Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin."

Transkript

1 Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin. Úvod Při nákupu celé řady výrobků nebo služeb jsme různými způsoby neustále ujišťováni o jejich kvalitě, bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti, spolehlivosti, výkonnosti. Děje se tak různými způsoby, mezi něž patří prohlášení výrobce nebo různé druhy certifikátů deklarujících, že výrobek nebo služba splňují veškeré požadované předpisy a bezvadně plní očekávání zákazníků. Tyto certifikáty vydávají zpravidla orgány působící v oblasti posuzování shody. Jakým způsobem je však zajištěno, že ten, kdo taková prohlášení nebo certifikát vydává, postupuje v souladu s postupy, které jsou schopny zabezpečit, že se na jeho prohlášení o shodě s příslušnou specifikací můžeme spolehnout? Na základě čeho budovat důvěru v této tak citlivé oblasti? Jeden nástroj tu dnes již zcela nesporně je. Tento nástroj se nazývá akreditace a slouží k prokazování odborné způsobilosti a nestrannosti orgánů poskytujících služby v oblasti posuzování shody. Pojem akreditace "Accredo - dávám důvěru" Akreditací se rozumí oficiální uznání, že subjekt akreditace je způsobilý provádět specifické činnosti (zkoušky, kalibrace, certifikace, inspekce atd.). Subjektem akreditace je myšlena: zkušební nebo kalibrační laboratoř, certifikační orgán, inspekční orgán, ověřovatel EMAS, organizátor programů zkoušení způsobilosti. Subjekty akreditace, které dosáhly akreditace a které si statut akreditovaného subjektu udržují, prokazují tímto způsobem svou odbornou způsobilost a to, že výsledky jejich práce jsou v pořádku, trvale spolehlivé a je možno jim věřit. Základní zásady akreditační činnosti 1. Akreditace je systém vytvořený pod záštitou správních orgánů s cílem poskytovat nezávislé posudky na základě přijatých mezinárodních, popř. regionálních (např. evropských) norem. Správní orgány by měly akreditaci podporovat a měly by se považovat za odpovědné za její správné fungování. 2. Akreditace by měla být, v zájmu své úplné nezávislosti, neziskovou činností. Z toho přímo vyplývá potřeba finančních podpor ze strany správních orgánů, které akreditaci zaštiťují. 3. Akreditace by měla být organizována tak, aby se zabránilo mnohonásobnému posuzování a akreditaci stejných orgánů posuzujících shodu s normami a provádějících různé další činnosti jako kalibrace, zkoušení, prověřování, inspekce a certifikace.

2 4. Na národní úrovni by měl existovat pouze jeden národní akreditační systém reprezentovaný jedním národním akreditačním orgánem pro regulovanou i neregulovanou sféru. 5. Jednotlivé státy by se měly pomocí příslušných opatření věnovat tomu, aby zajistily začlenění svých národních akreditačních orgánů do příslušných mezinárodních uskupení akreditačních orgánů, která zabezpečují na základě vyhodnocení akreditačních orgánů základní podmínky pro existenci dohod o vzájemném uznávání v oblasti akreditace. Cílem je zajistit, aby akreditační osvědčení byla celosvětově přijímána. Významy a přínosy akreditace Pokud jsou výše zmíněné základní zásady akreditační činnosti dodržovány, lze největší přínosy akreditace spatřovat v následujících oblastech: dochází k rozlišení služeb poskytovaných akreditovanými a neakreditovanými subjekty - akreditace znamená zvýšení důvěry v dodržování potřebné úrovně jakosti poskytovaných služeb subjektů akreditace, pravidelný dozor nad dodržováním akreditačních kritérií prováděný akreditačním orgánem vede k neustálému rozvoji systémů jakosti v akreditovaných subjektech, je patrný výrazný tlak na neustálé zvyšování jakosti služeb, které akreditované subjekty poskytují, na růst dovedností personálu akreditovaných subjektů a na zajištění lepší technické vybavenosti akreditovaných subjektů, v neposlední řadě je třeba připomenout též kladný ekonomický efekt akreditace, a to jak z pohledu akreditovaných subjektů a jejich zákazníků, tak i z pohledu ochrany veřejného zájmu. Vývoj akreditace Historie akreditace prošla do dnešních dnů několika základními stádii: 1. V průběhu čtyřicátých a padesátých letech si některé země vytvářely z různých vnitřních potřeb své vlastní akreditační systémy, které pak byly využívány jako prostředek pro posuzování vybraných orgánů působících v oblasti posuzování shody. Zpočátku šlo především o laboratoře, jako nástroje k ochraně národních zájmů. Důležitou skutečností bylo ovšem také to, že postupně došlo i k dalšímu rozvoji těchto orgánů s cílem zvyšování kvality jimi poskytovaných služeb (zavádění odpovídajících systémů jakosti). 2. V šedesátých a sedmdesátých letech byla akreditace využívána především v oblasti kalibračních laboratoří, které se tak staly důvěryhodným prostředkem pro zajišťování návaznosti měření na národní a mezinárodní etalony a jiné standardy měření, což je neopominutelný základ pro činnost zkušebních laboratoří a certifikačních orgánů pro certifikaci výrobků. 3. V osmdesátých letech šlo o potřebu aplikace dohody GATT (tato dohoda měla za cíl zredukovat technické překážky v mezinárodním obchodě), zejména pak o praktické využití akreditace jako předpokladu pro získání mezinárodního uznávání výsledků práce laboratoří, certifikačních orgánů a inspekčních orgánů prostřednictvím systému dohod o vzájemném uznávání mezi jednotlivými národními akreditačními systémy.

