Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra ústavního práva a politologie Diplomová práce Ústava Evropské unie Michaela Kimmerová 2005/2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Ústava Evropské unie zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. 1

2 Děkuji doc. JUDr. Jiřímu Kroupovi, CSc. za odborné a metodické vedení a za podněty a připomínky při zpracování mé diplomové práce. 2

3 Obsah 1. Úvod Vývoj evropské integrace Idea evropského sjednocení Od Evropského společenství k Evropské unii Vznik a další rozvoj EU EU a Smlouva o Ústavě pro Evropu Evropská ústavnost Východiska evropské ústavnosti Společné ústavní hodnoty členských států jako zdroj evropského konstitucionalismu Ústavní kultura EU Vztah ústav členských států ke komunitárnímu právu Pojetí evropské ústavnosti Formální a materiální pojetí ústavy Složená ústavnost v EU Ústava a Evropská unie Cesta EU k vlastní ústavě Idea vzniku evropské ústavy Smlouva z Nice a Prohlášení o budoucnosti Evropské unie Laekenská deklarace o budoucnosti EU Role Konventu Ústava Evropské unie z pohledu teorie ústavy Smlouva o Ústavě pro Evropu rozbor Preambule Část I. Základní ustanovení Vymezení a cíle Unie Založení Unie Cíle Unie Základní svobody a zákaz diskriminace Vztahy mezi Unií a členskými státy Právo Unie Právní subjektivita Symboly Unie Základní práva a občanství Unie Základní práva Občanství Unie Pravomoci Unie Základní zásady Druhy pravomocí Doložka flexibility Orgány a instituce Unie Evropský parlament Evropská rada Rada ministrů Evropská komise Ministr zahraničních věcí Unie Soudní dvůr Evropské unie Evropská centrální banka

4 Účetní dvůr Poradní instituce Unie Výkon pravomocí Unie Demokratický život Unie Členství v Unii Část II. Listina základních práv Unie Část III. Politiky a fungování Unie Vnitřní trh Volný pohyb osob a služeb Svoboda usazování Volný pohyb služeb Volný pohyb zboží Kapitál a platby Ustanovení týkající se členských států, jejichž měnou je euro Politiky v dalších oblastech Zaměstnanost Sociální politika Hospodářská, sociální a územní soudržnost Zemědělství a rybolov Politika životního prostředí Ochrana spotřebitele Doprava Transevropské sítě Výzkum a technologický rozvoj a vesmír Energetika Prostor svobody, bezpečnosti a práva Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví Soudní spolupráce v občanských věcech Soudní spolupráce v trestních věcech Policejní spolupráce Vnější činnost Unie SZBP, SBOP, Společná obchodní politika Spolupráce se třetími zeměmi a humanitární pomoc Omezující opatření Mezinárodní smlouvy Vztahy Unie k mezinárodním organizacím a ke třetím zemím a delegace Unie Provádění doložky solidarity Fungování Unie Institucionální ustanovení Řádný legislativní postup Evropská správa Finanční ustanovení Boj proti podvodům Posílená spolupráce Část IV. - Obecná a závěrečná ustanovení Proces přijetí Smlouvy o Ústavě pro Evropu Soudobá národní a politická stanoviska ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu Smlouva o Ústavě pro Evropu a suverenita národních států Jak naplnila Smlouva o Ústavě pro Evropu zadání z Laekenu? Význam Smlouvy o Ústavě pro Evropu

5 7.4 Smlouva o Ústavě pro Evropu a evropský konstitucionalismus Závěr Resume Seznam použité literatury

6 1. Úvod Idea vzniku formální evropské ústavy se objevuje na evropské scéně opakovaně již od počátku 50. let, kdy se započal vývoj evropské integrace. Nedostatek společenské i politické vůle však realizaci dané myšlenky v minulosti neumožnil. Domnívám se, že Smlouva o Ústavě pro Evropu, 1 jež je předmětem této práce, má být nejen zhmotněním myšlenky o formální evropské ústavě, ale má být i odpovědí na otázky, s nimiž se v současnosti Evropská unie potýká. V roce 2001 byla v Laekenu přijata Deklarace o budoucnosti Evropské unie (dále jen EU). Laekenská deklarace označuje evropskou integraci za zdařilý projekt, nicméně poukazuje na fakt, že pro další úspěšný vývoj evropské integrace je nutno EU reformovat. Podle Laekenské deklarace je nezbytné, aby EU byla více demokratická, transparentní a efektivní. Zároveň deklarace vymezuje tři zásadní úkoly, s nimiž se má EU v budoucnu potýkat. Mezi tyto úkoly patří : - přiblížení EU evropským občanům, - zorganizování politiky v EU, zejména po jejím rozšíření, - učinění z EU stabilizační faktor v multipolárním světě. Řešením daných otázek se měl zabývat Konvent zástupců, jehož vznik předpokládala již zmíněná Laekenská deklarace. V průběhu jednání Konventu byl vypracován dokument, který byl nazván Návrhem Smlouvy o Ústavě pro Evropu, a tento Návrh byl následně podroben revizi v průběhu mezivládní konference. Z výše uvedeného procesu je patrné, že výsledný dokument - Smlouva o Ústavě pro Evropu - je nejen odrazem širokého názorového spektra, ale i kompromisem vzniklým na základě jednání zástupců vlád jednotlivých členských zemí Evropské unie. SÚ se snaží odpovědět na otázky zadané v Laekenu a tím také vymezit další směřování EU. Účelem této práce je rozbor předmětné Ústavní smlouvy, a to z různých hledisek. V úvodní části se budeme detailněji zabývat procesem jejího vzniku, snahou je zejména poukázat na návaznost vzniku SÚ na vývoj samotné evropské integrace. V další části je pak věnována pozornost termínu ústava obsaženému v názvu Smlouvy o Ústavě pro Evropu. V souvislosti s použitím tohoto termínu vyvstává celá řada otázek, na něž se budeme snažit najít odpovědi: - Stala by se EU po případném přijetí Ústavní smlouvy státem? 1 V textu této práce jsou mimo termín Smlouva o Ústavě pro Evropu použita i zkrácená označení Ústava EU, Ústavní smlouva, Ústava, či zkratka SÚ. 6

