[Překlad do anglického jazyka byl proveden institutem ZAG originál je vyhotoven ve slovinském jazyku]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[Překlad do anglického jazyka byl proveden institutem ZAG originál je vyhotoven ve slovinském jazyku]"

Transkript

1 Zavod za gradbeništvo Slovenije Slovinský institut pro stavební techniku Dimičeva 12, 1 Ljubljana, Slovinsko Tel.: +386 () , Fax: +386 () član EOTA člen EOTA Zmocněn a notifikován podle článku 1 Směrnice Rady z 21. prosince 1988 o harmonizaci právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních produktů (89/16/ES) Evropský technický certifikát [Překlad do anglického jazyka byl proveden institutem ZAG originál je vyhotoven ve slovinském jazyku] Komercialno ime Obchodní označení Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Imetnik soglasja Držitel certifikátu GLASSLINE GmbH Industriestrasse 7-8 DE-7474 Adelsheim Tip gradbenega proizvoda in njegova predvidena uporaba Předmět certifikátu a účel použití Steklena varnostna ograja za uporabo v zasebnih in javnih objektih, znotraj ali zunaj stavb Celoskleněná zábradlí pro použití v soukromých a veřejných stavebních projektech v budovách a na volném prostranství, na rovině nebo na nakloněných plochách / schodištích Veljavnost Doba platnosti od od do do Proizvodni obrat Výrobní podnik Izdaja št.: Verze číslo: Obrat 1 Podnik 1 1 To Evropsko tehnično soglasje vsebuje Tento evropský technický certifikát obsahuje: 38 strani vključno z 9 prilogami, ki so sestavni del tega soglasja. 38 stran s 9 přílohami, které jsou součástí tohoto certifikátu E v r o p s k a o r g a n i z a c i j a z a t e h n i č n a s o g l a s j a Evropská organizace pro technické certifikáty

2 Strana 2, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG I PRÁVNÍ PODKLAD A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tento evropský technický certifikát byl udělen Slovinským institutem pro stavební techniku (ZAG) v souladu se: směrnicí 89/16/ES Rady ze dne 21. prosince 1988 o harmonizaci právních a správních předpisů členských státu týkajících se stavebních produktů 1, novelizovanou směrnicí 93/68/ES Rady 2 a nařízením (ES) č. 1882/23 Evropského parlamentu a Rady 3, Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro (Ur. List, št. 52/ in 11/2) Zákon o stavebních produktech ZGPro (OG RS č. 52/ a 11/2), Společnými procedurálními pravidly pro podávání žádostí, přípravu a udělování evropských technických certifikátů podle přílohy Rozhodnutí 94/23/ES Komise 4, CUAP 4.4/56 Konzolová konstrukční skleněná zábradlí/balustrády (stav: říjen 212). 2. Slovinský institut pro stavební techniku je oprávněn ověřovat, zda jsou naplňována ustanovení tohoto evropského technického certifikátu. Toto ověřování může být prováděno ve výrobním podniku. Držitel evropského technického certifikátu však zůstává zodpovědný za shodu produktů s evropským technickým certifikátem a jeho použitelnosti pro zamýšlený účel použití. 3. Tento evropský technický certifikát nesmí být převáděn na jiné výrobce či zástupce výrobců, než ty, kteří jsou uvedeni na straně 1, ani na jiné výrobní podniky, než ty, které jsou uvedeny na straně 1 tohoto evropského technického certifikátu. 4. Slovinský institut pro stavební techniku může tento evropský technický certifikát zrušit, a to především na základě sdělení podle čl. 5 odst. 1 Směrnice 89/16/ES. 5. Tento evropský technický certifikát může být reprodukován pouze v nezkrácené podobě, což platí i pro elektronický přenos. Částečná reprodukce je však možná na základě souhlasu Slovinského institutu pro stavební techniku. Takováto částečná reprodukce musí být jako taková označena. Texty a obrazový materiál v reklamních brožurách nesmí být v rozporu s evropským technickým certifikátem, ani nesmí být použity nedovoleným způsobem. 6. Evropský technický certifikát je vystaven autorizovaným orgánem v jeho úředním jazyce. Tato verze odpovídá znění, jež je distribuováno v organizaci EOTA. Překlady do jiných jazyků musí být jako takové označeny Úřední věstník Evropských společenství č. L 4 z 11. února 1989, str. 12 Úřední věstník Evropských společenství č. L 22 z 3. srpna 1993, str. 1 Úřední věstník Evropských společenství č. L 284, , str. 1 Úřední věstník Evropských společenství č. L 17, , str. 34

3 Strana 3, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG II ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO CERTIFIKÁTU 1 Popis produktu a účelu použití 1.1 Popis stavebního produktu Konzolové dole upnuté celoskleněné zábradlí Balardo Steel sestává z: nosného profilu upínacího a seřizovacího systému, vrstveného bezpečnostního skla a madla nebo ochranného profilu skleněné hrany. Dodatečné vertikální opěry nejsou zapotřebí. Upevňovací prvky (kotevní čepy, šrouby atd.) a přenos zatížení na nosnou konstrukci musí být stanoveny zvlášť při zohlednění kotevních sil propočtených podle přílohy Nosný profil Nosný profil je za studena tvarovaný profil z oceli válcované za tepla o jakosti S355 J2G3 podle EN 125-4, žárově pozinkovaný o tloušťce zinkového povlaku 65 µm podle EN ISO 1461:29, vhodný pro oblasti s kategorií korozivity C1 až C3 podle EN ISO 12944, resp. EN ISO Profil je 1 mm vysoký a má vnější šířku 48 mm a tloušťku min. 6 mm. Profil je dodáván v délce 24 mm. Rozestup mezi jednotlivými nosnými profily nesmí překročit 4 mm. Rozměry a forma profilu jsou vyobrazeny v příloze 1. Nosné profily disponují různými závitovými otvory pro šrouby, kterými tento profil může být montován na přípojové konstrukční prvky 5. Nosný profil je montován na nosnou spodní konstrukci prostřednictvím různých přípojových konstrukčních prvků se šrouby M1 nebo svařováním. Přípojové konstrukční prvky, jež jsou minimálně zapotřebí, musí být stanoveny v závislosti na zatěžovacích případech. Další údaje o upevnění šrouby, jakož délky a jakost svaru jsou uvedeny v přílohách ETA. 1.3 Upínací systém Upínací systém na spodní straně skleněné desky (upínka a seřizovací/klínové prvky) je vyroben z EPDM a hliníku. Sklo nesmí přijít do styku s kovem. Aby se zabránilo lokálnímu pnutí ve skle, nesmí být prováděno upevnění na upínacích a seřizovacích systémech pomocí šroubů nebo jiných upevňovacích prostředků, které mohou způsobovat bodové zatížení a špičky napětí. Z důvodu zajištění optimální životnosti produktu nesmí být za účelem upevnění skleněných desek v nosném profilu použito slepování nebo lití, a to z důvodu smrštění nebo chemické reakce se sklem, laminovací folií a jinými systémovými komponenty. Navíc vznikne nebezpečí nerovnoměrného rozložení lepících hmot, těsnícího materiálu či násypových materiálů Upínka Upínka se skládá z EPDM o Shoreové tvrdosti A 9±5 podle ISO 868:23. Dodávaná délka je cca. 24 mm. Tloušťka upínky závisí na sevřené tloušťce skla. Upínka se nasadí přes celou délku spodní hrany skla a zajišťuje nepřetržité držení v obou směrech. Strany mají žlábkování, které je přizpůsobeno žlábkování klínových pásů a upevňovacím klínům. 5 Alternativně může být nosný profil připojen přímo přes přiměřeně utvořenou spodní konstrukci nebo přípojové konstrukční prvky, které umožňují stejné nebo lepší držení pro nosný profil než systémově specifické přípojné prvky. Takovéto přípojné konstrukční prvky nejsou součástí ETA a musí být vyhodnoceny podle platných norem a předpisů.

