikář H/01 denní Mgr. Robert Šádek Autolakýrník 3MS L/001 Mechanik seřizovač denní Ing. Renáta Bartoňová 3AT L/01 Autotronik denní Mgr. Ilona Martínková 3A H/01 Mechanik opravář denní Mgr. Bronislav Křístek motorových vozidel 3N H/01 Nástrojař denní Mgr. Šárka Kubínová 3K H/002 Klempíř- -strojírenská výroba denní Ing. Petr Rešl 3EO H/001 Autoelektrikář H/001 denní Mgr. Liběna Rebrošová Obráběč kovů 4MS L/001 Mechanik seřizovač denní Mgr. Olga Besedová 4AT L/001 Autotronik denní Ing. Marta Zálešáková 1NS L/001 Provozní technika denní Mgr. Jana Sykalová 2NS L/001 Provozní technika denní Mgr. Dana Krupová 38/84

39 M A T U R I T N Í Z K O U Š K Y N A S T Ř E D N Í M O D B O R N É M U Č I L I Š T I K maturitním zkouškám na SOU dospělo 60 žáků oboru Mechanik seřizovač, Autotronik a denního nástavbového studia oboru Provozní technika, z nichž žádný neprospěl s vyznamenáním (PV), 44 prospělo (P) a 16 žáků neprospělo. Z Á V Ě R E Č N É Z K O U Š K Y N A S T Ř E D N Í M O D B O R N É M U Č I L I Š T I K závěrečným zkouškám na SOU dospělo 65 žáků tříletých učebních oborů, z nichž 3 prospěli s vyznamenáním (PV), 53 prospělo (P) a 9 žáků neprospělo. V y z n a m e n a n í u č n i - záv ě r e č n é z k o u š k y : MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL AUTOELEKTRIKÁŘ OBRÁBĚČ KOVŮ Šnejdrla Adam Kopecký Jakub Štěpán Josef Přehled tříd a oborů vzdělání SOU viz příloha 4a, počty žáků ve třídách SOU, viz příloha 4b Srovnání průměrného prospěchu podle tříd, ročníků a oborů vzdělání SOU, viz příloha 5a až 5c Vyznamenaní, prospívající a neprospívající žáci SOU, viz příloha 6 Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek na SOU, viz příloha 7 a 8 39/84

40 5.2 V z d ě l á v a c í p r o c e s n a S t ř e d n í o d b o r n é š k o l e Centrální evidence programu Bakalář, která je vedena na Střední odborné škole, obsahuje údaje o žácích, přehled klasifikace včetně absence. Rodiče žáků mají možnost na základě přiděleného kódu nahlédnout do aktuálních výsledků hodnocení. P o č t y ž á k ů v e š k o l n í m r o c e / 1 2 v e s r o v n á n í s p ř e d c h á z e j í c í m š k o l n í m r o k e m v ž d y k e d n i 3 0. z á ř í Obor vzdělání 2010/ /2012 celkem z toho dívky celkem z toho dívky M/ Strojírenství M/ Strojírenství M/ Obchodní akademie M/ Obchodní akademie M/ Technické lyceum M/ Technické lyceum M/ Ekonomické lyceum M/ Ekonomické lyceum M/009 Management strojírenství (dálková forma) M/01 Ekonomika a podnikání ve strojírenství (dálková forma) Celkem /84

41 P ř e h l e d j e d n o t l i v ý c h t ř í d v e š k o l n í m r o c e / 1 2 n a S O Š Třída Obor vzdělání Forma vzdělávání Třídní učitel 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4. B 4.C 4.D 4.E 4.F D2. D M/01 Strojírenství M/01 Technické lyceum M/02 Ekonomické lyceum M/01 Strojírenství M/01 Technické lyceum M/02 Ekonomické lyceum M/02 Obchodní akademie M/001 Strojírenství M/001 Strojírenství M/001 Technické lyceum M/002 Ekonomické lyceum M/001 Strojírenství M/001 Strojírenství M/001 Technické lyceum M/002 Ekonomické lyceum M/004 Obchodní akademie M/004 Obchodní akademie M/009 Management strojírenství M/009 Management strojírenství denní denní denní denní denní denní denní denní denní denní denní denní denní denní denní denní denní dálková dálková Ing. Petr Kopelec Mgr. David Trubač Bc. Mgr. Roman Hodslavský Ing. Simona Vajdová Ing. Jiří Bednář Mgr. Zuzana Špačková Mgr. Darja Babůrková Mgr. Miroslav Hvězda Ing. Lenka Kulová Ing. Veronika Zvaríková Mgr. Drahomíra Tandlerová Ing. Jaroslava Lebedová Ing. Michael Čabla Ing. Vlastimil Hořák Bc. Mgr. Roman Hodslavský Mgr. Renata Hančíková Ing. Miroslava Gardášová Ing. Eva Jeřábková Mgr. Markéta Simperová Mgr. Iveta Boháčová 41/84

42 M A T U R I T N Í Z K O U Š K Y N A S T Ř E D N Í O D B O R N É Š K O L E Ve školním roce 2011/12 se konala na naší škole státní maturitní zkouška. Maturitní zkoušku na SOŠ v denní formě konalo v řádném termínu 126 žáků, z nichž prospělo s vyznamenáním 15 (V), prospělo 99 (P) a neprospělo 12 (N) žáků. Jeden žák z důvodu opravných zkoušek konal maturitní zkoušku v podzimním termínu. Maturitní zkoušku na SOŠ v podzimním termínu v denní formě konalo 13 žáků, z toho 1 žák v řádném a 12 žáků v opravném termínu. Úspěšně maturitní zkoušku v podzimním termínu vykonalo 11 žáků a 2 neprospěli. Vyznamenaní žáci: STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÉ LYCEUM EKONOMICKÉ LYCEUM OBCHODNÍ AKADEMIE DENNÍ FORMA 1. Krupa Lukáš 2. Rapala Daniel 1. Čeladník Zdeněk 2. Jež Adam 3. Neničková Lucie 4. Sondel Lukáš 5. Šablatura Martin 6. Šíp Přemysl 1. Borovičková Petra 2. Jadrníček Lukáš 3. Krčmářová Michaela 4. Rečka Ondřej 1. Pavelková Anna 2. Jakůbek Marek 7. Vybíral Daniel Přehled tříd a oborů vzdělání SOŠ, viz příloha 9a a 9b Srovnání průměrného prospěchu podle tříd, ročníků a oborů vzdělání SOŠ, viz příloha 10a až 10g Srovnání celkové absence na žáka podle tříd, ročníků a oborů SOŠ, viz příloha 11a až 11c Vyznamenaní a neprospívající žáci na SOŠ, viz příloha 12 Výsledky maturitních zkoušek na SOŠ, viz příloha 13 42/84

43 5.3 V z d ě l á v a c í p r o c e s n a V y š š í o d b o r n é š k o l e Centrální evidence programu Bakalář, která je vedena na Vyšší odborné škole, obsahuje údaje o studentech. Pro vyšší odborné studium je charakteristické, že odcházejí v průběhu prvního ročníku studenti, kteří nemají předpoklady pro úspěšné ukončení studia. Ve vyšších ročnících se pak stav studentů téměř nemění. P o č t y s t u d e n t ů v e š k o l n í m r o c e / 1 2 v e s r o v n á n í s p ř e d c h á z e j í c í m š k o l n í m r o k e m v ž d y k e d n i 3 0. z á ř í Obor vzdělání 2010/ /2012 Denní forma studia: N/003 Strojírenství N/03 Strojírenství N/015 Ekonomika podniku a management N/14 Ekonomika a podnikání Denní forma celkem Dálková forma studia: N/03 Strojírenství N/14 Ekonomika a podnikání Dálková forma celkem Obory celkem /84

44 P ř e h l e d j e d n o t l i v ý c h s t u d i j n í c h s k u p i n v e š k o l n í m r o c e / 1 2 n a V O Š Třída Obor vzdělání Forma vzdělávání Třídní učitel S1. E1. S2. E2. S3. E3. E4. DS1. DE1. DS2. DE2. DS3. DE N/03 Strojírenství N/14 Ekonomika a podnikání N/03 Strojírenství N/14 Ekonomika a podnikání N/03 Strojírenství N/14 Ekonomika a podnikání N/015 Ekonomika podniku a management N/03 Strojírenství N/14 Ekonomika a podnikání N/03 Strojírenství N/14 Ekonomika a podnikání N/14 Strojírenství N/14 Ekonomika a podnikání denní denní denní denní denní denní denní dálková dálková dálková dálková dálková dálková Bc. Mgr. Roman Hodslavský Ing. Pavla Kudělková Ing. Jiří Bednář Ing. Jarmila Křížková Ing. Miloš Šlupina Ing. Stanislav Butek, CSc. Ing. Jaroslava Lebedová Bc. Mgr. Roman Hodslavský Ing. Pavla Kudělková Bc. Ivana Čípová Bc. Ivana Čípová Ing. Vlastimil Hořák Ing. Stanislav Butek, CSc. A b s o l u t o r i u m S ohledem na to, že ve školním roce 2011/2012 absolvovali studenti tříapůlletého i tříletého oboru, proběhlo absolutorium ve dvou termínech, a to v lednu a červnu roku V lednovém termínu konali studenti tříapůlletého studijního oboru Ekonomika podniku a management v době od 16. do 19. ledna V červnovém termínu konali studenti tříletých studijních oborů Strojírenství a Ekonomika a podnikání v době od 4. do 8. června Obecně se absolutorium v obou termínech skládalo z ústní zkoušky z cizího jazyka, z odborných předmětů a z obhajoby absolventské práce. Studenti konali absolutorium podle vyhlášky MŠMT ČR č. 10/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V lednovém termínu tříapůlletého oboru vzdělání Ekonomika podniku a management předstoupilo před komisi u absolutoria všech 21 studentů. V červnovém termínu pak přistoupilo k absolutoriu 25 studentů obou tříletých oborů (STR: 5, EKP: 20). K těmto 25 studentům konal absolutorium také neúspěšný absolvent ze školního roku 2007/ student, který absolvoval opravné absolutorium úspěšně. 44/84

45 R e k a p i t u l a c e : Lednový termín tříapůlletého studijního oboru Ekonomika podniku a management ( ): - absolutorium konalo celkem: 21 - prospěli s vyznamenáním: 3 - prospělo: 18 - neprospělo: 0 Červnový termín tříletého studijního oboru Strojírenství ( ): - absolutorium konalo celkem: 5 - prospělo s vyznamenáním: 3 - prospěli: 2 - neprospělo: 0 Červnový termín tříletého studijního oboru Ekonomika a podnikání ( ): - absolutorium konalo celkem: 21 - prospělo s vyznamenáním: 6 - prospělo: 13 - neprospěla: 1 V y z n a m e n a n í s t u d e n t i EPM LEDEN 2012: EKONOMIKA PODNIKU A MANAGEMENT (EPM) 1. Ryljaková Pavlína 2. Šimečková Pavla 3. Štefek Stanislav ČERVEN 2012: STROJÍRENSTVÍ (STR) EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (EKP) STR 1. Fabián Ondřej 2. Hrabovský Jan 3. Střelec Martin EKP 1. Červenková Michaela 2. Rojíčková Zuzana 3. Ryšánková Jana 4. Slováková Tereza 5. Vondrušková Pavlína 6. Zrubková Aneta 45/84

46 Zkoušky prokázaly, že absolventi jsou dobře připraveni pro výkon povolání ve svém oboru. Velmi dobře byla hodnocena zvláště úroveň absolventských prací, při ústních zkouškách se u některých studentů projevil negativně půlroční časový odstup od teoretické výuky. Slavnostní předání diplomů a vysvědčení se uskutečnilo ve čtvrtek 19. ledna 2012 a v pátek 8. června 2012 v aule našeho Středního odborného učiliště. Počty studentů na VOŠ v oborech vzdělání EPM a STR, viz příloha 14a a 14b Průměrný prospěch na VOŠ, viz příloha 15 Výsledky absolutorií na VOŠ, viz příloha 16 46/84

47 5.4 P ř e h l e d s p r á v n í c h r o z h o d n u t í ř e d i t e l e š k o l y PŘEHLED SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ PODLE ZÁKONA Č. 561/2004 Sb., 165, ODST. 2 Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle 18 Přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle 59 a následujících Nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole podle 59 a následujících Přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole podle 93 a následujících Nepřijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole podle 93 a následujících Zamítnutí žádosti o změnu oboru vzdělání podle 66 odst. 3 Zamítnutí žádosti o přestup z jiné střední školy podle 66 odst. 4 Zamítnutí žádosti o přerušení vzdělávání podle 66 odst. 5 Zamítnutí žádosti o opakování ročníku podle 66 odst. 7 Podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle 31 odst. 2 a 4 Vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle 31 odst. 2 a 4 Zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 POČET ROZHODNUTÍ POČET ODVOLÁNÍ /84

48 5.5 E n v i r o n m e n t á l n í v z d ě l á v á n í Ve výchovně vzdělávacím procesu se setkávají žáci s environmentální problematikou v humanitních, přírodovědných, odborných i technických předmětech. Škola věnuje tomuto vzdělávání velkou pozornost a zaměřuje se na tyto oblasti: pochopení základních ekologických pojmů a souvislostí, zlepšování mezilidských vztahů jako předpoklad řešení ekologických problémů, postavení člověka v přírodě, pochopení vzájemných souvislostí ekonomického a sociálního rozvoje ve vztahu k životnímu prostředí, zdůrazňování důležitosti třídění odpadů v domácnostech a ve škole, poukazování na vandalství v přírodě, zdůrazňování šetření energií, zlepšení vybavení knihovny odbornou literaturou, podporu charitativních akcí a sbírek. Učitelům je nabízena možnost účasti na seminářích a školeních, výstavách a akcích pořádaných k problematice ekologické výchovy. Aktivity žáků: pravidelný úklid okolí školy a estetizace životního prostředí, využívání kontejnerů na plastové odpady ve všech budovách školy, využívání kontejnerů na kovový, spalitelný, plastový a nebezpečný odpad školní dílny, sběr použitých baterií a odevzdávání do sběrného dvora, účast na charitativních sbírkách. Škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných domácích spotřebičů. Soutěž s panem Popelou je další aktivita, do které se škola zapojila. Jejím cílem je sběr papíru pro další recyklaci. Soutěž je organizována společností A.S.A. působící v oblasti odpadového hospodářství. Pravidelně organizujeme ve spolupráci s Diakonií Broumov humanitární sbírku ošacení, drobné domácí potřeby. Tato akce má stále velký ohlas jak u žáků, tak i u všech pracovníků školy a také u obyvatel v okolí školy. Zorganizováním sbírky jsme pomohli: sociálně potřebným lidem, ochránit životní prostředí, zajistit pracovní příležitost pro lidi z okraje společnosti. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vede k myšlení a jednání, které je v souladu s principem udržitelného rozvoje, k vědomí vlastní zodpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách. 48/84

