Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení"

Transkript

1 Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské nám. 6, Praha 1, IČ: Metodika aktualizována v návaznosti na účinnost zákona č. 263/2011 Sb., ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zároveň v návaznosti na zákon č. 55/2012 Sb., ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (tzv. transparentní novela zákona o veřejných zakázkách). duben 2013

2 OBSAH 1. SHRNUTÍ METODICKÉHO DOKUMENTU ÚČEL A ROZSAH POUŽITELNOSTI METODICKÉHO DOKUMENTU ÚČEL DOKUMENTU ROZSAH POUŽITELNOSTI DOKUMENTU KDY MŮŽE ZADAVATEL KOMUNIKOVAT PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK KTEŘÍ ZADAVATELÉ MAJÍ POSTAVENÍ ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI KDY POVAHA DOKUMENTU UMOŽŇUJE KOMUNIKACI PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK JAK ZJISTIT, ZDA MÁ ADRESÁT ZPŘÍSTUPNĚNOU DATOVOU SCHRÁNKU DATOVÉ SCHRÁNKY V KONTEXTU ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH MOŽNOSTI VOLBY ZADAVATELE PŘI KOMUNIKACI PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK ČI JINÉHO ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE PRAVIDLA PRO KOMUNIKACI PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK PŘI PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK U ZADAVATELŮ, KTEŘÍ JSOU ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK U ZADAVATELŮ, KTEŘÍ NEJSOU ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI ÚKONY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A JAK JE PROVÁDĚT PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK DATOVÉ ZPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S PODÁNÍM NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A NÁVRHU V SOUTĚŽI O NÁVRH Co se rozumí nabídkou/návrhem Požadavky vyplývající ze ZVZ a možnost jejich naplnění využitím datových schránek DATOVÉ ZPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S PŘEDÁVÁNÍM VYHLÁŠENÍ PROVOZOVATELI VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK DATOVÉ ZPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S DALŠÍ KOMUNIKACÍ MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM Co se rozumí další datovou zprávou v zadávacím řízení Požadavky vyplývající ze ZVZ a možnost jejich naplnění využitím datových schránek Vhodnost komunikace prostřednictvím datových schránek...39 Strana 2/67

3 7. SPECIFICKÉ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK PŘI ZADÁVÁNÍ VZMR PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ ZARUČENÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU PŘI KOMUNIKACI PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK V PŘÍPADĚ ZASTOUPENÍ ZADAVATELE VE SMYSLU 151 ZVZ PRAVIDLA PRO DORUČOVÁNÍ/ODESÍLÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK Musí si zadavatel zjišťovat, zda má dodavatel zpřístupněnu datovou schránku? Počítání lhůt v případě doručování prostřednictvím datových schránek Může zadavatel stanovit komunikaci prostřednictvím datových schránek jako jediný možný způsob komunikace? Může zadavatel v průběhu zadávacího řízení měnit způsob doručování? JAK JSOU DATOVÉ SCHRÁNKY ZADAVATELŮM A DODAVATELŮM ZŘIZOVÁNY ZPOPLATNĚNÍ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK POUŽÍVÁNÍ DATOVÝCH SCHRÁNEK PŘI VÝKONU DOHLEDU NAD DODRŽOVÁNÍM ZVZ KOMUNIKACE PŘI PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK KOMUNIKACE PŘI VÝKONU DOHLEDU NAD DODRŽOVÁNÍM ZVZ ZE STRANY ÚOHS JAK SE MAJÍ ZADAVATELÉ NA POUŽÍVÁNÍ DATOVÝCH SCHRÁNEK PŘI ZADÁVÁNÍ VZ PŘIPRAVIT SOUVISEJÍCÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZADAVATELI ZE ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ VZTAH ZVZ, ZÁKONA Č. 300/2008 SB. A ZÁKONA Č. 499/2004 SB. V OTÁZCE DOBY A ZPŮSOBU UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ VZTAH ZVZ, ZÁKONA Č. 300/2008 SB. A ZÁKONA Č. 499/2004 SB. V OTÁZCE POVINNOSTI VYKONÁVAT SPISOVOU SLUŽBU V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ POUŽITÉ ZKRATKY A POJMY ODKAZY NA SOUVISEJÍCÍ INFORMAČNÍ ZDROJE Strana 3/67

