Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec"

Transkript

1 Chodec bez lítosti Alois allada Jan Brabenec 1

2 2

3 I. Prolog Dostal jsem dopis od nûjakého âecha z Trattenbachu. Psal mi, Ïe se kdesi doãetl o na í galerii a Ïe by se rád s námi seznámil. dopise stálo, Ïe je malífi a emigroval se svojí Ïenou a chystá se na cestu do Kanady a Ïe by je tû rád, neïli odjede za mofie, udûlal tady v Evropû v stavu. Sám jsem mûl spoustu starostí s novû otevfienou galerií a dopis jsem odloïil. Po nûkolika dnech jsem ho jaksi ze slu nosti doãetl do konce a rozhodl jsem se, Ïe toho muïe nav tívím. tom psaní bylo totiï nûco, co mi vyrazilo dech. Ten ãlovûk emigroval v edesáti letech. e vûku, kdy mohl jít v klidu do penze a malovat jenom pro sebe, se rozhodne, Ïe uï v tom srabu nebude a odejde, a navíc aï do Kanady. No nazdar, fiekl jsem si, to bude blázen, nebo velmi zvlá tní ãlovûk. Pfiedstavoval jsem si mohutného rázného muïe, trochu dfievorubce a potkal jsem drobného ãlovíãka shlubok m hlasem, ponûkud ráãkoval nebo co. 3

4 Tenkrát mi bylo nûco pfies ãtyfiicet a vlastnû jsem je tak trochu litoval, Ïe chtûjí odejít na stáfií tak daleko. No snad i obdivoval, ale musím fiíci, Ïe lítost pfievládala. âlovûk odchází z pohodlí jistot z mnoha dûvodû apfies v echna prohla ování o politickém pronásledování a touze po svobodû pfievládají vût inou nûjaké velmi osobní, soukromé dûvody. Emigrovat ãlovûk mûïe do sebe a odstûhovat se za humna není zase aï tak velk problém, staãí pofiádn valník na staré harampádí a vût í krabice na vzpomínky. Ale v edesáti spálit v echny mosty a ãekat na letadlo, které tû odveze daleko do úplnû jiné zemû, no tak to chce odvahu. Co sakra hledá malífi nûïn ch snov ch pastelû, ve kter ch se to jen hemïí uliãkami a noãními plynov mi lampami tajemn ch koutû starobylého mûsta, v Kanadû, kde tahle kouzla nemají a neznají. Proã, kdyï uï ode el z té kafkovské Prahy, nezûstane nûkde v Evropû. Tak jsem se ho prostû zeptal: Pane allado, proã Kanada? Ona, fiekl a ukázal na svoji energickou Ïenu, ona tam má syna z prvního manïelství. No jo, tak to teda je. Máma jde za dítûtem a on jde s ní. Nechal v Praze svá zákoutí a odejde za ãlovûkem, kterého vlastnû ani nezná. 4

5 Jak jsem uï fiíkal, dûvody k emigraci jsou hlavnû velmi osobní. lapali jsme spolu prach alpské vesniãky a najednou jsme si rozumûli. Koufiil jednu cigaretu za druhou, maliãko lapal po dechu a snil nahlas. té Kanadû budu vystavovat právû ty krásné kouty starého mûsta a krajané mi utrhají ruce. Obrázky, které mi ukázal, byly nûïné a kfiehké, jako on sám. Mûl jsem tehdy jiï zku enosti s prodáváním umûní v cizí zemi a s tím b t na roztrhání, ale nechtûl jsem mu v té vûci brát iluze. Nevím, co to bylo, co zaãalo pûsobit, Ïe vzniklo pfiátelství a tak dlouho vydrïelo. Kouzlo osobnosti, údiv nad tím rozhodnutím a vlastnû takové to jeho zvlá tní pábitelství a snad i jeho bezradnost, lidi se nûkdy potkají a ví, ano tenhle ãlovûk umí poslouchat, a dokonce... dokonce i já najednou sly ím. Staãí mnohdy jenom jedno slovo, nedofieãená my lenka, barva hlasu, ráznost a nesouhlas, tiché pfiitakání, ãlovûk neví proã a pfii tom si je jist, ano potkal jsem ãlovûka a nebo snad, potkal jsem sám sebe, ale jiného, lep ího Nevím, proã zrovna tento muï, spí muïíãek tak pla e rozhodn, mne okouzlil a získal. KaÏd z nás to ale zná, snad kaïdému se to stalo a neví proã a proã také vûdût proã?... 5

6 Pfiátelství je tak vzácné, Ïe snad by ãlovûk ani nemusel a nemûl bádat nad dûvody. Prostû setkání s Aloisem alladou v Trattenbachu bylo, teì to vím jistû, setkání s pfiítelem. II el ãas a najednou se ozval, Ïe uï mají opravdu vízum do Kanady a jestli by mohli pfied odletem zídnû u nás pfiespat. Pár dní pfied tímto telefonátem jsem mûl narozeniny a dostal jsem od na í kamarádky arabskou ko- ili. Ani jsem si ji neoblékl, ponûkud mû ten dárek, nevím proã, tval. alladovi pfiijeli a na paní ûfie bylo vidût, Ïe se moc dobfie necítí. Pfiiãítal jsem to nervozitû pfied tou dlouhou cestou a taky moïná to tû ení se a strach. Navíc mi pfiipadalo, Ïe ponûkud ztloustla. Jak hluboce jsme se pletl. Paní ûra, manïelka allady, se tû ila na setkání se synem a vûdûla proã. Paní ûra byla totiï neodvolatelnû nemocná. To setkání mûlo b t pro ni poslední. Choroby ji nemohla zbavit emigrace a ani let do Kanady. echno ji bolelo a ta její mírná obezita nebyla z pfiejídání, n brï z rakoviny. 6

