Usmernenie k NV SR č. 630/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usmernenie k NV SR č. 630/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme"

Transkript

1 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 Č.j.8 Dátum: Usmernenie k NV SR č. 630/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Nariadením vlády Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 630/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa zrušuje NV SR z 2. mája 2007 č. 238/2007 Z. z., ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, sú ustanovené zvýšené stupnice platových taríf vypracované v nadväznosti na memorandum ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa dohodnutú na rok S účinnosťou od sa upravujú stupnice platových taríf: 1) Základná stupnica platových taríf u zamestnancov, u ktorých sa uplatňuje základná stupnica platových taríf pri odmeňovaní podľa 7 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. (Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z. Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.) 2) Osobitná stupnica platových taríf vybratých skupín zamestnancov vymenovaných v 7 ods. 6 písm. b) zákona č. 553/2003 Z. z., ktorá sa uplatní u vybratých skupín zamestnancov - pedagogicko-psychologickej poradne, špeciálno-pedagogickej poradne, centra výchovnej a psychologickej prevencie, detského integračného centra, reedukačného detského domova, reedukačného domova pre mládež, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa,... (Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z., Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov). 3) Pedagogickému zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme patrí platová tarifa podľa stupnice ustanovenej v prílohe č. 4 NV SR č. 630/2007 Z. z.,príloha č. 8 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Platové tarify pedagogických zamestnancov). Platové tarify pedagogických zamestnancov Tarifný plat pedagogického zamestnanca je dvojzložkový a je súčtom platovej tarify a zvýšenia platovej tarify. Platová tarifa sa priznáva na základe zaradenia zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej vykonávanej činnosti a podľa prílohy č. 8 zákona č. 553/2003 Z. z. po uplatnení zákona č. 348/2007 Z. z. Zvýšenie platovej tarify podľa ustanovenia 7 ods. 10 zákona č. 553/2003 Z. Z. sa pedagogickému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 1 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do 16 rokov započítanej praxe a za každý celý rok započítanej praxe od 17 rokov do 32 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5%. Zvýšenie platovej tarify sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor (viď. str. 8 tohto usmernenia Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z.). Zvýšenie platovej tarify podľa 7 ods. 11 v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dohodnutú na príslušný kalendárny rok sa vypočíta ako súčin zvýšenej platovej tarify a

