Mechorosty NPP Rešovské vodopády (Nízký Jeseník)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mechorosty NPP Rešovské vodopády (Nízký Jeseník)"

Transkript

1 Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: 1-10, 2005 Mechorosty NPP Rešovské vodopády (Nízký Jeseník) Úvod Vítězslav P l á š e k Bryophytes of National Nature Monument Rešovské vodopády waterfalls (Nízký Jeseník Mts.) Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: 1-10, A b s t r a c t : The results of bryofloristic survey of National Nature Monument Rešovské vodopády waterfalls carried out in 2004 are summarized by author. The commentary on the interesting bryophytes is given as well as the complete species list, containing 95 species (28 liverworts and 67 mosses). Two endangered species were recorded on the locality: liverwort Cololejeunea rossettiana and moss Buxbaumia viridis. A comparison of all historical known and current data is shown in a table. K e y w o r d s : Bryophytes, inventory, Buxbaumia viridis, Cololejeunea rossettiana, Nízký Jeseník Mts., Rešovské vodopády, Czech Republic. Národní přírodní památka Rešovské vodopády se nachází Z až SZ od obce Rešov v podhůří Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce m. Chráněné území zahrnuje jak údolí říčky Huntavy a jejího přítoku (Tvrdkovského potoka), tak také přilehlé lesní komplexy. Geomorfologicky nejzajímavější částí je těsná skalnatá rokle, kde říčka Huntava překonává asi 50 m vysoký skalní stupeň četnými peřejemi a několika vodopády (Kříž 1994, Weissmannová a kol. 2004). Geologicky jde o území ležící na kontaktu dvou regionálních jednotek, silezika (na západě) a moravskoslezského kulmu (na východě). Skalní výchozy jsou nejčastěji tvořeny komplexem kyselých, vulkanogenních, slabě metamorfovaných hornin. Pouze v místech těsně pod vodopády se vyskytují i bazické vulkanity diabasy (Weissmannová a kol. 2004). To se projevuje viditelnou změnou ve složení mechového spektra, v němž výrazně přibývá bazofilních druhů. Chráněné území je pokryto různorodými lesními porosty. V jižní části se zachovaly fragmenty přirozených habřin (Melampyro-Carpinetum) a suťových lesů (Tilio-Acerion). Jinak je však většina lesních porostů, původně náležejících k jedlobučinám svazu Eu-Fagion, silně ovlivněna hospodařením a převládá v nich druhotně smrk. Skalní výchozy jsou bohatě osídleny společenstvy mechorostů a kapradinami. Národní přírodní památka Rešovské vodopády byla vyhlášena v r a následně v r Dnes zahrnuje území o celkové výměře 71,61 ha (viz mapa - obr.1). Historie bryologického výzkumu na lokalitě Toto geomorfologicky i botanicky atraktivní území bylo v minulosti navštíveno i některými bryology. Již Podpěra (1908,1913) počátkem minulého století uvádí z lokality 14 druhů. Otruba (1934) později lokalitu zkoumal detailněji a zaznamenal 52 taxonů mechorostů. Několik bryologických exkurzí na tuto lokalitu uskutečnil i Josef Duda. Výsledky první z nich byly publikovány (Duda 1966), zbylé dvě pak byly zpracovány formou manuskriptu a jsou uloženy na AOPK ČR v Ostravě (Duda 1993, 1994). Celkem zde bylo Dudou v průběhu všech návštěv zaznamenáno 1

