Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu kvality v automobilovém průmyslu podle ISO/TS 16949

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu kvality v automobilovém průmyslu podle ISO/TS 16949"

Transkript

1 1 z 11 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu kvality v automobilovém průmyslu podle ISO/TS Úvod (dále též jen BUREAU VERITAS) je dceřiná firma společnosti Bureau Veritas. Od svého založení v roce 1828 Bureau Veritas ve své nynější podobě velká mezinárodní organizace nabízí a poskytuje klasifikaci, dozorové a kontrolní služby pro lodě, letadla, materiály a zařízení, vozidla, stroje, motory, všechny druhy staveb a systémů včetně stavebních a inženýrských. Bureau Veritas se rovněž zabývá certifikací výrobků a systémů managementu. BUREAU VERITAS nabízí svým zákazníkům služby při posuzování a certifikaci systémů managementu kvality (QMS), environmentálního managementu (EMS), managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS), managementu bezpečnosti informací (ISMS), managementu služeb IT (ITSM), managementu bezpečnosti potravin (FSMS), kritických bodů (HACCP), spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) a dalších systémů, popř. integrovaných systémů podle příslušných norem, směrnic a jejich národních či mezinárodních verzí. Rozsah tohoto dokumentu pokrývá prověřování a certifikační služby poskytované BUREAU VERITAS, a to v souladu s ISO/IEC 17021:2011. Zákazník, který se uchází o služby BUREAU VERITAS, je dále v textu tohoto dokumentu označován jako organizace. Příslušný referenční dokument je dále označován jako norma. Pro potřeby tohoto dokumentu je referenční normou ISO/TS 16949:2009. POZNÁMKA: Tam, kde se v tomto dokumentu mluví o ISO/TS 16949:2009, má se na mysli i identická norma ČSN P ISO/TS 16949:2009. Akreditace a certifikace Akreditace slouží jako prostředek k získání důvěry organizace v certifikační organizaci. Akreditace je nejúčinnější, pokud byla udělena národním orgánem pro řízení akreditace. Systém managementu kvality BUREAU VERITAS je provozován v souladu se zněním normy ISO/IEC pro systémovou certifikaci a souvisejících předpisů akreditačních organizací (Metodické pokyny ČIA). Tyto normy a předpisy pokrývají strukturu, odpovědnosti, řízení a technickou kompetentnost certifikačního orgánu. BUREAU VERITAS spravuje a řídí poskytované služby v oblasti prověřování systémů managementu kvality svým vnitřním systémem řízení kvality; tento systém odpovídá výše zmíněným normám a předpisům. Tímto způsobem je zajištěna schopnost BUREAU VERITAS nabízet služby na mezinárodní úrovni, které nejsou závislé na neoficiálních neřízených dohodách o vzájemném uznávání. Snahou BUREAU VERITAS je poskytovat služby uvedeným způsobem za všech okolností a zákazníci BUREAU VERITAS obdrží, pokud je to možné, vždy certifikáty s příslušným akreditačním znakem a certifikační symboly, jimiž se mohou prokazovat v souladu s touto akreditací.