4 Strana 4, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Oblast uchycení skla má cca. 9 mm. Forma upínky je znázorněna v příloze 1. Všechny ostatní údaje jsou obsaženy v technické dokumentaci Seřizovací / klínové prvky Aby se zabránilo vzpříčení a lokálním špičkám napětí ve skle a aby byla zajištěna užitná a funkční způsobilost po celou dobu životnosti produktu, musí být seřizovací / klínové prvky nasazeny na obou stranách skleněných desek průběžně podél celého zábradlí. Průběžné upevnění znamená, že délka klínových prvků přesahuje 12 mm a vzdálenost mezi přilehlými klínovými prvky je menší než 4 mm. Částečná upnutí nebo bodová uložení uchyceného skla nejsou přípustná. Nepoužívají se žádné lepící hmoty nebo jiné zajišťující či seřizovací prvky. Všechny ostatní údaje jsou obsaženy v technické dokumentaci. Klínové prvky (pásy) jsou z EPDM o Shoreové tvrdosti A 9±5 podle normy ISO 868:23. Dodávaná délka činí cca. 24 mm. Jedna strana má žlábkování, které se optimálně přizpůsobí žlábkování upínky. Musí se nasadit po celé délce vrchní vnější hrany nosného profilu tak, že se zaklínují mezi vrchní částí upínky a stranou nosného profilu. S různými tloušťkami se úhel skleněné desky přizpůsobí odpovídajícím způsobem. Forma klínového prvku je zobrazena v příloze 1. Upevňovací klíny jsou vyrobeny z hliníku o jakosti EN AW-66 T66 (AlMgSi) podle normy EN 573-3:29. Jsou asi 12 mm dlouhé a musí se vkládat s rozestupem max. 1 2 cm, aby bylo zajištěno průběžné upnutí skleněných tabulí. Jedna strana má žlábkování, které se optimálně přizpůsobí struktuře upínky. Upevňovací klíny se vkládají po celé délce vrchní vnitřní hrany nosného profilu tak, že se zaklíní mezi vrchní částí upínky a stranou nosného profilu. Různými tloušťkami se úhel skleněné desky upraví odpovídajícím způsobem. Forma upevňovacích klínů je znázorněna v příloze Přípojové konstrukční prvky Přípojové konstrukční prvky jsou z konstrukční oceli o jakosti S355 J2G3 podle normy EN 125-4, žárově pozinkované podle EN ISO 1461:29, tloušťka zinkového povlaku je 65 µm, vhodné pro oblasti kategorie korozivity C1 až C3 podle normy EN ISO nebo EN ISO Existuje 9 různých systémově specifických spojovacích systémů. Mohou být upevněny podle druhu přípojového prvku shora nebo bočně na nosnou konstrukci (např. spodní konstrukce z betonu, kovu nebo dřeva). Přípojové konstrukční prvky jsou opatřeny různými otvory pro kotevní čepy a otvory pro upevnění nosného profilu. Přípojové konstrukční prvky, jež jsou minimálně zapotřebí, musí být stanoveny v závislosti na zatěžovacím případu. Všechny rozměry jsou obsaženy v příloze 2 evropského technického certifikátu. Ostatní údaje jsou obsaženy v technické dokumentaci. Přípojové konstrukční prvky (např. kotevní čepy nebo šrouby z oceli) nejsou součástí tohoto evropského technického certifikátu a musí vyhovovat jiným platným evropským technickým certifikátům. Zjištění měrných sil na ukotvení je znázorněno v příloze Vrstvené bezpečnostní sklo Skleněné desky sestávají z vrstveného bezpečnostního skla. Skleněné desky mohou mít délku až do 6 mm. Maximální výška skla skleněného zábradlí činí 14 mm. Skleněné zábradlí je konstruováno tak, že všechny skleněné hrany jsou chráněny 7. Vrstvené bezpečnostní sklo může být vyrobeno ze dvou různých druhů skla: 6 7 Technická dokumentace tohoto evropského technického certifikátu je uložena u Slovinského institutu pro stavební techniku a bude vydána autorizovaným orgánům, pokud bude zaptřebí pro úkoly autorizačních orgánů, účastnících se na řízení o potvrzení shody (konformity). Skleněné hrany jsou chráněny pouze tehdy, jestliže vzdálenost mezi dvěma přilehlými skleněnými hranami nebo mezi skleněnými hranami a koncovými tyčemi, nosnou konstrukcí nebo jinými zúženími nepřekročí 3 mm nebo jestliže jsou hrany po celé délce trvale zajištěné pomocí madel nebo ochranných profilů hran.

5 Strana 5, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Desky vrstveného bezpečnostního skla mají nejméně dvě vrstvy tvrzeného skla (tvrzené sklo) (EN :24, EN ISO :211, EN 14449:25/AC:25). Toto vrstvené bezpečnostní sklo je k dispozici v tloušťkách 12,76 mm (6+,76+6), 16,76 mm (8+,76+8), 2,76 mm (1+,76+1) a 25,52 mm (12+1,52+12). Vrstvené sklo je zařazeno podle normy EN 126:22 do třídy 1(B)1. Napětí na mezi pevnosti tvrzeného bezpečnostního skla musí být nejméně 12 N/mm 2. Desky vrstveného bezpečnostního skla tvořené minimálně z dvou vrstev floatovaného skla (EN 572-2:212, EN ISO :211, EN 14449:25/AC:25). Toto vrstvené bezpečnostní sklo je k dispozici v tloušťkách 2,76 mm (1+,76+1) a 25,52 mm (12+1,52+12). Vrstvené sklo je zařazeno podle normy EN 126:22 do třídy 1(B)1. Napětí na mezi pevnosti floatovaného skla musí být nejméně 45 N/mm 2. Hrany vrstveného bezpečnostního skla musí být jemně broušené a vyhlazené. Požadavky na páskový výbrus jsou uvedeny v technické dokumentaci. Skleněné tabule jsou spojeny mezivrstvou: fólie PVB (polyvinylbutyralová fólie) podle normy EN ISO 527-3:23 (pevnost v tahu >2 N/mm 2, prodloužení při přetržení > 25 %) nebo alternativně SentryGlas Plus 5 (SGP 5) se smykovým spojením (pevnost v tahu >3 N/mm 2, prodloužení při přetržení > 3 %) podle německých předpisů stavebního dozoru Z ze dne a Z ze dne , udělených orgánem DIBt, Berlin 1.6 Madlo Madlo nebo ochranný profil skleněné hrany se nasadí na horní hranu zábradlí. Případně je zapotřebí průběžně spojovací, zátěž přenášející madlo, aby byla zajištěna potřebná bezpečnost v případě poškození / částečného selhání některé ze skleněných desek zábradlí. Madlo může sloužit také jako ochrana skleněné hrany. Madlo sestává podle EN a EN 188 z ušlechtilé oceli S235. Existují různá systémově specifická madla, jež mohou být použita jako spojující madla mající za účel rozložení zatížení. Je-li zapotřebí madlo přenášející zátěž, je třeba vzít v úvahu: ke spojení dvou profilů madla musí dojít nejméně ve vzdálenosti 75 mm od spojů skla. Jestliže se dva díly spojí napevno, může být tato vzdálenost 1 mm. na každém konci zábradlí musí být madlo napojeno na nosnou konstrukci (koncový sloupek, napojení na zeď atd.). oblast uchycení skla musí mít v případě spojujícího, zátěž rozdělujícího madla nejméně 15 mm. Jestliže není zapotřebí madlo přenášející zátěž, může takové madlo sloužit také jako ochranný profil skleněné hrany. V tomto případě madlo nemá statický význam a na výše uvedená omezení se nemusí brát zřetel. Místo madla může být rovněž použit ochranný profil skleněné hrany. Madlo, resp. ochranný profil skleněné hrany musí vždy spojovat rohy zábradlí s horními přechody od schodiště k vodorovné podlaze. Madlo se namontuje s profilem EPDM nasazeným na horní skleněné hraně, aby se zabránilo kontaktu mezi sklem a kovem. Alternativně může být mezera mezi sklem a madlem podle EN ISO 116:22 také vyplněna těsnící hmotou. Těsnící hmota musí být vůči sklu a spojovací fólií chemicky inertní. Všechny hlavní typy madel jsou vyobrazeny v příloze Účel použití Produkt je určen pro použití jako zábradlí ve veřejných a soukromých zařízeních na rovině

6 Strana 6, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG nebo na nakloněné ploše / schodištích, jakož i pro jiné vertikální skleněné konstrukce s bezpečnostní funkcí, ale i bez ní. Slouží jako bezpečnostní bariéra a ochrana proti přepadnutí a musí si zachovat svou původní bezpečnostní funkci v případě částečného poškození nebo částečného selhání jakékoliv skleněné desky zábradlí, které by bylo způsobeno například špičatým předmětem. Systém může být montován v budovách a ve volném prostranství, kde bude odolné proti povětrnostním vlivům. Ustanovení, jakož i posudky a hodnocení v tomto evropském technickém certifikátu spočívají na předpokládané délce životnosti 8 konzolového konstrukčního skleněného zábradlí pro tento účel použití 2 let (1 let pro EPDM) od montáže, s předpokladem, že toto celoskleněné zábradlí bude řádně provedeno, namontováno, udržováno a používáno k určenému účelu (viz. bod 4 a 5 ETA). Tato ustanovení se opírají o aktuální stav techniky a dostupné vědomosti a zkušenosti. 8 Předpokládaná délka životnosti znamená, že skutečná délka životnosti po provedení měření podle příloh ETA a po vypršení této délky životnosti za normálních podmínek užívání bude případně značně delší, aniž by nastalo větší zhoršení jakosti, které by limitovalo zásadní požadavky. Skutečná délka životnosti vestavěného stavebního produktu závisí na okolních podmínkách, kterým je konstrukce vystavena, a na specifických podmínkách pro plánování, provedení, užívání a údržbu této konstrukce, které případně nejsou předmětem ETA. Z tohoto důvodu nemůže být vyloučeno, že skutečná délka životnosti stavebního produktu může být v takovýchto případech také kratší než předpokládaná délka životnosti.

