Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat"

Transkript

1 Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat je to pravda. V dnešní dob mezi LDN- Domovem dchodc a hospicem, není moc velký rozdíl, jen v délce nemocenské zaízení s dlouhodob nemocnými pacienty Hospic je (zdravotnické) zaízení ve kterém žijí tžce nemocní lidé kteí potebují odbornou pomoc, aby mohli užívat aspo zákládních lidských poteb se kterými si sami neporadí (ze zdravotních dvod) Hospic slouží k pobytu tžce nemocných a nevyléitelných osob.je o n peováno zdravotnicky i sociáln. Pomoc psychickou i fyzickou tžce nemocnému a jeho rodin. Umožuje dstojné umírání a pobyt lena rodiny u nemocného, který se mže v hospicu o nemocného starat. Hospic je zaízení, kde po dobu nezbytn nutnou je o pacienta (osobu) postaráno kompletní službou podle hospic je dlouhodobá ubytovna pro nemocné Zaízení pro pacienty v terminálním stadiu onemocnní. Hospic je zaízení pro nemocné,nemohoucí a nesobstané lidi.nabízí lékaskou,sesterskou,sociální Zdravotnické zaízení pro paliativní lébu bolesti ubytovací zízení pro potebné srá se o nemocné a srare lidi Domov pro seniory hospic je hotel pro umírající,vtšinou pod záštitou církve poslední štace tzv.dstojné umírání pée o pacienty u kterých se pedpokládá úmrtí poslední stanice, píjemnjší odchod ze svta Je to podobné jako pro dlouhodob nemocné. S tím,že je zde aktivita nemocných a spolupráce s Hospic je zaízení,které se stará o seniory.kde je pítomen léka/alespo 1x týdn/a zdravotní personál.ne všechna tato zaízení mají sosialní zázemí takové jak bych si pedstavovala.nkterá a jsou finann dost nco jako domov dchodc na dožití soukromí sektor pro seniory poslední služba pro umírající, spíše dstojné místo pro umírání zaízení, které poskytuje péi lidem starým, vážn - smrteln nemocným, jejichž stav je již neléitelný, vyžadují celodenní péi - nejsou schopni se sami o sebe postarat, nejsou schopni fungovat ani nap.v Pobytové zaízení pro nevyléiteln nebo obtížn vyléitelné nemocné. Nabízí (mlo by nabízet) všestrannou péi o své klienty po psychické i fyzické stránce. Tak, aby jeho obvatelé mohli zemít v co Zaízení pro nevyléiteln nemocné. Nabízí veškerou péi, kterou potebují, aby netrpli, pop. aby odchod ze života byl klidný a bezbolestný. Neznamená to, že pro každého musí být hospic "konenou stanicí". nemocniní zaízení pro nevyléiteln nemocné,o které se již nedokážou píbuzní i nemocnice postarat,vtšinou se jedná o pacienty s nádorovými,pop.nemocemi typu Alzhaimer,Parkinson ap.je zde poslední štace,milosrdnost ped smrtí Zaízení pomáhající lidem pi umírání zaízení poskytující zdravotní péi nevyléiteln nemocným a umírajícím lidem, spolu se sociálními poslední ubytovna pée o pestárlé a nesobstané obany Domnívám se, že se jedná o domov pro seniory se stálou peovatelskou službou, ale s tím, že ten kdo tam Materiální a zejména duchovní podporu lidem umírajícím a nevyléiteln nemocným. Jde o zaízení pro pobyt tžce a nevyléiteln nemocných. je to místo, kam se " uklízí" lidé na dožití, mají tam veškerý standart a veškerou péi Hospic je pro lidi s nevyleitelnou nemocí kterým už není pomoc ale v hospicu o n peují do poslední chvíle nco jako LDN zaízení, sloužící k pobytu nevyléiteln nemocných (umírajících) hospic je místo kde se starají o lidi Starají se o tžce a smrteln nemocné. Poskytují jim péi, kterou by jiná stediska nedají. pée o nemocné dstojné umírání peovatelský dm,ale péi provádjí ádové sestry. Je tam lovk na dožití a krátkodob dožití tžce nemocných asi jako domov dchodc,s lepší péí a vtším soukromím.

