Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36."

Transkript

1 V Brně dne Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z Á P I S z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Přítomni: Ing. Karel Aujeský, PhDr. Petr Hruška, MBA, p. Petr Šafařík členové RMČ; Ing. Jitka Králová zastupující ÚMČMB. Nepřítomni: Mgr. Václav Božek, CSc., p. Lenka Vejrostová - členové RMČ omluveni. Schůzi zahájil v 14:05 h a řídil starosta MČ p. Petr Šafařík. Konstatoval, že jsou přítomni 3 členové RMČ schůze je usnášeníschopná. Zapisovatelka: Jana Pospíšilová P r o g r a m: I. Organizační a personální záležitosti 1. Organizační bod 2. Kontrola úkolů 3. Komise a zvláštní orgány ZMČ a RMČ 4. Nápravná opatření na Základní škole Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizaci 5. Koncepce školství MČ Brno-Kohoutovice 6. Oceňování životních událostí občanů v MČ Brno-Kohoutovice 7. Vydání předvolebního zpravodaje MČ Brno-Kohoutovický kurýr 1

2 II. Finanční, ekonomické a majetkové otázky 1. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok Návrh rozpočtových opatření č. 17 a 18/ Rozšíření účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice 4. Žádost o spoluúčast a finanční příspěvek na akci Sportovní den 5. Požadavek investičních a neinvestičních prostředků na údržbu nemovitostí MČ Brno- Kohoutovice III. Územní, stavební a technické záležitosti 1. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. *) v k.ú. Pisárky 2. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. *) v k.ú. Kohoutovice 3. Souhlas vlastníka pozemku p.č. *) k.ú. Pisárky se stavebními úpravami na pozemku p.č. *) v k.ú. Pisárky 4. Žádosti o souhlas se zřízením vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P 5. Stanovisko k návrhu řešení opravy komunikace při ulici Kopaniny 6. Vyhlášení výběrového řízení na akci Výměna balkonů za lodžie v bytových domech Richtrova 1, 3, 5 Brno-Kohoutovice 7. Schválení Jednacího řízení bez uveřejnění a Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 778/16/OSM na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8 Brno-Kohoutovice 8. Schválení podání předběžného oznámení na akci Rekonstrukce bytových jader v letech v obecních bytech v MČ Brno-Kohoutovice 9. Schválení vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění na akci ZŠ a MŠ Chalabalova 2, modernizace sociálních zařízení v budově MŠ Libušina třída Schválení vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno-Kohoutovice 11. Informace o námitkách architektonické soutěže o návrh na akci Kulturně společenské centrum vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice IV. Byty a nebytové prostory 1. Výpovědi nájmu bytů 2. Žádosti o souhlas s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu 3. Návrhy na uzavření nájemní smlouvy 4. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy 5. Žádosti o schválení přechodu nájmu bytu 6. Žádosti o společný nájem 7. Žádosti o zrušení výpovědi z nájmu bytu 8. Návrh záměru na pronájem bytů V. Informace 1. Pronájmy na základních školách v I. pololetí Projekt děti dětem Kometa městu 3. Informace příspěvkových organizací o účelově neurčených peněžitých darech za I. pololetí

3 Usnesení 864/48-16: RMČ s ch v a l u j e program 48. schůze RMČ. Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 3). K bodu I/2: Kontrola úkolů Materiál R 1012 Zastupující ÚMČMB Ing. Jitka Králová provedla kontrolu úkolů uložených na předchozích schůzích RMČ takto: - splněny byly úkoly 759/41-16 e), 800/42-16 e), 817/45-16 d), 820/45-16 c), 821/45-16 f), 822/45-16 f), 824/45-16 b), 825/45-16 d), 826/45-16 d), 832/45-16 d), 847/46-16 c), 848/46-16 c), 850/46-16 b), 850/46-16 c). Usnesení 865/48-16: RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1012 Kontrola úkolů. Originál materiálu R 1012 je přílohou originálu zápisu. K bodu I/3: Komise a zvláštní orgány ZMČ a RMČ Materiál R 996 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Diskuse: Ing. Aujeský, p. Šafařík, PhDr. Hruška, MBA. Usnesení 866/48-16: RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 996 Komise a zvláštní orgány ZMČ a RMČ se zapracovanými připomínkami členů RMČ. Originál materiálu R 996 je přílohou originálu zápisu. K bodu I/4: Nápravná opatření na Základní škole Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizaci Materiál R 989 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Usnesení 867/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 989 Nápravná opatření na Základní škole Pavlovská 16, příspěvkové organizaci. Originál materiálu R 989 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ b e r e n a v ě d o m í zprávu zástupkyně ředitele školy o aktivitách v rámci prevence šikany na Základní škole Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizaci, podle přílohy č. 1 materiálu R 989. K bodu I/5: Koncepce školství MČ Brno-Kohoutovice Materiál R 990 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Usnesení 868/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 990 koncepce školství MČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 990 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ u k l á d á místostarostovi MČ Brno-Kohoutovice PhDr. Petru Hruškovi, MBA, připravit návrh aktualizace koncepce školství MČ Brno-Kohoutovice do roku Z: PhDr. Hruška, MBA místostarosta T:10/2016 3