7 Lojza allada se nesmûle zeptal, zda nemáme pro ûru nûjaké volné aty do letadla. zpomnûl jsem si na nechtûn dar a honem jsem tu arabskou ko ili pfiinesl. Ta byla akorát. Paní ûra dostala dar také od nûkoho tam nahofie. Mohla b t se sv m synem jeden dlouh kanadsk den. III. Uplynulo pár dní a mnoho let, kdy jsme oba, já i allada, mûli spoustu starostí na úplnû opaãn ch koncích zemûkoule a najednou to ruplo a my se mohli vrátit do sv ch emigrantsk ch snû, tedy domû. Pro vysvûtlení, emigrantské sny nejsou o jachtách aobohatství, n brï jsou o domovû, o mládí a snad iodûtství. Znáte to, takové sny máme v ichni, ani nemusíme za humna a jsou to sny míchané se vzpomínkami a nûkdy ãlovûk neví, co byl sen, a kudy el Ïivot, Ïe ano. Od té doby, co nám v tom ten reud udûlal erotick zmatek, se ãlovûk snû málem bojí a vysvûtluje si je v elijak. A ono je to vlastnû jenom takové 7

8 to marné sahání po nûãem, co uï zcela jistû nebude, protoïe studánky ãisté vody na lukách na eho dûtství prostû vyschly. Ani vûnû poseãené trávy není ta, která vonûla tenkrát. I rajská jablíãka mají jinou chuè a vûni. allada se vrátil na rodnou hroudu. Ne ale do Prahy svého mládí, to ne, byl to prostû hazardér, a tak se vrátil z velkého svûta do... do... Brna. Asi mu Morava dávala víc klidu. Maloval, vystavoval a po veãerech popíjel ãervené víno, aby, jak fiíkal, zabil ãas. Jo kdyby jenom ãas. Netu il jsem, Ïe k jeho renesanãním schopnostem patfií i tvorba poezie. To, Ïe umí hrát na kytaru a zpívat, jsem vûdûl, ale Ïe je básník a dobr, tak to byla pro mû novinka. Pfiijel nás nav tívit do ídnû, chtûl zorganizovat v stavu a jaksi za odmûnu mi recitoval své cituplné básnû. Tak a to má za trest, fiíkal jsem si, teì musí ten sentiment poslouchat. Ten muï byl kfiehk konstitucí, ale duchem to byl rváã. Na tûstí mû poslouchat donutil. allada mi zaãal recitovat a brnkat na starou kytaru.chtûl sly et pochvalu a zasvûcenou radu, co s tím umûním podniknout. ydat sbírku básní, nebo snad udûlat nûjaké poetické pásmo S touto smutnou poezií se prostû dûlat nic nedá, myslel jsem si a zaãal pfiem let nad tím, kam toho 8

9 obstaroïního básníka, malífie a muzikanta poslat, abych se zbavil té vnitfiní zodpovûdnosti za to, Ïe jsem mimo v stavy pro nûho nic neudûlal. Nemûl jsem ale Ïádnou povinnost nûãím takov m se zab vat, ale znáte to, najednou víte, Ïe kdyï to neudûláte vy, tak to neudûlá nikdo jin a to je zatracenû zavazující. Zatím co se allada toulal ídní, tak já sepisoval doprovodné povídání, abych mu udûlal radost. Pak jsme to poetické pásmo spolu namluvili, ale bylo vidût a sly et, Ïe je to krátké, a tak jsem poïádal kamaráda Karla Hutha, aby nám k tomu vymyslel nûjakou muziku a on oslovil jistého pana ranze Schuberta a najednou to bylo ono. Tak jsem to v echno sestavil dohromady, pro nûho a pro sebe. A uloïil do uplíku s nadûjí, Ïe snad nûkdy... Nadûje, jak známo, umírá poslední, ale ãasto moc brzy. 9

10 I. Tû ili jsme se na to, Ïe se podafií tuhle kombinaci allady, Brabence a pana Schuberta uvést do Ïivota, a ono to lo ztuha.nemûli jsme na to ty správné kontakty a ãas bûïel. Co bûïel, najednou nasedl do rychlíku a zaãal nás pfiedjíïdût. Dostalo se mi zcela náhodné moïnosti v Brnû, tedy ve mûstû, kde allada Ïil, hovofiit témûfi hodinu do rádia o sobû. Chtûl jsem také nûco povídat o pfiipravovaném poetickém pásmu, ukrytém ve vídeàském uplíku, ale ono se to nûjak nehodilo do naplánovaného pofiadu. Paní éfredaktorka byla milá, ale o zmûnû proti pûvodnímu zámûru nechtûla sly et, neb mûla jiï svûj koncept, kam allada bohuïel nepasoval. JenomÏe já jsem vûdûl, Ïe ten chlapík je nemocn. Moc koufiil. Povídání do rozhlasu lo docela pûknû a mûj obstaroïní poeta sedûl ve foyeru a já cítil, Ïe ãas vysílání se ch lí ke konci a Ïe bych nejen mûl, ale taky zatracenû moc chtûl nûco o nûm fiíci. Risknul jsem nelibost paní redaktorky Marcely a zaãal o projektu Poslední ko ile povídat. Hudební reïisér rychle na- el pasující muziku k celému pofiadu, která byla zcela odli ná od plánovaného vysílání. 10

