platební bilance 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "platební bilance 2009"

Transkript

1 platební bilance 2009

2 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE OBCHODNÍ BILANCE Směnné relace BILANCE SLUŽEB BILANCE VÝNOSŮ BĚŽNÉ PŘEVODY 7 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET 8 3. FINANČNÍ ÚČET PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE České přímé investice v zahraničí Přímé zahraniční investice v ČR Výnosy z přímých zahraničních investic v ČR PORTFOLIOVÉ INVESTICE Vývoj na peněžních a kapitálových trzích Portfoliové investice FINANČNÍ DERIVÁTY OSTATNÍ INVESTICE DEVIZOVÉ REZERVY ČNB INVESTIČNÍ POZICE, ZAHRANIČNÍ DLUH, DLUHOVÁ SLUŽBA INVESTIČNÍ POZICE ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST DLUHOVÁ SLUŽBA 13 Použité zkratky 14 III. PŘÍLOHY 15 Příloha č. 1 FinančnÍ toky mezi Českou republikou a EU v roce Příloha č. 2 Vývoj kurzu koruny 19 Příloha č. 3 Dluhové indikátory vnější stability 22 Příloha č. 4 Platební bilance 24 Příloha č. 5 Platební bilance (detailní členění) 26 Příloha č. 6 Přímé investice 30 Příloha č. 7 Portfoliové investice 36 Příloha č. 8 Investiční pozice vůči zahraničí 40 PŘÍLOHA Č. 9 Zahraniční zadluženost 43 PŘÍLOHA Č. 10 Dluhová služba ČR 49

3 I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 Schodek běžného účtu platební bilance dosáhl 37 mld. Kč a představoval 1 % HDP. Přebytek výkonové bilance v rozsahu 5 % HDP byl tak převážen schodkem bilance výnosů a běžných převodů (Graf I.1). Meziroční nárůst schodku bilance výnosů ovlivnil pokles výnosů z tuzemských přímých investic v zahraničí. Meziroční růst přebytku obchodní bilance byl ovlivněn nižším dovozem zboží ze zemí mimo Evropskou unii a kladnými směnnými relacemi. Obrátil se zejména nepříznivý trend růstu schodku zahraničního obchodu v obchodní výměně s Ruskem (nižší dovozy ropy a zemního plynu), Japonskem a Čínou. Ve vztahu k zemím Evropské unie zůstalo meziročně aktivní saldo obchodní bilance stejné i přes zhoršení odbytových možností pro část tuzemské produkce. Meziroční změna směnných relací dosáhla v roce ,8 % při růstu vývozních cen o 0,2 % a poklesu dovozních cen o 3,5 %. Zlepšení směnných relací se soustředilo do skupiny minerálních paliv, kde se směnné relace zvýšily o 20,5 %. K tomuto výsledku přispěla přes patrný růst ceny v průběhu roku nižší průměrná cena ropy v porovnání s předchozím rokem (Graf I.2). Pozvolný růst cen ropy na světových trzích byl korigován zpevňováním kurzu CZK vůči USD. Graf I.1 Schodek běžného účtu se v roce 2009 mírně snížil (v mld. Kč, v %) Graf I.2 3,2-1,3 3,4-2, BÚ OB + bil. služeb 4,8-3,2 4,6-0,6 5,7-1, BÚ/HDP (pravá osa) OB + bil. služeb/hdp (pravá osa) Průměrná cena ropy Brent se v roce 2009 snížila (roční průměr, USD/barel) 150 V bilanci služeb došlo k poklesu aktivního salda především v důsledku nárůstu schodku ostatních obchodních a neobchodních služeb a částečně vlivem nižších čistých výnosů z dopravních služeb. Výrazné zvýšení schodku u ostatních služeb je spojeno především s výdaji na tzv. branding 1 v rámci ostatních obchodních služeb. Naopak u dopravních služeb se projevil vyšší růst výdajů spojených s dovozem obslužných a dalších s dopravou spojených služeb zejména u letecké přepravy. Aktivum čistých příjmů ze zahraničního cestovního ruchu v roce 2009 zůstalo zhruba na úrovni předchozího roku při zachování úrovně příjmů i výdajů , ,55 66,15 72,56 62, Brent V bilanci výnosů se v roce 2009 obnovil nepříznivý trend růstu schodku z předchozích let. Byl spojen především s poklesem výnosů z přímých tuzemských investic v zahraničí (reinvestovaného zisku a dividend) a s nižšími úroky pro tuzemské investory i bankovní sektor včetně ČNB. Naopak příjmy z majetkových investic v České republice náležející zahraničním vlastníkům zůstaly v souhrnu zachovány v nezměněné výši. Výsledné saldo bilance výnosů bylo naopak příznivě ovlivněno poklesem mzdových nákladů na zahraniční pracovníky v souvislosti se snížením jejich počtu v České republice. Meziroční pokles schodku běžných převodů byl důsledkem vyšších čistých příjmů u vládních transferů, především v souvislosti s růstem čistých příjmů z rozpočtu Evropské unie zahrnovaných do běžných převodů a nižších příspěvků mezinárodním institucím. Opačným směrem působila bilance soukromých transferů, v jejímž saldu se promítlo nižší inkaso podniků a domácností ze zahraničí (Graf I.3). Graf I.3 Pokles schodku běžných převodů ovlivnil v roce 2009 příznivější vývoj salda vládních převodů (v mld. Kč) Saldo vládního sektoru Saldo ostatních sektorů Saldo bilance běžných převodů 1 Položka zohledňuje cenové rozdíly v obratu zahraničního obchodu vyplývající z vnitropodnikových přeshraničních operací nadnárodních firem registrovaných na území ČR k platbě DPH.

4 2 I. SOUHRNNÁ ČÁST Graf I.4 V sektorové struktuře čistého přílivu zahraničních zdrojů vzrostl význam vládního a bankovního sektoru (v mld. Kč) V růstu přebytku kapitálového účtu se promítlo navýšení příjmů ze strukturálních fondů Evropské unie zaznamenávaných na kapitálovém účtu. Významnou část obratů na kapitálovém účtu naplňují obchodní operace s emisními povolenkami. Čistý příliv kapitálu na finančním účtu platební bilance dosáhl výše 95,1 mld. Kč. Převážná část zahraničního kapitálu připlynula ve formě nákupů dluhopisů českých subjektů nerezidenty, reinvestovaného zisku z přímých investic a finančních půjček vládnímu sektoru ČNB Vládní sektor Měnově finanční instituce Ostatní sektory Vládní sektor se stal v roce 2009 hlavním příjemcem zahraničního kapitálu, zahraniční subjekty nakupovaly jeho korunové i cizoměnové dluhopisy. Pokračovalo čerpání úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou na výstavbu infrastruktury a na financování regionálních projektů (Graf I.4). Graf I.5 Rozsah aktivních a pasivních operací měnově finančních institucí se meziročně zvýšil (v mld. Kč) Graf I Změna aktiv Změna pasiv Bilance MFI Růst schodku investiční pozice vůči zahraničí v roce 2009 pokračoval (v mld. Kč, v %) Aktiva Pasiva Saldo Saldo/HDP (pravá osa) Využívání externího financování bylo patrné také u sektoru měnových finančních institucí. Na výsledném přílivu zahraničních zdrojů se podílely nákupy tuzemských bankovních dluhopisů zahraničními investory. Meziročně se navýšil objem reinvestovaného zisku tuzemských bank pod zahraniční kontrolou. V rámci ostatních finančních aktiv a pasiv byl naopak patrný odliv finančních prostředků v důsledku převisu splátek depozit a půjček přijatých od nerezidentů nad inkasovanými splátkami vkladů a úvěrů poskytnutých do zahraničí a vypořádání operací s deriváty (Graf I.5). Finanční prostředky z podnikového sektoru odplývaly do zahraničí. V tomto sektorovém členění finančních toků hlavním faktorem bylo poskytování krátkodobých vývozních úvěrů zahraničním odběratelům a navyšování stavu finančních prostředků tuzemských podniků na účtech v zahraničí. Růst devizových rezerv České národní banky po vyloučení kurzových pohybů byl důsledkem inkasování příjmů z rozpočtu Evropské unie, výnosů vládního sektoru z prodeje emisních povolenek, výnosů z investování devizových rezerv v zahraničí a dalších transakcí prováděných převážně pro klienty banky. ČNB také prováděla odprodej části výnosů z devizových rezerv. V roce 2009 se schodek investiční pozice České republiky vůči zahraničí zvýšil v důsledku přílivu zahraničních portfoliových a přímých investic (Graf I.6). Schodek investiční pozice vůči zahraničí činí ke konci roku 44,4 % HDP 2. Výše zahraničního dluhu České republiky v roce 2009 narostla na 43,8 % HDP 3. Poměrové ukazatele byly ovlivněny i meziročním poklesem nominální výše HDP. 2 Celkový schodek investiční pozice je nadále spojen výhradně se saldem v oblasti přímých investic. 3 Ten je kryt ze 48 % devizovými rezervami ČNB.

