Charm ROSA TEST MRL Beta-lactam/tetracyklin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charm ROSA TEST MRL Beta-lactam/tetracyklin"

Transkript

1 Charm ROSA TEST MRL Beta-lactam/tetracyklin určen pro určen Beta-lactamová pro stanovení a tetracyklinová Beta-lactamových antibiotika - porovnání citlivosti a tetracyklinových s maximálními antibiotik reziduálními limity u syrového mléka Originál: Charm 2009 aktualizace 3/2010 verze 03 Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika kanceláře Kanceláře: Octaris Octaris centrum: centrum: Bořetická Bořetická 2668/1, 2668/1, Praha Praha 9 - Horní 9 - H.Počernice, Počernice, Tel.: Tel.: , Fax: , 264, iwww.rhinestone.cz

2 CHARM ROSA TEST MRL BL/TET CHARM ROSA TEST MRL BL /TET 1. Specifikace: Rychlý jednokrokový test ur ený ke stanovení beta- laktamových Rychlý jednokrokový a tetracyklinových test určený ke antibiotik stanovení beta-laktamových v syrovém kravském a tetracyklinových mléku antibiotik v syrovém kravském mléku. MRL BL/TET TEST MRL BL/TET TEST Citlivost test testů optimáln optimálně koreluje s limity s limity MRL MRL stanovenými legislativotivou EU, EU, viz. viz. Maximální. maximální. reziduální reziduál- legisla- limity ní limity (tabulka (tabulka 1) MRL. 1) MRL. Rychlá jednokroková analýza Minimální nároky na na vybavení Výsledky do do 8 minut! 8 minut! resp. pro Možnost potřeby RF testování do 16 min. mléka od p elé ených Možnost testování dojnic, mléka bazénových od převzork, léčených svozných dojnic, bazénových cisteren vzorků, svozných tank cisteren v mlékárn i z příjmo- i z p íjmových vých tanků v mlékárně. Tabulka 1: Citlivost testu (ppb) Typ antibiotika MRL Detek ní hladina EU / Codex rozsah MRL Charm Detection Level Range 8min. incub. 16min. incub. * Maximální prevence p i kontrole ochranných lh t, bazénových a cisternových vzork a mlék ur ených pro procesní zpracování: Charm MRBL/TET byl specificky vyvinut za ú elem vy azení porušeného mléka z dodávky do zpracovatelských závod. P edstavuje rychlý screeningový test ur ený nikoliv pouze ke kontrole betalaktamových antibiotik, ale i tetracyklin, jejichž použití je p i lé b dojnic v posledních letech stále ast jší. Charm MRL BL/TET je kombinovaný test umož ující detekci v tšiny EU / Codex MRL Detection Level Range používaných beta-laktam a 3 základních typ tetracyklin na hranici limitu nebo 8min. incub. 16min. incub. * pod limitem MRL. Z aktuáln používaných test pro rezidua výše uvedených antibiotik jeho citlivost koreluje s limity MRL nejoptimáln ji. Test je jednoduchý, umož uje použití v terénu i v laborato i a vyžaduje minimální vybavení. Charm MRL BL/TET velmi rychle zachytí mléko, které p ítomností antibiotických reziduí Beta-lactam Drug Amoxicillin Ampicillin Cefacetrile Cefalexin Cefalonium Cefazolin Cefoperazone Cefquinome Ceftiofur and Metabolite* Cefuroxime Cephapirin Cloxacillin Dicloxacillin Penicillin G Tetracycline Drug Chlortetracycline Oxytetracycline Tetracycline * Prodloužená inkubace pro zvýšení citlivosti dle požadavků Ruské federace - hodnoty jsou uvedeny v ppb * Prodloužená inkubace pro zvýšení citlivosti dle požadavků Ruské federace -hodnoty jsou uvedeny v ppb kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, Praha 9 - H.Počernice, 2 Tel.: , Fax: , iwww.rhinestone.cz Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika

3 Maximální prevence při kontrole ochranných lhůt, bazénových a cisternových vzorků a neodpovídá mlék určených zdravotn pro procesní bezpe ným zpracování: limit m a Charm m že MRBL/TET dále rovn ž byl zp sobit specificky vyvinut za účelem zpracovatel m vyřazení technologické porušeného problémy mléka ve z dodávky výrob. do zpracovatelských závodů. Představuje * rychlý Citlivost screeningový na vlastní Ceftiofur test na úrovni určený p ibližn nikoliv ¼ hodnoty pouze uvedené ke kontrole v tabulce beta-laktamových antibiotik, ale i pro tetracykliny, jejichž použití je při léčbě dojnic v posledních letech stále častější. Charm MRL BL/TET je kombinovaný test umožující detekci většiny používaných beta-laktamových a 3 základních typů tetracyklinových na hranici limitu nebo pod limitem MRL. Z aktuálně používaných testů pro rezidua Další výše používané uvedených CHARM antibiotik ROSA jeho citlivost koreluje s limity MRL nejoptimálněji. Test je testy: jednoduchý, umožňuje použití v terénu i v laboratoři a vyžaduje minimální vybavení. Charm MRL BL/TET velmi rychle zachytí mléko, které přítomností antibiotických reziduí neodpovídá Aflatoxin zdravotně M1 50 bezpečným ppt limitům a může dále rovněž způsobit zpracovatelům technologické Enrofloxacin problémy ve výrobě. MRL Beta laktam Tetracykliny Sulfadimethoxin/Sulfamethazin Sulfamethazin 2. Pracovní postup postup - jednokroková analýza U testovacího stripu odlepte áste n částečně krycí krycí fólii až fólii ke až ke stanovené značce. stanovené Do zna ce. komůrky Na MRL BL/TET stripu napipetujte 300ml vzorku 300 l mléka. vzorku Strip mléka. znovu Strip přelepte znovu p elepte krycí fólií krycí a vložte fólií a do inkubátoru. vložte do inkubátoru. Po 8 minutách sv telná světelná kontrolka a a akustická signalizace upozorní signalizace ukončení upozorní inkubační na ukon ení doby. Vyjměte inkuba ní MRL doby. BL/TET strip z inkubátoru. Vyjm te Neprodlužujte MRL BL/TET dobu strip z jeho inkubátoru. setrvání Neprodlužujte v inkubátoru. Při kontrole dle dobu požadavků jeho setrvání RF v inkubace inkubátoru 16 min., resp. 2x bezprostředně opakovat 8 minutový interval. Při P i orienta ním orientačním testování: vizuáln vizuálně porovnejte porovnejte Betalaktamový (BL) proužek a tetracyklinový (BL) a tetracyklinový proužek proužek (TE) s (TE) kontrolním proužkem Beta-laktamový proužek (C). s kontrolním Při přesném proužkem testování: (C). vložte testovací strip po inkubaci do ROSA P i p esném čtečky, testování: která provede vložte testovací přesné strip vyhodnocení. po inkubaci do ROSA te ky a ode tete. Vybavení Výsledky b hem 5 sekund Možnost uložení do výsledk do PC nebo vytisknutí Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika Váš dodavatel: Rhinestone Tel.:+420 s.r.o., sídlo: 460, Národní Fax: +420 obrany /37, , PSČ 16000, Praha 6, kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, Praha 9 - H.Počernice, 3

4 neodpovídá zdravotn bezpe ným U testovacího limit m stripu a odlepte m že áste n dále rovn ž krycí fólii zp sobit až ke zpracovatel m technologické stanovené problémy zna ce. ve výrob. Na MRL BL/TET strip napipetujte 300 l vzorku mléka. Strip znovu p elepte krycí fólií a * Citlivost na vlastní Ceftiofur na úrovni p ibližn ¼ hodnoty uvedené v tabulce vložte do inkubátoru. Pracovní postup 3. Vybavení Další používané CHARM ROSA Po 8 minutách testy: sv telná kontrolka a akustická signalizace upozorní Aflatoxin na ukon ení M1 50 inkuba ní ppt doby. Vyjm te MRL BL/TET Enrofloxacin Aflatoxin strip M1 z inkubátoru. 50 ppt Neprodlužujte dobu jeho setrvání Enrofloxacin MRL v inkubátoru Beta laktam MRL Beta laktam Tetracykliny Tetracykliny Sulfonamidy Sulfadimethoxin/Sulfamethazin Chloramphenicol Sulfamethazin P i orienta ním Streptomycin testování: vizuáln porovnejte Betalaktamový proužek (BL) a tetracyklinový proužek (TE) s kontrolním proužkem (C). U testovacího P i p esném stripu testování: odlepte vložte áste n testovací krycí strip fólii po až inkubaci ke stanovené do ROSA zna ce. te ky Na a ode tete MRL BL/TET. strip napipetujte 300 l vzorku mléka. Strip znovu p elepte krycí fólií a vložte do inkubátoru. Vybavení Výsledky Výsledky b hem během 5 sekund 5 sekund Po 8 minutách Možnost Možnost uložení sv telná uložení do kontrolka výsledk do výsledků a do akustická PC nebo do PC vytisknutí nebo vytisknutí Pam na 4500 signalizace výsledk Paměť upozorní na na 4500 ukon ení výsledků inkuba ní doby. Vyjm te Možná identifikace MRL vzorku, Možná BL/TET typu identifikace strip z inkubátoru. testu, i vzorku, Neprodlužujte typu testu, či operátora, dobu jeho operátora, data, data, setrvání asu, času, v inkubátoru ísla čísla šarže šarže p ípadn případně komentáře k výsledkům k výsledk m komentá e K vyhodnocení je možné K vyhodnocení použít i te ku je možné irosa. použít i čtečku i2rosa nebo irosa kanceláře P i Octaris orienta ním centrum: testování: Bořetická vizuáln 2668/1, porovnejte 193 Betalaktamový 281 ROSA 091 proužek ty místný 460, (BL) Fax: a +420 inkubátor tetracyklinový proužek 264, iwww.rhinestone.cz (TE) 00 Praha 9 - H.Počernice, ty místný inkubátor Tel.: +420 s kontrolním Časovač asova proužkem se světelnou sv telnou (C). a akustickou indikací P i p esném Displej testování: vložte testovací strip po inkubaci se zobrazením aktuálního času asu (pouze u čtyřmístdo ROSA ného te ky a ode tete. (pouze typu) u ty místného typu) Auto Start po uzavření uzav ení víka Auto Auto Reset Reset při p i otevření otev ení víka víka Vybavení Pro Pro 4 testovací testovací stripy stripy Výsledky b hem 5 sekund Dvoumístný inkubátor Možnost ROSA dvoumístný uložení do výsledk inkubátor do PC nebo vytisknutí asova Časovač se sv telnou světelnou a akustickou indikací Auto Start po uzav ení uzavření víka Auto Reset p i při otev ení otevření víka Pro 2 testovací stripy kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, Praha 9 - H.Počernice, Tel.: , Fax: , iwww.rhinestone.cz 4 Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika

5 Ur en pro beta-laktamová/tetracyklinová antibiotika porovnání 4. Detekční hladiny a objednací informace citlivosti s Maximálními reziduálními limity v syrovém kravském mléku Charm Beta-lactam/tetracyklinový test Úvod Charm MRL Beta-lactam / Tetracyklin test je rychlý test využívající ROSA technologii. Test je navržen k detekci beta-laktamových a tetracyklinových lé iv dle kodexu EU = Maximum Residual Limits (MRL) v mléce. Test je použitelný v p íjmových mlékárenských laborato ích i na p íjmu mléka, dále na zem d lských farmách (kontrola bazénové dodávky i p elé ených dojnic) nebo p i svozu mléka, kde provádí jednoduchou a rychlou kontrolu idi svozné cisterny p ed napušt ním bazénu do cisterny. Objednací informace LF-MRLBLTET-100K: LF-MRLBLTET-500K: 100ks ROSA MRL betalaktamových a tetracyklinových testovacích strip a 5ks MRLBLTET/TET pozitivních tablet 500ks ROSA MRL betalaktamových a tetracyklinových testovacích strip a 25ks MRLBLTET/TET pozitivních tablet Citlivost a selektivita 120 negativních vzork sm sného syrového mléka bylo celkem hodnoceno Charm Rosa testem na MRL BL/TET. Žádný z nich nebyl vizuáln pozitivní. Rovn ž p i automatickém ode ítání te kou ROSA nebyl žádný test pozitivní na beta-laktamová i tetracyklinová antibiotika. Citlivost viz. tabulka 1. Pozn. Přesné informace o citlivosti viz. tabulka str. 2 Tabulka 1: Detek ní hladiny v syrovém kravském mléku v ppb (parts per bilion) pro betalaktamový a tetracyklinový test ROSA MRL Beta - laktamová lé iva MRL Kodex EU (ppb*) Detek ní hladiny rozsah (ppb*) Amoxicilin 4 2, 5 4, 0 Ampicilin 4 2, 5 4, 0 Cefacetril Cefalexin Cefalonium Cefazolin Cefoperazon Cefquinom Ceftiofur a metabolity** Cefuroxim Cefapirin Cloxacilin Dicloxacilin Penicilin G Tetracyklinová lé iva MRL Kodex EU (ppb*) Detek ní hladiny rozsah (ppb*) Chlortetracyklin Oxytetracyklin Tetracyklin * Parts per Bilion ** Citlivost na vlastní Centiofur bez metabolit je na úrovních cca 1/3 hodnoty uvedené v tabulce. 5 Váš Váš dodavatel: dodavatel: Rhinestone Rhinestone, s.r.o., s.r.o. sídlo: Sídlo: Národní obrany 823/37, 823/37, 160 PSČ , Praha 6, Česká Praha republika 6, kanceláře Kanceláře: Octaris Octaris centrum: Strana Bořetická 1 ze /1, Praha Praha 9 - Horní 9 - H.Počernice, Tel.: Tel.: , Fax: , 264, iwww.rhinestone.cz

