KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Znalosti tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen u žáků 1. stupně základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Ivana Kolářová, CSc. Vypracovala: Jitka Formanová 1

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne Jitka Formanová 2

3 Poděkování Děkuji vedoucí diplomové práce PhDr. Ivaně Kolářové, CSc., za odborné vedení, cenné rady a připomínky poskytnuté při zpracování práce. Děkuji učitelům 1. stupně základních škol, kteří umožnili realizaci uvedeného výzkumu. 3

4 Obsah Úvod Pravidla českého pravopisu Pravopis na 1. stupni základní školy Pravopisné učivo ve vzdělávacích programech Vzdělávací program Národní škola Vzdělávací program Obecná škola Vzdělávací program Základní škola Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Druhy pravopisných cvičení Podstatná jména Pojednání o podstatných jménech Podstatná jména Skloňování podstatných jmen Osvojování tvaroslovného pravopisu podstatných jmen Příprava na vyučovací hodinu Přídavná jména Pojednání o přídavných jménech Přídavná jména Skloňování přídavných jmen Osvojování tvaroslovného pravopisu přídavných jmen Příprava na vyučovací hodinu Výzkum Metody a organizace výzkumu Vymezení výzkumného problému hypotéza Výzkum znalostí tvaroslovného pravopisu podstatných jmen Vyhodnocení testu I Vyhodnocení testu II Pravopis podstatných jmen rodu středního Pravopis podstatných jmen rodu ženského Pravopis podstatných jmen rodu mužského Pravopis podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního (souhrnná cvičení) Závěr výzkumu tvaroslovného pravopisu podstatných jmen Výzkum znalostí tvaroslovného pravopisu přídavných jmen Vyhodnocení testu I Vyhodnocení testu II Pravopis přídavných jmen tvrdých (typu mladý) Pravopis přídavných jmen měkkých (typu jarní) Pravopis přídavných jmen přivlastňovacích Vyhodnocení pravopisu přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích Pravopis přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích (souhrnná cvičení) Závěr výzkumu tvaroslovného pravopisu přídavných jmen...67 Závěr...69 Použitá literatura...70 Resumé...71 Příloha Příloha

5 Úvod Ve své diplomové práci se zabývám zkoumáním znalostí tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen u žáků 1. stupně základní školy. Řeším problém ověřování znalostí pravopisu a didaktickou analýzu učiva. Zjišťuji úroveň znalostí pravopisu. Cílem práce je srovnání znalostí tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen na 1. stupni základní školy na základě hodnocení výsledků cvičení (podstatná jména 4. a 5. ročník, přídavná jména 5. ročník). Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je sledována problematika tvaroslovného pravopisu na 1. stupni základní školy, seznamujeme se s tímto učivem v Pravidlech českého pravopisu a ve vzdělávacích programech. Je vysvětlován charakter cvičení, která se používají k nácviku pravopisu. Teoretická část také obsahuje základní pojmy z učiva o podstatných a přídavných jménech, jejich skloňování a v návaznosti na to osvojování pravopisu. Didaktická analýza učiva o tvaroslovném pravopise je zpracována v konkrétních přípravách na výuku. V praktické části je samotný výzkum znalostí pravopisu s využitím cvičení a výsledků jejich zpracování. Výzkum znalostí tvaroslovného pravopisu podstatných jmen probíhá zároveň ve 4. i 5. ročníku. Zjišťuje se stav, srovnávají se jednotlivé ročníky, poukazuje se na nejčastější chyby a jejich možné příčiny. Zkoumá se pravopis podstatných jmen rodu středního, ženského, mužského a pravopis podstatných jmen všech tří rodů v souhrnných cvičeních. Výsledky se zpracovávají do tabulek, grafů a jsou slovně vysvětleny. Výzkum znalostí tvaroslovného pravopisu přídavných jmen probíhá v 5. ročníku. Zjišťuje se stav, ukazují se nejčastější chyby a jejich možné příčiny. Vyhodnocuje se pravopis přídavných jmen tvrdých (typu mladý), přídavných jmen měkkých (typu jarní), přídavných jmen přivlastňovacích a pravopis přídavných jmen všech tří druhů v souhrnných cvičeních. Vyhodnocení je zpracováno do tabulek, grafů a slovně vysvětleno. Při zkoumání byly použity metody analytické a statické. Úkolem diplomové práce je zjistit úroveň znalostí tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen, poukázat na nejčastější chyby, odhalit jejich příčiny a možnou nápravu. Pravopis je stále důležitou složkou jazykového vyučování a nesmí docházet k jeho podceňování. 5

6 1. Pravidla českého pravopisu Významnou složkou české kulturní tradice je dodržování pravidel, kterými se řídí užívání jazyka v jeho psané podobě. Naše veřejnost posuzuje znalost pravopisu jako projev vzdělání člověka. Už od základní školy se při psaní učíme respektovat základní pravopisné zásady. Abychom tyto požadavky na psaný projev zvládli, je potřebné mít k dispozici pravopisná pravidla, podle kterých se řídíme. V Pravidlech českého pravopisu je o podstatných a přídavných jménech zapsáno to, podle čeho se máme řídit, pokud chceme doplnit i (í) a y (ý) v koncovkách po souhláskách obojetných. Psaní i (í) a y (ý) se řídí podle vzoru, ke kterému podstatné nebo přídavné jméno patří. Po tvrdých souhláskách píšeme v koncovkách podstatných a přídavných jmen y (ý) a po měkkých souhláskách píšeme i (í). 2. Pravopis na 1. stupni základní školy Již v 1. ročníku základní školy se žáci setkávají s elementárními základy pravopisného výcviku. Je jim zprostředkován první vhled do psané podoby jazyka. Pravopisná pravidla si osvojují souběžně s jeho psanou formou. Aby žáci psali správně, musí se opírat o určité znalosti. Psát správně je dovednost, která vyžaduje výcvik. Automatizace při psaní je založená na tom, že žák pozná a uvědomí si podstatu pravopisného jevu, nejde jen o mechanický dril. Na 1. stupni základní školy se žáci setkávají s pravopisem lexikálním, morfologickým a syntaktickým. Pravopis podstatných a přídavných jmen řadíme do pravopisu tvaroslovného a týká se tvarů slov podle jejich místa v tvaroslovné soustavě. Je učivem ve 4. a 5. ročníku. 6

