Charm ROSA TEST MRL Beta-lactam/tetracyklin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charm ROSA TEST MRL Beta-lactam/tetracyklin"

Transkript

1 Charm ROSA TEST MRL Beta-lactam/tetracyklin určen pro určen Beta-lactamová pro stanovení a tetracyklinová Beta-lactamových antibiotika - porovnání citlivosti a tetracyklinových s maximálními antibiotik reziduálními limity u syrového mléka Originál: Charm 2009 aktualizace 3/2010 verze 03 Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika kanceláře Kanceláře: Octaris Octaris centrum: centrum: Bořetická Bořetická 2668/1, 2668/1, Praha Praha 9 - Horní 9 - H.Počernice, Počernice, Tel.: Tel.: , Fax: , 264, iwww.rhinestone.cz

2 CHARM ROSA TEST MRL BL/TET CHARM ROSA TEST MRL BL /TET 1. Specifikace: Rychlý jednokrokový test ur ený ke stanovení beta- laktamových Rychlý jednokrokový a tetracyklinových test určený ke antibiotik stanovení beta-laktamových v syrovém kravském a tetracyklinových mléku antibiotik v syrovém kravském mléku. MRL BL/TET TEST MRL BL/TET TEST Citlivost test testů optimáln optimálně koreluje s limity s limity MRL MRL stanovenými legislativotivou EU, EU, viz. viz. Maximální. maximální. reziduální reziduál- legisla- limity ní limity (tabulka (tabulka 1) MRL. 1) MRL. Rychlá jednokroková analýza Minimální nároky na na vybavení Výsledky do do 8 minut! 8 minut! resp. pro Možnost potřeby RF testování do 16 min. mléka od p elé ených Možnost testování dojnic, mléka bazénových od převzork, léčených svozných dojnic, bazénových cisteren vzorků, svozných tank cisteren v mlékárn i z příjmo- i z p íjmových vých tanků v mlékárně. Tabulka 1: Citlivost testu (ppb) Typ antibiotika MRL Detek ní hladina EU / Codex rozsah MRL Charm Detection Level Range 8min. incub. 16min. incub. * Maximální prevence p i kontrole ochranných lh t, bazénových a cisternových vzork a mlék ur ených pro procesní zpracování: Charm MRBL/TET byl specificky vyvinut za ú elem vy azení porušeného mléka z dodávky do zpracovatelských závod. P edstavuje rychlý screeningový test ur ený nikoliv pouze ke kontrole betalaktamových antibiotik, ale i tetracyklin, jejichž použití je p i lé b dojnic v posledních letech stále ast jší. Charm MRL BL/TET je kombinovaný test umož ující detekci v tšiny EU / Codex MRL Detection Level Range používaných beta-laktam a 3 základních typ tetracyklin na hranici limitu nebo 8min. incub. 16min. incub. * pod limitem MRL. Z aktuáln používaných test pro rezidua výše uvedených antibiotik jeho citlivost koreluje s limity MRL nejoptimáln ji. Test je jednoduchý, umož uje použití v terénu i v laborato i a vyžaduje minimální vybavení. Charm MRL BL/TET velmi rychle zachytí mléko, které p ítomností antibiotických reziduí Beta-lactam Drug Amoxicillin Ampicillin Cefacetrile Cefalexin Cefalonium Cefazolin Cefoperazone Cefquinome Ceftiofur and Metabolite* Cefuroxime Cephapirin Cloxacillin Dicloxacillin Penicillin G Tetracycline Drug Chlortetracycline Oxytetracycline Tetracycline * Prodloužená inkubace pro zvýšení citlivosti dle požadavků Ruské federace - hodnoty jsou uvedeny v ppb * Prodloužená inkubace pro zvýšení citlivosti dle požadavků Ruské federace -hodnoty jsou uvedeny v ppb kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, Praha 9 - H.Počernice, 2 Tel.: , Fax: , iwww.rhinestone.cz Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika

3 Maximální prevence při kontrole ochranných lhůt, bazénových a cisternových vzorků a neodpovídá mlék určených zdravotn pro procesní bezpe ným zpracování: limit m a Charm m že MRBL/TET dále rovn ž byl zp sobit specificky vyvinut za účelem zpracovatel m vyřazení technologické porušeného problémy mléka ve z dodávky výrob. do zpracovatelských závodů. Představuje * rychlý Citlivost screeningový na vlastní Ceftiofur test na úrovni určený p ibližn nikoliv ¼ hodnoty pouze uvedené ke kontrole v tabulce beta-laktamových antibiotik, ale i pro tetracykliny, jejichž použití je při léčbě dojnic v posledních letech stále častější. Charm MRL BL/TET je kombinovaný test umožující detekci většiny používaných beta-laktamových a 3 základních typů tetracyklinových na hranici limitu nebo pod limitem MRL. Z aktuálně používaných testů pro rezidua Další výše používané uvedených CHARM antibiotik ROSA jeho citlivost koreluje s limity MRL nejoptimálněji. Test je testy: jednoduchý, umožňuje použití v terénu i v laboratoři a vyžaduje minimální vybavení. Charm MRL BL/TET velmi rychle zachytí mléko, které přítomností antibiotických reziduí neodpovídá Aflatoxin zdravotně M1 50 bezpečným ppt limitům a může dále rovněž způsobit zpracovatelům technologické Enrofloxacin problémy ve výrobě. MRL Beta laktam Tetracykliny Sulfadimethoxin/Sulfamethazin Sulfamethazin 2. Pracovní postup postup - jednokroková analýza U testovacího stripu odlepte áste n částečně krycí krycí fólii až fólii ke až ke stanovené značce. stanovené Do zna ce. komůrky Na MRL BL/TET stripu napipetujte 300ml vzorku 300 l mléka. vzorku Strip mléka. znovu Strip přelepte znovu p elepte krycí fólií krycí a vložte fólií a do inkubátoru. vložte do inkubátoru. Po 8 minutách sv telná světelná kontrolka a a akustická signalizace upozorní signalizace ukončení upozorní inkubační na ukon ení doby. Vyjměte inkuba ní MRL doby. BL/TET strip z inkubátoru. Vyjm te Neprodlužujte MRL BL/TET dobu strip z jeho inkubátoru. setrvání Neprodlužujte v inkubátoru. Při kontrole dle dobu požadavků jeho setrvání RF v inkubace inkubátoru 16 min., resp. 2x bezprostředně opakovat 8 minutový interval. Při P i orienta ním orientačním testování: vizuáln vizuálně porovnejte porovnejte Betalaktamový (BL) proužek a tetracyklinový (BL) a tetracyklinový proužek proužek (TE) s (TE) kontrolním proužkem Beta-laktamový proužek (C). s kontrolním Při přesném proužkem testování: (C). vložte testovací strip po inkubaci do ROSA P i p esném čtečky, testování: která provede vložte testovací přesné strip vyhodnocení. po inkubaci do ROSA te ky a ode tete. Vybavení Výsledky b hem 5 sekund Možnost uložení do výsledk do PC nebo vytisknutí Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika Váš dodavatel: Rhinestone Tel.:+420 s.r.o., sídlo: 460, Národní Fax: +420 obrany /37, , PSČ 16000, Praha 6, kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, Praha 9 - H.Počernice, 3