3 4. Na základě tohoto vývoje vznikly současné systémy akreditace, které zajišťují možnost posouzení činnosti subjektů akreditace třetí stranou (akreditačním orgánem) za účelem získání již zmíněného oficiálního uznání, že daný subjekt (orgán působící v oblasti posuzování shody) pracuje v souladu s mezinárodně stanovenými všeobecnými požadavky a kritérii a je tedy schopen poskytovat svým zákazníkům služby odborně způsobilé. Lze konstatovat, že v současné době téměř ve všech vyspělých, ale i rozvojových zemích světa působí národní akreditační orgány, které jsou jádrem národních akreditačních systémů. Světová obchodní organizace WTO (členem WTO je i Česká republika, která je též signatářem TBT - Agreement on Technical Barriers to Trade), plně podporuje akreditaci jako významný nástroj k odstraňování technických překážek v obchodě a vítá rozvíjející se systémy regionálních a mezinárodních dohod mezi akreditačními orgány o vzájemném uznávání výsledků své práce. Právě tyto dohody jsou základem a nutným předpokladem uzavření mezistátních a v širším měřítku i mezinárodních dohod, které v budoucnosti pomohou odstranit technické překážky v mezinárodním obchodě. Podstatné je, že všichni členové WTO, kteří podepsali dohodu TBT, se zavazují dodržovat následující hlediska: 1. Hledisko transparentnosti - technické požadavky musí být zveřejněny a obecně dostupné. Každá členská země WTO musí mít národní informační centrum za účelem poskytování informací o technických požadavcích na výrobky dovážené do země. Jakékoli nové požadavky musí být oznámeny všem ostatním členům WTO. 2. Hledisko zdůvodnitelnosti - musí existovat dobré vědecké nebo technické důvody pro zavedení jakýchkoli omezení. 3. Hledisko nediskriminačního přístupu - všechny technické požadavky musí být nediskriminační povahy. Nařízení týkající se dováženého zboží musí být shodná s nařízeními týkajícími se zboží vyprodukovaného v příslušné zemi. 4. Hledisko používání mezinárodních norem všechna nařízení by měla využívat (tam, kde je to možné) mezinárodně uznané technické normy a mezinárodně uznané postupy posuzování shody. Akreditace a Evropská unie Evropská společenství a země Evropského sdružení volného obchodu vytvořily od 1. ledna 1993 evropský hospodářský prostor, což podstatnou měrou ovlivňuje volnou výměnu zboží, služeb, kapitálu a osob. Základním předpokladem pro fungování jednotného trhu, do které se v rámci evropského prostoru chystá zapojit i Česká republika, je sjednocení technických předpisů a technických norem ve všech částech trhu. Průkaz dodržení technických předpisů musí platit v celém prostoru trhu. Splnění uvedených předpokladů má zaručit přístup na jednotný trh každému. Lze konstatovat, že právní předpisy členských států ES, harmonizované na základě příslušných směrnic ES, se omezují pouze na ochranu veřejných zájmů (např. zdraví, bezpečnost, ochranu životního prostředí). Tato oblast se nazývá regulovaná sféra. Ostatní oblasti nebudou upravovány právními předpisy jednotlivých států a budou ponechány účastníkům trhu s tím, že velkou úlohu má sehrát dobrovolná evropská normalizace. Tato oblast se nazývá neregulovaná sféra.

