Výstupy z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Sborník příprav na hodiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Sborník příprav na hodiny"

Transkript

1 Výstupy z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Sborník příprav na hodiny Přípravy jsou řazeny dle ročníků tedy od první třídy po devátou. 1

2 Autobus PŘEDMĚT: Matematika ŠKOLA: ZŠ Družby Karviná Nové Město TŘÍDA: 1. UČITEL: Mgr. Ludmila Trávníčková Časová jednotka: 45 minut Metody, techniky, strategie: metoda- kategorizace, strategie výuky - cesta omylů a důkazů, kooperativní učení základní formou výuky je práce s představou čísla na číselné ose, pamětní počítání do 10. V hodině bude kladen důraz na samostatnou práci formou praktických úkolů následujících po výkladu a vysvětlení zadání u inter. tabule. a samost. práce žáků. Další formou hodiny může být samostatný projekt na zadané téma, možná i skupinová práce. Kooperativní dovednosti 1. cvičí dovednosti ve speciálních situacích, prostřednictvím kooperativních her 2. vycházím z obsahu předmětu a připravuji pro žáky úkoly, které realizuji různými kooperativními metodami, tedy s metodami, které podporují aktivitu, tvořivost a kritické myšlení dětí z rodinného prostředí převážně nevyhovujícího, s zanedbávanými rodičovskými povinnostmi, které očekáváme a chápeme v kultivované tradiční společnosti. Z hlediska zkušeností můžu říci, že využívání metod kooperativního učení v didaktice matematiky přispívá: k utváření otevřené atmosféry v hodině k odstraňování zábran vyjadřovat se k aktivní práci a iniciativě žáků, k rozvíjení komunikativních dovedností žáků, k upevňování dovedností prezentovat výsledky skupinové práce, k rozvíjení hodnotících dovedností a sebereflexe, ke zvládnutí organizace práce ve skupině, k plánování činností, k získání zkušeností s metodami kooperativního učení, Situace: fáze školního roku, začátek druhého pololetí zařazení v celku učiva, utvrzení a procvičení pamětného počítání v oboru přirozených čísel do 10 mezipředmětové vztahy, PRV dopravní situace, TV orientace v prostoru, Hv písničky Materiál: webové stránky učebnice matemetika pro 1.ročník ZŠ 2.díl spn as Praha 2008, pomůcky: učitel. víčka z pet lahví(cestující), krabička(autobus), příklady na barevných papírech přehrávač pro CD, nachystat stopu č. 11, CD Matematika, samolepky žák -folie, tužka 2

3 ŠVP: kompetence k učení umožňuje (k přihlédnutí na intelektualní úroveň žáka) jeho seberealizaci, kompetence k řešení problému umožňuje žákovi vytvářet vlastní strategii řešení problému kompetence komunikativní schopnost formulovat a presentovat vlastní myšlenku průřezové téma výchova demokratického občana osobnostní a sociální výchova enviromentální výchova mediální výchova Cíle: pamětné počítání do 10, sdělování řešení, Evokace Popis fáze evokace a časový rozvrh, výstupy žáků (pokud možno doložit v příloze). Dnes si budeme vyprávět zážitky z jízdy cestování autobusem, poslouchat zážitky dětí. Jaká pravidla budeme muset dodržovat, aby se nám podařilo bezpečně cestovat jezdit? Děti formulují pravidla bezpečnosti při cestování dopravními prostředky, já simuluji trasu linkového autobusu, určím jednotlivé zastávky - podle barev 1.= červená, 2. = zelená, 3.= modrá, 4= fialová=konečná v prostoru učebny. Na zastávkách stojí cestující ( víčka od pet lahví), kteří budou nastupovat a vystupovat z autobusu krabičky. Abychom si zjistili jízdní řád, jdeme k počítači v učebně s interaktivní tabulí a místo IDOS zadáme příklady z uvedené internetové adresy. viz příloha č.1-9 Uč. rozhází na jednotlivých stanovištích stejnobarevné papíry tak, aby nebyly vidět příklady. 5 Uvědomění si významu: Popis fáze uvědomění si významu a časový rozvrh, výstupy žáků (pokud možno doložit v příloze). Děti si sednou do půlkruhu před tabuli a na ni, s mým vysvětlením a uložením úkolu, řeší zadání. ( celkem pět pokračování ) viz příloha č.1 V průběhu se zastavím u výrazu -doprava, doleva - opakování a utvrzaení, i autobus musí vědět směr vpravo vlevo. viz příloha č.2 Žáci ukazují pravou a levou ruku a chystají si folii a tužku. Při návratu na simulovanou autobusovou zastávku si zaspíváme písničku viz pomůcky.(žáci stojí a pochodují do rytmu na místě) 10 Reflexe: Popis fáze reflexe a časový rozvrh, výstupy žáků (pokud možno doložit v příloze) Hra na autobus prázdný autobus - mám prázdnou krabici jako autobus- přijel na červenou zastávku, zde nastoupil jeden cestující, ukážu dětem jedno víčko, ale do 3

4 krabice ho dám nepozorovaně, přitom mluvím o bezpečnosti při nastupování a vystupování. Pan řidič zavřel dveře a rozjel se do zelené zastávky. Tam také podle výše uvedeného vzoru několik( např 2 nastoupí a jeden vystoupí) cestujících využívá dopravní prostředek. Opět nepozorovaně s víčky manipuluji a rozjíždíme se na další tedy modrou zastávku. Žáci by měli být pozorní a soustředění, neboť na konečné fialové musí všichni na výzvu řidiče autobus opustit. Co myslíš, kolik cestujících z autobusu vystoupí? Žáci napíší svůj odhad na folii a teprve, když jsou všichni hotovi, ukážu obsah krabičky autobusu a společně spočítáme víčka. Celou scénku opakuji, ale řidičem je někdo ze třídy, (na úvod vybírám schopnějšího žáka). Role řidiče je náročná i v tom, že sám musí umět odvést pozornost od manipulace s víčky. 15 Na zastávkách hlavně v blízkosti naší školy, jsou často pohozené papírky a to není hezké Žáci opravdu vidí, že na každé zastávce leží na zemi několik barevných papírků odpadků. My půjdeme uklidit a dát do pořádku prostředí kolem nás. Žáci s rozdělí do 4 pracovních skupin např. 1. sk. kdo má krátký rukáv uklízí červenou zastávku 2. sk. kdo sedí u okna uklízí zelenou 3. sk. kdo v hodině smrkal uklízí modrou zast 4. sk. kdo má na svačinu koblih uklízí fialovou zastávku Žáci ve skupinách řeší jednotlivé příklady napsané na barevných papírech a s úklidem jsou hotovi po vypočítání. Nejrychlejší a dobře vypočítaná skupina obdrží odměnu samolepku. Hra na autobus bude pokračovat přes celé pololetí a kultivovat matematické myšlení žáka. Prostředí bude rozvíjet zejména žákovu schopnost: matematizovat realnou situaci pamětně počítat tvořit vhodný jazyk pro vyjádření odhalovat závislosti 12 Učitelská reflexe: Po formální stránce hodnotím hodinu za vydařenou, žáky pochválím a poděkuji za práci, ale příště mohu začít třeba obrázkem autobusu. V hodině se mi osvědčilo zpívání. Fungovala práce s interaktivní tabulí, radost jsem měla z vytváření skupin. Během vyučování jsem se setkala s problémem pamětného počítání a zapamatování čísla. Příště se víc zaměřím na varianty postupného tvoření příkladu. Žákovská reflexe: Jak žáci hodnotí hodinu? Mají určenou škálu pro vlastní vyjádření: Stoj na špickách -velmi se mi líbila. Stoj -jenom líbila Podřep -méně se líbila Dřep -nelíbila 3 4

5 Zdravá výživa Časová jednotka: např. 45 minut Metody, techniky, strategie: např. brainstorming, PŘEDMĚTČlověk a jeho svět: ŠKOLA:T.G.Masaryka, Bohumín TŘÍDA: 1.A UČITEL: Mgr.Vážanská Situace:únor 2010,učivo-člověk a jeho zdraví,mezipředmětové vztahy OSV.VV,PV. Materiál: magnetická tabule,barevné kartičky potravin,pracovní sešit- Cestička do školy,časopis- Sluníčko 1/2009. ŠVP kompetence k učení, k řešení problému,:komunikativní, sociální a personální, občanské. Cíle: pochopení, žáci rozumí co je pro jejich organismus zdravé. Evokace brainstorming.žáci vybírali podle svého uvážení potraviny zdravé pro jejich organismus. Uvědomění si významu: Práce s prac. listem.dramatizace příběhu s pomoci loutek O nemocné opičce Reflexe: Vrátím se k brainstormingu a ptám se.co vydíte na obrázcích za potraviny?je to pro organismus zdravé?žáci vybrali všechny obrázky a zůstal jen 1obrázek blíže neurčeny žáky. Učitelská reflexe:vyučovací hodinu hodnotím jako zdařilou, je třeba ještě zjednodušit náplň učiva, nezahlcovat žáky vetším množstvím informací. Žákovská reflexe žákům se hodina Zdravá výživa líbila, pochopili téma i jednotlivé uč. postupy, do budoucna budou lépe vybírát potraviny, které jsou pro ně zdravé. 5

6 Péče o zdraví,zdravá výživa Časová jednotka: 90 minut, Metody, techniky, strategie: např. brainstorming, kooperativní učení PŘEDMĚT: prvouka, pracovní činnosti /90 min/ ŠKOLA: základní TŘÍDA: 1. UČITEL: Grocholová Situace:únor 2.týden, tématický celek Člověk a jeho zdraví,mezipředmětové vztahy-matematika /porovnává množství, pojem málo-hodně, více-méně/ český jazyk zvyšování úrovně slovní zásoby výtvarná výchova aktivní rozlišování základních barev Materiál:magnetické karty s tématikou potravin, pomůcky-reklamní letáky z obchodních řetězců, nůžky, lepidlo, výkres ŠVP: kompetence k učení využívá získané dovednosti při práci Kompetence pracovní osvojuje si základní hygienická pravidla Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své nápady a myšlenky Průřezová témata ENV vedení k péči o vlastní zdraví a správnému vztahu zdravé jídlo- zdravý člověk Cíle: uplatňuje základní hygienické návyky Zvládá sebeobsluhu Evokace Brainstorming Co jíme na snídani, oběd, večeři? Jaké je naše oblíbené jídlo?co pijeme?jíme a pijeme zdravě? Jíme ovoce? Co děláme před jídlem? Uvědomění si významu Hra na pohádku Ubrousku, prostři se! /žáci sami vytvářejí chody jídel, které by jim měl ubrousek prostřít a hodnotí, zda je jídlo zdravé či nikoli, sami určují pro kterou denní dobu je jídlo vhodné / - práce ve skupinách. Pozn. : Pohádku předem přečíst v rámci hodiny čtení, popř. poslech z CD. Reflexe: Žáci v závěru hodiny vypracují pracovní list /viz příloha/ Výtvarná koláž žáci vystřihují a lepí potraviny z létáků obchodních řetězců na výkres/v rámci předmětu pracovní činnosti/ 6

7 Zdroj: Pracovní list : Metodický portál ISSN Pohádka Kouzelná torna, klobouk a roh Bratři Grimmové B yli jednou tři bratři a těm se dařilo tak špatně, že z úplné bídy upadli až do nuzoty a jednoho dne už neměli k jídlu opravdu nic a museli snášet takový hlad, až to bylo k zoufání. Nakonec si řekli: Takhle to dál nepůjde, bude lepší, když půjdeme do světa a budeme hledat svoje štěstí tam. A hned se vydali na cestu a měli jí za sebou už pěkný kousek, sešlapali už nejedno stéblo trávy, ale štěstí nikde. Jednoho dne dorazili do hlubokého černého lesa a uprostřed toho lesa se tyčila vysoká hora. Když k ní přišli blíže, uviděli, že je celá z ryzího stříbra. Tu pravil ten nejstarší bratr: Bratři, teď jsem našel své vysněné štěstí a více si již nepřeji! Nabral si stříbra, co unesl, a vydal se domů. Ti druzí dva si řekli: My chceme od štěstí víc než pouhé stříbro. A hory se ani nedotkli a šli dál. 7

8 Putovali tím lesem pár dní a přišli k jiné převysoké hoře a ta vám byla celá z ryzího zlata. Tu se prostřední bratr zastavil, zamyslil se a znejistěl. Co mám dělat? řekl: Mám si vzít tolik zlata, co unesu a mít tak do konce života vystaráno nebo mám jít dál? Nakonec se rozhodl, naplnil si kapsy i tornu, co se tam jen vešlo, řekl svému bratru sbohem a vydal se k domovu. Nejmladší bratr si ale řekl: Pchá! Stříbro a zlato! Ani se ho nedotknu, jen bych svoje štěstí vyplašil! Jistě je mi souzeno něco mnohem lepšího! A táhnul dál, a když tak putoval už třetí den, přišel do jiného lesa, který byl ještě větší než ten předešlý a neměl konce. Protože nenašel nic k jídlu ani k pití, za nějaký čas mu bylo velmi úzko. Tak vylezl na jeden vysoký strom, aby se podíval, zda tam shora neuvidí konec lesa. Ale tak daleko, kam jeho oči dohlédly, viděl jen vrcholky stromů. Tak slezl ze stromu dolů a žaludek mu při tom zpíval hlady, až si smutně povzdechl: Mít tak prostřeno, abych se zase jednou dosyta najedl. Dole překvapením vyvalil oči, protože pod stromem, kde se vzal, tu se vzal, stál prostřený stůl plný lákavých pokrmů, které mu libě voněly v ústrety. Tentokrát se moje přání vyplnilo včas. řekl si vyhladovělý mládenec a bez toho, že by se pídil, kde se tu to jídlo vzalo a kdo ho navařil, sedl si ke stolu a s chutí se dal do jídla a jedl a jedl, dokud svůj hlad zcela neutišil. Když byl s tím dílem hotov, pomyslil si: Toho ubrousku by byla škoda, kdyby měl zůstat tady v lese, je takový jemný a krásně vyšívaný. A s těmi slovy vzal ze stolu ubrousek, složil ho a strčil do kapsy. Potom šel dál a večer, když ho soužil hlad, řekl si, že vyzkouší svůj ubrousek, rozprostřel ho na pařez a pravil: Přeji si, aby ses opět prostřel dobrým jídlem. A sotva přání vyslovil, tak před ním stály mísy a misky s těmi nejlepšími pokrmy a bylo toho, že by to jeden nespořádal. Teď je jasné, zvolal radostně: který kuchař mi navařil, ty jsi mi milejší než hora zlata nebo stříbra. Neboť to nebyl obyčejný ubrousek, ale ubrousek prostři se. Ale ani ten mu nebyl dost k tomu, aby se obrátil k domovu. Táhnul dál do světa, aby hledal ještě větší štěstí. Jednoho večera našel v tom hustém a pustém lese začerněného uhlíře, který tam pálil milíře. Zrovna měl na ohni postavené brambory, které si vařil k večeři. Dobrý večer, černý brachu, řekl: jakpak se ti tu vede samotnému? Jeden den jako druhý, odvětil uhlíř: a každý večer brambory, nemáš chuť a nechceš být mým hostem? Mnohokráte děkuji, odvětil: nebudu ti ale ujídat z tvého, s hostem jsi jistě nepočítal, ale protože ses ke mně zachoval tak přátelsky, pozvu na večeři já tebe. A kdo ti ji připraví? zeptal se uhlíř: Vidím, že u sebe nemáš nic a pár hodin cesty okolo není nikdo, kdo by ti cokoliv mohl dát. A přece se najíme, odvětil chasník: a to tak dobře, že jsi takové jídlo ještě neokusil. Pak vyndal z torny svůj ubrousek, rozprostřel ho na zemi a řekl: Ubrousku, prostři se. V mžiku před nimi bylo navařeno a napečeno a bylo to tak horké, jakoby to právě přinesli rovnou z kuchyně. Uhlíř vyvaloval oči, ale nenechal se dlouho prosit, nýbrž hrábnul do talíře a házel si do své černé huby ta největší sousta. Když se najedli, uhlíř se spokojeně šklebil a pravil: Poslyš, ten ubrousek má moji pochvalu, to by bylo něco pro mne tady v tom lese, kde mi nikdo nic dobrého neuvaří. Nabízím ti výměnu, tam v rohu visí stará vojenská torna, která je sice nevzhledná a odřená, ale je v ní ukryta zázračná síla. Já ji nepotřebuji, dám ti ji za ten ubrousek. Nejprve musím vědět, co je to za zázračnou sílu. odvětil mládenec. To ti hned řeknu, odvětil uhlíř: když na ni poklepeš, tu se pokaždé objeví jeden svobodník se šesti ozbrojenými muži a co jim poručíš, vykonají. Pro mne za mne, řekl mládenec: když jinak nedáš, vyměníme si ty věci. Dal uhlíři ubrousek, sundal ze skoby 8