11 KdyÏ jsem skonãil své povídání, zaznûla písniãka s kytarou a já mûl pocit, Ïe se nám Lojza vetfiel do studia a zpívá, tak byl ten hlas podobn. Paní éfredaktorka mi nastavila pfied oko païi a fiekla mi, Ïe takto zjeïené chloupky mûla nûkdy v dobû, kdy s touhle profesí zaãínala. No jo, kdyï se ãlovûku derou slzy do oãí a kdyï se chlupy jeïí, tak to je tedy pocta nejvût í. tomhle stavu vzru ení sedûl Lojza allada v pfiedpokoji studia, poslouchal o sobû povídání a jeïil se také. Jsem rád, Ïe jsem to udûlal, neboè potom uï následovalo pouze jedno jediné setkání s tímto vzácn m renesanãním muïem, no spí, muïíkem, ale sakra velk m ãlovûkem. BohuÏel uï jen jedno jediné. Nikoli v Kanadû, jak jsme plánovali, ne v Trattenbachu, nebo ve ídni, drah Lojzíku allado, tohle na e poslední setkání bylo zase v Brnû. krematoriu. A protoïe nevûfiím, Ïe to byla koneãná, tak se drah pfiíteli potkáváme je tû jednou teì a tady, prostfiednictvím tv ch ver Û. 11

12 Básní sahajících do ãlovûãích snû, nesplnûn ch pfiání, vzdálen ch cest, ne za mofie, ale je tû dál aï do sebe. Pfii pohledu do zrcadla vidíme kaïd svoji tváfi jinak, neïli ji vidí jiní, a tak také na e jednání a skutky vidíme kaïd jinou optikou, neïli ti druzí. Na e tfiinácté komnaty jsou zamãené a klíã od nich nám vzalo zapomínání. Jen zápisky nám obãas pfiipomenout proã... A na scénû b váme jenom sami se sebou. Ná dlouh pfiíbûh se najednou vejde do jediného ver e... do nûkolika slov. Tak tedy, kdyï dovolíte... paní ûro a Lojzíku, budeme teì hledat klíã va ich tfiináct ch komnat s vámi.... KdyÏ rybáfi v noci loví A nebo sklepení se rozjasàuje.. Tak slunce svítí do vesmírn ch dálek Na korál ostrovû... Ïdycky jsem si pfiála nûkam odletût, rozpfiáhnout ruce, tak volnû ale svobodnû, jak pták. Sedût v nûãem tak nestvûrném a zároveà nekoneãnû kfiehkém, jako je letadlo, to tedy byla pro mne stra livá pfiedstava a hrozn záïitek. A je tû tolik hodin nad oceánem. 12

13 Ale Lojza chtûl odejít, ten mûj kluk v tûle starce. Blázniv muïsk, kter zestárl snad omylem. Co v echno zvládl ten mûj v eumûl Maloval snová místa na ich setkávání a na kytaru hrál, psal povídky a také básnû, soãima dokofián o nûãem velkém snil. Mûla jsem stále pocit, Ïe je mu Praha tûsná, nûkam chtûl, pryã, za humna malosti... ale rozhodl se trochu pozdû. Emigrovat v edesáti letech? Dlouho jsme se rozhodovali, byly to nekoneãné debaty a nebraly konce. Odejít jsme chtûli jen spolu. Oba jsme se na to snad i tû ili. Já bych byl b val radûji zûstal v Evropû. Pfieci jenom, Evropa to je kultura, tady je umûním kaïd utr a já jsem kum tem Ïil. Snad bych i zûstal tfieba právû v Rakousku, ale kdyï uï jsme byli na cestû... fiekla, dobfie, kdyï chce a jdeme do takového rizika, tak tedy Kanada. ûra mûla v Kanadû syna a pfiála si s ním proïít je tû kus Ïivota. To víte, láska mámy, ta pfiebije v echny karty v té hfie plné podvodû, co se jí fiíká Ïivot. 13

14 Nechtûlo se mi tak daleko, mûla jsem strach aradûji bych zûstala nûkde v Evropû, tfieba v Rakousku, ale on fiekl, kdyï v tûch na ich letech jdeme do emigrace, tak pûjdeme aï do Ameriky. Té jsem se bála, ale v Kanadû jsem mûla dítû a tak jsme na li kompromis. Kompromis??!! Rozhodnutí padlo náhle. Já byl malífi na volné noze, ale svobodn umûlec tak to ne, to jsem nebyl. Po jedné úspû né v stavû, nûkdo náhodou na el fotky m ch prací z osma edesátého a bylo to. Najednou jsem nemûl co vystavovat. Nájemné jsem platit musel. Nemohl jsem ale b t závisl na Ïenû, kterou jsem miloval, to prostû ne lo. Ta dlaïba, na které jsem se ocitnul mi nevadila ani jsem vlastnû nemûl zlost na ten smû n systém pomluv a dona eãství. Nebyl jsem v té mizerii sám a kamarádi obrázky kupovali. 14