4 1. Shrnutí metodického dokumentu Východiska komunikace v zadávacím řízení prostřednictvím datových schránek Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon č. 300/2008 Sb. ) přináší do praxe zadávání veřejných zakázek změnu v oblasti komunikace a blíže specifikuje dosavadní úpravu obsaženou v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též ZVZ ). 1 Zákon č. 300/2008 Sb. oproti úpravě v ZVZ nově vymezuje okruhy komunikace, v rámci kterých jsou dokumenty (písemnosti) doručovány prostřednictvím datových schránek. V některých případech je přitom tento způsob komunikace povinný, v jiných dobrovolný. V obou případech se však prostřednictvím datové schránky doručuje jen, umožňuje-li to povaha dokumentu. Datové schránky s sebou přinášejí řadu výhod z pohledu zrychlení komunikace mezi zadavateli a dodavateli. Které dokumenty v souvislosti se zadávacím řízením je možné doručovat prostřednictvím datových schránek Pro komunikaci prostřednictvím datových schránek je pro zadavatele stěžejní rozdělení, které datové zprávy vznikající v souvislosti se zadávacím řízením a soutěží o návrh je možné doručovat prostřednictvím datových schránek a které nikoliv. ZVZ klade zvýšené požadavky na elektronické nástroje zejména při přenosu a příjmu nabídek/žádostí o účast/návrhů v elektronické podobě. Z tohoto důvodu je v této metodice věnována zvláštní pozornost datovým zprávám souvisejícím s podáním nabídky/žádosti o účast/návrhu. Na následujícím schématu jsou vyznačeny úkony, u kterých je možné či není možné komunikaci zajišťovat prostřednictvím datových schránek. 1 Podle 148 odst. 2 ZVZ lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky prostřednictvím datové schránky, nebo jiným způsobem. Strana 4/67

5 Schéma č. 1 Úkony, u nichž je/není možné komunikaci zajišťovat pomocí datových schránek Strana 5/67

6 V souvislosti se zadávacím řízením vznikají tři základní kategorie datových zpráv: datové zprávy související s podáním nabídky/žádosti o účast v zadávacím řízení a návrhu v soutěži o návrh - funkcionalita IS DS není ve shodě s legislativními požadavky kladenými na elektronické nástroje, prostřednictvím nichž probíhá elektronický přenos a příjem nabídek/žádostí o účast/návrhů (týká se zejména požadavků na logování) a datové schránky nelze použít pro podávání nabídek/žádostí o účast/návrhů, datové zprávy související s předáváním vyhlášení provozovateli Věstníku veřejných zakázek ve smyslu 146 odst. 1 ZVZ - v případě předávání vyhlášení k uveřejnění provozovateli Věstníku veřejných zakázek jde o komunikaci uvnitř informačního systému veřejné správy (více viz kapitola 4.1) a zadavatel není povinen tuto komunikaci provádět prostřednictvím IS DS. Komunikace prostřednictvím datových schránek je možná, nicméně vzhledem ke stávající praxi přímého předávání vyhlášení provozovateli Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění v elektronické podobě nevedou datové schránky k zefektivnění této komunikace a MMR ČR proto zadavatelům doporučuje zachovat dosavadní praxi, datové zprávy související s další komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem (např. výzva k podání nabídek) v případě dalších datových zpráv, než jsou nabídky/žádosti o účast/návrhy a vyhlášení, umožňuje v zásadě povaha všech těchto dokumentů jejich doručení prostřednictvím datových schránek. 2 Skutečnost, že datovou zprávu je možné doručit prostřednictvím datové schránky, neznamená, že všichni zadavatelé musí prostřednictvím datových schránek komunikovat (viz dále). 2 Povaha těchto dokumentů umožňuje komunikaci prostřednictvím datových schránek, pokud nedojde při komunikaci prostřednictvím datových schránek k porušení zásad uvedených v 6 ZVZ či pokud ustanovení ZVZ jinak komunikaci prostřednictvím datových schránek neznemožňují. Strana 6/67

7 Kdy mohou zadavatelé a dodavatelé komunikovat prostřednictvím datových schránek Zadavatelé a dodavatelé mohou komunikovat prostřednictvím datových schránek za současného splnění následujících podmínek: povaha dokumentu umožňuje komunikaci prostřednictvím datových schránek při posuzování povahy dokumentu je nutno vzít v úvahu nejen technicko-technologické faktory (např. přípustný formát či maximální velikost datové zprávy), ale i faktory právní související s dodržením zásad dle 6 ZVZ či jiných ustanovení ZVZ. 3 Pokud by odesláním datové zprávy měla být porušena některá ze zásad dle 6 ZVZ či jiné ustanovení ZVZ, neumožňuje povaha dokumentu komunikaci prostřednictvím datových schránek, adresát datové zprávy má zpřístupněnu datovou schránku. Specifické otázky související s komunikací prostřednictvím datových schránek Možnost volby způsobu komunikace ZVZ nestanoví žádné striktní požadavky na způsob komunikace mezi zadavateli a dodavateli, využití datové schránky je jen jednou z možností, která nemusí být za všech okolností tou optimální. Níže jsou uvedeny příklady, kdy se uplatní jiné způsoby komunikace: zadavatel provádí komunikaci elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje (např. v případě, kdy je datová zpráva/dokument poskytována přímým dálkovým přístupem přes webové rozhraní, při zadávání VZ prostřednictvím e-tržiště pro veřejnou správu atd.), komunikace je uskutečňována uvnitř informačního systému veřejné správy (týká se uveřejňování vyhlášení ve smyslu 146 ZVZ), zadavatel dokument předává v listinné podobě (např. zadávací dokumentaci). 3 Zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Strana 7/67

