Metody kosterní biologie 1 MKB1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody kosterní biologie 1 MKB1"

Transkript

1 Metody kosterní biologie 1 MKB1 Mgr. Anna Pankowská LS 2013 Př.: ST, , HJ009 sylabus je platný ke dni: Cv.: ST, , HJ009 Anotace Tématem kurzu Metody kosterní biologie 1 je kostra v terénní situaci a metody odhadu základních biologických parametrů podle kosterních nálezů. Osvojíte si metody určení a rekonstrukce kostrových zlomků, odhadů minimálního a maximálního počtu jedinců a metody dokumentace zachovalosti kostry. Metody studia základních biologických parametrů na kostře jsou zaměřeny na odhady věku, pohlaví a výšky jedince. Budeme se věnovat i metodám hodnocení chyby opakovaných měření jednoho pozorovatele a mezi pozorovateli. výuky Výuka předmětu je rozvržena do 13 týdnů. Přednáška je každý týden v délce dvou vyučovacích hodin, cvičení v délce třech vyučovacích hodin. Formát výuky (Téma) Program cvičení a přednášek je členěn do desíti Témat (např. Zachovalost, Osteometrie postkraniální kostry, Odhad pohlaví). jsou zaměřeny prakticky a budete v nich pracovat s osteologickým materiálem. Základní antropologické metody (osteometrie, morfoskopie, odhady výšky postavy, pohlaví a věku) budete trénovat na pracovním souboru sestávajícího z přibližně 10 jedinců anatomické sbírky Laboratoře. Cvičené metody poté aplikujete při antropologickém hodnocení kosterního nálezu, který Vám přidělíme na začátku semestru (viz níže). Každé Téma má následující strukturu: Číslo a název Téma : orientační délka trvání tématu : protokoly použité při řešení tématického okruhu : pokyny k domácí přípravě : náplň a pracovní postup při cvičení : povinná studijní literatura, která bude diskutována na cvičeních i přednáškách. Aktivní účast na cvičeních Podmínkou pobytu na cvičeních a přednáškách je domácí příprava na takové úrovni, abyste byli schopni aplikovat nastudované poznatky, aktivně rozvíjet diskuzi a odpovídat na naše otázky. Jste povinni prostudovat a mít aktivní znalost Literatury k Tématu. Případnou neúčastí na cvičeních ztrácíte možnost podílet se na výuce a ovlivňovat průběh kurzu, významně snížíte Vaši schopnost porozumět probírané látce a nebudete schopni aplikovat probrané antropologické metody v praxi.

2 Ukončení kurzu Kurz je ukončen Zápočtem a Zkouškou. Hodnocení Zápočtu se skládá z jedné části: 1. Účast na cvičeních: Za přítomnost na každém cvičení můžete získat 10 % z celkového hodnocení Zápočtu. Účast na cvičení budeme zaznamenávat do prezenční listiny na začátku cvičení. Pokud přijdete až po záznamu účasti nebo opustíte cvičení dříve než po 120 minutách výuky, nebude Vám účast na cvičení počítána. Tyto podmínky hodnocení Zápočtu jsou návrhem vyučujících, vycházejí z jejich zkušeností s výukou metod kosterní antropologie a směřují ke zkvalitnění výuky. Podmínky nabudou platnosti až poté, co se k nim zavážete během prvního týdne výuky. Bodové hodnocení Zápočtu: 100,0 % započteno 0-89,9 % nevyhověl (a) Hodnocení Zkoušky se skládá ze třech částí podle uvedené procentuální váhy: 1. Antropologická zpráva a její obhajoba (50 %): Prověří praktickou znalost a dovednost použití základních antropologických metod probraných během semestru. Na začátku semestru dostanete přidělené kosterní nálezy, které laboratorně zpracujete (rekonstrukce fragmentů, katagolizace), a vypracujete pro ně Antropologické zprávy. Na kostrovém materiálu neznámého jedince budete pracovat souběžně po celý semestr a je Vaší samostatnou prací. Jednotlivé části zprávy budete vypracovávat nejčastěji ve spojení s příslušnými Tématy, můžete je však realizovat kdykoliv během cvičení nebo po domluvě s námi mimo cvičení. Antropologická zpráva bude psána formou posudku se standardním členěním kapitol (Úvod, Materiál, Stav zachovalosti, Odhad pohlaví, Odhad věku, Odhad výšky postavy, Závěr) v rozsahu 3-10 stran. Struktura, termín a způsob odevzdání Antropologické zprávy budou upřesněny během semestru. Antropologické zprávy, které odevzdáte po termínu, nebudeme akceptovat. Odevzdání práce je povinné. Během zkoušky budete Zprávu obhajovat, tzn. představíte kosterní nález, popíšete postup práce a metody a dostatečně a věcně správně zodpovíte na položené otázky. 2. Ústní zkouška (25 %): Během obhajoby Antropologické zprávy se Vás zeptám na jeden teoretický problém v rozsahu přednášek. 3. Manuál (25 %): Během domácí přípravy a práce ve cvičení si vypracujete pracovní manuál. V manuálu shrnete návod k probraným antropologickým metodám, shromáždíte v něm všechny technické podklady pro cvičení (protokoly, definice rozměrů, které budete snímat, popis pracovních postupů při odhadech antropologických parametrů atd.). Manuál budete doplňovat o vlastní poznámky a pozorování. Manuál připravujte během celého semestru podle jednotlivých tématických celků. Podmínkou vstupu na cvičení je vyhotovená příslušná část Manuálu. Příprava Manuálu je iterativní, během semestru budete kapitoly předělávat a doplňovat podle vlastních zkušeností a našich poznámek. Vybrané podklady pro přípravu manuálu (kopie článků nebo částí učebnic, protokoly ostatní texty apod.) budou nachystány v Laboratoři nebo na internetových stránkách kurzu. Celý Manuál odevzdáte v posledním týdnu výuky pro celkové hodnocení. Bodové hodnocení Zkoušky: 90,0-100,0 % výborně 80,0-89,9 % velmi dobře 70,0-79,9 % dobře 0,0-64,9 % nevyhověl (a) 2