7 Strana 7, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG 2 Vlastnosti produktu a hodnocení 2.1 Vlastnosti produktu Rozměry, tolerance a charakteristické hodnoty materiálu Jednotlivé komponenty Celoskleněného zábradlí BALARDO Steel jsou zobrazeny v přílohách 1 až 4 a obšírně popsány v odstavcích 1.2 až 1.6. Komponenty, rozměry, tolerance a charakteristické hodnoty materiálu celoskleněného zábradlí, jež nejsou uvedeny v přílohách, musí odpovídat ustanovením v technické dokumentaci tohoto evropského technického certifikátu Ochrana proti korozi Předpisy pro ochranu proti korozi oceli jsou obsaženy v normě EN ISO 12944:1998. Ochrana proti korozi oceli je dostatečná pro použití v městském a průmyslovém prostředí (C3 podle EN ISO ). 2.2 Hodnocení Obecně Posouzení použitelnosti Celoskleněného zábradlí BALARDO Steel pro předpokládaný účel použití z hlediska zásadních požadavků bylo provedeno v souladu s CUAP 4.4/56 Konzolová konstrukční skleněná zábradlí / balustrády (stav: říjen 212) Zásadní požadavek č. 1: Mechanická pevnost a stabilita Žádná výkonnost není stanovena Zásadní požadavek č. 2: Protipožární ochrana Chování při hoření Kovové komponenty (ocel, hliník) celoskleněného zábradlí v odstavci 1.2 až 1.6 odpovídají z hlediska chování při hoření požadavkům třídy A1 podle EN :27 A1:29 a jsou v souladu s rozhodnutím Komise 96/63/ES, které bylo změněno rozhodnutím 2/65/ES (Klasifikace bez další zkoušky). EPDM v bodě 1.3 a 1.5 odpovídá z hlediska chování při hoření požadavkům třídy E podle EN :27. Chování při hoření vrstveného bezpečnostního skla se zařazuje do třídy F podle normy EN : Zásadní požadavek č. 3: Hygiena, zdraví, ochrana životního prostředí Uvolňování nebezpečných látek Podle prohlášení výrobce 9 neobsahuje Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel žádné látky, které je nutno zařadit podle směrnice 67/548/EHS Rady a/nebo nařízení (ES) č. 1272/28 jako nebezpečné a/nebo které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných látek EGDS, a/nebo látky, jež by snad byly nebezpečné pro uživatele konstrukce a životní prostředí, přičemž však je nutno brát na zřetel montážní podmínky stavebního produktu a z nich vyplývající scénáře při uvolnění nebezpečných látek Zásadní požadavek č.4: Užití Odolnost při zatížení větrem a vodorovné zatížení Postup hodnocení 9 V rámci doplnění specifických ustanovení tohoto evropského technického certifikátu, která se vztahují na nebezpečné látky, mohou produkty z oblasti působnosti tohoto certifikátu spadat pod další požadavky (například začleněná evropská legislativa a národní právní a správní předpisy). Aby se vyhovělo ustanovením této směrnice o stavebních produktech, musí být případně splněny rovněž tyto požadavky.

8 Strana 8, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Nosnost Celoskleněného zábradlí BALARDO Steel musí být prověřena prostřednictvím charakteristické zátěže a parametry materiálu při zohlednění částečných koeficientů bezpečnosti podle národních předpisů. Zkouška skleněných desek, nosného profilu a přípojných konstrukčních prvků může být provedena pomocí výpočtu FEM na základě vhodných počítačových programů a známých charakteristických hodnot všech použitých stavebních dílů. Vhodné materiály a jejich vlastnosti musí být uvedeny v příslušném evropském technickém certifikátu. Celoskleněná zábradlí chránící proti přepadnutí si musí zachovat svou původní bezpečnostní funkci a označenou horizontální užitnou zátěž i v případě částečného poškození nebo částečného selhání jakékoliv skleněné desky zábradlí (částečné selhání znamená, že je poškozena pouze jedna vrstva vrstveného bezpečnostního skla. Tento předpoklad platí pouze tehdy, jestliže všechny hrany skleněných desek jsou chráněny). Pro případ, že průběžné zátěž rozdělující madlo je zapotřebí pro uchování bezpečnostní funkce celoskleněného zábradlí při částečném selhání, musí být dimenzováno tak, že horizontální užitná zátěž je skutečně rozložena na přilehlé skleněné desky, koncové sloupky, nosnou konstrukci nebo jiné zátěž přenášející konstrukce. Skleněné desky, nosný profil a madlo musí být kromě toho výpočetně doloženy ve statickém režimu na základě výpočtu FEM a tato vhodná madla musí být uvedena v evropském technickém certifikátu. Zatížení větrem se zde neaplikuje. V případě částečného selhání jedné skleněné desky může být pevnost ostatních intaktních skleněných částí zvýšena případně o 5 %. V tomto případě mohou být všechny zátěže při zkoušce madla a nosného profilu považovány jako mimořádné zátěže s odpovídajícími bezpečnostními faktory. Postup při dimenzování (stanovení rozměrů) a posouzení Nosnost (charakteristická nebo měrná hodnota odolnosti při zátěži) celoskleněného zábradlí BALARDO Steel byla výpočetně zjištěna na základě částečných koeficientů bezpečnosti a kombinačních koeficientů podle norem EN 199, EN a EN Pro výpočet byly použity charakteristické hodnoty materiálu, mj. oceli a skla. Důkazy statických výpočtů potvrzují, že při působení relevantních kombinací zátěže v mezním stavu nejsou měrné hodnoty nosnosti jednotlivých prvků celoskleněného zábradlí překročeny. Výrobce vypracoval pokyny pro dimenzování (stanovení rozměrů) všech dílů zábradlí v souladu se zadanými zátěžemi. Pokyny se zakládají na kombinovaných výsledcích rozsáhlého statistického šetření (výpočet FEM), jakož i na fyzikálních testech při zohlednění možného použití příslušných národních bezpečnostních faktorů a kombinačních koeficientů podle normy EN 199. Další údaje o dimenzování (výpočet) jsou uvedeny v příloze 7 a 8 a také v příručce pro uživatele 1. 1 Při statických výpočtech musí být respektovány národní předpisy členských států.

9 Strana 9, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Odolnost proti nárazu montovaného systému Nárazová bezpečnost byla prověřena. Zkouška byla provedena zkušebními přístroji podle normy EN 126:24. Výška pádu byla nejméně 7 mm. Text nárazem kyvadla byl proveden na 3 až 4 bodech uvnitř plochy podle odstavce CUAP. Výška pádu kyvadla byla na 7 a 9 mm. Navíc bylo provedeno více rozhodujících testů s výškou pádu 12 mm. Testy byly provedeny na celoskleněných zábradlích s jednou tabulí, jakož i s více tabulemi, na skleněných prvcích spojených průběžným madlem přenášejícím zátěž s tím, že tyto skleněné prvky mají různé šířky, se spojením madla s nosnou spodní konstrukcí, jakož i bez tohoto spojení. Testy byly uznány jako úspěšné, neboť byly splněny následující požadavky: nárazové těleso skleněnou desku neprorazilo, ani nepoškodilo, skleněná deska nebyla vytržena ze své nosné konstrukce a během testu neodpadly žádné úlomky ze skleněné desky Zásadní požadavek č. 5: Zvuková izolace Žádná výkonnost není stanovena Zásadní požadavek č. 6: Energetická úspora a tepelná izolace Žádná výkonnost není stanovena. 2.3 Životnost a dlouhodobé působení montovaného systému Životnost Životnost Celoskleněného zábradlí BALARDO Steel z hlediska účelu použití a uplatnění zásadních požadavků ER2, ER3 a ER4 je odhadována jako dostatečná. Na ochranu proti korozi ocelových konstrukčních dílů se vztahuje norma EN ISO 12944:1998. Kromě toho musí být dodrženy ustanovení normy EN 19-2: Užitná způsobilost Užitná způsobilost Celoskleněného zábradlí BALARDO Steel z hlediska účelu použití a uplatnění požadavků ER2, ER3 a ER4 je odhadována jako dostatečná. Upozornění: V některých členských státech platí případně doplňkové požadavky pro různé vlastnosti (například nutné mechanické zajištění jednotlivých celoskleněných zábradlí BALARDO Steel). Takovéto doklady nebo konkrétní dokumenty musí být uvedeny zvlášť mimo evropského technického certifikátu Označení Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel musí být opatřeno označením CE podle odstavce 3.3. Všechny jednotlivé konstrukční díly jsou popsány v bodě 2.

10 Strana 1, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG 3 Hodnocení a potvrzení shody a označení CE 3.1 Systém potvrzení o shodě V souhlasu s rozhodnutím Evropské komise se řízení o shodě stanovují podle 23/656/EG (Úřední věstník Evropské unie č. L 231 ze 17. září 23). Tento systém potvrzování shody je popsán takto: Systém 1: Certifikace shody produktu prostřednictvím autorizovaného certifikačního orgánu na základě: (a) Úkolů výrobce: (1) vlastní výrobní kontrola v podniku samém; (2) další kontrola vzorků vybraných v podniku podle stanoveného zkušebního plánu; (b) Úkoly autorizovaného orgánu: (3) první kontrola produktu; (4) první kontrola podniku a vlastní výrobní kontroly samotného podniku; (5) průběžný dohled, posuzování a uznávání vlastní výrobní kontroly. Upozornění: autorizované orgány mohou být také označeny jako notifikované orgány. 3.2 Kompetence Úkoly výrobce Vlastní kontrola výroby prováděná v podniku samém Výrobce musí provádět stálý vlastní dohled nad výrobou. Všechny údaje, požadavky a předpisy aplikované výrobcem musí být systematicky zaznamenávány formou písemných provozních a procedurálních předpisů, včetně záznamů o dosažených výsledcích. Vlastní výrobní kontrola musí zajistit, aby produkt byl v souladu s tímto evropským technickým certifikátem. Výrobce může používat pouze výchozí materiály, které jsou uvedeny v technické dokumentaci tohoto evropského technického certifikátu. Vlastní výrobní kontrola musí být v souladu se Zkušebním plánem z evropského technického certifikátu ETA 13/829, vydaného , jež je součástí technické dokumentace tohoto evropského technického certifikátu. Tento Zkušební plán je stanoven v souvislosti se systémem vlastní výrobní kontroly, provozovaném výrobcem, a je uložen u Slovinského institutu pro stavební techniku. Výsledky vlastní výrobní kontroly musí být zaznamenávány a vyhodnocovány v souladu s ustanoveními Zkušebního plánu Ostatní úkoly výrobce Výrobce musí za účelem provádění opatření podle odstavce na základě smlouvy pověřit orgán, který je podle odstavce 3.1 autorizován pro oblast skleněných zábradlí chránící proti přepadnutí. Proto musí výrobce Zkušební plán podle odstavců a předložit autorizovanému orgánu nebo zúčastněným úřadům. Výrobce musí odevzdat prohlášení o shodě s tím, že konstrukční/stavební výrobek je v souladu s ustanoveními tohoto evropského technického certifikátu ETA 13/829, uděleném Stanovený zkušební plán je uložen u Slovinského institutu pro stavební techniku a bude vydán výhradně autorizovaným orgánům, podílejícím se na řízení o potvrzení shody.