2 89 mechorostů. Komparace historických dat s recentním výzkumem je zpracována tabelárně (viz tab.1). Metodika výzkumu Recentní inventarizační bryologický průzkum probíhal na území NPP Rešovské vodopády od června do září r Celkem se uskutečnilo sedm terénních návštěv v intervalech cca. 14 dnů. Výzkum byl prováděn nejprve ve spodní části chráněného území, po obou březích říčky Hutnavy - od lokality zvané Fialův mlýn až po spodní část soustavy vodopádů (lok. 1 viz obr.1). Následně byla zkoumána středová část tedy vlastní soustava vodopádů a přilehlých skalních stěn, tvořících soutěsku (lok. 2). Nakonec byly mechorosty sledovány i v lesním komplexu nad vodopády proti směru říčky Hutnavy a Tvrdkovského potoka až po hranici rezervace (lok. 3). V seznamech druhů jsou tyto tři lokality rozlišeny. Mechorosty byly zaznamenávány přímo v terénu do škrtacích seznamů, kritičtější taxony byly sbírány a determinovány mikroskopicky, popř. následně revidovány specialisty (J. Duda, Z. Hradílek, J. Kučera a J. Żarnowiec). Bryologický materiál, který byl na studovaném území odebrán, byl zařazen do herbářových sbírek Slezského zemského muzea v Opavě (herb. OP). Pro taxonomickou nomenklaturu a hodnocení vzácnosti či ohroženosti druhů byla použita práce Kučera & Váňa (2003). Seznam zaznamenaných mechorostů 1. Les, břehy potoka a skalky v úseku od lok. Fialův mlýn směrem k soustavě vodopádů játrovky (Hepaticopsida) Calypogeia azurea, Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus coadunatus, C. polyanthos, C. profundus, Cololejeunea rossettiana, Conocephalum conicum, Lepidozia reptans, Lejeunea cavifolia, Marchantia polymorpha subsp. polymorpha, Metzgeria conjugata, M. furcata, Pellia epiphylla, P. neesiana, Plagiochila porelloides, Porella cordeana, Scapania nemorea mechy (Bryopsida) Amblystegium fluviatile, A. serpens, Anomodon attenuatus, Atrichum undulatum, Brachythecium populeum, B. reflexum, B. rivulare, B. rutabulum, B. salebrosum, B. velutinum, Bryum laevifilum, B. klinggraeffii, Buxbaumia viridis, Calliergonella cuspidata, Ceratodon purpureus, Climacium dendroides, Dichodontium pellucidum, Dicranella heteromalla, Dicranodontium denudatum, Dicranum montanum, D. scoparium, Eurhynchium angustirete, Fissidens gracilifolius, Grimmia hartmanii, Herzogiella seligeri, Heterocladium heteropterum, Homalia trichomanoides, Homalothecium sericeum, Hypnum cupressiforme, H. pallescens, Isothecium alopecuroides, Mnium stellare, M. hornum, Neckera complanata, N. crispa, Orthothecium intricatum, Plagiomnium affine, P. undulatum, Plagiothecium curvifolium, P. laetum, P. succulentum, P. undulatum, Platyhypnidium riparioides, Platygyrium repens, Pohlia nutans, Polytrichum formosum, Pseudotaxiphyllum elegans, Pterigynandrum filiforme, Racomitrium aciculare, Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata, Schistidium apocarpum, Sphagnum girgensohnii, S. palustre, Tetraphis pellucida, Thamnobryum alopecurum, Thuidium tamariscinum, Tortella tortuosa 2. Kaňonovitá soutěska s komplexem vodopádů na říčce Huntavě játrovky (Hepaticopsida) Bazzania trilobata, Blepharostoma trichophyllum, Calypogeia integristipula, Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus polyanthos, Cololejeunea rossettiana, Conocephalum conicum, Diplophyllum albicans, Lepidozia reptans, Lejeunea cavifolia, Lophozia attenuata, Marchantia polymorpha subsp. polymorpha, Metzgeria conjugata, Pellia neesiana, Plagiochila porelloides, Porella cordeana, Preissia quadrata, Riccardia latifrons, Scapania nemorea, S. undulata mechy (Bryopsida) Andreaea rupestris, Anomodon attenuatus, Amblystegium fluviatile, Atrichum undulatum, Brachythecium populeum, B. rivulare, Cratoneuron filicinum, Cynodontium polycarpon, Dicranella heteromalla, Dicranodontium denudatum, Dicranum undulatum, Fissidens gracilifolius, F. pusillus, Grimmia hartmanii, Herzogiella seligeri, Heterocladium heteropterum, Homalia trichomanoides, Hypnum cupressiforme, 2