7 3. Pravopisné učivo ve vzdělávacích programech 3.1. Vzdělávací program Národní škola Žáci mají psát v souladu s Pravidly českého pravopisu. Podstatná jména Ve 4. ročníku se žáci seznamují s jmennými kategoriemi u podstatných jmen. V 5. ročníku se učí zařazovat podstatná jména ke vzorům, skloňovat vzory a pravopis. Přídavná jména V 5. ročníku poznávají žáci druhy přídavných jmen a základy pravopisu v přídavných jménech Vzdělávací program Obecná škola Děti se seznamují s tvary vzorů podstatných a přídavných jmen a dosazují je do vět při pochybnosti o pravopisu a spisovné koncovce. Podstatná jména 1. Žáci se ve 4. ročníku seznamují s pravopisem i-y v koncovkách frekventovaných vzorů podstatných jmen. V 5. ročníku si toto učivo upevňují. 2. Žáci se ve 4. ročníku učí skloňovat podstatná jména, vzory rodu středního, ženského a mužského životného a neživotného. Užívají spisovné tvary, správné psaní pádových koncovek. Skloňují názvy svátků a míst. V 5. ročníku si toto učivo upevňují. Přídavná jména 1. V 5. ročníku se žáci setkávají s pravopisem koncovek přídavných jmen tvrdých a měkkých. 2. Ve 4. ročníku se žáci seznamují s přídavnými jmény tvrdými a měkkými: vzory, skloňování, pravopis. V 5. ročníku si žáci toto učivo rozšíří o přídavná jména přivlastňovací, skloňování a vzory. 7

8 3.3. Vzdělávací program Základní škola Podstatná jména Žáci se mají ve 4. ročníku naučit vzory podstatných jmen a skloňování podstatných jmen. V 5. ročníku skloňují podstatná jména podle vzorů. Znají pravopis v koncovkách podstatných jmen. Přídavná jména Žáci se setkávají s pravopisem přídavných jmen v 5. ročníku. Seznamují se s druhy přídavných jmen Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Jazyková výchova Očekávané výstupy 1. období Žák užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných a přídavných jmen. Učivem jsou základy morfologického pravopisu koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých. 4. Druhy pravopisných cvičení Pro výklad, osvojování, upevňování a procvičování pravopisu využíváme na 1. stupni základní školy různá pravopisná cvičení: přepisovací, doplňovací, vysvětlovací, konstrukční, vyhledávací a korektury textu. Přepisovací cvičení cílem je převést text z tištěné formy do psané; jsou vhodná pro žáky s poruchami učení a pro individuální práci. Doplňovací cvičení cílem je doplnit chybějící pravopisné jevy; využívají se k procvičování a prověřování učiva; výhodou je časová úspornost; jsou vhodná pro žáky s poruchami učení. 8

9 Obměňovací cvičení cílem je utvoření správného tvaru slova, a tedy i doplnění pravopisu; mají široké využití. Vysvětlovací cvičení cílem je pravopisný jev vyložit; pracuje se na nich obvykle hromadně a provádějí se ústně. Konstrukční cvičení cílem je použít správně pravopisný jev. Např.: Vysvětlete rozdíl psaní slov lvi lvy a slova užijte ve větách. Vyhledávací cvičení cílem je vyhledat určitý pravopisný jev a odůvodnit ho; pracuje se na nich většinou hromadně a provádějí se ústně. Korektury textu cílem je opravit text s chybami a odůvodnit; jsou náročné. 5. Podstatná jména 5.1. Pojednání o podstatných jménech Podstatná jména Podstatná jména (substantiva) označují jevy skutečnosti jako samostatná, zřetelně vydělená a vyhraněná fakta. Jsou to osoby, zvířata, věci a jako substance pojaté vlastnosti a děje. Svými tvary vyjadřují mluvnické kategorie pádu, čísla a rodu, maskulina navíc i kategorii životnosti. Patří k ohebným slovním druhům, mluvnické významy vyjadřují prostřednictvím skloňování (deklinace). Uplatňuje se deklinace jmenná, adjektivní a zájmenná. Deklinační typy se dělí na maskulinum, femininum a neutrum. K rodu a deklinačnímu typu se podstatná jména přiřazují podle koncovky v Nsg. a Gsg. Pokud mají zakončení jiné, než je u některého z deklinačních typů, zůstávají nesklonná a obvykle se přiřazují k neutru Skloňování podstatných jmen Zařazení substantiva k deklinačnímu typu je vázáno na jmenný rod substantiva, mluvnické číslo a pád. 9

10 Skloňování jmen mužského rodu U mužského rodu rozlišujeme jména životná a neživotná. Maskulina životná jsou charakteristická shodnými koncovkami v 2. a 4. p. č. j. s výjimkou jmen na a. Podstatná jména rodu mužského životného se řadí do tří substantivních typů. První typ nominativ bez koncovky. Kmen je zakončen souhláskou. Patří sem vzor pán (v 2. p. č. j. s koncovkou a, skloňování tvrdé) a vzor muž (v 2. p. č. j. s koncovkou e, skloňování měkké). Druhý typ nominativ s koncovkou e. Patří sem vzor soudce (skloňování měkké). Třetí typ nominativ s koncovkou a. Zahrnuje vzor předseda (skloňování tvrdé). K uvedeným vzorům se řadí podvzory. Deklinaci maskulin neživotných charakterizují shodné podoby 1. a 4. p. č. j. a 1., 4. a 5. p. č. mn. Maskulina neživotná mají jediný substantivní typ. Jména mají nominativ bez koncovky. Patří sem vzor hrad (ve 2. p. č. j. s koncovkou u nebo a, skloňování tvrdé) a vzor stroj (v 2. p. č. j. s koncovkou e, skloňování měkké). U tvrdého vzoru hrad se uvádí podvzor les vzhledem k možným polymorfním formantům. Přehled substantivní deklinace životných maskulin sg. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. pán (soused, dělník) - bez koncovky -a -u/-ovi -a -e!, -u! -u/-ovi -em muž (učitel, lovec) - bez koncovky -e -i/-ovi -e -i!, -e! -i/-ovi -em 10