6 5. Podrobný pracovní postup Pracovní postup: P íprava: P i testování zmrazeného vzorku nebo obnoveného sušeného mléka vzorek Indikátor odst e te teploty inkubátoru (3 minuty ROSA p i bude 1200 svítit ± 200 zelen G) p i a použijte dosažené dále teplot spodní 55 C. ást vzorku. Vlastní inkuba ní teplota b hem testu je 56 +/- 1 C Inkubátor ROSA musí být istý a postavený na rovné podložce Postup: Víko inkubátoru ROSA by m lo z stat zav ené po celou dobu vlastní analýzy Krok 1 P ed testováním syrové mléko dob e promíchejte. Mléko by m lo být zchlazeno (0 až 7 C). D kladn vzorky promíchejte. Syrový sm sný nebo individuální vzorek M že je dojít odebrán k vytvo ení a zchlazen p ny na na 0 - povrchu 7 C p i vzorku okamžitém testování. Z d vodu následného V jedné šarži testování mohou ( centrální být testovány laborato, 4 vzorky akreditovaná laborato, departážní vzorek ) musí být uchováván zamrazen. Pak jej lze analyzovat do 5 dn po Krok nadojení. 2 P i zamrazení vzork na teplotu 15 C nebo nižší lze zamrazené vzorky Ozna te skladovat MRL po Beta-lactam dobu až 2 m síc testovací za strip popisem vzorku ú elem následného testování. Dejte pozor na poškození testovací ásti sptripu.. Do P i testování zmrazeného vzorku nebo obnoveného sušeného mléka jej inkubátoru mohou být umíst ny stripy nepoškozené p i odst e te (3 minuty p i /- 200g) a použijte odst ed nou ást pro popisování. testování. Vzorky nízkotu ných a odst ed ných mlék vykáží zvýšenou citlivost. Krok 3 Vložte Ozna te strip beta-laktamový do ROSA inkubátoru a tetracyklinový plochou ástí nahoru. Profilovaná MRL testovací spodní strip strana z d vodu vzorkovacího identifikace stripu se vzorkovac kom rkou vzorku a umož uje umíst te jej jeho do jednoduché inkubátoru ROSA uložení do inkubátoru ve správné plochou stranou poloze. nahoru. Profilovaná. strana stripu s vzorkovací kom rkou by Krok m la 4 zapadnout do ur ené formy v P idržte inkubátoru. strip v inkubátoru Po vložení stripu a odlepte do vrchní ochrannou folii a inkubátoru inkubátoru ve vodorovné pozici k uvedené zna ce odlepte ást vn jší krycí fólie dle ozna ení na Dejte stripu. pozor P i áste ném na poškození odlepování a odlepené se folie testovacíh snažte stripu nepoškodit krycí fólii. Pipetujte pouze do vzorkovací kom rky Vzorek mléka dob e promíchejte. nazna ené na stripu. Krok Odeberte l (0,3 ml) mléka novou Nasajte špi kou vzorek automatické mléka bez pipety, p ny kterou a vzduchových držte bublin. ve U vertikální fixních pipet poloze. navlh ete Použité špi ky špi ku nasátím vzorku, vypušt ním, op tovn nepoužívejte. a op tovným Pouze nasátím. v p ípad, že je možné špi ky opakovan sterilizovat Nezvlh ujte poly-pipety pokud je používáte v autoklávu je možné jejich následné použití. Je možné také použít Krok tzv. 6 poly-pipety jednorázové. Umíst te Pipetu pipetu držte vertikáln. kolmo nad Pomalu správnou nasajte vzorkovací do pozici strip Pomalu špi ky pipetujte 300 +/ l l (0,3 (± 15 l) ml) mléka. syrového mléka nebo odst ed ného Odebraný vzorek vzorku dávkujte na jednu pomalu stranu pipetou vzorkovací kom rky stripu pod bílý proužek do profilované ásti stripu po stran. V profilované ásti je Krok umíst na 7 tzv. vzorkovací podložka, která postupn absorbuje nadávkované mléko. Op t p elepte vrchní ochrannou fólii p es testovací kom rk Strip opatrn op tovn zalepte krycí fólií, Pokud testujete více vzork opakujte kroky 3 7 uzav ete víko inkubátoru a zajist te jej. (odlepení, Na inkubátoru pipetování ROSA bude a op tovné svítit zalepení) u každého stripu. Dokon ete p ípravu všech vzork b hem 2 minut od Strana vložení 2 ze 5 prvního stripu do inkubátoru. 6 Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní Krok 8 obrany 823/37, Praha 6, Česká republika Kanceláře: Octaris centrum: Uzav ete Bořetická víko 2668/1, inkubátoru a Praha zajist te 9 - Horní jej. Počernice, uzav ení víka se automaticky spustí asova.

