Metody kosterní biologie 1 MKB1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody kosterní biologie 1 MKB1"

Transkript

1 Metody kosterní biologie 1 MKB1 Mgr. Anna Pankowská LS 2013 Př.: ST, , HJ009 sylabus je platný ke dni: Cv.: ST, , HJ009 Anotace Tématem kurzu Metody kosterní biologie 1 je kostra v terénní situaci a metody odhadu základních biologických parametrů podle kosterních nálezů. Osvojíte si metody určení a rekonstrukce kostrových zlomků, odhadů minimálního a maximálního počtu jedinců a metody dokumentace zachovalosti kostry. Metody studia základních biologických parametrů na kostře jsou zaměřeny na odhady věku, pohlaví a výšky jedince. Budeme se věnovat i metodám hodnocení chyby opakovaných měření jednoho pozorovatele a mezi pozorovateli. výuky Výuka předmětu je rozvržena do 13 týdnů. Přednáška je každý týden v délce dvou vyučovacích hodin, cvičení v délce třech vyučovacích hodin. Formát výuky (Téma) Program cvičení a přednášek je členěn do desíti Témat (např. Zachovalost, Osteometrie postkraniální kostry, Odhad pohlaví). jsou zaměřeny prakticky a budete v nich pracovat s osteologickým materiálem. Základní antropologické metody (osteometrie, morfoskopie, odhady výšky postavy, pohlaví a věku) budete trénovat na pracovním souboru sestávajícího z přibližně 10 jedinců anatomické sbírky Laboratoře. Cvičené metody poté aplikujete při antropologickém hodnocení kosterního nálezu, který Vám přidělíme na začátku semestru (viz níže). Každé Téma má následující strukturu: Číslo a název Téma : orientační délka trvání tématu : protokoly použité při řešení tématického okruhu : pokyny k domácí přípravě : náplň a pracovní postup při cvičení : povinná studijní literatura, která bude diskutována na cvičeních i přednáškách. Aktivní účast na cvičeních Podmínkou pobytu na cvičeních a přednáškách je domácí příprava na takové úrovni, abyste byli schopni aplikovat nastudované poznatky, aktivně rozvíjet diskuzi a odpovídat na naše otázky. Jste povinni prostudovat a mít aktivní znalost Literatury k Tématu. Případnou neúčastí na cvičeních ztrácíte možnost podílet se na výuce a ovlivňovat průběh kurzu, významně snížíte Vaši schopnost porozumět probírané látce a nebudete schopni aplikovat probrané antropologické metody v praxi.

2 Ukončení kurzu Kurz je ukončen Zápočtem a Zkouškou. Hodnocení Zápočtu se skládá z jedné části: 1. Účast na cvičeních: Za přítomnost na každém cvičení můžete získat 10 % z celkového hodnocení Zápočtu. Účast na cvičení budeme zaznamenávat do prezenční listiny na začátku cvičení. Pokud přijdete až po záznamu účasti nebo opustíte cvičení dříve než po 120 minutách výuky, nebude Vám účast na cvičení počítána. Tyto podmínky hodnocení Zápočtu jsou návrhem vyučujících, vycházejí z jejich zkušeností s výukou metod kosterní antropologie a směřují ke zkvalitnění výuky. Podmínky nabudou platnosti až poté, co se k nim zavážete během prvního týdne výuky. Bodové hodnocení Zápočtu: 100,0 % započteno 0-89,9 % nevyhověl (a) Hodnocení Zkoušky se skládá ze třech částí podle uvedené procentuální váhy: 1. Antropologická zpráva a její obhajoba (50 %): Prověří praktickou znalost a dovednost použití základních antropologických metod probraných během semestru. Na začátku semestru dostanete přidělené kosterní nálezy, které laboratorně zpracujete (rekonstrukce fragmentů, katagolizace), a vypracujete pro ně Antropologické zprávy. Na kostrovém materiálu neznámého jedince budete pracovat souběžně po celý semestr a je Vaší samostatnou prací. Jednotlivé části zprávy budete vypracovávat nejčastěji ve spojení s příslušnými Tématy, můžete je však realizovat kdykoliv během cvičení nebo po domluvě s námi mimo cvičení. Antropologická zpráva bude psána formou posudku se standardním členěním kapitol (Úvod, Materiál, Stav zachovalosti, Odhad pohlaví, Odhad věku, Odhad výšky postavy, Závěr) v rozsahu 3-10 stran. Struktura, termín a způsob odevzdání Antropologické zprávy budou upřesněny během semestru. Antropologické zprávy, které odevzdáte po termínu, nebudeme akceptovat. Odevzdání práce je povinné. Během zkoušky budete Zprávu obhajovat, tzn. představíte kosterní nález, popíšete postup práce a metody a dostatečně a věcně správně zodpovíte na položené otázky. 2. Ústní zkouška (25 %): Během obhajoby Antropologické zprávy se Vás zeptám na jeden teoretický problém v rozsahu přednášek. 3. Manuál (25 %): Během domácí přípravy a práce ve cvičení si vypracujete pracovní manuál. V manuálu shrnete návod k probraným antropologickým metodám, shromáždíte v něm všechny technické podklady pro cvičení (protokoly, definice rozměrů, které budete snímat, popis pracovních postupů při odhadech antropologických parametrů atd.). Manuál budete doplňovat o vlastní poznámky a pozorování. Manuál připravujte během celého semestru podle jednotlivých tématických celků. Podmínkou vstupu na cvičení je vyhotovená příslušná část Manuálu. Příprava Manuálu je iterativní, během semestru budete kapitoly předělávat a doplňovat podle vlastních zkušeností a našich poznámek. Vybrané podklady pro přípravu manuálu (kopie článků nebo částí učebnic, protokoly ostatní texty apod.) budou nachystány v Laboratoři nebo na internetových stránkách kurzu. Celý Manuál odevzdáte v posledním týdnu výuky pro celkové hodnocení. Bodové hodnocení Zkoušky: 90,0-100,0 % výborně 80,0-89,9 % velmi dobře 70,0-79,9 % dobře 0,0-64,9 % nevyhověl (a) 2

