KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Znalosti tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen u žáků 1. stupně základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Ivana Kolářová, CSc. Vypracovala: Jitka Formanová 1

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne Jitka Formanová 2

3 Poděkování Děkuji vedoucí diplomové práce PhDr. Ivaně Kolářové, CSc., za odborné vedení, cenné rady a připomínky poskytnuté při zpracování práce. Děkuji učitelům 1. stupně základních škol, kteří umožnili realizaci uvedeného výzkumu. 3

4 Obsah Úvod Pravidla českého pravopisu Pravopis na 1. stupni základní školy Pravopisné učivo ve vzdělávacích programech Vzdělávací program Národní škola Vzdělávací program Obecná škola Vzdělávací program Základní škola Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Druhy pravopisných cvičení Podstatná jména Pojednání o podstatných jménech Podstatná jména Skloňování podstatných jmen Osvojování tvaroslovného pravopisu podstatných jmen Příprava na vyučovací hodinu Přídavná jména Pojednání o přídavných jménech Přídavná jména Skloňování přídavných jmen Osvojování tvaroslovného pravopisu přídavných jmen Příprava na vyučovací hodinu Výzkum Metody a organizace výzkumu Vymezení výzkumného problému hypotéza Výzkum znalostí tvaroslovného pravopisu podstatných jmen Vyhodnocení testu I Vyhodnocení testu II Pravopis podstatných jmen rodu středního Pravopis podstatných jmen rodu ženského Pravopis podstatných jmen rodu mužského Pravopis podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního (souhrnná cvičení) Závěr výzkumu tvaroslovného pravopisu podstatných jmen Výzkum znalostí tvaroslovného pravopisu přídavných jmen Vyhodnocení testu I Vyhodnocení testu II Pravopis přídavných jmen tvrdých (typu mladý) Pravopis přídavných jmen měkkých (typu jarní) Pravopis přídavných jmen přivlastňovacích Vyhodnocení pravopisu přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích Pravopis přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích (souhrnná cvičení) Závěr výzkumu tvaroslovného pravopisu přídavných jmen...67 Závěr...69 Použitá literatura...70 Resumé...71 Příloha Příloha

5 Úvod Ve své diplomové práci se zabývám zkoumáním znalostí tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen u žáků 1. stupně základní školy. Řeším problém ověřování znalostí pravopisu a didaktickou analýzu učiva. Zjišťuji úroveň znalostí pravopisu. Cílem práce je srovnání znalostí tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen na 1. stupni základní školy na základě hodnocení výsledků cvičení (podstatná jména 4. a 5. ročník, přídavná jména 5. ročník). Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je sledována problematika tvaroslovného pravopisu na 1. stupni základní školy, seznamujeme se s tímto učivem v Pravidlech českého pravopisu a ve vzdělávacích programech. Je vysvětlován charakter cvičení, která se používají k nácviku pravopisu. Teoretická část také obsahuje základní pojmy z učiva o podstatných a přídavných jménech, jejich skloňování a v návaznosti na to osvojování pravopisu. Didaktická analýza učiva o tvaroslovném pravopise je zpracována v konkrétních přípravách na výuku. V praktické části je samotný výzkum znalostí pravopisu s využitím cvičení a výsledků jejich zpracování. Výzkum znalostí tvaroslovného pravopisu podstatných jmen probíhá zároveň ve 4. i 5. ročníku. Zjišťuje se stav, srovnávají se jednotlivé ročníky, poukazuje se na nejčastější chyby a jejich možné příčiny. Zkoumá se pravopis podstatných jmen rodu středního, ženského, mužského a pravopis podstatných jmen všech tří rodů v souhrnných cvičeních. Výsledky se zpracovávají do tabulek, grafů a jsou slovně vysvětleny. Výzkum znalostí tvaroslovného pravopisu přídavných jmen probíhá v 5. ročníku. Zjišťuje se stav, ukazují se nejčastější chyby a jejich možné příčiny. Vyhodnocuje se pravopis přídavných jmen tvrdých (typu mladý), přídavných jmen měkkých (typu jarní), přídavných jmen přivlastňovacích a pravopis přídavných jmen všech tří druhů v souhrnných cvičeních. Vyhodnocení je zpracováno do tabulek, grafů a slovně vysvětleno. Při zkoumání byly použity metody analytické a statické. Úkolem diplomové práce je zjistit úroveň znalostí tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen, poukázat na nejčastější chyby, odhalit jejich příčiny a možnou nápravu. Pravopis je stále důležitou složkou jazykového vyučování a nesmí docházet k jeho podceňování. 5

