Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení"

Transkript

1 Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské nám. 6, Praha 1, IČ: Metodika aktualizována v návaznosti na účinnost zákona č. 263/2011 Sb., ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zároveň v návaznosti na zákon č. 55/2012 Sb., ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (tzv. transparentní novela zákona o veřejných zakázkách). duben 2013

2 OBSAH 1. SHRNUTÍ METODICKÉHO DOKUMENTU ÚČEL A ROZSAH POUŽITELNOSTI METODICKÉHO DOKUMENTU ÚČEL DOKUMENTU ROZSAH POUŽITELNOSTI DOKUMENTU KDY MŮŽE ZADAVATEL KOMUNIKOVAT PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK KTEŘÍ ZADAVATELÉ MAJÍ POSTAVENÍ ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI KDY POVAHA DOKUMENTU UMOŽŇUJE KOMUNIKACI PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK JAK ZJISTIT, ZDA MÁ ADRESÁT ZPŘÍSTUPNĚNOU DATOVOU SCHRÁNKU DATOVÉ SCHRÁNKY V KONTEXTU ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH MOŽNOSTI VOLBY ZADAVATELE PŘI KOMUNIKACI PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK ČI JINÉHO ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE PRAVIDLA PRO KOMUNIKACI PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK PŘI PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK U ZADAVATELŮ, KTEŘÍ JSOU ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK U ZADAVATELŮ, KTEŘÍ NEJSOU ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI ÚKONY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A JAK JE PROVÁDĚT PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK DATOVÉ ZPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S PODÁNÍM NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A NÁVRHU V SOUTĚŽI O NÁVRH Co se rozumí nabídkou/návrhem Požadavky vyplývající ze ZVZ a možnost jejich naplnění využitím datových schránek DATOVÉ ZPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S PŘEDÁVÁNÍM VYHLÁŠENÍ PROVOZOVATELI VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK DATOVÉ ZPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S DALŠÍ KOMUNIKACÍ MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM Co se rozumí další datovou zprávou v zadávacím řízení Požadavky vyplývající ze ZVZ a možnost jejich naplnění využitím datových schránek Vhodnost komunikace prostřednictvím datových schránek...39 Strana 2/67

3 7. SPECIFICKÉ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK PŘI ZADÁVÁNÍ VZMR PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ ZARUČENÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU PŘI KOMUNIKACI PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK V PŘÍPADĚ ZASTOUPENÍ ZADAVATELE VE SMYSLU 151 ZVZ PRAVIDLA PRO DORUČOVÁNÍ/ODESÍLÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK Musí si zadavatel zjišťovat, zda má dodavatel zpřístupněnu datovou schránku? Počítání lhůt v případě doručování prostřednictvím datových schránek Může zadavatel stanovit komunikaci prostřednictvím datových schránek jako jediný možný způsob komunikace? Může zadavatel v průběhu zadávacího řízení měnit způsob doručování? JAK JSOU DATOVÉ SCHRÁNKY ZADAVATELŮM A DODAVATELŮM ZŘIZOVÁNY ZPOPLATNĚNÍ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK POUŽÍVÁNÍ DATOVÝCH SCHRÁNEK PŘI VÝKONU DOHLEDU NAD DODRŽOVÁNÍM ZVZ KOMUNIKACE PŘI PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK KOMUNIKACE PŘI VÝKONU DOHLEDU NAD DODRŽOVÁNÍM ZVZ ZE STRANY ÚOHS JAK SE MAJÍ ZADAVATELÉ NA POUŽÍVÁNÍ DATOVÝCH SCHRÁNEK PŘI ZADÁVÁNÍ VZ PŘIPRAVIT SOUVISEJÍCÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZADAVATELI ZE ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ VZTAH ZVZ, ZÁKONA Č. 300/2008 SB. A ZÁKONA Č. 499/2004 SB. V OTÁZCE DOBY A ZPŮSOBU UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ VZTAH ZVZ, ZÁKONA Č. 300/2008 SB. A ZÁKONA Č. 499/2004 SB. V OTÁZCE POVINNOSTI VYKONÁVAT SPISOVOU SLUŽBU V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ POUŽITÉ ZKRATKY A POJMY ODKAZY NA SOUVISEJÍCÍ INFORMAČNÍ ZDROJE Strana 3/67