9 tornu, pověsil si ji na záda a rozloučil se. Když ušel kus cesty, chtěl tu zázračnou moc své torny vyzkoušet a zaklepal na ni. Ihned se objevilo sedm vojáků a svobodník se zeptal: Co si přeje můj pán a velitel? Mašírujte svižně zpět k uhlíři a přineste mi zpět můj kouzelný ubrousek. Vojáci udělali čelem vzad a za malou chvíli přinesli žádané, které bez dlouhých cavyků uhlíři sebrali. Pak vojákům poručil zmizet a šel dál a doufal, že mu jeho štěstí zazáří ještě jasněji. P ři západu slunce přišel k jinému uhlíři, který si připravoval na ohni večeři. Pojíš se mnou? zeptal se ten ukoptěný brach: Brambory se solí, ale nemaštěné, tak si sedni tady ke mně. Ne, odvětil mládenec: pro tentokrát budeš ty mým hostem. Prostřel svůj ubrousek a hned byl plný jídla. Jedli spolu a pili a dobrou vůli měli. Po jídle uhlíř řekl: Tam nahoře na polici leží jeden starý ošoupaný klobouk, který má tu podivuhodnou vlastnost, jakmile si ho jeden nasadí a na hlavě jím otočí, spustí se kanonáda ze dvanácti děl najednou a všechny v okolí srazí k zemi a nikdo proti ní nic nezmůže. Já ten klobouk nepotřebuji, ale tvůj ubrousek bych měl rád. To si dám líbit, odvětil chasník, vzal kouzelný klobouk, posadil ho na hlavu a ubrousek nechal uhlíři. Sotva ale ušel kousek cesty, poklepal na tornu a vojáci mu museli ubrousek přinést zpět. Jedno pasuje k druhému, pochvaloval si: a zdá se mi jisté, že moje štěstí není zdaleka ještě u konce. Jeho očekávání ho nezklamalo. Potom, co opět celý den putoval, přišel ke třetímu uhlíři, který ho jako ti předešlí pozval na nemaštěné brambory. Ale on ho nechal hodovat na svém kouzelném ubrousku, což uhlíři chutnalo tak výtečně, že mu k posledku nabídnul lesní roh, který měl docela jinou schopnost než klobouk. Když na něj někdo zadul, tu padaly zdi, opevnění, města i vesnice na jednu hromadu. Dal za něj sice uhlíři svůj kouzelný ubrousek, ale sotva ušel pár kroků, poručil vojákům, aby mu ho přinesli, a tak měl nakonec nejen ubrousek, ale i kouzelnou tornu, klobouk a roh. Nyní, řekl si: jsem věru mocný muž a přišel čas, abych se obrátil k domovu a podíval se, jak se vede mým bratřím. Když dorazil domů, uviděl, že bratři zatím ze svého zlata a stříbra postavili krásný dům a v něm si žili v přepychu a hojnosti. Vstoupil dovnitř, ale protože přišel v otrhaném kabátě, na zádech mu visela stará odřená torna, na hlavě měl ošoupaný a umolousaný klobouk, nechtěli se k němu bratři znát. Jen se mu vysmívali a nakonec mu řekli: Ty se vydáváš za našeho bratra, který pohrdnul stříbrem i zlatem? A pro sebe si přál větší štěstí? Ten se jistě vrátí ve vší nádheře jako nějaký král a ne v roztrhaném kabátě jako žebrák. A vyhnali ho ze dveří. Tu se velmi rozhněval a klepal na svoji tornu, dokud před ním nestálo vyrovnáno sto a ještě padesát ozbrojenců a poručil jim, aby obklíčili dům jeho bratrů a dva z nich měli vzít lískové pruty a oba ty hrdopýšky jimi po celém těle řádně vyznamenat, až nebudou mít vědomost o tom, jak se jmenují. I zvednul se při tom podnikaní velký povyk a lidé z okolí se sbíhali, aby přispěli těm dvěma nebožákům svojí pomocí, ale proti vojákům nepořídili zhola nic. Zpráva o tom bezpráví na dvou bohatých bratrech dospěla až k uším samotného krále a ten jim vyslal na pomoc kapitána s celým oddílem vojáků, aby toho narušitele pokoje a pořádku přivedl k rozumu a vyhnal z města. Ale mládenec měl se svojí kouzelnou tornou za malou chvíli ještě větší vojsko a královského kapitána i s jeho muži odrazil, až tito museli se zkrvavělými nosy 9

10 odtáhnout zpět na zámek. Král řekl: Však já toho chlapa ještě srovnám! A nechal tam poslat ještě větší vojsko, které pořídilo ovšem stejně málo. Neboť ten chasník nejen, že postavil ještě více zbrojného lidu, ale aby to válčení bylo dříve u konce, nasadil si svůj klobouk, několikrát jím otočil a tu se vám spustila taková kanonáda, že celé to královské vojsko zkosila, zčásti pobila a zčásti na bezhlavý útěk obrátila. Neuzavřu mír dříve, prohlásil: dokud mi král nedá svoji dceru za ženu a neučiní mne dědicem své říše! Tohle nechal dát králi na vědomost a tento řekl svojí dceři: Tak to je tvrdý oříšek k rozlousknutí! Co mi zůstává jiného, než abych udělal, co ten chlap žádá? Jestli chci uzavřít mír a uchovat si korunu na hlavě, musím mu tě dát. A tak slavili přenádhernou svatbu. Ale princezna byla nadmíru roztrpčena, že její muž je obyčejný člověk, který nosí na hlavě umolousaný klobouk a na zádech má pověšenou starou odřenou tornu. Ráda by se ho zase zbavila, a tak dnem i nocí přemýšlela, jak by to uskutečnila. Tu si pomyslela: Mohla by jeho kouzelná síla vězet v tom ranci? Přetvařovala se a lichotila mu, a když mu srdce změklo, řekla: Kdybys tak chtěl odložit ten ošklivý ranec, je tak ohavný, až se za tebe musím stydět. Má milá, odvětil ženich: ta torna je můj největší poklad, dokud ji budu mít, nebojím se žádné síly na světě. A prozradil jí, jakou kouzelnou mocí je ten ranec nadán. Princezna mu padla kolem krku, jako by ho chtěla líbat, ale místo toho mu hbitě strhnula tornu se zad a utíkala s ní pryč. Jakmile byla sama, poklepala na tornu a poručila vojákům, aby svého dřívějšího pána zajali a vyvedli z královského paláce. Oni poslechli a falešná žena poslala ještě další vojáky, aby muže vyhnali až za hranice říše. Teď by byl býval mládenec ztracen, kdyby neměl na hlavě svůj kouzelný klobouk a párkrát jím nezatočil. Zpustila se vám kanonáda jako hromobití a všechny srazila k zemi a princezna musela sama přijít a prosit o milost. Když tak dojemně prosila a slibovala, že se už polepší, nechal se muž přemluvit a usmířil se s ní. Měla se k němu mile a přátelsky, stavěla se, jakoby ho měla velmi ráda a uměla ho po celý ten čas tak obelhávat, že jí nakonec svěřil, že ani ten ranec a všechna síla, co je v něm, s ním nic nezmůže, dokud bude mít na hlavě klobouk. Když teď princezna to tajemství věděla, počkala, až jednou mládenec usnul, vzala mu klobouk a jeho samého nechala spícího vyhodit před zámeckou bránu. Ale jemu zůstal ještě kouzelný roh, a tak na něj rozhněvaně ze všech sil zadul. V mžiku se vše zřítilo na hromadu, zdi, opevnění, města i vesnice a král i princezna v těch sutinách bídně zahynuli. A kdyby na svůj kouzelný roh ještě malinko zadul, tu by se snad na jednu hromadu sesypal celý boží svět a nezůstal by kámen na kameni. Tu se mu více nikdo na odpor nestavěl a on se stal králem celé říše. Poznámka 1 - Lidová pohádka "Der Ranzen, das Hütlein und das Hörnlein" (KHM 54) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen ( , 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková. 10

11 Malý Bobr Časová jednotka: 90 minut, Metody, techniky, strategie: např. brainstorming, kooperativní učen,pětilstek PŘEDMĚT: Prvouka - HV ŠKOLA: základní TŘÍDA: 1. UČITEL: Mgr.Marie Reichlová Situace: Květen - první týden,zvířata volně žijící Mezipředmětové vztahy : HV- výuka nové písně ČJ -zvyšování úrovně slovní zásoby VV aktivní rozlišování barev PČ rozvíjení jemné motoriky Prv- rozvíjení vědomostí o méně známém Zvířátku Materiál: obrázky, texty na tabuli, encyklopedie, hudební nahrávka písně Když jde malý bobr spát, hygienické potřeby,pastelky ŠVP: kompetence k učení: využívá získané vědomosti při učení, rozšiřuje slovní zásobu Kompetence komunikativní :rozvoj vyjadřování, umí jednoduchými větami říci, co se dověděl o bobrovi Kompetence sociální : respektuje přesvědčení druhých, chrání přírodu, uvědomuje si nutnost, hygieny Cíle: získání základdních vědomostí o bobrovi evropském, výuka nové písně uvědomění si nutnosti hygienických návyků srovnání pohádkového bobra sa skutečným Evokace Úvod- v první části dvouhodiny se žáci seznámí s textem písně Malý bobr pomocí hudební nahrávky a natištěného textu, V druhé části dvouhodiny: Uvod, Zpěv písně + pohybový doprovod Brainstorming: učitel víš kdo je bobr?. jak si ho představuješ? - Myslíš si, že pohádkový bobr je stejný jako opravdový? Děti odpovídají 11

12 Uvědomění si významu: Učitelka přečte o bobrovi článek z encyklopedie,doplní svým vlastním výkladem,ukáže dětem obrázek bobra, Děti na kartičkách hledají správné údaje o bobrovi a přiloží na tabuli, celá třída posoudí,zda ja údaj správný. Zpěv písně- myslíte, děti, že bobr v písni je opravdvý? Děti odpovídají, že se chová jako malé dítě, Nutnost hygieny příklad bobra v písni, Děti uvádějí příklady hygienických potřeb, jak pečují o své zdraví Reflexe: Na připravený list, kde je předkreslen obrys bobra, děti přikreslují byt a prostředí, ve kterém žije, Dokážou přečíst o bobrovi krátký text z tabule, PĚTILÍSTEK společně s učitelkou na tabuli Bobr Vodní pracovitý Buduje okousává spinká Bobr má chlupatý kožíšek Zvířátko Závěr hodiny Hodnocení povedených prací, zpěv písně Učitelská reflexe: Hodinu hodnotím dobře,podařilo se splnit to, co bylo očekáváno.žáci získali základní znalosti o bobrovi evropském, naučili se zpívat píseň, uvědomili si nutnost hygieny. Žákovská reflexe: Hodina byla srozumitelná,pro děti zajímavá. Použitá literatura : Encyklopedie JAK KDE KDY PROČ, autoři-belinda Hollyer, Jenifer Justice, John Paton, edice Knižní klub Internet Hudební nahrávka Bobří zpěvy, 12

13 PŘÍLOHA: Petr Skoumal Když jde malý bobr spát (2003) Jan Vodňanský / Petr Skoumal Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát, tak si chvilku hraje rád, hraje rád, hraje rád, postaví se na zadní, na zadní, na zadní, jenom, bobře, nespadni, jenom nespadni. [Ref1] Prosím vás, buďte tak dobří, dělejte to jako ti bobři, raději hned po dobrém následujte za bobrem. Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát, dobré jídlo jídá rád, jídá rád, jídá rád, pije mléko, glo-glo-glo, glo-glo-glo, glo-glo-glo, aby mu to pomohlo, dělá glo-glo-glo. [Ref1] Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát, tak si uši myje rád, myje rád, myje rád, vyčistí si pravý zub, levý zub, dupy-dup, a už spinká jako dub, spinká jako dub. [Ref2] Prosím vás, buďte tak hodní, dělejte to jak bobři vodní, stejně Jana jako Jan pochodujte do hajan. Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát, tak si chvilku hraje rád, hraje rád, hraje rád, postaví se na zadní, na zadní, na zadní, jenom, bobře, nespadni, jenom nespadni. [Ref1] 13

14 Povolání Časová jednotka: 1 vyučovací hodina, 45 minut Metody, techniky, strategie: Brainstorming, skupinová výchova, návrat k brainstormingu PŘEDMĚT: Prvouka ŠKOLA: ZŠ Gebauerova TŘÍDA: 1.A UČITEL: Alena Šaćirović Situace: květen, mezipředmětové vztahy - český jazyk Materiál: Pracovní sešit Já a můj svět - prvouka pro 1. ročník, kartičky k přiřazování ŠVP: Kompetence k učení, k řešení problémů, sociální a personální; Průřezová témata - environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova Cíle: Žáci porozumí novým pojmům, dokáží popsat povolání, rozpoznají v čem se liší. Důkazy o učení: Přiřazování pojmů k jednotlivým povoláním, formulování odpovědí na zadané otázky Evokace - Brainstorming - učitel zapisuje názvy povolání na tabuli Uvědomění si významu - Následuje společná diskuze, kdy žáci společně s učitelem diskutují o zajímavých povoláních, která znají, která vykonávají jejich blízcí, či která by jednou sami chtěli dělat. Zamýšlí se nad tím, co je nezbytné, aby vysněného povolání dosáhli a s jakými povoláními přicházejí do styku (prodavač, učitel, kadeřník ) - Žáci sedí na koberci, vybírají si proužky papíru s otázkami, čtou je a odpovídají na otázky celou větou. (viz příloha č.2) Reflexe: - Žáci ve skupinách přiřazují pojmy k nadřazeným slovům (viz příloha č.1) - Návrat k brainstormingu - doplnění původních znalostí a poznatků. - Zhodnocení hodiny žáky 14