3 Základní studijní literatura Buikstra JE, Ubelaker DH, editors Standards for data collection from human skeletal remains. Fayetteville, Ark.: Arkansas Archeological Survey. Katzenberg MA, Saunders SR, editors Biological anthropology of the human skeleton. New York: Wiley. Kieser JA (2008) Human adult odontometrics: The study of variation in adult tooth size. Cambridge; New York: Cambridge University Press. Knussmann R, ed. (1993) Anthropologie. Handbuch der vergleichenden Biologie der Menschen. Band I. Wesen und Methoden der Antropologie. 1. Teil: Wissenschaftstheorie, Geschichte, morphologische Methoden. Stuttgart, Jena, New York: Gustav Fischer Verlag. Scheuer L, Black SM Developmental Juvenile Osteology. San Diego, CA: Academic Press. White TD, Folkens PA Human osteology. San Diego: Academic Press. Doporučená literatura Čihák R Anatomie I. Praha: Grada. Stloukal M Antropologie: příručka pro studium kostry. Praha: Národní muzeum. Zrzavý J Latinsko-české anatomické názvosloví. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. Informace ke kurzu Všechny informace ke kurzům MKB1 jsou vystaveny a budou průběžně doplňovány na Portále ZČU. Vybavení ke cvičení Doporučujeme, abyste si na cvičení nosili osteologickou sondu (tenký kovový drátek na ukazování anatomických útvarů). Podle vlastního uvážení si noste laboratorní plášť. Upozornění Osteologický materiál, se kterým budete pracovat ve cvičení, považujeme za zdravotně nezávadný. Přesto je zakázáno s ním pracovat těhotným a kojícím ženám nebo těm, jejichž zdravotní stav by se mohl ve styku s kosterními preparáty zhoršit. Neprodleně po vzniku příčiny oznamte vyučujícímu, že se cvičení nemůžete účastnit ze zdravotních důvodů. Pokud to bude možné, navrhneme Vám individuální studijní program. 3

4 Téma 1: Zachovalost a identifikace kostí 2 týdny 1. týden: přidělení jedince, zadání Manuálu k identifikaci kostry 2. týden: obhajoba Manuálu z přidělené části kosterního systému laboratorní zpracování a hodnocení stavu zachovalosti přiděleného jedince: rozdělení kostry a posouzení celkového stavu zachovalosti (zlomkovitost, zachovalost jednotlivých částí skeletu, počet kostí, atd.) popis kostí a jejích zlomků zaznačení údajů do protokolu Zachovalost Zachovalost / obrázková forma Zachovalost / číselné kódování (samostatná příprava) prostudovat články v sekci připravit se na aktivní diskuzi o tématech v článcích na jednotlivé týdny si připravte články zařazené u odpovídající přednášky, např. Původ kosterních souborů, redukce živé skutečnosti Hodnocení zachovalosti, kvantitativní a kvalitativní způsoby Hodnocení pozůstatků více jedinců, MNI, MNLI při studiu článků se soustřeďte hlavně na informace k danému tématu připravit část Manuálu týkající se identifikace vybrané části kostry (prostudovat kopie White (2000)) zaměřit se na kapitoly: identifikace kosti identifikace zlomků kosti stranové určení kosti a zlomků možná záměna s jinou kostí části kostry (každý student dostane přidělenu jednu část): lebka I (kosti mozkové části lebky) lebka II (kosti obličejové části lebky) osová kostra I (obratle, křížová kost) osová kostra II (žebra, hrudní kost) zuby I (dětský chrup) zuby II (dospělý chrup) horní končetin I (lopatka, klíční kost, pažní kost, vřetenní kost, loketní kost) horní končetina II (kostra ruky) dolní končetina I (pánevní kost, stehenní kost holenní kost, lýtková kost) dolní končetina II (kostra nohy) prostudovat protokoly navrhnout a vyplnit Protokol pro číselné kódování zachovalosti připravit postup hodnocení stavu zachovalosti zkoumaného kostrového nálezu 4

5 Původ kosterních souborů a tafonomie Gordon CG, and Buikstra JE (1981) Soil, ph, bone preservation and sampling bias at mortuary sites. American Antiquity 46: Hoppa RD (1999) Modeling the effects of selection-bias on palaeodemographic analyses. Homo 50: Walker PL, Johnson JR, and Lambert PM (1988) Age and sex biases in the preservation of human skeletal remains. American Journal of Physical Anthropology 76: Hodnocení zachovalosti Bello SM, Thomann A, Signoli M, Dutour O, and Andrews P (2006) Age and sex bias in the reconstruction of past population structures. American Journal of Physical Anthropology 129: Lieverse AR, Weber AW, and Goriunova OI (2006) Human taphonomy at Khuzhir-Nuge XIV, Siberia: a new method for documenting skeletal condition. Journal of Archaeological Science 33: Stojanowski CM, Seidemann RM, and Doran GH (2002) Differential Skeletal Preservation at Windover Pond: Causes and Consequences. American Journal of Physical Anthropology 119: Waldron T (1987) The relative survival of the human skeleton: Implications for palaeopathology. In A Boddington, AN Garland and RC Janaway (eds.): Death, Decay, and Reconstruction. Manchester, UK Wolfeboro, NH: Manchester University Press, pp Hodnocení pozůstatků více jedinců Adams BJ, and Konigsberg LW (2004) Estimation of the most likely number of individuals from commingled human skeletal remains. American Journal of Physical Anthropology 125: Obecné podklady White TD, and Folkens PA (2000) Human osteology. San Diego: Academic Press. Bass WM (2005) Human osteology: A laboratory and field manual. 5th. Columbia, Mo.: Missouri Archaeological Society. 5

