Broumovský zpravodaj bøezen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Broumovský zpravodaj bøezen 2010"

Transkript

1

2

3 V závìru èlánku popisuji slavnostní noèní osvìtlení Prahy. V koèárovém prùvodu se ho do praských ulic vydal zhlédnout i královský pár. Èelo prùvodu vyrazilo z Hradèan po 8. hodinì a vozová kolona byla tak velká, e poslední koèár uzavírající celý konvoj se mohl rozjet a po dvou hodinách. Na dobové rytinì vidíte kolonu pøi prùjezdu Staromìstským námìstím. To, co vám tam pøipadne nìjak navíc, je právì jedna z mnou zmiòovaných slavobran. Celá ta stavba byla jen kaírovaná, jak ale vidíte, vskutku impozantnì a mistrovsky. Mìsto praskalo ve vech, a pokud u se nìkde mezi pøihlíejícími tísnili broumovtí svatebèané, pak to byla jejich jediná pøíleitost zahlédnout nového krále, nebo na jejich lidovou veselici u se nedostavil, jak se pøítì doèteme. Broumovský zpravodaj bøezen 2010 Obsah... Seriál... str. 3 Zprávy z radnice... str. 47 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Na cestách... str. 10 Broumovské ulice... str. 11 kolství... str Mykologické okénko... str. 16 Okénko broumovských en... str. 16 Kultura... str Sport... str. 19 Broumovský zpravodaj vydává mìsto Broumov redakce, grafická úprava: D. árka, , vychází 1x mìsíènì, uzávìrka vdy 16. kadého mìsíce, náklad: 1600 výtiskù, evidenèní èíslo: MK ÈR uzávìrka dalího èísla: 16. bøezna 2010 foto obálka: Jan rytr 3 BROUMOVTÍ PØI KRÁLOVSKÉ KORUNOVACI 9. èást Kdo si jetì pamatujete, kdo byla Züchtfrau, mùete se dnes v jejím doprovodu spolu s Druschmou a mit Braut und Bräutich (tedy s nevìstou a enichem, jak se po broumovsku nazývali) podívat na takzvanou národní korunovaèní slavnost do Prahy. Mimochodem, jist si nejsem, ale tipnul bych si, zda to tehdy nebylo naposled, co se Èei s Nìmci vydali nìkam ve svornosti jako národ. Prostým venkovanùm, a u z Broumovska èi Policka, ten pojem tenkrát asi jetì tolik neøíkal; urèitou dìlicí èáru mezi sebou sice cítili, ale vydali se jednodue za svým králem, který byl jejich svorníkem. Rodící se ideoví reprezentanti obou národností vak ji tehdy zapoèali se svým osvìtovým dílem, kterým se postupnì podaøilo i ty venkovany pøesvìdèit, e jejich sousedské meze jsou bojovými barikádami. Císaø Frantiek Josef, který nastoupil po Ferdinandovi, u odvahu k èeské korunovaci nenael a v onom povìstném odvìkém èesko-nìmeckém stýkání a potýkání zaèalo pøevaovat to druhé. Spíe ne u vzneenì znìjícího Volksfest zùstaòme proto radi u støídmìjí lidové korunovaèní veselice a vydáme se na ni s dobrotivým králem Ferdinandem. Ten musel se svým dvorem sedlat v øádném pøedstihu, nebo ve zjevné snaze poctít bìhem cesty svou pøízní co nejvíce poddaných, èekala ho z Vídnì do Prahy 17 denní pou plná zákrut, zastávek a odboèek ve formì krátkých výletù. Významnou zastávkou muselo samozøejmì být Brno, kde se odbyla jakási moravská pøedpremiéra praské veselice. K nám nejblíe se pak císaøský pár ocitl dne 22. srpna, kdy zavítal do Hradce Králové, strávil zde celých est nocí a podnikl odsud výlet do Josefova. Ve vech místech, jimi projídìl, èi dokonce udìlal krátkou zastávku, mu vystrojili nákladné slavobrány, pøi nich byl s velikým poplesem pozdravován; ve mìstech poctìných jeho noclehováním se pak odbývala øada spektakulárních akcí: hudebních a divadelních produkcí, vzdávání holdù, po setmìní pak rùzná ohòová show a bengálské ohnì. Na jednom z hradeckých návrí vzplála 24 sáhù vysoká hranice ve tvaru iniciál královského páru F a M (V pøepoètu dobrých 40m je myleno buï objemovì, èi snad byla písmena z hoøících klád vyskládána a na povrchu svaitého terénu? Jako výková konstrukce mi to pøijde nemyslitelné, vèetnì symboliky, kterou by vyvolávalo nevyhnutelné zøícení se obou gigantických iniciál po prohoøení.) Rovnì na Snìce a v horách náchodských plály ohnì radostí. Prostì bývávaly èasy - to dnes pøi návtìvì prezidenta Klause v Broumovì zaíváme ji jen èajíèek. Nyní bychom u s naimi regionálními zájmy mohli hejsa rovnou do Prahy, ale prùjezd Hoøicemi si pøeci jen nemohu nechat ujít. Zde toti krále rovnì pøivítali slavobránou, na ní skvìl se èesky nápis: Láskou vìrnou hoøíce, Vítají Vás Hoøice. Jistì v nìm poznáváte zárodek tzv. absolutního rýmu naeho národního génia Járy Cimrmana. Po opublikování tohoto èlánku budou ovem nai cimrmanologové stát pøed problémem: Buï èasovì dosud jen mlhavì vymezený Jára bloudí naimi dìjinami jako nìjaký èeský Ahasver, nebo ji musel mít v Hoøicích roku 1836 nìjakého podobnì geniálního pøedchùdce. A kdo pamatuje zprávy typu: stranická delegace v èele se s. generálním tajemníkem vykonala prohlídku mladoboleslavské Mototechny n.p., bude moná pøekvapen, e vizitou její pøedchùdkynì, tovární textilky Köchlin & Singer, stál u základù moderní tradice vládních návtìv ji císaø Ferdinand. Roku 1818 zaloená textilka v té dobì (!) disponovala parním strojem a zákoutími s parkovou úpravou, záhony kvìtin a lavièkami pro odpoèinek 600 dìlníkù (+ 400 externích tkalcù). Chrlila laciný kartoun, který nahrazoval tradièní rukodìlné tkaniny a spolehlivì tak likvidoval tváø jednoho regionálního kroje za druhým. Ferdinand se továrnou jistì kochal se stejným nadením, s jakým se pár dní nato pøi veselici tìil z venkovanù ve starobylých krojích, které se vak podaøilo vyhledat právì jen z posledních sil - poèátky to paradoxù moderní doby! Prvního záøí císaø koneènì dorazil do Prahy, sedmého byl korunován na èeského krále a císaøovna Marie na královnu pak a o pìt dní pozdìji. Veèer po královì korunovaci také opìt zaplála 60 sáhù velká hranice na Snìce. Zde se ji jistì jedná o objem a venkované tak museli na temeno hory vynést zhruba na 150 m 3 døeva, co se rovná krychli o stranì necelých 5,5 m. Toto mnoství lze také podle souèasných enviromentálních tabulek pøepoèíst na pøiblinì hrùzou zeílevích ekologù. Nevím, jak pro krále z Prahy, ale napøíklad z pøíhodných míst tehdy jetì zcela do tmy ponoøeného Broumovska lo zcela jistì o úchvatnou podívanou a krkonotí venkované se tak snad nedøeli úplnì nadarmo. V Praze akce stíhala akci a dvanáctého veèer, kdy u sem pravdìpodobnì dorazili i nai Broumováci, hoøelo kdeco, Hradèany, paláce a dalí byly jakoby plamenem obsypány, bengálské ohnì a støelby z hmodíøù nebraly konce. Karel Franze, Muzeum Broumovska

4 4 broumovský aktuálnì zprávy z radnice zpravodaj zprávy z radnice Rada mìsta dne è. 87 Majetkové záleitosti + byty RM odkládá projednávání prodeje p.p.è. 207/1 v k.ú. Broumov z dùvodu nezájmu o koupi pùvodního adatele. RM bere na vìdomí informaci SMM o úèelu uívání nebytového prostoru v è.p. 109 na Mírovém námìstí. RM schvaluje nájemní smlouvu k pronájmu reklamní plochy výlohy, na nemovitosti mìsta v Br.I./Mírové námìstí è.p.104, s firmou Døevoterm Bøezová s.r.o. RM povìøuje výkonem funkce odborného lesního hospodáøe pana Luboe Binara, a to poèínaje dnem 1. ledna RM schvaluje výpovìï Smlouvy o dílo, a to technické správy høbitova, firmì Dalibor Zobal Hronov, a to z dùvodu vyuití kapacit Technických slueb mìsta Broumova. RM povìøuje Technické sluby mìsta Broumova technickou správou høbitova, a to poèínaje dnem 1. kvìtna RM ukládá øediteli Technických slueb mìsta Broumova a vedoucímu odboru SMM pøedloit RM písemné rozdìlení kompetencí vztahující se ke správì høbitova mezi SMM a TS Broumov, a to do 31. bøezna RM bere na vìdomí ádost o souèinnost vedoucího odboru sociálních vìcí a zdravotnictví ze dne 21. prosince 2009 a sdìlení k této ádosti odboru SMM ze dne 8. ledna RM trvá na dodrování Smìrnice è. 1/2006 o pronajímání bytù ve vlastnictví mìsta Broumova. RM schvaluje ádost pana Frantika Ducháèe o uzavøení nájemní smlouvy k bytu v Broumovì, ulice Støelnická è.p. 227, a to do 31. bøezna 2010 vzhledem k doplacení dluného nájemného. Sportcentrum Pivovar Broumov RM schvaluje pronájem bývalého mìanského pivovaru spoleènosti APRB servisní, s. r. o., dle pøedlohy. RM doporuèuje ZM projednat Partnerskou smlouvu mezi Mìstem Broumovem a APRB servisní, s. r. o., jako i pøevod èásti obchodního podílu ve výi 10% ve spoleènosti APRB servisní, s. r. o., na Mìsto Broumov dle pøedloh. Rùzné RM schvaluje finanèní pøíspìvek OS Zákus ve výi 8.000,- Kè na køest knihy Jaroslava puláka konaný dne 15. ledna RM doporuèuje ZM k projednání Zprávu o èinnosti Mìstské policie Broumov a Zprávu komise pro projednávání pøestupkù, a to v únorovém termínu ZM. Rada mìsta dne è. 88 Majetkové záleitosti + byty RM doporuèuje ZM prodej p.p.è. 141/6 - TTP o výmìøe 100 m a p.p.è. 141/7 - TTP o výmìøe 33 m v k.ú. Romitál panu Petru Voøíkovi, bytem Romitál è.p. 32 za cenu Kè do jeho výluèného vlastnictví. RM schvaluje výpùjèku k p.p.è TTP o výmìøe 2559 m v k.ú. Velká Ves u Broumova panu Vratislavu Sukovi, bytem Br.VI/Tø.Osvobození 74 na dobu 5 let za úèelem sportování Spolku pøátel sportu, s podmínkou zajitìní údrby celého pozemku, a dále s tím, e pozemek nebude vyuíván ke komerèním úèelùm. RM schvaluje prodej podílù ke stavebním parcelám v k.ú. Broumov Pionýrská 365, 366, 364. RM schvaluje prodej podílù ke stavebním parcelám v k.ú. Broumov Pionýrská 368. RM doporuèuje ZM zámìr prodeje Dìlnické domy è.p. 80 vèetnì stavební parcely è. 589 v k.ú. Broumov. RM doporuèuje ZM zámìr prodeje Dìlnické domy è.p. 81 vèetnì stavební parcely è. 587 v k.ú. Broumov. RM doporuèuje ZM zámìr prodeje bytového domu v Br.I./Obráncù Míru è.p. 157,vèetnì stavební parcely è. 91a p.p.è. 63 ostatní plocha v k.ú. Broumov. RM schvaluje pronájem èásti p.p.è. 268/2 o výmìøe 60m v k.ú. Velká Ves u Broumova za roèní nájemné 120 Kè. RM doporuèuje ZM koupi st.p.è. 543 o výmìøe 567 m a p.p.è. 673/4 o výmìøe 1673 m v k.ú. Broumov od akciové spoleènosti VEBA, textilní závody, se sídlem Broumov, Pøadlácká 89, zastoupené místopøedsedou pøedstavenstva Ing. Miloslavem Geislerem, za dohodnutou kupní cenu Kè (dvì stì tøicet pìt tisíc korun èeských). RM schvaluje pronájem nebytového prostoru Br.III./ Pøadlácká 63 a 64 o výmìøe 43 m paní Renatì Blümlové, bytem Br.II./Alova 139 za roèní nájemné Kè vzhledem ke patnému technickému stavu nebytového prostoru. RM schvaluje pronájem 1 garáového stání v Br.IV./ ikova 55 panu Václavu Brokovi, bytem Br.I./Branka 153 za roèní nájemné ve výi Kè. RM schvaluje zámìr pronájmu è.p.150 vè. st.p.è.161 v k.ú. Romitál. RM schvaluje pronájem kanceláøe è.2 v I. patøe budovy staré radnice v Br.I./Mírové námìstí 56, Dobrovolnému svazku obcí Broumovsko. RM bere na vìdomí pøehled moných zdrojù dotací na podporu hospodaøení v lesích mìsta Broumova. RM bere na vìdomí zprávu o provìøení monosti pøevodu pozemkù ve vlastnictví PFÈR v k.ú. Romitál mìstu Broumovu. RM schvaluje ádost Místní organizace Èeského rybáøského svazu Broumov o pronájem sálu Støelnice dne 6. bøezna 2010 od 8:30 do 11:00 hodin za 300 Kè. RM schvaluje ádost pana Vojtìcha Lanty o výpùjèku mìstského divadla a jednoho pokoje mìstské ubytovny skupinì Imodium ve dnech února 2010 za úèelem dotáèení CD. RM udìluje souhlas s výjimkou Hotelu Praha Broumov k vjezdu autobusù s turisty pro rok 2010, v rozsahu roku RM schvaluje pøidìlení chránìného bytu v Centru sociálních slueb Nadìje dle pøedlohy. RM schvaluje, aby v souvislosti s ukonèením èinnosti pracovitì základní koly na adrese Lidická 174, Broumov byl do rejstøíku kol a kolských zaøízení u Masarykovy základní koly, Broumov, Komenského 312, okres Náchod zapsán nejvyí povolený poèet ákù ve výi 710. RM schvaluje výpùjèku sálu Støelnice Základní kole Masarykova 11. bøezna 2010 od 14:00 do 18:00 hodin a 12. bøezna 2010 od 7:00 do 14:00 hodin za úèelem realizace projektu Pøijïte pobejt. Výbìrová øízení RM schvaluje, na základì výsledku poptávkového øízení, uzavøení smlouvy o dílo se spoleèností DLNK s.r.o., Èeská Skalice na Nákup didaktické techniky pro egon Centrum Broumov. Nákup techniky je provádìn v rámci realizace projektu egon Centrum Broumov r.è. CZ. 1.04/4.1.00/ Rùzné