6 1. Pravidla českého pravopisu Významnou složkou české kulturní tradice je dodržování pravidel, kterými se řídí užívání jazyka v jeho psané podobě. Naše veřejnost posuzuje znalost pravopisu jako projev vzdělání člověka. Už od základní školy se při psaní učíme respektovat základní pravopisné zásady. Abychom tyto požadavky na psaný projev zvládli, je potřebné mít k dispozici pravopisná pravidla, podle kterých se řídíme. V Pravidlech českého pravopisu je o podstatných a přídavných jménech zapsáno to, podle čeho se máme řídit, pokud chceme doplnit i (í) a y (ý) v koncovkách po souhláskách obojetných. Psaní i (í) a y (ý) se řídí podle vzoru, ke kterému podstatné nebo přídavné jméno patří. Po tvrdých souhláskách píšeme v koncovkách podstatných a přídavných jmen y (ý) a po měkkých souhláskách píšeme i (í). 2. Pravopis na 1. stupni základní školy Již v 1. ročníku základní školy se žáci setkávají s elementárními základy pravopisného výcviku. Je jim zprostředkován první vhled do psané podoby jazyka. Pravopisná pravidla si osvojují souběžně s jeho psanou formou. Aby žáci psali správně, musí se opírat o určité znalosti. Psát správně je dovednost, která vyžaduje výcvik. Automatizace při psaní je založená na tom, že žák pozná a uvědomí si podstatu pravopisného jevu, nejde jen o mechanický dril. Na 1. stupni základní školy se žáci setkávají s pravopisem lexikálním, morfologickým a syntaktickým. Pravopis podstatných a přídavných jmen řadíme do pravopisu tvaroslovného a týká se tvarů slov podle jejich místa v tvaroslovné soustavě. Je učivem ve 4. a 5. ročníku. 6

7 3. Pravopisné učivo ve vzdělávacích programech 3.1. Vzdělávací program Národní škola Žáci mají psát v souladu s Pravidly českého pravopisu. Podstatná jména Ve 4. ročníku se žáci seznamují s jmennými kategoriemi u podstatných jmen. V 5. ročníku se učí zařazovat podstatná jména ke vzorům, skloňovat vzory a pravopis. Přídavná jména V 5. ročníku poznávají žáci druhy přídavných jmen a základy pravopisu v přídavných jménech Vzdělávací program Obecná škola Děti se seznamují s tvary vzorů podstatných a přídavných jmen a dosazují je do vět při pochybnosti o pravopisu a spisovné koncovce. Podstatná jména 1. Žáci se ve 4. ročníku seznamují s pravopisem i-y v koncovkách frekventovaných vzorů podstatných jmen. V 5. ročníku si toto učivo upevňují. 2. Žáci se ve 4. ročníku učí skloňovat podstatná jména, vzory rodu středního, ženského a mužského životného a neživotného. Užívají spisovné tvary, správné psaní pádových koncovek. Skloňují názvy svátků a míst. V 5. ročníku si toto učivo upevňují. Přídavná jména 1. V 5. ročníku se žáci setkávají s pravopisem koncovek přídavných jmen tvrdých a měkkých. 2. Ve 4. ročníku se žáci seznamují s přídavnými jmény tvrdými a měkkými: vzory, skloňování, pravopis. V 5. ročníku si žáci toto učivo rozšíří o přídavná jména přivlastňovací, skloňování a vzory. 7

8 3.3. Vzdělávací program Základní škola Podstatná jména Žáci se mají ve 4. ročníku naučit vzory podstatných jmen a skloňování podstatných jmen. V 5. ročníku skloňují podstatná jména podle vzorů. Znají pravopis v koncovkách podstatných jmen. Přídavná jména Žáci se setkávají s pravopisem přídavných jmen v 5. ročníku. Seznamují se s druhy přídavných jmen Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Jazyková výchova Očekávané výstupy 1. období Žák užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných a přídavných jmen. Učivem jsou základy morfologického pravopisu koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých. 4. Druhy pravopisných cvičení Pro výklad, osvojování, upevňování a procvičování pravopisu využíváme na 1. stupni základní školy různá pravopisná cvičení: přepisovací, doplňovací, vysvětlovací, konstrukční, vyhledávací a korektury textu. Přepisovací cvičení cílem je převést text z tištěné formy do psané; jsou vhodná pro žáky s poruchami učení a pro individuální práci. Doplňovací cvičení cílem je doplnit chybějící pravopisné jevy; využívají se k procvičování a prověřování učiva; výhodou je časová úspornost; jsou vhodná pro žáky s poruchami učení. 8

9 Obměňovací cvičení cílem je utvoření správného tvaru slova, a tedy i doplnění pravopisu; mají široké využití. Vysvětlovací cvičení cílem je pravopisný jev vyložit; pracuje se na nich obvykle hromadně a provádějí se ústně. Konstrukční cvičení cílem je použít správně pravopisný jev. Např.: Vysvětlete rozdíl psaní slov lvi lvy a slova užijte ve větách. Vyhledávací cvičení cílem je vyhledat určitý pravopisný jev a odůvodnit ho; pracuje se na nich většinou hromadně a provádějí se ústně. Korektury textu cílem je opravit text s chybami a odůvodnit; jsou náročné. 5. Podstatná jména 5.1. Pojednání o podstatných jménech Podstatná jména Podstatná jména (substantiva) označují jevy skutečnosti jako samostatná, zřetelně vydělená a vyhraněná fakta. Jsou to osoby, zvířata, věci a jako substance pojaté vlastnosti a děje. Svými tvary vyjadřují mluvnické kategorie pádu, čísla a rodu, maskulina navíc i kategorii životnosti. Patří k ohebným slovním druhům, mluvnické významy vyjadřují prostřednictvím skloňování (deklinace). Uplatňuje se deklinace jmenná, adjektivní a zájmenná. Deklinační typy se dělí na maskulinum, femininum a neutrum. K rodu a deklinačnímu typu se podstatná jména přiřazují podle koncovky v Nsg. a Gsg. Pokud mají zakončení jiné, než je u některého z deklinačních typů, zůstávají nesklonná a obvykle se přiřazují k neutru Skloňování podstatných jmen Zařazení substantiva k deklinačnímu typu je vázáno na jmenný rod substantiva, mluvnické číslo a pád. 9