11 Strana 11, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Úkoly autorizovaných orgánů Autorizovaný orgán musí v souladu s ustanoveními Zkušebního plánu ze dne , který je součástí evropského technického certifikátu ETA 13/829, uděleného provádět následující úkoly: první kontrola podniku a vlastní podnikové výrobní kontroly, průběžný dohled, posuzování a uznávání vlastní výrobní kontroly podniku. Autorizovaný orgán musí zaznamenávat podstatné body výše uvedených opatření a dokumentovat v písemné zprávě dosažené výsledky a závěry. Autorizovaný orgán, který má smluvní vztah s výrobcem, musí udělit potvrzení o shodě ES s uvedením, že produkt odpovídá předpisům tohoto evropského certifikátu. Jestliže ustanovení evropského technického certifikátu a Zkušebního plánu nebudou splňovány, je povinností certifikačního orgánu toto potvrzení o shodě odebrat a neprodleně informovat Slovinský institut pro stavební techniku. 3.3 Označení CE Označení CE musí být umístěno na produktu samotném, resp. na etiketě upevněné na tomto produktu, na obalu a průvodních dokumentech, jako např. ES Prohlášení o shodě. Za písmeny CE je nutné případně uvést identifikační číslo certifikačního orgánu, jakož i následující doplňující údaje: identifikační číslo autorizovaného certifikačního orgánu, jméno a adresa nebo označení výrobce a výrobního podniku, poslední obě čísla roku, ve kterém bylo označení CE umístěno, číslo potvrzení/certifikátu o shodě ES, číslo evropského technického certifikátu, kategorie užití, označení nebezpečných látek.

12 Strana 12, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Příklad pro označení CE a doplňující informace pro Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel. značka CE 1234 GLASSLINE GmbH Industriestrasse 7-8 DE-7474 Adelsheim CPD-321 xxxx xxxx identifikační číslo autorizovaného certifikačního orgánu jméno a adresa výrobce (právní osoby odpovědné za výrobu) poslední obě čísla roku umístění znaku CE číslo certifikátu ES pro produkt číslo Evropského technického certifikátu kategorie užití označení nebezpečných látek 4 Předpoklady, za kterých byla upotřebitelnost produktu pro plánovaný účel použití posouzena pozitivně 4.1 Výroba Evropský technický certifikát byl udělen pro tento produkt na základě odsouhlasených údajů a informací, jež jsou uloženy u Slovinského institutu pro stavební techniku a slouží k identifikaci posuzovaného a hodnoceného produktu. Změny produktu nebo výrobního postupu, které by mohly vést k tomu, že by uložené údaje/data a informace již nebyly správné, musí být před zavedením takovýchto změn a postupů oznámeny Slovinskému institutu pro stavební techniku. Slovinský institut pro stavební techniku rozhodne, zda takovéto změny mají vliv na certifikát a následně na platnost označení CE, nebo nikoliv, případně stanoví, zda je zapotřebí dodatečné posouzení nebo změna certifikátu. 4.2 Projektování budovy Místní stavební předpisy Pro každou dodávku musí být zpracován popis relevantních požadavků ohledně provedení, chování při hoření nebo bezpečnosti užití jako podklad pro výrobu a dimenzování Celoskleněného zábradlí BALARDO Steel. V některých členských zemích platí i doplňkové požadavky na různé vlastnosti (např. nutné mechanické zajištění nebo jiné požadavky na bezpečnost užití...) jednotlivých celoskleněných zábradlí. Výkazy podle přílohy 7, včetně prokázání stability, musí odpovídat požadavkům, které existují v členských zemích, v nichž bude zábradlí montováno. Tento postup se na základě evropského technického certifikátu v žádném případě nemění.

13 Strana 13, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Dimenzování Každé Celoskleněné zábradlí Balardo Steel je dimenzováno v souladu s požadavky tohoto technického certifikátu a platnými požadavky a předpisy ve členských zemích, ve kterých je zábradlí montováno. Na základě evropského technického certifikátu pro Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel se tento postup v žádném případě nemění. U každého Celoskleněného zábradlí BALARDO Steel se stanovuje mechanická pevnost a stabilita na každý jednotlivý nosný konstrukční prvek a jejich spoje podle normy EN 199 a relevantní části EN 1991, jakož i podle ustanovení evropského technického certifikátu a platných požadavků a předpisů ve členských zemích. Rozměry a charakteristické hodnoty materiálu uvedené v tomto evropském technickém certifikátu jsou dodrženy. Stanovení pro mezní stav je provedeno statikem se zkušeností v oblasti ocelových a skleněných konstrukcí podle postupu uvedeném v příloze 7 tohoto ETA Spodní konstrukce Spodní konstrukce (deska, nosník...) není předmětem tohoto evropského technického certifikátu. Z hlediska přípustných tolerancí musí být dodrženy platné požadavky a předpisy členských států, ve kterých je zábradlí montováno, jakož i údaje výrobce. 4.3 Provedení prací Práce musí být provedeny podle údajů výrobce. Výrobce předá provádějícímu podniku návod k montáži se všemi potřebnými údaji ohledně prací na místě. V návodu k montáži je poukázáno na to, že veškeré konstrukční díly Celoskleněného zábradlí BALARDO Steel musí být před zabudováním důkladně zkontrolovány z hlediska jakosti a poškozené díly nesmí být použity. Shodu montovaného zábradlí s ustanoveními tohoto evropského technického certifikátu musí potvrdit provádějící subjekt/podnik. Zabudované zábradlí musí splňovat stavební předpisy platné ve členských státech, v nichž je zábradlí montováno. V daném členském státě musí být dodrženy postupy k prokázání, že stavební předpisy jsou řádně dodržovány. Na základě evropského technického certifikátu pro celoskleněné zábradlí se tento postup v žádném případě nemění. 4.4 Doprava Platí údaje výrobce ohledně dopravy a skladování. Tyto pokyny musí obsahovat zvláštní opatření za účelem ochrany před povětrnostními podmínkami, které mohou konstrukční díly nebo celý konstrukční prvek poškodit. 4.5 Použití, údržba a oprava Pokud se týká předpokládané doby životnosti, tak je zapotřebí pravidelná údržba. Výrobce musí na celoskleněné zábradlí umístit následující údaje: údaje o druhu údržby a četnosti údržby. Platí údaje výrobce. 5 Upozornění pro výrobce Je na výrobci, aby zajistil, že všichni zúčastnění budou informování o ustanoveních podle odstavců 1, 2 a 4 (včetně uvedených příloh). Tato informace může být například 12 U statických výpočtů musí být zohledněny národní předpisy členských států.

14 Strana 14, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG zprostředkována předáním exempláře evropského technického certifikátu. Kromě toho musí být na obalu nebo v přiloženém popisu uvedeny všechny údaje, které jsou pro montáž relevantní. Za tímto účelem by měly být především použity obrázky. Vedoucí odborný znalec: Franc Capuder, M.Sc. (Civ.Eng.) Vedoucí orgánu pro technické certifikáty: Franc Capuder, M.Sc. (Civ.Eng.)

15 Strana 15, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG C B A1 A4 A3 (lišta - uvnitř) napojení na spodní konstrukci D (lišta - vně) A2 spodní konstrukce A1 Nosný profil ocelový profil S355 tvářený za studena se závitovým otvorem pro systém, tloušťka 6 mm, výška cca. 1 mm, žárově pozinkovaný A2 Upínka upínka EPDM, uchycení skla cca. 9 mm, délka cca. 2.4 mm A3 Klínový pás seřizovací a klínový pás z EPDM, tloušťka 4 nebo 5 mm, délka cca. 2.4 mm A4 Upevňovací klín seřizovací a upevňovací klín z hliníku, tloušťka 4 nebo 5 mm, délka cca. 12 mm B Skleněná deska vrstvené bezpečnostní sklo (s PVB,76 nebo 1,52 mm) - VSG-ESG 2x6, 2x8, 2x1 a 2x12 (mm) - VSG-Float 2x1 a 2x12 (mm) C Madlo ochranný profil skleněné hrany nebo madlo rozkládající zatížení, podle míry zátěže D Přípojové konstrukční prvky ocelové držáky se systémovými otvory, tloušťka 12 mm, šířka 19 mm, ocel S355, žárově pozinkovaná - napojení shora: systém 1, 2 a 5 napojení bočně: systém 3, 4, 6, 7, 8 a 9 Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 1 Příčný řez, hlavní díly zábradlí Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