15 Pfied kaïdou v stavou jsem ãekal, Ïe mû nûkdo udá a nebude ani vernisáï, ne moc zábavné to nebylo, ale jednotvárné to tedy také ne, ale mûl jsem toho nakonec v eho dost, prostû uï jsem nechtûl a tak jsme vzali fotky barviãky a pár tûch vestek a... a li. ydûlávala jsem dost, a kdyï mûl ty nepfiíjemnosti s vystavováním, fiekla jsem, Ïe nás uïivím, to nebyl pro mû problém, ale znáte muïsk, ta nejistá existence ho vlastnû bavila, ale pak se najednou rozhodl, Ïe uï nechce a nebude dál bojovat s tou malostí. Chodila jsem v té dobû ãasto po doktorech a necítila se moc dobfie. Nechtûla jsem mu nic fiíci, a tak jsem se tû ila a zároveà bála... Takovou dlouhou cestu pfied sebou a já mûla jsem prostû strach. ûdûl jsem, Ïe se mûïeme spolehnout jen jeden na druhého.. ûdûla jsem, Ïe mne mé tûlo zradí... byla jsem si tím témûfi jistá. Sedûli jsme veãer na ostrovû a stále zvaïovali pro a proti, jin m jsme kazili dovolenou a nikdo nechtûl poradit, ani nemohl. 15

16 Byla to taková, jakoby poslední ance od toho nahofie k niãemu mû nenutil, mûla jsem ho ráda a la jsem s ním za mofie. Záliv byl klidn a vonûl jak meloun ãerstvû rozkrojen, kdyï padlo rozhodnutí. Ani nevím, kdo fiekl to rozhodné slovo. Chtûla jsem jen kousek obyãejného tûstí, takové to jako naposledy....kdyï rybáfi v noci loví anebo sklepení se rozjasàuje. Tak slunce svítí do vesmírn ch dálek na korál ostrovû i na popravãí palek na chrámû poïáry a pole válkou rozoraná anebo tomu na cestu komu teì zvoní hrana tak ti e z kostelíka v dáli pfies fieky, potoky, aï k mofiím Byl to krásn veãer a den se taky vydafiil. Není jich v Ïivotû moc takov ch pûkn ch okamïikû. To co tu sly íte jsou básnû, které jsem napsal tenkrát, kdyï jsem se sám sobû ztratil, nûkteré je tû doma,... doma? 16

17 A jiné tûsnû pfied tou... cestou. UÏ ani nevím které pfiedtím a které potom, kdyï jsem se vrátil. Byli jsme s ûrou je tû v Evropû a ãekali jsme na Kanadu. To uï jí nebylo dobfie, ale já nevûdûl, Ïe je to s ní tak patné. Opravdu ne. /zní hudba a svûtlo na alladu slábne, reflektor nasvítí ûru/ Bylo kdys mûsto sluncem zalévané.. já vídávala ãasto, jak zlat úsvit vzplane za siluetou vûïí T na To v echno dá se dosud vidût jen pfiíchuè okamïiku, jen ta je zcela jiná To byl ten ãas, kdy slunce jinak hfiálo, Obloha nade mnou snad b vala taky modfiej í. Byl ãas, kdy cokoliv se stalo, to smazal úsvit- Jitro zítfiej í.. 17

18 âas nemûl smysl Ïádn, a b valo ho dostkolikrát veãer kfiiïovala jsem most, kdyï stíny nábfieïí uï v fiece utonuly. A mûsíc pfieseknut v pûli smáãel svûj odraz do hladiny ãerni Z oken kavárny zaznûly pak jazztrubky a saxy a v echno tehdy lákalo a bylo jednodu í jaksi. Pak pfii el ãas, ten chodec bez lítosti kdy pfiedtím zmûnilo se v potom. Snad lépe Nemluvit teì o tom /Opakuje poslední slova /. Snad. lépe nemluvit teì o tom. Mít oãi jako oblaka co na krajinu shlíïí na nekoneãné pouti nad zemí 18

19 Na chvíli postát kdyï se spánek blíïí kztemnûl m dolinám tam na hranici stínu. A pod mûsícem putovat k neznám m bfiehûm jitra, s dûvûrou, Ïe snad nezahynu Ïe pfiijde je tû zítra A tak se loudat dál a dál.. Psal se rok ízum do Kanady jsme uï mûli, dal nám ho konzul, kter poru il v echny pfiedpisy pro imigraci. Znal nás dobfie a snad tu il, ne, on vûdûl, Ïe je ûra na smrt nemocná a pfiesto nebo snad právû proto Nedoufala jsem, Ïe se do Kanady za synem je tû podívám. Musela jsem jít na lékafiské prohlídky. Mûla jsem strach, Ïe je po v em. Lojza dal konzulovi obrázky plné pohody. Takové Èastné krajinky z Alp. echny pfiedpisy jde obejít, konzul byl lidsk a vûdûl. 19

