Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36."

Transkript

1 V Brně dne Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z Á P I S z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Přítomni: Ing. Karel Aujeský, PhDr. Petr Hruška, MBA, p. Petr Šafařík členové RMČ; Ing. Jitka Králová zastupující ÚMČMB. Nepřítomni: Mgr. Václav Božek, CSc., p. Lenka Vejrostová - členové RMČ omluveni. Schůzi zahájil v 14:05 h a řídil starosta MČ p. Petr Šafařík. Konstatoval, že jsou přítomni 3 členové RMČ schůze je usnášeníschopná. Zapisovatelka: Jana Pospíšilová P r o g r a m: I. Organizační a personální záležitosti 1. Organizační bod 2. Kontrola úkolů 3. Komise a zvláštní orgány ZMČ a RMČ 4. Nápravná opatření na Základní škole Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizaci 5. Koncepce školství MČ Brno-Kohoutovice 6. Oceňování životních událostí občanů v MČ Brno-Kohoutovice 7. Vydání předvolebního zpravodaje MČ Brno-Kohoutovický kurýr 1

2 II. Finanční, ekonomické a majetkové otázky 1. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok Návrh rozpočtových opatření č. 17 a 18/ Rozšíření účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice 4. Žádost o spoluúčast a finanční příspěvek na akci Sportovní den 5. Požadavek investičních a neinvestičních prostředků na údržbu nemovitostí MČ Brno- Kohoutovice III. Územní, stavební a technické záležitosti 1. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. *) v k.ú. Pisárky 2. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. *) v k.ú. Kohoutovice 3. Souhlas vlastníka pozemku p.č. *) k.ú. Pisárky se stavebními úpravami na pozemku p.č. *) v k.ú. Pisárky 4. Žádosti o souhlas se zřízením vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P 5. Stanovisko k návrhu řešení opravy komunikace při ulici Kopaniny 6. Vyhlášení výběrového řízení na akci Výměna balkonů za lodžie v bytových domech Richtrova 1, 3, 5 Brno-Kohoutovice 7. Schválení Jednacího řízení bez uveřejnění a Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 778/16/OSM na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8 Brno-Kohoutovice 8. Schválení podání předběžného oznámení na akci Rekonstrukce bytových jader v letech v obecních bytech v MČ Brno-Kohoutovice 9. Schválení vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění na akci ZŠ a MŠ Chalabalova 2, modernizace sociálních zařízení v budově MŠ Libušina třída Schválení vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno-Kohoutovice 11. Informace o námitkách architektonické soutěže o návrh na akci Kulturně společenské centrum vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice IV. Byty a nebytové prostory 1. Výpovědi nájmu bytů 2. Žádosti o souhlas s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu 3. Návrhy na uzavření nájemní smlouvy 4. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy 5. Žádosti o schválení přechodu nájmu bytu 6. Žádosti o společný nájem 7. Žádosti o zrušení výpovědi z nájmu bytu 8. Návrh záměru na pronájem bytů V. Informace 1. Pronájmy na základních školách v I. pololetí Projekt děti dětem Kometa městu 3. Informace příspěvkových organizací o účelově neurčených peněžitých darech za I. pololetí

3 Usnesení 864/48-16: RMČ s ch v a l u j e program 48. schůze RMČ. Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 3). K bodu I/2: Kontrola úkolů Materiál R 1012 Zastupující ÚMČMB Ing. Jitka Králová provedla kontrolu úkolů uložených na předchozích schůzích RMČ takto: - splněny byly úkoly 759/41-16 e), 800/42-16 e), 817/45-16 d), 820/45-16 c), 821/45-16 f), 822/45-16 f), 824/45-16 b), 825/45-16 d), 826/45-16 d), 832/45-16 d), 847/46-16 c), 848/46-16 c), 850/46-16 b), 850/46-16 c). Usnesení 865/48-16: RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1012 Kontrola úkolů. Originál materiálu R 1012 je přílohou originálu zápisu. K bodu I/3: Komise a zvláštní orgány ZMČ a RMČ Materiál R 996 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Diskuse: Ing. Aujeský, p. Šafařík, PhDr. Hruška, MBA. Usnesení 866/48-16: RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 996 Komise a zvláštní orgány ZMČ a RMČ se zapracovanými připomínkami členů RMČ. Originál materiálu R 996 je přílohou originálu zápisu. K bodu I/4: Nápravná opatření na Základní škole Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizaci Materiál R 989 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Usnesení 867/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 989 Nápravná opatření na Základní škole Pavlovská 16, příspěvkové organizaci. Originál materiálu R 989 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ b e r e n a v ě d o m í zprávu zástupkyně ředitele školy o aktivitách v rámci prevence šikany na Základní škole Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizaci, podle přílohy č. 1 materiálu R 989. K bodu I/5: Koncepce školství MČ Brno-Kohoutovice Materiál R 990 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Usnesení 868/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 990 koncepce školství MČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 990 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ u k l á d á místostarostovi MČ Brno-Kohoutovice PhDr. Petru Hruškovi, MBA, připravit návrh aktualizace koncepce školství MČ Brno-Kohoutovice do roku Z: PhDr. Hruška, MBA místostarosta T:10/2016 3