4 K bodu I/6: Oceňování životních událostí občanů v MČ Brno-Kohoutovice Materiál R 998 Usnesení 869/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 998 Oceňování životních událostí občanů v MČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 998 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ p o v ě ř u j e starostu MČ Brno-Kohoutovice p. Petra Šafaříka realizací oceňování životních událostí občanů v MČ Brno-Kohoutovice. K bodu I/7: Vydání předvolebního zpravodaje MČ Brno-Kohoutovice Kohoutovický kurýr Materiál R 1021 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Diskuse: p. Šafařík. Usnesení 870/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1021 Vydání předvolebního zpravodaje MČ Brno- Kohoutovice Kohoutovický kurýr. Originál materiálu R 1021 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e vydání mimořádného čísla zpravodaje Kohoutovický kurýr k volbám do zastupitelstev krajů ČR v roce c) RMČ s ch v a l u j e Zásady pro přípravu, vydání a distribuci předvolebního zpravodaje Kohoutovický kurýr v roce 2016 podle přílohy materiálu R K bodu II/1: Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2017 Materiál R 1008 Usnesení 871/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1008 Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok Originál materiálu R 1008 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2017 podle přílohy č. 1materiálu R K bodu II/2: Návrh rozpočtových opatření č. 17 a 18/2016 Materiál R 1009 Usnesení 872/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1009 Návrh rozpočtových opatření č. 17 a 18/2016. Originál materiálu R 1009je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e rozpočtové opatření č. 17/2016 podle přílohy č. 1 materiálu R c) RMČ s ch v a l u j e rozpočtové opatření č. 18/2016 podle přílohy č. 3 materiálu R K bodu II/3: Rozšíření účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno- Kohoutovice Materiál R

5 Usnesení 873/48-16: RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1011 Rozšíření účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1011 je přílohou originálu zápisu. K bodu II/4: Žádost o spoluúčast a finanční příspěvek na akci Sportovní den Materiál R 1015 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Diskuse: p. Šafařík, Ing. Aujeský, PhDr. Hruška, MBA. Usnesení 874/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1015 Žádost o spoluúčast a finanční příspěvek na akci Sportovní den. Originál materiálu R 1015 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e spoluúčast na pořádání akce Sportovní den v termínech září a prosinec c) RMČ s ch v a l u j e výdaje na akci Sportovní den z rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice v termínech září a prosinec 2016 do výše 12 tis. Kč. K bodu II/5: Požadavek investičních a neinvestičních prostředků na údržbu nemovitostí MČ Brno-Kohoutovice Materiál R 1022 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Diskuse: p. Šafařík, Ing. Aujeský, PhDr. Hruška, MBA. Usnesení 875/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1022 Požadavek investičních a neinvestičních prostředků na údržbu nemovitostí MČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1022 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ u k l á d á starostovi MČ Brno-Kohoutovice p. Petru Šafaříkovi požádat město Brno o finanční prostředky na pokrytí investic a velkých oprav v MČ Brno-Kohoutovice podle priorit přílohy č. 2 materiálu R Z: p. Šafařík, starosta T: do K bodu III/1: Uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. *) v k.ú. Pisárky Materiál R 993 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Aujeský. Usnesení 876/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 993 Uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. *) v k.ú. Pisárky. Originál materiálu R 993 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e nájemní smlouvu na pozemek p.č. *), o výměře 25 m 2 v k.ú. Pisárky s *) a *), oba bytem *), Brno, a to s účinností od , na dobu neurčitou, ve znění podle přílohy č. 3 materiálu R 993. Cena za pronájem se stanovuje na 30 Kč/m 2 /rok podle ceníku nájemného a pachtovného u pozemků svěřených MČ Brno-Kohoutovice ze dne Cena za užívání pozemku bez právního důvodu za období 08/ /2016 se stanovuje na 30 Kč/m 2 /rok. 5

