Smlouva o outsourcingu ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o outsourcingu ICT"

Transkript

1 Smlouva o outsourcingu ICT uzavřená dle 269 odst.2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Článek 1 - Smluvní strany Nemocnice Český Krumlov a.s. se sídlem Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ IČ: DIČ: CZ zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1460 jejímž jménem jedná: Mgr. Jaroslav Šíma, předseda představenstva a MUDr. Jindřich Florián, místopředseda představenstva telefonní spojení: a (dále jen objednatel ) Poskytovatel:.. se sídlem:.. IČ: DIČ: CZ. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u jejímž jménem jedná: bankovní spojení:.. č. účtu:. telefonní spojení: (dále jen poskytovatel ) Článek 2 Předmět smlouvy a místo plnění 2.1. Předmětem této smlouvy je outsourcing ICT (dále také jako služby ) formou poskytnutí následujících služeb: - 1 -

2 Systémová podpora Technologie a její provozní podpora poskytnutí hardwaru, jeho uvedení do provozu k obvyklému užití v souladu s touto smlouvu a udržování hardwaru v takovém stavu na vlastní náklad poskytovatele. Podrobná specifikace a parametry služeb, jakož i minimální konfigurace hardwaru (technologie) jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Služby dle článku 2 odst této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat po celou dobu trvání této smlouvy na hardwarových zařízeních ve vlastnictví poskytovatele. Seznam hardwarového zařízení je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Místem plnění je sídlo objednatele, v prostorách objednatelem určených. Článek 3 - Povinnosti poskytovatele 3.1. Poskytovatel se zavazuje zejména: a) poskytovat objednateli služby vymezené v příloze č. 1, na zařízeních uvedených v příloze č. 2, které budou po celou dobu plnění předmětu této smlouvy ve vlastnictví poskytovatele, a to v souladu s touto smlouvou nebo písemnými pokyny objednatele; b) zahájit poskytování služeb vymezených v příloze č. 1 nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy; c) pro přístup pracovníků poskytovatele k informačnímu systému objednatele ve věci plnění smlouvy je poskytovatel povinen vždy vypracovat seznam oprávněných osob, který bude obsahovat: jméno a příjmení fyzické osoby, rozsah přístupových oprávnění, kontaktní údaje oprávněné osoby a tento v případě změny neprodleně písemně poskytnout objednateli. Aktuální seznam oprávněných osob je uveden v příloze č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy; Poskytovatel se zavazuje zajistit, že k informačnímu systému objednatele budou mít přístup pouze soby uvedené v aktuálním seznamu oprávněných osob, poskytnutému písemně objednateli; d) podklady předané poskytovateli objednatelem použít pouze pro realizaci předmětu smlouvy; e) řídit se při provádění služeb pokyny objednatele; f) poskytnou výhradní neomezenou licenci ve smyslu 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon ke všem způsobům užití díla, bude-li činností poskytovatele dle této smlouvy vytvořeno autorské dílo, g) nabídnout po skončení trvání této smlouvy zařízení uvedená v příloze č. 2 k odkoupení objednateli za cenu ve výši 1,- Kč a, h) po skončení trvání této smlouvy poskytnout objednateli nebo osobě objednatelem určené veškerou možnou součinnost nutnou k dalšímu užívání a zajištění kontinuity fungování systému, zejména předat objednateli veškeré podklady a informace vztahující se k systému (přístupové kódy, zdrojové kódy, hesla, aj.) Článek 4 Práva a povinnosti objednatele 4.1. Objednatel se zavazuje: - 2 -