6 Téma 2: Osteometrie postkraniální kostry Osteometrie femur Osteometrie os coxae MKB1_osteometrie_prijmeni.xls prostudovat definice rozměrů dlouhých kostí a pánevní kosti; prostudovat protokoly skupiny Osteometrie; odevzdat soubor MKB1_osteometrie_prijmeni.xls nácvik měření pomocí digitálních posuvných měřidel a zaškolení k přímému přenosu dat do počítače sejmutí metrických údajů 10 stehenních a 10 pánevních kostí anatomické sbírky v prvním kroku bez konzultace s vyučujícími a kolegy sejmutí metrických údajů stejných 10 stehenních a 10 pánevních kostí ve druhém kroku po konzultaci s vyučujícími a kolegy s časovým odstupem minimálně 3 dny vyhotovení protokolů skupiny Osteometrie; Bräuer G (1993) Osteometrie in anthropologie. In R Knussmann (ed.): Anthropologie. Handbuch der vergleichenden Biologie der Menschen. Band I. Wesen und Methoden der Antropologie. Stuttgart, Jena, New York: Gustav Fischer Verlag. 6

7 Téma 3: Kraniometrie Kraniometrie MKB1_kraniometrie_prijmeni.xls prostudovat definice kraniometrických bodů a rozměrů; prostudovat protokoly skupiny Kraniometrie; odevzdat soubor MKB1_kraniometrie_prijmeni.xls nácvik ustavení lebky do tzv. Frankfurtské horizontály nácvik správného měření obloukovým měřidlem sejmutí metrických údajů 5 lebek anatomické sbírky v prvním kroku bez konzultace s vyučujícími a kolegy sejmutí metrických údajů 5 stejných lebek ve druhém kroku po konzultaci s vyučujícími a kolegy s časovým odstupem minimálně 3 dny vyhotovení protokolů skupiny Kraniometrie; Bräuer G (1993) Osteometrie in anthropologie. In R Knussmann (ed.): Anthropologie. Handbuch der vergleichenden Biologie der Menschen. Band I. Wesen und Methoden der Antropologie. Stuttgart, Jena, New York: Gustav Fischer Verlag. 7

8 Téma 4: Odontometrie Odontometrie MKB1_odontometrie_prijmeni.xls prostudovat definice rozměrů korunek zubů; prostudovat protokoly skupiny Odontometrie; odevzdat MKB1_odontometrie_prijmeni.xls nácvik měření s digitálním dentálním posuvným měřidlem sejmutí metrických údajů 5 řezáků, 5 špičáků, 5 stoliček horní čelisti a 5 stoliček dolní čelisti anatomické sbírky v prvním kroku bez konzultace s vyučujícími a kolegy sejmutí metrických údajů stejných zubů ve druhém kroku po konzultaci s vyučujícími a kolegy s časovým odstupem minimálně 3 dny vyhotovení protokolů skupiny Odontometrie; Kieser JA (2008) Human adult odontometrics: The study of variation in adult tooth size. Cambridge; New York: Cambridge University Press. 8

9 Téma 5: Odhad výšky postavy Výška postavy osteometrie prostudovat text Sjøvold (1990) a Sjøvold (2000) prostudovat protokol Výška postavy osteometrie připravit postup odhadu výšky postavy na přiděleném jedinci obhajoba postupu odhadu výšky postavy na přiděleném jedinci sejmutí rozměrů pro odhad výšky postavy na přiděleném jedinci vyhotovení protokolu Výška postavy osteometrie Sjøvold T Estimation of stature from long bones utilizing the line of organic correlation. Hum Evol 5: Sjøvold T Stature estimation from the skeleton. In JA Siegel, PJ Saukko, GC Knupfer (eds). Encyclopedia of forensic sciences. San Diego: Academic Press. p

10 Téma 6: Morfoskopické metody pro odhad pohlaví_lebka Morfoskopie Cranium MKB1_odhad_pohlavi_prijmeni.xls prostudovat morfoskopické znaky na lebce z Evropských doporučení (Ferembach et al. 1980) prostudovat protokoly skupiny Morfoskopie prostudovat protokoly skupiny Pohlaví odhad pohlaví 5 jedinců anatomické sbírky připravit postup odhadu pohlaví na přiděleném jedinci sejmutí morfoskopických údajů 5 lebek anatomické sbírky při prvním měření pracovat samostatně, nekonzultovat ani metodu ani postup s kolegy vyhotovení protokolů skupiny Morfoskopie obhajoba postupu odhadu pohlaví na přiděleném jedinci sejmutí dat pro odhad pohlaví na přiděleném jedinci vyhotovení protokolů skupiny Pohlaví Obecné podklady Ferembach D, Schwidetzky I, Stloukal M Recommendations for age and sex diagnoses of skeletons. J Hum Evol 9: Spolehlivost hodnocení Walrath DE, Turner P, Bruzek J Reliability test of the visual assessment of cranial traits for sex determination. Am J Phys Anthropol 125:

11 Téma 7: Morfoskopické metody pro odhad pohlaví_pánev Odhad pohlaví os coxae MKB1_odhad_pohlavi_prijmeni.xls prostudovat metodu Bruzek (2002) odhad pohlaví 10 jedinců anatomické sbírky připravit postup odhadu pohlaví na přiděleném jedinci odhad pohlaví z 10 pánevních kostí anatomické sbírky hodnocených odevzdat MKB1_odhad_pohlavi_prijmeni.xls obhajoba postupu odhadu pohlaví na přiděleném jedinci sejmutí dat pro odhad pohlaví na přiděleném jedinci vyhotovení protokolů skupiny Pohlaví Bruzek J A method for visual determination of sex, using the human hip bone. Am J Phys Anthropol 117: Brůžek J, Likovský J, Černý V Současné metody biologické antropologie a jejich využití při hodnocení kostry přisuzované českému knížeti Spytihněvovi I. Archeologické rozhledy LIV: Bruzek J, Murail P Methodology and reliability of sex determination from the skeleton. In: Schmitt A, Cunha E, Pinheiro J, editors. Forensic anthropology and medicine: complementary sciences from recovery to cause of death. Totowa, N.J.: Humana Press. p Ferembach D, Schwidetzky I, Stloukal M Recommendations for age and sex diagnoses of skeletons. J Hum Evol 9: Murail P, Bruzek J, Braga J A new approach to sexual diagnosis in past populations. Practical adjustments from Van Vark s procedure. Int J Osteoarchaeol 9: Maat GJR, Mastwijk EW, Van der Velde EA On the reliability of non-metrical morphological sex determination of the skull compared with that of the pelvis in the low countries. Int J Osteoarchaeol 7: Novotný V (1979) Nové hodnocení sulcus praeauricularis jako nejhodnotnějšího morfoskopického znaku pánevní kostí k rozlišení pohlaví. Scripta medica 52:

12 Téma 8: Odhad věku nedospělých jedinců Odhad věku - vývin zubů Odhad věku - délka diafýz Odhad věku - stav osifikace kostry prostudovat protokoly skupiny Odhad věku nedospělých jedinců; připravit postup odhadu věku na přiděleném jedinci (pokud lze metody použít); sejmutí dat a odhad věku u souboru nedospělých jedinců souboru z lokality Všeruby; vyhotovení protokolů skupiny Odhad věku nedospělých jedinců; obhajoba postupu odhadu věku na zkoumaném jedinci sejmutí dat a odhad věku přiděleného jedince; Brůžek J, Likovský J, Černý V Současné metody biologické antropologie a jejich využití při hodnocení kostry přisuzované českému knížeti Spytihněvovi I. Archeologické rozhledy LIV: Ferembach D, Schwidetzky I, Stloukal M Recommendations for age and sex diagnoses of skeletons. J Hum Evol 9: Knussmann R, Van Vark GN, Hartmann BR, and den Arend A (1993) On the Question of Size- Independent Sex-Specific Differences in Human Long Bones. Homo 44: Ubelaker DH (1989) Human Skeletal Remains. 2nd Ed. Washington DC: Taraxacum Press. White TD, Folkens PA Human osteology. San Diego: Academic Press. 12

13 Téma 9: Odhad věku dospělých jedinců Odhad věku - reliéf facies symphysialis (CV) Odhad věku - reliéf facies symphysialis Odhad věku - reliéf facies auricularis (CV) Odhad věku - reliéf facies auricularis Odhad věku - uzavření švů (CV) Odhad věku - uzavření švů prostudovat protokoly skupiny Odhad věku dospělých jedinců; připravit postup odhadu věku přiděleného jedince sejmutí dat pro reliéf facies symphysialis 5 pánevních kostí bez a 15 pánevních kostí anatomické sbírky po konzultaci s vyučujícím s použitím 3D odlitků reliéfu podle Brooks, Suchey (1990) sejmutí dat pro reliéf facies auricularis 5 pánevních kostí bez a 10 pánevních kostí anatomické sbírky po konzultaci s vyučujícím sejmutí dat pro uzavření švů na 3 lebkách anatomické sbírky obhajoba postupu odhadu věku přiděleného jedince sejmutí dat a odhad věku přiděleného jedince vyhotovení protokolů skupiny Odhad věku dospělých jedinců. Brůžek J, Likovský J, Černý V Současné metody biologické antropologie a jejich využití při hodnocení kostry přisuzované českému knížeti Spytihněvovi I. Archeologické rozhledy LIV: Brooks ST, Suchey JM Skeletal age determination based on the os pubis: A comparison of the Acsádi-Nemeskéri and Suchey-Brooks methods. Hum Evol 5: Buckberry JL, Chamberlain AT Age estimation from the auricular surface of the ilium: A revised method. Am J Phys Anthropol 119: Ferembach D, Schwidetzky I, Stloukal M Recommendations for age and sex diagnoses of skeletons. J Hum Evol 9: Hershkovitz I, Latimer B, Dutour O, Jellema LM, Wish-Baratz S, Rothschild C, Rothschild BM Why do we fail in aging the skull from the sagital suture? Am J Phys Anthropol 103: White TD, Folkens PA Human osteology. San Diego: Academic Press. 13