4 Je přirozené, že jednotné předpisy a normy mají význam pouze tehdy, když pro celý trh postačí jediný průkaz shody. Proto musí platit jednotná pravidla pro tento průkaz a musí existovat infrastruktura s místy provádějícími akreditaci, certifikaci, inspekci, zkoušení, kalibraci atd. Komise ES svůj postoj k této otázce specifikovala v globální koncepci přístupu ke zkoušení a certifikaci, kde se mimo jiné uvádí: nebude budován žádný evropský nadnárodní systém, ale budou uznávány národní systémy akreditace, certifikace, inspekce, zkoušení, kalibrace atd., akreditační orgány, certifikační orgány, inspekční orgány a zkušební a kalibrační laboratoře se budou řídit ustanovením mezinárodních norem týkajících se akreditace, systémy zabezpečující jakost výrobků musí odpovídat požadavkům norem ISO řady 9000, odpovědnost za jakost výrobků nese jednoznačně výrobce, specifikuje se používání značky CE, upravuje se vzájemné uznávání zkoušek, kalibrací a certifikátů. V regulované sféře bude ES v souladu se svými zákony a mezinárodními závazky podporovat mezinárodní obchod a uzavírat se třetími zeměmi dohody o vzájemném uznávání za předpokladu, že: místa třetích zemí zapojená do posuzování shody poskytují záruky jako místa ES, vzájemné uznávání je omezeno na zkušební protokoly, certifikáty a značky shody. V neregulované sféře je vše ponecháno na smluvních vztazích. Základem jednotných pravidel akreditace využívaných pro poskytování průkazu shody jsou mezinárodní normy a normativní dokumenty týkající se akreditace. Tyto normy a normativní dokumenty jsou ve svém znění obecné, a proto každý národní akreditační orgán podává výklad ke znění jejich jednotlivých ustanovení. Pro zpracování těchto výkladů (v České republice se jedná o výše zmíněné metodické pokyny pro akreditaci - MPA) jsou využívány materiály zahraničních organizací, které se uvedenou činností zabývají (ILAC, IAF, EA, EOTC, ISO/IEC). Schéma globální spolupráce v oblasti akreditace ILAC (International Laboratory Accreditation Co-operation) - Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří ( IAF (International Accreditation Forum) - Mezinárodní akreditační fórum ( APLAC je spolupráce akreditačních orgánů v oblasti Asie a Tichomoří, které akreditují laboratoře, inspekční orgány a výrobců referenčních materiálů. PAC The Pacific spolupráce pro akreditaci (PAC) je sdružení akreditačních orgánů a dalších zúčastněných stran, jejichž cílem je usnadnit obchod a obchod mezi ekonomikami v asijskopacifickém regionu IAAC Inter-American spolupráce pro akreditaci je sdružení amerických akreditačních orgánů a dalších organizací se zájmem o posuzování shody. EA EA (European co-operation for Accreditation) - Evropská spolupráce v oblasti akreditace (