2 2 z 11 Certifikace slouží jako prostředek k získání důvěry zákazníka v organizaci. Certifikace je nejúčinnější, pokud je prováděna uznávanou certifikační organizací podle pravidel a předpisů národních akreditací. Udělení schvalovacího certifikátu, který nese akreditační znak, je konečnou pečetí zvýrazňující úspěšné završení auditu shody podle těchto akreditačních pravidel a předpisů. Organizacím, které požadují provedení certifikace svých systémů managementu kvality, lze na tomto místě připomenout, aby si pečlivě ověřily akreditační status té certifikační organizace, u níž se ucházejí o certifikaci svého vlastního systému managementu kvality, tedy aby si ověřily, zda je příslušná certifikační organizace akreditována pro rozsah jimi vyráběných výrobků popř. poskytovaných služeb. BUREAU VERITAS je držitelem oprávnění k provádění certifikace podle ISO/TS Všeobecně Tento dokument uvádí postup pro získání certifikace systému managementu kvality organizace, tj. popisuje činnosti, které musí být provedeny v průběhu certifikačního procesu a jsou potřebné k jeho završení, a to jak ze strany BUREAU VERITAS, tak ze strany organizace. Organizace certifikovaná v rámci pravidel uvedených v tomto dokumentu obdrží schvalovací certifikát na systém managementu kvality podle ISO/TS a získá také právo prokazovat se příslušnými certifikačními symboly BUREAU VERITAS, popř. v kombinaci se znakem (logem) akreditační organizace, a tyto certifikační symboly může organizace po získání certifikátu předepsaným způsobem používat (logo IATF může být jen na certifikátu). Podmínky pro používání certifikačních symbolů jsou organizaci předávány spolu s certifikáty. K dosažení a udržení certifikace musí organizace splňovat požadavky tohoto dokumentu a ostatních souvisejících dokumentů BUREAU VERITAS pro akreditovanou certifikaci a musí následně tento systém managementu kvality podle ISO/TS udržovat funkční, což se prokazuje v rámci tzv. dozorových auditů. Certifikát udělovaný BUREAU VERITAS pokrývá pouze ty výrobky a/nebo služby, které jsou pod přímou kontrolou organizace. Žádost o certifikaci Podkladem pro vypracování nabídky BUREAU VERITAS je standardní formulář SF01 Poptávka. Po akceptování nabídky je pak zpracována smlouva o certifikaci mezi BUREAU VERITAS a organizací, tzv. Order Confirmation. Pro přípravu vlastní nabídky potřebuje BUREAU VERITAS od organizace získat mj. následující údaje: požadovaný rozsah platnosti certifikace, obecné údaje o žádajícím klientovi včetně názvu a adres\ výrobního místa a všech přidružených odloučených podpůrných míst, významné aspekty jeho procesů a činností, a všechny relevantní právní závazky, obecné informace o žádajícím klientovi relevantní pro požadovaný rozsah platnosti certifikace, jako např. jeho aktivity, lidské a technické zdroje, funkce a vztahy ve větším koncernu, pokud to přichází v úvahu, informace o všech externích procesech využívaných klientem, které by mohly mít vliv na shodu s požadavky,

3 3 z 11 informace o využívaném poradenství ohledně systému managementu, informace o odpovědnosti za návrh produktu, informace o zákaznících z automobilového průmyslu, včetně dodavatelských kódů u OEM zákazníků, členů IATF, celkový počet pracovníků, včetně plného i částečného úvazku, přechodných pracovníků a pracovníků na smlouvu. Na základě výše uvedených informací vypracuje BUREAU VERITAS nabídku, ve které uvede rozsah a cenu prvotního certifikačního auditu (1. a 2. stupeň) a řádných dozorových auditů. Nabídka může obsahovat i rozsah a cenu tzv. předcertifikačního auditu. Předcertifikační audit musí být proveden během jedné návštěvy jednoho výrobního místa klienta, musí být kratší než 80% kalkulované doby 2. stupně prvotního certifikačního auditu, nesmí snížit kalkulovanou dobu prvotního certifikačního auditu (1. a 2. stupeň). Předcertifikační audit však není v rámci akreditované certifikace povinný. Nabídka BUREAU VERITAS bude předložena organizaci k akceptování v dokumentu Nabídka. Tyto výrobky a/nebo služby jsou v nabídce specifikovány příslušnými oborovými kódy, pro které má BUREAU Veritas schválené akreditace. Pokud si organizace bude přát pokračovat v procesu certifikace, objedná tyto služby u BUREAU VERITAS. BUREAU VERITAS zašle organizaci smlouvu o provedení certifikace (Order Confirmation). Po navrácení formuláře Order Confirmation přezkoumá BUREAU VERITAS veškerou dokumentaci, kterou má k dispozici, a po vyřešení případných nejasností nebo rozporů naplánuje s organizací termín certifikačního auditu. V této fázi je vhodné, aby organizace rovněž oznámila BUREAU VERITAS termín, v němž by chtěla absolvovat certifikační audit. POZNÁMKA: V této fázi není certifikační orgán povinen informovat organizaci o personálním složení auditního týmu. Poradci organizace nemohou být přítomni při auditu. Certifikační proces podle ISO/TS V souladu s požadavky normy ISO je audit systému managementu kvality podle normy ISO/TS prováděn zásadně jako dvoustupňový. Prvotní certifikační audit organizace první stupeň V rámci nabídky BUREAU VERITAS je specifikována doba trvání prvního stupně prvotního certifikačního auditu a druhého stupně prvotního certifikačního auditu. Účelem prvního stupně prvotního certifikačního auditu je zejména přezkoumat připravenost organizace k provedení druhého stupně auditu. Předmětem prvního stupně prvotního certifikačního auditu je zejména: vyhodnocení dokumentace systému managementu organizace,