5 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 1.1 OBCHODNÍ BILANCE Obchodní bilance v metodice platební bilance dosáhla v roce 2009 přebytku ve výši 180,5 mld. Kč a meziročně se zvýšila o 77,8 mld. Kč. Objem vývozu a dovozu zboží se přitom meziročně snížil. Vývoz zboží klesl meziročně o 14 % a dovoz o 18 %. Dovoz v metodice platební bilance je vyjádřen (na rozdíl od statistiky zahraničního obchodu) v hodnotách FOB, tj. bez přímých obchodních nákladů zahraničních na hranici dovážející země (PONz). V dovozu jsou navíc započteny nákupy zboží v zahraničí nezahrnuté do statistiky zahraničního obchodu (např. nákupy pohonných hmot na letištích v zahraničí) a dále hodnota podlimitních poštovních zásilek nepodléhajících celní deklaraci ze zemí mimo eurozónu. Jeho celková hodnota činila 4,2 mld. Kč (Tab. II.1.1). Výsledek zahraničního obchodu ČR ovlivnila zejména přetrvávající slabá poptávka ze zemí nejvýznamnějších obchodních partnerů, ale i nízká domácí spotřebitelská a investiční poptávka. K meziročnímu navýšení aktiva obchodní bilance významně přispěl příznivý vývoj směnných relací a zavedení šrotovného v některých zemích Evropy. Podle statistiky zahraničního obchodu ČSÚ zaujímá v teritoriální struktuře rozhodující podíl obchod se zeměmi EU. Kladné saldo se státy EU se meziročně snížilo o 14 mld. Kč. Do zemí EU směřovalo přes 86 % vývozu a pocházelo odtud 82 % dovozu. Přebytek dosažený ve vzájemném obchodu se zeměmi EU dlouhodobě převyšuje deficit obchodní výměny s ostatními zeměmi. V roce 2009 se však kladné saldo se státy EU meziročně snížilo o 14 mld. Kč. Oproti tomu pasivum zahraničního obchodu vůči ostatním zemím se meziročně snížilo o 99 mld. Kč, s Ruskem o 34,5 mld. Kč vlivem poklesu dovozu a příznivých směnných relací a s Čínou o 16 mld. Kč v důsledku nižších dovozů ve všech skupinách zboží (Graf II.1.1). Ve zbožové struktuře byl rozhodující přebytek dosažen v obchodu se stroji a dopravními prostředky. Jeho objem dosáhl hodnoty 320 mld. Kč a meziročně poklesl o 15,8 mld. Kč. Naopak se výrazně snížil deficit ve skupině minerálních paliv na 105 mld. Kč. Na celkovém vývozu se meziročně snížil podíl strojů a dopravních prostředků a tržních výrobků, pozice ostatních tříd SITC posílila ve skupinách potraviny, nápoje a tabák, suroviny, minerální paliva a maziva, chemikálie a průmyslové výrobky. Na celkovém dovozu se meziročně snížil podíl strojů a dopravních prostředků, tržních výrobků a surovin a paliv. V celkovém dovozu posílilo zastoupení skupin potraviny, nápoje a tabák, tuky a oleje, chemikálie a průmyslové zboží (Tab. II.1.2). Tab. II.1.1 Porovnání metodiky výpočtu obchodní bilance dle ČSÚ a platební bilance (v mld. Kč) Graf II.1.1 Celkové saldo zahraničního obchodu v roce 2009 meziročně vzrostlo (v mld. Kč) EU27 Ostatní země Vývoz zboží (v cenách FOB) 2 473, ,3 Dovoz zboží (v cenách CIF) , ,3 obchodní bilance dle statistiky ZO 67,2 152,0 Vývoz zboží (v cenách FOB) 2 473, ,3 Dovoz zboží (v cenách FOB) , ,6 Dovoz zboží nezahrnutý ve statistice ZO -4,2-4,2 obchodní bilance dle metodiky PB 102,7 180,5 Tab. II Saldo obchodní bilance (pravá osa) Podíl strojů a přepravních zařízení na obratu zahraničního obchodu dosahuje téměř jedné poloviny (v %) Podíl na celku Skupiny SITC Vývoz Dovoz Potraviny 3,1 3,6 4,4 5,4 1 Nápoje, tabák 0,7 0,8 0,5 0,7 2 Suroviny 2,6 2,7 2,7 2,2 3 Paliva 3,4 3,6 10,4 9,2 4 Tuky, oleje 0,1 0,1 0,2 0,3 5 Chemikálie 6,0 6,3 10,3 11,2 6 Tržní výrobky 19,5 17,7 19,7 17,7 7 Stroje a přepr. zařízení 53,8 53,3 41,3 41,2 8 Průmyslové výrobky 10,7 11,8 10,4 12,0 9 Nezařazené 0,1 0,1 0,1 0,1 Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0

6 4 II. PODROBNÁ ČÁST Tab. II.1.3 Celkové směnné relace byly v roce 2009 kladné (meziroční indexy; rok 2005 = 100) Skupiny SITC Cenové indexy vývozu dovozu Směnná relace 0 Potraviny 91,0 99,1 91,8 1 Nápoje, tabák 104,6 98,9 105,8 2 Suroviny 82,1 96,8 84,8 3 Paliva 89,2 74,0 120,5 4 Tuky, oleje 89,1 100,0 89,1 5 Chemikálie 93,0 96,0 96,9 6 Tržní výrobky 98,3 96,6 101,8 7 Stroje a přepr. zařízení 104,0 102,3 101,7 8 Průmyslové výrobky 104,2 103,8 100,4 Celkem 100,2 96,5 103,8 Tab. II.1.4 V roce 2009 se přebytek bilance služeb snížil (v mld. Kč) Změna Saldo bilance služeb 65,8 27,0-38,8 Vývoz 370,3 385,3 15,0 Doprava 106,0 103,4-2,6 Cestovní ruch 122,0 122,4 0,4 Ostatní služby 142,3 159,5 17,2 Dovoz 304,5 358,3 53,8 Doprava 75,7 76,0 0,3 Cestovní ruch 77,5 77,1-0,4 Ostatní služby 151,3 205,2 53,9 Graf II.1.2 V roce 2009 se přebytek bilance služeb snížil (v mld. Kč) Cestovní ruch Doprava Saldo celkem Ostatní služby Směnné relace V průměru za rok 2009 se vývozní ceny zvýšily o 0,2 % a dovozní ceny se snížily o 3,5 %. Celkové směnné relace tak byly v úhrnu kladné a dosáhly 3,8 %. Příznivý vývoj směnných relací souvisel především se zlepšením směnných relací ve skupinách cen minerálních paliv, kde se vlivem snížení cen o 26 % směnné relace zvýšily o 20,5 procentních bodů (Tab. II.1.3). Dalším příznivým faktorem byl pokles dovozních cen chemikálií o 4 %, polotovarů o 3,4 % a ostatních surovin o 3,2 %. Naopak rostly dovozní ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,8 %, ceny strojů a dopravních prostředků o 2,3 %. Na straně vývozu se zvýšily ceny nápojů a tabáku o 4,6 %, průmyslových spotřebních výrobků o 4,2 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 4 %. Z významnějších skupin se naopak snížily vývozní ceny ostatních surovin o 17,9 %, minerálních paliv o 10,8 % a ceny chemikálií o 7 %. 1.2 BILANCE SLUŽEB V roce 2009 skončila bilance služeb přebytkem 27,0 mld. Kč při výrazně rychlejším růstu výdajů než příjmů. Ve srovnání s předcházejícím rokem se přebytek služeb snížil o 38,8 mld. Kč (Tab. II.1.4). Do výsledného salda bilance služeb se nepříznivě promítlo snížení čistého výnosu ze služeb v oblasti mezinárodní přepravy zboží a osob a zejména propad schodku ostatních obchodních a neobchodních služeb. Cestovní ruch v podstatě neovlivnil vývoj salda bilance služeb, a to i přes mírné zvýšení příjmů od zahraničních návštěvníků doprovázené poklesem výdajů na cesty českých občanů do zahraničí (Graf II.1.2). Přebytek dopravních služeb se meziročně snížil o 2,9 mld. Kč na 27,4 mld. Kč. Zvýšení aktiva osobní dopravy a zlepšení výsledků u přepravy potrubím bylo současně doprovázeno nižším výnosem z nákladní dopravy. Rozhodující vliv na výsledné saldo dopravních služeb měl meziroční nárůst výdajů u obslužných a dalších s dopravou souvisejících služeb (zejména u letecké dopravy). U osobní dopravy si rozhodující postavení zachovala letecká přeprava s meziročním zvýšením čistého výnosu o 1,1 mld. Kč v důsledku vyšších inkas při snížených výdajích. Příjmy i výdaje u ostatních druhů přepravy osob zůstaly na stejné úrovni jako v roce předcházejícím. Podíl nákladní dopravy na celkovém vývozu dopravních služeb se proti roku 2008 nezměnil (69 %), snížil se však její podíl na dovozu (pokles z 79 % na 74 %). Z hlediska výkonů zůstává rozhodující silniční doprava, u které dosažený přebytek meziročně poklesl. Nepříznivé výsledky byly dále vykázány u dopravy zboží po železnici, kde pokles příjmů byl doprovázen zvýšenými výdaji (z aktiva propad do schodku), zatímco čistý