5 Systém akreditace v České republice První informace z oblasti akreditace v ČR byly shromažďovány, zpracovávány a vyhodnocovány od roku 1988 v odboru státního zkušebnictví Federálního úřadu pro normalizaci a měření (FÚNM). Zde byla také v průběhu roku 1990 zpracována první směrnice pro akreditaci a navazující metodické pomůcky obsahující akreditační kritéria a pravidla navazující na mezinárodně uznávané a využívané dokumenty. Dnem byl v rámci FÚNM vytvořen samostatný odbor akreditace, který za oblast akreditace odpovídal, a který rovněž k zabezpečení procesu akreditace vydával metodické pokyny. Od uvedeného data se počítá zahájení procesu akreditace nejprve v ČSFR a následně v samostatné České republice. Ke dni byla zřízena Ministerstvem hospodářství ČR příspěvková organizace Český institut pro akreditaci (ČIA), které bylo jako orgánu státní správy svěřeno zákonem č. 20/1993 Sb. zabezpečení akreditace. Zároveň probíhal i proces stabilizace jednotného akreditačního systému ČR v oblasti posuzování shody na základě systému Dohod o spolupráci v oblasti akreditace, které byly uzavřeny jak s orgány státní správy, tak s nestátními subjekty využívajícími přednosti a výhody akreditace. K tomu přispěla i právní úprava akreditace obsažená v rámcové podobě v zákoně č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Ta usnadnila i dokončení procesu odstátnění akreditace. Ke dni byla Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 134/1998 zrušena dosavadní příspěvková organizace Český institut pro akreditaci a od je prováděním akreditace pověřen na základě Rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu č. 135/98 Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jejímž zakladatelem je Česká republika (zastoupená Ministerstvem obchodu a průmyslu). Akreditace je prováděna na základě mezinárodně uznávaných kritérií a pravidel obsažených v mezinárodních normách a normativních dokumentech týkajících se akreditace, Nařízení Rady EHS 1836/93 (EMAS), na základě příslušných metodických pokynů pro akreditaci (MPA) a dokumentů EA, ILAC a IAF, které ČIA s ohledem na obecnou povahu mezinárodních norem a normativních dokumentů týkajících se akreditace schválí k zavedení do akreditačního systému ČR. MPA slouží k interpretaci a upřesnění kritérií obsažených v mezinárodních normách a normativních dokumentech týkajících se akreditace. Osvědčení o akreditaci vydává ČIA na základě zákona č. 22/1997 Sb. Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako Národní akreditační orgán založený vládou České republiky poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z postoje ES specifikované v Globální koncepci o přístupu ke zkoušení a certifikaci. V souladu s požadavky mezinárodních norem a dokumentů ČIA provádí nestranné, objektivní a nezávislé posouzení způsobilosti (akreditaci) pro: Zkušební laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, ČSN EN ISO 15189:2007 speciálně pro zdravotnické laboratoře) Kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005)