6 c) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zajistit podpis nájemní smlouvy podle písm. b) tohoto usnesení. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T: 08/2016 K bodu III/2: Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. *) v k.ú. Kohoutovice Materiál R 994 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Aujeský. Usnesení 877/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 994 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. *) v k.ú. Kohoutovice. Originál materiálu R 994 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ n e s o u h l a s í s prodejem části pozemku p.č. *), o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Kohoutovice. c) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat na MO MMB vyjádření podle písm. b) tohoto usnesení. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T:08/2016 K bodu III/3: Souhlas vlastníka pozemku p.č. *) k.ú. Pisárky se stavebními úpravami na pozemku p.č. *) v k.ú. Pisárky Materiál R 995 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Aujeský. Diskuse: p. Šafařík, PhDr. Hruška, MBA, Ing. Aujeský. Usnesení 878/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 995 Souhlas vlastníka se stavebními úpravami na pozemku p.č. *) v k.ú. Pisárky. Originál materiálu R 995 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í se stavebními úpravami na pozemku p.č. *) v k.ú. Pisárky, kterými bude dotčen pozemek p.č. *) k.ú. Pisárky, svěřený MČ Brno-Kohoutovice. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu. c) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat žadateli vyjádření podle písm. b) tohoto usnesení. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T: 08/2016 Hlasování: 2 hlasovali pro, 1 se hlasování zdržel. K bodu III /4: Žádosti o souhlas s e zřízením vyhrazeného pakování pro osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P Materiál R 1010 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Aujeský. Usnesení 879/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1010 Žádosti o souhlas se zřízením vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P. Originál materiálu R 1010 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í se zřízením vyhrazeného parkování pro osobu se zdravotním postižením před bytovým domem Stamicova 1 na 1 rok, žadatel p. *). 6

7 c) RMČ s o u h l a s í se zřízením vyhrazeného parkování pro osobu se zdravotním postižením před bytovým domem Stamicova 5, Brno na 1 rok, žadatel p. *). d) RMČ s o u h l a s í se zřízením vyhrazeného parkování pro osobu se zdravotním postižením před bytovým domem Chalabalova 3, Brno na 1 rok, žadatel p. *). e) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové sdělit stanoviska RMČ, uvedená pod písm. b), c) a d) tohoto usnesení, OVÚP ÚMČMB. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T: K bodu III/5: Stanovisko k návrhu řešení opravy komunikace při ulici Kopaniny Materiál R 1013 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Aujeský. Diskuse: p. Šafařík, PhDr. Hruška, MBA, Ing. Aujeský. Usnesení 880/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1013 Stanovisko k návrhu řešení opravy komunikace při ulici Kopaniny. Originál materiálu R 1013 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í s předloženým návrhem řešení dopravy komunikace Kopaniny podle přílohy č. 2 materiálu R K bodu III/6: Vyhlášení výběrového řízení na akci Výměna balkonů za lodžie v bytových domech Richtrova 1, 3, 5 Brno-Kohoutovice Materiál R 1016 Diskuse: PhDr. Hruška, MBA, p. Šafařík, Ing. Aujeský. Usnesení 881/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1016 Vyhlášení výběrového řízení na akci Výměna balkonů za lodžie v bytových domech Richtrova 1, 3, 5 Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1016 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e text výzvy na zakázku Výměna balkonů za lodžie v bytových domech Richtrova 1, 3, 5 Brno-Kohoutovice podle přílohy č. 1 materiálu R c) RMČ j m e n u j e komisi pro otevírání obálek ve složení podle přílohy č. 2 materiálu R d) RMČ j m e n u j e komisi pro hodnocení nabídek ve složení podle přílohy č. 3 materiálu R e) RMČ s ch v a l u j e seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky podle přílohy č. 4 materiálu R f) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMCMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat výzvy k výběrovému řízení podle písm. e) tohoto usnesení. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T: K bodu III/7: Schválení Jednacího řízení bez uveřejnění a Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 778/16/OSM na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno- Kohoutovice Materiál R