4 neodpovídá zdravotn bezpe ným U testovacího limit m stripu a odlepte m že áste n dále rovn ž krycí fólii zp sobit až ke zpracovatel m technologické stanovené problémy zna ce. ve výrob. Na MRL BL/TET strip napipetujte 300 l vzorku mléka. Strip znovu p elepte krycí fólií a * Citlivost na vlastní Ceftiofur na úrovni p ibližn ¼ hodnoty uvedené v tabulce vložte do inkubátoru. Pracovní postup 3. Vybavení Další používané CHARM ROSA Po 8 minutách testy: sv telná kontrolka a akustická signalizace upozorní Aflatoxin na ukon ení M1 50 inkuba ní ppt doby. Vyjm te MRL BL/TET Enrofloxacin Aflatoxin strip M1 z inkubátoru. 50 ppt Neprodlužujte dobu jeho setrvání Enrofloxacin MRL v inkubátoru Beta laktam MRL Beta laktam Tetracykliny Tetracykliny Sulfonamidy Sulfadimethoxin/Sulfamethazin Chloramphenicol Sulfamethazin P i orienta ním Streptomycin testování: vizuáln porovnejte Betalaktamový proužek (BL) a tetracyklinový proužek (TE) s kontrolním proužkem (C). U testovacího P i p esném stripu testování: odlepte vložte áste n testovací krycí strip fólii po až inkubaci ke stanovené do ROSA zna ce. te ky Na a ode tete MRL BL/TET. strip napipetujte 300 l vzorku mléka. Strip znovu p elepte krycí fólií a vložte do inkubátoru. Vybavení Výsledky Výsledky b hem během 5 sekund 5 sekund Po 8 minutách Možnost Možnost uložení sv telná uložení do kontrolka výsledk do výsledků a do akustická PC nebo do PC vytisknutí nebo vytisknutí Pam na 4500 signalizace výsledk Paměť upozorní na na 4500 ukon ení výsledků inkuba ní doby. Vyjm te Možná identifikace MRL vzorku, Možná BL/TET typu identifikace strip z inkubátoru. testu, i vzorku, Neprodlužujte typu testu, či operátora, dobu jeho operátora, data, data, setrvání asu, času, v inkubátoru ísla čísla šarže šarže p ípadn případně komentáře k výsledkům k výsledk m komentá e K vyhodnocení je možné K vyhodnocení použít i te ku je možné irosa. použít i čtečku i2rosa nebo irosa kanceláře P i Octaris orienta ním centrum: testování: Bořetická vizuáln 2668/1, porovnejte 193 Betalaktamový 281 ROSA 091 proužek ty místný 460, (BL) Fax: a +420 inkubátor tetracyklinový proužek 264, iwww.rhinestone.cz (TE) 00 Praha 9 - H.Počernice, ty místný inkubátor Tel.: +420 s kontrolním Časovač asova proužkem se světelnou sv telnou (C). a akustickou indikací P i p esném Displej testování: vložte testovací strip po inkubaci se zobrazením aktuálního času asu (pouze u čtyřmístdo ROSA ného te ky a ode tete. (pouze typu) u ty místného typu) Auto Start po uzavření uzav ení víka Auto Auto Reset Reset při p i otevření otev ení víka víka Vybavení Pro Pro 4 testovací testovací stripy stripy Výsledky b hem 5 sekund Dvoumístný inkubátor Možnost ROSA dvoumístný uložení do výsledk inkubátor do PC nebo vytisknutí asova Časovač se sv telnou světelnou a akustickou indikací Auto Start po uzav ení uzavření víka Auto Reset p i při otev ení otevření víka Pro 2 testovací stripy kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, Praha 9 - H.Počernice, Tel.: , Fax: , iwww.rhinestone.cz 4 Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika

5 Ur en pro beta-laktamová/tetracyklinová antibiotika porovnání 4. Detekční hladiny a objednací informace citlivosti s Maximálními reziduálními limity v syrovém kravském mléku Charm Beta-lactam/tetracyklinový test Úvod Charm MRL Beta-lactam / Tetracyklin test je rychlý test využívající ROSA technologii. Test je navržen k detekci beta-laktamových a tetracyklinových lé iv dle kodexu EU = Maximum Residual Limits (MRL) v mléce. Test je použitelný v p íjmových mlékárenských laborato ích i na p íjmu mléka, dále na zem d lských farmách (kontrola bazénové dodávky i p elé ených dojnic) nebo p i svozu mléka, kde provádí jednoduchou a rychlou kontrolu idi svozné cisterny p ed napušt ním bazénu do cisterny. Objednací informace LF-MRLBLTET-100K: LF-MRLBLTET-500K: 100ks ROSA MRL betalaktamových a tetracyklinových testovacích strip a 5ks MRLBLTET/TET pozitivních tablet 500ks ROSA MRL betalaktamových a tetracyklinových testovacích strip a 25ks MRLBLTET/TET pozitivních tablet Citlivost a selektivita 120 negativních vzork sm sného syrového mléka bylo celkem hodnoceno Charm Rosa testem na MRL BL/TET. Žádný z nich nebyl vizuáln pozitivní. Rovn ž p i automatickém ode ítání te kou ROSA nebyl žádný test pozitivní na beta-laktamová i tetracyklinová antibiotika. Citlivost viz. tabulka 1. Pozn. Přesné informace o citlivosti viz. tabulka str. 2 Tabulka 1: Detek ní hladiny v syrovém kravském mléku v ppb (parts per bilion) pro betalaktamový a tetracyklinový test ROSA MRL Beta - laktamová lé iva MRL Kodex EU (ppb*) Detek ní hladiny rozsah (ppb*) Amoxicilin 4 2, 5 4, 0 Ampicilin 4 2, 5 4, 0 Cefacetril Cefalexin Cefalonium Cefazolin Cefoperazon Cefquinom Ceftiofur a metabolity** Cefuroxim Cefapirin Cloxacilin Dicloxacilin Penicilin G Tetracyklinová lé iva MRL Kodex EU (ppb*) Detek ní hladiny rozsah (ppb*) Chlortetracyklin Oxytetracyklin Tetracyklin * Parts per Bilion ** Citlivost na vlastní Centiofur bez metabolit je na úrovních cca 1/3 hodnoty uvedené v tabulce. 5 Váš Váš dodavatel: dodavatel: Rhinestone Rhinestone, s.r.o., s.r.o. sídlo: Sídlo: Národní obrany 823/37, 823/37, 160 PSČ , Praha 6, Česká Praha republika 6, kanceláře Kanceláře: Octaris Octaris centrum: Strana Bořetická 1 ze /1, Praha Praha 9 - Horní 9 - H.Počernice, Tel.: Tel.: , Fax: , 264, iwww.rhinestone.cz