6 Certifikační orgány provádějící certifikaci systémů jakosti, systémů environmentálního managementu, systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systémů managementu bezpečnosti informací, systémů managementu bezpečnosti potravin a systému trvale udržitelného hospodaření v lesích (ČSN EN ISO/IEC 17021:2011) Certifikační orgány certifikující produkty vč. procesů a služeb (ČSN EN 45011:1998) Ověřovatelé emisí skleníkových plynů (ČSN EN 45011:1998, zákon č. 695/2004 Sb. a vyhláška č. 12/2009 Sb.) Certifikační orgány provádějící certifikaci osob (ČSN EN ISO/IEC 17024:2003) Inspekční orgány (ČSN EN ISO/IEC 17020:2005) Poskytovatele zkoušení způsobilosti (ČSN EN ISO/IEC 17043) Environmentální ověřovatele programů EMAS a dohled nad zahraničními environmentálními ověřovateli (nařízení ES č. 1221/2009). Obecně největší množství akreditovaných subjektů v ČR působí v oblastech stavebnictví, strojírenství, lehkého průmyslu, životního prostředí a zdravotnictví (zejména v oblasti hygienické služby). Akreditace se však postupně rozšiřuje i na nové oblasti a obory potravinářství nevyjímaje Zapojení ČIA do mezinárodních vazeb Po založení ČIA v roce 1993 byly do akreditačního systému ČR postupně zapracovány veškeré mezinárodně uznávané dokumenty upravující akreditační kritéria i vlastní proces akreditace. ČIA vytvořil prostřednictvím mezinárodní spolupráce základní předpoklady pro to, aby Česká republika byla mezi zeměmi, které nebudou mít v této oblasti větší problémy. Již v roce 1995 se ČIA stal přidruženým členem EAL (Evropská organizace pro akreditaci laboratoří) a přidruženým členem EAC (Evropská organizace pro akreditaci certifikačních orgánů). Po sloučení EAL a EAC v roce 1997 se ČIA stal automaticky přidruženým členem nástupnické organizace EA (Evropská spolupráce v oblasti akreditace). Dne se stal ČIA na základě nových pravidel týkajících se členství v EA plným členem EA. Kromě EA je ČIA v současné době plným členem dalších dvou organizací s celosvětovou působností, a to Mezinárodní spolupráce v oblasti laboratoří (ILAC) a Mezinárodního akreditačního fóra (IAF). ČIA současně udržuje bilaterální vztahy s řadou evropských zemí. Na základě členství v mezinárodních organizacích zabývajících se akreditací vznikají mezi akreditačními orgány, ať již na úrovni regionální (EA) nebo na úrovni mezinárodní (ILAC nebo IAF), mnohostranné dohody o vzájemném uznávání výsledků akreditace, jejichž signatáři jsou členské akreditační orgány nebo jejich regionální sdružení. Těchto mnohostranných dohod je možno plně využívat zejména v neregulované sféře, nejsou však závazné v regulované sféře, kde se čeká na uzavření příslušných mezivládních dohod. Vstup do multilaterální dohody akreditačních orgánů znamená, že se příslušný akreditační orgán musí podrobit přísnému auditu ze strany signatářů multilaterální dohody (tento audit je dlouhodobá záležitost a může zahrnovat i více návštěv auditorů v příslušné zemi). ČIA prošel úspěšně takovýmto náročným auditem ze strany EA v roce 1998 a jako první z nečlenských států EU a EFTA se postupně stal:

7 signatářem MLA EA o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti zkoušení, kalibrací a certifikací ( ), v oblasti EMS na základě následného auditu ( ), signatářem MLA IAF o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti certifikace systémů jakosti dle norem ISO řady 9000 ( ), signatářem MRA ILAC o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti zkoušení a kalibrací ( ). Mnohostranné dohody (resp. úmluvy) o vzájemném uznávání výsledků akreditace (certifikátů a protokolů) upravují zejména tyto vzájemné závazky smluvních stran: uznávat, že činnost národně uznávaných akreditačních systémů je rovnocenná, přijímat na tomto základě certifikáty a protokoly jimi akreditovaných certifikačních orgánů a laboratoří, podporovat přijímání protokolů a certifikátů vydávaných jimi akreditovanými certifikačními orgány a laboratořemi ze strany uživatelů v jejich zemích, prošetřovat všechny stížnosti týkající se certifikátů a protokolů jimi akreditovaných certifikačních orgánů a laboratoří, informovat se vzájemně co nejdříve o jakýchkoli významných změnách, které se objevily, nebo se objeví, v oblasti statutu a/nebo činností jejich akreditačních orgánů a systémů. Mnohostranné dohody v oblasti akreditace vytvářejí na základě vzájemně uznané rovnocennosti akreditačních systémů jejich účastníků předpoklady pro všestranné využívání (přijímání, uznávání) protokolů a certifikátů, které vydávají subjekty akreditace (laboratoře, certifikační orgány, inspekční orgány apod.) akreditované signatáři dohod. Z tohoto však vyplývají přímé závazky jen pro jejich signatáře, tzn. pro jednotlivé národní akreditační orgány, nikoli však pro další subjekty. Tyto dohody tedy nezakládají automaticky závazek českých subjektů uznávat certifikáty nebo kalibrační a zkušební protokoly vydané laboratořemi nebo certifikačními orgány akreditovanými ostatními signatáři mnohostranných dohod ani automaticky povinnost zahraničních subjektů uznávat nálezy vydané laboratořemi nebo certifikačními orgány akreditovanými ČIA. Taková povinnost může být založena pouze výše naznačenou dohodou uzavřenou na mezivládní úrovni. Členství v mezinárodních organizacích (EA, ILAC, IAF) a podpis mezinárodních multilaterálních dohod EA (na evropské úrovni) a ILAC, IAF (na celosvětové úrovni) o vzájemném uznávání výsledků akreditací dává záruky profesionální úrovně práce a přístupu ze strany ČIA. Dokladem vysoké odbornosti a erudice ČIA je i pravidelné vzájemné hodnocení (evaluace) ze strany EA, které probíhá jednou za čtyři roky. Kvalita a odbornost Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. je pravidelně jednou za čtyři roky prověřována ze strany Evropské akreditace týmem mezinárodních odborníků. První vzájemné hodnocení (evaluaci) absolvoval úspěšně v roce Další vzájemná hodnocení proběhla v letech 2002 a 2006, všechna s pozitivním výsledkem. Na základě zmíněných vzájemných hodnocení se ČIA stal signatářem Mnohostranné dohody o vzájemném uznávání akreditačních nálezů (EA Multilateral Agreements), ČIA je nyní signatářem EA MLA ve všech oblastech akreditace, což dokládá Dohoda o vzájemném uznávání výsledků akreditace EA MLA.

