Charm ROSA TEST MRL Beta-lactam/tetracyklin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charm ROSA TEST MRL Beta-lactam/tetracyklin"

Transkript

1 Charm ROSA TEST MRL Beta-lactam/tetracyklin určen pro určen Beta-lactamová pro stanovení a tetracyklinová Beta-lactamových antibiotika - porovnání citlivosti a tetracyklinových s maximálními antibiotik reziduálními limity u syrového mléka Originál: Charm 2009 aktualizace 3/2010 verze 03 Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika kanceláře Kanceláře: Octaris Octaris centrum: centrum: Bořetická Bořetická 2668/1, 2668/1, Praha Praha 9 - Horní 9 - H.Počernice, Počernice, Tel.: Tel.: , Fax: , 264, iwww.rhinestone.cz

2 CHARM ROSA TEST MRL BL/TET CHARM ROSA TEST MRL BL /TET 1. Specifikace: Rychlý jednokrokový test ur ený ke stanovení beta- laktamových Rychlý jednokrokový a tetracyklinových test určený ke antibiotik stanovení beta-laktamových v syrovém kravském a tetracyklinových mléku antibiotik v syrovém kravském mléku. MRL BL/TET TEST MRL BL/TET TEST Citlivost test testů optimáln optimálně koreluje s limity s limity MRL MRL stanovenými legislativotivou EU, EU, viz. viz. Maximální. maximální. reziduální reziduál- legisla- limity ní limity (tabulka (tabulka 1) MRL. 1) MRL. Rychlá jednokroková analýza Minimální nároky na na vybavení Výsledky do do 8 minut! 8 minut! resp. pro Možnost potřeby RF testování do 16 min. mléka od p elé ených Možnost testování dojnic, mléka bazénových od převzork, léčených svozných dojnic, bazénových cisteren vzorků, svozných tank cisteren v mlékárn i z příjmo- i z p íjmových vých tanků v mlékárně. Tabulka 1: Citlivost testu (ppb) Typ antibiotika MRL Detek ní hladina EU / Codex rozsah MRL Charm Detection Level Range 8min. incub. 16min. incub. * Maximální prevence p i kontrole ochranných lh t, bazénových a cisternových vzork a mlék ur ených pro procesní zpracování: Charm MRBL/TET byl specificky vyvinut za ú elem vy azení porušeného mléka z dodávky do zpracovatelských závod. P edstavuje rychlý screeningový test ur ený nikoliv pouze ke kontrole betalaktamových antibiotik, ale i tetracyklin, jejichž použití je p i lé b dojnic v posledních letech stále ast jší. Charm MRL BL/TET je kombinovaný test umož ující detekci v tšiny EU / Codex MRL Detection Level Range používaných beta-laktam a 3 základních typ tetracyklin na hranici limitu nebo 8min. incub. 16min. incub. * pod limitem MRL. Z aktuáln používaných test pro rezidua výše uvedených antibiotik jeho citlivost koreluje s limity MRL nejoptimáln ji. Test je jednoduchý, umož uje použití v terénu i v laborato i a vyžaduje minimální vybavení. Charm MRL BL/TET velmi rychle zachytí mléko, které p ítomností antibiotických reziduí Beta-lactam Drug Amoxicillin Ampicillin Cefacetrile Cefalexin Cefalonium Cefazolin Cefoperazone Cefquinome Ceftiofur and Metabolite* Cefuroxime Cephapirin Cloxacillin Dicloxacillin Penicillin G Tetracycline Drug Chlortetracycline Oxytetracycline Tetracycline * Prodloužená inkubace pro zvýšení citlivosti dle požadavků Ruské federace - hodnoty jsou uvedeny v ppb * Prodloužená inkubace pro zvýšení citlivosti dle požadavků Ruské federace -hodnoty jsou uvedeny v ppb kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, Praha 9 - H.Počernice, 2 Tel.: , Fax: , iwww.rhinestone.cz Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika

3 Maximální prevence při kontrole ochranných lhůt, bazénových a cisternových vzorků a neodpovídá mlék určených zdravotn pro procesní bezpe ným zpracování: limit m a Charm m že MRBL/TET dále rovn ž byl zp sobit specificky vyvinut za účelem zpracovatel m vyřazení technologické porušeného problémy mléka ve z dodávky výrob. do zpracovatelských závodů. Představuje * rychlý Citlivost screeningový na vlastní Ceftiofur test na úrovni určený p ibližn nikoliv ¼ hodnoty pouze uvedené ke kontrole v tabulce beta-laktamových antibiotik, ale i pro tetracykliny, jejichž použití je při léčbě dojnic v posledních letech stále častější. Charm MRL BL/TET je kombinovaný test umožující detekci většiny používaných beta-laktamových a 3 základních typů tetracyklinových na hranici limitu nebo pod limitem MRL. Z aktuálně používaných testů pro rezidua Další výše používané uvedených CHARM antibiotik ROSA jeho citlivost koreluje s limity MRL nejoptimálněji. Test je testy: jednoduchý, umožňuje použití v terénu i v laboratoři a vyžaduje minimální vybavení. Charm MRL BL/TET velmi rychle zachytí mléko, které přítomností antibiotických reziduí neodpovídá Aflatoxin zdravotně M1 50 bezpečným ppt limitům a může dále rovněž způsobit zpracovatelům technologické Enrofloxacin problémy ve výrobě. MRL Beta laktam Tetracykliny Sulfadimethoxin/Sulfamethazin Sulfamethazin 2. Pracovní postup postup - jednokroková analýza U testovacího stripu odlepte áste n částečně krycí krycí fólii až fólii ke až ke stanovené značce. stanovené Do zna ce. komůrky Na MRL BL/TET stripu napipetujte 300ml vzorku 300 l mléka. vzorku Strip mléka. znovu Strip přelepte znovu p elepte krycí fólií krycí a vložte fólií a do inkubátoru. vložte do inkubátoru. Po 8 minutách sv telná světelná kontrolka a a akustická signalizace upozorní signalizace ukončení upozorní inkubační na ukon ení doby. Vyjměte inkuba ní MRL doby. BL/TET strip z inkubátoru. Vyjm te Neprodlužujte MRL BL/TET dobu strip z jeho inkubátoru. setrvání Neprodlužujte v inkubátoru. Při kontrole dle dobu požadavků jeho setrvání RF v inkubace inkubátoru 16 min., resp. 2x bezprostředně opakovat 8 minutový interval. Při P i orienta ním orientačním testování: vizuáln vizuálně porovnejte porovnejte Betalaktamový (BL) proužek a tetracyklinový (BL) a tetracyklinový proužek proužek (TE) s (TE) kontrolním proužkem Beta-laktamový proužek (C). s kontrolním Při přesném proužkem testování: (C). vložte testovací strip po inkubaci do ROSA P i p esném čtečky, testování: která provede vložte testovací přesné strip vyhodnocení. po inkubaci do ROSA te ky a ode tete. Vybavení Výsledky b hem 5 sekund Možnost uložení do výsledk do PC nebo vytisknutí Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika Váš dodavatel: Rhinestone Tel.:+420 s.r.o., sídlo: 460, Národní Fax: +420 obrany /37, , PSČ 16000, Praha 6, kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, Praha 9 - H.Počernice, 3

4 neodpovídá zdravotn bezpe ným U testovacího limit m stripu a odlepte m že áste n dále rovn ž krycí fólii zp sobit až ke zpracovatel m technologické stanovené problémy zna ce. ve výrob. Na MRL BL/TET strip napipetujte 300 l vzorku mléka. Strip znovu p elepte krycí fólií a * Citlivost na vlastní Ceftiofur na úrovni p ibližn ¼ hodnoty uvedené v tabulce vložte do inkubátoru. Pracovní postup 3. Vybavení Další používané CHARM ROSA Po 8 minutách testy: sv telná kontrolka a akustická signalizace upozorní Aflatoxin na ukon ení M1 50 inkuba ní ppt doby. Vyjm te MRL BL/TET Enrofloxacin Aflatoxin strip M1 z inkubátoru. 50 ppt Neprodlužujte dobu jeho setrvání Enrofloxacin MRL v inkubátoru Beta laktam MRL Beta laktam Tetracykliny Tetracykliny Sulfonamidy Sulfadimethoxin/Sulfamethazin Chloramphenicol Sulfamethazin P i orienta ním Streptomycin testování: vizuáln porovnejte Betalaktamový proužek (BL) a tetracyklinový proužek (TE) s kontrolním proužkem (C). U testovacího P i p esném stripu testování: odlepte vložte áste n testovací krycí strip fólii po až inkubaci ke stanovené do ROSA zna ce. te ky Na a ode tete MRL BL/TET. strip napipetujte 300 l vzorku mléka. Strip znovu p elepte krycí fólií a vložte do inkubátoru. Vybavení Výsledky Výsledky b hem během 5 sekund 5 sekund Po 8 minutách Možnost Možnost uložení sv telná uložení do kontrolka výsledk do výsledků a do akustická PC nebo do PC vytisknutí nebo vytisknutí Pam na 4500 signalizace výsledk Paměť upozorní na na 4500 ukon ení výsledků inkuba ní doby. Vyjm te Možná identifikace MRL vzorku, Možná BL/TET typu identifikace strip z inkubátoru. testu, i vzorku, Neprodlužujte typu testu, či operátora, dobu jeho operátora, data, data, setrvání asu, času, v inkubátoru ísla čísla šarže šarže p ípadn případně komentáře k výsledkům k výsledk m komentá e K vyhodnocení je možné K vyhodnocení použít i te ku je možné irosa. použít i čtečku i2rosa nebo irosa kanceláře P i Octaris orienta ním centrum: testování: Bořetická vizuáln 2668/1, porovnejte 193 Betalaktamový 281 ROSA 091 proužek ty místný 460, (BL) Fax: a +420 inkubátor tetracyklinový proužek 264, iwww.rhinestone.cz (TE) 00 Praha 9 - H.Počernice, ty místný inkubátor Tel.: +420 s kontrolním Časovač asova proužkem se světelnou sv telnou (C). a akustickou indikací P i p esném Displej testování: vložte testovací strip po inkubaci se zobrazením aktuálního času asu (pouze u čtyřmístdo ROSA ného te ky a ode tete. (pouze typu) u ty místného typu) Auto Start po uzavření uzav ení víka Auto Auto Reset Reset při p i otevření otev ení víka víka Vybavení Pro Pro 4 testovací testovací stripy stripy Výsledky b hem 5 sekund Dvoumístný inkubátor Možnost ROSA dvoumístný uložení do výsledk inkubátor do PC nebo vytisknutí asova Časovač se sv telnou světelnou a akustickou indikací Auto Start po uzav ení uzavření víka Auto Reset p i při otev ení otevření víka Pro 2 testovací stripy kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, Praha 9 - H.Počernice, Tel.: , Fax: , iwww.rhinestone.cz 4 Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika

5 Ur en pro beta-laktamová/tetracyklinová antibiotika porovnání 4. Detekční hladiny a objednací informace citlivosti s Maximálními reziduálními limity v syrovém kravském mléku Charm Beta-lactam/tetracyklinový test Úvod Charm MRL Beta-lactam / Tetracyklin test je rychlý test využívající ROSA technologii. Test je navržen k detekci beta-laktamových a tetracyklinových lé iv dle kodexu EU = Maximum Residual Limits (MRL) v mléce. Test je použitelný v p íjmových mlékárenských laborato ích i na p íjmu mléka, dále na zem d lských farmách (kontrola bazénové dodávky i p elé ených dojnic) nebo p i svozu mléka, kde provádí jednoduchou a rychlou kontrolu idi svozné cisterny p ed napušt ním bazénu do cisterny. Objednací informace LF-MRLBLTET-100K: LF-MRLBLTET-500K: 100ks ROSA MRL betalaktamových a tetracyklinových testovacích strip a 5ks MRLBLTET/TET pozitivních tablet 500ks ROSA MRL betalaktamových a tetracyklinových testovacích strip a 25ks MRLBLTET/TET pozitivních tablet Citlivost a selektivita 120 negativních vzork sm sného syrového mléka bylo celkem hodnoceno Charm Rosa testem na MRL BL/TET. Žádný z nich nebyl vizuáln pozitivní. Rovn ž p i automatickém ode ítání te kou ROSA nebyl žádný test pozitivní na beta-laktamová i tetracyklinová antibiotika. Citlivost viz. tabulka 1. Pozn. Přesné informace o citlivosti viz. tabulka str. 2 Tabulka 1: Detek ní hladiny v syrovém kravském mléku v ppb (parts per bilion) pro betalaktamový a tetracyklinový test ROSA MRL Beta - laktamová lé iva MRL Kodex EU (ppb*) Detek ní hladiny rozsah (ppb*) Amoxicilin 4 2, 5 4, 0 Ampicilin 4 2, 5 4, 0 Cefacetril Cefalexin Cefalonium Cefazolin Cefoperazon Cefquinom Ceftiofur a metabolity** Cefuroxim Cefapirin Cloxacilin Dicloxacilin Penicilin G Tetracyklinová lé iva MRL Kodex EU (ppb*) Detek ní hladiny rozsah (ppb*) Chlortetracyklin Oxytetracyklin Tetracyklin * Parts per Bilion ** Citlivost na vlastní Centiofur bez metabolit je na úrovních cca 1/3 hodnoty uvedené v tabulce. 5 Váš Váš dodavatel: dodavatel: Rhinestone Rhinestone, s.r.o., s.r.o. sídlo: Sídlo: Národní obrany 823/37, 823/37, 160 PSČ , Praha 6, Česká Praha republika 6, kanceláře Kanceláře: Octaris Octaris centrum: Strana Bořetická 1 ze /1, Praha Praha 9 - Horní 9 - H.Počernice, Tel.: Tel.: , Fax: , 264, iwww.rhinestone.cz