15 Učitelská reflexe: V 1.třídě učím pouze pár dní, proto jsem sama s napětím očekávala, jak dopadne tato hodina prvouky. Příjemně mě překvapil zájem dětí, které byli po celou dobu aktivní a vyloženě s nadšením se pouštěli do úkolů a diskuze. Ve skupinkách pracovali všichni, nestalo se ani v jednom případě, že by se někdo tzv. vezl. Trochu jsem je musela brzdit v diskuzi, protože kdo se dostal ke slovu, byl ztěží k zastavení. Zbrzdilo nás pomalé čtení některých žáků, protože jim znemožňovalo pochopit text. Museli pomoci šikovnější čtenáři, kteří znovu přečetli otázku. Lepší to bylo s přiřazováním jednotlivých pojmů k nadřazenému slovu, kdy se téměř všichni neomylně trefovali. Oproti větám jim smysl slov nečinil potíže. Při návratu k brainstormingu doplnili ještě pár zaměstnání, o kterých jsme si v průběhu hodiny povídali. V podstatě si myslím, že hodina byla zdařilá, trochu pomalejší, než jsem zvyklá, ale u prvňáčků se zvolněné tempo asi dá očekávat. Žákovská reflexe: Žáci hodnotili hodinu kladně a rádi by si příště podobnou zopakovali. Příloha č. 1 Kadeřník hřeben, vlasy, tužidlo, nůžky, zrcadlo, fén Učitel tabule, křída, učebnice, třídní kniha, žáci, třída Zedník cihla, cement, žebřík, omítka, míchačka, voda Policista - uniforma, zbraň, auto, pes Rex, vysílačka Opravář šroubovák, kladivo, šroubek, hřebík, vrtačka, pilka Zahradník lopata, konev, hrábě, hlína, semínka, gumáky Příloha č.2 1. Čím bys chtěl být? 2. Co opravuje automechanik? 3. Jaké povolání má tvůj tatínek? 4. Chtěl bys řídit trolejbus? 5. Popiš, co má na práci plavčík. 6. Znáš nějaké nebezpečné povolání? 7. Kdo léčí nemocné? 8. Kam chodíš, když tě bolí zub? 9. Kdo létá do vesmíru? 10. Kdo musí pracovat i v noci? Použitá literatura: ŠTIKOVÁ, Věra. Já a můj svět Prvouka pro 1. ročník. Brno: NOVÁ ŠKOLA, ISBN:

16 Jak se žije ledním medvědům Časová jednotka: celodenní projekt 4 vyuč.hodiny Metody, techniky, strategie: brainstorming, INSERT, metody slovní, kooperativní učení, výuka podporovaná počítačem PŘEDMĚT: Projektový den (integrace předmětů Jč, M, Prv, Ev) ŠKOLA: Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Karasova 6, přísp.org. TŘÍDA: 1.A (ŠVP Společně to zvládneme pro ZŠ s rozšíř. výukou Ev) UČITEL: Ing. Božena Šmolková Situace: začátek 2. pololetí, projektový den v rámi celoškolního projektu Zimní čas, mezipředmětové vztahy Jč, M, Prv, Ev Materiál: psací potřeby, výtvarné potřeby, fixy a popisovače na flip, omalovánky ledních medvědů omalovánky značek počasí, text písničky Grónská píseň, encyklopedie, kniha Savci, pracovní listy Lední medvěd, Počítání s rybkami, texty a fotky i přímá prezentace ze zdroje cd s písní Grónská písnička ze zdroje rytmické nástroje, plyšová zvířátka, písnička Zoologická zahrada na cd Písničky z pohádek a večerníčků, fotoaparát ŠVP: PT Enviromentální výchova Cíle: Kognitivní cíle zmapování podnebí na Zemi, poznatky o životě v oblasti věčného sněhu a ledu a uvědomění si základních podmínek k životu i s jejich odlišnostmi - seznámení s podmínkami a prvky života ledních medvědů - poznání nových písmenek d, v, ě - numerace v oboru do 10 Afektivní cíle žáci srovnají podmínky života v našem podnebném pásu a v polární oblasti, vyjádří své zkušenosti s životem v nestandartních podmínkách Psychomotorické cíle žáci dokáží sestavit přehlednou mapku podnebí a správně zařadí informace k ledním medvědům Sociální cíle žáci se naučí aktivně vzájemně spolupracovat a respektovat názor jiných i obhájit názor svůj Evokace Přivítání žáků, seznámení s netradičním průběhem vyučování, přizvání žáků k ledolamce zoologická zahrada. Žáci si rozeberou připravená plyšová zvířátka a zatančí na hudbu z cd s písničkou Zoologická zahrada. Imitují pohyby podle textu písně a sledují pokyny učitele ke změnám pohybu a k ukončení ledolamky. 5minut 16

17 Brainstorming: Která zvířata mají ráda zimu a dovedou žít ve sněhu a ledu? 10minut. Vzhledem k tomu, že se jedná o žáky 1. ročníku, odpovědi zapisuje učitel na flip. Zapsána je každá odpověď, i když se nejedná o zvíře, učitel nevstupuje do aktivity. Uvědomění si významu: Po ukončení zápisu odpovědí žáci dostanou pracovní list Lední medvěd, kde mají nejprve označit neznámé písmenko, pak jednoduché věty přepsat, opsat a nakonec si připomeneme, která nová písmenka se v textu objevila, zapíšeme je do připravené kartičky s obrázkem pro vyvození hlásky a společně zjistíme, o kterém zvířeti byl pracovní list. Upozorníme na další živočichy, kteří se v pracovním listě objevili. Na závěr ještě žáci musí nakreslit ledního medvěda podle své představy- (dokončení fáze evokace)10min. Reflexe: Po dokončení pracovního listu si žáci vzájemně své výtvory prokonzultují a učitel vyzve k pozornosti, na PC pustí krátkou prezentaci o ledním medvědu. Žáci si zkontrolují svou představu a porovnají s obrazem v PC. 17

18 Společně se vrátíme k brainstormingu, žáci zakroužkují správné odpovědi (Která zvířata mají ráda zimu a dovedou žít ve sněhu a ledu), znovu si zopakujeme, která jsou to zvířata a připravíme žáky na druhou část úkolu, kterou je zajištění potravy pro ledního medvěda. Závěrem tohoto bloku budou žáci odměněni spolupracující 2. třídou, která nás přijde koulovat papírovými koulemi a vtipně tak uzavře tuto část projektu.20min. V další části projektu ještě žáci zpracují pracovní list s počítáním v rybičkách, aby se medvěd najedl, ovšek sní jen správně spočítané rybky a žáci 2. třídy nám zanechají text Grónské písničky, kterou se naučíme.v závěru projektového dne ji společně zazpíváme.40min Žáci ještě vymalují obrázek s ledním medvědem, značky k mapce podnebí a dokončíme prezentaci. Vymalované obrázky žáci nalepí na kontrastní barevný papír, připravenou mapku podnebí doplní nalepováním vybarvených značek počasí a k tomu nám bude znít Grónská píseň od Jarka Nohavici, a tu se pomalu naučíme.30min Po celou dobu projektu budou žáci motivování a odměňování malými ledními medvídky, které si mohou nalepit za úspěšně provedenou práci. Pak přijdou žáci 2. třídy, seznámí nás s obrázky Eskymáků, ukáží, co se o nich dozvěděli a my jim zase v krátkosti zopakujeme, co víme o ledních medvědech. Společně secvičíme píseň 20min Na závěr projektového dne se sejde celá škola na chodbě (nejprve v 1. patře), vystavíme naše prezentace a zazpíváme nově naučenou píseň a pak po prohlídce prezentací se vydáme společně do 2. patra, kde shlédneme prezentace starších žáků.30min. Po prezentacích úklid ve třídách a ukončení projektového dne.15min. Učitelská reflexe: Jak hodnotím hodinu po formální stránce, kterých chyb se příště vyvarovat, co udělat lépe, co se mi potvrdilo. Projektový den byl velkým přínosem pro všechny žáky, pracovalo se mi velmi dobře, viděla jsem, že jsou zapojeni všichni žáci, těšili se na další aktivity. Vzhledem k tomu, že mají rozdílné pracovní tempo i schopnosti, měla jsem vždy připraveny náhradní pracovní listy, omalovánky k tématu a žáci měli možnost vyhledat si informace (obrazové) ve vystavených publikacích. Měla jsem moc hezký pocit, když si po splnění úkolů a odtajnění skutečné podoby ledního medvěda vzpomínali a vymýšleli, kde se všude s medvědem, setkali. Nebylo to jen v zoologické zahradě nebo ve filmu, u některých byl lední medvěd i doma na zahradě. Chyby jsem v hodině nepozorovala a vědomě nedělala, byla jsem připravena na všechny alternativy, snad jen některým velmi slabým žákům se zdál pracovní list nesplnitelný. Za chybu to nepovažuji, protože bych nerada dávala dvojí pracovní listy (lehčí a složitější) a žáci by zbytečně poukazovali na rozdílnost schopností. Myslím, že se to vyrovnalo kreslením ledního medvěda přímo do pracovního listu a závěrečným vyhodnocením, kdy na každém medvědu bylo shledáno něco vyjímečného a všichni žáci tak zažili svůj úspěch. Potvrdila jsem si nutnost střídání činností, kombinování výukových metod a momentů překvapení, které zvyšují motivaci k další činnosti. 18

19 Žákovská reflexe: Jak žáci hodnotí hodinu pochopili téma i jednotlivé učební postupy? Jak dokázali vyhodnotit práci pro sebe? Žákům se projektový den velice líbil, byli rádi, že přišla i 2. třída a naučila nás eskymácký pozdrav. Pochopili, že na Zemi není všude stejné podnebí, že lidé žijí i jinak než jsme zvyklí a že jsou podmínky pro život mnohem těžší než u nás. Uvědomovali si důležitost vzájemné spolupráce a kriticky hodnotili svá díla. Měli velkou radost z nově naučené písničky a těšili se, že doma ukáží, kolik si zasloužili malých ledních medvídků. Nejvíce těšila otázka, kdy zase budeme dělat tu školu o medvědech? A uděláme školu i o jiných zvířatech? Při odchodu ze školy jsme ještě slyšeli žáky, jak si povídají co se dozvěděli o ledních medvědech a někteří žáci si před školou zkoušeli eskymácký pozdrav. Velmi potěšující byl i zájem o Grónskou píseň, kterou si žáci oblíbili a chtěli ji zařadit do repertoáru písniček, které zpíváme v hudební části estetické výchovy. Žáci se těšili na další projektový den a na zařazení nových metod výuky, které je vždy velmi zaujmou a podněcují k dalšímu rozvoji. 19

20 Prodaná nevěsta Časová jednotka: 2x45 minut,hodiny estetické výchovy v rámci projektového dne Hudba nás spojuje Metody, techniky, strategie: metody slovní (vyprávění), názorně demonstrační (předvádění, práce s obrazem a dramatizace), aktivizující metody výuky, inscenační a situační metody) PŘEDMĚT: Estetická výchova ŠKOLA: ZŠ, Ostrava Mariánské Hory, Karasova 6, přísp.org. TŘÍDA: I.A (1.,3.) a II.(1.,2.) UČITEL: Ing. Božena Šmolková ve spolupráci s Bc. Martinou Hrabovskou tř.uč.ii.(1.,2.) Situace: II. pololetí, konec března, projektový den Hudba nás spojuje, estetická výchova (integrace Hv, Vv, Pv, pohybová výchova, Jč) Materiál: upravené libreto k opeře Prodaná nevěsta ze zdroje LP Prodaná nevěsta, CD s ukázkami hudby z opery, PL s textem k doplnění, text o Bedřichu Smetanovi, CD s ukázkami vážné hudby, CD s ukázkami hudebních stylů, loutky k dramatizaci příběhu, psací a výtvarné potřeby, papír, plastelína ŠVP: kompetence či průřezové téma, které naplňuji - PT Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj morální rozvoj (hodnoty, postoje, praktická etika), kompetence k učení, kompetence k řešení problémů Cíle: co vyučující sleduje, jaké jsou cíle hodiny Kogntivní cíl, poznání prvků české kultury, afektivní cíl, žák plánuje, předvídá, vyjadřuje svůj postoj k nabízenému tématu, psychomotorické cíle, žák se účastní děje příběhu, cíle sociální, žáci aktivně spolupracují v průběhu projektového dne Evokace Popis fáze evokace a časový rozvrh, výstupy žáků (pokud možno doložit v příloze). V průběhu dne se celá škola účastní projektového dne Hudba nás spojuje. V jednotlivých třídách se žáci seznamují s nabízenými tématy o různých hudebních stylech, osobnostech hudebního života, seznamují se s hudebními nástroji,jejich zvuky,komunikují prostřednictvím hudby a veškerá činnost je podle zaměření podmalována hudbou. Třetí vyučovací hodinu jsou žáci 1. a 2. tříd uvítání v improvizovaném divadle. Připomeneme si, že známe různé hudební žánry, zopakujeme podle vytvořeného flipu a zastavíme se u hudebního žánru vážné hudby. Potemníme žaluzie, jsme přeci v divadle a začínáme vyprávět, že i vážná hudba má své příběhy a s jedním se dnes seznámíme. Začíná seznámení s Jeníkem a Mařenkou, Jeníkovo příjmení záměrně zamlčíme a seznamujeme žáky spojených tříd 1.a 2. ročníku s dalšími postavami. Žáci hádají, co má za úkol Kecal, hádají jaký je Vašek, hádají prostředí, kde se děj odehrává. 20