5 RM schvaluje pøíspìvek ve výi Kè Obèanskému sdruení MARE NOSTRUM (pan Mirek Brát) na publikaèní èinnost spojenou s projektem MARGARON GLACENSIS Kladská perla. RM bere na vìdomí informaci jednatele HOBRA kolník s.r.o. k prùbìhu pøípravy vybudování fotovoltaické elektrárny v Broumovì (usnesení ZM è.23 dne 27. kvìtna 2009, bod 13/1). RM schvaluje vyvìení vlajky Tibetu dne 10. bøezna 2010 v rámci mezinárodní kampanì Vlajka pro Tibet. Zastupitelstvo mìsta dne è. 28 ZM schvaluje Rozpoètové zmìny mìsta Broumov r. 2009, dle pøedloeného návrhu. Podání grantového projektu Zvýení kvality øízení Mìstského úøadu Broumov do Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost v rámci Výzvy è. 53 vèetnì kofinancování, dle pøedlohy. Partnerskou smlouvu mezi Mìstem Broumovem a APRB servisní, s. r. o., dle pøedlohy. Schvaluje pøevod èásti obchodního podílu ve výi 10% ve spoleènosti APRB servisní, s. r. o., na Mìsto Broumov dle pøedlohy. Doplnìní Partnerské smlouvy mezi Mìstem Broumovem a APRB servisní, s. r. o. o to, e obì smluvní strany jsou si vìdomy, e obsah této smlouvy je rámcový a bude jednou roènì projednán v ZM a pøípadnì upraven formou dodatku k této smlouvì. Priority na rok 2010 s tím, e o nerozdìlenou èástku ve výi Kè bude posílena rezerva rozpoètu roku 2010, dle pøedlohy. ZM bere na vìdomí Usnesení è. 7/2010 z jednání Finanèního výboru dne 11. ledna 2010 s tím, e usnesení FV vycházelo z podkladù vztahující se ke Sportcentru Pivovar Broumov pøedloených v listopadu Dopis obyvatel ul. Hesseliova ze dne 10. listopadu Rezignaci pana Jana Nìmce z funkce pøedsedy a èlena osadního výboru Romitál. Veøejná sluba v Broumovì V kvìtnovém vydání Broumovského zpravodaje z roku 2009 jsme obèany informovali o zavedení institutu veøejné sluby jako nové podmínky pro poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi. Jen pro pøipomenutí - veøejnou slubou (VS) se rozumí dobrovolná pomoc obci v záleitostech, které jsou v zájmu obce, zejména pøi zlepování ivotního prostøedí v obci, udrování èistoty a veøejných prostranství apod. Je vykonávána výhradnì nezamìstnanými práceschopnými obèany, evidovanými na úøadu práce bez nároku na podporu od úøadu práce, kteøí jsou dlouhodobì dopláceni dávkami pomoci v hmotné nouzi. Jak jsme rovnì informovali, pøestoe organizování VS ádný zákon obcím výslovnì neukládá, Mìsto Broumov se rozhodlo pro zavedení a organizování VS od , a to pøednostnì pro nezamìstnané obèany z Broumova. Za výkon VS obèanùm nenáleí mzda od mìsta, jeliko se nejedná o bìný pracovní pomìr, ale pøesto jsou tito obèané na výkonu veøejné sluby hmotnì zainteresováni, a to výí pøíspìvku na ivobytí ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi, vyplácených odborem sociálních vìcí a zdravotnictví. Nyní po více ne pùlroèním provozování v Broumovì ji lze hodnotit, jak je VS nezamìstnanými vyuívána, do jaké míry se osvìdèuje a v neposlední øadì i jak je vnímána veøejností. Na úvod je nutno jetì sdìlit, e zdaleka ne vechny obce se rozhodly od samého poèátku pro zøizování VS a mnohá, dokonce i velká mìsta dodnes veøejnou slubu neprovozují. Mìsto Broumov tak bylo mezi prvními obcemi nejen v rámci Královéhradeckého kraje, ale i v rámci celé Èeské republiky, které veøejnou slubu zavedly a zaèaly ji úspìnì realizovat, navíc ve srovnání s jinými mìsty v pomìrnì nebývalém poètu zamìstnávaných osob. V mìsíci èervenci 2009 se poèet osob vykonávajících veøejnou slubu vyhoupl zhruba na 50, v posledních mìsících roku se tento poèet jetì navýil pøiblinì na 65 osob, pøièem pøedpokládáme, e ani toto navýení jetì není koneèné. Pøístup naí obce k zavedení a provozování VS je velmi kladnì vnímán a hodnocen i samotným Ministerstvem práce a sociálních vìcí a Mìsto Broumov je èasto kladeno za vzor pro jiné obce, které se stavìly laxnì k zavádìní VS. Je jisté, e pøíprava a rozjezd VS v Broumovì se musely potýkat s øadou problémù jak technického, tak organizaèního rázu, co je pochopitelné, uvìdomíme-li si, e se jednalo o úplnì novou záleitost, se kterou dosud nikdo nemìl zkuenost. Samotným provozováním a výkonem VS byly povìøeny Technické sluby mìsta Broumova, které se svého úkolu zhostily velice dobøe, a to nejen zásluhou vstøícného pøístupu vedení jmenované pøíspìvkové organizace mìsta. Lví podíl na úspìném zavedení a provozování VS v Broumovì v roce 2009 je nutno pøiøknout zejména zamìstnanci technických slueb panu Arnotu Obstovi, který díky zkuenostem s nìkolikaletým vedením pracovníkù vykonávajících veøejnì prospìné práce bravurnì zvládl i øízení výe uvedeného poètu pracovníkù vykonávajících VS, vèetnì organizace a kontroly vykonávaných prací a vedení pøísluné evidence odpracovaných hodin. Pøestoe v letoním roce se ji této èinnosti nebude nadále naplno vìnovat, urèitì p. Obstovi patøí velký dík za odvedenou práci pro Mìsto Broumov. A jak vnímají veøejnou slubu dlouhodobì nezamìstnaní? Samozøejmì rozdílnì. Nìkdo vnímá VS jako zbyteènou buzeraci, pro nìkoho je výkon VS pod jeho úroveò. Jeliko je to dobrovolná záleitost, rozhodnì k jejímu výkonu není ádný obèan nucen, a pokud je schopen smíøit se s pomìrnì výrazným sníením sociální dávky na existenèní minimum, pracovat nemusí. Obecnì vak lze øíci, e mezi dlouhodobì nezamìstnanými výraznì pøevládá zájem VS slubu vykonávat a pomìrnì vysoké procento z nich ji vykoná ve vyím rozsahu 30 hodin mìsíènì, jejich odpracování jim naopak mùe sociální dávku, pøíspìvek na ivobytí, podle zákona navýit. Myslím, e není nutné líèit, jak se situace v oblasti zamìstnanosti na Broumovsku vyvíjí a e není vùbec ideální. Ani dalí vývoj prozatím nenasvìdèuje zlepení této situace v dohledné dobì. V pøípadì takovéhoto negativního vývoje je tedy rozhodnì na místì, aby i samotná obec v rámci svých moností napomáhala ke zlepení situace v oblasti zamìstnanosti a k vytváøení podmínek k alespoò èásteènému øeení nepøíznivé sociální situace svých dlouhodobì nezamìstnaných obèanù. Z tohoto pohledu lze postoj Mìsta Broumova k zavedení VS hodnotit jednoznaènì kladnì, protoe takovýto pøístup v øadì jiných obcí urèitì není pravidlem a výkon VS svým obèanùm neumoní. Ano, tuto povinnost jim zákon neukládá! Na druhé stranì nezamìstnaným výkon veøejné (dobrovolnické) sluby zákon ukládá, pokud nechtìjí spadnout na existenèní minimum. Pak je samozøejmì smutné, pokud obèané i pøes zájem nemají kde tuto podmínku splnit a dostanou se tak ne vlastní vinou do jetì vìtí chudoby díky rapidnímu poklesu pøíspìvku na ivobytí. 5 Pokraèování na str. 7

6 6 Jubilanti v lednu 2010 KRONIKA Slavnostní setkání s lednovými jubilanty bylo ji tradiènì v kulturní místnosti domova dùchodcù. Jubilantùm pp. Josefu Hladíkovi, Vladimíru Flegrovi, Dagmar Antoové, Helenì Andìlové, Jaromíru kopovi, Herbertu Letzelovi, Otakaru Køenkovi, Olze Ponikelské, Vìøe Ptáèkové, Anece Slezákové, Jitce Kopøivové a Adelheid Bartoové zpøíjemnily odpoledne nai nejmení gratulanti, dìti z M v Pøíèné, a mladé baletky z umìlecké koly v Broumovì. Do dalích let vem jubilantùm pøejeme pevné zdraví a hodnì pohody. Za SPOZ N. Burdychová - matrikáøka Z èinnosti Klubu seniorù Do naeho Klubu seniorù pøijal pozvání pan Miroslav Otte. Bylo nevlídné poèasí (spousty snìhu, kluzké cesty). Pøesto na jeho vyprávìní ve výstavní síni Staré radnice pøilo 42 posluchaèù. Pan Otte pochází z Èerveného Kostelce a po kratím pùsobení v náchodském muzeu byl celý ivot øeditelem muzea broumovského. O naem mìstì ví snad vechno a setkání s ním je skuteèným záitkem. Tak to bylo i dnes. Tentokrát se vìnoval nejvíce 19. století, kdy se Broumov mìnil ze støedovìkého mìsta v mìsto moderní v souvislostí s industrializací. V té dobì zde pùsobil malíø Franz Bothe. Jeho obrazy nejsou sice podepsané, ale jiný malíø zde nepùsobil a rukopis je prùkazný. A tak jsme na promítnutých obrazech poznávali nae mìsto a okolí. Dnes je ve hodnì jiné, ale pùvodní pùdorys a typické stavby (kláter, kostely, èást hradeb) zùstaly, a proto je Broumov tak krásné mìsto! Vame si toho! Pan Otte nám ukázal první stavby, na jejich místech jsou dnes prùmyslové objekty. U tenkrát bylo v Broumovì mnoho soukeníkù, byly zde sladovny, pivovar atd. Upozornil nás na znièující poáry døevìných staveb natìsnaných uvnitø hradeb a dùleitost mohutných sklepù, které slouily k uchování toho nejcennìjího, co obyvatelé mìli (pøíze, potraviny, peøiny). Zajímavé bylo i zásobování mìsta vodou. V prùbìhu vyprávìní zodpovìdìl i øadu dotazù (opravy památek, úloha památkáøù, stavba bazénu na místì bývalého pivovaru). Pro velký zájem chceme pana Miroslava Otteho pozvat i na dalí vyprávìní. Pøislíbil nám to. Podìkovali jsme panu Ottemu dlouhým potleskem. Vyprávìní nad obrazy starého Broumova bylo u druhou akcí v tomto roce. 12. ledna se uskuteènila pøednáka paní doktorky Heleny Prouzové o nemocech uních, nosních a krèních (ORL). Paní doktorka hovoøila velmi srozumitelnì, vstøícnì. Zodpovìdìla mnoho dotazù. Pøednáka nás nejen zaujala, ale mnohým i pomohla pøi øeení zdravotních problémù. Paní doktorce Prouzové tímto zpùsobem dìkujeme. V tomto ètvrtletí nás èeká jetì 9. bøezna od 14 hodin ve Staré radnici tradièní setkání s paní starostkou JUDr. Libuí Rùèkovou. Pøi této akci se jetì mùete pøihlásit na pøípravu velikonoèních ozdob v Køinicích 22. bøezna. Výbor Klubu seniorù Návtìvní øád Alejky Po nìkolikamìsíèní rekonstrukci bylo v lednu letoního roku schváleno uívání parku Alejka (kolaudace). Rekonstrukce se uskuteènila díky finanèní podpoøe Nadace PRO- MÌNY i financím z rozpoètu mìsta Broumova. Kadý, kdo kdykoliv vysadil keø, stromek nebo zaloil nový trávník, ví, e rostliny potøebují èas, aby zakoøenily, rozrostly se, zmohutnìly. Kadé obnovené zahradì nebo parku trvá nejménì tøi a pìt let, ne je mùeme obdivovat v koneèné podobì. Vìøím, e je nás v Broumovì hodnì, kdo chceme Alejce poskytnout èas pro rozvinutí její krásy. Bohuel doba rekonstrukce i první týdny uívání Alejky ukázaly, e nìkteøí návtìvníci nezohledòují promìnu Alejky a chovají se tak, jak byli zvyklí pøed rekonstrukcí. Tak, jak by se leckdy doma na své zahradì nechovali. Na bøezen pøipravujeme s kolegynìmi z Mìstského úøadu veøejné projednání pravidel, jimi se budeme jako návtìvníci pøi uívání Alejky øídit. Tato pravidla budou nazvána Návtìvním øádem a jeho souèástí budou dále následující základní teze. Pøipomínky k tìmto tezím èi jakékoliv podnìty k uívání Alejky mùete písemnì odevzdávat na podatelnì Mìstského úøadu v Broumovì nebo elektronicky zasílat na mail Samozøejmì budeme rádi, pokud své postøehy pøijdete sdìlit osobnì dne v rámci setkání Klubu seniorù nebo na veøejné projednání dne v uèebnì chemie Gymnázia v Broumovì. Základní teze Návtìvního øádu Alejky: - V Alejce je návtìvník povinen øídit se obecnì závaznou vyhlákou Mìsta Broumova è. 3/2004, o zabezpeèení místních záleitostí veøejného poøádku a dalími obecnì závaznými právními pøedpisy (napø. dodrování noèního klidu). - V Alejce je zakázáno: konzumovat alkoholické nápoje nebo uívat jiné omamné látky. kouøit osobám mladích 18 let. manipulovat se sklenìnými a ostrými pøedmìty, zbranìmi a tøaskavinami, pouívat dopravní prostøedky s výjimkou vozidel údrby a jízdních kol na zpevnìných cestách. Jízdou na kolech nesmí být ohroena ani omezena chùze osob na cestách. jezdit na koleèkových bruslích a skateboardech (vèetnì jejich obdobného uívání). volné pobíhání psù. Osoba vstupující do parku se psem je povinna naloit se psími exkrementy v souladu s pøíslunou vyhlákou mìsta a zajistit, aby psi nevbíhali na plochy osázené okrasnou zelení èi na plochy urèené ke hrám dìtí. pokozovat a zcizovat rostliny. pokozovat, zcizovat nebo pøemisovat vybavení parku. zneèiovat park, chovat se hluènì èi táboøit. uívat plochy k zimním sportùm (napø. sáòkování, lyování, bobování, jízda na snowboardu) mimo louku na svahu pod zahrádkáøskou kolonií nebo zpevnìné cesty vymezené k tomuto úèelu. Libue Rùèková, starostka