4 1. Shrnutí metodického dokumentu Východiska komunikace v zadávacím řízení prostřednictvím datových schránek Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon č. 300/2008 Sb. ) přináší do praxe zadávání veřejných zakázek změnu v oblasti komunikace a blíže specifikuje dosavadní úpravu obsaženou v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též ZVZ ). 1 Zákon č. 300/2008 Sb. oproti úpravě v ZVZ nově vymezuje okruhy komunikace, v rámci kterých jsou dokumenty (písemnosti) doručovány prostřednictvím datových schránek. V některých případech je přitom tento způsob komunikace povinný, v jiných dobrovolný. V obou případech se však prostřednictvím datové schránky doručuje jen, umožňuje-li to povaha dokumentu. Datové schránky s sebou přinášejí řadu výhod z pohledu zrychlení komunikace mezi zadavateli a dodavateli. Které dokumenty v souvislosti se zadávacím řízením je možné doručovat prostřednictvím datových schránek Pro komunikaci prostřednictvím datových schránek je pro zadavatele stěžejní rozdělení, které datové zprávy vznikající v souvislosti se zadávacím řízením a soutěží o návrh je možné doručovat prostřednictvím datových schránek a které nikoliv. ZVZ klade zvýšené požadavky na elektronické nástroje zejména při přenosu a příjmu nabídek/žádostí o účast/návrhů v elektronické podobě. Z tohoto důvodu je v této metodice věnována zvláštní pozornost datovým zprávám souvisejícím s podáním nabídky/žádosti o účast/návrhu. Na následujícím schématu jsou vyznačeny úkony, u kterých je možné či není možné komunikaci zajišťovat prostřednictvím datových schránek. 1 Podle 148 odst. 2 ZVZ lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky prostřednictvím datové schránky, nebo jiným způsobem. Strana 4/67

5 Schéma č. 1 Úkony, u nichž je/není možné komunikaci zajišťovat pomocí datových schránek Strana 5/67

6 V souvislosti se zadávacím řízením vznikají tři základní kategorie datových zpráv: datové zprávy související s podáním nabídky/žádosti o účast v zadávacím řízení a návrhu v soutěži o návrh - funkcionalita IS DS není ve shodě s legislativními požadavky kladenými na elektronické nástroje, prostřednictvím nichž probíhá elektronický přenos a příjem nabídek/žádostí o účast/návrhů (týká se zejména požadavků na logování) a datové schránky nelze použít pro podávání nabídek/žádostí o účast/návrhů, datové zprávy související s předáváním vyhlášení provozovateli Věstníku veřejných zakázek ve smyslu 146 odst. 1 ZVZ - v případě předávání vyhlášení k uveřejnění provozovateli Věstníku veřejných zakázek jde o komunikaci uvnitř informačního systému veřejné správy (více viz kapitola 4.1) a zadavatel není povinen tuto komunikaci provádět prostřednictvím IS DS. Komunikace prostřednictvím datových schránek je možná, nicméně vzhledem ke stávající praxi přímého předávání vyhlášení provozovateli Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění v elektronické podobě nevedou datové schránky k zefektivnění této komunikace a MMR ČR proto zadavatelům doporučuje zachovat dosavadní praxi, datové zprávy související s další komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem (např. výzva k podání nabídek) v případě dalších datových zpráv, než jsou nabídky/žádosti o účast/návrhy a vyhlášení, umožňuje v zásadě povaha všech těchto dokumentů jejich doručení prostřednictvím datových schránek. 2 Skutečnost, že datovou zprávu je možné doručit prostřednictvím datové schránky, neznamená, že všichni zadavatelé musí prostřednictvím datových schránek komunikovat (viz dále). 2 Povaha těchto dokumentů umožňuje komunikaci prostřednictvím datových schránek, pokud nedojde při komunikaci prostřednictvím datových schránek k porušení zásad uvedených v 6 ZVZ či pokud ustanovení ZVZ jinak komunikaci prostřednictvím datových schránek neznemožňují. Strana 6/67