10 Skloňování jmen mužského rodu U mužského rodu rozlišujeme jména životná a neživotná. Maskulina životná jsou charakteristická shodnými koncovkami v 2. a 4. p. č. j. s výjimkou jmen na a. Podstatná jména rodu mužského životného se řadí do tří substantivních typů. První typ nominativ bez koncovky. Kmen je zakončen souhláskou. Patří sem vzor pán (v 2. p. č. j. s koncovkou a, skloňování tvrdé) a vzor muž (v 2. p. č. j. s koncovkou e, skloňování měkké). Druhý typ nominativ s koncovkou e. Patří sem vzor soudce (skloňování měkké). Třetí typ nominativ s koncovkou a. Zahrnuje vzor předseda (skloňování tvrdé). K uvedeným vzorům se řadí podvzory. Deklinaci maskulin neživotných charakterizují shodné podoby 1. a 4. p. č. j. a 1., 4. a 5. p. č. mn. Maskulina neživotná mají jediný substantivní typ. Jména mají nominativ bez koncovky. Patří sem vzor hrad (ve 2. p. č. j. s koncovkou u nebo a, skloňování tvrdé) a vzor stroj (v 2. p. č. j. s koncovkou e, skloňování měkké). U tvrdého vzoru hrad se uvádí podvzor les vzhledem k možným polymorfním formantům. Přehled substantivní deklinace životných maskulin sg. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. pán (soused, dělník) - bez koncovky -a -u/-ovi -a -e!, -u! -u/-ovi -em muž (učitel, lovec) - bez koncovky -e -i/-ovi -e -i!, -e! -i/-ovi -em 10

11 pl. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. pán (soused, dělník) -i, -ové, -é -i/-ové, -é/-i -ů -ům -y -i!, -ové!, -é! -i/-ové!, -é/-i! -ech, -ích -y muž (učitel, lovec) -i, -ové, -é -i/-ové -ů -ům -e -i!, -ové!, -é! -i/-ové! -ích -i S pravopisnými problémy se setkáme v těchto tvarech: vzor pán 3., 6. p. č. j. pánovi 1., 5. p. č. mn. páni 4., 7. p. č. mn. pány vzor muž 3., 6. p. č. j. muži, mužovi 5. p. č. j. muži! 1., 5. p. č. mn. muži 6. p. č. mn. mužích 7. p. č. mn. muži sg. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. předseda (husita, rikša, sluha) -a -y(i po měkké souhl.) -ovi -u -o! -ovi -ou -e -e -i/-ovi -e -e! -i/-ovi -em soudce 11

12 pl. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. předseda (husita, rikša, sluha) -ové, -ové/-i, -é/-i -ů -ům -y(i po měkké souhl.) -e -ové!, -ové/-i!, -é/-i! -ech, -ích -y(i po měkké souhl.) soudce -i, -i/-ové -ů -ům -e -i!, -i/-ové! -ích -i S pravopisnými problémy se setkáme v těchto tvarech: vzor předseda 2. p. č. j. předsedy 3., 6. p. č. j. předsedovi 4., 7. p. č. mn. předsedy vzor soudce 1., 5. p. č. j. soudci, soudcovi 1., 5. p. č. mn. soudci 6. p. č. mn. soudcích 7. p. č. mn. soudci Přehled substantivní deklinace neživotných maskulin sg. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. hrad (les, jazyk) - bez koncovky -u, -a, -u/-a -u - bez koncovky -e!, -u! -u, -ě(e), -u/-ě(e) -em stroj - bez koncovky -e -i - bez koncovky -i! -i -em 12

13 pl. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. hrad (les, jazyk) -y -ů -ům -y -y! -ech, -ích, -ech/-ích, -ích/-ách -y stroj -e -ů -ům -e -e! -ích -i S pravopisnými problémy se setkáme v těchto tvarech: vzor hrad 1., 4., 5., 7. p. č. mn. hrady 6. p. č. mn. lesích vzor stroj 3., 5., 6. p. č. j. stroji 6. p. č. mn. strojích 7. p. č. mn. stroji Skloňování jmen ženského rodu Feminina se člení do tří substantivních typů. Dva typy jsou s koncovkami, jeden typ bez koncovky. První typ patří sem vzor žena (nominativ s koncovkou a, 2. p. č. j. s koncovkou y(i), je to skloňování tvrdé). Druhý typ vzor růže (nominativ s koncovkou ě(e), ve 2. p. č. j. s koncovkou ě(e), je to skloňování měkké). Třetí typ vzor kost (nominativ bez koncovky, 2. p. č. j. s koncovkou i, je to skloňování měkké) a vzor píseň (nominativ bez koncovky, 2. p. č. j. s koncovkou ě(e), je to skloňování měkké). 13