49 6 Ú D A J E O P R E V E N C I S O C I Á L N Ě P A T O L O G I C K Ý C H J E V Ů 6.1 V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a P r e v e n t i v n í a k t i v i t y p r o s t u d e n t y J E D N O R Á Z O V É A K T I V I T Y z á ř í Slavnostní přivítání 1. ročníků SOŠ a VOŠ seznámení žáků a studentů s vedením školy a pracovníky školního poradenského pracoviště. Netradiční seznamka 1. ročníku SOŠ dvoudenní psychosociální seznamovací aktivita pro kolektivy prvních ročníků a jejich třídní učitele pod vedením lektorů zážitkové pedagogiky ve spolupráci se školní psycholožkou, výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence. Obsahem setkání byly skupinové aktivity zaměřené na seznámení a adaptaci v novém třídním kolektivu. Stmelovací pobyt pro 3. ročník oboru Obchodní akademie. ř í j e n Diskuse školního metodika prevence se studenty 3. ročníku SOŠ na téma Vliv drog na lidskou osobnost v rámci předmětu Základů společenských věd (psychologie). l i s t o p a d Beseda se školní psycholožkou - Jak se učit pro žáky 1. ročníku SOŠ. Seznamka VOŠ seznamovací aktivity pro studenty 1. ročníku VOŠ pod vedením školní psycholožky a studijní referentky VOŠ. Kurz první pomoci pro žáky 1. ročníku SOŠ vedený profesionálním lektorem v rámci výuky tělesné výchovy. Individuální kariérové poradenství pro žáky 4. ročníku SOŠ vedené školní psycholožkou a výchovnou poradkyní. p r o s i n e c Individuální kariérové poradenství pro žáky 4. ročníku SOŠ vedené školní psycholožkou a výchovnou poradkyní. Život s drogou preventivní program odborného lektora pro žáky 2. ročníku SOŠ. Mandaly kreativně-intuitivní program školní psycholožky pro 2. ročník oboru Technického lycea SOŠ ve spolupráci s pedagožkou. Význam intuice v lidském životě program školní psycholožky pro 3. ročník oboru Ekonomického lycea v rámci výuky předmětu Psychologie. 49/84

50 l e d e n Diskuse školního metodika prevence se studenty 3. ročníku SOŠ na téma Psychopatologické jevy v rámci výuky psychologie. Individuální kariérové poradenství pro žáky 4. ročníku SOŠ vedené školní psycholožkou a výchovnou poradkyní. únor b ř e z e n d uben k v ě t e n č e r v e n Lyžařský kurz 2. ročníku SOŠ doplňkový program školní psycholožky. Praktický seminář Základy sebeobrany pro žáky 1. ročníku SOŠ pod vedením odborného lektora v rámci výuky tělesné výchovy. Uvolňovací a relaxační cvičení praktický nácvik pro 2. a 3. ročníky SOŠ pod vedením školní psycholožky v rámci výuky tělesné výchovy. Prevence trestního chování beseda se zástupcem policie ČR pro žáky 1. ročníku SOŠ. Boj proti násilí výchovný koncert pro 2. a 3. ročníky SOŠ. Holocaust beseda s pamětníkem a odbornou lektorkou pro 2. ročník SOŠ. Bezpečný sex a plánované rodičovství beseda s odborným lektorem pro žáky 1., 2. a 3. ročníků SOŠ. Poučení žáků SOŠ třídními učiteli o osobní bezpečnosti v době prázdnin. P r ů b ě ž n é a k t i v i t y : Poskytování poradenských služeb školního metodika prevence, školní psycholožky a výchovné poradkyně. Propagace informačních materiálů k problematice závislostí, mezilidských vztahů a zdravého životního stylu. Divadelní kroužek, který vznikl při SOŠ, měl 15 členů z 1. až 4. ročníků. Svou činnost na škole ukončil k 1. únoru Čtvrtečníci pravidelná měsíční diskusní setkání studentů a učitelů na zvolená témata v prvém pololetí školního roku. P r e v e n t i v n í a k t i v i t y p r o u č i t e l e a r o d i č e Informace rodičům budoucích 1. ročníku SOŠ na třídních schůzkách nabídka služeb všech pracovníků ŠPP. O této službě byli informováni i rodiče žáků ostatních ročníků prostřednictvím třídních učitelů. Třídní učitelé byli průběžně informování o aktivitách ŠPP. 50/84

51 Byla zajištěna průběžná spolupráce s kolegy, jejichž náplň vyučovacích předmětů splňuje kritéria systémového zavádění preventivní výchovy do výuky: 16. chemie: názvosloví, struktura molekul (zmínka o drogách), 17. biologie: stavba a funkce nervového systému (poškození systému cizími látkami, toxikomanie a alkoholismus), 18. ekologie: člověk a životní prostředí (průběžné referáty, negativní dopad zneužívání drog), 19. základy společenských věd: psychologie (drogy a ztráta identity osobnosti), základy etiky (krizové jevy a ochrana před nimi), sociologie (sociálně patologické jevy, zneužívání návykových látek), 20. matematika: finanční matematika (nebezpečí zadlužení, osobní bankrot), 21. tělesná výchova: soustavná propagace zdravého životního stylu. 6.2 S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P r e v e n t i v n í a k t i v i t y J E D N O R Á Z O V É A K T I V I T Y : Z á ř í Slavnostní přivítání prvních ročníků SOU seznámení rodičů a učňů s vedením školy a pracovníky psychosociální sítě na škole. Poučení studentů SOU o osobní bezpečnosti ve školním prostředí a o nebezpečí návykových látek obecně. Informace rodičům prvních ročníků SOU na třídních schůzkách o nabídce služeb školní psycholožky, výchovného poradce a školního metodika prevence rizikového chování. Schůzka se školní psycholožkou, výchovným poradcem a metodičkou prevence. Vypracování školní preventivní strategie na rok 2011/12, zajištění průběžné spolupráce s kolegy, jejichž náplň vyučovacích předmětů splňuje kritéria systémového zavádění preventivní výchovy do výuky. Jedná se o tyto předměty: Chemie, Ekologie, Základy společenských věd a Občanská nauka a Tělesná výchova. Adaptační pobyt třídenní adaptační pobyt studentů prvních ročníků maturitních oborů se školním psychologem, metodikem prevence a třídním učitelem na táborové základně DDM na Kletné. Program je odborně zajišťován lektory DDM v Kopřivnici ve spolupráci s metodikem prevence. Sportovně-turistický kurz žáků třetích ročníků maturitního oboru na SOU doplňkový psychosociální program školní psycholožky. Intervenční program pro problémovou třídu 2AT se zaměřením na tvorbu třídních norem a zkvalitnění koheze a komunikace ve třídě. Program je přepraven školním metodikem prevence a školní psycholožkou. 51/84

52 Ř í j e n Netradiční seznamka prvních ročníků SOU celodenní psychosociální seznamovací akce pro kolektivy prvních ročníků a jejich třídní učitele se školní psycholožkou, školním metodikem prevence a výchovným poradcem. Seznámení kolegů s filozofií školní preventivní strategie, zajištění spolupráce s kolegy, jejichž náplň vyučovacích předmětů splňuje kritéria systémového zavádění preventivní výchovy do výuky. Propagace informačních materiálů k problematice závislostí a mezilidských vztahů. Spolupráce s třídními učiteli, informace o psychosociální síti v okrese Nový Jičín. L i s t o p a d Netradiční seznamka prvních ročníků SOU celodenní psychosociální seznamovací akce pro kolektivy prvních ročníků a jejich třídní učitele se školní psycholožkou, školním metodikem prevence a výchovným poradcem. Jak se učit program školního psychologa pro studenty prvních ročníků maturitních oborů Kurz první pomoci program odborné lektorky pro 1. ročníky. P r o s i n e c, L e d e n, Ú n o r Prožitková beseda pro jednotlivé třídy prvních ročníků s pracovníky K Centra Frýdek Místek zaměřená na problematiku mezilidských vztahů, zdravého způsobu využívání volného času a problematiku návykových látek. Lyžařský kurz pro maturitní třídy druhých ročníků doplňkový psychosociální program školní psycholožky. B ř e z e n, d u b e n, k v ě t e n Besedy prvních ročníků s Policií ČR na téma Trestní odpovědnost mladistvých. Kurz sebeobrany pro 1.ročníky pod vedením odborného lektora. Beseda školního psychologa s žáky druhých ročníků nematuritních oborů na téma Partnerské vztahy. Beseda školního psychologa pro žáky čtvrtých ročníků maturitních oborů a druhého ročníku nadstavbového studia na téma Efektivní příprava k maturitě a Prezentace maturitních prací. Č e r v e n Besedy prvních ročníků s Policií ČR na téma Trestní odpovědnost mladistvých. Beseda prvních a druhých ročníků s MUDr. Janíčkem na téma Bezpečný sex a plánované rodičovství. Adaptační pobyt prvního ročníku nadstavbového studia se zaměřením na zkvalitnění mezilidských vztahů, koheze a komunikace, jejich třídního učitele a metodika prevence. Orientační testování vybraných problémových jedinců na přítomnost THC v organismu. Poučení studentů třídními učiteli o osobní bezpečnosti v době prázdnin. 52/84

53 Průběžné aktivity: Fotbal ano, drogy ne! účast školního futsalového týmu na dlouhodobém celostátním turnaji středních škol (listopad, prosinec, leden, únor), pravidelné přípravné tréninky družstva ve volném čase žáků. Pravidelná činnost Klubu sociálních dovedností: setkávání školního psychologa a metodika prevence s problémovými žáky a studenty. Využívání možnosti pravidelných konzultací školního metodika prevence a výchovného poradce. Individuální konzultace s problémovými žáky. P r e v e n t i v n í a k t i v i t y u r č e n é r o d i č ů m a p e d a g o g ů m : Rodiče žáků prvních ročníků byli v rámci třídních schůzek seznámeni s nabídkou služeb školního psychologa, výchovného poradce a školního metodika prevence. Zároveň byli vyzváni k řešení zohlednění pro žáky se zdravotním znevýhodněním. Pedagogický sbor byl o výše uvedených aktivitách průběžně informován (porady vedení, informační oběžník pro pedagogy, osobní kontakt). Spolupráce učitelů, především třídních učitelů, školní psycholožky, výchovného poradce a školní metodičky prevence byla velmi dobrá. Partnerství v projektu Práce s problémovými žáky, prezentace projektu pro pedagogické pracovníky. Předávání informací o kontaktních místech a adresách specializovaných preventivních pracovišť rodičům problémových žáků. 53/84

54 7 A K T I V I T Y A P R E Z E N T A C E Š K O L Y N A V E Ř E J N O S T I 7.1 I n f o r m a č n í, p r o p a g a č n í a c h a r i t a t i v n í a k c e D N Y O T E V Ř E N Ý C H D V E Ř Í 29. listopadu února 2012 V rámci prezentace školy probíhaly tyto akce: Dny otevřených dveří - prezentace oborů vzdělávání byla organizována od 9:00 do 18:00 h a od 13:00 do h. Organizaci zajišťovali ve spolupráci s vybranými žáky školy PaedDr. Marta Šebetovská a PhDr. Stanislava Podžorná (hlavní budova školy) a Ing. Jaromír Polášek (budova SOU). Školu navštívilo cca 250 zájemců o studium, z toho asi 25 o studium VOŠ a přibližně 90 rodičů. Aktivity školy: Zúčastnili jsme se prezentační výstavy TECHNO pro vycházející žáky ze ZŠ v Kopřivnici a jejich rodiče. Navštívili jsme třídní schůzky na vybraných základních školách. V letošním školním roce i ZŠ v Novém Jičíně. Zaslali jsme informační materiály o možnostech studia na ostatní základní školy v okolí. Na základní školy jsme rozeslali nabídky exkurzí a besed pro jejich žáky. Nabídku exkurze využily 4 ZŠ a na několika ZŠ se uskutečnila beseda pro žáky 9. ročníků. Zúčastnili jsme se výstavy GEMMA v Novém Jičíně a výstavy Učeň, středoškolák, vysokoškolák a pedagogika v Ostravě. V Kopřivnici byly na několika umístěny místech reklamní plakáty naší školy. Dále byla zajištěna propagace školy v médiích. V rámci propagace VOŠ jsme navštívili maturitní ročníky středních škol v MSK. Škola byla organizátorem přehlídky technických profesí s názvem Řemeslo má zlaté dno, na které byly široké veřejnosti předváděny ukázky z profesí, o které je na trhu práce největší zájem. V letošním roce kromě prezentace všech oborů SOU se představily i obory SOŠ. Přehlídka proběhla ve sportovní hale naší školy a zúčastnilo se jí cca 1300 návštěvníků, z toho bylo asi 1000 žáků ze 37 základních škol měst a obcí okresu Nový Jičín. Pro žáky základní školy z Příbora jsme uskutečnili Den na škole, kde se žáci seznámili především s praktickou náplní studijních a učebních oborů. Zúčastnilo se 41 žáků devátých ročníků. V průběhu celého roku byly podávány informace zájemcům o studium na naší škole telefonicky, elektronickou poštou nebo osobně. Veškeré tištěné materiály byly k dispozici na sekretariátech školy. 54/84