7 Kdy mohou zadavatelé a dodavatelé komunikovat prostřednictvím datových schránek Zadavatelé a dodavatelé mohou komunikovat prostřednictvím datových schránek za současného splnění následujících podmínek: povaha dokumentu umožňuje komunikaci prostřednictvím datových schránek při posuzování povahy dokumentu je nutno vzít v úvahu nejen technicko-technologické faktory (např. přípustný formát či maximální velikost datové zprávy), ale i faktory právní související s dodržením zásad dle 6 ZVZ či jiných ustanovení ZVZ. 3 Pokud by odesláním datové zprávy měla být porušena některá ze zásad dle 6 ZVZ či jiné ustanovení ZVZ, neumožňuje povaha dokumentu komunikaci prostřednictvím datových schránek, adresát datové zprávy má zpřístupněnu datovou schránku. Specifické otázky související s komunikací prostřednictvím datových schránek Možnost volby způsobu komunikace ZVZ nestanoví žádné striktní požadavky na způsob komunikace mezi zadavateli a dodavateli, využití datové schránky je jen jednou z možností, která nemusí být za všech okolností tou optimální. Níže jsou uvedeny příklady, kdy se uplatní jiné způsoby komunikace: zadavatel provádí komunikaci elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje (např. v případě, kdy je datová zpráva/dokument poskytována přímým dálkovým přístupem přes webové rozhraní, při zadávání VZ prostřednictvím e-tržiště pro veřejnou správu atd.), komunikace je uskutečňována uvnitř informačního systému veřejné správy (týká se uveřejňování vyhlášení ve smyslu 146 ZVZ), zadavatel dokument předává v listinné podobě (např. zadávací dokumentaci). 3 Zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Strana 7/67

8 Zaručený elektronický podpis Ustanovení 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. stanoví, že úkon učiněný vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, z čehož by bylo možno vyvodit, že podepisování zaručeným elektronickým podpisem je nadbytečné. V případě komunikace v zadávacím řízení však platí, že ustanovení 149 odst. 4 ZVZ je ustanovením zvláštním k ustanovení 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. 4 Datové zprávy tak musí být v případech definovaných v 149 odst. 4 ZVZ opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, i když jsou doručovány prostřednictvím datových schránek. Počítání lhůt Pokud jde o lhůty stanovené v ZVZ, platí obecná pravidla pro běh a počítání lhůt s tím, že: odesláním datové zprávy se rozumí dodání datové zprávy do datové schránky adresáta, doručením se rozumí časový okamžik uvedený v 18a odst. 2 zákoně č. 300/2008 Sb. 5 4 Požadavek zaručeného elektronického podpisu je ve své podstatě požadavkem na formu vyjmenovaných úkonů v zadávacím řízení. Zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu má své opodstatnění a je nutný i z toho důvodu, že jednoznačně identifikuje konkrétní osobu, která určitý úkon (odeslání datové zprávy) učinila, což fikce podpisu spojená s doručením prostřednictvím datové schránky ne vždy umožňuje (např. v případě přístupu a používání datové schránky prostřednictvím systémového certifikátu elektronického systému spisové služby). S ohledem na zásadu transparentnosti postupu podle ZVZ, ze které vyplývá požadavek na průhlednost a přezkoumatelnost zadávacího řízení, musí být tedy datové zprávy související se zadávacím řízením opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, a to zejména z důvodu zajištění možnosti přezkoumání úkonů zadavatele realizovaných v období, které předchází použití IS DS (např. datová zpráva prochází systémem spisové služby nebo informačním systémem třetí strany). 5 Okamžik přihlášení osoby, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu, do datové schránky subjektu (blíže viz kapitola 7.4.2). Strana 8/67

