Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 5. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 5. ročník"

Transkript

1 Tematický výchovno vzdelávací plán z Náboženskej výchovy pre 5. ročník Počet hodín: 1 hod. týždenne/ 33 ročne Plán bol vypracovaný podľa : Rámcový vzdelávací program pre stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Mário Kóňa Školský rok: 2014/2015 Plán schválila riaditeľka školy: Mgr. Agnesa Kajtárová

2 BOH HOVORÍ ČLOVEKU ( 8 h.) Tem. celok Mesiac Hodina Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy IX. X. XI. Úvod do 5. ročníka Úvod do Sv. písma Orientujem sa vo Sv. písme 4. Evanjeliá 5. Misia sv. Cyrila a Metoda 6. Otče náš v staroslovien. 7. Šíritelia posolstva 8. Legenda o sv. Andrejovi a Benediktov i Práca so Sv. písmom /vyhľadávanie, skratky kníh. Misia Cyrila a Metoda /cyrilika, hlaholika, Otče náš v staroslovienč./ Žiaci vierozvest sv.gorazd, Bystrík vymenovať 5 historických kníh Starého zákona a 5 historických kníh Nového zákona pomenovať časti Nového zákona podľa súradníc nájsť daný text vo Svätom písme správne používať skratky kníh Svätého písma, čísla kapitol a veršov opísať najdôležitejšie udalosti zo života sv. Cyrila a Metoda vysvetliť prínos byzantskej misie pre Slovensko vysvetliť základné prvky legendy, rozlíšiť legendu od historickej správy vysvetliť prínos prekladu Svätého písma do nášho jazyka reprodukovať spamäti prvé dva verše Jánovho evanjelia s pomocou učiteľa poskladať modlitbu Otče náš v cirkevnoslovanskom jazyku používať vhodné slová v komunikácii s inými ľuďmi pravdivo a správne šíriť informácie DEJ, SJL Osobnostný a sociálny rozvoj

3 DIALÓG BOHA A ČLOVEKA ( 5 h.) XI. XII Modlitba v SZ - Dávid a Šalamún 10. V modlitbe počúvam 1 Modlitba v NZ 1 Cez Máriu k Otcovi 1 Vianoce o Dávidové prosby odpustenie (žalmy) o Šalamúnova prosba o múdrosť o Mária zvelebuje Boha (Magnifikat) o Ježiš učiteľ modlitby (Otče náš), porovnanie dvoch evanjeliových textov modlitby Otče náš v biblických príbehoch nájsť spoločné znaky modlitby Dávida a Šalamúna prerozprávať časť biblického príbehu zo života kráľa Dávida a Šalamúna charakterizovať časti modlitby Otče náš vytvoriť kartotéku biblických modlitieb porovnať dva evanjeliové texty modlitby Otče náš prostredníctvom modlitby rozvíjať dialóg s Bohom nájsť vo Svätom písme modlitbu Otče náš citovať jeden citát zo Svätého písma správne doplniť (poskladať) Magnifikat OBV, DEJ, GEO Osobnostný a sociálny rozvoj Mediálna výchova

4

5 MOJA MODLITBA ( 3 h.) I. 14. Modlitba svätých sv. František z Assisi 15. Druhy modlitby 16. Modlitba pomoc na ceste o Pravidlá modlitby (miesto, čas a pravidelnosť) o Druhy modlitby o Príklady svätých /hymnus sv. Františka na stvorenstvo príklad oslavnej modlitby/ vymenovať pravidlá modlitby pomenovať aspoň tri druhy modlitby jednoducho prerozprávať životopis sv. Františka podľa vzoru hymnus sv. Františka na stvorenstvo v modlitbe vyjadriť vďaku výrazovo vyjadriť Františkovu pieseň stvorenstva vytvoriť osobnú modlitbu k rôznym príležitostiam ETV, PRI Enviromentálna výchova

