150 mm 150 mm. 150 mm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "150 mm 150 mm. 150 mm"

Transkript

1 Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nejprve si prosím přečtěte okument Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto okumentu (Stručný návo k osluze). Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh, nvštivte Ne všehny moely jsou ostupné ve všeh zemíh. 1 Vylení přístroje VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z násleek smrt neo vážné zrnění. UPOZORNĚNÍ oznčuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z násleek menší neo méně vážná zrnění. VAROVÁNÍ Krie s přístrojem oshuje plstové sáčky. Tyto plstové sáčky uhovávejte mimo osh kojenů ětí, yste zránili neezpečí uušení. Plstové sáčky nejsou hrčky. Přístroj je těžký váží víe než 20,0 kg. Chete-li přeejít možným zrněním, ejte n to, y přístroj vžy zveli lespoň v lié. Jen oso y měl ržet pření část přístroje jen oso y měl ržet strnu zní. Dávejte pozor, yste si při pokláání přístroje nepřiskřípli prsty. Okolo přístroje uržujte minimální mezeru pole orázku. 400 mm 150 mm 150 mm 150 mm Komponenty, které nleznete v krii, se mohou lišit v závislosti n zemi, ve které se nházíte. Doporučujeme uhovt půvoní lení. Orázky v této příruče Stručný návo k osluze se týkjí moelu MFC-9340CDW. Kel rozhrní není stnrním příslušenstvím. Zkupte vhoný kel rozhrní pro připojení, které hete použít (USB neo síť). USB kel Doporučujeme použít kel USB 2.0 (typ A/B), který není elší než 2 metry. NEPŘIPOJUJTE ztím kel rozhrní. Připojení kelu rozhrní proěhne ěhem proesu instle MFL-Pro Suite. Síťový kel Používejte přímý kel krouené voulinky ktegorie 5 (neo vyšší) pro síť 10BASE-T neo 100BASE-TX Fst Ethernet. CZE Verze 0 1

2 2 Ostrňte olový mteriál z přístroje Posuňte všeh osm žlutýh zámků fotovále ve směru šipek (možná ue nutné vyvinout silnější tlk n zámky). CAUTION UPOZORNĚNÍ Silikgel NEJEZTE vyhoďte jej. Poku jej pozřete, okmžitě vyhleejte lékřskou pomo. Ztím NEPŘIPOJUJTE zástrčku kelu střívého npájení. Ostrňte olovou lepíí pásku n vnějšku přístroje, silikgel n opěre ppíru fólii n sklu skeneru. Úplně otevřete horní kryt vytžením z rukojeť. Vytáhněte ven všehny čtyři fotovále tonerovou kzetu. Niky se NEDOTÝKEJTE části, vyznčené n orázku, neoť můžete zhoršit kvlitu tisku. 2

3 e Ostrňte ornžový ol z pásové jenotky. h Všehny čtyři sestvy tonerovýh kzet jenotek fotovále vsuňte zpět o tiskárny. Přesvěčte se, že rv tonerové kzety opovíá štítku rvy n tiskárně. BK C M Y f Sejměte ze všeh sestv jenotek fotovále tonerovýh kzet ornžový ol. i BK - Černá M - Purpurová Zvřete horní kryt tiskárny. C - Azurová Y - Žlutá g Uhopte všehny sestvy jenotek fotovále tonerovýh kzet oěm rukm jemně s kžou několikrát ztřeste ze strny n strnu, y se toner v kzetě rozprostřel rovnoměrně. 3

4 3 Vložte ppír o zásoníku ppíru Vysuňte zásoník ppíru zel z přístroje. Při tlčení n zelenou páčku pro uvolnění voítk ppíru přesuňte voítk ppíru tk, y opovíl velikosti ppíru vkláného o zásoníku. Zkontrolujte, z jsou voítk ppíru pevně uszená v rážkáh. f Zveněte rozkláí popěru, y ppír nemohl sklouznout ze zásoníku pro výstup směrem olů. Informe o oporučeném ppíru: uu Záklní příručk uživtele: Doporučený ppír tisková méi. 4 Připojte npájeí kel telefonní kel Stoh ppíru oře provětrejte, y neošlo k uvíznutí neo nesprávnému zveení ppíru. Vložte ppír o zásoníku ujistěte se, že: Ppír je po znčkou pro mximum ppíru (). Přeplnění zásoníku způsoí uvíznutí ppíru. Strn, n kterou se ue tisknout, je líem olů. Voítk ppíru se otýkjí okrjů ppíru pro zjištění správného poávání. NEPŘIPOJUJTE ztím kel rozhrní. Připojte npájeí kel k přístroji poté jej zpojte o elektriké zásuvky. N ovláím pnelu tiskárny stiskněte tlčítko. e Zsuňte zásoník ppíru zpět o přístroje. Zkontrolujte, z je zásoník v přístroji správně zsunutý. NEDOTÝKEJTE se otykového ispleje ihne po připojení npájeího kelu neo po zpnutí přístroje. Mohlo y ojít k hyě. 4

5 Připojte kel telefonní linky: připojte jeen kone kelu telefonní linky o zířky n přístroji oznčené LINE ruhý kone o nástěnné telefonní zásuvky. Poku sílíte jenu telefonní linku s externím telefonem, připojte jej, jk je zorzeno níže. Než připojíte externí telefon, ostrňte ohrnný kryt ze zásuvky EXT. n přístroji. Telefonní kel MUSÍ ýt připojen o zířky n přístroji oznčené LINE. VAROVÁNÍ Tento přístroj musí ýt uzemněn prostřenitvím uzemněné zástrčky. Vzhleem k tomu, že je zřízení uzemněno prostřenitvím elektriké zásuvky, můžete se ohránit pře poteniálně neezpečnými elektrikými vlivy n telefonní síti tk, že neháte zpojený přívo npájeí zásuvky ěhem připojování přístroje k telefonní line. Stejně tk se můžete ohránit, kyž uete htít přesunout přístroj; nejprve tey opojte telefonní veení, potom opojte npájeí kel. Linkový telefon Externí telefon Ohrnný kryt Poku sílíte jenu telefonní linku s externím záznmníkem, připojte ji, jk je znázorněno níže. Než připojíte externí záznmník, ostrňte ohrnný kryt ze zásuvky EXT. n přístroji. Záznmník linkového telefonu (není poporováno) Externí záznmník Ohrnný kryt Nstvte režim příjmu n Ext.Tel/TAD, poku máte externí záznmník (viz Vol režimu přijímání uu strn 7). Dlší poronosti nleznete ze: uu Záklní příručk uživtele: Připojení externího TAD. 5

6 5 Nstvte svou zemi 6 Zvolte váš jzyk (je-li tře) Musíte nstvit vši zemi, y přístroj fungovl správně n místníh telekomunikčníh linkáh v jenotlivýh zemíh. Zkontrolujte, z je zpnuté npájení připojením npájeího kelu, zpněte hlvní vypínč. Stiskněte vši zemi n otykovém ispleji, kyž se n otykovém ispleji zorzí seznm zemí. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko. e Stiskněte tlčítko Vsehn nstv. Přetžením nhoru či olů neo stiskem či zorzíte Pot.nstv.. Stiskněte tlčítko Pot.nstv.. Přetžením nhoru či olů neo stiskem či zorzíte Mistni jzyk. Stiskněte tlčítko Mistni jzyk. Stiskněte váš jzyk. f Stiskněte tlčítko. Dotykový isplej vás vyzve, yste znovu potvrili zemi. Postupujte některým z násleujííh způsoů: Poku se n otykovém ispleji zorzí správná země, stisknutím klávesy Ano přejete n krok. NEBO Stisknutím tlčítk Ne přejete zpět n krok, ke můžete provést nový výěr země. Jkmile se n otykovém ispleji zorzí Potvrzeno, přístroj se utomtiky restrtuje. 6

7 7 Vol režimu přijímání g Stiskněte tlčítko. Dlší informe: uu Záklní příručk uživtele: Příjem fxu. Existují čtyři různé režimy příjmu: Fx, Fx/Tel, Rune Ext.Tel/TAD. 8 Nstvte tum čs Dotykový isplej zorzuje tum čs. Nstvením svého ID stnie můžete ke kžému oeslnému fxu rovněž přit ktuální tum čs (viz krok 9). Stiskněte tlčítko. e f g h Stiskněte tlčítko (Dtum s). Stiskněte tlčítko Dtum. Pomoí čísel n otykovém ispleji zejte poslení vě číslie roku pk stiskněte OK. (npř. vložte 1, 3 pro rok 2013.) Pomoí čísel n otykovém ispleji zejte poslení vě číslie měsíe pk stiskněte OK. Pomoí čísel n otykovém ispleji zejte poslení vě číslie ne pk stiskněte OK. Stiskněte tlčítko Cs. Zejte čs ve 24 hoinovém formátu pomoí čísel n otykovém ispleji pk stiskněte OK. i Stiskněte tlčítko. Stiskněte tlčítko. e f Stiskněte tlčítko Vsehn nstv. Přetžením nhoru či olů neo stiskem či zorzíte Fx. Stiskněte tlčítko Fx. Přetžením nhoru či olů neo stiskem či zorzíte Prijem nstv.. Stiskněte tlčítko Prijem nstv.. Přetžením nhoru či olů neo stiskem či zorzíte Rezim prijmu. Stiskněte tlčítko Rezim prijmu. Stiskněte váš upřenostňovný režim příjmu. 7