9 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 148 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách stanoví jako možný způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem doručování prostřednictvím datových schránek. Datové schránky jsou uvedeny jako jeden z prostředků, jimiž lze komunikovat v zadávacím řízení. Související povinnosti vyplývající zadavatelům ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Zadavatelům vznikají v souvislosti se zadávacím řízením a komunikací prostřednictvím datových schránek navazující povinnosti, které jsou upraveny v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (dále též zákon č. 499/2004 Sb.). Tyto povinnosti lze rozdělit do dvou základních kategorií: uchovávat dokumentaci k veřejné zakázce, vykonávat spisovou službu. Uchování dokumentace k veřejné zakázce Ze zákona č. 499/2004 Sb. vyplývá povinnost zadavatelů 6 uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií. Co se týká otázky doby uchování dokumentace o VZ, tu zákon č. 499/2004 Sb. neupravuje. V oblasti problematiky zadávání veřejných zakázek se v otázce doby uchování dokumentace primárně aplikuje ustanovení 155 ZVZ, které stanoví povinnost uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o úkonech učiněných elektronicky po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo zrušení zadávacího řízení. Doba uložení datové zprávy v datové schránce činí 90 dnů ode dne vymezeného v zákoně č. 300/2008 Sb. Po 90 dnech od stanoveného časového okamžiku bude datová zpráva (vč. přiložených dokumentů) z IS DS smazána. 7 Před okamžikem smazání datové zprávy v IS DS musí zadavatel přesunout datovou zprávu z IS DS do 6 Uvedená povinnost se nevztahuje na zadavatele, kteří nejsou veřejnoprávní původci ve smyslu 3 odst. 2 nebo odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb. 7 V IS DS zůstane zachována pouze obálka datové zprávy, která poslouží k případné kontrole přijatých a odeslaných datových zpráv. Strana 9/67

10 elektronického systému spisové služby nebo jiné elektronické aplikace či ji převést do listinné (analogové) podoby. Výkon spisové služby Zákon č. 499/2004 Sb. vymezuje okruh osob, které jsou povinny vykonávat spisovou službu v elektronické podobě. Lze vymezit 3 kategorie zadavatelů, pro které platí v otázce způsobu výkonu spisové služby odlišný režim: zadavatelé, kteří jsou veřejnoprávními původci a zároveň jsou určenými původci - zadavatelé v této kategorii vykonávají spisovou službu v plném rozsahu daném zákonem č. 499/2004 Sb., přičemž jsou zejména povinni vykonávat spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby, zadavatelé, kteří jsou veřejnoprávními původci, ale nejsou určenými původci - tito zadavatelé vykonávají spisovou službu v omezeném rozsahu. Mají například možnost volby, zda budou vykonávat spisovou službu v elektronické nebo listinné podobě, zadavatelé, kteří nejsou veřejnoprávními původci - tito zadavatelé podle zákona č. 499/2004 Sb. povinnost vykonávat spisovou službu nemají vůbec. Z pohledu kvality řízení procesů lze však i těmto zadavatelům vedení spisové služby doporučit. Pozn. ke kapitole 1: Jednotlivá doporučení, postupy a závěry uvedené v tomto shrnutí jsou podrobně rozvedeny v následujících kapitolách. V případě, že vzniknou výkladové problémy při aplikaci platné legislativy (tj. vznikne potřeba řešit vztah právních norem upravujících komunikaci prostřednictvím datových schránek při zadávání veřejných zakázek), bude tato metodika rozšiřována o stanoviska MMR ČR (jako gestora ZVZ), MV ČR (jako gestora zákona č. 300/2008 Sb.) či České pošty s.p. (jako provozovatele IS DS). Strana 10/67