21 Příběh pokračuje příjezdem komediantů, hádáme zvíře které s sebou komendianti mají a předvídáme zda je medvěd živý nebo je to jen člověk v medvědí kůži. Uvědomění si významu: Popis fáze uvědomění si významu a časový rozvrh, výstupy žáků (pokud možno doložit v příloze) S paní učitelkou z 2. třídy nyní příběh žákům improvizujeme, seznámíme žáky s náplní práce Kecala, prozradíme, že medvěd není živý, ale je to jen herec a žáci se pokouší určit, kdo nahradí opilého herce v medvědí kůži. Vstupuje dramatizace Kecalova jednání s Jeníkem, žáci stále ještě netuší příjmení Jeníkovo a příběh začíná být napínavý. Žáci jsou vybídnuti k diskuzi, jak se rozhodne Jeník a zda se Mařenky vzdá. Pro zvýšení dramatičnosti dáme žákům v bloku 10 minut pauzu, roztemníme žaluzie a nenápadně budeme sledujeme živou diskuzi žáků o tom, jak příběh skončí. 45 minut Po přestávce opět zatáhneme žaluzie, rozsvítíme světla jako na divadle a pokračujeme v příběhu. Šokujeme žáky Jeníkovým rozhodnutím, že Mařenku prodal (sehráno dramaticky s loutkami s paní učitelkou z 2. třídy). Žáci nyní mají prostor hodnotit Jeníkovo chování a v průběhu hodnocení vstoupíme s odhalením Jeníkova jednání. Zeptáme se na jeho příjmení, žáci neví, hádají a po chvilce vysvětlíme, že se jedná o Jeníka Míchu, prvorozeného syna (bratra Vaška). Dáme žákům čas na vstřebání informace a přejdeme k dokončení a shrnutí příběhu. 20minut Reflexe: Popis fáze reflexe a časový rozvrh, výstupy žáků (pokud možno doložit v příloze) Vracíme se na začátek příběhu, připomínáme dramatizací děj, zastavujeme se u jednotlivých částí a vysvětlujeme, co jsme správně mysleli a kde jsme se spletli. Závěrem doplníme dramatizaci ukázkami hudby z opery Prodaná nevěsta, žáci pochopí proč je nevěsta prodaná a zhodnotí, spíše přehodnotí Jeníkovo chování jako chování ve prospěch společného soužití s milovanou Mařenkou. Na úplný závěr žáci zodpoví jednoduché otázky do malého testíku, který za všechny žáky vyplní vybraný žák (dotazník v příloze). Žáci nyní nakreslí, co je na příběhu nejvíce zaujalo, postavy, případně postavy komendiantů, medvěda, Esmeraldu, cokoliv z příběhu. Výstupy z bloku budou vyvěšeny v prostoru mezi ředitelnou a třídami a doplněny obrázky hudebních nástrojů z projektového dne. Před ukončením bloku si ještě slíbíme, že si povíme o hudením skladateli Bedřichu Smetanovi, jehož hudbu jsme v hudebních ukázkách z opery poslouchali.25minut Učitelská reflexe: Jak hodnotím hodinu po formální stránce, kterých chyb se příště vyvarovat, co udělat lépe, co se mi potvrdilo. Hodina proběhla v celkově příznivé atmosféře, žáci perfektně reagovali, konstruktivně předvídali a komentovali okolnosti. Dopustila jsem se fatální chyby,kdy jsem v nepozornosti, či soustředění na další děj žákům sdělila, že Esmeralda měla krásné žluté vlasy. Okamžitě jsem se vzpamatovala, uvedla na pravou míru a měla jsem strach, že žáky popletu. Můj omyl přijali, pochopili, smáli se a řekli, že když bude Esmeralda chtít, tak si vlasy obarví jak se jí budou líbit. Ještě se mi někam zatoulala postava Kecala, tak jsem v rychlosti musela použít k dramatizaci láhev Mattoni bílý hrozen a srdečný smích mi byl odměnou. Ukázalo se, že i láhev Mattoni přijali za Kecala a jeho postavu si o to víc pamatovali. 21

22 Předpokládané reakce žáků se mi potvrdily, možná jsem nečekala až tak emotivní rozčarování nad prodejem Mařenky (bylo slyšet i velmi hanlivá slova na adresu Jeníka). I přes větší počet žáků proběhl blok bez problémů, myslím že zůstane v paměti žáků a bylo vidět,že se těší na další setkání. Žákovská reflexe: Jak žáci hodnotí hodinu pochopili téma i jednotlivé učební postupy? Jak dokázali vyhodnotit práci pro sebe? Žáci téma pochopili velmi dobře, příběh jsme průběžně srovnávali s životními situacemi,které žáci dobře znají, navíc u Romů je v určitých kastách zvykem, že rodiče již děti v kolébce smluvně zaváží k sňatku a ten se později, bez ohledu na přání dětí musí dodržet. Velmi kriticky hodnotili Jeníkovo chování, a také si viditelně oddechli, když zjistili, že to není darebák, ale naopak sobě a Mařence pomohl k lepšímu živobytí. Tím, že blok byl spíše výpravný, byly použity prvky dramatizace s předvídáním, žáci měli možnost vstupovat do děje, průběžně hodnotit a navrhovat, byli všichni aktivně zapojeni a na závěr naprosto přesně diktovali správné odpovědi do dotazníku. Také obrázky, které namalovali svědčí o pochopení a zapamatování si příběhu a v diskuzi bylo slyšet velmi konstruktivní návrhy na vzájemné soužití, přátelství a dodržování slíbeného slova. Blok žáci hodnotili velmi kladně, po jeho skončení se zájmem sledovali přípravu výstavky prací z bloku a následující dny zvali kamarády, aby se na jejich výtvor podívali a vyprávěli jim o Jeníkovi a Mařence. 22

23 Příloha č.1 Pracovní list Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta 1. Vyškrtni postavy, které do opery nepatří: Mařenka, Anička, Jaruška, Vašek, Jeník, Kafral, Kecal, Mícha, Míša, Esmeralda, Krušina 2. Jak se jmenovala ten, kdo dojednával svatbu? Kecal, Kafral, Vašek, Jeník 3. Mařenka se jmenovala: Krušinová nebo Míchová 4. Jak se jmenovala tanečnice, do které se zakoukal Vašek: Esmeralda, Ester, Eliška, Mařenka 5. Které zvíře se v opeře objeví? medvěd, pes, koza, slepice 6. Kdo si nakonec vezme Mařenku? Vašek, medvěd, Jeník, Kecal? Nakresli obrázek z opery Prodaná nevěsta: (komedianti, medvěd, Esmeralda, Jeník, Vašek, Mařenka, Kecal) a poslouchej ukázky hudby z opery. 23

24 foto č.1 Flip Hudba hudební styly foto č.2 Divadlo začíná, povíme si příběh... foto č.3 Postavy Jeníka a Mařenky foto č.4 Jeník si namlouvá Mařenku foto č.5 Obrázek k opeře foto č.6 Medvěd z opery Prodaná nevěsta 24

25 Příloha č.2 Prodaná nevěsta První jednání Na vesnici začíná pouť. Lidé se scházejí a radují se, že nastává sváteční čas. Mařenka s Jeníkem však mají jiné starosti právě dnes má přijít na námluvy ženich, kterého Mařence rodiče vybrali. Mařenka ujišťuje Jeníka, že se ho přesto nevzdá, a stejné vyznání chce také od něj. Zdá se jí totiž, že bůhvíproč váhá a snad dokonce myslí na jinou. Vyptává se Jeníka na jeho minulost, o které toho nikdo moc neví. Jeník vypráví, že ho kdysi macecha vyhnala z domova a on se musel sám protloukat světem. Nakonec si s Mařenkou slibují věrnost navzdory všemu zlému. To už se však blíží dohazovač Kecal spolu s Mařenčinými rodiči, Krušinovými. Snaží se získat jejich důvěru a přesvědčit je, že syn bohatého sedláka Míchy ze sousední vsi je pro Mařenku ten nejlepší ženich. Navíc připomíná Krušinovi jeho letitý dluh vůči Míchovi a závazek, že dá svou dceru jeho synovi. Ovšem Krušina si vzpomíná, že Mícha měl syny dva, ale Kecal ho ujišťuje že ten první se nevydařil a ani doma není. A ženichem že rozhodně nebude. Tím je Vašek, kterého Kecal Krušinovým vylíčí jako dokonalého muže a vzor všech ctností. Přemoženi Kecalovou výřečností Krušinovi konečně souhlasí. Ne tak ovšem Mařenka, která se vmísí do jejich rozhovoru. Z úmluvy rodičů s Kecalem si nic nedělá a oznamuje, že již má svého milého a toho se nevzdá. Když nepomůže chlácholení ani výhrůžky, rozhodne se Kecal věc domluvit s Jeníkem osobně. Vesnická slavnost je mezitím v plném proudu, tančí se veselá polka. Druhé jednání Zábava pokračuje u piva. Pijáci si ho nemohou vynachválit, Jeník však nade všechno řadí lásku, zatímco Kecal rozkládá o všemocných penězích, na něž se snaží Jeníka nalákat. Kecal si Jeníka odvádí stranou a pijáci se dávají do tance. Do vsi přichází Vašek. Není to ale onen vážený a vzácný ženich podle Kecalových slov, je nesmělý, dětsky naivní a navíc koktá. V nadšení i rozpacích z toho, že mu rodiče 25

26 chystají svatbu, ještě netuší, co ho čeká. Vyhlédne si ho Mařenka kterou Vašek ještě nikdy předtím neviděl a namluví mu, že s Krušinovic dcerou ho čeká peklo, zatímco kterési děvče prý po něm touží. Prostomyslný Vašek uvěří a prohlásí, že jeli ona dívka tak hezká jako Mařenka, vezme si ji. Kecal zatím přesvědčuje Jeníka, aby se vzdal Mařenky ve prospěch zisku a jisté bohaté dívky, která má almaru, dukáty, dvě krávy, selátko, husy a kachny, a vysvětluje Jeníkovi, že každý má jen tu svou za jedinou a každý jen v té vidí všechny krásy světa a rozumný že ustoupí před Mařenkou. Když Jeník odmítá všechny návrhy odstupného, Kecal mu vyhrožuje, že ho jako přespolního vyženou ze vsi. Uprostřed dohadování Jeník náhle obrátí a s odstoupením Mařenky za tři sta zlatých nakonec souhlasí. Dokonce chce s Kecalem sepsat smlouvu a trvá na tom, aby v ní bylo výslovně napsáno, že Mařenku může dostat pouze syn sedláka Míchy a že se tím zároveň smaže dluh Krušinových. Kecal odchází připravit smlouvu a Jeník se mu zpovzdálí vysmívá. Mařenky by se přece nikdy ve skutečnosti nevzdal! Smlouvu s Kecalem nicméně před mnoha svědky podepíše a ke všeobecnému pohoršení Mařenku za tři sta zlatých prodá. Třetí jednání Popletený Vašek si zoufá podle přání rodičů si bude muset vzít Mařenku a ta ho přece má usoužit k smrti! Z jeho chmur ho vysvobodí kočovní komedianti, kteří právě přijeli do vsi. Jejich principál svolává publikum, ohlašuje nevídanou produkci a část z ní hned předvede. Vašek je z komediantů celý pryč a dává se do řeči s tanečnicí Esmeraldou. Principál se ovšem dovídá, že jejich hlavní atrakce, kankán s živým medvědem, se nemůže konat komediant Franta, který se obléká do medvědí kůže, se totiž opil tak, že se neudrží na nohou. Principál se rozhodne navléknout do kůže Vaška a spolu s Esmeraldou ho přemluví. Vašek se svěřuje své matce Hátě, že se Mařenky bojí. Nepřesvědčí ho ani Kecal s Míchou Vašek Mařenku nechce. Kecal s Míchovými tuší, že Vaška kdosi navedl a jejich obchod je ohrožen. To potvrdí sám Vašek, když tváří v tvář Mařence prozradí, že je to právě ona, kdo ho před Mařenkou varoval. Vše se vysvětlí a zbývá jen přesvědčit Mařenku. Ta chce ale zůstat o samotě a všechno si rozmyslet. Nemůže uvěřit, že by ji její milý mohl zradit. Nyní se vrací za Mařenkou Jeník a chce jí vysvětlit, jak to s jejím prodejem ve skutečnosti je. Uražená Mařenka o vysvětlování nestojí a nastává hádka, do které se vmísí Kecal. Jeník mu slíbí, že Mařenku přesvědčí a Mařence pak líčí, jaké ji s Míchovým synem čeká štěstí. Všichni očekávají, jak se Mařenka rozhodla. Ta překvapivě oznamuje, že své rodiče dobrovolně poslechne. Sedlák Mícha však v Jeníkovi pozná svého prvorozeného syna a ten se hlásí o své právo. Podle smlouvy mu přeci jako Míchovu synovi patří Mařenka. Oklamaný Kecal hanbou uteče. Vtom nastane zděšení komediantům prý utekl medvěd! Z medvědí kůže se však vyklube Vašek, rozzlobená Háta ho žene lidem z očí, Mícha se smíří se synem a všichni se radují, že Jeník dostal svou Mařenku. 26

27 Příloha č.3 Bedřich Smetana se narodil v Litomyšli 2. března 1824 v poměrně zámožné rodině. Jeho otec měl rád hudbu a syna Bedřicha zasvětil do jejích tajů už ve čtyřech letech, později ho ale svěřil do péče obchodníka Jana Chmelíka, který řídil hudební produkce pro hraběte Valdštejna. Smetana se učil hrát na housle a později na klavír. Své první veřejné vystoupení absolvoval v Litomyšli v šesti letech. Později Smetana studoval na gymnáziu v různých městech, avšak ne příliš úspěšně. V Praze pak svá studia ukončil vlastně hrubým porušením kázně přestal chodit do školy. Zaujal ho kulturní a společenský život v Praze a věnoval se hudební činnosti. Po roztržce s otcem zakončil pak studia pod dohledem staršího bratrance, který byl profesorem na premonstrátském gymnáziu v Plzni. Po smíření se s otcem se Smetana vrátil do Prahy a byl pevně rozhodnut věnovat se pouze hudbě. Finanční situace otcova se zhoršila, Smetana nemohl počítat s jeho podporou a tak se vynořila před ním starost o živobytí. V roce 1844 se mu ale podařilo získat místo učitele hudby v rodině hraběte Leopolda Thuna. Navíc ho jeho budoucí tchyně seznámila s Josephem Prokschem, který ho vyučoval soukromě kompozici. Proksch byl vynikající učitel a jeho ústav byl nejuznávanější v Praze. A tak Smetana začal systematicky studovat hudbu. V roce 1847 studium u Proksche i vyučování u Thunů ukončil. Smetana se chtěl uplatnit jako virtuos, ale jeho cesta skončila nezdarem. Proto v roce 1848 podal žádost Zemskému guberniu o povolení hudebního ústavu. Obrátil se na proslulého virtuóza Liszta, který podporoval mladé umělce, ohledně půjčky finančních prostředků na jeho založení, ten mu však půjčku neposkytl. Útav však byl nakonec založen a dobře se rozvíjel. Kromě těchto příjmů měl Smetana rovněž honoráře z výuky ve šlechtických rodinách. Byl finančně zajištěn a ta se roku 1894 oženil s Kateřinou Kolářovou. Do veřejného povědomí se dostával především prostřednictvím uměleckého sdružení Concordia. Umělecky reagoval na revoluční rok 1848 a psal pochody, později také polky. V roce 1855 zemřela Smetanovi jeho hudebně nadaná dcera Bedřiška. Jako upomínku na ni napsal Klavírní trio g moll, které vysoce ocenil Liszt. Smetana se rozhodl Prahu opustit a přijal nabídku učitelského místa v Goteborgu ve Švédsku. Zde byl sice v lepší finanční situaci, ale nevládl zde ani zdaleka takový kulturní život jako v Praze. Goteborg ale splnil Smetanovou touhu stát se dirigentem. 27

28 V drsném severském klimatu však jeho žena dostala tuberkulózu a na následky této nemoci zemřela v Drážďanech na cestě domů. Později se Smetana během prázdninového pobytu v Čechách seznámil s Bettinou Ferdinandiovou, která se stala jeho druhou ženou. V roce 1860 byl ve Švédsku na poslední sezónu. Domů ho táhly nejen osobní záležitosti, ale také zprávy o blížícím se vybudování stálého českého profesionálního divadla. Nebyl také spokojen s malostí goteborgských poměrů. Definitivně se tedy vrátil domů. Po návratu do Čech se Smetana stal členem Měšťanské besedy, stal se sbormistrem pěveckého spolku Hlahol, byl zvolen předsedou hudebního sboru Umělecké besedy a v roce 1866 se stal kapelníkem opery Prozatímního divadla. Byl si vědom velkého významu opery na české scéně a napsal operu Braniboři v Čechách, jeho druhá opera Prodaná nevěsta je dnes považována za vzor národní opery. Mezi jeho další významné opery patří Libuše a Dvě vdovy. V roce 1874 Bedřicha Smetanu postihlo to nejhorší, co se může stát hudebnímu skladateli ohluchl. Proto byl nucen vzdát se svého místa v divadle. Hluchota však nezmenšila jeho hudební představivost a schopnost komponovat. Vzápětí po ohluchnutí začínal na cyklu symfonických básní Má vlast. Dále napsal dvě smyčcová kvarteta, obě řady Českých tanců, sbor Píseň na moři, sbory a Věno a Modlitba. Následovaly další opery Hubička, Tajemství a Čertova stěna. Lze jen obdivovat jeho genialitu, jak se zhostil komponování i při hluchotě. Postupně si získával čestné místo jako významný reprezentant české hudby a dostalo se mu mnoha ocenění. Nesmírné cti se dostalo Smetanovi při příležitosti otevření Národního divadla jeho operou Libuše. Bedřich Smetana zemřel 12. května