8 Ve Věstníku ÚNMZ č.7/2012 bylo zveřejněno sdělení, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. je nadále signatářem dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace v plném rozsahu. EA (European co-operation for Accreditation) - Evropská spolupráce v oblasti akreditace ( EAC (European Accreditation of Certification) - Evropská organizace pro akreditaci certifikačních orgánů EAL (European co-operation for Accreditation of Laboratories) - Evropská organizace pro akreditaci laboratoří EFTA (European Free Trade Association) - Evropské sdružení volného obchodu EMAS (Enviromental Management and Audit Scheme) - program ES pro zavedení systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí EMS (Enviromental Management System) - Systém enviromentálního managementu EOTC (European Organization for Conformity Assessment) - Evropská organizace pro hodnocení shody EQS (European Committee for Quality System Assessement and Certification) - Evropská komise pro hodnocení systému jakosti a certifikaci ES - Evropská společenství EU (European Union) - Evropská unie FÚNM - Federální úřad pro normalizaci a měření GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) - Všeobecná dohoda o obchodu a clech IAF (International Accreditation Forum) - Mezinárodní akreditační fórum ( IEC (International Electrotechnical Commission) - Mezinárodní elektrotechnická komise, též označení normy ( ILAC (International Laboratory Accreditation Co-operation) - Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří ( ISO (International Organization for Standardization) - Mezinárodní organizace pro normalizaci, také označení normy ( MLA (Multilateral Agreement) - multilaterální dohoda MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu ( MPA - Metodický pokyn pro akreditaci MRA (Mutual Recognition Arrangement) - úmluva o vzájemném uznávání Sb. - Sbírka TBT (Technical Barriers to Trade) - technické překážky obchodu WTO (World Trade Organization) - Světová obchodní organizace, dříve GATT ( Od konce dubna 2007 poskytuje European co-operation for Accreditation na svých internetových stránkách službu, která umožňuje vyhledávání akreditovaných zkušebních laboratoří v Evropě dle typu zkušební činnosti, případně též dle zkoušeného produktu/matrice (v anglickém jazyce). Umožněno je také fultexové vyhledávání v anglickém jazyce i v jazyce země, v které byla laboratoř

