Mechorosty NPP Rešovské vodopády (Nízký Jeseník)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mechorosty NPP Rešovské vodopády (Nízký Jeseník)"

Transkript

1 Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: 1-10, 2005 Mechorosty NPP Rešovské vodopády (Nízký Jeseník) Úvod Vítězslav P l á š e k Bryophytes of National Nature Monument Rešovské vodopády waterfalls (Nízký Jeseník Mts.) Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: 1-10, A b s t r a c t : The results of bryofloristic survey of National Nature Monument Rešovské vodopády waterfalls carried out in 2004 are summarized by author. The commentary on the interesting bryophytes is given as well as the complete species list, containing 95 species (28 liverworts and 67 mosses). Two endangered species were recorded on the locality: liverwort Cololejeunea rossettiana and moss Buxbaumia viridis. A comparison of all historical known and current data is shown in a table. K e y w o r d s : Bryophytes, inventory, Buxbaumia viridis, Cololejeunea rossettiana, Nízký Jeseník Mts., Rešovské vodopády, Czech Republic. Národní přírodní památka Rešovské vodopády se nachází Z až SZ od obce Rešov v podhůří Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce m. Chráněné území zahrnuje jak údolí říčky Huntavy a jejího přítoku (Tvrdkovského potoka), tak také přilehlé lesní komplexy. Geomorfologicky nejzajímavější částí je těsná skalnatá rokle, kde říčka Huntava překonává asi 50 m vysoký skalní stupeň četnými peřejemi a několika vodopády (Kříž 1994, Weissmannová a kol. 2004). Geologicky jde o území ležící na kontaktu dvou regionálních jednotek, silezika (na západě) a moravskoslezského kulmu (na východě). Skalní výchozy jsou nejčastěji tvořeny komplexem kyselých, vulkanogenních, slabě metamorfovaných hornin. Pouze v místech těsně pod vodopády se vyskytují i bazické vulkanity diabasy (Weissmannová a kol. 2004). To se projevuje viditelnou změnou ve složení mechového spektra, v němž výrazně přibývá bazofilních druhů. Chráněné území je pokryto různorodými lesními porosty. V jižní části se zachovaly fragmenty přirozených habřin (Melampyro-Carpinetum) a suťových lesů (Tilio-Acerion). Jinak je však většina lesních porostů, původně náležejících k jedlobučinám svazu Eu-Fagion, silně ovlivněna hospodařením a převládá v nich druhotně smrk. Skalní výchozy jsou bohatě osídleny společenstvy mechorostů a kapradinami. Národní přírodní památka Rešovské vodopády byla vyhlášena v r a následně v r Dnes zahrnuje území o celkové výměře 71,61 ha (viz mapa - obr.1). Historie bryologického výzkumu na lokalitě Toto geomorfologicky i botanicky atraktivní území bylo v minulosti navštíveno i některými bryology. Již Podpěra (1908,1913) počátkem minulého století uvádí z lokality 14 druhů. Otruba (1934) později lokalitu zkoumal detailněji a zaznamenal 52 taxonů mechorostů. Několik bryologických exkurzí na tuto lokalitu uskutečnil i Josef Duda. Výsledky první z nich byly publikovány (Duda 1966), zbylé dvě pak byly zpracovány formou manuskriptu a jsou uloženy na AOPK ČR v Ostravě (Duda 1993, 1994). Celkem zde bylo Dudou v průběhu všech návštěv zaznamenáno 1

2 89 mechorostů. Komparace historických dat s recentním výzkumem je zpracována tabelárně (viz tab.1). Metodika výzkumu Recentní inventarizační bryologický průzkum probíhal na území NPP Rešovské vodopády od června do září r Celkem se uskutečnilo sedm terénních návštěv v intervalech cca. 14 dnů. Výzkum byl prováděn nejprve ve spodní části chráněného území, po obou březích říčky Hutnavy - od lokality zvané Fialův mlýn až po spodní část soustavy vodopádů (lok. 1 viz obr.1). Následně byla zkoumána středová část tedy vlastní soustava vodopádů a přilehlých skalních stěn, tvořících soutěsku (lok. 2). Nakonec byly mechorosty sledovány i v lesním komplexu nad vodopády proti směru říčky Hutnavy a Tvrdkovského potoka až po hranici rezervace (lok. 3). V seznamech druhů jsou tyto tři lokality rozlišeny. Mechorosty byly zaznamenávány přímo v terénu do škrtacích seznamů, kritičtější taxony byly sbírány a determinovány mikroskopicky, popř. následně revidovány specialisty (J. Duda, Z. Hradílek, J. Kučera a J. Żarnowiec). Bryologický materiál, který byl na studovaném území odebrán, byl zařazen do herbářových sbírek Slezského zemského muzea v Opavě (herb. OP). Pro taxonomickou nomenklaturu a hodnocení vzácnosti či ohroženosti druhů byla použita práce Kučera & Váňa (2003). Seznam zaznamenaných mechorostů 1. Les, břehy potoka a skalky v úseku od lok. Fialův mlýn směrem k soustavě vodopádů játrovky (Hepaticopsida) Calypogeia azurea, Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus coadunatus, C. polyanthos, C. profundus, Cololejeunea rossettiana, Conocephalum conicum, Lepidozia reptans, Lejeunea cavifolia, Marchantia polymorpha subsp. polymorpha, Metzgeria conjugata, M. furcata, Pellia epiphylla, P. neesiana, Plagiochila porelloides, Porella cordeana, Scapania nemorea mechy (Bryopsida) Amblystegium fluviatile, A. serpens, Anomodon attenuatus, Atrichum undulatum, Brachythecium populeum, B. reflexum, B. rivulare, B. rutabulum, B. salebrosum, B. velutinum, Bryum laevifilum, B. klinggraeffii, Buxbaumia viridis, Calliergonella cuspidata, Ceratodon purpureus, Climacium dendroides, Dichodontium pellucidum, Dicranella heteromalla, Dicranodontium denudatum, Dicranum montanum, D. scoparium, Eurhynchium angustirete, Fissidens gracilifolius, Grimmia hartmanii, Herzogiella seligeri, Heterocladium heteropterum, Homalia trichomanoides, Homalothecium sericeum, Hypnum cupressiforme, H. pallescens, Isothecium alopecuroides, Mnium stellare, M. hornum, Neckera complanata, N. crispa, Orthothecium intricatum, Plagiomnium affine, P. undulatum, Plagiothecium curvifolium, P. laetum, P. succulentum, P. undulatum, Platyhypnidium riparioides, Platygyrium repens, Pohlia nutans, Polytrichum formosum, Pseudotaxiphyllum elegans, Pterigynandrum filiforme, Racomitrium aciculare, Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata, Schistidium apocarpum, Sphagnum girgensohnii, S. palustre, Tetraphis pellucida, Thamnobryum alopecurum, Thuidium tamariscinum, Tortella tortuosa 2. Kaňonovitá soutěska s komplexem vodopádů na říčce Huntavě játrovky (Hepaticopsida) Bazzania trilobata, Blepharostoma trichophyllum, Calypogeia integristipula, Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus polyanthos, Cololejeunea rossettiana, Conocephalum conicum, Diplophyllum albicans, Lepidozia reptans, Lejeunea cavifolia, Lophozia attenuata, Marchantia polymorpha subsp. polymorpha, Metzgeria conjugata, Pellia neesiana, Plagiochila porelloides, Porella cordeana, Preissia quadrata, Riccardia latifrons, Scapania nemorea, S. undulata mechy (Bryopsida) Andreaea rupestris, Anomodon attenuatus, Amblystegium fluviatile, Atrichum undulatum, Brachythecium populeum, B. rivulare, Cratoneuron filicinum, Cynodontium polycarpon, Dicranella heteromalla, Dicranodontium denudatum, Dicranum undulatum, Fissidens gracilifolius, F. pusillus, Grimmia hartmanii, Herzogiella seligeri, Heterocladium heteropterum, Homalia trichomanoides, Hypnum cupressiforme, 2