8 Zaručený elektronický podpis Ustanovení 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. stanoví, že úkon učiněný vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, z čehož by bylo možno vyvodit, že podepisování zaručeným elektronickým podpisem je nadbytečné. V případě komunikace v zadávacím řízení však platí, že ustanovení 149 odst. 4 ZVZ je ustanovením zvláštním k ustanovení 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. 4 Datové zprávy tak musí být v případech definovaných v 149 odst. 4 ZVZ opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, i když jsou doručovány prostřednictvím datových schránek. Počítání lhůt Pokud jde o lhůty stanovené v ZVZ, platí obecná pravidla pro běh a počítání lhůt s tím, že: odesláním datové zprávy se rozumí dodání datové zprávy do datové schránky adresáta, doručením se rozumí časový okamžik uvedený v 18a odst. 2 zákoně č. 300/2008 Sb. 5 4 Požadavek zaručeného elektronického podpisu je ve své podstatě požadavkem na formu vyjmenovaných úkonů v zadávacím řízení. Zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu má své opodstatnění a je nutný i z toho důvodu, že jednoznačně identifikuje konkrétní osobu, která určitý úkon (odeslání datové zprávy) učinila, což fikce podpisu spojená s doručením prostřednictvím datové schránky ne vždy umožňuje (např. v případě přístupu a používání datové schránky prostřednictvím systémového certifikátu elektronického systému spisové služby). S ohledem na zásadu transparentnosti postupu podle ZVZ, ze které vyplývá požadavek na průhlednost a přezkoumatelnost zadávacího řízení, musí být tedy datové zprávy související se zadávacím řízením opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, a to zejména z důvodu zajištění možnosti přezkoumání úkonů zadavatele realizovaných v období, které předchází použití IS DS (např. datová zpráva prochází systémem spisové služby nebo informačním systémem třetí strany). 5 Okamžik přihlášení osoby, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu, do datové schránky subjektu (blíže viz kapitola 7.4.2). Strana 8/67

9 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 148 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách stanoví jako možný způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem doručování prostřednictvím datových schránek. Datové schránky jsou uvedeny jako jeden z prostředků, jimiž lze komunikovat v zadávacím řízení. Související povinnosti vyplývající zadavatelům ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Zadavatelům vznikají v souvislosti se zadávacím řízením a komunikací prostřednictvím datových schránek navazující povinnosti, které jsou upraveny v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (dále též zákon č. 499/2004 Sb.). Tyto povinnosti lze rozdělit do dvou základních kategorií: uchovávat dokumentaci k veřejné zakázce, vykonávat spisovou službu. Uchování dokumentace k veřejné zakázce Ze zákona č. 499/2004 Sb. vyplývá povinnost zadavatelů 6 uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií. Co se týká otázky doby uchování dokumentace o VZ, tu zákon č. 499/2004 Sb. neupravuje. V oblasti problematiky zadávání veřejných zakázek se v otázce doby uchování dokumentace primárně aplikuje ustanovení 155 ZVZ, které stanoví povinnost uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o úkonech učiněných elektronicky po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo zrušení zadávacího řízení. Doba uložení datové zprávy v datové schránce činí 90 dnů ode dne vymezeného v zákoně č. 300/2008 Sb. Po 90 dnech od stanoveného časového okamžiku bude datová zpráva (vč. přiložených dokumentů) z IS DS smazána. 7 Před okamžikem smazání datové zprávy v IS DS musí zadavatel přesunout datovou zprávu z IS DS do 6 Uvedená povinnost se nevztahuje na zadavatele, kteří nejsou veřejnoprávní původci ve smyslu 3 odst. 2 nebo odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb. 7 V IS DS zůstane zachována pouze obálka datové zprávy, která poslouží k případné kontrole přijatých a odeslaných datových zpráv. Strana 9/67

10 elektronického systému spisové služby nebo jiné elektronické aplikace či ji převést do listinné (analogové) podoby. Výkon spisové služby Zákon č. 499/2004 Sb. vymezuje okruh osob, které jsou povinny vykonávat spisovou službu v elektronické podobě. Lze vymezit 3 kategorie zadavatelů, pro které platí v otázce způsobu výkonu spisové služby odlišný režim: zadavatelé, kteří jsou veřejnoprávními původci a zároveň jsou určenými původci - zadavatelé v této kategorii vykonávají spisovou službu v plném rozsahu daném zákonem č. 499/2004 Sb., přičemž jsou zejména povinni vykonávat spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby, zadavatelé, kteří jsou veřejnoprávními původci, ale nejsou určenými původci - tito zadavatelé vykonávají spisovou službu v omezeném rozsahu. Mají například možnost volby, zda budou vykonávat spisovou službu v elektronické nebo listinné podobě, zadavatelé, kteří nejsou veřejnoprávními původci - tito zadavatelé podle zákona č. 499/2004 Sb. povinnost vykonávat spisovou službu nemají vůbec. Z pohledu kvality řízení procesů lze však i těmto zadavatelům vedení spisové služby doporučit. Pozn. ke kapitole 1: Jednotlivá doporučení, postupy a závěry uvedené v tomto shrnutí jsou podrobně rozvedeny v následujících kapitolách. V případě, že vzniknou výkladové problémy při aplikaci platné legislativy (tj. vznikne potřeba řešit vztah právních norem upravujících komunikaci prostřednictvím datových schránek při zadávání veřejných zakázek), bude tato metodika rozšiřována o stanoviska MMR ČR (jako gestora ZVZ), MV ČR (jako gestora zákona č. 300/2008 Sb.) či České pošty s.p. (jako provozovatele IS DS). Strana 10/67