7 Pokraèování ze str. 5 A jak hodnotí veøejnou slubu bìní obèané? V tomto má samozøejmì kadý právo na svùj názor a úsudek. Rozhodnì vak pøevaují pozitivní ohlasy bìných obèanù, kteøí ve mìstì potkávají skupinky nezamìstnaných v reflexních vestách, vykonávajících rùzné èinnosti ke zlepování prostøedí a èistoty v naí obci. Jistì nìkdo namítne, e odpracování hodin mìsíènì je málo není to ani jeden celý pracovní týden. Uvìdomme si vak, e Technické sluby mìsta Broumova z hlediska organizování VS mají také urèitou kapacitu a zamìstnat, by etapovì a v mením rozsahu ne bìné zamìstnance, témìø 70 lidí v kadém mìsíci v roce je skuteènì nároèný úkol, a to z hlediska øízení, organizace i kontroly. Navíc je vak nutno mít na zøeteli i nastavení stávající legislativy, týkající se dávek pomoci v hmotné nouzi, která samozøejmì urèitým zpùsobem omezuje èi reguluje podmínky pro výkon VS v návaznosti na výi sociálních dávek. Ta se samozøejmì neustále vyvíjí, a dle zámìrù MPSV do budoucna bude kladen stále vìtí dùraz na motivaci dlouhodobì nezamìstnaných klientù ke snaze získat zamìstnání èi alespoò vykonávat èinnosti ve veøejném zájmu v návaznosti na výplatu a výi sociálních dávek. A takovýto trend by mìl být podporován jak obcemi, tak i veøejností, protoe je rozhodnì stále nutno rozliovat, kdo skuteènì chce pracovat, by pouze v rámci veøejné sluby èi veøejnì prospìných prací, a kdo se práci prokazatelnì vyhýbá. Ing. Milo Andr - vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví Psi v naem mìstì V Broumovì je v souèasné dobì 664 evidovaných psù, za které jejich dritelé platí místní poplatek ve výi od 100 Kè do 600 Kè roènì podle lokality jejich bydlitì. U psù pøevzatých z útulku je poplatek 20 % z této èástky. V Broumovì se od roku 1998 místní poplatek ze psù nezvyoval. I tak ale nìkdy dìlá problém poplatek uhradit nebo si dokonce vùbec psa pøihlásit. Místní poplatek pak musíme vymáhat a vymìøovat podle pomùcek. To je záleitost vdy nepøíjemná a pro dritele psa nákladnìjí. Proto pøipomínáme, co je tøeba udìlat, kdy si poøídíme psa: - pøihlásit do 14 dnù na finanèním odboru mìstského úøadu (po pøihláení pes dostane známku, kterou je tøeba pøipevnit na obojek) - od tøí mìsícù vìku psa platit místní poplatek ze psù - kadý rok nechat psa oèkovat proti vzteklinì - vodit ho na vodítku a zajistit, aby nebìhal volnì a neobtìoval ostatní obèany a psy - odklízet po nìm exkrementy (sáèky jsou v cenì poplatku a je moné si je vyzvednout na podatelnì a finanèním odboru mìstského úøadu a sluebnì mìstské policie. Finanèní odbor MìÚ RAMPOUCHY a to ostatní Technické sluby mìsta Broumova jsou zejména v poslední dobì upozoròovány na rampouchy, snìhové pøevisy na støechách, mrznoucí vodu na chodnících ( vytékající z namrzajících svodù ze støech ), padající omítky. Tímto chceme upozornit nae obèany, e Technické sluby odpovídají za stav chodníkù, jejich èistotu a prùchodnost. Pøi vìtích pøídìlech snìhu a teplotních výkyvech vak není v silách této malé organizace prùbìnì a souèasnì uklízet VECHNY chodníky. Proto byl RM pøedloen plán zimní údrby a ta jej schválila. V nìm jsou m.j. také stanoveny (i noèní) sluby jednotlivých pracovníkù, kteøí mají za úkol zajistit ( podle dùleitosti) prùjezdnost komunikací, køiovatek a prùchodnost chodníkù. Zároveò byly vytypovány a oznaèeny chodníky, které udrovány nebudou- a to jak z dùvodù kapacity TS,nebo proto, e se jedná o chodníky soubìné nebo jen velmi málo uívané. Pokud se týká nemovitostí (domù), pak za bezpeènost obèanù odpovídá VLASTNÍK domu (nebo jeho správce). Ten musí zajistit odstranìní rampouchù, odtok vody z jeho støechy do kanalizace, opravu omítek atd. Pokud tak neèiní, vystavuje se sankcím za pøípadný úraz, pokození cizího majetku (auto, koèárek a pod.), nebo i pokozování a zneèisování majetku mìsta (dlaby chodníku nebo vozovky). U zjitìných pøípadù pokozování majetku mìsta budou Technické sluby zasílat majitelùm pøilehlých nemovitostí výzvy k odstranìní závad, pøípadnì upozoròovat stavební úøad, èi správní odbor MìÚ k øeení situace. Vìøíme, e nai snahu o Vai bezpeènost podpoøíte i svou pøípadnou pomocí. Vlastníci domù jistì uèiní ve pro odstranìní závad a zjednají nápravu. Dìkujeme Vám. Tech. sluby mìsta Broumova, ing. Josef Vlèek, øeditel!!! VÝMÌNA ØIDIÈSKÝCH PRÙKAZÙ!!! Øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich dritelé povinni vymìnit nejpozdìji do 31. prosince Rozhodující pro výmìnu je datum vydání øidièského prùkazu, nikoliv jeho typ! Ministerstvo dopravy vyzývá veøejnost, aby zodpovìdnì pøistoupila k aktuální etapì povinných výmìn (viz 134 zákona è. 361/2000 Sb.). Detailní informace, týkající se ORP Broumov k povinnost výmìny do konce r poèet % ,2% Nyní je nejvhodnìjí doba podat ádost o vydání (výmìnu) øidièského prùkazu na pøísluném obecním úøadu obce s rozíøenou pùsobností. Na konci tohoto roku hrozí kumulace výmìny velké èásti øidièských prùkazù, resp. osob, které budou o výmìnu ádat. Podrobnosti na: nebo Odbor dopravy MìÚ Broumov Mìsto Broumov oznamuje, e Ministerstvo kultury ÈR vyhlásilo dotaèní program Podpora obnovy kulturních památek prostøednictvím ORP. ORP Broumov pro rok 2010 obdrí finanèní podporu ve výi Kè. Tato podpora je urèena vlastníkùm nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny. TERMÍN ODEVZDÁNÍ ÁDOSTÍ: 30. dubna 2010 Blií informace o výe uvedeném dotaèním programu: Helena Bureová, stavební odbor, státní památková péèe, tel , , 7

8 8 broumovský zajímavosti zpravodaj zajímavosti Hasièský záchranný sbor Náchod V prùbìhu roku vzniklo v územním obvodu Hasièského záchranného sboru Náchod (bývalý okres Náchod) 207 poárù s celkovou pøímou kodou ,00 Kè. Pøi tìchto poárech byla 1 osoba usmrcena a zranìno bylo 20 obèanù. Zásahem jednotek poární ochrany a obèanù byly uchránìny hodnoty v èástce ,- Kè. Pøi hasebních pracích dolo ke zranìní 5 hasièù. Podle výe pøímých kod se jednalo o 143 poárù se kodami v jednotlivých pøípadech do Kè, 44 poáry se kodami v rozmezí Kè, 12 poárù se kodami v rozmezí Kè a 3 poáry se kodami vyími ne 1 mil. Kè. Podle rozboru nejèastìjích pøíèin bylo 35 poárù zavinìno nedbalostním jednáním obèanù - podíl 4,50 % na celkové pøímé kodì, 40 poárù vzniklo v dùsledku rùzných technických závad na pouívaných zaøízeních - podíl na kodì 22,21 %, 4 poáry byly zavinìny dìtmi do 15 let - podíl na kodì 3,16 %, 15 poárù bylo zaloeno úmyslnì - podíl na kodì 6,89 %, 3 poáry vznikly v dùsledku mimoøádných pøíèin (úder blesku, dopr. nehoda) - podíl na kodì 0,18 %, 5 poárù vzniklo od topného zaøízení - podíl na kodì 0,36 %, 0 poárù vzniklo v dùsledku samovznícení uhlí a zemìdìlských plodin - podíl na kodì 0,00 % a u 23 poárù je pøíèina neobjasnìná nebo dosud v etøení - podíl na kodì 62,61 %. Nejpoèetnìjí skupinu poárù, které jsou sice beze kod, ale kde musely jednotky poární ochrany zasahovat (zejména z dùvodù ochrany ivotního prostøedí), jsou poáry skládek odpadù, kontejnerù s odpadem, suché trávy na neobdìlávaných pozemcích apod. V roce 2009 bylo tìchto poárù v územním obvodu Náchod celkem 78. Kromì pøípadù poárù je statisticky evidováno dalích 991 událostí, pøi nich dolo k výjezdu poárních jednotek. Jednalo se o 238 dopravních nehod, 45 pøípadù zásahù pøi ivelných událostech (pøevaující vìtrná smr), 38 pøípadù kdy dolo k úniku nebezpeèných látek a 612 pøípadù technických pomocí. V 58 pøípadech dolo k výjezdu jednotek v dùsledku planých poplachù. Na likvidaci následkù jednotlivých událostí se podílely jednotky Hasièského záchranného sboru Náchod v 1075 pøípadech, jednotky sborù dobrovolných hasièù obcí ve 478 pøípadech, jednotky sborù dobrovolných hasièù podnikù v 22 pøípadech a v 12 pøípadech jednotka hasièského záchranného sboru podniku. St. Hurdálek MÁME RÁDI BROUMOVSKO I v letoním roce probíhá dalí, ji 4. roèník programu MÁME RÁDI BROUMOVSKO MÁME RÁDI MÍSTO, KDE IJEME, který poøádá Agentura pro rozvoj Broumovska. Program je zamìøený na prohlubování pozitivního vztahu dìtí a mládee k regionu Broumovska. Do programu se pøihlásilo celkem sedm adatelù se svými projekty. Po kontrole formálních náleitostí bylo pøedáno k hodnocení vech sedm projektù. Podle pravidel programu bylo vybráno pìt nejlepích projektù, které budou podpoøeny v plném rozsahu poadovaného pøíspìvku. Nejvíce bodù získal projekt Návrat ke koøenùm, podaný organizací Ulita a zamìøený na práci s náctiletou mládeí. Na dalích místech se umístily projekty Chalupy a roubenky na Broumovsku, který zpracují dìti z M a Z Suchý dùl a projekt Cesta proti proudu èasu od Z Masarykova. Na 4. a 5. místì se umístila broumovská ZUka s projektem Roztanèená zahrada sbliuje národy a Gymnázium Broumov s projektem, ve kterém dìti zpracují Broumov ve filmu. Vzhledem k tomu, e vechny podané projekty byly zajímavé a kvalitnì zpracované, snaili jsme se najít dodateèné prostøedky na podporu projektù, které se umístily pod èarou a nárok na pøíspìvek tedy nemìly. To se nakonec podaøilo a adatelùm na 6. a 7. místì jsme nabídli 50% a 25% poadovaného pøíspìvku, co adatelé pøijali. Jde o organizace Junák Police nad Metují a jeho projekt Chodníky Broumovských stìn a Rodièe olivìtínským dìtem a jejich projekt Pomáháme pøírodì Tìíme se na spolupráci se vemi úèastníky naeho projektu a na výsledky, které spolupráce dospìlých a dìtí v tomto regionu pøinese. Prùbìné informace vdy najdete na Struèný popis projektù Broumov ve filmu - Gymnázium Broumov Zámìrem tohoto projektu je pøipravit brouru na téma Broumov ve filmu, kde by se ètenáø dozvìdìl o filmových a televizních aktivitách, které v Broumovì ve 20. století probìhly. Ve druhé fázi pak formou klubu bude pøipravena projekce vybraných filmù. Broura by sestávala z fotografií, zápisù pamìtníkù a aktérù filmù. Mení èást bude vìnována filmové kritice. Projekt pobìí v rámci semináøe z èeského jazyka a literatury ve tøídì septimì ve kolním roce 2009/ Chalupy a roubenky na Broumovsku - Z a M Suchý Dùl V tomto projektu budou áci seznámeni s pøírodou CHKO Broumovsko. Zamìøení projektových dnù bude orientováno na poznání kulturních tradic naeho kraje, staré stavby chalup, roubenky - jejich význam a ivot v nich. áci seznámí s léèivými bylinami, které v oblasti Broumovska nejsou bìné. Pøipraví se besedy s rodáky a starousedlíky v roubeném Suchém Dole a Hlavòovì. Kresby ákù 5. roèníku poslouí jako pøedloha pro titìnou verzi dìtských omalovánek. Pomáháme pøírodì - Rodièe olivìtínským dìtem, o.s. Tento projekt bude zprostøedkovávat dìtem seznámení s pøírodou bezprostøedního i vzdálenìjího okolí svého bydlitì a své koly. Projekt má nìkolik etap, jejich postupným naplòováním budou dìti získávat intenzivní záitky, které se váí k okolní pøírodì. Vyvrcholením projektu bude vyèitìní èásti Svinského potoka. Prostøednictvím spoleèné práce a úsilí budou mít dìti monost zaít pocit, e mohou, i kdy malým dílem, pøispìt ke zlepení pøírodních podmínek. Návrat ke koøenùm - DDM Ulita Broumov Cílem tohoto projektu je nauèit mladistvé mít vztah k místu, kde ijí. Projekt volnì navazuje na ji úspìnì ukonèený projekt Nae zahrada a snaí se pøedejít dalím projevùm vandalismu, s kterými se v tìchto místech setkáváme. Budou uspoøádány øezbáøské workshopy pro dìti ve vìku 12 a 16 let. Zde dìti budou vyrábìt funkèní sedátka, lavièky a dalí objekty, kterými se budou podílet na výzdobì a oivení Naí zahrady. Pøíprava bude probíhat v krouku sochaøství, který ji zaèal, dalí workshopy se plánují na jarní mìsíce. Vyvrcholením bude slavnostní usazení objektù do Naí zahrady.op MeÚ daroval pro tyto úèely lipové palky ze stromu, který spadl v Naí zahradì v záøí 09 a tímto se tam symbolicky vrátí. Chodníky Broumovských stìn - Junák Police nad Metují Tento projekt povede dìti k praktické èinnosti a k odpovìdnosti za stav pøírodního prostøedí v jejich okolí. Dìti