14 Přehled substantivní deklinace feminin žena růže (ulice) píseň kost Sg. 1. p. -a -e(ě) - bez koncovky - bez koncovky 2. p. -y(i po měkké souhl.) -e(ě) -ě(e) -i 3. p. -ě(e) -i -i -i 4. p. -u -i - bez koncovky - bez koncovky 5. p. -o! -e(ě)! -i! -i! 6. p. -ě(e) -i -i -i 7. p. -ou -í -í -í Pl. 1. p. -y(i po měkké souhl.) -e(ě) -ě(e) -i 2. p. - bez koncovky -í, -Ø, -í/-ø -í -í 3. p. -ám -ím -ím -em 4. p. -y(i po měkké souhl.) -e(ě) -ě(e) -i 5. p. -y(i po měkké souhl.)! -e(ě)! -ě(e)! -i! 6. p. -ách -ích -ích -ech 7. p. -ami -e(ě)mi -ě(e)mi -mi S pravopisnými problémy se setkáme v těchto tvarech: vzor žena 2. p. č. j. ženy 1., 4., 5. p. č. mn. ženy 7. p. č. mn. ženami vzor růže 3., 4., 6. p. č. j. růži 7. p. č. j. růží 2. p. č. mn. růží 3. p. č. mn. růžím 6. p. č. mn. růžích 7. p. č. mn. růžemi vzor píseň 3., 5., 6. p. č. j. písni 7. p. č. j. písní 2. p. č. mn. písní 3. p. č. mn. písním 6. p. č. mn. písních 7. p. č. mn. písněmi 14

15 vzor kost 2., 3., 5., 6. p. č. j. kosti 7. p. č. j. kostí 1., 4., 5. p. č. mn. kosti 2. p. č. mn. kostí 7. p. č. mn. kostmi Skloňování jmen středního rodu Jména středního rodu se člení do tří substantivních typů. První typ vzor město (v nominativu koncovka o, v 2. p. č. j. koncovka a, je to skloňování tvrdé). Druhý typ vzor moře (nominativ s koncovkou ě(e), v 2. p. č. j. koncovka e(ě), je to skloňování měkké). Třetí typ vzor stavení (nominativ zakončen na -í, 2. p. č. j. í, je to skloňování měkké). Zvláštní skupinu tvoří jména, která se zařazují ke vzoru kuře a břímě. U vz. kuře se s výjimkou 1., 4. a 5. p. č. j. rozšiřuje základ o kmenotvornou příponu ě(e)t- v čísle jednotném, -at- v čísle množném, u vz. břímě v čísle jednotném i množném o en- (břemeno). Tyto dvě skupiny představují morfologický typ smíšený. Přehled substantivní deklinace neuter město (středisko) moře (sídliště) kuře stavení sg. 1. p. -o -e -e -í 2. p. -a -e -ě(e)t-e -í 3. p. -u -i -ě(e)t-i -í 4. p. -o -e -e -í 5. p. -o! -e! -e! -í! 6. p. -u,-ě(e), -u/-ě(e) -i -ě(e)t-i -í 7. p. -em -em -ě(e)t-em -ím pl. 1. p. -a -e -at-a -í 2. p. - bez koncovky -í, -Ø -at-ø -í 3. p. -ům -ím -at-ům -ím 4. p. -a -e -at-a -í 5. p. -a! -e! -at-a! -í! 6. p. -ech, -ách, -ích -at-ech -ích -ách/-ích 7. p. -y(i po měkké -i -at-y -ími souhl.) 15

16 S pravopisnými problémy se setkáme v těchto tvarech: vzor město 7. p. č. mn. městy vzor moře 3., 6. p. č. j. moři 2. p. č. mn. moří 3. p. č. mn. mořím 6. p. č. mn. mořích 7. p. č. mn. moři vzor kuře 3., 6. p. č. j. kuřeti 7. p. č. mn. kuřaty vzor stavení 1., 2., 3., 4., 5., 6. p. č. j. stavení 7. p. č. j. stavením 1., 2., 4., 5. p. č. mn. stavení 3. p. č. mn. stavením 6. p. č. mn. staveních 7. p. č. mn. staveními 5.2. Osvojování tvaroslovného pravopisu podstatných jmen S tvaroslovným pravopisem podstatných jmen se žáci setkávají ve 4. ročníku. Učivo se soustřeďuje na osvojení základního skloňovacího systému podstatných jmen. Žáci mají umět podstatné jméno zařadit ke skloňovacímu vzoru a osvojit si tvaroslovný (morfologický) pravopis pádových koncovek. Typy skloňování jsou představeny skloňovacími vzory. Učitel žákům předvede, že tvary různých skupin podstatných jmen mají stejné pádové koncovky. Z každé skupiny je vybráno jedno podstatné jméno, které se stane skloňovacím vzorem. Vychází se od nejjednoduššího skloňování podstatných jmen rodu středního, pokračuje se skloňováním jmen rodu ženského a mužského. Žáci srovnávají tvary a jejich koncovky uvnitř deklinačních vzorů a mezi vzory. 16