11 2. Účel a rozsah použitelnosti metodického dokumentu 2.1 Účel dokumentu Účelem tohoto metodického dokumentu je: poskytnout zadavatelům a dodavatelům praktický návod, jak komunikovat prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení, vymezit, kdy zadavatelé a dodavatelé mohou komunikovat prostřednictvím datových schránek a kdy naopak nemohou, neboť by došlo k porušení ustanovení ZVZ, zařadit informační systém datových schránek do režimu ZVZ, tj. určit zejména, zda IS DS je elektronickým prostředkem či elektronickým nástrojem ve smyslu 149 odst. 1a 2 ZVZ a jaké legislativní požadavky ZVZ se z tohoto titulu na IS DS vztahují, vymezit základní pravidla pro komunikaci prostřednictvím datových schránek z pohledu používání zaručeného elektronického podpisu, možnosti volby zadavatele mezi listinnou a elektronickou podobou provedení právního úkonu, tam kde to ZVZ umožňuje (např. poskytování zadávací dokumentace) atd., kategorizovat datové zprávy (tj. dokumenty), které vznikají v souvislosti se zadávacím řízením, a stanovit pravidla pro jednotlivé kategorie datových zpráv z pohledu komunikace prostřednictvím datových schránek, vymezit, jaké související postupy vznikají zadavatelům v souvislosti s komunikací prostřednictvím datových schránek z titulu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Účelem tohoto dokumentu není vymezovat, co je datovou schránkou, co je IS DS či jaká základní pravidla platí obecně pro komunikaci prostřednictvím datových schránek. Tyto informace lze získat z metodických dokumentů Ministerstva vnitra ČR (správce IS DS) či České pošty, s. p. (provozovatel IS DS), přičemž výčet základních metodických dokumentů je uveden v kapitole Odkazy na související informační zdroje. Strana 11/67

12 2.2 Rozsah použitelnosti dokumentu Tento metodický dokument je určen pro: zadavatele dle ustanovení 2 ZVZ, dodavatele, kteří se účastní procesu zadávání veřejných zakázek, odbornou a širokou veřejnost účastnící se aplikační praxe ZVZ. Z hlediska kategorií veřejných zakázek (dále jen VZ ) dle výše jejich předpokládané hodnoty se tento metodický dokument vztahuje na: veřejné zakázky malého rozsahu 8, podlimitní veřejné zakázky, nadlimitní veřejné zakázky. Z hlediska druhů procesů, které směřují k výběru dodavatele, se tento metodický dokument vztahuje na: všechny druhy zadávacích řízení dle 21 ZVZ, dynamický nákupní systém dle 93 ZVZ, elektronickou aukci dle 96 ZVZ, soutěž o návrh dle 102 ZVZ, koncesní řízení dle 6 a násl. zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení. V tomto metodickém dokumentu je rovněž řešena problematika komunikace při výkonu dohledu nad dodržováním ZVZ ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dle části páté, Hlavy II ZVZ. Tento metodický dokument se naopak nevztahuje na komunikaci prostřednictvím datových schránek při řízeních (správních i jiných) ve věcech seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD) a systémů certifikovaných dodavatelů (SCD). Při 8 Vzhledem k tomu, že zadavatelé mohou komunikovat pomocí datových schránek (za předpokladu, že to povaha dokumentu umožňuje a adresát datové zprávy má zpřístupněnu datovou schránku), vztahuje se tato možnost i na komunikaci týkající se veřejných zakázek malého rozsahu, a to i přesto, že při jejich zadávání nemusí zadavatelé postupovat dle ZVZ. Strana 12/67

13 řízeních ve věcech SKD a SCD lze pro komunikaci používat datové schránky. Za účelem vymezení způsobu používání datových schránek při komunikaci v řízeních ve věcech SKD a SCD provedlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR aktualizaci metodických dokumentů k SKD a SCD, které jsou veřejně přístupné na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích. 9 9 Viz Strana 13/67

14 3. Kdy může zadavatel komunikovat prostřednictvím datových schránek Způsoby komunikace mezi zadavateli a dodavateli primárně upravuje 148 ZVZ. Podle 148 odst. 2 lze písemnosti v rámci zadávacího řízení doručit následujícími způsoby: osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu 10, elektronickými prostředky, prostředky prostřednictvím datové schránky, jiným způsobem. Zákon tedy umožňuje, aby se doručování uskutečňovalo prakticky jakýmkoliv způsobem a všemi dostupnými prostředky. Ve verzi ZVZ účinné do bylo výslovně uvedeno, že pokud to povaha písemností umožňuje, doručují se písemnosti podle tohoto zákona prostřednictvím datové schránky. Novelou ZVZ č. 55/2012 Sb. bylo ovšem toto ustanovení odstraněno a od je tedy doručování prostřednictvím datové schránky postaveno na stejnou úroveň jako ostatní komunikační prostředky. Komunikovat prostřednictvím datových schránek mohou zadavatelé za současného splnění následujících podmínek: povaha dokumentu umožňuje komunikaci prostřednictvím datové schránky, adresát datové zprávy má zpřístupněnu datovou schránku, použití datových schránek neporušuje zásady postupu zadavatele ( 6 ZVZ). 10 Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů Strana 14/67