2 Starobinec Hospic je zaízení, kde tžce nemocný nebo starý lovk mže v dstojných podmínkách dožít. Má veškerou péi, kterou potebuje, a pkn se tam o nj starají, po fyzické i psychické stránce. Poskytuje péi o nevyléiteln nemocné lidi v závreném stadiu nemoci,kdy již lékaská pée pomoci Je to zaízení, ve kterém se o vás postarají v posledních dnech života Hospic je alternativa k LDN, má ale osobnjší pístup k umírajícím, vetn duševní útchy Nabízí služby lidem kteí jsou nevyleiteln nemocní.to znamená, že se o n starají jako o nemocne. Pée o nemocné, kteí jsou odkázáni na cizí pomoc Místo pro dstojný závr života, kde se mnou mže být i rodina. Služba a zabezpeení pro umírající celodenní péi i lékaskou pro dlouhodob nemocné a nevyléitelné pacienty dm kde je o umírající postaráno tkzv.s láskou a péí to je na dožití zaízení, kde nemocní dožívají svj život Lepší domov dchodc,obsluhu senior Služba ped smrtí Hospic je zaízení, kam za prvé lidé chodí dstojn umírat a za druhé slouží i pro rekonvalescenci po tžké pée o pestárlé lidi a nemohoucí. Zaízení(zpravidla církevní) pro dstojné dožití nevyléiteln nemocných. veškeré služby pro seniory Zaízení pro lidi "ekající na smrt". Poskytuje nejnutnjší péi pro lidi, kteí nemají kdo by se o n v nemoci, je to sanatorium pro pestárlé chystající se umít Zaízení pro osoby, které již sami o sebe nemouhou postarat a jejich zdravotní stav již nelze zlepšit.službyubytování stravování, hygiena a s tím související služby. umožuje dstojn dožít do skonu nemohoucí nemocné osoby, ale i pesto je to nepirozený stav situace lepší domov dchdc s veškšrými službami Hospic je zaízení ve kterém jsou umístni lidé dlouhodob nemocní o které se nepostará rodina,nebo lidé vše pro dstojný odchod na onen svt Dm dstojného stáí i umírání... dstojné umrání s soucitnými lidmi nabízí pobit pro umírající lidi. Vtšinou velmi dstojné prostedí. dm pro dstojný odchod Poskytuje služby starým lidem s nevyleitelnou chorobou vtšinou v posledním stádiu. ustav kde jsou adove sestry a staraji se o stare a nemocne lidi Je to pée o nevyléiteln nemocné a popípad krátkodobá pée o nemocného,když rodina odjede teba dstojné umírání pro neviléiteln memocné je to zaízení pro pobyt tžce nemocných i nevyléitelných lidí. Je jim zaruen dstojný odchod ze života. je to zaízení pro tžce, spíše nevyléitelné pacienty, kterým je poskytována individuální pée, pitom mají Zaízení, kde je o lovka postaráno ze zdravotního hlediska, ale rodina je spoluúastná a mže tam být s Dle mého je to nco mezí LDN a domovem pro seniory. Je to taková domácnjší nemocnice. Myslím, že je tam mén odborné lékaské pée než v LDN, ale více než v domovech pro seniory. Místo dstojného dožití. LDN + sociální (charitativní) ústav dstojného dožívání nevyléiteln nemocní, staí lidé, umírající s nadstandartní poslední péí nevém pesn jaké sluýby nabízí, ale ml by asi zajistit dstojné umírání v pijatelném a píjemném prostedí s vlídným a chápajícím personálem, ale to jsem asi hodn naivní nco jako nemocnice s nepetržitou službou pro nemocné a nemohoucí Zaízení pro staré lidi, kteí se o sebe nemohou již samostatn postarat 24hod.dústojnou péi nemocnému zmírnní bolesti a dstojný odchod ze života dm, v nmž jsou lidé, kteí už z dvodu nemoci, ví, že umou zaízení pro nevyléitelné pacienty v píjemném prostedí stará se o nemocné 24 hodin denn, pomáhá od bolesti, usnaduje život pestárlým osobám Pro dlohodobé nemocné pijdu tam dstojn dožít pée o nevyleiteln nemocné, zdravotní služby Kvalitní dožití starým a nemocným lidem s opatrováním a všemi službami.