2 percentuálneho zvýšenia za celé roky započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka. Upozornenie: Ak zamestnanec má dohodnutý v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, tarifný plat sa mu určí v pomernej výške zodpovedajúcej odpracovanému času, ktorý sa podľa 130 ods. 1 Zákonníka práce zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor (nie na celé desiatky korún). Zákon č. 553/2003 Z. z. neustanovuje postup zaokrúhľovania pri čiastočných pracovnoprávnych vzťahoch. Napr. vo vyššie uvedenom prípade pedagogický zamestnanec základnej školy by mal úväzok 0,739 čo predstavuje z rozsahu vyučovacej činnosti a rozsahu výchovnej činnosti 17 vyučovacích hodín týždenne: x 0,739 = ,99 = Ostatné zvýšenia tarifného platu (napr. podľa 7 ods. 10 zvýšenie platovej tarify, 8 zákona príplatok za riadenie, 10 ods. 1 osobný príplatok, 13 zákona príplatok za zmennosť, 14 zákona príplatok za činnosť triedneho učiteľa, atď.) sa zaokrúhľujú na celé desiatky korún smerom nahor v zmysle platných ustanovení zákona. Funkčný plat sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor. Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení NV SR č. 151/2007 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť od 14. marca 2007, bol zrušený katalóg pracovných činností č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovovali katalógy pracovných činností vo verejnej službe. Pri vystavovaní nových písomností pracovných zmlúv, alebo dohôd o zmene pracovných podmienok, oznámení o výške a zložení platu zamestnanca, pracovných náplní uvádzať platnú právnu normu. Príplatok za riadenie Vedúcemu zamestnancovi v súlade s 8 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov patrí príplatok za riadenie. Vzhľadom na nariadenie vlády SR č. 630/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je potrebný prepočet príplatku za riadenie. Táto zmena neznamená povinnosť zvýšiť príplatok za riadenie, ale je možné ho v rámci percentuálneho rozpätia prehodnotiť. K povinnému zvýšeniu dôjde len v tom prípade, ak suma príplatku za riadenie nedosahuje minimálnu výšku príplatku za riadenie. Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený. Rozpätie percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa je uvedené v prílohe č. 6 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Príplatok za riadenie určí zamestnávateľ s prihliadnutím na náročnosť riadiacej práce pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor. Riaditeľ školy s právnou subjektivitou: % Výpočet: 11. platová trieda x 24 % = 3 880,80 = 3 890, = ,- Minimálna výška príplatku za riadenie je 12 % ,- x 12 % = Riaditeľ školy bez právnej subjektivity (málotriedne školy): 3-20 % Výpočet: 11. platová trieda x 24 % = 3 880,80 = 3 890, = ,- Minimálna výška príplatku Riaditeľka školského zariadenie (MŠ) : 3-20 % Výpočet: 9. platová trieda x 24 % = 3.336,00 = 3340, = ,- Minimálna výška príplatku za riadenie sú 3 % x 3 % = 517,20 Riaditeľka školského zariadenie (MŠ) : 3-20 % Výpočet: 8. platová trieda x 24 % = 2 980,80 = 2 990, = ,- Minimálna výška príplatku za riadenie sú 3 % x 3 % = 462, ,20 = 2 410,- za riadenie sú 3 % = 520,- = 470,- Maximálna výška príplatku ,- x 3 % = Maximálna výška príplatku Maximálna výška príplatku za riadenie je 38 % 601,80 = 610,- za riadenie je 20 % za riadenie je 20 % ,- x 38 % = 7 Maximálna výška príplatku x 20 % = = x 20 % = = 3 622,80 = 7 630,- za riadenie je 20 % 450,- 100, ,- x 20 % = = 4 020,- Osobný príplatok Školy a školské zariadenia v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom platovom predpise, ktorý bude prílohou pracovného poriadku musia vypracovať zásady, kritériá a podmienky pre priznávanie osobného príplatku podľa 10 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. s diferenciou jednotlivých foriem ďalšieho

3 vzdelávania podľa zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov. Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností podľa 10 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z.: možno priznať osobný príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu. Platová tarifa Zvýšenie platovej tarify o 24% Maximálny osobný príplatok pedagogického zamestnanca Platová tarifa , , , , , , , Osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor ( 10 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z.). O priznaní osobného príplatku, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ (zriaďovateľ u riaditeľov škôl a školských zariadení) na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. Príplatok triedneho učiteľa Podľa ustanovenia 14 zákona č. 553/2005 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov sa od 1. júla 2005 príplatok triedneho učiteľa priznáva z tarifného platu (platovej tarify a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe). Príplatok triedneho učiteľa sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor. Príklad: Pedagogický zamestnanec je zaradený do 11. platovej triedy - započítaná prax 24 rokov Platová tarifa v 11. platovej triede je Zvýšenie platovej tarify od dĺžky započítanej praxe 24 rokov Platová tarify a zvýšenie platovej tarify podľa započítanej praxe = Príplatok za činnosť triedneho učiteľa x 0,05 = 970,50 = Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je triednym učiteľom v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach, patrí príplatok za činnosť triedneho učiteľa v sume 10 % jeho tarifného platu. Pri priznávaní príplatku za činnosť triedneho učiteľa, ktorý je v pracovnom pomere na čiastočný úväzok patrí zamestnancovi v pomernej výške zodpovedajúcej odpracovanému času zaokrúhlený na celé desiatky korún nahor ( 27 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. ). Odmeny Podľa ustanovenia 20 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi vrátane jej výšky písomne odôvodní príslušný vedúci zamestnanec (zriaďovateľ u riaditeľa). Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu len za ( 20 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z.) a) kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce, b) splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy,

