Pokyny v kostce Identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny v kostce Identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP"

Transkript

1 Pokyny v kostce Identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Nejaktuálnější informace ohledně posouzení chemické bezpečnosti naleznete na internetových stránkách agentury ECHA.

2 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny k nařízením REACH a CLP a poskytuje užitečné nejdůležitější prvky, které usnadní splnění specifických požadavků nařízení REACH a CLP. Upozorňujeme však uživatele, že jedinými závaznými právními texty jsou texty nařízení REACH a CLP a že informace v předkládaném dokumentu nepředstavují právní poradenství. Evropská agentura pro chemické látky nenese odpovědnost za obsah tohoto dokumentu. PROHLÁŠENÍ O VYLOUCENÍ ODPOVEDNOSTI A ZÁRUK Toto je pracovní preklad dokumentu, který byl puvodne zverejnen v anglickém jazyce. Originální dokument je k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA. Referenční číslo: ECHA-11-B-10-CS Datum vydání: 11/2011 Jazyk: CS Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vydává řadu zjednodušených verzí pokynů k nařízení REACH (CLP), aby příslušné pokyny REACH (CLP) zveřejněné agenturou učinila pro průmyslové podniky srozumitelnějšími. Jelikož jde o stručné souhrny, nemohou tyto dokumenty obsahovat všechny podrobnosti uvedené v v kompletních pokynech. V případě jakýchkoli pochybností se tudíž doporučuje pro další informace nahlédnout do kompletních pokynů. Máte-li otázky nebo připomínky týkající se tohoto dokumentu, zašlete je prosím (s uvedením referenčního čísla, data vydání, kapitoly nebo strany dokumentu, jehož se vaše připomínky týkají) prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu. Formulář pro zpětnou vazbu je k dispozici na internetové stránce agentury ECHA s pokyny nebo přímo prostřednictvím tohoto odkazu: https://comments.echa.europa.eu/comments/feedbackguidance.aspx Evropská agentura pro chemické látky, Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje ve znění: Zdroj: Evropská agentura pro chemické látky, a za předpokladu, že tato skutečnost bude písemně oznámena oddělení pro komunikaci agentury ECHA Titulní strana Evropská agentura pro chemické látky

3 OBSAH 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ INFORMACE Proč je důležité látku jasně identifikovat Definice látky v nařízeních REACH a CLP JAKÉ DRUHY LÁTEK ROZLIŠUJÍ NAŘÍZENÍ REACH A CLP? Přesně definované látky Látky UVCB JAK IDENTIFIKOVAT A POJMENOVAT LÁTKU Požadavky na identifikaci látky v nařízení REACH Pojmenování látky KRITÉRIA KE STANOVENÍ, ZDA SE JEDNÁ O STEJNÉ LÁTKY DOTAZ ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE... 7

4 1. ÚVOD Tyto pokyny v kostce podávají jednoduchý a stručný úvod k tomu, jak identifikovat a pojmenovat látku podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) a nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP). Pokyny v kostce jsou určeny vedoucím pracovníkům a osobám přijímajícím rozhodnutí ve společnostech vyrábějících či dovážejících chemické látky v Evropském hospodářském prostoru 1 (EHS), a to zejména ve společnostech spadajících do kategorie malé a střední podniky (MSP). Obeznámení se s tímto dokumentem jim umožní stanovit hlavní prvky nezbytné k identifikaci a pojmenovávání látek pro účely nařízení REACH a CLP. Podrobné informace a konkrétní případy jsou k dispozici v kompletních Pokynech pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP. Tento dokument rovněž podává stručný návod, jak posoudit, zda lze látky pro účely nařízení REACH a CLP považovat za totožné. 1 Evropský hospodářský prostor tvoří Island, Lichtenštejnsko, Norsko a 27 členských států Evropské unie. 1