4 4 z 11 vyhodnocení působiště a specifických podmínek výrobního místa organizace, a provedení pohovorů s pracovníky organizace za účelem stanovení připravenosti k 2. stupni auditu, vyhodnocení klientova postavení a pochopení požadavků normy, zvláště pak s ohledem na stanovení klíčových výkonnostních nebo důležitých aspektů, procesů, cílů a uplatňování systému managementu, shromáždění nezbytných informací týkajících se rozsahu systému managementu, procesů a míst klienta a souvisejících statutárních a zákonných aspektů a shody s jejich požadavky (např. kvalita, životní prostředí, právní aspekty činnosti organizace, související rizika apod.), přezkoumání přidělování zdrojů pro 2. stupeň auditu a dohodnutí detailů 2. stupně auditu s organizací, zaměření se na plánování 2. stupně auditu dostatečným pochopením systému managementu klienta a činnosti na místě v souvislosti s možnými významnými aspekty, vyhodnocení, zda jsou interní audity a přezkoumání systému managementu plánovány a vykonávány, a zda úroveň uplatnění systému managementu dokládá připravenost organizace na 2. stupeň auditu, ověření, že organizace i jeho dodavatelé pro návrh jsou dostatečně způsobilí pro splnění požadavků ISO/TS odst. 3 jako celku, včetně vzájemných vazeb mezi organizací a dodavateli. BUREAU VERITAS provádí první stupeň auditu audit připravenosti v jednom až dvou dnech na výrobním místě organizace. Při koncernovém modelu auditu provádí BUREAU VERITAS 1. stupeň auditu na každém výrobním místě, vždy 1 až 2 dny na místě. 1. stupeň auditu nezahrnuje návštěvu odloučených podpůrných míst. Ve výjimečných případech může BUREAU VERITAS požádat příslušný dozorový orgán IATF o schválení provést veškeré činnosti 1. stupně bez návštěvy na výrobním místě organizace (off-site), nebo provést veškeré činnosti 1. stupně bez návštěvy všech výrobních míst koncernového modelu auditu. Rozhodnutí neprovést návštěvu musí být zdůvodněné, dokumentované a schválené příslušným dozorovým orgánem IATF. Tato zdůvodnění se musí zakládat na velikosti organizace, umístění, zvážení rizik, zkušenostech, identických procesech na více výrobních místech, a organizace musí být informována o tom, že plánování 2. stupně auditu nemusí být přesné. BUREAU VERITAS si od organizace vyžádá k přezkoumání následující dokumentaci: popis procesů, jejich posloupnost a vzájemné působení, včetně vyčleněných externích procesů, klíčové ukazatele a trendy výkonnosti alespoň za předcházejících 12 měsíců, důkaz, že všechny požadavky ISO/TS jsou zahrnuty v procesech organizace, příručku kvality, důkaz o jednom úplném cyklu interních auditů organizace podle ISO/TS následovaných přezkoumáním systému managementu, seznam kvalifikovaných interních auditorů a kritéria jejich kvalifikace, seznam zákazníků z automobilového průmyslu a jejich specifických požadavků, pokud existují, přehled stížností zákazníka a reakcí organizace, hodnoticí přehledy (scorecards) a zvláštní status u zákazníka.