4 c) pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku až do sumy jeho funkčného platu, d) poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru 31) alebo mimoriadnej udalosti, 32) pri likvidácii a odstraňovaní ich následkov, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku, alebo e) aktívnu účasť na zvýšení výnosov získaných podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa, ktorý je príspevkovou organizáciou. Príplatok za zmennosť učiteľov materských škôl Príplatok za zmennosť v súlade s 13 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke rozvrhol pracovný čas tak, že prácu vykonáva striedavo vo všetkých zmenách, patrí v rámci rozpätia 2,1 % až 16,7 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 (príloha č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 630/2007 Z. z. - základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1. januára 2008: x 2,1 % = 144,06 = minimálna suma, ktorá prináleží pedagogickému zamestnancovi, maximálna sadzba x 16,7 % = 1.145,62 = ). Príplatok za zmennosť sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor. Príplatok v rovnakom rozpätí patrí aj zamestnancovi, ktorý prácu vykonáva v jednozmennej prevádzke, ak jeho pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne. Podľa 85 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne. Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac 38 a 3 / 4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má pracovný čas najviac 37 a 1 / 2 hodiny týždenne. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2008 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa uplatňuje v rozpočtových a príspevkových organizáciách škôl a školských zariadení nasledovne: V časti II. bod 1 Pracovné podmienky a podmienky zamestnania uvádza: Pracovný čas zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne, u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke je 36 a ¼ hodiny týždenné a u zamestnanca, kto j ma pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke je 35 hodín týždenne. Zdroje: Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov NV SR č. 630/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme STUPNICE PLATOVÝH TARÍF pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe CD / :14 Zákon č. 311/2001 Z.z. ZÁKONNÍK PRÁCE v znení neskorších predpisov

5 Vzor oznámenia o výške a zložení funkčného platu pedagogických zamestnancov od Obecný úrad (Základná škola)......, dňa... Číslo: 2008/... Vážená pani/vážený pán Najvyššie dosiahnuté vzdelanie, rok ukončenia (škola, fakulta, zameranie, forma) Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, séria G* , 1980, študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu aprobácie M-F, I. KS MC Prešov, Započítaná prax k rokov 25 mesiacov 4 dní Započítaná prax k rokov Výstižný opis činností, ktoré (bude) zamestnanec vykonáva (vykonávať) Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov žiakov s využitím špecifických diagnostických, vzdelávacích, kontrolných, organizačných a informačných metód, ktorú vykonáva učiteľ základnej školy alebo strednej školy po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu. Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 630/2007, ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení nariadenia vlády SR č. 151/2007 Z. z. a v súlade s Vaším zaradením do 11. platovej triedy u r č u j e m mesačne, s účinnosťou od 1. januára 2008 funkčný plat nasledovne: a) platová tarifa podľa 7 ods. 9 vo výške zvýšenie platovej tarify podľa 7 ods. 10 vo výške b) príplatok za riadenie podľa 8 zákona vo výške c) príplatok za zastupovanie podľa 9 zákona vo výške 0.- d) osobný príplatok podľa 10 ods. 1 zákona vo výške osobný príplatok podľa 10 ods. 2 zákona vo výške g) príplatok za zmennosť podľa 13 zákona vo výške h) príplatok za činnosť triedneho učiteľa podľa 14 zákona vo výške m) plat za prácu nadčas podľa 19 zákona vo výške 0.- n) odmena podľa 20 zákona vo výške 0.- Funkčný plat mesačne vo výške (slovom:... slovenských korún). Funkčný plat určený týmto rozhodnutím sa Vám bude vyplácať v stanovených termínoch po odpočítaní zákonných zrážok, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bol priznaný. Do započítanej praxe Vám k 31. decembru 2007 započítavam 25 rokov, 4 mesiacov, 12 dní. Vyplácanie doteraz určeného funkčného platu zastavujem dňom 31. decembra pečiatka Podpis