55 V E R N I S Á Ž G R A F I C K Ý C H A V Ý T V A R N Ý C H P R A C Í Ž Á K Ů O B O R Ů S T R O J Í R E N S T V Í A T E C H N I C K É L Y C E U M Dne 1. března 2012 byla otevřena slavnostní vernisáží v kopřivnickém Technickém muzeu Tatra výstava grafických a výtvarných prací žáků střední odborné školy oborů Strojírenství a Technické lyceum. Byly zde představeny nejen ročníkové a maturitní práce zpracované v grafických programech AutoCAD a Inventor, ale také konkrétní modely předmětů denní potřeby, které žáci vytvořili v předmětu Průmyslové výtvarnictví. V reprezentativních prostorách muzea se na vernisáži sešly čtyři desítky hostů. Hlavně nás potěšil zájem vedení města Kopřivnice a spolupracujících průmyslových podniků, zástupců základních škol z blízkého okolí, médií a všech ostatních, kteří projevili svou účastí zájem o tuto výstavu. Vystavené práce ukázaly vysokou kreativitu, profesionální a technickou úroveň žáků uvedených oborů. O příjemnou atmosféru vernisáže svou hudební produkcí se postarali žáci Základní umělecké školy Zdeňka Buriana v Kopřivnici. V E Ř E J N Á S B Í R K A Ve školním roce 2011/12 se žáci zúčastnili tří charitativních akcí: Tradiční sbírky Srdíčkový den, která se uskutečnila dne 6. prosince 2011, se zúčastnili vybraní žáci třídy 3.C oboru Ekonomické lyceum s výtěžkem Kč Vybraná částka byly odeslána pořadateli sbírky Občanskému sdružení Život dětem, Lindnerova 998/6, Praha 8 Libeň. Sbírka byla určena na pomoc dětským oddělením nemocnic, postiženým a opuštěným dětem. Vybraní žáci 3. ročníku oboru EKL podpořili také veřejnou sbírku Bílá pastelka s výtěžkem Kč Sbírku organizuje společnost SONS ČR, která je největší a jedinou celorepublikovou organizací pro lidi se zrakovým postižením a zajišťuje převážnou většinu služeb pro nevidomé a těžce zrakově postižené. Výtěžek sbírky bude věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a těžce slabozraké občany. Dne 22. dubna 2012 se zúčastnili vybraní žáci 3.D oboru Obchodní akademie charitativní sbírky Jaro s píšťalkou organizované občanským sdružením Píšťalka, Počernice 168, Praha 10. Výtěžek Kč je určen dětem a lidem se získaným handicapem, a to především na nákup invalidních vozíků, různých pomůcek, které tito postižení potřebují, aby se mohli opět zařadit do života mezi zdravé lidi. 55/84

56 7.2 Š k o l n í p o r a d e n s k é p r a c o v i š t ě Systém poradenství VOŠ, SOŠ, SOU je realizován v rámci školního poradenského pracoviště. Toto vzniklo na základě zapojení školy do projektu Institutu pedagogickopsychologického poradenství České republiky VIP - Kariéra (vzdělání, informace, poradenství). ŠPP je tým, ve kterém pod koordinací školní psycholožky a od února i školní metodičky prevence VOŠ a SOŠ PhDr. Stanislavy Podžorné spolupracují výchovná poradkyně VOŠ a SOŠ PaedDr. Marta Šebetovská, výchovný poradce SOU Ing. Jaromír Polášek a školní metodička prevence SOU Mgr. Jana Sykalová. Školní metodička prevence SOU ukončila pětileté specializační studium se zaměřením na realizaci prevence rizikového chování a vedení růstových skupin. 7.3 S l u ž b y š k o l n í h o p s y c h o l o g a P o r a d e n s k á č i n n o s t Psycholožka školy vedla odborné konzultace se žáky a studenty školy, případně s jejich rodiči, zákonnými zástupci a učiteli. Hlavní náplní bylo řešení osobních a studijních záležitostí. V rámci odborné pomoci a následné péče byli kontaktováni: Speciálněpedagogické centrum v Novém Jičíně, Speciálně-pedagogické centrum v Opavě, kliničtí psychologové, psychiatr, pedopsychiatr, Pedagogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně, Poradna pro mezilidské vztahy a rodinu v Novém Jičíně, sociální odbor MěÚ Kopřivnice, Poradenské a informační centrum při Úřadu práce v Novém Jičíně a Kopřivnici, Policie ČR. Žáci mohli opět využívat anonymní poradenství. K dispozici měli 4 schránky důvěry a elektronickou schránku důvěry. Počet zodpovězených dotazů je minimální studenti upřednostňují možnost osobní konzultace. Prostor nástěnek, na kterých jsou instalovány schránky důvěry, jsou používány více k prezentaci aktuálních informací především z oblasti mezilidských vztahů a aplikované psychologie. P r e v e n t i v n í p s y c h o s o c i á l n í č i n n o s t Součástí prevence školní úspěšnosti byly semináře psychologa s jednotlivými třídami 1. ročníků SOŠ a SOU k metodice učení Jak se učit, aneb učení v pohodě. Ve školním roce 2011/2012 bylo realizováno celkem 10 seminářů. V rámci adaptace na nové školní prostředí psycholožka garantovala a organizovala dvoudenní (pro maturitní studium S0Š), třídenní (pro maturitní studium SOU) a půldenní (pro VOŠ a učební obory) seznamovací programy, které byly určeny kolektivům 1. ročníků VOŠ, SOŠ a SOU. Ve školním roce 2011/2012 proběhlo v úzké spolupráci s výchovnými poradci a metodiky školní prevence 9 Seznamek. Vzhledem ke sloučení dvou tříd OA proběhl třídenní stmelovací pobyt pro nový kolektiv. Ve spolupráci s vyučujícími předmětu Základy společenských věd a Tělesné výchovy byly realizovány ve vybraných třídách SOŠ a SOU seminární bloky programu Sám sobě přítelem : Partnerské vztahy, Komunikace, Intuice, Prezentační dovednosti, Příprava k maturitě a Praktický nácvik relaxačního cvičení. 56/84

57 7.4 P o d p o r a h a n d i c a p o v a n ý c h s t u d e n t ů Ve školním roce bylo evidováno 59 žáků s vývojovými poruchami učení, kteří byli ve výuce zohledňováni. Zároveň bylo registrováno 8 žáků se zdravotním oslabením. Byla jim z naší strany věnována největší pozornost v měsíci září, kdy byla mj. provedena kontrola a doplnění evidence. Záznamy byly doplněny i do programu Bakalář. Rovněž byl vytvořen přehled studentů, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost při hodnocení a klasifikaci v průběhu celého školního roku. S tímto byli seznámeni všichni vyučující. V případě potřeby proběhly upřesňující konzultace s třídními učiteli a vyučujícími. Tři žáci se vyučovali podle individuálního vzdělávacího plánu. Celá evidence byla doplňována i v průběhu školního roku, a to zejména v prvním ročníku, kdy zákonní zástupci poskytli potřebné lékařské vyšetření nebo zprávy z PPP až v době, kdy vznikly problémy s hodnocením. Vliv na poskytování informací ze strany handicapovaných žáků spolužákům měla také Seznamka v 1. ročníku, kde žáci, kteří nám již dříve poskytli informace, se mohli rozhodnout, zda chtějí o svém zdravotním stavu informovat své spolužáky, třídního učitele a další vyučující, a také jakou formou to učiní. Koncem druhého pololetí byly odeslány žádosti o vyšetření do PPP v Novém Jičíně od žáků 3. ročníku s VPU, aby bylo provedeno vyšetření a následné doporučení uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky. Velká pozornost byla z naší strany věnována žákům 4. ročníku. Uzpůsobené podmínky u maturitní zkoušky mělo deset žáků s VPU a jeden žák oboru Obchodní akademie, a to vzhledem ke svému zrakovému postižení. Naši školu navštěvoval v letošním školním roce žák s těžkým zdravotním postižením. S žákem byla ve výuce přítomna asistentka pedagoga, která mu pomáhala při činnostech spojených s výukou a doprovázela jej i při aktivitách, které byly pořádány mimo školu. Během celého školního probíhaly konzultace mezi žákem, rodiči, asistentkou pedagoga, vyučujícími a pracovníky ŠPP. 57/84

58 7.5 V ý c h o v n é a k a r i é r o v é p o r a d e n s t v í V y š š í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a V o l b a p o v o l á n í V rámci volby budoucího povolání jsme pro žáky 4. ročníku připravili tyto aktivity: Informace o harmonogramu podávání přihlášek na VŠ v rámci třídnické hodiny. Základní informace byly umístněny na webových stránkách školy. Osobní konzultace k výsledkům šetření profesionální orientace u všech zájemců z oborů SOŠ celkem 87 žáků. Každá třída dostala 1 výtisk Učitelských novin s přehledem VŠ. Všichni zájemci dostali brožury a tištěné materiály, které průběžně přicházely do školy. Nástěnky a informační panel, které byly průběžně aktualizovány materiály o vysokých školách, VOŠ, jazykových školách, studiu v zahraničí a také možnosti uplatnění na trhu práce. Možnost individuální návštěvy výstavy VŠ v Brně s názvem Gaudeamus. Třída 4.C a 3.B spojili exkurzi s návštěvou této výstavy. Průběžně byly žákům všech ročníků případně i jejich rodičům předány informace o možnostech studia na školách v naší republice. S p o l u p r á c e s t ř í d n í m i u č i t e l i Nejvíce informací bylo poskytováno především třídním učitelům 1. a 4. ročníků a začínajícím třídním učitelům. Většina konzultací byla k problematice zohledňování žáků s VPU (včetně uzpůsobení podmínek k maturitní zkoušce) a problematice kázeňských postihů žáků především za neomluvenou absenci. P r á c e s t a l e n t o v a n ý m i ž á k y Několik talentovaných studentů požádalo o částečné uvolnění z výuky vzhledem ke svým sportovním aktivitám. Dalším byly poskytnuty v rámci individuálního přístupu ze strany pedagogů rozšiřující informace. Někteří se zúčastnili přehlídek a soutěží S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P o r a d e n s k á č i n n o s t p ř i ř e š e n í v ý c h o v n ý c h a v ý u k o v ý c h p r o b l é m ů Největším problémem byla prevence záškoláctví. Se všemi výchovnými pracovníky školy jsme se snažili tomuto jevu předcházet a okamžitě jej řešit, pokud se projevil. V případě zvýšené absence žáka byli do školy přizváni zákonní zástupci, s nimiž byl problém řešen. Za neomluvené hodiny žáků, neplnění školních povinností a další přestupky vůči Školnímu řádu byla udělována výchovná opatření postupně od důtky třídního učitele až po podmínečné vyloučení, někteří žáci museli z kázeňských důvodů školu opustit. 58/84

59 P o r a d e n s k á č i n n o s t v o b l a s t i v o l b y p o v o l á n í V rámci volby povolání jsme pro studenty 4. ročníku a 2. ročníku nástavbového studia zajistili: Informace o možnostech studia na VŠ a VOŠ. Informace o způsobu podávání a vyplňování přihlášek. Konzultace s jednotlivými žáky o možnostech studia na VŠ a VOŠ. Žáci obdrželi materiály, které je informovaly o přijímacím řízení, vyplňování přihlášek apod. brožuru Jak vyplnit přihlášku, Učitelské noviny a další. Na nástěnce výchovného poradenství byly průběžně aktualizovány materiály o VŠ a VOŠ a možnostech uplatnění na trhu práce. Pro žáky 3. ročníků učebních oborů byly zajištěny: Informace o možnostech nástavbového studia v rámci regionu byly podány v třídnických hodinách a na informační nástěnce. Na nástěnce výchovného poradenství byla provedena aktualizace informací pro žáky závěrečných ročníků a průběžně jim byly rozdávány materiály o možnostech uplatnění v některých firmách regionu. Žáci maturitních oborů byli informováni o možnosti studia na naší VOŠ. Bylo provedeno vyšetření profesionální orientace a následné osobní konzultace k výsledkům u všech zájemců z tříletých oborů SOU celkem 15 žáků. 59/84

60 8 D A L Š Í V Z D Ě L Á V Á N Í P E D A G O G I C K Ý C H P R A C O V N Í K Ů Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků věnovala škola v období posledních let mimořádnou pozornost. Přednost byla dána především konkrétnímu odbornému zaměření dlouhodobých i krátkodobých akcí před všeobecnými vzdělávacími programy. Vzdělávání bylo zaměřeno především do oblastí koncepce výuky, hodnocení kvality a didaktiky. Formy vzdělávání pedagogických pracovníků, které byly na škole realizovány, lze rozdělit do těchto hlavních skupin: 1 Dlouhodobé vysokoškolské studium rozšiřující aprobaci. 2 Nástavbové studium zaměřené do oblasti pedagogiky (především doplňkové pedagogické studium). 3 Tematicky zaměřené dlouhodobé cykly přednášek a seminářů, kterých se průběžně účastní řada vyučujících. 4 Jednorázové a krátkodobé semináře na konkrétně vymezená témata - průběžně se účastní příslušní vyučující. Tento systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se jeví jako vyhovující. Jeho finanční náročnost nebyla mimořádná, i když přesahovala výši účelově vázaných prostředků pro vzdělávání. Řada akcí byla proto financována z provozního rozpočtu školy. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je uveden v příloze /84

61 9 A K T I V I T Y Ž Á K Ů N A Š Í Š K O L Y N e j l e p š í ž á k J a n Ž á r s k ý žák 1. ročníku oboru vzdělání Technické lyceum získal 3. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie C. Postoupil i do celostátního kola Matematické soutěže žáků středních škol, kde byl 13. z celkového počtu 78 úspěšných řešitelů v kategorii IV. v celostátním kole ve své kategorii v konkurenci 178 úspěšných řešitelů ze stovky středních školy z celé České republiky. 2. místo v celostátní soutěži programování v jazyce C# s názvem Mladý programátor. 2. místo v celostátním kole programování pod názvem Setkání Baltíků v Praze, vynikajícího výsledku dosáhl v národní soutěži Bobřík Informatiky. jíž se účastnilo 4900 soutěžících a stal se tak úspěšným řešitelem v kategorii Junior. V Korespondenčním matematickém semináři, který organizovala Fakulta fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě, obsadil v první části soutěže 1. místo a v druhé části 2. místo v kategorii zahraničí. V soutěži netradičních logických úloh Genius logicus, jíž se v kategorii mladší studenti účastnilo 1300 žáků z mnohých evropských zemí, se s maximálním počtem dosažených bodů zařadil mezi úspěšné řešitele. Byl vyhodnocen Moravskoslezským krajem v kategorii Nejlepší žák. 9.1 S o u t ě ž e z e s t r o j í r e n s k é o b l a s t i Dne 13. června 2012 probíhala na Českém vysokém učení technickém v Praze prezentace prací žáků středních škol. Naši školu zastupovaly práce žáků 4. ročníku oboru Strojírenství Davida Klimenta a Michala Tomka. Ve velké konkurenci studentů středních odborných škol si vedli velmi dobře a jejich práce byly hodnoceny odbornou i laickou veřejností jako jedny z nejlepších. O l y m p i á d a v A u t o C A D u š k o l n í k o l o Ve dnech ledna 2012 probíhalo v hodinách CAD systémů druhých ročníků oboru Strojírenství a CAD systémy třetího ročníku oboru Technické lyceum školní kolo Olympiády v kreslení v AutoCADu, a to s těmito výsledky: Umístění 1. Jméno Gebauer Jaromír Kresta Lukáš 2. Busková Karolína 3. Smolík David 61/84