7 gativní gativní ozitivní ozitivní eplatný eplatný Umíst ní zorkovacího Umíst ní Stripu zorkovacího Stripu Pracovní postup nep erušovan ervená dioda spojená s asova em od doby, kdy bude víko nepřerušovaně Pracovní postup nep erušovan inkubátoru uzav eno. červená ervená dioda spojená s časovačem s P i asova em použití od jiného doby, od doby inkubátoru kdy, bude kdy bude spus te víko víko inkubáto- 8 Ov ená inkuba ní teplota Ov ená 56 C inkubátoru minutový uzavřeno. ± 1 C inkuba ní asova. uzav eno. Při teplota použítí jiného inkubátoru spusťte. P i použití jiného inkubátoru spus te 8 56 C Vlastní ± 1 C inkubace 8 minutový trvá časovač. 8 minut. (resp. Po této pro požadavky minutový dob za n RF asova. 16 p erušovan min. = 2x8 blikat min. žlutá interval). dioda. Vlastní a ozývá ikubace inkubace se p erušovaný trvá 88 minut. akustický Po Po této signál. době začně dob Strip za n neprodlen přerušovaně p erušovan ode t te blikat blikat žlutá bu dioda žlutá vizuáln, dioda a ozývá U testovacího a doporu ujeme ozývá se přerušovaný stripu se p erušovaný však akustický odlepte Rosa akustický te ku signál. pro signál. áste n krycí folii až ke Strip neprodlen ode t te bu vizuáln, U p esné neprodleně testovacího ode tení. stripu Neode ítejte odečtěte buď odlepte strip vizuálně, stanovené zna ce. po doporučujeme doporu ujeme te ku áste n dob delší než však krycí 10 folii minut Rosa až od čtečku ke zahájení pro přes- stanovené p esné inkubace, odečtení. ode tení. zna ce. pokud Neodečítejte jej Neode ítejte ponecháte strip strip po po době delší dob v inkubátoru, než delší 10 než minut analýza 10 minut od stále ukončení od probíhá, zahájení inkubace, což Pomalu nadávkujte pokud inkubace, m že jej ovlivnit ponedcháte 300 l pokud p esnost jej vzorku ponecháte v analýzy. inkubátoru, analýza ur enou ást stále v Strip vzorkovací inkubátoru, probíhá, p i ode tení podložky analýza což vyjm te umíst né může stále ovlivnit z probíhá, inkubátoru přesnost což Pomalu v testovací nadávkujte kom rce. analýzy. m že ROSA. ovlivnit Bu te Strip 300 l p esnost při opatrní vzorku odečtení a analýzy. nedotýkejte vyjměte se z inkubátoru Strip vzorkovací profilované p i ROSA. ode tení podložky ásti stripu vyjm te umíst né a z vzorkovací inkubátoru ur enou ást v Strip testovací op t p elepte kom rce. Buďte ROSA. podložky. a opatrní Bu te uzav ete Strip opatrní a držte krycí nedotýkejte fólií. vertikáln a nedotýkejte se a profilované profilované porovnejte části stripu proužek ásti a vzorkovací stripu C (kontrola) a vzorkovací podložky. Strip se Strip Uzav ete op t víko p elepte držte podložky. inkubátoru s proužkem a vertikálně uzav ete Strip a BL držte krycí (Beta-laktam), a porovnějte fólií. vertikáln event. a proužek C prove te 8 minutovou (kontrola) porovnejte s proužkem inkubaci s proužek proužkem TE (Tetracyklin). stripu. C (kontrola) BL (Beta-lactam), Uzav ete víko inkubátoru s proužkem a event. s proužkem BL (Beta-laktam), TE (Tetracyklin). event. prove te 8 minutovou s proužkem inkubaci TE (Tetracyklin). stripu. Po inkubaci vyjm te testovací strip, vizuáln jej zkontrolujte. Vizuální interpretace výsledk : Referen ní karta Kontrolní proužek musí být celistvý CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test a Po kompletní. inkubaci vyjm te Výsledky testovací ode t te strip, v ROSA vizuáln te ce jej zkontrolujte. na Vizuální interpretace Kontrolní proužek výsledk : Referen ní rychle blikajícím karta MRL kanálu musí pro Negativní být 3 proužkový celistvý CHARM Neplatný mód. MRL vzorek: Pracovní postup - Beta laktas / tetracyklin test a kompletní. Výsledky ode t te v Pokud ROSA proužek te ce na C zcela chybí, je Ov ená inkuba ní teplota rychle blikajícím MRL kanálu pro Negativní 3 proužkový Neplatný mód. vzorek: Pracovní nerovnom rný, postup špatn 56 C itelný ± 1 C nebo mléko Pokud zakrývá proužek bu proužek C zcela. C, chybí BL (Beta-laktam), je Ov ená inkuba ní teplota nerovnom rný, nebo TE (Tetracyklin), špatn 56 C je itelný test ± 1 C neplatný. nebo mléko. zakrývá Odstra te bu strip proužek a vzorek C, U testovacího BL znovu (Beta-laktam) stripu opakujte. odlepte Pozitivní áste n krycí folii až ke nebo Negativní TE (Tetracyklin), vzorek: stanovené je test zna ce. neplatný. Pozitivní Odstra te Jsou-li proužky strip BL a vzorek (Beta-laktam) U testovacího znovu stripu opakujte. i odlepte TE áste n krycí folii až ke Negativní (Tetracyklin) vzorek: stejn tmavé stanovené nebo zna ce. Pomalu nadávkujte 300 l vzorku tmavší na Jsou-li než proužek proužky ur enou C (kontrola). BL (Beta-laktam) ást vzorkovací podložky i umíst né TE v testovací kom rce. (Tetracyklin) Pozitivní vzorek: stejn Pomalu tmavé nadávkujte nebo 300 l vzorku tmavší na Strip op t p elepte a uzav ete krycí fólií. ur enou ást vzorkovací podložky umíst né Neplatný než Je-li proužek jeden nebo C v (kontrola). testovací oba kom rce. proužky BL (Betalaktam) nebo vzorek: TE prove te Uzav ete víko inkubátoru a Pozitivní Strip (Tetracyklin) 8 minutovou inkubaci op t p elepte a uzav ete jasn stripu. krycí fólií. Neplatný Je-li sv tlejší/mén jeden nebo než oba proužek proužky C BL (kontrola) (Betalaktam) nebo TE prove te (Tetracyklin) 8 minutovou inkubaci jasn stripu. Uzav ete víko inkubátoru a Po inkubaci vyjm te testovací strip, vizuáln jej zkontrolujte. nebo Kontrolní proužek BL musí být i celistvý TE zcela chybí nebo je Umíst ní a kompletní. Výsledky ode t te v ROSA sv tlejší/mén áste n nebo nerovnom rn než proužek te ce na C (kontrola) zabarven. Vzorkovacího rychle blikajícím MRL kanálu pro 3 proužkový mód. Po inkubaci vyjm te testovací strip, vizuáln jej zkontrolujte. Neplatný: není možné ode íst Stripu nebo Pozitivní Kontrolní vzorky proužek BL musí by být i m ly celistvý TE zcela být op tovn chybí nebo je kontrolní C proužek.vy a te a testujte znovu. Umíst ní a kompletní. Výsledky ode t te v ROSA áste n nebo nerovnom rn te ce na zabarven. Vzorkovacího rychle testovány blikajícím MRL pro kanálu verifikaci pro 3 proužkový výsledk mód. (viz Neplatný: není možné ode íst Stripu Pozitivní vzorky by m ly být op tovn kontrolní C proužek.vy a te a testujte znovu. Kontrola operací). testovány pro verifikaci výsledk (viz Kontrola operací). Interpretace výsledk te kou: Vložte isté a vizuáln platné testovací proužky do ode ítacího otvoru v Rosa te ce. Interpretace Dbejte, aby byly výsledk zcela zasunuty te kou: do otvoru. 7 Vložte isté a vizuáln platné testovací proužky do ode ítacího otvoru v Rosa te ce. Dbejte, aby byly zcela zasunuty do otvoru. Váš dodavatel: CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika kanceláře Octaris centrum: Strana Bořetická 3 ze /1, Praha 9 - H.Počernice, Váš dodavatel: Rhinestone Tel.: s.r.o., 091 sídlo: 460, Národní Fax: +420 obrany /37, , PSČ iwww.rhinestone.cz 16000, Praha 6,