4 K bodu I/6: Oceňování životních událostí občanů v MČ Brno-Kohoutovice Materiál R 998 Usnesení 869/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 998 Oceňování životních událostí občanů v MČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 998 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ p o v ě ř u j e starostu MČ Brno-Kohoutovice p. Petra Šafaříka realizací oceňování životních událostí občanů v MČ Brno-Kohoutovice. K bodu I/7: Vydání předvolebního zpravodaje MČ Brno-Kohoutovice Kohoutovický kurýr Materiál R 1021 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Diskuse: p. Šafařík. Usnesení 870/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1021 Vydání předvolebního zpravodaje MČ Brno- Kohoutovice Kohoutovický kurýr. Originál materiálu R 1021 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e vydání mimořádného čísla zpravodaje Kohoutovický kurýr k volbám do zastupitelstev krajů ČR v roce c) RMČ s ch v a l u j e Zásady pro přípravu, vydání a distribuci předvolebního zpravodaje Kohoutovický kurýr v roce 2016 podle přílohy materiálu R K bodu II/1: Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2017 Materiál R 1008 Usnesení 871/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1008 Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok Originál materiálu R 1008 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2017 podle přílohy č. 1materiálu R K bodu II/2: Návrh rozpočtových opatření č. 17 a 18/2016 Materiál R 1009 Usnesení 872/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1009 Návrh rozpočtových opatření č. 17 a 18/2016. Originál materiálu R 1009je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e rozpočtové opatření č. 17/2016 podle přílohy č. 1 materiálu R c) RMČ s ch v a l u j e rozpočtové opatření č. 18/2016 podle přílohy č. 3 materiálu R K bodu II/3: Rozšíření účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno- Kohoutovice Materiál R

5 Usnesení 873/48-16: RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1011 Rozšíření účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1011 je přílohou originálu zápisu. K bodu II/4: Žádost o spoluúčast a finanční příspěvek na akci Sportovní den Materiál R 1015 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Diskuse: p. Šafařík, Ing. Aujeský, PhDr. Hruška, MBA. Usnesení 874/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1015 Žádost o spoluúčast a finanční příspěvek na akci Sportovní den. Originál materiálu R 1015 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e spoluúčast na pořádání akce Sportovní den v termínech září a prosinec c) RMČ s ch v a l u j e výdaje na akci Sportovní den z rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice v termínech září a prosinec 2016 do výše 12 tis. Kč. K bodu II/5: Požadavek investičních a neinvestičních prostředků na údržbu nemovitostí MČ Brno-Kohoutovice Materiál R 1022 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Diskuse: p. Šafařík, Ing. Aujeský, PhDr. Hruška, MBA. Usnesení 875/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1022 Požadavek investičních a neinvestičních prostředků na údržbu nemovitostí MČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1022 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ u k l á d á starostovi MČ Brno-Kohoutovice p. Petru Šafaříkovi požádat město Brno o finanční prostředky na pokrytí investic a velkých oprav v MČ Brno-Kohoutovice podle priorit přílohy č. 2 materiálu R Z: p. Šafařík, starosta T: do K bodu III/1: Uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. *) v k.ú. Pisárky Materiál R 993 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Aujeský. Usnesení 876/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 993 Uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. *) v k.ú. Pisárky. Originál materiálu R 993 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e nájemní smlouvu na pozemek p.č. *), o výměře 25 m 2 v k.ú. Pisárky s *) a *), oba bytem *), Brno, a to s účinností od , na dobu neurčitou, ve znění podle přílohy č. 3 materiálu R 993. Cena za pronájem se stanovuje na 30 Kč/m 2 /rok podle ceníku nájemného a pachtovného u pozemků svěřených MČ Brno-Kohoutovice ze dne Cena za užívání pozemku bez právního důvodu za období 08/ /2016 se stanovuje na 30 Kč/m 2 /rok. 5

