Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36."

Transkript

1 V Brně dne Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z Á P I S z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Přítomni: Ing. Karel Aujeský, PhDr. Petr Hruška, MBA, p. Petr Šafařík členové RMČ; Ing. Jitka Králová zastupující ÚMČMB. Nepřítomni: Mgr. Václav Božek, CSc., p. Lenka Vejrostová - členové RMČ omluveni. Schůzi zahájil v 14:05 h a řídil starosta MČ p. Petr Šafařík. Konstatoval, že jsou přítomni 3 členové RMČ schůze je usnášeníschopná. Zapisovatelka: Jana Pospíšilová P r o g r a m: I. Organizační a personální záležitosti 1. Organizační bod 2. Kontrola úkolů 3. Komise a zvláštní orgány ZMČ a RMČ 4. Nápravná opatření na Základní škole Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizaci 5. Koncepce školství MČ Brno-Kohoutovice 6. Oceňování životních událostí občanů v MČ Brno-Kohoutovice 7. Vydání předvolebního zpravodaje MČ Brno-Kohoutovický kurýr 1

2 II. Finanční, ekonomické a majetkové otázky 1. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok Návrh rozpočtových opatření č. 17 a 18/ Rozšíření účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice 4. Žádost o spoluúčast a finanční příspěvek na akci Sportovní den 5. Požadavek investičních a neinvestičních prostředků na údržbu nemovitostí MČ Brno- Kohoutovice III. Územní, stavební a technické záležitosti 1. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. *) v k.ú. Pisárky 2. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. *) v k.ú. Kohoutovice 3. Souhlas vlastníka pozemku p.č. *) k.ú. Pisárky se stavebními úpravami na pozemku p.č. *) v k.ú. Pisárky 4. Žádosti o souhlas se zřízením vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P 5. Stanovisko k návrhu řešení opravy komunikace při ulici Kopaniny 6. Vyhlášení výběrového řízení na akci Výměna balkonů za lodžie v bytových domech Richtrova 1, 3, 5 Brno-Kohoutovice 7. Schválení Jednacího řízení bez uveřejnění a Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 778/16/OSM na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8 Brno-Kohoutovice 8. Schválení podání předběžného oznámení na akci Rekonstrukce bytových jader v letech v obecních bytech v MČ Brno-Kohoutovice 9. Schválení vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění na akci ZŠ a MŠ Chalabalova 2, modernizace sociálních zařízení v budově MŠ Libušina třída Schválení vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno-Kohoutovice 11. Informace o námitkách architektonické soutěže o návrh na akci Kulturně společenské centrum vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice IV. Byty a nebytové prostory 1. Výpovědi nájmu bytů 2. Žádosti o souhlas s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu 3. Návrhy na uzavření nájemní smlouvy 4. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy 5. Žádosti o schválení přechodu nájmu bytu 6. Žádosti o společný nájem 7. Žádosti o zrušení výpovědi z nájmu bytu 8. Návrh záměru na pronájem bytů V. Informace 1. Pronájmy na základních školách v I. pololetí Projekt děti dětem Kometa městu 3. Informace příspěvkových organizací o účelově neurčených peněžitých darech za I. pololetí