7 II. PODROBNÁ ČÁST 5 výnos u námořní a letecké nákladní dopravy meziročně vzrostl. Nárůst příjmů plynoucích z potrubní přepravy a přenosu elektrické energie při současném poklesu výdajů na dopravu ropy a plynu pro tuzemskou spotřebu vedl k dosažení aktiva ve výši 1,5 mld. Kč (v roce 2008 schodek 0,7 mld. Kč). Devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu v meziročním srovnání vzrostly o 0,4 %. Ekonomická krize ovlivnila nejen počty zahraničních turistů ale i rozsah a strukturu využívaných služeb především ubytovacích. Podle údajů ČSÚ došlo k meziročnímu poklesu počtu zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (o 7,6 %) a průměrného počtu jejich přenocování (Tab. II.1.5). Čtvrtina zahraničních turistů preferovala ubytování mimo hromadná ubytovací zařízení (ostatní privátní sféra, příbuzní) a jejich počet meziročně stoupl o 2 procentní body. Česká republika je také vyhledávanou destinací pro nákup služeb v oblasti léčebně-zdravotních a relaxačních pobytů. Vynaložené náklady našich občanů na zahraniční cesty meziročně poklesly o 0,4 %. Tab. II.1.5 Pokles hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (mil. osob, nocí) Počet osob 5,7 6,5 6,7 6,6 6,1 Průměrná doba přenocování Graf II.1.3 2,9 3,1 3,1 3,0 2,9 Ve struktuře příjmů a výdajů u zahraničního cestovního ruchu převažují hotovostní úhrady (v mld. Kč) Ve struktuře platebních prostředků v rámci zahraničního cestovního ruchu u rezidentů převažoval podíl plateb v hotovosti. Podíl plateb prostřednictvím platebních karet vydaných bankami v České republice činil 40,3 % na výdajích zahraničního cestovního ruchu. Podíl transakcí platebními kartami na celkových příjmech ze zahraničního cestovního ruchu dosáhl 61 % (Graf II.1.3). V bilanci ostatních služeb byl zaznamenán meziroční nárůst dovozu o 36 % při současném zvýšení inkas za poskytnuté služby o 12 %; výsledný deficit ostatních služeb obchodní a neobchodní povahy se zvýšil na 45,7 mld. Kč (v roce 2008 schodek 9,0 mld. Kč). Rozhodující podíl na tomto vývoji měla položka ostatní obchodní služby, u níž nárůst plateb zahraničním obchodním partnerům trojnásobně převýšil zvýšení inkas. Příznivé výsledky byly dosaženy u stavebních prací, kde zároveň se zvýšenými příjmy poklesly výdaje, a to jak u stavebních a montážních prací prováděných v zahraničí tak v tuzemsku. Nárůst příjmů doprovázený poklesem výdajů byl zaznamenán u zprostředkovatelských provizí, dále se zvýšily příjmy plynoucí z obchodních (ziskových) operací spojených se zbožím. Zlepšila se bilance služeb v oblasti zdravotnictví, kultury a vzdělávání i bilance převodů prostředků na úhradu režijních nákladů a provozních potřeb mezi spřízněnými tuzemskými a zahraničními firmami. Přes pokles čistého vývozu zůstává bilance architektonických, inženýrských a jiných služeb technického charakteru i služeb v oblasti reklamy a propagace přebytková Ostatní způsoby úhrady příjmy Operace platebními kartami příjmy Ostatní způsoby úhrady výdaje Operace platebními kartami výdaje Snížení nákladů na služby čerpané od zahraničních finančních institucí a v menší míře pokles inkas za služby poskytnuté se odrazil v meziročním snížení schodku finančních služeb. U autorských honorářů a licenčních poplatků převýšil nárůst inkas zvýšení plateb, v případě franšízových poplatků významně vzrostly úhrady do zahraničí. U audiovizuálních služeb bylo aktivum z minulých let

8 6 II. PODROBNÁ ČÁST nahrazeno mírným deficitem. Zvýšený zájem o dovoz služeb v oblasti výpočetní techniky se odrazil v růstu nákladů, zatímco výdaje na ostatní služby spojené s poskytováním informací se snížily na polovinu. Bilance právních, účetních a auditorských služeb zůstala přebytková, schodek bilance poradenských služeb se v roce 2009 prohloubil. Při stejné úrovni vývozu se zvýšily náklady na poštovní, kurýrní a telekomunikační služby i na služby v oblasti výzkumu a vývoje. Meziročně se snížily částky vydané za pronájem strojů a zařízení, ve větší míře však klesla i inkasa. Výrazně nižší zisk byl vykázán u služeb v oblasti zemědělství a těžby. V oblasti pojištění se tuzemským pojišťovnám snížila inkasa a zároveň vzrostly platby spojené s pojištěním majetku a osob proti nahodilým událostem (tzv. přímé pojištění). Zároveň se jim snížily náklady na využívání služeb od zahraničních zajišťovatelů a vzrostly částky inkasované za poskytnuté zajišťovací služby. Celková bilance pojištění se proti roku 2008 zlepšila. Saldo služeb institucí vládního sektoru zůstalo na stejné úrovni jako v předcházejícím roce. Tab. II.1.6 Pokles investičních výnosů zvýšil v roce 2009 schodek bilance výnosů (v mld. Kč) Změna Saldo bilance výnosů -174,3-230,9-56,6 Výnosy 171,8 94,1-77,7 Příjmy z práce v zahraničí 20,9 20,7-0,2 Investiční výnosy 150,9 73,4-77,5 dividendy 11,7 8,0-3,7 reinvestovaný zisk 58,0 8,3-49,7 úroky 81,2 57,1-24,1 Náklady 346,1 325,0-21,1 Příjmy z práce v zahraničí 40,1 34,3-5,8 Investiční výnosy 306,0 290,7-15,3 Poznámka: dividendy 192,8 157,0-35,8 reinvestovaný zisk 41,2 75,5 34,3 úroky 72,0 58,2-13,8 dividendy a reinvestovaný zisk za rok 2009 jsou odhadnuté a budou zpřesněny 1.3. BILANCE VÝNOSŮ Schodek bilance výnosů se v roce 2009 zvýšil na 230,9 mld. Kč. Na straně inkas se významně snížily výnosy z majetkových investic v zahraničí i úroky plynoucí z finančních aktiv. Ve výdajích poklesly vyplacené úroky i náklady na zaměstnávání cizinců, zatímco celkový zisk plynoucí zahraničním investorům zůstal v podstatě na stejné úrovni jako v roce 2008 (Tab. II.1.6). Tuzemským subjektům investujícím v zahraničí poklesly příjmy na čtvrtinu částky z předcházejícího roku. Zatímco výplata dividend pro portfoliové investory se mírně zvýšila (2,7 mld. Kč), zisk přímých investorů ve formě dividend poklesl o 56 % na 5,3 mld. Kč. Podle předběžných údajů ponechali na další rozvoj svých podniků v zahraničí pouze necelých 15 % částky vykázané jako reinvestovaný zisk za rok Přibližně třetinu z celkových výnosů z přímých investic v tuzemsku jejich zahraniční vlastníci reinvestovali (75,5 mld. Kč) a zbývající část připadla na výplatu dividend (150,7 mld. Kč). Ostatním investorům poklesl příjem z držby akcií tuzemských podniků a bank na 6,2 mld. Kč, tj. necelých 65 % částky z roku Přibližně stejné úrokové výnosy jako v roce 2008 získali tuzemští portfolioví investoři, jejich zisk z držby zahraničních dluhopisů dosáhl 10,0 mld. Kč. Zahraničním investorům vzrostly příjmy z tuzemských obligací o 3,0 mld. Kč na 14,8 mld. Kč. Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím úrokovou bilanci bank byl vývoj úrokových sazeb na finančních trzích v zahraničí a v tuzemsku. Na zhor-