3 Obr. 1. Mapa území s vyznačením hranic NPP a jednotlivých studovaných lokalit (1-3). Použitý mapový podklad - podle Weissmannové, H. a kol. (2004), upraveno. Obr. 2. Pohled na Rešovské vodopády na říčce Huntavě (foto V. Plášek). 3

4 Obr. 3. Zajímavé mechorosty nalezené na území NPP Rešovské vodopády: 1 játrovka Preissia quadrata; 2 mladá tobolka mechu Buxbaumia viridis; 3 vyprášená tobolka mechu Buxbaumia viridis; 4 játrovka Cololejeunea rossettiana; (foto V. Plášek). 4

5 Isothecium alopecuroides, Mnium stellare, M. hornum, Neckera complanata, N. crispa, Paraleucobryum longifolium, Plagiomnium affine, P. undulatum, Plagiothecium succulentum, Platyhypnidium riparioides, Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Polytrichum formosum, Pseudotaxiphyllum elegans, Racomitrium aciculare, Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata, Schistostega pennata, Tetraphis pellucida, Thamnobryum alopecurum 3. Les, břehy potoka a skalky nad vodopády (podél Tvrdkovského potoka a Huntavy) játrovky (Hepaticopsida) Bazzania trilobata, Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus profundus, Conocephalum conicum, Diplophyllum albicans, Jungermannia gracillima, Lepidozia reptans, Lophozia ventricosa, Marchantia polymorpha subsp. polymorpha, Metzgeria conjugata, M. furcata, Pellia neesiana, Plagiochila porelloides, Ptilidium pulcherrimum, Riccardia latifrons, Scapania nemorea, S. undulata mechy (Bryopsida) Amblystegium serpens, Anomodon attenuatus, Atrichum undulatum, Brachythecium populeum, B. reflexum, B. rivulare, B. rutabulum, B. salebrosum, B. velutinum, Bryum laevifilum, Climacium dendroides, Cynodontium polycarpon, Dicranella heteromalla, Dicranodontium denudatum, Dicranum montanum, D. scoparium, Eurhynchium angustirete, Grimmia hartmanii, Herzogiella seligeri, Heterocladium heteropterum, Homalia trichomanoides, Hypnum cupressiforme, Isothecium alopecuroides, Mnium stellare, M. hornum, Neckera complanata, N. crispa, Paraleucobryum longifolium, Plagiomnium affine, P. undulatum, Plagiothecium cavifolium, P. curvifolium, P. laetum, P. succulentum, Platyhypnidium riparioides, Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Polytrichum formosum, Pseudotaxiphyllum elegans, Pterigynandrum filiforme, Racomitrium aciculare, Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata, Schistidium sp., Tetraphis pellucida, Thuidium tamariscinum, Thamnobryum alopecurum Komentář k současnému stavu bryoflóry na lokalitě Výsledky ukazují, že mechové patro na lokalitě je druhově velmi pestré. Je to dáno především rozmanitostí a střídáním jednotlivých substrátů. Roste zde mnoho terestrických, ale tak také epixylických, epifytických i epilitických druhů (a to jak acidofilních tak bazofilních). Diverzitu zvyšují i druhy osidlující kameny v potoce nebo přirozeně narušované břehy v jeho těsné blízkosti. Celkový počet recentně nalezených druhů je 95. Z toho 28 játrovek a 67 mechů. To je ve srovnání s historickými daty největší dosud zaznamenaný počet mechorostů na lokalitě! Mimo běžných druhů se podařilo recentně zaznamenat 2 mechorosty považované za silně ohrožené (EN - endangered), 1 zástupce vzácnějších taxonů, které vyžadují pozornost (LR-nt - lower risk; near threatened) a 3 druhy tzv. zajímavé, i když dosud bez aktuálního ohrožení (LC-att - Least Concern; attention list) viz tabulka 1. Komentář k zajímavým druhům mechorostů na lokalitě: Nejzajímavějším druhem, nově nalezeným na dvou mikrolokalitách podél potoka pod vodopády, je epixylický mech Buxbaumia viridis. Přesná lokalizace druhu upřesněná pomocí GPS zaměření je následující: 1) asi 150 m S od lok. Fialův mlýn, tlející smrkový kmen na břehu říčky Huntavy, 400 m n.m., GPS S- 1942, M33: E=3659,024; N=5529,889, leg. V. Plášek (1 ex. herb. v OP) celkem zaznamenány 2 mladé tobolky 2) tlející smrkový kmen v lese cca. 100m pod vodopády, 450 m n.m., GPS S-1942, M33: E=3658,911; N=5530,179, not. V. Plášek celkem zaznamenány 3 tobolky (2 juvenilní, 1 zralá) a jeden loňský štět Vzhledem ke zkušenostem s mapováním tohoto druhu (Plášek 2001, Plášek 2004) i s ohledem na studium jeho populační biologie (Plášek & Vacínová 2001), lze tuto lokalitu hodnotit jako velmi perspektivní pro existenci a rozmnožování tohoto silně ohroženého mechu. Dostatek vhodného substrátu, mikroklimatické podmínky i přítomnost tobolek v juvenilních i pokroči- 5