5 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE 2.1 Proč je důležité látku jasně identifikovat Nařízení REACH se zaměřuje na látky. Přestože se ustanovení tohoto nařízení týkají výroby, uvádění na trh nebo použití látek samotných nebo v přípravcích či předmětech, požadavky registrace se vztahují pouze na látky. Jednoznačná a jasná identifikace látky je nezbytným úvodním krokem ke splnění požadavků na látky spadající do pole působnosti nařízení REACH a ke zjištění, zda látky splňují podmínky pro výjimky z určitých ustanovení nařízení REACH. K identifikaci látky musí každá společnost použít specifické identifikační parametry popsané v příloze IV nařízení REACH, které budou vyžadovány pro různé postupy podle nařízení REACH. Tyto parametry budou společnosti i příslušné orgány potřebovat ke splnění svých povinností a požadavků vyplývajících z nařízení REACH. Výrobci a dovozci budou muset své látky řádně identifikovat v průběhu utváření fór pro výměnu informací o látkách (SIEF) a za účelem sdílení údajů. Orgány se budou muset spolehnout na správnou identifikaci látky při provádění hodnocení látky a řízení omezení a povolování. Průmyslové podniky rovněž musí identifikovat látky pro potřeby nařízení CLP s použitím stejného přístupu, jaký je popsán v těchto pokynech. Při oznamování látky k zařazení na seznam klasifikací a označení budou muset žadatelé předložit některé stejné identifikační informace, jaké požaduje nařízení REACH. 2.2 Definice látky v nařízeních REACH a CLP Látka je definována v nařízení REACH článkem 3 a v nařízení CLP článkem 2 jako: chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem, včetně všech přísad nutných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících v použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení. Tato definice tedy přesahuje čistou chemickou sloučeninu složenou z jediné molekuly. Výraz zahrnuje jak látky získané výrobním procesem, tak látky v přírodním stavu, přičemž v obou případech může látka obsahovat několik složek, což je třeba maximálně zohlednit při identifikaci látky pro účely nařízení REACH a CLP. Látka může podle nařízení REACH a CLP obsahovat: - jednu nebo více hlavních složek: složka (složky) tvořící podstatnou část dané látky; hlavní složka/složky by se měla/měly jasně lišit od následujících: - nečistoty: všechny nechtěné složky pocházející z výrobního procesu nebo výchozí suroviny (výchozích surovin). Ty mohou být výsledkem sekundárních nebo nedokonalých reakcí během výroby a jsou přítomny v konečné látce, třebaže o to výrobce neusiloval. 2

6 - přídatné látky: všechny složky, které jsou k látce záměrně přidány výhradně k tomu účelu, aby ji stabilizovaly. Čtenář musí pečlivě zvážit rozdíly mezi látkou a směsí. Směs se skládá z několika látek. Každá jednotlivá látka představující složku směsi musí být identifikována, registrována v souladu s nařízením REACH a - je-li to vyžadováno - musí ji buď výrobce látky, nebo dovozce směsi oznámit v souladu s nařízením CLP. 3

7 3. JAKÉ DRUHY LÁTEK ROZLIŠUJÍ NAŘÍZENÍ REACH A CLP? Základním pravidlem, kterého je třeba se držet při identifikaci látek v rámci nařízení REACH a CLP, je definovat látku v nejvyšší možné míře pomocí chemického složení (obsah každé složky, hlavní nečistoty a všechny přídatné látky) a chemické identity (název, číselné identifikátory, molekulární informace. Látky je možné rozdělit do dvou hlavních skupin: 3.1 Přesně definované látky Je-li možné kvalitativně a kvantitativně definovat složení látky a žadatel o registraci je schopen určit všechny parametry uvedené v oddíle 2 přílohy VI nařízení REACH, lze látku považovat za přesně definovanou látku. Žadatel o registraci bude schopen identifikovat všechny složky a složení popsat ze 100 %. K rozhodnutí, zda látku považovat za jednosložkovou nebo vícesložkovou se používají takzvaná pravidla 80 % 20 % a 80 % 10 %. Vyskytuje-li se jedna složka v koncentraci nejméně 80 % (hmot.) a nečistoty netvoří více než 20 % (hmot.), považuje se látka za jednosložkovou. Jak bylo uvedeno výše, látky přidané záměrně k jinému účelu, než je stabilizace látky, jsou samostatné látky, které se nezahrnují do hlavní hmotnostní bilance. Vyskytuje-li se více než jedna z hlavních složek v koncentraci od 10 % do 80 % (hmot.), považuje se látka za vícesložkovou. Poněvadž toto pravidlo není možné vždy důsledně uplatnit, lze v příslušných případech tolerovat odchylky. Argumenty založené na fyzikálně chemických vlastnostech látky či na profilu nebezpečnosti mohou odůvodnit, proč je možné látku považovat za jednosložkovou i v případě, kdy se hlavní složka vyskytuje v menší koncentraci než 80 %, nebo přesahuje-li její koncentrační rozmezí 80% kritérium. U některých látek, jejichž složení je zcela známé, mohou být navíc k jejich jednoznačné identifikaci zapotřebí doplňující identifikátory, např. krystalická struktura, absorpční maxima v IR spektru či fyzikální nebo chemické vlastnosti. Tyto látky se pojmenují pomocí stejného pravidla jako jednosložkové či vícesložkové látky, avšak je třeba u nich doplnit nezbytné identifikační parametry. 3.2 Látky UVCB Existují látky, které obsahují velké množství složek nebo jejichž složení je z velké části neznámé nebo které vykazují velkou či nepředvídatelnou variabilitu složení. V těchto případech není přímá identifikace možná, neboť látku nelze dostatečně identifikovat pomocí chemického složení. Taková látka se bude považovat za látku s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo biologický materiál (tzv. látky UVCB). 4