7 - Ztratily by členské státy svou svrchovanost? - Do jaké míry lze hovořit o existenci konstitucionalismu v současné EU? Předmětem zájmu se stal i samotný obsah SÚ. Z tohoto hlediska se zaměříme na strukturu samotného dokumentu a dále pak zejména na aspekty, jež odlišují Ústavní smlouvu od stávajícího smluvního základu EU. V souvislosti se zjištěními učiněnými při zkoumání obsahové stránky SÚ se následně budeme snažit odpovědět na otázku, do jaké míry by změny primárního práva způsobené případným přijetím SÚ ovlivnily následující vývoj evropské integrace. Smlouva o Ústavě pro Evropu byla podepsána v Římě roku V platnost může vstoupit až po ratifikaci všemi 25 členskými státy EU. Samotný proces přijetí Ústavní smlouvy je další částí, které se budeme v této práci detailněji věnovat. Neúspěch referend ve Francii a v Nizozemsku vyvolal na evropské scéně prudkou reakci a debaty o dalším osudu SÚ. Přestože je v současnosti osud Ústavy EU nejasný, budeme se snažit o nastínění možného následujícího vývoje v této otázce. Na téma SÚ se po jejím podpisu rozhořela na evropské scéně vášnivá debata, a to jak ze strany politiků, tak ze strany ústavních teoretiků. Některé názory na danou problematiku jsou uvedeny i v této práci. Cílem bylo zejména ukázat různé přístupy k otázkám, jimiž se práce zabývá. V neposlední řadě je v této práci rozebrán i vztah evropského občana k evropské integraci. Hlubší pozornost je věnována otázce, zda se skutečně podařilo Ústavní smlouvou přiblížit Evropskou unii jejím občanům. Dospěla společenská realita v Evropské unii do stadia, kdy se myšlenka vlastní evropské ústavy může stát skutečností? 7

8 2. Vývoj evropské integrace 2.1 Idea evropského sjednocení Myšlenka sjednocené Evropy se v té či oné podobě objevuje prakticky již od období starého Řecka. Pokud bychom ale naši pozornost soustředili na model současné ekonomické integrace, nemusíme v historii zacházet tak daleko. Za nejvýznamnějšího moderního předchůdce dnešního integračního procesu by se dalo označit Panevropské hnutí, objevující se na počátku 20. století v čele s Richardem Coudengove Kalergim. Kalergiho Panevropa měla sjednotit Evropu a učinit z ní důstojného partnera rozpínajícího se Ruska, USA, Commonwealthu a Číny. Kalergi již ve své době zdůrazňoval občanský rozměr integrace. Výstavba Panevropy měla podle něj vycházet z vůle občanů. Aby se objevila na politické mapě, musí Panevropa nejdříve zapustit kořeny v srdcích a hlavách Evropanů. Je třeba vystavět mosty dorozumění, zájmu a přátelství od národa k národu, od továrny k továrně, od odborů k odborům, od literatury k literatuře. Pocit panevropské pospolitosti, evropský patriotismus, musí korunovat a doplňovat cit národní. 2 Pozastavující je nadčasovost dané myšlenky. I v současnosti je jedním z nejzásadnějších problémů EU přiblížit ji evropským občanům. Prostředkem ke splnění tohoto cíle se měla stát právě SÚ, jež je předmětem této práce. Rozvoj a prosazení myšlenky Panevropy přerušila II. světová válka, která se však po svém skončení stala impulsem pro další sjednocující snahy. Za zmínku v této souvislosti stojí ustavení mezinárodního přípravného výboru s názvem Hnutí za spojenou Evropu v čele s Winstonem Churchilem. Činnost výboru následně vyústila ve svolání mezinárodní konference v Haagu pod názvem Evropský kongres. Evropský kongres však přes veškerá optimistická očekávání potvrdil spíše přetrvávání rozdílných přístupů k integraci. Kongres vedl ke vzniku a vyčlenění dvou hlavních názorových proudů, a to zastánců nadnárodního modelu integrace a stoupenců mezivládního rozměru sjednocení, které by garantovalo suverénní postavení členských států. V následujícím vývoji se prosadil spíše model mezivládní spolupráce, jenž se projevil například ve zřízení Rady Evropy. Do centra pozornosti zastánců nadnárodního modelu se dostala možnost rozsáhlé ekonomické spolupráce a vytvoření evropského trhu, který by zajistil ekonomickou stabilitu. Vzorem pro tyto úvahy se stala fungující celní unie zemí Beneluxu vytvořená v roce V roce 1950 byl Jeanem Monnetem předložen tzv. Schumanův plán, který si kladl za cíl vytvoření společného trhu pro uhlí a ocel. Tento cíl byl však pouze počátkem Monnetových 2 Fiala, P., Pitrová, M. Evropská unie. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury,