15 Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů stanoví pravidla pro zřízení a používání datových schránek pro různé kategorie uživatelů (fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby, orgány veřejné moci). Tato pravidla se uplatňují při komunikaci prostřednictvím datových schránek v zadávacím řízení. V této kapitole je uvedeno rozdělení zadavatelů a dodavatelů z pohledu zákona č. 300/2008 Sb. do základních kategorií. Těmto kategoriím jsou v navazujících kapitolách přiřazena pravidla pro komunikaci prostřednictvím datových schránek při zadávání VZ. Rozdělení zadavatelů z pohledu zákona č. 300/2008 Sb. je uvedeno na následujícím schématu, přičemž detailní zařazení zadavatelů do jednotlivých kategorií je popsáno v následujících kapitolách. Strana 15/67

16 Schéma č. 2 Rozdělení zadavatelů ve vazbě na zákon č. 300/2008 Sb. Strana 16/67

17 3.1 Kteří zadavatelé mají postavení orgánu veřejné moci Zákon č. 300/2008 Sb. v ustanovení 1 odst. 1 vymezuje pojem orgán veřejné moci. Tento pojem má význam pro určení příslušného režimu komunikace prostřednictvím datových schránek a důsledků s tím spojených. V této kapitole je proto vymezen pojem orgán veřejné moci a tento pojem je dán do vztahu k pojmu zadavatel veřejné zakázky ve smyslu ustanovení 2 ZVZ. Zadavatelé veřejných zakázek jsou rozděleni do dvou skupin, a to na: zadavatele, kteří jsou zároveň orgány veřejné moci (dále též zadavatel OVM ). Pro skutečnost, zda je zadavatel orgánem veřejné moci, není rozhodující, zda disponuje vrchnostenskou mocí. 11 Rozhodující je skutečnost, zda je příslušný subjekt uveden ve výčtu 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., zadavatele, kteří nejsou orgány veřejné moci (dále též zadavatel osoba ). 12 Kategorizace a rozčlenění zadavatelů ve vazbě na zákon č. 300/2008 Sb. je uvedeno v následujících tabulkách. 11 Vrchnostenská moc (veřejná moc) je taková moc, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně. Subjekt, o jehož právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není v rovnoprávném postavení s tímto orgánem a obsah rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu (usnesení Ústavního soudu ze dne , sp. zn. II. ÚS 75/93, publikován ve Sb. n. u. US, svazek 2, ročník 1993, str. 201). 12 Pojmy orgán veřejné moci (OVM) a osoba byly použity z důvodu, že je takto používá zákon č. 300/2008 Sb. Strana 17/67

18 Zadavatelé, kteří jsou zároveň orgány veřejné moci V následujícím přehledu je uveden výčet zadavatelů dle ustanovení 2 ZVZ, kteří splňují definici orgánu veřejné moci dle zákona č. 300/2008 Sb. ( zadavatelé OVM ): Zadavatel veřejné zakázky dle 2 ZVZ Zadavatel dle 2 odst. 2 písm. a) Zadavatel dle 2 odst. 2 písm. c) Zadavatel dle 2 odst. 2 písm. d) Není zadavatelem dle ZVZ 15 Orgán veřejné moci dle 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., tj. zadavatel - OVM Státní orgán 13 Orgán územního samosprávného celku 14 Právnické osoby, které naplňují současně podmínky uvedené v 2 odst. 2 písm. d) ZVZ a které jsou zároveň uvedeny ve výčtu 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. Konkrétně jde o: Státní fond Zdravotní pojišťovna Český rozhlas Česká televize Samosprávná komora zřízená zákonem Notáři a soudní exekutoři Příkladmý výčet zadavatelů OVM Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy Organizační složky zřízené, popř. řízené ministerstvy Obec Kraj Hl. město Praha Mezi státní fondy patří např.: Státní fond rozvoje bydlení Státní fond dopravní infrastruktury Mezi zdravotní pojišťovny patří např.: Všeobecná zdravotní pojišťovna Oborové zaměstnanecké a resortní zaměstnanecké pojišťovny - 13 Vzhledem k tomu, že orgánem veřejné moci je státní orgán, nevznikají pochybnosti ohledně postavení veřejného zadavatele uvedeného v 2 odst. 2 písm. a) ZVZ, kterým je Česká republika (stát). Pojem státní orgán je třeba obecně chápat tak, že se jedná o organizační složku či jednotku státu, která byla zřízena zákonem a které byla zákonem stanovena působnost. Za státní orgán je třeba rovněž považovat organizační složky státu zřízené, popř. řízené ministerstvem dle 4 zákona č. 219/2000 Sb. Uvedené organizační složky státu tedy mají povinnost postupovat při doručování v zadávacím řízení jakožto orgán veřejné moci. 14 Do této skupiny ovšem nespadají příspěvkové organizace, u nichž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek. 15 Výjimka by přicházela v úvahu u samosprávných komor, které by splnily podmínky uvedené v 2 odst. 2 písm. d) ZVZ. V takovém případě by se jednalo o subjekt s postavením veřejného zadavatele. Teoreticky může nastat situace, kdy se notář či soudní exekutor stane dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení 2 odst. 3 ZVZ. V takovém případě by byl příslušný notář či soudní exekutor zadavatelem OVM. Strana 18/67