17 Podstatná jména rodu středního. U vzoru město je třeba při výuce věnovat pozornost 7. pádu množného čísla (s městy). Žáci zjišťují, že jen měkké i/í píšeme v koncovkách neuter skloňujících se podle vzorů moře a stavení. Podstatná jména rodu ženského. Pro tvaroslovný pravopis jsou podstatné koncovky 7. pádu množného čísla (-ami, -emi, - mi). Dále je žákům vysvětlováno, že v koncovkách vzoru žena píšeme tvrdé y, upozorníme na koncovku ami. V koncovkách vzorů růže, píseň a kost píšeme vždy měkké i/í. Z hlediska pravopisného se věnujeme nejobtížnějším pádům vzorů. Podstatná jména rodu mužského. Ve výuce věnujeme pozornost tomu, ve kterých koncovkách se u všech deklinačních vzorů píše jenom měkké i(-ích, -ovi). U měkkých vzorů upozorňujeme na stejné i ve všech koncovkách, u tvrdých vzorů na koncovky s tvrdým y. Cvičení, se kterými se setkáváme v učebnicích českého jazyka, jsou zaměřena na pravopisnou stránku pádových koncovek. Základem výcviku je pozorování skloňování deklinačních vzorů (žáci ho mají při sobě) a přehled pravopisu koncovek Příprava na vyučovací hodinu Téma: Tvaroslovný pravopis podstatných jmen opakování Ročník: 4. (5.) Cíl hodiny: Žák využívá znalosti o tvaroslovném pravopisu podstatných jmen. Doplňuje správně i/í nebo y/ý do koncovek podstatných jmen a odůvodňuje pravopis. Řeší pravopisné problémy podstatných jmen všech tří rodů. Spolupracuje aktivně ve skupině i ve dvojici. Při skupinové práci komunikuje se spolužáky a pomáhá. Ke kterým klíčovým kompetencím RVP ZV směřují cíle hodiny? kompetence k učení žák využívá efektivně poznané informace ve vyučovacím procesu, uvádí je do souvislostí kompetence k řešení problémů žák řeší problémové situace vhodným způsobem, řešení je schopen obhájit kompetence komunikativní žák využívá komunikační prostředky, vyjadřuje se správně v písemném projevu 17

18 kompetence sociální žák přispívá k diskusi v malé skupině, chápe potřebu spolupracovat, upevňuje vztahy v kolektivu Vyučovací metody - metody slovní dialogické rozhovor, metody písemných prací písemná cvičení - metody samostatné práce žáků - metoda praktická pohybová hra Organizační formy - výuka ve třídě - vyučovací hodina smíšená - práce ve skupinách, dvojicích, práce individuální, kolektivní práce Pomůcky - kartičky s rody, se vzory a s informacemi o vzorech - obrázek anděla Scénář hodiny 1. Úvodní část - zklidnění třídy, pozdrav, kontrola domácích úkolů (diskuse o problémech) 2 min 2. Hlavní část Motivace Milé děti, povím vám příběh. Byl jednou jeden hodný anděl, který se staral o pravopis. Vždycky, když měl chvilku čas, tak se díval do tříd a sledoval práci dětí. Pokud pravopis zvládly a byly šikovné, byl spokojený a šťastný. Říká se, že děti, které byly mimořádně šikovné, mohly anděla spatřit ve svých snech. Ukážeme mu, jak umíme pravopis podstatných jmen my? 1 min Opakování učiva Skupinová práce. Žáci se rozdělí do 5 skupin. Každá skupina dostane kartičky s názvy rodů, vzorů a s informacemi o vzorech. Úkolem každé skupiny je přiřadit k rodům správné vzory a ke vzorům informace, které jsou nezbytné k tvaroslovnému pravopisu podstatných jmen. 18

19 Takto bude vypadat zpracovaný úkol u každé skupiny: střední rod ženský rod mužský rod město tvrdý vzor žena tvrdý vzor pán životný, tvrdý (bez města) (bez ženy) (bez pána) vzor moře měkký vzor růže měkký vzor hrad (les) neživotný, (bez moře) (bez růže) (bez hradu, tvrdý vzor lesa) kuře (bez kuřete) smíšený vzor píseň (bez písně) měkký vzor muž (bez muže) životný, měkký vzor stavení (bez stavení) měkký vzor kost (bez kosti) měkký vzor stroj (bez stroje) neživotný, měkký vzor předseda (bez životný, tvrdý vzor předsedy) soudce (bez soudce) životný, měkký vzor Kolektivní práce. Dále má učitel pro žáky nachystané otázky, jejichž odpovědi jsou úplným doplněním tabulky. Který vzor je smíšený a proč mu tak říkáme? Ve kterém vzoru se setkáme s koncovkou ami a píšeme v ní měkké i? U kterých vzorů je koncovka ovi s měkkým i? U kterého vzoru se setkáme s koncovkou ích s měkkým i a v jakém je to pádu? Uveď příklad. V jakých případech píšeme u vzoru pán měkké i? Tabulku mohou žáci použít i v dalších částech hodiny jako pomůcku. 6 min Relaxační chvilka Žáci sedí v lavicích, mají zavřené oči a představují si, jak by asi mohl vypadat anděl, který se stará o pravopis, někteří své představy prozradí. 1 min Upevňování opakovaného učiva Dbáme na neustálou kontrolu žákovské práce a odůvodnění pravopisu vyvolanými žáky. Pravopis podstatných jmen rodu středního. Práce ve dvojicích. Žáci sedí v lavicích, jejich úkolem je doplnit i/í nebo y/ý a v tabulce vybarvit žlutě slova s měkkým i/í a zeleně slova s tvrdým y/ý. 19