62 A U T O D E S K A C A D E M I A v CADu c e l o s t á t n í k o l o Ve dnech března 2012 proběhla v Praze, na SPŠ Na Proseku, prestižní celostátní soutěž AUTODESK ACADEMIA DESIGN 2012 v konstruování v produktech firmy Autodesk. Soutěžilo se ve třech kategoriích: 2D kreslení v AutoCADu, 3D modelování v Inventoru pro studenty a pro učitele. Studenti se umístili na 7. místě. O l y m p i á d a v I n v e n t o r u š k o l n í k o l o Ve dnech dubna 2011 probíhalo v hodinách předmětu CAD systémy školní kolo Olympiády v Inventoru. Žáci strojírenských oborů 3. ročníku: Umístění Jméno 1. Juřena Zbyněk 2. Jašek Adam Klemsa David 3. Gelnar Lukáš Žáci strojírenských oborů 4. ročníků: Umístění Jméno 1. Kahánek Patrik 2. Švidrnoch Vladan 3. Janek Martin Unger Lukáš D e n s t r o j a ř ů k r a j s k é k o l o Ve dnech března 2012 proběhla na hotelu Duo na Horní Bečvě soutěž žáků středních odborných škol s názvem Den strojařů. Spočívala v prezentaci a obhajobě konstrukčního a technologického řešení úkolu z technické praxe, jehož zadání dodala firma Huisman Konstrukce, s. r. o. ze Sviadnova. Úkolem bylo navrhnout sloup pro uchycení vnitřních vodicích profilů roletových vrat tak, aby bylo možné tento sloup co nejjednodušeji odstranit pro najetí nadrozměrného nákladu s dodržením maximálního průjezdného profilu. Součástí zadání byla i výkresová dokumentace a postup výroby a montáže. Za naši školu prezentovali svou práci Zbyněk Juřena, Jakub Špaček, Lukáš Gelnar, Martin Polách. 62/84

63 C e r t i f i k á t A u t o d e s k C e r t i f i c a t e o f C o m p l e t i o n Na konci školního roku 2011/2012 získalo 10 žáků čtvrtého ročníku na základě kvalitní dlouhodobé maturitní práce z oblasti CAD modelování certifikát Autodesk Certificate of Completion a jsou tímto zaregistrováni na stránkách Autodesku. 9.2 S o u t ě ž e z e k o n o m i c k é o b l a s t i V á n o č n í s o u t ě ž v p s a n í n a k l á v e s n i c i Dne 13. prosince 2011 se konala Vánoční soutěže v psaní na klávesnici, které se zúčastnili žáci ročníků Obchodní akademie a Ekonomického lycea. Soutěž byla rozdělena podle ročníků do 2 kategorií. Celkem se soutěže zúčastnilo 17 žáků. V ý s l e d k y j e d n o t l i v ý c h k a t e g o r i í : Kategorie: 2. ročníky Umístění Jméno 1. Smolan Otmar 2. Neuwirth Denis 3. Šušla Adam Kategorie: 3. a 4. ročníky Umístění Jméno 1. žákyně 4.D 2. Zeman Daniel 3. Zátopek Jan V e l i k o n o č n í s o u t ě ž v p s a n í n a k l á v e s n i c i Prvním ročníkům všech oborů vzdělání Střední odborné školy byla určena Velikonoční soutěž v psaní na klávesnici, která se uskutečnila 27. března Soutěž byla rozdělena podle oborů do dvou kategorií a zúčastnilo se jí celkem 14 žáků. 63/84

64 V ý s l e d k y j e d n o t l i v ý c h k a t e g o r i í : Kategorie: Obchodní akademie Umístění Jméno 1. Jarošová Pavla 2. Špalková Sára 3. Bernátková Adriana Kategorie: Strojírenství a Technické lyceum Umístění Jméno 1. Fojtů Tomáš 2. Žárský Jan 3. Kohutová Alice S o u t ě ž v ú č e t n i c t v í M Á D Á T I D A L Dne se uskutečnil 1. ročník školní soutěže v účetnictví MÁ DÁTI DAL. Zúčastnilo se 25 žáků střední školy oborů Ekonomické lyceum a Obchodní akademie. Soutěžilo se ve 2 kategoriích: 1. Základní úroveň - žáci 3. a 4. ročníků: Umístění 1. Jméno Krčmářová Michaela Zeman Daniel 2. žák 4.D 3. Adamcová Klára 64/84

65 2. Vyšší úroveň - žáci 4. ročníků: Umístění Jméno 1. Jakůbek Marek 2. Ertel Milan 3. Šušla Martin M e z i š k o l n í s o u t ě ž Z A V V průběhu celého školního roku se žáci zúčastňovali internetové Meziškolní soutěže ZAV, kterou organizují autoři programu ZAV Jaroslav Zaviačič a Helena Matoušková. Této soutěže se účastní školy, které k výuce psaní na klávesnici používají zmiňovaný program. Výsledky se vyhodnocují na základě několika kritérií, např. postup žáků ve výuce ZAV, 10minutová soutěž, ZAV Rozhledy, státní zkoušky ze zpracování textu, atd. V e l e t r h y f i k t i v n í c h f i r e m Dne 22. června 2012 se konal v prostorách školy Pod Lesem 7. ročník Veletrhu fiktivních firem, který zorganizovaly Ing. Sudolská a Ing. Vajdová a na kterém se podíleli žáci 3. ročníku Obchodní akademie a Ekonomického lycea. Celkem se představilo 7 firem, které v průběhu školního roku podnikaly v různých oborech, např. hudební produkce, občerstvení, prodej šperků apod. Odborná komise vyhodnotila jako nejlepší prezentaci kapely ARMSTRONGS INSTRUMENTS, dále byly oceněny fiktivní firmy CAFE PARADISE a SILVER DIAMONDS. 9.3 M a t e m a t i c k é s o u t ě ž e Dne 19. října 2011 proběhla soutěž Přírodovědný klokan, do které se zapojilo 12 žáků 1. a 2. ročníků technického a ekonomického lycea. Soutěž organizuje Přírodovědecká a Pedagogická fakulta UP Olomouc. V y h o d n o c e n í s o u t ě ž e : Umístění Jméno 1. Martin Jahn 2. Jan Žárský 3. Vojtěch Černoch Dne 4. listopadu 2011 se uskutečnilo okrskové kolo soutěže Piškvorky. Za naši školu se zúčastnily 3 soutěžní týmy sestavené z 15 žáků tříd 1. a 2. ročníku. Žádnému z týmů se nepodařilo postoupit do užšího finále. 65/84

66 Soutěž požádá občanské sdružení Student Cyber Games (sdružení mladých lidí, převážně studentů vysokých škol). Dne 25. ledna 2012 se uskutečnilo školní kolo soutěže Řešení netradičních logických úloh, do kterého postoupili vítězové třídních kol. Vyhodnocení školního kola soutěže: Umístění Jméno 1. Martin Jahn 2. Zbyněk Veselka 3. David Kunčar Dne 14. února 2012 proběhlo školní kolo Matematické soutěže žáků středních škol, kterého se zúčastnilo 35 žáků ze všech tříd SOŠ. Pět nejlepších žáků ze všech ročníků postoupilo do celostátního kola, které se uskutečnilo dne 23. března Soutěž pořádala Jednota českých matematiků a fyziků. V y h o d n o c e n í š k o l n í h o k o l a s o u t ě ž e : Ročník Umístění Jméno 1. Jan Žárský Richard Konupka 3. Barbora Matulová Martin Jahn Jan Šmelko 3. Otmar Smolan 1. Tomáš Skácel Radek Bělíček 3. Lukáš Kresta 1. Daniel Vybíral Adam Jež 3. Vladan Švidrnoch 66/84

67 Úspěšnými řešiteli republikového kola se stali: Martin Jahn (2.ročník), který obsadil 12. místo Jan Žárský (1. ročník), který obsadil 13. místo. Jan Žárský obsadil 3. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie C, kde se prosadil v silné konkurenci studentů gymnázií Moravskoslezského kraje. Soutěž pořádala Jednota českých matematiků a fyziků. Jan Žárský řešil i mezinárodní korespondenční semináře z matematiky. V Korespondenčním matematickém semináři obsadil v první části soutěže 1. místo a v druhé části 2. místo v kategorii zahraničí. Soutěž organizovala Fakulta fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. V soutěži netradičních logických úloh Genius logicus, jíž se v kategorii mladší studenti účastnilo 1300 žáků z mnohých evropských zemí, se s maximálním počtem dosažených bodů zařadil mezi úspěšné řešitele. Soutěž organizuje Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov. 9.4 J a z y k o v é s o u t ě ž e, z á j e z d y, b e s e d y O l y m p i á d a v č e s k é m j a z y c e Dne proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho celkem 19 žáků z různých ročníků. Umístění Jméno 1. Daniela Phamová 2. Lenka Jurková 3. David Kunčar Okresního kola, které se konalo v únoru 2012 v Novém Jičíně, se zúčastnily Daniela Phamová a Lenka Jurková 67/84

68 K o n v e r z a č n í s o u t ě ž e c i z í c h j a z y k ů Ve dnech 16., 19. a probíhala školní kola konverzačních soutěží v cizích jazycích. Zúčastnilo se jich celkem 50 žáků. Obor vzdělání: Obchodní akademie Anglická konverzace Umístění Jméno 1. Dalibor Řehák 2. Daniel Špirko 3. Marek Michalský Obory vzdělání: Strojírenství, Ekonomické lyceum a Technické lyceum Anglická konverzace Umístění Jméno 1. Petra Borovičková 2. David Smolík 3. Adam Jašek Německá konverzace Umístění Jméno 1. Jan Šmelko Ruská konverzace Umístění Jméno 1. Pavel Tkáčik 2. Klára Adamcová 3. Lucie Kirschnerová 68/84

69 Francouzská konverzace Umístění Jméno 1. Martin Rečka 2. žákyně ze třídy 4.D 3. František Mazura Okresního kola v Novém Jičíně se zúčastnil David Smolík. Z á j e z d d o V í d n ě Dne se konal již tradiční zájezd do předvánoční Vídně. Účastníci si prohlédli historické centrum hlavního města Rakouska a cestou zpět je čekal v autobuse zábavný jazykový kvíz. Organizátorkou akce byla Mgr. Milichová ve spolupráci s CK Wisnar. H o l o c a u s t b e s e d a s o č i t ý m s v ě d k e m Dne se v posluchárně Pod Lesem konala beseda s očitým svědkem utrpení Židů za 2. světové války p. Eliášem. Besedy se účastnili žáci 2. ročníků. Všichni velmi pozorně a s napětím sledovali poutavé vyprávění člověka, který jako velmi mladý prožil věznění v pevnosti Terezín a poté transport do koncentračního tábora v Osvětimi. Autentické zážitky z válečných i částečně poválečných let se týkaly jeho osobního života a umožnily žákům uvědomit si nebezpečí nejen nacistické ideologie, ale také ostatních xenofóbních teorií. Živý a bezprostřední projev pana Eliáše vyvolal mezi žáky nezvykle dlouhou diskusi. Besed s touto tematikou budeme v dalších letech organizovat více. Garantem akce byla PhDr. Podžorná. N á v š t ě v a d i v a d e l n í h o p ř e d s t a v e n í Dne navštívili žáci tříd 3.D, 2.D a 4.F představení Čapkovy Bílé nemoci v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Hru nastudovalo Divadlo Rity Jasenské Praha. I když bylo představení velmi civilní, s jednoduchými kulisami a úsporné v rolích, žáky zaujalo. Žáky do divadla doprovodily Mgr. Dvořáková a Ing. Lebedová. 69/84

70 9.5 S o u t ě ž e z o b l a s t i I C T C e l o s t á t n í o n - l i n e s o u t ě ž B o b ř í k i n f o r m a t i k y V měsíci listopadu proběhla celostátní on-line soutěž Bobřík informatiky Soutěž probíhá ve 4 kategoriích od II. stupně základní školy po 4. ročník střední školy. Naše škola soutěžila ve dvou kategoriích. V kategorii Junior pro 1. a 2. ročník střední školy s celostátní účastí 4900 žáků se umístili mezi nejlepšími Martin Jahn (2. ročník) a Jan Žárský (1. ročník). V kategorii Senior pro 3. a 4. ročník střední školy s celostátní účastí 2540 žáků se umístili mezi nejlepšími David Kunčar a Martin Šablatura (oba 4. ročník). 9.6 S o u t ě ž e u č ň ů S O U T Ě Ž M L A D Ý C H S T R O J A Ř Ů V P R O G R A M O V Á N Í C N C S T R O J Ů Dne se na Strojírenském veletrhu v Brně uskutečnila soutěž mladých strojařů v programování CNC strojů na programovacích stanicích HEIDENHAIN, SINUMERIK a FANUC. První místo na programovací stanici SINUMERIK obsadil Ševčík Martin, student 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač. S O U T Ě Ž K O V O J U N I O R Žáci 3. ročníku oboru Mechanik seřizovač se zúčastnili dne soutěže KOVO JUNIOR v programování CNC strojů v systému HEIDENHAIN. Soutěž pořádala SŠT v Opavě. Jiří Drong obsadil v celkovém hodnocení 4. příčku a Václav Harabiš se umístil na 6. místě. S O U T Ě Ž A U T O M E C H A N I K J U N I O R Dne proběhlo na SŠ Bohumín semifinálové kolo soutěže AUTOMECHANIK JUNIOR 2012, kterého se zúčastnil za naší školu žák 3. ročníku Adam Šnejdrla. Obsadil 2. postupové místo do celostátního kola soutěže AJ 2012, která se konala ve dnech dubna 2012 na SŠ technické a dopravní v Ostravě Vítkovicích. Zde se umístil v silné konkurenci škol zejména s automobilním a dopravním zaměřením na 20. místě. S O U T Ě Ž K A R O S Á Ř J U N I O R Dne proběhlo na RB SOU autoopravárenském v Ostravě-Vítkovicích regionální kolo soutěže KAROSÁŘ JUNIOR Naši školu reprezentoval žák 3. ročníku oboru Karosář Jan Klos, který se umístil na 5. místě. S O U T Ě Ž A U T O T R O N I K J U N I O R Dne byla pořadatelem regionálního kola AUTOTRONIK JUNIOR 2012 SŠAMP KRNOV. V této soutěži se student 4. ročníku oboru Autotronik Michal Kuřec umístil na velmi pěkném 3. místě. 70/84