3 Léebna dlouhodob nemocných a pestárlých lidí, kde se personál stará pouze o malý poet pacient odkládání starých a nemocných lidí.poslední dum ped smrtí. klidne umirani lepsi pristup k cloveku zaízení pro dlouhodob nemocné a pípadn nepohyblivé a celodenn se o n stará DSTOJNÉ DOŽITÍ LIDÍ V KLIDNÉM PROSTEDÍ S PODPOROU RODINY poskytuje péi lidem tžce nemocným ped smrtí Poslední zastávka s veškerým komfortem dožití A vi to víte? sociální služby Nabizí dstojné odcházení ze života, poskytuje pomoc rodin vypoádat se stávajícím špatným zdravotním Domov pro pestárlé s osobnímy asistenty Zaízení pro seniory, kteí nejsou schopni se o sebe postarat ve smyslu fyzickém. Zajištna hlavn zdravotní pée, která je po dobu 24 hodin. Prostedí, které se pibližuje domácímu. doba domova dchodc se zdravotním dohledem z hospicu se dom neodchází,tam lovk umírá Hospic je zdravotnické - sociální zaízení, které slouží k pobytu nevyléiteln nebo tžce nemocných osob a Zaízení pro lidi, kteí potebují celodenní pomoc, jsou staí zaízení pro lidi, o nichž se ví, že brzy zemou, už jim nikdo nemže pomoci, rodina nemá možnost si je vzít duchovnjší domov dchodc pro pestárlé V hospicinjsou lidé tžce nemocní, o které se rodina nemže starat. Sociální zaízení,kde má nemocný lovk své lžko, s konzervativní lebou a možností neomezených Hospic poskytuje možnost dstojného dožití pro lidi nevyléiteln nemocné a umírající, duchovní služby. hospic je zaízení pro nevyléitelné umírající lidi.vtšinou se o n starají jeptišky a je jim vnována velká jsem zdr,sestra tohoto zaízení Hospic je nkde mezi sociálním a zdravotnickým zaízením. Peuje o dlouhodob, pípadn nevyléiteln ubytovna pro staré lidi. dstojný prbh umírání Pée o staré a nemocné obany, jejichž aktuální zdravotní stav nevyžaduje pobyt v nemocnici, ale kteí se o sebe nemohou sami, nebo jejich rodina, postarat - umožuje dožití tchto lidí v klidném a dstojném domov pro velmi staré a nemocné s odbornou péí umírající má skvlou péi, rodina mže být kdykoli s ním na pokoji a sledovat jak se o nj stará personál, hospic je pro nevyléiteln nemocné,zde lidé dožívají.je zde zdravotní perzonál,o nemocné peují ádové je to takový hotel pro umírající,aby jim bylo poskytnuto všechmé potebné dejte pokoj dnes je svátek a já si nebudu kazit náladu zaízení pro seniory a zdravotn postižené za jejich finanní pispní Místo dstojného prožití posledních let/msíc/dn života, místo smíení se s odchodem z tohoto svta, pedstavuji si, že m zaopatí a péi poskytnou milí lidé, kteí tuto práci dlají z pesvdení a ne jako nejen zdravotní, ale i sociální a duchovní podporu za možné pítomnosti rodinných píslušník, pátel... domnívám se, že je to obdoba domova dchodc, ale je i pro nepohyblivé osoby, je tu zajištna lékaská Je to zaízení, kde staí a nemohoucí lidé dožívají život, hospic se stará o jejich zdraví a životní poteby, za je tam lepší prostedí s relativn lepší péí a domácím prostedí. obsluhu tvoí nkde i ádové sesty. zdravotní zaízení pro dlouhodob a tžce nemocné lidi od toho se odvíjejí služby uritý servis pro seniory...jinak "mateská školka" pro starší... hospic je na dstojné dokonení života pro všechny lidi. ošetování dlohodob nemocných, u kterých není šance na vyléení Odbornou pomoc nemocným a umírajícím lidem, ale i útchu a duchovní zázemí. starost o umírající lidi s dlouhodobou vleklou nemocí zaízení, kde má každý individuální péi a možnost pítomnosti nkoho z rodiny Léebná pée a služby.možnost zemít v pítomnosti rodinných píslušník,v dstojném prostedí. pro umirajici lidi poskytuje jim zdravotni i dusevni peci a dustojne umirani zaízení se speciální zdravotní péí pro nevyléitelné pacienty nabízí služby umírajícím a stará se o n tsn ped smrtí Hospic je zaízením, jež peuje o pacienty v terminální fázi jejich onemocnní. Poskytuje paliativní lékaskou péi tm, u nichž vítzná medicína vyerpala všechny své možnosti. Pobyt pro tžce nemocné a umírající, pop. jejich rodin. píslušníky. Max. na dobu 3 msíc.