16 Strana 16, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Napojení shora: systémy 1, 2 a 5 Systém 1: Systém 2: Systém 5: Napojení bočně: systémy 3, 4 Systém 3: Systém 4: Materiál: ocel, třída pevnosti S 355, žárově pozinkovaná Vzdálenost mezi přípojovými konstrukčními prvky A 4 mm nebo 8 mm, podle zatížení. Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 2 (1/2) Přípojové konstrukční prvky Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

17 Strana 17, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Napojení bočně se vzdáleností od stavebního tělesa (5 nebo 9 mm): systémy 6, 7, 8 a 9 Systém 6: Systém 7: Systém 8: Systém 9: Materiál: ocel, třída pevnosti S 355, žárově pozinkovaná Vzdálenost mezi přípojovými konstrukčními prvky A 4 mm nebo 8 mm, podle zatížení. Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 2 (2/2) Přípojové konstrukční prvky Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

18 Strana 18, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Skleněná konstrukce a ochrana hran A Skleněná tabule ESG 6, 8, 1 nebo 12 mm (EN :24 a EN ,-2) nebo Float 1 nebo 12 mm (EN 572-2:212-11) B Mezivrstva fólie PVB (polyvinylbutyralová fólie) (EN ISO 527-3:23-7) nebo SentryGlas Plus 5 mezivrstva se smykovým spojením (Z a Z ) C D E F ochranný profil hrany: ocelový profil (te,8 mm) nebo hliníkový profil (te 1, mm) vzdálenost mezi přilehlými skleněnými deskami nebo jinými konstrukcemi požadavky na úpravu hrany skla: jemně broušená nebo vyleštěná/vyhlazená namáhaná plocha A B A C D F E D C (horizontální příčný řez) Konstrukce skleněné desky a rozměry Skleněná konstrukce Výška skla pravoúhlé skleněné desky Šířka skla zkosené skleněné desky Hs [mm] Bs [mm] Bs [mm] alternativní označení VSG-ESG 2 x 6, PVB,76 mm VSG/ESG 66.2 VSG-ESG 2 x 8, PVB,76 mm VSG/ESG 88.2 VSG-ESG 2 x 1, PVB,76 mm VSG/ESG 11.2 VSG-Float 2 x 1, PVB,76 mm VSG 11.2 VSG-ESG 2 x 12, PVB 1,52 mm VSG/ESG VSG-Float 2 x 12, PVB 1,52 mm VSG Alternativně k PVB může být použita krycí fólie nebo SentryGlas Plus 5 se smykovým spojením podle německých předpisů stavebního dozoru Z ze dne a Z ze dne , udělené orgánem DIBt Berlin. Jednovrstvé bezpečnostní sklo bez požadavku na rázovou pevnost s Bs = 1-5 mm (například jedna jednotlivá skleněná tabule mezi dvěma nosnými prvky nebo jedna jednotlivá skleněná tabule mezi dvěma rohy zábradlí, se spojujícím madlem) není předmětem tohoto evropského technického certifikátu. Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 3 (1/2) Skleněné tabule Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

19 Strana 19, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Formy skleněných desek Pravoúhlé a trapézovité skleněné desky Zkosené skleněné desky / modelové tabule a) rovnoběžníkový b) úhlovitý přechod Přípustné dutiny skla Dutiny se omezují na skleněné desky VSG-ESG 2x1 a 2x12 mm. Ve spodní oblasti jsou přípustné dutiny pouze do výšky 2x5 mm. Pro dutiny v horní oblasti nejsou žádná omezení. Otvory a díry ve skle jsou nepřípustné. Všechny provozem namáhané hrany skla musí být příslušně chráněny. Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 3 (2/2) Skleněné desky Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

20 Strana 2, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Madlo Madlo přenášející zátěž Materiál: ušlechtilá ocel, třída pevnosti S 235 A madlo U profil: B kulaté madlo: C oválné madlo: b / h / t [mm] d / t [mm] D1 / D2 / t [mm] U 25 / 2 / 1,5 Ø 42,4 / 1,5 8 / 4 / 1,5 U 3 / 27 / 3 Ø 48,3 / 1,5 U 4 / 37 / 3 Ø 6,3 / 1,5 U 44 / 39 / 5 (A 24mm, B 24mm) Ochranný profil skleněné hrany Materiál: ušlechtilá ocel Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 4 Madlo a ochranný profil skleněné hrany Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

21 Strana 21, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG C C B A D Konstrukční připojení shora Koncový prvek s držákem A D Konstrukční spojení boční Koncový prvek s držákem A D A Nosný profil ocelový profil s vloženým upínacím a seřizovacím systémem B Zasklení Vrstvené bezpečnostní sklo - VSG-ESG 2x6, 2x8, 2x1 a 2x12 (mm) - VSG-Float 2x1 a 2x12 (mm) C Madlo Ochranný profil skleněné hrany nebo madlo rozkládající zátěž, podle zatížení (viz. příloha 4 a 7) D Přípojové prvky napojení shora: systém 1, 2 a 5 napojení bočně: systém 3, 4, 6, 7, 8 a 9 Bs 6. mm, Hs 1.4 mm, H 1.4 mm, A 4 nebo 8 mm Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 5 Systémové komponenty aplikace na rovině Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

22 Strana 22, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG C Koncový prvek s držákem C A D B D A A Nosný profil ocelový profil s vloženým upínacím a seřizovacím systémem B Zasklení vrstvené bezpečnostní sklo - VSG-ESG 2x6, 2x8, 2x1 a 2x12 (mm) C Madlo ochranný profil skleněné hrany nebo spojující, zátěž rozkládající madlo, podle zatížení (viz. příloha 4 a 7) D Přípojové prvky napojení boční: systém 3, 4, 6, 7, 8 a 9 napojení shora, na nakloněné ploše: systém 1, 2 a 5 Bs 6. mm, Hs 1.4 mm, H 1.4 mm, A 4 nebo 8 mm Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 6 Systémové komponenty aplikace na nakloněných plochách Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

23 Strana 23, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Statická zjištění (důkazy) skleněných desek Permanentní stav dimenzování bezpečnostní funkce a stabilita při stálém a střídavém zatížení Skleněné zábradlí si musí zachovat plnou funkčnost a stabilitu při definovaném - stálém zatížení (systémově specifické zatížení) a - střídavém zatížení (horizontální provozní zátěž, jako přímkové zatížení podlé zábradlí a zatížení větrem v jakémkoliv směru jako plošné zatížení na ploše skla) Mimořádný stav dimenzování bezpečnostní funkce při částečném selhání skla Skleněné zábradlí si musí zachovat svou původní bezpečnostní funkci také v případě částečného selhání jakékoliv skleněné desky zábradlí při působení ostrého předmětu. Jestliže jsou chráněny všechny hrany skla, může být poškozena pouze jedna vrstva obrácena k provozní ploše. Skleněné hrany jsou považovány za chráněné, jestliže: - jsou vzdálenosti mezi dvěma přilehlými skleněnými hranami (spárami) nebo mezi skleněnými hranami a jinými přípojovými prvky (např. sloupek, nosná konstrukce) 3 mm nebo - jestliže jsou hrany trvale jištěny po celé délce nějakým vhodným ochranným profilem skleněných hran nebo madlem. V případě částečného poškození skla rozlišujeme dva statické systémy: Statický systém I: Zbylá intaktní skleněná vrstva může čelit sama celé provozní zátěži působící na skleněnou desku. Pro toto skleněné zábradlí není žádné průběžné madlo se spojující funkcí pro zachování bezpečnostní funkce zapotřebí. Madlo je staticky podružné, a proto je použitelné bez statického omezení. Je klasifikováno jako ochrana skleněné hrany. Místo madla může být použit i individuální ochranný profil hrany. Statický systém II: Pro toto zábradlí je zapotřebí průběžné, zátěž rozkládající madlo se spojující funkcí pro zachování bezpečnostní funkce. Část provozního zatížení jedné poškozené skleněné desky se prostřednictvím madla rozdělí na přilehlé intaktní skleněné desky nebo jiné nosné prvky. Madlo musí být dostatečně silné, aby rozložilo odpovídající množství nadbytečné horizontální provozní zátěže na přilehlé skleněné desky nebo koncové sloupky, nosné konstrukce nebo jiné nosné prvky. Přilehlé skleněné desky musí odolat tomuto nadměrnému zatížení v kombinaci s horizontální hlavní provozní zátěží. Musí se zohlednit zároveň i jedna poškozená skleněná deska zábradlí jako mimořádný zátěžový případ. Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 7 (1/1) Informace o dimenzování Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

24 Strana 24, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Vstupy pro statická zjištění (důkazy) charakteristická horizontální zátěž podle EN v [kn/m] Horizontální provozní zátěž činí v opačném směru 5 % nominální provozní zátěže q k, avšak minimálně,5 kn/m charakteristické zatížení větrem podle EN v [kn/m²] Výška skla v [mm] kumulativní tloušťka skla v [mm] (pouze sklo bez mezivrstvy, např.: 2x1 t=2 mm) (Alternativně může být vypočítána potřebná tloušťka skla t req ). minimální šířka skla [mm] maximální šířka přilehlé skleněné desky [mm] úhel k rovině / úhel schodiště [ ] (rovnoběžník) vzdálenost mezi přípojovými konstrukčními prvky (vzdálenost mezi osou úhlu) Upínací výška úchytu skla v nosném profilu = 9 mm částečný koeficient bezpečnosti pro provozní zátěže (proměnné zátěže ) částečný koeficient bezpečnosti pro zatížení větrem (proměnné zátěže ) kombinační koeficient pro provozní zatížení kombinační koeficient pro zatížení větrem kombinační koeficient pro quasi-stálé střídavé zatížení (,, podle platných norem a národních příloh) Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 7 (2/1) Informace o dimenzování Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