6 lých stádiích vývoje je dobrým předpokladem pro výskyt druhu Buxbaumia viridis i v příštích letech. Nově byl také nalezen silně ohrožený druh játrovky Cololejeunea rossettiana. Tento druh je z území ČR znám pouze z několika separovaných lokalit na Moravě (cf. Duda & Váňa 1975). Na studovaném území roste zejména ve skulinách skal s přítomností bazických hornin (diabasů) pod vodopádem. Přesná lokalizace sebraného dokladu upřesněná pomocí GPS zaměření je následující: Lok: ve skulinách skal pod vodopádem, 450 m n.m, GPS S-1942, M33: E=3658,862; N= 5530,203, leg. V. Plášek , teste J. Duda (herb. OP) Mimo to se tato játrovka vyskytuje roztroušeně také ve spárách skal v těsném okolí vodopádu. Lophozia attenuata Listnatá játrovka hojnější ve vyšších polohách našich hraničních hor. Na dané lokalitě se vyskytuje zřejmě díky inverzi vegetačních stupňů, které jsou způsobeny zaříznutým stinným a vlhkým údolím. Zde byla zaznamenána jediná bohatá populace na tlejícím smrkovém kmeni poblíž potoka těsně nad vodopádem. Porella cordeana Játrovka s rozšířením většinou ve vyšších polohách. V inverzních místech je vzácnější. Zde porůstá zejména skalní stěny poblíž potoka. Populace jsou zde bohaté a bez ohrožení. Riccardia latifrons Játrovka rostoucí výhradně na tlejícím dřevě, častěji ve vyšších polohách. Byla zaznamenána celkem na 10 tlejících kmenech smrků a populace byly životaschopné a početné. Na lokalitě nalezena poprvé. Fissidens gracilifolius Drobný skalní bazofilní druh mechu. Na lokalitě byla nalezena jediná populace rostoucí ve skalní štěrbině v blízkosti horní hrany vodopádu (teste Z. Hradílek). Na lokalitě byl tento mech zaznamenán poprvé. Fissidens pusillus Drobný skalní druh mechu, rostoucí nejčastěji na pískovcích nebo flyši (př. v Beskydech je velmi hojný). Na lokalitě roste hojně na stěnách i ve štěrbinách zastíněných skal a také na kamenech u potoka. Hypnum pallescens epifytický mech, hojnější spíše ve vyšších polohách. Zde byla zaznamenána pouze jediná populace rostoucí na ležícím kmeni Betula pendula ve smíšeném lese pod vodopády (teste Z. Hradílek) Orthothecium intricatum Bazofilní druh hojnější v krasových oblastech, ale jinak se vyskytuje řídce až vzácně. Na lokalitě byl zaznamenán poprvé. Roste na jediném místě ve spáře zastíněné skalky asi 300 m pod vodopádem (teste Z. Hradílek). Srovnání historických a recentních dat Tab. 1 Tabelární srovnání historických a recentních dat Podpěra 1908 Podpěra 1913 Otruba 1934 Duda 1960 Duda Plášek 2004 Játrovky (Hepaticopsida) Anastrophyllum minutum + + LC Apometzgeria pubescens + LC Bazzania trilobata LC Blepharostoma trichophyllum + + LC Calypogeia azurea LC Calypogeia integristipula LC Calypogeia muelleriana + LC Cephalozia bicuspidata LC Cephalozia lunulifolia + LC Cephaloziella divaricata + LC Kučera & Váňa

7 Chiloscyphus coadunatus LC Chiloscyphus minor + LC Chiloscyphus polyanthos LC Chiloscyphus profundus LC Cololejeunea rossettiana + EN Conocephalum conicum LC Diplophyllum albicans LC Diplophyllum obtusifolium + LC Gymnocolea inflata + LC Jungermannia gracillima + + LC Lejeunea cavifolia + + LC Lepidozia reptans LC Lophozia attenuata + + LC Lophozia barbata + LC Lophozia hatcheri + + LC Lophozia ventricosa LC Marchantia polymorpha subsp. polymorpha LC Metzgeria conjugata LC Metzgeria furcata + + LC Nardia geoscyphus + LC-att Nardia scalaris + LC Pedinophyllum interruptum + VU Pellia epiphylla + + LC Pellia neesiana + + LC Plagiochila porelloides LC Porella arboris-vitae + CR Porella cordeana LR-nt Porella platyphylla + + LC Preissia quadrata + LC Ptilidium pulcherrimum LC Reboulia hemisphaerica + LR-nt Riccardia latifrons + LC-att Scapania curta + LC Scapania irrigua + LC Scapania nemorea + + LC Scapania undulata + + LC Trichocolea tomentella + LR-nt Tritomaria exsecta + LC-att Tritomaria quinquedentata + LC Játrovky celkem: Mechy (Bryopsida) Amblystegium fluviatile LC Amblystegium serpens + LC Amblystegium tenax + LC-att Andreaea rupestris + LC Anomodon attenuatus LC Anomodon viticulosus + LC 7

8 Atrichum undulatum LC Brachythecium populeum + LC Brachythecium reflexum + LC Brachythecium rivulare + + LC Brachythecium rutabulum + LC Brachythecium salebrosum + + LC Brachythecium starkei + LC-att Brachythecium velutinum + + LC Bryoerythrophyllum recurvirostrum + LC Bryum klinggraeffii + LC Bryum laevifilum + LC Buxbaumia viridis + EN Calliergonella cuspidata + + LC Ceratodon purpureus + + LC Cirriphyllum tommasinii + LC Climacium dendroides + + LC Cratoneuron filicinum LC Cynodontium polycarpon LC Dicranella heteromalla LC Dicranodontium denudatum LC Dicranoweisia crispula + LC Dicranum montanum LC Dicranum polysetum + + LC Dicranum scoparium LC Dichodontium pellucidum + LC Drepanocladus polygamus + LR-nt Encalypta vulgaris + LC Eurhynchium angustirete + LC Fissidens gracilifolius + LC Fissidens pusillus + LC-att Fontinalis antipyretica + LC Grimmia hartmanii + + LC Herzogiella seligeri + + LC Heterocladium heteropterum LC Homalia trichomanoides + + LC Homalothecium sericeum + LC Hylocomium splendens + LC Hypnum cupressiforme s.l LC Hypnum pallescens + LC-att Isothecium alopecuroides LC Isothecium myosuroides var. rivulare + LC-att Leucobryum glaucum + LC Mnium hornum + LC Mnium marginatum + LC Mnium stellare + + LC Neckera complanata + + LC Neckera crispa LC 8

9 Orthothecium intricatum + LC Paraleucobryum longifolium LC Plagiomnium affine + + LC Plagiomnium undulatum + + LC Plagiothecium cavifolium LC Plagiothecium curvifolium + + LC Plagiothecium denticulatum + + LC Plagiothecium laetum + + LC Plagiothecium succulentum LC Plagiothecium undulatum LC Platygyrium repens + LC Platyhypnidium riparioides + + LC Pleurozium schreberi + + LC Pogonatum aloides + LC Pohlia nutans + + LC Pohlia wahlenbergii + LC Polytrichastrum formosum + + LC Polytrichastrum pallidisetum + LC-att Polytrichum commune + LC Pseudoleskeella nervosa + LC Pseudotaxiphyllum elegans + + LC Pterigynandrum filiforme + + LC Pylaisia polyantha + + LC Racomitrium aciculare + LC Rhizomnium punctatum LC Rhytidiadelphus triquetrus + LC Sanionia uncinata + + LC Schistidium apocarpum + Schistostega pennata + LC Serpoleskea subtilis + VU Sphagnum girgensohnii + + LC Sphagnum palustre + + LC Tetraphis pellucida LC Thamnobryum alopecurum LC Thuidium abietinum + LC Thuidium tamariscinum + + LC Tortella tortuosa + + LC Warnstorfia fluitans + LC Mechy celkem: MECHOROSTY celkem: Vysvětlivky: + označuje přítomnost druhu na lokalitě. Kategorie ohroženosti uvedené v posledním sloupci tabulky byly převzaty z práce Kučera & Váňa (2003). P o d ě k o v á n í Rád bych poděkoval AOPK ČR za finanční podporu tohoto výzkumu. Dále chci vyjádřit díky J. Dudovi, Z. Hradílkovi, J. Kučerovi a J. Żarnowcovi za revize některých mých položek. 9