8 Pod název UVCB lze zařadit různé druhy látek. Při identifikaci těchto látek se musí vzít v úvahu výchozí materiál látky a nejdůležitější kroky výrobního procesu. Byly definovány čtyři hlavní podtypy látek UVCB: UVCB podtyp 1, u něhož je zdroj biologický a procesem je syntéza. Biologický materiál je upraven pomocí (bio)chemického procesu, který vede k novým složkám, UVCB podtyp 2, u něhož je zdroj chemický nebo minerální a nové molekuly jsou syntetizovány pomocí (bio)chemických reakcí, UVCB podtyp 3, u něhož je zdroj biologický, procesem je čištění a záměrně se vytvářejí nové molekuly, UVCB podtyp 4, u něhož je zdroj chemický či minerální a procesem je čištění bez záměrných chemických reakcí. Uznává se, že budou existovat hraniční případy mezi přesně definovanými látkami a látkami UVCB, např. látky, které se vyrábějí reakcemi mezi mnoha složkami, každá v širokém rozmezí, nebo reakční produkty s proměnlivým a těžko předvídatelným složením. Setká-li se čtenář s takovýmto nejasným případem, doporučujeme mu nahlédnout do kompletních Pokynů pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP. 5

9 4 JAK IDENTIFIKOVAT A POJMENOVAT LÁTKU 4.1 Požadavky na identifikaci látky v nařízení REACH Kompletní identifikace látky v rámci nařízení REACH vyžaduje následující informace: - chemické složení látky, beroucí v úvahu kromě hlavní složky (hlavních složek) i případné nečistoty a přídatné látky a příslušné typické koncentrace a rozmezí koncentrací, - chemická identita složky (složek) prostřednictvím jména IUPAC a dalších identifikátorů, jsouli k dispozici, např. čísla ES, čísla CAS. U látek UVCB jsou rovněž nezbytné informace o zdroji a výrobním procesu, - molekulární a strukturální informace; ty musí být definovány, je-li to možné a vhodné, pomocí molekulového a strukturního vzorce, informací o optické aktivitě, poměru izomerů, molekulové hmotnosti nebo rozmezí molekulové hmotnosti, - spektrální a analytické údaje dostačující k potvrzení struktury a složení dané látky. Údaje umožňující identifikaci látky jsou uvedeny v oddíle 2 přílohy VI nařízení REACH. Podle obecného pravidla jsou všechny tyto informace požadovány bez ohledu na typ látky. Pokud však není technicky možné nebo z vědeckého hlediska nezbytné podat konkrétní informaci, mělo by se uvést opodstatněné zdůvodnění, aby bylo možné posoudit vědeckou validitu. 4.2 Pojmenování látky Pravidla, kterými je třeba se řídit při správném pojmenovávání látky podle nařízení REACH, souvisejí s druhem látky, jak bylo vysvětleno v podkapitolách 3.1 a 3.2. Pro přesně definované látky by se měly použít jiné přístupy a parametry než pro látky UVCB. Přesně definované jednosložkové látky se nazývají podle hlavní složky, přičemž se použije její název IUPAC. Ostatní mezinárodně uznávané názvy mohou být uvedeny jako doplňující informace. Přesně definované vícesložkové látky se pojmenují jako reakční směs hlavních složek látky. Použije se při tom obecný formát Reakční směs [názvy hlavních složek], s abecedním seznamem jednotlivých složek oddělených spojkou a. Látky UVCB se pojmenují uvedením (v tomto pořadí) zdroje a procesu. Podle toho, zda se jedná o biologický nebo nebiologický zdroj, použije se název druhu (rod, druh, čeleď) nebo výchozího materiálu (název IUPAC). Proces musí být určen chemickou reakcí v případě syntézy nových molekul nebo typem kroku čištění. V některých případech, např. při kombinované výrobě, bude vedle informací o zdroji třeba specifikovat více než jeden jediný krok. Rovněž existují hraniční případy, kdy lze látky UVCB pojmenovat na základě jejich složek. 6