6 c) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zajistit podpis nájemní smlouvy podle písm. b) tohoto usnesení. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T: 08/2016 K bodu III/2: Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. *) v k.ú. Kohoutovice Materiál R 994 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Aujeský. Usnesení 877/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 994 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. *) v k.ú. Kohoutovice. Originál materiálu R 994 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ n e s o u h l a s í s prodejem části pozemku p.č. *), o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Kohoutovice. c) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat na MO MMB vyjádření podle písm. b) tohoto usnesení. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T:08/2016 K bodu III/3: Souhlas vlastníka pozemku p.č. *) k.ú. Pisárky se stavebními úpravami na pozemku p.č. *) v k.ú. Pisárky Materiál R 995 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Aujeský. Diskuse: p. Šafařík, PhDr. Hruška, MBA, Ing. Aujeský. Usnesení 878/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 995 Souhlas vlastníka se stavebními úpravami na pozemku p.č. *) v k.ú. Pisárky. Originál materiálu R 995 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í se stavebními úpravami na pozemku p.č. *) v k.ú. Pisárky, kterými bude dotčen pozemek p.č. *) k.ú. Pisárky, svěřený MČ Brno-Kohoutovice. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu. c) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat žadateli vyjádření podle písm. b) tohoto usnesení. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T: 08/2016 Hlasování: 2 hlasovali pro, 1 se hlasování zdržel. K bodu III /4: Žádosti o souhlas s e zřízením vyhrazeného pakování pro osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P Materiál R 1010 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Aujeský. Usnesení 879/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1010 Žádosti o souhlas se zřízením vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P. Originál materiálu R 1010 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í se zřízením vyhrazeného parkování pro osobu se zdravotním postižením před bytovým domem Stamicova 1 na 1 rok, žadatel p. *). 6

7 c) RMČ s o u h l a s í se zřízením vyhrazeného parkování pro osobu se zdravotním postižením před bytovým domem Stamicova 5, Brno na 1 rok, žadatel p. *). d) RMČ s o u h l a s í se zřízením vyhrazeného parkování pro osobu se zdravotním postižením před bytovým domem Chalabalova 3, Brno na 1 rok, žadatel p. *). e) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové sdělit stanoviska RMČ, uvedená pod písm. b), c) a d) tohoto usnesení, OVÚP ÚMČMB. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T: K bodu III/5: Stanovisko k návrhu řešení opravy komunikace při ulici Kopaniny Materiál R 1013 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Aujeský. Diskuse: p. Šafařík, PhDr. Hruška, MBA, Ing. Aujeský. Usnesení 880/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1013 Stanovisko k návrhu řešení opravy komunikace při ulici Kopaniny. Originál materiálu R 1013 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í s předloženým návrhem řešení dopravy komunikace Kopaniny podle přílohy č. 2 materiálu R K bodu III/6: Vyhlášení výběrového řízení na akci Výměna balkonů za lodžie v bytových domech Richtrova 1, 3, 5 Brno-Kohoutovice Materiál R 1016 Diskuse: PhDr. Hruška, MBA, p. Šafařík, Ing. Aujeský. Usnesení 881/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1016 Vyhlášení výběrového řízení na akci Výměna balkonů za lodžie v bytových domech Richtrova 1, 3, 5 Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1016 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e text výzvy na zakázku Výměna balkonů za lodžie v bytových domech Richtrova 1, 3, 5 Brno-Kohoutovice podle přílohy č. 1 materiálu R c) RMČ j m e n u j e komisi pro otevírání obálek ve složení podle přílohy č. 2 materiálu R d) RMČ j m e n u j e komisi pro hodnocení nabídek ve složení podle přílohy č. 3 materiálu R e) RMČ s ch v a l u j e seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky podle přílohy č. 4 materiálu R f) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMCMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat výzvy k výběrovému řízení podle písm. e) tohoto usnesení. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T: K bodu III/7: Schválení Jednacího řízení bez uveřejnění a Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 778/16/OSM na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno- Kohoutovice Materiál R