20 Nevûdûl jsem, Ïe má rakovinu. Ona to vûdûla a chtûla za synem, je tû jednou se s ním chtûla setkat. On z emigrace za mámou nemohl. To bylo koncem léta vzduch byl kfii Èálovû ãist a podzim zaãal zlatit stránû. Pod nohou první spadlé listy a cesty neznámé do irokého svûta. Hfiebeny hor ve zlatém odpoledni pokojnû pospávají Pod bfiízou usednout, Jen tak apfiem let, co tají Tak bûïel ãas a pfiib val den ke dni. Dlouh byl podzim ráno jinovatky a listí rezivûlo steskem. 20

21 A den Aã modrav, byl k uzoufání krátk a slunce ãasnû poléhalo Pak pfii el sníh návûje na stfiechách a dlouhé noci s nimi strach, co bylo pfiedtím, nebo potom bude Dny jako hrací kostky - ãerné, liché, sudé padaly do rulety ãasu. Pak zima pfie la a snûhy tály na stráni. Zvon bylo sly et v poledne a cesty jako na dlani se rozebûhly k lesûm, a jaro Ïivot slibovalo. Jak dnes to vidím nám staãilo tak málo. Byl to jen jeden rok. S tebou jsem chodil vzhûru do tûch svahû z laviãky smetal pozdní sníh. K tobû jsem chodíval si pro odvahu 21

22 a slunce volal v mracích poloskryté. Tobû jsem pro potûchu kvûty sbíral blatouchy v úïlabinû stinné a petrklíãe na lukách - s tebou jsem díval se jak lehce voda plyne pfies padl strom, pfies kamenit práh. S tebou jsem sedával u ml na na potoku. Má milá tolik ve lo se do jediného roku Tolik ve lo se do jediného roku. A uï nemûlo b t pfií tû. Pfii el nám dopis z velvyslanectví, Ïe se máme dostavit do Traiskirchenu brzy ráno a potom, Ïe budeme odvezeni na leti tû. Bylo to v echno dûkladnû zaji tûno, aï na to, Ïe Ne, uï nemûlo b t pfií tû Pfiespali jsme ve ídni u kamarádû. ûra mûla takové bolesti, Ïe nemohla obléknout Ïádné aty. 22

23 Na tûstí pro ni ná hostitel dostal právû k narozeninám od nûjaké kamarádky arabskou ko ili. Mûl to b t vtip. Ko ile byla velká, volnû stfiiïená. A tak ji ûfie daroval. Docela jí slu ela a do letadla mûla nûco velmi pohodlného. Nûco, co ne krtilo. Do Kanady to letûlo tenkrát devût hodin. Stra n ch devût hodin na konec svûta. Do svobody...do svobody? Doktofii ji pfiedávkovali léky, a tak jsme tedy letûli. Bál jsem se o ni. Mûli jsme pfied sebou dvacet est hodin cesty. Od domu do domu. Cítil jsem, jak se v klimatizovaném letadle chvûje zimou. Dvacet est stra n ch hodin do konce. Mne provázej a po boku mne stráïi, kdyï cestou klopotnou 23

24 uï umdlévají kroky neï pfiiblíïí se k obzoru, kde Ïhavé slunce ve vodách s pokorou zapadá... Zmizí s ním léta, vesmíry a sny, a nikdo zpût se nevrátil. Snad nemohl, snad minul cíl ak ty mne lásko provázej, po mûsíce ãi roky mne v ude doprovoì aè nezme kám tu plavbu tu Chárónovu loì... Den po pfiíletu jsem zemfiela.. v té arabské ko ili Kanadû jsme pfiistáli... je tû Ïiví. Nezme kali jsme nic, ani toho Cháróna Má lásko, snad nadarmo vám pí í. ak doufám, Ïe ás zastihne mûj list, neï na hranici stanu, co svûty navïdy dûlí. 24

25 NeÏ vstoupím na osudn prám, co ãeká ve veãerním stínu neï naposledy oslepí mne blesk a stezku ve tmách minu y jistû víte co je stesk, kdyï pfies okenní rám a nad karty a siluetu hráãe se s prohrou úsvit vloudí pak teprve jsem zcela sám, jen v koutû kdosi pláãe Nad poutníkem co bez nadûje bloudí, nad silnicí, co do mlhy se nofií, nad krutostí nad branou sedmi mofií, nad stezkou prokletou ãi nad ztracen m mládím A tak tu sedím dál a kámen v srdci hladím snad proto, aby roztál ãasem Jen v koutû kdosi pláãe snad nad hedvábn m vlasem, ãi nad pluhem co zarezavûl v b lí 25

26 anebo nad kartou co stále ãerná padá Kdo nezná cestu dál, ten nemá na v bûr ten hádá A tak jsem ztracen bez ás, lásko má podoben korábu, co v boufii potácí se avãern ch vodách topí se bez pomoci ten nepotfiebn, otluãen vrak. Snad nem lím se snad ve a í je moci ty uschlé kvûty vzkfiísit a ze snû vystoupit, jak vzácn obraz z rámu. Já nepfiestanu vûfiit a kolikrát se zklamu, tolikrát ãekat budu na vlídn dotek dlaní a snad i hlas á donese mi vánek. Tak tich, jako epot listí tak tich jako spánek 26