8 Diskuse: PhDr. Hruška, MBA, Ing. Aujeský, p. Šafařík. Usnesení 882/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1018 Schválení Jednacího řízení bez uveřejnění a Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 778/16/OSM na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1018 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e Protokol o změně díla č. 1 včetně položkového rozpočtu s vybraným zhotovitelem, firmou KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno-Kohoutovice, podle přílohy č. 1 matriálu R c) RMČ s ch v a l u j e Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 778/16/OSM s vybraným zhotovitelem firmou KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno-Kohoutovice, podle přílohy č. 3 materiálu R d) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 778/16/OSM do 15 dnů od jejího uzavření. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T: 15 dní po podpisu Dodatku č. 1 K bodu III/8: Schválení podání předběžného oznámení na akci Rekonstrukce bytových jader v letech v obecních bytech v MČ Brno-Kohoutovice Materiál R 1019 Usnesení 883/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1019 Schválení podání předběžného oznámení na akci Rekonstrukce bytových jader v letech v obecních bytech MČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1019 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e uveřejnění předběžného oznámení MČ o zahájení výběrového řízení na akci Rekonstrukce bytových jader v letech v obecních bytech MČ Brno-Kohoutovice podle přílohy č. 1 materiálu R c) RMČ p o v ě ř u j e vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lenku Mrajcovou, aby zajistila uveřejnění předběžného oznámení podle přílohy č. 1 matriálu R K bodu III/9: Schválení vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění na akci ZŠ a MŠ Chalabalova 2, modernizace sociálních zařízení v budově MŠ Libušina třída 15 Materiál R 1020 Usnesení 884/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1020 Schválení vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění na akci ZŠ a MŠ Chalabalova 2, modernizace sociálních zařízení v budově MŠ Libušina třída 15. Originál materiálu R 1020 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e Změnový list č. 1 na dodatečné stavební práce na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno-Kohoutovice podle přílohy č. 1materiálu R c) RMČ j m e n u j e komisi projednání s vyzvaným dodavatelem podle přílohy č. 2 materiálu R

9 d) RMČ p o v ě ř u j e vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lenku Mrajcovou zajistit Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce s dodavatelem stavby firmou OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 162/8, Brno na akci ZŠ a MŠ Chalabalova 2, modernizace sociálních zařízení v budově MŠ Libušina třída 15. K bodu III/10: Schválení vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno-Kohoutovice Materiál R 1023 Usnesení 885/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1023 Schválení vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1023 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e Protokol o změně díla č. 1 na dodatečné stavební práce na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno-Kohoutovice podle přílohy č. 1 materiálu R c) RMČ j m e n u j e komisi pro jednání s vyzvaným dodavatelem podle přílohy č. 2 materiálu R d) RMČ p o v ě ř u j e vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lenku Mrajcovou zajistit Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce s dodavatelem stavby firmou ILASTAN s.r.o., Malátova 12, Brno na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno-Kohoutovice. K bodu III/11: Informace o námitkách architektonické soutěže o návrh na akci Kulturně společenské centrum vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice Materiál R 1024 Usnesení 886/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál 1024 Informace o námitkách architektonické soutěže o návrh na akci Kulturně společenské centrum vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1024 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ b e r e n a v ě d o m í Protokol o průběhu soutěže, námitky uchazečů *) a Ing. arch. *) a odpovědi na ně podle přílohy č. 1, 2 a 3 materiálu R K bodu IV/1: Výpovědi nájmů bytů Materiál R 991 Usnesení 887/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 991 Výpovědi nájmů bytů. Originál materiálu R 991je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e podání výpovědi nájmů bytů svěřených do správy MČ Brno-Kohoutovice u nájemců podle přílohy č. 1 materiálu R 991, a to z důvodu porušení povinnosti nájemce zvlášť závažným způsobem spočívajícím v nezaplacení nájemného a nákladů za služby za dobu alespoň tří měsíců ve smyslu ust odst. 1) a 2) zák. K bodu IV/2: Žádosti o souhlas s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu Materiál R 999 9