4 stedisko pro nemocné a postižené, rzné služby pro tyto obany Hospicová pée je pée pro pacienta s nevyléitelnou nemocí a jeho píbuzné, kdy už klasická medicína nestaí na lébu. Tato pée se snaží o vyléení nevyléitelné nemoci alespo tím, že poskytuje 24 Hospic je dustojne ubytovani pro lidi na konci zivota,kde je poskytovana posledni zdravotni i duševni pomoc pée o umírající vetn paliativní léby a úzká spolupráce s rodinou umírajícího míso ulehení odchodu ze života nevyléiteln nemocným Zaízení kde je poskytnuta pée o obany,kteí jsou pipoutáni na lžko a nemají žádnou rodinu. Celodenní postara se o nemohouci ekárnu na smrt, služby nechci popisovat hruza hospic je zaízení pro nevyléiteln nemocné a umírající lidi, poskytuje služby zdravotní a ošetovatelské, hospic je zaízení, kde jsou velmi tžce nemocní s nevyléitalnými chorobami. nabízí veškoré služby pro tžce nemocné, speciální ošetovatele, kteí vnují nadstandartní péi nemocným léebna pro dlouhodob nemocné, ale s lepšími službami ubytování, služby pro seniory v. lékaské pée. Zaízení pro dlouhodob vážn nemocné lidi, kvalifikovaný personál, dstojné umírání leží tam nevyléitelné lidi ukonení života v dstojném prostedí s pomocí a možností mít u sebe rodinu Dum pro staré,nemocné lidí,mly by zajistít dstojné dožití.snad nabízí lékaské a socialní služby. sociální zaízení, poskytující za úplatu komplexní služby pro osoby, které se nemohou samy o sebe postarat z dvodu zdraví, stáí. Mají rodinu, která se nemže postarat z dvodu pracovních a umístní v tomto služba lidem kteí nejsou schopni se o sebe postarat,nemocnici nepasují do tabulek a rodina to neumí nebo Místo- bydlení s lékaskou službou- pro nevyléiteln nemocné je to zaízení pro nevyléiteln nemocné lidi, kteí potebují stálou péi a "ekají na smrt" Hospic nabízí starost o nevyléitelné lidi. Pomáhá rodin postarat se o osoby, o ketré se nemohou pln takíkajíc místo pedposledního odpoinku dstojná konec života. hospic - poslední místo lovka ped smrtí - je mu zde umožnno zemít dstojn, bez bolesti - podávání lék proti bolesti, blízcí - rodina zde mohou být celodenn, možnost - pítomnost knze Hospic je zaízení pro nemocné v terminálním stádiu (tj s jistotou blížící se smrti). Nabízí jednak služby pímo v zaízení a také ošetovatelské a peovatelské služby v terénu - tj pomoc rodinám, které peují o pée o tžce nemocné a umírající, vetn pée a podpory rodin, spolupráce s rodinami Hospic je zaízením, které peuje o pacienty v poslední fázi jejich onemocnní. Je zde zachovávána lidská zaízení pro nevyléiteln nemocné slouží lidem krátce ped koncem života,aby dostali potebnou péi,lidský pístup,aby jejich odchod z tohoto bydlení, sociální a zdravotní pée Je to kompletní pée o umírající se vším co k tomu patí,hlavn úcta k lovku Starost o pestárlé lidi charitatvní zaízení pro umístní nevyleitelných nebo umírajících lidí Ubytování pro seniory o které je postaráno,ale vše si platí. Kde lze odejít z toho svta-v ppíjemnjším prostedí a lidštjší personál Zaízení, kde se s láskyplnou péí stará rodina i ošetovatelé o dstojné dožití tžce nemocných nebo velmi umožní lidem dstojn umít-pomžou od bolesti, umožní rodin na rozdíl od nemocnice nebo domova dchodc zstat s umírajícím až dokonce-doprovodit ho, když nemá rodinu-tak aspo personál se chová k nepetržitá pée o pestárlé lidi o které se nemže starat rodina pée o lidi,kteí pro svj zdravotní stav nemohou býti v domácí péi i domov dchodc Pobytové zaízení, kde je poskytována respitní i duchovní pée nevyléiteln nemocným. místo, kde dstojn a s péí dožívají lidé zaízení, které je pro nevyléiteln nemocné - pro péi o n hospic je dle mého názoru LDN na nkolikanásobn vyšší úrovni, kde se o pacienty lépe starají Prostedí podobné nemocnici a penziónu pro nemocné umírající lidi, kteí se sami už o sebe kvli nemoci ubytování s veškerou lékaskounansociální péí zaízení pro starší na dožití se zajištnou péi (osobní asitence) nedokážu se asi pesn vyjádit, ale je to zaízení s potebným zdravotnickým zaízením, vtšinou jsou k dispozici i ádové sestry, a jednoznan nabízí umírajícímu pocit že je v tichu a klidu doma... klidný, kvalitní hotel pro staré (pée o nákupy, prádlo, úklid) Pro staré lidi, nakupování, úklid a vše kolem zaopatení