3 Obr. 1. Mapa území s vyznačením hranic NPP a jednotlivých studovaných lokalit (1-3). Použitý mapový podklad - podle Weissmannové, H. a kol. (2004), upraveno. Obr. 2. Pohled na Rešovské vodopády na říčce Huntavě (foto V. Plášek). 3

4 Obr. 3. Zajímavé mechorosty nalezené na území NPP Rešovské vodopády: 1 játrovka Preissia quadrata; 2 mladá tobolka mechu Buxbaumia viridis; 3 vyprášená tobolka mechu Buxbaumia viridis; 4 játrovka Cololejeunea rossettiana; (foto V. Plášek). 4

5 Isothecium alopecuroides, Mnium stellare, M. hornum, Neckera complanata, N. crispa, Paraleucobryum longifolium, Plagiomnium affine, P. undulatum, Plagiothecium succulentum, Platyhypnidium riparioides, Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Polytrichum formosum, Pseudotaxiphyllum elegans, Racomitrium aciculare, Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata, Schistostega pennata, Tetraphis pellucida, Thamnobryum alopecurum 3. Les, břehy potoka a skalky nad vodopády (podél Tvrdkovského potoka a Huntavy) játrovky (Hepaticopsida) Bazzania trilobata, Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus profundus, Conocephalum conicum, Diplophyllum albicans, Jungermannia gracillima, Lepidozia reptans, Lophozia ventricosa, Marchantia polymorpha subsp. polymorpha, Metzgeria conjugata, M. furcata, Pellia neesiana, Plagiochila porelloides, Ptilidium pulcherrimum, Riccardia latifrons, Scapania nemorea, S. undulata mechy (Bryopsida) Amblystegium serpens, Anomodon attenuatus, Atrichum undulatum, Brachythecium populeum, B. reflexum, B. rivulare, B. rutabulum, B. salebrosum, B. velutinum, Bryum laevifilum, Climacium dendroides, Cynodontium polycarpon, Dicranella heteromalla, Dicranodontium denudatum, Dicranum montanum, D. scoparium, Eurhynchium angustirete, Grimmia hartmanii, Herzogiella seligeri, Heterocladium heteropterum, Homalia trichomanoides, Hypnum cupressiforme, Isothecium alopecuroides, Mnium stellare, M. hornum, Neckera complanata, N. crispa, Paraleucobryum longifolium, Plagiomnium affine, P. undulatum, Plagiothecium cavifolium, P. curvifolium, P. laetum, P. succulentum, Platyhypnidium riparioides, Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Polytrichum formosum, Pseudotaxiphyllum elegans, Pterigynandrum filiforme, Racomitrium aciculare, Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata, Schistidium sp., Tetraphis pellucida, Thuidium tamariscinum, Thamnobryum alopecurum Komentář k současnému stavu bryoflóry na lokalitě Výsledky ukazují, že mechové patro na lokalitě je druhově velmi pestré. Je to dáno především rozmanitostí a střídáním jednotlivých substrátů. Roste zde mnoho terestrických, ale tak také epixylických, epifytických i epilitických druhů (a to jak acidofilních tak bazofilních). Diverzitu zvyšují i druhy osidlující kameny v potoce nebo přirozeně narušované břehy v jeho těsné blízkosti. Celkový počet recentně nalezených druhů je 95. Z toho 28 játrovek a 67 mechů. To je ve srovnání s historickými daty největší dosud zaznamenaný počet mechorostů na lokalitě! Mimo běžných druhů se podařilo recentně zaznamenat 2 mechorosty považované za silně ohrožené (EN - endangered), 1 zástupce vzácnějších taxonů, které vyžadují pozornost (LR-nt - lower risk; near threatened) a 3 druhy tzv. zajímavé, i když dosud bez aktuálního ohrožení (LC-att - Least Concern; attention list) viz tabulka 1. Komentář k zajímavým druhům mechorostů na lokalitě: Nejzajímavějším druhem, nově nalezeným na dvou mikrolokalitách podél potoka pod vodopády, je epixylický mech Buxbaumia viridis. Přesná lokalizace druhu upřesněná pomocí GPS zaměření je následující: 1) asi 150 m S od lok. Fialův mlýn, tlející smrkový kmen na břehu říčky Huntavy, 400 m n.m., GPS S- 1942, M33: E=3659,024; N=5529,889, leg. V. Plášek (1 ex. herb. v OP) celkem zaznamenány 2 mladé tobolky 2) tlející smrkový kmen v lese cca. 100m pod vodopády, 450 m n.m., GPS S-1942, M33: E=3658,911; N=5530,179, not. V. Plášek celkem zaznamenány 3 tobolky (2 juvenilní, 1 zralá) a jeden loňský štět Vzhledem ke zkušenostem s mapováním tohoto druhu (Plášek 2001, Plášek 2004) i s ohledem na studium jeho populační biologie (Plášek & Vacínová 2001), lze tuto lokalitu hodnotit jako velmi perspektivní pro existenci a rozmnožování tohoto silně ohroženého mechu. Dostatek vhodného substrátu, mikroklimatické podmínky i přítomnost tobolek v juvenilních i pokroči- 5