9 II. PODROBNÁ ČÁST 7 šení jejího salda o 8,2 mld. Kč mělo vliv snížení příjmů z devizových rezerv ČNB i pokles čistého úrokového výnosu obchodních bank. Vládní sektor uhradil do zahraničí úroky ve výši 2,2 mld. Kč zejména v souvislosti s úvěry přijatými od EIB. Splátky úroků z dříve poskytnutých vládních úvěrů do zahraničí byly zanedbatelné. U ostatních sektorů se částky úroků uhrazených do zahraničí v souvislosti s přijatými úvěry snížily více než poklesly úroky z poskytnutých obchodních a finančních úvěrů a z vkladů uložených v zahraničních bankách. Pasivum úrokové bilance ostatních sektorů se mírně snížilo (na 17,6 mld. Kč). Průměrný počet cizinců zaměstnaných v České republice se podle zpřesněného odhadu ČSÚ v porovnání s rokem 2008 snížil o 5,8 tisíc na 89,5 tisíce ke konci roku Náklady spojené se zaměstnáním cizinců (na hrubé bázi) meziročně klesly o 5,8 mld. Kč. Oproti tomu celkový příjem českých občanů pracujících v zahraničí klesl pouze o 0,2 mld. Kč. V roce 2009 v zahraničí pracovalo průměrně 25,8 tisíc občanů ČR, což představuje snížení o 1 tisíc proti průměru předcházejícího roku. 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY Bilance běžných převodů skončila v roce 2009 schodkem ve výši 13,6 mld. Kč a meziročně došlo k jeho snížení. V příjmech a výdajích převažovaly převody vládního sektoru nad převody soukromými, jejich převaha však nebyla tak výrazná jako v předchozích letech (Tab. II.1.7). Ve vládních převodech zůstávají nejvýznamnější složkou převody s rozpočtem Evropské unie. Mezi lety 2008 a 2009 došlo ke stagnaci odlivu prostředků z České republiky do rozpočtu Evropské unie vykazovaných v rámci běžných převodů, ale zvýšil se příjem z rozpočtu EU. V roce 2009 se uskutečnil čistý příliv těchto prostředků ve výši 6,9 mld. Kč. Ostatní převody vládního sektoru jsou nadále ovlivňovány hlavně počtem cizinců zaměstnaných v České republice. Podle odhadů ČSÚ v souhrnu odvedli nižší částku na daních z příjmů a příspěvcích na sociální zabezpečení (meziroční pokles příjmů o 2,3 mld. Kč). Mezi ostatními výdaji vlády setrvává mírný růst částky DPH vrácené nerezidentům a penzí vyplacených do zahraničí, avšak došlo k proporcionálně většímu poklesu příspěvků mezinárodním organizacím a ostatních výdajů vlády. Tab. II.1.7 Růst příjmů z rozpočtu EU snížil v roce 2009 schodek běžných převodů (v mld. Kč) Změna Saldo běžných převodů -17,2-13,6 3,6 Příjmy 67,4 65,7-1,7 vládní 51,9 57,2 5,3 příjmy z rozpočtu EU 35,1 43,2 8,1 ostatní 16,8 14,0-2,8 soukromé 15,5 8,5-7,0 Výdaje 84,6 79,3-5,3 vládní 51,7 45,8-5,9 odvody do rozpočtu EU 36,2 36,3 0,1 ostatní 15,5 9,5-6,0 soukromé 32,9 33,5 0,6 Nastalo zhoršení schodku bilance soukromých převodů ze 17,4 mld. Kč v roce 2008 na 25,0 mld. Kč v roce Příjmy se meziročně snížily při nezměněné úrovni výdajů. Největší podíl na snížení příjmů soukromých převodů měly položky ostatní transfery domácností a převody úspor zahraničních pracovníků (tzv. workers remittances).

10 8 II. PODROBNÁ ČÁST Tab. II.2.1 Strukturální fondy EU a emisní povolenky ovlivňují vývoj kapitálového účtu (v mld. Kč) Změna Saldo kapitálového účtu 30,4 40,9 10,5 Příjmy 45,5 73,3 27,8 příjmy z rozpočtu EU 24,2 35,8 11,6 pořízení a úbytky nevyráběných nef. aktiv 21,1 37,3 16,2 ostatní 0,2 0,2 0,0 Výdaje 15,1 32,4 17,3 odvody do rozpočtu EU 0,0 0,0 0,0 pořízení a úbytky nevyráběných nef. aktiv 13,3 31,6 18,3 ostatní 1,8 0,8-1,0 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET Aktivní saldo kapitálového účtu v roce 2009 se meziročně zvýšilo o 10,5 mld. Kč, tj. na 40,9 mld. Kč. Vývoj kapitálového účtu významně ovlivňují příjmy ze strukturálních fondů Evropské unie. Oproti předchozímu roku vzrostly na 35,8 mld. Kč (Tab. II.2.1). Kapitálové výdaje vlády zahrnovaly technickou pomoc poskytovanou třetím zemím ve výši 0,3 mld. Kč a odpuštění části dluhů z dříve poskytnutých vládních úvěrů ve výši 0,2 mld. Kč. Dalším významným faktorem kapitálového účtu se stává položka pořízení a úbytky nevyráběných nefinančních aktiv. Jedná se o prodej a nákup emisních povolenek sektorem nefinančních podniků. Při rostoucích objemech transakcí činil jejich příspěvek k saldu kapitálového účtu 5,7 mld. Kč. Tab. II.3.1 Rozhodující vliv na vývoj finančních toků měl příliv portfoliových investic (v mld. Kč) Změna Finanční účet 59,0 95,2 36,2 Přímé investice 36,3 26,4-9,9 české v zahraničí -73,8-25,5 48,3 zahraniční v ČR 110,1 51,9-58,2 Portfoliové investice -9,2 113,8 123,0 české v zahraničí -4,5 19,7 24,2 zahraniční v ČR -4,7 94,1 98,8 Finanční deriváty -14,0-7,7 6,3 aktiva 36,0 48,6 12,6 pasiva -50,0-56,3-6,3 Ostatní investice 45,9-37,3-83,2 1. Dlouhodobé investice -29,3 24,7 54,0 poskytnuté do zahraničí -68,8 27,6 96,4 přijaté ze zahraničí 39,5-2,9-42,4 2. Krátkodobé investice 75,2-62,0-137,2 Graf II.3.1 poskytnuté do zahraničí -5,4-5,4 0,0 přijaté ze zahraničí 80,6-56,6-137,2 Aktivní saldo přímých investic se v roce 2009 meziročně mírně snížilo (v mld. Kč) PZI do ČR PZI do zahraničí Saldo 3. FINANČNÍ ÚČET Saldo finančního účtu platební bilance bylo v roce 2009 charakterizováno čistým přílivem zahraničních zdrojů ve výši 95,2 mld. Kč, což v porovnání s rokem 2008 představuje nárůst o 36,2 mld. Kč. Na tomto výsledku se podílel zejména příliv portfoliových a přímých investic. U ostatních položek finančního účtu byl vykázán odliv zdrojů do zahraničí (Tab. II.3.1). 3.1 Přímé zahraniční investice České přímé investice v zahraničí V roce 2009 poklesly meziročně přímé investice do zahraničí o 65,4 % a jejich objem dosáhl celkem 25,5 mld. Kč. K tomu přispěl zejména vývoj reinvestovaných zisků, které se podle předběžných údajů snížily z 58 mld. Kč na 8,3 mld. Kč. Investice do základního kapitálu ve výši 16,5 mld. Kč byly objemově přibližně stejné jako v předchozím roce a úvěry poskytnuté v rámci přímé investice mírně vzrostly z -1,3 mld. Kč na 0,7 mld. Kč (Graf II.3.1). Největší investice byly vykázány v odvětví výroby elektřiny, plynu a vody a v odvětví dobývání nerostů, kam bylo umístěno 23,4 % tuzemských investic, a do oblasti nemovitostí a služeb pro podniky (13,4 % investic). Největší propad zaznamenaly investice do finančního zprostředkování a do zpracovatelského průmyslu. Z hlediska teritoriálního patřily k největším příjemcům investic Rumunsko ( 45,9 %), Nizozemsko (41,5 %) a Turecko (38,5 %) Přímé zahraniční investice v ČR Příliv přímých zahraničních investic do České republiky meziročně poklesl o 52,8 % a dosáhl 52,0 mld. Kč, zejména v důsledku snížení ostatního kapitálu z 49,3 mld. Kč na -49,4 mld. Kč. Meziroční pokles úvěrů přijatých v rámci přímé investice byl způsoben podle předběžných údajů především vyššími splátkami úvěrů ze strany dceřiných společností svým

11 II. PODROBNÁ ČÁST 9 mateřským společnostem než čerpáním nových úvěrů. Tento pokles byl do jisté míry kompenzován meziročním zvýšením investic do základního kapitálu (o 31,4 %) a očekávaným vyšším objemem reinvestovaných zisků. Hlavní podíl na přílivu investic měly investice zaměřené na výzkum a vývoj. Stejně jako v předchozím roce se na objemu přímých investic nepodílely žádné prodeje státních majetkových účastí (Graf II.3.2). Poměr přílivu přímých zahraničních investic k HDP se v posledních 3 letech snížil ze 6 % v roce 2007 na 1,4 % v roce Z hlediska sektorového členění převažovaly investice do služeb na úkor zpracovatelského průmyslu, ve kterém jsou vykázány záporné hodnoty vlivem reverzního pohybu kapitálu u jednotlivých skupin investorů. Pouze 5,2 % investic absorbovala prvovýroba. Podle odvětvového členění bylo nejvíce investic orientováno do finančního zprostředkování, do nemovitostí a služeb pro podniky a do odvětví obchodu a oprav. Většina zbylých odvětví vykázala pokles investic. Z teritoriálního pohledu patřily k největším zahraničním investorům Rakousko, Belgie, Spojené státy americké a Kypr Výnosy z přímých zahraničních investic v ČR Výnosy z přímých investic podle předběžných údajů dosáhly 235,6 mld. Kč, tj. přibližně stejné úrovně jako v roce Meziročně vyšší je předpokládaný objem reinvestovaného zisku. Naopak poklesl objem dividend a úroků (z ostatního kapitálu) placených do zahraničí. Objem vyplacených dividend přesahuje objem reinvestovaných zisků a na celkových výnosech se podílel 64 % (Graf II.3.3). Výnosnost investic (poměr výnosu ke stavu přímých zahraničních investic) meziročně mírně poklesla z 10,7 % na 10,5 % (Tab. II.3.2). Podle předběžných údajů byly vyplaceny zahraničním investorům dividendy ve výši 150,7 mld. Kč. Z toho 90 mld. Kč vyplatilo největších 15 společností. Téměř ¾ z celkového objemu dividend byly vyplaceny třem největším investorským zemím (Nizozemsko, Rakousko a Německo). Z hlediska sektorového členění nejvíce dividend obdrželi investoři podnikající v oblasti služeb. Reinvestované zisky podle předběžných údajů dosáhly 75,5 mld. Kč a koncentrují se do oblasti služeb. Úrokové příjmy zahraničních mateřských společností z úvěrů poskytnutých dceřiným společnostem v České republice dosáhly objemu 9,3 mld. Kč. Graf II.3.2 Příjem z privatizace státního majetku se v posledních letech neuskutečnil (v mld. Kč, v %) Graf II.3.3 Vyplacené dividendy jsou v posledních letech vyšší než reinvestované zisky (v mld. Kč) Tab. II Objem PZI bez privatizace Privatizace státního majetku Dividendy Reinvestované zisky Úroky Výnosnost přímých zahraničních investic v ČR v roce 2009 meziročně mírně poklesla (v mld. Kč) Výnos 159,9 218,6 309,1 234,0 235,6 Stav PZI 1 491, , , , ,3 Výnosnost (%) 10,7 13,1 15,2 10,7 10,5 Graf II.3.4 Burzovní indexy v roce 2009 rostly (v %; = 100) PORTFOLIOVÉ INVESTICE Vývoj na peněžních a kapitálových trzích Vývoj na českém finančním a kapitálovém trhu se v roce 2009 stabilizoval. ČNB postupně snižovala dvoutýdenní repo sazbu až na historicky nejnižší úroveň ve výši 1 % dne 17. prosince Úrokový diferenciál CZK vůči euru i dolaru se po krátkodobém poklesu na počátku roku postupně stabilizoval / DJ Stoxx 50 PX BUX Dow Jones WIG ATX