9 plánů. Monnetovým dlouhodobým cílem bylo vytvoření nadnárodního trhu s možností přejít k integraci politické. K tomuto cíli byl podle Monneta zapotřebí pomalý postup, jehož počátek bude spočívat ve slučování jednotlivých hospodářských sektorů. V roce 1951 byla v Paříži podepsána Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (dále jen Smlouva o ESUO). Smlouva byla uzavřena na dobu padesáti let, členskými státy se staly Německo, Francie, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko a Itálie. Princip fungování ESUO v sobě nakonec kombinoval prvky nadstátní v podobě Vysokého úřadu s prvky mezivládními v podobě Rady, v níž členské státy prosazovaly své národní zájmy. Dalším mezníkem ve vývoji evropské integrace se stalo podepsání tzv. Římských smluv v roce Na základě Římských smluv (Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství a Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii) byly založeny další dvě organizace, které společně s ESUO vytvořily Evropská společenství (dále jen ES). 3 Vývoj evropské integrace po podepsání Římských smluv směřoval především k co nejrychlejšímu dosažení společného trhu. O možné transformaci těchto smluv se začalo hovořit v 60. letech minulého století v souvislosti s posunem od čistě ekonomicky zaměřené integrace k integraci s prvky politickými. Vyjádřením této ambice se staly dva Fouchetovy plány směřující k mezivládní unii států založené na spolupráci, oba však neúspěšné. V roce 1983 byl na summitu ve Stuttgartu přijat významný politický dokument s názvem Slavnostní prohlášení o EU. I když jde o právně nezávazné politické prohlášení, znamenalo významný mezník ve vývoji evropské integrace, který dále vyústil v první reformu zakládajících smluv 4 spočívající v přijetí Jednotného evropského aktu. 2.2 Od Evropského společenství k Evropské unii V 80. letech minulého století došlo k výraznému zintenzivnění integračního procesu, a to zejména pod vlivem úsilí Evropské komise vedené Jacquesem Delorsem. Delors se snažil zejména posílit nadnárodní rozměr Společenství a zároveň rozšířit integrační aktivity do nových oblastí. Klíčovým úkolem Delorsovy iniciativy se stalo dokončení volného pohybu čtyř základních svobod, tj. osob, zboží, služeb a kapitálu. Delorsovy snahy následně vyústily v přijetí Jednotného evropského aktu, který byl výsledkem mezinárodní konference konané v Bruselu roku Jednotný evropský akt se stal první revizí zakládajících smluv a k jeho 3 Fiala, P., Pitrová, M. Evropská unie. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, Smlouva o založení ES, Smlouva o založení ESUO, Smlouva o založení EURATOM. 9

10 základním přínosům patřilo odstranění práva veta při hlasování Rady ve vybraných oblastech, zapojení Evropského parlamentu do legislativního procesu a v neposlední řadě také stanovení nových společných cílů integračního procesu. 5 Podle Delorse je vytvoření fungujícího vnitřního trhu a finanční stability Společenství základním předpokladem k vybudování politické unie. 2.3 Vznik a další rozvoj EU Již po pěti letech od přijetí Jednotného evropského aktu byla svolána mezivládní konference, která měla řešit problémy měnové a politické unie. V rámci této konference se střetly především názory Francie podporující supranacionální model dalšího vývoje a názory Velké Británie zastávající odmítavý postoj k posilování supranacionáního rozměru Evropských společenství. Ve snaze o maximální konsens byla nakonec přijatelná koncepce předložená Lucemburskem představující model tzv. chrámu, v němž by byla soudní agenda, vnitropolitické otázky a zahraničně-politická spolupráce a obrana vyčleněny mimo rámec zakládajících smluv do tzv. pilířů. 6 Pod vlivem této koncepce byl následně přijat dokument s názvem Smlouva o Evropské unii (nebo též Maastrichtská smlouva), posilující nadnárodní aspekt integrace, ale zároveň oddělující některé agendy s úmyslem zachovat v nich mezivládní principy rozhodování. Přijetím Maastrichtské smlouvy tak vlastně došlo k transformaci ES na EU, i nadále však bezpochybným subjektem práva schopným samostatně vystupovat v právních vztazích zůstává ES, a to z důvodu absence výslovné definice právní subjektivity nově vzniklé EU. Evropská unie založená Maastrichtskou smlouvou nenahrazuje tedy Evropská společenství, ale oba celky existují paralelně, odlišují se však svou působností. 7 Působnost tří Evropských společenství je odvozena od jejich zakládajících smluv, působnost EU potom zahrnuje působnost ES (první pilíř EU) a zároveň je rozšířena o zahraniční politiku a vnější bezpečnost (druhý pilíř) a vnitřní bezpečnost a justici (třetí pilíř). Zatímco pro první pilíř EU je typická nadstátnost, v záležitostech druhého a třetího pilíře se zásadně rozhoduje společným konsensem všech zúčastněných států funguje tedy na mezivládním principu rozhodování. Po poměrně dlouhém ratifikačním procesu, který trval dva roky, vstoupila Smlouva o EU v platnost dne 1. listopadu Fiala, P., Pitrová, M. Evropská unie. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, Fiala, P., Pitrová, M. Evropská unie. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, Týč, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4.aktualizované vydání. Praha : Linde Praha, a.s.,