6 4. NÁŠ DIALÓG S BOHOM ( 5 h.) I Vidieť srdcom - Rozprávka o zázračnom košíku II. 18. Čo je to symbol 19. Liturgické úkony, postoje, gestá a farby 20. Svätý dar slávenia Prečo oslavujeme; liturgický rok o Schopnosť hovoriť ako Boží dar (výchova k citlivosti voči vyslovenému slovu) o Čisté srdce o Osobný majetok o Boháč a Lazár vysvetliť pojem symbol rozlíšiť znak od symbolu oceniť úlohu a zmysel symbolov vymenovať jednotlivé obdobia liturgického roka priradiť správnu farbu k liturgickému obdobiu správne demonštrovať aspoň 5 liturgických úkonov vysvetliť a oceniť potrebu slávenia symbolicky nakresliť schému rozdelenia liturgického roku pomenovať základné časti chrámu nakresliť a pomenovať 5 liturgických predmetov SJL, VV, DEJ Mediálna výchova III. 2 Chrám miesto oslavy

7 5. OBETA BOŽIEHO ĽUDU ( 7 h.) III. IV Kto horí pre mňa - Sviečka a zápalka 2 Rút tá, ktorá horela pre iných 24. Obeta Ježiša - Nebeský pelikán 25. Baránok Boží 26. Veľká noc 27. Moja obeta o Obeta, obetavosť, jej zmysel v živote človeka. o Obeta Ježiša Krista. o Obeta Božieho baránka (starozákonná, novozákonná obeta, židovská pascha, posledná večera) o Obetný dar, moja obeta. prostredníctvom príkladu opísať zmysel obety konkrétnym skutkom vyjadriť vďačnosť za obetu druhých ľudí (priateľov, rodičov) vysvetliť jednoduchým spôsobom spôsob sprítomnenia Ježišovej obety pri sv. omši vysvetliť prirovnanie Ježiša k nebeskému pelikánovi prejaviť vďaku za Ježišovu obetu nájsť analógiu medzi baránkom v Starom zákone a Božím baránkom v Novom zákone charakterizovať symbolický význam chleba a vína pri sv. omši oceniť význam chleba a vína v živote človeka aktívne sa podieľať na príprave a priebehu liturgického slávenia DEJ, SJL, OBV, VV Osobnostný a sociálny rozvoj V. 28. Byť chlebom domom chleba

8 6. DIALÓG CEZ SLUŽBU ( 3 h.) V. 29. Slúžim rodine 30. Sluha sluhov Božích o Služba chorým (sviatosť pomazania chorých) o Služba ľudskej rodine (sviatosť manželstva) o Služba Božej rodine (sviatosť kňazstva diakon, kňaz, biskup) opísať a porovnať úlohu chlapca a dievčaťa v službe rodine konkrétnymi skutkami slúžiť rodine, chorým, slabším vymenovať tri stupne kňazstva pozná po mene kňazov vo svojej farnosti zdôvodní potrebu sviatosti manželstva, kňazstva a pomazania chorých pre spoločnosť formulovať modlitbu za kňazov oceniť hodnotu človeka aj v chorobe OBV Výchova k manželstvu a rodičovstvu VI. 3 Slúžim chorým

9 7. SLUŽBA MODLITBOU ( 2 h.) VI. 3 Modlím sa za najbližších 3 Môj patrón Opakovanie o Modlitba za živých / za kňnza, priateľov, rodičov, spolužiak., učiteľov/ o Modlitba k svätým /na príhovor svätých Terézia z Lisieux, môj krstný patrón/ o Modlitba za zomrelých pomenovať rôzne formy modlitby za druhých ľudí pomenovať častí sv. omše pozná účinky sv. omše formulovať modlitbu za iných vlastnými slovami (kňazov, štátnych prestaviteľov, učiteľov, spolužiakov/ na príklade života sv. Terézie z Liseux zdôvodniť potrebu modlitby k svätým sformulovať modlitbu ku svojmu krstnému patrónovi DJ Osobnostný a sociálny rozvoj