14 Téma 10: Analýza žárových hrobů Žárové hroby prostudovat články z Literatury samostatná analýza žárových hrobů, vyplnění protokolů Dokládal M Morfologie spálených kostí. Význam pro identifikaci osob. Sborník prací lékařské fakulty 113. Masarykova univerzita Brno. Schmidt ChW, Symes SA (Eds.) The Analysis of Burned Human Remains. Academic Press, London. Ubelaker DH The forensic evaluation of burned skeletal remains: A synthesis. Forensic Science International 183(1-3):1-5 Ubelaker DS, Rife JL The practice of cremation in the Roman-era cemetery at Kenchreai, Greece: the perspective from archaeology and forensic science. Bioarchaeology of the Near East: Vyučující si vyhrazují právo změnit v nutných případech podmínky a program kurzu podle potřeby. 14

Paleodemografie PDEM

Paleodemografie PDEM Paleodemografie PDEM Mgr., Ph.D. LS 2012 galeta@ksa.zcu.cz Př.: bloková výuka www.oba.zcu.cz/personalia/pg.php Cv.: bloková výuka sylabus je platný ke dni: 27.04.2012 http://portal.zcu.cz/wps/portal/predmety/ksa/pdem

Více

KATALOG KOSTERNÍHO SOUBORU ZE HŘBITOVA U KOSTELA SV. MÁŘÍ MAGDALENY V PLZNI

KATALOG KOSTERNÍHO SOUBORU ZE HŘBITOVA U KOSTELA SV. MÁŘÍ MAGDALENY V PLZNI KATALOG KOSTERNÍHO SOUBORU ZE HŘBITOVA U KOSTELA SV. MÁŘÍ MAGDALENY V PLZNI Patrik Galeta, Jiří Šneberger, Lukáš Friedl, Anna Pankowská, Kryštof Jurman, Ilona Kubátová KATALOG KOSTERNÍHO SOUBORU ZE HŘBITOVA

Více

Název: Kostra a kosti

Název: Kostra a kosti Název: Kostra a kosti Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího gymnázia)

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

09/2000 02/2001 katedra antropologie, Universidade de Coimbra, Portugalsko

09/2000 02/2001 katedra antropologie, Universidade de Coimbra, Portugalsko PATRIK GALETA katedra antropologie Fakulta filozofická Západočeská univerzita v Plzni Tylova 18 306 14 Plzeň Archeologický ústav Moravské zemské muzeum Zelný trh 6 659 37 Brno tel.: 377 63 5322 fax: 377

Více

Základy demografie DEM

Základy demografie DEM Základy demografie DEM Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. LS 2014 galeta@ksa.zcu.cz Př.: ČT, 14.50 16.20, TY211 www.oba.zcu.cz/personalia/pg.php Cv.: ČT, 16.40 18.10, TY214 sylabus je platný ke dni: 12.02.2014

Více

PATRIK GALETA CURRICULUM VITAE. Department of Anthropology University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Plzeň Czech Republic

PATRIK GALETA CURRICULUM VITAE. Department of Anthropology University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Plzeň Czech Republic CURRICULUM VITAE PATRIK GALETA Department of Anthropology University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Plzeň Czech Republic Fax.: + 420 377-63-5302 Tel.: + 420 377-63-5322 E-mail: galeta@ksa.zcu.cz

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Anatomie. Roviny. Směry

Anatomie. Roviny. Směry Anatomie Pro popis těla se používá terminologie rovin a směrů abychom se orientovali v umístění jednotlivých částí a v pohybech, je to něco jako kompas. Postavení těla pro popis je vzpřímený postoj s volně

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

1. Horní a dolní končetina

1. Horní a dolní končetina I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 3 Kosterní soustava II. - Kostra

Více

Sylabus předmětu: Metodologie kvantitativního výzkumu

Sylabus předmětu: Metodologie kvantitativního výzkumu Sylabus předmětu: Metodologie kvantitativního výzkumu Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Číslo předmětu:

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

3MA524 Metody a techniky v managementu kvality 2

3MA524 Metody a techniky v managementu kvality 2 3MA524 Metody a techniky v managementu kvality 2 Česky Metody a techniky v managementu kvality 2. Anglicky Methods and Techniques in Management Quality 2 Německy Methode und Techniken in Qualitätsmanagement

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Lidské tělo části těla, kostra Anotace Pracovní listy k zopakování a procvičení o lidském těle. Autor Mgr.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Identifikace podle

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Identifikace podle Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Identifikace podle vnějších znaků zjišťování totožnosti mrtvoly Označení

Více

ANTROPOLOGICKÝ ROZBOR KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ Z KUŘIMI, "DÍLY ZA SV. JÁNEM" ANTROPOLOGICAL RESEARCH ON SKELETAL REMAINS FROM KUŘIM, Přehled výzkumů 44

ANTROPOLOGICKÝ ROZBOR KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ Z KUŘIMI, DÍLY ZA SV. JÁNEM ANTROPOLOGICAL RESEARCH ON SKELETAL REMAINS FROM KUŘIM, Přehled výzkumů 44 Přehled výzkumů 44 ANTROPOLOGICKÝ ROZBOR KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ Z KUŘIMI, DÍLY ZA SV. JÁNEM. ANTROPOLOGICAL RESEARCH ON SKELETAL REMAINS FROM KUŘIM, "DÍLY ZA SV. JÁNEM" Eva Drozdová, PřF MU Brno Tomáš Berkovec,

Více

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty pedagogy EkF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty Účinnost dokumentu od: 14. 3. 2011 Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Přírodověda

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Přírodověda Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Přírodověda 4. - 5. Název DUM: VY_32_INOVACE_1C_11_KOSTRA_KONČETIN Vyučovací předmět: Přírodověda

Více

Soustava opěrná a pohybová

Soustava opěrná a pohybová Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Soustava opěrná a pohybová Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Mgr. Zuzana