6 5. Podrobný pracovní postup Pracovní postup: P íprava: P i testování zmrazeného vzorku nebo obnoveného sušeného mléka vzorek Indikátor odst e te teploty inkubátoru (3 minuty ROSA p i bude 1200 svítit ± 200 zelen G) p i a použijte dosažené dále teplot spodní 55 C. ást vzorku. Vlastní inkuba ní teplota b hem testu je 56 +/- 1 C Inkubátor ROSA musí být istý a postavený na rovné podložce Postup: Víko inkubátoru ROSA by m lo z stat zav ené po celou dobu vlastní analýzy Krok 1 P ed testováním syrové mléko dob e promíchejte. Mléko by m lo být zchlazeno (0 až 7 C). D kladn vzorky promíchejte. Syrový sm sný nebo individuální vzorek M že je dojít odebrán k vytvo ení a zchlazen p ny na na 0 - povrchu 7 C p i vzorku okamžitém testování. Z d vodu následného V jedné šarži testování mohou ( centrální být testovány laborato, 4 vzorky akreditovaná laborato, departážní vzorek ) musí být uchováván zamrazen. Pak jej lze analyzovat do 5 dn po Krok nadojení. 2 P i zamrazení vzork na teplotu 15 C nebo nižší lze zamrazené vzorky Ozna te skladovat MRL po Beta-lactam dobu až 2 m síc testovací za strip popisem vzorku ú elem následného testování. Dejte pozor na poškození testovací ásti sptripu.. Do P i testování zmrazeného vzorku nebo obnoveného sušeného mléka jej inkubátoru mohou být umíst ny stripy nepoškozené p i odst e te (3 minuty p i /- 200g) a použijte odst ed nou ást pro popisování. testování. Vzorky nízkotu ných a odst ed ných mlék vykáží zvýšenou citlivost. Krok 3 Vložte Ozna te strip beta-laktamový do ROSA inkubátoru a tetracyklinový plochou ástí nahoru. Profilovaná MRL testovací spodní strip strana z d vodu vzorkovacího identifikace stripu se vzorkovac kom rkou vzorku a umož uje umíst te jej jeho do jednoduché inkubátoru ROSA uložení do inkubátoru ve správné plochou stranou poloze. nahoru. Profilovaná. strana stripu s vzorkovací kom rkou by Krok m la 4 zapadnout do ur ené formy v P idržte inkubátoru. strip v inkubátoru Po vložení stripu a odlepte do vrchní ochrannou folii a inkubátoru inkubátoru ve vodorovné pozici k uvedené zna ce odlepte ást vn jší krycí fólie dle ozna ení na Dejte stripu. pozor P i áste ném na poškození odlepování a odlepené se folie testovacíh snažte stripu nepoškodit krycí fólii. Pipetujte pouze do vzorkovací kom rky Vzorek mléka dob e promíchejte. nazna ené na stripu. Krok Odeberte l (0,3 ml) mléka novou Nasajte špi kou vzorek automatické mléka bez pipety, p ny kterou a vzduchových držte bublin. ve U vertikální fixních pipet poloze. navlh ete Použité špi ky špi ku nasátím vzorku, vypušt ním, op tovn nepoužívejte. a op tovným Pouze nasátím. v p ípad, že je možné špi ky opakovan sterilizovat Nezvlh ujte poly-pipety pokud je používáte v autoklávu je možné jejich následné použití. Je možné také použít Krok tzv. 6 poly-pipety jednorázové. Umíst te Pipetu pipetu držte vertikáln. kolmo nad Pomalu správnou nasajte vzorkovací do pozici strip Pomalu špi ky pipetujte 300 +/ l l (0,3 (± 15 l) ml) mléka. syrového mléka nebo odst ed ného Odebraný vzorek vzorku dávkujte na jednu pomalu stranu pipetou vzorkovací kom rky stripu pod bílý proužek do profilované ásti stripu po stran. V profilované ásti je Krok umíst na 7 tzv. vzorkovací podložka, která postupn absorbuje nadávkované mléko. Op t p elepte vrchní ochrannou fólii p es testovací kom rk Strip opatrn op tovn zalepte krycí fólií, Pokud testujete více vzork opakujte kroky 3 7 uzav ete víko inkubátoru a zajist te jej. (odlepení, Na inkubátoru pipetování ROSA bude a op tovné svítit zalepení) u každého stripu. Dokon ete p ípravu všech vzork b hem 2 minut od Strana vložení 2 ze 5 prvního stripu do inkubátoru. 6 Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní Krok 8 obrany 823/37, Praha 6, Česká republika Kanceláře: Octaris centrum: Uzav ete Bořetická víko 2668/1, inkubátoru a Praha zajist te 9 - Horní jej. Počernice, uzav ení víka se automaticky spustí asova.