11 pl. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. pán (soused, dělník) -i, -ové, -é -i/-ové, -é/-i -ů -ům -y -i!, -ové!, -é! -i/-ové!, -é/-i! -ech, -ích -y muž (učitel, lovec) -i, -ové, -é -i/-ové -ů -ům -e -i!, -ové!, -é! -i/-ové! -ích -i S pravopisnými problémy se setkáme v těchto tvarech: vzor pán 3., 6. p. č. j. pánovi 1., 5. p. č. mn. páni 4., 7. p. č. mn. pány vzor muž 3., 6. p. č. j. muži, mužovi 5. p. č. j. muži! 1., 5. p. č. mn. muži 6. p. č. mn. mužích 7. p. č. mn. muži sg. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. předseda (husita, rikša, sluha) -a -y(i po měkké souhl.) -ovi -u -o! -ovi -ou -e -e -i/-ovi -e -e! -i/-ovi -em soudce 11

12 pl. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. předseda (husita, rikša, sluha) -ové, -ové/-i, -é/-i -ů -ům -y(i po měkké souhl.) -e -ové!, -ové/-i!, -é/-i! -ech, -ích -y(i po měkké souhl.) soudce -i, -i/-ové -ů -ům -e -i!, -i/-ové! -ích -i S pravopisnými problémy se setkáme v těchto tvarech: vzor předseda 2. p. č. j. předsedy 3., 6. p. č. j. předsedovi 4., 7. p. č. mn. předsedy vzor soudce 1., 5. p. č. j. soudci, soudcovi 1., 5. p. č. mn. soudci 6. p. č. mn. soudcích 7. p. č. mn. soudci Přehled substantivní deklinace neživotných maskulin sg. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. hrad (les, jazyk) - bez koncovky -u, -a, -u/-a -u - bez koncovky -e!, -u! -u, -ě(e), -u/-ě(e) -em stroj - bez koncovky -e -i - bez koncovky -i! -i -em 12

13 pl. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. hrad (les, jazyk) -y -ů -ům -y -y! -ech, -ích, -ech/-ích, -ích/-ách -y stroj -e -ů -ům -e -e! -ích -i S pravopisnými problémy se setkáme v těchto tvarech: vzor hrad 1., 4., 5., 7. p. č. mn. hrady 6. p. č. mn. lesích vzor stroj 3., 5., 6. p. č. j. stroji 6. p. č. mn. strojích 7. p. č. mn. stroji Skloňování jmen ženského rodu Feminina se člení do tří substantivních typů. Dva typy jsou s koncovkami, jeden typ bez koncovky. První typ patří sem vzor žena (nominativ s koncovkou a, 2. p. č. j. s koncovkou y(i), je to skloňování tvrdé). Druhý typ vzor růže (nominativ s koncovkou ě(e), ve 2. p. č. j. s koncovkou ě(e), je to skloňování měkké). Třetí typ vzor kost (nominativ bez koncovky, 2. p. č. j. s koncovkou i, je to skloňování měkké) a vzor píseň (nominativ bez koncovky, 2. p. č. j. s koncovkou ě(e), je to skloňování měkké). 13

14 Přehled substantivní deklinace feminin žena růže (ulice) píseň kost Sg. 1. p. -a -e(ě) - bez koncovky - bez koncovky 2. p. -y(i po měkké souhl.) -e(ě) -ě(e) -i 3. p. -ě(e) -i -i -i 4. p. -u -i - bez koncovky - bez koncovky 5. p. -o! -e(ě)! -i! -i! 6. p. -ě(e) -i -i -i 7. p. -ou -í -í -í Pl. 1. p. -y(i po měkké souhl.) -e(ě) -ě(e) -i 2. p. - bez koncovky -í, -Ø, -í/-ø -í -í 3. p. -ám -ím -ím -em 4. p. -y(i po měkké souhl.) -e(ě) -ě(e) -i 5. p. -y(i po měkké souhl.)! -e(ě)! -ě(e)! -i! 6. p. -ách -ích -ích -ech 7. p. -ami -e(ě)mi -ě(e)mi -mi S pravopisnými problémy se setkáme v těchto tvarech: vzor žena 2. p. č. j. ženy 1., 4., 5. p. č. mn. ženy 7. p. č. mn. ženami vzor růže 3., 4., 6. p. č. j. růži 7. p. č. j. růží 2. p. č. mn. růží 3. p. č. mn. růžím 6. p. č. mn. růžích 7. p. č. mn. růžemi vzor píseň 3., 5., 6. p. č. j. písni 7. p. č. j. písní 2. p. č. mn. písní 3. p. č. mn. písním 6. p. č. mn. písních 7. p. č. mn. písněmi 14

15 vzor kost 2., 3., 5., 6. p. č. j. kosti 7. p. č. j. kostí 1., 4., 5. p. č. mn. kosti 2. p. č. mn. kostí 7. p. č. mn. kostmi Skloňování jmen středního rodu Jména středního rodu se člení do tří substantivních typů. První typ vzor město (v nominativu koncovka o, v 2. p. č. j. koncovka a, je to skloňování tvrdé). Druhý typ vzor moře (nominativ s koncovkou ě(e), v 2. p. č. j. koncovka e(ě), je to skloňování měkké). Třetí typ vzor stavení (nominativ zakončen na -í, 2. p. č. j. í, je to skloňování měkké). Zvláštní skupinu tvoří jména, která se zařazují ke vzoru kuře a břímě. U vz. kuře se s výjimkou 1., 4. a 5. p. č. j. rozšiřuje základ o kmenotvornou příponu ě(e)t- v čísle jednotném, -at- v čísle množném, u vz. břímě v čísle jednotném i množném o en- (břemeno). Tyto dvě skupiny představují morfologický typ smíšený. Přehled substantivní deklinace neuter město (středisko) moře (sídliště) kuře stavení sg. 1. p. -o -e -e -í 2. p. -a -e -ě(e)t-e -í 3. p. -u -i -ě(e)t-i -í 4. p. -o -e -e -í 5. p. -o! -e! -e! -í! 6. p. -u,-ě(e), -u/-ě(e) -i -ě(e)t-i -í 7. p. -em -em -ě(e)t-em -ím pl. 1. p. -a -e -at-a -í 2. p. - bez koncovky -í, -Ø -at-ø -í 3. p. -ům -ím -at-ům -ím 4. p. -a -e -at-a -í 5. p. -a! -e! -at-a! -í! 6. p. -ech, -ách, -ích -at-ech -ích -ách/-ích 7. p. -y(i po měkké -i -at-y -ími souhl.) 15