10 L i t e r a t u r a D u d a, J. (1966): Doplněk k poznání játrovek Rešovského vodopádu.- Zprávy Vlastivědného Ústavu, Olomouc, 126: (1993): Mechorosty NPR Rešovské vodopády (jižní polovina rezervace - stav ke dni ).- ms., depon in: AOPK Ostrava. - (1994): NPR Rešovské vodopády - severozápadní část (Mechorosty - stav k ).- ms., depon in: AOPK Ostrava. D u d a, J. & V á ň a, J. (1975): Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei XVIII.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 24: K ř í ž, J. (1994): Vodopády severní Moravy a Slezska.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 43: K u č e r a, J. & V á ň a, J. (2003): Check- and Red List of bryophytes of the Czech Republic (2003).- Preslia, Praha, 75: O t r u b a, J. (1934): Mechy Rešovského vodopádu.- Čas. Vlast. Spol. Mus. v Olomouci, 47: P l á š e k, V. (2001): Příspěvek k rozšíření mechu Buxbaumia viridis v Moravskoslezských Beskydech.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50/supl.: (2004): The Moss Buxbaumia viridis (Bryopsida, Buxbaumiaceae) in the Czech part of the Western Carpathians distribution and ecology.- In: S t e b e l, A. & O c h y r a, R. [eds.]: Bryological Studies in the Western Carpathians, Sorus, Poznań, p P l á š e k, V. & Va c í n o v á, I. (2001): Příspěvek k poznání ekologie a populační biologie mechu Buxbaumia viridis.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50(supl.): P o d p ě r a, J. (1908): Výsledky bryologického výzkumu Moravy za rok Zpr. Komm. Přírod. Prozk. Moravy, Brno, 41p. - (1913): Výsledky bryologického výzkumu Moravy za rok Čas. Mor. Zem. Muz., Brno, 13: We i s s m a n n o v á, H. a kol. (2004): Ostravsko. In: M a c k o v č i n, P. & S e d l á č e k, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek X., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 pp. Adresa autora: Dr. Vítězslav P l á š e k, Ph.D., botanické pracoviště Slezského zemského muzea, Tyršova 1, Opava & KBE Ostravské univerzity, Chittussiho 10, Ostrava, 10

9. Bryologický víkend 2015

9. Bryologický víkend 2015 9. Bryologický víkend 2015 9. Bryologický víkend, 24. 26. 4. 2015 Úvodem Obsah Milé účastnice, milí účastníci bryologického víkendu, Několik fotografií z exkurzí a laboratoře 3 4 také letos Vám a ostatním

Více

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Vítězslav Plášek, 2013 Lokality a termíny návštěv na jednotlivých lokalitách Černá Ostravice 1 střední Staré Hamry 14.9.2013 Černá Ostravice 2 horní Staré Hamry

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. v CHKO Orlické hory v roce 2010 2010 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků

Více

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 19. JARNÍHO BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÉHO SETKÁNÍ V ORLICKÝCH HORÁCH

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 19. JARNÍHO BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÉHO SETKÁNÍ V ORLICKÝCH HORÁCH 34 Bryonora 50 (2012) MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 19. JARNÍHO BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÉHO SETKÁNÍ V ORLICKÝCH HORÁCH Bryophytes recorded during the 19th Spring Meeting of the Bryological and Lichenological

Více

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 2013 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace Štěpán Koval (ŠK), Magda Zmrhalová (MZ) Grafické

Více

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM 20. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO LICHENOLOGICKÉ SEKCE ČBS V ČESKÉM LESE

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM 20. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO LICHENOLOGICKÉ SEKCE ČBS V ČESKÉM LESE BRYONORA / 58 (2016) MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM 20. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO LICHENOLOGICKÉ SEKCE ČBS V ČESKÉM LESE th Bryophytes recorded during the 20 Spring Meeting of the Bryological and Lichenological

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. na 11 vybraných lokalitách v CHKO Jeseníky v roce 2010 2010 Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování

Více

Mechorosty Přírodní památky Koryto řeky Ostravice. Bryophytes of the Natural Monument Koryto řeky Ostravice. Vítězslav PLÁŠEK

Mechorosty Přírodní památky Koryto řeky Ostravice. Bryophytes of the Natural Monument Koryto řeky Ostravice. Vítězslav PLÁŠEK Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 185-192, 2007 ISBN 978-80-86166-23-0 Mechorosty Přírodní památky Koryto řeky Ostravice Bryophytes of the Natural Monument Koryto řeky Ostravice Vítězslav PLÁŠEK

Více

BRYOFLÓRA TŘÍ RAŠELINNÝCH LUK V ORLICKÝCH HORÁCH. Bryophyte flora of three fen meadows in the Orlické hory Mts

BRYOFLÓRA TŘÍ RAŠELINNÝCH LUK V ORLICKÝCH HORÁCH. Bryophyte flora of three fen meadows in the Orlické hory Mts 52 Bryonora 46 (2011) BRYOFLÓRA TŘÍ RAŠELINNÝCH LUK V ORLICKÝCH HORÁCH Bryophyte flora of three fen meadows in the Orlické hory Mts Táňa Š t e c h o v á 1, Alţběta M a n u k j a n o v á 1, Alţběta Č e

Více

Mechorosty přírodní rezervace Zaječí skok

Mechorosty přírodní rezervace Zaječí skok Acta rerum naturalium 1: 11 16, 2005 ISSN 1801-5972 Mechorosty přírodní rezervace Zaječí skok Bryophytes of the Nature reserve Zaječí skok TOMÁŠ BERKA Slavíčkova 22, CZ 586 02 Jihlava, e-mail: tomas.berka@email.cz

Více

Doplnění znalostí o rozšíření šikouška zeleného na Šumavě

Doplnění znalostí o rozšíření šikouška zeleného na Šumavě Doplnění znalostí o rozšíření šikouška zeleného na Šumavě 2013 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace a grafické zpracování zprávy

Více

Bryofloristický průzkum rašelinného komplexu v okolí přírodní rezervace Hůrky na Plzeňsku

Bryofloristický průzkum rašelinného komplexu v okolí přírodní rezervace Hůrky na Plzeňsku 37 Bryofloristický průzkum rašelinného komplexu v okolí přírodní rezervace Hůrky na Plzeňsku The bryofloristic survey of the bog complex surrounding the Nature Reserve Hůrky near Plzeň (Czech Republic)

Více

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM PODZIMNÍCH 26. BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÝCH DNÍ (2013) V BESKYDECH