3 a) vytvořit organizační podmínky (konkrétní organizační podmínky budou specifikovány odpovědnými zástupci smluvních stran písemně 5 pracovních dnů předem) a poskytnout poskytovateli informace nezbytné pro plnění předmětu smlouvy a zajistit na žádost poskytovatele přítomnost svého odborného zaměstnance při provádění činnosti v prostorách objednatele; b) zajistit poskytovateli bezplatně vhodné prostory pro umístění zařízení uvedených v příloze č. 2; c) hlásit zjištěné chyby bez zbytečného odkladu; d) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli při provádění činností dle této smlouvy; e) zajistit poskytovateli součinnost s třetími stranami, potřebnou pro plnění předmětu smlouvy; f) zaplatit cenu za poskytování služeb podle podmínek uvedených v článku Zjistí-li objednatel, že poskytovatel postupuje v rozporu s předmětem smlouvy nebo jeho právy a povinnostmi dle čl. 3 této smlouvy, je oprávněn vyzvat poskytovatele písemně k odstranění případných vad plnění a požadovat, aby služby poskytoval řádně a v odpovídající kvalitě. Jestliže tak poskytovatel neučiní ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 15 dnů, může objednatel odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvních povinností ze strany poskytovatele. Článek 5 - Cena a platební podmínky 5.1. Cena služeb systémové a provozní podpory Cena za služby je stanovena měsíčním paušálem ve výši xxx,- Kč bez DPH (slovy: xxx); 5.2. Cena za služby bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), vystavené poskytovatelem takto: a) služby budou fakturovány pravidelnou měsíční platbou do 5 pracovních dnů následujícího měsíce. b) daňové doklady (faktury) budou v souladu se zákonem o účetnictví a DPH vystaveny elektronicky, elektronicky podepsány (certifikační autorita PostSignum) a doručeny na objednatele Lhůta splatnosti daňových dokladů (faktur) je 30 dnů od jejich doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele Oprávněně vystavený daňový doklad (faktura) musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu (faktury) ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje: číslo smlouvy objednatele, popřípadě číslo dodatku, číslo a název zakázky Objednatel je oprávněn vrátit do data splatnosti poskytovateli k opravě daňový doklad (fakturu), který obsahuje nesprávné cenové nebo daňové údaje nebo který není doložen měsíčním výkazem poskytnutých služeb či protokolem o předání a převzetí služeb podepsaným oprávněnými osobami. O tuto dobu od vrácení daňového dokladu poskytovateli do vystavení nového se prodlužuje splatnost daňového dokladu Pro vyloučení všech pochybností platí, že právo na úhradu ceny za služby dle odst tohoto článku smlouvy vzniká poskytovateli dnem zahájení poskytování služeb

4 Článek 6 Sankce, smluvní pokuty 6.1. V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti tím, že neposkytne služby v kvalitě popsané v příloze č. 1, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené v příloze č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení. Splatnost smluvní pokuty začíná dnem doručení vyúčtování poskytovateli a činí 21 dnů. Toto ustanovení neplatí pro případy prodlení poskytovatele způsobené ze strany objednatele, např. neposkytnutím součinnosti Přechodové období, ve kterém nebudou uplatňovány sankce dle přílohy č. 4, je stanoveno na 1 měsíc od zahájení poskytování služeb. Dohoda stran o neuplatňování sankcí v přechodném období platí pouze pro případy drobných nedostatků v poskytování služeb ze strany poskytovatele, které jsou vzhledem k předmětu plnění dle této smlouvy v počáteční fázi poskytování služeb obvyklé Při nedodržení data splatnosti daňového dokladu (faktury) je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení Poskytovatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s plněním povinnosti dle čl. 3 odst písm. b) této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení čl. 3 odst písm. c) této smlouvy Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na trvání závazků ze smlouvy vyplývajících, ani na povinnosti nahradit škodu, prokazatelně způsobenou druhé straně. Článek 7 - Ochrana důvěrných skutečností 7.1. Smluvní strany se zavazují, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, které tvoří nebo mohou tvořit obchodní tajemství ve smyslu obchodního zákoníku a takové, které spadají pod ochranu zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za chráněné informace se pro účely této smlouvy považují takové informace a skutečnosti, které nejsou všeobecně veřejně známé a které svým zveřejněním mohou způsobit škodlivý následek pro kteroukoliv smluvní stranu, a které některá ze smluvních stran jako chráněné označila a jejichž ochranu příslušná strana zajišťuje. Chráněné informace mohou být poskytnuty třetím stranám jen s písemným souhlasem dotčené smluvní strany. Dotčená smluvní strana takový souhlas bez zbytečného odkladu vydá, jestliže je to nezbytné pro realizaci této smlouvy nebo jejích dodatků a třetí strana poskytne dostatečné garance, že nedojde ke zneužití chráněných informací. Za třetí strany podle tohoto ustanovení nejsou považováni určení zaměstnanci smluvních stran oprávnění ke styku s chráněnými informacemi ve vazbě na tuto smlouvu Závazek k ochraně a utajení skutečností zajistí strany vůči svým zaměstnancům, případně i třetím osobám, které se na zhotovení služeb budou účastnit. Závazek k ochraně a utajení chráněných informací trvá po celou dobu jejich existence Pokud některá ze smluvních stran prokazatelně poruší některé ustanovení tohoto článku, uhradí druhé smluvní straně pokutu ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody

5 7.4. V případě, že se během realizace předmětu smlouvy budou zpracovávat osobní údaje, zavazují se smluvní strany uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Článek 8 - Předčasné ukončení smlouvy 8.1. Tato smlouva může být předčasně ukončena: a) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž nedílnou součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek; b) odstoupením jedné ze smluvních stran od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy druhou stranou, za podmínek uvedených v následujících odstavcích tohoto článku Za podstatné porušení povinností objednatelem se považuje: a) je-li v prodlení s úhradou ceny plnění po dobu delší než 30 dnů, b) je-li v prodlení s plněním jiných závazků (zejména s poskytováním součinnosti podle přílohy č. 3 po dobu delší než 30 dnů) Za podstatné porušení povinnosti poskytovatelem se považuje: a) jím zaviněné prodlení s řádným uvedením služeb do provozu po dobu delší než 30 dnů, b) poskytovatel postupuje v rozporu s předmětem smlouvy nebo jeho dalšími povinnostmi dle čl. 3 této smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě dle čl. 4 odst této smlouvy Odstoupení od této smlouvy je účinné a smlouva zaniká s výjimkou ustanovení, která mají podle zákona nebo této smlouvy trvat i po ukončení smlouvy, dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně Odstoupením od smlouvy či dohodou nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení. Článek 9 - Oprávněné osoby 9.1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami ve věcech této smlouvy bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Aktuálně oprávněné osoby jsou uvedeny v příloze č Každá ze smluvních stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, musí však o každé změně vyrozumět písemně druhou smluvní stranu. Změna oprávněných osob je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna. Článek 10 Závěrečná ustanovení Tato smlouva se uzavírá na dobu 5 let ode dne zahájení poskytování služeb dle čl. 3 odst písm. b) této smlouvy

6 10.2. Tato smlouva bude vykládána v souladu a bude se řídit právem České republiky, včetně obchodního zákoníku a dalších platných právních předpisů Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemného dodatku potvrzeného oběma smluvními stranami Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 poskytovatel Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami Nedílnou součástí této smlouvy jsou: Příloha č. 1 Specifikace včetně dohodnutých parametrů služeb Příloha č. 2 Seznam zařízení, na kterých jsou služby poskytovány Příloha č. 3 Součinnost objednatele, seznam oprávněných osob Příloha č. 4 Sankce za nesplnění SLA V Českém Krumlově dne V dne... Za objednatele Za objednatele Za poskytovatele Příloha č. 1 Specifikace včetně dohodnutých parametrů služeb Tabulka - Specifikace parametrů blade chassi (1x chassi) Parametr Provedení Počet serverů v šasi Konektivita serverů v šasi Pozice pro switch moduly Požadovaná hodnota rack, max. 9U min. 14 veškeré datové a napájecí cesty mezi šasi a servery musí být plně redundantní s fyzicky oddělenými konektory a cestami Každý server bude k tomuto chassi připojen dvěma identickými oddělenými konektory, přičemž každý z konektorů je součástí oddělených datových a napájecích sběrnic, které jsou propojeny s rozšiřujícími moduly (redundantní napájení, chlazení, komunikaci a management)