10 5. KRITÉRIA KE STANOVENÍ, ZDA SE JEDNÁ O STEJNÉ LÁTKY Potřebují-li si různí výrobci/dovozci ověřit, zda je možné jejich látky považovat za stejné, či nikoliv, měli by zohlednit určité zásady. Jako výchozí bod pro identifikaci a pojmenování látky by se měla považovat pravidla použitá ke zřízení seznamu EINECS. U přesně definovaných látek se použijí pravidla pro jednosložkové a vícesložkové látky popsaná v oddíle 3.1 tohoto dokumentu. Definování látky jakožto UVCB má za následek fakt, že jakákoli významná změna zdroje či procesu pravděpodobně povede k odlišné látce (viz rovněž oddíl 3.2). Podrobné příklady lze nalézt v příslušné kapitole Pokynů pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP. 6. DOTAZ Potenciální žadatelé o registraci nezavedených látek nebo zavedených látek, které nebyly předběžně registrovány, mají povinnost dotázat se v agentuře, zda již nebyla pro tutéž látku, kterou hodlají registrovat, předložena registrace. Tento dotaz musí obsahovat informace o totožnosti potenciálního žadatele o registraci, identitě látky a o tom, jaké nové studie by byly pro potenciálního žadatele o registraci nutné, aby splnil požadavky na registraci. Agentura poté zjistí, zda již byla stejná látka v minulosti registrována a výsledek sdělí potenciálnímu žadateli o registraci. Všichni předchozí a další potenciální žadatelé o registraci budou podle toho informováni. 7. ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE Tyto pokyny v kostce podávají přehled nejdůležitějších prvků nezbytných pro správnou identifikaci látky. Doporučujeme však, aby výrobci a dodavatelé před podáním žádosti o registraci podle nařízení REACH či oznámením podle nařízení CLP nahlédli do kompletních Pokynů pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP, aby bylo zajištěno, že správně definují hlavní prvky nezbytné k identifikaci a pojmenování dotčené látky. Kompletní pokyny poskytují podrobnější příklady a vysvětlení pojmů představených v tomto dokumentu. Další informace lze získat i na těchto internetových stránkách: ESIS, oficiální internetové stránky JRC, na nichž je možné vyhledat informace o látkách a čísla ES látek na seznamu EINECS, ELINCS a NLP a v příloze I směrnice 67/548/EHS, internetové stránky IUCLID 5, oficiální stránky IUPAC, 7

11 zde naleznete doplňující informace o chemickém názvosloví a doporučení, oficiální internetové stránky registru CAS lze navštívit k získání čísel CAS, bezplatný generátor SMILES (z angl. Simplified Molecular Input Line Entry Specification). 8

12 Evropská agentura pro chemické látky Annankatu 18, P.O. Box 400, FI Helsinky, Finsko Tel.: Fax

Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD)

Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) POKYNY V KOSTCE Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Tento dokument si klade za cíl srozumitelným způsobem vysvětlit povinnosti, které mají žadatelé o výjimky dostupné

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pro předkládání údajů Část 15 Zveřejňování informací: jak určit, které informace z registrační dokumentace budou zveřejněny na webových stránkách agentury ECHA Technická příloha pro oddíly 8,

Více

Otázky a odpovědi. týkající se dotazování a identifikace látky

Otázky a odpovědi. týkající se dotazování a identifikace látky Otázky a odpovědi 2 Otázky a odpovědi PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument otázek a odpovědí obsahuje informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH (dále jen REACH nebo nařízení REACH) a vysvětluje,

Více

Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP

Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP 1 POKYNY Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Červen 2016 Verze 1.4 3 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Cílem tohoto dokumentu je pomoci uživatelům při plnění jejich povinností vyplývajících