6 lých stádiích vývoje je dobrým předpokladem pro výskyt druhu Buxbaumia viridis i v příštích letech. Nově byl také nalezen silně ohrožený druh játrovky Cololejeunea rossettiana. Tento druh je z území ČR znám pouze z několika separovaných lokalit na Moravě (cf. Duda & Váňa 1975). Na studovaném území roste zejména ve skulinách skal s přítomností bazických hornin (diabasů) pod vodopádem. Přesná lokalizace sebraného dokladu upřesněná pomocí GPS zaměření je následující: Lok: ve skulinách skal pod vodopádem, 450 m n.m, GPS S-1942, M33: E=3658,862; N= 5530,203, leg. V. Plášek , teste J. Duda (herb. OP) Mimo to se tato játrovka vyskytuje roztroušeně také ve spárách skal v těsném okolí vodopádu. Lophozia attenuata Listnatá játrovka hojnější ve vyšších polohách našich hraničních hor. Na dané lokalitě se vyskytuje zřejmě díky inverzi vegetačních stupňů, které jsou způsobeny zaříznutým stinným a vlhkým údolím. Zde byla zaznamenána jediná bohatá populace na tlejícím smrkovém kmeni poblíž potoka těsně nad vodopádem. Porella cordeana Játrovka s rozšířením většinou ve vyšších polohách. V inverzních místech je vzácnější. Zde porůstá zejména skalní stěny poblíž potoka. Populace jsou zde bohaté a bez ohrožení. Riccardia latifrons Játrovka rostoucí výhradně na tlejícím dřevě, častěji ve vyšších polohách. Byla zaznamenána celkem na 10 tlejících kmenech smrků a populace byly životaschopné a početné. Na lokalitě nalezena poprvé. Fissidens gracilifolius Drobný skalní bazofilní druh mechu. Na lokalitě byla nalezena jediná populace rostoucí ve skalní štěrbině v blízkosti horní hrany vodopádu (teste Z. Hradílek). Na lokalitě byl tento mech zaznamenán poprvé. Fissidens pusillus Drobný skalní druh mechu, rostoucí nejčastěji na pískovcích nebo flyši (př. v Beskydech je velmi hojný). Na lokalitě roste hojně na stěnách i ve štěrbinách zastíněných skal a také na kamenech u potoka. Hypnum pallescens epifytický mech, hojnější spíše ve vyšších polohách. Zde byla zaznamenána pouze jediná populace rostoucí na ležícím kmeni Betula pendula ve smíšeném lese pod vodopády (teste Z. Hradílek) Orthothecium intricatum Bazofilní druh hojnější v krasových oblastech, ale jinak se vyskytuje řídce až vzácně. Na lokalitě byl zaznamenán poprvé. Roste na jediném místě ve spáře zastíněné skalky asi 300 m pod vodopádem (teste Z. Hradílek). Srovnání historických a recentních dat Tab. 1 Tabelární srovnání historických a recentních dat Podpěra 1908 Podpěra 1913 Otruba 1934 Duda 1960 Duda Plášek 2004 Játrovky (Hepaticopsida) Anastrophyllum minutum + + LC Apometzgeria pubescens + LC Bazzania trilobata LC Blepharostoma trichophyllum + + LC Calypogeia azurea LC Calypogeia integristipula LC Calypogeia muelleriana + LC Cephalozia bicuspidata LC Cephalozia lunulifolia + LC Cephaloziella divaricata + LC Kučera & Váňa