27 Do poslední chvíle jsem snila o zázraku. Dokud ãlovûk d chá, tak doufá, já jsem doufat pfiestala...arabská ko ile se promûnila v rubá Tuhle báseà, ten dopis, ta slova jako tich vzdech jsem na el po pohfibu mezi fotkami a vylisovan mi ãtyfilístky pro tûstí. MÛj mil, pfiíteli a pane to nesmíte, ãerné tak my lenky by neunesla zemû Já chtûla zûstat dnes, kdy jsem jen obrazem, kter teì a i stûnu zdobí, vûfiím, Ïe neïádám snad mnoho, kdyï vzpomínku si tichou vypro uji tak lehkou jako lístky rûïí, které jste kladl do m ch dlaní vïdyè s ámi jsem jak v jitru modravém, tak v ãase usínání v ak tomu vûfite 27

28 dotek á jsem na cestu si vzala a úsmûvem sv m vlídn m já splatila ám cit. tak pfieji a í du i klid a pokoj my lenkám, co táhnou jak v podzimu ptáci To jediné, co mi v nemocnici vrátili, byla právû ta ko ile arabská avkanadû jsem zûstal sám. Jsem sám a leïím ve stráni pod tmící oblohou. jen ze vsi klekání doléhá slabé ke mnû a cítím trávu cítím vûni zemû a vidím opar na lukách co obrys jasn stírá. A fieka jako pfiíbûh v snách vine se nehlubok m dolem. 28

29 Jsem ãástí zemû jsem ãástí v eho kolem, bezpeãn, jak v matãinû klínu. A zemû voní jak dávná léta mladá Tak leïím tu, kdyï soumrak zvolna padá a zakrátko pak teplá noc posype moje oãi prachem hvûzd. A já se vrátímvrátím z pfiedalek ch cest A hlínu sevfiu v dlani. Hlínu jsem v rukou svíral dva roky, Skvûle se mi Ïilo, pracoval jsem v cukrovaru azdlaïdic stíral bláto no, v ak to znáte, ãlovûk se musí dostat na dno, aby se mohl odrazit 29

30 Bydlel jsem u jejího syna, byli jsme najednou pfiátelé, ale ne lo to donekoneãna snaïil jsem se smutkûm dáti vale a zapomenout jo, v echno by to dobré bylo, ale to zatracené ale UÏ pfiekroãila jsem ten pomysln hvûzdn práhuï nemám bolesti a nemám strach snad bûh je blíïe ke mnû. Jen hork vítr nebe zametá jak zvlá tní je to zemû Jak divná je to planeta sype se prach a písek se skal.. Jak nádherné to divadlo A není kdo by tleskal nemohl jsem jim zûstat na krku amluvit anglicky s lidmi jsem chtûl potfieboval jsem si taky vydûlat nûjak ten dolar, a tak jsem si koneãnû na el jinou práci, 30

31 dûlal jsem rámy na zakázku, já,. b val malífi... Ty, o nûmï se praví, Ïe stvofiil tento svût. Ïe stvofiil tuto zemi za pouh ch sedm dní ak za sedmkrát deset let já pro el její valn díl a ãasto jsem se zastavil a zvaïoval, Co na cestû jsem proïil co v echno uvidûl. A teì se ptám: Takov svût jsi chtûl? Komu já bych mohl co vyãítat. Jenom sám sobû, Ïe jsem ji pfiemluvil, aby la se mnou. ekla mi tenkrát jenom... snad máme je tû trochu budoucnosti, snad máme je tû ãas? MoÏná, Ïe jsem si myslela, Ïe svému osudu uletím. 31

32 Já jsem ji miloval. Já jsem ho milovala. A to je jedno, jestli je ãlovûku estnáct, ãi edesát. Stejnû jsem si v echno zbyteãnû dlouho rozm lel. No jistû, chcete fiíci, tak proã jsi ji tam tahal. Onemocnûla bych doma a pohodlí na umfiení mûla bych ve své posteli, byla bych sama se svou bolestí a svobodou svobodou? Jak rád bych nûkomu v echno tohle vyãetl. fieknûte sami komu? Bohu? âárám ve dlani? MoÏná kartám? Nebo osudu? Taky to mohu vyãíst té mizerné dobû. No... mohl jsem se vrátit domû do Prahy. 32

33 Komu se dá co vyãíst a chci vûbec hledat nûkde nûjakého viníka. Mûl jsem se jí podívat do ruky na ãáru Ïivota, mohu vyãítat tfieba tomu nahofie, ale vlastnû, kaïdému ta svíãka hofií jinak. Ne nemohu to zatracenû ani sobû vyãítat. MoÏná letadlûm, Ïe létají pomalu a nedokáïou pfiedletût smrt. O pár let..dní.. o pár minut Proã zrovna to mé letadlo neletûlo dál. Tobû vyãítám otãe, Ïes neudrïel svoji touhu na uzdû. Proã já jsem vûbec zde? Proã jsem se vûbec musel narodit? Chtûl jsi se narodit? Tak tyhle otázky si stále pokládám. Nebytí, prázdno, tak stra nû nekoneãné. A pfiejeme jim to tûstí nepoznání, 33

34 opravdu tûm, ktefií se nenarodí. Tak odpoãívej v pokoji Jiná moïnost uï sakra není. TvÛj úsmûv a tvûj hlas tak velmi postrádám, Ïe v echna známá místa v pustinu vyprahlou se mûní Nezbyla Ïádná skuteãnost nezbylo ani snûní, v tisíckrát prokleté hodinû skonãil ná úsvit poslední A od té chvíle, od tûch dní tvûj úsmûv a tvûj hlas tak velmi postrádám Smysl tohohle pachtûní postrádám, A dûj se nechce hnout. Jenom sny jsou opravdové, jenom sny a ta zoufalá touha do konce té po etilé hry to nûjak... dotáhnout 34