5 5 z 11 BUREAU VERITAS si může v případě potřeby vyžádat další doplňující informace. Z prvního stupně prvotního certifikačního auditu je zpracována zpráva, která v závěru musí konstatovat připravenost organizace k provedení druhého stupně auditu, popř. může uvádět i některé podmínky, které musí organizace splnit do zahájení druhého stupně auditu, včetně všech problematických oblastí, které by mohly být při 2. stupni auditu klasifikovány jako hlavní nebo vedlejší neshody. Při 1. stupni auditu se neshody nevystavují. Pokud auditor (tým auditorů) rozhodne, že organizace není připravena pokračovat 2. stupněm auditu, musí organizace 1. stupeň auditu opakovat. Prvotní certifikační audit organizace druhý stupeň Účelem 2. stupně auditu je procesně založené hodnocení uplatňování systému managementu organizace, včetně jeho efektivnosti. 2. stupeň auditu se provádí vždy na místě (on site). Ke splnění tohoto požadavku organizace musí poskytnout auditorům BUREAU VERITAS dostatečné informace k vytvoření konečného závěru o tom, že systém managementu organizace je plně dokumentován v souladu s normou, umožnit auditnímu týmu přístup k vybavení, personálu a záznamům tak, aby mohl ověřit, že systém managementu organizace je vytvořen a udržován v souladu s požadavky normy, plně spolupracovat při řešení jakýchkoliv problémů zjištěných v rámci auditu tak, aby mohlo dojít k objektivnímu posouzení systému managementu organizace, zajistit, aby v době certifikace byly k dispozici důkazy k ověření toho, že proces opatření k nápravě je funkční, tj. že historie činností a příslušné záznamy zpětně prokazují efektivní ukončování nápravných opatření, Při stanovení časového intervalu mezi prvním a druhým stupněm auditu se musí zohlednit potřeby organizace vyřešit problematické oblasti identifikované v průběhu 1. stupně. 2. stupeň auditu musí začít do 90 dní od pozitivního zakončení 1. stupně. BUREAU VERITAS poskytne organizaci v dostatečném časovém předstihu před datem plánovaného prvotního certifikačního auditu (tj. nejméně 10 dní před zahájením auditu) plán auditu a sdělí jí jakékoliv dodatečné požadavky potřebné k dosažení certifikace podle výběru organizace. Prvotní certifikační audit bude proveden podle platných postupů BUREAU VERITAS (BMS Bureau Veritas Management System) a bude sestávat z následujících prvků: Úvodní setkání s vrcholovým vedením organizace, na němž bude potvrzen rozsah certifikace, požadovaná akreditace IATF) a vysvětlen způsob provedení auditu a podávání zpráv z auditu. Toto setkání může zahrnovat i krátkou prohlídku organizace. Podrobné přezkoumání systému managementu kvality, v jehož průběhu budou prodiskutovány případně zjištěné neshody, zaznamenány na standardním formuláři BUREAU VERITAS SF02 Protokol o neshodě (Nonconformity Report). Závěrečné setkání auditního týmu, které slouží k utřídění zjištění auditorů a vytvoření potřebných dokumentů. Následné předložení závěrů auditu vrcholovému vedení organizace.

6 6 z 11 Při auditu se vždy ověřuje shoda dokumentace organizace s normou, prováděných činností s dokumentací organizace a v neposlední řadě se ověřuje efektivnost systému s uvážením relevantních pokynů v ISO 19011, ve směrnici IATF Auditor Guide for ISO/TS a s využitím procesního přístupu automobilového průmyslu (to je citace z čl. 5.8 v Pravidlech IATF). Zjištění z auditu mohou ukazovat na shodu nebo neshodu s kritérii auditu. Zjištění z auditu, která nejsou neshodami, nesmí být označována jako příležitosti ke zlepšování. Tým auditorů zaznamenává všechna zjištění neshod a oznamuje je organizaci. Zjištěné neshody nesmí být uzavřeny během auditu. Podle významnosti se neshody klasifikují jako hlavní v případě jedné nebo více následujících situací: absence nebo úplné selhání schopnosti systému splnit požadavek normy. Několik vedlejších neshod u jednoho požadavku může znamenat úplné selhání systému a tím musí být pokládány za hlavní neshodu, každá neshoda, která by pravděpodobně měla za následek dodávku neshodného produktu. Stav, který může mít za následek poruchu nebo omezení použitelnosti produktů nebo služeb k jejich zamýšlenému účelu, neshoda, která podle posouzení a zkušeností pravděpodobně bude mít za následek selhání systému managementu kvality nebo snížení jeho schopnosti zabezpečit řízené procesy a produkty, vedlejší, kdy jde o nesplnění požadavku normy, které podle posouzení a zkušeností pravděpodobně nebude mít za následek selhání systému managementu kvality, ani snížením jeho schopnosti zabezpečit řízené procesy a produkty. Může to být jedna z následujících situací: selhání některé části systému managementu klienta ve vztahu k normě, zjištění jediné odchylky v jednom bodě systému managementu kvality organizace. O klasifikaci neshody rozhoduje auditor, který neshodu identifikoval, konečné rozhodnutí je na vedoucím auditního týmu. Zpracování zprávy z auditu Tým auditorů analyzuje všechny informace a důkazy získané během auditu a dohodne se na výsledku auditu. BUREAU VERITAS předá při závěrečném jednání organizaci písemnou zprávu z auditu (předběžnou nebo závěrečnou). Předběžná zpráva z auditu obsahuje popis všech neshod, příležitostí ke zlepšování a doporučení týmu auditorů pro udělení/neudělení certifikace. Písemná zpráva z auditu musí být uznána organizací. BUREAU VERITAS vydá závěrečnou zprávu z auditu do 15 pracovních dní od ukončení auditu na místě. Závěrečná zpráva obsahuje následující informace: rozsah platnosti, produkty a přehled všech zákazníků, jejichž požadavky byly auditovány, přehled dodavatelských kódů výrobních míst organizace u OEM zákazníků, členů IATF, souhrn auditovaných procesů a jim příslušných výsledků výkonnosti,