9 ze skautských organizací v Polici a v Broumovì spoleènì uspoøádají nìkolik výletù, které zamìøí na vyèitìní a úpravu turistických cest v Broumovských stìnách - tzn. odklizení polomù, proøezání náletových stromkù a vyèitìní cest a jejich okolí od odpadkù. Vzájemná spolupráce pomùe vzájemnému poznávání dìtí z tìchto sousedních skautských støedisek. Spoleèná pracovní èinnost bude doprovázena hrou a dalím zábavným programem. Cesta proti proudu èasu - Z Masarykova Broumov Tento projekt je pøipraven k pøíleitosti oslava 80. let od otevøení Z Masarykova. Dìti zmapují historii èeského kolství na Broumovsku, historický vývoj této koly v kontextu s kulturním a sociálním vývojem v pohranièí po skonèení II. svìtové války. Navtíví Okresní archiv v Náchodì a seznámí se s jeho významem. Z tìchto aktivit a na nì navazujících dìtských prací se pøipraví kalendáø zachycující vývoj kolství na Broumovsku. Bude nabízen pøi oslavách 80. Let Z Masarykova, v IC a Mìstské knihovnì. Roztanèená zahrada sbliuje národy - ZU Broumov Jedná se o spoleèný projekt a spolupráci broumovských a polských kolních zaøízení. Zámìrem projektu je vytvoøit taneèní pøehlídky, akademie, kde se budou dìti prezentovat veøejnosti. Program by mìl být nacvièován pod choreografickým, scénografickým a dramaturgickým vedením uèitelù ZU ve spolupráci s vedoucími jednotlivých taneèních uskupení. Nacvièení jedné a dvou spoleèných choreografií zamìøených na broumovskou historii povìsti. Taneèní pøehlídky se podle vhodnosti budou uskuteèòovat buï v kláterní zahradì samé, nebo na Kostelním námìstí èi v Rù- ovém dvoøe. Agentura pro rozvoj Broumovska kolení je ance!! A není to jen fráze nebo název výzvy operaèního programu. Dlouhodobé pravidelné vzdìlávání skuteènì pøináí ance jednotlivcùm a podnikùm ke zvýení jejich rùstu a konkurenceschopnosti. Ale mìl bych asi jít od zaèátku. S organizací vzdìlávání naich zamìstnancù, financovaným jak z vlastních zdrojù, tak i z dotaèních programù, má VEBA a. s. dlouhodobé zkuenosti. A protoe chceme dále v tìchto aktivitách pokraèovat, netrpìlivì jsme èekali na výzvy dalích dotaèních programù. Ihned po zveøejnìní výzvy jsme v dubnu loòského roku oficiálnì podali ádost o podporu projektu pod názvem Dalí vzdìlávání zamìstnancù spoleènosti VEBA a. s. pro zvýení jejich adaptability a konkurenceschopnosti prostøednictvím operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost, výzvy kolení je ance. ádost prola úspìnì hodnocením a na konci èervence roku 2009 jsme pøijali zprávu o schválení námi podaného projektu k realizaci. Hlavním cílem projektu je vytvoøení systému prùbìného prokolování zamìstnancù v odborných a jazykových dovednostech s cílem dosaení zvýené produktivity práce, zabezpeèení výchovy a odborného rùst zamìstnancù a dosaení celkovì vysoké úrovnì mezilidských vztahù na pracovitích. Jednotlivé klíèové aktivity jsou stanoveny pomocí provedené analýzy vzdìlávacích potøeb, na jejím základì byl vypracován dlouhodobý vzdìlávací plán spoleènosti. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou vybraní zamìstnanci spoleènosti v celkovém poètu cca 80 osob, z nich se nìkteøí úèastní vícera klíèových aktivit. Pro potøeby tohoto projektu jsou rozdìleni do následujících skupin dle zamìøení a specifických cílù jednotlivých vzdìlávacích aktivit. Jazykového vzdìlávání se úèastní cca 60 pracovníkù firmy na rùzných pracovních pozicích, u kterých je jazyková gramotnost nezbytnou souèástí jejich pracovních povinností souvisejících s exportem 90% produkce firmy. kolení mistrù se úèastní cca 30 pracovníkù spoleènosti, jejich pracovní náplní je øízení provozu textilní výroby a vedení pøímých podøízených (mistøi, vedoucí výroby, vedoucí oddìlení, vedoucí dílen). kolení je rozdìleno do dvou oblastí a to mìkkých (manaerských dovedností) a tvrdých dovednosti (øízení výrobních procesù a metody prùmyslového inenýrství). Cílem je prokolení cílové skupiny v oblasti pøímého øízení provozu firmy, které povede k efektivnímu vyuívání strojních kapacit, lidských a dalích zdrojù svìøeného výrobního úseku. Od prokolených pracovníkù se oèekává, e budou aktivnì a samostatnì pøedkládat návrhy organizaèních opatøení k zefektivnìní výroby, zvyování kvality a nákladù, zajiovat dodrování technické a technologické káznì provozu apod. Hlavním úkolem interních lektorù, které kolíme v dalí klíèové aktivitì, je zajiování kolení zamìstnancù spoleènosti i po skonèení èerpání podpory ESF. Jedná se o interní kolení, jeho potøeba vyvstala pøedevím z neexistence textilního odborného uèòovského a støedního kolství a nutnosti výchovy a vzdìlávání odborných (kvalifikovaných) pracovníkù vlastními silami. Vykolenými interními lektory bude rovnì zajiováno pokraèování specifického odborného vzdìlávání zamìstnancù, zapoèaté projektem GS Profese, který spoleènost VEBA a. s. realizovala v letech z prostøedkù ESF a státního rozpoètu ÈR, a to v rámci GG EDUCA. Realizace tohoto programu byla zapoèata v únoru tohoto roku. Dalí velmi dùleitou skupinou kolených jsou vybraní prodejci a administrátoøi prodeje, jejich hlavní náplní je vyhledávání nových zákazníkù, péèe o stávající zákazníky a zajiování kompletní obchodní agendy. Významnou probíhající aktivitou je rovnì kolení vybraných manaerù z metod prùmyslového inenýrství. Tito vykolení pracovníci budou ve spoleènosti VEBA a. s. realizovat metody prùmyslového inenýrství ve spolupráci s liniovými manaery a ostatními vedoucími pracovníky a specialisty. V prùbìhu zavádìní metod prùmyslového in- enýrství oèekáváme zvýení efektivnosti procesù a celkové pracovní výkonnosti, aktivaci pracovních kolektivù a rozvoj zlepovatelské èinnosti zamìstnancù. Významným pøínosem pro realizaci tohoto projektu je finanèní pøíspìvek ze strukturálních fondù ESF a státního rozpoètu ÈR v celkové výi cca 7 mil. Kè. Vìtina vzdìlávacích aktivit ji byla úspìnì zahájena a budou dále pokraèovat podle stanoveného harmonogramu a do èervence roku Zdenìk Kousal, manaer projektu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOÈTEM ÈR Podìkování Chtìla bych touto cestou podìkovat zamìstnanci TS panu Gejdoovi za vzornou údrbu kláterních schodù. B. preòarová 9

10 10 na cestách broumovský zpravodaj na cestách Batu Caves hinduistická svatynì v Malajsii Malajsie je náboensky velmi rozmanitým státem. Pøes 50% obyvatel jsou muslimové, zbytek tvoøí buddhisté, hinduisté, køesané a konfuciáni. Centrem hinduistické meniny jsou jeskynní chrámy Batu Caves, které najdeme nedaleko hlavního mìsta Kuala Lumpuru. Vzhledem k tomu, e moderní Kuala Lumpur je velkým labyrintem mrakodrapù, obchodních center, dálnic a prùmyslových pøedmìstí, doporuèuji dojet na místo taxíkem. Cesta z hlavního nádraí ke svatyni vás vyjde na pouhých 15 rigitù / 1 rigit se pohybuje mezi 5-6 korunami/. vchod do náboenského areálu je zdoben sochami z hinduistické mytologie Vzhùru po 272 schodech Svatynì byla vybudována v jeskynním komplexu v roce Dostaneme se k ní po 272 pøíkrých schodech. Nároèného výstupu se dennì úèastní stovky poutníkù nejrùznìjího vìku. V jeskyních je celá øada oltáøù, kaplièek, ale i prodejen suvenýrù èi vudypøítomné opice. Na pøelomu ledna a února se zde kadý rok konají velké náboenské slavnosti Taipusam, kterých se úèastní a milion poutníkù, kteøí se èasto vyrovnávají s uctívaným bohem sebeobìtováním, kdy se bièují nebo si propichují tváøe a jazyk háèky èi tyèemi. Místní malíøi vám za nìkolik minut vyrobí z heny opravdu umìlecké dílo Vesnièka v sousedství V tìsném sousedství mùete navtívit indickou vesnièku. Je moné si zde prohlédnout hady ijící na Malajském poloostrovì, obdivovat ladné pohyby indických taneèníkù, nechat si ozdobit ruce henou, ochutnat výbornou indickou kuchyni nebo si jen tak posedìt pod palmami a vychutnávat atmosféru hypnotické hudby, vonných tyèinek a modlitebních písní, atmosféru tolik odlinou od nedalekého moderního Kuala Lumpur. 43 metrù vysoká socha boha Murugana Svatyni nelze pøehlédnout Podívejte se doleva, prohodil ná taxikáø Choo a pak se jen usmíval nad naím ohromením. Vstup do svatynì skuteènì nelze pøehlédnout. Batu Caves Temple - hlídá ho 43 metrù vysoká socha Murugana. Byla k chrámu pøistavìna teprve v roce 2006, spotøebováno na ni bylo 250 tun oceli a 300 litrù zlaté barvy. Murugan nebo také Murukan je populární hindské bostvo uctívané zejména Tamily v jiní Indii, na Srí Lance a v Malajsii. Podle jedné z legend obdrel od Sakti, milenky boha ivy, otìp, aby jím porazil Asury, démonické síly. Otìp je jakýmsi nástrojem k obnovení kosmické harmonie a hraje velkou roli pøi náboenských rituálech. Malajsie je zemì, která má turistùm co nabídnout. Moderní architektura, mrakodrapy vedle dungle, pláe s bìlostným pískem, meity, hinduistické chrámy, nádherná pøíroda. K tomu vynikající infrastruktura a nií cenová hladina ne u nás. Nikdy nebyla Malajsie pro nás tak blízko. Zpáteèní letenku do Kuala Lumpur poøídíte i pod 15 tisíc korun. Víza pro turistické cesty ádné vízum do Malajsie nepotøebujete. Pouze platný pas a na hranicích musíte vyplnit imigraèní kartu. Trochu nás zaskoèilo mìøení teploty na letiti. Pokud máte 38 a více, tak vás do zemì prostì nepustí. Mìna 1 MYR- malajský rigit, kurz se pohyboval ve smìnárnách v rozpìtí 1 MYR = 5-6 Kè Doprava pronajmout si skútr èi automobil není ádná problém, pùjèovny na kadém rohu. Jedinou pøekákou pro vás mùe být to, e se jezdí vlevo. Cena jízdného nií ne v ÈR, v Malajsii je vyí úroveò zejména autobusové dopravy ne v ÈR. Pø. bus Kuala Lumpur-Melaka / 150 km/ stojí 12 rigitù, vlak Johor Bahru-Kuala Lumpur / 380 km za pouhých 33 rigitù, jedná se o expresní rychlík/ Internet ádný problém, internetových kaváren také dostatek Jídlo ceny jídla na ulici 2-5 rigitù, v jídelnách 5-10 rigitù, jídlo v restauracích nìkolikanásobnì draí Milan Kulhánek

11 Osobnosti v názvech broumovských ulic V hodinách volitelného pøedmìtu spoleèenskovìdní semináø jsme si dali za cíl vytvoøit seznam broumovských ulic pojmenovaných po významných osobnostech, vyhledat o nich informace a veøejnì je prezentovat. Dnes jsme si pro vás pøipravili rozhovor s panem Tomá- em Garrigue Masarykem. Dobrý den, pane Masaryku, kde jste se narodil? Dobrý den, narodil jsem se v Hodonínì 7. bøezna Kde jste vyrùstal a co jste studoval? Vyrùstal jsem na rùzných místech jiní Moravy. Vystudoval jsem Gymnázium v Brnì a ve Vídni. Pøiel jsem do Prahy A co vae rodina? Mìl jsem 4 dìti. Syn Jan se stal èeskoslovenským ministrem zahranièních vìcí, moje ena Charlotta Garrigue byla Amerièanka. Pøíjmení Garrigue jsem pøijal na její poèest a zdùraznìní rovnosti muù a en do svého jména. Roku 1918 jste se stal prvním èeskoslovenským prezidentem, co jste dìlal pøed tím? Ve Vídni jsem zaèal jako docent dráhu vysokokolského uèitele, ale ji roku 1882 jsem pøeel do Prahy jako profesor filozofie a sociologie. Po vypuknutí první svìtové války jsem odeel do exilu, abych zde zahájil zahranièní odboj za osamostatnìní èeského národa z rakousko- -uherské nadvlády. Pobýval jsem hlavnì ve Francii, v Rusku jsem dal podnìt ke vzniku zahranièních jednotek èeskoslovenských legií. V USA potom dolo k dohodì o vybudování spoleèného státu Èechù a Slovákù, který vznikl 28. øíjna Jak dlouho jste byl prezidentem? Bylo to 17 let a do roku 1935, kdy jsem ze zdravotních dùvodù abdikoval. Uchýlil jsem se do svého oblíbeného sídla na zámku v Lánech. Kolika let jste se doil? Doil jsem se 87 let. Zemøel jsem 14. záøí REALITYROJKOVIC.CZ REALITYBROUMOVSKO.CZ AUTOKOLA Fiedler, s. r. o. zahajuje kurzy skupin øidièského oprávnìní A1, A, B, C, T, E, D Zahájení kurzù: BROUMOV POLICE NAD METUJÍ alounova listopadu od 15 hod od 15 hod. informace na tel. èíslech , Informace Mìstské policie Jak na Nový, tak po celý... Tímto heslem se snad nebude øídit ena, která se pøed 07 hodinou ranní dne rozhodla k nákupu v prodejnì Potraviny afáø v Broumovì. Pøekákou jí nebyly ani uzamèené prosklené vchodové dveøe prodejny, u kterých rozbila jednu z výplní. Døíve ne si prodejnu tímto zpùsobem zpøístupnila, byla zadrena hlídkou mìstské policie a pøedána na OOPèR v Broumovì. K rychlému a hlavnì úspìnému zákroku pomohlo oznámení broumovského obèana, kterému nebylo poèínání eny lhostejné. Dìkujeme! Pro Vás, kteøí neznáte tel. èíslo pøípadného oznámení: , Alejka a její promìny Dne byl vydán kolaudaèní souhlas k uívání parku Alejka pro veøejnost. Nìkteré úpravy budou dokonèeny v jarních mìsících, jakmile to poèasí dovolí. Vìøíme, e park bude slouit veøejnosti k úèelùm, pro které byla jeho promìna uskuteènìna. Bohuel ji nyní mají nìkteøí z návtìvníkù o jeho vyuití zcela rozdílné pøedstav. Z tohoto dùvodu bude vyhotoven návtìvní øád, který jasnì stanoví pravidla uívání parku (str. 6 BZ). Zprávièky z útulku V dobì uzávìrky bylo v útulku na ÈOV v Broumovì umístìno 11 psích nalezencù. Chtìli bychom jetì jednou podìkovat vem, kterých se to týká, za pøízeò a omluvit se napø. kolektivu zamìstnancù Hotelu Veba, e jsme je neuvedli v minulém èísle Broumovského zpravodaje. V prùbìhu loòského roku bylo v útulku na ÈOV v Broumovì umístìno 84 psù. za MP str. rytr Jan Aktuality z práce MP na:

12 12 broumovský zpravodaj kolství kolství kolství Gastronomické okénko hronovské hotelové koly Povìsti naeho kraje a gastronomie V nedávné dobì byly do poltiny pøeloeny povìsti vztahující se k hoøe Osta, je se vypíná nad Policí nad Metují do výky 700 m. n. m. a svým typickým tvarem tvoøí pùsobivý symbol krajiny Broumovska. Tuto horu pojmenovali prý lovci na poèest svého patrona sv. Eustacha èi Ostacha. Jako pøedloha poslouily nìkteré pøíbìhy z pera Antonína Krtièky-Polického a útlá publikace dotovaná ze zdrojù Evropské unie svìdèí o snaze prohloubit vzájemné kulturní kontakty mezi obìma národy. Pøíkladem takovéto spolupráce je osobnost pøekladatelky, která ze skromnosti nechtìla být jmenována. ije a pracuje v Polici nad Metují a poskytla nám svùj jedineèný recept na typické polské národní jídlo - bigos. Polský bigos 400 g kysaného zelí, 400 g pokrájeného syrového zelí, 200 g zeleniny (mrkev, celer, pórek), 200 g vepøového masa bez kosti (mono obohatit i jinými druhy masa - hovìzím, drùbeím, divoèinou, apod., mùe být i pøedem vaøené), 150 g unky nebo jiné uzeniny, 100 g uzeného bùèku, 50 g slaniny, 150 g cibule (lze i více), 50 g rajèat (koncentrát), 20 g hladké mouky, hrst suených hub nebo èerstvé ampiony, sùl, pepø, cukr, lze pøidat také povidla, vestky, kvarky, strouhaný perník, pro pikantní úpravu té feferonky èi pálivé papriky (kozí rohy), kysaná smetana. Drobnì pokrájené kysané zelí zalijeme trochou horké vody a vaøíme domìkka. Toté uèiníme se syrovým zelím, vaøíme ale zvlá. Ke kysanému zelí pøidáme pokrájené houby a povaøenou zeleninu. Vepøové maso opláchneme, vymaèkáme vodu, osolíme a opeèeme na rozehøátém tuku. Pøidáme bùèek a pak obojí pøimícháme ke kysanému zelí. Slaninu pokrájíme na kostky, lehce osmahneme a vloíme k pøedchozí smìsi. Ze zbylého tuku zhotovíme cibulovou jíku a bigos zahustíme. Pøidáme poduené syrové zelí, pokrájený salám a rajèata. Ochutíme solí, pepøem a cukrem. Pokrm mùeme vylepit pøidáním èerveného nebo bílého vína èi vodky. Hotové jídlo zjemníme hustou kysanou smetanou. Konzumujeme s peèivem. Podle autorky je bigos nejchutnìjí tøetí den, kdy se správnì rozleí. Doporuèuje jej té zavaøit do sklenic pro dalí pohotové pouití. Smacznego! Dobrou chu pøejí vem ètenáøùm studenti a áci Støední koly hotelnictví a podnikání SÈMSD, Hronov, s. r. o. Aktuální informace o dìní v naí kole najdete na ZPRÁVIÈKY Z NAÍ KOLIÈKY M Pøíèná Broumov Opìt se první pololetí kolního roku 2009/2010 pøekulilo do 2. pololetí a my se ohlííme. V záøí nai pøedkoláci zaèali navtìvovat plavecký kurz v Náchodì. ikovní plaváèci byli po 10 lekcích odmìnìni Mokrým vysvìdèením. V rámci projektu èesko-polské spolupráce Máme s krtkem dohodu, chránit nai pøírodu jsme 22. záøí absolvovali výlet do polského Jugowa. Lesnictví Jugow pro nás mìlo nachystán bohatý program: malou pøednáku o Sovích horách, nauènou stezku v lesní kolce s tématickou hrou Uklízení svìta, zazpívali jsme si navzájem èeské a polské dìtské písnì o lese a nakonec nás èekalo zaslouené pohotìní. Ve velice zajímavé, zábavné a pouèné jsme s dìtmi navtívili mìstské divadlo, kde jsme zhlédli krásnou pohádku Zázraèný pramínek. I v øíjnu k nám do M pøijelo divadlo se známou pohádkou Kubula a Kuba Kubikula a na konci mìsíce jsme si opìt vyli do mìstského divadla na pohádku Honza a èert. Na pohádky se vdy velmi tìíme V øíjnu 7. a 8. jsme se ji tradiènì vystøídali na návtìvì u zvíøátek v oboøe v Martínkovicích. Nakrmili jsme je, nìkterá si dìti mohly i pohladit. Hezký výlet jsme zakonèili procházkou v lese. Po tøech letech se nám koneènì vydaøila podzimní plánovaná akce DRAKIÁDA. Neprelo, svítilo slunce a foukal mírný vítr. To byl ten pravý èas odpoledne vichni rodièe donesli svým ratolestem draky a dráèky a za kolní zahradou se je pokoueli vìtinou úspìnì nauèit létat. Nikomu se nechtìlo domù. Rozlouèili jsme se diplomem a sladkostí a budeme se tìit na dalí roèník drakiády Na konci øíjna pøed duièkami poøádáme v M DÝÒOVÁ- NÍ. I tentokrát jsme si kolku vyzdobili vlastnoruènì vypìstovanými a vyrobenými halloveenskými dýnìmi. V rámci projektu èesko-polské spolupráce Máme s krtkem dohodu chránit nai pøírodu se konala od do výstava výtvarných prací dìtí ze stejnojmenné mezinárodní soutìe v rámci tohoto projektu na broumovské staré radnici. Odborná porota vybrala ze 150 prací ty nejhezèí, nejzajímavìjí a nejnápaditìjí a jednotlivci nebo kolektivy pøevzali za tvùrèí pøístup diplomy a hezké odmìny od sponzorù. Návtìvníci se mìli na co dívat... Kadý mìsíc chodí nìkolik dìtí ze Sluníèkové tøídy s paní uèitelkou Stillerovou do peèovatelského domu. S krátkým programem øíkadel a písní vdy potìí vechny pozvané jubilanty a pøítomné seniory, kteøí zde slaví svá ivotní výroèí.

13 Na adventním tvoøení dìtí a rodièù jsme si pøipomnìli vánoèní zvyky a tradice. Vichni zapojili svoji fantazii a ikovné ruce pøi vyrábìní vánoèních svícnù a ozdob jsme se doèkali s obavami oèekávaného èerta s Mikuláem. Nejene èert nikoho neodnesl, ale jetì dìti on i Mikulá odmìnili sladkostmi. Dìti jim na oplátku zazpívaly a zatanèily a slíbily, e budou po celý pøítí rok hodné. Na pøedvánoèní (èertovskou) besídku se dìti pilnì pøipravovaly. Chystaly kostýmy andílkù a èertíkù, zdobily tøídy, nacvièovaly písnièky, taneèky a vánoèní koledy. Rodièe byli tímto dárkem od dìtí potìeni, a to jetì nebylo vechno. Na hostinì s cukrovím mohli vichni pøítomní ochutnávat a porovnávat vánoèní cukroví, které pekly a zdobily dìti v M s paní uèitelkou, i cukroví, které stihly nìkteré maminky upéct a pøinést na nai hostinu. Ve dopadlo na jednièku. Vánoce v M - to je posezení u vánoèního stromeèku, ochutnávání cukroví a zpívání vánoèních koled. Pak zazvoní zvoneèek a vánoèní nadílka mùe zaèít. Nejhezèí na Vánocích v M je pohled na rozzáøené oèi dìtí nad vánoèními dárky, na tu radost, kdy si mohou dárky rozbalit a hrát si s nimi spolu s kamarády. V lednu nám napadl sníh, a tak mohly zaèít zimní radovánky. Stavìní snìhulákù, hradeb a rùzných staveb ze snìhu, koulovaná, tvoøení cestièek a vechny hry, které správná zima umoòuje. vyvrcholily zimní hrátky Zimní olympiádou. Paní uèitelky pøipravily pro dìti opravdové závody na bobech, závody v klouzání, prolézání snìhovým tunelem a jiné sportovní atrakce. Klání byla zakonèena vyhodnocením vech úèastníkù a udìlením medailí za sportovní výkony. 13 Úspìchy studentù gymnázia v okresních olympiádách V Okresním kole Matematické olympiády (kat. Z9 ) obsadila Tereza váblová z kvinty výborné 5. místo. V Okresním kole konverzaèní soutìe v nìmeckém jazyce vybojoval Josef Dittrich z 3. A dokonce výborné 2. místo. Tereza váblová na vynikajícím 2. místì vybojovala v okresním kole Chemické olympiády v konkurenci 17 úèastníkù vynikající 2. místo Tereza váblová z kvarty. Blahopøejeme a dìkujeme za výbornou reprezentaci naeho gymnázia. -mk Masarykova základní kola Jak dobrze mieæ s¹siada - Pøijïte pobejt Masarykova základní kola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod - ÈR Gmina Miejska Nowa Ruda a Szko³a podstawowa Im.Janusza Korczaka, Nowa Ruda - PL V lednu 2010 získala Masarykova základní kola v Broumovì z Euroregionu Glacensis finanèní prostøedky na realizaci spoleèného èesko polského projektu se kolou v Nové Rudì v Polsku. Celkové náklady projektu pro Masarykovu Z èiní ,08 EUR, dotace z Fondu mikroprojektù pro Masarykovu Z èiní ,21 EUR. Polská strana mìsto Nowa Ruda - získala pro realizaci svých aktivit z Fondu Mikroprojektù ,87 EUR. V rámci projektù se uskuteèní 9 setkání polských a èeských ákù a pedagogù, na nich budeme poznávat tradice obou státù a spoleènì vytvoøíme dvojjazyèné materiály pro výuku v Polsku a Èeské republice. Leden, to nejsou jen radovánky, ale také povinnosti, které se týkají pøedkolákù. Zápis do Z. Pøedkolní dìti chodí na návtìvu do 1. tøídy, kde se mohou poprvé seznámit s prostøedím koly. Potkají zde své o rok starí kamarády, jsou vtaeni do opravdového vyuèování. Pøi samotném zápisu pak u nejdou dìti do neznáma, jsou pøipravené. Zápisu vak také pøedchází osobní konzultace uèitelek s rodièi, aby i rodièe mìly vekeré dostupné informace. Uèitelky se snaí podrobnì informovat rodièe i formou nástìnek, kam umísují odborné èlánky, odpovìdi na dotazy rodièù pøed- kolních dìtí apod. Pololetí je za námi a my ji v mylenkách organizujeme dalí akce. Na tento rok máme zpracován dalí, v poøadí ji 4. projekt v rámci èesko-polské spolupráce, financovaný z prostøedkù EU a nazvaný: Kouzelnými vrátky pùjdem do pohádky. Ale to u je téma na pøítì. Jana Hrubá, zástupkynì øeditelky M Broumov, Pøíèná V lednu 2010 získala Masarykova základní kola dotaci ve výi 16 tisíc EUR na aktivity v rámci operaèního programu Èeská republika Polsko, prioritní osa Podpora spolupráce místních spoleèenství, oblast podpory Fond mikroprojektù v Euroregionu Glacensis. Spoleènì s partnerskou kolou v Nové Rudì budou po celý rok probíhat setkání ákù a pedagogù vedoucí k rozvoji pøíhranièní spolupráce. Zahájení celého projektu se uskuteènilo 15. února 2010 v Nové Rudì za pøítomnosti starosty mìsta Nová Ruda pana Tomáe Kiliòského a starostky mìsta Broumova paní Libue Rùèkové. Øeditelka polské koly paní Urula Kamiòczak-Podgórna pøednesla vem zúèastnìným hlavní cíle projektu, význam pro rozvoj èesko - polských vztahù a seznámila veøejnost s výstupy z projektu. Pedagogové Masarykovy základní koly pøijeli do Nové Rudy s tradièními èeskými masopustními zvyky - prùvod masek zazpíval, zatancoval a pøedal obìma starostùm dary. V pøátelském duchu probìhly workshopy pedagogù, pøi nich se seznámili s tradicemi polskými a historií tìchto lidových slavností. V mìsíci bøeznu se pak v Broumovì v rámci projektu uskuteèní setkání polských a èeských ákù základních kol. Celkem 200 ákù si vyzkouí svoje znalosti a vìdomosti v soutìích o zemích EU, v jazykové oblasti a v oblasti pøírodních vìd, sportu a matematiky. Projekt je spolufinancován z prostøedkù ERDF prostøednictvím Euroregionu Glacensis Mgr.Vlasta rottová, øeditelka Masarykova Z