11 2. Účel a rozsah použitelnosti metodického dokumentu 2.1 Účel dokumentu Účelem tohoto metodického dokumentu je: poskytnout zadavatelům a dodavatelům praktický návod, jak komunikovat prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení, vymezit, kdy zadavatelé a dodavatelé mohou komunikovat prostřednictvím datových schránek a kdy naopak nemohou, neboť by došlo k porušení ustanovení ZVZ, zařadit informační systém datových schránek do režimu ZVZ, tj. určit zejména, zda IS DS je elektronickým prostředkem či elektronickým nástrojem ve smyslu 149 odst. 1a 2 ZVZ a jaké legislativní požadavky ZVZ se z tohoto titulu na IS DS vztahují, vymezit základní pravidla pro komunikaci prostřednictvím datových schránek z pohledu používání zaručeného elektronického podpisu, možnosti volby zadavatele mezi listinnou a elektronickou podobou provedení právního úkonu, tam kde to ZVZ umožňuje (např. poskytování zadávací dokumentace) atd., kategorizovat datové zprávy (tj. dokumenty), které vznikají v souvislosti se zadávacím řízením, a stanovit pravidla pro jednotlivé kategorie datových zpráv z pohledu komunikace prostřednictvím datových schránek, vymezit, jaké související postupy vznikají zadavatelům v souvislosti s komunikací prostřednictvím datových schránek z titulu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Účelem tohoto dokumentu není vymezovat, co je datovou schránkou, co je IS DS či jaká základní pravidla platí obecně pro komunikaci prostřednictvím datových schránek. Tyto informace lze získat z metodických dokumentů Ministerstva vnitra ČR (správce IS DS) či České pošty, s. p. (provozovatel IS DS), přičemž výčet základních metodických dokumentů je uveden v kapitole Odkazy na související informační zdroje. Strana 11/67

12 2.2 Rozsah použitelnosti dokumentu Tento metodický dokument je určen pro: zadavatele dle ustanovení 2 ZVZ, dodavatele, kteří se účastní procesu zadávání veřejných zakázek, odbornou a širokou veřejnost účastnící se aplikační praxe ZVZ. Z hlediska kategorií veřejných zakázek (dále jen VZ ) dle výše jejich předpokládané hodnoty se tento metodický dokument vztahuje na: veřejné zakázky malého rozsahu 8, podlimitní veřejné zakázky, nadlimitní veřejné zakázky. Z hlediska druhů procesů, které směřují k výběru dodavatele, se tento metodický dokument vztahuje na: všechny druhy zadávacích řízení dle 21 ZVZ, dynamický nákupní systém dle 93 ZVZ, elektronickou aukci dle 96 ZVZ, soutěž o návrh dle 102 ZVZ, koncesní řízení dle 6 a násl. zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení. V tomto metodickém dokumentu je rovněž řešena problematika komunikace při výkonu dohledu nad dodržováním ZVZ ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dle části páté, Hlavy II ZVZ. Tento metodický dokument se naopak nevztahuje na komunikaci prostřednictvím datových schránek při řízeních (správních i jiných) ve věcech seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD) a systémů certifikovaných dodavatelů (SCD). Při 8 Vzhledem k tomu, že zadavatelé mohou komunikovat pomocí datových schránek (za předpokladu, že to povaha dokumentu umožňuje a adresát datové zprávy má zpřístupněnu datovou schránku), vztahuje se tato možnost i na komunikaci týkající se veřejných zakázek malého rozsahu, a to i přesto, že při jejich zadávání nemusí zadavatelé postupovat dle ZVZ. Strana 12/67

13 řízeních ve věcech SKD a SCD lze pro komunikaci používat datové schránky. Za účelem vymezení způsobu používání datových schránek při komunikaci v řízeních ve věcech SKD a SCD provedlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR aktualizaci metodických dokumentů k SKD a SCD, které jsou veřejně přístupné na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích. 9 9 Viz Strana 13/67