11 Přijetí Smlouvy o EU bylo bezesporu významným posunem k politickému charakteru integrace. Výrazem tohoto faktu, je mimo jiné i to, že do Smlouvy o ES byl na základě Maastrichtské smlouvy nově zakotven pojem občanství Unie. Z hlediska rozdělení pravomocí mezi Unii a členské státy bylo velmi důležité přijetí principu subsidiarity. Na základě tohoto principu Unie vyvíjí činnost v oblastech, jež nespadají do její výlučné pravomoci, pouze pokud cíle navrhované činnosti nemohou být uspokojivě dosaženy členskými státy, a zároveň mohou být lépe dosaženy Společenstvím. Pokud se týká institucionálních změn, přinesla Smlouva o EU také takzvaný postup spolurozhodování, který posílil postavení Evropského parlamentu tím, že jej začlenil do procesu přijímání legislativních aktů. Samotný text Smlouvy o EU však předpokládal svou vlastní revizi, ke které mělo dojít na základě výsledků mezivládní konference, jejíž konání bylo textem Smlouvy o EU stanoveno na rok V tomto roce byla konference skutečně svolána, závěrečný summit se konal roku 1997 v Amsterodamu. Tam byla také odsouhlasena revize textů smluv zástupci jednotlivých členských států a po proběhnuvší ratifikaci vstoupila Amsterodamská smlouva v platnost dne 1. května Hlavním přínosem Amsterodamské smlouvy bylo zejména zpřehlednění smluvního rámce v důsledku přečíslování Smlouvy o ES a dále pak komunitarizace části třetího pilíře. Vízová, azylová a přistěhovalecká politika se tak vlivem Amsterodamské smlouvy stala součástí prvního pilíře a tedy součástí acquis communautaire. Amsterodamská smlouva rovněž poprvé zakotvuje a tím také legitimizuje tzv. vícerychlostní model integrace. Tento model umožňuje členským státům určit rychlost a rozsah akceptace dalších integračních závazků podle toho, o jak rozsáhlou integrační dynamiku mají zájem. Nově jsou rovněž v Amsterodamské smlouvě upraveny základní principy Unie a v neposlední řadě také mechanismus konstruktivní absence, který je možno použít při rozhodování v oblasti druhého pilíře. Jde o možnost zdržení se hlasování s tím, že nedojde k vetování rozhodnutí o dané otázce. Očekávaný přínos Amsterodamské smlouvy z hlediska institucionální reformy však nebyl naplněn. Důvodem byla názorová nejednotnost členských států v otázce povahy předpokládané institucionální reformy a zejména pak v otázce samotného směřování evropské integrace. Nutnost zásadní institucionální reformy tak vedla ke svolání další mezivládní konference, která by se soustředila výhradně na otázky reformy evropských institucí. Výsledkem svolané mezivládní konference se stala tzv. Smlouva z Nice, jež je zatím 11

12 posledním platným dokumentem revidujícím primární právo Unie. Hlavním obsahem Smlouvy z Nice je revize pravomocí a složení evropských orgánů. Přílohou Smlouvy z Nice se stal dokument s názvem Prohlášení o budoucnosti Evropy, v němž byla vyjádřena nutnost zahájení debaty na téma budoucnosti EU spočívající v zásadní reformě zakládajících smluv a principů evropské integrace. 2.4 EU a Smlouva o Ústavě pro Evropu Na základě Prohlášení o budoucnosti Evropy se rozhořela politická debata, v níž stále více přestavitelů jednotlivých států volalo po sepsání základního dokumentu, který by zjednodušil dosavadní strukturu smluv, odstranil stávající demokratický deficit Společenství a přiblížil EU jejím občanům. Vzhledem k důležitosti otázek týkajících se následujícího vývoje evropské integrace a také pro zajištění co nejširšího názorového spektra, byl svolán Konvent, jehož zástupci měli sepsat dokument, který by se stal základním dokumentem EU. Výsledkem jednání Konventu se stal dokument s názvem Návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Tento Návrh Konventu byl následně podroben revizi v průběhu svolané mezivládní konference a konečný výsledek poté představoval dokument s názvem Smlouva o Ústavě pro Evropu. Podle Jacquese Tromma existují dva důvody proč byl použit termín ústava. Jedním z nich je snaha o oslovení občanů Unie, snaha vtáhnout občany Unie do integračního procesu. Druhý důvod potom podle Tromma pramení z dlouhodobého vývoje, kdy se původně ekonomické společenství přetváří v politickou unii. Tímto se mění nejen kvalitativní dimenze Unie, ale i dimenze kvantitativní vzhledem k tomu, že nové struktury mají zabezpečovat adekvátní a efektivní rozhodování Unie skládající se z 25 členských států. 8 Další úvahy Jacquese Tromma směřují k tomu, zda může být ústava, která je obecně chápána jako základní dokument státu, založena prostřednictvím smlouvy. V této souvislosti Tromm podotýká: Pokud vezmeme v úvahu, že v minulosti byly ústavy přinášeny na špičce bajonetu, je smlouva velmi decentní metodou. Každá ústava je koneckonců dohodou mezi ustavujícími stranami. Nic neodradí strany od dohody ve smlouvě. 9 Podle Tromma se tím, že byla Smlouva nazvána ústavou, dostal proces integrace do výkladní skříně. I když se ale 8 Tromm, J.J.M. In Syllová, J., Pítrová, L., Svobodová, M. a kol. Ústava pro Evropu. Komentář. Praha : C.H. Beck, 2005, s. IX. 9 Tromm, J.J.M. In Syllová, J., Pítrová, L., Svobodová, M. a kol. Ústava pro Evropu. Komentář. Praha : C.H. Beck, 2005, s. XIV. 12