16 S pravopisnými problémy se setkáme v těchto tvarech: vzor město 7. p. č. mn. městy vzor moře 3., 6. p. č. j. moři 2. p. č. mn. moří 3. p. č. mn. mořím 6. p. č. mn. mořích 7. p. č. mn. moři vzor kuře 3., 6. p. č. j. kuřeti 7. p. č. mn. kuřaty vzor stavení 1., 2., 3., 4., 5., 6. p. č. j. stavení 7. p. č. j. stavením 1., 2., 4., 5. p. č. mn. stavení 3. p. č. mn. stavením 6. p. č. mn. staveních 7. p. č. mn. staveními 5.2. Osvojování tvaroslovného pravopisu podstatných jmen S tvaroslovným pravopisem podstatných jmen se žáci setkávají ve 4. ročníku. Učivo se soustřeďuje na osvojení základního skloňovacího systému podstatných jmen. Žáci mají umět podstatné jméno zařadit ke skloňovacímu vzoru a osvojit si tvaroslovný (morfologický) pravopis pádových koncovek. Typy skloňování jsou představeny skloňovacími vzory. Učitel žákům předvede, že tvary různých skupin podstatných jmen mají stejné pádové koncovky. Z každé skupiny je vybráno jedno podstatné jméno, které se stane skloňovacím vzorem. Vychází se od nejjednoduššího skloňování podstatných jmen rodu středního, pokračuje se skloňováním jmen rodu ženského a mužského. Žáci srovnávají tvary a jejich koncovky uvnitř deklinačních vzorů a mezi vzory. 16

17 Podstatná jména rodu středního. U vzoru město je třeba při výuce věnovat pozornost 7. pádu množného čísla (s městy). Žáci zjišťují, že jen měkké i/í píšeme v koncovkách neuter skloňujících se podle vzorů moře a stavení. Podstatná jména rodu ženského. Pro tvaroslovný pravopis jsou podstatné koncovky 7. pádu množného čísla (-ami, -emi, - mi). Dále je žákům vysvětlováno, že v koncovkách vzoru žena píšeme tvrdé y, upozorníme na koncovku ami. V koncovkách vzorů růže, píseň a kost píšeme vždy měkké i/í. Z hlediska pravopisného se věnujeme nejobtížnějším pádům vzorů. Podstatná jména rodu mužského. Ve výuce věnujeme pozornost tomu, ve kterých koncovkách se u všech deklinačních vzorů píše jenom měkké i(-ích, -ovi). U měkkých vzorů upozorňujeme na stejné i ve všech koncovkách, u tvrdých vzorů na koncovky s tvrdým y. Cvičení, se kterými se setkáváme v učebnicích českého jazyka, jsou zaměřena na pravopisnou stránku pádových koncovek. Základem výcviku je pozorování skloňování deklinačních vzorů (žáci ho mají při sobě) a přehled pravopisu koncovek Příprava na vyučovací hodinu Téma: Tvaroslovný pravopis podstatných jmen opakování Ročník: 4. (5.) Cíl hodiny: Žák využívá znalosti o tvaroslovném pravopisu podstatných jmen. Doplňuje správně i/í nebo y/ý do koncovek podstatných jmen a odůvodňuje pravopis. Řeší pravopisné problémy podstatných jmen všech tří rodů. Spolupracuje aktivně ve skupině i ve dvojici. Při skupinové práci komunikuje se spolužáky a pomáhá. Ke kterým klíčovým kompetencím RVP ZV směřují cíle hodiny? kompetence k učení žák využívá efektivně poznané informace ve vyučovacím procesu, uvádí je do souvislostí kompetence k řešení problémů žák řeší problémové situace vhodným způsobem, řešení je schopen obhájit kompetence komunikativní žák využívá komunikační prostředky, vyjadřuje se správně v písemném projevu 17

18 kompetence sociální žák přispívá k diskusi v malé skupině, chápe potřebu spolupracovat, upevňuje vztahy v kolektivu Vyučovací metody - metody slovní dialogické rozhovor, metody písemných prací písemná cvičení - metody samostatné práce žáků - metoda praktická pohybová hra Organizační formy - výuka ve třídě - vyučovací hodina smíšená - práce ve skupinách, dvojicích, práce individuální, kolektivní práce Pomůcky - kartičky s rody, se vzory a s informacemi o vzorech - obrázek anděla Scénář hodiny 1. Úvodní část - zklidnění třídy, pozdrav, kontrola domácích úkolů (diskuse o problémech) 2 min 2. Hlavní část Motivace Milé děti, povím vám příběh. Byl jednou jeden hodný anděl, který se staral o pravopis. Vždycky, když měl chvilku čas, tak se díval do tříd a sledoval práci dětí. Pokud pravopis zvládly a byly šikovné, byl spokojený a šťastný. Říká se, že děti, které byly mimořádně šikovné, mohly anděla spatřit ve svých snech. Ukážeme mu, jak umíme pravopis podstatných jmen my? 1 min Opakování učiva Skupinová práce. Žáci se rozdělí do 5 skupin. Každá skupina dostane kartičky s názvy rodů, vzorů a s informacemi o vzorech. Úkolem každé skupiny je přiřadit k rodům správné vzory a ke vzorům informace, které jsou nezbytné k tvaroslovnému pravopisu podstatných jmen. 18