6 5. Podrobný pracovní postup Pracovní postup: P íprava: P i testování zmrazeného vzorku nebo obnoveného sušeného mléka vzorek Indikátor odst e te teploty inkubátoru (3 minuty ROSA p i bude 1200 svítit ± 200 zelen G) p i a použijte dosažené dále teplot spodní 55 C. ást vzorku. Vlastní inkuba ní teplota b hem testu je 56 +/- 1 C Inkubátor ROSA musí být istý a postavený na rovné podložce Postup: Víko inkubátoru ROSA by m lo z stat zav ené po celou dobu vlastní analýzy Krok 1 P ed testováním syrové mléko dob e promíchejte. Mléko by m lo být zchlazeno (0 až 7 C). D kladn vzorky promíchejte. Syrový sm sný nebo individuální vzorek M že je dojít odebrán k vytvo ení a zchlazen p ny na na 0 - povrchu 7 C p i vzorku okamžitém testování. Z d vodu následného V jedné šarži testování mohou ( centrální být testovány laborato, 4 vzorky akreditovaná laborato, departážní vzorek ) musí být uchováván zamrazen. Pak jej lze analyzovat do 5 dn po Krok nadojení. 2 P i zamrazení vzork na teplotu 15 C nebo nižší lze zamrazené vzorky Ozna te skladovat MRL po Beta-lactam dobu až 2 m síc testovací za strip popisem vzorku ú elem následného testování. Dejte pozor na poškození testovací ásti sptripu.. Do P i testování zmrazeného vzorku nebo obnoveného sušeného mléka jej inkubátoru mohou být umíst ny stripy nepoškozené p i odst e te (3 minuty p i /- 200g) a použijte odst ed nou ást pro popisování. testování. Vzorky nízkotu ných a odst ed ných mlék vykáží zvýšenou citlivost. Krok 3 Vložte Ozna te strip beta-laktamový do ROSA inkubátoru a tetracyklinový plochou ástí nahoru. Profilovaná MRL testovací spodní strip strana z d vodu vzorkovacího identifikace stripu se vzorkovac kom rkou vzorku a umož uje umíst te jej jeho do jednoduché inkubátoru ROSA uložení do inkubátoru ve správné plochou stranou poloze. nahoru. Profilovaná. strana stripu s vzorkovací kom rkou by Krok m la 4 zapadnout do ur ené formy v P idržte inkubátoru. strip v inkubátoru Po vložení stripu a odlepte do vrchní ochrannou folii a inkubátoru inkubátoru ve vodorovné pozici k uvedené zna ce odlepte ást vn jší krycí fólie dle ozna ení na Dejte stripu. pozor P i áste ném na poškození odlepování a odlepené se folie testovacíh snažte stripu nepoškodit krycí fólii. Pipetujte pouze do vzorkovací kom rky Vzorek mléka dob e promíchejte. nazna ené na stripu. Krok Odeberte l (0,3 ml) mléka novou Nasajte špi kou vzorek automatické mléka bez pipety, p ny kterou a vzduchových držte bublin. ve U vertikální fixních pipet poloze. navlh ete Použité špi ky špi ku nasátím vzorku, vypušt ním, op tovn nepoužívejte. a op tovným Pouze nasátím. v p ípad, že je možné špi ky opakovan sterilizovat Nezvlh ujte poly-pipety pokud je používáte v autoklávu je možné jejich následné použití. Je možné také použít Krok tzv. 6 poly-pipety jednorázové. Umíst te Pipetu pipetu držte vertikáln. kolmo nad Pomalu správnou nasajte vzorkovací do pozici strip Pomalu špi ky pipetujte 300 +/ l l (0,3 (± 15 l) ml) mléka. syrového mléka nebo odst ed ného Odebraný vzorek vzorku dávkujte na jednu pomalu stranu pipetou vzorkovací kom rky stripu pod bílý proužek do profilované ásti stripu po stran. V profilované ásti je Krok umíst na 7 tzv. vzorkovací podložka, která postupn absorbuje nadávkované mléko. Op t p elepte vrchní ochrannou fólii p es testovací kom rk Strip opatrn op tovn zalepte krycí fólií, Pokud testujete více vzork opakujte kroky 3 7 uzav ete víko inkubátoru a zajist te jej. (odlepení, Na inkubátoru pipetování ROSA bude a op tovné svítit zalepení) u každého stripu. Dokon ete p ípravu všech vzork b hem 2 minut od Strana vložení 2 ze 5 prvního stripu do inkubátoru. 6 Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní Krok 8 obrany 823/37, Praha 6, Česká republika Kanceláře: Octaris centrum: Uzav ete Bořetická víko 2668/1, inkubátoru a Praha zajist te 9 - Horní jej. Počernice, uzav ení víka se automaticky spustí asova.