Více

Pokyny pro monomery a polymery

Pokyny pro monomery a polymery POKYNY Pokyny pro monomery a polymery duben 2012 Verze 2.0 Pokyny pro provádění nařízení REACH Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finsko Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Více

Praktické kroky pro REACH předběžnou registraci

Praktické kroky pro REACH předběžnou registraci REACH Chemickou látku budete moci nadále vyrábět, dovážet nebo používat pouze za předpokladu, že včas provedete a látku zaregistrujete. Číslo dokumentu: ECHA-08-B-01-CS Datum: 24/04/2008 Jazyk: CS Tento

Více

Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám

Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám Verze: 2 květen 2010 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny k nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z tohoto nařízení a způsob jejich

Více

Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP

Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Verze: 1.3 únor 2014 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny k nařízení REACH a CLP, které vysvětlují povinnosti vyplývající

Více

Praktický průvodce 8: Jak oznamovat změny totožnosti právnických osob

Praktický průvodce 8: Jak oznamovat změny totožnosti právnických osob Praktický průvodce 8: Jak oznamovat změny totožnosti právnických osob PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny k nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z tohoto nařízení a způsob

Více

Sestavování bezpečnostních listů

Sestavování bezpečnostních listů P O K Y N Y V K O S T C E Sestavování bezpečnostních listů Tento dokument si klade za cíl jednoduchou formou vysvětlit hlavní zásady a povinnosti týkající se sestavování a poskytování bezpečnostních listů

Více

Jak oznamovat látky do seznamu klasifikací a označení

Jak oznamovat látky do seznamu klasifikací a označení Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Jak oznamovat látky do seznamu klasifikací a označení Praktický průvodce 7 červen 2012 Praktický

Více

Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti

Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti Formát scénáře expozice v části D : Vypracování scénáře expozice v části F : Formát CSR Verze: 2.1 listopad 2012 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento

Více

Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH

Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Bezpečnostní list Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533 54 Tel.: 466 921 186

Více

ZÁKLADNÍ POJMY A TERMÍNY NAŘÍZENÍ REACH. Alexandr Fuchs

ZÁKLADNÍ POJMY A TERMÍNY NAŘÍZENÍ REACH. Alexandr Fuchs ZÁKLADNÍ POJMY A TERMÍNY NAŘÍZENÍ REACH Alexandr Fuchs 18. konzultační den SZÚ, listopad 2007 NAŘÍZENÍ č. 1907/2006 - REACH Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení,

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pro předkládání údajů Část 14 - Jak připravit a předložit žádost o používání alternativního chemického názvu pro látku obsaženou ve směsi pomocí nástroje IUCLID 5 2 Příručka pro předkládání údajů

Více

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno 10/11/2016 ESMA/2016/1477 CS Obsah 1 Působnost... 3 2 Odkazy, zkratky a definice... 3 3 Účel... 4 4 Dodržování předpisů a

Více

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument GAD-17-002 Tento dokument není pro Komisi a její útvary závazný Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument Přechod ze Směrnice 2009/142/ES

Více

Poznámka. Rozsudek naleznete na adrese http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&td=all&num=c-106/14.

Poznámka. Rozsudek naleznete na adrese http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&td=all&num=c-106/14. Poznámka Vezměte prosím na vědomí, že agentura ECHA v blízké budoucnosti přistoupí k aktualizaci tohoto dokumentu s cílem zohlednit rozsudek Soudního dvora ze dne 10. září 2015 ve věci C-106/14. Rozsudek

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 11 - Vytvoření a předložení dokumentace k dotazu on-line Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinky, Finsko Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

OBECNÉ POKYNY K TESTŮM, PŘEZKUMŮM NEBO VÝKONŮM, KTERÉ MOHOU VÉST K PODPŮRNÝM OPATŘENÍM EBA/GL/2014/ září 2014

OBECNÉ POKYNY K TESTŮM, PŘEZKUMŮM NEBO VÝKONŮM, KTERÉ MOHOU VÉST K PODPŮRNÝM OPATŘENÍM EBA/GL/2014/ září 2014 EBA/GL/2014/09 22. září 2014 Obecné pokyny k druhům testů, přezkumů nebo výkonů, které mohou vést k podpůrným opatřením podle čl. 32 odst. 4 písm. d) bodu iii) směrnice o ozdravných postupech a řešení