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Modlitby k novéně o křtu. Modlitby k novéně o křtu. Modlitby k novéně o křtu. Modlitby k novéně o křtu

Modlitby k novéně o křtu. Modlitby k novéně o křtu. Modlitby k novéně o křtu. Modlitby k novéně o křtu Modlitby Modlitby Modlitby Modlitby Modlitba 1 Modlitba 1 Modlitba 1 Modlitba 1 Modlitba 2 Modlitba 2 Modlitba 2 Modlitba 2 Modlitba 3 kde sám Modlitba 3 kde sám Modlitba 3 kde sám Modlitba 3 kde sám Modlitba

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Svätý Otec Benedikt XVI. seminaristom

Svätý Otec Benedikt XVI. seminaristom Vatikán (18. októbra ) Svätá stolica dnes, na sviatok sv. Lukáša evanjelistu, zverejnila list Benedikta XVI. seminaristom. Svätý Otec sa v ňom osobným štýlom - od srdca pápeža k srdciam seminaristov -

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

1únor. Budoucnost církve. Víra otevírá srdce, posiluje vůli a osvětluje rozum Ladislav Hučko

1únor. Budoucnost církve. Víra otevírá srdce, posiluje vůli a osvětluje rozum Ladislav Hučko Budoucnost církve Víra otevírá srdce, posiluje vůli a osvětluje rozum Ladislav Hučko Současná liturgická hudba z pastoračního hlediska Anton Konečný Institut autority ve vývoji současné společnosti Petr

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Rok 2015 ročník 19. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (2. Mojžíšova 15,2) Sborové heslo pro rok 2015

Rok 2015 ročník 19. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (2. Mojžíšova 15,2) Sborové heslo pro rok 2015 Rok 2015 ročník 19 1 Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (2. Mojžíšova 15,2) Sborové heslo pro rok 2015 1 Milí přátelé, S každým novým dnem se těšíme na teplé sluneční paprsky. Ale v mnoha

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Katecheze o mši svaté. P. Jan Paseka

Katecheze o mši svaté. P. Jan Paseka Katecheze o mši svaté P. Jan Paseka I. Vstupní obřady 1. Příchod do kostela - Na mši svatou nás vždycky zve Kristus. Je to setkání mimořádné, protože nás má vytrhnout ze všednosti. Ježíš nás bere stranou

Více

Jeden Boh, mnoho ciest Každý věří svým způsobem

Jeden Boh, mnoho ciest Každý věří svým způsobem 2/2011 ROČNÍK XLIII Jeden Boh, mnoho ciest Každý věří svým způsobem Kresťan a kultúra Téma čísla: Víra v proměnách času misie Světlo pro Když se Martin s Honzou rozhodli vycestovat do Nigérie, nebyla politická

Více

www.farnostcechtice.cz

www.farnostcechtice.cz Kdybychom chtěli žit životem Krista v postní době, musíme překonat hlavního nepřítele Pána Ježíše a to jsme my sami. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Bud jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

ú ú úř úř ú ě úř úř Š ě ě ú ú ž ú ú ú ó Á ú ě ě ť ě ě ň ň ú ó Ť ř ó Éú ž ě Ž ž ě ú ž ř Ž ř Č ňž ě ř Ů ž ó ž ó É ř ě ú ůó ú ú ú ř ů Ž ú ů ě ž ú ú ř ú ú ú ů ú Ž ú ě ž ž ř ř Ž ř ř ř ú ě ě Á řň ř ů ž ř ÁŮ

Více

EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA. 2. časť. Ako budeme na týchto stretnutiach fungovať?

EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA. 2. časť. Ako budeme na týchto stretnutiach fungovať? EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA 2. časť Ako budeme na týchto stretnutiach fungovať? Evanjeliá boli napísané preto, aby sme sa v nich učili Ježišovmu mysleniu, životu a konaniu. Preto aj my budeme k evanjeliu pristupovať

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství 2. Charakteristika předmětu Obor přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,

Více

Duch svatý v praxi. Duch svatý přebývá v nás Závan Ducha. Slova, která Duch svatý promluvil " Sk 5, 33

Duch svatý v praxi. Duch svatý přebývá v nás Závan Ducha. Slova, která Duch svatý promluvil  Sk 5, 33 6 jún / červen 2014 ročník 83 Časopis Bratskej jednoty baptistov Časopis Bratrské jednoty baptistů Duch svatý přebývá v nás Závan Ducha Slova, která Duch svatý promluvil " Sk 5, 33 Duch svatý v praxi Reportáž

Více

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014 Recenze Kollárik, T., Lisá, E., & Ritomský, A. (2013). Psychodiagnostika manažérov. Učebnica pre vysoké školy. Žilina: EUROKODEX. 152 s. ISBN 978-80-8155-013-3.

Více

Stvoření oslavuje Stvořitele

Stvoření oslavuje Stvořitele číslo 3 roku 2011 Radcovsk ý š peciál Oddiel Horské r ysy Stvoření oslavuje Stvořitele O službě a o službě Učme se od slavných V Y V O L E N Í 1 9. 2 1. 1 1. 2 0 1 0 R A D C O V S K Ý Š P E C I Á L 2 V

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

ZÁKON. číslo 1. roku. Nedávno se mi stala zvláštní věc, která mě, jako obvykle J, přivedla k zamyšlení. Potkala jsem jednu svou

ZÁKON. číslo 1. roku. Nedávno se mi stala zvláštní věc, která mě, jako obvykle J, přivedla k zamyšlení. Potkala jsem jednu svou ZÁKON Nedávno se mi stala zvláštní věc, která mě, jako obvykle J, přivedla k zamyšlení. Potkala jsem jednu svou roku známou. Ještě jsem ji ani nestihla pozdravit, a ona už na 2005 mě vyhrkla: Jaký je první

Více

Boží krása se nemůže ztratit

Boží krása se nemůže ztratit 1/2011 ROČNÍK XLIII Tvorivosť a Božia krása Svátek Purim 1946 Boží krása se nemůže ztratit Téma čísla: Objav Božiu krásu misie Práce se ženami Snažím se žít s otevřenýma očima. Vnímat svět kolem nás a

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

4/2006 ROČNÍK XXXVIII. Dr. Jan Zeman 100 let. Nemohli. jinak. Téma čísla: Pevný základ křesťanovy identity

4/2006 ROČNÍK XXXVIII. Dr. Jan Zeman 100 let. Nemohli. jinak. Téma čísla: Pevný základ křesťanovy identity 4/2006 ROČNÍK XXXVIII Kresťanova identita Dr. Jan Zeman 100 let Nemohli jinak Téma čísla: Pevný základ křesťanovy identity misie A ať listy této knihy (Bible) nejsou používány pro výrobu cigaret Manželé

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

5. leden číslo 1 ročník XVI

5. leden číslo 1 ročník XVI 5. leden 1 Slovo pro církevní rok Lk 11,1: Pane, nauč nás modlit se. Otec biskup nás letos vyzval k zamýšlení nad modlitbou. Mělo by jít vlastně o jakési metamodlení, smím-li tak nazvat modlení o modlení,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

4/10. Tradícia v cirkvi. Téma čísla

4/10. Tradícia v cirkvi. Téma čísla 4/10 apríl - duben 2010 roèník 80 Èasopis Bratskej jednoty baptistov Èasopis Bratrské jednoty baptistů A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Trpělivost s nadějí. Božia výchova Co mohu ztratit? Rozhovor o naději

Trpělivost s nadějí. Božia výchova Co mohu ztratit? Rozhovor o naději 7 september / září 2015 ročník 84 Časopis Bratskej jednoty baptistov Časopis Bratrské jednoty baptistů Božia výchova Co mohu ztratit? Rozhovor o naději Nalezli ho v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