29 Kočky různoočky Časová jednotka: 2 VH, 90 minut Metody, techniky, strategie: např. brainstorming, INSERT, metody slovní (vyprávění), názorně demonstrační (předvádění, práce s obrazem a dramatizace), aktivizující metody výuky, inscenační a situační metody) PŘEDMĚT: Estetická výchova ŠKOLA: ZŠ, Ostrava Mariánské Hory, Karasova 6, přísp.org. TŘÍDA: I.A (1.,3.) UČITEL: Ing. Božena Šmolková Situace: období 3.čtvrtletí, zařazení v hodině EV, mezipředmětové vztahy Jč, Prv, Hv (pro 3. třídu), prvky dramatické výchovy Materiál: knížka pro děti J. Kolář: Z deníku kocoura Modroočka (KOLÁŘ, J, Z deníku kocoura Modroočka ISBN ), učebnice Prv, upravený text pro metodu I.N.S.E.R.T., upravený text pro 3. třídu s tématem Kočka,,audionahrávka na MC z CD z muzikálu Kocourek Modroočko, hudba M. Eben, obrázky koček, výtvarné potřeby, flip, popisovače, maňásek kočička (textilní s modrýma očima, šitá podle shlédnutého představení Bezručů kolem roku 2000). ŠVP: kompetence či průřezové téma, které naplňuji - PT Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj morální rozvoj (hodnoty, postoje, praktická etika), kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální (účinná práce ve skupině) Cíle: co vyučující sleduje, jaké jsou cíle hodiny. Kogntivní cíl, poznání příběhu pro děti z české literatury a hudební dílo pro děti, afektivní cíl, žák plánuje, předvídá, vyjadřuje svůj postoj k nabízenému tématu, psychomotorické cíle, žák se účastní děje příběhu, cíle sociální, žáci aktivně spolupracují v průběhu projektového dne, podílí se na vytvoření společné prezentace, společně se pokusí předpovědět konec příběhu, sestaví vlastní verzi na základě získaných znalostí (kompetence k učení). Evokace Popis fáze evokace a časový rozvrh, výstupy žáků (pokud možno doložit v příloze). Máte rádi kočky? Dnes si budeme povídat o kočkách různoočkách a něco se dozvíme o jejich životě. Včera jsme si už některé kočky namalovali, takže teď budeme pátrat v paměti. Kočky různoočky co nás napadá při vyslovení slova kočka? Brainstorming zapíši všechny odpovědi, dohodneme se, že zkusíme vymyslet jakou mohou mít srst, oči, kolik tlapek a další indicie, které vyplynou z odpovědí.10min. Uvědomění si významu: Popis fáze uvědomění si významu a časový rozvrh, výstupy žáků (pokud možno doložit v příloze) Pak ukážu dětem magnetofonovou kazetu, na kterou již nejsou moc zvyklé a tišším hlasem je vybídnu. 29

30 Teď se tiše posadíme, dáme tlapky na lavičku, zatáhneme drápky jako kočička, malinko přimhouříme oči, abychom dobře slyšeli pohádku. Pustím Modroočka. Začíná hudebním motivem a krásným pozdravem Ahoj kočky! Délku ukázky zvolím podle pozornosti žáků, důležité je, aby měli možnost slyšet jaká jména a charakteristiky koček se v příběhu objeví. cca 5min. Pak dětem rozdám 5 tajemných krabiček (do skupinky po 3-4 dětech 1 krabička) a v krabičkách děti naleznou kočky a cedulky se jmény. Jejich úkolem je přiřadit (podle ukázky nebo detailů na kočkách) jména kočkám. foto č.1 Kočky se jmény foto č.2 Tady budeme jména opravovat Mezitím připravím na flipu obrázek střechy s komínem, střešním okénkem a měsícem a dám žákům čas na zpracování úkolu. Která skupinka je první hotová, bude mít právo vybrat místo pro svou kočku. 20min. foto č.3 Kočka na střeše foto č.4 Modroočko podle Nikolase Reflexe: Popis fáze reflexe a časový rozvrh, výstupy žáků (pokud možno doložit v příloze) Po kontrole správnosti přiřazení jmen kočičkám a případné opravě vybere vítězná skupinka svou kočku a jde ji posadit na střechu, pak postupně umístí své kočky ostatní skupinky, až jsou všechny kočky na střeše. Pak si poslechneme písničku kočičí jazz a společně se zbylými kočkami z krabičky zatančíme u flipu. 10min. Žáci po taneční etudě dostanou pracovní list, to už s námi pracují i žáci 3. ročníku a 1. třída značí do pracovního listu, zda ví nebo neví, to, co je v PL uvedeno. K označení fajfkou nebo křížkem pak mohou dokreslit kočičí hlavu s char. rysem, např. zelené oči, modré oči, natržené ouško. 3. třída doplní svůj pracovní list s tématem kočky (doplnění y,ý, i,í) a nakreslí svou pohádkovou kočku. Po zpracování PL se sejdeme u flipu a povíme si o jakých kočkách jsme si dnes povídali a hráli, přečteme si znovu jejich jména, žáci 3. třídy jména ověří ještě v knížce Z deníku kocoura Modroočka a vrátíme se společně i k flipu, kde máme 30

31 brainstorming, zakroužkujem správné odpovědi a můžeme doplnit i něco navíc. Pro 3. třídu ještě žáci 1. třídy vysvětlí, kdo je to dvojnožec (znají z ukázky a měli jako otázku v PL) a společně si všichni znovu zatančíme a teď už i zazpíváme Kočičí jazz. Zatleskáne si a dáme kočky spát do krabiček. Když jsou kočky uklizeny zbývá důležitá otázka. Řekli jsme si o všech kočkách? Myslíte, že Modroočko zůstal sám? Po úvahách dětí opatrně otevřu tabuli, kde je připraven obrázek kočky v košíku s koťátky a my koťátka spočítáme a budeme hádat jméno maminky. Sestavíme společně jméno KIiki nakreslíme symbolické srdíčko Kiki + Modroočko = 4 koťátka (nakreslené kočičí hlavičky v zavinovačce) min foto č. 5 Kočičí jazz, tanec s kočkami foto č. 6 Kiki s koťaty Na úplný závěr si mohou žáci prolistovat knížku J. Koláře a v některé z dalších hodin si budeme číst jednotlivé příběhy. 5 10min. Učitelská reflexe: Jak hodnotím hodinu po formální stránce, kterých chyb se příště vyvarovat, co udělat lépe, co se mi potvrdilo. Hodina proběhla hladce, trochu nás rušil pozdní příchod některých žáků, ale nemusela jsem znovu vysvětlovat o co jde, zapojili se bez problémů. Žáci byli zvědaví, hádali co bude následovat, sami šmejdili po třídě a ukazovali obrázky koček, které jsme měli na zdi a kontrolovali barvu očí, srsti, byli velmi aktivní. Velice dobře se ujal nápad s krabičkami, překvapení (kočičky) se žákům moc líbilo, povídali si s kočičkami než jim začali přiřazovat jména. Mile jsem byla překvapena i reakcí na úžasnou hudbu M. Ebena, žáci se roztancovali aniž bych je k tomu vybízela. Potěšením bylo, že chtěli písničku opakovat. (V další části vyučování už se ji budeme na přání dětí učit). S radostí vyplňovali i PL a někteří žáci úplně samostatně, což bylo nejvíc potěšující. Myslím, že se hodina (blok) vydařila, zapojili se úžasně i žáci 3. třídy, kteří jsou s námi v oddělení a text o kočce doplňovali více zodpovědněji, než běžné školní cvičení. Zopakovali jsme pravopis tvrdých, měkkých souhlásek (bylo mnohem méně chyb než obvykle), stavbu těla kočky a čím se živí, 1. třída rozvíjela dovednost čtení s porozuměním, a prohlubovali sociální cítění. Získali nové znalosti o životě kočky, zejména o zatažitelnosti drápků a uvědomili si, že existují různé druhy koček, což částečně evokovali již při brainstormingu, kdy jmenovali v souvislosti s pojmem kočka i tygra, lva, levharta, ale třeba i krokodýla a ježka. Líbilo se mi, že si uvědomovali i důležitost rodiny, a to hlavně při zjištění, že i Modroočko je tatínkem a má s Kiki koťátka. 31

32 Žákovská reflexe: Jak žáci hodnotí hodinu pochopili téma i jednotlivé učební postupy? Jak dokázali vyhodnotit práci pro sebe? Žáci působili velmi spokojeně, zapojovali se úplně všichni, i žáci se kterými je nutno individuálně pracovat a bylo vidět, že jsou plni očekávání, co to vlastně dneska bude. Po jednotlivých částech bylo slyšet, že to bylo pěkné a jestli ještě bude něco o kočkách, že mají rádi kočičky. Bohužel se někdo i ozval, že ví o dětech, které zabíjí kočky a trápí je, tak jsme si připomněli, jak se chováme k sobě navzájem a ke svému okolí (rostlinám i zvířatům). Po ukončení bloku si ještě žáci pobrukovali novou melodii a o přestávce ukazovali spolužákům kočky na střeše a říkali jim, jak se jmenují. Příloha č. 1 PL Kočky Příloha č. 2 PL Modroočko Příloha č.3 Šablony koček (foto i papírová příloha) Příloha č.1 Doplň místo pomlček y, ý, i, í. Kočk_ Kočka je domác_ zvíře. Lidé j_ chovají pro zábavu nebo na lov myš_. Kd_ž kočka č_há na svou koř_st, přikrč_ se a zamhouř_ oč_. Potom na myš skočí a chňapne ji do tlapek s drápk_. Kočka se ráda vyhř_vá na slun_čku nebo si hraje s klubíčk_. Ch_tá je a kutálí si s n_mi. Některé kočk_ se toulaj_, ale jiné mají rády svůj pelíšek u lid_. Vymysli a nakresli pohádkovou kočku: 32

33 Příloha č.2 Pracovní list Modroočko Jméno: Datum: Jsem kocourek Modroočko. Mám kamarádku Zelenoočku. Je tu i Bělovous Zrzunda. Znám i Natrhouška. Na střeše zpívá i Mici Angora. Člověk je dvojnožec. Příloha č.3 33

34 Když jsem já sloužil Časová jednotka: např. 45 minut Metody, techniky, strategie: brainstorming PŘEDMĚT:Hudební výchova ŠKOLA: Základní škola praktická,na Vizině 28,Slezská Ostrava TŘÍDA: 1.,2.,3. UČITEL: Mgr.Pavla Čapková Situace: fáze školního roku, zařazení v celku učiva, mezipředmětové vztahy Název hodiny : Když jsem já sloužil, hodina proběhla v dubnu 2010, mezipředmětové vztahy : Prvouka (domácí zvířata a jejich mláďata), Čj řečová výchova ( zřetelná výslovnost textu) Materiál: např.použité webové stránky, učebnice, text, pomůcky Obrázky domácích zvířat a jejich mláďat, masky domácích zvířat ŠVP: kompetence či průřezové téma, které naplňuji kompetence komunikativní(rozvoj slovní zásoby,naslouchání druhým) Cíle: co vyučující sleduje, jaké jsou cíle hodiny Senámení s písní Když jsem já sloužil Zvládnutí pohybové hry na danou píseň Názvy domácích zvířaty a zvuky,které vydávají Zdroje informací: píseň jsem čerpala ze zpěvníku " Naše písnička", poslechovou část z magnetofonové nahrávky sboru " Permoník" z Karviné. Tuto kazetu jsem si koupila jako přílohu na školení metody " Dobrého startu". Evokace Popis fáze evokace a časový rozvrh, výstupy žáků (pokud možno doložit v příloze). Ledolamka : Hlasy zvířat : žáci stojí v kruhu, učitel uprostřed, na koho ukaže a řekne název zvířete,ten se ozve jeho hlasem ( pes haf, kočka mňau, ovce be, slepice kokodák apod.) Brainstorming ( skupinový) Hra s obrázky : na koberci leží obrázky zvířat, děti třídí zvířata do dvou skupin podle místa,kde zvířata žijí ( v lese,doma vedle lidí),poté sestaví na magnetické tabuli řadu jen domácích zvířat Čas : 15 minut Uvědomění si významu: Popis fáze uvědomění si významu a časový rozvrh, výstupy žáků (pokud možno doložit v příloze). 34

35 Seznámení s textem,melodií a rytmem písně 1.poslech písně Když jsem já sloužil v podání dětského pěveckého sboru 2.Vysvětlení pojmu sloužil( práce za odměnu, odměna jsou zvířata) 3.Žáci si vyberou masku domácího zvířete,které chtějí představovat, řeknou název zvířete a doplní zvukem,který dané zvíře vydává( kuře pípá pí,pí, kráva bučí bú,bú), 4.Žáci si vyberou z kartiček to slovní spojení,které ke zvířeti v písni patří(kuře krákoře,kačka blátotlačka, husa chodí bosa,vepř jako pepř..) 5.Na magnetické tabuli sestaví řadu zvířat,která vystupují v písní a přiřazují k nim čísla ( kuře 1, kačka 2, husa 3, vepř- 4 atd.),jeden žák ukazuje pořadí a ostatní zpívají píseň za doprovodu klavíru Čas :20 minut Reflexe: Popis fáze reflexe a časový rozvrh, výstupy žáků (pokud možno doložit v příloze) Pohybová hra : Žáci se postaví s maskami,které visí na krku(né na tvářích, takže žáci mohou zpívat), do kruhu a s doprovodem klavíru zpívají píseň,podle pořadí zvířat v písni ( kdo má kuře zpívá uprostřed kruhu jako první ( Když jsem já sloužil to první léto,vysloužil jsem si kuřátko za to)atd. Čas : 10 minut Učitelská reflexe: Cíle hodiny byly splněny, hodina se vydařila, děti ještě plně nezvládly text,vzhledem k tomu,že mám ve třídě klavír,vracím se k písni během jiných předmětu Žákovská reflexe: Jak žáci hodnotí hodinu pochopili téma i jednotlivé učební postupy? Jak dokázali vyhodnotit práci pro sebe? Dětem se hodina líbila,byly hravé a aktivní.nejvíce je bavila ledolamka a pohybová hra s maskami v kruhu.. 35