13 může tento dokument jevit jako přelom ve vývoji integrace, jde pouze o další přizpůsobení unijních smluv současné politické realitě. Tromm v této souvislosti dále uvádí, že pokud se Smlouva z Nice ukáže jako přijatelná a tato smlouva mezitím vstoupila v platnost neexistuje žádný závažný argument, proč by nemohla být přijatelná také Ústava, zejména pokud se rozdíly mezi těmito dvěma texty ukazují jako minimální Tromm, J.J.M. In Syllová, J., Pítrová, L., Svobodová, M. a kol. Ústava pro Evropu. Komentář. Praha : C.H. Beck, 2005, s. XIV. 13

14 3. Evropská ústavnost 3.1 Východiska evropské ústavnosti Povaha Evropské unie by se dala charakterizovat jako smluvně založené společenství původně 6, dnes už 25 států, jejichž spojení se vykazuje takovými znaky, pro které nenajdeme v mezinárodním měřítku žádnou analogii či adekvátní srovnání. V souvislosti s EU lze mluvit o instituci přesahující rámec daný mezinárodními organizacemi, ale současně nesplňující charakteristické rysy federálního uspořádání. 11 U klasické mezinárodní organizace nemají orgány této organizace vůči členským státům žádné pravomoci, fungování takové organizace je založeno na základním principu mezinárodního práva principu svrchované rovnosti států. Naproti tomu zakladatelé myšlenky evropské ekonomické integrace zamýšleli vytvořit nadstátní celek stojící nad členskými státy a vybavený pravomocemi, jež by mu byly svěřeny samotnými členskými státy. Myšlenka vytvoření nadstátního integračního celku byla realizována prostřednictvím zřízení tří Evropských společenství (Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské společenství pro atomovou energii, Evropské hospodářské společenství). Původně ekonomicky zaměřená integrace se postupně vyvíjela a do zakládajících mechanismů začaly pronikat prvky politické. V současnosti má EU vytvořen rozsáhlý systém vlastního komunitárního práva závazného pro členské státy, v němž je patrná nezastupitelná úloha Evropského soudního dvora, orgány Unie zavazují svými rozhodnutími členské státy, pokud rozhodují v rámci jim svěřených pravomocí, byl zaveden institut evropského občanství, sepsána Charta základních práv a svobod občanů Unie atd. V rámci Unie se tak projevují prvky národních jednotek, kterých nelze Unii zbavit. 12 Ve světle současného vývoje je tedy otázka vlastní ústavnosti Unie namístě. Podle Karla Klímy se během vývoje Unie vytvořil systém, jehož federativní povaha je stále zřetelnější. Tím se Unie stává předmětem ústavnosti, který lze podřadit pod ústavní pravidla. Postup evropské integrace v současnosti dosáhl bodu, kdy se z původně institucionalizované spolupráce mezi členskými státy stává konstituční celek s vlastním centrem. Rozbor a zpracování konstitučních aspektů Unie by se mohl stát systémovým základem EU zaručujícím její stabilitu Baňouch, H., Fedorko, M. Mezinárodní organizace. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2001, s Blahož, J., Klíma, K., Skála, J. a kol. Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda : Nakladatelství A. Čeňka, Blahož, J., Klíma, K., Skála, J. a kol. Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda : Nakladatelství A. Čeňka,

15 Jak již bylo řečeno, Evropská unie je specifickou entitou zahrnující 25 nezávislých členských států, tedy 25 nezávislých ústav. Podle Smlouvy o Ústavě pro Evropu Unie ctí národní identitu členských států, která spočívá v jejich základních politických a ústavních systémech. 14 Oproti stávajícímu smluvnímu základu je v preambuli SÚ patrný daleko větší důraz na demokratické principy. Preambule si klade za vzor ústavy členských států a jejich hodnoty demokracie, svobody, rovnosti a právního státu. Za povšimnutí stojí posun od preambulí stávajících smluv Společenství, které vycházely zejména z principů demokratické spolupráce a myšlenka úcty ke svobodě, rovnosti a demokratickým principům jako takovým byla pouze rámcová. Po případném přijetí Smlouvy o Ústavě pro Evropu by Unie sama měla svou vlastní ústavu zastřešující ústavy jednotlivých členských států a tím by byl vytvořen jakýsi víceúrovňový ústavní systém. 15 Smlouva o Ústavě pro Evropu však není ztotožnitelná s ústavou národního státu. Podle Jany Reschové je jedním ze zásadních předpokladů státnosti fakt, že stát má dostatečné zdroje pro realizaci své moci. EU však není schopna bez součinnosti členských států své moci provádět. Je tedy závislá na členských státech, sama nemůže být a není státem. 16 Jacques Tromm v této souvislosti uvádí: Unie není státem a nikdy se jím s největší pravděpodobností nestane. Stát je vertikální, jednotná vládnoucí instituce s jediným centrem moci, která je určena ke splnění obecného cíle dosažení a udržení sociální stability. EU je horizontální, formami rozrůzněná účelová korporace, vybavená systémem rozhodování, založeným na koordinaci a harmonizaci, jíž je svěřena řada oddělených úkolu Viděno z perspektivy času, stát se musí snažit o trvání, o kontinuitu s minulostí, na druhé straně Unie usiluje o uskutečnění svých záměrů, důvodem její existence je splnění záměru. 17 Přestože je vznik ústav tradičně spjat se vznikem moderního státu, 18 vznik samotné ústavy ještě nezakládá stát. Evropskou státnost a evropskou ústavnost je třeba považovat za oddělené pojmy, existence ústavy sama o sobě nemůže zdůvodnit státnost Smlouva o Ústavě pro Evropu, článek I-5 Vztahy mezi Unií a členskými státy. 15 Blahož, J., Klíma, K., Skála, J. a kol. Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda : Nakladatelství A. Čeňka, 2003, s Reschová, J. Evropský konstitucionalismus : zdroje, formy a tendence. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2003, s Tromm, J.J.M. In Syllová, J., Pítrová, L., Svobodová, M. a kol. Ústava pro Evropu. Komentář. Praha : C.H. Beck, 2005, s. XV. 18 Klokočka, V. Ústavní systémy evropských států. Praha : Linde Praha a.s., 1996, s Blahož, J., Klíma, K., Skála, J. a kol. Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda : Nakladatelství A. Čeňka, 2003, s