71 S O U T Ě Ž Z L A T Ý P O H Á R L I N D E Dne pořádala SOŠ Frýdek-Místek mezinárodní soutěž žáků středních škol ve svařování pod názvem Zlatý pohár Linde. Naši školu reprezentovali Jakub Ertl, který se umístil v metodě 311 (plamen) na 15. místě, a Tomáš Černošek, který se umístil v metodě 135 (svařování obloukem v ochranné atmosféře) na 18. místě. 9.7 S p o r t o v n í ú s p ě c h y Žáci i v tomto roce reprezentovali svými vynikajícími výsledky ve sportovních soutěžích nejen naši školu, ale i okres Nový Jičín, který patří mezi nejlepší v republice. 27. září 2011 Florbal Kopřivnice 4. října 2011 Fotbal Bílovec Lys Vladimír, Soukal Lukáš, Řeha Michal, Longauer René, Šenkeřík Miroslav, Křižan Honza, Kubátko Ondřej, Pešat Petr, Žolna Ondřej, Nehera Martin, Fojtů Tomáš, Šustek Tomáš 1. místo v turnaji Komerční banky Lukáš Kolek, Filip Petráš, Marek Bolom, Michal Beránek, Michal Podešva, Filip Dostál, Lukáš Fišnar, René Longauer, Lukáš Vlček, Martin Nehera, Petr Kružliak, Petr, Tomáš Longauer, Jan Klimeš, Tomáš Klempár 2. místo v okrskovém finále 19. října 2011 Stolní tenis Fulnek Ota Schwarz, Michal Masnica, Tomáš Rajnoch, Lukáš Velička 1. místo v okresním kole 2. listopadu 2011 Stolní tenis Palkovice Ota Schwarz, Michal Masnica, Tomáš Rajnoch, Lukáš Velička 1. místo v krajském kole 15. listopadu 2011 Stolní tenis Holice Ota Schwarz, Michal Masnica, Tomáš Rajnoch, Lukáš Velička 3. místo v republikovém finále 16. listopadu 2011 Házená Kopřivnice Radek Schneidr, Radim Tichavský, Jan Hanus, Richard Divín, Denis Tůma, David Petr, Tomáš Kocsis, Jiří Michálek 2. místo v okresním kole 24. listopadu kolo Středoškolské futsalové ligy Kopřivnice Martin Adamec, Marek Pop, Jan Klimeš, Martin Nehera, Petr Kružliak, Tomáš Longauer, Lukáš Fišnar, Lukáš Vlček, Tomáš Makový, Filip Dostál, Filip Petráš, Petr Okřesík, Daniel Lazaridis, Jakub Golich, Lukáš Vlk 2. místo v 1. kole 71/84

72 14. prosince kolo Středoškolské futsalové ligy Kopřivnice Martin Adamec, Marek Pop, Jan Klimeš, Martin Nehera, Petr Kružliak, Tomáš Longauer, Lukáš Fišnar, Lukáš Vlček, Tomáš Makový, Filip Dostál, Filip Petráš, Petr Okřesík, Daniel Lazaridis, Jakub Golich, Lukáš Vlk 2. místo ve 2. kole 11. ledna kolo Středoškolské futsalové ligy Kopřivnice Martin Adamec, Marek Pop, Jan Klimeš, Martin Nehera, Petr Kružliak, Tomáš Longauer, Lukáš Fišnar, Lukáš Vlček, Tomáš Makový, Filip Dostál, Filip Petráš, Petr Okřesík, Daniel Lazaridis, Jakub Golich, Lukáš Vlk 4. místo ve 3. kole 24. ledna 2012 Basketbal (dívky) Příbor Tereza Vlčková, Barbora Matulová, Jana Pařilová, Renáta Bzirská, Barbora Šťastná, Tereza Bražinová, Karolína Busková, Martina Staškovanová 3. místo ve 3. kole SFL 21. března 2012 Florbal Kopřivnice Lys Vladimír, Soukal Lukáš, Řeha Michal, Longauer René, Šenkeřík Miroslav, Křižan Honza, Kubátko Ondřej, Pešat Petr, Žolna Ondřej, Nehera Martin, Fojtů Tomáš, Šustek Tomáš 1. místo v okresním finále 23. března 2012 Stolní fotbal Frenštát p. R. Borovský Petr, Filip Jiří, Rejzek Michal, Najsar Dominik, Kahánek Marek, Špaček Jakub, Šušla Adam, Tabach Matěj 1. místo v okresním finále 2. dubna 2012 Futsal Kopřivnice Petr Kružliak, Tomáš Makový, Lukáš Fišnar, Jan Okřesík, Lukáš Vlček, Michal Krpelík, Filip Dostál, Radek Tichavský, Filip Petráš, Lukáš Vlk, Lukáš Krupa, Jan Ollender 4. místo v okresním finále 2. dubna 2012 Florbal Frýdek Místek Lys Vladimír, Soukal Lukáš, Řeha Michal, Longauer René, Šenkeřík Miroslav, Křižan Honza, Kubátko Ondřej, Pešat Petr, Žolna Ondřej, Nehera Martin, Fojtů Tomáš, Šustek Tomáš 4. místo v krajském finále 3. dubna 2012 Stolní fotbal Frýdek Místek Michal Rejzek, Dominik Najsar 17. místo v krajském finále - Přehled soutěží, ve kterých se žáci naší školy umístili do 3. místa viz příloha 18 - Přehled soutěží, které organizovala naše škola v tomto školním roce, viz příloha 19 72/84

73 9.8 C y k l o t u r i s t i c k ý k u r z 3. r o č n í k ů n a S O Š a S O U Turistický kurz SOŠ se konal září 2011 v Mokřinkách-Melči. Pedagogický dozor vykonávali: Mgr. Milčinská, Mgr. Richterová, Ing. Jahn, Mgr. M. Trubač a Ing. Hořák. Turistický kurz SOU se konal září 2011 v autokempu Vítkov Podhradí. Pedagogický dozor vykonávali: Mgr. Šádek, Mgr. Rebrošová, Ing. Bartoňová, Mgr. Martínková a p. Hruškovský. Kurzy proběhly podle předem stanoveného plánu. Díky bohaté náplni získali žáci mnoho nových znalostí a dovedností, navíc si zvýšili svou fyzickou kondici. Náplní kurzu byl vodácký výcvik na klidné vodě, horolezecký výcvik, určování azimutu a orientace v přírodě. Nedílnou součástí kurzu byla cykloturistika. 9.9 L y ž a ř s k ý k u r z 2. r o č n í k ů n a S O Š a S O U Lyžařský kurz pro žáky SOŠ se konal února 2012 na Visalajích. Pedagogický dozor: Mgr. Milčinská, Ing. Jahn, Mgr. Richterová, PhDr. Podžorná, instruktor snowboardingu p. Fousek. Lyžařský kurz pro žáky SOU se konal ledna 2012 v Sachové Studánce. Pedagogický dozor: Mgr. Rebrošová, Mgr. Sykalová a Mgr. Šádek. Kurzy proběhly podle předem stanoveného plánu, sněhové podmínky v letošním školním roce byly ideální. Všichni žáci se naučili lyžovat, nebo si zdokonalili lyžařskou nebo snowboardovou techniku Z á k l a d y s e b e o b r a n y p r o 1. r o č n í k y S O Š a SOU V dubnu 2012 se konala na sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU výuka základů sebeobrany, kterou vedl bývalý absolvent Roman Stopka. Výuka proběhla v rámci hodin TEV po jednotlivých třídách. Akce se zúčastnily 1. ročníky naší školy. Hlavním cílem bylo poučit studenty, jak postupovat proti pouliční kriminalitě a dalším formám trestné činnosti, seznámit studenty se základy sebeobrany, s jejich použitím v praxi proti případným násilníkům a zvýšit tak pocit bezpečnosti. 73/84

74 9.11 A k c e o r g a n i z o v a n é p r o u b y t o v a n é ž á k y a s t u d e n t y Pravidelné akce Den Čtvrtek Florbal Zájmový kroužek Basketbal Místo Od - do Kdo Sportovní hala-malá 20:00-21:30 VOŠ, SOŠ a SOU Přehled příležitostných akcí tělovýchovných, turistických a také z oblasti rozumové a mravní, pracovní a estetické výchovy, které jsou určeny zejména žákům SOŠ a SOU, ale mohli se jich účastnit i studenti VOŠ: 1. Akce tělovýchovné a turistické: Turistické vycházky do Štramberka, po Kopřivnici (pro 1. ročníky) Společné návštěvy bowlingu soutěž družstev i jednotlivců Tipovací soutěž na výsledky utkání ZOH v ledním hokeji Turnaj dvoučlenných družstev ve stolním fotbale Velikonoční soutěž smíšených družstev v bowlingu Lezení na horolezecké stěně Společné návštěvy krytého bazénu Akce fitness ve Vanaivanu 2. Rozumová a mravní výchova: Pravidelné večery povídání o životě Tradice a zvyky (Velikonoce, Vánoce) Návštěva Technického muzea v Kopřivnici 3. Pracovní výchova: Intr v akci Pizza cup soutěž družstev o nejlépe připravenou pizzu Celoroční péče o pokojové rostliny Jarní, podzimní i zimní výpomoc při úklidu okolí DM Pečení perníčků a vánočního cukroví 74/84

75 4. Estetická výchova: Adventní výzdoba Vánoční výzdoba Zdobení perníčků a vánočního cukroví Vánoční tabule slavnostní večeře s nadílkou, ohňostroj, hry Výroba PF 2012 pro zaměstnance školy 5. Ostatní akce: Nepravidelné večery společenských her Mikulášská nadílka - studenti studentům Návštěva jazzového koncertu Návštěva kina film Titanic ve 3D 75/84

76 10 Ú D A J E O V Ý S L E D C Í C H I N S P E K Č N Í Č I N N O S T I P R O V E D E N É Č E S K O U Š K O L N Í I N S P E K C Í Ve školním roce 2011/2012 neprováděla ČŠI na škole inspekční činnost. 76/84

77 11 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O H O S P O D A Ř E N Í Š K O L Y 11.1 N á k l a d y o r g a n i z a c e v hlavní činnosti byly čerpány náklady ,14 Kč v doplňkové činnosti byly čerpány ,38 Kč Náklady celkem ,52 Kč 11.2 V ý n o s y o r g a n i z a c e výnosy z hlavní činnosti včetně poskytnutých dotací ,83 Kč Výnosy v doplňkové činnosti školy: ,38 Kč Výnosy celkem ,21 Kč 11.3 H o s p o d á ř s k ý v ý s l e d e k o r g a n i z a c e z a r o k 2011 hlavní činnost ,31 Kč doplňková činnost ,00 Kč Celkem za organizaci ,69 Kč 11.4 Z a m ě ř e n í d o p l ň k o v é č i n n o s t i Doplňková činnost školy byla v souladu se zřizovací listinou zaměřena v převážné míře na tyto aktivity: o ubytování a stravování v období hlavních prázdnin a ve volných kapacitách domova mládeže o využití volných kapacit sportovní haly veřejnosti formou služby o kurzy a semináře dalšího vzdělávání o kurzy autoškoly Hospodářský výsledek byl dosažen díky výraznému zapojení doplňkové činnostia s úsporou energií vlivem teplého počasí. I když v hlavní činnosti vznikla ztráta 1775,31 Kč, celkový hospodářský výsledek organizace k činí ,69 Kč. Od roku 2001 je škola plátcem DPH. Hospodaření školy je podrobně zpracováno ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů za rok 2011, která je zveřejněna na webových stránkách školy. 77/84

78 12 Z A P O J E N Í Š K O L Y D O R O Z V O J O V Ý C H A M E Z I N Á R O D N Í C H P R O G R A MŮ Škola pokračovala v realizaci vlastních rozvojových programů. Zaměřuje se zejména na rozvoj systémů 3D modelování (Catia, Autodesk Inventor) a systému řízení CNC strojů (Heidenhein, Synumerik, Fanuc, Eltec, Hypermil). Ve výuce technických i ekonomických oborů klade škola důraz na moderní metody organizace výroby a logistiky. Při tom využívá výstupy z realizovaných projektů Autoacademy a Inovace. V neposlední řadě škola podporuje rozvoj programů multimediální výuky ve výuce cizích jazyků, přírodovědných a odborných předmětech. 78/84

79 13 Ú D A J E O Z A P O J E N Í Š K O L Y D O D A L Š Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í V R Á M C I C E L O Ž I V O T N Í H O U Č E N Í V oblasti dalšího vzdělávání pracovníků škola pokračovala v tradici založené projekty z roku Od roku 2009 je škola zapojena v celostátním projektu UNIV2. Při jeho realizaci jsme vytvořili 3 vzdělávací programy, z toho jeden jsme ověřili v pilotním kurzu pro veřejnost (Soustružník pro konvenční obrábění) viz příloha /84