5 Zaízení pro dstojný a bezstresový odchod z tohoto života pro lidi, kteí jsou bez jakéhokoliv blízkého opatrovníka/lena rodiny nebo ty, jejichž zdravotní stav neumožuje umírání v domácím prostedí. Jedná se Je to zaízení kde se unožní dstojný odchod lidem nevyléiteln nemocným a pestárlým.je to zaízení kde umožují stálý kontakt zákazníka s píbuznými, a kde se o vás starají úpln jiným zpsobem než v LDN je na dožiti ncé jako léebna dlouhodob nemocných vím to naprosto pesn, ale popisovat to nechci péi v posledních chvílích za dstojných podmínek jsou tam lidé kteí jsou dlouhodob a tžce nemocní a rodina se o n nemže postarat a myslím si že je tam pee o dlouhodob nemocné Zaízení pro ty, kteí umírají a nechtjí na to být sami. Je to zaízení pro tžce nemocné a umírající. Pro pípad, že se rodina sama není schopná postarat o svého LDN s jedním smrem je to zaízení pro nevyléiteln nemocné,poskytují individuálnjší a ohleduplnjší péi než LDN,je to ešení pro rodinu která se nemže umírajícímu pln vnovat a chce mu zpíjemnit poslední dobu života je nestátní zdravotnické zaízení, které slouží nevyléiteln nemocným pacientm a jejich rodinám. je to dm kde se starají o lidi do poslední chvíle a mohou tam v klidu zemít dustojné a klidné poslední dny zaízení pro tžce nebo nevyléiteln nemocné, nabízí zdravotní i peovatelské služby pro tyto nemocné je to zdravotnické zaízení, které slouží nevyléiteln nemocným pacientm nco jako dm s peovatelskou službou, ale intimnjší, soukromnjší prostedí je to nco mezi nemocnicí a domovem dchodc Hospic je ústav pro nemocné a nevyléitelné pacienty pro dstojné a klidné dožití. zdravotní zaízení, kde se zdravotní personál snaží ulehit odchod lidem s nevyléitelnou diagnózou starají se o lidi kteí se o sebe nemohou postarat sami Hospic poskytuje umirajicim lidem klidny odchod, kde se o nej 24h staraji a poskytuji mu i dusevni ulevu hospic neléí, ulevuje od bolesti, dává nadji Zaízení umožující relativn dstojné prožití posledních dn umírajících, fatáln nemocných, nabízí paliativní a medicínskou péi, asto domy spojené s njakou církevní organizací. Služby pro dlohodobé nomocné bez pomoci druhých atd chtl jsem tam pracovat FM Ponkud lepší domov dchodc Hospic je zaízení pro dlouhodob nemocné seniory. Vtšinou s vysokým stupnm duševních a fyzických chorob, které lidi postihují ve vysokém vku. Hospic nabízí veškerou péi po 24 hodin denn o tyto lidi. odbornou zdravotní pomoc, zajišuje všechny odborné výkony, odborné sociální poradenství, a to vše v Hospic je zaízení pro lidí, kteí již umírají (mají nevyléitelnou nemoc - nap. rakovinu) a zaízení jim nabídne ubytování a lékaskou péi - i když je jasné, jaký bude konec. Hospic je zaízení které poskytuje služby lidem, kteí už nemohou být v domácí péi. A vtšinou na dožití... Poskytování specializované pée nevyléiteln nemocným a umírajícím lidem a jejich blízkým, kteí o n doma peují to je domácí hospic a pak jsou lžkové kde se tmto lidem vtšinou bez šance na vyléení Zaízení pro nemocné, kde lékai pro pokroilost choroby vzdali klasickou lébu; místo pro dstojné umírání, Zdravotní zaízení pro vážn nemocné nebo nevyléitelné pacienty. Podobné zaízení jako LDN, ale více Domov pro umírající. Nabízí umírajícím dstojné podmínky a dstojný zbytek života. zaízení, které poskytuje paliativní péi Je to zaízení s nepetržitou péí o nemocné, samostatné pokoje s možností návštv píbuzných. nabízí možnost dstojného umírání s lékaskou péí Léebna pro nevyléiteln nemocné Dstojnou formou nechají lovka zemít Zaízení, které se zamuje na dstojný odchod ze života. A poskytnutí nezbytné léebné i morální pomoci. domov pro staré osoby které se o sebe nemohou postarat hospitalizace dlouhodob nemocných kteí ekají na konec... Zaízení kde pobývají nemocní.je jnim poskytnuta zdrav otní pée a pomoc a úleva od bolestí. dm pro starší lidi, kde je k dispozici zdravotn vyškolený pesrsonál Zaízení, které by mlo nemocným lidem zaruit dstojné dožití s kvalitní zdravotní i sociální péí. Je to bkt, ve kterém dožívají lidé s s rzným postižením, o keré se nemohou postarat v domácí péi. Je Ubytování dlouhodob nemocných a lékaská pée o n. Nco mezi nemocnicí a domovem dchodc.