35 Myslíte, Ïe máme nûjakou budoucnost? Ale kde. Hodnû prázdn ch dnû a málo pln ch hodin to je stáfií. UÏ zbyteãné je pospíchat na konci cesty stojí kat. /hudba ráznû ustane a um vln sílí/ ÏdyÈ je tû Ïijeme, tak sakra Ïádnou tryznu.. /nastane hlasité ticho/ + + Byla bych s tebou zûstala radûji. Tak slunce svítí nám do vesmírn ch dálek. Na korál ostrovû I na popravãí palek. Konec 35

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka:

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka: SMRT JAKUBA DEMLA Ve stfiedu 8. února pfii el jsem si do zdej í (tfiebíãské) nemocnice k panu Dru. Karlu Tomkovi pro v sledek dvoudenního vy etfiování na kardiologickém oddûlení. Je tady od vãerej ka P.

Více

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny.

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Denní modlitba otcû Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Chceme se odvrátit od vûcí, které nás

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

Jana Makovcová. S rukama na u ích

Jana Makovcová. S rukama na u ích Jana Makovcová S rukama na u ích Jana Makovcová, 2010 Ilustrace Vojtûch Otãená ek, 2010 Nakladatelství ALMI ISBN 978-80-904344-7-9 Úvod âas bûïí a Jana Makovcová se dál strará o své dva syny. âas bûïí

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 3 03 ZDARMA www.mesicvedne.cz. noviny@mesicvedne.cz LISTOPAD 2003 EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S TAJUPLNOU ÉFREDAKTORKOU VEDNEMùSÍâNÍKU! ÉFREDAKTORKA

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Pfiedmluva Tato kniha je záznamem cesty, která se udála pfiesnû tak, jak je napsáno. Nûkomu z vás moïná

Více

Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1

Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1 Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1 Ivan Kopeck âas fízlû Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 3 Ivan Kopeck âas fízlû H AFAN L IBRI 2008 Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 4 Ivan Kopeck, 2008

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 1/2008 PROFILY Mezinárodní veletrhy Služby brněnského výstaviště pro podnikatele PrÛmyslové izolace Vlastní vývoj umožňuje držet krok s ostatními

Více

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN Îádná spoleãnost, ve které je vût í ãást ãlenû chud ch a uboh ch, nemûïe vzkvétat a b t Èastná. Adam Smith Mûli bychom v ichni mít pocit trapnosti. Lidstvo nakonec dospûlo

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní MUDr. Alena Venhodová volby do Senátu, fiíjen 2010 senátní volební obvod 79 Hodonín Alena Venhodová kandidátka do Senátu za Hodonín www.venhodova.cz V Venhodová Více pracovních pfiíleïitostí Více investic

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í 1 Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í Evropû, se v pokroãilém vûku zaãal s naprostou váïností

Více

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK?

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Katastr 28.3.2004 20:58 Stránka 34 Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Poté, co jsem 2x pfiipomínal dotaz na téma JTSK v ude, jsem udûlal ãerstvou zku enost. Opravdu je to my leno váïnû. Dnes

Více

ve dne měsíčník problému neï Orwell, totiï tomu, Ïe díky znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je konzumní

ve dne měsíčník problému neï Orwell, totiï tomu, Ïe díky znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je konzumní ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 4 04 ZDARMA Upfiímnû napsáno, vûbec nevím, jak uvést následující ãlánek. Je opravdu tristní, Ïe se mi podafiilo vyvléct z psaní první

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B.

KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. Mûsíc pûvabnû vykrouïen srpek mûl b t v úplàku aï za nûko - lik t dnû. Nebyla doba schovávání. NepromûÀovala se. Její kaïdomûsíãní boj s rychl m rûstem tûlesného porostu,

Více

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének Sedící skrãenec (HOMO SEDENS CURVATUS) Z nevysvûtliteln ch dûvodû jsme pov ili sezení na svou hlavní ãinnost. Sedíme pfiíli dlouho, sedíme pfiíli pokfiivenû, sedíme pfiíli neaktivnû. Utrpení na ich plotének

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB vítejte v nové divadelní sezonû! Soubor na ich premiér jsme vám jiï nûkolikrát pfiedstavili a myslím si, Ïe vskutku je na co se tû it obdobnû jako v sezonách pfiedcházejících a doufám, Ïe i v budoucnosti.

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Od léta do zimy Leto ní zahájení kolního roku a také celé první kolní ãtvrtletí bylo nabité událostmi, takïe jsme naprosto

Více

J i ř í O d v á r k a Jau trádadá

J i ř í O d v á r k a Jau trádadá J i ř í O d v á r k a Jau trádadá Jifií Odvárka, 2008 Photo Pavel Battûk, Ivan Rendl, Franti ek Rous, Jifií Svoboda, Ivan Fischer, Petr Lederer,Adam Bartas, Kampe, s. r. o., Katalog ãs.filmu, archiv Souboru

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû I. POSLEDNÍ VEâE E Obraz je báseà, kterou vidíme. LEONARDO DA VINCI Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû domu svého mistra ven, zastínil si rukou oãi. Oslnily ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamïik

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Prolog. Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla

Prolog. Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla Prolog Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla Ïivá. Bellamy Priceová si pfiitiskla ruce na ústa, ãímï potlaãila v kfiik, a ustoupila od dárkové krabice v lesklém balicím papíru se

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

ZDARMA. V harmonii s pfiírodou Nabídka platí od 11. 9. do 1. 10. 2006 nebo do vyprodání zásob. pfii nákupu za 399 Kã ze stran 2 12.