7 Chiloscyphus coadunatus LC Chiloscyphus minor + LC Chiloscyphus polyanthos LC Chiloscyphus profundus LC Cololejeunea rossettiana + EN Conocephalum conicum LC Diplophyllum albicans LC Diplophyllum obtusifolium + LC Gymnocolea inflata + LC Jungermannia gracillima + + LC Lejeunea cavifolia + + LC Lepidozia reptans LC Lophozia attenuata + + LC Lophozia barbata + LC Lophozia hatcheri + + LC Lophozia ventricosa LC Marchantia polymorpha subsp. polymorpha LC Metzgeria conjugata LC Metzgeria furcata + + LC Nardia geoscyphus + LC-att Nardia scalaris + LC Pedinophyllum interruptum + VU Pellia epiphylla + + LC Pellia neesiana + + LC Plagiochila porelloides LC Porella arboris-vitae + CR Porella cordeana LR-nt Porella platyphylla + + LC Preissia quadrata + LC Ptilidium pulcherrimum LC Reboulia hemisphaerica + LR-nt Riccardia latifrons + LC-att Scapania curta + LC Scapania irrigua + LC Scapania nemorea + + LC Scapania undulata + + LC Trichocolea tomentella + LR-nt Tritomaria exsecta + LC-att Tritomaria quinquedentata + LC Játrovky celkem: Mechy (Bryopsida) Amblystegium fluviatile LC Amblystegium serpens + LC Amblystegium tenax + LC-att Andreaea rupestris + LC Anomodon attenuatus LC Anomodon viticulosus + LC 7

8 Atrichum undulatum LC Brachythecium populeum + LC Brachythecium reflexum + LC Brachythecium rivulare + + LC Brachythecium rutabulum + LC Brachythecium salebrosum + + LC Brachythecium starkei + LC-att Brachythecium velutinum + + LC Bryoerythrophyllum recurvirostrum + LC Bryum klinggraeffii + LC Bryum laevifilum + LC Buxbaumia viridis + EN Calliergonella cuspidata + + LC Ceratodon purpureus + + LC Cirriphyllum tommasinii + LC Climacium dendroides + + LC Cratoneuron filicinum LC Cynodontium polycarpon LC Dicranella heteromalla LC Dicranodontium denudatum LC Dicranoweisia crispula + LC Dicranum montanum LC Dicranum polysetum + + LC Dicranum scoparium LC Dichodontium pellucidum + LC Drepanocladus polygamus + LR-nt Encalypta vulgaris + LC Eurhynchium angustirete + LC Fissidens gracilifolius + LC Fissidens pusillus + LC-att Fontinalis antipyretica + LC Grimmia hartmanii + + LC Herzogiella seligeri + + LC Heterocladium heteropterum LC Homalia trichomanoides + + LC Homalothecium sericeum + LC Hylocomium splendens + LC Hypnum cupressiforme s.l LC Hypnum pallescens + LC-att Isothecium alopecuroides LC Isothecium myosuroides var. rivulare + LC-att Leucobryum glaucum + LC Mnium hornum + LC Mnium marginatum + LC Mnium stellare + + LC Neckera complanata + + LC Neckera crispa LC 8