8 Diskuse: PhDr. Hruška, MBA, Ing. Aujeský, p. Šafařík. Usnesení 882/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1018 Schválení Jednacího řízení bez uveřejnění a Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 778/16/OSM na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1018 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e Protokol o změně díla č. 1 včetně položkového rozpočtu s vybraným zhotovitelem, firmou KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno-Kohoutovice, podle přílohy č. 1 matriálu R c) RMČ s ch v a l u j e Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 778/16/OSM s vybraným zhotovitelem firmou KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno-Kohoutovice, podle přílohy č. 3 materiálu R d) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 778/16/OSM do 15 dnů od jejího uzavření. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T: 15 dní po podpisu Dodatku č. 1 K bodu III/8: Schválení podání předběžného oznámení na akci Rekonstrukce bytových jader v letech v obecních bytech v MČ Brno-Kohoutovice Materiál R 1019 Usnesení 883/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1019 Schválení podání předběžného oznámení na akci Rekonstrukce bytových jader v letech v obecních bytech MČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1019 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e uveřejnění předběžného oznámení MČ o zahájení výběrového řízení na akci Rekonstrukce bytových jader v letech v obecních bytech MČ Brno-Kohoutovice podle přílohy č. 1 materiálu R c) RMČ p o v ě ř u j e vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lenku Mrajcovou, aby zajistila uveřejnění předběžného oznámení podle přílohy č. 1 matriálu R K bodu III/9: Schválení vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění na akci ZŠ a MŠ Chalabalova 2, modernizace sociálních zařízení v budově MŠ Libušina třída 15 Materiál R 1020 Usnesení 884/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1020 Schválení vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění na akci ZŠ a MŠ Chalabalova 2, modernizace sociálních zařízení v budově MŠ Libušina třída 15. Originál materiálu R 1020 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e Změnový list č. 1 na dodatečné stavební práce na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno-Kohoutovice podle přílohy č. 1materiálu R c) RMČ j m e n u j e komisi projednání s vyzvaným dodavatelem podle přílohy č. 2 materiálu R

9 d) RMČ p o v ě ř u j e vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lenku Mrajcovou zajistit Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce s dodavatelem stavby firmou OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 162/8, Brno na akci ZŠ a MŠ Chalabalova 2, modernizace sociálních zařízení v budově MŠ Libušina třída 15. K bodu III/10: Schválení vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno-Kohoutovice Materiál R 1023 Usnesení 885/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1023 Schválení vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1023 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e Protokol o změně díla č. 1 na dodatečné stavební práce na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno-Kohoutovice podle přílohy č. 1 materiálu R c) RMČ j m e n u j e komisi pro jednání s vyzvaným dodavatelem podle přílohy č. 2 materiálu R d) RMČ p o v ě ř u j e vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lenku Mrajcovou zajistit Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce s dodavatelem stavby firmou ILASTAN s.r.o., Malátova 12, Brno na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno-Kohoutovice. K bodu III/11: Informace o námitkách architektonické soutěže o návrh na akci Kulturně společenské centrum vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice Materiál R 1024 Usnesení 886/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál 1024 Informace o námitkách architektonické soutěže o návrh na akci Kulturně společenské centrum vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1024 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ b e r e n a v ě d o m í Protokol o průběhu soutěže, námitky uchazečů *) a Ing. arch. *) a odpovědi na ně podle přílohy č. 1, 2 a 3 materiálu R K bodu IV/1: Výpovědi nájmů bytů Materiál R 991 Usnesení 887/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 991 Výpovědi nájmů bytů. Originál materiálu R 991je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e podání výpovědi nájmů bytů svěřených do správy MČ Brno-Kohoutovice u nájemců podle přílohy č. 1 materiálu R 991, a to z důvodu porušení povinnosti nájemce zvlášť závažným způsobem spočívajícím v nezaplacení nájemného a nákladů za služby za dobu alespoň tří měsíců ve smyslu ust odst. 1) a 2) zák. K bodu IV/2: Žádosti o souhlas s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu Materiál R 999 9