3 Základní studijní literatura Buikstra JE, Ubelaker DH, editors Standards for data collection from human skeletal remains. Fayetteville, Ark.: Arkansas Archeological Survey. Katzenberg MA, Saunders SR, editors Biological anthropology of the human skeleton. New York: Wiley. Kieser JA (2008) Human adult odontometrics: The study of variation in adult tooth size. Cambridge; New York: Cambridge University Press. Knussmann R, ed. (1993) Anthropologie. Handbuch der vergleichenden Biologie der Menschen. Band I. Wesen und Methoden der Antropologie. 1. Teil: Wissenschaftstheorie, Geschichte, morphologische Methoden. Stuttgart, Jena, New York: Gustav Fischer Verlag. Scheuer L, Black SM Developmental Juvenile Osteology. San Diego, CA: Academic Press. White TD, Folkens PA Human osteology. San Diego: Academic Press. Doporučená literatura Čihák R Anatomie I. Praha: Grada. Stloukal M Antropologie: příručka pro studium kostry. Praha: Národní muzeum. Zrzavý J Latinsko-české anatomické názvosloví. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. Informace ke kurzu Všechny informace ke kurzům MKB1 jsou vystaveny a budou průběžně doplňovány na Portále ZČU. Vybavení ke cvičení Doporučujeme, abyste si na cvičení nosili osteologickou sondu (tenký kovový drátek na ukazování anatomických útvarů). Podle vlastního uvážení si noste laboratorní plášť. Upozornění Osteologický materiál, se kterým budete pracovat ve cvičení, považujeme za zdravotně nezávadný. Přesto je zakázáno s ním pracovat těhotným a kojícím ženám nebo těm, jejichž zdravotní stav by se mohl ve styku s kosterními preparáty zhoršit. Neprodleně po vzniku příčiny oznamte vyučujícímu, že se cvičení nemůžete účastnit ze zdravotních důvodů. Pokud to bude možné, navrhneme Vám individuální studijní program. 3