7 7 z 11 neshody a příležitosti ke zlepšení, které byly zjištěny v průběhu auditu, jména všech členů auditního týmu, technických expertů a překladatelů, pokud je to relevantní, odkazy od neshod k relevantním článkům normy a k systému managementu kvality organizace, doporučení auditního týmu pro udělení/neudělení certifikace. Management neshod BUREAU VERITAS od organizace požaduje, aby určila kořenovou příčinu a popsala specifickou nápravu a systémové opatření k nápravě, aby byla odstraněna popsaná neshoda. BUREAU VERITAS přezkoumává nápravu, analýzu kořenové příčiny a opatření k nápravě předložená organizací, aby určil, zda jsou akceptovatelná. Pokud předložené dokumenty nejsou akceptovatelné, musí BUREAU VERITAS vyřešit všechny oblasti vyžadující další objasnění s organizací. Tato činnost musí být ukončena během 80 dní od konce auditu na místě (BV může tuto dobu snížit). Pokud implementace opatření k nápravě nemůže být ukončena během 80 dní od konce auditu na místě, BUREAU VERITAS považuje neshodu za otevřenou, ale 100% vyřešenou, pokud jsou splněny následující podmínky: je realizována náprava pro eliminaci vlivu neshody, aby se zamezilo riziku pro zákazníka, existuje dokumentovaný důkaz přijatelného plánu opatření, pokynů, záznamů, aby byla prokázána eliminace neshodného stavu, včetně přidělených odpovědností nebo ověření při dodatečné kontrolní návštěvě. BUREAU VERITAS ověřuje efektivní implementaci stanovených opatření k nápravě. Hlavní neshoda by měla vyžadovat ověření na místě během 80 dní. Ověření jakékoliv vedlejší neshody na místě závisí na rozhodnutí BUREAU VERITAS na základě znalosti a zkušenosti. Pokud není ověření na místě nutné, vedlejší neshody musí být ověřena při příštím auditu. Po ověření, že opatření k nápravě je dokončené, vydá BUREAU VERITAS organizaci zprávu. Tato zpráva obsahuje podrobnosti o ověření každé neshody. Certifikace a vydání certifikátu Certifikát smí být vydán pouze tehdy, když jsou stoprocentně splněny požadavky, neshody zjištěné při auditu jsou buď uzavřené, nebo otevřené, ale stoprocentně vyřešené. Certifikát musí být vydán v jazyce, který určí organizace, na vyžádání však musí být k dispozici anglická verze, v rozsahu platnosti uvádět pouze výrobní činnosti pro příslušné produkty a služby splňující aplikovatelnost normy, obsahovat vydání normy, datum rozhodnutí BUREAU VERITAS o certifikaci a datum konce platnosti certifikátu, obsahovat přípustná vyloučení podle článku 1.2 normy,

8 8 z 11 na první straně uvádět název a adresu organizace mít číslované stránky, je-li součástí certifikátu příloha, mít přílohu s uvedením odloučených podpůrných funkcí, které jsou součástí systému managementu kvality a byly auditovány, včetně jejich umístění a funkcí, mít přílohu s uvedením dislokovaných výrobních pracovišť, které jsou součástí systému managementu kvality a byly auditovány, včetně jejich umístění a popisu prováděných činností, obsahovat název a adresu certifikačního orgánu BUREAU VERITAS, obsahovat logo IATF, být separátně vydaný pro každé výrobní místo v koncernovém modelu certifikace, se společným číslem certifikátu BUREAU VERITAS a s doplňkovým rozlišovacím znakem, obsahovat číslo certifikátu BUREAU VERITAS i číslo IATF. Certifikát nesmí odkazovat na jiné dokumenty, pro něž BUREAU VERITAS nemá uznání od IATF (např. ISO 9001). Schvalovací certifikát platí po dobu tří let od data, kdy byla organizace doporučena k certifikaci. BUREAU VERITAS udržuje seznam certifikovaných organizací a rozsahu jejich certifikace. Tento seznam je na požádání veřejně dostupný. Organizace je oprávněna používat certifikační značku BUREAU VERITAS na firemních tiskopisech, v propagační literatuře apod. BUREAU VERITAS dodá organizaci k případné reprodukci certifikační symboly v elektronické podobě společně s odpovídajícími instrukcemi, které se týkají jejich reprodukce a používání. Dohoda s klientem o certifikaci BUREAU VERITAS uzavírá s organizací právně vynutitelnou dohodu pro poskytování certifikačních činností. Smlouva mezi BUREAU VERITAS a organizací zohledňuje následující body: organizace oznámí BUREAU VERITAS veškeré změny (viz Změny v systému managementu kvality organizace), organizace nemůže odmítnout witness audit IATF BUREAU VERITAS, organizace nemůže odmítnout přítomnost interního witness auditora BUREAU VERITAS, organizace musí schválit přístup představitelů IATF nebo jimi pověřených zástupců, organizace musí oprávnit BUREAU VERITAS k předání závěrečné zprávy IATF, jediným využitím loga IATF ve spojení s tímto systémem certifikace je jeho vyobrazení na certifikátu vydaném BUREAU VERITAS. Jakékoliv jiné využití loga IATF, samostatně či v kombinaci, je zakázáno. POZNÁMKA: Organizace může vytvářet kopie certifikátu ISO/TS nesoucího logo IATF pro marketingové a reklamní účely.