Památka Pána Ježíše Krista

Památka Pána Ježíše Krista Vydává A-ALEF Bořivojova 620/29, 718 00 Ostrava-Kunčičky pro Křesťanské sbory v ČR a Křesťanské zbory na Slovensku Odpovědný redaktor a adresa české redakce: Jaromír Andrýsek Okrajová 3, 737 01 Český Těšín

Více

0 DIJSI 96 DUBEN 2OO8 OBSAH. Prijiuj, rozmnoiluj, rozsiiuj!

0 DIJSI 96 DUBEN 2OO8 OBSAH. Prijiuj, rozmnoiluj, rozsiiuj! 0 DIJSI 96 Prijiuj, rozmnoiluj, rozsiiuj! DUBEN 2OO8 Sola Scriptura - Jedind Pismo Solo Grotia - JedinE Milosti Solus Christus - Jedind Kfistus SoIa Fide - Jedind Virou Soli Deo Glorio - Jedind Bohu Sldoo

Více

UKÁŽKA IKONOPISECTVA NA ÚZEMÍ ČIECH A SLOVENSKA

UKÁŽKA IKONOPISECTVA NA ÚZEMÍ ČIECH A SLOVENSKA UKÁŽKA IKONOPISECTVA NA ÚZEMÍ ČIECH A SLOVENSKA EXAMPLES OF ICON PAINTING ON THE TERRITORIES OF THE CZECH LANDS AND SLOVAKIA Sylva Novotná Abstract: The following presentation is more of a practical demonstration,

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

RŮŽENEC ŘÍJEN 2011. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

RŮŽENEC ŘÍJEN 2011. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ŘÍJEN 2011 I v životě jsou patrné poklesky a pády. Jedno však rozlišuje svaté od odpadlíků: Svatý znovu

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

17.12.2011 50/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.12.2011 50/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.12.2011 50/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. prosince 2011 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Redakce časopisu Securitas Imperii žádá autory, aby při zasílání příspěvků laskavě dodržovali níže uvedená pravidla (viz též www.ustrcr.

Redakce časopisu Securitas Imperii žádá autory, aby při zasílání příspěvků laskavě dodržovali níže uvedená pravidla (viz též www.ustrcr. Informace pro autory Redakce časopisu Securitas Imperii žádá autory, aby při zasílání příspěvků laskavě dodržovali níže uvedená pravidla (viz též www.ustrcr.cz): Všechny příspěvky odevzdávejte jedině v

Více

Max Weber. Tomáš Švec Tereza Janků Peter Sedlacký

Max Weber. Tomáš Švec Tereza Janků Peter Sedlacký Max Weber Tomáš Švec Tereza Janků Peter Sedlacký 1 Obsah Životopis Myšlenky Díla 2 Citáty Socialismus je pokus nahradit anarchii trhu a dosáhnout větší rovnosti pomocí společenského plánování. Toto by

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. A)Evropská B)Orientální

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. A)Evropská B)Orientální 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA A)Evropská B)Orientální A)EVROPSKÁ po zániku západořímské říše roku 476 n.l. se začínají rozvíjet jednotlivé národní literatury centrem jsou kláštery, chrámy, školy, univerzity

Více

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Petr Chalupa DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Olomouc 2008 Oponenti:

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Výbor ČS Unie, Sázava 27 28.11.2005 Příloha č. 11 ZP RÁVA ODDĚLENÍ OSOBNÍ SLUŽBY EVANGELI ZACE

Výbor ČS Unie, Sázava 27 28.11.2005 Příloha č. 11 ZP RÁVA ODDĚLENÍ OSOBNÍ SLUŽBY EVANGELI ZACE ZP RÁVA ODDĚLENÍ OSOBNÍ SLUŽBY EVANGELI ZACE 1. Informace o službě církve ve velkoměstech Č S unie : A. České sdružení V Praze je připravován projekt Mladí pro Ježíše za řízení ASI. Klíčovou roli mají

Více