7 gativní gativní ozitivní ozitivní eplatný eplatný Umíst ní zorkovacího Umíst ní Stripu zorkovacího Stripu Pracovní postup nep erušovan ervená dioda spojená s asova em od doby, kdy bude víko nepřerušovaně Pracovní postup nep erušovan inkubátoru uzav eno. červená ervená dioda spojená s časovačem s P i asova em použití od jiného doby, od doby inkubátoru kdy, bude kdy bude spus te víko víko inkubáto- 8 Ov ená inkuba ní teplota Ov ená 56 C inkubátoru minutový uzavřeno. ± 1 C inkuba ní asova. uzav eno. Při teplota použítí jiného inkubátoru spusťte. P i použití jiného inkubátoru spus te 8 56 C Vlastní ± 1 C inkubace 8 minutový trvá časovač. 8 minut. (resp. Po této pro požadavky minutový dob za n RF asova. 16 p erušovan min. = 2x8 blikat min. žlutá interval). dioda. Vlastní a ozývá ikubace inkubace se p erušovaný trvá 88 minut. akustický Po Po této signál. době začně dob Strip za n neprodlen přerušovaně p erušovan ode t te blikat blikat žlutá bu dioda žlutá vizuáln, dioda a ozývá U testovacího a doporu ujeme ozývá se přerušovaný stripu se p erušovaný však akustický odlepte Rosa akustický te ku signál. pro signál. áste n krycí folii až ke Strip neprodlen ode t te bu vizuáln, U p esné neprodleně testovacího ode tení. stripu Neode ítejte odečtěte buď odlepte strip vizuálně, stanovené zna ce. po doporučujeme doporu ujeme te ku áste n dob delší než však krycí 10 folii minut Rosa až od čtečku ke zahájení pro přes- stanovené p esné inkubace, odečtení. ode tení. zna ce. pokud Neodečítejte jej Neode ítejte ponecháte strip strip po po době delší dob v inkubátoru, než delší 10 než minut analýza 10 minut od stále ukončení od probíhá, zahájení inkubace, což Pomalu nadávkujte pokud inkubace, m že jej ovlivnit ponedcháte 300 l pokud p esnost jej vzorku ponecháte v analýzy. inkubátoru, analýza ur enou ást stále v Strip vzorkovací inkubátoru, probíhá, p i ode tení podložky analýza což vyjm te umíst né může stále ovlivnit z probíhá, inkubátoru přesnost což Pomalu v testovací nadávkujte kom rce. analýzy. m že ROSA. ovlivnit Bu te Strip 300 l p esnost při opatrní vzorku odečtení a analýzy. nedotýkejte vyjměte se z inkubátoru Strip vzorkovací profilované p i ROSA. ode tení podložky ásti stripu vyjm te umíst né a z vzorkovací inkubátoru ur enou ást v Strip testovací op t p elepte kom rce. Buďte ROSA. podložky. a opatrní Bu te uzav ete Strip opatrní a držte krycí nedotýkejte fólií. vertikáln a nedotýkejte se a profilované profilované porovnejte části stripu proužek ásti a vzorkovací stripu C (kontrola) a vzorkovací podložky. Strip se Strip Uzav ete op t víko p elepte držte podložky. inkubátoru s proužkem a vertikálně uzav ete Strip a BL držte krycí (Beta-laktam), a porovnějte fólií. vertikáln event. a proužek C prove te 8 minutovou (kontrola) porovnejte s proužkem inkubaci s proužek proužkem TE (Tetracyklin). stripu. C (kontrola) BL (Beta-lactam), Uzav ete víko inkubátoru s proužkem a event. s proužkem BL (Beta-laktam), TE (Tetracyklin). event. prove te 8 minutovou s proužkem inkubaci TE (Tetracyklin). stripu. Po inkubaci vyjm te testovací strip, vizuáln jej zkontrolujte. Vizuální interpretace výsledk : Referen ní karta Kontrolní proužek musí být celistvý CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test a Po kompletní. inkubaci vyjm te Výsledky testovací ode t te strip, v ROSA vizuáln te ce jej zkontrolujte. na Vizuální interpretace Kontrolní proužek výsledk : Referen ní rychle blikajícím karta MRL kanálu musí pro Negativní být 3 proužkový celistvý CHARM Neplatný mód. MRL vzorek: Pracovní postup - Beta laktas / tetracyklin test a kompletní. Výsledky ode t te v Pokud ROSA proužek te ce na C zcela chybí, je Ov ená inkuba ní teplota rychle blikajícím MRL kanálu pro Negativní 3 proužkový Neplatný mód. vzorek: Pracovní nerovnom rný, postup špatn 56 C itelný ± 1 C nebo mléko Pokud zakrývá proužek bu proužek C zcela. C, chybí BL (Beta-laktam), je Ov ená inkuba ní teplota nerovnom rný, nebo TE (Tetracyklin), špatn 56 C je itelný test ± 1 C neplatný. nebo mléko. zakrývá Odstra te bu strip proužek a vzorek C, U testovacího BL znovu (Beta-laktam) stripu opakujte. odlepte Pozitivní áste n krycí folii až ke nebo Negativní TE (Tetracyklin), vzorek: stanovené je test zna ce. neplatný. Pozitivní Odstra te Jsou-li proužky strip BL a vzorek (Beta-laktam) U testovacího znovu stripu opakujte. i odlepte TE áste n krycí folii až ke Negativní (Tetracyklin) vzorek: stejn tmavé stanovené nebo zna ce. Pomalu nadávkujte 300 l vzorku tmavší na Jsou-li než proužek proužky ur enou C (kontrola). BL (Beta-laktam) ást vzorkovací podložky i umíst né TE v testovací kom rce. (Tetracyklin) Pozitivní vzorek: stejn Pomalu tmavé nadávkujte nebo 300 l vzorku tmavší na Strip op t p elepte a uzav ete krycí fólií. ur enou ást vzorkovací podložky umíst né Neplatný než Je-li proužek jeden nebo C v (kontrola). testovací oba kom rce. proužky BL (Betalaktam) nebo vzorek: TE prove te Uzav ete víko inkubátoru a Pozitivní Strip (Tetracyklin) 8 minutovou inkubaci op t p elepte a uzav ete jasn stripu. krycí fólií. Neplatný Je-li sv tlejší/mén jeden nebo než oba proužek proužky C BL (kontrola) (Betalaktam) nebo TE prove te (Tetracyklin) 8 minutovou inkubaci jasn stripu. Uzav ete víko inkubátoru a Po inkubaci vyjm te testovací strip, vizuáln jej zkontrolujte. nebo Kontrolní proužek BL musí být i celistvý TE zcela chybí nebo je Umíst ní a kompletní. Výsledky ode t te v ROSA sv tlejší/mén áste n nebo nerovnom rn než proužek te ce na C (kontrola) zabarven. Vzorkovacího rychle blikajícím MRL kanálu pro 3 proužkový mód. Po inkubaci vyjm te testovací strip, vizuáln jej zkontrolujte. Neplatný: není možné ode íst Stripu nebo Pozitivní Kontrolní vzorky proužek BL musí by být i m ly celistvý TE zcela být op tovn chybí nebo je kontrolní C proužek.vy a te a testujte znovu. Umíst ní a kompletní. Výsledky ode t te v ROSA áste n nebo nerovnom rn te ce na zabarven. Vzorkovacího rychle testovány blikajícím MRL pro kanálu verifikaci pro 3 proužkový výsledk mód. (viz Neplatný: není možné ode íst Stripu Pozitivní vzorky by m ly být op tovn kontrolní C proužek.vy a te a testujte znovu. Kontrola operací). testovány pro verifikaci výsledk (viz Kontrola operací). Interpretace výsledk te kou: Vložte isté a vizuáln platné testovací proužky do ode ítacího otvoru v Rosa te ce. Interpretace Dbejte, aby byly výsledk zcela zasunuty te kou: do otvoru. 7 Vložte isté a vizuáln platné testovací proužky do ode ítacího otvoru v Rosa te ce. Dbejte, aby byly zcela zasunuty do otvoru. Váš dodavatel: CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika kanceláře Octaris centrum: Strana Bořetická 3 ze /1, Praha 9 - H.Počernice, Váš dodavatel: Rhinestone Tel.: s.r.o., 091 sídlo: 460, Národní Fax: +420 obrany /37, , PSČ iwww.rhinestone.cz 16000, Praha 6,