14 3. Kdy může zadavatel komunikovat prostřednictvím datových schránek Způsoby komunikace mezi zadavateli a dodavateli primárně upravuje 148 ZVZ. Podle 148 odst. 2 lze písemnosti v rámci zadávacího řízení doručit následujícími způsoby: osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu 10, elektronickými prostředky, prostředky prostřednictvím datové schránky, jiným způsobem. Zákon tedy umožňuje, aby se doručování uskutečňovalo prakticky jakýmkoliv způsobem a všemi dostupnými prostředky. Ve verzi ZVZ účinné do bylo výslovně uvedeno, že pokud to povaha písemností umožňuje, doručují se písemnosti podle tohoto zákona prostřednictvím datové schránky. Novelou ZVZ č. 55/2012 Sb. bylo ovšem toto ustanovení odstraněno a od je tedy doručování prostřednictvím datové schránky postaveno na stejnou úroveň jako ostatní komunikační prostředky. Komunikovat prostřednictvím datových schránek mohou zadavatelé za současného splnění následujících podmínek: povaha dokumentu umožňuje komunikaci prostřednictvím datové schránky, adresát datové zprávy má zpřístupněnu datovou schránku, použití datových schránek neporušuje zásady postupu zadavatele ( 6 ZVZ). 10 Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů Strana 14/67

15 Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů stanoví pravidla pro zřízení a používání datových schránek pro různé kategorie uživatelů (fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby, orgány veřejné moci). Tato pravidla se uplatňují při komunikaci prostřednictvím datových schránek v zadávacím řízení. V této kapitole je uvedeno rozdělení zadavatelů a dodavatelů z pohledu zákona č. 300/2008 Sb. do základních kategorií. Těmto kategoriím jsou v navazujících kapitolách přiřazena pravidla pro komunikaci prostřednictvím datových schránek při zadávání VZ. Rozdělení zadavatelů z pohledu zákona č. 300/2008 Sb. je uvedeno na následujícím schématu, přičemž detailní zařazení zadavatelů do jednotlivých kategorií je popsáno v následujících kapitolách. Strana 15/67

16 Schéma č. 2 Rozdělení zadavatelů ve vazbě na zákon č. 300/2008 Sb. Strana 16/67

17 3.1 Kteří zadavatelé mají postavení orgánu veřejné moci Zákon č. 300/2008 Sb. v ustanovení 1 odst. 1 vymezuje pojem orgán veřejné moci. Tento pojem má význam pro určení příslušného režimu komunikace prostřednictvím datových schránek a důsledků s tím spojených. V této kapitole je proto vymezen pojem orgán veřejné moci a tento pojem je dán do vztahu k pojmu zadavatel veřejné zakázky ve smyslu ustanovení 2 ZVZ. Zadavatelé veřejných zakázek jsou rozděleni do dvou skupin, a to na: zadavatele, kteří jsou zároveň orgány veřejné moci (dále též zadavatel OVM ). Pro skutečnost, zda je zadavatel orgánem veřejné moci, není rozhodující, zda disponuje vrchnostenskou mocí. 11 Rozhodující je skutečnost, zda je příslušný subjekt uveden ve výčtu 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., zadavatele, kteří nejsou orgány veřejné moci (dále též zadavatel osoba ). 12 Kategorizace a rozčlenění zadavatelů ve vazbě na zákon č. 300/2008 Sb. je uvedeno v následujících tabulkách. 11 Vrchnostenská moc (veřejná moc) je taková moc, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně. Subjekt, o jehož právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není v rovnoprávném postavení s tímto orgánem a obsah rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu (usnesení Ústavního soudu ze dne , sp. zn. II. ÚS 75/93, publikován ve Sb. n. u. US, svazek 2, ročník 1993, str. 201). 12 Pojmy orgán veřejné moci (OVM) a osoba byly použity z důvodu, že je takto používá zákon č. 300/2008 Sb. Strana 17/67