8 9 Zejte osoní informe (ID stnie) 10 Hlášení o přenosu fxu Poku hete, y se n všeh oeslnýh fxeh zorzovlo tum čs, nstvte pro přístroj ID stnie. Stiskněte tlčítko. e f g h i j Stiskněte tlčítko Vsehn nstv. Přetžením nhoru či olů neo stiskem či zorzíte Pot.nstv.. Stiskněte tlčítko Pot.nstv.. Přetžením nhoru či olů neo stiskem či zorzíte ID stnie. Stiskněte tlčítko ID stnie. Stiskněte tlčítko Fx. Zejte vše fxové číslo (mx. 20 čísli) pomoí čísel n otykovém ispleji pk stiskněte OK. Stiskněte tlčítko Tel. Zejte vše telefonní číslo (mx. 20 čísli) pomoí čísel n otykovém ispleji pk stiskněte OK. Poku máte stejné telefonní číslo číslo fxu, zejte znovu stejné číslo. Stiskněte tlčítko Jmeno. Zejte vše jméno (mx. 20 znků) pomoí otykového ispleje pk stiskněte OK. Chete-li zt čísl neo zvláštní znky, opkovně mčkejte, oku se neojeví požovný znk, poté tento znk stiskněte. Poku záte šptný znk hete ho změnit, stisknutím tlčítk neo posuňte kurzor po hyný znk stiskněte tlčítko. Chete-li vložit mezeru, stiskněte Mezernik. Víe informí viz Vkláání textu uu strn 31. Váš přístroj Brother je vyven funkí hlášení o ověření přenosu fxu, které slouží jko potvrzení o oeslání fxu. N tomto hlášení nleznete jméno příjeme neo číslo přijímjíího fxu, tum čs přenosu, trvání přenosu, počet oeslnýh stránek z yl přenos úspěšný neo ne. Poku hete využít funke Hlášení o přenosu fxu: uu Poroná příručk uživtele: Tisk zpráv. 11 Nstvení tónového neo pulsního režimu vytáčení Váš přístroj je přenstven n tónovou volu. Poku máte pulzní volu (rotční), musíte změnit způso vytáčení. Stiskněte tlčítko. e Stiskněte tlčítko Vsehn nstv. Přetžením nhoru či olů neo stiskem či zorzíte Pot.nstv.. Stiskněte tlčítko Pot.nstv.. Přetžením nhoru či olů neo stiskem či zorzíte Tonov/Pulsni. Stiskněte tlčítko Tonov/Pulsni. Stiskněte tlčítko Pulsni (neo Tonov). f Stiskněte tlčítko. k Stiskněte tlčítko. 8

9 12 Nstvení komptiility telefonní linky 13 Nstvení typu telefonní linky Poku přístroj připojujete n služu VoIP (přes internet), musíte změnit nstvení komptiility. Poku používáte nlogovou telefonní linku, přeskočte tento krok. Stiskněte tlčítko. e Stiskněte tlčítko Vsehn nstv. Přetžením nhoru či olů neo stiskem či zorzíte Pot.nstv.. Stiskněte tlčítko Pot.nstv.. Přetžením nhoru či olů neo stiskem či zorzíte Komptiilit. Stiskněte tlčítko Komptiilit. Stiskněte tlčítko Zklni(pro VoIP). f Stiskněte tlčítko. Připojujete-li přístroj k line, která je vyvená funkemi PABX (PBX) neo ISDN pro zsílání přijímání fxů, je rovněž tře pole násleujííh kroků správně změnit typ telefonní linky. Stiskněte tlčítko. e f Stiskněte tlčítko Vsehn nstv. Přetžením nhoru či olů neo stiskem či zorzíte Pot.nstv.. Stiskněte tlčítko Pot.nstv.. Přetžením nhoru či olů neo stiskem či zorzíte Typ tel.linky. Stiskněte tlčítko Typ tel.linky. Stiskněte tlčítko Stnrni, ISDN neo Po.ustren. Postupujte některým z násleujííh způsoů: Poku zvolíte možnost ISDN neo Stnrni, přejěte n krok i. Poku jste vyrli možnost Po.ustren, přejěte ke kroku f. Postupujte některým z násleujííh způsoů: Poku hete změnit ktuální číslo převoly, stiskněte tlčítko Zp. neo Vzy přejěte n krok g. Poku nehete změnit ktuální číslo převoly, přejěte n krok i. Výhozím nstvením převoly je!. Vyerete-li možnost Zp., stisknutím tlčítk R získáte přístup k vnější line. Zvolíte-li možnost Vzy, můžete přejít k vnější line ez stisknutí tlčítk R. g h Stiskněte tlčítko Vytoit prevolu. Zejte vše číslo převoly (mx. pět čísli) pomoí tlčítek n otykovém ispleji pk stiskněte OK. Můžete použít čísl 0 ž 9 znky #, l!. Nelze použít! s jinými čísly neo znky. Poku váš telefon vyžuje zpětnou ktivi s čsovým přerušením, stiskněte! n otykovém ispleji. i Stiskněte tlčítko. 9

10 PBX PŘEDÁNÍ Přístroj je půvoně nstven n možnost Stnrni, ož umožňuje připojení přístroje ke stnrní line veřejné telefonní sítě PSTN (veřejná telefonní síť). Mnoho kneláří všk používá entrální telefonní systém neo PABX (Privátní utomtiká poočková ústřen). Váš přístroj lze připojit k většině typů poočkovýh ústřeen. Funke opkovné voly přístroje poporuje pouze zpětnou ktivi s čsovým přerušením (TBR). TBR ue fungovt s většinou systémů PABX (PBX) umožní vám získt přístup k vnější line neo přet hovor n jinou linku. Funke je v provozu, kyž je stisknuto tlčítko R. 15 Nstvte čsovou zónu N přístroji můžete nstvit čsové pásmo pro svoji olst. Stiskněte tlčítko. Stiskněte tlčítko (Dtum s). Stiskněte tlčítko Csov zon. Zejte své čsové pásmo. Stiskněte tlčítko OK. 14 Automtiká změn čsu e Stiskněte tlčítko. Přístroj lze nstvit tk, y utomtiky prováěl změnu n letní čs. Automtiky se přenství o jenu hoinu opřeu n jře o jenu hoinu ozu n pozim. Stiskněte tlčítko. Stiskněte tlčítko (Dtum s). Stiskněte tlčítko Automtiky letni s. Stiskněte tlčítko Zp. (neo Vyp.). e Stiskněte tlčítko. 10

11 16 Zvolte typ připojení Tyto instlční pokyny pltí pro systémy Winows XP Home / Winows XP Professionl, Winows XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7, Winows 8 M OS X v10.6.8, 10.7.x 10.8.x. Pro Winows Server 2003/2003 x64 Eition/2008/2008 R2/2012 Linux nvštivte stránky moelu n Můžete nás nvštívit n rese ke njete rovněž prouktovou poporu, ktulize nástroje pro nejnovější ovlče i opověi n čsto klené otázky (FAQ). Pro kely rozhrní USB Winows, přejěte n strnu 12 Mintosh, přejěte n strnu 14 Pro rátovou síť Winows, přejěte n strnu 15 Mintosh, přejěte n strnu 18 Pro ezrátovou síť Winows Mintosh, přejěte n strnu 20 Chete-li k zřízení Brother pomoí služy Wi-Fi Diret připojit zřízení se systémem ios, Anroi neo Winows Phone, stáhněte si prosím příručku Příručku Wi-Fi Diret n rese Drátová síť Bezrátová síť Winows USBMintosh Winows Mintosh Winows Mintosh 11