36 V království včeliček Celodenní projekt Metody, techniky, strategie: klíčová slova a předvídání, čtení s otázkami, beseda se včelařem, pětilístek, skupinové aktivity PŘEDMĚT: Člověk a jeho svět ŠKOLA: Základní škola, Karviná Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace TŘÍDA: I. - III. třída UČITEL: Mgr. Jana Gawronová Situace: Projekt je upraven pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (s LMP), žáci jsou při činnostech rozděleni ve věkově smíšených skupinách, první část projektu se koná v audiovizuální učebně, druhá část v přírodě (např. v parku). Termín: květen Téma: jaro opylování květů Mezipředmětové vztahy výtvarná výchova, člověk a svět práce Materiál: časopis Sluníčko článek Včela medonosná, CD včelka Mája, včelí produkty, materiál pro výtvarné a praktické činnosti žáků, animovaný film Včelka Mája odborník (včelař) - povede besedu o včelách ŠVP: kompetence k učení žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě Cíle: 36

37 V oblasti vědomostí: vést žáky k uvědomování si podmínek života a možnosti jeho ohrožování V oblasti postojů: podnítit aktivitu, vstřícnost a ohleduplnost žáků ve vztahu k prostředí Zdroje informací: časopis Sluníčko obrázky z projektu Základní škola, Karviná Nové Město, Komenského 614 Evokace Klíčová slova a předvídání: Slova jsou na začátku projektu připravena na magnetické tabuli formou rébusů - včela, med, žihadlo, úl. Tyto rébusy jsou kombinací písmen a obrázků. Děti se pokoušejí rozluštit rébusy, po rozluštění se učitel zeptá, zda dokážou uhádnout, o čem si dnes budou povídat. (15 minut) Rébusy: příloha č. 1 Po ukončení rozhovoru učitel pustí z CD píseň Včelka Mája, děti se mohou při hudbě prolétnout jako včelky v učebně po vyznačené trase (květiny na podlaze). (10 minut) Uvědomění si významu: Čtení s otázkami žáci čtou text článku o včele medonosné, který je rozdělen na 4 části. V každé části je nedokončená věta. Po přečtení části textu učitel pokládá žákům dotazy. Když žáci pochopí, co v nedokončené větě schází (na základě položených otázek), přikládají k textu připravené obrázky a na kartičku si napíší slovo, které k obrázku patří. (45 minut) Text a otázky: příloha č. 2 Beseda se včelařem život včelstev, ochrana včel, opylování, ukázka včelího úlu, včelích produktů, atd. (v průběhu besedy doplňující otázky, ukázky na interaktivní tabuli, ochutnávka medu). (45 minut) Foto: příloha č. 3 Reflexe: Pětilístek: žáci pracují ve dvojicích (10 min.) včela Jaká je? 2 slova Co dělá? 3 slova Vymysli 1 větu o včelce. 4 slova Co si představíš, když slyšíš slovo včela? 1 slovo Dětem pomáhá se zápisem do pětilístku učitel. Pro žáka s LMP je zajímavější, když vpisuje do obrázku pětilístku, nežli jen na řádky. V pětilístku má zapsány instrukce, kolik slov má použít. 37

38 (20 minut) Skupinové aktivity: Děti se rozdělí do skupin a plní úkoly na jednostlivých stanovištích: 1. stanoviště: včelí stavby hledání včelky ve víčkách z PET lahví 2. stanoviště: pilné včelky běh s kyblíky, přenášení předmětů 3. stanoviště: v úle překonávání překážek, výroba včelek z papírových roliček 4. stanoviště: vítejte ve včelím království - kimova hra se včelami, puzzle včely na slunečnici Aktivity se konají na školní zahradě nebo v parku. (90 minut) Učitelská reflexe: Při přípravě projektu je důležité promyslet také variantu pro případ deštivého počasí a tomu pak přizpůsobit činnosti ve skupinách. Před plněním úkolů v přírodě by neměl učitel zapomenout na poučení žáků o bezpečném chování a ochraně zdraví. Projekt byl naplánován tak, aby se střídaly teoretické části s pohybovými aktivitami. Největším problémem bylo čtení s porozuměním, proto při práci s textem byla nutná dopomoc učitele nebo asistenta pedagoga. Text je vhodné doplnit názorem - obrazovým materiálem, fotografiemi, encyklopedií, obrázky z internetu apod. Žákovská reflexe: Celodenní projekty jsou žáky velmi oblíbené. Nejradě plní úkoly v přírodě. Při práci s textem jsme postupovali společně. Dětem jsem nejdříve vysvětlila obtížná slova (např. štěrbina, trubec, larvy, vosk), pak žáci četli po částech a odpovídali na mé otázky. Pokoušeli se také klást otázky spolužákům nebo učitelce. Kladení otázek bylo zároveň přípravou na další program besedu o včelách. Včely, které si děti vyrobily z papírových roliček, jsme prezentovali na výstavě ve vestibulu školy. 38

39 Příloha č. 1 Čí je to domeček? 39

40 Příloha č část za slovem TRUBCŮ 2. část za slovem POTRAVU 40

41 3. část za slovem KEŘŮ 4. část na konci článku 5. Příloha č. 3 William Shakespeare a jeho dílo Romeo a Julie 41

42 Časová jednotka: 135 minut (3 vyučovací hodiny) Metody, techniky, strategie: brainstorming PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLA: ZŠ T. G. Masaryka, Bohumín-Pudlov TŘÍDA: II. stupeň ZŠ UČITEL: Mgr. Marie Řeháčková Situace: PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ PRO CELÝ DRUHÝ STUPEŇ ZŠ, časové zařazení: březen (měsíc knihy), mezipředmětové vztahy: zeměpis(hledání na mapě zemi, ve které se spisovatel narodil, a ve které se odehrává děj románu), matematika (časová osa, zařazení do století), výtvarná výchova (výstup - kniha ilustrovaná žáky). Materiál: pracovní listy pro žáky, znalost spisovatele a jeho díla. použité webové stránky ŠVP: Cíle: KOMPETENCE: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: OSV (rozvoj schopnosti poznávání, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika), EGS (Objevujeme Evropu a svět), MV (lidské vztahy). znalostní popsat život Williama Shakespeara a jeho dílo (se zaměřením na Romeo a Julie) rozumět pojmu komedie a tragedie vyhledávání podstatných informací v textu Evokace Pokyny: 1. Ve dvojicích si se sousedem zkuste odpovědět na tyto otázky: A) Kdo to byl William Shakespeare? B) Ze které země pocházel? C) Ve kterém století žil? 2. Nyní mi hlaste, na čem jste se dohodli a já vše zapíši na tabuli. (15 minut) 42

43 Uvědomění si významu: Pokyny: 1. Nyní vám prozradím, komu patří jméno William Shakespeare (přečtu text o autorovi). 2. Na mapě si ukážeme stát a město, ve kterém autor žije. Podle data narození si na časové ose ukážeme, ve kterém století žil a odpovíme si na otázku, ve kterém století žijeme. 3. Teď vám rozdám pracovní listy a texty, se kterými budeme dále pracovat. (45 mnut) Reflexe: Pokyny: 1. Nyní bude následovat skupinová práce, kdy se pokusite přiřadit správnou definici k pojmům komedie a tragédie. 2. Pokuste se na základě získaných informací přiřadit obsahy literárních děl k literárním druhům. 3. Nyní se vrátíme k úplnému začatku (k brainstormingu) a podíváme se, kdo se se svými odpovědďmi nejblíže přiblížil pravdě. 4. Vytvoříme si stručný zápis do sešitu (45 minut) Výstup: Žáci k zadaným textům nakreslí obrázky a poté se z nich vytvoří kniha (+ vyplněné pracovní listy). (30 minut) 43

44 Příloha č.1 Romeo a Julie Rodiny Monteků a Kapuletů z italského města Verony jsou dlouhodobě znepřátelené. Často mezi nimi dochází ke slovnímu napadání i ke rvačkám. Kapuletovi pořádají ples, neboť jejich dcera Julie si má brát hraběte Parise. O plese se dozvídá i Romeo, který je nešťastně zamilován do Rozaliny. Ta je také pozvána na ples ke Kapuletům. Romeo vnikne v masce na ples a doufá, že se setká s Rozalinou. Hledá ji, potkává však krásnou dívku, do níž se na první pohled zamiluje. Zjistí, že i dívka mu věnuje sympatie. Vyptává se, kdo je neznámá, a zjišťuje, že je to Julie, dcera Kapuletových. I Julie vyzvídá a dovídá se, že Romeo je Montek. Na plese pozná Romea Tybalt, další člen rodiny Kapuletů, a jde si stěžovat pánovi domu, že na ples vnikl Montek. Starý Kapulet však nechce vyvolat rozruch, neboť ví, že Tybalt je velký rváč. Romeo a Julie se scházejí na zahradě Kapuletových. Julie stojí na balkoně a Romeo pod ním. Navzájem si vyznají lásku a rozhodnou se, že se dají tajně oddat. Romeův zpovědník bratr Vavřinec se domnívá, že se po jejich sňatku oba rody usmíří, a tak jejich prosbě vyhoví. Ve veronských ulicích opět dojde k souboji mezi Kapulety a Monteky, který vyprovokuje Tybalt. Bije se s Romeovým příbuzným Merkuciem. Merkucio je raněn a umírá. Romeo, který se snažil souboji zabránit, zabije Tybalta. Proto je odsouzen k smrti, ale nakonec je trest změněn na vypovězení z Verony. Před vypovězením se tajně setká s Julií. Julii sdělí její matka, že si má vzít za muže hraběte Parise. Julie odmítá, ale otec ji chce donutit k poslušnosti. Julie se obrací o radu k bratru Vavřincovi. Dostane od něj lahvičku s trestí, po které bude 48 hodin vypadat jako mrtvá. Bratr Vavřinec posílá vzkaz Romeovi, aby si pro Julii přišel a unesl ji. Julie vypije nápoj a místo svatby se koná pohřeb, Julie je uložena do hrobky. Romeo nedostane vzkaz od bratra Vavřince, ale dozvídá se o její smrti. Opatří si jed a vydává se zpět do Verony. U hrobky se setkává s hrabětem Parisem, kterého v souboji zabije. V hrobce se rozloučí s Julií a spolkne jed. Julie se probere, vidí mrtvého Romea a zabije se jeho dýkou. Monteky a Kapulety dojímá nešťastná láska Romea a Julie a konečně se nad jejich hrobem smiřují

45 Přílohač.2 Datum: Jméno: ÚKOLY: 1. Opiš 2x správně jméno autora. 2. Vypiš všechny postavy, které v textu vystupují, nikoho nepiš dvakrát. 3. Podtrhni barevně dvě nejdůležitější postavy. 4. Které dvě rodiny jsou znepřátelené? 5. V textu najdi a barevně označ tyto věty: Romeo a Julie se scházejí na zahradě Kapuletových. Julie vypije nápoj a místo svatby se koná pohřeb, Julie je uložena do hrobky. Monteky a Kapulety dojímá nešťastná láska Romea a Julie a konečně se nad jejich hrobem smiřují. 6. Kolik má ukázka odstavců? 7. Zkus přemýšlet nad citáty Williama Shakespeara a pokus se je vysvětlit. Směje se jizvám, kdo nikdy rány nepocítil. Vnější krása je o to cennější, oč více skrývá vnitřní krásy. Rány, které si člověk způsobí sám, se léčí těžko

46 Co se z čeho vyrábí Časová jednotka: 45 minut (1 vyučovací hodina v týdnu) Metody, techniky, strategie: předvídání, párové učení, formuluj, sdílej, naslouchej, tvoř,od otázky k otázce, praktická část - vyhledávání, třídění, přiřazování, kreslení. PŘEDMĚT: Člověk a jeho svět ŠKOLA: Základní škola praktická, Karviná-Nové Město, Komenského 614 TŘÍDA: II. A UČITEL: Mgr. Růžena Blechová Situace: 4. čtvrtletí - květen, Člověk a jeho svět - žák si ve vzdělávacím procesu osvojuje základní pojmy, žák se během vzdělávání prakticky seznamuje s různými profesemi. Mezipředmětové vztahy: VV, ČJaJK Materiál: Prvouka 2 - pracovní sešit s.46 (K. Tuoý, L. Kubová), M. Šrámek: Z čeho se vyrábí - plastová pomůcka pro prvouku, Vocabulary pictures soubor plastových obrázků, E. Beaumont, M. R. Pimont: Obrázky do školky (obrázková encyklopedie), M. Lukešová, B. Říha: Velká obrázková knížka pro malé děti. ŠVP: žák se s pomocí učitele snaží najít a opravit chyby v písemném projevu, učí se pracovat s chybou, žák se seznamuje s výsledky práce spolužáků a učí se je nekritizovat, ale pochválit, žák se učí pochopit obsah sdělení, žák za pomocí textu se učí vyhledávat odpověď na otázku Kompetence k učení: formou her a tvořivých činností se žák učí využívat základní termíny, znaky a symboly Kompetence komunikativní: žák nacvičuje odpovědi celou větou Kompetence k řešení problémů: žák se snaží pokračovat v práci a dokončit ji Kompetence pracovní: žák je veden k pozitivnímu vztahu k manuálním činnostem Cíle: rozpoznat různé druhy materiálů, umět je správně pojmenovat, rozlišit jejich vlastnosti Evokace Pokyny: Na zemi u tabule mám připraveny obrázky (příloha č. 1) Prosím, přijďte k tabuli, vyberte si každý jeden obrázek a ten si zatím položte na svou lavici. Později se k němu vrátíme. A nyní si společně přečteme čtyři krátké články. Možná v nich narazíte na nějaké těžší slovo. Toho se nemusíte bát, já vám s ním pomůžu. Hlavně pozorně sledujte článek a dobře poslouchejte. Učitelka rozdá žákům natištěné texty vybrané z knihy M. Lukešové a B. Říhy Velká obrázková knížka pro malé děti (příloha č. 2). Žáci pod vedením učitelky text přečtou

47 Text: DŘEVO (s. 27) Dědeček vyřezává ze dřeva loutky. To je loupežník, hádá Markéta. To je princezna, uhodla Kateřina. A to jsi ty, směje se Vladimír Jáchymovi. Ukazuje přitom na kluka s dlouhým nosem. To nejsem já, zlobí se Jáchym. Nejsem dřevěný. GUMA (s. 31) Jáchym dostal barevnou gumu. Rád s ní gumuje. Na výkrese vygumuje slunce. Pak se mu zdá, že je tam tma. Tak slunce znovu nakreslí. A gumu dá do kapsy. PAPÍR (s. 89) Vezmeme si papír a tužku. Nakreslíme na papír kytičku. Pastelkou ji vybarvíme. Na čistém papíře nebylo nic. Teď na něm kvete barevná kytka. SKLO (s. 132) Sklenice je ze skla. Láhev je ze skla. A z čeho je sklo? Ani tomu neuvěříte: z čistého písku. Přidá se do něho soda, roztaví se - a už je tu sklovina na tabulky do oken min Uvědomění si významu: Pokyny: A nyní vám budu klást otázky. Pokud znáte odpověď nebo si myslíte, že ji znáte, přihlaste se a zkuste odpovědět celou větou. Vůbec nevadí, když se v něčem spletete. Společně zkusíme najít správnou odpověď. Otázky: 1. O čem jsme si četli? 2. Co jiného se ještě vyrábí ze dřeva? 3. Odkud bereme dřevo? 4. Co jiného se ještě vyrábí z gumy? 5. Co jiného se ještě vyrábí z papíru? 6. Z čeho se vyrábí papír? 7. Co jiného se ještě vyrábí ze skla? 8. Z čeho se vyrábí sklo? 9. Znáte ještě nějaké jiné materiály, ze kterých se vyrábí předměty kolem nás? Učitelka má připraveno několik skutečných předmětů z různých materiálů, které si během kladení otázek a odpovědí mohou děti osahat a přesvědčit se o jejich vlastnostech a odlišnostech sešit, sklenička, příbor, kožený pásek, gumičky do vlasů apod.). 10 min Pokyny: Teď si pořádně prohlédněte obrázek, který jste si na začátku hodiny vybrali a zkuste si určit, z jakého materiálu je předmět na obrázku vyrobený. Na zemi mám připraveny krabičky, které jsou označené názvem a vy uložte svůj obrázek do správné krabičky. Pak zkusíte mezi zbylými obrázky najít jiný s předmětem, který je vyroben ze stejného materiálu. Děti utvoří kruh kolem označených krabiček. Ke krabičkám chodí po jednom, prvního vybere učitelka, ten po splnění svého úkolu vybere následujícího žáka. Poté jsou děti náhodně podle obrázků z pexesa rozděleny do dvojic. Každá dvojice si vylosuje krabičku a zkontroluje, zda jsou v ní správně přiřazené obrázky