19 Takto bude vypadat zpracovaný úkol u každé skupiny: střední rod ženský rod mužský rod město tvrdý vzor žena tvrdý vzor pán životný, tvrdý (bez města) (bez ženy) (bez pána) vzor moře měkký vzor růže měkký vzor hrad (les) neživotný, (bez moře) (bez růže) (bez hradu, tvrdý vzor lesa) kuře (bez kuřete) smíšený vzor píseň (bez písně) měkký vzor muž (bez muže) životný, měkký vzor stavení (bez stavení) měkký vzor kost (bez kosti) měkký vzor stroj (bez stroje) neživotný, měkký vzor předseda (bez životný, tvrdý vzor předsedy) soudce (bez soudce) životný, měkký vzor Kolektivní práce. Dále má učitel pro žáky nachystané otázky, jejichž odpovědi jsou úplným doplněním tabulky. Který vzor je smíšený a proč mu tak říkáme? Ve kterém vzoru se setkáme s koncovkou ami a píšeme v ní měkké i? U kterých vzorů je koncovka ovi s měkkým i? U kterého vzoru se setkáme s koncovkou ích s měkkým i a v jakém je to pádu? Uveď příklad. V jakých případech píšeme u vzoru pán měkké i? Tabulku mohou žáci použít i v dalších částech hodiny jako pomůcku. 6 min Relaxační chvilka Žáci sedí v lavicích, mají zavřené oči a představují si, jak by asi mohl vypadat anděl, který se stará o pravopis, někteří své představy prozradí. 1 min Upevňování opakovaného učiva Dbáme na neustálou kontrolu žákovské práce a odůvodnění pravopisu vyvolanými žáky. Pravopis podstatných jmen rodu středního. Práce ve dvojicích. Žáci sedí v lavicích, jejich úkolem je doplnit i/í nebo y/ý a v tabulce vybarvit žlutě slova s měkkým i/í a zeleně slova s tvrdým y/ý. 19

20 bušit kladiv_ v křov_ se zel_m po Lab_ s povidl_m mýt se mýdl_ se sloves_ létat letadl_ pod skl_ známá příslov_ za pol_ bohatstv_ na neb_ okol_ školy v ponděl_ cukrov_ s čísl_ topit uhl_m obil_ předpověď počasí 5 min Pravopis podstatných jmen rodu ženského. Kolektivní práce. Učitel vyvolává žáky postupně. Každý žák dostane jedno podstatné jméno, ve kterém odůvodní pravopis. Být veselé mysl_, sedět na židl_, jít ze škol_, málo sol_, v Čáslav_, jet do Bratislav_, trpět starostm_, obchod s obuv_, za stodolam_, v konv_, do Boleslav_, za malou chvíl_, mezi tabulem_, všemi silam_, v blízké vs_, dvě otep_ slámy, v broskv_, v košil_, pěkné výstav_, ve směs_, lesy Šumav_, opečené klobás_, na hráz_, dívat se na televiz_, v Litomyšl_, s liškam_, pilné včel_, kytička bledul_, listy na větv_ch, barevné map_, ležet na postel_. 8 min Pravopis podstatných jmen rodu mužského. Kolektivní práce. Hra: Žáci sedí v kruhu. Uprostřed mají kartičky s napsanými větami. Losují si kartičky a doplňují i/í nebo y/ý a odůvodňují pravopis. Žák, který si vytáhne větu a odůvodní pravopis, vyvolá dalšího spolužáka. Na kartičkách jsou napsané tyto věty: Napíšeme našemu učitel_. Chlapci přišli se ps_. V pytl_ je obilí. Co budeme dělat s peněz_? Ps_ štěkali. Slepice vytahují červ_. Nápis_ zmizely. Drahokam_ se třpytí. Budka pro kos_ je pěkná. Podej knihu Karlov_. Brzy dojedeme k cíl_. Přijely těžké voz_. Píšu dopis houslistov_. Zazněly výstřel_. Pod silnými trám_ visí vosí hnízdo. Na jaře zpívají v zahradě kos_. Na návštěvu přijeli Francouz_. Jel do hotelu za Ital_. Věř dobrému přítel_. Radíme se s kněz_. 8 min 20

21 Relaxační chvilka Zkusíme si představit, že máme křídla anděla a proletíme se po třídě. Andělé se nepohybují rychle, létají velmi opatrně, aby mohli sledovat vše kolem sebe. (Učitel předvádí.) 2 min Pravopis podstatných jmen všech tří rodů. Samostatná práce. Žáci doplňují i/í, y/ý. Osl_ hýkají, u map_ Evrop_, v les_ch, v údol_, jedovatí plaz_, blahopřát obyvatel_ Břeclav_, z Jihlav_, plaťte drobnými peněz_, významné objev_, namalovat váz_ pastelkam_, k přítel_, cesty vedly mezi pol_, tričko od barv_, k léčitel_, k hráz_ rybníka, mléko v konv_, mluvit se stavitel_, pozoruji jestřáb_, kapky proti kašl_, poklonil se panu král_, jet s Francouz_ a Španěl_, pozorovat Arab_, povídka o výrov_, žáb_ v rákos_, zavolej panu Horákov_, ps_ vyplašili holub_, letí k nám čáp_, mezi hlávkam_ zel_, v pytl_, na neb_, v podkrov_, v rokl_, opravna obuv_, stát se vítěz_, drahokam_, bylina proti kašl_, v nové košil_, v broskv_ch. 7 min Shrnutí učiva Kolektivní práce. Na papír formátu A3 učitel dopředu nachystá tři sloupce s názvy rodů a se vzory. Papír připevní na tabuli. Vyvolává žáky a ti říkají, co ví o jednotlivých vzorech z hlediska pravopisu. Učitel to zapisuje na papír. Hotový plakát se pak vyvěsí na nástěnku. 3 min 3. Závěrečná část - zhodnocení vyučovací hodiny (co se povedlo, v čem by se měli žáci zlepšit), pochválení aktivních žáků, zadání domácího úkolu - domácí úkol - doplňovací cvičení s obrázkem anděla na vybarvení 2 min Domácí úkol: Lv_ se plíží za antilopam_. Mám nové model_ letadel. Čím slepíme rozbité váz_? Drahokam_ jsou vzácné. Chlapec si hrál se ps_. Na neb_ jsou hvězdy. Pozorujeme jestřáb_ a sokol_. Už jste se učili o králíkov_? Les nás láká svým bohatstv_m. Bydlíš v Přibyslav_? Nakoupili jsme kilogram_ sol_. V lese ťukali datl_. Obchod je ve vs_. Na 21