14 14 Poznávací a vzdìlávací zájezd do Berlína a Sachsenhausenu Zájezd byl souèástí dlouhodobého projektu Holokaust a byl zamìøen na období II.svìtové války a roli Berlína v tomto historickém období i v obdobích, která následovala. Dalím cílem tohoto zájezdu bylo seznámení úèastníkù s nejdùleitìjími historickými a kulturními památkami hlavního mìsta Spolkové republiky Nìmecko a zároveò se souèasnou tváøí Berlína. dánském baletu 28. listopadu 1836) Balet s názvem La Sylphide/ Napoli pochází z dílny legendárního dánského choreografa Augusta Bournovilla. Pøíbìh víly Sylfidy i inspirace neapolskou lidovou tvorbou si dozajisté podmanily nejen dìtského, ale i dospìlého diváka. Tento krásný umìlecký zá- itek zároveò poslouil pro nae áky jako souèást vyuèovacího procesu. Základy historie baletu jsou v uèebním plánu taneèního oddìlení naí ZU. Polské pøátele jsme nejprve provedli Prahou, jejími památkami a skvosty. Krásnou teèkou za zájezdem bylo právì ono baletní pøedstavení. Bìhem dvou dní jsme vidìli vybrané lokality a objekty, seznámili jsme se i s jejich historií. Ji bìhem cesty do Nìmecka nás prùvodkynì seznámila s historií a zemìpisnými informacemi. Hned po vjezdu do Berlína jsme z autobusu spatøili hlavní dominanty mìsta. Bìhem procházky jsme navtívili Alexanderplatz, televizní vì, hodiny ukazující svìtový èas, Neptunovu fontánu, berlínskou radnici, pomník Marxe a Engelse, Oceánskou pasá, Pergamonmuseum, Operu, Akademické námìstí, Berlínský Dóm s hrobkou Hohenzollernù. Proli jsme tøídou Unter den Linden a k Braniborské bránì, vidìli jsme Památník obìtem válek, navtívili jsme Reichstag, kde jsme ze støechy mìli celý Berlín jako na dlani. Den jsme zakonèili prohlídkou moderních nákupních center. Druhý den jsme zaèali prohlídkou koncentraèního tábora Sachsenhausen, ve kterém si áci pøipomnìli hrùzy II.svìtové války. Poté nae cesta vedla zpìt do západní èásti Berlína, kde jsme navtívili nejivìjí bulvár mìsta Kurfürstendamm, zámek Charlottenburg, symbolické ruiny kostela Gedächtniskirche, které jsou v blízkosti známé vlakové stanice Zoo. Zastavili jsme se na Check Point Charlie, døívìjím pøechodu mezi západním a východním Berlínem, vidìli jsme té East Side Gallery. Odpoledne jsme se vydali na cestu domù. Z reakcí dìtí vyplynulo, e se jim zájezd líbil a e se dozvìdìly spoustu nových a zajímavých informací. Spolu s nimi se tìíme na dalí podobný zájezd. Projekt byl podpoøen z dotaèního program MMT na podporu vzdìlávání sociálnì znevýhodnìných dìtí, ákù a studentù. Dìkujeme za spolupráci sdruení Zaèít spolu. Mgr. Jindøika Vaáková, Mgr. Renata Michlová, Mgr. Iveta Nìmcová a Mgr. Jitka Kleprlíková Umìlecký zájezd ZU Broumov a akce taneèního oddìlení Dne 31. ledna probìhl v rámci èesko polské spolupráce spoleèný zájezd na baletní pøedstavení do Národního divadla v Praze. Toto baletní pøedstavení je nejslavnìjí odkaz romantického baletu ( poprvé uveden v Královském O vysoké úrovni naeho taneèního oddìlení se mìla broumovská veøejnost monost pøesvìdèit na vlastní oèi na plese Mìsta Broumova v sobotu Jako sólistky vystoupily Bára Hovorková a Jana Kejzlarová a dalí dìvèata ze souboru klasického tance. Zcela zaplnìný sál Støelnice byl pøekvapen nádhernými výkony. Dìvèata vystupovala i na Farním plese v obci Martínkovice v sobotu V letoním roce nás èekají samozøejmì rùzné soutìe, napø. Hradecká odette, celostátní pøehlídka scénických skupin v Kutné Hoøe a dalí akce, jako napø. úèinkování v Domovì dùchodcù, ale i v Nové Rudì. O výsledcích budu ráda broumovskou veøejnost informovat. Helena Ogrièenková Likvidace Základní umìlecké koly v Broumovì? Váení obèané, tímto èlánkem Vás chceme informovat o tom, co se chystá s naí broumovskou umìleckou kolou. Rada mìsta podala návrh na slouèení umìlecké koly se Základní kolou TGM. 16. prosince 09 nìkteøí z nás uèitelù absolvovali zasedání Zastupitelstva mìsta, kde se o tomto návrhu p. starostky a Rady mìsta o slouèení tìchto dvou subjektù jednalo. Rádi bychom ale pøedeslali, e nám nebyl sdìlen dùvod, který Radu mìsta k tomuto kroku vede. Zastupitelstvo Mìsta odhlasovalo návrh øádnì celou situaci prozkoumat a vyøeit ji v rámci globálního pohledu na vekeré kolství v Broumovì. Obì koly jsou pøedevím diametrálnì odliného charakteru. Nae umìlecká práce vyaduje toti jistá specifika. Dále jsme pøíspìvkovou organizací, a i to má odliná pravidla. Co by tedy toto slouèení pøineslo? Máme obavy, e by vedlo k likvidaci umìleckého kolství v Broumovì. kola funguje bezproblémovì ji 60 let a zajiuje kvalifikovanou výuku i na tøech poboèkách / Mezimìstí, Teplice a Vernéøovice/. V souèasné dobì kolu navtìvuje 472 ákù. Nae kola prosperuje velmi dobøe, èeho dùkazem je výsledek loòské hloubkové inspekce. Vyjádøení p. ing. Jarkovského z krajského kolského úøadu: broumovská ZU patøí mezi nejlépe hospodaøící koly broumovského výbìku. A kola, se kterou se má ZU slouèit? Dle vyjádøení øeditelky Z TGM v Náchodském deníku má tato kola znaèné

15 ekonomické problémy. Výsledky naich ákù v rùzných celostátních soutìích a to, e mnozí studují na konzervatoøích a støedních umìleckých kolách, mluví za ve. áci i uèitelé naí koly vystupují jak v naem mìstì, tak i v okolí, jako i za hranicemi v sousedním Polsku. Nemáme problémy ani provozní ani mzdové. Nesvìdèí to o dobøe prosperující kole? Doufáme proto v rozumné rozhodnutí Zastupitelstva mìsta a prosíme i Vás, nebuïte lhostejní k naí situaci a pøijïte nás vèas podpoøit na zasedání Zastupitelstva mìsta / pravdìpodobnì v dubnu/, kde se bude o naem bytí a nebytí rozhodovat. uèitelé a zamìstnanci ZU VYJÁDØENÍ K ÈLÁNKU P. ING. KITLERA O ZAMÝLENÉ OPTIMALIZACI KOL V BROUMOVÌ 1. Pøes právo zøizovatele koly v právní subjektivitì schvalovat, rozhodovat a usmìròovat, jaká výuka èi detaované pracovitì koly vznikne, je i øeditel takové koly kompetentní o vzniku takové výuky èi pracovitì rozhodnout v souladu se kolským zákonem. Pøed ètyømi lety pøi snaze rozíøit výuku na ZU o zkuební výuku literárnì-dramatického oboru vycházel tehdy zaèínající øeditel z obvyklé praxe na Ú MÚ Broumov, e na schválení zmìny výuky, adresy pøestìhované koly a zápisu odlouèených pracovi do kolského rejstøíku je dost èasu. Vycházel z toho, e teprve v dubnu 2006 dolo ke schválení a zápisu zmìnìné adresy poskytovaného vzdìlávání na pøestìhované ZU Broumov s poboèkami ve kolském rejstøíku pøesto, e v nové budovì na nové adrese sídlila ZU ji estým rokem. V dùsledku této praxe se øeditel pøi zøízení jak zkuební dramatické výuky, tak výuky na detaované uèebnì na Z Vernéøovice dopustil pochybení, za které byl v závìru r.2008 dostateènì potrestán. Nicménì v r dolo k naprosté nápravì. 2. ZU Broumov poskytuje systémové základní umìlecké vzdìlávání garantované jednak platnými uèebními plány, uèebními osnovami, a jednak vysoce kvalifikovaným pedagogickým sborem. Míra kvalifikovanosti pedagogického sboru vzrostla oproti loòsku na 77% a do dvou let bude tento prùmìr jetì vyí. Jak jsou na tom s kvalifikovaností ostatní broumovské základní koly? 3. ZU Broumov by si samozøejmì zaslouila dùstojnìjí budovu s lépe vyhovujícími hygienickými podmínkami. Vdy je ale nutné, aby výuka probíhala pokud mono pod jednou støechou. Pøedstava, e áci 1. a 2. roèníkù by se vyuèovali na Z TGM a pøecházeli na dalí výuku do ZU V Kopeèku je èasovì naprosto nevyhovující pro provázanost výuky hudebního,taneèního a výtvarného oboru. 4. Co se týká zpracování mezd zamìstnancù ZU Broumov, tuto èinnost vykonává v øádném minimálním pracovním pomìru velmi spolehlivá osoba, bývalá úèetní z okresního kolského úøadu, která má se zpracováním mezd na ZU a ve kolství bohaté zkuenosti. Vdy mzdy zpracovává také pro ZU Nové Mìsto n/m. Její mzda je plnì hrazena ze státních prostøedkù a nezatìuje mzdový ani provozní rozpoèet ZU. Pøed 4 lety, po odchodu bývalé mzdové úèetní ZU do dùchodu, se øeditel ZU obrátil na mzdové oddìlení MÚ Broumov se ádostí o zpracovávání mezd ZU Broumov. Zde byl odmítnut z dùvodu naprosto vyèerpané kapacity mzdové úètárny MÚ Broumov Co se týèe tvorby grantù: pøes více èi ménì úspìnou tvorbu grantù nedolo v posledních letech k naruení vyrovnaného hospodaøení koly. Øeditel ZU Broumov se vìnoval a vìnuje povinné tvorbì kolské reformy ZU(VP) a bezproblémovému chodu koly. K tomuto úèelu je vlastnì ZU zøízena. Ekonomický chod koly je zabezpeèován hlavnì ze kolného od rodièù, dotací od mìsta ( elektr.energie, voda, drobné opravy) Mzdové prostøedky zajiuje plnì stát ( dle poètu pøihlá- ených ákù ). Na finanèních prostøedcích získaných z grantù jsme doposud nebyli závislí. Je s podivem, e Z Masarykova má bohaté zkuenosti s tvorbou grantù, ale pøesto trpí znaènými ekonomickými problémy! ( viz èlánek z Náchodského deníku: Rozhodnuto: kolu ve Velké Vsi od února zavøou)!? 6. Návrh zachránit Z Masarykovu likvidací prosperující ZU Broumov se mi jeví jako krajnì neastný. 7. S politováním musím konstatovat, e po dobu esti let, co jsem ve funkci øeditele, se hodnotí práce ZU pouze v negativech a vekeré úspìchy jsou opomíjeny. vedení ZU Broumov Ze ivota Z Kladská v Broumovì V rámci zavádìní nového kolského programu VPnae kola zorganizovala celou øadu akcí, které napomáhají vestrannému rozvoji osobnosti ákù. Sportem a správnou ivotosprávou k posilování zdraví naich ákù. V nedávné dobì nai áci navtívili Støední kolu hotelnictví a spoleèného stravování v Teplicích nad Metují. áci a uèitelé této koly nám pøipravili velmi pestrý program. Zajímavým a poutavým zpùsobem nás seznámili se základy stolování a zásadami racionální výivy. Dokonce jsme obdreli i netradièní recepty na pøípravu rùzných pokrmù. Nejvíce se nám vak líbila degustace zajímavých pøedkrmù, hlavního jídla a dezertù. Velmi nás upoutala i soutì v sestavování racionálního jídelníèku. Touto cestou jetì jednou dìkujeme vem, kteøí se podíleli na pøípravì této pøíjemné a pouèné akce, která nám napomáhá v naem výchovném pùsobením na áky. Nové poznatky si pøímo vyzkouíme pøi hodinách vaøení. Nezapomínáme ani na sportování. Dne se fotbalisté naí koly zúèastnili ji sedmého roèníku Draèího turnaje speciálních kol, který se konal v Trutnovì. Domù se vrátili se støíbrnou medailí, co nás velmi tìí. V poslední dobì vak nejvíce spolupracujeme s náchodskou speciální kolou. Ji v minulém kolním roce jsme spoleènì strávili Týden v pøírodì ve Viòovì a letos jsme podnikli výlet do Výchovného ústavu v Králíkách. Pøedevím se vak zamìøujeme na spoleèná pøátelská sportovní utkání ve vybíjené a ve fotbalu. V prosinci se uskuteènila i Mikuláská nadílka, která naim dìtem také udìlala velkou radost, stejnì jako celý adventní èas, který jsme tradiènì zahájili zapálením svíèek na adventním vìnci. Tøídu jsme vyzdobili vánoèními motivy a obrázky z výletu do zoologické zahrady ve Dvoøe Králové, který jsme spoleènì podnikli 2. prosince. Dalí akcí a zároveò i tipem na výlet pro vás byla návtìva Muzea øemesel v Letohradì, které jsme navtívili Zhlédli jsme ojedilnìlou expozici starých tradièních øemesel a vrátili se tak do dob naich pradìdeèkù a prababièek. Byli jsme pøekvapeni, kolik øemesel je v souèasné dobì zapomenutých. Návtevu tohoto muzea vám vøele doporuèujeme. Z Kladská, Broumov