12 10 II. PODROBNÁ ČÁST Celosvětově doznívala finanční krize, kterou spustila v červenci 2007 krize na trhu amerických hypoték a jež akcelerovala v září 2008 krachem americké banky Lehman Brothers. Ve většině zemí se začalo v roce 2009 projevovat pozvolné oživování hospodářství podporované vládními stimuly poptávky a akcemi ke stabilizaci finančního sektoru. Graf II.3.5 Investice nerezidentů směřovaly v roce 2009 do českých dluhopisů emitovaných v zahraničí (v mld. Kč) Graf II Dluhové CP emitované v zahraničí Dluhové CP emitované v ČR Majetkové CP Vývoj stavů reálných hodnot finančních derivátů bank vůči nerezidentům byl ovlivněn pohybem kurzu koruny (v mld. Kč) Nejvýznamnější světové akciové trhy vykázaly v roce 2009 dvouciferné zhodnocení (Graf II.3.4). Po počátečním poklesu souvisejícím s překonáváním ekonomických problémů spojených s hospodářskou recesí došlo v březnu k obratu. Následoval vlnovitý nárůst daný cyklickými výkyvy a ve druhém pololetí došlo k výraznému růstu na světových kapitálových trzích. Indexy pražské burzy kopírovaly vývoj cen na burzách v zahraničí. Hlavní index PX uzavřel na hodnotě 1 117,3 bodu a meziročně tak vzrostl o 30,19 %. Nižší zájem zahraničních investorů o akcie českých podniků se projevil v odlivu majetkových portfoliových investic o 4,8 mld. Kč. Opačný trend byl zaznamenán v držbě korunových dluhopisů Portfoliové investice Saldo portfoliových investic meziročně vzrostlo o 123 mld. Kč a za rok 2009 byl vykázán čistý příliv zahraničních zdrojů ve výši 113,8 mld. Kč. V důsledku krize na kapitálových trzích ztráceli domácí investoři důvěru k investicím do zahraničních cenných papírů, což se projevilo na straně aktiv v převisu jejich odprodejů ve výši 19,7 mld. Kč. Na straně pasiv došlo k čistému přílivu zahraničního kapitálu do portfoliových investic ve výši 94,1 mld. Kč. Zahraniční investice do dluhopisů emitovaných rezidenty na zahraničních trzích dosáhly v saldu 81,1 mld. Kč, do korunových dluhopisů pak 17,8 mld. Kč. Naopak k odlivu zdrojů ve výši 4,8 mld. Kč došlo u majetkových cenných papírů (Graf II.3.5). 3.3 Finanční deriváty Saldo vypořádání kontraktů s devizovými deriváty v roce 2009 dosáhlo schodku 7,7 mld. Kč. Vývoj stavů finančních derivátů v portfoliích českých bank v průběhu roku byl spojen s pohybem kurzu koruny 4. V prvních třech čtvrtletích roku docházelo k posilování české koruny vůči euru, v posledním čtvrtletí došlo k určité korekci (Graf II.3.6) /08 2/09 Kladná reálná hodnota Záporná reálná hodnota 4/09 6/09 8/09 10/09 12/09 Čistá reálná hodnota 4 Smluvené měnové deriváty vůči českým exportérům (kteří si fixují korunovou cenu budoucích cizoměnových inkas a vystupují vůči bankám do krátkých pozic) jsou v bankách zajištěny opačnou pozicí vůči mateřským bankám v zahraničí. Tržní přecenění (vzniklé pohybem měnového kurzu) uzavřených a dosud neukončených derivátových smluv českých bank se odráží ve změně reálné hodnoty derivátů vůči nerezidentům a tím i salda čisté pozice vůči nerezidentům.

13 II. PODROBNÁ ČÁST OSTATNÍ INVESTICE U položky ostatních investic byl za rok 2009 dosažen čistý odliv kapitálu do zahraničí ve výši 37,3 mld. Kč. Největší odliv zdrojů do zahraničí ve výši 30,5 mld. Kč vykázal bankovní sektor (bez portfoliových investic). Na straně pasiv došlo ke splácení krátkodobých (58,9 mld. Kč) i dlouhodobých (14,8 mld. Kč) závazků vůči zahraničí. Splácení závazků bylo částečně kompenzováno na straně aktiv (43,2 mld. Kč) snížením vkladů u zahraničních bank (Graf II.3.7). Rovněž podnikový sektor zaznamenal čistý odliv kapitálu ve výši 20,1 mld. Kč. Na tomto výsledku se podílel nárůst aktiv (21 mld. Kč) ve formě krátkodobých vývozních pohledávek a vkladů u zahraničních bank. Graf II.3.7 Saldo ostatních investic ovlivnil zejména bankovní sektor (v mld. Kč) Aktiva banky Aktiva vláda Aktiva ostatní Pasiva banky Pasiva vláda Pasiva ostatní Saldo Čistým příjemcem zahraničního kapitálu se stal vládní sektor (10,9 mld. Kč). Centrální vláda a regiony čerpaly úvěry od Evropské investiční banky na rozvoj infrastruktury. Kladné saldo pohybu kapitálu u ČNB představují krátkodobé vklady Evropské komise. 4. DEVIZOVÉ REZERVY ČNB Aktivní saldo transakcí 5 s devizovými rezervami (po vyloučení kurzových vlivů) se promítlo v nárůstu rezerv o 60,6 mld. Kč. K navýšení devizových rezerv došlo inkasováním výnosů z jejich investování, vlivem přílivu finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie a z transakcí prováděných pro klienty ČNB (např. výnos z prodeje emisních povolenek vlády). V srpnu 2009 rozhodla rada guvernérů Mezinárodního měnového fondu o alokaci SDR pro členské země (celkem 186 zemí světa). Byla uskutečněna tzv. všeobecná alokace SDR v ekvivalentu 250 mld. USD a speciální jednorázová alokace v ekvivalentu 33 mld. USD. Obě alokace SDR jsou spojeny se záměrem MMF dodat likviditu do světového ekonomického systému všem členským zemím MMF formou dodatku k devizovým rezervám. V návaznosti na rozhodnutí MMF obdržela Česká republika (podle výše členské kvóty) z všeobecné alokace SDR dne 28. srpna 2009 a ze speciální jednorázové alokace SDR Česká republika obdržela SDR dne 9. září V souladu se statistickými standardy Mezinárodního měnového fondu byly alokované prostředky zahrnuty do stavu devizových rezerv České národní banky do položky SDR. Stav devizových rezerv ČNB ke konci roku 2009 dosáhl v korunovém vyjádření částky 764,3 mld. Kč. Výše devizových rezerv pokrývá čtyřměsíční objem dovozu zboží a služeb (Tab. II.4.1). Tab. II.4.1 Stav devizových rezerv ČNB pokrývá čtyřměsíční dovoz zboží a služeb (v mld. Kč, v měsících) Změna Devizové rezervy ČNB 716,0 764,3 48,3 Krytí dovozu zboží a služeb 3,7 4,0 0,3 5 Pro potřeby sestavení platební bilance v položce devizových rezerv se sledují transakce na účtech ČNB.