7 Osazení switchi Ethernet SAS Napájecí systém Typ napájení Chladící systém Interní mechanika Vzdálená správa Požadavky na servisní režim redundantní ethernet switche redundantní SAS switche, min. 14 portů interních, min. 4 porty externí, 3Gb rozhraní redundantní napájení typu n+n oddělené redundantní napájecí větve pro každý server 2x oddělené napájecí větve redundantní chladící systém DVD-ROM/CD-RW combo Redundantní management modul - kompletní vzdálená správa šasi a jednotlivých serverů, - dedikovaný Ethernet port, - nezávislý na stavu serveru. Požadován monitoring stavu serverů infrastruktury šasi, predikce chyb, vzdálená obrazovka a lokalní a digitální KVM v textovém i grafickém režimu, podpora šifrování a autorizace uživatelů, centrální správa kompletní infrastruktury včetně serverů z jednoho rozhraní konzole včetně KVM, podpora vzdálené instalace a upgrade firmware možnost vzdáleného namapování lokálních prostředků. 5 let, v místě instalace, s reakční dobou 4 hodiny po nahlášení poruchy 7 dní v týdnu Tabulka - Specifikace parametrů serverové části (5x server) Parametr Provedení serveru Procesory (osazení/max.) Počet jader na fyz.procesor Požadovaný výkon Operační paměť (osazení/max.) Pevné disky SAS konektivita Ethernet konektivita Prediktivní analýza chyb na komponenty Požadavky na servisní režim Požadovaná hodnota blade 2 / 2 4 dle výsledků testů SPEC CPU2006 ( min. hodnota CINT ,6 min. hodnota CFP ,5 40 GB/ 96 GB bez disků, interní USB flash disk s virtualizačním SW 2-portové SAS karty, 3Gb rozhraní redundantní připojení do SAS dual-port metalický ethernet 10/100/1000Mbit redundantní připojení do ethernet sítě požadována predikce chyb na pamětech, HDD, napájecím a chladicím systému, VRM - napěťové regulátory CPU 5 let, v místě instalace, s reakční dobou 4 hodiny po nahlášení poruchy 7 dní v týdnu Tabulka - Specifikace parametrů storage (1x storage) - 7 -

8 Provedení Hrubá kapacita Zrcadlení dat na úrovni diskového pole, disaster recovery Fyzická migrace dat Velikost vyrovnávací paměti (cache) Počet a typ hostitelských/diskových připojení Připojení do SAN a LAN infrastuktury rack (2U) minimálně 2,7 TB na SAS discích s rpm a 12TB na SAS discích s 7200 rpm navržená disková úložiště musí umožňovat vzájemné zrcadlení dat např. pro vytvoření disaster recovery na úrovni diskového pole na HW úrovni včetně podpory zrcadlení na disková pole vyššího segmentu (midrange nebo vyšší) možnost přenosu dat do jiného diskového pole výrobce formou fyzického přenosu všech nebo libovolného množství disků minimálně 2GB (tzn. minimálně 1GB na řadič), zálohovaná baterií a v případě výpadku elektrického proudu automatické přesunutí dat která se nacházejí v cache na interní disky pole nebo flash paměť systém musí umožňovat připojení k hostitelským serverům minimálně čtyřmi SAS 6Gbit porty s možností rozšíření na osm SAS 6Gbit portů nebo možnost rozšíření o osm 8Gbit FC portů nebo osm 1Gbit iscsi portů diskové pole musí umožňovat nativní připojení pomocí SAS 6Gbit připojení, do SAN pomocí 8Gbit FC nebo LAN pomocí min. 1Gbit iscsi Architektura diskového pole Škálovatelnost diskového pole Typy disků které musí diskové pole umožňovat připojit Global hot spare technologie RAID úrovně na HW úrovni Možnosti konfigurace pole Ethernet konektivita Management Požadavky na servisní režim je požadováno, aby diskové pole bylo založeno na SAS2 (6Gbit) protokolu nativně kapacitu diskové pole musí být možné rozšířit minimálně na celkový počet 90 disků včetně disků v připojených expanzních jednotkách, dále musí diskové pole umožňovat současné připojení expanzních jednotek pro 2,5 a 3,5 disky všechny typy disků SAS 10k a 15k RPM, NL SAS 7,2k RPM, SED SAS ve velikostech 2,5 a 3,5 diskové pole musí umožňovat GHS technologii což znamená, že spare disk nemusí být alokován v rámci každého expanzního boxu, ale jen v rámci celého diskového pole možnost vytváření klasických RAID setů 0,1,3,5, 6 a 10 management software musí umožňovat vytváření a mapování LUNů k určeným hostitelským serverům, provádění dynamických změn v logické konfiguraci diskového pole jako úrovně RAID, rozšiřování kapacity, rozšiřování LUNů, změna velikosti segmentu, přidání expanze za provozu 2x 1Gbps, redundantní připojení do management LAN správa veškerých komponent umístěných v diskovém poli vzdáleně pomocí management LAN 5 let, v místě instalace, s reakční dobou 4 hodiny po nahlášení poruchy 7 dní v týdnu SPECIFIKACE SLA Service Desk - 8 -