25 Strana 25, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Normální situace dimenzování důkazy při stálých a proměnných vlivech Důkaz je splněn, jestliže 1 - vyměřovací hodnota nosnosti skla (přípustné pnutí skla) v [N/mm²] : charakteristické pnutí [N/mm²] pod horizontálním zatížením : charakteristické pnutí [N/mm²] pod horizontálním zatížením : a a základní hodnoty pnutí při horizontální zátěži a zatížení větrem (tab. 1) 2 a přepočítávací koeficient na základě smykového spojení mezivrstvy - vrstvené bezpečnostní sklo s mezivrstvou PVB (tab. 2) - vrstvené bezpečnostní sklo s mezivrstvou SGP: a a přepočítávací koeficient na základě nakloněné plochy (rovnoběžníkové tabule) - nakloněná plocha nebo schodiště / skleněné desky v rovnoběžníkové formě (tab. 3) - rovina / pravoúhlé skleněné desky: a 1 Pro deterministické dimenzování s jedním všeobecným bezpečnostním koeficientem pro sklo musí být hodnoty částečného bezpečnostního koeficientu a stanoveny na 1 (například při dimenzování podle německých technických předpisů TRLV a TRAV, s přípustným pnutím skla 5 N/mm² pro ESG a 22,5 N/mm² pro Float v případě intaktního skla, nebo násobené 1,5 pro dimenzování jedné částečně poškozené skleněné desky, statický systém I a II). Nemají-li být horizontální zátěže a zatížení větrem kombinovány, musí se hodnota kombinačních koeficientů a stanovit na. 2 Výpočet na modelu FEM při těchto podmínkách: = 1, kn/m, = 1, kn/m², Hs = 1, m, Bs.min = 1, m, Bs.max = 1, m, t = 2 mm (VSG 2x1), e = 9 mm. Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 7 (3/1) Informace o dimenzování Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

26 Strana 26, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Důkazy pro mimořádnou situaci dimenzování / selhání jedné vrstvy skla: Statický systém I: Důkazy pro mimořádný zátěžový případ jednovrstevného bezpečnostního jsou splněny. Jedno madlo slouží pouze jako ochrana skleněné hrany. Pro toto skleněné zábradlí není žádné průběžné madlo přenášející zátěž pro uchování bezpečnostní funkce v případě selhání jedné vrstvy skla zapotřebí. Statický systém II: Mimořádný zátěžový případ musí být zjištěn/doložen zvlášť. Madlo musí rozložit horizontální zátěž na skleněné desky nebo koncové sloupky, nosné konstrukce nebo jiné nosné prvky: - měrná hodnota nosnosti skla (přípustné pnutí skla) v [N/mm²] 1 Důkazy u statického systému II: Důkaz je splněn, jestliže - měrná hodnota nosnosti skla (přípustné pnutí skla) v [N/mm²] 1 : charakteristická hodnota pnutí v [N/mm²] pod horizontální zátěží : základní hodnoty pnutí v případě mimořádného zatížení (tab. 1) (Mimořádné zatížení je zatížení, které je rozloženo prostřednictvím madla v případě poškozené přilehlé skleněné desky) přepočítávací koeficient na základě poměru dvou vedle sebe přilehlých skleněných desek v případě mimořádného zatížení (tab. 4) přepočítávací koeficient na základě smykového spojení mezivrstvy - vrstvené bezpečnostní sklo s mezivrstvou PVB (tab. 2) - vrstvené bezpečnostní sklo s mezivrstvou SGP : a přepočítávací koeficient na základě nakloněné plochy (rovnoběžníkové tabule): - nakloněná plocha nebo schodiště / skleněné desky v rovnoběžníkové formě (tab. 3) - rovina / pravoúhlé skleněné desky: a 1 Například při dimenzování podle německých technických předpisů TRLV a TRAV, s přípustným pnutím skla 75 N/mm² pro ESG a 33,75 N/mm² pro Float, statický systém I a II. Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 7 (4/1) Informace o dimenzování Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

27 Strana 27, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Tabulka 1: Základní hodnoty pnutí pro sklo v N/mm² Tab. 1 Vzdálenost mezi přípojnými konstrukčními prvky 4 >4-8 4 >4-8 Směr zátěže ven dovnitř 28,8 29,74 29,73 3,11 12,82 13,32 13,32 13,51 38,2 36,37 36,35 36,71 Tabulka 2: Přepočítávací koeficient na základě smykového spojení mezivrstvy Tab. 2 přípustná tuhost ve smyku mezivrstvy ve vrstevném bezpečnostním sklu (PVB) SGP mezivrstva % > - 5% >5-1% >1-2% >2-3% >3-4% >4-5% >5-6% >6-7% >7-8% >8-9%>9-1% 1,,81,73,64,59,56,53,51,49,48,46,45,39 1,,8,72,65,6,57,55,53,51,49,48,47,41 1,,87,77,68,62,58,55,52,5,48,46,45,39 PVB - spolupůsobící modul pružnosti ve smyku při 1 % G=1 N/mm², poissonovo číslo μ,5 SGP - jednovrstevné bezpečnostní sklo VSG-ESG s mezivrstvou SGP s modulem pružnosti ve smyku G=4 N/mm², poissonovo číslo μ =,49 Tabulka 2: Přepočítávací koeficient na základě nakloněné plochy (rovnoběžníkové tabule) Úhel sklonu α [ ] Tab. 3-5 >5-1 >1-15 >15-2 >2-25 >25-3 >3-35 >35-4 1, 1,3 1,18 1,28 1,35 1,37 1,36 1,3 1, 1,17 1,21 1,23 1,24 1,22 1,19 1,13 1, 1,23 1,32 1,39 1,44 1,48 1,49 1,48 Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 7 (5/1) Informace o dimenzování Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

28 Strana 28, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Tabulka 4: Koeficient v šířkovém poměru dvou sousedících skleněných desek při mimořádném zatížení tab B S.max [mm] ,97 1,1 1,6 1,1 1,15 1,19 1,23 1,28 1,32 1,37 1,41 1,45 1,5 1,54 1,59 1,63 1,67 1,72 1,76 1,81 1,85 1,89 1,94 1,98 2,3 2,7 6,99 1,3 1,7 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27 1,3 1,34 1,38 1,42 1,46 1,5 1,54 1,58 1,62 1,66 1,7 1,74 1,78 1,82 1,86 1,9 1,94 7 1, 1,4 1,8 1,11 1,15 1,19 1,22 1,26 1,29 1,33 1,37 1,4 1,44 1,48 1,51 1,55 1,58 1,62 1,66 1,69 1,73 1,77 1,8 1,84 8 1,2 1,5 1,9 1,12 1,15 1,19 1,22 1,25 1,29 1,32 1,35 1,39 1,42 1,46 1,49 1,52 1,56 1,59 1,62 1,66 1,69 1,72 1,76 9 1,3 1,6 1,1 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,32 1,35 1,38 1,41 1,44 1,47 1,5 1,54 1,57 1,6 1,63 1,66 1, ,5 1,8 1,11 1,14 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,31 1,34 1,37 1,4 1,43 1,46 1,49 1,52 1,55 1,58 1,61 1, ,6 1,9 1,12 1,14 1,17 1,2 1,23 1,26 1,28 1,31 1,34 1,37 1,4 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,56 1, ,7 1,1 1,12 1,15 1,18 1,2 1,23 1,26 1,28 1,31 1,34 1,37 1,39 1,42 1,45 1,47 1,5 1,53 1, ,8 1,11 1,13 1,16 1,19 1,21 1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,36 1,39 1,42 1,44 1,47 1,49 1, ,9 1,12 1,14 1,17 1,19 1,22 1,24 1,27 1,29 1,31 1,34 1,36 1,39 1,41 1,44 1,46 1, ,1 1,13 1,15 1,18 1,2 1,22 1,25 1,27 1,29 1,32 1,34 1,36 1,39 1,41 1,44 1,46 BS.min [mm] 1.6 1,12 1,14 1,16 1,18 1,21 1,23 1,25 1,28 1,3 1,32 1,34 1,37 1,39 1,41 1, ,13 1,15 1,17 1,19 1,21 1,24 1,26 1,28 1,3 1,32 1,35 1,37 1,39 1, ,14 1,16 1,18 1,2 1,22 1,24 1,26 1,29 1,31 1,33 1,35 1,37 1, ,15 1,17 1,19 1,21 1,23 1,25 1,27 1,29 1,31 1,33 1,35 1, ,15 1,18 1,2 1,22 1,24 1,26 1,28 1,3 1,32 1,34 1, ,16 1,18 1,2 1,22 1,24 1,26 1,28 1,3 1,32 1, ,17 1,19 1,21 1,23 1,25 1,27 1,29 1,31 1, ,18 1,2 1,22 1,24 1,26 1,28 1,29 1, ,19 1,21 1,23 1,25 1,26 1,28 1, ,2 1,22 1,24 1,25 1,27 1, ,21 1,23 1,24 1,26 1, ,22 1,23 1,25 1, ,22 1,24 1, ,23 1, ,24 U mezihodnoty musí být použita nejbližší větší hodnota pro. U šířkového poměru přilehlých skleněných desek (B S.min /B S.max ) větším než 1:2 musí být proveden zvláštní statický výpočet madla, nezávisle na tomto evropském technickém certifikátu (platí pro statický systém II). Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 7 (6/1) Informace o dimenzování Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