80 14 Ú D A J E O P Ř E D L O Ž E N Ý C H A Š K O L O U R E A L I Z O V A N Ý C H P R O J E K T E C H F I N A N C O V A N Ý C H Z C I Z Í C H Z D R O J Ů Š k o l a j a k o p ř í j e m c e g r a n t u CZ.1.07/1.1.07/ Podpora multimediální výuky Doba realizace: 11/ /2011 Cílem projektu je inovace výuky v návaznosti na ŠVP. Docílíme toho vytvářením elektronických lekcí obsahujících multimediální a interaktivní prvky (hypertext, animace, videoklipy, zvuky). Všechny materiály a odkazy budou soustředěny ve webovém elearningovém systému Moodle. Výsledkem bude zvýšení názornosti a atraktivnosti výuky. Dojde ke zvýšení motivace žáků díky vyšší interaktivitě, možnosti samostudia a vlastního ověřování znalostí. V rámci školy dojde ke zvýšení efektivity výukového procesu (lepší organizace vyučovacích hodin, rychlejší ověřování znalostí) a k rozšíření spolupráce se zainteresovanými subjekty z oblasti vysokých škol i průmyslových podniků. Ve školním roce 2011/12 byl ve výuce ověřen zbytek elektronických lekcí. Projekt byl úspěšně ukončen závěrečnou konferencí v prosinci CZ.1.07/1.1.07/ Tvorba elektronických učebnic Doba realizace: 06/ /2012 Cílem projektu je vytvoření elektronických učebnic pro výuku všeobecně vzdělávacích, odborných i praktických předmětů na SOŠ a SOU. Průzkumem v rámci naší školy jsme zjistili, že v mnoha předmětech nejsou vhodné učebnice k dispozici, jsou zastaralé nebo neodpovídají obsahem našim ŠVP. Současně z průzkumu vyplynula ochota pedagogů vytvořit učebnice vlastní - "na míru". Cílovou skupinou, tj. uživateli učebnic, budou žáci naší SOŠ a SOU. Učebnice budou využitelné i jinými školami vyučujícími stejné obory. Realizátory budou pedagogové naší školy, kteří budou zejména při tvorbě učebnic pro odborné předměty konzultovat i se zástupci podniků, s nimiž škola dlouhodobě spolupracuje. Každý vytvořený materiál bude před využitím recenzován a poté zkušebně ověřen na cílové skupině 500 žáků. Výstupem budou elektronické učebnice, které učitelé využijí při výuce žáků a žáci si je budou moci stáhnout z elearningového systému školy. Obsah učebnic bude doplněn tematickými exkurzemi žáků. Ve školním roce 2011/12 bylo vytvořeno a ve výuce ověřeno 40 elektronických učebnic pro odborné i všeobecně vzdělávací předměty SOŠ i SOU. Uskutečnilo se 22 exkurzí. Projekt byl ukončen závěrečnou konferencí v červnu CZ.1.07/1.1.24/ Rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na SOŠ a SOU v Kopřivnici Doba realizace: 02/ /2014 Cílem projektu je zvýšení kvality výuky přírodovědných i technických předmětů a odborného výcviku na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Dosáhneme toho inovací obsahu příslušných vzdělávacích modulů, tvorbou nových výukových i metodických materiálů a pořízením moderního vybavení pro výuku odpovídajících předmětů. Modernizace výuky se zaměří na tři oblasti: svařování, strojírenství a přírodní vědy. V období realizace projektu vytvoříme celkem 10 vzdělávacích modulů zahrnujících metodické texty pro učitele, výukové texty pro žáky, prezentace i videosekvence. Bude obnoveno vybavení svářečské dílny a strojní laboratoře, doplněno vybavení chemické laboratoře a vybudována nová učebna přírodovědných předmětů. Partnerem projektu je firma Porgest, a. s. 80/84

81 Ve školním roce 2011/12 byl sestaven realizační tým a uskutečnila se úvodní konference projektu za účasti pedagogů a zástupců zaměstnavatelů z regionu. Na konferenci došlo k navázání spolupráce mezi školou a podniky a byly definovány požadavky zaměstnavatelů na absolventy školy. Připravovalo se výběrové řízení na nákup potřebné techniky. Š k o l a j a k o p a r t n e r p r o j e k t u s f i n a n č n í ú č a s t í CZ.1.07/2.4.00/ Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií Příjemce grantu: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Doba realizace: 11/ /2012 Cílem projektu je komplexní intenzivní navazování partnerství a vytváření sítí, které výrazným způsobem přispěje k posílení vztahů a rozšíření prohloubení znalosti mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a subjekty soukromého sektoru a veřejné správy prostřednictvím spolupráce mezi subjekty. V důsledku realizace projektu bude docházet k lepšímu přenosu a využití výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Ve školním roce 2011/12 jsme dokončili 2 vzdělávací moduly, uspořádali jsme workshop věnovaný vytvořeným modulům a realizovali jsme pilotní kurzy. CZ.1.07/1.1.24/ Technické vzdělání Brána k úspěchu Příjemce grantu: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Škola je jednou z 12 center partnera projektu, kterým je Asociace středních průmyslových škol ČR. Doba realizace: 05/ /2014 Cílem projektu je popularizace technických oborů organizováním pobytů žáků ZŠ na SŠ, během kterých budou žáci vykonávat připravené aktivity (práce s programem Inventor na SOŠ a tvorba elektronického zařízení v dílnách na SOU). Ve školním roce 2011/12 byl sestaven realizační tým, začala tvorba metodických příruček a připravovalo se výběrové řízení na nákup technických prostředků pro projekt. Š k o l a j a k o p a r t n e r p r o j e k t u b e z f i n a n č n í ú č a s t i CZ.1.07/3.2.00/ UNIV 2 KRAJE Příjemce grantu: Národní ústav odborného vzdělávání Praha Doba realizace: 08/ /2013 Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR, a to v už při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí. Ve školním roce 2011/12 proběhl pilotní kurz vzdělávacího programu Soustružník pro konvenční obrábění a dokončili jsme vzdělávací programy Frézař a Brusič. 81/84

82 CZ.1.07/1.1.07/ Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na středních školách Příjemce grantu: Ostravská univerzita v Ostravě Doba realizace: 11/ /2012 Cílem je provádění experimentů prostřednictvím ICT techniky ve výuce přírodovědných předmětů, implementace ICT pomůcek do výchovně-vzdělávacího procesu a poskytování zpětné vazby. Ve školním roce 2011/12 se zaměřili na používání pomůcek ve výchovně vzdělávacím procesu. CZ.1.07/1.2.00/ Růstová skupina na základní škole II. Příjemce grantu: Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace Doba realizace: 03/ /2013 Cílem je integrace žáků s vývojovými poruchami učení, výchova k osvojení pozitivního sociálního chování, přenos zkušeností do dalších krajů. Ve školním roce 2011/12 proběhla závěrečná část programu práce s problémovou mládeží. CZ.1.07/1.1.07/ Inovace pro střední školy Příjemce grantu: Moravský automobilový klastr, o. s. Doba realizace: 06/ /2012 Cílem je rozvoj kompetence absolventů SŠ v oblasti inovačního myšlení. Projekt zahrnuje proškolení učitelů, přípravu výukových materiálů pro učitele i pro žáky a jejich ověřování ve školách. Ve školním roce 2011/12 byli proškoleni učitelé, byly vytvořeny metodické materiály pro učitele i učební texty pro žáky Výstupy projektu byly využity ve výuce předmětu Ekonomika v oborech Strojírenství a Technické lyceum. CZ.1.07/3.2.00/ _ UNIV 3 KRAJ Příjemce grantu: Národní ústav odborného vzdělávání Praha Doba realizace: 06/ /2012 UNIV 3 KRAJ je pokračováním projektu UNIV 2 KRAJ. V rámci této části jsme společně se SOŠ lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně vytvořili další vzdělávací program Vrtání kovových materiálů. 82/84

83 15 Ú D A J E O S P O L U P R Á C I S O D B O R O V Ý M I O R G A N I Z A C E M I, O R G A N I Z A C E M I Z A M Ě S T N A V A T E L Ů A D A L Š Í M I P A R T N E R Y P Ř I P L N Ě N Í Ú K O L Ů V E V Z D Ě L Á V Á N Í Základy spolupráce se sociálními partnery jsou zaměřeny zejména do oblastí: - kontaktu s rozvojem inovací a nových metod v podnicích a jejich zavádění do výuky, - spolupráce na tvorbě studijních materiálů, - spolupráce při dalším vzdělávání učitelů školy, - zadávání a konzultování témat dlouhodobých maturitních prací na SŠ a absolventských pracích na VOŠ, - připomínkování vzdělávacích programů a tematických plánů, - zajišťování praxí studentů, - zastoupení představitelů podniků ve školských radách pro SŠ a VOŠ, - účast odborníků z podniků a institucí při závěrečných zkouškách a absolutoriích, - prezentace podniků na škole, získávání a podpora úspěšných absolventů. Hlavními partnery školy v současnosti jsou: TATRA a. s. Brose CZ spol. s r. o. FONSIL, spol. s r. o. BIKE FUN International, spol. s r. o. Moravskoslezský automobilový klastr, o. s., Ostrava škola je členem. Při zajišťování praxí a absolventských stáží spolupracuje škola dále s více než 100 firmami a institucemi širšího regionu, jejichž okruh se každým rokem mění a rozšiřuje. Na škole nepůsobí žádná odborová organizace. Vyhodnocení maturitních zkoušek za jarní a podzimní termín 2012 viz přílohy 21a, b Výsledky školy v programu Kvalita ve školním roce 2011/12 viz příloha 22 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ve školním roce 2011/12 - viz příloha 23 83/84

84 Schvalovací doložka: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 byla schválena Školskými radami při střední škole a vyšší odborné školy dne 29. října Mgr. Jan Pavelka v. r. ředitel školy 84/84

85 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace se sídlem Husova 1302, Kopřivnice 1. kolo Příloha č. 1a KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 (pro obory bez přijímací zkoušky) A) Obsah přijímacího řízení Přijímací zkoušky se nekonají v těchto oborech: H/01 Zámečník H/02 Karosář H/01 Obráběč kovů H/01 Autolakýrník H/01 Automechanik H/01 Autoelektrikář L/51 Provozní technika (nástavbové studium denní) M/01 Ekonomika a podnikání ve strojírenství (dálkové studium) Pořadí uchazečů se sestaví podle průměrného prospěchu: - u nástavbového studia za 2. a 3. ročník učebního oboru, - u dálkového studia oboru Ekonomika a podnikání ve strojírenství za poslední 2 ročníky základní školy, - v ostatních případech za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. B) Kritéria přijetí 1. Přijati jsou uchazeči do počtu volných míst v příslušném oboru podle pořadí sestaveného v bodě A). 2. V případě, že uchazeč dosáhne stejného počtu bodů podle pořadí sestaveného v bodě A), rozhodují následující kritéria v tomto pořadí: a) průměrný prospěch v profilových předmětech v posledních dvou klasifikačních obdobích v pořadí český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika, b) úspěšná účast na olympiádách a tematických soutěžích. Další kola přijímacího řízení Další kola přijímacího řízení se vypisují v případě, že v daném oboru není naplněn počet žáků stanovených pro přijetí. V Kopřivnici 20. ledna 2012 Mgr. Jan Pavelka v. r. ředitel školy studijní oddělení SOŠ budova Domova mládeže studijní oddělení VOŠ odloučené pracoviště Pod Lesem studijní oddělení SOU /1

86 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace se sídlem Husova 1302, Kopřivnice 1. kolo Příloha 1b KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2012/13 (pro obory s přijímací zkouškou) A) Obsah přijímacího řízení Přijímací zkoušky se konají v těchto oborech: M/01 Strojírenství M/01 Technické lyceum L/01 Mechanik seřizovač L/01 Autotronik Hodnocení pro účely přijímacího řízení se skládá ze dvou částí: výsledky z profilových předmětů na základní škole výsledky přijímacích zkoušek I. Výsledky z profilových předmětů na základní škole 1. Prospěch uchazeče ze základní školy za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku se převede v profilových předmětech (průměr za tři hodnocená období) v uvedených oborech vzdělání na bodovou hodnotu max. 12 bodů. 2. Profilové předměty v uvedených oborech vzdělání: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika Vzorec pro převod prospěchu v profilových předmětech na bodovou hodnotu: X1 = 0,5 * (30 (6 * ((CJL + CIJ + MAT + FYZ)/4))) II. Výsledky z přijímacích zkoušek Přijímací zkoušky se konají z těchto předmětů: Test z jazyka českého (TJC) Test z matematiky (TMA) Vzorec pro převod výsledku přijímací zkoušky na bodovou hodnotu: X2 = 0,5 * (30 (6 * ((TJC + TMA)/2))) III. Celkový počet bodů v přijímacím řízení X = X1 + X2 studijní oddělení SOŠ budova Domova mládeže studijní oddělení VOŠ odloučené pracoviště Pod Lesem studijní oddělení SOU /2

87 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace se sídlem Husova 1302, Kopřivnice B) Kritéria přijetí 1. Podmínkou přijetí je dosažení minimálního počtu 12 bodů. 2. U uchazečů, kteří dosáhli minimálně počet bodů podle článku B1, se v daném oboru vzdělání sestaví pořadí podle celkového počtu bodů. 3. Přijati jsou uchazeči do počtu daného kapacitou prvního ročníku příslušného oboru podle pořadí sestaveného v bodě B2. 4. V případě, že uchazeč dosáhne stejného počtu bodů podle pořadí sestaveného v bodě B2, rozhodují následující kritéria v tomto pořadí: a) průměrný prospěch ze všech předmětů ze základní školy v posledních třech klasifikačních obdobích, b) úspěšná účast na olympiádách a tematických soutěžích na ZŠ. Další kola přijímacího řízení Další kola přijímacího řízení se vypisují v případě, že v daném oboru není naplněn počet žáků stanovených pro přijetí. V Kopřivnici 20. ledna 2012 Mgr. Jan Pavelka v. r. ředitel školy studijní oddělení SOŠ budova Domova mládeže studijní oddělení VOŠ odloučené pracoviště Pod Lesem studijní oddělení SOU /2

88 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace se sídlem Husova 1302, Kopřivnice Příloha 2a KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 (v denní formě studia) D a l š í k o l a p ř i j í m a c í h o ř í z e n í pro obory vzdělání s maturitní zkouškou M/ M/ L/ L/01 Strojírenství Technické lyceum Mechanik seřizovač Autotronik A) Obsah přijímacího řízení 1. Prospěch uchazeče ze základní školy za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku se převede v profilových předmětech (průměr za tři hodnocená období) v uvedených oborech vzdělání na bodovou hodnotu max. 12 bodů. 2. Profilové předměty v uvedených oborech vzdělání: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika Vzorec pro převod prospěchu v profilových předmětech na bodovou hodnotu: X = 0,5 * (30 (6 * ((CJL + CIJ + MAT + FYZ)/4))) B) Kritéria přijetí 1. Podmínkou přijetí je dosažení minimálního počtu 5 bodů. 2. Přijati jsou uchazeči do počtu volných míst v příslušném oboru podle pořadí sestaveného v bodě A). 3. V případě, že uchazeč dosáhne stejného počtu bodů podle pořadí sestaveného v bodě A), rozhodují následující kritéria v tomto pořadí: a) průměrný prospěch ze všech předmětů ze základní školy v posledních třech klasifikačních obdobích, b) úspěšná účast na olympiádách a tematických soutěžích. Počet volných míst je uveden na webových stránkách školy V Kopřivnici 26. dubna 2012 Mgr. Jan Pavelka v. r. ředitel školy studijní oddělení SOŠ budova Domova mládeže studijní oddělení VOŠ odloučené pracoviště Pod Lesem studijní oddělení SOU /1