3 Usnesení 864/48-16: RMČ s ch v a l u j e program 48. schůze RMČ. Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 3). K bodu I/2: Kontrola úkolů Materiál R 1012 Zastupující ÚMČMB Ing. Jitka Králová provedla kontrolu úkolů uložených na předchozích schůzích RMČ takto: - splněny byly úkoly 759/41-16 e), 800/42-16 e), 817/45-16 d), 820/45-16 c), 821/45-16 f), 822/45-16 f), 824/45-16 b), 825/45-16 d), 826/45-16 d), 832/45-16 d), 847/46-16 c), 848/46-16 c), 850/46-16 b), 850/46-16 c). Usnesení 865/48-16: RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1012 Kontrola úkolů. Originál materiálu R 1012 je přílohou originálu zápisu. K bodu I/3: Komise a zvláštní orgány ZMČ a RMČ Materiál R 996 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Diskuse: Ing. Aujeský, p. Šafařík, PhDr. Hruška, MBA. Usnesení 866/48-16: RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 996 Komise a zvláštní orgány ZMČ a RMČ se zapracovanými připomínkami členů RMČ. Originál materiálu R 996 je přílohou originálu zápisu. K bodu I/4: Nápravná opatření na Základní škole Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizaci Materiál R 989 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Usnesení 867/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 989 Nápravná opatření na Základní škole Pavlovská 16, příspěvkové organizaci. Originál materiálu R 989 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ b e r e n a v ě d o m í zprávu zástupkyně ředitele školy o aktivitách v rámci prevence šikany na Základní škole Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizaci, podle přílohy č. 1 materiálu R 989. K bodu I/5: Koncepce školství MČ Brno-Kohoutovice Materiál R 990 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Usnesení 868/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 990 koncepce školství MČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 990 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ u k l á d á místostarostovi MČ Brno-Kohoutovice PhDr. Petru Hruškovi, MBA, připravit návrh aktualizace koncepce školství MČ Brno-Kohoutovice do roku Z: PhDr. Hruška, MBA místostarosta T:10/2016 3

4 K bodu I/6: Oceňování životních událostí občanů v MČ Brno-Kohoutovice Materiál R 998 Usnesení 869/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 998 Oceňování životních událostí občanů v MČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 998 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ p o v ě ř u j e starostu MČ Brno-Kohoutovice p. Petra Šafaříka realizací oceňování životních událostí občanů v MČ Brno-Kohoutovice. K bodu I/7: Vydání předvolebního zpravodaje MČ Brno-Kohoutovice Kohoutovický kurýr Materiál R 1021 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Diskuse: p. Šafařík. Usnesení 870/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1021 Vydání předvolebního zpravodaje MČ Brno- Kohoutovice Kohoutovický kurýr. Originál materiálu R 1021 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e vydání mimořádného čísla zpravodaje Kohoutovický kurýr k volbám do zastupitelstev krajů ČR v roce c) RMČ s ch v a l u j e Zásady pro přípravu, vydání a distribuci předvolebního zpravodaje Kohoutovický kurýr v roce 2016 podle přílohy materiálu R K bodu II/1: Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2017 Materiál R 1008 Usnesení 871/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1008 Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok Originál materiálu R 1008 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2017 podle přílohy č. 1materiálu R K bodu II/2: Návrh rozpočtových opatření č. 17 a 18/2016 Materiál R 1009 Usnesení 872/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1009 Návrh rozpočtových opatření č. 17 a 18/2016. Originál materiálu R 1009je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e rozpočtové opatření č. 17/2016 podle přílohy č. 1 materiálu R c) RMČ s ch v a l u j e rozpočtové opatření č. 18/2016 podle přílohy č. 3 materiálu R K bodu II/3: Rozšíření účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno- Kohoutovice Materiál R

5 Usnesení 873/48-16: RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1011 Rozšíření účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1011 je přílohou originálu zápisu. K bodu II/4: Žádost o spoluúčast a finanční příspěvek na akci Sportovní den Materiál R 1015 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Diskuse: p. Šafařík, Ing. Aujeský, PhDr. Hruška, MBA. Usnesení 874/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1015 Žádost o spoluúčast a finanční příspěvek na akci Sportovní den. Originál materiálu R 1015 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e spoluúčast na pořádání akce Sportovní den v termínech září a prosinec c) RMČ s ch v a l u j e výdaje na akci Sportovní den z rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice v termínech září a prosinec 2016 do výše 12 tis. Kč. K bodu II/5: Požadavek investičních a neinvestičních prostředků na údržbu nemovitostí MČ Brno-Kohoutovice Materiál R 1022 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Diskuse: p. Šafařík, Ing. Aujeský, PhDr. Hruška, MBA. Usnesení 875/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1022 Požadavek investičních a neinvestičních prostředků na údržbu nemovitostí MČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1022 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ u k l á d á starostovi MČ Brno-Kohoutovice p. Petru Šafaříkovi požádat město Brno o finanční prostředky na pokrytí investic a velkých oprav v MČ Brno-Kohoutovice podle priorit přílohy č. 2 materiálu R Z: p. Šafařík, starosta T: do K bodu III/1: Uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. *) v k.ú. Pisárky Materiál R 993 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Aujeský. Usnesení 876/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 993 Uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. *) v k.ú. Pisárky. Originál materiálu R 993 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e nájemní smlouvu na pozemek p.č. *), o výměře 25 m 2 v k.ú. Pisárky s *) a *), oba bytem *), Brno, a to s účinností od , na dobu neurčitou, ve znění podle přílohy č. 3 materiálu R 993. Cena za pronájem se stanovuje na 30 Kč/m 2 /rok podle ceníku nájemného a pachtovného u pozemků svěřených MČ Brno-Kohoutovice ze dne Cena za užívání pozemku bez právního důvodu za období 08/ /2016 se stanovuje na 30 Kč/m 2 /rok. 5