12 USB Winows Pro uživtele rozhrní USB systému Winows (Winows XP / XP Professionl x64 Eition / Winows Vist / Winows 7 / Winows 8) 17 Než zčnete instli Disk CD-ROM oshuje pliki Nune PperPort 12SE. Tento progrm poporuje Winows XP (SP3 neo vyšší), XP Professionl x64 Eition (SP2 neo vyšší), Winows Vist (SP2 neo vyšší) Winows 7 Winows 8. Pře instlí progrmu MFL-Pro Suite ktulizujte Winows nejnovější verzí Servisního líku. Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. Stiskem poržením přístroj vypněte poté se ujistěte, že kel rozhrní USB NENÍ připojen. Poku jste již kel o zřízení připojili, opojte jej. 18 Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Kyž se v otevřeném okně zorzí název moelu, vyerte svůj přístroj. Kyž se v okně zorzí výěr jzyk, vyerte svůj jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Počítč (Tento počítč). (V přípě systému Winows 8: klikněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu poté přejěte o níky Počítč.) Poklikejte n ikonu isku CD-ROM poté poklikejte n volu strt.exe. Poku se zorzí okno Řízení uživtelskýh účtů, klikněte n tlčítko Pokrčovt neo Ano. Klikněte n Instle MFL-Pro Suite poku souhlsíte s lienční smlouvou, klikněte v lšíh vou okneh n Ano. Poku instle neue pokrčovt utomtiky, restrtujte instli vysunutím opětovným zsunutím isku CD-ROM neo poklepáním n progrm strt.exe v kořenovém resáři. Pokrčujte o kroku ninstlujte progrm MFL-Pro Suite. e Zvolte Místní připojení (USB) klepněte n položku Dlší. Chete-li ninstlovt ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte le pokynů n orzove. Postupujte le pokynů n orzove, oku se neojeví orzovk Připojte USB kel. Připojte kel USB k portu USB n přístroji oznčeném symolem potom připojte kel o počítče. f Přístroj zpnete stiskem tlčítk. Instle ue utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se ojevují jen po ruhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik minut. Poku se ojeví orzovk Zezpečení systému Winows, zškrtněte políčko klepnutím n položku Instlovt řáně okončete instli. g h Kyž se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Jkmile okončíte registri, klepněte n položku Dlší. Kyž se ojeví orzovk Nstvení je okončeno, proveďte výěr poté klepněte n volu Dlší. 12

13 USB Winows 19 Dokončení restrt Kliknutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtu počítče se musíte přihlásit s právy ministrátor. Poku se ěhem instle softwru ojeví hyová zpráv, postupujte jením z těhto způsoů: - Pro uživtele systémů Winows XP, Winows Vist Winows 7: spusťte Dignostik instle v části (Strt) > Všehny progrmy > Brother > MFC-XXXX (ke MFC-XXXX je název všeho moelu). - Pro uživtele systému Winows 8: hete-li spustit progrm Dignostik instle, poklepejte n ikonu (Brother Utilities), násleně klepněte n rozevírí seznm vyerte název všeho moelu (poku již není zvolen). Klepněte n Nástroje n levé strně pnelu. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ěhem použití přístroje či jeho softwru ojevit ezpečnostní okno Winows neo okno ntivirového progrmu. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Winows USBMintosh Dokončit Nyní je instle okončen. Pro uživtele systému Winows 8: poku jsou příručky Brother osžené n isku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomoí plike Aoe Reer. Jestliže máte v počítči ninstlován progrm Aoe Reer, le souory se v něm neotvírjí, změňte přiřzení souorů pro souory PDF (viz Jk otevřít souor PDF v progrmu Aoe Reer (Winows 8) uu strn 36). Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhonější ovlč pro Winows Vist, Winows 7 Winows 8 při tisku z plikí, které využívjí okumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovlč z weovýh stránek Brother Solutions Center n rese 13

14 USB Mintosh Pro uživtele rozhrní USB systému Mintosh (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 17 Než zčnete instli Pro uživtele systému M OS X v či nižší verze: přejěte n M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Nejnovější ovlče informe pro používný operční systém M OS X viz 18 Zkontrolujte, z je přístroj připojený k npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Připojte kel USB k portu USB n přístroji oznčeném symolem potom připojte kel o počítče Mintosh. Ujistěte se, že je přístroj zpnutý. Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte isk CD-ROM o mehniky CD-ROM poté poklikejte n ikonu BROTHER n ploše. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX). Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel. (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW) Zvolte Lol Connetion (USB) (Místní připojení (USB)) klepněte n položku Next (Dlší). Instlční orzovky se ojevují jen po ruhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. f g Jkmile se zorzí okno A Printer (Přit tiskárnu), klikněte n tlčítko A Printer (Přit tiskárnu). Vyerte přístroj ze seznmu, klepněte n volu A (Přit) poté klepněte n volu Next (Dlší). Chete-li přit ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), vyerte jej z místní níky Print Using (Use) (Použití tisku (Použít)). 19 Stžení instle plike Presto! PgeMnger Kyž je ninstlován plike Presto! PgeMnger, o Brother ControlCenter2 je přián funke OCR. Pomoí Presto! PgeMnger můžete jenouše skenovt, sílet orgnizovt fotogrfie okumenty. Instle sy MFL-Pro Suite je tímto okončen. Přejěte ke kroku 19 n str. 14. N orzove Brother Support (popor tiskárny Brother) klepněte n Presto! PgeMnger postupujte le pokynů n orzove. Dokončit Nyní je instle okončen. Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Dokončení instle může trvt několik minut. e Vyerte přístroj ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). 14

15 Drátová síť Winows Pro uživtele rozhrní rátové sítě systému Winows (Winows XP / XP Professionl x64 Eition / Winows Vist / Winows 7 / Winows 8) 17 Než zčnete instli Disk CD-ROM oshuje pliki Nune PperPort 12SE. Tento progrm poporuje Winows XP (SP3 neo vyšší), XP Professionl x64 Eition (SP2 neo vyšší), Winows Vist (SP2 neo vyšší) Winows 7 Winows 8. Pře instlí progrmu MFL-Pro Suite ktulizujte Winows nejnovější verzí Servisního líku. N ou instle vypněte všehny rány firewll (jiné než rán Winows Firewll) nti-spywrové či ntivirové plike. Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. Ostrňte ohrnný kryt z portu Ethernet oznčeného symolem n přístroji. 18 Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Kyž se v otevřeném okně zorzí název moelu, vyerte svůj přístroj. Kyž se v okně zorzí výěr jzyk, vyerte svůj jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Počítč (Tento počítč). (V přípě systému Winows 8: klikněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu poté přejěte o níky Počítč.) Poklikejte n ikonu isku CD-ROM poté poklikejte n volu strt.exe. Poku se zorzí okno Řízení uživtelskýh účtů, klikněte n tlčítko Pokrčovt neo Ano. Klikněte n Instle MFL-Pro Suite poku souhlsíte s lienční smlouvou, klikněte v lšíh vou okneh n Ano. Připojte kel síťového rozhrní k portu Ethernet n přístroji potom jej připojte k volnému portu n rozočovči. Ujistěte se, že je přístroj zpnutý. Poku instle neue pokrčovt utomtiky, restrtujte instli vysunutím opětovným zsunutím isku CD-ROM neo poklepáním n progrm strt.exe v kořenovém resáři. Pokrčujte o kroku ninstlujte progrm MFL-Pro Suite. Zvolte Síťové připojení voiči (Ethernet) klepněte n položku Dlší. Chete-li ninstlovt ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte le pokynů n orzove. Drátová síť Winows Mintosh 15

16 e f g Drátová síť Kyž se ojeví orzovk Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm zvolte Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokrčovt v instli. (Doporučeno) klepněte n Dlší. Nepoužíváte-li ránu Winows Firewll, njete pokyny pro přiávání násleujííh síťovýh portů v Příruče uživtele k všemu progrmu: Pro síťové skenování přiejte port UDP Pro přijímání síťovýh PC-fxů přiejte port UDP Poku máte se síťovým připojením potíže i nále, přiejte port UDP Instle ue utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se ojevují jen po ruhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik minut. Jkmile jste vyzváni, vyerte přístroj ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Poku je k síti připojen víe než jeen stejný moel přístroje, pomůže vám s ientifikí přístroje zorzená IP res Název uzlu. Poku se ojeví orzovk Zezpečení systému Winows, zškrtněte políčko klepnutím n položku Instlovt řáně okončete instli. Kyž se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Jkmile okončíte registri, klepněte n položku Dlší. Kyž se ojeví orzovk Nstvení je okončeno, proveďte výěr poté klepněte n volu Dlší Winows Dokončení restrt Kliknutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtu počítče se musíte přihlásit s právy ministrátor. Poku se ěhem instle softwru ojeví hyová zpráv, postupujte jením z těhto způsoů: - Pro uživtele systémů Winows XP, Winows Vist Winows 7: spusťte Dignostik instle v části (Strt) > Všehny progrmy > Brother > MFC-XXXX LAN (ke MFC-XXXX je název všeho moelu). - Pro uživtele systému Winows 8: hete-li spustit progrm Dignostik instle, poklepejte n ikonu (Brother Utilities), násleně klepněte n rozevírí seznm vyerte název všeho moelu (poku již není zvolen). Klepněte n Nástroje n levé strně pnelu. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ěhem použití přístroje či jeho softwru ojevit ezpečnostní okno Winows neo okno ntivirového progrmu. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Ninstlujte progrm MFL-Pro Suite n lšíh počítčíh (je-li tře) Poku hete používt přístroj z víe počítčů v síti, ninstlujte n kžém z nih progrm MFL-Pro Suite. Přejěte ke kroku 17 n str. 15. Síťová liene (Winows ) Tento proukt zhrnuje PC liene ž pro pět uživtelů. Tto liene poporuje instli progrmu MFL-Pro Suite včetně Nune PperPort 12SE ž n pěti počítčíh v síti. Poku hete použít víe než pět počítčů s ninstlovným progrmem Nune PperPort 12SE, zkupte prosím lík Brother NL-5, který je líčkem PC liení ž pro lšíh pěti uživtelů. Pro zkoupení líku NL-5 kontktujte utorizovného proeje společnosti Brother neo kontktujte zákzniký servis Brother. 16