7 gativní gativní ozitivní ozitivní eplatný eplatný Umíst ní zorkovacího Umíst ní Stripu zorkovacího Stripu Pracovní postup nep erušovan ervená dioda spojená s asova em od doby, kdy bude víko nepřerušovaně Pracovní postup nep erušovan inkubátoru uzav eno. červená ervená dioda spojená s časovačem s P i asova em použití od jiného doby, od doby inkubátoru kdy, bude kdy bude spus te víko víko inkubáto- 8 Ov ená inkuba ní teplota Ov ená 56 C inkubátoru minutový uzavřeno. ± 1 C inkuba ní asova. uzav eno. Při teplota použítí jiného inkubátoru spusťte. P i použití jiného inkubátoru spus te 8 56 C Vlastní ± 1 C inkubace 8 minutový trvá časovač. 8 minut. (resp. Po této pro požadavky minutový dob za n RF asova. 16 p erušovan min. = 2x8 blikat min. žlutá interval). dioda. Vlastní a ozývá ikubace inkubace se p erušovaný trvá 88 minut. akustický Po Po této signál. době začně dob Strip za n neprodlen přerušovaně p erušovan ode t te blikat blikat žlutá bu dioda žlutá vizuáln, dioda a ozývá U testovacího a doporu ujeme ozývá se přerušovaný stripu se p erušovaný však akustický odlepte Rosa akustický te ku signál. pro signál. áste n krycí folii až ke Strip neprodlen ode t te bu vizuáln, U p esné neprodleně testovacího ode tení. stripu Neode ítejte odečtěte buď odlepte strip vizuálně, stanovené zna ce. po doporučujeme doporu ujeme te ku áste n dob delší než však krycí 10 folii minut Rosa až od čtečku ke zahájení pro přes- stanovené p esné inkubace, odečtení. ode tení. zna ce. pokud Neodečítejte jej Neode ítejte ponecháte strip strip po po době delší dob v inkubátoru, než delší 10 než minut analýza 10 minut od stále ukončení od probíhá, zahájení inkubace, což Pomalu nadávkujte pokud inkubace, m že jej ovlivnit ponedcháte 300 l pokud p esnost jej vzorku ponecháte v analýzy. inkubátoru, analýza ur enou ást stále v Strip vzorkovací inkubátoru, probíhá, p i ode tení podložky analýza což vyjm te umíst né může stále ovlivnit z probíhá, inkubátoru přesnost což Pomalu v testovací nadávkujte kom rce. analýzy. m že ROSA. ovlivnit Bu te Strip 300 l p esnost při opatrní vzorku odečtení a analýzy. nedotýkejte vyjměte se z inkubátoru Strip vzorkovací profilované p i ROSA. ode tení podložky ásti stripu vyjm te umíst né a z vzorkovací inkubátoru ur enou ást v Strip testovací op t p elepte kom rce. Buďte ROSA. podložky. a opatrní Bu te uzav ete Strip opatrní a držte krycí nedotýkejte fólií. vertikáln a nedotýkejte se a profilované profilované porovnejte části stripu proužek ásti a vzorkovací stripu C (kontrola) a vzorkovací podložky. Strip se Strip Uzav ete op t víko p elepte držte podložky. inkubátoru s proužkem a vertikálně uzav ete Strip a BL držte krycí (Beta-laktam), a porovnějte fólií. vertikáln event. a proužek C prove te 8 minutovou (kontrola) porovnejte s proužkem inkubaci s proužek proužkem TE (Tetracyklin). stripu. C (kontrola) BL (Beta-lactam), Uzav ete víko inkubátoru s proužkem a event. s proužkem BL (Beta-laktam), TE (Tetracyklin). event. prove te 8 minutovou s proužkem inkubaci TE (Tetracyklin). stripu. Po inkubaci vyjm te testovací strip, vizuáln jej zkontrolujte. Vizuální interpretace výsledk : Referen ní karta Kontrolní proužek musí být celistvý CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test a Po kompletní. inkubaci vyjm te Výsledky testovací ode t te strip, v ROSA vizuáln te ce jej zkontrolujte. na Vizuální interpretace Kontrolní proužek výsledk : Referen ní rychle blikajícím karta MRL kanálu musí pro Negativní být 3 proužkový celistvý CHARM Neplatný mód. MRL vzorek: Pracovní postup - Beta laktas / tetracyklin test a kompletní. Výsledky ode t te v Pokud ROSA proužek te ce na C zcela chybí, je Ov ená inkuba ní teplota rychle blikajícím MRL kanálu pro Negativní 3 proužkový Neplatný mód. vzorek: Pracovní nerovnom rný, postup špatn 56 C itelný ± 1 C nebo mléko Pokud zakrývá proužek bu proužek C zcela. C, chybí BL (Beta-laktam), je Ov ená inkuba ní teplota nerovnom rný, nebo TE (Tetracyklin), špatn 56 C je itelný test ± 1 C neplatný. nebo mléko. zakrývá Odstra te bu strip proužek a vzorek C, U testovacího BL znovu (Beta-laktam) stripu opakujte. odlepte Pozitivní áste n krycí folii až ke nebo Negativní TE (Tetracyklin), vzorek: stanovené je test zna ce. neplatný. Pozitivní Odstra te Jsou-li proužky strip BL a vzorek (Beta-laktam) U testovacího znovu stripu opakujte. i odlepte TE áste n krycí folii až ke Negativní (Tetracyklin) vzorek: stejn tmavé stanovené nebo zna ce. Pomalu nadávkujte 300 l vzorku tmavší na Jsou-li než proužek proužky ur enou C (kontrola). BL (Beta-laktam) ást vzorkovací podložky i umíst né TE v testovací kom rce. (Tetracyklin) Pozitivní vzorek: stejn Pomalu tmavé nadávkujte nebo 300 l vzorku tmavší na Strip op t p elepte a uzav ete krycí fólií. ur enou ást vzorkovací podložky umíst né Neplatný než Je-li proužek jeden nebo C v (kontrola). testovací oba kom rce. proužky BL (Betalaktam) nebo vzorek: TE prove te Uzav ete víko inkubátoru a Pozitivní Strip (Tetracyklin) 8 minutovou inkubaci op t p elepte a uzav ete jasn stripu. krycí fólií. Neplatný Je-li sv tlejší/mén jeden nebo než oba proužek proužky C BL (kontrola) (Betalaktam) nebo TE prove te (Tetracyklin) 8 minutovou inkubaci jasn stripu. Uzav ete víko inkubátoru a Po inkubaci vyjm te testovací strip, vizuáln jej zkontrolujte. nebo Kontrolní proužek BL musí být i celistvý TE zcela chybí nebo je Umíst ní a kompletní. Výsledky ode t te v ROSA sv tlejší/mén áste n nebo nerovnom rn než proužek te ce na C (kontrola) zabarven. Vzorkovacího rychle blikajícím MRL kanálu pro 3 proužkový mód. Po inkubaci vyjm te testovací strip, vizuáln jej zkontrolujte. Neplatný: není možné ode íst Stripu nebo Pozitivní Kontrolní vzorky proužek BL musí by být i m ly celistvý TE zcela být op tovn chybí nebo je kontrolní C proužek.vy a te a testujte znovu. Umíst ní a kompletní. Výsledky ode t te v ROSA áste n nebo nerovnom rn te ce na zabarven. Vzorkovacího rychle testovány blikajícím MRL pro kanálu verifikaci pro 3 proužkový výsledk mód. (viz Neplatný: není možné ode íst Stripu Pozitivní vzorky by m ly být op tovn kontrolní C proužek.vy a te a testujte znovu. Kontrola operací). testovány pro verifikaci výsledk (viz Kontrola operací). Interpretace výsledk te kou: Vložte isté a vizuáln platné testovací proužky do ode ítacího otvoru v Rosa te ce. Interpretace Dbejte, aby byly výsledk zcela zasunuty te kou: do otvoru. 7 Vložte isté a vizuáln platné testovací proužky do ode ítacího otvoru v Rosa te ce. Dbejte, aby byly zcela zasunuty do otvoru. Váš dodavatel: CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika kanceláře Octaris centrum: Strana Bořetická 3 ze /1, Praha 9 - H.Počernice, Váš dodavatel: Rhinestone Tel.: s.r.o., 091 sídlo: 460, Národní Fax: +420 obrany /37, , PSČ iwww.rhinestone.cz 16000, Praha 6,