8 Na kanálu MRL odečtěte výsledky pro verzi nebo nižší čtečky ROSA nebo na kanálu TETR pro verzi nebo vyšší čtečky ROSA v 3 řádkovém režimu. Kanál s označením MRL nebo TETR by měl rychle blikat na displeji čtečky*. Pokud požadujete, vložte ID vzorku a/nebo ID operátora a potvrďte ENTER**. Za 5 sekund se na displeji zobrazí odečítáný výsledek. Na displeji je zobrazen negativní nebo pozitivní výsledek. Pokud odečítáte kanál TETR (V teky ROSA nebo vyšší), bude interpreatace pozitivního výsledku: BL (je-li beta-laktamový test pozitivní), TET (pokud je tetracyklinový test pozitivní) nebo BLTET (jsou-li jak betalaktamový, tak tetracyklinový test pozitivní). Odečtené výsledky jsou zobrazeny na vzorkovacím řádku. Výsledky jsou dále uloženy do paměti, mohou být následně vyvolány na displej, staženy do PC nebo vytištěny na termotiskárně. * Nastavení a operace v 3 proužkovém módu viz. Manuál k obsluze čtečky ROSA. ** Pokud není strip zcela zastrčen, zobrazí čtečka chybové hlášení. Vložte strip opětovně do otvoru pro vyhodnocení a stlačte ENTER. Testování vzorku podezřelého z pozitivity : Opakovaně analyzujte vzorek podezřelý z pozitivity na dvou testovacích stripech, nejlépe s jednou pozitivní a jednou negativní kontrolou (proto doporučujeme 4 místný inkubátor). Negativní kontrola musí být vizuálně negativní a rovněž výsledek zobrazený na čtečce musí být negativní se zobrazením číselné hodnoty nižší než 400. Pozitivní kontrola musí být vizuálně pozitivní u proužků BL i TE a rovněž výsledek zobrazený na čtečce musí týt pozitivní s odečtem číselné hodnoty vyšší než Poznámka: čtečka by měla na kanálu TETR V1.09 odečíst výsledky Pozitivní kontroly jako BLTET. Pokud nejsou podmínky splněny, proveďte opakovanou analýzu. Jsou-li výsledky stále neakceptovatelné, kontaktujte místního distributora v ČR i SR. Jsou-li výše uvedené podmínky splněny a jeden nebo oba z opakovaně testovaných stripů jsou pozitivní, je i analyzovaný vzorek pozitivní na beta-laktamová a/nebo tetracyklinová antibiotika. Doporučení při vyhodnocení výsledků: Hodnoty číselné < 0 negativní vzorky. Hodnoty číselné > 0 pozitivní vzorky. Hodnoty číselné 0 až +600 hraniční hodnoty. Těmto vzorkům věnujte zvýšenou pozornost. Pravidelný monitoring: Negativní a pozitivní kontrolu pro verifikaci testu provádějte denně a dále s každou novou testovací šarží i při opětovném testování vzorků podezřelých z pozitivity. Vzorek podezřelý z pozitivity opakujte optimálně na 2 analyzních stripech, spolu s pozitivní a negativní kontrolou. Jsou li výsledky pozitivní a negativní kontroly správné (viz. Testování vzorku podezelého z pozitivity ) a opakovaně testovaný vzorek je pozitivní, je vzorek beta-laktam/ tetracyklin pozitivní. Vysoké a nízké kalibrační standardy jsou dodávány k pravidelnému 8 Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika

9 monitoringu operací čtečky ROSA. Každý den a před prováděním vzorku podezřelého z pozitivity ověřte kalibraci čtečky ROSA tak, že verifikujte odečet vysokých a nízkých 3-proužkových standard v rozmezí 20% jejich tištěných průměrů. Pokud nejsou v uvedeném rozsahu, kontaktujte místního distributora v ČR nebo SR. Kontroly: Negativní kontrola: Použijte syrové mléko prosté beta-laktamových a tetracyklinových reziduí. (nepoužívejte pasterizované plnotučné mléko). Syrové mléko prosté beta-laktamových a tetracyklinových reziduí bude vykazovat beta-laktamový a tetracyklinový test MRL ROSA silně negativní proužek TE i proužek BL jsou tmavší než proužek C (viz. obr.). Pozitivní konrola: Beta-laktamový a tetracyklinový test MRL používají tzv. pozitivní standardizované tablety MRLBLTET/TET, obsahující 4,0 +/- 0,4 ppb Penicilinu G a 100 +/- 20ppb Oxytetracyklinu. Pozitivní tablety MRLBLTET/TET skladujte chlazené při 0 až 7 C. Obnovte jednu pozitivní tabletu s 5,0 ml negativní kontroly (viz. výše) a dobře protřepte. Nechte odstát chlazené po dobu 5 minut a před použitím protřepte. Obnovenou pozitivní kontrolu skladujte chlazenou. Obnovená pozitivní kontrola může být použita až po dobu 48 hodin. Pro dlouhodobější skladování obnovené pozitivní kontroly zamrazte 1ml pozitivní kontroly do 6 hodin po obnovení. Zmrazené kontroly mohou být skladovány po dobu až 1 měsíce při -15 C nebo teplot nižší. Pozitivní kontrolu pomalu rozmrazujte vlažnou vodou z kohoutku a dobře promíchejte. Rozmrazená pozitivní kontrola nemusí být odstřeďována. Je stabilní po 24 hodin při 0 až 7 C. Rozmrazené poměrné zbytky kontrol odstraňte. Neprovádjte jejich opětovné zamrazení. Stabilita odečítaných výsledků: Výsledky testu mohou být odečteny do doby max. 10 minut po dokončení inkubace při uložení při pokojové teplotě (nikoliv v inkubátoru!!!). Dobu však zbytečně neprodlužujte, odečítejte, je-li to možné obratem. 6. Skladování Beta-laktamové a tetracyklinové stripové testy MRL ROSA skladujte spolu s pozitivními kontrolními tabletami v těsně uzaveném kontejneru, který je odolný vůči vlhku (obsahuje silikagelový indikátor), při teplotě 0 až 7 C. Indikátor v kontejneru by měl zůstat modrý. Je-li růžový, vyřaďte testovací stripy. Sušené mléko a vzorky od individuálních dojnic: Při testování obnoveného sušeného mléka nebo u individuálních vzorků od jednotlivých dojnic, které obsahují sraženinu nebo nerozpuštné částice doporučujeme odstředění (3 minuty při 1200g). Pro testování vzorku mléka použijte odstředěnou část pod vrstvou tuku. Indivuduální vzorky kravského mléka s tukem větším než 6,5% nebo špatně promíchané vzorky s tukem vyšším než 6,5% mohou ovlivnit přesnost analýzy. Před testováním vzorky vždy dobře promíchejte. Uvědomte si, že nízkotučné i odstředěné mléko bude mít vždy zvýšenou citlivost. Nepoužívejte testy pro pasterizované mléko. 9 Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika

10 CHARM ROSA TEST MRLBL/TET Referenční karta 7. Referenční karta Referen ní karta CHAR NEGATIVNÍ Negativní VÝSLEDEK Pracovn POZITIVNÍ Pozitivní VÝSLEDEK Neplatný NEPLATNÝ VÝSLEDEK Umíst ní Vzorkovacího NEPLATNÝ: Neplatný: není možné odečíst ode íst kontrolní C proužek. Stripu Vyřaďte kontrolní a testujte C proužek.vy a te znovu. a testujte znovu. Pozor na správné umístění vzorkovacího stripu v ROSA čtečce rychle b kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, Praha 9 - H.Počernice, Tel.: , Fax: , iwww.rhinestone.cz 10 Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika

11 CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test CHARM MRL - Beta laktam/tetracyklin test CHARM MRL - Beta laktam/tetracyklin test Pracovní postup Pracovní postup Ov ená inkuba ní teplota 56 C Ov ená ± 1 C inkuba ní teplota. 56 C ± 1 C. U testovacího stripu odlepte áste n krycí folii až ke U testovacího stripu odlepte stanovené zna ce. áste n krycí folii až ke stanovené zna ce. ího í ího Pomalu nadávkujte 300 l vzorku na ur enou ást vzorkovací podložky umíst né Pomalu nadávkujte 300 l vzorku na v testovací kom rce. ur enou ást vzorkovací podložky umíst né v testovací kom rce. Strip op t p elepte a uzav ete krycí fólií. Strip op t p elepte a uzav ete krycí fólií. Uzav ete víko inkubátoru a prove te 8 minutovou inkubaci stripu. Uzav ete víko inkubátoru a (v případě analýzy dle požadavku RF 16 minutovou prove te inkubaci 8-2x minutovou 8min.) inkubaci stripu. Po inkubaci vyjm te testovací strip, vizuáln jej zkontrolujte. Kontrolní proužek musí být celistvý Po inkubaci vyjm te testovací strip, vizuáln jej zkontrolujte. a kompletní. Výsledky ode t te v ROSA te ce na Kontrolní proužek musí být celistvý rychle blikajícím MRL kanálu pro 3 proužkový mód. a kompletní. Výsledky ode t te v ROSA te ce na rychle blikajícím MRL kanálu pro 3 proužkový mód. 11 kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, Praha 9 - H.Počernice, Váš dodavatel: Tel.: Rhinestone s.r.o., 091 sídlo: 460, Národní Fax: +420 obrany /37, , PSČ iwww.rhinestone.cz 16000, Praha 6, Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, Praha 6, Česká republika kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, Praha 9 - H.Počernice, Tel.: Tel.: , Fax: Fax: , 264, iwww.rhinestone.cz

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00)

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) 3540I311 ECONCEPT TECH 18 A NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ B Přečtěte si pozorně upozornění uvedená v tomto návodu k použití, protože obsahují důležité pokyny k bezpečné

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ ETA 0497

NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ ETA 0497 ETATHERM s.r.o. 784 04 LITOVEL NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 programovým individuálním řízením teplot v jednotlivých místnostech Souprava schválena státní zkuš ebnou

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 30 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního, velmi všestranného a vysoce výkonného nabíječe SHARK 30. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou,

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více