10 Usnesení 888/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 999 Žádosti o souhlas s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu. Originál materiálu R 999 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu č. *), v domě SMB Stamicova 5, nájemce *), s bytem č. *), v domě SMB Jírovcova 3, nájemce *). c) RMČ s o u h l a s í s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu č. *), v domě SMB Jírovcova 1, nájemce *), s bytem č. *), v nájemním domě Minská 8, nájemce *). d) RMČ s o u h l a s í s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu č. *), v domě SMB Stamicova 5, nájemce *), s bytem č. *) v nájemním domě Kozí 9, nájemce *). e) RMČ s o u h l a s í s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu č. *), v domě SMB Pavlovská 3, nájemce *), s bytem č. *), v domě SMB Pavlovská 3, nájemce *). K bodu IV/3: Návrhy na uzavření nájemní smlouvy Materiál R 1000 Usnesení 889/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1000 Návrhy na uzavření nájemní smlouvy. Originál materiálu R 1000 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e uzavření nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě Pavlovská 27 na dobu určitou dvou let s *). c) RMČ s ch v a l u j e uzavření nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě Vaňhalova 7 na dobu určitou dvou let s *). d) RMČ s ch v a l u j e uzavření nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě Jírovcova 3 na dobu určitou dvou let s *. K bodu IV/4: Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy Materiál R 1001 Usnesení 890/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1001 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy. Originál materiálu R 1001 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě Vaňhalova 1 na dobu určitou dvou let s *). c) RMČ s ch v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě Glinkova 17 na dobu určitou do se *). K bodu IV/5: Žádosti o schválení přechodu nájmu bytu Materiál R 1002 Usnesení 891/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1002 Žádosti o schválení přechodu nájmu bytu. Originál materiálu R 1002 je přílohou originálu zápisu. 10

11 b) RMČ s ch v a l u j e uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. *) v domě na ulici Vaňhalova 7 na dobu určitou dvou let s *). c) RMČ s ch v a l u j e uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě na ulici Vaňhalova 11 na dobu určitou dvou let s *). K bodu IV/6: Žádosti o společný nájem Materiál R 1003 Usnesení 892/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1003 Žádosti o společný nájem. Originál materiálu R 1003 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e uzavření dohody o společném nájmu bytu č. *), mezi nájemkyní *), bytem Jírovcova 1, její dcerou *), bytem Jírovcova 1 a pronajímatelem. c) RMČ s ch v a l u j e uzavření dohody o společném nájmu bytu č. *), mezi nájemkyní *), bytem Glinkova 13, jejím vnukem *), bytem Glinkova 13 a pronajímatelem. K bodu IV/7: Žádosti o zrušení výpovědi z nájmu bytu Materiál R 1004 Diskuse: PhDr. Hruška, MBA, p. Šafařík. Usnesení 893/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1004 Žádosti o zrušení výpovědi z nájmu bytu. Originál materiálu R 1004 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í se zrušením výpovědi nájmu bytu č. *), v domě Satmicova 3, nájemce *) za podmínky uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku. S nabytím účinnosti nové nájemní smlouvy se ruší nájemní smlouva ze dne c) RMČ s o u h l a s í se zrušením výpovědi nájmu bytu č. *), v domě Glinkova 2, nájemce *) za podmínky uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku. S nabytím účinnosti nové nájemní smlouvy se ruší nájemní smlouva ze dne K bodu IV/8: Návrh záměru na pronájem bytů Materiál R 1005 Diskuse: PhDr. Hruška, MBA, p. Šafařík. Usnesení 894/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1005 Návrh záměru na pronájem bytů. Originál materiálu R 1005 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e zveřejnění záměru na pronájem bytů v domech Bellova 7 a Jírovcova 1, Brno ve znění podle přílohy č. 1 materiálu R c) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zveřejnit záměr na pronájem bytů podle písm. b) tohoto usnesení. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T:

12 K bodu V/1: Pronájmy na základních školách v I. pololetí 2016 Materiál R 992 Informaci o pronájmech na základních školách v I. pololetí 2016 podal PhDr. Hruška, MBA. K bodu V/2: Projekt děti dětem Kometa městu Materiál R 997 Informaci o projektu děti dětem Kometa městu podal PhDr. Hruška, MBA. K bodu V/3: Informace příspěvkových organizací o účelově neurčených peněžitých darech za I. pololetí 2016 Materiál R 1006 Informaci k předloženému materiálu podal PhDr. Hruška, MBA. Diskuse: p. Šafařík. Jednání 48. schůze RMČ bylo ukončeno v 15:30 h. Petr Š a f a ř í k starosta městské části Brno-Kohoutovice Ing. Karel A u j e s k ý místostarosta městské části Brno-Kohoutovice 12

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VYPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 12. 02. 2014 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S. z VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.02.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. P r o g r a m :

Z Á P I S. P r o g r a m : V Brně dne 05.11.2014 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z I. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 09.09.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z V. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Z Á P I S. z 73. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 06. 11. 2013 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 73. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 06. 11. 2013 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 06. 11. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Zpráva o činnosti Rady městské části Brno-Kohoutovice

Zpráva o činnosti Rady městské části Brno-Kohoutovice Zpráva o činnosti Rady městské části Brno-Kohoutovice Rada MČ Brno-Kohoutovice na 41. schůzi dne 25. května 2016 * RMČ doporučila ZMČ schválit odpověď stěžovatelce Mgr. Daně Kalčíkové ve znění podle přílohy

Více

Z Á P I S. Schůze komise byla zahájena hlasováním o schválení doplněného programu a předseda zahájil její jednání v 16,40 h. Usnesení 0374/KB/26-17:

Z Á P I S. Schůze komise byla zahájena hlasováním o schválení doplněného programu a předseda zahájil její jednání v 16,40 h. Usnesení 0374/KB/26-17: BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Z Á P I S z 26. schůze Komise bytové konané dne 06.02.2017 od 16,30 h. v zasedací místnosti ÚMČMB Brno-Kohoutovice. Bašného 36 Přítomni: P. Forberger, předseda, Ing. O. Šulák místopředseda,

Více

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m :

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m : VÝPIS USNESENÍ z XVIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne 18.06.2014 od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

VÝPIS USNESNÍ. z 81. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESNÍ. z 81. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESNÍ z 81. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 05. 03. 2014 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 19. schůze Rady, konané dne 16. prosince 2015 v zasedací místnosti

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice Z á p i s z 6. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 18.02.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Štefan, Sedláček, Freiberg, Štědronský, Vondráčková,

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

USNESENÍ z 110. zasedání Rady města Rychvald, dne Kontrola usnesení 110/.1. Rada města

USNESENÍ z 110. zasedání Rady města Rychvald, dne Kontrola usnesení 110/.1. Rada města Kontrola usnesení 110/.1. Rada města USNESENÍ z 110. zasedání Rady města, dne 16.08. 2010 kontrolu svých přijatých usnesení bez připomínek. Zápisy z jednání komisí RM 110/2. Rada města 1. Zápis č. 2/2010

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 32. schůze Rady, konané dne 2. listopadu 2016 v zasedací místnosti

Více

27. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

27. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 27. schůze Rady, konané dne 6. června 2016 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 9. 11. 2016 Přítomni dle

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 28. 4. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č RMČ34 konané dne 26 04 2016 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny radní MČ Praha 21 - RNDr Jitka Jenšovská Program jednání: 1 Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Z á p i s z 90. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 2.7.2014 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Karnet, Ing. Svobodová, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/049 ze 49. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 14.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis. 60. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 22. září 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis. 60. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 22. září 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis 60. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 22. září 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: Přítomni: 16:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Mgr. Filip

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0 Rada městské části Praha 20 67. jednání datum konání: 29.09.2016 čís. RMC/67/1/0418/16 - RMC/67/9/0426/16 číslo RMC/67/1/0418/16 Záměr pronájmu bytu č. 23 v bytovém

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

36. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

36. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 36. schůze Rady, konané dne 1. února 2017 v zasedací místnosti rady,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Rozpočtové opatření č. 31 písemně Ing. Pekárek 4. Rozpočtové opatření č. 32 dodatečně písemně