16 Veřejnoprávní systém EU a mocenský vztah EU k členským státům se v průběhu vývoje rozvinul natolik, že konstituční aspekty jsou v EU zřetelné a vlastní ústava společenství je tedy více než ospravedlnitelná. Vladimír Klokočka v této souvislosti uvádí: Formování Evropské unie není možné bez společných demokratických principů v politické organizaci členských států a tím bez vzájemně slučitelných ústavních zásad. 20 Na počátku vývoje evropské integrace bylo Společenství považováno spíše za mezinárodní organizaci, i když se svými nepopiratelnými specifiky. V současném stadiu vývoje EU je debata zaměřena spíše na to, zda je EU federací či konfederací. V systému EU můžeme najít prvky federační i konfederační, prosté zařazení pod ten či onen model však v reálu není možné. 21 EU je a pravděpodobně i zůstane systémem sui generis. 22 Pokud se týká úvah o tom, k jakému modelu by měla EU v budoucnu směřovat, objevují se tendence k rozšíření federativních prvků i tendence opačné. V této souvislosti stojí za zmínku myšlenky D. Blancharda týkající se budoucího vývoje EU, který došel k závěru, že by integrace měla směřovat ke spojení států a lidí, které nevytvoří stát Společné ústavní hodnoty členských států jako zdroj evropského konstitucionalismu Ústavní kultura EU Vlastní ústava je výrazem politické identity. Zdrojem této identity i její náplní je potom vlastní ústavní kultura. Pokud je EU složena z jednotlivých členských států, dalo by se říci, že její ústavní kultura je založena na ústavních kulturách jednotlivých členských států. Není tedy nezbytným předpokladem, aby sama Unie byla státem, principy ústavnosti jednotlivých členských států mohou pomoci vytvořit principy ústavnosti samotné Unie. 24 Ústavní kulturu EU však netvoří pouze souhrn jednotlivých ústavních systémů a kultur členských států. Vzhledem v mezinárodněprávní povaze Unie a její roli na mezinárodním poli patří do ústavní kultury Unie i principy, které se vyvinuly v prostředí mezinárodním. Jde zejména o vývoj lidských práv a demokratických principů. EU v sobě tedy shrnuje ústavní principy vytvořené v průběhu vývoje mezinárodního práva i ústavní principy jednotlivých členských států, a tím vlastně vytváří jakousi společnou evropskou ústavní 20 Klokočka, V. Ústavní systémy evropských států. Praha : Linde Praha a.s., 1996, s Klokočka, V. Ústavní systémy evropských států. Praha : Linde Praha a.s., 1996, s Jacques Delors označil proces evropské integrace a jeho cíle za neidentifikovatelný politický objekt. 23 Blahož, J., Klíma, K., Skála, J. a kol. Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda : Nakladatelství A. Čeňka, 2003, s K. Klíma v této souvislosti uvádí, že ústavní vývoj EU je založen na iniciativách, interpretaci ústavních textů, na změnách ústav členských států. 16