9 Orthothecium intricatum + LC Paraleucobryum longifolium LC Plagiomnium affine + + LC Plagiomnium undulatum + + LC Plagiothecium cavifolium LC Plagiothecium curvifolium + + LC Plagiothecium denticulatum + + LC Plagiothecium laetum + + LC Plagiothecium succulentum LC Plagiothecium undulatum LC Platygyrium repens + LC Platyhypnidium riparioides + + LC Pleurozium schreberi + + LC Pogonatum aloides + LC Pohlia nutans + + LC Pohlia wahlenbergii + LC Polytrichastrum formosum + + LC Polytrichastrum pallidisetum + LC-att Polytrichum commune + LC Pseudoleskeella nervosa + LC Pseudotaxiphyllum elegans + + LC Pterigynandrum filiforme + + LC Pylaisia polyantha + + LC Racomitrium aciculare + LC Rhizomnium punctatum LC Rhytidiadelphus triquetrus + LC Sanionia uncinata + + LC Schistidium apocarpum + Schistostega pennata + LC Serpoleskea subtilis + VU Sphagnum girgensohnii + + LC Sphagnum palustre + + LC Tetraphis pellucida LC Thamnobryum alopecurum LC Thuidium abietinum + LC Thuidium tamariscinum + + LC Tortella tortuosa + + LC Warnstorfia fluitans + LC Mechy celkem: MECHOROSTY celkem: Vysvětlivky: + označuje přítomnost druhu na lokalitě. Kategorie ohroženosti uvedené v posledním sloupci tabulky byly převzaty z práce Kučera & Váňa (2003). P o d ě k o v á n í Rád bych poděkoval AOPK ČR za finanční podporu tohoto výzkumu. Dále chci vyjádřit díky J. Dudovi, Z. Hradílkovi, J. Kučerovi a J. Żarnowcovi za revize některých mých položek. 9

10 L i t e r a t u r a D u d a, J. (1966): Doplněk k poznání játrovek Rešovského vodopádu.- Zprávy Vlastivědného Ústavu, Olomouc, 126: (1993): Mechorosty NPR Rešovské vodopády (jižní polovina rezervace - stav ke dni ).- ms., depon in: AOPK Ostrava. - (1994): NPR Rešovské vodopády - severozápadní část (Mechorosty - stav k ).- ms., depon in: AOPK Ostrava. D u d a, J. & V á ň a, J. (1975): Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei XVIII.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 24: K ř í ž, J. (1994): Vodopády severní Moravy a Slezska.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 43: K u č e r a, J. & V á ň a, J. (2003): Check- and Red List of bryophytes of the Czech Republic (2003).- Preslia, Praha, 75: O t r u b a, J. (1934): Mechy Rešovského vodopádu.- Čas. Vlast. Spol. Mus. v Olomouci, 47: P l á š e k, V. (2001): Příspěvek k rozšíření mechu Buxbaumia viridis v Moravskoslezských Beskydech.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50/supl.: (2004): The Moss Buxbaumia viridis (Bryopsida, Buxbaumiaceae) in the Czech part of the Western Carpathians distribution and ecology.- In: S t e b e l, A. & O c h y r a, R. [eds.]: Bryological Studies in the Western Carpathians, Sorus, Poznań, p P l á š e k, V. & Va c í n o v á, I. (2001): Příspěvek k poznání ekologie a populační biologie mechu Buxbaumia viridis.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50(supl.): P o d p ě r a, J. (1908): Výsledky bryologického výzkumu Moravy za rok Zpr. Komm. Přírod. Prozk. Moravy, Brno, 41p. - (1913): Výsledky bryologického výzkumu Moravy za rok Čas. Mor. Zem. Muz., Brno, 13: We i s s m a n n o v á, H. a kol. (2004): Ostravsko. In: M a c k o v č i n, P. & S e d l á č e k, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek X., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 pp. Adresa autora: Dr. Vítězslav P l á š e k, Ph.D., botanické pracoviště Slezského zemského muzea, Tyršova 1, Opava & KBE Ostravské univerzity, Chittussiho 10, Ostrava, 10

Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš

Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš KUČERA J., KUBEŠOVÁ S., MARKOVÁ I. & VICHEROVÁ E. 2013: Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš. Opera Corcontica 50: 207 214. Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš A contribution to

Více

Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště

Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště Ivan Novotný Svaťa Kubešová Moravské zemské muzeum, Brno Studované území nadmořská výška: 615 630 m migmatické ruly migmatity, pískovce a

Více

relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites.

relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites. Bryonora 35 (2005) 21 relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites. Literatura: Hanel L. (1997): Geologie a geomorfologie. Veronica 11/1:

Více

Význam v ekosystému. Prameny

Význam v ekosystému. Prameny Mechorosty ve vodách a u vod Co uslyší šíte úvod systematické dělení, životní strategie a rozmnožování základní determinační znaky prameny, kde najít informace játrovky mechy Svatava Kubešová Moravské

Více

34 Bryonora 44 (2009)

34 Bryonora 44 (2009) 34 Bryonora 44 (2009) ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XIV. Interesting bryofloristic records, XIV Jan K učera (ed.) Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31,

Více

Systém játrovek. systém uvnitř se vyvíjí mnoho publikovaných variant, není ustálený, (neosekvenované skupiny)

Systém játrovek. systém uvnitř se vyvíjí mnoho publikovaných variant, není ustálený, (neosekvenované skupiny) Systém játrovek Marchantiophyta monofyletická skupina systém uvnitř se vyvíjí mnoho publikovaných variant, není ustálený, (neosekvenované skupiny) systém molekulární markery problémy molekulární klasifikace

Více

Historie bryologického výzkumu Křivoklátska

Historie bryologického výzkumu Křivoklátska Bohemia centralis, Praha, 31: 133 145, 2011 Historie bryologického výzkumu Křivoklátska Historical overview of bryological research in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Central

Více

Komplexní monitoring území NP České Švýcarsko botanika

Komplexní monitoring území NP České Švýcarsko botanika Komplexní monitoring území NP České Švýcarsko botanika Závěrečná zpráva o řešení projektu za rok 2008 Řešeno na základě smluv o dílo uzavřené mezi Správou NP České Švýcarsko jako objednatelem a Botanickým

Více

Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) nový obyvatel krkonošských tlejících dřev

Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) nový obyvatel krkonošských tlejících dřev HORÁKOVÁ V., HOLÁ E. & NOVOZÁMSKÁ E. 2012: Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) - nový obyvatel krkonošských tlejících dřev. Opera Corcontica 49: 197 203 Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) nový obyvatel

Více

Bryonora 46 (2010) 5. Keywords: P. M. Opiz, biography, herbarium, publications, bryophytes, taxonomy, nomenclature

Bryonora 46 (2010) 5. Keywords: P. M. Opiz, biography, herbarium, publications, bryophytes, taxonomy, nomenclature Bryonora 46 (2010) 5 Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradìlek Z., Kubešová S., Lysák F., Novotný I. & Peterka T. (2010): Současný stav lokalit druhů Meesia triquetra a Paludella squarrosa (Meesiaceae)

Více

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí THAYENSIA (ZNOJMO) 2011, 8: 57 67. ISSN 1212-3560 Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí New bryophyte records from Podyjí National Park Zbyněk H r a d í l e k 1, Zdeněk M u s i l 2 1 Katedra botaniky,

Více

VEGETACE MECHOROSTŮ NA SUŤOVÝCH POLÍCH V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ

VEGETACE MECHOROSTŮ NA SUŤOVÝCH POLÍCH V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ Přírodovědecká fakulta Masarykovy university v Brně Katedra systematické botaniky a geobotaniky VEGETACE MECHOROSTŮ NA SUŤOVÝCH POLÍCH V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ Diplomová práce Svatava Kubešová Vedoucí práce:

Více

Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic

Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 17(2): 29 56, (2010) 2010 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260, ISBN 978-80-86076-57-7 Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic Bryophytes and Lichens

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII 25 Příprava záchranného programu hořečky hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních typů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170

Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170 Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170 Dosavadní reference: Projekty, průzkumy: r. 2013: Stav k 20.12.2013 Plán

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě

Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě RNDr. Alena Hájková Frýdek - Místek Ing. Zdenka Prymusová Ostravské muzeum Karpatské druhy na SV Moravě překračující orografické

Více

PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ

PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ POMŮCKY MIKROSKOP LUPY KLÍČ K URČOVÁNÍ PL PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ FOTOAPARÁT VZORKY LIŠEJNÍKŮ A POČÍTAČ MECHŮ KARTY S LIŠEJNÍKY A MECHY LUPY MIKROSKOP mechy a lišejníky Cíl: UKÁZAT, jak rostliny indikují