8 Na kanálu MRL odečtěte výsledky pro verzi nebo nižší čtečky ROSA nebo na kanálu TETR pro verzi nebo vyšší čtečky ROSA v 3 řádkovém režimu. Kanál s označením MRL nebo TETR by měl rychle blikat na displeji čtečky*. Pokud požadujete, vložte ID vzorku a/nebo ID operátora a potvrďte ENTER**. Za 5 sekund se na displeji zobrazí odečítáný výsledek. Na displeji je zobrazen negativní nebo pozitivní výsledek. Pokud odečítáte kanál TETR (V teky ROSA nebo vyšší), bude interpreatace pozitivního výsledku: BL (je-li beta-laktamový test pozitivní), TET (pokud je tetracyklinový test pozitivní) nebo BLTET (jsou-li jak betalaktamový, tak tetracyklinový test pozitivní). Odečtené výsledky jsou zobrazeny na vzorkovacím řádku. Výsledky jsou dále uloženy do paměti, mohou být následně vyvolány na displej, staženy do PC nebo vytištěny na termotiskárně. * Nastavení a operace v 3 proužkovém módu viz. Manuál k obsluze čtečky ROSA. ** Pokud není strip zcela zastrčen, zobrazí čtečka chybové hlášení. Vložte strip opětovně do otvoru pro vyhodnocení a stlačte ENTER. Testování vzorku podezřelého z pozitivity : Opakovaně analyzujte vzorek podezřelý z pozitivity na dvou testovacích stripech, nejlépe s jednou pozitivní a jednou negativní kontrolou (proto doporučujeme 4 místný inkubátor). Negativní kontrola musí být vizuálně negativní a rovněž výsledek zobrazený na čtečce musí být negativní se zobrazením číselné hodnoty nižší než 400. Pozitivní kontrola musí být vizuálně pozitivní u proužků BL i TE a rovněž výsledek zobrazený na čtečce musí týt pozitivní s odečtem číselné hodnoty vyšší než Poznámka: čtečka by měla na kanálu TETR V1.09 odečíst výsledky Pozitivní kontroly jako BLTET. Pokud nejsou podmínky splněny, proveďte opakovanou analýzu. Jsou-li výsledky stále neakceptovatelné, kontaktujte místního distributora v ČR i SR. Jsou-li výše uvedené podmínky splněny a jeden nebo oba z opakovaně testovaných stripů jsou pozitivní, je i analyzovaný vzorek pozitivní na beta-laktamová a/nebo tetracyklinová antibiotika. Doporučení při vyhodnocení výsledků: Hodnoty číselné < 0 negativní vzorky. Hodnoty číselné > 0 pozitivní vzorky. Hodnoty číselné 0 až +600 hraniční hodnoty. Těmto vzorkům věnujte zvýšenou pozornost. Pravidelný monitoring: Negativní a pozitivní kontrolu pro verifikaci testu provádějte denně a dále s každou novou testovací šarží i při opětovném testování vzorků podezřelých z pozitivity. Vzorek podezřelý z pozitivity opakujte optimálně na 2 analyzních stripech, spolu s pozitivní a negativní kontrolou. Jsou li výsledky pozitivní a negativní kontroly správné (viz. Testování vzorku podezelého z pozitivity ) a opakovaně testovaný vzorek je pozitivní, je vzorek beta-laktam/ tetracyklin pozitivní. Vysoké a nízké kalibrační standardy jsou dodávány k pravidelnému 8 Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika

9 monitoringu operací čtečky ROSA. Každý den a před prováděním vzorku podezřelého z pozitivity ověřte kalibraci čtečky ROSA tak, že verifikujte odečet vysokých a nízkých 3-proužkových standard v rozmezí 20% jejich tištěných průměrů. Pokud nejsou v uvedeném rozsahu, kontaktujte místního distributora v ČR nebo SR. Kontroly: Negativní kontrola: Použijte syrové mléko prosté beta-laktamových a tetracyklinových reziduí. (nepoužívejte pasterizované plnotučné mléko). Syrové mléko prosté beta-laktamových a tetracyklinových reziduí bude vykazovat beta-laktamový a tetracyklinový test MRL ROSA silně negativní proužek TE i proužek BL jsou tmavší než proužek C (viz. obr.). Pozitivní konrola: Beta-laktamový a tetracyklinový test MRL používají tzv. pozitivní standardizované tablety MRLBLTET/TET, obsahující 4,0 +/- 0,4 ppb Penicilinu G a 100 +/- 20ppb Oxytetracyklinu. Pozitivní tablety MRLBLTET/TET skladujte chlazené při 0 až 7 C. Obnovte jednu pozitivní tabletu s 5,0 ml negativní kontroly (viz. výše) a dobře protřepte. Nechte odstát chlazené po dobu 5 minut a před použitím protřepte. Obnovenou pozitivní kontrolu skladujte chlazenou. Obnovená pozitivní kontrola může být použita až po dobu 48 hodin. Pro dlouhodobější skladování obnovené pozitivní kontroly zamrazte 1ml pozitivní kontroly do 6 hodin po obnovení. Zmrazené kontroly mohou být skladovány po dobu až 1 měsíce při -15 C nebo teplot nižší. Pozitivní kontrolu pomalu rozmrazujte vlažnou vodou z kohoutku a dobře promíchejte. Rozmrazená pozitivní kontrola nemusí být odstřeďována. Je stabilní po 24 hodin při 0 až 7 C. Rozmrazené poměrné zbytky kontrol odstraňte. Neprovádjte jejich opětovné zamrazení. Stabilita odečítaných výsledků: Výsledky testu mohou být odečteny do doby max. 10 minut po dokončení inkubace při uložení při pokojové teplotě (nikoliv v inkubátoru!!!). Dobu však zbytečně neprodlužujte, odečítejte, je-li to možné obratem. 6. Skladování Beta-laktamové a tetracyklinové stripové testy MRL ROSA skladujte spolu s pozitivními kontrolními tabletami v těsně uzaveném kontejneru, který je odolný vůči vlhku (obsahuje silikagelový indikátor), při teplotě 0 až 7 C. Indikátor v kontejneru by měl zůstat modrý. Je-li růžový, vyřaďte testovací stripy. Sušené mléko a vzorky od individuálních dojnic: Při testování obnoveného sušeného mléka nebo u individuálních vzorků od jednotlivých dojnic, které obsahují sraženinu nebo nerozpuštné částice doporučujeme odstředění (3 minuty při 1200g). Pro testování vzorku mléka použijte odstředěnou část pod vrstvou tuku. Indivuduální vzorky kravského mléka s tukem větším než 6,5% nebo špatně promíchané vzorky s tukem vyšším než 6,5% mohou ovlivnit přesnost analýzy. Před testováním vzorky vždy dobře promíchejte. Uvědomte si, že nízkotučné i odstředěné mléko bude mít vždy zvýšenou citlivost. Nepoužívejte testy pro pasterizované mléko. 9 Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika

10 CHARM ROSA TEST MRLBL/TET Referenční karta 7. Referenční karta Referen ní karta CHAR NEGATIVNÍ Negativní VÝSLEDEK Pracovn POZITIVNÍ Pozitivní VÝSLEDEK Neplatný NEPLATNÝ VÝSLEDEK Umíst ní Vzorkovacího NEPLATNÝ: Neplatný: není možné odečíst ode íst kontrolní C proužek. Stripu Vyřaďte kontrolní a testujte C proužek.vy a te znovu. a testujte znovu. Pozor na správné umístění vzorkovacího stripu v ROSA čtečce rychle b kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, Praha 9 - H.Počernice, Tel.: , Fax: , iwww.rhinestone.cz 10 Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika

11 CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test CHARM MRL - Beta laktam/tetracyklin test CHARM MRL - Beta laktam/tetracyklin test Pracovní postup Pracovní postup Ov ená inkuba ní teplota 56 C Ov ená ± 1 C inkuba ní teplota. 56 C ± 1 C. U testovacího stripu odlepte áste n krycí folii až ke U testovacího stripu odlepte stanovené zna ce. áste n krycí folii až ke stanovené zna ce. ího í ího Pomalu nadávkujte 300 l vzorku na ur enou ást vzorkovací podložky umíst né Pomalu nadávkujte 300 l vzorku na v testovací kom rce. ur enou ást vzorkovací podložky umíst né v testovací kom rce. Strip op t p elepte a uzav ete krycí fólií. Strip op t p elepte a uzav ete krycí fólií. Uzav ete víko inkubátoru a prove te 8 minutovou inkubaci stripu. Uzav ete víko inkubátoru a (v případě analýzy dle požadavku RF 16 minutovou prove te inkubaci 8-2x minutovou 8min.) inkubaci stripu. Po inkubaci vyjm te testovací strip, vizuáln jej zkontrolujte. Kontrolní proužek musí být celistvý Po inkubaci vyjm te testovací strip, vizuáln jej zkontrolujte. a kompletní. Výsledky ode t te v ROSA te ce na Kontrolní proužek musí být celistvý rychle blikajícím MRL kanálu pro 3 proužkový mód. a kompletní. Výsledky ode t te v ROSA te ce na rychle blikajícím MRL kanálu pro 3 proužkový mód. 11 kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, Praha 9 - H.Počernice, Váš dodavatel: Tel.: Rhinestone s.r.o., 091 sídlo: 460, Národní Fax: +420 obrany /37, , PSČ iwww.rhinestone.cz 16000, Praha 6, Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, Praha 9 - H.Počernice, Tel.: Tel.: , Fax: Fax: , 264, iwww.rhinestone.cz

Charm ROSA TEST MRL Beta-lactam určen pro Beta-lactamová antibiotika - porovnání citlivosti s maximálními reziduálními limity u syrového mléka

Charm ROSA TEST MRL Beta-lactam určen pro Beta-lactamová antibiotika - porovnání citlivosti s maximálními reziduálními limity u syrového mléka Charm ROSA TEST MRL Beta-lactam určen pro Beta-lactamová antibiotika - porovnání citlivosti s maximálními reziduálními limity u syrového mléka Originál: Charm 2008 aktualizace 3/2009 verze 03 CHARM ROSA

Více

Charm ROSA MRL Beta-lactam a RF Tetracyklin 2 minutový test

Charm ROSA MRL Beta-lactam a RF Tetracyklin 2 minutový test Charm ROSA MRL Beta-lactam a RF Tetracyklin 2 minutový test 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBSAH KITU A POTŘEBNÉ VYBAVENÍ... 3 3. CITLIVOST A SELEKTIVITA... 3 4. SKLADOVÁNÍ... 4 5. INTERFERENCE A KŘÍŽOVÁ REAKTIVITA...

Více

Charm ROSA MRL Beta-lactam 1 minutový test

Charm ROSA MRL Beta-lactam 1 minutový test Charm ROSA MRL Beta-lactam 1 minutový test 1 Obsah 1. ÚVOD 3 2. OBSAH KITU A POTŘEBNÉ VYBAVENÍ 3 3. CITLIVOST A SELEKTIVITA 3 4. SKLADOVÁNÍ 4 5. INTERFERENCE A KŘÍŽOVÁ REAKTIVITA 4 6. ZAŠKOLENÍ 4 7. REAGENCIE

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 52 z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení... 2 2 Vysvětlení symbolů...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

Motorola MC55A0 stručný návod k použití

Motorola MC55A0 stručný návod k použití Motorola MC55A0 stručný návod k použití 1. Popis zařízení Obr. 1 obecný popis 1. Tlačítko skeneru 2. Ovládání hlasitosti 3. Mikrofon 4. Tlačítko zapnutí 5. Konektor pro připojení kabelu 6. Klávesnice 7.

Více

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 FRIATOOLS Česky Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 Hlavice s imbusem (1) Aretace (2) Držák nože (3) Loupací nůž(4) Obsah Tělo zařízení (7) Závitové vřeteno (6) Kleština (5) 1. Úvodní

Více

EMS 58 Automat na prodej času

EMS 58 Automat na prodej času JITOJA spol. s r.o. Zvonařská 1310 156 00 Praha 5 - Zbraslav tel.: 00420 257920850 EMS 58 Automat na prodej času Pokyny k obsluze a popis automatu Výrobek firmy BECKMANN GmbH Beckmann GmbH Brandstraße

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO Návod na obsluhu Fig. 1 PI-KO Obr. 1 Obr. 2 Otevřeno - Zavřeno Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE 6 720 608 552 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité symboly

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Návod k použití pro Hydraulický zvedák

Návod k použití pro Hydraulický zvedák Návod k použití pro Hydraulický zvedák Katalogové číslo: 229062 Přístroj Vysoce kvalitní hydraulický válec, velká nožní deska ze speciální litiny pro větší stabilitu, volně pohyblivá sklopná zdvihací páka,

Více

Návod k odstranění vodního kamene (anticalc systém) pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k odstranění vodního kamene (anticalc systém) pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k odstranění vodního kamene (anticalc systém) pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice u Prahy

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze HM9-3UF QUICK CHANGE UF SYSTÉM PRO FILTRACI VODY Prvotřídní systém čištění pitné vody pro zdravý životní styl. Návod k instalaci a obsluze r u- i Poznámka: Před použitím a instalací výrobku si, prosím,

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E PŘEKLAD PŮVODNÍHO UŽIVATELSKÉHO NÁVODU 1 PŘED POUŽITÍM UPOZORNĚNÍ! Udržujte toto zařízení vždy ve svislé poloze. Když bylo zařízení přepravováno nebo nakloněno (např.