17 kulturu. Podle Karla Klímy lze hovořit o společném ústavním vlastnictví členských států. 25 Tím, že ústava vlastně zastřeší ústavní principy jednotlivých členských států, napomáhá také ke sbližování ústavních hodnot, popř. k jejich rozšíření. Vladimír Klokočka považuje za základní hodnoty a společné ústavní principy evropských demokracií zejména princip svrchovanosti lidu, princip většiny, princip reprezentativní demokracie, princip omezení moci a ochrany menšin, časové omezení mocenských funkcí, princip dělby moci, princip nedotknutelných práv a svobod a princip materiálního právního státu. 26 Karel Klíma pak pod tyto společné hodnoty zařazuje demokratický systém, právní stát a základní práva Vztah ústav členských států ke komunitárnímu právu Ústava národního státu by se dala považovat za vyjádření státní suverenity. 28 Ústavy států jsou nejen výrazem uspořádání politické moci v rámci státu, ale jejich funkcí je i vyjádřit vztah k systémům vnějším. Tak zejména v souvislosti s vývojem evropské integrace, ale samozřejmě i v souvislosti s vytvořením jiných nadnárodních systémů či institucí, musí moderní právní stát a jeho ústavní systém na změny v mezinárodním prostředí reagovat. Dochází k ústavněprávnímu přizpůsobování členských států. Ústavní systémy jednotlivých zemí se vlivem rozvíjejícího se mezinárodního prostředí stávají otevřenými, reflektují na nadnárodní právo či na vznik společných nadnárodních institucí. 29 V průběhu procesu evropské integrace tak dochází k přizpůsobování ústavních textů jednotlivých členských států, kdy se jejich ústavy hlásí k nové nadnárodní moci. Pro přenášení výsostných práv na mezistátní instituce je výslovné ústavní zmocnění ze strany členských států nezbytné. 30 Pokud se týká vztahu komunitárního práva a národního práva ústavního, je komunitární právo obecně považováno členskými státy spíše za právo mezinárodní než právo vlastní, vnitrostátní. Komunitární právo je akceptováno jako právo přímo působící a upřednostňované před zákony, nicméně přednost komunitárního práva před ústavním 25 Blahož, J., Klíma, K., Skála, J. a kol. Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda : Nakladatelství A. Čeňka, 2003, s Klokočka, V. Ústavní systémy evropských států. Praha : Linde Praha a.s., 1996, s Blahož, J., Klíma, K., Skála, J. a kol. Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda : Nakladatelství A. Čeňka, 2003, s Blahož, J., Klíma, K., Skála, J. a kol. Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda : Nakladatelství A. Čeňka, 2003, s Blahož, J., Klíma, K., Skála, J. a kol. Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda : Nakladatelství A. Čeňka, Pokud se týká ČR, tak byly podmínky k integraci ČR do EU připraveny ústavním zákonem č. 395/2001 Sb. (tzv. Euronovela) 17

18 norma. 34 Pokud bychom dané rozdělení měli aplikovat na proces evropské integrace, osud nově právem jednotlivých členských států není řešena jednotně. 31 V této souvislosti se objevují snahy o zachování formální přednosti ústavních dokumentů jednotlivých států. Faktem nicméně zůstává, že výsledný efekt musí umožnit bezproblémové přednostní použití práva ES u soudů členských států a vyloučení aplikace nesouladných právních norem členských států. Vztahem ústavního systému ČR a komunitárního práva se zabýval i Ústavní soud České republiky, a to ještě před vstupem ČR do EU. Ústavní soud se přihlásil k evropské právní kultuře i k jejím ústavním tradicím a zároveň konstatoval, že primární komunitární právo není Ústavímu soudu cizí, ale prozařuje zejména v podobě obecných právních zásad evropského práva, v široké míře do jeho vlastní rozhodovací činnosti Pojetí evropské ústavnosti Formální a materiální pojetí ústavy Jedním z možných uchopení pojmu ústavnosti je jeho chápání jako indikátoru základů práva určité politické organizace. 33 Jinými slovy jsou otázky politických institucí a procesů podřízeny vládě práva a právního státu. Zachycení všech politických vztahů probíhajících v určité komunitě je však velmi složité a tohoto cíle je možné dosáhnout vždy jen v obecných rysech. K pojmutí všech faktorů týkajících se ústavnosti nám napomáhá rozdělení mezi formální a materiální ústavou. Formální pojetí ústavy předpokládá psaný dokument, v dané komunitě jediný a jedinečný, všeobecně akceptovaný jako ústava. Materiální pojetí naproti tomu zahrnuje normativní rámec společenských vztahů, který je společností chápán jako základní právní vypracované Smlouvy o Ústavě pro Evropu jakožto formální ústavy EU je v současné době nejasný. Názory týkající se otázky potřebnosti formální ústavy EU se různí. Někteří autoři 31 Blahož, J., Klíma, K., Skála, J. a kol. Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda : Nakladatelství A. Čeňka, Nález pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2001 sp. Zn. Pl. ÚS 5/01 in Sbírka nálezů a usnesení, svazek 24, C.H. Beck 2002, s V. Klokočka v této souvislosti uvádí, že tím, že ústavní právo upravuje politické procesy a instituce, bývá také někdy označováno za právo politické. 34 Blahož, J., Klíma, K., Skála, J. a kol. Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda : Nakladatelství A. Čeňka, 2003, s

19 považují absenci formální evropské ústavy za základ legitimačního deficitu EU, jiní naproti tomu možnost formálního ústavněprávního uspořádání Evropy přímo odmítají. 35 Stejně tak nejsou jednotné názory týkající se otázky, zda EU má v současnosti ústavu v materiálním smyslu. Evropský soudní dvůr v roce 1986 označil Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství za ústavní chartu Společenství, a tím přiznal primárnímu právu Evropského společenství ústavní charakter. Někteří autoři považují samotné primární právo Společenství za základ evropské ústavnosti, 36 jiní pak do popředí staví jednotlivé autonomní ústavní systémy členských států. K celkovému pohledu je nutno zmínit i názory, které považují úvahy o ústavním charakteru Společenství za předčasné, či zcela scestné Složená ústavnost v EU V průběhu vývoje evropské integrace se vyvinuly dvě roviny ústavnosti, a to rovina národní a evropská. Tyto dvě roviny jsou na sobě navzájem závislé, mají vůči sobě doplňkový charakter. Evropská veřejná moc nemůže existovat bez institucí v jednotlivých členských státech a bez právního systému, na jehož základě tyto instituce fungují. Národní autority naopak musí spolupracovat prostřednictvím orgánů a politik EU, pokud chtějí dospět k výsledku, kterého by izolovaně, samy o sobě nebyly schopny dosáhnout. 38 Zmíněné dvě roviny evropské ústavnosti se navzájem ovlivňují. Tím také dochází ke sbližování hodnot a základních ústavních principů jednotlivých států. Vladimír Klokočka považuje tento proces sbližování základních politických a ústavních principů, jakož i institucionálních struktur jednotlivých zemí za základní předpoklad dalšího úspěšného rozvoje evropské politické integrace Blahož, J., Klíma, K., Skála, J. a kol. Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda : Nakladatelství A. Čeňka, Předpokladem ústavnosti jako takové je autonomie právního řádu. Otázka autonomie právního řádu Společenství byla vyřešena již v roce 1964, kdy ESD judikoval, že Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství vytvořila vlastní právní řád. 37 Blahož, J., Klíma, K., Skála, J. a kol. Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda : Nakladatelství A. Čeňka, 2003, s Blahož, J., Klíma, K., Skála, J. a kol. Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda : Nakladatelství A. Čeňka, 2003, s Klokočka, V. Ústavní systémy evropských států. Praha : Linde Praha a.s.,