9 9 z 11 Udržování vydaného certifikátu (dozor a recertifikace nad systémem managementu) Schvalovací certifikát podle ISO/TS je platný po dobu tří let. Schválení je udržováno za předpokladu trvalé shody systému managementu s požadavky normy. BUREAU VERITAS tuto shodu sleduje prostřednictvím řádných dozorových auditů prováděných v ročních intervalech. Podrobnosti jsou vždy uvedeny v nabídce na certifikační služby. Dozorové činnosti zahrnují audity na místě, při kterých se hodnotí plnění specifikovaných požadavků systému managementu organizace. Nejedná se však o úplný systémový audit. Pokud zpráva z dozorového auditu BUREAU VERITAS obsahuje neshodu, musí být zahájen proces decertifikace. V případě hlavní neshody BUREAU VERITAS bude požadovat od organizace určení kořenové příčiny a zavedení nápravy během 20 dní od konce auditu na místě. BUREAU VERITAS nápravu přezkoumá a rozhodne, jestli certifikát musí být pozastaven. V případě, že klient chce udržovat certifikaci, je třeba provést recertifikační audit. Tento audit musí být naplánován před uplynutím platnosti certifikátu s dostatečným předstihem. Případné neshody, zjištěné během tohoto auditu, musí být vypořádány ještě v době platnosti certifikátu. Recertifikační audit by tedy měl být naplánován s 3 předstihem před uplynutím platnosti certifikátu, a to s ohledem na stanovenou lhůtu 90 dnů pro vypořádání neshod. Při provedení recertifikačního auditu v době kratší než 3 měsíce před ukončení platnosti certifikátu, je tato lhůta na vypořádání případných neshod úměrně zkrácena. Změny v systému managementu kvality organizace Jestliže organizace provede v průběhu tříletého certifikačního období v systému managementu kvality větší změny, je povinností organizace, a to bez prodlení. (jak uvádí i Pravidla IATF) tyto změny oznámit certifikačnímu orgánu, který změny posoudí a zajistí, aby nebyly v rozporu s požadavky certifikace podle normy a vydaného certifikátu na systém managementu kvality. To zahrnuje např. změny týkající se právní formy, obchodně-právního postavení (např. joint venture, dílčí smlouva s jinou organizací apod.), vlastnických poměrů (např. fúze), organizace a managementu (např. klíčoví manažeři, pracovníci s rozhodovací pravomocí), kontaktní adresy nebo sídla, rozsahu činností v rámci certifikovaného systému managementu, zvláštního statutu od OEM zákazníka, člena IATF, požadujícího ISO/TS významných změn systému managementu a procesů. Změny v certifikačních požadavcích Dojde-li k nějaké změně v certifikačních požadavcích (například následkem revidování příslušné normy), BUREAU VERITAS bude o těchto změnách certifikovanou organizaci informovat a vysvětlí nové požadavky. Uplatňování nových požadavků bude prověřeno během dozorového auditu nebo podle rozhodnutí BUREAU VERITAS.