18 Zadavatelé, kteří jsou zároveň orgány veřejné moci V následujícím přehledu je uveden výčet zadavatelů dle ustanovení 2 ZVZ, kteří splňují definici orgánu veřejné moci dle zákona č. 300/2008 Sb. ( zadavatelé OVM ): Zadavatel veřejné zakázky dle 2 ZVZ Zadavatel dle 2 odst. 2 písm. a) Zadavatel dle 2 odst. 2 písm. c) Zadavatel dle 2 odst. 2 písm. d) Není zadavatelem dle ZVZ 15 Orgán veřejné moci dle 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., tj. zadavatel - OVM Státní orgán 13 Orgán územního samosprávného celku 14 Právnické osoby, které naplňují současně podmínky uvedené v 2 odst. 2 písm. d) ZVZ a které jsou zároveň uvedeny ve výčtu 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. Konkrétně jde o: Státní fond Zdravotní pojišťovna Český rozhlas Česká televize Samosprávná komora zřízená zákonem Notáři a soudní exekutoři Příkladmý výčet zadavatelů OVM Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy Organizační složky zřízené, popř. řízené ministerstvy Obec Kraj Hl. město Praha Mezi státní fondy patří např.: Státní fond rozvoje bydlení Státní fond dopravní infrastruktury Mezi zdravotní pojišťovny patří např.: Všeobecná zdravotní pojišťovna Oborové zaměstnanecké a resortní zaměstnanecké pojišťovny - 13 Vzhledem k tomu, že orgánem veřejné moci je státní orgán, nevznikají pochybnosti ohledně postavení veřejného zadavatele uvedeného v 2 odst. 2 písm. a) ZVZ, kterým je Česká republika (stát). Pojem státní orgán je třeba obecně chápat tak, že se jedná o organizační složku či jednotku státu, která byla zřízena zákonem a které byla zákonem stanovena působnost. Za státní orgán je třeba rovněž považovat organizační složky státu zřízené, popř. řízené ministerstvem dle 4 zákona č. 219/2000 Sb. Uvedené organizační složky státu tedy mají povinnost postupovat při doručování v zadávacím řízení jakožto orgán veřejné moci. 14 Do této skupiny ovšem nespadají příspěvkové organizace, u nichž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek. 15 Výjimka by přicházela v úvahu u samosprávných komor, které by splnily podmínky uvedené v 2 odst. 2 písm. d) ZVZ. V takovém případě by se jednalo o subjekt s postavením veřejného zadavatele. Teoreticky může nastat situace, kdy se notář či soudní exekutor stane dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení 2 odst. 3 ZVZ. V takovém případě by byl příslušný notář či soudní exekutor zadavatelem OVM. Strana 18/67

19 Zadavatelé, kteří nejsou orgány veřejné moci Vedle subjektů, které jsou orgánem veřejné moci, umožňuje zákon č. 300/2008 Sb. komunikovat prostřednictvím datových schránek i dalším osobám, mezi kterými dále ještě rozlišuje fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby. V následujícím přehledu je uveden příkladmý výčet zadavatelů, které nelze zařadit mezi orgány veřejné moci (kategorie zadavatel osoba ): Zadavatel veřejné Kdo nespadá do kategorie OVM, Příkladmý výčet zadavatelů osob zakázky dle 2 ZVZ tj. zadavatel osoba 2 odst. 2 písm. b) ZVZ Státní příspěvkové organizace Národní divadlo Český hydrometeorologický ústav Státní veterinární ústav Praha Národní muzeum Psychiatrická léčebna Bohnice 2 odst. 2 písm. c) ZVZ Příspěvkové organizace, u nichž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek Příspěvkové organizace dle 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb. Obecně prospěšné společnosti Školy a školská zařízení Veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení aj. 2 odst. 2 písm. d) ZVZ Právnické osoby, které naplňují podmínky uvedené v 2 odst. 2 písm. d) ZVZ, avšak nejsou uvedeny ve výčtu 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. Vysoké školy dle zákona č. 111/1998 Sb. Veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb. Státní podniky dle zákona č. 77/1997 Sb. aj. 2 odst. 3 ZVZ dotovaný zadavatel Všechny subjekty splňující předpoklady pro získání postavení dotovaného zadavatele 16 Např. fyzická osoba, která zadává nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, která je z 60 % hrazena z Operačního programu Doprava 2 odst. 6 ZVZ sektorový zadavatel Všechny subjekty vykonávající relevantní činnost a splňující předpoklady pro získání postavení sektorového zadavatele Subjekty provozující činnost v oblasti: Plynárenství Teplárenství Elektroenergetiky Vodárenství Vyhledávání, průzkum nebo 16 S výjimkou notářů a soudních exekutorů, kteří získají postavení dotovaného zadavatele. Jedná se však jen o teoretickou možnost (viz výše). Strana 19/67