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

Alkohol Tester pro vlastní použití AT - 818

Alkohol Tester pro vlastní použití AT - 818 Alkohol Tester pro vlastní použití AT - 818 Předmluva Pročtěte před použitím. Alco Smart Breath tester je určen pro použití jako indikátor možné přítomnosti alkoholu v krvi/v dechu. Není určen k tomu,

Více

PŘÍBALOVÝ LETÁK. ZAP TM Troponin I Test

PŘÍBALOVÝ LETÁK. ZAP TM Troponin I Test PŘÍBALOVÝ LETÁK ZAP TM Troponin I Test Výrobek č. 8002 Jen pro In-vitro diagnostiku ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ Test ZAP TM Troponin I je imunochromatografický test využívaný ke kvalitativní detekci lidského srdečního

Více

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL UA PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Winkelschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG HU SK CZ 956CR 956CVR 956CR 956CVR 9564CR

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 CZ EŠTINA BEZPE NOSTNÍ P EDPISY SYMBOLY Na za ízení jsou umíst ny následující symboly upozor ující na bezpe

Více

Rozmetadlo TBS4500PRCGY

Rozmetadlo TBS4500PRCGY Platnost od 21.2.2008 No. 659 Rozmetadlo model TBS4500PRCGY pro použití se zahradními traktory Bezpečnostní pokyny Nejprve si pečlivě přečtěte tento návod k sestavení a použití. Nedovolte, aby zařízení

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Manual del Usuario Manuale utente

Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Manual del Usuario Manuale utente Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Manual del Usuario Manuale utente bsah 2 2 3 4 4 5 7 7 7 9 9 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16 16 1 4 5 1 2 3 3 2 Link Power 6 4 Sensor 7 8 5 6 9 7 8 1 9 10 10 Link

Více

8. Struktura údaj na LCD displeji

8. Struktura údaj na LCD displeji Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor 56 8. Struktura údaj na LCD displeji 8.1 Hlavní menu Hlavní menu je zobrazeno vždy po spušt ní nabíje e. Jsou zde prozatím dv volby a to Výb r profilu nabíjení a

Více

Funkce. Sou ásti. Nákres za ízení

Funkce. Sou ásti. Nákres za ízení NÁVOD K POUŽITÍ Funkce (1) Automatický asova : isti ka pracuje 20 minut, poté se na 40 minut vypne a celý proces se opakuje. (2) Zp sob zobrazení: modrý LCD displej (3) Osv žování vzduchu (volitelné):

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

BEL2000 - univerzální nabíje akumulátor

BEL2000 - univerzální nabíje akumulátor BEL2000 - univerzální nabíje akumulátor Základní popis: (verze 2.1-24. 2. 2001) Nabíje získal ocen ní Výrobek roku na výstav Model Hobb 2000 Univerzální nabíje akumulátor BEL2000 je moderní p ístroj ízený

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/08 Obj. č.: 4804769 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Součásti a ovládací tlačítka anemometru... 3 Tlačítko +... 3 Větrné kolečko k měření rychlosti větru... 3 Kryt bateriového pouzdra...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STAT SWAB Slinný multidrogový test Návod k použití pro AMP/mAMP/COC/OPI/THC/PCP/BZO/OXY/MTD/BAR/BUP slinný test

NÁVOD K POUŽITÍ STAT SWAB Slinný multidrogový test Návod k použití pro AMP/mAMP/COC/OPI/THC/PCP/BZO/OXY/MTD/BAR/BUP slinný test NÁVOD K POUŽITÍ STAT SWAB Slinný multidrogový test Návod k použití pro AMP/mAMP/COC/OPI/THC/PCP/BZO/OXY/MTD/BAR/BUP slinný test Rychlý screeningový test pro souběžnou kvalitativní detekci amfetaminu, metamfetaminu,

Více

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 ESKY CZ SYMBOLY Na za ízení jsou umíst ny následující symboly upozor ující na opat ení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

ALKOHOL TESTER. Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

ALKOHOL TESTER. Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. ALKOHOL TESTER Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. ALKOHOL TESTER JE URČEN POUZE PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ ALKOHOLU V KRVI!

Více

Elektrický parní sterilizátor

Elektrický parní sterilizátor Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 7 Použití... 7 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 8 Technické specifikace.... 8 Vysvětlení

Více

CV-04-P. Parkovací zařízení. Montážní návod. Před montáží tohoto systému si důkladně přečtěte tento návod!

CV-04-P. Parkovací zařízení. Montážní návod. Před montáží tohoto systému si důkladně přečtěte tento návod! CV-04-P Parkovací zařízení Montážní návod Před montáží tohoto systému si důkladně přečtěte tento návod! 1 CV-04-P 1. Popis zařízení Toto zařízení umožňuje pohodlné a bezpečné parkování vozidla. Řidič je

Více

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 2 3 4 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám za zakoupení zařízení Aroma Decor značky LANAFORM. Difuzér esenciálních olejů Aroma Decor je spojení špičkové technologie, pohodlí

Více

ALKOHOL TESTER. Návod k použití

ALKOHOL TESTER. Návod k použití ALKOHOL TESTER Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. ALKOHOL TESTER JE URČEN POUZE

Více

Teploměr a vlhkoměr MS-10

Teploměr a vlhkoměr MS-10 Teploměr a vlhkoměr MS-10 Obj. č.: 10 08 41 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup teploměru a vlhkoměru MS-10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Zářivý úsměv PerfecTeeth

Zářivý úsměv PerfecTeeth Zářivý úsměv PerfecTeeth Návod k použití Prosíme o pečlivé prostudování uživatelské příručky před použitím produktu pro bělení zubů PerfecTeeth. 2 Gratulace Děkujeme Vám za nákup jednoho z nejmodernějších

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 04 28 Obsah Strana ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 POPIS FUNKCE NABÍJEČKY... 4 KONTROLA NABÍJENÍ POMOCÍ SVÍTIVÝCH DIOD... 4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY KE ZPŮSOBU NABÍJENÍ... 5 OBSLUHA

Více

FS-127BRW SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-127BRW

FS-127BRW SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-127BRW Obsah SCALEMAN Digitální osobní váha FS-127BRW Návod k použití OBSAH... 2 ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘED TÍM NEŽ ZAČNETE VÁHU POUŽÍVAT... 3 PRINCIP METODY MĚŘENÍ BIA... 3

Více

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie - clony ve tvaru U

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie - clony ve tvaru U Tento návod je pot eba p ed montáží a používáním p e íst! Obsah Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie - clony ve tvaru U... Všeobecné pokyny... CE Ozna ení... Bezpe nostní pokyny... P ed montáží... 5 : Ná

Více

Cattletype BHV1 gb Ab. Verze 090724. 03-101/20 (20 x 96 testů)

Cattletype BHV1 gb Ab. Verze 090724. 03-101/20 (20 x 96 testů) erologická diagnostika specifických protilátek proti Bovinnímu herpesviru 1 metodou ELIA 480 nebo 1920 reakcí Cattletype BHV1 gb Ab Verze 090724 kat. číslo: 03-101/5 (5 x 96 testů) 03-101/20 (20 x 96 testů)

Více

Návod k použití PPW 2201 B-544-02

Návod k použití PPW 2201 B-544-02 Návod k použití PPW 2200 PPW 2201 B-544-02 2 3 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli do komerčních a lékařských zařízení. Návod k použití si pečlivě uschovejte! Tato váha neukazuje pouze