6 ... je to zaízení pro lidi kteí umírají, ale nechtjí být v nemocnici Zaízení od úlevy bolesti spojené s nemocí Hospic je zaízení dstojného skonu nevyléiteln nemocných lidí o které se nemá, nebo nechce nikdo zdravotnické zaízení ošetovatelského typu Zaízení s peovatelskou a lékaskou službou. Stará se o nemocné, nesamostatné osoby, které tam jsou Zaízení pro dlouhodob nemocné i umírající lidi, které má oproti nemocnicím nebo LDN osobní pístup k nco jako domov pro seniory a dlouhodob nemocné Zaízení pro dlouhodob nemocné s jiným pístupem než LDN v nemocnici. Vtšinou tam slouží ádové lecebna dlouhodobe nemocnych nco jako léebna starých a nemocných s kestanským personálem Hospic se stará o osoby na sklonku života, které ví, že již umírají. Je to pro lidi kteí umírají,ale ohodn dstojnjší než nemocnice,která je vtšinou neosobní. pomoc pi umírání - pokud nemže lovk umírat doma, a (již) není teba, aby zstával v nemocnici Starání se o mén mobilní obany, nabízí relativn domácí prostedí. Obdobou pipomíná nemocnici i LDN, ale je primárn zamen na péi o umírající pacienty. Personál je na to speciáln vyškolen. Bývají i zizovány církvemi. Pracovníci hospic poskytují i domácí péi,jsou schopni misto pro nevylecitelne nemocne v posledni fazi umirani Zarizeni, kde se pocita s tim, ze zde klient zemre. Snazi se o co nejvice lidske a domaci prostredi, oproti Hospic je pvodn ubytovna pro poutníky. Z hlediska umírání je hospic sociální zaízení sloužící pro pobyt a péi o nevyléiteln nemocné. Dle informací, které mám se snaží hospicová zaízení zajistit umírajícím co sociální služba, která nabízí doprovod pi umírání Domácká pée o nemocné/staré. stará se o dlouhodob nemocné. Vtšinou tam lidé obsluhovali ádové sestry. Zaízení pro dstojne umení. Zaízení pro dlouhodob nemocné. Kompletní služby ohledn pée o tyto lidi. Peuje o nemocné pacienty, neléí je však, ale poskytuje služby k dstojnému pekání nemoci a snaží se pée o vážn nemocné (umírající) klienty zaízení pro dlouhodob nemocné, nco jako ldn je to nemocnice pro dlouho trvající nemoce - lovk do nich vtšinou vejde a už nevyjde dstojné úmírání s blízkými, ale s lékaskou a odbornou péí Zaízení poskytující péi pacientm v terminálním stádiu nemoci, zamuje se spíše na píznakovou lébu - zaízení pro staré lidi,spíše ležící s celodenní péí kompletní starost o seniory - osoby nemohoucí hospic je poslední místo na životní cest - místo, kde se umírá a odkud se nevrací, pro pacienty v posledním stádiu života, kteí už nejsou schopni fungovat nap. v domovech dchodc (o rodin už Pro dlouhodob nemocné Zaízení, které peuje o lidi s již vyerpanou možností léby v jiném zaízení. služba pro obany, kteí umírají nemocnice pro dlouhodob nemocné a hodn staré nemocné lidi. umožuje težce nemocným a nevyléítelným umírajícím lidem dstojn odejít, pokud vím, tak s nimi na je to nco mezi léebn dlouhodob nemocných a domova dchodc Slouží vtšinou pro pacienty s njakou nevyléitelnou nemocí, nabízí jim dstojn dožít, snaží se aby poskytuje komplexní služby lidem s nevyléitelnou nemocí v terminálním stadiu, zameno na dstojné nepetržítá služba u nemocnáho, daloko vtší pee než-li v nemocnicích, ale pitom je k dispozici léka...rodina je ve spojení taktéž nepetržit, pijemné chování, podpora Hospic je zaízení pro umírajíci lidi.je to taková domácká nemocnice.vtší možnost návštv,pobyty nemocných,když to stav dovolí,venku,poádání menších akcí pro.spolupráce z rodinou.rodina má možnost Horsi nemocnice. Peovatelské zaízení, kam jsou umístni nemocní, kterým již nepomáhá medikální léba. Hospic zajišuje jejich poklidné dožití pi respektování snahy o to, aby jim bylo uleheno co nejvíce od bolesti a snaží se zaízení, kde se starají o nevyléiteln nemocné lidi hospic je zaízení, ve kterém profesionálové pomáhají lidem, vtšinou tžce nemocným, s umíráním, pomoc je myšlena zejména v tom smyslu, aby byl odchod z tohoto svta pinejmenším dstojný, podpora Je zaízení, poskytující péi zamenou na úlevu od bolesti. zaízení, které slouží k pobytu tžce nemocných osob a péi o n.