20 bušit kladiv_ v křov_ se zel_m po Lab_ s povidl_m mýt se mýdl_ se sloves_ létat letadl_ pod skl_ známá příslov_ za pol_ bohatstv_ na neb_ okol_ školy v ponděl_ cukrov_ s čísl_ topit uhl_m obil_ předpověď počasí 5 min Pravopis podstatných jmen rodu ženského. Kolektivní práce. Učitel vyvolává žáky postupně. Každý žák dostane jedno podstatné jméno, ve kterém odůvodní pravopis. Být veselé mysl_, sedět na židl_, jít ze škol_, málo sol_, v Čáslav_, jet do Bratislav_, trpět starostm_, obchod s obuv_, za stodolam_, v konv_, do Boleslav_, za malou chvíl_, mezi tabulem_, všemi silam_, v blízké vs_, dvě otep_ slámy, v broskv_, v košil_, pěkné výstav_, ve směs_, lesy Šumav_, opečené klobás_, na hráz_, dívat se na televiz_, v Litomyšl_, s liškam_, pilné včel_, kytička bledul_, listy na větv_ch, barevné map_, ležet na postel_. 8 min Pravopis podstatných jmen rodu mužského. Kolektivní práce. Hra: Žáci sedí v kruhu. Uprostřed mají kartičky s napsanými větami. Losují si kartičky a doplňují i/í nebo y/ý a odůvodňují pravopis. Žák, který si vytáhne větu a odůvodní pravopis, vyvolá dalšího spolužáka. Na kartičkách jsou napsané tyto věty: Napíšeme našemu učitel_. Chlapci přišli se ps_. V pytl_ je obilí. Co budeme dělat s peněz_? Ps_ štěkali. Slepice vytahují červ_. Nápis_ zmizely. Drahokam_ se třpytí. Budka pro kos_ je pěkná. Podej knihu Karlov_. Brzy dojedeme k cíl_. Přijely těžké voz_. Píšu dopis houslistov_. Zazněly výstřel_. Pod silnými trám_ visí vosí hnízdo. Na jaře zpívají v zahradě kos_. Na návštěvu přijeli Francouz_. Jel do hotelu za Ital_. Věř dobrému přítel_. Radíme se s kněz_. 8 min 20

21 Relaxační chvilka Zkusíme si představit, že máme křídla anděla a proletíme se po třídě. Andělé se nepohybují rychle, létají velmi opatrně, aby mohli sledovat vše kolem sebe. (Učitel předvádí.) 2 min Pravopis podstatných jmen všech tří rodů. Samostatná práce. Žáci doplňují i/í, y/ý. Osl_ hýkají, u map_ Evrop_, v les_ch, v údol_, jedovatí plaz_, blahopřát obyvatel_ Břeclav_, z Jihlav_, plaťte drobnými peněz_, významné objev_, namalovat váz_ pastelkam_, k přítel_, cesty vedly mezi pol_, tričko od barv_, k léčitel_, k hráz_ rybníka, mléko v konv_, mluvit se stavitel_, pozoruji jestřáb_, kapky proti kašl_, poklonil se panu král_, jet s Francouz_ a Španěl_, pozorovat Arab_, povídka o výrov_, žáb_ v rákos_, zavolej panu Horákov_, ps_ vyplašili holub_, letí k nám čáp_, mezi hlávkam_ zel_, v pytl_, na neb_, v podkrov_, v rokl_, opravna obuv_, stát se vítěz_, drahokam_, bylina proti kašl_, v nové košil_, v broskv_ch. 7 min Shrnutí učiva Kolektivní práce. Na papír formátu A3 učitel dopředu nachystá tři sloupce s názvy rodů a se vzory. Papír připevní na tabuli. Vyvolává žáky a ti říkají, co ví o jednotlivých vzorech z hlediska pravopisu. Učitel to zapisuje na papír. Hotový plakát se pak vyvěsí na nástěnku. 3 min 3. Závěrečná část - zhodnocení vyučovací hodiny (co se povedlo, v čem by se měli žáci zlepšit), pochválení aktivních žáků, zadání domácího úkolu - domácí úkol - doplňovací cvičení s obrázkem anděla na vybarvení 2 min Domácí úkol: Lv_ se plíží za antilopam_. Mám nové model_ letadel. Čím slepíme rozbité váz_? Drahokam_ jsou vzácné. Chlapec si hrál se ps_. Na neb_ jsou hvězdy. Pozorujeme jestřáb_ a sokol_. Už jste se učili o králíkov_? Les nás láká svým bohatstv_m. Bydlíš v Přibyslav_? Nakoupili jsme kilogram_ sol_. V lese ťukali datl_. Obchod je ve vs_. Na 21