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM PODZIMNÍCH 26. BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÝCH DNÍ (2013) V BESKYDECH Bryonora 54 (2014) 11 MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM PODZIMNÍCH 26. BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÝCH DNÍ (2013) V BESKYDECH Bryophytes recorded in course of the 26th Bryological and Lichenological Days (2013)

Více

Údolí Bystřice mezi Domašovem nad Bystřicí a Smilovem u Olomouce 9. 4. 2011 (So) Seznam nalezených taxonů během exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS

Údolí Bystřice mezi Domašovem nad Bystřicí a Smilovem u Olomouce 9. 4. 2011 (So) Seznam nalezených taxonů během exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS Údolí Bystřice mezi Domašovem nad Bystřicí a Smilovem u Olomouce 9. 4. 2011 (So) Seznam nalezených taxonů během exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS Abies alba jedle bělokorá C4a Acer pseudoplatanus javor

Více

Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2013

Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2013 Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2013 2013 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace Štěpán Koval (ŠK),

Více

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 11. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO - LICHENOLOGICKÉ SEKCE V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 11. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO - LICHENOLOGICKÉ SEKCE V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 11. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO - LICHENOLOGICKÉ SEKCE V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH Bryophytes recorded during the 11 th Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section

Více

MECHOROSTY I. MARCHANTIOPHYTA (JÁTROVKY) II. ANTHOCEROTOPHYTA (HLEVÍKY) III. BRYOPHYTA (MECHY)

MECHOROSTY I. MARCHANTIOPHYTA (JÁTROVKY) II. ANTHOCEROTOPHYTA (HLEVÍKY) III. BRYOPHYTA (MECHY) MECHOROSTY autotrofní, výtrusné rostliny, chlorofyl typu a+b, ß-karoten, xantofyly, asimilačním produktem je škrob heteromorfická rodozměna,tj. střídání gametofytu (haploidní fáze) a sporofytu (diploidní

Více

Mechorosty na člověkem vytvořených stanovištích

Mechorosty na člověkem vytvořených stanovištích Rozvoj a inovace výuky ekologických oborů formou komplementárního propojení studijních programů Univerzity Palackého a Ostravské univerzity CZ.1.07/2.2.00/28.0149 Mechorosty na člověkem vytvořených stanovištích

Více

Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2012

Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2012 Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2012 2012 Magda Zmrhalová & Štěpán Koval Monitoring a zpracování výsledků Magda Zmrhalová, Štěpán Koval Fotodokumentace Štěpán Koval (SK),

Více

Bryoflora of selected areas in the Protected Landscape Area Blaník (Central Bohemia)

Bryoflora of selected areas in the Protected Landscape Area Blaník (Central Bohemia) Bryonora 35 (2005) 17 Jílek B. (1956): K fytocenologii rybničních společenstev. Preslia 28: 66 77. Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblößten Teichbodens in Mitteleuropa. Beihefte zum Botanischen

Více

Bryoflóra Novodomského rašeliniště

Bryoflóra Novodomského rašeliniště Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 55 Bryoflóra Novodomského rašeliniště Táňa Štechová, Eva Holá, Jiří Košnar & Eliška Vicherová Úvod Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště byla vyhlášena

Více

8. Bryologický víkend 2014

8. Bryologický víkend 2014 8. Bryologický víkend 2014 8. Bryologický víkend, 26. 27. 4. 2014 Úvodem Obsah Milí účastníci letošního bryologického víkendu, vážení potenciální zájemci o seznámení se s mechorosty, nahlížíme za oponu

Více

Zajímavý nález mechorostů v barokní podlaze v zámku Lešná u Valašského Meziříčí

Zajímavý nález mechorostů v barokní podlaze v zámku Lešná u Valašského Meziříčí Zajímavý nález mechorostů v barokní podlaze v zámku Lešná u Valašského Meziříčí Jana Tkáčiková Muzeum regionu Valašsko Svatava Kubešová Moravské zemské muzeum lokalita zámek Lešná nález 2011 rekonstrukce

Více

MECHOROSTY DOUBRAV NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NA PŘÍKLADU LOKALITY LIPINA

MECHOROSTY DOUBRAV NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NA PŘÍKLADU LOKALITY LIPINA BRYONORA / 57 (2016) MECHOROSTY DOUBRAV NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NA PŘÍKLADU LOKALITY LIPINA Bryophytes of oak forests in the Podyjí National Park as exemplified by the Lipina locality 1,2 1,2 Markéta Táborská

Více

Mapování evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2014

Mapování evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2014 Mapování evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2014 2014 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace a grafické zpracování

Více

THE BRYOPHYTE FLORA OF THE SANDSTONE REGION HRADČANSKÉ STĚNY NEAR DOKSY IN CENTRAL NORTH BOHEMIA

THE BRYOPHYTE FLORA OF THE SANDSTONE REGION HRADČANSKÉ STĚNY NEAR DOKSY IN CENTRAL NORTH BOHEMIA Bryonora 36 (2005) 1 THE BRYOPHYTE FLORA OF THE SANDSTONE REGION HRADČANSKÉ STĚNY NEAR DOKSY IN CENTRAL NORTH BOHEMIA Bryoflóra pískovcové oblasti Hradčanské stěny Frank M ü l l e r 1 & Stefan R ä t z

Více

Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš

Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš KUČERA J., KUBEŠOVÁ S., MARKOVÁ I. & VICHEROVÁ E. 2013: Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš. Opera Corcontica 50: 207 214. Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš A contribution to

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Notothylas orbicularis (Schwein.) A. Gray na lokalitách Lipová-lázně a Lázně Jeseník v roce 2010 2010 Magda Zmrhalová Magda Zmrhalová, Revoluční 192, 788 15 Velké Losiny,

Více

Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště

Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště Ivan Novotný Svaťa Kubešová Moravské zemské muzeum, Brno Studované území nadmořská výška: 615 630 m migmatické ruly migmatity, pískovce a

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitelů 11, CZ-783 71 Olomouc, e-mail: zbynek.hradilek@upol.

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitelů 11, CZ-783 71 Olomouc, e-mail: zbynek.hradilek@upol. 40 Bryonora 50 (2012) ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XX. Interesting bryofloristic records, XX Zbyněk H r a d í l e k (ed.) Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitelů

Více

Mechorosty. Milan Dundr

Mechorosty. Milan Dundr Mechorosty Milan Dundr Mechorosty vodivá pletiva jen omezený stupeň vývoje nebo druhotně potlačena u některých druhů v lodyžce (kauloidu) jakési vodivé pletivo nejsou to cévní svazky v rodozměně převažuje

Více

Bryonora 39 (2007) 25

Bryonora 39 (2007) 25 Bryonora 39 (2007) 25 Svěrák T. (1905): Mechy listnaté na Opavsku. Věstník Matice Opavské 1905: 49 60. Šmarda J. (1947): k výskytu mechorostů horské povahy na Českomoravské vysočině. Příroda 40: 32 35,

Více

MECHY BRNĚNSKÝCH HŘBITOVŮ

MECHY BRNĚNSKÝCH HŘBITOVŮ MECHY BRNĚNSKÝCH HŘBITOVŮ Mosses of cemeteries in the city of Brno 1 2 1 2 Klára Hrdinová, Jaroslav Kafka, Magdalena Pellarová, Jan Řezáč, 3 Svatava Kubešová 1 2 Gymnázium Brno, Křenová, Křenová 36, CZ-602

Více

26 Bryonora 36 (2005)

26 Bryonora 36 (2005) 26 Bryonora 36 (2005) Usnea filipendula (B. Wagner) Česká rep (5942c), Slavkovský les: na kmeni Salix caprea na břehu Kladského rybníka u vsi Kladská, 800 m n.m., 7.8.2005 leg. B. Wagner, herb. B. Wagner.