Více

Sterilizační UV lampa KF-201. Návod k použití

Sterilizační UV lampa KF-201. Návod k použití Sterilizační UV lampa KF-201 - Návod k použití Obsah návodu OBSAH NÁVODU... 2 ÚVOD... 3 PŘEDSTAVENÍ - CO JE TO UV ZÁŘENÍ?... 3 STERILIZACE PROSTŘEDNICTVÍM UV ZÁŘENÍ... 3 FUNKCE PŘÍSTROJE... 3 VLASTNOSTI

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

FS-130W SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-130W

FS-130W SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-130W Obsah SCALEMAN Digitální osobní váha FS-130W ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘED TÍM NEŽ ZAČNETE VÁHU POUŽÍVAT... 3 PRINCIP METODY MĚŘENÍ BIA... 3 MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU (%BF)...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F)

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F) PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F) Úvod Tento termostat je digitální programovatelnou jednotkou napájenou bateriemi pro řízení teploty při vytápění a ochlazování. Je možno jej použít u většiny

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AQM Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Rozmístní kláves

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Ověření provedení autorizované konverze Vytvořeno dne: 18.6.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.2 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Elektronická meteorologická stanice»ews-330«

Elektronická meteorologická stanice»ews-330« Elektronická meteorologická stanice»ews-330«1 Stručný popis Displej meteorologické stanice Datum a čas 6. radiový signál (přesný čas) 7. kontrola baterie meteorologické stanice 8. čas 9. aktivována funkce

Více

Návod pro parkovací senzory ps4c3, ps4cw3, ps4c4.2, ps4cw4.2, ps4lcd, ps4flcd, ps8lcd a ps4audio

Návod pro parkovací senzory ps4c3, ps4cw3, ps4c4.2, ps4cw4.2, ps4lcd, ps4flcd, ps8lcd a ps4audio Návod pro parkovací senzory ps4c3, ps4cw3, ps4c4.2, ps4cw4.2, ps4lcd, ps4flcd, ps8lcd a ps4audio Upozornění před montáží: - senzory nesmí být umístěny v kovovém nárazníku, ani se dotýkat kovových součástí

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody CZ Testomat 808 On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody Návod k obsluze ANALYZÁTORY VODY IČO: 71417460 DIČ: CZ7502030844 Dalibor Herman Tel: +420 602 349 086 Za Klášterem 550 Fax: +420 321 723 285

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

TITAN ip se závěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem!

TITAN ip se závěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Návod na údržbu TITAN ip se závěsy Si-line KF Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk nebo olej, neobsahující kyseliny a pryskyřice. = mazací místa

Více

Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus

Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus Návod k použití Strana 1 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky BEEM od společnosti EURONAKUPY.CZ a přejeme Vám, abyste byli

Více

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu Návod k obsluze testo 316-2 Detektor úniku plynu 2 Bezpečnost a životní prostředí Bezpečnost a životní prostředí O tomto dokumentu - Přečtěte si pozorně tento dokument a seznamte se s obsluhu přístroje

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

9565CLR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI

9565CLR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL UA PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Winkelschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG HU SK CZ 9565CLR 1 1 002978 2 001035 3

Více

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití Masážní a zeštíhlovací pás H4304 Návod k použití Vážení zákazníci, před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte instrukce v tomto návodu. Najdete zde důležitá bezpečnostní upozornění ohledně používání

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR typ Tenz2174P 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s

Více

ST-PS1246. Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-PS1246. Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-PS1246 Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Důležité Uchovejte tento návod pro budoucí použití

Důležité Uchovejte tento návod pro budoucí použití KOČÁREK LINOA - NÁVOD K POUŽITÍ Důležité Uchovejte tento návod pro budoucí použití UPOZORNĚNÍ Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Pokud je dítě v kočárku, vždy jej mějte na dohled. Před použitím si ověřte,

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER Návod k obsluze MODEL 3348 DC+C TRMS WTT CLMP METER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní symboly Tento symbol, stejně jako další symboly a termíny, odkazuje uživatele do návodu pro další informace. Tento

Více

FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54

FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54 FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž baterie Jednoduché ovládání MMS www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis 1.1 Popis zařízení www.spyobchod.cz Stránka

Více

Instalační manuál. Ondolia OPF. www.termodynamicke-panely.cz

Instalační manuál. Ondolia OPF. www.termodynamicke-panely.cz Instalační manuál Ondolia OPF 1. Obecné bezpečnostní zásady... 1 2. Všeobecné informace... 1 3. Části systému... 2 4. Elektrická specifikace... 2 5. Instalace... 2 6. Kontrolní seznam... 6 7. Záruční list...

Více

HQ-CHARGER71 HQ KOMPAKTNÍ NABÍJEČKA S LCD DISPLEJEM PRO BATERIE AA/AAA

HQ-CHARGER71 HQ KOMPAKTNÍ NABÍJEČKA S LCD DISPLEJEM PRO BATERIE AA/AAA ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ HQ-CHARGER71 HQ KOMPAKTNÍ NABÍJEČKA S LCD DISPLEJEM PRO BATERIE AA/AAA PŘED POUŽITÍM NABÍJEČKY SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY Návod k použití Důkladně si přečtěte návod k použití.

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce... 3 II. Instalace... 3 III. Hlavní rozměry... 4 IV. Instalace/spuštění

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650)

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce...3 II. Instalace...3 III. Hlavní rozměry...4 IV. Instalace/spuštění filtrace...4

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD. HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3T QuickLift (pedál) T83502 (26824) NOSNOST MAX.: 3 000 kg MIN. VÝŠKA: 145 mm MAX.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD. HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3T QuickLift (pedál) T83502 (26824) NOSNOST MAX.: 3 000 kg MIN. VÝŠKA: 145 mm MAX. UŽIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3T QuickLift (pedál) T83502 (26824) NOSNOST MAX.: 3 000 kg MIN. VÝŠKA: 145 mm MAX. VÝŠKA: 500 mm Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Obr. 1 Obr. 2 otevřená zavřená vzduchová klapka Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

Návod S + B uzavírací desky do DN 4000 (Art. 300)

Návod S + B uzavírací desky do DN 4000 (Art. 300) Návod S+BuzavíracídeskydoDN4000 (Art.300) Typzařízení: Art.300Uzavíracídeskydvoudílné Erstellt: 100326 Ersteller: BS M:\Dokumenty\Prospekty - texty\stadler+beck Speyer\Navody\Betriebsanleitung Absperrscheibe

Více

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Bluetooth sluchátka Fontastic X540Ri jsou ideálním společníkem pro poslech hudby a vyřizování telefonních hovorů. Užijte si hudbu v prvotřídní kvalitě díky

Více

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498 Návod k montáži a obsluze TR12-1F Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem obj.č. 7 719 002 498 Bezporuchový provoz je zaručen při dodržování tohoto návodu. Prosíme po instalaci předat tento

Více

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE...

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... 3 Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 3. VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE... 3 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE V JEDNOPODLAŽNÍM DOMĚ (BYTĚ)... 4 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE VE

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více