9 akreditována. Český institut pro akreditaci, o.p.s. je pátým akreditačním orgánem, který se připojil k této vyhledávací službě. V současné době lze na výše uvedené adrese vyhledat jakoukoli kalibrační a zkušební laboratoř akreditovanou ČIA nebo dalšími akreditačními orgány (DAR-BMWI /Německo, DANAK/Dánsko, ENAC/Španělsko a SNAS/Slovensko) včetně všech kontaktních údajů a podrobných informací o rozsahu akreditace laboratoře. Na základě kladných výsledků mezinárodních auditů (tzv. evaluace) je ČIA v současné době signatářem následujících dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace: Dohoda o vzájemném uznávání výsledků akreditace EA MLA Dohoda o vzájemném uznávání výsledků akreditace ILAC MRA Dohoda o vzájemném uznávání výsledků akreditace IAF MLA AKREDITACE CERTIFIKAČNÍCH ORGÁNŮ CERTIFIKUJÍCÍCH SYSTÉMY MANAGEMENTU Akreditací se rozumí posouzení a potvrzení způsobilosti organizace k výkonu specifické činnosti, kterou je v tomto případě certifikace systémů managementu podle příslušných norem či normativních dokumentů. Certifikace systému managementu od akreditovaného certifikačního orgánu poskytuje záruku, že organizace prokazující se tímto certifikátem má zaveden efektivní systém managementu v souladu s požadavky stanovenými v předepsané normě, což mu umožňuje poskytovat výrobky nebo služby, které splňují potřeby a očekávání zákazníka a které jsou v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů. V rámci akreditačního systému ČIA do této oblasti spadají: - certifikace systémů managementu jakosti, - systémů environmentálního managementu, - systémů managementu bezpečnosti potravin, - HACCP, - systémů managementu BOZP, - systémů managementu bezpečnosti informací, managementu služeb v informačních technologiích, - certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích - činnost environmentálních ověřovatelů systému EMAS. Podle čeho je prováděna akreditace? ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu MPA Metodické pokyny pro akreditaci, které obsahují příslušné výklady a odkazy na výkladové resp. normativní dokumenty Další dokumenty týkající se procesu akreditace Všechny dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA).

10 Postup akreditace Základní etapy akreditačního procesu Proces akreditace se obecně skládá z následujících etap: Podání žádosti a její evidence Přezkoumání žádosti Příprava na posuzování Posuzování na místě Rozhodování o akreditaci Všechny tyto etapy jsou zastoupeny při prvotním i opakovaném posuzování akreditačních požadavků (ve věci prvotní nebo opakované akreditace a MDA). Nedílnou součástí posuzování žadatelů o akreditaci jsou i svědecká posouzení (tzv. witness audity), která probíhají formou pozorování certifikačního orgánu při provádění služeb certifikace u certifikované organizace. Výběr witness auditů musí být dostatečně reprezentativní a jejich nejmenší požadovaný počet vychází z rozsahu požadované akreditace (viz MPA , Příloha 1).

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 00-04 - 13 Podmínky pro používání loga Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., akreditačních značek, odkazů na akreditaci, kombinovaného loga a značek IAF MLA a ILAC

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI NEOBSAHUJE TEXT NORMY METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 50-01 - 14 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 Posuzování shody Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE INSPEKČNÍCH A CERTIFIKAČNÍCH ORGANIZACÍ PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI KDO JSME A CO DĚLÁME Mezinárodní konfederace inspekčních a certifikačních

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Co je technická norma? Technická norma je dokumentovaná úmluva obsahující technické specifikace

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

1. Přístupy českého průmyslu ke zlepšování environmentálního vlivu svých výrobních aktivit.

1. Přístupy českého průmyslu ke zlepšování environmentálního vlivu svých výrobních aktivit. 1. Přístupy českého průmyslu ke zlepšování environmentálního vlivu svých výrobních aktivit. Současně se zahájením zásadních hospodářských změn, spočívajících v přechodu od plánovaného hospodářství k tržní

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Světa znalý. TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby

Více

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE A SOUSTAVA TECHNICKÝCH NOREM

TECHNICKÁ NORMALIZACE A SOUSTAVA TECHNICKÝCH NOREM 1. KAPITOLA TECHNICKÁ NORMALIZACE A SOUSTAVA TECHNICKÝCH NOREM Technická normalizace je důležitá technická činnost zabývající se tvorbou technických předpisů, norem. V oblasti kontrolních a zkušebních

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ ÚVOD DO PROBLEMATIKY

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ ÚVOD DO PROBLEMATIKY STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1. Přednáška Náplní přednášky je úvod do problematiky, objasnění základních pojmů Slovo standard - původ Pochází ze starofrancouzského estandard, které

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: 30.4.2013 Místo: Praha Ministerstvo dopravy ACRI Železniční systém = žel. systém v členských státech = souhrn subsystémů

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Květen 2013 Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. Metodika prevence

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o.