22 hráz_ zastavili automobil_. Cvičíme se švihadl_. Čmeláci létají v jetel_. Za chvíl_ se vrátíme. 6. Přídavná jména 6.1. Pojednání o přídavných jménech Přídavná jména Přídavná jména (adjektiva) vyjadřují statický, v čase neprobíhající příznak substančně pojatých jevů skutečnosti. Příznaky mohou být vlastnosti, vztahy k nějaké substanci, ději, stavu nebo okolnosti, projevující se slovotvorně. Adjektiva jsou ohebný slovní druh, uplatňuje se u nich adjektivní deklinace, částečně i substantivní. Existují i některá nesklonná adjektiva. Přídavná jména vyjadřují rod (a životnost), číslo a pád v závislosti na rodu (životnosti), čísle a pádu dominujícího podstatného jména. 22

23 Skloňování přídavných jmen Adjektiva mají trojí skloňování. Jsou to tvary dlouhé tvrdé a měkké, tvary krátké (jmenné) a tvary smíšené. Základní typy deklinace přídavných jmen představují soubory tvarů dlouhých. Samostatné skloňování mají adjektiva přivlastňovací, zde se střídají tvary podle substantivních a adjektivních vzorů, mají skloňování smíšené. Tvary dlouhé tvrdé a měkké. Adjektiva se člení do dvou typů. První typ typ se skloňováním tvrdým, má tvarotvorný základ zakončen na tvrdou nebo obojetnou souhlásku, kmenotvorná přípona je rozlišena podle jmenného rodu v 1. p. č. j.: pro mužský rod ý, ženský á, střední é, v 1. p. č. mn. pro mužský rod životný í, neživotný é, ženský é, střední á vzor mladý, mladá, mladé. Druhý typ typ se skloňování měkkým, základ má zakončen na měkkou nebo obojetnou souhlásku, kmenotvorná přípona í je stejná pro všechny tři rody i všechny pády v obou číslech vzor jarní. Tvary smíšené. Skloňování smíšené mají přídavná jména individuálně přivlastňovací. Odvozují se od jmen mužského a ženského rodu. Jsou utvořena slovotvornými příponami ův, -ova, -ovo (vzor otcův, otcova, otcovo) a in, -ina, -ino (vzor matčin, matčina, matčino). Přehled základní adjektivní deklinace Tvrdý typ maskulinum femininum neutrum sg. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. mladý mladého mladému mladého (živ.), mladý (neživ.) mladý! mladém mladým mladá mladé mladé mladou mladá! mladé mladou mladé mladého mladému mladé mladé! mladém mladým 23

24 pl. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. maskulinum femininum neutrum mladí (živ.), mladé (neživ.) mladé mladá mladých mladých mladých mladým mladým mladým mladé mladé mladá mladí! (živ.), mladé! (neživ.) mladé! mladá! mladých mladých mladých mladými mladými mladými S pravopisnými problémy se setkáme v těchto tvarech: maskulinum 1., 4. (neživ.), 5. p. č. j. mladý 7. p. č. j. mladým 1., 5. p. č. mn. mladí 2., 6. p. č. mn. mladých 3. p. č. mn. mladým 7. p. č. mn. mladými femininum 2., 6. p. č. mn. mladých 3. p. č. mn. mladým 7. p. č. mn. mladými neutrum 7. p. č. j. mladým 2., 6. p. č. mn. mladým 7. p. č. mn. - mladými Měkký typ sg. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. maskulinum femininum neutrum jarní jarní jarní jarního jarní jarního jarnímu jarní jarnímu jarního (živ.), jarní (neživ.) jarní jarní jarní! jarní! jarní! jarním jarní jarním jarním jarní jarním 24

25 pl. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. maskulinum femininum neutrum jarní jarní jarní jarních jarních jarních jarním jarním jarním jarní jarní jarní jarní! jarní! jarní! jarních jarních jarních jarními jarními jarními Poznámka: V 7. p. č. mn. se užívá i tvarů na ýma/-íma ve spojení s podstatnými jmény, které mají tvary tzv. dvojné, duálové, na ma: s čistýma rukama, rybíma očima apod. S pravopisnými problémy se setkáme v těchto tvarech: maskulinum 1., 4. (neživ.), 5. p. č. j. jarní 2., 4.(živ.) p. č. j. jarního 3. p. č. j. jarnímu 6., 7. p. č. j. jarním 1., 4., 5. p. č. mn. jarní 2., 6. p. č. mn. jarních 3. p. č. mn. jarním 7. p. č. mn. jarními Množné číslo platí pro maskulina, feminina a neutra. femininum p. č. j. - jarní neutrum 1., 4., 5. p. č. j. jarní 2. p. č. j. jarního 3. p. č. j. jarnímu 6., 7. p. č. j. jarním 25