16 16 Mykologické okénko Kontakty na poradnu Ucho Jidá- ovo tradiènì Mapování hub pro CHKO Fotíte houby? Máte anci Tradice ji do roku 1909 Kontakty na poradnu Mykologická poradna Broumov je oficiálnì registrovanou poradnou Èeského mykologického svazu. Konzultovat svoje nálezy mùete na èíslech nebo Ucho Jidáovo - tradiènì Ani mrazy èi bohatá snìhová nadílka nezabránila tomu, aby ucho Jidáovo vyrostlo na svých tradièních místech, jedno je jen nìkolik desítek metrù od Mírového námìstí. Bohuel, ostatní zimní houby se vlivem patného poèasí témìø nevyskytovaly. Mapování hub pro CHKO Mykologická organizace dokonèuje projekt pro CHKO Broumovsko, který se zabývá mapováním hub na Broumovsku v roce 2008 a V souèasné dobì mají místní mykologové zdokumentováno- vèetnì fotodokumentace 450 druhù hub, z toho je 28 druhù chránìných /zapsaných v tzv. Èervené knize chránìných druhù/. Fotíte houby? Máte anci. Èeská mykologická spoleènost pøipravuje fotosoutì pro rok Blií informace na webu Tamté se mùete podívat ne nejlepí fotografie hub z pøedcházejících roèníkù soutìe. Fotografie nádherných úlovkù z na- ich lesù jsou na webu ji od roèníku Vítìzná fotografie fotosoutìe roku 2003 Jan Zavøel - Hlíva ústøièná Tradice ji od roku 1909 Mykogická poradna pro veøejnost pracuje v Praze ji od roku 1909, zaloil ji legendární Frantiek Smotlacha, otec nedávno zesnulého Frantika Smotlachy mladího. Èeská mykologická spoleènost byla zaloena ji roku Milan Kulhánek Okénko broumovských en Informace o akcích, které se konaly nebo se budou konat pro eny a veøejnost v naem mìstì. CO PØINESE MÌSÍC BØEZEN 2010 Ve støedu 24.bøezna 2010 poøádáme Pøedvelikonoèní zájezd do Polska Kudowa Zdroj. Odjezd autobusu je v 7.30 z obvyklých zastávek, cena zájezdu je 75 Kè. Závazné pøihláky s poplatkem pøijímá prodejna Dárky, kvìtiny EDA Broumov, Mírové námìstí. Srdeènì zve výbor ÈS Problematika psù V roce 2009 bylo Mìstskou policií Broumov odchyceno 97 zvíøat a do útulku na ÈOV Broumov umístìno celkem 84 psù. Z tohoto poètu bylo 61 psù pøedáno do náhradní péèe, 6 psù bylo odvezeno do útulku Pardubice. V souèasné dobì je na útulku umístìno 16 psù. Stojí tak za úvahu, zda by se nemìlo zavést povinné èipování psù na území mìsta. Hlavním dùvodem by bylo, aby se zabìhnuté zvíøe dostalo co nejrychleji zpìt ke svému majiteli. Minimalizují se tak kody nejen na majetku druhých osob, ale i na psychice samotného zvíøete. Kadý majitel psa asi zail situaci, kdy se se svým psem ocitl v cizím prostøedí, psa pustil z vodítka a on se rozbìhl prozkoumávat nové prostøedí. S pøibývajícím èasem pak stoupá nervozita majitele, zda to nebylo naposledy, kdy vidìl svého pejska. U psa to jsou traumatizující okamiky, kdy nemùe najít cestu zpìt a propadá panice. Následný odchyt mìstskou policií a umístìní do útulku je dalím stresovým faktorem. Pes tím pøijde o jedinou jistotu, kterou mu dává jeho majitel. Svým volným pohybem mùe zpùsobit napø. dopravní nehodu. Mùe se nakazit rùznými nemocemi a ve stresu napadnout ostatní lidi. Èím déle se volnì pohybuje, tím více stoupá pravdìpodobnost nìkteré z tìchto nepøíjemností. Za kodu pak pochopitelnì odpovídá majitel psa. Tím, e pes bude oznaèen elektronickým èipem, umoní se v pøípadì jeho zabìhnutí jasnou identifikaci o majiteli a zkrátí tak dobu pro jeho navrácení. Zároveò bude moné pøiøadit k evidenci údaj napø. o oèkování zvíøete, o zaplacení místního poplatku atd. Zcela jistì by ubylo mnoho pøípadù oputìných psù. Dá se tak zamezit nejasnostem, zda pes nìkomu patøí, jestli ji proel útulkem apod. Pro mìsto by byla situace mnohem pøehlednìjí. K. Slezák broumovský chcete mì? zpravodaj chcete mì? V pondìlí 8.bøezna 2010 zveme nae eny na ji tradièní posezení k oslavì MD s programem a obèerstvením, zároveò budou pøedány kvìtiny a dárky naim jubilantkám. Zaèátek v 15 hodin, kongresový sál hotelu Praha v Broumovì.

17 broumovský zpravodaj Tipy Mìstské knihovny (Tucet kniních novinek) Roman Cílek: 100 hodin, kdy umírala republika Kniha podrobnì líèí politickou a diplomatickou èinnost od 13. do 15. bøezna 1939, kdy se rozpadlo Èeskoslovensko a zaèala nìmecká okupace. Victor Gischler: Upíøí pasti Fantastický pøíbìh s upíry, alchymisty a kouzelníky se odehrává v souèasnosti, ale tìí z atmosféry magické rudolfínské Prahy. Petr Sommer Duan Tøetík Josef emlièka: Pøemyslovci Budování èeského státu Obsáhlé syntetické dílo o vladaøské dynastii a její dobì. Boris Hála: Interiér Tvorba obytného prostoru Kapitoly knihy radí s výbìrem místa k bydlení, s jeho funkèním uspoøádáním a volbou stavebních prvkù i zaøízení. Vladimír Kavèiak: Jiøí z Podìbrad tlustý král Poutavý román o vládci, který se ve jménu míru ve své zemi zøekne snu o nové dynastii èeských panovníkù. Jeho osobní tragédie je také tragédií jeho zemì. Adam Votruba: Namaeme kolu pekem Sbírka souèasné folklórní poezie vytváøené dìtmi obsahuje básnièky, posmìky a písnièky bez pøíkras a cenzury. Kniha navazuje na souèasný folklór ve sbírce pøíbìhù Èerná sanitka. Jutta Wallfarenová: Packu na to Napínavé i vtipné pøíbìhy dokládají, e i zvíøata si vytváøejí vztahy, milují se, smìjí i truchlí. Laurent Botti: Dìsivé pøízraky Detektivka s prvky hororu. V mìsteèku, které pokrývá hustá mlha, probíhá vyetøování vrady a zároveò se objevuje tajuplná sekta. Jana vecová: Zrození bestie V historickém románu autorka osobitým zpùsobem nahlí- í na pøíbìh vraedkynì A. Báthoryové známé Èachtické paní. Oldøika Podhorcová: Co vzruuje velké holky Vtipný román o svérázné matce svérázných dcer, která se rozhodne vymìnit svého enatého milence za nového partnera. Peter Prange: Poslední harém Román o dvou mladých enách z harému posledního tureckého sultána. Kdy se Osmanská øíe roku 1909 rozpadne, ocitají se ve svìtì, kterému nerozumìjí, a obtínì hledají nový ivot. Alena Jakoubková: Dopadlo to patnì vzali se Pøíbìh tøí astnì vdaných a jedné èerstvì rozvedené kamarádky vypráví o enské soudrnosti, lásce a pøátelství.. Knihovna je otevøena pondìlí ètvrtek od 8 do 17 hodin (v úterý a do 18 hodin), v sobotu od 8.30 do Dìtské oddìlení: pondìlí støeda, pátek od do (ve støedu a do 16.30). Tel , Internetový katalog: knihovna. sport kultura kultura Dalí veliký kus cesty Na pomyslný herecký Olymp zdolal broumovský divadelní kultura 17 soubor Wokno, kdy v èele se svým reisérem Janem Holkem vytvoøil úchvatné divadelní pøedstavení hry Michaela Frayna Bez roucha. Hry pro herce zdaleka ne snadné, pro diváka plné vìtinou neèekaných zvratù, situací, které svým vtipem a zejména hereckým vyjádøením vzbuzovaly v hlediti salvy smíchu a zaslouený potlesk. Autor vypráví o pøípravì jednoho divadelního pøedstavení a plasticky vykresluje postavy aktérù. V pojetí reiséra a vyjádøení hercù nastavuje zrcadlo i nejprostímu èlovìku a základním hodnotám lidství. Nenutí diváka k pøemýlení, pøináí formy a mylenky hotové a herci divadla Wokno pøímo geniálnì vyjadøované. Jestlie hra byla po svém vzniku v Anglii hrána nepøetritì po ètyøi sezóny a mìla i jinde u divákù v podání pøedních souborù úspìch, broumovské provedení v reii Jana Holka nezùstalo urèitì v nièem pozadu. A podobnì, jak jsme si zvykli na vystupování tìch nejlepích muzikantù mnohdy svìtové povìsti u nás v Broumovì, mùeme být hrdi, e v naem mìstì vznikla scéna, která pouze díky svému ochotnickému pùvodu a nedostatku èasu úèinkujících exponovaných politicky, v podnikání a jinak, zùstane jen, i kdy nespornì na pici (viz ji získaná ocenìní divadla Wokno), amatérským divadlem. I kdy profesionálové mají i tak zdatnou konkurenci. Vynikající obsazení, role jakoby ité na míru, tak se jevilo vystoupení od prvního otevøení opony; ba jetì pøedtím ona pùvabná konèetina pøed oponou. A jen co po nìkolika prvních okamicích opadla poèáteèní tréma, rozjel se naplno koncert dialogù, témìø filmových gegù, vyvolávajících u divákù pøíjemné pocity naprostého uvolnìní a poskytujících výbornou zábavu. O to pøíjemnìjí, e hráli nai broumov- tí herci, lidé, které potkáváme v bìném ivotì, s naimi starostmi. A najednou k nám pøicházejí úplnì jinak a díky svým vnitøním inspiracím, jakoby zázrakem objeveným a rozvinutým talentùm pøináejí do naich srdcí radost, smích, zábavu. Výborní jsou vichni. Je tøeba je vidìt. Ji pøi prvních pøedstaveních divadelního souboru Wokno, hráli tehdy Jiráskovu Lucernu, si divák uvìdomoval, e máme v Broumovì reiséra a herce, nadané obrovskou tvoøivou schopností, neobvyklou invencí a smyslem pro potøeby

18 18 publika mít v ivotì z nìèeho dobrý pocit, radost, tøeba se trochu zamyslet, uronit slzu, hlavnì se smát a uvolnit od denních starostí. Hrou Bez roucha to zatím vechno v tvùrèí dílnì divadla Wokno vyvrcholilo. Máme radost, pøíjemné a krásné pocity a pøejeme hercùm, reisérovi a na konec i sobì, aby divadlo získalo i touto hrou pøízeò divákù a ta nejlepí ocenìní. V okolí Broumova i mimo nìj. Aby se o Broumovsku a jeho kulturní i obèanské vyspìlosti dovídalo co nejvíce lidí, abychom i touto cestou zvyovali kredit regionu, který je zajímavý a hodný prozkoumání. Závìrem tedy upøímné uznání a vdìènost za èas a síly vem, kdo se na pøedstavení podíleli. Na konec pøedstavení to vyjádøili diváci opravdu neutuchajícím potleskem a herci velmi mile reagovali sborovou hymnou souboru. A e se podaøilo dát dohromady skuteènì dobrou partu, je vidìt i z toho, e zazpívat pøili na jevitì i ostatní èlenové souboru Wokno, kteøí v této inscenaci nehráli. Bylo to krásné. Dìkujeme. Jindøich Horkel, Foto: Jan Flieger Broumovský farní ples aneb knìí opravdu nejsou divní Ji podruhé se vìøící i nevìøící lidé z celého naeho okolí vypravili do kulturního domu v Martínkovicích, aby se zde zúèastnili farního plesu. Ti, co mohli, dorazili po svých, nìkteøí dojeli auty, autobusy èi vlaky a jiné odvezl ná profesionální taxík Terezy Cvikýøové. Hned na úvod je také potøeba vyjádøit veliký dík Obecnímu úøadu v Martínkovicích za podporu a zapùjèení prostor pro nae potøeby. Kdy jsme nìco po osmé hodinì veèer vichni nedoèkavì postávali v pøedsálí, zabírali místa u stolù nebo jen tak tlachali se známými, zaznìl sálem nepøeslechnutelný hlas p. Martina Laniho, který do mikrofonu slavnostnì zahájil celou slavnost. O úvod jako z øíe pohádek se postaraly mladé baletky z broumovské ZU (Albìta Pelánová, Jana Kejzlarová a sestry Hovorkovy). Doslova vichni jsme na nì zírali s otevøenými ústy, protoe taková vìc se jednodue èasto nevidí. Jejich vícedílné vystoupení bylo proloeno a zároveò okoøenìno melancholickou písní Wake me up od americké punk-rockové skupiny Green day v podání Zuzky Rainové, Jany Jiráskové a sourozencù ikutových. Z úvodního zasnìní pøiel rázný návrat do reality. Na parket jsme se (ji ne s takovou grácií) toti vrhli i my. Za doprovodu osvìdèené skupiny Pepíci, vytrvale nás provázející po celý veèer, a v rytmu tìch nejrùznìjích písní jsme se pomalu zaèali dostávat do rytmu. Aèkoliv se na placu vystøídalo velké mnoství taneèníkù, z nich nìkteøí byli opravdu zbìhlí, ádný z nich se nevyrovnal mons. Lewickému. Ten rozdával úsmìvy na vechny strany a vytáèel partnerky opravdu dùkladnì (a pak e knìí jsou usedlí, stydliví, staøí pánové). Pøesuneme-li se ze sálu o trochu dál, najdeme dalí velice vytíené místo. Ano, na baru bylo stále plno. Barmani a barmanky se neustále otáèeli, aby vyhovìli hostùm v jejich pøáních. Ná pan faráø, otec Martin Lani, s rozjaøenou tváøí èelil náporu známých (mnohdy i neznámých) lidí a by se pøíli nezdrel, bezpochyby po sobì zanechal výraznou stopu. Tím se nepøímo dostáváme i k alkoholu, který doslova tekl proudem, a to nìkterým zúèastnìným (samozøejmì k tomu pøiètìme i únavu z tance) zaèalo lehce kalit mysl. I toto se vak obelo bez výraznìjích potíí. Zlatým høebem veèera byla bezpochyby tombola, která èítala nìco pøes dvì stovky výherních cen. Tímto také dìkujeme vem sponzorùm, protoe ze zákulisí to nejprve nevypadalo moc dobøe. Dále patøí obrovské díky tìm vìènì nedocenìným pilným vèelám v pozadí, kteøí se doslova dobrovolnì nadøely na pøípravách a organizaci programu. Ne dorazíme do úplného cíle, nezbývá ne øíct, (pokud mùeme mluvit za vechny), e farní ples splnil vekerá oèekávání. Spoleènì jsme se seli, pobavili (zatanèili, najedli a napili) a jetì pøispìli na dobrou vìc. Na opravu naich kostelù bylo toti získáno Kè. S hlavou vztyèenou tak mùeme hledìt do dalích let, protoe jestli jsme na této akci nìco ukázali, pak urèitì to, e dalí farní plesy budou, proto- e je jednodue má smysl poøádat. Marie Cvikýøová a Jaroslav Kejzlar Pamatujete se na pøedstavení muzikálových melodií nazvané STØÍPKY? Tehdy nás doslova oslnili zpìváci ze ZU Broumov Pavla Rainová, Filip Vodochodský, Klára Nentvichová, Markéta rùtková. Nìkteøí z nich nyní studují zpìv na vyích kolách v Praze a jinde. A proto si pozornì pøeètìte následující: Základní umìlecká kola Broumov Vás zve na koncert bývalých a souèasných ákù Mgr. Romany Rokové. Koncert se koná v sobotu dne 6. bøezna 2010 od 19 hodin v divadle. Vstupné dobrovolné. Lístky jsou k vyzvednutí v infocentru, tel Úèinkují: Pavla Rainová, Filip Vodochodský, Klára Nentvichová, Markéta rùtková a dalí Klavírní doprovod: Mgr. Ladislav ikut a Tomá Weissar Prùvodní slovo: Antonín Kohl Host: Taneèní oddìlení p. uè. Ogrièenkové. Antonín Kohl ZáKuS Závislá Kulturní Spoleènost ZÁKUS jetì jednou dìkuje vem úèinkujícím, sponzorùm (Mìstu Broumov, Pivovaru Olivìtín), zvukaøi (Tomái Cirklovi) a personálu hospùdky U Stejskalù za realizaci køtu knihy Jaroslava puláka Nìkdy mì to a dìsí. ZÁKUS