9 Service Desk slouží jako jediný přístupový bod pro evidenci všech požadavků a sledování jejich průběhu. Poskytovatel zajistí systém, dostupný všem zainteresovaným stranám, ve kterém budou všechny požadavky a problémy sledovány. Pracovníci Service Desku zajistí následující činnosti: Příjem a evidence chybových hlášení a požadavků Potvrzení přijetí hlášení Analýza požadavků Předávání požadavků řešitelům Sledování stavu řešení požadavků Service Desk musí být přístupný prostřednictvím internetové aplikace, em i telefonicky. Parametry poskytovaných služeb Doby odezvy (Response time) a vyřešení požadavků (Fix time): Kategorie požadavku Popis HAVÁRIE Systém/služba není použitelná ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost systému/služby. CHYBA Některé funkce systému/služby pracují omezeně, toto omezení však nelze považovat za omezení základní funkčnosti. NEDOSTATEK Chyby systému/služby do určité míry komplikující využití systému/služby nebo neumožňující jeho plnohodnotné využití. Dostupnost služby hod. x dny Response time Fix time 12x7 do 4 hodin do 24 hodin 10x5 (Pracovní den) 10x5 ŽÁDANKA požadavek na rozšíření / změnu funkcionality 10x5 (Pracovní den) (Pracovní den) do 8 hodin NBD do 2 BD NBD do 4 BD do 14 BD Podporované procesy PROCES PODPORA SLUŽBA HW serverové infrastruktury Virtualizační SW Zálohování Operační systémy serverové infrastruktury Aktivní prvky Systém elektronické pošty Nemocniční informační systém Systém elektronické spisové služby Žádankový systém (objednávky) Dodavatel kompletně Dodavatel kompletně Konfigurace a správa HW chassi, blade-serverů, diskového pole a zálohovacího zařízení, řešení problému v případě výpadku některé ze součástí infrastruktury Konfigurace a správa jednotlivých instancí virtuálních serverů a sdíleného diskového pole, monitoring a tvorba snapshotů dle definovaných pravidel Nastavení zálohovacích procesů, správa, obnova dat Konfigurace a správa OS jednotlivých virtualizovaných serverů Konfigurace a správa firewallu, switchů, Wifi AP v případě potřeby řešení výpadku sítě LAN či Internetu Komunikace a spolupráce s dodavatelem serveru EP na provedení opravy Komunikace a spolupráce s dodavatelem NIS na provedení opravy Komunikace a spolupráce s dodavatelem ESS na provedení opravy Komunikace a spolupráce s dodavatelem SW na provedení opravy - 9 -