22 hráz_ zastavili automobil_. Cvičíme se švihadl_. Čmeláci létají v jetel_. Za chvíl_ se vrátíme. 6. Přídavná jména 6.1. Pojednání o přídavných jménech Přídavná jména Přídavná jména (adjektiva) vyjadřují statický, v čase neprobíhající příznak substančně pojatých jevů skutečnosti. Příznaky mohou být vlastnosti, vztahy k nějaké substanci, ději, stavu nebo okolnosti, projevující se slovotvorně. Adjektiva jsou ohebný slovní druh, uplatňuje se u nich adjektivní deklinace, částečně i substantivní. Existují i některá nesklonná adjektiva. Přídavná jména vyjadřují rod (a životnost), číslo a pád v závislosti na rodu (životnosti), čísle a pádu dominujícího podstatného jména. 22

23 Skloňování přídavných jmen Adjektiva mají trojí skloňování. Jsou to tvary dlouhé tvrdé a měkké, tvary krátké (jmenné) a tvary smíšené. Základní typy deklinace přídavných jmen představují soubory tvarů dlouhých. Samostatné skloňování mají adjektiva přivlastňovací, zde se střídají tvary podle substantivních a adjektivních vzorů, mají skloňování smíšené. Tvary dlouhé tvrdé a měkké. Adjektiva se člení do dvou typů. První typ typ se skloňováním tvrdým, má tvarotvorný základ zakončen na tvrdou nebo obojetnou souhlásku, kmenotvorná přípona je rozlišena podle jmenného rodu v 1. p. č. j.: pro mužský rod ý, ženský á, střední é, v 1. p. č. mn. pro mužský rod životný í, neživotný é, ženský é, střední á vzor mladý, mladá, mladé. Druhý typ typ se skloňování měkkým, základ má zakončen na měkkou nebo obojetnou souhlásku, kmenotvorná přípona í je stejná pro všechny tři rody i všechny pády v obou číslech vzor jarní. Tvary smíšené. Skloňování smíšené mají přídavná jména individuálně přivlastňovací. Odvozují se od jmen mužského a ženského rodu. Jsou utvořena slovotvornými příponami ův, -ova, -ovo (vzor otcův, otcova, otcovo) a in, -ina, -ino (vzor matčin, matčina, matčino). Přehled základní adjektivní deklinace Tvrdý typ maskulinum femininum neutrum sg. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. mladý mladého mladému mladého (živ.), mladý (neživ.) mladý! mladém mladým mladá mladé mladé mladou mladá! mladé mladou mladé mladého mladému mladé mladé! mladém mladým 23

24 pl. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. maskulinum femininum neutrum mladí (živ.), mladé (neživ.) mladé mladá mladých mladých mladých mladým mladým mladým mladé mladé mladá mladí! (živ.), mladé! (neživ.) mladé! mladá! mladých mladých mladých mladými mladými mladými S pravopisnými problémy se setkáme v těchto tvarech: maskulinum 1., 4. (neživ.), 5. p. č. j. mladý 7. p. č. j. mladým 1., 5. p. č. mn. mladí 2., 6. p. č. mn. mladých 3. p. č. mn. mladým 7. p. č. mn. mladými femininum 2., 6. p. č. mn. mladých 3. p. č. mn. mladým 7. p. č. mn. mladými neutrum 7. p. č. j. mladým 2., 6. p. č. mn. mladým 7. p. č. mn. - mladými Měkký typ sg. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. maskulinum femininum neutrum jarní jarní jarní jarního jarní jarního jarnímu jarní jarnímu jarního (živ.), jarní (neživ.) jarní jarní jarní! jarní! jarní! jarním jarní jarním jarním jarní jarním 24

25 pl. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. maskulinum femininum neutrum jarní jarní jarní jarních jarních jarních jarním jarním jarním jarní jarní jarní jarní! jarní! jarní! jarních jarních jarních jarními jarními jarními Poznámka: V 7. p. č. mn. se užívá i tvarů na ýma/-íma ve spojení s podstatnými jmény, které mají tvary tzv. dvojné, duálové, na ma: s čistýma rukama, rybíma očima apod. S pravopisnými problémy se setkáme v těchto tvarech: maskulinum 1., 4. (neživ.), 5. p. č. j. jarní 2., 4.(živ.) p. č. j. jarního 3. p. č. j. jarnímu 6., 7. p. č. j. jarním 1., 4., 5. p. č. mn. jarní 2., 6. p. č. mn. jarních 3. p. č. mn. jarním 7. p. č. mn. jarními Množné číslo platí pro maskulina, feminina a neutra. femininum p. č. j. - jarní neutrum 1., 4., 5. p. č. j. jarní 2. p. č. j. jarního 3. p. č. j. jarnímu 6., 7. p. č. j. jarním 25