89 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace se sídlem Husova 1302, Kopřivnice Příloha 2b KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 (v denní formě studia) D a l š í k o l a p ř i j í m a c í h o ř í z e n í pro obory vzdělání s výučním listem H/ H/ H/ H/ H/ H/01 Zámečník Karosář Obráběč kovů Autolakýrník Automechanik Autoelektrikář pro obor vzdělání s maturitní zkouškou L/51 Provozní technika (dvouleté nástavbové studium) A) Obsah přijímacího řízení 1. Pořadí uchazečů se sestaví podle průměrného prospěchu: - u nástavbového studia za 2. a 3. ročník učebního oboru, - v ostatních případech za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. B) Kritéria přijetí 1. Přijati jsou uchazeči do počtu volných míst v příslušném oboru podle pořadí sestaveného v bodě A). 2. V případě, že uchazeč dosáhne stejného počtu bodů podle pořadí sestaveného v bodě A), rozhodují následující kritéria v tomto pořadí: a) průměrný prospěch v profilových předmětech v posledních dvou klasifikačních obdobích v pořadí český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika, b) úspěšná účast na olympiádách a tematických soutěžích. Počet volných míst je uveden na webových stránkách školy V Kopřivnici 11. května 2012 Mgr. Jan Pavelka v. r. ředitel školy studijní oddělení SOŠ budova Domova mládeže studijní oddělení VOŠ odloučené pracoviště Pod Lesem studijní oddělení SOU /1

90 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace se sídlem Husova 1302, Kopřivnice Příloha 2c KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 (v dálkové formě studia) D a l š í k o l a p ř i j í m a c í h o ř í z e n í pro obor vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Ekonomika a podnikání ve strojírenství A) Obsah přijímacího řízení 1. Pořadí uchazečů se sestaví podle průměrného prospěchu za poslední 2 ročníky základní školy. B) Kritéria přijetí 1. Přijati jsou uchazeči do počtu volných míst v příslušném oboru podle pořadí sestaveného v bodě A). 2. V případě, že uchazeč dosáhne stejného počtu bodů podle pořadí sestaveného v bodě A), rozhoduje průměrný prospěch v profilových předmětech v posledních dvou ročnících základní školy v pořadí český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika. Počet volných míst je uveden na webových stránkách školy V Kopřivnici 11. května 2012 Mgr. Jan Pavelka v. r. ředitel školy studijní oddělení SOŠ budova Domova mládeže studijní oddělení VOŠ odloučené pracoviště Pod Lesem studijní oddělení SOU /1

91 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace se sídlem Husova 1302, Kopřivnice KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Příloha 3 I. DENNÍ STUDIUM A) Počty přijímaných studentů do oborů vzdělání: N/03 Strojírenství N/14 Ekonomika podniku a management 30 studentů 60 studentů Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu na střední škole a individuálního pohovoru. B) Obsah přijímacího řízení: 1. Individuální přijímací pohovor se zájemci o studium má za cíl zjistit studijní předpoklady, zájem o studovaný obor, aktivitu žáka na střední škole, praktické zkušenosti a zdravotní předpoklady. A. Za účast na školních olympiádách, SOČ, soutěžích ve výpočetní technice a jazykových soutěžích apod. může uchazeč získat až 5 bodů. B. Za zájmovou mimoškolní činnost může uchazeč získat maximálně 2 body. C. Při změněné pracovní schopnosti a vývojových poruchách učení může být uchazeč o studium zvýhodněn až 5 body. D. Za odbornou praxi, odborné a jazykové stáže a kurzy může získat až 3 body. Bodová hodnota přijímacího pohovoru PP se získá podle těchto kritérií jakou součet: PP = A + B + C + D 2. Prospěch ze střední školy uchazeče se převede v profilových předmětech CJL, MAT, CIJ) na bodovou hodnotu S podle vzorce: S = 15 (CJL + MAT + CIJ) 3. Výsledná bodová hodnota V přijímacího řízení: C) Kritéria přijetí: V = S + 0,2 * PP 1. Podmínkou přijetí je dosažení nejméně 5 bodů. 2. Přijati jsou uchazeči v počtu daném kapacitou prvního ročníku příslušného oboru na základě pořadí sestaveného podle bodové hodnoty V. studijní oddělení SOŠ budova Domova mládeže studijní oddělení VOŠ odloučené pracoviště Pod Lesem studijní oddělení SOU /2

92 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace se sídlem Husova 1302, Kopřivnice II. DÁLKOVÉ STUDIUM Počty přijímaných studentů do oborů vzdělání: N/03 Strojírenství N/14 Ekonomika podniku a management 30 studentů 30 studentů Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu na střední škole. Bodová hodnota v přijímacím řízení se stanoví podle vzorce: Kritéria přijetí: S = 15 (CJL + MAT + CIJ) 1. Podmínkou přijetí je dosažení nejméně 3 bodů. 2. Přijati jsou uchazeči v počtu daném kapacitou prvního ročníku příslušného oboru na základě pořadí sestaveného podle bodové hodnoty S. V Kopřivnici 30. března 2012 Mgr. Jan Pavelka v. r. ředitel školy studijní oddělení SOŠ budova Domova mládeže studijní oddělení VOŠ odloučené pracoviště Pod Lesem studijní oddělení SOU /2

93 1MS 2MS 3MS 4MS 1AT 2AT 3AT 4AT 1A 2A 3A 1N 3N 1K 2KZ 3K 1EL 2EL 3EO 1NS 2NS Přehled tříd a oborů vzdělání na Středním odborném učilišti k TŘÍDA 1MS 2MS 3MS 4MS 1AT 2AT 3AT 4AT 1A 2A 3A 1N 3N 1K 2KZ 3K 1EL 2EL 3EO 1NS 2NS SOU CHLAPCI DÍVKY CELKEM OBOR STR4 STR4 STR4 STR4 STR4 STR4 STR4 STR4 STR3 STR3 STR3 STR3 STR3 STR3 STR3 STR3 EL3/STR3 EL3/STR3 EL3/STR3 STR2 STR2 KKOV L L H H H; H H; H; H Zaměření ; ; ; L P O Č E T Ž Á K Ů V E T Ř Í D Á C H ve školním roce 2011/2012 CHLAPCI DÍVKY Příloha 4a

94 Přehled tříd a oborů vzdělání na Středním odborném učilišti k TŘÍDA 1MS 2MS 3MS 4MS 1AT 2AT 3AT 3AT 1A 2A 3A 1N 3N 1K 2KZ 3K 1EL 2EL 3EO 1NS 2NS SOU CHLAPCI DÍVKY CELKEM OBOR STR4 STR4 STR4 STR4 STR4 STR4 STR4 STR4 STR3 STR3 STR3 STR3 STR3 STR3 STR3 STR3 EL3/STR3 EL3/STR3 EL3/STR3 STR2 STR2 KKOV L L H Zaměření ; ; ; H H; H H; H; H L Obor Počet žáků MS - Mechanik seřizovač 104 AT - Autotronik 101 A - Automechanik 82 E - Autoelektrikář 35 K - Klempíř - strojírenská výroba 44 L - Lakýrník N - Nástrojař O - Obráběč Z - Zámečník 12 7 NS - Provozní technika 38 Celkem žáků: 468 Počet žáků připadajících na 1 třídu: 22,29 Příloha 4b

95 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SROVNÁNÍ průměrného prospěchu SOU podle tříd v 1. a 2. pololetí školního roku 2011/2012 TŘÍDA 1MS 2MS 3MS 4MS 1AT 2AT 3AT 4AT 1A 2A 3A 1N 3N 1K 2KZ 3K 1EL 2EL 3EO 1NS 2NS 1. POL. 2,90 2,88 2,64 2,88 2,67 2,85 2,59 2,90 3,02 2,91 3,14 3,00 2,79 3,45 3,01 3,10 3,11 2,91 3,00 3,07 2,91 2. POL. 3,06 2,86 2,64 2,64 2,73 2,78 2,59 2,96 3,13 2,77 3,06 3,13 2,71 3,26 2,85 2,93 3,11 2,91 2,99 3,05 2,95 SOU 2,94 2,91 SROVNÁNÍ celkového průměrného prospěchu podle tříd 1. POL. 2. POL. 3,5 3 SOU celkový průměr = 2,925 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1MS 2MS 3MS 4MS 1AT 2AT 3AT 4AT 1A 2A 3A 1N 3N 1K 2KZ 3K 1EL 2EL 3EO 1NS 2NS Příloha 5a

96 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SOU - SROVNÁNÍ průměrného prospěchu podle ročníků v 1. a 2. pololetí školního roku 2011/2012 (bez NS) TŘÍDA 1MS 1AT 1A 1N 1K 1EL 1. roč. 2MS 2AT 2A 2KZ 2EL 2. roč. 3MS 3AT 3A 3N 3K 3EO 3.roč. 4MS 4AT 4.roč. SOU 1. POL. 2,90 2,67 3,02 3,00 3,45 3,11 3,02 2,88 2,85 2,91 3,01 2,91 2,91 2,64 2,59 3,14 2,79 3,10 3,00 2,87 2,88 2,90 2,89 2,92 2. POL. 3,06 2,73 3,13 3,13 3,26 3,11 3,07 2,86 2,78 2,77 2,85 2,91 2,83 2,64 2,59 3,06 2,71 2,93 2,99 2,82 2,64 2,96 2,80 2,88 SROVNÁNÍ celkového průměrného prospěchu podle ročníků - bez nástavbového studia 3 SOU 2,95 3,02 2,90 2,9 3,07 2,85 2,91 2,89 2,8 2,87 2,75 2,83 2,82 2,80 2,7 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. roč. 2. roč. 3.roč. 4.roč. Příloha 5b

97 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SOU - SROVNÁNÍ průměrného prospěchu podle oborů v 1. a 2. pololetí školního roku 2011/2012 TŘÍDA 1MS 2MS 3MS 4MS 1AT 2AT 3AT 4AT 1A 2A 3A 1N 3N 1K 2KZ 3K 1EL 2EL 3EO 1NS 2NS 4-leté 3-leté NS-2 SOU 1. POL. 2,90 2,88 2,64 2,88 2,67 2,85 2,59 2,90 3,02 2,91 3,14 3,00 2,79 3,45 3,01 3,10 3,11 2,91 3,00 3,07 2,91 2,79 3,04 2,99 2,94 2. POL. 3,06 2,86 2,64 2,64 2,73 2,78 2,59 2,96 3,13 2,77 3,06 3,13 2,71 3,26 2,85 2,93 3,11 2,91 2,99 3,05 2,95 2,78 2,99 3,00 2,92 SROVNÁNÍ celkového průměrného prospěchu podle oborů 3,2 SOU 2, ,8 2,6 2,99 2,4 2,79 3,04 2,78 1. pol. 1. pol. 2,99 1. pol. 3,00 2. pol. 2. pol. 2. pol. 2,2 2 4-leté 3-leté NS-2 Příloha 5c

98 VYZNAMENANÍ žáci SOU v 1. a 2. pololetí školního roku 2011/2012 VYZNAMENANÍ 1MS 2MS 3MS 4MS 1AT 2AT 3AT 4AT 1A 2A 3A 1N 3N 1K 2KZ 3K 1EL 2EL 3EO 1NS 2NS 1. POLOLETÍ POLOLETÍ SOU 5 6 PROSPÍVAJÍCÍ žáci SOU v 1. a 2. pololetí školního roku 2011/2012 PROSPÍVAJÍCÍ 1MS 2MS 3MS 4MS 1AT 2AT 3AT 4AT 1A 2A 3A 1N 3N 1K 2KZ 3K 1EL 2EL 3EO 1NS 2NS 1. POLOLETÍ POLOLETÍ SOU NEPROSPÍVAJÍCÍ žáci SOU v 1. a 2. pololetí školního roku 2011/2012 NEPROSPÍVAJÍCÍ 1MS 2MS 3MS 4MS 1AT 2AT 3AT 4AT 1A 2A 3A 1N 3N 1K 2KZ 3K 1EL 2EL 3EO 1NS 2NS 1. POLOLETÍ POLOLETÍ SOU PROSPĚCH SOU ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 ŠKOLA Vyznamenaných Neprospívajících žáků žáků STR STR NS2 1 7 CELKEM 6 72 Celkový počet žáků Vyznamenaní, prospívající a neprospívající žáci MS 2MS 3MS 4MS 1AT 2AT 3AT 4AT 1A 2A 3A 1N 3N 1K 2KZ 3K 1EL 2EL 3EO 1NS 2NS Vyznamenaní Prospívající Neprospívající Příloha 6

99 Příloha 7 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2011/2012 Třída V P N SOU 4MS AT NS CELKEM z toho 1. termín MATURITNÍ ZKOUŠKY 2011/ MS 4AT 2NS V P N

100 Příloha 8 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Výsledky závěrečných zkoušek ve školním roce 2011/2012 Obor V P N SOU 3A O N K E CELKEM z toho 1. termín ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2011/ A 3O 3N 3K 3E V P N

101 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F D2 D4 Přehled tříd a oborů vzdělání SOŠ Kopřivnice k TŘÍDA 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F D2 D4 SOŠ CHLAPCI DÍVKY CELKEM OBOR STR TEL OBA STR TEL EKL OBA STR TEL EKL OBA STR STR TEL EKL OBA OBA EPM MAS KKOV M M M M M M M M M M M M M M M M M Zaměření P O Č E T Ž Á K Ů V E T Ř Í D Á C H ve školním roce 2011/12 35 CHLAPCI DÍVKY Příloha 9a

102 Přehled tříd a oborů vzdělání SOŠ Kopřivnice k Denní studium Dálkové studium TŘÍDA 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F D2 D4 SOŠ CHLAPCI DÍVKY CELKEM OBOR STR TEL OBA STR TEL EKL OBA STR TEL EKL OBA STR STR TEL EKL OBA OBA EPM MAS KKOV M78-42-M63-41-M23-41-M78-42-M78-42-M M M78-42-M M M M M78-42-M Zaměření M M 009 OBOR: Celkem žáků: Denní studium: Dálkové studium: STR TEL EKL OBA EPM 8 8 MAS Celkem žáků: Počet žáků připadajících na 1 třídu: 19,1 9,0 Příloha 9b

103 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F D2 D4 SOŠ 1,57 1,7 1,68 1,71 1,75 1,83 1,84 1,85 1,81 1,95 2,05 2,04 2,14 1,98 2,07 2,01 2,18 2,36 2,39 2,41 2,48 2,38 2,44 2,7 2,61 2,68 2,65 2,56 2,61 2,55 2,65 2,56 2,52 2,51 2,47 2,33 2, ,6 2,59 2,72 SROVNÁNÍ průměrného prospěchu podle prospěchu tříd v 1. a 2. pololetí školního roku 2011/2012 TŘÍDA 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F D2 D4 SOŠ 1. POL. 2,70 1,70 2,36 2,61 2,65 2,05 2,61 2,72 1,83 1,95 2,65 2,41 2,52 1,84 2,04 2,38 2,59 1,98 1,81 2,33 2. POL. 2,60 1,57 2,48 2,68 2,56 1,68 2,55 2,39 1,71 1,75 2,56 2,18 2,51 1,85 2,14 2,44 2,47 2,07 2,01 2,24 3,2 3 S R O V N Á N Í P R Ů M Ě R N É H O P R O S P Ě C H U podle tříd 1. POL. 2. POL. 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 Příloha 10a