10 Usnesení 888/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 999 Žádosti o souhlas s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu. Originál materiálu R 999 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu č. *), v domě SMB Stamicova 5, nájemce *), s bytem č. *), v domě SMB Jírovcova 3, nájemce *). c) RMČ s o u h l a s í s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu č. *), v domě SMB Jírovcova 1, nájemce *), s bytem č. *), v nájemním domě Minská 8, nájemce *). d) RMČ s o u h l a s í s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu č. *), v domě SMB Stamicova 5, nájemce *), s bytem č. *) v nájemním domě Kozí 9, nájemce *). e) RMČ s o u h l a s í s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu č. *), v domě SMB Pavlovská 3, nájemce *), s bytem č. *), v domě SMB Pavlovská 3, nájemce *). K bodu IV/3: Návrhy na uzavření nájemní smlouvy Materiál R 1000 Usnesení 889/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1000 Návrhy na uzavření nájemní smlouvy. Originál materiálu R 1000 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e uzavření nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě Pavlovská 27 na dobu určitou dvou let s *). c) RMČ s ch v a l u j e uzavření nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě Vaňhalova 7 na dobu určitou dvou let s *). d) RMČ s ch v a l u j e uzavření nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě Jírovcova 3 na dobu určitou dvou let s *. K bodu IV/4: Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy Materiál R 1001 Usnesení 890/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1001 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy. Originál materiálu R 1001 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě Vaňhalova 1 na dobu určitou dvou let s *). c) RMČ s ch v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě Glinkova 17 na dobu určitou do se *). K bodu IV/5: Žádosti o schválení přechodu nájmu bytu Materiál R 1002 Usnesení 891/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1002 Žádosti o schválení přechodu nájmu bytu. Originál materiálu R 1002 je přílohou originálu zápisu. 10

11 b) RMČ s ch v a l u j e uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. *) v domě na ulici Vaňhalova 7 na dobu určitou dvou let s *). c) RMČ s ch v a l u j e uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě na ulici Vaňhalova 11 na dobu určitou dvou let s *). K bodu IV/6: Žádosti o společný nájem Materiál R 1003 Usnesení 892/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1003 Žádosti o společný nájem. Originál materiálu R 1003 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e uzavření dohody o společném nájmu bytu č. *), mezi nájemkyní *), bytem Jírovcova 1, její dcerou *), bytem Jírovcova 1 a pronajímatelem. c) RMČ s ch v a l u j e uzavření dohody o společném nájmu bytu č. *), mezi nájemkyní *), bytem Glinkova 13, jejím vnukem *), bytem Glinkova 13 a pronajímatelem. K bodu IV/7: Žádosti o zrušení výpovědi z nájmu bytu Materiál R 1004 Diskuse: PhDr. Hruška, MBA, p. Šafařík. Usnesení 893/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1004 Žádosti o zrušení výpovědi z nájmu bytu. Originál materiálu R 1004 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í se zrušením výpovědi nájmu bytu č. *), v domě Satmicova 3, nájemce *) za podmínky uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku. S nabytím účinnosti nové nájemní smlouvy se ruší nájemní smlouva ze dne c) RMČ s o u h l a s í se zrušením výpovědi nájmu bytu č. *), v domě Glinkova 2, nájemce *) za podmínky uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku. S nabytím účinnosti nové nájemní smlouvy se ruší nájemní smlouva ze dne K bodu IV/8: Návrh záměru na pronájem bytů Materiál R 1005 Diskuse: PhDr. Hruška, MBA, p. Šafařík. Usnesení 894/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1005 Návrh záměru na pronájem bytů. Originál materiálu R 1005 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e zveřejnění záměru na pronájem bytů v domech Bellova 7 a Jírovcova 1, Brno ve znění podle přílohy č. 1 materiálu R c) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zveřejnit záměr na pronájem bytů podle písm. b) tohoto usnesení. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T:

12 K bodu V/1: Pronájmy na základních školách v I. pololetí 2016 Materiál R 992 Informaci o pronájmech na základních školách v I. pololetí 2016 podal PhDr. Hruška, MBA. K bodu V/2: Projekt děti dětem Kometa městu Materiál R 997 Informaci o projektu děti dětem Kometa městu podal PhDr. Hruška, MBA. K bodu V/3: Informace příspěvkových organizací o účelově neurčených peněžitých darech za I. pololetí 2016 Materiál R 1006 Informaci k předloženému materiálu podal PhDr. Hruška, MBA. Diskuse: p. Šafařík. Jednání 48. schůze RMČ bylo ukončeno v 15:30 h. Petr Š a f a ř í k starosta městské části Brno-Kohoutovice Ing. Karel A u j e s k ý místostarosta městské části Brno-Kohoutovice 12

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 101. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 101. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 98. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 98. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 29.08.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 13.06.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 21. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 21. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 28.08.2019 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 110/2019 Sb. Z

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 22. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 22. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11.09.2019 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 110/2019 Sb. Z

Více

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VYPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Z Á P I S. z 27. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 27. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 16.12.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 09. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 09. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 13.03.2019 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 12. 02. 2014 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S. z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 21.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. z VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.02.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. z XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v jídelně ZŠ Brno, Pavlovská 16.

Z Á P I S. z XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v jídelně ZŠ Brno, Pavlovská 16. V Brně dne 18. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Z Á P I S z XIV. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Z Á P I S. z XII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z XII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 22.02.2017 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. z II. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z II. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 17.12.2014 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z II. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Z Á P I S. P r o g r a m :

Z Á P I S. P r o g r a m : V Brně dne 05.11.2014 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z I. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 09.09.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z V. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Z Á P I S. P r o g r a m :

Z Á P I S. P r o g r a m : V Brně dne 26.04.2017 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Zpráva o činnosti Rady městské části Brno-Kohoutovice

Zpráva o činnosti Rady městské části Brno-Kohoutovice Zpráva o činnosti Rady městské části Brno-Kohoutovice Rada MČ Brno-Kohoutovice na 41. schůzi dne 25. května 2016 * RMČ doporučila ZMČ schválit odpověď stěžovatelce Mgr. Daně Kalčíkové ve znění podle přílohy

Více

Z Á P I S. z 73. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 06. 11. 2013 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 73. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 06. 11. 2013 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 06. 11. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. Schůze komise byla zahájena hlasováním o schválení doplněného programu a předseda zahájil její jednání v 16,40 h. Usnesení 0374/KB/26-17:

Z Á P I S. Schůze komise byla zahájena hlasováním o schválení doplněného programu a předseda zahájil její jednání v 16,40 h. Usnesení 0374/KB/26-17: BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Z Á P I S z 26. schůze Komise bytové konané dne 06.02.2017 od 16,30 h. v zasedací místnosti ÚMČMB Brno-Kohoutovice. Bašného 36 Přítomni: P. Forberger, předseda, Ing. O. Šulák místopředseda,

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady, konané dne 11. srpna 2016 v zasedací

Více

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m :

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m : VÝPIS USNESENÍ z XVIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne 18.06.2014 od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

46. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

46. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 46. schůze Rady, konané dne 4. října

Více

VÝPIS USNESNÍ. z 81. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESNÍ. z 81. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESNÍ z 81. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 05. 03. 2014 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

21. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

21. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 21. schůze Rady, konané dne 3. února 2016 v zasedací místnosti

Více

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m :

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m : VÝPIS USNESENÍ z XVII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne 19. 03. 2014 od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ). Z á p i s ze 111. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 14. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

ZÁPIS. stanovuje ověřovatele dnešního zápisu: JUDr. Dumbrovská, S. Bartík

ZÁPIS. stanovuje ověřovatele dnešního zápisu: JUDr. Dumbrovská, S. Bartík ZÁPIS z 211. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané v pondělí dne 22.10.2018 od 10. 00 hod. v zasedací místnosti rady -------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada městské části Brno-sever bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od do