26 Přehled deklinace individuálně přivlastňovacích adjektiv sg. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. pl. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. maskulinum femininum neutrum otcův, matčin otcova, matčina otcovo, matčino otcova, matčina otcovy, matčiny otcova, matčina otcovu, matčinu otcově, matčině otcovu, matčinu otcova (živ.), otcův (neživ.), otcovu, matčinu otcovo, matčino matčina (živ.), matčin (neživ.) otcův!, matčin! otcova!, matčina! otcovo!, matčino! otcově/-u, matčině/-u otcově, matčině otcově/-u, matčině/-u otcovým, matčiným otcovou, matčinou otcovým, matčiným otcovi (živ.), otcovy (neživ.) otcovy, matčiny otcova, matčina matčini (živ.), matčiny (neživ.) otcových, matčiných otcových, matčiných otcových, matčiných otcovým, matčiným otcovým, matčiným otcovým, matčiným otcovy, matčiny otcovy, matčiny otcova, matčina otcovi! (živ.), otcovy! (neživ.) otcovy!, matčiny! otcova!, matčina! matčini!(živ.),matčiny!(neživ.) otcových, matčiných otcových, matčiných otcových, matčiných otcovými, matčinými otcovými, matčinými otcovými, matčinými S pravopisnými problémy se setkáme v těchto tvarech: femininum 2. p. č. j. otcovy, matčiny maskulinum, neutrum 7. p. č. j. otcovým, matčiným maskulinum 1., 5. p. č. mn. otcovi, matčini (živ.), otcovy, matčiny (neživ.) femininum 1., 5. p. č. mn. otcovy, matčiny maskulinum, femininum, neutrum 2. p. č. mn. otcových, matčiných 3. p. č. mn. otcovým, matčiným maskulinum, femininum 4. p. č. mn. otcovy, matčiny maskulinum, femininum, neutrum 6. p. č. mn. otcových, matčiných 7. p. č. mn. otcovými, matčinými 6.2. Osvojování tvaroslovného pravopisu přídavných jmen S tvaroslovným pravopisem přídavných jmen se žáci setkávají v 5. ročníku. Učivo se soustřeďuje na osvojení základního skloňovacího systému přídavných jmen. 26

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Procvičujeme podstatná jména rodu ženského. PaedDr. Svobodová Jaromíra

Procvičujeme podstatná jména rodu ženského. PaedDr. Svobodová Jaromíra Název DUM: Autor: Projekt: Žadatel projektu: Název kroužku: Procvičujeme podstatná jména rodu ženského PaedDr. Svobodová Jaromíra Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků, CZ.1.07/1.1.00/46.0001

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Přídavná jména ADJEKTIVA

Přídavná jména ADJEKTIVA Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_13_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

C zredukované úkoly - pro dyslektiky Zpracováno k učebnici: Učebnice ČJ pro 4. ročník, Alter Všeň, 1997 Mezipředmětové vztahy: Vlastivěda

C zredukované úkoly - pro dyslektiky Zpracováno k učebnici: Učebnice ČJ pro 4. ročník, Alter Všeň, 1997 Mezipředmětové vztahy: Vlastivěda Název: Škola: Autor: VY_12_INOVACE_ČJ_4A_34A Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Ivana Hynková Ročník: 4. Tematický okruh, předmět: Čtenářská a informační gramotnost, Český

Více

Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení

Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení notace Pracovní list k procvičení a upevnění znalostí učiva podstatných jmen rodu ženského utor Marcela Zemanová Jazyk Čeština Očekávaný Správně určovat číslo, pády a vzory podstatných jmen rodu výstup

Více

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura Přídavná jména Název školy: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Adresa: Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Balaštíková Andrea Přídavná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Všestranný jazykový rozbor (VJR)

Všestranný jazykový rozbor (VJR) Všestranný jazykový rozbor (VJR) VJR by měl tvořit součást téměř každé vyučovací hodiny a můžeme jej zařadit do kterékoli její části. Nejčastěji se používá při opakovaní a vyvozování nového učiva. Pokud

Více

VY_12_INOVACE_26_MLUVNICKE_KATEGORIE_PODSTATNYCH_ JMEN. Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_12_INOVACE_26_MLUVNICKE_KATEGORIE_PODSTATNYCH_ JMEN. Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_26_MLUVNICKE_KATEGORIE_PODSTATNYCH_ JMEN Mluvnické kategorie podstatných jmen Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 10. 4. 2013

Více

I. Příprava na vyučovací hodinu českého jazyka

I. Příprava na vyučovací hodinu českého jazyka I. Příprava na vyučovací hodinu českého jazyka 1. Co budu učit? RVP ZV ŠVP ZV Standardy Vyvození mluvnické kategorie rodu podstatných jmen 2. Jakou literaturu budu potřebovat (pro sebe i pro ţáky)? a)

Více

Pravopis i/í, y/ý v koncovkách přídavných jmen

Pravopis i/í, y/ý v koncovkách přídavných jmen Pravopis i/í, y/ý v koncovkách přídavných jmen Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ1r0104 Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: Pravidla pravopisu pro 4.ročník Jazyk a jazyková

Více

Čeština. Pracovní list. interaktivita. žák. 9-11 let (4. ročník)

Čeština. Pracovní list. interaktivita. žák. 9-11 let (4. ročník) VY_32_INOVACE_100 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Materiál obsahuje pracovní list, na kterém si žáci opakují a upevňují učivo o mluvnických kategoriích podstatných

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.CJ.5 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Marta Felbingerová Vytvořeno: červen 2012 Jazyk a jazyková komunikace Klíčová slova: přídavná jména, pravopis,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_273 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

VY_12_INOVACE_22_VZORY_PODSTATNYCH_JMEN_RODU_ MUZSKEHO. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_12_INOVACE_22_VZORY_PODSTATNYCH_JMEN_RODU_ MUZSKEHO. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_22_VZORY_PODSTATNYCH_JMEN_RODU_ MUZSKEHO Vzory podstatných jmen rodu mužského Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 2. 4. 2013

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Tvarosloví Cílová skupina: první ročník oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí níž si žáci procvičí a zopakují vzory podstatných

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 71 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Procvičování podstatných jmen rodu muţského. Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č19. Pořadové číslo: 19. Ročník: 4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Procvičování podstatných jmen rodu muţského. Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č19. Pořadové číslo: 19. Ročník: 4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Procvičování podstatných jmen rodu muţského Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 4. Datum vytvoření: 16.4.2012 Datum ověření: 27.4.2012

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Testové úlohy ke vzorům podstatných jmen. Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č20. Pořadové číslo: 20. Ročník: 4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Testové úlohy ke vzorům podstatných jmen. Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č20. Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úlohy ke vzorům podstatných jmen Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. Datum vytvoření: 23.4.2012 Datum ověření: 4.5.2012

Více

SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO

SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO Víte, že u podstatných jmen rodu mužského musíme nejprve určit životnost a potom je teprve přiřadit ke vzoru? Mužský rod je dvojí: mužský rod životný a mužský

Více

Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení

Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení Anotace Pracovní list k procvičení a upevnění znalostí učiva podstatných jmen rodu středního Autor Marcela Zemanová Jazyk Čeština Očekávaný Správně určovat číslo, pády a vzory podstatných jmen rodu výstup

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZORY PODSTATNÝCH JMEN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZORY PODSTATNÝCH JMEN ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZORY PODSTATNÝCH JMEN Vzory podstatných jmen opakování (3) VY_32_INOVACE_CJ_SCSI_20 Vypracovala: Mgr.