14 12 II. PODROBNÁ ČÁST 5. INVESTIČNÍ POZICE, ZAHRANIČNÍ DLUH, DLUHOVÁ SLUŽBA Tab. II.5.1 Saldo dlužnické pozice ČR meziročně vzrostlo (v mld. Kč) Změna Aktiva 2 374, ,6-18,1 Pasiva 3 897, ,6 68,0 Saldo investiční pozice celkem , ,0-86,1 Poznámka: Tab. II.5.2 V pasivech jsou na rozdíl od hrubé zadluženosti v přímých investicích kromě úvěrových operací zahrnuty i majetkové podíly a v portfoliových investicích kromě dluhových cenných papírů i majetkové cenné papíry. Vývoj salda investiční pozice nejvíce ovlivnily portfoliové investice (v mld. Kč) Změna Přímé investice , ,8-28,7 Portfoliové investice -3,0-161,5-158,5 Finanční deriváty -1,5 4,5 6,0 ČNB 717,6 763,9 46,3 Obchodní banky 42,6 75,7 33,1 Vláda -42,4-54,0-11,6 Podniky -289,1-261,8 27,3 Souhrnná invest. pozice celkem , ,0-86,1 5.1 INVESTIČNÍ POZICE Investiční pozice České republiky vůči zahraničí byla ke konci roku 2009 pasivní ve výši mld. Kč. Meziročně se čistá dlužnická pozice zvýšila o 86,1 mld. Kč. Výsledné saldo bylo ovlivněno zejména meziročním nárůstem stavu pasiv (Tab. II.5.1). Pasivní saldo u položky přímých investic meziročně vzrostlo o 28,7 mld. Kč na částku 1975,8 mld. Kč. Přímé investice zahraničních investorů do tuzemských společností (včetně reinvestovaného zisku) se meziročně zvýšily o 49,9 mld. Kč. Stav přímých investic rezidentů v zahraničí (aktiva) meziročně vzrostl o 21,1 mld. Kč. Pasivní saldo u položky portfoliových investic (bez ČNB) ve výši 161,5 mld. Kč se meziročně prohloubilo o 158,5 mld. Kč. Tento stav byl do značné míry ovlivněn zvýšenou cenovou volatilitou na zahraničních akciových trzích. Investice českých subjektů do zahraničních cenných papírů se meziročně snížily o 13,1 mld. Kč a ke konci roku vykázaly stav 492 mld. Kč. Na straně pasiv naopak meziročně vzrostly investice nerezidentů do tuzemských cenných papírů o 145,3 mld. Kč na částku 653,4 mld. Kč (Tab. II.5.2). Nerezidenti investovali zejména do českých dluhopisů emitovaných na zahraničních trzích, které ke konci roku 2009 dosáhly částky 306,2 mld. Kč. Poznámka: V pasivech jsou na rozdíl od hrubé zadluženosti v přímých investicích kromě úvěrových operací zahrnuty i majetkové podíly a v portfoliových investicích kromě dluhových cenných papírů i majetkové cenné papíry. Stav reálné hodnoty finančních derivátů meziročně vzrostl o 6 mld. Kč a ke konci roku 2009 skončil aktivním saldem ve výši 4,5 mld. Kč. Nejvyšší meziroční nárůst věřitelské pozice vůči zahraničí (46,3 mld. Kč) vykázala ČNB, vlivem výnosů z vlastních i klientských transakcí (podrobně kapitola 4.). Rovněž meziročně vzrostla o 33,1 mld. Kč čistá věřitelská pozice obchodních bank (bez portfoliových investic) vůči zahraničí. Komerční banky vykázaly ke konci roku 2009 čisté aktivum ve výši 75,7 mld. Kč. Dlužnická pozice vládního sektoru (bez portfoliových investic) se ve srovnání s předešlým rokem prohloubila o 11,6 mld. Kč. Čisté pasivní saldo vlády ve výši 54 mld. Kč je tvořeno zejména čerpáním dlouhodobých půjček od Evropské investiční banky. U podnikového sektoru došlo zejména v důsledku navýšení krátkodobých pohledávek vůči zahraničním partnerům k meziročnímu poklesu čisté dlužnické pozice o 27,3 mld. Kč na 261,8 mld. Kč.

15 II. PODROBNÁ ČÁST Zahraniční zadluženost Zadluženost České republiky vůči zahraničí ke konci roku 2009 dosáhla 1 589,7 mld. Kč. Podle odhadů se dluh z instrumentů znějících na české koruny na této částce podílel cca 39,2 %. Zahraniční dluh České republiky meziročně poklesl o 17,7 mld. Kč. Na tomto výsledku se podílel zejména pokles krátkodobých závazků o 88,1 mld. Kč, zatímco dlouhodobé závazky vzrostly o 70,4 mld. Kč. Podíl krátkodobé zadluženosti na celkovém zahraničním dluhu dosáhl 26,2 %, což znamená meziroční pokles o 5,2 procentního bodu (Tab. II.5.3). Nejvyšší podíl ve výši 39,3 % na celkové zadluženosti zaujímá podniková sféra (bez PZI). Dluh bankovního sektoru představuje 26 %, vládní sektor (ústřední vláda a obce) se podílel na celkové zadluženosti 22,9 %. Mezipodnikové půjčky v rámci přímých investic dosáhly 11,7 %. Z hlediska instrumentů se na celkovém zahraničním dluhu nejvýrazněji podílely půjčky (36,1 %). Zadluženost ve formě dluhopisů dosáhla 27,6 %. Vklady nerezidentů u tuzemských bank mají 15,8 % podíl na celkovém dluhu. Podíl půjček čerpaných v rámci přímých investic činí 11,7 % a obchodních úvěrů 7,3 % (Tab. II.5.4). 5.3 Dluhová služba Náklady na dluhovou službu z dlouhodobých závazků vůči zahraničí za rok 2009 představovaly celkovou částku 168,8 mld. Kč. Splátky jistiny činily 118,5 mld. Kč a na úrocích bylo zaplaceno 50,3 mld. Kč (Graf II.5.1). Podnikový sektor se podílel 75,4 % na splátkách celkového objemu dluhové služby. Obchodní banky se na dluhové službě podílely 15,8 %. Splátky vládního sektoru, včetně obcí a měst, představovaly 8,8 % z dluhové služby. Financování dluhové služby představovalo cca 6,7 % objemu vývozu zboží a služeb za rok Tab. II.5.3 Podíl krátkodobé zadluženosti mírně klesl (v mld. Kč) Změna Zahraniční zadluženost celkem 1 607, ,7-17,7 krátkodobá 504,6 416,5-88,1 dlouhodobá 1 102, ,2 70,4 Podíl krátkodobé zadluženosti 31,4% 26,2% -5,2% Tab. II.5.4 V členění podle instrumentů největší nárůst zadluženosti vykázaly dluhopisy (v mld. Kč) Změna Nástroje peněžního trhu 5,5 5,6 0,1 Dluhopisy a směnky 322,9 438,1 115,2 Půjčky 606,8 573,4-33,4 Vklady 295,8 250,6-45,2 Obchodní úvěry 114,6 115,4 0,8 Ostatní pasiva 22,8 20,1-2,7 Mezipodnikové půjčky v rámci PZI 239,0 186,5-52,5 Celková zadluženost 1 607, ,7-17,7 Graf II.5.1 Dluhová služba je rovnoměrně rozložena v jednotlivých letech (v mld. Kč) Splátky jistiny Splátky úroků

16 14 POUŽITÉ ZKRATKY ATX BÚ BUX CIF CP CPI CZK, Kč ČEZ ČNB ČR ČSÚ index burzy Vídeň běžný účet index burzy Budapešť (Budapest SE Index) označení cen v zahraničním obchodě podle podacích podmínek; vyjadřuje vlastní hodnotu zboží a přímé obchod. náklady spojené s dopravou (Cost, Insurance, Freight) cenné papíry spotřebitelské ceny česká koruna České energetické závody Česká národní banka Česká republika Český statistický úřad DJ STOXX 50 celoevropský akciový index (Dow Jones Euro Stoxx 50) Dow Jones DPH ECB EIB EHP EU EUR EUROSTAT FOB HDP ISPA MMF MŠMT NEER PHARE PONz PPI PX PZI REER SITC SAPARD SDR S&P ULCT USD WIG index burzy New York (Dow Jones Industrial Average) daň z přidané hodnoty Evropská centrální banka Evropská investiční banka Evropský hospodářský prostor Evropská unie euro Evropský statistický úřad označení cen v zahr. obchodě podle podacích podmínek; vyjadřuje hodnotu samotného zboží nezahrnující přímé obch. náklady související s dopravou (Free On Board) hrubý domácí produkt program pomoci Evropské unie (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) Mezinárodní měnový fond Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nominální efektivní kurz program pomoci Evropské unie (Pologne-Hongrie Actions pour la Reconversion Economique) Přímé obchodní náklady zahraniční ceny průmyslových výrobců index Burzy cenných papírů Praha přímé zahraniční investice reálný efektivní kurz standardní mezinárodní klasifikace zboží program pomoci Evropské unie (Special Accession Programme for Agriculture & Rural Development) zvláštní práva čerpání (Special Drawing Rights) ratingová agentura Standard & Poor's jednotkové náklady práce (Unit Labour Cost) americký dolar index burzy Waršava