U S N E S E N Í. 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Rozpočtové opatření č. 31 písemně Ing. Pekárek 4. Rozpočtové opatření č. 32 dodatečně písemně Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 3. schůze Rady, konané dne 17. prosince 2014 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady, konané dne 13. 4. 2016 v zasedací místnosti

Více

30. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

30. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 30. schůze Rady, konané dne 21. září 2016 v zasedací místnosti

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/105 ze 105. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.11.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

2.VI.74/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Dodávka nábytku pro MŠ a ZŠ Horníkova v Brně-Líšni - výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

2.VI.74/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Dodávka nábytku pro MŠ a ZŠ Horníkova v Brně-Líšni - výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Z á p i s z 74. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 13.11.2013 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, PhDr. Karnet, Ing.

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

18. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

18. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 18. schůze Rady, konané dne 2. prosince 2015 v zasedací místnosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Město Slavičín U S N E S E N Í. 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne

Město Slavičín U S N E S E N Í. 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne Město Slavičín U S N E S E N Í 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne 17. 4. 2007 Usnesení č. 13/0243/07 Ve věci: Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení

Více

2. Přechod nájemního práva Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že nastaly zákonné podmínky pro přechod

2. Přechod nájemního práva Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že nastaly zákonné podmínky pro přechod Informace z usnesení 96. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.11.2009 1. Dohoda o zániku nájmu bytu č. 34., ul. Kosmonautů č.o.23 Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 09 00226 o

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 z 38. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.03.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

28. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

28. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 28. schůze Rady, konané dne 29. června 2016 v zasedací místnosti

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý dne 25. 6. 2013 v 13,00 hodin

Více

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 1. Bytová záležitost v domech zvláštního určení Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že občance svědčí ve smyslu 713 občanského

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/4 Z á p i s č. 2 / 2016 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 6. 4. 2016 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U s n e s e n í ze 76. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov

U s n e s e n í ze 76. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Statutární město Brno, Městská část Brno-Jundrov Rada městské části U s n e s e n í ze 76. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Program schůze:

Více

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne Přehled usnesení 7. RMČ R-1542 Změna doby nájmu - Zámečník Pavel, NP Záveská 872/4 - úprava smlouvy R-1543 Projednání pronájmu části nemovitosti a předložení smlouvy - část II. a III. zemního podlaží -

Více

Z á p i s z 41. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne

Z á p i s z 41. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne Z á p i s z 41. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 24. 8. 2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg Nepřítomen: Mgr.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 Město Trutnov Zpracováno dne : 11.11.2013 U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2013-1214/22 Horská čp. 142 Nebytové prostory

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík, MBA Bc. Petr Machálek Josef Červenka Mgr., Bc. Jiří Jobánek Ing. Karel Doležal

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík, MBA Bc. Petr Machálek Josef Červenka Mgr., Bc. Jiří Jobánek Ing. Karel Doležal Zápis 70. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 9. ledna 2017 v 8:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel

Více

Přehled usnesení 43. RMČ ze dne

Přehled usnesení 43. RMČ ze dne Přehled usnesení 43. RMČ R-652 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař R-726 Přechod nájmu obecního bytu č.

Více

Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015

Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015 Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015 VII/12/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 08/2015 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 08/2015,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 21. 9. 2016 Vedoucí zasedání: Ing. Josef Racek Ověřovatelé: Josef Karlík, Josef Hynek Přítomni: Ing. Josef Racek, Milena Jilgová, Václav Štarman, Josef

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/74/13 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/74/13 ze dne číslo 1/74/13 k návrhu na schválení programu 74. jednání RMČ a) předložený program 74. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 74. jednání RMČ číslo 2/74/13 k návrhu na rozšíření celkové kapacity Základní

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/54/12 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/54/12 ze dne číslo 1/54/12 k návrhu na schválení programu 54. jednání RMČ a) předložený program 54. jednání RMČ a) předložený program 54. jednání RMČ číslo 2/54/12 k návrhu na úpravu rozpočtu MČ Praha-Běchovice na

Více

Zápis

Zápis Zápis 53. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve středu 20. července 2016 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole, konaného v pondělí dne 27. prosince 2011 v 16,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více