6 c) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zajistit podpis nájemní smlouvy podle písm. b) tohoto usnesení. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T: 08/2016 K bodu III/2: Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. *) v k.ú. Kohoutovice Materiál R 994 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Aujeský. Usnesení 877/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 994 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. *) v k.ú. Kohoutovice. Originál materiálu R 994 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ n e s o u h l a s í s prodejem části pozemku p.č. *), o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Kohoutovice. c) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat na MO MMB vyjádření podle písm. b) tohoto usnesení. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T:08/2016 K bodu III/3: Souhlas vlastníka pozemku p.č. *) k.ú. Pisárky se stavebními úpravami na pozemku p.č. *) v k.ú. Pisárky Materiál R 995 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Aujeský. Diskuse: p. Šafařík, PhDr. Hruška, MBA, Ing. Aujeský. Usnesení 878/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 995 Souhlas vlastníka se stavebními úpravami na pozemku p.č. *) v k.ú. Pisárky. Originál materiálu R 995 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í se stavebními úpravami na pozemku p.č. *) v k.ú. Pisárky, kterými bude dotčen pozemek p.č. *) k.ú. Pisárky, svěřený MČ Brno-Kohoutovice. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu. c) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat žadateli vyjádření podle písm. b) tohoto usnesení. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T: 08/2016 Hlasování: 2 hlasovali pro, 1 se hlasování zdržel. K bodu III /4: Žádosti o souhlas s e zřízením vyhrazeného pakování pro osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P Materiál R 1010 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Aujeský. Usnesení 879/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1010 Žádosti o souhlas se zřízením vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P. Originál materiálu R 1010 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í se zřízením vyhrazeného parkování pro osobu se zdravotním postižením před bytovým domem Stamicova 1 na 1 rok, žadatel p. *). 6

7 c) RMČ s o u h l a s í se zřízením vyhrazeného parkování pro osobu se zdravotním postižením před bytovým domem Stamicova 5, Brno na 1 rok, žadatel p. *). d) RMČ s o u h l a s í se zřízením vyhrazeného parkování pro osobu se zdravotním postižením před bytovým domem Chalabalova 3, Brno na 1 rok, žadatel p. *). e) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové sdělit stanoviska RMČ, uvedená pod písm. b), c) a d) tohoto usnesení, OVÚP ÚMČMB. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T: K bodu III/5: Stanovisko k návrhu řešení opravy komunikace při ulici Kopaniny Materiál R 1013 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Aujeský. Diskuse: p. Šafařík, PhDr. Hruška, MBA, Ing. Aujeský. Usnesení 880/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1013 Stanovisko k návrhu řešení opravy komunikace při ulici Kopaniny. Originál materiálu R 1013 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í s předloženým návrhem řešení dopravy komunikace Kopaniny podle přílohy č. 2 materiálu R K bodu III/6: Vyhlášení výběrového řízení na akci Výměna balkonů za lodžie v bytových domech Richtrova 1, 3, 5 Brno-Kohoutovice Materiál R 1016 Diskuse: PhDr. Hruška, MBA, p. Šafařík, Ing. Aujeský. Usnesení 881/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1016 Vyhlášení výběrového řízení na akci Výměna balkonů za lodžie v bytových domech Richtrova 1, 3, 5 Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1016 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e text výzvy na zakázku Výměna balkonů za lodžie v bytových domech Richtrova 1, 3, 5 Brno-Kohoutovice podle přílohy č. 1 materiálu R c) RMČ j m e n u j e komisi pro otevírání obálek ve složení podle přílohy č. 2 materiálu R d) RMČ j m e n u j e komisi pro hodnocení nabídek ve složení podle přílohy č. 3 materiálu R e) RMČ s ch v a l u j e seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky podle přílohy č. 4 materiálu R f) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMCMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat výzvy k výběrovému řízení podle písm. e) tohoto usnesení. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T: K bodu III/7: Schválení Jednacího řízení bez uveřejnění a Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 778/16/OSM na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno- Kohoutovice Materiál R