17 Drátová síť Winows Dokončit Nyní je instle okončen. Pro uživtele systému Winows 8: poku jsou příručky Brother osžené n isku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomoí plike Aoe Reer. Jestliže máte v počítči ninstlován progrm Aoe Reer, le souory se v něm neotvírjí, změňte přiřzení souorů pro souory PDF (viz Jk otevřít souor PDF v progrmu Aoe Reer (Winows 8) uu strn 36). Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhonější ovlč pro Winows Vist, Winows 7 Winows 8 při tisku z plikí, které využívjí okumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovlč z weovýh stránek Brother Solutions Center n rese Winows Mintosh Drátová síť 17

18 Drátová síť Mintosh Pro uživtele rozhrní rátové sítě systému Mintosh (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 17 Než zčnete instli Pro uživtele systému M OS X v či nižší verze: přejěte n M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Nejnovější ovlče informe pro používný operční systém M OS X viz Zkontrolujte, z je přístroj připojený k npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Ostrňte ohrnný kryt z portu Ethernet oznčeného symolem n přístroji. Instlční orzovky se ojevují jen po ruhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Dokončení instle může trvt několik minut. e Vyerte přístroj ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). Poku je k síti připojen víe než jeen stejný moel zřízení, pomůže vám s ientifikí přístroje zorzená IP res. Poku se zorzí orzovk Setup Network "Sn to" nme (Nstvení jmén síťového "Sn to"), postupujte pole níže uveenýh pokynů: 1) Zejte název pro Mintosh (o élky mximálně 15 znků). 18 Připojte kel síťového rozhrní k portu Ethernet n přístroji potom jej připojte k volnému portu n rozočovči. Ujistěte se, že je přístroj zpnutý. Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte isk CD-ROM o mehniky CD-ROM poté poklikejte n ikonu BROTHER n ploše. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX). Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel. (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW) Zvolte Wire Network Connetion (Ethernet) (Síťové připojení voiči (Ethernet)) klepněte n položku Next (Dlší). f g 2) Klikněte n položku Next (Dlší). Přejěte n f. Zný název se zorzí n otykovém ispleji, kyž stisknete tlčítko Skenovni zvolíte možnost skenování (lší informe: uu Příručk uživtele progrmů). Jkmile se zorzí okno A Printer (Přit tiskárnu), klikněte n tlčítko A Printer (Přit tiskárnu). Vyerte přístroj ze seznmu, klepněte n volu A (Přit) poté klepněte n volu Next (Dlší). (OS X v10.8.x) Vyerte ovlč MFC-XXXX CUPS z místní níky Use (Použít) (ke XXXX je název všeho moelu). Chete-li přit ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), vyerte jej z místní níky Print Using (Use) (Použití tisku (Použít)). 18

19 Drátová síť Mintosh Instle sy MFL-Pro Suite je tímto okončen. Přejěte ke kroku 19 n str Stžení instle plike Presto! PgeMnger Kyž je ninstlován plike Presto! PgeMnger, o Brother ControlCenter2 je přián funke OCR. Pomoí Presto! PgeMnger můžete jenouše skenovt, sílet orgnizovt fotogrfie okumenty. N orzove Brother Support (popor tiskárny Brother) klepněte n Presto! PgeMnger postupujte le pokynů n orzove. 20 Ninstlujte progrm MFL-Pro Suite n lšíh počítčíh (je-li tře) Poku hete používt přístroj z víe počítčů v síti, ninstlujte n kžém z nih progrm MFL-Pro Suite. Přejěte ke kroku 17 n str. 18. Dokončit Nyní je instle okončen. Drátová síť Winows Mintosh 19

20 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Pro uživtele rozhrní ezrátové sítě (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW) 17 Než zčnete Holáte-li tiskárnu připojit k síti, oporučujeme nejříve instli konzultovt se systémovým ministrátorem. Dříve než přikročíte k této instli, musíte znát nstvení ezrátové sítě. Poku jste ezrátová nstvení zřízení konfigurovli již říve, musíte pře novou konfiguri vynulovt nstvení ezrátové sítě. 1. N přístroji stiskněte tlčítko Vsehn nstv. 2. Přetžením nhoru či olů neo stiskem či zorzte Sit stiskněte Sit. 3. Přetžením nhoru či olů neo stiskem či zorzte Nulovni site stiskněte Nulovni site. 4. Stiskněte tlčítko Ano. 5. Stiskněte Ano n vě sekuny. Režim Infrstruktur Bezrátový přístupový o / router Síťové ezrátové zřízení (váš přístroj) Počítč s možností ezrátového připojení k ezrátovému přístupovému ou / routeru Počítč kelově připojen k ezrátovému přístupovému ou / routeru e Moilní zřízení připojené k ezrátovému přístupovému ou / routeru 20

21 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní 18 Zvolte způso nstvení ezrátové sítě Násleujíí pokyny nínou tři možnosti, jk nstvit přístroj Brother pro prostřeí ezrátové sítě. Zvolte metou, která vyhovuje všemu prostřeí. V přípě meto spusťte ezrátové nstvení stiskem tlčítk n otykovém ispleji. Instle pomoí isku CD-ROM očsné použití USB kelu (v systému Winows Mintosh) Doporučujeme pro tuto metou použít počítč, který je ezrátově připojen k vší síti. Během konfigure je tře očsně využít USB kel (kel není osžen v lení). Poku používáte systém Winows XP neo používáte k připojení počítče k ezrátovému přístupovému ou / routeru síťový kel, musíte znát SSID (síťový název) síťový klíč ezrátového ou / routeru. Npište prosím o níže uveené olsti nstvení své ezrátové sítě. Poku ěhem nstvení potřeujete pomo hete kontktovt zákzniký servis Brother, mějte po rue své SSID síťový klíč. S nlezením těhto informí vám nemůžeme pomoi. Položk SSID (Název sítě) Síťový klíč* (Bezpečnostní klíč / Šifroví klíč) Zznmenejte ktuální nstvení ezrátové sítě * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. Poku tyto informe neznáte (SSID Síťový klíč), nelze pokrčovt v instli ezrátové sítě. Nlezení těhto informí (SSID Síťový klíč): 1. Prozkoumejte okumenti onou s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem. 2. Výhozím SSID může ýt název výroe přístupového ou / routeru neo název moelu. 3. Poku neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, správe všeho systému neo poskytovtele internetu. Nyní přejěte n str. 23 Bezrátová síť Winows Mintosh 21

22 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Ruční instle z ovláíh pnelů pomoí Průvoe instlí (Winows, Mintosh moilní zřízení) Poku váš přístupový o / router nepoporuje funki WPS (Wi-Fi Protete Setup ) neo AOSS, zpište si o níže uveeného prostoru nstvení ezrátové sítě ezrátového přístupového ou / routeru. Poku ěhem nstvení potřeujete pomo hete kontktovt zákzniký servis Brother, mějte po rue své SSID (síťový název) síťový klíč. S nlezením těhto informí vám nemůžeme pomoi. Položk SSID (Název sítě) Síťový klíč* (Bezpečnostní klíč / Šifroví klíč) Zznmenejte ktuální nstvení ezrátové sítě * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. Poku tyto informe neznáte (SSID Síťový klíč), nelze pokrčovt v instli ezrátové sítě. Nlezení těhto informí (SSID Síťový klíč): 1. Prozkoumejte okumenti onou s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem. 2. Výhozím SSID může ýt název výroe přístupového ou / routeru neo název moelu. 3. Poku neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, správe všeho systému neo poskytovtele internetu. Nyní přejěte n str. 25 Instle stisknutím tlčítk pomoí WPS neo AOSS (Winows, Mintosh moilní zřízení) Tuto metou použijte, poku váš ezrátový přístupový o / router poporuje utomtikou ezrátovou (stisknutím tlčítk) instli (WPS neo AOSS ). Nyní přejěte n str