Více

VY_32_INOVACE_CJ5_5_12. Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Přídavná jména

VY_32_INOVACE_CJ5_5_12. Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Přídavná jména VY_32_INOVACE_CJ5_5_12 Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Přídavná jména 1 VY_32_INOVACE_CJ5_5_12 Základní škola Moravany,okres Brno-venkov, příspěvková organizace ANOTACE Šablona:

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Český jazyk I. stupeň) III/2/CJ1/2/19

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Český jazyk I. stupeň) III/2/CJ1/2/19 Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Obtížné pravopisné jevy II.

Obtížné pravopisné jevy II. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_17 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy II. Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k opakování obtížných pravopisných

Více

Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4. ročníku při výuce vzorů podstatných jmen Autor: PhDr. Kamila Balharová, Mgr. Jitka Altmanová

Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4. ročníku při výuce vzorů podstatných jmen Autor: PhDr. Kamila Balharová, Mgr. Jitka Altmanová Příklad výukové aktivity k vybrané minimální doporučené úrovni pro úpravy očekávaných výstupů Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Podstatná jména a jejich vzory Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_268 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_13 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy 1 Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Zpracovaná prezentace slouží k upevnění základních pravidel

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

PROCVIČOVÁNÍ VZORŮ PODSTATNÝCH JMEN RODU ŽENSKÉHO

PROCVIČOVÁNÍ VZORŮ PODSTATNÝCH JMEN RODU ŽENSKÉHO PROCVIČOVÁNÍ VZORŮ PODSTATNÝCH JMEN RODU ŽENSKÉHO Registrační číslo projektu: Šablona: Sada: CZ.1.07/1.4.00/21.3275 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_04 Datum: 14. 9.

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA)

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0108 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/06. Název materiálu: Pracovní list Opakování - přídavná jména. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/06. Název materiálu: Pracovní list Opakování - přídavná jména. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/06 Název materiálu: Pracovní list Opakování - přídavná jména Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Paed.Dr. Zina Hošková ANOTACE Škola: Vypracoval: : Paed.Dr.

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Přídavná jména přivlastňovací

Přídavná jména přivlastňovací VY_32_INOVACE_ČJL_548 Přídavná jména přivlastňovací Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6. 9. ročník Datum vypracování: 27.1.2013 Datum pilotáže: 31.1. 2013 Metodika: Žáci mohou pracovat společně, ale

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Opakování 9.ročník Autorkou materiálu, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Šotová

Opakování 9.ročník Autorkou materiálu, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Šotová Název školy Autor Název Téma Číslo projektu Cílová skupina Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Mgr. Miroslava Šotová Vy_32_INOVACE_629 Český jazyk skloňování podstatných

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta 1/6 3.2.07.08 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Nové deklinační vzory a postupy v komunikativní výuce češtiny jako cizího jazyka? Lída Holá

Nové deklinační vzory a postupy v komunikativní výuce češtiny jako cizího jazyka? Lída Holá Nové deklinační vzory a postupy v komunikativní výuce češtiny jako cizího jazyka? Lída Holá Rosemary Kavanová: Cena svobody. Život Angličanky v Praze (1997 ) Ano, samozřejmě jsem se chtěla naučit česky,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_269 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Název práce: Koncovky podstatných jmen

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Název práce: Koncovky podstatných jmen Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Tematická oblast Datum vytvoření 1. 4. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pravopis vesele i vážně Nižší ročníky osmiletého gymnázia Procvičení pravopisu přídavných jmen - tvrdých, měkkých

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Cestujeme po ČR.notebook. January 13, 2015. Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811

Cestujeme po ČR.notebook. January 13, 2015. Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivit: Číslo klíčové aktivit: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuk

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO VY_32_INOVACE_CJ_3_07 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace Pravopis i/y a stavba slova Autor: Mgr. Jiří Zapletal Vytvořeno: listopad 2012 Název: VY_32_INOVACE_1/11_ČJ Anotace: Prezentace je

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Závěrečná písemná práce z jazyka českého 4. ročník. Jméno:

Závěrečná písemná práce z jazyka českého 4. ročník. Jméno: NÁZEV ŠKOLY: AUTOR: NÁZEV: TÉMA: ČÍSLO PROJEKTU: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mgr. Lenka Šrámková VY_12_INOVACE_1.1.11.4._ČJ Závěrečná

Více

PODSTATNÁ JMÉNA opakování

PODSTATNÁ JMÉNA opakování Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 PODSTATNÁ

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ ve druhém ročníku ZŠ. Žákyně je na úrovni pokročilého začátečníka začíná skloňovat podstatná jména. Použit byl pro její samostatnou

Více

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Přídavná jména MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_11 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_277 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA. DiPo koncovky podstatných jmen. Mgr. Jiří Zibura autor. OlDiPo, spol. s r.o.

METODICKÁ PŘÍRUČKA. DiPo koncovky podstatných jmen. Mgr. Jiří Zibura autor. OlDiPo, spol. s r.o. ICKÁ PŘÍRUČKA ipo koncovky podstatných jmen lipo, spol. s r.o. gr. iří Zibura autor tř. Svobody 20 gr. Lada Ziburová recenzent 779 00 lomouc telefon: 585 204 055 mobil: 777 213 535 e-mail: oldipo@oldipo.cz

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Komunikační výchova práce s odbornými texty Český jazyk

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_19. Hana Johánková. Vzdělávací oblast předmět:

Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_19. Hana Johánková. Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více