Více

Antropologický výzkum Markéty Františky, hraběnky Dietrichsteinové

Antropologický výzkum Markéty Františky, hraběnky Dietrichsteinové Eva Drozdová Antropologický výzkum Markéty Františky, hraběnky Dietrichsteinové Antropologický výzkum kosterních pozůstatků Markéty Františky Dietrichsteinové započal s laskavým svolením vedení Regionálního

Více

cílem připraveného dumu je procvičit si vědomosti a znalosti z oblasti Vývoj a stavba člověka.

cílem připraveného dumu je procvičit si vědomosti a znalosti z oblasti Vývoj a stavba člověka. ČÍSLO SADY III/2 AUTORKA Mgr. Eva Kapuciánová číselné označení DUM NÁZEV DATUM OVĚŘENÍ DUM TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf,, ) 1. Vývoj člověka řazení 4.12.2012 8. Hrací karty jsou

Více

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum Pracovní list k projektovému dni PD 04/01 Hrdličkovo muzeum Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda, Člověk a svět práce Přírodopis,

Více

PALEOPATOLOGICKÉ ZMĚNY V OBLASTI KYČELNÍHO KLOUBU V DOSPĚLÉ POPULACI Z POHŘEBIŠTĚ VE ZNOJMĚ-HRADIŠTI

PALEOPATOLOGICKÉ ZMĚNY V OBLASTI KYČELNÍHO KLOUBU V DOSPĚLÉ POPULACI Z POHŘEBIŠTĚ VE ZNOJMĚ-HRADIŠTI PALEOPATOLOGICKÉ ZMĚNY V OBLASTI KYČELNÍHO KLOUBU V DOSPĚLÉ POPULACI Z POHŘEBIŠTĚ VE ZNOJMĚ-HRADIŠTI Paleopathological changes in morphology of hip joint in adult skeletal population of Nikola Hrubá 1,

Více

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.3 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování 3MA413 Manažerské rozhodování Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerské rozhodování Managerial Decision Making Managemententscheidungen 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení magisterská navazující

Více

9. Kostrové pozůstatky z pohřebiště vně jižního opevnění, z okolí baziliky sv. Jiří, ze severního předpolí a další nálezy z Pražského hradu

9. Kostrové pozůstatky z pohřebiště vně jižního opevnění, z okolí baziliky sv. Jiří, ze severního předpolí a další nálezy z Pražského hradu 9. Kostrové pozůstatky z pohřebiště vně jižního opevnění, z okolí baziliky sv. Jiří, ze severního předpolí a další nálezy z Pražského hradu Petra Stránská Kostrový materiál, který byl předmětem antropologické

Více

MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Šárka Zapletalová Ostrava 2011 Název: Obchodní ání Autoři: Šárka Zapletalová Vydání: první, 20111 Počet stran: 18 Tisk: Vysoká škola

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

angličtina The Human Skeleton

angličtina The Human Skeleton angličtina The Human Skeleton V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s některými pojmy kosterní soustavy člověka. Při výuce anglického jazyka se většinou studenti učí názvy částí těla, později

Více

Exkurze pro 3. ročníky Lidské tělo pod drobnohledem

Exkurze pro 3. ročníky Lidské tělo pod drobnohledem Exkurze pro 3. ročníky Lidské tělo pod drobnohledem Termíny konání: 16. září 2014 Cíle exkurze: žáci uvidí reálné kosterní pozůstatky či umělé makety jednotlivých členů vývojové řady člověka prohlédnou

Více

Detekce pohlaví pomocí měření vnitřního ucha antropologických vzorků lidských skalních kostí

Detekce pohlaví pomocí měření vnitřního ucha antropologických vzorků lidských skalních kostí Vás zve na seminář:: Detekce pohlaví pomocí měření vnitřního ucha antropologických vzorků lidských skalních kostí Veronika Vlahová pátek 17. 1. 2014, 12:00 h Detekce pohlaví pomocí měření vnitřního ucha

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Vydání: první, 2011 Počet

Více

Pohybové ústrojí. kosti chrupavky vazy klouby

Pohybové ústrojí. kosti chrupavky vazy klouby POHYBOVÉ ÚSTROJÍ Pohybové ústrojí Pasivní složka - kostra Aktivní složka - svaly kosti chrupavky vazy klouby Kosterní soustava Kostěná část kostry Chrupavčitá část kostry reziduum po chrupavčitém modelu

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

PŮVODNÍ PRÁCE POROVNÁNÍ METODY ODHADU VĚKU DOŽITÍ PODLE OBRUSU ZUBŮ A KOMBINOVANÉ METODY U STAROSLOVANSKÝCH POPULACÍ

PŮVODNÍ PRÁCE POROVNÁNÍ METODY ODHADU VĚKU DOŽITÍ PODLE OBRUSU ZUBŮ A KOMBINOVANÉ METODY U STAROSLOVANSKÝCH POPULACÍ Zprávy/ PŮVODNÍ PRÁCE POROVNÁNÍ METODY ODHADU VĚKU DOŽITÍ PODLE OBRUSU ZUBŮ A KOMBINOVANÉ METODY U STAROSLOVANSKÝCH POPULACÍ Comparison of method of age assessement based on human dental wear and Combined

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Sylabus pro předmět APSW

Sylabus pro předmět APSW Sylabus pro předmět APSW Kód předmětu: APSW Název v jazyce výuky: Aplikovaný pěstitelský software Název česky: Aplikovaný pěstitelský software Název anglicky: Software for Crop Management Počet přidělených