ZDARMA. V harmonii s pfiírodou Nabídka platí od 11. 9. do 1. 10. 2006 nebo do vyprodání zásob. pfii nákupu za 399 Kã ze stran 2 12. 8 Sprchov krém Body & Mind Obsahuje esenciální oleje z cedrového dfieva a pelargónie. 0 9 Kã 8 8 Duo lesk na rty Visions V* Lesk na rty s vûní vanilky ve dvou svûdn ch odstínech. Jeden se tfipytí, druh

Více

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 TOXÍCI VERSUS ZBYTEK SVùTA Nûkolik let se jako streetworker pohybuju mezi

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

Stanislav JuhaÀák TRITON, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.tridistri.cz

Stanislav JuhaÀák TRITON, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.tridistri.cz TRIFID Jaros aw Grz dowicz Pán ledové zahrady kniha ãtvrtá Tato kniha ani Ïádná její ãást nesmí b t kopírována, rozmnoïována ani jinak ífiena bez písemného souhlasu vydavatele. Pan Lodowego Ogrodu, t.4

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

Miroslav Huptych. s ohàostrojem. Hodinky. Aforismy a gregérie. PISTORIUS & OL ANSKÁ Pfiíbram 2013. Ilustrace Petr Dobí ek

Miroslav Huptych. s ohàostrojem. Hodinky. Aforismy a gregérie. PISTORIUS & OL ANSKÁ Pfiíbram 2013. Ilustrace Petr Dobí ek Miroslav Huptych Hodinky s ohàostrojem Aforismy a gregérie Ilustrace Petr Dobí ek PISTORIUS & OL ANSKÁ Pfiíbram 2013 Tato kniha byla redakãnû a nakladatelsky pfiipravena v semináfii Nakladatelská praxe

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006 V dne ním mimofiádném ãísle najdete: Vyhodnocení krajského kola Dal í úspûch základní koly Nejkrásnûj í vesnicí âeska... Liptál mûsteãko... Náv tûva hodnotitelské komise Pozvánky LIPTÁL - VESNICE ROKU

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY Zetterberg Henrik Do NHL vstoupil v prvním útoku souãasn ch drïitelû Stanley Cupu a uï pfii debutu zaznamenal jednu asistenci. První gól v dresu Detroitu dal ve tfietím

Více

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY kolaãky a koláci, Ïákynû a Ïáci, puber- Èaãky a puberèáci Zdá se vám toto oslovení divné? Zkrátka a dobfie, tento ãlánek

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

NERU ENù Rozhovor s Naìou Macurovou 2005 / 18 LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK STR. 11 STR. 8 STR. 2 STR. 18 STR. 4. 25 Kâ. âtenáfi poezie J.

NERU ENù Rozhovor s Naìou Macurovou 2005 / 18 LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK STR. 11 STR. 8 STR. 2 STR. 18 STR. 4. 25 Kâ. âtenáfi poezie J. LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK foto 3/11/05 Vieweghovy RÛÏe pro Markétu âeská interiérová poezie âechovovo nenásilnû nutkavé âtenáfi poezie J. Burian Filmov Projekt 100 25 Kâ STR. 2 STR. 4 STR. 8 STR. 11 STR. 18

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (HST) = 40 kan. dolarû Cena 1,88 + 0,12 (HST) = 2,00 dolary. No. 8. (478.) Agreement # 40005374/

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle (1) VELIK PLÁN V fiíjnu roku 1922, kolem páté hodiny odpolední, na hlavním zvonokoském námûstí, stínûném krásn mi ka tany a uprostfied ozdobeném nádhernou lipou, zasazenou pr roku 1518 na oslavu pfiíjezdu

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

BÍL TRPASLÍK. ikovn amatér. âíslo 102 2000 listopad

BÍL TRPASLÍK. ikovn amatér. âíslo 102 2000 listopad BÍL TRPASLÍK âíslo 102 2000 listopad ikovn amatér V dne ní dobû má amatér velké mnoïství moïností jak své pozorování zkvalitnit rûznorodou pozorovací technikou. Tak napfiíklad kvalitní ãasov signál. Na

Více

Když mimozemš ané přistáli na Zemi

Když mimozemš ané přistáli na Zemi 2 Když mimozemš ané přistáli na Zemi TENKRÁT POTOM NAKONEC Zajímáš se o skutečné pátrání po životě ve vesmíru? Navštiv anglicky psané stránky NASA (www.nasa.gov) a najdi si nejnovější informace o Mezinárodní

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Panenky na ich babiãek

Panenky na ich babiãek LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2006 Kam na procházku v prosinci Kapfiíci pod stromeãky... strana 2 Tfii sbûratelky, Alena D na Hodková a Iva Jíhlav panenky tvofií

Více