23 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Instle pomoí isku CD-ROM očsné použití USB kelu (v systému Winows Mintosh) 19 Proveďte nstvení ezrátové sítě Během konfigure je tře očsně využít USB kel (kel není osžen v lení). Poku používáte systém Winows XP neo používáte k připojení počítče k ezrátovému přístupovému ou / routeru síťový kel, musíte znát SSID síťový klíč ezrátového ou / routeru, které jste si zpsli v kroku 18- n strně 21. Poku používáte přístroj pro ezrátovou síť s poporou IEEE 802.1x, viz: uu Příručk síťovýh plikí: Ověřování IEEE 802.1x. V tomto kroku jsou použity orzovky ze systému Winows. Vzhle orzovek n všem PC se ue lišit pole verze používného operčního systému. Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. (Winows ) Kyž se v otevřeném okně zorzí název moelu, vyerte svůj přístroj. Kyž se v okně zorzí výěr jzyk, vyerte svůj jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Počítč (Tento počítč). (V přípě systému Winows 8: klikněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu poté přejěte o níky Počítč.) Poklikejte n ikonu isku CD-ROM poté poklikejte n volu strt.exe. Poku se zorzí okno Řízení uživtelskýh účtů, klikněte n tlčítko Pokrčovt neo Ano. (Winows ) Klikněte n Instle MFL-Pro Suite poku souhlsíte s lienční smlouvou, klikněte v lšíh vou okneh n Ano. Poku instle neue pokrčovt utomtiky, restrtujte instli vysunutím opětovným zsunutím isku CD-ROM neo poklepáním n progrm strt.exe v kořenovém resáři. Pokrčujte o kroku ninstlujte progrm MFL-Pro Suite. e (Mintosh) Poklepejte n ikonu BROTHER n ploše poté poklepejte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX) n orzove. Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel. Zvolte Bezrátové síťové připojení klepněte n položku Dlší. V přípě systému Winows, přejěte n V přípě systému Mintosh, přejěte n e (Winows ) Chete-li ninstlovt ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte le pokynů n orzove. Kyž se ojeví orzovk Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm zvolte Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokrčovt v instli. (Doporučeno) klepněte n Dlší. Nepoužíváte-li ránu Winows Firewll, njete pokyny pro přiávání násleujííh síťovýh portů v Příruče uživtele k všemu progrmu: Pro síťové skenování přiejte port UDP Pro přijímání síťovýh PC-fxů přiejte port UDP Poku máte se síťovým připojením potíže i nále, přiejte port UDP Zvolte Ano, mám kel USB, který mohu použít k instli. klepněte n položku Dlší. Bezrátová síť Winows Mintosh 23

24 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní f g h i Poku se ojeví orzovk Důležité oznámení, přečtěte si upozornění. Zškrtnutím políčk potvrďte SSID Síťový klíč poté klepněte n tlčítko Dlší. Dočsně připojte USB kel (není osžen) přímo k počítči k přístroji. Postupujte některým z násleujííh způsoů: Poku se ojeví orzovk Potvrzení instle, zškrtněte políčko klepněte n položku Dlší, poté přejěte k části h. Poku se neojeví orzovk Potvrzení instle, přejěte n i. Zškrtněte položku Ano, poku se hete připojit s uveeným SSID. Klikněte n tlčítko Dlší pk přejěte n k. Průvoe vyhleá ezrátové sítě ostupné pro váš přístroj. Vyerte SSID, které jste si zpsli pro svoji síť v kroku 18- n strně 21, poté klikněte n položku Dlší. l Poku klepnete n položku Zrušit, nstvení zůstnou nezměněn. Poku hete ručně zt nstvení IP resy pro váš přístroj, klepněte n tlčítko Změnit IP resu zejte nezytná nstvení IP resy pro vši síť. Poku se ojeví orzovk informí o selhání instle ezrátové sítě, klepněte n položku Zkusit znovu. Opojte USB kel mezi počítčem přístrojem, poté klepněte n položku Dlší. Instle ezrátového připojení je nyní okončen. Čtyřúrovňový inikátor vprvo nhoře n otykovém ispleji všeho přístroje zorzuje sílu signálu všeho ezrátového přístupového ou / routeru. Chete-li ninstlovt MFL-Pro Suite, pokrčujte ke kroku 21. Pro uživtele Winows : Nyní přejěte n krok 21-e n strně 32 Pro uživtele Mintosh: j Jestliže je seznm prázný, zkontrolujte, z je ezrátový přístupový o / router zpnutý vysílá SSID. Ověřte, z jsou přístroj ezrátový přístupový o / router v osttečné vzálenosti pro ezrátovou komuniki. Klikněte n položku Onovit. Poku je váš ezrátový přístupový o / router nstven tk, že nevysílá SSID, můžete ho ručně přit klepnutím n tlčítko Pokročilé. Postupujte pole pokynů n orzove pro zání položky Název (SSID) poté klepněte n položku Dlší. Zejte položku Síťový klíč, kterou jste si zpsli v kroku 18- n strně 21, poté klikněte n položku Dlší. Nyní přejěte n krok 21- n strně 34 Poku vše síť není konfigurován pro Ověřování Šifrování, ojeví se orzovk POZOR!. V konfiguri pokrčujte klepnutím n tlčítko OK. k Potvrďte nstvení ezrátové sítě poté klepněte n položku Dlší. Nstvení uou zslán n váš přístroj. 24

25 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní 19 Ruční instle z ovláíh pnelů pomoí Průvoe instlí (Winows, Mintosh moilní zřízení) Proveďte nstvení ezrátové sítě Než uete pokrčovt, musíte mít ezrátová nstvení, které jste si zpsli pro svoji síť v kroku 18- n strně 22. Poku používáte přístroj pro ezrátovou síť s poporou IEEE 802.1x, viz: uu Příručk síťovýh plikí: Ověřování IEEE 802.1x. e f Poku je vší metoou ověření Open System meto šifrování je nstven n honotu None, přejěte ke kroku g. Chete-li připojit přístroj pomoí utomtikého ezrátového režimu, stiskněte Ano. (Poku zvolíte Ne (rune), přejěte k f, yste zli Síťový klíč.) Kyž se n otykovém ispleji ojeví pokyn ke spuštění WPS, stiskněte tlčítko WPS n ezrátovém přístupovém ou / routeru pk stiskněte tlčítko Dlsi n otykovém ispleji. Přejěte n g. Zejte Síťový klíč, který jste si zpsli v kroku 18- n strně 22 pomoí čísel znků n otykovém ispleji. N přístroji stiskněte tlčítko. Stiskněte Pruvoe nst.. Kyž se ojeví Povolit WLAN? stiskněte Ano. Tím se spustí průvoe instlí ezrátového připojení. Přístroj zčne s vyhleáváním ostupnýh SSID. Po pár minutáh se ojeví seznm ostupnýh SSID. Poku se zorzí seznm SSID, proveďte přetžení nhoru či olů neo použijte tlčítk či k výěru SSID, které jste si zpsli v kroku 18- n strně 22. Stiskněte tlčítko OK. Jestliže je seznm prázný, zkontrolujte, z je ezrátový přístupový o / router zpnutý vysílá SSID. Přesuňte přístroj líže ezrátovému přístupovému ou / routeru zkuste opkovt postup o kroku. Jestliže ezrátový přístupový o / router není nstven, y vysíll ientifikátor SSID, musíte název SSID přit ručně. Poronosti nleznete ze: uu Příručk síťovýh plikí: Konfigure zřízení, poku SSID není vysíláno. Postupujte některým z násleujííh způsoů: Poku ezrátový přístupový o / router vyrného SSID poporuje WPS přístroj se otáže n použití WPS, přejěte ke kroku e. Poku používáte metou ověřování šifrování vyžujíí Síťový klíč, přejěte ke kroku f. Chete-li zt čísl neo zvláštní znky, opkovně mčkejte, oku se neojeví požovný znk, poté tento znk stiskněte. Poku záte šptný znk hete ho změnit, stisknutím tlčítk neo posuňte kurzor po hyný znk stiskněte tlčítko. Chete-li vložit mezeru, stiskněte Mezernik. Víe informí viz Vkláání textu uu strn 31. g Po zání všeh znků stiskněte tlčítko OK poté stiskněte tlčítko Ano pro použití nstvení. Přístroj se nyní pokusí připojit k ezrátové síti pomoí informí, které jste zli. Zpráv o výsleku připojení se ojeví n otykovém ispleji utomtiky se vytiskne Hlášení o síti WLAN. Poku se připojení nezří, zkontrolujte kó hyy ve vytištěném hlášení viz Ostrňování prolémů uu strn 28. Stiskněte tlčítko OK. Instle ezrátového připojení je nyní okončen. Čtyřúrovňový inikátor vprvo nhoře n otykovém ispleji všeho přístroje zorzuje sílu signálu všeho ezrátového přístupového ou / routeru. Bezrátová síť Winows Mintosh 25