Více

I N F O R M A C E. Pověřené útvary, kterými jsou všechny celní úřady v České republice (nikoliv

I N F O R M A C E. Pověřené útvary, kterými jsou všechny celní úřady v České republice (nikoliv I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování registračního a identifikačního čísla (EORI) pro celní účely v rámci Evropské unie S účinností od 1. 7. 2009 byla v Evropské

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH- IT Část 10 Žádost o registrační číslo pro oznámenou látku Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 10 Žádost o registrační číslo pro

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pro předkládání údajů Část 16 Žádosti o zachování důvěrnosti: Jak žádat o zachování důvěrnosti a jak napsat odůvodnění žádosti o zachování důvěrnosti podle čl. 119 odst. 2 Annankatu 18, P.O. Box

Více

Bezpečnostní list návod na úpravu

Bezpečnostní list návod na úpravu Bezpečnostní list návod na úpravu Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Bezpečnostní list návod Od 1.12.2012 musí být bezpečnostní listy na směsi v souladu s povinným formátem podle

Více

Problémy s plněním nařízení REACH

Problémy s plněním nařízení REACH Problémy s plněním nařízení REACH Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Praha 6. května 2010 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Plnění požadavků nařízení REACH Plnění prvních požadavků přináší

Více

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 z 27 157 ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Nařízení REACH Informace v dodavatelském řetězci

Nařízení REACH Informace v dodavatelském řetězci Nařízení REACH Informace v dodavatelském řetězci Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533 54 Ing. Hana Krejsová Dodavatelský řetězec

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 09 Rozšířené vyhledávání Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Příručka

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 04 Pozdní předběžná registrace 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 Verze Změny 2.0 Červenec 2012 Nová grafická

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2012 C(2012) 4754 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12.7.2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO 2 ve čtyřech zónách kvality

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Dodavatelský řetězec

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Dodavatelský řetězec Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Dodavatelský řetězec Dodavatelský řetězec výrobce (dovozce) následný uživatel distributor následný uživatel spotřebitel Následný uživatel usazen

Více

Aktuální informace k REACH a GHS. Ing. Šárka Klimešová Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Skalský Dvůr, 25. 27.5.2009

Aktuální informace k REACH a GHS. Ing. Šárka Klimešová Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Skalský Dvůr, 25. 27.5.2009 Aktuální informace k REACH a GHS Ing. Šárka Klimešová Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Skalský Dvůr, 25. 27.5.2009 REACH Nařízení (Regulation) Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 ze dne 18.prosince

Více

DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ ROZHODNUTÍ O KLASIFIKACI SLUŽEB, ZA NĚŽ JSOU VYBÍRÁNY PLATBY (Rozhodnutí správní rady Evropské agentury pro chemické látky) DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Česká verze je neoficiálním konsolidovaným zněním

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 345/68 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2008 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/112/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského

Více

Pokyny pro meziprodukty

Pokyny pro meziprodukty Pokyny pro meziprodukty Verze: 2 prosinec 2010 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny k nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z nařízení REACH a způsob jejich plnění. Dovolujeme

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

POKYNY V KOSTCE. Následní uživatelé

POKYNY V KOSTCE. Následní uživatelé POKYNY V KOSTCE Následní uživatelé Tento dokument si klade za cíl srozumitelným způsobem vysvětlit povinnosti, které mají následní uživatelé při plnění ustanovení nařízení REACH. Verze 1.0 prosinec 2013

Více

Pokyny pro registraci

Pokyny pro registraci Pokyny pro registraci Květen 2008 (verze 1.4) Pokyny pro provádění nařízení REACH PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny týkající se nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z

Více

Pokyny pro příslušné orgány a správcovské společnosti SKIPCP

Pokyny pro příslušné orgány a správcovské společnosti SKIPCP Pokyny pro příslušné orgány a správcovské společnosti Pokyny k měření rizik a výpočtu otevřené pozice pro určité typy strukturovaných ESMA/2012/197 Datum: 23 březen 2012 ESMA/2012/197CZ Obsah I. Působnost

Více

Zveřejňování a zachování důvěrnosti informací podle nařízení REACH

Zveřejňování a zachování důvěrnosti informací podle nařízení REACH Zveřejňování a zachování důvěrnosti informací podle nařízení REACH Datum vydání: duben 2016 1 Zveřejňování a zachování důvěrnosti informací podle nařízení REACH Annankatu 18, P.. Box 400, I-00121 Helsinky,

Více

POPLATKY dle nařízení o biocidech

POPLATKY dle nařízení o biocidech POPLATKY dle nařízení o biocidech Mikropodnik 60 % Malý podnik 40 % Střední podnik 20 % Mikropodnik 30 % Malý podnik 20 % 700 EUR za žádost o vzájemné uznání Střední podnik 10 % Dodávání BP na trh po 1.