Evropský technický certifikát

Evropský technický certifikát od za gradbeništvo Slovenije Slovinský institut pro stavební techniku Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovinsko Tel.: +386 (0)1-280 44 72, 280 45 73 Fax: +386 (0)1-436 74 49 e-mail: info.ta@zag.si http://www.zag.si

Více

RAILING SYSTEMS TECHNICKÁ PŘÍRUČKA JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ

RAILING SYSTEMS TECHNICKÁ PŘÍRUČKA JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ RAILING SYSTEMS TECHNICKÁ PŘÍRUČKA JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ SYSTÉM ZÁBRADLÍ BALARDO je kompletně novou koncepcí skleněného zábradlí, která elementárně umožňuje snížit náklady na výrobu a montáž. Systém BALARDO

Více

RAILING SYSTEMS TECHNICKÁ PŘÍRUČKA JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ

RAILING SYSTEMS TECHNICKÁ PŘÍRUČKA JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ RAILING SYSTEMS TECHNICKÁ PŘÍRUČKA JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ SYSTÉM ZÁBRADLÍ BALARDO je kompletně novou koncepcí skleněného zábradlí, která umožnila podstatně snížit náklady na výrobu i montáž. Systém BALARDO

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

Railing Systems. jednoduše a efektivně

Railing Systems. jednoduše a efektivně Railing Systems jednoduše a efektivně REVOLUCE v oboru celoskleněného zábradlí Balardo je kompletně novou koncepcí skleněného zábradlí, která umožnila snížit náklady na výrobu i montáž. Systém Balardo

Více

Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP

Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP /Bezpečnost /Normy a předpisy /Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP 4.2.2015 Miroslav Sázovský Bezpečnost/ Normy a předpisy

Více

Max Exterior balkonové podlahové desky

Max Exterior balkonové podlahové desky BALKONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA Max balkonové podlahové desky Obr. 1 POVRCH HEXA Obr. 2 AKRYL-POLYURETAN (ochrana proti povětrnostním vlivům) S POVRCHEM HEXA UNI-DEKOR POPIS MATERIÁLU Max balkonové podlahové

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR NOVABRIK CZECH, s.r.o. Lezník 133, 572 01 Polička Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR Definice a skladba sestavy Předmětem Evropského technického posouzení (ETA) je odvětrávaná obkladová sestava pro

Více

POUŽITÍ BEZPEČNÉHO P ROSKLENÍ VE STAVBÁCH

POUŽITÍ BEZPEČNÉHO P ROSKLENÍ VE STAVBÁCH POUŽITÍ BEZPEČNÉHO P ROSKLENÍ VE STAVBÁCH Směrnice České komory lehkých obvodových plášťů S03/2015 Vydala ČKLOP Vydání první 2015 Obsah 1. Předmět směrnice... 3 2. Legislativní požadavky... 3 3. Citované

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G Ermächtigt und notifiziert g em äß A rti kel 1 0 de r Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltung svorschriften d e r M it g l i e d s t a a t e n über B aup rodukte

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0199

Evropské technické schválení ETA-05/0199 Německý institut pro stavební techniku Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Člen EOTA Evropské technické

Více

Systém FS Gen5 - montážní návod

Systém FS Gen5 - montážní návod Systém FS Gen5 Montážní návod OBSAH STRANA 1 Obecně 1 2 Pilotování 3 3 Montáž podpěr 5 4 Nosníky modulů - montáž 9 5 Montáž modulů 10 6 Montáž jednotlivých montážních skupin 11 7 Montáž kabelů 12 8 Tolerance

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56619.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Brzdy/vložky brzd 10.5. drží a brzdí tyčové materiály. velké množství variant. libovolná montážní poloha. Příslušenství pro pohony.

Brzdy/vložky brzd 10.5. drží a brzdí tyčové materiály. velké množství variant. libovolná montážní poloha. Příslušenství pro pohony. Brzdy/vložky brzd drží a brzdí tyčové materiály velké množství variant libovolná montážní poloha 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 1 / -1 Brzdy/vložky brzd hlavní údaje Všeobecné údaje Brzdy/vložky

Více

Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSP PFEIFER k dodatečné montáži hmoždinkami

Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSP PFEIFER k dodatečné montáži hmoždinkami Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSP PFEIFER k dodatečné montáži hmoždinkami Úchytový bod pro vázací prostředky ve smyslu směrnice ES pro strojní zařízení č. 2006/42/ES Zátěžové smyčky LSP PFEIFER

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit.

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit. AluGrid+ Montážní návod Úchyt modulů Windsafe (větrojistný plech) Upevňovací klip AluGrid+ nosný profil modulů dolní AluGrid+ upevňovací klip pro nosný profil modulů Spojitý nosník Potřebné nářadí Měřicí

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0 Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD 6 70 644 110 (01/1) CZ Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE.0 / CKN1.0, CKN.0 Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstraße 30 B 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocněný

Více

C Transportní a upínací přípravky

C Transportní a upínací přípravky A Vodicí sloupkové stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací přípravky D Vodicí prvky E Přesné díly F Pružiny Šroubové, talířové, plynové a polyuretanové, pružinové a distanční jednotky

Více

Člen EOTA. (překlad do českého jazyka, originální verze je v německém jazyce) Obchodní jméno: Střešní vodotěsná izolace ENKRYL. Držitel schválení:

Člen EOTA. (překlad do českého jazyka, originální verze je v německém jazyce) Obchodní jméno: Střešní vodotěsná izolace ENKRYL. Držitel schválení: Zmocnění a notifikace podle článku 10 směrnice Rady z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích (89/106/EHS) Člen EOTA Evropské technické schválení

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

Sloupek Bekafix. Obr. 1

Sloupek Bekafix. Obr. 1 1 Popis je vyroben z oceli Sendzimir (1) metodou profilového válcování. Sloupek je následně potažen vrstvou polyesteru. Sloupky Bekafix lze použít v kombinaci s panely Nylofor 3D, Nylofor 3-M, Nylofor

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Informace pro uživatele. Vázací řetězy. jakostní třída 6-8-10-12 (ICE)

Informace pro uživatele. Vázací řetězy. jakostní třída 6-8-10-12 (ICE) CZ Informace pro uživatele Vázací řetězy jakostní třída 6-8-0-2 (ICE) Následující údaje nemusejí být nutně úplné. Další informace o zacházení s vázacími prostředky a prostředky pro uchopení břemen najdete

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-08/0315 technické posouzení

Více

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ - PŘÍLOHA B NEPROPUSTNOST PODLOŽNÍHO MATERIÁLU PO NAMÁHÁNÍ POHYBEM - TAHOVÉ A SMYKOVÉ ZATÍŽENÍ

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ - PŘÍLOHA B NEPROPUSTNOST PODLOŽNÍHO MATERIÁLU PO NAMÁHÁNÍ POHYBEM - TAHOVÉ A SMYKOVÉ ZATÍŽENÍ Evropská organizace pro technická schválení European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique ETAG 022

Více

6.1 DVEŘNÍ KOVÁNÍ Premium, Plus, Pure

6.1 DVEŘNÍ KOVÁNÍ Premium, Plus, Pure 6.1 DVEŘNÍ KOVÁNÍ Premium, Plus, Pure 6.2 KOVÁNÍ DORMA PREMIUM Popis a parametry objektové kování pro nejvyšší zatížení s 10ti letou garancí od výrobce klasifikace kvalitativní třída 4 dle EN 1906 pro

Více

Návod k montáži pro odborníky

Návod k montáži pro odborníky Návod k montáži pro odborníky Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD Logasol CKE1.0-s / CKN1.0-s Pro odbornou firmu 6 70 644 110 (03/010) CZ Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah

Více

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 12/2007 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení (Ověřený překlad z angličtiny) Evropské technické schválení ETA-05/0179 (Anglický překlad připravený DIbt - originální verze je v německém jazyce) Obchodní firma System Dennert Typ A System Dennert Typ

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56761.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od 01.05.2011

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od 01.05.2011 ... teplo pro Vás technický ceník Platnost cen od 01.05.2011 04/2011 ZÁRUKA LET GARANCE 10 Nový závod KORADO, a.s. je v současné době svým technologickým vybavením a organizačním uspořádáním nejmodernějším

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 Obsah 1 PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1.1 Ukotvení stěny 1.2 Spojovací uzel stěna-střecha 2 VÍCEPODLAŽNÍ OBYTNÉ STAVBY 2.1 Uzel stěna spodního podlaží-strop-stěna horního podlaží 3 PŘÍSTAVBA

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix

Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix Certifikát(C) Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_05-0267_pro_talírovou_hmoždinku_SUPERISOLATEfix_48392[PDF]_cs.pdf

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

L 254/62 Úřední věstník Evropských společenství 8. 10. 96

L 254/62 Úřední věstník Evropských společenství 8. 10. 96 L 254/62 Úřední věstník Evropských společenství 8. 10. 96 ROZHODNUTÍ KOMISE z 24. června 1996 o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu článku 20 (2) Směrnice Rady 89/106/EHS pokud jde o

Více

JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ

JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ GDS síťový systém JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ Czech EFEKTIVNÍ A FUNKČNÍ OCHRANA PROTI HLUKU Na základě úspěšného systému panelů PLANTA byl nový protihlukový panel PLANTA ALUFERA přizpůsoben požadavkům evropských