7 podobné jako LDN, asi lepší pée Léebna dlouhodob nemocných. Pée o ty, kteí se o sebe sami nepostarají. Hospic je zaízení, které nabízí péi tm, kteí to potebují - opuštné matky, lidé v nouzi a podobn zaízení, kde pobývá tžce nemocný/umírající a jeho rodina, je mu tam poskytována zdravotní pée, rodina mže s ním v hospicu pímo pobývat nebo jej neomezen navštvovat, jsou k dispozici také dobrovolníci, Hospic je zaízení pro nevyléiteln nemocné, kde jsou lidé vícemén na dožití. as od asu nkde probleskne zpráva o nedostatené lékaské péi v tchto zaízeních. Instituce je to velmi užitená pro ty, Dstojné dožití osob. V hospici leží lidé, kteí jsou nevyléiteln nemocní a potebují neustálý dohled a nco mezi nemocnicí a "domovem", kde ekají lidé na svou smrt. Je tam lékaská a sesterská pée, pomoc zaízení, které má na starost lidi, kterí jsou v tžkém stádiu nemocí, kteí umírají. Vtšina lidí tady není zaízení starající se o vážn nemocné, umírající a ulehující jim poslední chvíle. Hospic je místo, kde je umírajícím dovoleno zemít dstojné ve spíše domácím prostedí, je zde možnost Hospic je zaízení pro staré lidi, kteí již nejsou schopni se sami o sebe postarat a jsou vážn (nevyléiteln) nemocní a potebují lékaskou péi. V hospici jsou vtšinou umístni dlouhodob, a to až do konce jejich hospic je zaízení, kde jsou umístni lidé (nejastji starší s nevyléitelnou nemocí) a je zde o n v jejich pípad dobe postaráno, jak z hlediska zdravotního, tak i psychického nap. pée ádových sester Specializované zaízení, poskytující péi zamenou na úlevu od bolesti, kterou postupující nemoc pináší nabízí služby pro dlouhodob nemocné bez možnosti uzdravení na dožití s neustálou lékaskou péí Hospic je zaízení s intenzivní péí sestriek a domácím prostedím. V podstat tam lovk jde umít - je to zaízení pro obvykle starší lidi, kteí žijí na sklonku života a zde mají možnost trvalé a (ideáln) kvalitní Hospic je zaízení pro lidi trpící nevyléitelnou nemocí (obvykle onkologická onemocnní). Lidem je tak umožnna dstojné umírání. Slouží také jako podpora rodin. je to místo, které slouží k dožití lidí zaízení pro dlouhodobe nemocné,umírající. Myslím, že je to prostedí na dožití senior v pokroilém vku Hospic je pro staré lidi, o které se už nechce nebo nemže nkdo starat. Je to nco mezi nemocnicí a domovem dchodc. Pro lidi, kteí se o sebe už nedokážou postarat sami a jen tam "dožívají" svj život. Poskytuje péi nevyléiteln nemocným starým lidem, o které se jejich vlastní rodina nemže z jakéhokoliv dvodu postarat. Zaruuje tmto lidem dstojný odchod. Pée o pacienta s vážnou nemocí nebo vážnjším stavem, nabízí potom tedy plnou péi o pacienta. místo, kde mohou staí a nemocní lidé dstojn zakonit svj život; nabízí veškerou péi Sociální zaízení starající se o umírající lidi. Pomáhá s péí o umírající a dlouhodob nemocné, u kterých už nní šance zlepšení zdravotního stavu.