19 Zadavatelé, kteří nejsou orgány veřejné moci Vedle subjektů, které jsou orgánem veřejné moci, umožňuje zákon č. 300/2008 Sb. komunikovat prostřednictvím datových schránek i dalším osobám, mezi kterými dále ještě rozlišuje fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby. V následujícím přehledu je uveden příkladmý výčet zadavatelů, které nelze zařadit mezi orgány veřejné moci (kategorie zadavatel osoba ): Zadavatel veřejné Kdo nespadá do kategorie OVM, Příkladmý výčet zadavatelů osob zakázky dle 2 ZVZ tj. zadavatel osoba 2 odst. 2 písm. b) ZVZ Státní příspěvkové organizace Národní divadlo Český hydrometeorologický ústav Státní veterinární ústav Praha Národní muzeum Psychiatrická léčebna Bohnice 2 odst. 2 písm. c) ZVZ Příspěvkové organizace, u nichž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek Příspěvkové organizace dle 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb. Obecně prospěšné společnosti Školy a školská zařízení Veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení aj. 2 odst. 2 písm. d) ZVZ Právnické osoby, které naplňují podmínky uvedené v 2 odst. 2 písm. d) ZVZ, avšak nejsou uvedeny ve výčtu 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. Vysoké školy dle zákona č. 111/1998 Sb. Veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb. Státní podniky dle zákona č. 77/1997 Sb. aj. 2 odst. 3 ZVZ dotovaný zadavatel Všechny subjekty splňující předpoklady pro získání postavení dotovaného zadavatele 16 Např. fyzická osoba, která zadává nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, která je z 60 % hrazena z Operačního programu Doprava 2 odst. 6 ZVZ sektorový zadavatel Všechny subjekty vykonávající relevantní činnost a splňující předpoklady pro získání postavení sektorového zadavatele Subjekty provozující činnost v oblasti: Plynárenství Teplárenství Elektroenergetiky Vodárenství Vyhledávání, průzkum nebo 16 S výjimkou notářů a soudních exekutorů, kteří získají postavení dotovaného zadavatele. Jedná se však jen o teoretickou možnost (viz výše). Strana 19/67

20 dobývání ropy, plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv Poskytování a provozování letišť, námořních nebo vnitrozemských přístavů aj. Dodavatelé, kteří jsou zároveň orgány veřejné moci Pro úplnost tohoto metodického dokumentu je nutno zmínit, že v zadávací praxi může nastat situace, kdy i dodavatel může mít postavení orgánu veřejné moci (dále též dodavatel OVM ). V souladu s ustanovením 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. má postavení OVM Český rozhlas, Česká televize, notáři, exekutoři, přičemž tyto subjekty se mohou účastnit v zadávacích řízeních jako dodavatelé. V tomto případě mají dodavatelé OVM ze zákona č. 300/2008 Sb. stejné povinnosti jako zadavatelé OVM. Postupy pro dodavatele OVM nejsou v tomto metodickém pokynu podrobně rozebírány, neboť se v zadávací praxi vyskytují spíše výjimečně. Ve vybraných kapitolách je však na specifika postupu dodavatelů OVM upozorněno. 3.2 Kdy povaha dokumentu umožňuje komunikaci prostřednictvím datových schránek Při posuzování otázky, zda povaha dokumentu umožňuje jeho doručení prostřednictvím datové schránky, je nutno zohlednit: aspekty technicko-technologické, aspekty právní. Aby povaha dokumentu umožňovala komunikaci prostřednictvím datových schránek, musí být zároveň splněny jak aspekty technicko-technologické, tak i aspekty právní. Strana 20/67

21 Technicko-technologické aspekty Technicko-technologické aspekty zahrnují v prvé řadě požadavek, aby předmětný dokument měl formu datové zprávy, resp. aby jej vůbec bylo možné do formy datové zprávy převést. 17 V případě dokumentů a úkonů, které se vyskytují nebo mohou vyskytnout v rámci postupu podle ZVZ, bude tento předpoklad až na ojedinělé výjimky 18 splněn. Z hlediska technicko-technologických požadavků pak datová zpráva dodávaná do datové schránky musí splňovat následující: musí mít některý z přípustných formátů stanovených vyhláškou č. 194/2009 Sb. (Příloha č. 3 vyhlášky) a vyhláškou č. 422/2010 Sb., maximální velikost datové zprávy nesmí činit více než 10 MB ( 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb.) a datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který by mohl poškodit IS DS, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky ( 7 písm. c) vyhlášky č. 194/2009 Sb.). V případě, že některá z výše uvedených podmínek není splněna, správce IS DS nemůže přijmout datovou zprávu k odeslání. Z uvedeného vyplývá, že pokud není odesílatel dokumentu objektivně schopen s vynaložením přiměřeného úsilí dosáhnout splnění požadavků kladených na datovou zprávu, povaha dokumentu vylučuje jeho doručení prostřednictvím datové schránky Viz 19 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. 18 Půjde např. o situaci, kdy zadavatel bude požadovat k prokázání splnění kvalifikace předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu, který nelze podle 24 odst. 5 zákona č. 300/2008 Sb. konvertovat, či například vzorky ve smyslu ustanovení 56 odst. 1 písm. e) ZVZ. 19 Příkladem s ohledem na okolnosti konkrétního případu může být situace, kdy součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce je projektová dokumentace. Strana 21/67