Více

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem 1 Všeobecné vlastnosti Tato specifikace stanovuje požadavky pro panely vyrobené z pozinkovaných drátů, svařené a následně potažené vrstvou polyesteru. Panely jsou určeny k oplocení. Tyto panely se používají

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa SVAŘOVANÁ SÍŤ TYPU P Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22 TECHNICKÁ INFORMACE EURO- Sluneční kolektory typ C/C22 Wagner & Co Vysoce průhledné bezpečnostní sklo nebo antireflexní bezp. sklo Pryžové těsnění EPDM s vulkanizačním spojením rohů Eloxovaný hliníkový

Více

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

I. OBECNÁ USTANOVENÍ Z-156.603-615 Strana 1 z 5 22.října 2009 Všeobecné osvědčení stavebního dozoru Německý institut pro stavební techniku VEŘEJNOPRÁVNÍ INSTITUCE Povolovací úřad pro stavební výrobky a stavební konstrukce

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0225

Evropské technické schválení ETA-05/0225 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva. Všeobecné schválení pro použití na stavbách

NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva. Všeobecné schválení pro použití na stavbách NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva 10829 Berlin, 20. dubna 2004 Kolonnenstr. 30 L tel.: 030 78730-261 fax: 030 78730-320 značka: II 14-1.33.47-659/1 Všeobecné schválení pro použití

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

INTERNÍ STANDARD TĚŽKÁ AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA GREIF TYP GZT

INTERNÍ STANDARD TĚŽKÁ AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA GREIF TYP GZT Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : revize: 1.0 INTERNÍ STANDARD závaznost dokumentu: ZÁVAZNÉ zpracoval: ověřil PMK: schválil:

Více

Protipožární a kouřotěsná jednokřídlá a dvoukřídlá vrata, teleskopické provedení. Montážní údaje: stav 01.04.2015. T30 EI 2 30 T90 EI 2 90 RS Sm

Protipožární a kouřotěsná jednokřídlá a dvoukřídlá vrata, teleskopické provedení. Montážní údaje: stav 01.04.2015. T30 EI 2 30 T90 EI 2 90 RS Sm Protipožární a kouřotěsná jednokřídlá a dvoukřídlá vrata, teleskopické provedení Montážní údaje: stav 01.04.2015 T30 EI 2 30 T90 EI 2 90 RS Sm Obsah Přehled obsahu Strana Jednokřídlá protipožární posuvná

Více

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Visuté vnější žaluzie ve dvou variantách Při montáži clon mezi vodicími lištami se jednotlivé

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012 K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 Řešení soklu s maltovým ložem 1.2 Řešení soklu s prahem 1.3 Řešení soklu se zvýšeným prahem 1.4 Řešení soklu na betonovém

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Pevnostní třída Dle normy Výrobce P5 EN 312 SPANO Použití Do vlhkého prostředí Konstrukce / podlahy Oblasti použití Vodovzdorná obkladová deska vhodná k pokládání

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KATALOG VÝROBKŮ OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KONSTRUKCE Podlahové rošty se skládají z nosných, rozpěrných a lemovacích prutů popř. lemovacích profilů, které tvoří nerozebiratelný celek. Do nosných

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Osobní ochranné prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou Úvod

Osobní ochranné prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou Úvod Osobní ochranné prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou Úvod OOPP Podle definice v Evropské směrnici 89/686/EWG ze dne 21. prosince 1989, o přizpůsobení právních předpisů v členských zemích

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p. BRNO JABLONEC NAD NISOU Autorizovaná osoba 202 Notifikovaná osoba 1015 Rozsah udělených akreditací Strojírenský zkušební ústav, s.p. je: - akreditovanou zkušební laboratoří

Více

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ

Více

Překlad obecného povolení stavebního dohledu č. Z-9.1-454 (vydaného Německým institutem pro stavební techniku) pro dřevovláknitou desku FORMline DHF

Překlad obecného povolení stavebního dohledu č. Z-9.1-454 (vydaného Německým institutem pro stavební techniku) pro dřevovláknitou desku FORMline DHF Překlad obecného povolení stavebního dohledu č. Z-9.1-454 (vydaného Německým institutem pro stavební techniku) pro dřevovláknitou desku FORMline DHF Pro firmu EGGER CZ s.r.o. zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh,

Více

Český překlad originálního prohlášení výrobce tapet A.S.Création Tapeten AG o shodě CE, vydaný distributorem: firmou Radomil Dokoupil DIMEX.

Český překlad originálního prohlášení výrobce tapet A.S.Création Tapeten AG o shodě CE, vydaný distributorem: firmou Radomil Dokoupil DIMEX. Český překlad originálního prohlášení výrobce tapet A.S.Création Tapeten AG o shodě CE, vydaný distributorem: firmou Radomil Dokoupil DIMEX. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE V souladu se směrnicí 89/106/EEC Rady

Více

ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel

ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel α ochranný úhel α ochranný úhel α 1. Použití Jímací stožáry jsou vhodné k instalaci oddálených jímacích soustav hromosvodů podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Při projektování se nejčastěji

Více

Upevňování nosných dílů otevíravých a otevíravě sklopných kování

Upevňování nosných dílů otevíravých a otevíravě sklopných kování Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v. (Společnost pro jakost zámků a kování) Směrnice: TBDK PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO VYDÁNÍ Vydání: 2008-07-24 Směrnice s definicemi otevíravých a otevíravě sklopných

Více

KOMISE. 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27

KOMISE. 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27 KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. března 2006, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dřevěné podlahoviny a deskové

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSV PFEIFER

Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSV PFEIFER Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSV PFEIFER Zátěžové smyčky LSV PFEIFER jsou zátěžové úchytové body k zavěšení staticky klidných zátěží, pro plošnou vestavbu do stropů výtahových šachet ze

Více

08 Interpretace ostatních základních požadavků OBSAH

08 Interpretace ostatních základních požadavků OBSAH 08 Interpretace ostatních základních požadavků OBSAH Označení postupu DP 08/01 DP 08/02 DP 08/03 DP 08/04 DP 08/05 DP 08/06 DP 08/07 Otázka k přijatému doporučenému postupu V jednotlivých směrnicích EU

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 9. března 1998

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 9. března 1998 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. března 1998 o postupu stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o konstrukční kovové výrobky a doplňky (Text s významem pro EHP) (98/214/ES)

Více

Směrnice 02. Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková

Směrnice 02. Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková Směrnice 02 Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková Obsah Tahokovové podlahové rošty... 3 Tahokovové schodišťové stupně... 11 Tahokovové výplně zábradlí...

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

Opatření a Hřebíky 15 d 2,8 mm Vruty 15 d 3,5 mm Svorníky 15 t 1 45 mm Kolíky 20 t 1 45 mm Hmoždíky podle EN 912 15 t 1 45 mm

Opatření a Hřebíky 15 d 2,8 mm Vruty 15 d 3,5 mm Svorníky 15 t 1 45 mm Kolíky 20 t 1 45 mm Hmoždíky podle EN 912 15 t 1 45 mm 13 Spoje za požáru Tato kapitola je věnována problematice spojů dřevěných konstrukcí vystavených účinkům normového požáru a pokud není uvedeno jinak, pro požární odolnosti nepřekračující 60 minut. Pravidla,

Více

PROTOKOL. Název výrobku: ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko IČ PL: 070424429

PROTOKOL. Název výrobku: ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko IČ PL: 070424429 Centrum stavebního inženýrství a.s., Praha Centre of Building Construction Engineering Prague Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán Accredited Test

Více

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku Technický list Datum vydání: 11/2011 Identifikační č.: 02 04 01 01 004 0 000004 Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur Construction Popis výrobku Použití

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

PROTOKOL. Název výrobku: výrobce: ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko. IČ PL: 070424429 výrobna:

PROTOKOL. Název výrobku: výrobce: ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko. IČ PL: 070424429 výrobna: Centrum stavebního inženýrství a.s., Praha Centre of Building Construction Engineering Prague Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán Accredited Test

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_11/0075_pro_natloukací_kotvy_BNA_56520[PDF]_cs.pdf 2015-12-03 Deutsches Institut

Více

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Telefon: +49 (0)30-78730-0 Fax: +49 (0)30-78730-320 E-mail: dibt@dibt.de

Více

Ecophon Edge 500 SYSTÉMOVÁ ŘADA. Rozměry, mm. 1200x600 1200x1200 1200x1200 T24. Tloušťka (tl.) M165, M210, M211 M165, M210, M211 M165, M210

Ecophon Edge 500 SYSTÉMOVÁ ŘADA. Rozměry, mm. 1200x600 1200x1200 1200x1200 T24. Tloušťka (tl.) M165, M210, M211 M165, M210, M211 M165, M210 Ecophon Edge 500 Systém Ecophon Edge 500 je instalován za účelem vytvoření volně podvěšených segmentů v místech, kde je vyžadována dobrá zvuková pohltivost, a kde není možná instalace podhledů v celé ploše

Více

Smykové trny Schöck typ ESD

Smykové trny Schöck typ ESD Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) podle ČSN, TP a PN VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

DECO SIDING. NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému NOVÝ. 1. stránka Návod na montáž DECO SIDING

DECO SIDING. NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému NOVÝ. 1. stránka Návod na montáž DECO SIDING 1. stránka Návod na montáž DECO SIDING NOVÝ DECO SIDING 2015 NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž DECO SIDING Základní prvky fasádního systému DECO

Více