26 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Chete-li ninstlovt MFL-Pro Suite, pokrčujte ke kroku 20. Pro uživtele Winows : Nyní přejěte n str. 32 Pro uživtele Mintosh: Nyní přejěte n str. 34 Uživtelé moilníh zřízení nleznou poronosti o tom, jk přístroj použít s moilními zřízeními, v Poroné příruče síťovýh plikí. Poku hete stáhnout Uživtelskou příručku pro pliki, kterou používáte, přejěte n we Brother Solutions Center n rese klepněte n položku Návoy n stráne všeho moelu. 26

27 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní 19 Instle stisknutím tlčítk pomoí WPS (Wi-Fi Protete Setup) neo AOSS (Winows, Mintosh moilní zřízení) Konfigurujte nstvení ezrátové sítě Potvrďte, že váš ezrátový přístupový o / router isponuje symolem funke WPS či AOSS, jk je ukázáno níže. Umístěte přístroj Brother o oshu přístupového ou / routeru s funkí WPS či AOSS. Dosh se může lišit pole okolního prostřeí (viz pokyny oné s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem). N přístroji stiskněte tlčítko. Stiskněte WPS/AOSS. e Kyž se ojeví Povolit WLAN? stiskněte Ano. Tím se spustí průvoe instlí ezrátového připojení. Kyž se n otykovém ispleji zorzí pokyn ke spuštění WPS či AOSS, stiskněte tlčítko WPS neo AOSS n ezrátovém přístupovém ou / routeru (lší informe nleznete v pokyneh onýh s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem) poté stiskněte tlčítko OK n přístroji. Tto funke utomtiky zjistí, který režim (WPS neo AOSS ) používá váš ezrátový přístupový o / router ke konfiguri přístroje. f Zpráv o výsleku připojení se ojeví n otykovém ispleji utomtiky se vytiskne Hlášení o síti WLAN. Poku se připojení nezří, zkontrolujte kó hyy ve vytištěném hlášení viz Ostrňování prolémů uu strn 28. Stiskněte tlčítko OK. Instle ezrátového připojení je nyní okončen. Čtyřúrovňový inikátor vprvo nhoře n otykovém ispleji všeho přístroje zorzuje sílu signálu všeho ezrátového přístupového ou / routeru. Chete-li ninstlovt MFL-Pro Suite, pokrčujte ke kroku 20. Pro uživtele Winows : Nyní přejěte n str. 32 Pro uživtele Mintosh: Nyní přejěte n str. 34 Uživtelé moilníh zřízení nleznou poronosti o tom, jk přístroj použít s moilními zřízeními, v Poroné příruče síťovýh plikí. Poku hete stáhnout Uživtelskou příručku pro pliki, kterou používáte, přejěte n we Brother Solutions Center n rese klepněte n položku Návoy n stráne všeho moelu. Poku váš ezrátový přístupový o / router poporuje funki WPS hete přístroj konfigurovt pomoí metoy PIN (Personl Ientifition Numer) Metho: uu Příručk síťovýh plikí: Konfigure pomoí metoy PIN Metho WPS (Wi-Fi Protete Setup). Bezrátová síť Winows Mintosh 27

28 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Ostrňování prolémů Poku ěhem nstvení potřeujete pomo hete kontktovt zákzniký servis Brother, mějte po rue své SSID (síťový název) síťový klíč. S nlezením těhto informí vám nemůžeme pomoi. Nlezení ezrátového nstvení (SSID (Síťový název) Síťový klíč)* 1. Prozkoumejte okumenti onou s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem. 2. Výhozím SSID může ýt název výroe přístupového ou / routeru neo název moelu. 3. Poku neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, správe všeho systému neo poskytovtele internetu. * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. * Poku ezrátový přístupový o / router není nstven k vysílání SSID, neue SSID zjištěno utomtiky. Buete muset zt název SSID ručně (uu Příručk síťovýh plikí: Konfigure zřízení, poku SSID není vysíláno). Hlášení o síti WLAN Poku vytištěné hlášení Hlášení o síti WLAN ukzuje, že se připojení nezřilo, zkontrolujte kó hyy n vytištěném hlášení postupujte pole násleujííh pokynů: Kó hyy Doporučené řešení Bezrátové nstvení není ktivováno, ZAPNĚTE ezrátové nstvení. - Poku je k přístroji připojen kel sítě LAN, opojte jej ZAPNĚTE ezrátové nstvení všeho přístroje. TS-01 TS N přístroji stiskněte tlčítko. 2. Stiskněte tlčítko Sit. 3. Stiskněte WLAN poté stiskněte Pruvoe nst.. 4. Kyž se ojeví Povolit WLAN? stiskněte Ano. Tím se spustí průvoe instlí ezrátového připojení. Nelze zjistit ezrátový přístupový o / router. - Zkontrolujte tyto čtyři oy: 1. Ujistěte se, že je ezrátový přístupový o / router zpojen. 2. Přesuňte přístroj o olsti ez překážek neo líže k ezrátovému přístupovému ou / routeru. 3. Během konfigure nstvení ezrátové sítě očsně umístěte přístroj o vzálenosti přiližně jenoho metru o ezrátového přístupového ou / routeru. 4. Poku váš ezrátový přístupový o / router používá filtrování MAC res, potvrďte, že je MAC res přístroje Brother ve filtru povolen. - Poku jste ručně zli SSID informe o zezpečení, (SSID / meto ověření / meto šifrování / Síťový klíč), mohou ýt informe nesprávné. Potvrďte SSID informe o zezpečení (viz Nlezení ezrátového nstvení (SSID (Síťový název) Síťový klíč)* uu strn 28). V přípě potřey zejte znovu správné informe. 28

29 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Kó hyy TS-03 Doporučené řešení Vámi zné nstvení ezrátové sítě zezpečení může ýt nesprávné. Potvrďte, že je nstvení ezrátové sítě správné (viz Nlezení ezrátového nstvení (SSID (Síťový název) Síťový klíč)* uu strn 28). * Zkontrolujte, z jsou zné či vyrné honoty SSID / metoy ověření / metoy šifrování / síťového klíče správné. Metoy ověřování/šifrování použité vyrným ezrátovým přístupovým oem / routerem nejsou poporovány vším přístrojem. Pro režim infrstruktury změňte metoy ověřování šifrování ezrátového přístupového ou / routeru. Váš přístroj poporuje násleujíí metoy ověřování WPA, WPA2, OPEN Sílený klíč. Ověřování WPA poporuje metoy šifrování TKIP neo AES. Ověřování WPA2 poporuje AES pro metou šifrování. Metoy OPEN Sílený klíč opovíá šifrování WEP. Poku to prolém nevyřešilo, možná jsou nesprávně zná síťová nstvení či SSID. Potvrďte, že je nstvení ezrátové sítě správné (viz Nlezení ezrátového nstvení (SSID (Síťový název) Síťový klíč)* uu strn 28). TS-04 Kominovná tulk meto ověřování šifrování Meto ověření WPA-Personl WPA2-Personl OPEN Sílený klíč Meto šifrování TKIP AES AES WEP NONE (ez šifrování) WEP Pro režim ho změňte metoy ověřování šifrování všeho počítče pro ezrátová nstvení. Váš přístroj poporuje pouze metou ověření OPEN s volitelným šifrováním WEP. Informe o zezpečení (SSID / Síťový klíč) jsou nesprávné. TS-05 Potvrďte, že jsou SSID informe o zezpečení (síťový klíč) správné (viz Nlezení ezrátového nstvení (SSID (Síťový název) Síťový klíč)* uu strn 28). Poku váš router využívá šifrování WEP, zejte klíč použitý jko první klíč WEP. Váš přístroj poporuje použití pouze prvního klíče WEP. Informe o ezrátovém zezpečení (Meto ověření / Meto šifrování / Síťový klíč) jsou nesprávné. TS-06 Potvrďte informe o zezpečení ezrátové sítě, jk jsou zorzeny v tule Kominovná tulk meto ověřování šifrování v hyě TS-04. Poku váš router využívá šifrování WEP, zejte klíč použitý jko první klíč WEP. Váš přístroj poporuje použití pouze prvního klíče WEP. Potvrďte síťový klíč (viz Nlezení ezrátového nstvení (SSID (Síťový název) Síťový klíč)* uu strn 28). Bezrátová síť Winows Mintosh 29