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Novelou zákona. 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon), jejíž úinnost nastala

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Aktuální problémy v oblasti pée o seniory PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Demografická panika vs. Stárnutí jako píležitost Kulatý stl k financování zdravotnictví v R Problém stárnutí populace

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Prezentace neziskových organizací

Prezentace neziskových organizací Prezentace neziskových organizací CHARITA OSTRAVA CHARITA SV. ALEXANDRA Organizátor akce Advent plný andělů. Občanské sdružení Eko-info centrum (EICO) bylo založeno v říjnu 1999 s hlavními cíli v oblasti

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

Komunita a zdraví. Communitas (lat.) spoleenství lidí. Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005

Komunita a zdraví. Communitas (lat.) spoleenství lidí. Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005 Komunita a zdraví Communitas (lat.) spoleenství lidí Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005 Pocit sounáležitosti, sociální identity Jak funguje sociální skupina? Co podporuje pocit

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Psychosomatická a primárn somatická onemocnní u dtí možnosti a meze psychoterapie

Psychosomatická a primárn somatická onemocnní u dtí možnosti a meze psychoterapie Psychosomatická a primárn somatická onemocnní u dtí možnosti a meze psychoterapie Osnova [úvod] - nejdíve se pokusím o vymezení tchto pojm, potom se jim budu vnovat podrobnji Primárn somatická onemocnní

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Rodina Rodina tvoila tém

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Firmy stále astji platí za VIP péi

Firmy stále astji platí za VIP péi HN.IHNED.CZ 5. 8. 2011 Nadstandard u lékae jako bonus pro manažery Firmy stále astji platí za VIP péi V esku pibývá firem, které platí svým klíovým zamstnancm nadstandardní zdravotní péi. Její souástí

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

!"!#! ZAMENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH:

!!#! ZAMENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH: !"!#! Lékaská komise HS poádá pro veejnost kurz první pomoci a záchrany (nejen) v horách. Kurz je svým zamením uren pro všechny zájemce z ad lezc, horolezc, skialpinist, freerider, turist, treka a jiných

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE. http://www.svod.cz

WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE. http://www.svod.cz WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE http://www.svod.cz Uživatelská píruka WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE Uživatelská píruka 2006 Centrum biostatistiky

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

Komunitní plánování sociálních služeb msta Kostelec nad Orlicí a Kosteleckého regionu

Komunitní plánování sociálních služeb msta Kostelec nad Orlicí a Kosteleckého regionu Komunitní plánování sociálních služeb msta Kostelec nad Orlicí a Kosteleckého regionu 1 eská republika jako transformující se zem prochází adou zmn, které s sebou pinášejí rizika, na která je teba reagovat

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více