Více

BRYOFLÓRA HORNÍHO TOKU KŘEMELNÉ NA ŠUMAVĚ

BRYOFLÓRA HORNÍHO TOKU KŘEMELNÉ NA ŠUMAVĚ BIOLOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY ČESKÉ BUDĚJOVICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRYOFLÓRA HORNÍHO TOKU KŘEMELNÉ NA ŠUMAVĚ EVA HOLÁ 2006 VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. JAN KUČERA PhD. Holá, E. (2006): Bryoflóra horního

Více

Jihočeská Univerzita, biologická fakulta, Branišovská 31, CZ České Budějovice,

Jihočeská Univerzita, biologická fakulta, Branišovská 31, CZ České Budějovice, 22 Bryonora, Praha, 34 (2004) the western Krkonoše Mts and to a few sites adjacent to the Medvědí bouda lodge, where the meeting was based. The bryoflora of the most extreme parts of Labský důl was surveyed

Více

70 Bryonora 46 (2010)

70 Bryonora 46 (2010) 70 Bryonora 46 (2010) ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XVI. Interesting bryofloristic records, XVI Jan K učera (ed.) Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31,

Více

relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites.

relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites. Bryonora 35 (2005) 21 relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites. Literatura: Hanel L. (1997): Geologie a geomorfologie. Veronica 11/1:

Více

Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) ve vybraných EVL a PO

Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) ve vybraných EVL a PO Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) ve vybraných EVL a PO EVL Krkonoše, EVL Orlické hory sever, EVL Rychlebské hory Račí údolí, EVL Rychlebské hory Sokolský hřbet, EVL Sovinec,

Více

Jan Kučera, Jitka Bradáčová, Eva Holá, Julie Jandová, Jiří Košnar, Sva- tava Kubešová, Monika Kyselá, Jitka Laburdová, Alžběta Manukjanová,

Jan Kučera, Jitka Bradáčová, Eva Holá, Julie Jandová, Jiří Košnar, Sva- tava Kubešová, Monika Kyselá, Jitka Laburdová, Alžběta Manukjanová, BRYONORA / 56 (2015) MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU TERÉNNÍCH BRYOLOGICKÝCH KURZŮ JIHOČESKÉ UNIVERZITY NA ŠUMAVĚ V ROCE 2014 Bryophytes recorded during the field bryological courses of the University

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Notothylas orbicularis (Schwein.) A. Gray na Šumpersku a Rýmařovsku v roce 2011 2011 Štěpán Koval Monitoring, zpracování výsledků a fotodokumentace Štěpán Koval Štěpán

Více

Význam v ekosystému. Prameny

Význam v ekosystému. Prameny Mechorosty ve vodách a u vod Co uslyší šíte úvod systematické dělení, životní strategie a rozmnožování základní determinační znaky prameny, kde najít informace játrovky mechy Svatava Kubešová Moravské

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Drátenická skála

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Devět skal Datum

Více

Mechorosty brněnských hřbitovů

Mechorosty brněnských hřbitovů Mechorosty brněnských hřbitovů Miniatlas častých druhů Klára Hrdinová Magdalena Pellarová 2014 Úvod Během roku 2013 jsme provedly výzkum na třech brněnských hřbitovech (Líšeňském, Židovském a Ústředním).

Více

Mechorosty (Fragmenta bryologica)

Mechorosty (Fragmenta bryologica) Bohemia centralis, Praha, 15, 79 88, 1986 Mechorosty (Fragmenta bryologica) Die Moose (Fragmenta bryologica) Milan RIVOLA I když pracoviště odborných zařízení státní ochrany přírody nejsou určena k tomu,

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 7. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 7. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin pro učitele 7. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Plantae (podříše Viridiplantae) ODDĚLENÍ: Marchantiophyta TŘÍDA: Marchantiopsida ŘÁD: Marchantiales Marchantia

Více

Bryonora 38 (2006) 47

Bryonora 38 (2006) 47 Bryonora 38 (2006) 47 Müller J. (1949): Parmelia mougeotii Schaer. v československém Slezsku. Přírodovědecký Sborník Ostravského Kraje 10: 361 363. Müller J. (1951): Výsledky botanického výzkumu vápenců

Více

34 Bryonora 44 (2009)

34 Bryonora 44 (2009) 34 Bryonora 44 (2009) ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XIV. Interesting bryofloristic records, XIV Jan K učera (ed.) Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31,

Více

MECHOROSTY RYBNÍKŮ A SÁDEK V ČESKOBUDĚJOVICKÉ PÁNVI

MECHOROSTY RYBNÍKŮ A SÁDEK V ČESKOBUDĚJOVICKÉ PÁNVI Bryonora 35 (2005) 9 MECHOROSTY RYBNÍKŮ A SÁDEK V ČESKOBUDĚJOVICKÉ PÁNVI Bryophytes of fishpond bottoms and storage ponds in the Českobudějovická pánev basin (Czech Republic) Viera Horáková 1, Svatava

Více

Systém játrovek. systém uvnitř se vyvíjí mnoho publikovaných variant, není ustálený, (neosekvenované skupiny)

Systém játrovek. systém uvnitř se vyvíjí mnoho publikovaných variant, není ustálený, (neosekvenované skupiny) Systém játrovek Marchantiophyta monofyletická skupina systém uvnitř se vyvíjí mnoho publikovaných variant, není ustálený, (neosekvenované skupiny) systém molekulární markery problémy molekulární klasifikace

Více

svým pohybem vymodeloval písčitoštěrkové morény. Po jeho ústupu se zvyšovala erozní a denudační činnost.

svým pohybem vymodeloval písčitoštěrkové morény. Po jeho ústupu se zvyšovala erozní a denudační činnost. J. A. Lis, M. A. Mazur (red.), 2007: Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej. Centrum Studiów nad BioróŜnorodnością, Uniwersytet Opolski, ss. 99-113.

Více

Štechová T. et al: Bryoflóra vybraných rašelinišť, p.