30 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Kó hyy Doporučené řešení Přístroj nemůže zjistit ezrátový přístupový o / router, který y měl povolenu funki WPS či AOSS. Poku si přejete konfigurovt ezrátová nstvení pomoí funkí WPS neo AOSS, musíte provt jk s přístrojem, tk i s ezrátovým přístupovým oem / routerem. Potvrďte, že váš ezrátový přístupový o / router poporuje funke WPS či AOSS, zkuste zčít znovu. TS-07 Poku nevíte, jk provt s ezrátovým přístupovým oem / routerem pomoí funkí WPS neo AOSS, viz okumente oná s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem, zeptejte se výroe ezrátového přístupového ou / routeru neo se zeptejte svého správe sítě. Byly zjištěny minimálně v ezrátové přístupové oy / routery, které mjí povolenu funki WPS neo AOSS. TS-08 - Potvrďte, že pouze jeen ezrátový přístupový o / router v oshu má ktivní WPS neo AOSS opkujte ki. - Zkuste zčít znovu ž po několik minutáh, yste se vyhnuli kolizi s osttními ezrátovými přístupovými oy / routery. 30

31 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Vkláání textu Kyž nstvujete určité voly níky, může ýt potře zt o přístroje text. Opkovně mčkejte pro výěr čísel, písmen neo zvláštníh znků. Stiskněte pro změnu mlýh velkýh písmen. Vkláání mezer Chete-li vložit mezeru, stiskněte Mezernik. Prováění oprv Poku jste zli znk nesprávně hete to změnit, stiskněte neo, přesuňte kurzor po nesprávný znk poté stiskněte. Zejte správný znk. Dostupné znky se mohou lišit v závislosti n né zemi. Rozvržení klávesnie se může lišit v závislosti n funki, kterou nstvujete. Winows Mintosh Bezrátová síť 31

32 Bezrátová síť Winows Instle ovlčů progrmů (Winows XP / XP Professionl x64 Eition / Winows Vist / Winows 7 / Winows 8) (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW) Než zčnete instli Disk CD-ROM oshuje pliki Nune PperPort 12SE. Tento progrm poporuje Winows XP (SP3 neo vyšší), XP Professionl x64 Eition (SP2 neo vyšší), Winows Vist (SP2 neo vyšší) Winows 7 Winows 8. Pře instlí progrmu MFL-Pro Suite ktulizujte Winows nejnovější verzí Servisního líku. N ou instle vypněte všehny rány firewll (jiné než rán Winows Firewll) nti-spywrové či ntivirové plike. Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Kyž se v otevřeném okně zorzí název moelu, vyerte svůj přístroj. Kyž se v okně zorzí výěr jzyk, vyerte svůj jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Počítč (Tento počítč). (V přípě systému Winows 8: klikněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu poté přejěte o níky Počítč.) Poklikejte n ikonu isku CD-ROM poté poklikejte n volu strt.exe. Poku se zorzí okno Řízení uživtelskýh účtů, klikněte n tlčítko Pokrčovt neo Ano. Klikněte n Instle MFL-Pro Suite poku souhlsíte s lienční smlouvou, klikněte v lšíh vou okneh n Ano. e f Poku instle neue pokrčovt utomtiky, restrtujte instli vysunutím opětovným zsunutím isku CD-ROM neo poklepáním n progrm strt.exe v kořenovém resáři. Pokrčujte o kroku ninstlujte progrm MFL-Pro Suite. Zvolte Bezrátové síťové připojení klepněte n položku Dlší. Chete-li ninstlovt ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte le pokynů n orzove. Kyž se ojeví orzovk Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm zvolte Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokrčovt v instli. (Doporučeno) klepněte n Dlší. Nepoužíváte-li ránu Winows Firewll, njete pokyny pro přiávání násleujííh síťovýh portů v Příruče uživtele k všemu progrmu: Pro síťové skenování přiejte port UDP Pro přijímání síťovýh PC-fxů přiejte port UDP Poku máte se síťovým připojením potíže i nále, přiejte port UDP Vyerte přístroj ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Poku vše ezrátové nstvení selže, klepněte n tlčítko Konfigure ezrátového nstvení pole pokynů n orzove okončete ezrátovou konfiguri. Instle ue utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se ojevují jen po ruhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik minut. 32

33 Bezrátová síť Winows Poku se ojeví orzovk Zezpečení systému Winows, zškrtněte políčko klepnutím n položku Instlovt řáně okončete instli. 23 Ninstlujte progrm MFL-Pro Suite n lšíh počítčíh (je-li tře) g h 22 Kyž se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Jkmile okončíte registri, klepněte n položku Dlší. Kyž se ojeví orzovk Nstvení je okončeno, proveďte výěr poté klepněte n volu Dlší. Dokončení restrt Kliknutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtu počítče se musíte přihlásit s právy ministrátor. Poku hete používt přístroj z víe počítčů v síti, ninstlujte n kžém z nih progrm MFL-Pro Suite. Přejěte ke kroku 20 n str. 32. Síťová liene (Winows ) Tento proukt zhrnuje PC liene ž pro pět uživtelů. Tto liene poporuje instli progrmu MFL-Pro Suite včetně Nune PperPort 12SE ž n pěti počítčíh v síti. Poku hete použít víe než pět počítčů s ninstlovným progrmem Nune PperPort 12SE, zkupte prosím lík Brother NL-5, který je líčkem PC liení ž pro lšíh pěti uživtelů. Pro zkoupení líku NL-5 kontktujte utorizovného proeje společnosti Brother neo kontktujte zákzniký servis Brother. Poku se ěhem instle softwru ojeví hyová zpráv, postupujte jením z těhto způsoů: - Pro uživtele systémů Winows XP, Winows Vist Winows 7: spusťte Dignostik instle v části (Strt) > Všehny progrmy > Brother > MFC-XXXX LAN (ke MFC-XXXX je název všeho moelu). - Pro uživtele systému Winows 8: hete-li spustit progrm Dignostik instle, poklepejte n ikonu (Brother Utilities), násleně klepněte n rozevírí seznm vyerte název všeho moelu (poku již není zvolen). Klepněte n Nástroje n levé strně pnelu. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ěhem použití přístroje či jeho softwru ojevit ezpečnostní okno Winows neo okno ntivirového progrmu. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Dokončit Nyní je instle okončen. Pro uživtele systému Winows 8: poku jsou příručky Brother osžené n isku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomoí plike Aoe Reer. Jestliže máte v počítči ninstlován progrm Aoe Reer, le souory se v něm neotvírjí, změňte přiřzení souorů pro souory PDF (viz Jk otevřít souor PDF v progrmu Aoe Reer (Winows 8) uu strn 36). Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhonější ovlč pro Winows Vist, Winows 7 Winows 8 při tisku z plikí, které využívjí okumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovlč z weovýh stránek Brother Solutions Center n rese Bezrátová síť Winows Mintosh 33

34 Bezrátová síť Mintosh Instle ovlčů progrmů (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW) 20 Než zčnete instli Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Dokončení instle může trvt několik minut. Pro uživtele systému M OS X v či nižší verze: přejěte n M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Nejnovější ovlče informe pro používný operční systém M OS X viz Poku se zorzí orzovk Setup Network "Sn to" nme (Nstvení jmén síťového "Sn to"), postupujte pole níže uveenýh pokynů: Zkontrolujte, z je přístroj připojený k npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. 21 Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite 1) Zejte název pro Mintosh (o élky mximálně 15 znků). 2) Klikněte n položku Next (Dlší). Přejěte n f. e Vložte isk CD-ROM o mehniky CD-ROM poté poklikejte n ikonu BROTHER n ploše. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX). Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel. Zvolte Wireless Network Connetion (Bezrátové síťové připojení) klepněte n položku Next (Dlší). Poku vše ezrátová nstvení selžou, ojeví se orzovk Wireless Devie Setup Wizr (Průvoe nstvením ezrátového zřízení). Pro okončení ezrátové konfigure postupujte pole zorzenýh pokynů. Vyerte přístroj ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). Poku je k síti připojen víe než jeen stejný moel zřízení, pomůže vám s ientifikí přístroje zorzená IP res. Instlční orzovky se ojevují jen po ruhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. f g Zný název se zorzí n otykovém ispleji, kyž stisknete tlčítko Skenovni zvolíte možnost skenování (lší informe: uu Příručk uživtele progrmů). Jkmile se zorzí okno A Printer (Přit tiskárnu), klikněte n tlčítko A Printer (Přit tiskárnu). Vyerte přístroj ze seznmu, klepněte n volu A (Přit) poté klepněte n volu Next (Dlší). (OS X v10.8.x) Vyerte ovlč MFC-XXXX CUPS z místní níky Use (Použít) (ke XXXX je název všeho moelu). Chete-li přit ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), vyerte jej z místní níky Print Using (Use) (Použití tisku (Použít)). Instle sy MFL-Pro Suite je tímto okončen. Přejěte ke kroku 22 n str