48 10 min Reflexe: Pokyny: A nyní dostanete pracovní listy z prvouky (příloha č. 3). Jsou na nich nakresleny obrázky, v dolní části pracovního listu jsou napsaná různá slova. Potichu si je přečtete, pak pastelkou spojíte čarou obrázek se správným slovem. Musíte poznat, z čeho je předmět vyroben min Pokyny: Na závěr dnešní hodiny si zahrajeme dvě hry. 1. Stavebnice Z čeho se vyrábí (příloha č. 4). V jedné části třídy je na lavici uloženo pět pruhů s okýnky. Každý pruh je obrázkem názorně označen tak, aby představoval druh materiálu. Na podlaze jsou rozhozeny pomíchané zky. Děti jsou náhodně pomocí obrázkových kartiček rozděleny do pěti skupin. Každé skupině patří jeden pruh s okýnky. Po zapískání všechny děti najednou třídí obrázky podle materiálu. Musí však vybírat jen ten svůj. Vyhrává družstvo, které má první naplněná všechna okna min Učitelská reflexe: Je nutné klást důraz na názornost. Pouhá teorie žákům nestačí. Je vhodné odvolávat se na předměty běžného života, se kterými se denně děti setkávají, např. vybavení pouzdra a aktovky, třídy, předměty v domácnosti, vše co kolem sebe vidíme cestou do školy a ze školy, na nákupech apod. apod. Žákovská reflexe: Děti jsou velmi hravé a aktivní. Do všech činností se vrhají naplno. Často je třeba je usměrňovat a velmi jednoduchou a jasnou formou vysvětlovat pravidla her a úkolů tak, aby nedocházelo k nejasnostem a nedorozuměním

49 Příloha 1 Příloha2-49 -

50 Příloha

51 Příloha

52 Časová jednotka: celodenní projekt ČLOVĚK POD MIKROSKOPEM PŘEDMĚT:Prvouka, výtvarná výchova, český jazyk ŠKOLA:CZŠ a MŠ P. Pittra TŘÍDA:2 UČITEL:Oborná Libuše Situace: zařazeno do celku učiva prvouky ZDRAVÍ a NAŠE TĚLO Materiál: Výtvarné potřeby tvrdé papíry, barevné papíry, pastelky, fixy, pravítka, kružítko Model lidského těla + obrázky lidského těla a jeho stavby zapůjčeny z kabinetu II. Stupně Oblek lékaře + stetoskop, ochranná rouška a jiný zdravotnický materiál k improvizaci hry na lékaře a pacienty ŠVP: 1. Cvičení smyslového vnímání, vztahy k lidem a ke zdraví 2. Sebepoznání, informace o sobě 3. Cvičení sebekontroly 4. Kreativita 5. Rozvoj dovedností a kooperace 6. Vzájemné obohacování 7. Přijímání zodpovědnosti za své postoje 8. Péče o své zdraví Cíle: Cílem hodiny je obohatit žáky o znalosti týkající se vlastního těla, ochrany a péče o zdraví své a jiných. Evokace asi 30. min. Děti se rozdělily do skupinek, podle toho, kterou paní doktorku navštěvují a povídaly si o zkušenostech z návštěv lékařky. Některé zajímavé postřehy si napsaly na papírek a seznámily nás s nimi. Poté jsme si s dětmi povídali o dětských nemocech, úrazech, které mohou nastat při pobytu venku a situacích spojených se zdravím. Na tabuli jsme si udělali minivýzkum, kolik dětí by bylo schopno pomoct kamarádovi při různých úrazech. Říznutí odřenina zlomenina - zástava dechu - spálenina Uvědomění si významu: 3 vyučovací hodiny V této fázi se děti rozdělily do 5 skupin a každá skupina spolu s paní učitelkou nebo paní asistentkou pracovala na samostatném úkolu. Po ukončení a provedení úkolu se skupinky u stolečků vystřídaly a vyzkoušely si nový úkol

53 Činnosti a úkoly jednotlivých skupin: 1. Prozkoumej nějakou část lidského těla (vlas, nehet, část kůže) pod dětským mikroskopem a povídej si s ostatními o tom, co jsi viděl. Práce s mikroskopem byla pro děti velmi zajímavá a přínosná ve smyslu poznání vlastního těla a také práce v kolektivu, kde musí jedinec projevit ohleduplnost a schopnost spolupracovat s druhými. 2. Prohlédni si s ostatními knihu Lidské tělo a vyber obrázek, který tě zaujal a ten se pokus nakreslit. Zeptej se paní učitelky na to, co tě o lidském těle zajímá a co ještě nevíš a rád bys to změnil. Kniha o lidském těle děti zaujala natolik, že si ji nadále studujeme i v ostatních předmětech, jako je např. prvouka. Děti namalovaly obrázky dle vlastních schopností a možností, které jsou přílohou tohoto projektu. 3. Zahraj si s kamarády na pana doktora a pacienta, vymysli situaci, kterou zahrajete jako scénku pro ostatní děti. Snad nejvíce se dětem líbila improvizace hry na DOKTORA, všichni se chtěli vystřídat a v bílém plášti a bílých kalhotách si vyzkoušet funkci stetoskopu a vypsat si recept pro pacienta. Fotografie pořízeny v průběhu jsou přílohou tohoto projektu. 4. Popovídej si s paní učitelkou o poskytování první pomoci a sám si vyzkoušej první pomoc a základní ošetření někomu z dětí poskytnout. Vzpomeň si na situaci, kdy jsi musel někomu zraněnému pomoci, věděl sis rady? Děti si s paní učitelkou navodily atmosféru lékařského prostředí prostřednictvím příběhu o zraněném chlapci při pádu na kole, kterému pomohli kamarádi a poté zavolali pomoc dospělé osoby. Děti velice spontánně povídaly o příbězích, které zažily a zažívají jak doma, tak venku s kamarády a našly spoustu situací, při kterých musely poskytnout sami sobě nebo jinému rychlé ošetření. Jednalo se především o drobná poranění jako je říznutí, oděrky, pád z kola, drobné popáleniny. Dozvěděly se základní informace o poskytnutí první pomoci v nejrůznějších situacích. 5. Vybarvi omalovánku s tím, co tvému tělu prospívá a co mu škodí Děti měly na výběr několik omalovánek s tématem zdravého a nezdravého stravování, vybrali si omalovánku a smajlíkem zamračeným či naopak usměvavým označili, zda si vybrali téma zdravého či nezdravého stravování

54 Reflexe: asi 30. min. Vrátili jsme se k úvodnímu brainstormingu a znovu zkonzultovali, o jaké poznatky se děti obohatily a jaké nové informace mohou využít při poskytování první pomoci při úrazech. Znovu jsme také provedli minivýzkum o poskytování první pomoci a výsledek byl výrazně uspokojivější než v úvodní fázi evokace. Učitelská reflexe: Projekt byl vhodně tematicky zvolen k učivu prvouky. V době přesunu jednotlivých skupinek docházelo k menším nesrovnalostem a rušení práce jiných skupin, což se řešilo na místě. Žákovská reflexe: Projekt se dětem velmi líbil, zábavnou formou se dozvěděly spoustu nových informací a upřesnily si nejasnosti v dosavadních poznatcích

55 Vyučuvací hodina čtení - 45 min, O dvanácti měsíčkách Použité metody:čtení textu po částech,předvídání čtení s předvídáním, brainstorming,práce ve skupinách,práce s textem,práce ve dvojicích,diskuse,dramatizace,výtvarné vyjádření,dokončení příběhu dle fantazie,volné psaní,text s vynechávkami PŘEDMĚT: český jazyk-čtení ŠKOLA: ZŠ Gebauerova,Ostrava TŘÍDA: druhá UČITEL: Mgr.Hana Pražáková Situace:Květen-dle zařazení učiva probíráme ve čtení B.Němcovou Mezipředmětové vztahy: Přírodověda čas M-jednotky času Vv-kalendář nebo nakresli obrázek k pohádce Sloh-Pohádkové hádanky, Napiš vlastní pohádku Čtení-další pohádkáři Možnost dramatizace Materiál: text volně přepracovaný podle B.Němcové-České pohádky /viz příloha/ text písně Měsíce,kytara,Orffy pomůcky:papíry A4, tužky,pastelky ŠVP: kompetence :řešení problémů,pracovní,komunikativní, průřezová témata:občanské a sociální vztahy,smysluplné řešení volného času,mezilidské vztahy,rodinná výchova,komunikace,vých k empatii,ekolog.výchova Cíle: 1. Žáci znají a umí jednoduše převyprávět pohádku B.Němcové O dvanácti měsíčkách. 2. Žáci dovedou dokončit děj příběhu podle své fantazie,vysvětlit,proč takto postupovali,vcítit se do postav příběhu 3. Žák umí spolupracovat,práce ve dvojicích a skupinách mu nečiní problém. 4. Žáci dokáží doplnit vynechaná jednoduchá místa v textu podle významu a smyslu a také pohádku dramatizovat. 5. Žák dokáže vyjádřit své poučení z toho,jak pohádka dopadla. Evokace NAPIŠ SPRÁVNĚ Asi 5 min Popletené názvy pohádek-. do dvojic kartičku O hloupé Karkulce.. O šípkové Chaloupce

56 O červeném Honzovi O veliké rybce O kohoutkovi a kočičce O zlaté řepě....o perníkové Růžence..O pejskovi a slepičce.. Společná kontrola, každá dvojice přečte dva správné názvy,kdo bez chyby, zatleskáme mu Uvědomění si významu: Asi 3 min : UČITEL KLADE OTÁZKY Jaké znáte další pohádky? Kdo píše pohádky? Můžete i vy napsat pohádku? Asi 3 min: Předvídání podle ilustrace-co to asi je za pohádku?-ukážu ILUSTRACI K POHÁDCE O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH si 15 min Učitel rozdá text pohádky O dvanácti měsíčkách od B.Němcové/nebo verze M.Černíka-První pohádky/ po částech nastříhanou /viz příloha/.instrukce :Přečtěte si a všimněte si../vždy zadám,na co se mají zaměřit / Nebo.. Co myslíš, jak pohádka bude pokračovat? Čtení částí střídám -hlasité čtení -tiché čtení -čtení ve Reflexe asi 4 minuty: Instrukce:Ve trojicích vymyslete a napište,jak pohádka bude pokračovat- VOLNÉ PSANÍ asi 5 min- Prezentace vymyšlených konců pohádky po skupinách PROČ SI MYSLÍTE,ŽE BY POHÁDKA MĚLA TAKTO DOPADNOUT? Asi 10 min Text písně Měsíce- VIZ PŘÍLOHA Text s vynechávkami- viz PŘÍLOHA -max 5 vět /najdi a dopln podle textu,přepiš do sešitu,přikresli obrázek/ Dramatizace pohádky/možno se jen zmínit a tím nastínit nápln následující hodiny Učitelská reflexe: Mě jako učiteli se s dětmi dobře spolupracovalo,žáci byli zapojeni všichni do práce a pracovali se zájmem

57 PŘÍLOHA č.1 TEXT PÍSNĚ MĚSÍCE 1.Když poslali Marušku pro jahody v pondělí, na zavátém paloučku u ohníčku seděli. REF.Leden,únor,březen,duben,květen,červen,červenec,srpen,září,říjen,listopad,pr osinec. 2. Když poslali Marušku pro fialky v úterý, rozběhla se k měsíčkům,pomůže snad některý. REF.: 3. Když poslali Marušku pro jablíčka ve středu, září vstává k ohníčku,říká- to já dovedu. REF. 4. Ve čtvrtek se do lesa vypravila Holena, už jí mrzne brada,nos,ruce,nohy,kolena. REF.: REF. 5. Za Holenou macecha vyrazila v pátek, žádná domů nespěchá,vždyt pohádku znáte. 6. Čekala je Maruška marně celou sobotu, vyhlížela z okénka,vyhlížela u plotu. REF. 7.Provdala se Maruška za chasníka v neděli, vzpomene si častokrát,jak u ohníčku seděli. REF

58 PŘÍLOHA č.2 VOLNĚ PŘEPRACOVANÝ TEXT POHÁDKY O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH /podle B.Němcové-České pohádky,1955/ Byla jedna matka a ta měla dvě dcery,jednu vlastní,druhou nevlastní.svoji velice milovala,ale na pastorkyni ani pohledět nemohla,protože Maruška byla krásnější než její Holena.Maruška všecku práci doma sama udělat musela,poklízela v chýši,vařila,prala,šila,tkala,trávu nosila i kravičku obstarala.holena se jen strojila a hověla si.ale Maruška všecko ráda dělala,byla trpělivá a snášela vše jako beránek. Matka i sestra byly ale den ode dne horší,protože Maruška byla čím dál krásnější.i hledaly způsob,jak se Marušky zbavit.mořily ji hladem,bily ji,až jednou si vymyslila Holena,že chce fialky. Jdi,Marušo,a přines mi z lesa kytici fialek, bez nich se nevracej! Ach,sestro milená, copak někdo slyšel,aby pod sněhem rostly fialky? pravila ubohá dívka.a plačíc odešla do lesa. Dlouho bloudila sněhem,hlad a zima ji mořila,až tu zahlédla zpovzdálí světlo Šla za ním,až se dostala na vrchol hory.tam hořel veliký ohen,vatra, kolem něho bylo rozmístěno dvanáct kamenů,na těch kamenech sedělo dvanáct mužů.tři byli bělovousí,tři o něco mladší než oni,další tři ještě mladší,a poslední tři,ti nejmladší,byli nejkrásnější.všichni jen tiše seděli a pohlíželi do ohně.těch dvanáct mužů bylo dvanáct měsíců.leden seděl nejvýše, měl vlasy i vousy bílé jako sníh a v ruce držel kyj. Maruška se lekla,ale pak se osmělila a přistoupila blíže. Dobří lidé,nechte mě tu ohřát u ohně, zima mnou třese. Leden pokynul na souhlas a zeptal se : Pročpak jsi přišla,děvče moje? Jdu na fialky,sestra a macecha mi přikázaly.když je nepřinesu,zabijí mne. Tu se Leden zdvihl,popošel k nejmladšímu ze staré trojice a dal mu do ruky kyj. Bratříčku Březne,sedni si nahoru. A Březen usedl na kámen a máchl kyjem.v tom okamžení sníh začal roztávat,stromky začaly pučet, zazelenala se travička a bylo jaro.pod křovím rozkvétaly fialky. Rychle trhej,děvče. vyzval ji Březen.Maruška natrhala pěknou kytici,pěkně měsíčkům poděkovala a pospíchala domů. Kdepak jsi je natrhala? tázala se zarputile Holena Vysoko pod keříčky,v horách,dost jich tam je. odpověděla Maruška. Druhý den zachtělo se Holeně jahod. Jdi,Marušo, a přines mi z lesa jahody. Ach,sestro milená,kdopak kdy slyšel,aby pod sněhem rostly jahody? Rychle jdi,a jestli jahody nepřineseš,zabiju tě, hrozila Holena.Děvče šlo plačíc do lesa,všude plno sněhu.bloudila,hlad ji mořil,zima jí třásla.tu zpozorovala totéž světlo,co včera.přišla blíže a poprosila,jestli se může ohřát. Pročpak jsi zase přišla,copak tu hledáš? Jdu na jahody,jestli je nepřinesu,zle se mi povede. odpověděla Maruška. Pěkně vás,prosím,strýčkové,povězte mi,kdepak je najdu? I zdvihl se Leden,popošel k měsíci,který seděl naproti,předal mu kyj.měsíc Červen kyjem máchl,roztál sníh,země se zazelenala,stromy se obalily listím,ptáčkové začaly prozpěvovat,kvítka rozkvetla a bylo léto.pod mladými buky dozrály jahody a Maruška s radostí sbírala,až měla plnou zástěru.pěkně měsíčkům poděkovala a pospíchala domů.podivila se Holena,že Maruška vskutku nese jahody.třetího dne se Holeně zachtělo červených jablek.maruška s pláčem hledala Měsíčky,jestli jí zase pomůžou. Pročpak jsi zase přišla,co tu hledáš? tázal se jí Leden. Jdu pro červená