4 Téma 1: Zachovalost a identifikace kostí 2 týdny 1. týden: přidělení jedince, zadání Manuálu k identifikaci kostry 2. týden: obhajoba Manuálu z přidělené části kosterního systému laboratorní zpracování a hodnocení stavu zachovalosti přiděleného jedince: rozdělení kostry a posouzení celkového stavu zachovalosti (zlomkovitost, zachovalost jednotlivých částí skeletu, počet kostí, atd.) popis kostí a jejích zlomků zaznačení údajů do protokolu Zachovalost Zachovalost / obrázková forma Zachovalost / číselné kódování (samostatná příprava) prostudovat články v sekci připravit se na aktivní diskuzi o tématech v článcích na jednotlivé týdny si připravte články zařazené u odpovídající přednášky, např. Původ kosterních souborů, redukce živé skutečnosti Hodnocení zachovalosti, kvantitativní a kvalitativní způsoby Hodnocení pozůstatků více jedinců, MNI, MNLI při studiu článků se soustřeďte hlavně na informace k danému tématu připravit část Manuálu týkající se identifikace vybrané části kostry (prostudovat kopie White (2000)) zaměřit se na kapitoly: identifikace kosti identifikace zlomků kosti stranové určení kosti a zlomků možná záměna s jinou kostí části kostry (každý student dostane přidělenu jednu část): lebka I (kosti mozkové části lebky) lebka II (kosti obličejové části lebky) osová kostra I (obratle, křížová kost) osová kostra II (žebra, hrudní kost) zuby I (dětský chrup) zuby II (dospělý chrup) horní končetin I (lopatka, klíční kost, pažní kost, vřetenní kost, loketní kost) horní končetina II (kostra ruky) dolní končetina I (pánevní kost, stehenní kost holenní kost, lýtková kost) dolní končetina II (kostra nohy) prostudovat protokoly navrhnout a vyplnit Protokol pro číselné kódování zachovalosti připravit postup hodnocení stavu zachovalosti zkoumaného kostrového nálezu 4

5 Původ kosterních souborů a tafonomie Gordon CG, and Buikstra JE (1981) Soil, ph, bone preservation and sampling bias at mortuary sites. American Antiquity 46: Hoppa RD (1999) Modeling the effects of selection-bias on palaeodemographic analyses. Homo 50: Walker PL, Johnson JR, and Lambert PM (1988) Age and sex biases in the preservation of human skeletal remains. American Journal of Physical Anthropology 76: Hodnocení zachovalosti Bello SM, Thomann A, Signoli M, Dutour O, and Andrews P (2006) Age and sex bias in the reconstruction of past population structures. American Journal of Physical Anthropology 129: Lieverse AR, Weber AW, and Goriunova OI (2006) Human taphonomy at Khuzhir-Nuge XIV, Siberia: a new method for documenting skeletal condition. Journal of Archaeological Science 33: Stojanowski CM, Seidemann RM, and Doran GH (2002) Differential Skeletal Preservation at Windover Pond: Causes and Consequences. American Journal of Physical Anthropology 119: Waldron T (1987) The relative survival of the human skeleton: Implications for palaeopathology. In A Boddington, AN Garland and RC Janaway (eds.): Death, Decay, and Reconstruction. Manchester, UK Wolfeboro, NH: Manchester University Press, pp Hodnocení pozůstatků více jedinců Adams BJ, and Konigsberg LW (2004) Estimation of the most likely number of individuals from commingled human skeletal remains. American Journal of Physical Anthropology 125: Obecné podklady White TD, and Folkens PA (2000) Human osteology. San Diego: Academic Press. Bass WM (2005) Human osteology: A laboratory and field manual. 5th. Columbia, Mo.: Missouri Archaeological Society. 5

6 Téma 2: Osteometrie postkraniální kostry Osteometrie femur Osteometrie os coxae MKB1_osteometrie_prijmeni.xls prostudovat definice rozměrů dlouhých kostí a pánevní kosti; prostudovat protokoly skupiny Osteometrie; odevzdat soubor MKB1_osteometrie_prijmeni.xls nácvik měření pomocí digitálních posuvných měřidel a zaškolení k přímému přenosu dat do počítače sejmutí metrických údajů 10 stehenních a 10 pánevních kostí anatomické sbírky v prvním kroku bez konzultace s vyučujícími a kolegy sejmutí metrických údajů stejných 10 stehenních a 10 pánevních kostí ve druhém kroku po konzultaci s vyučujícími a kolegy s časovým odstupem minimálně 3 dny vyhotovení protokolů skupiny Osteometrie; Bräuer G (1993) Osteometrie in anthropologie. In R Knussmann (ed.): Anthropologie. Handbuch der vergleichenden Biologie der Menschen. Band I. Wesen und Methoden der Antropologie. Stuttgart, Jena, New York: Gustav Fischer Verlag. 6