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo DAŇOVÁ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Základní údaje o zemi: Polsko (PL) 1. Struktura DIČ Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo 2. Popis

Více

Pro správné vyhodnocení odpovědí je nezbytné znát některé základní údaje o Vašem podniku.

Pro správné vyhodnocení odpovědí je nezbytné znát některé základní údaje o Vašem podniku. Obecná část Pro správné vyhodnocení odpovědí je nezbytné znát některé základní údaje o Vašem podniku. 1. Vyberte velikost podniku. Velikost podniku se určuje v základním kroku podle počtu zaměstnanců a

Více

Data protection. Mgr. Mária Čuhelová, advokátka, Seznam.cz, a.s.

Data protection. Mgr. Mária Čuhelová, advokátka, Seznam.cz, a.s. Data protection Aktuální stav připravované evropské legislativy ve věci osobních údajů na internetu a nejdůležitější otázky ovlivňující obsahové společnosti Mgr. Mária Čuhelová, advokátka, Seznam.cz, a.s.

Více

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Aktuální semináře EKOnovin naleznete na internetu www.ekonoviny.cz Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami Hlavní témata semináře:

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006R1907 CS 10.12.2011 011.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben 2014 1 Příručka pro předkládání údajů Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování

Více

Hodnocení rizika chemických látek v ECHA. M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha

Hodnocení rizika chemických látek v ECHA. M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha Hodnocení rizika chemických látek v ECHA M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) sídlo v Helsinkách, Finsko bude zajišťovat registraci, hodnocení, povolování

Více

Přehled hlavních povinnosti vyplývajících z nařízení 1907/2006/ES (REACH) a 1272/2008/ES (CLP)

Přehled hlavních povinnosti vyplývajících z nařízení 1907/2006/ES (REACH) a 1272/2008/ES (CLP) Dodavatel (ten, kdo uvádí látku na trh, ať už je to výrobce, dovozce, distributor nebo následný uživatel) Uvádění chemické látky nebo směsi na trh Klasifikace Látky: podle 356/2003 i podle CLP, od 1.6.2015

Více

Role zkoušek na zvířatech v rámci zajišťování bezpečného používání chemických látek

Role zkoušek na zvířatech v rámci zajišťování bezpečného používání chemických látek REACH Informační list ECHA-12-FS-08-CS Role zkoušek na zvířatech v rámci zajišťování bezpečného používání chemických látek Cílem nařízení REACH je zajistit vysoký stupeň ochrany lidského zdraví a životního

Více

INFORMACE O SLOUČENINÁCH

INFORMACE O SLOUČENINÁCH INFORMACE O SLOUČENINÁCH NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI Zákon o chemických látkách Uvádění chemických látek na trh Bezpečnostní informace o chemických látkách ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKOU LÁTKOU Zákon

Více

Jak připravit toxikologické souhrny v nástroji IUCLID a jak odvodit DNEL Praktický průvodce 14

Jak připravit toxikologické souhrny v nástroji IUCLID a jak odvodit DNEL Praktický průvodce 14 Jak připravit toxikologické souhrny v nástroji IUCLID a jak odvodit DNEL Praktický průvodce 14 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Více

Chemické látky

Chemické látky 5.6.18. Chemické látky http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/chemicke-latky Problematikou chemických látek se zabývá především Zákon č. 350/2011 Sb. Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny

Více

Návrh vyhlášky o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a detergentech

Návrh vyhlášky o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a detergentech Návrh vyhlášky o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a detergentech CHLaP Ing. Hana Krejsová Tel.: 466 823 219 Mobil: 724 400 555 E-mail: hana.krejsova@vuos.com

Více

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun Zpracovala: Kristýna Andrlová Oživení, o. s., duben 2012 Obsah Hlavní zjištění...2 Hlavní doporučení...2 Metodika tvorby mapy rizik...3

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.8.2013 Úřední věstník Evropské unie C 223/1 (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny pro různé kategorie změn, pro provádění postupů stanovených v kapitolách,

Více

Pokyny pro následné uživatele

Pokyny pro následné uživatele Pokyny pro následné uživatele Leden 2008 Pokyny pro provádění nařízení REACH PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny týkající se nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z tohoto

Více

Návod k použití: přidat novou studii.