8 Diskuse: PhDr. Hruška, MBA, Ing. Aujeský, p. Šafařík. Usnesení 882/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1018 Schválení Jednacího řízení bez uveřejnění a Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 778/16/OSM na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1018 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e Protokol o změně díla č. 1 včetně položkového rozpočtu s vybraným zhotovitelem, firmou KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno-Kohoutovice, podle přílohy č. 1 matriálu R c) RMČ s ch v a l u j e Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 778/16/OSM s vybraným zhotovitelem firmou KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno-Kohoutovice, podle přílohy č. 3 materiálu R d) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 778/16/OSM do 15 dnů od jejího uzavření. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T: 15 dní po podpisu Dodatku č. 1 K bodu III/8: Schválení podání předběžného oznámení na akci Rekonstrukce bytových jader v letech v obecních bytech v MČ Brno-Kohoutovice Materiál R 1019 Usnesení 883/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1019 Schválení podání předběžného oznámení na akci Rekonstrukce bytových jader v letech v obecních bytech MČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1019 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e uveřejnění předběžného oznámení MČ o zahájení výběrového řízení na akci Rekonstrukce bytových jader v letech v obecních bytech MČ Brno-Kohoutovice podle přílohy č. 1 materiálu R c) RMČ p o v ě ř u j e vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lenku Mrajcovou, aby zajistila uveřejnění předběžného oznámení podle přílohy č. 1 matriálu R K bodu III/9: Schválení vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění na akci ZŠ a MŠ Chalabalova 2, modernizace sociálních zařízení v budově MŠ Libušina třída 15 Materiál R 1020 Usnesení 884/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1020 Schválení vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění na akci ZŠ a MŠ Chalabalova 2, modernizace sociálních zařízení v budově MŠ Libušina třída 15. Originál materiálu R 1020 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e Změnový list č. 1 na dodatečné stavební práce na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno-Kohoutovice podle přílohy č. 1materiálu R c) RMČ j m e n u j e komisi projednání s vyzvaným dodavatelem podle přílohy č. 2 materiálu R

9 d) RMČ p o v ě ř u j e vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lenku Mrajcovou zajistit Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce s dodavatelem stavby firmou OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 162/8, Brno na akci ZŠ a MŠ Chalabalova 2, modernizace sociálních zařízení v budově MŠ Libušina třída 15. K bodu III/10: Schválení vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno-Kohoutovice Materiál R 1023 Usnesení 885/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1023 Schválení vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1023 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e Protokol o změně díla č. 1 na dodatečné stavební práce na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno-Kohoutovice podle přílohy č. 1 materiálu R c) RMČ j m e n u j e komisi pro jednání s vyzvaným dodavatelem podle přílohy č. 2 materiálu R d) RMČ p o v ě ř u j e vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lenku Mrajcovou zajistit Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce s dodavatelem stavby firmou ILASTAN s.r.o., Malátova 12, Brno na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno-Kohoutovice. K bodu III/11: Informace o námitkách architektonické soutěže o návrh na akci Kulturně společenské centrum vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice Materiál R 1024 Usnesení 886/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál 1024 Informace o námitkách architektonické soutěže o návrh na akci Kulturně společenské centrum vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice. Originál materiálu R 1024 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ b e r e n a v ě d o m í Protokol o průběhu soutěže, námitky uchazečů *) a Ing. arch. *) a odpovědi na ně podle přílohy č. 1, 2 a 3 materiálu R K bodu IV/1: Výpovědi nájmů bytů Materiál R 991 Usnesení 887/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 991 Výpovědi nájmů bytů. Originál materiálu R 991je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e podání výpovědi nájmů bytů svěřených do správy MČ Brno-Kohoutovice u nájemců podle přílohy č. 1 materiálu R 991, a to z důvodu porušení povinnosti nájemce zvlášť závažným způsobem spočívajícím v nezaplacení nájemného a nákladů za služby za dobu alespoň tří měsíců ve smyslu ust odst. 1) a 2) zák. K bodu IV/2: Žádosti o souhlas s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu Materiál R 999 9