Štechová T. et al: Bryoflóra vybraných rašelinišť, p. Obr. 1. Přesná poloha navštívených lokalit. 1. PP Horská louka u Háje, 2. Kovářská, 3. svahy Plešivce, 4. PP Rýžovna, 5. Břehy Černé, 6. louka 800 m V Špičáku, 7. louka 1 km SV Špičáku, 8. Louka 850 m

Více

O d b o r n é č l á n k y - z a h r a n i č n í p e r i o d i k a:

O d b o r n é č l á n k y - z a h r a n i č n í p e r i o d i k a: Publikované práce O d b o r n é č l á n k y - z a h r a n i č n í p e r i o d i k a: Stebel, A. & Plášek, V. (2001): Dicranoweisia cirrata and Orthodicranum tauricum (Musci) in the Polish and Czech part

Více

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 12. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 12. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 12. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Plantae (podříše Viridiplantae) ODDĚLENÍ: Marchantiophyta TŘÍDA: Marchantiopsida ŘÁD: Marchantiales Marchantia

Více

Historie bryologického výzkumu Křivoklátska

Historie bryologického výzkumu Křivoklátska Bohemia centralis, Praha, 31: 133 145, 2011 Historie bryologického výzkumu Křivoklátska Historical overview of bryological research in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Central

Více

Komplexní monitoring území NP České Švýcarsko botanika

Komplexní monitoring území NP České Švýcarsko botanika Komplexní monitoring území NP České Švýcarsko botanika Závěrečná zpráva o řešení projektu za rok 2008 Řešeno na základě smluv o dílo uzavřené mezi Správou NP České Švýcarsko jako objednatelem a Botanickým

Více

MONITORING OHROŽENÝCH RAŠELINIŠTNÍCH MECHOROSTŮ A PÉČE O JEJICH LOKALITY

MONITORING OHROŽENÝCH RAŠELINIŠTNÍCH MECHOROSTŮ A PÉČE O JEJICH LOKALITY Táňa Štechová, Eva Holá, Ester Ekrtová, Alžběta Manukjanová a Jan Kučera MONITORING OHROŽENÝCH RAŠELINIŠTNÍCH MECHOROSTŮ A PÉČE O JEJICH LOKALITY METODIKA AOPK ČR PRAHA 2014 Táňa Štechová, Eva Holá, Ester

Více

vedoucí práce: Mgr. Jan Kučera, PhD.

vedoucí práce: Mgr. Jan Kučera, PhD. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta diplomová práce Ekologická studie epixylických druhů Lophozia ascendens a Anastrophyllum hellerianum (Lophoziaceae) Eva Holá 2008 vedoucí

Více

PŘEKVAPIVÉ NÁLEZY MECHOROSTŮ V ŽOFÍNSKÉM A HOJNOVODSKÉM PRALESE (NOVOHRADSKÉ HORY)

PŘEKVAPIVÉ NÁLEZY MECHOROSTŮ V ŽOFÍNSKÉM A HOJNOVODSKÉM PRALESE (NOVOHRADSKÉ HORY) 4 Bryonora, Praha, 34 (2004) Kučera J. & Váňa J. (2003): Check- and Red List of bryophytes of the Czech Republic (2003). Preslia 75: 193 222. Ludwig G., Düll R., Philippi G., Ahrens M., Caspari S., Koperski

Více

ÚVOD MECHOROSTY. Ivana Lipnerová

ÚVOD MECHOROSTY. Ivana Lipnerová ÚVOD MECHOROSTY Ivana Lipnerová ÚVOD - ORGANIZACE pokyny v informačním e-mailu zápočet max 2 absence protokoly morfologický herbář do 31. 5. 2013! http://www.botanickafotogalerie.cz/ zásady bezpečné práce

Více

Mechorosty 2. přednáška. prezentace vychází z materiálů E. Mikuláškové, (PřF UK Praha, PřF MU Brno)

Mechorosty 2. přednáška. prezentace vychází z materiálů E. Mikuláškové, (PřF UK Praha, PřF MU Brno) Mechorosty 2. přednáška prezentace vychází z materiálů E. Mikuláškové, (PřF UK Praha, PřF MU Brno) Kde v systému se nacházíme? Eukaryota říše: Plantae podříše: Viridiplantae vývojová linie Streptophyta

Více

Epifytické mechorosty údolí Černé Ostravice. Jana Procházková

Epifytické mechorosty údolí Černé Ostravice. Jana Procházková Epifytické mechorosty údolí Černé Ostravice Jana Procházková Co mě přivedlo do údolí Černé Ostravice Víťa Plášek tajemné Orthotrichum moravicum cíle práce: o provést inventarizační průzkum epifytické bryoflóry

Více

svazek/volume 54 prosinec 2014

svazek/volume 54 prosinec 2014 Bryonora 50 (2012) 1 svazek/volume 54 prosinec 2014 MK ČR E 21597 ISSN 0862 8904 BRYOLOGICKO LICHENOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ BOTANICKÉ SPOLEČNOSTI Bryologicko-lichenologická sekce ČBS sdružuje profesionály

Více

ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXVI. Interesting bryofloristic records, XXVI

ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXVI. Interesting bryofloristic records, XXVI ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXVI. Interesting bryofloristic records, XXVI BRYONORA / 58 (016) 1 3 Jan Kučera, Pavel Dřevojan, Zbyněk Hradílek, Svatava Kubešo- 4 5 6 1 vá, Jitka Laburdová, Filip Lysák,

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Bílá skála Datum

Více

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Obsah ÚVOD.... 2 Popis lokality 3 Úkoly. 4 Závěr.... 5 Zdroje.. 6 Přílohy... 6 Úvod Prvním tématem, které budeme zpracovávat v rámci přírodovědného klubu, jsou Hlavní

Více

Botanika - bezcévné rostliny 7. praktikum Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 7. praktikum Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 7. praktikum Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Plantae ODDĚLENÍ: Charophyta TŘÍDA: Zygnematophyceae - spájivky ŘÁD: Zygnematales Spirogyra TP ŘÁD: Desmidiales Closterium PP

Více

MECHOROSTY NA BORCE STROMŮ V ÚDOLÍ ČERNÉ OSTRAVICE (CHKO BESKYDY)

MECHOROSTY NA BORCE STROMŮ V ÚDOLÍ ČERNÉ OSTRAVICE (CHKO BESKYDY) BRYONORA / 57 (2016) MECHOROSTY NA BORCE STROMŮ V ÚDOLÍ ČERNÉ OSTRAVICE (CHKO BESKYDY) Bryophytes on the bark of trees in the valley of the river Černá Ostravice (PLA Beskydy) 1 2 1 Jana Procházková, Vítězslav

Více

Bryonora 38 (2006) 57 RECENZE REVIEWS

Bryonora 38 (2006) 57 RECENZE REVIEWS Bryonora 38 (2006) 57 RECENZE REVIEWS Frey W., Frahm J.-P., Fischer E. & Lobin W. (2006): The Liverworts, Mosses and Ferns of Europe. Harley Books, Colchester. [512 pp., ISBN 0 946589 70 4] Náklad neuveden,

Více

Bryofloristic contribution from the Tišnov region, Southern Moravia

Bryofloristic contribution from the Tišnov region, Southern Moravia 4 Bryonora 48 (2011) BRYOFLORISTICKÝ PŘÍSPĚVEK Z TIŠNOVSKA Bryofloristic contribution from the Tišnov region, Southern Moravia Jan Kuĉera (ed.) 1, Věra Kuĉerová 2, Svatava Kubeńová 3, Eva Holá 1,4, Elińka