17 PŘÍLOHY

18 16 Příloha č. 1 FinančnÍ toky mezi Českou republikou a Evropskou unií v roce mil. EUR mil. Kč mil. EUR mil. Kč mil. EUR mil. Kč mil. EUR mil. Kč PŘÍJMY Zemědělství 1 022, ,0 704, ,7 582, ,3 875, ,8 tržní opatření 138, ,6 5,5 154,5 27,8 673,0 87, ,7 přímé platby 467, ,6 392, ,4 338, ,4 418, ,2 rozvoj venkova 408, ,7 304, ,3 212, ,9 366, ,6 veterinární opatření 8,1 227,0 1,8 48,6 3,3 85,0 3,1 80,3 Strukturální operace 913, , , , , , , ,1 strukturální fondy 548, ,9 762, , , , , ,0 Fond soudržnosti 365, ,2 247, ,1 630, ,3 178, ,1 Vnitřní politiky 66, ,3 35,3 975,2 32,2 817,0 42, ,2 přechodná opatření 14,5 420,4 10,9 296,0 1,5 38,4 2,9 75,5 vnitřní politiky - komunitární programy 51, ,9 24,4 679,1 30,7 778,6 39, ,7 Předvstupní pomoc 255, ,7 4,5 124,1-10,5-268,7-0,2-5,3 PHARE 172, ,7-0,1-3,4-10,5-268,7-0,2-5,3 ISPA 35, ,8 SAPARD 47, ,1 4,6 127,5 Kompenzace 833, ,6 Celkové příjmy z rozpočtu EU 3 091, , , , , , , ,8 Finanční nástroj EHP/Norsko 3,3 91,6 2,8 77,0 18,7 468,7 22,5 594,1 Bilaterální pomoc Švýcarska Celkové příjmy 3 094, , , , , , , ,9 ODVODY Tradiční vlastní zdroje (cla,...) 357, ,9 182, ,1 206, ,0 167, ,2 Zdroj DPH 404, ,4 198, ,6 222, ,3 168, ,0 Zdroj HNP 1 695, ,0 704, ,9 858, ,7 905, ,8 Kompenzace Velké Británii 212, ,2 77, ,0 124, ,6 95, ,1 Celkové odvody vlastních zdrojů EU 2 669, , , , , , , ,1 Čistá pozice vůči rozpočtu EU 421, ,2 590, ,9 909, , , ,7 Platby Evropské investiční bance 83, ,3 55, ,2 55, ,0 27,8 748,1 podíl na základním kapitálu 23,6 708,0 15,7 439,2 15,7 394,9 7,9 212,1 podíl na rezervách 59, ,3 39, ,0 39,8 998,1 19,9 536,0 Platba Evropské centrální bance 5,7 184,9-0,1-2,3 0,2 6,4 podíl na základním kapitálu 5,7 184,9-0,1-2,3 0,2 6,4 Výzkumný fond pro uhlí a ocel 6,0 173,8 8,0 220,4 12,0 320,1 14,0 377,8 Celkové odvody vůči institucím EU 2 764, , , , , , , ,4 Čistá pozice vůči institucím EU 330, ,8 530, ,6 860, , , ,5 Pramen: MF, propočet ČNB

19 Příloha č Statistika platební bilance sleduje transakce na účtech spojené s převody prostředků mezi institucemi EU, rozpočtem Evropské Komise a institucemi v České republice. Prostředky z evropských fondů jsou převáděny ve prospěch Národního fondu ministerstva financí, který je platební agenturou pro provádění strukturálních operací. Platby na zemědělskou politiku jsou příjmem speciálně zřízeného účtu ministerstva zemědělství. Příjmy jsou realizovány v eurech a do platební bilance jsou přepočteny kurzem použitým pro danou transakci. Hodnoty uvedené v přehledu v jednotlivých letech jsou platby do ČR na účty centrálních institucí, nikoliv objem konečného čerpání prostředků ekonomickými subjekty na našem území. Odvody vlastních zdrojů jsou realizovány v korunách z účtu ministerstva financí a přepočet do eur je proveden kurzem deviza střed platným v den transakce. 1. Příjmy z rozpočtu EU Dotace zemědělcům z Evropské unie dosáhly v roce 2009 celkové výše 23,9 mld. Kč. Na tržní opatření z kapitoly zemědělství obdržela Česká republika 2,4 mld. Kč. Na přímé platby zemědělcům bylo v roce 2009 přijato celkem 11,8 mld. Kč. Na projekty z programu rozvoje venkova získala Česká republika z Evropské unie v roce 2009 platby v celkové výši 9,6 mld. Kč. Na veterinární opatření bylo přijato v roce 2009 celkem 80 mil. Kč. Dotace určené pro zemědělství jsou příjmem účtu kapitoly ministerstva zemědělství a následně budou převedeny ve prospěch Státního zemědělského intervenčního fondu, který je platební agenturou pro správu dotací a výplaty zemědělcům. Z kapitoly strukturálních operací získala Česká republika v roce 2009 celkem 53,3 mld. Kč. Ze strukturálních fondů byly přijaty průběžné a zálohové platby v celkové výši 48,6 mld. Kč. Přijaté prostředky z rozpočtu Komise v eurech jsou příjmem Národního fondu ministerstva financí a dále jsou v korunách po částech převáděny na účty platebních jednotek, ze kterých jsou propláceny konečným příjemcům. Z Fondu soudržnosti přijala Česká republika v roce 2009 celkem 4,7 mld. Kč. Žádosti na čerpání z Fondu soudržnosti jsou propláceny subjektům v eurech na základě konkrétních projektů v oblasti infrastruktury nebo životního prostředí. V rámci kapitoly vnitřní politiky získala Česká republika v roce 2009 celkem 1,1 mld. Kč. Česká republika jako členský stát Evropské unie je příjemcem pomoci z programu Evropských společenství tzv. přechodového nástroje. V roce 2009 byly přijaty prostředky na tento nástroj v celkové výši 75,5 mil. Kč. Vnitřní politiky jsou dále prováděny s využitím komunitárních programů, které jsou zaměřeny na podporu menších projektů v oblastech: vzdělání, věda a výzkum, podnikatelské a výzkumné kapacity, kultura, informační společnost, ochrana spotřebitele a mnohé další. V přehledu finančních toků jsou v roce 2009 zahrnuty platby na komunitární programy v celkové výši téměř 1 mld. Kč. Platby na programy zabezpečované největšími národními agenturami (Česká národní agentura Mládež, Eurodesk a Dům zahraničních služeb MŠMT) byly do přehledu zahrnuty na základě přímého statistického šetření. Programy předvstupní pomoci jsou pro Českou republiku od roku 2007 pro nové žádosti uzavřeny. Realizovány jsou pouze závěrečné platby po úplném dokončení projektů nebo vratky nevyužitých prostředků. Vratky z programu PHARE činily v roce 2009 celkem 5,3 mil. Kč. Nástroj ISPA byl ukončen pro nové žadatele již k 30. dubnu 2004 a nahrazen čerpáním z Fondu soudržnosti v rámci kapitoly strukturálních operací. Součástí příjmů jsou také prostředky pomoci z mimorozpočtových zdrojů finanční nástroj EHP a bilaterální pomoc Norska. Na základě obou uvedených finančních mechanismů se státy EHP/Norsko zavazují přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana a obnova kulturního dědictví, ochrana životního prostředí a další. V roce 2009 přijala Česká republika v rámci pomoci států Evropského hospodářského prostoru prostředky ve výši 0,6 mld. Kč.

20 18 Příloha č Odvody do rozpočtu EU Odvody České republiky do rozpočtu Evropské unie jsou placeny v korunách v pravidelných měsíčních splátkách a jejich celková výše v roce 2009 činila 35,8 mld. Kč. Jedná se o zálohové platby a konečné vyúčtování bude provedeno vždy po ukončení období zpětně podle příslušných definitivních statistických údajů a s ohledem na vývoj kurzu CZK/EUR v daném období. Objemově nejvýznamnější položkou je zdroj založený na hrubém národním produktu, dále zdroj podle DPH, kompenzace Velké Británii 1 a nejmenší podíl připadá na tradiční zdroje EU jako cla a cukerné dávky. 3. Splátky základního kapitálu EIB, ECB a poplatek do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel V březnu byla uhrazena platba podílu na základním kapitálu a rezervách EIB ve výši 748,1 mil. Kč. V lednu 2009 byl uhrazen poslední příspěvek České republiky do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel ve výši 377,8 mil. Kč. Na základě aktualizace kapitálového klíče pro výpočet základního kapitálu ECB vznikla pro Českou republiku povinnost doplatit podíl na základním kapitálu ve výši 6,4 mil. Kč. Podíl byl uhrazen v lednu Shrnutí Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie, propočtená jako rozdíl celkových příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu Evropské unie, dosáhla v roce 2009 aktivního salda ve výši 42,4 mld. Kč. Po zahrnutí plateb mimo rozpočet Komise bylo aktivní saldo s Evropskou unií nižší na úrovni 41,9 mld. Kč. V platební bilanci jsou vzájemné převody zaznamenávány na běžném účtu v rámci položky vládní transfery, kde aktivní saldo běžných převodů z Evropské unie v roce 2009 dosáhlo 6,9 mld. Kč. Na kapitálovém účtu platební bilance jsou zaznamenány převody z Fondu soudržnosti Evropské unie a převod části zálohových a průběžných plateb v rámci strukturálních operací. Aktivní saldo kapitálových převodů spojených se strukturálními operacemi Evropské unie činilo 35,7 mld. Kč. Splátka kapitálu a rezerv Evropské investiční banky je zahrnuta na finančním účtu platební bilance a představuje pasivní saldo ve výši 0,7 mld. Kč. 1 Korekční mechanismus byl pro Velkou Británii zaveden v roce 1984 na základě výsledků jednání Evropské rady ve Fontainbleau. Tento mechanismus umožňuje vrácení části jejich příspěvků odvedených do rozpočtu EU.