10 10 z 11 Pozastavení, odnětí nebo zrušení certifikátu BUREAU VERITAS si vyhrazuje právo pozastavit, odejmout nebo zrušit schvalovací certifikát, a to kdykoliv v průběhu tříletého certifikačního období. Certifikace může být pozastavena, odňata nebo zrušena v souladu se všeobecným postupem BUREAU VERITAS, který je organizaci poskytnut na vyžádání. Datem zahájení procesu decertifikace je datum kteréhokoliv z následujících faktů: BUREAU VERITAS obdrží stížnost na výkony organizace od OEM člena IATF, příslušného dozorového orgánu IATF nebo jakéhokoliv zákazníka z automobilového průmyslu, organizace informuje BUREAU VERITAS o zvláštním statusu od OEM člena IATF. Oznámení organizace BUREAU VERITAS musí být provedeno během 10 kalendářních dní od obdržení zvláštního statusu, resp. podle určení zákazníka, datum vydání zprávy z dozorového auditu obsahující neshody, organizace o vlastní vůli žádá pozastavení certifikace z důvodu významných změn vlastnických poměrů nebo přerušení výroby produktů splňujících aplikovatelnost pro certifikaci, dozorový audit nebyl proveden v rámci stanovených intervalů, nedodání požadovaných informací potřebných pro efektivní plánování auditu, certifikačnímu orgánu. Na základě analýzy situace BUREAU VERITAS do 20 kalendářních dní od zahájení decertifikace rozhodne o pozastavení nebo zachování certifikátu. Pozastavení certifikátu je přechodný stav nepřesahující dobu 120 kalendářních dní, který končí buď obnovením platnosti, nebo odnětím certifikátu. Převod akreditované certifikace (Transfer audit) Pro převod akreditované certifikace mezi certifikačními organizacemi platí pravidla uvedená v Pokynech pro certifikaci v automobilovém. O převodu certifikace rozhoduje certifikační manažer BUREAU VERITAS. Před začátkem transfer auditu musí být splněny následující podmínky: 1. BUREAU VERITAS musí zajistit, že organizace žádající o transfer nevyměnila během předcházejícího období 3 let jiný certifikační orgán uznaný od IATF. 2. Nový certifikační orgán musí být uznán od IATF (což BUREAU VERITAS je). 3. Stávající certifikát musí být platný a všechny existující neshody musí být 100 % vyřešené. 4. Organizace nesmí mít zvláštní status od OEM člena IATF, ani pozastavený, zrušený nebo odebraný certifikát. 5. Organizace musí BUREAU VERITAS poskytnout zprávu z předcházejícího auditu a všechna vystavená zjištění stávajícího certifikačního orgánu, týkající se výrobního místa a všech odloučených podpůrných funkcí. 6. BUREAU VERITAS přezkoumá předloženou zprávu z auditu a všechny neshody.

11 11 z BUREAU VERITAS přezkoumá základní dokumentaci a klíčové ukazatele výkonnosti systému managementu kvality. 8. BUREAU VERITAS zajistí, aby členové auditního týmu, pracující na zakázku již dříve, neauditovali tuto organizaci. Odvolání Organizace se může odvolat proti rozhodnutí BUREAU VERITAS v případě odepření přijmout žádost organizace o certifikaci, nezdaru při doporučení k certifikaci, pozastavení, odnětí nebo zrušení schvalovacího certifikátu, odvolání třetí strany proti rozhodnutí o udělení certifikace. Organizace by tak měla učinit v souladu s všeobecným postupem BUREAU VERITAS pro odvolání, který je poskytnut na vyžádání. Důvěrnost S výjimkou, kdy je tak požadováno zákony příslušného státu a/nebo příslušnými akreditačními orgány, bude BUREAU VERITAS zacházet s jakoukoliv informací, kterou se dozví jeho zaměstnanci, dodavatelé nebo zástupci v průběhu auditu nebo procesu certifikace systému managementu kvality organizace, jako s přísně důvěrnou a nebude s ní seznamovat jakoukoliv třetí stranu bez písemného svolení organizace. Toto ustanovení je závazné pro interní i smluvní pracovníky certifikačního orgánu BUREAU VERITAS. Výklad některých zkratek OEM IATF IAOB Original Equipment Manufacturer konečný výrobce vozidla (v podstatě montážní pás automobilky například soustružna či zkušebna motorů v automobilce není OEM, nýbrž dodavatelem prvé úrovně). International Automotive Task Force je skupina automobilových výrobců a jejich obchodních sdružení, vytvořená za účelem zlepšování jakosti produktů dodávaných automobilovým zákazníkům. Jedná se zejména o vytváření základních požadavků na systém jakosti, vydávání postupů týkajících se certifikace třetí stranou a poskytování výcviku za účelem certifikace. Členy IATF je 9 OEM (výrobců automobilů): BMW Group, Daimler AG, Chrysler LLC, Fiat Group Automobiles, Ford Motor Company, General Motors Corporation, PSA Peugeot Citroen, Renault, Volkswagen AG a 5 národních svazů: AIAG (USA), ANFIA (Itálie), FIEV (Francie), SMMT (Spojené království) a VDA (Německo). International Automotive Oversight Bureau je jedním z pěti dozorových orgánů IATF, provádějící dozor nad dodržováním předpisů pro certifikaci ISO/TS IAOB je dozorovým orgánem Bureau Veritas. Předchozí: září 2012 Revize: o o o