Více

Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) nový obyvatel krkonošských tlejících dřev

Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) nový obyvatel krkonošských tlejících dřev HORÁKOVÁ V., HOLÁ E. & NOVOZÁMSKÁ E. 2012: Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) - nový obyvatel krkonošských tlejících dřev. Opera Corcontica 49: 197 203 Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) nový obyvatel

Více

: 1804-2732. 5 / 2014. Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

: 1804-2732. 5 / 2014. Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : 1804-2732. 5 / 2014 Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 20 Received: 30.8.2014 Acta Carp. Occ., 5: 20 23, 2014 Accepted: 14.11.2014 ISSN: 1804 2732 Mech Plagiopus oederianus

Více

Rediscovery of hornworts Anthoceros neesii and Notothylas orbicularis (Anthocerotophyta) in the Czech Republic

Rediscovery of hornworts Anthoceros neesii and Notothylas orbicularis (Anthocerotophyta) in the Czech Republic 38 Bryonora 46 (2010) ZNOVUNALEZENÍ HLEVÍKŮ ANTHOCEROS NEESII A NOTOTHYLAS ORBICULARIS V ČESKÉ REPUBLICE Rediscovery of hornworts Anthoceros neesii and Notothylas orbicularis (Anthocerotophyta) in the

Více

= primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské. pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu Charales nemají pravé cévní svazky

= primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské. pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu Charales nemají pravé cévní svazky MECHOROSTY = primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské první fosilie ze svrchního devonu (před 360 mil. let) pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu Charales nemají pravé cévní svazky -odkázány na kapilární

Více

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31, CZ-370 05 České Budějovice, e-mail: kucera@prf.jcu.

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31, CZ-370 05 České Budějovice, e-mail: kucera@prf.jcu. Bryonora 48 (2011) 59 ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XVIII. Interesting bryofloristic records, XVIII Jan K u ĉ e r a (ed.) Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská

Více

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants EEA Grants Norway Grants Monitoring přirozených lesů České republiky Mykologie (monitoring lignikolních hub) Jan Běťák, VÚKOZ, v.v.i. 28.4.2015 Proč lignikolní houby? lignikolní houby: ideální modelová

Více

Mechorosty (nejen) krkonošské tundry. Jan Kučera Katedra botaniky

Mechorosty (nejen) krkonošské tundry. Jan Kučera Katedra botaniky Mechorosty (nejen) krkonošské tundry Jan Kučera Katedra botaniky mechorosty vývojově nesourodá skupina tří linií vyšších rostlin játrovky, mechy, hlevíky mechorosty a jejich život na Zemi hendikepy: málo

Více

Bryonora, Praha, 33 (2004) 5

Bryonora, Praha, 33 (2004) 5 Bryonora, Praha, 33 (2004) 5 Kučera J. & Váňa J. (2003): Check- and Red List of bryophytes of the Czech Republic (2003). Preslia 75: 193 222. Nyholm E. (1993): Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc.

Více

MECHOROSTY A LIŠEJNÍKY ZAZNAMENANÉ BĚHEM XV. BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÝCH DNŮ VE VELEMÍNĚ (CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ)

MECHOROSTY A LIŠEJNÍKY ZAZNAMENANÉ BĚHEM XV. BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÝCH DNŮ VE VELEMÍNĚ (CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ) Bryonora, Praha, 32 (2003) 3 MECHOROSTY A LIŠEJNÍKY ZAZNAMENANÉ BĚHEM XV. BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÝCH DNŮ VE VELEMÍNĚ (CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ) Bryophytes and lichens recorded during the 15 th Bryological

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

MECHOROSTY A VODA Eva Novozámská, UK v Praze, PřF, Katedra botaniky

MECHOROSTY A VODA Eva Novozámská, UK v Praze, PřF, Katedra botaniky MECHOROSTY A VODA Eva Novozámská, UK v Praze, PřF, Katedra botaniky 1. Vodní režim mechorostů Mechorosty hrají významnou roli jako zásobárny vody v krajině na místech, kde tvoří podstatnou složku rostlinných

Více

Mechorosty Přírodní památky Kavky

Mechorosty Přírodní památky Kavky Mechorosty Přírodní památky Kavky AUTOR ŠKOLA KRAJ OBOR Kristýna Pokorná Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola, Barvičova 85 Jihomoravský 08. Ochrana a tvorba životního prostředí Brno 2015 MECHOROSTY

Více

Vývoj lesního ekosystému v oblasti Trojmezí (Šumava) Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4

Vývoj lesního ekosystému v oblasti Trojmezí (Šumava) Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Vývoj lesního ekosystému v oblasti Trojmezí (Šumava) Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Na začátku devadesátých let byla založena na lesní správě Stožec plocha T (Trojmezí). Na počátku

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824 Odůvodnění ÚP: Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra Výběr BC pro katastrální území obce (včetně BC navazujících na obec, propojených biokoridory s BC v obci apod.) a s úpravami BC navrženými

Více

Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny

Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny Autorský kolektiv Ing. Lukáš Bílek Ph.D, Doc. Ing. Jiří Remeš Ph.D, Mapa je výsledkem

Více

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí THAYENSIA (ZNOJMO) 2011, 8: 57 67. ISSN 1212-3560 Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí New bryophyte records from Podyjí National Park Zbyněk H r a d í l e k 1, Zdeněk M u s i l 2 1 Katedra botaniky,

Více

ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXV. Interesting bryofloristic records, XXV

ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXV. Interesting bryofloristic records, XXV ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXV. Interesting bryofloristic records, XXV BRYONORA / 57 (016) 1 1 1 Jan Kučera, Pavel Dřevojan, Ester Ekrtová, Eva Holá, Štěpán Ko- 3 1 val, Alžběta Manukjanová, Tomáš

Více

Bryonora 46 (2010) 5. Keywords: P. M. Opiz, biography, herbarium, publications, bryophytes, taxonomy, nomenclature

Bryonora 46 (2010) 5. Keywords: P. M. Opiz, biography, herbarium, publications, bryophytes, taxonomy, nomenclature Bryonora 46 (2010) 5 Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradìlek Z., Kubešová S., Lysák F., Novotný I. & Peterka T. (2010): Současný stav lokalit druhů Meesia triquetra a Paludella squarrosa (Meesiaceae)

Více

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem.

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem. Jeseníky Hrubý Jeseník je geomorfologický celek a dominantní pohoří Slezska a části severní Moravy, které patří ke Krkonošsko-jesenické subprovincii (respektive k Sudetům) jako jejich nejvýchodnější část.

Více

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj:

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 89 Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace Zřizovací předpis: XIX/0-07; /9 Kraj: Jihomoravský kraj Obec s rozš. působností. st. Blansko, Kuřim (Brno-venkov) Katastrální území: Lelekovice,

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Strana 7652 Sbírka zákonů č. 447 / 2013 447 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více