26 Přehled deklinace individuálně přivlastňovacích adjektiv sg. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. pl. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. maskulinum femininum neutrum otcův, matčin otcova, matčina otcovo, matčino otcova, matčina otcovy, matčiny otcova, matčina otcovu, matčinu otcově, matčině otcovu, matčinu otcova (živ.), otcův (neživ.), otcovu, matčinu otcovo, matčino matčina (živ.), matčin (neživ.) otcův!, matčin! otcova!, matčina! otcovo!, matčino! otcově/-u, matčině/-u otcově, matčině otcově/-u, matčině/-u otcovým, matčiným otcovou, matčinou otcovým, matčiným otcovi (živ.), otcovy (neživ.) otcovy, matčiny otcova, matčina matčini (živ.), matčiny (neživ.) otcových, matčiných otcových, matčiných otcových, matčiných otcovým, matčiným otcovým, matčiným otcovým, matčiným otcovy, matčiny otcovy, matčiny otcova, matčina otcovi! (živ.), otcovy! (neživ.) otcovy!, matčiny! otcova!, matčina! matčini!(živ.),matčiny!(neživ.) otcových, matčiných otcových, matčiných otcových, matčiných otcovými, matčinými otcovými, matčinými otcovými, matčinými S pravopisnými problémy se setkáme v těchto tvarech: femininum 2. p. č. j. otcovy, matčiny maskulinum, neutrum 7. p. č. j. otcovým, matčiným maskulinum 1., 5. p. č. mn. otcovi, matčini (živ.), otcovy, matčiny (neživ.) femininum 1., 5. p. č. mn. otcovy, matčiny maskulinum, femininum, neutrum 2. p. č. mn. otcových, matčiných 3. p. č. mn. otcovým, matčiným maskulinum, femininum 4. p. č. mn. otcovy, matčiny maskulinum, femininum, neutrum 6. p. č. mn. otcových, matčiných 7. p. č. mn. otcovými, matčinými 6.2. Osvojování tvaroslovného pravopisu přídavných jmen S tvaroslovným pravopisem přídavných jmen se žáci setkávají v 5. ročníku. Učivo se soustřeďuje na osvojení základního skloňovacího systému přídavných jmen. 26

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.CJ.5 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Marta Felbingerová Vytvořeno: červen 2012 Jazyk a jazyková komunikace Klíčová slova: přídavná jména, pravopis,

Více

Čeština. Pracovní list. interaktivita. žák. 9-11 let (4. ročník)

Čeština. Pracovní list. interaktivita. žák. 9-11 let (4. ročník) VY_32_INOVACE_100 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Materiál obsahuje pracovní list, na kterém si žáci opakují a upevňují učivo o mluvnických kategoriích podstatných

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace Pravopis i/y a stavba slova Autor: Mgr. Jiří Zapletal Vytvořeno: listopad 2012 Název: VY_32_INOVACE_1/11_ČJ Anotace: Prezentace je

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_13 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy 1 Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Zpracovaná prezentace slouží k upevnění základních pravidel

Více

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Přídavná jména MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_11 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Přídavná jména přivlastňovací

Přídavná jména přivlastňovací VY_32_INOVACE_ČJL_548 Přídavná jména přivlastňovací Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6. 9. ročník Datum vypracování: 27.1.2013 Datum pilotáže: 31.1. 2013 Metodika: Žáci mohou pracovat společně, ale

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Druhy přísudku. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Druhy přísudku. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Druhy přísudku MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_05 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ ve druhém ročníku ZŠ. Žákyně je na úrovni pokročilého začátečníka začíná skloňovat podstatná jména. Použit byl pro její samostatnou

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy.

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Jméno autora práce: Hana Poláková Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Zaměření, cíle práce: Opakování a procvičování probraného učiva o přídavných jménech. Určování

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Morfologie. Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod

Morfologie. Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod Morfologie Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického

Více

3. Základní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013

3. Základní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013 3. Základní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 5.9.2009 Mgr. Jitka Riedlová Zájmena - Plnovýznamový slovní druh

Více

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla ČÍSLOVKY (NUMERALIA) - slouží jako slovní druh vyjadřující množství, a to buď počítané (vyjádřitelné čísly) nebo nepočítané (neurčité) - členíme je na číslovky základní, řadové, druhové a násobné a ty

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_10 Tématický celek:gramatika, skladba, sloh

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

TŘÍČTVRTLETNÍ PROVĚRKA ČESKÝ JAZYK V. ROČNÍK

TŘÍČTVRTLETNÍ PROVĚRKA ČESKÝ JAZYK V. ROČNÍK Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT TŘÍČTVRTLETNÍ PROVĚRKA ČESKÝ JAZYK V. ROČNÍK Anotace: materiál obsahuje 7 listů Šablona: III/2 Název: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech

Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Všechny úkoly a cvičení, která jsem připravila pro tuto hodinu, je možné během vyučování využít

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Tvarosloví v úřední korespondenci Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAC4

Více

VY_32_INOVACE_D 11 11

VY_32_INOVACE_D 11 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1

PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1 PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1 Konkrétní Abstraktní PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 2 Pomnožná Hromadná Látková PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 3 Obecná Vlastní PODSTATNÁ JMÉNA

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

VY_12_INOVACE_13HAU OPAKOVÁNÍ PRAVOPISU. Mgr. LENKA HAUSMAJEROVÁ ČESKÝ JAZYK VIII. CVIČENÍ K PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU

VY_12_INOVACE_13HAU OPAKOVÁNÍ PRAVOPISU. Mgr. LENKA HAUSMAJEROVÁ ČESKÝ JAZYK VIII. CVIČENÍ K PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_12_INOVACE_13HAU Název vzdělávacího materiálu

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie. Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH A CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN

SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH A CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 SKLOŇOVÁNÍ

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Určování slovních druhů, podstatná jména mluvnické kategorie, přídavná

Určování slovních druhů, podstatná jména mluvnické kategorie, přídavná Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více