Více

Pohybový systém KOSTRA A KOSTI. 2. Klouby. 1. Kosti fce. Kost

Pohybový systém KOSTRA A KOSTI. 2. Klouby. 1. Kosti fce. Kost KOSTRA A KOSTI Pohybový systém 1. Kosti 2. Klouby 3. Svaly 4. Vazy Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D. 1. Kosti fce. - pevnost a pružnost - chrání orgány - umožňuje pohyb (úpony svalů) 2. Klouby - část organická

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

Zpracování dat antropologických výzkumů AAV. Mgr. Patrik Galeta, Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. ZS 2007

Zpracování dat antropologických výzkumů AAV. Mgr. Patrik Galeta, Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. ZS 2007 Zpracování dat antropologických výzkumů AAV Mgr. Patrik Galeta, Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. ZS 2007 galeta@ksa.zcu.cz Př.: ČT, 11.10 12.40, HJ308 www.oba.zcu.cz/personalia/pg.php Cv.: ČT, 09.20 10.50,

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA KOSTERNÍ (OPĚRN RNÁ) SOUSTAVA Kostra člověka 1. Osová kostra: 2. Kostra končetin kostra hlavy (lebka) kostra trupu etin: kostra horních končetin kostra dolních končetin PÁTEŘ 7 krčních obratlů 12 hrudních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 2M2 Slovní

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut.

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: PAVLÍNA SEDLÁKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS_13 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Druh učebního materiálu: prezentace Číslo projektu:

Více

Podnikatelské praktikum

Podnikatelské praktikum 3MA543 Podnikatelské praktikum Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Podnikatelské praktikum Enterprise in praxis Unternehmerisches Praktikum 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení magisterská navazující

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Kostra pracovní list

Kostra pracovní list Kostra pracovní list Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Soustava opěrná - kostra Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc,

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Retenční program jako klíč ke spokojenému a loajálnímu zákazníkovi ve věkové skupině 25 35 let Červen/2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

Název: Hrdličkovo muzeum

Název: Hrdličkovo muzeum Název: Hrdličkovo muzeum Autor: Paed.Dr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: geografie, dějepis Ročník: 4., 5. (2. a 3. ročník

Více

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů Inovace obsahu a forem výuky v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/18.0020 Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v kombinované formě studia

Více

Krizový management lidský aspekt

Krizový management lidský aspekt 3MA427 Krizový management lidský aspekt Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Rok studia (dopor.) Semestr ECTS kredity 6 Garant Nezbytné předpoklady (vstupní předměty, další znalosti) Zákazy

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

Směrnice. k individuálním studijním plánům

Směrnice. k individuálním studijním plánům Směrnice k individuálním studijním plánům Verze: 1. Platnost od: 1. 10. 2013 Zpracoval: Schválil: Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. RNDr. Josef Tesařík Tisk dne 4.10.2013 Q3-P10-VZDE-011-01 Strana

Více

Charakteristika studijního předmětu

Charakteristika studijního předmětu Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Cizí jazyk 2 povinný Ročník 1.; 2. Semestr 1.; 2.; 3.; 4. Rozsah studijního předmětu: Počet kreditů: Způsob zakončení: Forma výuky:

Více

Pěstování pokusných rostlin

Pěstování pokusných rostlin zimní semestr 2007/2008 Pěstování pokusných rostlin Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky Botanická zahrada Náplň a témata předmětu? Prosím, nečekejte pěstování rostlin

Více

Manažerská informatika databázové aplikace

Manažerská informatika databázové aplikace 3MA383 Manažerská informatika databázové aplikace Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika databázové aplikace Management Information Technology atabases Application Managementinformatik

Více

Historie a současnost biologické antropologie v Plzni

Historie a současnost biologické antropologie v Plzni Sládek, V., Galeta, P. & Blažek, V. (Eds.) (2002) Evoluce člověka a antropologie recentních populací Sborník příspěvků 21. kongresu Společnosti pro vědy a umění Plzeň 24. 30. června, 2002 Historie a současnost

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN

OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN (PŘEDNÁŠKY) 2009 PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. Název studijního předmětu:

Více

I. Minimální standardy pro výuku a ukončení předmětů

I. Minimální standardy pro výuku a ukončení předmětů I. Minimální standardy pro výuku a ukončení předmětů Minimální standardy jsou stejné pro studenty prezenční i kombinované formy studia. V návrhu standardů zohledňujeme počet kreditů za předmět, požadavky

Více

Účast ve výuce: Hodnocení:

Účast ve výuce: Hodnocení: METODOLOGIE A KVALITATIVNÍ METODY SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2014-2015 ZIMNÍ SEMESTR KÓD: KPE/MKM Vyučuje: Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. karel.kouba@upol.cz I. CÍL KURZU A JEHO POSTAVENÍ V PROGRAMU KPES

Více

ANALÝZA OSTEOLOGICKÉHO MATERIÁLU Z VYBRANÝCH OBJEKTŮ SÍDLIŠTĚ KULTURY S LINEÁRNÍ KERAMIKOU VE VEDROVICÍCH "ŠIROKÉ U LESA".