10 Usnesení 888/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 999 Žádosti o souhlas s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu. Originál materiálu R 999 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu č. *), v domě SMB Stamicova 5, nájemce *), s bytem č. *), v domě SMB Jírovcova 3, nájemce *). c) RMČ s o u h l a s í s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu č. *), v domě SMB Jírovcova 1, nájemce *), s bytem č. *), v nájemním domě Minská 8, nájemce *). d) RMČ s o u h l a s í s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu č. *), v domě SMB Stamicova 5, nájemce *), s bytem č. *) v nájemním domě Kozí 9, nájemce *). e) RMČ s o u h l a s í s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu č. *), v domě SMB Pavlovská 3, nájemce *), s bytem č. *), v domě SMB Pavlovská 3, nájemce *). K bodu IV/3: Návrhy na uzavření nájemní smlouvy Materiál R 1000 Usnesení 889/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1000 Návrhy na uzavření nájemní smlouvy. Originál materiálu R 1000 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e uzavření nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě Pavlovská 27 na dobu určitou dvou let s *). c) RMČ s ch v a l u j e uzavření nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě Vaňhalova 7 na dobu určitou dvou let s *). d) RMČ s ch v a l u j e uzavření nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě Jírovcova 3 na dobu určitou dvou let s *. K bodu IV/4: Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy Materiál R 1001 Usnesení 890/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1001 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy. Originál materiálu R 1001 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě Vaňhalova 1 na dobu určitou dvou let s *). c) RMČ s ch v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě Glinkova 17 na dobu určitou do se *). K bodu IV/5: Žádosti o schválení přechodu nájmu bytu Materiál R 1002 Usnesení 891/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1002 Žádosti o schválení přechodu nájmu bytu. Originál materiálu R 1002 je přílohou originálu zápisu. 10

11 b) RMČ s ch v a l u j e uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. *) v domě na ulici Vaňhalova 7 na dobu určitou dvou let s *). c) RMČ s ch v a l u j e uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. *), v domě na ulici Vaňhalova 11 na dobu určitou dvou let s *). K bodu IV/6: Žádosti o společný nájem Materiál R 1003 Usnesení 892/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1003 Žádosti o společný nájem. Originál materiálu R 1003 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e uzavření dohody o společném nájmu bytu č. *), mezi nájemkyní *), bytem Jírovcova 1, její dcerou *), bytem Jírovcova 1 a pronajímatelem. c) RMČ s ch v a l u j e uzavření dohody o společném nájmu bytu č. *), mezi nájemkyní *), bytem Glinkova 13, jejím vnukem *), bytem Glinkova 13 a pronajímatelem. K bodu IV/7: Žádosti o zrušení výpovědi z nájmu bytu Materiál R 1004 Diskuse: PhDr. Hruška, MBA, p. Šafařík. Usnesení 893/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1004 Žádosti o zrušení výpovědi z nájmu bytu. Originál materiálu R 1004 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s o u h l a s í se zrušením výpovědi nájmu bytu č. *), v domě Satmicova 3, nájemce *) za podmínky uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku. S nabytím účinnosti nové nájemní smlouvy se ruší nájemní smlouva ze dne c) RMČ s o u h l a s í se zrušením výpovědi nájmu bytu č. *), v domě Glinkova 2, nájemce *) za podmínky uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku. S nabytím účinnosti nové nájemní smlouvy se ruší nájemní smlouva ze dne K bodu IV/8: Návrh záměru na pronájem bytů Materiál R 1005 Diskuse: PhDr. Hruška, MBA, p. Šafařík. Usnesení 894/48-16: a) RMČ b e r e n a v ě d o m í materiál R 1005 Návrh záměru na pronájem bytů. Originál materiálu R 1005 je přílohou originálu zápisu. b) RMČ s ch v a l u j e zveřejnění záměru na pronájem bytů v domech Bellova 7 a Jírovcova 1, Brno ve znění podle přílohy č. 1 materiálu R c) RMČ u k l á d á vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zveřejnit záměr na pronájem bytů podle písm. b) tohoto usnesení. Z: Ing. Bc. Skácelová, Ph.D. T:

12 K bodu V/1: Pronájmy na základních školách v I. pololetí 2016 Materiál R 992 Informaci o pronájmech na základních školách v I. pololetí 2016 podal PhDr. Hruška, MBA. K bodu V/2: Projekt děti dětem Kometa městu Materiál R 997 Informaci o projektu děti dětem Kometa městu podal PhDr. Hruška, MBA. K bodu V/3: Informace příspěvkových organizací o účelově neurčených peněžitých darech za I. pololetí 2016 Materiál R 1006 Informaci k předloženému materiálu podal PhDr. Hruška, MBA. Diskuse: p. Šafařík. Jednání 48. schůze RMČ bylo ukončeno v 15:30 h. Petr Š a f a ř í k starosta městské části Brno-Kohoutovice Ing. Karel A u j e s k ý místostarosta městské části Brno-Kohoutovice 12

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 89. jednání Rady města

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

12. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

12. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 12. schůze Rady, konané dne 1. července 2015 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne 16. 5. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis č. 16 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části

Zápis č. 16 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 16 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum jednání: 04. 08. 2014 Místo jednání: kancelář

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 27. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 22.2.2013 od 19.00 hodin do 20.30 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů dle prezenční listiny p. Ing. Zdeněk Jiroušek, p. Jiří

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš

Více

Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 2. 10. 2014 v 16 hodin v

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 1 Zápis z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 Přítomni: Renata Hůrková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Dagmar Kobylková, Karel Nedoma 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z 24.

Více

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Jan Vorlíček

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 25. 3. 2015 v 17 hodin v

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 44. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 11. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 84 konané dne 11. 1. 2010 26/2010 40/2010 Přítomni : starostka Alena Samková ( mimo body 5, 6, 8) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 6),

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. května 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. Fr. Beneš, CSc.,

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

U S N E S E N Í. Dále přítomní: JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby

U S N E S E N Í. Dále přítomní: JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 59. schůze Rady, konané dne 8. října 2014 v zasedací místnosti

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis č. 2/2015 z 2. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 2/2015 z 2. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 2/2015 z 2. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 9. března 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. R. Nepil (přišel později),

Více

1. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

1. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 1. schůze Rady, konané dne 10. listopadu 2014 v zasedací místnosti

Více

rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 5. Výběrové řízení na zhotovitele na akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká

rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 5. Výběrové řízení na zhotovitele na akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 26. 2.2014v 18.15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni die prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 4. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis č. 5/2015 ze 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 5/2015 ze 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 5/2015 ze 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 8. června 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. R. Nepil (pozdní příchod),

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis Ze 13. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24. 6. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 13. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24. 6. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 13. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24. 6. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

USN RM 220/2013 USN RM 221/2013 USN RM 222/2013 USN RM 223/2013 USN RM 224/2013 USN RM 225/2013 Smlouva o spolupráci - časopis U nás v Čakovicích Žádost o výpůjčku prostor - Bílej mlejn o.s. Žádost o příspěvek

Více

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012 Účinnost

Více