19 Pøíspìvky spolkùm a první kolo grantù mìsta Broumova na rok 2010 Rada mìsta dne 17. února 2010 vyhlásila termín pro první kolo podávání ádostí o granty mìsta a pøíspìvky spolkùm s termínem do 31. bøezna Granty mìsta Broumova slouí k podpoøe poøádání finanènì nenároèných akcí, které jsou zamìøeny na zcela konkrétní skupinu obyvatel a jejich realizace by bez pøispìní mìsta byla velmi obtíná. Jde o tradièní formu podpory obèanù èi organizací ve mìstì Broumovì v oblasti kultury, sportu a dalích spoleèenských aktivit. ádosti o grant se podávají na pøísluném formuláøi. O pøíspìvek mìsta na zabezpeèení pravidelné èinnosti spolku (krouku, skupiny, svazu, oddílu apod.) mùete poádat Radu mìsta prostøednictvím formuláøe ádosti o pøíspìvek na èinnost spolku. Na rozdíl od grantu není pøíspìvek vázán na konkrétní akci a není tøeba ho mìstu vyúètovat. Povinnými pøílohami ádosti je plán èinnosti spolku a rozpoèet, nepovinnými výroèní zpráva a reference o èinnosti spolku. Formuláø ádost o grant a ádost o pøíspìvek na èinnost spolku je k vyzvednutí v podatelnì MÚ (budova I naproti Poliklinice) a Infocentru na námìstí a ke staení na webových stránkách mìsta ( ádosti o grant a pøíspìvek na èinnost spolku budou pøijímány podatelnou Mìstského úøadu Broumov nejpozdìji do 31. bøezna Petr Uzel, místostarosta mìsta Broumov broumovský zpravodaj Hasièi dìkují sport sport sport Sbor dobrovolných hasièù Broumov dìkuje radì mìsta Broumova za zapùjèení sportovní haly na Spoøilovì kde se konala soutì Broumovský trojboj mladých hasièù. Soutìe se zúèastnilo 30 drustev z celého náchodského okresu. V kategorii dorostenci drustvo Broumova obsadilo 3. místo. Jaroslav Krtíèka Dìtský sportovní karneval V sobotu probìhl tradièní Dìtský sportovní karneval. Vysoká návtìvnost pøedèila nae oèekávání, prostì sokolovna praskala ve vech. Mladí koláci, pøedkoláci,ba i batolata jste mohli vidìt soutìit a bavit se celé sobotní odpoledne. Skvìle naplánované soutìe a hry pøipravila výborná Majka Haková. Jejím parákem byl opìt Radek Koláø. Oba jsou zkuení cvièitelé oddílu ASPV. O hudební doprovod se postaral pan Petr Cirkl. Provázel celý program nejen hudbou, ale i pohotovým slovem. Díky. Celý karneval se nesl v duchu pohybových her a soutì- í,kde vítìzem byl kadý, kdo se úèastnil. 19 Dìkujeme organizaènímu týmu, který se postaral o obèerstvení a zázemí pro uskuteènìní karnevalu. Takté dìkujeme rodièùm a prarodièùm,kteøí doprovodili dìti, vytvoøili zajímavé masky a aktivnì se úèastnili vech aktivit. Za ASPV M. Schejbalová broumovský zpravodaj píete nám píete nám Vichni v jednom pytli? Pokud se doktor nechová tak, jak by mìl, je to jistì mnohem horí, ne kdy kuchaø pøesolí polévku. Jako ne kadý kuchaø je dobrý, tak nejsou vichni doktoøi bezvadní. Napøíklad: v televizi ukazovali, co zas nìkde v nìjaké nemocnici na nìkom napáchali. V rádiu na ÈR 2 pan spisovatel Kosatík vypravoval, jak musel jet 40 km za zubaøem, a tam pak tøi hodiny èekal na oetøení. Na stejné vlnì mìla Praha celodenní téma o doktorech neptejte se, jak vyznìla posluchaèská anketa! A u nás na zastávce ètyøi eny spílaly doktorùm kromì jiného i za ílené poplatky a doplatky za léky. Neøíkám, e ti, co si stìují, nemají pravdu. Jenome já mám jiné zkuenosti s naimi pány doktory. Tak tøeba pan doktor Nývlt. Pøesto, e mì znal jen jako uklízeèku z interny, bez okolkù vyhovìl mé ádosti o speciální vyetøení. Pan doktor Èervenka. Aèkoliv má plné ruce práce, víc ne rok se peèlivì vìnoval mojí pøíbuzné z Jihlavy, aby rozptýlil vechny pochybnosti o jejím zdravotním stavu. Také jí byl 24 hodin pøipnut na tìlo sledovací aparát, který ji ale zaèal veèer nepøíjemnì brnìt. ly jsme se zeptat do nemocnice, co s tím. Nic nás to nestálo, ani nás nevyhodili. Byly jsme velmi spokojené, jak nás starostlivì obslouili. Nebo pan doktor Pinde? Osobnì mì nezná, ale neváhá mì na ulici pìknì pozdravit. Pan doktor Kleprlík se o moje zdraví stará pravidelnými pozvánkami na kontrolu. Nedávno jsem se dostala do svízelné situace, kdy jsme s pøíbuznými øeili problém 98leté tety, která má trvalé bydlitì v Augsburku. Potøebovala jsem se s tím nìkomu svìøit, hledala jsme chápající osobu a chtìla slyet váný názor. Ani nevím, proè jsem la na internu za panem primáøem Veselým. Trpìlivì mì vyslechl, popøemýlel a nabídl konkrétní pomoc. Co to znamená, ocení jen ten, kdo nìco podobného zail. Jetì bych mohla jmenovat nejménì pìt broumovských lékaøù a øadu sestøièek, o kterých mohu øíct, e se projevují jako lidé na svém místì. Rozhodnì tedy neházím vechen zdravotnický personál do jednoho pytle. Moje dùvody k vlídnosti, ke chvále i k vdìènosti pøevaují to, co moná nebylo zrovna o.k. Marianna Tomaovská PRODÁM POZEMKY VHODNÉ K VÝSTAVBÌ RODINNÉHO DOMU. POZEMKY SE NACHÁZEJÍ V KATASRÁLNÍM ÚZEMÍ HEJTMÁNKOVICE, JSOU SITUOVANÉ U OKÁLÙ U SÍDLITÌ SPOØILOV. PØÍSTUPNÉ PO VEØEJNÉ KOMUNIKACI, DOSTUPNÉ IN. SÍTÌ. CENA DOHODOU, TEL.:

20 !"#$%#&'()ÿ'*+&,-./ÿ'0"$1,./ÿ'2"2#2 '*+&,-./8ÿ5"#3,(*#&4ÿ+ÿ;.1,.G"'(4ÿ7;..#'*8ÿ.4(6+0./ÿ+$*#0#5"+&+!" ##$% &!''( ) (*!*+!"#$%#&'()ÿ'*+&,-./ÿ'0"$1,./ÿ'2"2#2ÿ3,ÿ '#$("#%4ÿ '*+&,-./ÿ '5#6,7.#'*8 (*,"4ÿ & 6,*#9./%ÿ "#:,ÿ '6+&/ '&)ÿ #'%.4:*;6,*) 5<'#-,./ÿ.+ÿ7,'()%ÿ*"=$2ÿ!"#$%&ÿ '()*%(+ÿ,-("./%(,01ÿ 2.ÿ -3.'.$4&)ÿ '*+&,-./ÿ 7;..#'*5 6#78%+2&9& -8($:';%&ÿ $.4<.8=97ÿ,0#$.>%&97ÿ #ÿ )(%0:?%&97ÿ -8#9&5ÿ -8#9&ÿ 1%,0#"#0*8,<=975.".<081<:3,<=975ÿ (><"#'#/,<=975ÿ 0.,#3,<=975ÿ )#"&3,<=97ÿ #ÿ %#0;8#/,<=975ÿ 8.#"16#91ÿ %($(,0#$.>5ÿ 8.<(%,08+<9. # )('.8%16#9. B=6%#)%(+ÿ,(+/:,0&ÿ,-("./%(,01ÿ C8(+)($,<*,0#$.>%&ÿ,'8+?.%&ÿ,A8A(Aÿ2.ÿ1ÿ&6+'*./ÿ5"#3,(7./ÿ+*,6;)"5ÿ<'.ÿ('>(8%=ÿ0=)ÿ 6#214D+2.ÿ 6-8#9($:%&ÿ -8(2.<0($=97ÿ '(<+).%0#9&ÿ -8(ÿ+)&,0;%&5ÿ-($(".%&ÿ#ÿ8.#"16#91ÿ,0#$.>5ÿ$/.0%; 6#>.6-./.%&ÿ #,0#%($1,.<ÿ -8(ÿ ÿ -8(2.'%:%&Aÿ E(<+).%0#9.ÿ 2,(+ÿ 6-8#9($:%Fÿ -()(9&ÿ )('.8%&ÿ $=-(/.0%&ÿ 0.97%1<F5ÿ >.6-8(,03.'%;ÿ8.#G+2&9&ÿ%#ÿ-(?#'#$<Fÿ6:<#6%&<#A Bÿ 8:)91ÿ <()-".H%&7(ÿ,.8$1,+ÿ,-("./%(,0ÿ 6#214D+2.ÿ ';6.;7./ÿ %#*#"#&#$ÿ.4(6+0./ÿ 0#5"+&$5ÿ '1,-(%+2.ÿ '(,0#0./%=)ÿ $(6($=)ÿ -#8<.)ÿ #ÿ $=<(%%=)1ÿ 6.)%&)1ÿ,08(21Aÿ I03.'1,<(ÿ #+0('(-8#$Fÿ %#>&6&ÿ 6.)%&ÿ #ÿ $=<(-($*ÿ -8:9.5ÿ %#<":':%&ÿ # -3.$(6ÿ )#0.81:"+ÿ $ 8:)91ÿ 9."*ÿ JK5ÿ $=,0#$>+ÿ <()+%1<#9&ÿ # 6-.$%;%=97ÿ-"(975ÿL!"#$%#&'()ÿ'*+&,-./ÿ'0"$1,./ÿ'2"2#2 )#%#G.).%0+ÿ <$#"10Fÿ '".ÿ ABBC #ÿ.%$18(%).%0:"%&7(ÿ )#%#G.).%0+ÿ '".ÿ CDBBCAÿ N&,<:%&ÿ 0;970(ÿ ).61%:8('%;ÿ +6%:$#%=97ÿ >.8.ÿ 2#<(ÿ ("#(ÿ.,3,.ÿ( E4(+E./(#&;8ÿ+6,ÿ; E4&+E,( &<7;ÿ1;&#*./%$ÿ5"#'*F,0/Aÿ!"#$%#&'()ÿ'*+&,-./ÿ'0"$1,./ÿ'2"2#23ÿ4ÿ5#"./ÿ-"6.7ÿ893ÿ!"#$%#&!"#$%&'()ÿ*+,ÿ-./ÿ-*/0-1ÿ2345#)ÿ666ÿ67.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Kulturní program leden 2011

Kulturní program leden 2011 Kulturní program leden 2011 Pondìlí 3. 1. 15:00 VÝSTAVA ZUŠ BROUMOV Výstava výtvarných prací žákù Základní umìlecké školy Broumov ve Výstavní síni na Staré radnici. Výstava bude probíhat do 28. 1. 2011.

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

Broumovský zpravodaj øíjen 2010

Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Obsah... Za poklady Broumovska... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 811 kolství... str. 1214 Na cestách... str. 1617 Kultura a sport...

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

èíslo 3 2004 Vzpomínka na 30. 4. kvìten - èerven dvoumìsíèník roèník V

èíslo 3 2004 Vzpomínka na 30. 4. kvìten - èerven dvoumìsíèník roèník V èíslo 3 2004 Vzpomínka na 30. 4. kvìten - èerven dvoumìsíèník roèník V 1 Dne 23.4.2004 se konalo 9. veøejné zasedání zastupitelstva obce NEJDÙLEITÌJŠÍ INFORMACE: Zastupitelstvo obce schválilo 1. Zprávu

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

Broumovský zpravodaj listopad 2009

Broumovský zpravodaj listopad 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0911_print 8. jna 2009 12:14:23 Místopisná poznámka: K velkoveskému císaøskému statku è.p. 56 Langer uvádí, e se rovnì nazývá Schweiz. Takto, nebo té Zur Schweiz,

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Broumovský zpravodaj èerven 2010

Broumovský zpravodaj èerven 2010 Lehce neumìle sestavený nìmecký text na dìkovném obrázku z vambeøické baziliky v mírném pøestylizování hlásá: Roku 1804, 13. února, dostalo se milosrdenství Antonu Matznerovi, jeho choti a synku Antonovi,

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2009

Broumovský zpravodaj prosinec 2009 Jeden z èlenù Reiche Gigantea, trutnovský lékaø Dr. Alfred Zdekauer - Muskete die noch losgeht v typickém rytíøském obleku spoleènosti Schlaraffia. erpu v barvách domácí øíe zdobily èetné dekorace, odznaky

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 2007 2008 2009 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 928 3 954 3 957 3 830 2006 2007 2008

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více