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

Nová šance pro veřejné zakázky

Nová šance pro veřejné zakázky Nová šance pro veřejné zakázky Datové schránky a zákon o veřejných zakázkách Eva Vízdalová Ministerstvo pro místní rozvoj Praha 12.10. 2010 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Problematika zveřejňování veřejných zakázek JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obsah Uveřejňování a zveřejňování Veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace metody výběru vítězné nabídky Zveřejňování vlastnické

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu stanoveném Pravidly ke

Více

Povinnosti stanovené pro uzavírání smluv na veřejné zakázky malého rozsahu

Povinnosti stanovené pro uzavírání smluv na veřejné zakázky malého rozsahu SPOLEČ NE STANOVISKO Ú OHS A MMR K ÚVER EJN OVAČI M POVINNOSTEM ZADAVATELÚ ÚVER EJN OVA NI INFORMAČI A DOKÚMENTÚ NA PROFILÚ ZADAVATELE DLE ZA KONA Č. 137/2006 Sb., O VER EJNÝ ČH ZAKA ZKA ČH, A SOÚVISEJI

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Mgr. Karel Košťál Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice

Více

Metodika k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Metodika k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele Metodika k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor elektronizace

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ

DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci: Česká republika Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad štolou 936/3, IČ: 00007064, zastoupená

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Obecné

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu stanoveném Pravidly ke kontrole

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Petr Oplátek Vedoucí týmu spisové služby ICZ a.s. Zákony a jejich změny Schváleno Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008SOIO* UOHSX008SOIO ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0553/2016/VZ-35816/2016/541/MSc Brno: 25. srpna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Poslední novela zákon č. 40/2015 Sb. (účinná od 6. 3. 2015) Prováděcí předpisy k ZVZ Nařízení vlády č. 77/2008

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0087QLG* UOHSX0087QLG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0127/2016/VZ-11305/2016/533/HKu Brno: 18. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních

Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Markéta Adámková 211 odst. 3 Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky. Účinnost:

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Usnesení číslo: 724/44/RM/2016 Datum schválení: 11.10.2016 Účinnost od-do: 12.10.2016 - Neomezená Typ předpisu: Pravidla rady města Rada města Uherské Hradiště stanoví

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Příprava výběru dodavatele... 2 3.1. Určení předmětu

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu Příloha č. 2 k zápisu z 2. 12. 2016 MINISTERSTVO VNITRA Sekretariát poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah: (1) Předmět úpravy, související předpisy, pojmy (2) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (3) Zakázky při krizovém řízení (4)

Více

Oznámení na profilu kupujícího

Oznámení na profilu kupujícího Oznámení na profilu kupujícího Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2013 Verze v03.3

Více

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Ing. Martin Kundrát GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Jedna z nejdůležitějších a nejobtížnějších věcí pro získání dotace! Cesta k úspěchu = správně zrealizované zadávací/výběrové řízení! 2 MaKuSoft Specifická

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Markéta Adámková Mgr. Hana Borošová www.portal-vz.cz říjen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu III. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Advokátní kancelář Achour & Hájek z Evropské unie

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Petra Dvořáková www.portal-vz.cz leden 2013 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

LETTER 8/2016 NEWSLETTER 8/2016. Nové veřejné zakázky

LETTER 8/2016 NEWSLETTER 8/2016. Nové veřejné zakázky LETTER 8/2016 NEWSLETTER 8/2016 Nové veřejné zakázky Nové veřejné zakázky Dne 1. října 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ). Nový zákon zrušil

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K V EŘ EJNÉ ZA KÁZCE MA LÉ H O R OZS AHU Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka Obsah Čl. 1.: Úvodní informace... 3 Čl. 2.: Název veřejné zakázky... 3 Čl. 3.: Identifikační

Více

Elektronická komunikace v zadávacím řízení v praxi

Elektronická komunikace v zadávacím řízení v praxi Tematické setkání 11. 4. 2017, Praha Povinná elektronická komunikace v zadávacím řízení dle ZZVZ Elektronická komunikace v zadávacím řízení v praxi Jan Hrádek & Pavel Antonín Eger Tender systems s.r.o.

Více

Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt:

Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Změny v zadávání VZ podle ZVZ po novele Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace a modernizace

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL SVČ OSTRAVA - ZÁBŘEH Podmínky veřejné zakázky jsou vypsané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle 21 odst.