20 4. Ústava a Evropská unie 4.1 Cesta EU k vlastní ústavě Idea vzniku evropské ústavy Myšlenka vzniku vlastní evropské ústavy a diskuse o ní se opakovaně objevuje prakticky již od vzniku ideje evropského sjednocení. Již na počátku 50. let minulého století byl Ústavním výborem pro Spojené státy evropské pod vedením hraběte Codenhove Kalergiho vypracován Návrh evropské spolkové ústavy, jejímž cílem bylo vytvoření Spojených států evropských. Tento odvážný plán tak započal období, v němž se opakovaně objevovaly různé modely návrhů evropských ústav vypracovaných jak soukromými osobami, tak seskupeními a později rovněž samotnými orgány ES. Prvním z ústavních návrhů ze strany Společenství byl Návrh Smlouvy o stanovách evropského společenství vytvořený na základě podnětu Jeana Monneta a Paul-Henri Spaaka v roce Tento návrh byl však neúspěšný stejně jako pozdější ústavní návrh profederálně zaměřeného evropského poslance Altiera Spinelliho předložený Evropským parlamentem roku Hlavní myšlenkou Spinelliho plánu bylo vytvoření politické unie v čele s evropskou vládou, kterou měla ztělesňovat Komise pod kontrolou Shromáždění. Model měl vyřešit tehdejší krizi evropských institucí a odstranit následky politické krize Unie ze šedesátých let. Po vzniku EU stojí za zmínku zpráva organizačního výboru Evropského parlamentu, která informovala o přípravě ústavy EU v únoru roku 1994 v tzv. Hermanově zprávě. V následujícím období se však pozornost obrátila na nutnost institucionální reformy EU, a tak se myšlenka vzniku evropské ústavy objevuje znovu až téměř po deseti letech. V současné fázi vývoje evropské integrace je myšlenka evropské ústavy přijatelnější než na počátku evropské integrace, a to z několika důvodů. V průběhu vývoje evropské integrace došlo k výraznému posunu od původně ekonomicky zaměřené integrace k integraci s prvky politickými. Rovněž by se dalo říci, že se během vývoje podařilo vytvořit jakési evropské podvědomí podtrhnuté například zavedením evropského občanství. Navíc podle průzkumu z roku 2002 bylo tehdy o nezbytnosti vzniku základního zákona společenství přesvědčeno 2/3 obyvatelstva členských států Blahož, J., Klíma, K., Skála, J. a kol. Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda : Nakladatelství A. Čeňka, 2003, s

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 1 9/29/08 10:54:47 AM kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 2 9/29/08 10:54:47 AM Když se

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1

Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1 Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1 1. Úvod Po dvojím odmítnutí Smlouvy o Ústavě pro Evropu (dále jen evropská ústava ) v referendech ve Francii a Nizozemsku na přelomu května a června a po jednání

Více

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Perspektiva vzniku pevného jádra či jader v EU a z toho plynoucí vliv na postavení ČR a dalších přistupujících států

Perspektiva vzniku pevného jádra či jader v EU a z toho plynoucí vliv na postavení ČR a dalších přistupujících států Perspektiva vzniku pevného jádra či jader v EU a z toho plynoucí vliv na postavení ČR a JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík LL.M., Ph.D. Mgr. David Král Výstup vědeckého projektu zadaného Ministerstvem zahraničních

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta Katedra teorie práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky Diplomant:

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

Evropská společnost v praxi

Evropská společnost v praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Diplomová práce Evropská společnost v praxi 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a jen s využitím

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Vliv zavedení přímé volby prezidenta na politický sytém

Vliv zavedení přímé volby prezidenta na politický sytém Vliv zavedení přímé volby prezidenta na politický sytém Ing. Mgr. Jan Němec Bc. Martin Kuta Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie 1.201 říjen 2009 PI 1.201

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Vliv evropeizace na české politické strany

Vliv evropeizace na české politické strany Iveta Frízlová, Michaela Kozlová, Ondřej Málek, Jaroslav Švestka Vliv evropeizace na české politické strany Working Paper č. 20 Příspěvek byl vypracován v rámci předmětu Evropské politické strany a proces

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce SYSTÉM PRÁVNICKÝCH OSOB Eduard Zboran 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA

ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCA FRANTIŠEK EMMERT TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra medzinárodného práva a európskeho práva Študijný odbor: právo Študijný program:

Více