Rada městské části Brno-sever bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od do Nění rozpočt ně V Brně dne 28. června 2018 USNESENÍ z 7/, která se konala 28. června 2018 od 14:00, v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno 1. Kontrola plnění usnesení Rady městské

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Statutární město Brno Městská část Brno Královo Pole Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS z 82. schůze, konané ve středu 17. ledna 2018 v 15:00 h v zasedací místnosti Úřadu městské části Brno Královo

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 106. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 14. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/110 ze 110. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

38. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

38. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 38. schůze Rady, konané dne 15. března

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 19. schůze Rady, konané dne 16. prosince 2015 v zasedací místnosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 23. schůze, konané dne 12. 12. 2011 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni:

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni: Zápis z 2. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Komín konané dne 22. 01. 2019 od 08.15 do 10.15 hodin v prostorách Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15 -----------------------------------------------------------------------------

Více

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice Z á p i s z 6. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 18.02.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Štefan, Sedláček, Freiberg, Štědronský, Vondráčková,

Více

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 16. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z mimořádné schůze Rady, konané dne 15.

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 108. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Statutární město Brno Městská část Brno Královo Pole Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS z 95. schůze, konané ve středu dne 6. června 2018 ve 15:00 h, v zasedací místnosti Úřadu městské části Brno

Více

ZÁPIS. Schůzi zahájil a řídil starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl. Schůze byla schopná usnášení.

ZÁPIS. Schůzi zahájil a řídil starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl. Schůze byla schopná usnášení. ZÁPIS z 19. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané v pondělí dne 15.04.2019 od 11. 00 hod. v zasedací místnosti rady -------------------------------------------------------------------------------

Více

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ.

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ. Z á p i s ze 7. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

ZÁPIS. Omluven: Mgr. Flamiková, Mgr. Oplatek, Ing. Schwab, J. Švachula

ZÁPIS. Omluven: Mgr. Flamiková, Mgr. Oplatek, Ing. Schwab, J. Švachula ZÁPIS ze 151. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané v pátek dne 25.08.2017 od 9. 00 hod. v zasedací místnosti rady -------------------------------------------------------------------------------

Více

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 17. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 27. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z mimořádné schůze Rady, konané dne 15.

Více

3. VI.70/800/2 Věc : Návrh na rekonstrukce bytových jader ve volných bytech

3. VI.70/800/2 Věc : Návrh na rekonstrukce bytových jader ve volných bytech Z á p i s z 70. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 18.09.2013 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, p. Pavlík, Bc. Mílek, Ing.Mgr.Vondráčková,

Více

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 32. schůze Rady, konané dne 2. listopadu 2016 v zasedací místnosti

Více

23. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

23. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 23. schůze Rady městské části Praha 8, konané v úterý dne 28. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková (= 2 radní MČ).

Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková (= 2 radní MČ). Z á p i s z 19. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pondělí dne 15. dubna 2019 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc,

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 22. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

56. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

56. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 56. schůze Rady, konané dne 25. dubna

Více

50. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

50. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 50. schůze Rady, konané dne 18. prosince

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zápis z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zahájení: Přítomni: 16:30 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr. Filip Leder Ing.

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E USNESENÍ Zastupitelstvo městské části 7. jednání datum konání: 10.06.2019 čís. 0104/2019/ - 0120/2019/...... Pavel Novotný,

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

47. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

47. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 47. schůze Rady, konané dne 25. října

Více

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ.

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ. Z á p i s z 8. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 107. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pátek dne 23. března 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil;

Více

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 3. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

27. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

27. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 27. schůze Rady, konané dne 6. června 2016 v zasedací místnosti

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 118. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 117. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 8. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/049 ze 49. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 14.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 5. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z mimořádné schůze Rady, konané dne 26.

Více

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 24. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. května 2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr.

Více

VÝPIS USNESENÍ 34. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 34. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 34. schůze Rady města Slavičín konané dne 01. 10. 2019 Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019

Více

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 109. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 11. dubna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

42. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

42. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 42. schůze Rady, konané dne 7. června

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 112. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 28. 4. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

36. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

36. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 36. schůze Rady, konané dne 1. února 2017 v zasedací místnosti rady,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2017 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Bernardová, Z. Wildová, R.

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Z á p i s z 90. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 2.7.2014 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Karnet, Ing. Svobodová, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více