Návod k použití: přidat novou studii. Návod k použití: Prospektivní randomizované studie jakožto vědecké práce nejvyšší validity určují další směřování diagnosticko-terapeutických postupů napříč všemi obory medicíny. Vzhledem k nutnosti kvantitativně

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Interakce mezi hodnotícím členským státem a žadateli o registraci při hodnocení látek doporučení

Interakce mezi hodnotícím členským státem a žadateli o registraci při hodnocení látek doporučení Interakce mezi hodnotícím členským státem a žadateli o registraci při hodnocení látek doporučení Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pro předkládání údajů Část 15 Zveřejňování informací: Jak určit, které informace z registrační dokumentace budou zveřejněny na webových stránkách agentury ECHA Technická příloha pro oddíl 6 nástroje

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Aktuální semináře EKOnovin naleznete na internetu www.ekonoviny.cz Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami Hlavní témata semináře:

Více

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VÝROBA POTRAVIN A JEJICH UVÁDĚNÍ DO OBĚHU V souladu s ustanovením 3d (Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

1984L0491 CS

1984L0491 CS 1984L0491 CS 13.01.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 9. října 1984 o mezních hodnotách

Více

Informace k nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.

Informace k nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. Informace k nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. Státní zdravotní ústav, ztravni@szu.cz 25. konzultační den v SZÚ, listopad 2008 nařízení REACH vžitá zkratka NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů Verze 1.1 prosinec 2011. Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů

Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů Verze 1.1 prosinec 2011. Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů Verze 1.1 prosinec 2011 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny k nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z nařízení REACH a způsob jejich

Více

Obecné pokyny a doporučení

Obecné pokyny a doporučení Obecné pokyny a doporučení Obecné pokyny a doporučení k oblasti působnosti nařízení o ratingových agenturách 17. června 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. června 2013 ESMA/2013/720 Obsah I. Působnost 4 II.

Více

Miroslav Florián. Odbor bezpečnosti krmiv a půdy. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Miroslav Florián. Odbor bezpečnosti krmiv a půdy. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Vápenatá a vápenatohořečnatá hnojiva Uvádění na trh v ČR Miroslav Florián Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Úvod rozdělení hnojiva minerální jednosložková kombinovaná

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Svaz chemického průmyslu České republiky

Svaz chemického průmyslu České republiky Svaz chemického průmyslu České republiky si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ 2. září 2008 ROSMARIN BUSINESS CENTER, Dělnická 213/12, Praha 7 http://www.schp.cz K tématu Nová evropská politika chemických

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele

REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele část 8 Fakturace 2 REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele Verze: 2.1 Verze Změny 2.1 Březen 2013: Kapitola 2.10 Platba faktury. Nový text o možnosti požádat

Více

Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti. Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav

Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti. Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav CHEMICKÉ LÁTKY TRH nařízen zení 1907/2006 REACH nařízen zení 1272/2008 CLP nařízen zení 689/2008 dovoz a

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Uživatelská příručka. Rejstřík certifikovaných podniků vyrábějících produkty pro obranné účely

Uživatelská příručka. Rejstřík certifikovaných podniků vyrábějících produkty pro obranné účely Uživatelská příručka Rejstřík certifikovaných podniků vyrábějících produkty pro obranné účely Poslední aktualizace: 01/04/2015 Obsah Úvod 1 Používání rejstříku 2 Certifikované podniky... 3 Osvědčení...

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.

Více

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 125/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. (část) Změna:

Více

Jak připravit dokumentaci k dotazu

Jak připravit dokumentaci k dotazu Jak připravit dokumentaci k dotazu 2 Jak připravit dokumentaci k dotazu Verze 1.0 Změny tohoto dokumentu Verze Změny 1.0 První verze Jak připravit dokumentaci k dotazu Datum vydání: duben 2016 3 Právní

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více