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0046/2017/VZ-05743/2017/522/PKř Brno 16. února 2017

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0046/2017/VZ-05743/2017/522/PKř Brno 16. února 2017 *UOHSX009DR1E* UOHSX009DR1E USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0046/2017/VZ-05743/2017/522/PKř Brno 16. února 2017 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Druh zakázky Dodávky a služby Předpokládaná

Více

Revitalizace kostela sv. Benedikta v Krnově Kostelci, patrona Evropy, pro rozvoj cestovního ruchu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Revitalizace kostela sv. Benedikta v Krnově Kostelci, patrona Evropy, pro rozvoj cestovního ruchu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce Revitalizace kostela sv. Benedikta v Krnově Kostelci, patrona Evropy, pro rozvoj cestovního ruchu zjednodušené podlimitní

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Elektronické nástroje a uveřejňování informací

Elektronické nástroje a uveřejňování informací Elektronické nástroje a uveřejňování informací při zadávání veřejných zakázek po 1. 4. 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Eva Vízdalová Konference e-government 20:10, Mikulov, 5. 9. 2012 Obsah

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na Vybudování Dohledového centra egovernmentu

RÁMCOVÁ SMLOUVA na Vybudování Dohledového centra egovernmentu MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY RÁMCOVÁ SMLOUVA na Vybudování Dohledového centra egovernmentu uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE T E N D E R P A R T N E R S VÁŠ PARTNER PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ

Více

PŘÍKAZ REKTORA. č. 2/2017. I. Úvodní ustanovení. veřejná zakázka ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

PŘÍKAZ REKTORA. č. 2/2017. I. Úvodní ustanovení. veřejná zakázka ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, PŘÍKAZ REKTORA č. 2/2017 k zadávání veřejných zakázek ČVUT Č. j.: 0002/17/51937 I. Úvodní ustanovení Tento příkaz upravuje zadávání veřejných zakázek ČVUT (dále též jen zakázka či veřejná zakázka ) v souladu

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R282/2012/VZ-5824/2013/310/PMa Brno 3. dubna 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R282/2012/VZ-5824/2013/310/PMa Brno 3. dubna 2013 *UOHSX004XRLR* UOHSX004XRLR PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R282/2012/VZ-5824/2013/310/PMa Brno 3. dubna 2013 Ve správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu pro ochranu

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST ELEKTRONIZACE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR

SOUČASNOST A BUDOUCNOST ELEKTRONIZACE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR Nová etapa v zadávání veřejných zakázek revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci přezkumu a auditu SOUČASNOST A BUDOUCNOST ELEKTRONIZACE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR Eva Vízdalová Ministerstvo

Více

Výzva k podání nabídky UČÍME MODERNĚ POMOCÍ ICT. k veřejné zakázce. zjednodušené podlimitní řízení. Vše k veřejným zakázkám

Výzva k podání nabídky UČÍME MODERNĚ POMOCÍ ICT. k veřejné zakázce. zjednodušené podlimitní řízení. Vše k veřejným zakázkám Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce UČÍME MODERNĚ POMOCÍ ICT zjednodušené podlimitní řízení Čl. 1.: Identifikační údaje zadavatele Zadavatelem veřejné zakázky je Střední průmyslová

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 5. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ RBP OD

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ RBP OD Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ RBP OD 1. 1. 2012 zjednodušené podlimitní řízení Čl. 1.: Název zakázky ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0086383* UOHSX0086383 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0085/2016/VZ-08877/2016/543/EDo Brno: 7. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH) Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

Město Ostrov Klínovecká 1204, Ostrov

Město Ostrov Klínovecká 1204, Ostrov DODATEČNÁ INFORMACE č. 1 v souladu s 49 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: VÝBĚR SPRÁVCE BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty,

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1. 1.

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1. 1. SEZNAM DOUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1. 1. 2014 (uvedenou dokumentaci přikládá příjemce dotace k žádosti o proplacení) 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LR3N* UOHSX006LR3N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S888/2014/VZ-25298/2014/513/JLí/EŠt Brno 18. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné zjednodušené podlimitní řízení

Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné zjednodušené podlimitní řízení Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné zjednodušené podlimitní řízení Čl.

Více

Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009

Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Právní účinky doručení osobám na adresu

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje Čl. 1 Obecná ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává

Více

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Postihy v případech, že již byla žadateli vyplacena část. Postihy stanovené v této příloze budou používány

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce právní I N T E R N Í S D Ě L E N Í Vyřizuje: Mgr. Hana Jirásková, Oddělení daňového procesu I Tel: (+ 420) 296 854 237, (+ 420) 296 852

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.4 (32. a 33. výzva) 17.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ OV, DSO OLDŘIŠ - BOROVÁ - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ OV, DSO OLDŘIŠ - BOROVÁ - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Veřejná zakázka: Odvádění a čištění OV, DSO Oldřiš-Borová - dokumentace pro stavební povolení Zadavatel: DSO Oldřiš-Borová VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město VÁŠ DOPIS Č. j.: ZE DNE: NAŠE Č. j.: NAŠE Sp. zn.: POČET LISTŮ DOPISU: 5 VYŘIZUJE: Martynková TEL.: 596 803 131 FAX:

Více

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obec Dobšín je veřejným zadavatelem (dále jen zadavatel ) ve smyslu 4

Více

Datové schránky na UK

Datové schránky na UK Datové schránky na UK září 2009 zpracovali: J. Douša, M. Maňásek, O. Salava (ÚVT UK) Datová schránka Existence datových schránek vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více