35 Bezrátová síť Mintosh 22 Stžení instle plike Presto! PgeMnger Kyž je ninstlován plike Presto! PgeMnger, o Brother ControlCenter2 je přián funke OCR. Pomoí Presto! PgeMnger můžete jenouše skenovt, sílet orgnizovt fotogrfie okumenty. N orzove Brother Support (popor tiskárny Brother) klepněte n Presto! PgeMnger postupujte le pokynů n orzove. 23 Ninstlujte progrm MFL-Pro Suite n lšíh počítčíh (je-li tře) Poku hete používt přístroj z víe počítčů v síti, ninstlujte n kžém z nih progrm MFL-Pro Suite. Přejěte ke kroku 20 n str. 34. Dokončit Nyní je instle okončen. Winows Mintosh Bezrátová síť 35

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Nejprve si prosím přečtěte Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-9020CDW Nejprve si prosím přečtěte dokument Příručk ezpečnosti výroku. Následně můžete njít informe o nstvení instli v tomto dokumentu (Stručný návod k osluze). Chete-li

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8510DN MFC-8520DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8510DN MFC-8520DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-8510DN MFC-8520DN Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-8110DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-8110DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-8110DN Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit Stručný návo

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-9055CDN Přetím, než toto zřízení použijete poprvé, přečtěte si tento Stručný návo k osluze jk zřízení nstvit ninstlovt. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh,

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J132W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J515W DCP-J715W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-395CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh,

Více

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J140W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J140W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J140W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6890CDW Dříve než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli

Více

Než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6490CW Než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli možnému

Více

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM Stručný návod k osluze Zčínáme ADS-2100 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ oznmuje

Více

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-585CW Pře používáním tohoto zřízení si přečtete pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh, které

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Návody

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluz Zčínám DCP-9270CDN Př instlí zřízní si prosím přčtět rožuru Bzpčnostní přpisy pokyny. Po správné nstvní instli si prosím přčtět Stručný návo k osluz. Cht-li zorzit Stručný návo k osluz

Více

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení Stránka 1 z 6 Pokyny k připojení Poporované operační systémy Pomoí isku CD se softwarem můžete nainstalovat software tiskárny v násleujííh operačníh systémeh: Winows 8.1 Winows Server 2012 R2 Winows 7

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluz Zčínám DCP-J925DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8950DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích.

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8950DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích. Stručný návo k osluz Zčínám MFC-8950DW(T) Njprv si prosím přčtět Příručku zpčnosti výroku. Náslně můžt njít inform o nstvní instli v tomto Stručném návou k osluz. Cht-li zorzit Stručný návo k osluz v jinýh

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návod k osluze Zčněte zde DCP-6690CW Dříve než udete moci přístroj používt, přečtěte si Stručný návod k osluze pro správné nstvení instlci. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, co máte dělt, yste

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8085DN Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Chcete-li si Stručný návod k osluze

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Průvodce připojením. Instalace místní tiskárny (Windows) Co je to místní tisk? Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation

Průvodce připojením. Instalace místní tiskárny (Windows) Co je to místní tisk? Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation Stránka 1 z 5 Průvode připojením Instalae místní tiskárny (Windows) Poznámka: Pokud není operační systém podporován diskem CD Software and Doumentation, je nutné použít Průvode přidáním tiskárny. Aktualizae

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

Solatube SolaMaster Série

Solatube SolaMaster Série Instle o stropu ez pohleu (zvěšení) Soltue SolMster Série Světlovo Soltue 330 DS Světlovo Soltue 750 DS Návo k instli Položky Vnější kopule Množství 1. Kopule 750 DS s Ryener 3000 tehnologií (1) 1 1. Kopule

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze A CZE Vhodné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definice poznámek

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J525W DCP-J725DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J525W DCP-J725DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám DCP-J525W DCP-J725DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze A CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze FAX-2840 / FAX-2845 FAX zařízení a zkontrolujte součásti. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze FAX-2840 / FAX-2845 FAX zařízení a zkontrolujte součásti. Poznámka Stručný návod k osluze Začínáme FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Přečtěte si nejprve Příručku ezpečnosti výroku a potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste sestavení a instalai provedli správně.

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Vhodné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definice poznámek V celé Příručce uživatele

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J6910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J6910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J6910DW Př konigurováním zřízní si njřív přčtět rožuru Bzpčnostní přpisy pokyny. Potom si přčtět tnto Stručný návo k osluz pro správnou koniguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

Na většině obrázků v tomto Stručném návodu k obsluze je uveden model MFC-J6710DW.

Na většině obrázků v tomto Stručném návodu k obsluze je uveden model MFC-J6710DW. Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J6510DW MFC-J6710DW Př konfigurováním zřízní si njřív přčtět rožuru Bzpčnostní přpisy pokyny. Potom si přčtět tnto Stručný návo k osluz pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! MFC-9440CN Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit hardware a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném návodu

Více

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6 Art.Nr.: 0541708001400 V14 J09 Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem - Softwre HSP6 CZ Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem Softwre HSP6 1.1 Ovládcí jednotk Všechn nstvení se provádějí pomocí čtyř tlčítek

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely.

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely. Příručka AirPrint Před použitím přístroje Brother Příslušné modely Definice poznámek Ochranné známky Důležitá poznámka Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Modely

Více

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Bezpečnostní upozornění Zařízení neinstalujte poblíž zdroje vody, abyste zamezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj není vhodné umístit blízko

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II 1.3.5 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů II Přepokly: 1304 Pegogiká poznámk: Ieální je poku tto hoin vyje n vičení. Postup stuentů je totiž velmi iniviuální ěljí velké množství hy, oěht elou tříu

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...6 Vložení terií účinný osh

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

WL76* Digitální série YL76* Digitální série

WL76* Digitální série YL76* Digitální série WL76* Digitální série YL76* Digitální série EURPEAN UNIN ECLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl poznámek: Poznámky uvádějí,

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze FAX-2920 Než je možno přístroj použít, musíte připravit hardware. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup instalace. Stručný návod k obsluze Nastavování přístroje Nastavování

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový Ethernet integrovaný Multifunkční tiskový server a bezdrátový Ethernet Multifunkční tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

AUTOMATIZACE. Obsluha, údržba linky a BP. Rostislav Palowski

AUTOMATIZACE. Obsluha, údržba linky a BP. Rostislav Palowski AUTOMATIZACE Osluh, úrž linky BP Rostislv Plowski Stření škol, Hvířov-Šumrk, Sýkorov 1/613, příspěvková orgnize Tento výukový mteriál yl zprován v rámi ke EU peníze střením školám - OP VK 1.5 Výuková s

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾"x72¾"x82¼" Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾x72¾x82¼ Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428 Montzni nvod Mythos 6'x8' - TwinWll Glzing 2488509cm / 96¾"x72¾"x82¼" Czech_71190 Pomoc zákzníkûm link podpory Moile: 00420-739-661-428 www.plrmpplictions.com CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a Bezdrátový multifunkční tiskový server Ethernet PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace

Více

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Kontrola sítě Zkontrolujte síťová nastavení počítače a poté vyberte, jaký krok se má provést jako další. Postupujte podle pokynů pro prostředí, v němž

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW.

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW. Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl

Více

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin průmyslová elektronik Kpitní hldinové snímče CLS 23 K limitnímu snímání hldiny elektriky vodivýh i nevodivýh kplin Miniturní provedení pro přímou montáž do nádrží, jímek, truek Jednoduhé nstvení pomoí

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový Ethernet na základní desce MultifunkčníTiskový server a bezdrátový Ethernet Multifunkční Tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a Bezdrátový multifunkční tiskový server Ethernet PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový Ethernet integrovaný tiskový server a bezdrátový Ethernet tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení kabelové

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně Návod k rádiem řízenému budíku CZ Nstvení Symbol příjmu rdiového signálu zčne blikt budík zčne utomticky vyhledávt signál. Tento proces může trvt 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechn tlčítk budou

Více

QL-580N QL-1060N. Příručka pro instalaci programů. Čeština. Verze A

QL-580N QL-1060N. Příručka pro instalaci programů. Čeština. Verze A QL-580N QL-060N Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A ČEŠTINA Funkce Zásady práce s diskem CD-ROM Neškrábejte po disku CD-ROM. Nevystavujte disk CD-ROM extrémně vysokým či nízkým teplotám. Nepokládejte

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více