8 Na kanálu MRL odečtěte výsledky pro verzi nebo nižší čtečky ROSA nebo na kanálu TETR pro verzi nebo vyšší čtečky ROSA v 3 řádkovém režimu. Kanál s označením MRL nebo TETR by měl rychle blikat na displeji čtečky*. Pokud požadujete, vložte ID vzorku a/nebo ID operátora a potvrďte ENTER**. Za 5 sekund se na displeji zobrazí odečítáný výsledek. Na displeji je zobrazen negativní nebo pozitivní výsledek. Pokud odečítáte kanál TETR (V teky ROSA nebo vyšší), bude interpreatace pozitivního výsledku: BL (je-li beta-laktamový test pozitivní), TET (pokud je tetracyklinový test pozitivní) nebo BLTET (jsou-li jak betalaktamový, tak tetracyklinový test pozitivní). Odečtené výsledky jsou zobrazeny na vzorkovacím řádku. Výsledky jsou dále uloženy do paměti, mohou být následně vyvolány na displej, staženy do PC nebo vytištěny na termotiskárně. * Nastavení a operace v 3 proužkovém módu viz. Manuál k obsluze čtečky ROSA. ** Pokud není strip zcela zastrčen, zobrazí čtečka chybové hlášení. Vložte strip opětovně do otvoru pro vyhodnocení a stlačte ENTER. Testování vzorku podezřelého z pozitivity : Opakovaně analyzujte vzorek podezřelý z pozitivity na dvou testovacích stripech, nejlépe s jednou pozitivní a jednou negativní kontrolou (proto doporučujeme 4 místný inkubátor). Negativní kontrola musí být vizuálně negativní a rovněž výsledek zobrazený na čtečce musí být negativní se zobrazením číselné hodnoty nižší než 400. Pozitivní kontrola musí být vizuálně pozitivní u proužků BL i TE a rovněž výsledek zobrazený na čtečce musí týt pozitivní s odečtem číselné hodnoty vyšší než Poznámka: čtečka by měla na kanálu TETR V1.09 odečíst výsledky Pozitivní kontroly jako BLTET. Pokud nejsou podmínky splněny, proveďte opakovanou analýzu. Jsou-li výsledky stále neakceptovatelné, kontaktujte místního distributora v ČR i SR. Jsou-li výše uvedené podmínky splněny a jeden nebo oba z opakovaně testovaných stripů jsou pozitivní, je i analyzovaný vzorek pozitivní na beta-laktamová a/nebo tetracyklinová antibiotika. Doporučení při vyhodnocení výsledků: Hodnoty číselné < 0 negativní vzorky. Hodnoty číselné > 0 pozitivní vzorky. Hodnoty číselné 0 až +600 hraniční hodnoty. Těmto vzorkům věnujte zvýšenou pozornost. Pravidelný monitoring: Negativní a pozitivní kontrolu pro verifikaci testu provádějte denně a dále s každou novou testovací šarží i při opětovném testování vzorků podezřelých z pozitivity. Vzorek podezřelý z pozitivity opakujte optimálně na 2 analyzních stripech, spolu s pozitivní a negativní kontrolou. Jsou li výsledky pozitivní a negativní kontroly správné (viz. Testování vzorku podezelého z pozitivity ) a opakovaně testovaný vzorek je pozitivní, je vzorek beta-laktam/ tetracyklin pozitivní. Vysoké a nízké kalibrační standardy jsou dodávány k pravidelnému 8 Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika

9 monitoringu operací čtečky ROSA. Každý den a před prováděním vzorku podezřelého z pozitivity ověřte kalibraci čtečky ROSA tak, že verifikujte odečet vysokých a nízkých 3-proužkových standard v rozmezí 20% jejich tištěných průměrů. Pokud nejsou v uvedeném rozsahu, kontaktujte místního distributora v ČR nebo SR. Kontroly: Negativní kontrola: Použijte syrové mléko prosté beta-laktamových a tetracyklinových reziduí. (nepoužívejte pasterizované plnotučné mléko). Syrové mléko prosté beta-laktamových a tetracyklinových reziduí bude vykazovat beta-laktamový a tetracyklinový test MRL ROSA silně negativní proužek TE i proužek BL jsou tmavší než proužek C (viz. obr.). Pozitivní konrola: Beta-laktamový a tetracyklinový test MRL používají tzv. pozitivní standardizované tablety MRLBLTET/TET, obsahující 4,0 +/- 0,4 ppb Penicilinu G a 100 +/- 20ppb Oxytetracyklinu. Pozitivní tablety MRLBLTET/TET skladujte chlazené při 0 až 7 C. Obnovte jednu pozitivní tabletu s 5,0 ml negativní kontroly (viz. výše) a dobře protřepte. Nechte odstát chlazené po dobu 5 minut a před použitím protřepte. Obnovenou pozitivní kontrolu skladujte chlazenou. Obnovená pozitivní kontrola může být použita až po dobu 48 hodin. Pro dlouhodobější skladování obnovené pozitivní kontroly zamrazte 1ml pozitivní kontroly do 6 hodin po obnovení. Zmrazené kontroly mohou být skladovány po dobu až 1 měsíce při -15 C nebo teplot nižší. Pozitivní kontrolu pomalu rozmrazujte vlažnou vodou z kohoutku a dobře promíchejte. Rozmrazená pozitivní kontrola nemusí být odstřeďována. Je stabilní po 24 hodin při 0 až 7 C. Rozmrazené poměrné zbytky kontrol odstraňte. Neprovádjte jejich opětovné zamrazení. Stabilita odečítaných výsledků: Výsledky testu mohou být odečteny do doby max. 10 minut po dokončení inkubace při uložení při pokojové teplotě (nikoliv v inkubátoru!!!). Dobu však zbytečně neprodlužujte, odečítejte, je-li to možné obratem. 6. Skladování Beta-laktamové a tetracyklinové stripové testy MRL ROSA skladujte spolu s pozitivními kontrolními tabletami v těsně uzaveném kontejneru, který je odolný vůči vlhku (obsahuje silikagelový indikátor), při teplotě 0 až 7 C. Indikátor v kontejneru by měl zůstat modrý. Je-li růžový, vyřaďte testovací stripy. Sušené mléko a vzorky od individuálních dojnic: Při testování obnoveného sušeného mléka nebo u individuálních vzorků od jednotlivých dojnic, které obsahují sraženinu nebo nerozpuštné částice doporučujeme odstředění (3 minuty při 1200g). Pro testování vzorku mléka použijte odstředěnou část pod vrstvou tuku. Indivuduální vzorky kravského mléka s tukem větším než 6,5% nebo špatně promíchané vzorky s tukem vyšším než 6,5% mohou ovlivnit přesnost analýzy. Před testováním vzorky vždy dobře promíchejte. Uvědomte si, že nízkotučné i odstředěné mléko bude mít vždy zvýšenou citlivost. Nepoužívejte testy pro pasterizované mléko. 9 Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika

10 CHARM ROSA TEST MRLBL/TET Referenční karta 7. Referenční karta Referen ní karta CHAR NEGATIVNÍ Negativní VÝSLEDEK Pracovn POZITIVNÍ Pozitivní VÝSLEDEK Neplatný NEPLATNÝ VÝSLEDEK Umíst ní Vzorkovacího NEPLATNÝ: Neplatný: není možné odečíst ode íst kontrolní C proužek. Stripu Vyřaďte kontrolní a testujte C proužek.vy a te znovu. a testujte znovu. Pozor na správné umístění vzorkovacího stripu v ROSA čtečce rychle b kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, Praha 9 - H.Počernice, Tel.: , Fax: , iwww.rhinestone.cz 10 Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika

11 CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test CHARM MRL - Beta laktam/tetracyklin test CHARM MRL - Beta laktam/tetracyklin test Pracovní postup Pracovní postup Ov ená inkuba ní teplota 56 C Ov ená ± 1 C inkuba ní teplota. 56 C ± 1 C. U testovacího stripu odlepte áste n krycí folii až ke U testovacího stripu odlepte stanovené zna ce. áste n krycí folii až ke stanovené zna ce. ího í ího Pomalu nadávkujte 300 l vzorku na ur enou ást vzorkovací podložky umíst né Pomalu nadávkujte 300 l vzorku na v testovací kom rce. ur enou ást vzorkovací podložky umíst né v testovací kom rce. Strip op t p elepte a uzav ete krycí fólií. Strip op t p elepte a uzav ete krycí fólií. Uzav ete víko inkubátoru a prove te 8 minutovou inkubaci stripu. Uzav ete víko inkubátoru a (v případě analýzy dle požadavku RF 16 minutovou prove te inkubaci 8-2x minutovou 8min.) inkubaci stripu. Po inkubaci vyjm te testovací strip, vizuáln jej zkontrolujte. Kontrolní proužek musí být celistvý Po inkubaci vyjm te testovací strip, vizuáln jej zkontrolujte. a kompletní. Výsledky ode t te v ROSA te ce na Kontrolní proužek musí být celistvý rychle blikajícím MRL kanálu pro 3 proužkový mód. a kompletní. Výsledky ode t te v ROSA te ce na rychle blikajícím MRL kanálu pro 3 proužkový mód. 11 kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, Praha 9 - H.Počernice, Váš dodavatel: Tel.: Rhinestone s.r.o., 091 sídlo: 460, Národní Fax: +420 obrany /37, , PSČ iwww.rhinestone.cz 16000, Praha 6, Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, Praha 9 - H.Počernice, Tel.: Tel.: , Fax: Fax: , 264, iwww.rhinestone.cz

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE

STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE DAVID ŠILHA IVETA BROŽKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

P ehled výsledk z Referen ní laborato e

P ehled výsledk z Referen ní laborato e P ehled výsledk z Referen ní laborato e 1,3 Hajdúch M, 1,3 Trojanec R, 2,3 Kolá Z, 1,3 Bouchalová K, 2,3 Sedláková E. 1 Laborato experimentální medicíny p i D tské klinice LF UP a FN Olomouc 2 Laborato

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof.

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. CreativeLines Sou ástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstat samostatný program, který umo uje p evzít z ArConu

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ UŽIVATEL TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

Návod k obsluze. Vodotěsný měřič ph ExStik. Modely PH100 a PH110. Patent v řízení

Návod k obsluze. Vodotěsný měřič ph ExStik. Modely PH100 a PH110. Patent v řízení Návod k obsluze Vodotěsný měřič ph ExStik Modely PH100 a PH110 Patent v řízení Popis ExStik Popis čelního panelu 1. Víčko prostoru pro baterie 2. Displej LCD 3. Tlačítko MODE / HOLD 4. Tlačítko CAL / RECALL

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

LG PC centrální ídící ovlada

LG PC centrální ídící ovlada LG PC centrální ídící ovlada D LEŽITÉ P e t te si prosím pe liv a d kladn tuto p íru ku pro uživatele p ed instalací své vnit ní klimatiza ní jednotky a jejím uvedením do provozu. Tuto p íru ku uživatele

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy...

1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy... Vypracoval: Ji í Novák únor 2 Asociace Blower Door CZ Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3 3. Cíl srovnávacího m ení...3 3.2 Metodika a postup srovnávacího m ení...4

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF (230 VAC) P EHLED VÝB R MOŽNOSTÍ Na vnit ní zadní stran termostatu jsou dva p epína e umož ující nastavení podle Vašich pot eb. Teplota ve C nebo

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-21-230D DETEKTOR SE-21-230D Detekovaný plyn: ho lavé a výbušné plyny Princip m ení: katalytické spalování Rozsah m ení: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové stupn : 1x poplachový

Více

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVÁNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVACÍ A ŠKOLÍCÍ ST EDISKO v úseku m ení ez distribu ní slu by Historie vzniku LAB založen 2010, Lab neov uje metrologické vlastnosti

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST 2001/58/EG Stránka 1/5

BEZPE NOSTNÍ LIST 2001/58/EG Stránka 1/5 Stránka 1/5 1. Identifikace látky nebo p ípravku a výrobce nebo dovozce Obchodní jméno Oznacení látky pigmentová preparace v nenasyceném polyesteru, bez obsahu rozpouštedel, monomeru a dibutylftalátu Zamýšlené/doporucnené

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 Obsah 3 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 P ed první instalací...6 První instalace produktu...6 Instalace a upgrady aplikací...6 Nápov da

Více

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka)

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka) P ed montáží a používáním je nutno p e íst tento návod! Obsah Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka)... Všeobecné pokyny...

Více

Matematická logika cvi ení 47

Matematická logika cvi ení 47 Matematická logika cvi ení 47 Libor B hounek www.cs.cas.cz/behounek/teaching/malog12 LS 2012/13, P F OU, 4.25. 3. 2013 Cvi ení 1. Posu te následující výroky z hlediska adekvátnosti dvojhodnotové sémantiky

Více

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika Pod Cihelnou 6 161 00 Praha 6 tel: 233 313 578, fax: 233 313 582 email: asco@ascomed.cz www.ascomed.cz 1. Kultivace lymfocytů LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika 1.1 Úvod Karyotypizace lidských

Více