platební bilance 2008

platební bilance 2008 platební bilance 2008 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.1.1 Směnné relace 4 1.2 BILANCE SLUŽEB 4 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 6 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY

Více

Platební bilance Dostupný z

Platební bilance Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 20.02.2017 Platební bilance 2010 Česká národní banka 2010 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-138872 Dílo je chráněno

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2010

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2010 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2006

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2006 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 2005 (pro potřeby vyhodnocení programu Marketing)

Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 2005 (pro potřeby vyhodnocení programu Marketing) Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku (pro potřeby vyhodnocení programu Marketing) Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku Zahraniční

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Vývoj zahraničního obchodu ČR za tři čtvrtletí roku 2014

Vývoj zahraničního obchodu ČR za tři čtvrtletí roku 2014 Vývoj zahraničního obchodu ČR za tři čtvrtletí roku 2014 Obsah Vývoj zahraničního obchodu ČR za tři čtvrtletí roku 2014... 1 Zahraniční obchod za 3. čtvrtletí... 2 Vývoz podle skupin zemí v jednotlivých

Více

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 Vysoká dynamika provázela zahraniční obchod i ve 3. čtvrtletí 2007. V porovnání se 3. čtvrtletím obrat zahraničního obchodu vzrostl o 15,5 % (o 159,8

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Vývoj zahraničního obchodu

Vývoj zahraničního obchodu V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 5 Zahraniční obchod provázel i v 1. čtvrtletí 2007 dvouciferný růst. V porovnání s 1. čtvrtletím 2006 obrat zahraničního obchodu vzrostl o 16,2 % (o 162,0

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Tabulka C..1: Platební bilance roční 7 8 9 1 11 1 13 1 15 Výkonová bilance mld. Kč 18 1 1 11 19 19 11 1 35 38 obchodní bilance ) mld. Kč 59 7 87 5 9 19 188 7 88 z toho minerální paliva

Více

Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 2007

Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 2007 Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve druhém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Měsíční přehled č. 01/02

Měsíční přehled č. 01/02 Měsíční přehled č. 01/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v lednu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 202,5 mld.kč, čímž klesl v

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více

PLATEBNÍ BILANCE 2006

PLATEBNÍ BILANCE 2006 PLATEBNÍ BILANCE 26 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 4 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 4 1.1. OBCHODNÍ BILANCE 4 1.1.1. Směnné relace 4 BOX 1 Konkurence v zahraničním obchodě a pricing-to-market

Více

II. Vývoj a stav státního dluhu

II. Vývoj a stav státního dluhu II. Vývoj a stav státního dluhu 1. Vývoj státního dluhu v letech 2000 až 2011 Období let 2000 až 2011 se vyznačovalo růstovým trendem státního dluhu, který byl způsoben především rozpočtovými schodky,

Více

II. Vlastní hlavní město Praha

II. Vlastní hlavní město Praha II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 byl schválen s příjmy v objemu 48 2 752,90 tis. Kč a výdaji v objemu 65 193 281,00 tis. Kč. Během roku 2017 byly na základě

Více

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2007

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2007 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Vnější dluh Středně- a dlouhodobé dluhopisy vydané na zahraničních trzích

Vnější dluh Středně- a dlouhodobé dluhopisy vydané na zahraničních trzích II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. 3. čtvrtletí 2016 snížil z 1 673,0 mld. Kč na 1 660,1 mld. Kč, tj. o 12,9 mld. Kč, resp. 0,8 %, přičemž vnitřní státní dluh poklesl o 12,3 mld. Kč a korunová

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Vývoj hospodaření vlastního hl. m. Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka:

Vývoj hospodaření vlastního hl. m. Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka: II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2014 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na zákon

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Měsíční přehled 04/00

Měsíční přehled 04/00 Měsíční přehled 04/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 174,5 mld.kč, čímž stoupl

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

Ministerstvo financí Čj.: MF /2018/ Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Ministerstvo financí Čj.: MF /2018/ Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Ministerstvo financí Čj.: MF 15 115/2018/1104-60 F. Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených ustanovením 36 zákona č. 218/2000

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1

OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 4 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 4 1.1. OBCHODNÍ BILANCE 4 BOX 1 Vývoj obchodní bilance v letech 21 25 5 1.1.1. Směnné relace 5 1.1.2. Vývoj teritoriální struktury

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Mezinárodní standard statistiky platební bilance Mezinárodního měnového fondu (BPM6) Rudolf Olšovský Ředitel odboru platební bilance ČNB Praha, 16. září 2014

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí 2009 podává následující tabulka: Půjčky. Stav (a)

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí 2009 podává následující tabulka: Půjčky. Stav (a) B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu V 1.-3. čtvrtletí 2009 došlo ke zvýšení státního dluhu o 167,9 mld. Kč z 999,8 mld. Kč na 1 167,7 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2009

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

II. Vlastní hlavní město Praha

II. Vlastní hlavní město Praha II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 byl schválen s v objemu 44 423 447,60 tis. Kč a výdaji v objemu 58 740 892,90 tis. Kč. Během roku 2016 byly na základě

Více

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě?

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě? ING Obavy z posilující koruny - jsou na místě? Vojtěch Benda Senior economist Praha 26. listopadu 2007 Kurz koruny k euru a dolaru Kurz EUR/CZK Kurz USD/CZK 41 47 39 42 37 35 37 33 32 31 27 29 27 22 25

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

III. Náklady státního dluhu

III. Náklady státního dluhu III. Náklady státního dluhu 1. Základní tendence ve vývoji nákladů státního dluhu v letech 2006 až 2011 Relativně silný růst výdajů na státní dluh v letech 2006 až 2008 byl způsoben skutečností současného

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 29 Státní rozpočet České republiky na rok 2006 byl schválen zákonem č. 543 ze

Více

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R - 21233 ČÁST II (Vlastní hlavní město Praha) Obsah: Strana II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod 2. Příjmy 3. Běžné výdaje Kapitálové

Více

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014 Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 214 1. Charakteristika vývoje zahraničního obchodu Česká republika zaznamenala v roce 214 2 druhý nejvyšší meziroční přírůstek obratu zahraničního

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Konvergenční program ČR aktualizace duben 2013

Konvergenční program ČR aktualizace duben 2013 Ministerstvo financí České republiky Konvergenční program ČR aktualizace duben 2013 Tabulková příloha Poslední aktualizace: 25/4/ Obsah: Tabulková příloha (dle Code of Conduct) Tabulka 1a: Ekonomický růst

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

OBECNÉ ZÁSADY. Článek 1. Změny. Přílohy I a II obecných zásad ECB/2013/23 se nahrazují textem uvedeným v příloze těchto obecných zásad.

OBECNÉ ZÁSADY. Článek 1. Změny. Přílohy I a II obecných zásad ECB/2013/23 se nahrazují textem uvedeným v příloze těchto obecných zásad. 15.6.2018 L 153/161 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/861 ze dne 24. dubna 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2018/13) VÝKONNÁ

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE OBCHODNÍ BILANCE 5

1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE OBCHODNÍ BILANCE 5 OBSAH A. SOUHRNNÁ ČÁST 1 B. PODROBNÁ ČÁST 5 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 5 1.1. OBCHODNÍ BILANCE 5 1.1.1. SMĚNNÉ RELACE 6 1.1.2. VÝVOJ TERITORIÁLNÍ STRUKTURY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU 8 1.1.3. VÝVOJ KOMODITNÍ

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

PLATEBNÍ BILANCE 2004

PLATEBNÍ BILANCE 2004 PLATEBNÍ BILANCE 2004 PLATEBNÍ BILANCE OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 5 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 5 1.1. OBCHODNÍ BILANCE 5 1.1.1. Směnné relace 5 1.1.2. Vývoj teritoriální struktury

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

STÁTNÍ DLUH CELKEM

STÁTNÍ DLUH CELKEM B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2006 došlo ke zvýšení státního dluhu o 7 mld. Kč z 691,2 mld. Kč na 698,2 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1. čtvrtletí 2006 se dluh zvýšil

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku

Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku Měnová politika a zahraniční nejistoty Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku Tomáš Holub člen bankovní rady Konference ČSOB/Patria Praha, 26. února 2019 AKTUÁLNÍ PROGNÓZA ČNB 2 Prognóza inflace

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ PLATEBNÍ BILANCE Teze diplomové práce Vypracovala: : Bc. Kristýna Jandová Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Kaňková

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Praha, 31. srpna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 330 16 326 Ostatní provozní výnosy 2 442 1 635 Náklady -14 366-14 127

Více

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 217 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 217 byl schválen jako schodkový v absolutní výši 14 772 13 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 1 447 747 tis. Kč. Schodek rozpočtu

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Zpráva o hospodaření za rok 2001

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Zpráva o hospodaření za rok 2001 Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Zpráva o hospodaření za rok 2001 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2001 zisk ve výši 6 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého bylo dosaženo po zohlednění

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části s rokem 2011 a 2012 je v následující tabulce:

Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části s rokem 2011 a 2012 je v následující tabulce: II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2013 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na zákon

Více

Česká ekonomika. v listopadu

Česká ekonomika. v listopadu Česká ekonomika v listopadu 2004 www.patria.cz Mzdy v ČR Průměrná mzda v ČR 25 000 reálný růst mezd 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1Q/03 1Q/04 1Q/05 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% Jednotkové mzdové náklady meziroční

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více