10 HW klientských PC Operační systémy klientských PC Komunikace a spolupráce s dodavatelem HW na provedení opravy Konfigurace a správa OS jednotlivých klientských PC Příloha č. 2 Seznam zařízení, na kterých jsou služby poskytovány ZAŘÍZENÍ KONFIGURACE INSTALOVANÉ APLIKACE UMÍSTĚNÍ POZNÁMKA

11 Příloha č. 3 Součinnost objednatele, seznam oprávněných osob 1. Objednatel Problematika Jméno Adresa Telefon Osoby oprávněné jednat o změně smlouvy Osoby oprávněné k podpisu předávacích protokolů Osoby určené k převzetí elektronických daňových dokladů Osoby oprávněné k podpisu objednávek Osoby oprávněné k hlášení závad 2. Poskytovatel Problematika Jméno Adresa Telefon Osoby oprávněné jednat o změně smlouvy Osoby oprávněné k příjmu hlášení závad Osoby oprávněné k servisním zásahům v sídle objednatele

12 Příloha č. 4 Sankce za nesplnění SLA Ceny pravidelných služeb Perioda Cena ID Položka (v Kč bez DPH) H1 Služby dle čl měsíc...,- Kč Sankce za nedodržení garantované reakční doby Response time Sankce Překročení response time do 50% 20% z částky H1 Překročení o 50% - 100% 50% z částky H1 Překročení o 100% - 200% 70% z částky H1 Překročení nad 200% 100% z částky H1 Fix time Sankce Překročení fix time do 50% 20% z částky H1 Překročení o 50% - 100% 50% z částky H1 Překročení o 100% - 200% 70% z částky H1 Překročení nad 200% 100% z částky H1-12 -

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

SERVISNÍ SMLOUVA. č... pro svěřenou správu WEB farmy. uzavřená ve smyslu ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

SERVISNÍ SMLOUVA. č... pro svěřenou správu WEB farmy. uzavřená ve smyslu ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění žlutě označené části doplní uchazeč Příloha č.1 Výzvy k podání nabídky Svěřená správa WEB farmy ČT SERVISNÍ SMLOUVA č.... pro svěřenou správu WEB farmy uzavřená ve smyslu ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pásková knihovna a zálohovací software KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pásková knihovna a zálohovací software KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob

Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven v v v ZS a MS Kopidlno uchazeč: TeX. Sdružení fyzických osob v David Holman,Michal Spína T.G.Masaryka 179 Libáň 50723 IČ: 67455921 DIČ: CZ-7906083438

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013 Smlouva o dílo č. OLP/831/2013 uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Číslo smlouvy Objednatele : INO/40/01/001674/2008 Číslo smlouvy Poskytovatele : OS_081020_MHMP_ReT 2008/196 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269

Více

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany 1.1. Zhotovitel Název: Se sídlem: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Výpočetní klastr pro molekulové modelování

Výpočetní klastr pro molekulové modelování ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky 1) Virtualizované řešení a) Virtualizační servery (2ks): Konfigurace serveru - Minimálně 2 x šesti jádrový procesor, architektura

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU. Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU. Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy SPECIFIKACE ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.32375 Nová cesta za poznáním v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

fffj e/ , 'do fr^m^l)m -

fffj e/ , 'do fr^m^l)m - W-K \V! A'iA! /vf :,R KUř1SP80HSE5N ; fffj e/, 'do fr^m^l)m - D : a-,[> > SMLOUVA O ZAJIŠTĚNI PROHLÍDEK TEL ZEMŘELÝCH I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU Outsourcing ICT pro potřeby města Mikulov

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU Outsourcing ICT pro potřeby města Mikulov VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU Outsourcing ICT pro potřeby města Mikulov Zadávací řízení se řídí Směrnici pro zadávání zakázek a veřejných zakázek orgány města Mikulov. 1. Název zakázky: Outsourcing

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany Číslo:.. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. (Obchodního zákoníku) v platném znění 1. Účel smlouvy Účelem smlouvy je zhotovení restaurátorských prací realizovaných v rámci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více