104 SROVNÁNÍ průměrného prospěchu podle ročníků v 1. a 2. pololetí školního roku 2011/2012 (bez DS) TŘÍDA 1.A 1.B 1.C 1. r. 2.A 2.B 2.C 2.D 2. r. 3.A 3.B 3.C 3.D 3.r. 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F 4.r. SOŠ 1. POL. 2,70 1,70 2,36 2,25 2,61 2,65 2,05 2,61 2,48 2,72 1,83 1,95 2,65 2,29 2,41 2,52 1,84 2,04 2,38 2,59 2,30 2,33 2. POL. 2,60 1,57 2,48 2,22 2,68 2,56 1,68 2,55 2,37 2,39 1,71 1,75 2,56 2,10 2,18 2,51 1,85 2,14 2,44 2,47 2,27 2,24 Průměrný prospěch jednotlivých ročníků SOŠ 2,5 2,4 2,3 2,2 2, POL. 2,48 2. POL. 2,37 2. POL. 2,27 1. POL. 2,30 1. POL. 2,33 2. POL. 2,24 1,9 1. POL. 1. POL. 2,29 2. POL. 2,10 2,25 1. r. 2. r. 3.r. 4.r. SOŠ 2. POL. 2,22 Příloha 10b

105 SROVNÁNÍ průměrného prospěchu podle oborů v 1. a 2. pololetí školního roku 2011/2012 (bez DS) TŘÍDA 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F STR TEL EKL OBA SOŠ 1. POL. 2,70 1,70 2,36 2,61 2,65 2,05 2,61 2,72 1,83 1,95 2,65 2,41 2,52 1,84 2,04 2,38 2,59 2,59 2,01 2,01 2,52 2,33 2. POL. 2,60 1,57 2,48 2,68 2,56 1,68 2,55 2,39 1,71 1,75 2,56 2,18 2,51 1,85 2,14 2,44 2,47 2,47 1,92 1,86 2,50 2,24 Prospěch jednotlivých oborů SOŠ 3 2,5 2 1, POL. 2. POL. 1. POL. 1. POL. 2. POL. 2. POL. 1. POL. 1. POL. 2. POL. 2. POL. 0,5 0 STR TEL EKL OBA SOŠ Příloha 10c

106 SROVNÁNÍ průměrného prospěchu oboru Strojírenství v jednotlivých ročních ve 1. a 2. pololetí školního roku 2011/2012 (bez DS) TŘÍDA 1.A 1. roč. 2.A 2. roč. 3.A 3. roč 4.A 4.B 4. roč STR 1. POL. 2,70 2,70 2,61 2,61 2,72 2,72 2,41 2,52 2,47 2,59 2. POL. 2,60 2,60 2,68 2,68 2,39 2,39 2,18 2,51 2,35 2,47 Prospěch oboru STR podle ročníku 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,59 2,3 2,2 2,1 1. roč. 2. roč. 3. roč 4. roč STR 1. POL. 2. POL. 2,47 Příloha 10d

107 SROVNÁNÍ průměrného prospěchu oboru Technické lyceum v jednotlivých ročních ve 1. a 2. pololetí školního roku 2011/2012 (bez DS) TŘÍDA 1.B 1. roč. 2.B 2. roč. 3.B 3. roč 4.C 4. roč. TEL 1. POL. 1,70 1,70 2,65 2,65 1,83 1,83 1,84 1,84 2,01 2. POL. 1,57 1,57 2,56 2,56 1,71 1,71 1,85 1,85 1,92 Prospěch oboru TEL podle ročníku 3 2,5 2 1,5 1 0,5 2,01 1, roč. 2. roč. 3. roč 4. roč. TEL 1. POL. 2. POL. Příloha 10e

108 SROVNÁNÍ průměrného prospěchu oboru Ekonomické lyceum v jednotlivých ročních ve 1. a 2. pololetí školního roku 2011/2012 (bez DS) TŘÍDA 2.C 2. roč. 3.C 3. roč 4.D 4. roč. EKL 1. POL. 2,05 2,05 1,95 1,95 2,04 2,04 1,51 2. POL. 1,68 1,68 1,75 1,75 2,14 2,14 1,39 Prospěch oboru EKL podle ročníku 2,5 2 1,5 1 0,5 1,51 1, C 3.C 4.D EKL 1. POL. 2. POL. Příloha 10f

109 SROVNÁNÍ průměrného prospěchu oboru Obchodní akademie v jednotlivých ročních ve 1. a 2. pololetí školního roku 2011/2012 (bez DS) TŘÍDA 2.A 1. roč. 2.D 2. roč. 3.D 3. roč. 4.E 4.F 4. roč. OBA 1. POL. 2,36 2,36 2,61 2,61 2,65 2,65 2,38 2,59 2,59 2,52 2. POL. 2,48 2,48 2,55 2,55 2,56 2,56 2,44 2,47 2,47 2,50 Prospěch oboru OBA podle ročníku 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 2,52 2,50 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. OBA 1. POL. 2. POL. Příloha 10g

110 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F D2 D4 SOŠ SROVNÁNÍ CELKOVÉ ABSENCE na 1 žáka podle tříd v 1. a 2. pol. školního roku 2011/2012 TŘÍDA 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F D2 D4 SOŠ 1. POL. 28,9 22,6 50,6 52,7 50,5 38,1 85,3 99,5 51,0 39,1 93,5 95,3 64,5 40,2 72,8 73,6 91,8 41,0 30,0 61,8 2. POL. 48,2 52,1 73,5 63,9 54,8 44,9 111,1 103,5 73,2 60,5 108,5 63,8 58,4 39,1 36,0 64,3 52,8 59,8 33,1 65,2 SROVNÁNÍ NEOMLUVENÉ ABSENCE na 1 žáka podle tříd v 1. a 2. pol. školního roku 2011/2012 TŘÍDA 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F D2 D4 SOŠ 1. POL. 0,0 0,0 2,2 1,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 1,1 3,4 0,0 0,0 0,6 2. POL. 0,0 0,0 1,0 0,3 0,4 0,0 13,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 1,9 0,0 0,0 0,0 1,0 120 S R O V N Á N Í C E L K O V É A B S E N C E podle tříd 1. POL. 2. POL Příloha 11a

111 SROVNÁNÍ CELKOVÉ ABSENCE na 1 žáka podle ročníků v 1. a 2. pololetí školního roku 2011/12 (bez DS) TŘÍDA 1.A 1.B 1.C 1. r. 2.A 2.B 2.C 2.D 2. r. 3.A 3.B 3.C 3.D 3.r. 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F 4.r. SOŠ 1. POL. 28,9 22,6 50,6 34,0 52,7 50,5 38,1 85,3 56,7 99,5 51,0 39,1 93,5 70,8 95,3 64,5 40,2 72,8 73,6 91,8 73,0 61,8 2. POL. 48,2 52,1 73,5 57,9 63,9 54,8 44,9 111,1 68,7 ### 73,2 60,5 108,5 86,4 63,8 58,4 39,1 36,0 64,3 52,8 52,4 65,2 SROVNÁNÍ NEOMLUVENÉ ABSENCE na 1 žáka podle ročníků v 1. a 2. pololetí školního roku 2011/12 (bez DS) TŘÍDA 1.A 1.B 1.C 1. r. 2.A 2.B 2.C 2.D 2. r. 3.A 3.B 3.C 3.D 3.r. 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F 4.r. SOŠ 1. POL. 0,0 0,0 2,2 0,7 1,0 0,0 0,0 1,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,1 3,4 0,8 0,6 2. POL. 0,0 0,0 1,0 0,3 0,3 0,4 0,0 13,0 3,4 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 1,9 0,0 0,4 1,0 SROVNÁNÍ celkové absence podle ročníků r. 2. r. 3.r. 4.r. SOŠ 1. POL. 2. POL. Příloha 11b

112 SROVNÁNÍ CELKOVÉ ABSENCE na 1 žáka podle oborů v 1. a 2. pololetí školního roku 2011/12 (bez DS) TŘÍDA 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F STR TEL EKL OBA SOŠ 1. POL. 28,9 22,6 50,6 52,7 50,5 38,1 85,3 99,5 51,0 39,1 93,5 95,3 64,5 40,2 72,8 73,6 91,8 68,2 41,1 50,0 79,0 61,8 2. POL. 48,2 52,1 73,5 63,9 54,8 44,9 111,1 ### 73,2 60,5 108,5 63,8 58,4 39,1 36,0 64,3 52,8 67,6 54,8 47,1 82,0 65,2 SROVNÁNÍ NEOMLUV. ABSENCE na 1 žáka podle oborů v 1. a 2. pololetí školního roku 2011/12 (bez DS) TŘÍDA 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F STR TEL EKL OBA SOŠ 1. POL. 0,0 0,0 2,2 1,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 1,1 3,4 0,2 0,0 0,0 1,7 0,6 2. POL. 0,0 0,0 1,0 0,3 0,4 0,0 13,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 1,9 0,0 0,1 0,1 0,2 3,2 1,0 SROVNÁNÍ absence podle oborů ,2 67,6 41,1 54,8 50,0 47,1 79,0 82,0 61,8 65, STR TEL EKL OBA SOŠ Příloha 11c

113 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F VYZNAMENANÍ žáci SOŠ v 1. a 2. pololetí školního roku 2011/12 VYZNAMENANÍ 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F D2 D4 SOŠ 1. POLOLETÍ POLOLETÍ NEPROSPÍVAJÍCÍ žáci SOŠ v 1. a 2. pololetí školního roku 2011/12 NEPROSPÍVAJÍCÍ 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F D2 D4 SOŠ 1. POLOLETÍ POLOLETÍ PROSPĚCH SOŠ ve 2. pololetí školního roku 2011/12 (bez DS) ŠKOLA STR TEL EKL OBA CELKEM Vyznamenaní Neprospívající žáci žáci Celkový počet žáků VYZNAMENANÍ NEPROSPÍVAJÍCÍ Příloha 12

114 Příloha 13 S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2011/2012 Třída V P N Nekonali SOŠ 4.A B C D E F CELKEM Maturitní zkoušky 2011/ V P N A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F

115 Počet studentů oboru Ekonomika a podnikání ve školním roce 2011/2012 Ke dni: E1. DE1. E2. DE2. E3. DE3. E4. Celkem Ekonomika a podnikání E1. DE1. E2. DE2. E3. DE3. E4. Příloha 14a

116 Počet studentů oboru Strojírenství ve školním roce 2011/2012 Ke dni: S1. DS1. S2. DS2. S3. DS3. Celkem Strojírenství S1. DS1. S2. DS2. S3. DS Příloha 14b

117 Průměrný prospěch na VOŠ ve školním roce 2011/2012 Studijní skupina E1. DE1. E2. DE2. E3. DE3. E4. S1. DS1. S2. DS2. S3. DS3. Průměrný prospěch 2,91 2,46 2,62 2,03 2,31 2,19 2,68 3,13 2,28 2,29 2,08 2,06 2,18 Průměrné známky studijních skupin 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 E1. DE1. E2. DE2. E3. DE3. E4. S1. DS1. S2. DS2. S3. DS3. Příloha 15

118 Výsledky absolutoria na VOŠ ve školním roce 2011/2012 Období zimní letní Celkem Třída V P N Celkem E E S Absolutorium 2011/ V P 15 N 10 N 5 0 E4. E3. S3. V P Příloha 16

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice projekt CZ.1.07/1.1.7/03.0127 Tvorba elektronických učebnic Tvorba elektronických učebnic na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Z obsahu vystoupení stručné představení projektu

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Tisková zpráva o ukončení projektu

Tisková zpráva o ukončení projektu PROJEKT: CZ.1.07/1.1.07/03.0027 TVORBA ELEKTRONICKÝCH UČEBNIC VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Tisková zpráva o ukončení projektu Podobně jako jiné školy, i naše škola využila evropské projekty jako příležitost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NYMBURK Seznam žáků, kteří splnili podmínky 1. kola přijímacího řízení a kterým bude po termínu 1. kola přijímacího řízení zasláno rozhodnutí o přijetí

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 IČ: 62247859 Ředitel: Mgr. Lenka Woloszczuková, tel. 415711463,734313888 Ubytování: Ne REDIZO: 600023583 Kontakt: Mgr. Marta

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO Základní informace o škole Zřizovatel školy Jihomoravský kraj Kontakt Purkyňova 97, 612 00 Brno Tel.:

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-613/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703 23-55-H/02 Karosář Obor neotevřen 15135 63 1. nepřijat 15023 45 2. nepřijat Strana 1/1 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 15029 125 1. přijat 15051 79 2. přijat 15006 67 3. přijat

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Vyšší odborná

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Adresa: Horní Heřmanice č.p. 47, Bernartice - Horní Heřmanice, 79057 IČ: 00099791 Ředitel: Ing. Karel Čepička, 584

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h VYSOKÁ ŠKOLA Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015 cca 13:30h -15:30h Prohlídka muzea a závodu ŠKODA AUTO Prohlídka středního odborného učiliště a vysoké školy ŠKODA

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1. Úvodní šablona Úvodní šablona uvádí základní údaje o škole, oboru a firmě, popisuje spolupráci mezi školou a firmou a její historii. Slouží k uvedení do problematiky a pochopení souvislostí. Úvod do

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: B. Martinů č.p. 14/4, 741 01 Nový Jičín IČ: 6408785 Ředitel: RNDr. Alena Olšáková, tel. 556 708 760 Kontakt: Ing. Jan Císař, tel. 556 7 335 Typ školy: Soukromá

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu Základní informace Vyšší odborné studium je určeno pro absolventy středních škol. Naše škola umožňuje získat vyšší odborné vzdělání formou denního nebo dálkového studia. Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Strana (celkem 66) 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Škola a školská zařízení - členění... 12 4. Obory vzdělání a údaje o žácích

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za šk.rok 007/08 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 5/005 Sb. A. Základní informace

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Říjen 2009 Ing. Iva Žáková Ředitelka

Více

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Pokyn ředitele č. 2/2015 V Blatné dne: 19. 1. 2015 Čj.

Více

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři Příloha č. 6 k vyhlášce č. /2015 Sb. Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři 6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři - 4 str. 6.2 Vysvědčení

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více