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR historie ochrany přírody a krajiny kategorie chráněných území NP, CHKO maloplošná CHÚ NATURA mezinárodně významná území mokřady biosférické rezervace UNESCO Historie ochrany

Více

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů LIFE11 NAT/CZ/490 Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů Dokumentace k aktivitě: A.6 - Mapa (GIS) hydromorfologie toků v EVL

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze)

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Mapa edafických kategorií v CHKO Jizerské hory (GIS FLD CZU v Praze) Edafické kategorie v Krkonošském národním parku

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

NAŘÍZENÍ. Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy č. 1 / 2010 ze dne 15. 12. 2010, kterým se zřizuje Přírodní rezervace Lysá hora,

NAŘÍZENÍ. Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy č. 1 / 2010 ze dne 15. 12. 2010, kterým se zřizuje Přírodní rezervace Lysá hora, NAŘÍZENÍ Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy č. 1 / 2010 ze dne 15. 12. 2010, kterým se zřizuje Přírodní rezervace Lysá hora, její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo (dále jen nařízení ). Správa

Více

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O)

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) Autoři:.... Výsledná známka: Základní pravidla: Každý pracuje na svém pracovním úkolu a je odpovědný za jeho vyplnění. Je možné spolupracovat ve skupině max. 4 členné. Spolupráce

Více

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 ZPRAVODAJ MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 TENTO ZPRAVODAJ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER PROGRAMU ROZVOJE

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

1. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin (viz přiložený materiál předložený ke schválení ÚVR ČSOP)

1. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin (viz přiložený materiál předložený ke schválení ÚVR ČSOP) BIOD_sem_1107_ZZ.doc_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva projektu Celostátní seminář programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin koncepce dalšího směřování programu. Projekt číslo 171118 Zpracoval: Ing.

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 25. 10. 2012, Praha Ing. Petr Vahalík Ústav geoinformačních technologií Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 21. konference GIS Esri v ČR Lesní vegetační stupně

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem .jen strašák??? aneb zkušenosti z Labských pískovců Invaze a expanze rostlinných druhů Invaze

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného rozšíření borovice kleče v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Taxonomické označení a identifikace rozlevů v mapách (4.10.2011, 16. KONFERENCE ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

Taxonomické označení a identifikace rozlevů v mapách (4.10.2011, 16. KONFERENCE ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Taxonomické označení a identifikace rozlevů v mapách (4.10.2011, 16. KONFERENCE ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) Mgr. Jan Beneš Odbor hygieny

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

L01KA Fytocenologický výzkum

L01KA Fytocenologický výzkum L01KA Fytocenologický výzkum Cíle: - posílit zájem o své okolí - získat vztah k přírodě, uvědomit si smysl ochrany přírody - inovovat výuku formou aktivit v terénu, poukázat na klady a těžkosti této formy

Více

Přírodní památka Domorazské louky (Moravská brána, Česká republika) mechorosty, cévnaté rostliny a vegetace

Přírodní památka Domorazské louky (Moravská brána, Česká republika) mechorosty, cévnaté rostliny a vegetace Acta Mus. Beskid., 5: 45 65, 2013 ISSN 1803-960X Přírodní památka Domorazské louky (Moravská brána, Česká republika) mechorosty, cévnaté rostliny a vegetace Domorazské louky Nature Monument (Moravian Gate,

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva Název projektu: Realizace informačního panelu v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci a vydání informačního letáku Národní program

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích Ekosystémy Země Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Zcela zásadní je proto terénní stanovení stupně přirozenosti lesních porostů. Jeho správnost je pak dána komplexností zjišťování a metodami měření.

Zcela zásadní je proto terénní stanovení stupně přirozenosti lesních porostů. Jeho správnost je pak dána komplexností zjišťování a metodami měření. 8. HODNOCENÍ STUPNĚ PŘIROZENOSTI Stupněm přirozenosti lesních porostů se obecně rozumí rozdíl mezi aktuální a přirozenou strukturou (věkovou, prostorovou a druhovou) lesního porostu, danou mírou jeho ovlivnění

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více