20 dobývání ropy, plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv Poskytování a provozování letišť, námořních nebo vnitrozemských přístavů aj. Dodavatelé, kteří jsou zároveň orgány veřejné moci Pro úplnost tohoto metodického dokumentu je nutno zmínit, že v zadávací praxi může nastat situace, kdy i dodavatel může mít postavení orgánu veřejné moci (dále též dodavatel OVM ). V souladu s ustanovením 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. má postavení OVM Český rozhlas, Česká televize, notáři, exekutoři, přičemž tyto subjekty se mohou účastnit v zadávacích řízeních jako dodavatelé. V tomto případě mají dodavatelé OVM ze zákona č. 300/2008 Sb. stejné povinnosti jako zadavatelé OVM. Postupy pro dodavatele OVM nejsou v tomto metodickém pokynu podrobně rozebírány, neboť se v zadávací praxi vyskytují spíše výjimečně. Ve vybraných kapitolách je však na specifika postupu dodavatelů OVM upozorněno. 3.2 Kdy povaha dokumentu umožňuje komunikaci prostřednictvím datových schránek Při posuzování otázky, zda povaha dokumentu umožňuje jeho doručení prostřednictvím datové schránky, je nutno zohlednit: aspekty technicko-technologické, aspekty právní. Aby povaha dokumentu umožňovala komunikaci prostřednictvím datových schránek, musí být zároveň splněny jak aspekty technicko-technologické, tak i aspekty právní. Strana 20/67

21 Technicko-technologické aspekty Technicko-technologické aspekty zahrnují v prvé řadě požadavek, aby předmětný dokument měl formu datové zprávy, resp. aby jej vůbec bylo možné do formy datové zprávy převést. 17 V případě dokumentů a úkonů, které se vyskytují nebo mohou vyskytnout v rámci postupu podle ZVZ, bude tento předpoklad až na ojedinělé výjimky 18 splněn. Z hlediska technicko-technologických požadavků pak datová zpráva dodávaná do datové schránky musí splňovat následující: musí mít některý z přípustných formátů stanovených vyhláškou č. 194/2009 Sb. (Příloha č. 3 vyhlášky) a vyhláškou č. 422/2010 Sb., maximální velikost datové zprávy nesmí činit více než 10 MB ( 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb.) a datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který by mohl poškodit IS DS, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky ( 7 písm. c) vyhlášky č. 194/2009 Sb.). V případě, že některá z výše uvedených podmínek není splněna, správce IS DS nemůže přijmout datovou zprávu k odeslání. Z uvedeného vyplývá, že pokud není odesílatel dokumentu objektivně schopen s vynaložením přiměřeného úsilí dosáhnout splnění požadavků kladených na datovou zprávu, povaha dokumentu vylučuje jeho doručení prostřednictvím datové schránky Viz 19 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. 18 Půjde např. o situaci, kdy zadavatel bude požadovat k prokázání splnění kvalifikace předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu, který nelze podle 24 odst. 5 zákona č. 300/2008 Sb. konvertovat, či například vzorky ve smyslu ustanovení 56 odst. 1 písm. e) ZVZ. 19 Příkladem s ohledem na okolnosti konkrétního případu může být situace, kdy součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce je projektová dokumentace. Strana 21/67

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Co je a co není informační systém veřejné správy

Co je a co není informační systém veřejné správy Komentář k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů Co je a co není informační systém veřejné správy Verze 2.00 Obsah ÚVOD... 3 1 PŘEDMĚT TOHOTO

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více