Přezkoumal: Platné pro: Revize: Rozdělovník. BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Přezkoumal: Platné pro: Revize: Rozdělovník. BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. BUREU VERITS CZECH MP ČI 1.6.2014 1 z 11 Služby poskytované BUREU VERITS v oblasti certifikace systémů environmentálního managementu (EMS Environmental Management Systems) a ověřování EMS (Eco-Management

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o.

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o. C z e c h R e p u b l i c s. r. o. POSTUP PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ (Rule-03) Evidovaný výtisk č. 1 z celkového počtu 1 tištěných verzí, revize 10 z 10.11.2010 Majitel a vydavatel: Vedoucí CO I. Úvodní

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Popis certifikačního postupu TÜV NORD CERT podle GMP+ FC schématu (Feed Certification Scheme) GMP+ International B.V. (NL)

Popis certifikačního postupu TÜV NORD CERT podle GMP+ FC schématu (Feed Certification Scheme) GMP+ International B.V. (NL) Pravidla a popis certifikačního postupu podle GMP+ FC Pravidla a popis certifikačního postupu podle GMP+ jsou společně se Všeobecnými podmínkami pro certifikaci součástí nabídky (či smlouvy) na provedení

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4 0 ÚVOD... 3 1 PŘEDMĚT NORMY... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 5.1 PRÁVNÍ A SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI... 4 5.2 MANAGEMENT NESTRANNOSTI... 4 5.3 ZÁRUKY

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

Strojírenský zkušební ústav, s.p. certifikační orgán pro systémy managementu

Strojírenský zkušební ústav, s.p. certifikační orgán pro systémy managementu Strojírenský zkušební ústav, s.p. certifikační orgán pro systémy managementu Adresa: Hudcova 424/56b 621 00 Brno IČO: 00001490 DIČ: CZ00001490 Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB Schválil Petr Koten 16. 02. 2015 Přezkoumal Petr Koten 16. 02. 2015 Zpracoval Eliška Michálková 13. 02. 2015 Jméno

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti PRO-CERT s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti PRO-CERT s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti PRO-CERT s.r.o. I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány společností PRO-CERT s.r.o., se sídlem Praha 10, Tehovská 1290/64, IČ: 29042798,

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU postup certifikačního orgánu ČLPR - CO č. S 3016 akreditovaného Českým institutem

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie)

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie) Mezinárodní potravinový standard IFS -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie) Global Food Safety Initiative GFSI (Global Food Safety Initiative) zájmové sdružení obchodních

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY * Pojmem systémy managementu rozumíme v tomto dokumentu systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS) a/nebo systém environmentálního managementu

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s.

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. ORGREZ, a.s., Certifikační orgán Hudcova 321/76, 612 00 Brno Tel.: 541 613 361, Fax: 541 613 299, E-mail: tepchem@orgrez.cz Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. Ověřování

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 2.5 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum Datum Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce vedoucí

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994. 142 21 Praha 4. ( s o u č á s t s m l u v)

TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994. 142 21 Praha 4. ( s o u č á s t s m l u v) Všeobecné podmínky pro ověřování emisí skleníkových plynů platí v rámci ověřovacího orgánu GHG TÜV SÜD Czech dle EN ISO 14065 pro posuzování a ověřování emisí skleníkových plynů. TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Všeobecné podmínky pro certifikaci výrobků platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN 45011 pro posuzování a certifikaci výrobků

Všeobecné podmínky pro certifikaci výrobků platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN 45011 pro posuzování a certifikaci výrobků 1. Všeobecně Všeobecné podmínky pro certifikaci výrobků platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN 45011 pro posuzování a certifikaci výrobků TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994 142 21 Praha 4 ( s

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI NEOBSAHUJE TEXT NORMY METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 50-01 - 14 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 Posuzování shody Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu

Více

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Česká společnost pro jakost je občanské sdružení, které sdružuje občany, kteří pracují v oblasti jakosti nebo se o jakost zajímají jako spotřebitelé či zákazníci. Je nezávislou,

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více