6 Vzor oznámenia o výške a zložení funkčného platu nepedagogických zamestnancov od Obecný úrad (Základná škola)... Vážená pani/vážený pán..., dňa... Číslo: 2008/ Najvyššie dosiahnuté vzdelanie, rok ukončenia (škola, fakulta, zameranie, forma) 2. Započítaná prax k rokov mesiacov dní 3. Započítaná prax k rokov 4. Výstižný opis činností, ktoré (bude) zamestnanec vykonáva (vykonávať) Vec: OZNÁMENIE O VÝŠKE A ZLOŽENÍ FUNKČNÉHO PLATU Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 630/2007, ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení nariadenia vlády SR č. 151/2007 Z. z. a v súlade s Vaším zaradením do... platovej triedy a... platového stupňa u r č u j e m mesačne, s účinnosťou od 1. januára 2007 funkčný plat nasledovne: a) tarifný plat podľa 7 ods. 1 zákona vo výške b) príplatok za riadenie podľa 8 zákona vo výške c) príplatok za zastupovanie podľa 9 zákona vo výške d) osobný príplatok podľa 10 ods. 1 zákona vo výške e) príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí podľa 11 zákona vo výške g) príplatok za zmennosť podľa 13 zákona vo výške j) príplatok za prácu v noci podľa 16 zákona vo výške k) príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu podľa 17 zákona vo výške l) príplatok za prácu vo sviatok podľa 18 zákona vo výške n) odmena podľa 20 zákona vo výške Funkčný plat mesačne vo výške Postup do vyššieho platového stupňa prehodnotím ku dňu pečiatka Podpis Poznámka: Zložky funkčného platu, ktoré zamestnávateľ zamestnancovi neposkytuje, vynechajte.

7 Plato vý stupe ň Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z. Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ( mesačne) Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov P l a t o v á t r i e d a do do do do do do do do do do do nad Plato vý stupe ň Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z. OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV ( mesačne) Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov P l a t o v á t r i e d a do do do do do do do do do do do nad Plato vý stupe ň Počet rokov praxe Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z. Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov ( mesačne) Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov P l a t o v á t r i e d a do do do do do do do do do do do nad

8 Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z. Príloha č. 8 k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Platová tarifa Započítaná prax Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2008 Tarifný plat pedagogického zamestnanca od 1. januára 2008 Platová tarifa Zvýšenie platovej tarify a platová tarifa spolu

9

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 602/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 574 ze dne 16.07.2014 Platový předpis pro odměňování ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3 Rada městské

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Profesní seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s. KATALOG DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB V OBLASTI BOZP v České i Slovenské republice PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS Struktura, forma a obsah průkazné dokumentace pro vybraná technologická zařízení

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více

Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č.12/2014 Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem I. Úvodní ustanovení 1. Tímto vnitřním předpisem

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

Informace pro partnery

Informace pro partnery Informace pro partnery 28.11.2007 Microsoft Slovakia Účel prezentace Seznámit Vás s kampaní, připravit na reakce zákazníků Vysvětlit detaily Připravit na spolupráci a pomoci vydělat peníze Získat Váš zájem

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: mzda, plat,

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Problematika bonusů. Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz. Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz

Problematika bonusů. Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz. Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz Problematika bonusů Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz Karolína Neuvirtová (karolina.neuvirtova@interexpert.cz) - 1 - HORIZONT 2020 Personnel

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lidská práva v aplikační praxi

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lidská práva v aplikační praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Lidská práva v aplikační praxi Zdravotní pojištění pro cizince Kamila Holoubková Andrea Matyiová jaro 2011 1 Obsah Úvod... 3 1 Zdravotné poistenie a cizinci v ČR...

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost FreeClaim.eu, s. r. o., se sídlem Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 48

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku #1.2012 cardmag TM zimné číslo prináša správy z domova a zo zahraničia. informácie z oblasti technológií. karty v číslach. marketing. mobilné platby. profil slovenska. komentár. rozhovor s robertom vano.