ANALÝZA OSTEOLOGICKÉHO MATERIÁLU Z VYBRANÝCH OBJEKTŮ SÍDLIŠTĚ KULTURY S LINEÁRNÍ KERAMIKOU VE VEDROVICÍCH ŠIROKÉ U LESA. ANALÝZA OSTEOLOGICKÉHO MATERIÁLU Z VYBRANÝCH OBJEKTŮ SÍDLIŠTĚ KULTURY S LINEÁRNÍ KERAMIKOU VE VEDROVICÍCH "ŠIROKÉ U LESA". OSTEOLOGICAL ANALYSIS OF THE SELECTED UNITS FROM THE SITE OF THE LINEAR BAND CULTURE

Více

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti S_Kost1a.doc S O U S T A V A K O S T E R N Í Autor textu: RNDr. Miroslav TURJAP, 2004. Určeno: Jako pomocný text pro žáky III. ročníku gymnázia. Odkazy: Novotný, I. - Hruška, M. : BIOLOGIE ČLOVĚKA. Praha,

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

IPNIN - Podnikání na na Internetu

IPNIN - Podnikání na na Internetu IPNIN - Podnikání na na Internetu Ing. Miloslav Macháček, Ph.D. garant předmětu Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice Cíl předmětu - STAG Cílem předmětu je uvedení do problematiky

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

COMPARISON OF FULL-TIME AND DISTANCE LEARNING PROGRAMMING

COMPARISON OF FULL-TIME AND DISTANCE LEARNING PROGRAMMING COMPARISON OF FULL-TIME AND DISTANCE LEARNING PROGRAMMING Rostislav FOJTÍK*, Ostravská univerzita v Ostravě Přijato: 16. 2. 2015 / Akceptováno: 25. 5. 2015 Typ článku: Výzkum DOI: 10.5507/jtie.2015.002

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0797 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Tematická oblast 2M1 Slovní úlohy

Více

Variace. Kostra. 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase

Variace. Kostra. 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase Variace 1 Kostra 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA Kostra osová Kostra končetin Kostra SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Kostra lidského těla 2 Kostra osová

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Podnikání v malé a střední firmě

Podnikání v malé a střední firmě 3MA113 Podnikání v malé a střední firmě Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroven studia Podnikání v malé a střední firmě Enterprising with Small and Medium Company Unternehmen in der kleinen und mittleren

Více

Narozena: v Sokolově. Jazyky: - vývojová a funkční anatomie a morfologie obojživelníků. - hybridní zóna evropských kuněk

Narozena: v Sokolově. Jazyky: - vývojová a funkční anatomie a morfologie obojživelníků. - hybridní zóna evropských kuněk - vývojová a funkční anatomie a morfologie obojživelníků - hybridní zóna evropských kuněk Pedagogická činnost Školitelství Kontakt Narozena: 20. 3. 1978 v Sokolově Jazyky: - angličtina (středně pokročilá)

Více

Sylabus předmětu: Case management II: plán a strategie vedení případu

Sylabus předmětu: Case management II: plán a strategie vedení případu Sylabus předmětu: Case management II: plán a strategie vedení případu Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru:

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

Tab. 2 Příklad naměřených hodnot z měření kruhovým infiltrometrem. Obr. 1 Mini Disk infiltromet

Tab. 2 Příklad naměřených hodnot z měření kruhovým infiltrometrem. Obr. 1 Mini Disk infiltromet Publikováno na stránkách www.vuzt.cz Materiál a metody Mini Disk infiltrometr je velice jednoduchý a malý s nízkou náročností na obsluhu. Výhodou tohoto infiltrometru je jeho malá spotřeba vody oproti

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace Šromotovo nám. 177, Hranice 753 01 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 www.zssromotovo.cz ABSOLVENTSKÉ

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

Metody terénní antropologie a dokumentace kosterních nálezů: příklad hřbitova u kostela Sv. Ducha ve Všerubech

Metody terénní antropologie a dokumentace kosterních nálezů: příklad hřbitova u kostela Sv. Ducha ve Všerubech Metody terénní antropologie a dokumentace kosterních nálezů: příklad hřbitova u kostela Sv. Ducha ve Všerubech Vladimír Sládek, Patrik Galeta, Daniel Sosna, Martin Čechura Abstrakt Metody terénní dokumentace

Více

Vámi vybranou odpověď vždy zakroužkujte. U otázek 4, 7 a 10 můžete zakroužkovat více odpovědí.

Vámi vybranou odpověď vždy zakroužkujte. U otázek 4, 7 a 10 můžete zakroužkovat více odpovědí. Příloha č. 1 Dotazník Vážení kolegové, Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, jehož vyhodnocení se stane podkladem pro zpracování praktické části mé bakalářské práce na téma Identifikace

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 258/2014-391 Vyhláška děkana č. 4/2014 o bakalářských pracích Článek 1 Postup zadávání bakalářských

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č. č. 15 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. Lidské tělo opěrná a pohybová soustava V pracovních listech se žáci seznamují s opěrnou

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ve školním roce 2015/2016

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ve školním roce 2015/2016 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ve školním roce 2015/2016 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 13. - 15. června 2016 Metodika vypracování absolventské práce ve školním roce 2015/2016 1. Účel metodiky Účelem metodiky

Více

Centrum adiktologie. Cíle předmětu:

Centrum adiktologie. Cíle předmětu: Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE KRIMINOLOGIE Název předmětu: Mgr. Jaroslav Vyučující: Zařazení 3. ročník, zimní semestr, ak. rok 2011/2012, středa 9 12,15 hod. Cíle předmětu: Posluchač zná základní

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Antropologická identifikace jedinců z hromadného hrobu objeveného u Vysokého Mýta (forenzně-antropologické hodnocení)

Antropologická identifikace jedinců z hromadného hrobu objeveného u Vysokého Mýta (forenzně-antropologické hodnocení) Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Antropologická identifikace jedinců z hromadného hrobu objeveného u Vysokého Mýta (forenzně-antropologické hodnocení) Diplomová práce Bc.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internet a zdroje Úvodní hodina Základní informace Název předmětu:

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více