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o. C z e c h R e p u b l i c s. r. o. POSTUP PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ (Rule-03) Evidovaný výtisk č. 1 z celkového počtu 1 tištěných verzí, revize 10 z 10.11.2010 Majitel a vydavatel: Vedoucí CO I. Úvodní

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Prosinec 2014 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 7: Termografie ČSN ISO 18436-7 01 1445 Condition

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY Václav Šenkyřík, Český metrologický institut Středisko posuzování laboratoří 1. ŘÍZENÍ DOKUMENTACE Jedním z nejčastěji identifikovaných nedostatků systému managementu

Více

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Česká společnost pro jakost je občanské sdružení, které sdružuje občany, kteří pracují v oblasti jakosti nebo se o jakost zajímají jako spotřebitelé či zákazníci. Je nezávislou,

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočky Č. Budějovice, Plzeň, Teplice, Brno, Ostrava, Předměřice nad Labem, Praha Certifikace výrobků - CE (OS), CZ (AO), ETA, GOST-R Certifikace systémů

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č. j. 20840/01-120 z 10. 4. 2001 (Věstník dopravy 9 z 2. 5. 2001) ve

Více

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s.

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. ORGREZ, a.s., Certifikační orgán Hudcova 321/76, 612 00 Brno Tel.: 541 613 361, Fax: 541 613 299, E-mail: tepchem@orgrez.cz Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. Ověřování

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Pracovní text nařízení vlády

Pracovní text nařízení vlády Pracovní text nařízení vlády NAŘÍZENÍ VLÁDY 190/2002 Sb. ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ

STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Vnitřní trh EU úloha spotřebitelské organizace

Vnitřní trh EU úloha spotřebitelské organizace Vnitřní trh EU úloha spotřebitelské organizace Libor Dupal L.Dupal, listopad 2012 1 Obsah prezentace Vnitřní trh Struktury pro zapojení spotřebitelů Mezinárodní Evropská Národní Zapojení spotřebitelské

Více

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02 ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02 Atestační podmínky a postupy atestačního střediska při provádění atestací dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy leden 2009

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160,03.100.30 Listopad 2013 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 8: Ultrazvuk ČSN ISO 18436-8 01 1445 Condition monitoring

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o.

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. http://www.relsie.cz/ Současný stav projektů v ICT Procesy dohled řízení Legislativa národní

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele Informace pro žadatele Tato publikace podává ucelenou informaci o certifikačním systému Certifikačního místa zřízeného Českou metrologickou společností pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro metrologickou

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY Informace určená subjektům oznámeným dle čl. 48 nařízení 305/2011, které od 1. 7. 2012 nahradí činnost stávajících notifikovaných osob působících ve smyslu směrnice 89/106/EHS Zpracovala: Ing. Alena Šimková

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita

S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita Představenstvo Asociace českých nábytkářů na základě usnesení valné hromady ze dne 19.5.2006 vydává tento statut v upraveném

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

Pro bezpečný provoz dětských hřišť a sportovišť. Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ

Pro bezpečný provoz dětských hřišť a sportovišť. Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Pro bezpečný provoz dětských hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. METODIKA PREVENCE úrazů dítěte

Více

Program bezpečnostních investic NATO

Program bezpečnostních investic NATO Program bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investments Programme - NSIP) Program bezpečnostních investic NATO (NSIP) zajišťuje výstavbu společné infrastruktury NATO, nezbytné pro výcvik a nasazení

Více

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích

Více

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice Technický dokument CFCS CFCS 2001:2011 Vydání 2 26. 11. 2010 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz,

Více

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X.

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X. OBCHOD SE DŘEVEM Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., 2005 / 2006 Ing. Jiří Marvan 11.1 Nejrozšířenější

Více

Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo:

Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo: Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo: Smluvní strany: 1. Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) Olšanská 54/3, 130 00, Praha 3 IČ: 25677675 bankovní spojení: KB Praha 1; číslo

Více

SZU akademie nabídka školení 2014

SZU akademie nabídka školení 2014 ZU kademie nabídka školení 2014 úvodní slovo Vážení zákazníci, Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) je u nás a ve střední Evropě jednou z největších firem v oblasti, která je ve světě definovaná anglickou

Více