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Dvě stě třicet slov úvodem Cílem předloženého textu je poskytnout stručnou analýzu

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

OBSAH. Bulletin advokacie č. 5 1999 1

OBSAH. Bulletin advokacie č. 5 1999 1 OBSAH Úvodník Karel Čermák: Možnost nebýt 3 Články Kalenská Marie: Manažerská smlouva v českém právním řádu 6 Barancová Helena: Výkon závislej práce vo vzťahu k zmluvným typom pracovného a obchodného práva

Více

Základní část mzdy je tedy v pořádku.

Základní část mzdy je tedy v pořádku. Jak si přepočítat výplatu 2 Měsíční tarifní mzda Podíváme se na pásku, nejprve vlevo nahoře: PKS 3: Mzda se skládá z tarifní mzdy a dalších mzdových položek... PKS 5: Zaměstnanci přísluší měsíční tarifní

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012 Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS Únor 2012 Agenda 1. Úvod 2. Pojmy a klíčové principy 3. Vazby PM/PgM/PfM na strategii 4. Úroveň zralosti organizace v oblasti PM

Více

Proč právě cyklostezky?

Proč právě cyklostezky? Náš záměr: vybudovat kvalitní cyklistické propojení mezi jednotlivými obcemi a regiony Valašska, Zlínska, Luhačovického zálesí a Slovenskou republikou Zlepšit podmínky pro každodenní přepravu obyvatel

Více

Jak si přepočítat výplatu 1

Jak si přepočítat výplatu 1 Jak si přepočítat výplatu 1 Protože dochází k chybám ve výpočtu výplat, není špatné umět si přepočítat výplatu a případně ji reklamovat. Spočítám si svoji výplatu za duben 2012 a to srozumitelně, aby se

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK Kartotéky Skříně Šatníky Dílenský nábytek Školní nábytek Trezory Regály Stolové kontejnery Kancelářský nábytek Žebříky a schůdky Manipulační technika Odpadové hospodářství a další ke každému nákupu nad

Více

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná vanová zástěna jednodílná ZÁSTĚNA 507 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY

SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Projekt přeshraniční spolupráce Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. a Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, o. s. SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Informační brožurka - informace

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více

Oponentský posudok. na habilitačnú prácu JUDr. Tomáša Dvořáka, PhD. Valná hromada společnosti s ručením omezeným

Oponentský posudok. na habilitačnú prácu JUDr. Tomáša Dvořáka, PhD. Valná hromada společnosti s ručením omezeným Oponentský posudok na habilitačnú prácu JUDr. Tomáša Dvořáka, PhD. Valná hromada společnosti s ručením omezeným Na základe poverenia doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc., dekanky Právnickej fakulty Univerzity

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Předmět

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA

PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ Kč 15, PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA Ledvinovník západní/obličkovec západný (Anacardium occidentale) Endemit tropické Brazílie z povodí Amazonky. Stálezelený strom, vonné květy v terminálních latách.

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 RIDGID 1224 NÁVOD K OBSLUZE-CZ NÁVOD K OBSLUHE-SK Made in USA Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 Elektrický stacionární závitořez RIDGID 1224 je určen na řezání vnějších závitů, dělení trubek

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Mzdová soustava, odměňování pracovníků

Mzdová soustava, odměňování pracovníků Mzdová soustava, odměňování pracovníků Odměňování pracovníků představuje odměnu za vykonanou práci. Je upraveno především v zákoníku práce. (www.zakonycr.cz/úplná znění vybraných zákonů/zakonik práce)

Více

KONTAKT 1/08 Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky

KONTAKT 1/08 Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky KONTAKT 1/08 Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky Šéfredaktor: Dylevský Ivan Odpovědný redaktor: Dolista Josef Technický redaktor: Ježková Eva REDAKČNÍ RADA Balogh Zoltan (HU), Gerzmava

Více