59 jablíčka,sestra a macecha mi nakázaly,bez nich se vrátit nesmím. Leden popošel k jednomu z mladších měsíců a vyzval ho: Bratříčku Září, máchni kyjem Ohen zaplápolal,sníh roztál,ale stromy se listím neobalovaly.lístek po lístečku opadával a chladný větřík je roznášel po lese.na stráni kvetly rozmanité kvítky,maruška se rozhlížela a spatřila jablon s červenými jablky. Rychle třes,děvče! Maruška sebrala jablka a pospíchala domů. Proč jsi jich nenatrhala víc,ty hloupá,místo poděkování se na ni rozkřičela Holena.Jablka jí tak zachutnala,že se jí zachtělo více. Dej mi,matko,kožíšek,půjdu do lesa sama! Darmo ji matka zrazovala,holena se teple oblékla a pustila se do lesa.bloudila,sněhu plno,až uviděla světlo a pustila se k němu.vidí velikou vatru,okolo ní sedí na dvanácti kamenech dvanáct měsíčků.holena se nejdřív zalekla,pak ale přistoupila k ohni a vztáhla ruce,aby se ohřála. Nepozdravila,nezeptala se měsíčků. Proč jsi přišla,co tu hledáš? zeptal se Leden zamračeně. Pročpak se vyptáváš,ty starý blázne,co je ti do toho? odsekla Holena a odcházela do lesa. Leden svraštil čelo a máchl kyjem nad hlavou.v tom okamžení se nebe zatáhlo,sníh se začal sypat,jako by cíchu roztrhal,ledový vichr zadul.holena nevidí krok před sebe,bloudí,zapadá do závějí,slábne,mrzne,nadává Čeká matka na Holenu,vyhlíží ji z okénka,nemůže se dočkat.ale dcera nepřichází.i pustila se macecha za Holenou.Sněhu plno,nikde žádné stopy.volala,hledala,ale nikoho nenašla. Bloudila dlouho,sníh se sypal,ledový vichr dul po lese. Maruška doma zatím obstarala celou domácnost,kravičku,ale Holena ani macecha nepřicházejí. Usedá k přeslici,už se setmělo,nikdo nepřichází. Maruška úzkostlivě vyhlíží okénkem,ale človíčka nevidět.smutně zavřela okénko,pomodlila se za sestru i matku.ráno je čekala se snídaní, s obědem,ale nedočkala se,obě v lese zmrzly. Zůstala hodné Marušce chaloupka,kravička i kousek pole,našel se k tomu i hodný mládenec a dobře se jim spolu žilo. PŘÍLOHA č.3 TEXT PRO REFLEXI UČIVA Maruška s pláčem běžela až k. měsíčkům.jdu pro..jablíčka.sestra..a macecha mě pro ně poslaly. Najednou vstal.,máchl,začaly opadávat. a na jabloních dozrála. Maruška poděkovala, sebrala jablíčka a. domů

60 Slepičí rodina Časová jednotka:, 90 minut Metody, techniky, strategie: brainstorming skupinový PŘEDMĚT: prvouka+praktické činnosti ŠKOLA: CZŠ a MŠ P. Pittra TŘÍDA: 2.ročník UČITEL: Oborná Libuše Situace: měsíc duben, zařazeno k přiblížení jarního období souvisejícího s rozením mláďat a líhnutím kuřátek Mezipředmětové vztahy: VV, PRV, PČ, JČ Materiál:www.omalovankyprofese.cz, učebnice prvouky 2. tř., výtvarné potřeby- tvrdý papír - bílý a červený (oranžový), fixy, nůžky, lepidlo, šňůrka, dřevěná bednička, sláma, vajíčka ŠVP: 1. Cvičení smyslového vnímání, vztahy k lidem a ke zdraví 2. Sebepoznání, informace o sobě 3. Cvičení sebekontroly 4. Kreativita 5. Rozvoj dovedností a kooperace 6. Poznání vlastního způsobu života, respektování etnik 7. Různé způsoby života 8. Vzájemné obohacování 9. Přijímání zodpovědnosti za své postoje Cíle: Cílem hodiny je seznámit děti s co možná největším množstvím poznatků o kuru domácím a v rámci toho si vyrobit názornou pomůcku kurník se slepicemi Evokace Na úplném počátku hodiny jsem děti motivovala pohádkou O slepičce a kohoutkovi. V další fázi hodiny jsem žákům řekla, aby si se spolužákem v lavici řekli své poznatky a znalosti o slepici, kohoutovi a kuřatech. Na tabuli byl velký nápis SLEPIČÍ RODINA. Po uplynutí časového limitu, který jsme stanovili na 5 minut, jsem zapisovala na tabuli, co mi každá dvojice nahlásila, aniž bych se k výrokům vyjadřovala, či je nějakým způsobem hodnotila nebo upravovala. Uvědomění si významu: V této fázi jsme si řekli rozdíly mezi slepičkou a kohoutkem z pohádky a opravdovými zvířaty. K lepšímu chápání jsem použila obrázky z časopisů, kdy na 5 byly slepice jako výjev z pohádky a na 5 to byly fotografie skutečných slepic, společně jsme si je roztřídili do 2 různých ohrádek na magnetickou tabuli. Pak jme přistoupili k samotné tvořivé činnosti:

61 Z tvrdého papíru naděláme kornouty, které nám poslouží po otočení jako tělo slepičky - kohouta. Přidáme oči, hřebínek a zobák, nohy na šňůrce a křídla. Všechny usadíme do dřevěné bedničky vystlané slámou a vajíčky. Reflexe: Ve fázi reflexe jsme se vrátili k poznatkům dětí zapsaných na tabuli a upravili jsme nabyté znalosti, které si děti přepsaly do sešitů prvouky k dalšímu možnému využití. Učitelská reflexe: Hodina se velmi vyvedla, počáteční předávání poznatků se sousedem bylo trochu hlučnější, o to větší bylo mé překvapení, kolik informací jsme nasbírali. Práce děti bavila a doufám, že představa, že se vajíčka vyrábí v Kauflandu už je zažehnána. Žákovská reflexe: Děti byly spokojené, zvláště se jim líbila tzv. Galerie, kdy jsme všechny vyrobené slepice a kohouty naskládali do kurníku a vystavili v prostorách školní jídelny, kde tvoří příjemnou a milou dekoraci a jsou ke shlédnutí ostatním dětem

62 Les Časová jednotka: 2 vyučovací hodiny, 90 minut Metody, techniky, strategie: Brainstorming, skupinová výuka PŘEDMĚT: Výtvarná výchova ŠKOLA: ZŠ Gebauerova TŘÍDA: 2.B UČITEL: Alena Šaćirović Situace: březen, mezipředmětové vztahy - prvouka, hudební výchova, pracovní činnost Materiál: vysloužilé učebnice přírodopisu pro 4. ročník, kalendář - Chráněná území, CD Zvuky přírody - Forest (Les), CD s písní Hajný je lesa pán z filmu Ať žijí duchové, výtvarné potřeby - voskové barvy, vodové barvy, tvrdé papíry A2, lepidlo, nůžky, štětce, kelímky na vodu ŠVP: Kompetence k učení, k řešení problémů, sociální a personální; Průřezová témata - environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova Cíle: Žáci porozumí novým pojmům, rozpoznají, kteří živočichové žijí v lese, uvědomí si, jakou roli má les v životě člověka, jak jej sami mohou chránit, jak se mají v lese chovat, porovnávají s vlastní zkušeností Důkazy o učení: Třídění obrázků, vyčleňování nesprávných vět, výkres s motivem lesa a naepeými obrázky lesních zvířat a rostlin Evokace 1. V úvodu hodiny si žáci poslechnou CD Zvuky přírody - Forest (Les). Po skončení ukázky mají za úkol přijít na to, kde byly tyto zvuky nahrány. ( 3 minuty) 2. Učitel zjišťuje, kteří žáci již v lese byli a ti krátce sdělují ostatním své zážitky.( 5 minut ) 3. Následuje Brainstorming učitel zapisuje na tabuli vše, co žáky napadá k tématu Les a snaží se jednotlivá slova zařazovat pro přehlednost do kategorií / živočichové, stromy, rostliny, houby apod./. ( 8 minut ) Uvědomění si významu: Žáci se rozdělí do skupin. Každá skupina obdrží obrázky lesa z webových stránek: foto.mapy.cz, ekolist.cz ( Příloha č. 2). Úkolem je rozdělit jednotlivé obrázky do dvou skupin / původní les x zničený les/ ( 5 minut ) Po společné kontrole následuje diskuze, kdy se žáci pokusí odpovědět na otázky V čem je pro člověka důležitý les? V čem je důležitý pro zvířata? Jak se chováme v lese? Jak chráníme les? Apod. (15 minut) Žáci jsou stále ve skupinách a mají za úkol vyčlenit škrtnutím nesprávné věty z textu Jak se chováme v lese. ( Příloha č. 3 ) ( 8 minut)

63 Žáci doplňují k pojmům na tabuli nové pojmy, se kterými se seznámili v diskuzi. (5 minut) Reflexe: Žáci na připravený papír nakreslí voskovými barvami stromy (les), poté vodovými barvami namalují pozadí. ( 15 minut) V mezičase, kdy výkresy usychají, si zazpívají známou písničku Hajný je lesa pán. ( Příloha č. 1) (3 minuty) Poté žáci třídí obrázky zvířat, rostlin, stromů, které učitel rozdá ( získal je z vyřazených učebnic přírodopisu pro 4. ročník a kalendáře), podle toho, zda žijí a rostou v lese. Jednotlivé obrázky vystřihnou a připraví k nalepení na nakreslený obrázek. (10 minut ) Žáci lepí na výkres připravené obrázky lesních zvířat a rostlin. ( 10 minut) Hodnocení výkresů, krátké hodnocení hodiny žáky. ( 3 minuty) Učitelská reflexe: Hodina se dle mého názoru povedla, tzn. žáci byli aktivní, nápadití. Překvapilo mě, jak málo dětí bylo doposud v lese, nicméně třídění obrázků a vět jim nedělalo větší problémy. Příště se více zaměřím na hodnocení jednotlivých skupin při plnění průběžně zadaných úkolů např. formou tabulky, do které budu zapisovat body, aby byli žáci ještě více motivováni. Žákovská reflexe: Žáci hodnotili hodinu kladně, na základě závěrečného vyhodnocení se jim líbil nejvíce brainstorming a diskuze o ochraně lesa. Příloha č. 1 Hajný je lesa pán - text písně Hajný je lesa pán, zvěří je milován, hajný je lesa král a každý pytlák se ho vždycky bál. Co se děje? Les mi hoří? Nebo řádí kuny, tchoři? Že by pytlák, lesní pych? Já tu meškám v pantoflích! Klidně si zůstaňte v domácí obuvi, Klukům to nevadí, dívky vás omluví. (Mňau) Máme výborný plán, tímto jste k němu zván, dejte nám stromů pár a dejte nám je třeba jako dar

64 Sekerečku vem a setni. Copak to jde? Strom je státní. Zadarmo se nezíská. Z toho koukaj želízka. Slibuju za kluky, slibuju za holky, Za každý strom dáme sto malých do školky. Tomu já říkám plán, tímto je ujednán, Hajný je lesa pán, je mládeží a zvěří milován, Hajný je lesa pán, je mládeží a zvěří milován

65 Příloha č. 2 Zničený les - obrázky

66 Příloha č. 3 Původní les - obrázky

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

Pedagogické střípky II

Pedagogické střípky II Pedagogické střípky II Sborník metodik inkluzivní praxe volnočasové pedagogiky vypracovaných a obhájených účastníky II. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život tato publikace

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

KritickÈ listy 14 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 14 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 14 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch jaro 2004 Reforma bïûìö Kdo koho dobïhne? Po d ten Bloom! Hra a vïda, spolu Ëi proti sobï? HranÌ, nebo v uka? Gramatika v literatu e Respektov

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ

PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ ISBN 978-80-87217-13-9 PESTROBAREVNÝ SVĚT aneb multikulturní workshopy pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ PESTROBAREVNÝ SVĚT aneb

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch podzim 2003 RVP mìsto osnov T i pohledy z letnì ökoly Evropsk Ëten sk konference v Tallinu BudoucÌ v voj mezin rodnì scèny RWCT ProË zad v

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání Klíčové kompetence v základním vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2007 Klíčové kompetence v základním vzdělávání zpracovali: Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy Lucie

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ Lekce 2.2 POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Kateřina Srbová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

KritickÈ listy 16 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 16 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 16 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch podzim 2004»ten stvì na vìceletèm gymn ziu Kram sk pìseú Den poezie MultikulturnÌ v chova v RVP Pl nov nì pozp tku Etiopsk realita Jak dospït

Více

Nemusíme se bát. Možná udělám ještě. Hamleta. sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek

Nemusíme se bát. Možná udělám ještě. Hamleta. sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek ZPRAVODAJ 3 U příležitosti 61. loutkářské Chrudimi. Toto číslo vyšlo v pondělí 2. 7. 2012. Nemusíme se bát Možná udělám ještě Tak se nám to hezky rozjelo. Máme

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší)

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) MOJE ZDRAVÍ Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

5/2010 ROČNÍK 19 (13)

5/2010 ROČNÍK 19 (13) 5/2010 ROČNÍK 19 (13) Boží dobrodružství Paľka Ferka 04 Školní zralost aneb Jak pomoci svému dítěti? 08 Bratrství, které vše obnovuje (Chile) 19 www.focolare.cz Volit nevolit? Volby jsou před námi a o

Více