7 Téma 3: Kraniometrie Kraniometrie MKB1_kraniometrie_prijmeni.xls prostudovat definice kraniometrických bodů a rozměrů; prostudovat protokoly skupiny Kraniometrie; odevzdat soubor MKB1_kraniometrie_prijmeni.xls nácvik ustavení lebky do tzv. Frankfurtské horizontály nácvik správného měření obloukovým měřidlem sejmutí metrických údajů 5 lebek anatomické sbírky v prvním kroku bez konzultace s vyučujícími a kolegy sejmutí metrických údajů 5 stejných lebek ve druhém kroku po konzultaci s vyučujícími a kolegy s časovým odstupem minimálně 3 dny vyhotovení protokolů skupiny Kraniometrie; Bräuer G (1993) Osteometrie in anthropologie. In R Knussmann (ed.): Anthropologie. Handbuch der vergleichenden Biologie der Menschen. Band I. Wesen und Methoden der Antropologie. Stuttgart, Jena, New York: Gustav Fischer Verlag. 7

8 Téma 4: Odontometrie Odontometrie MKB1_odontometrie_prijmeni.xls prostudovat definice rozměrů korunek zubů; prostudovat protokoly skupiny Odontometrie; odevzdat MKB1_odontometrie_prijmeni.xls nácvik měření s digitálním dentálním posuvným měřidlem sejmutí metrických údajů 5 řezáků, 5 špičáků, 5 stoliček horní čelisti a 5 stoliček dolní čelisti anatomické sbírky v prvním kroku bez konzultace s vyučujícími a kolegy sejmutí metrických údajů stejných zubů ve druhém kroku po konzultaci s vyučujícími a kolegy s časovým odstupem minimálně 3 dny vyhotovení protokolů skupiny Odontometrie; Kieser JA (2008) Human adult odontometrics: The study of variation in adult tooth size. Cambridge; New York: Cambridge University Press. 8

9 Téma 5: Odhad výšky postavy Výška postavy osteometrie prostudovat text Sjøvold (1990) a Sjøvold (2000) prostudovat protokol Výška postavy osteometrie připravit postup odhadu výšky postavy na přiděleném jedinci obhajoba postupu odhadu výšky postavy na přiděleném jedinci sejmutí rozměrů pro odhad výšky postavy na přiděleném jedinci vyhotovení protokolu Výška postavy osteometrie Sjøvold T Estimation of stature from long bones utilizing the line of organic correlation. Hum Evol 5: Sjøvold T Stature estimation from the skeleton. In JA Siegel, PJ Saukko, GC Knupfer (eds). Encyclopedia of forensic sciences. San Diego: Academic Press. p

10 Téma 6: Morfoskopické metody pro odhad pohlaví_lebka Morfoskopie Cranium MKB1_odhad_pohlavi_prijmeni.xls prostudovat morfoskopické znaky na lebce z Evropských doporučení (Ferembach et al. 1980) prostudovat protokoly skupiny Morfoskopie prostudovat protokoly skupiny Pohlaví odhad pohlaví 5 jedinců anatomické sbírky připravit postup odhadu pohlaví na přiděleném jedinci sejmutí morfoskopických údajů 5 lebek anatomické sbírky při prvním měření pracovat samostatně, nekonzultovat ani metodu ani postup s kolegy vyhotovení protokolů skupiny Morfoskopie obhajoba postupu odhadu pohlaví na přiděleném jedinci sejmutí dat pro odhad pohlaví na přiděleném jedinci vyhotovení protokolů skupiny Pohlaví Obecné podklady Ferembach D, Schwidetzky I, Stloukal M Recommendations for age and sex diagnoses of skeletons. J Hum Evol 9: Spolehlivost hodnocení Walrath DE, Turner P, Bruzek J Reliability test of the visual assessment of cranial traits for sex determination. Am J Phys Anthropol 125:

11 Téma 7: Morfoskopické metody pro odhad pohlaví_pánev Odhad pohlaví os coxae MKB1_odhad_pohlavi_prijmeni.xls prostudovat metodu Bruzek (2002) odhad pohlaví 10 jedinců anatomické sbírky připravit postup odhadu pohlaví na přiděleném jedinci odhad pohlaví z 10 pánevních kostí anatomické sbírky hodnocených odevzdat MKB1_odhad_pohlavi_prijmeni.xls obhajoba postupu odhadu pohlaví na přiděleném jedinci sejmutí dat pro odhad pohlaví na přiděleném jedinci vyhotovení protokolů skupiny Pohlaví Bruzek J A method for visual determination of sex, using the human hip bone. Am J Phys Anthropol 117: Brůžek J, Likovský J, Černý V Současné metody biologické antropologie a jejich využití při hodnocení kostry přisuzované českému knížeti Spytihněvovi I. Archeologické rozhledy LIV: Bruzek J, Murail P Methodology and reliability of sex determination from the skeleton. In: Schmitt A, Cunha E, Pinheiro J, editors. Forensic anthropology and medicine: complementary sciences from recovery to cause of death. Totowa, N.J.: Humana Press. p Ferembach D, Schwidetzky I, Stloukal M Recommendations for age and sex diagnoses of skeletons. J Hum Evol 9: Murail P, Bruzek J, Braga J A new approach to sexual diagnosis in past populations. Practical adjustments from Van Vark s procedure. Int J Osteoarchaeol 9: Maat GJR, Mastwijk EW, Van der Velde EA On the reliability of non-metrical morphological sex determination of the skull compared with that of the pelvis in the low countries. Int J Osteoarchaeol 7: Novotný V (1979) Nové hodnocení sulcus praeauricularis jako nejhodnotnějšího morfoskopického znaku pánevní kostí k rozlišení pohlaví. Scripta medica 52:

12 Téma 8: Odhad věku nedospělých jedinců Odhad věku - vývin zubů Odhad věku - délka diafýz Odhad věku - stav osifikace kostry prostudovat protokoly skupiny Odhad věku nedospělých jedinců; připravit postup odhadu věku na přiděleném jedinci (pokud lze metody použít); sejmutí dat a odhad věku u souboru nedospělých jedinců souboru z lokality Všeruby; vyhotovení protokolů skupiny Odhad věku nedospělých jedinců; obhajoba postupu odhadu věku na zkoumaném jedinci sejmutí dat a odhad věku přiděleného jedince; Brůžek J, Likovský J, Černý V Současné metody biologické antropologie a jejich využití při hodnocení kostry přisuzované českému knížeti Spytihněvovi I. Archeologické rozhledy LIV: Ferembach D, Schwidetzky I, Stloukal M Recommendations for age and sex diagnoses of skeletons. J Hum Evol 9: Knussmann R, Van Vark GN, Hartmann BR, and den Arend A (1993) On the Question of Size- Independent Sex-Specific Differences in Human Long Bones. Homo 44: Ubelaker DH (1989) Human Skeletal Remains. 2nd Ed. Washington DC: Taraxacum Press. White TD, Folkens PA Human osteology. San Diego: Academic Press. 12

13 Téma 9: Odhad věku dospělých jedinců Odhad věku - reliéf facies symphysialis (CV) Odhad věku - reliéf facies symphysialis Odhad věku - reliéf facies auricularis (CV) Odhad věku - reliéf facies auricularis Odhad věku - uzavření švů (CV) Odhad věku - uzavření švů prostudovat protokoly skupiny Odhad věku dospělých jedinců; připravit postup odhadu věku přiděleného jedince sejmutí dat pro reliéf facies symphysialis 5 pánevních kostí bez a 15 pánevních kostí anatomické sbírky po konzultaci s vyučujícím s použitím 3D odlitků reliéfu podle Brooks, Suchey (1990) sejmutí dat pro reliéf facies auricularis 5 pánevních kostí bez a 10 pánevních kostí anatomické sbírky po konzultaci s vyučujícím sejmutí dat pro uzavření švů na 3 lebkách anatomické sbírky obhajoba postupu odhadu věku přiděleného jedince sejmutí dat a odhad věku přiděleného jedince vyhotovení protokolů skupiny Odhad věku dospělých jedinců. Brůžek J, Likovský J, Černý V Současné metody biologické antropologie a jejich využití při hodnocení kostry přisuzované českému knížeti Spytihněvovi I. Archeologické rozhledy LIV: Brooks ST, Suchey JM Skeletal age determination based on the os pubis: A comparison of the Acsádi-Nemeskéri and Suchey-Brooks methods. Hum Evol 5: Buckberry JL, Chamberlain AT Age estimation from the auricular surface of the ilium: A revised method. Am J Phys Anthropol 119: Ferembach D, Schwidetzky I, Stloukal M Recommendations for age and sex diagnoses of skeletons. J Hum Evol 9: Hershkovitz I, Latimer B, Dutour O, Jellema LM, Wish-Baratz S, Rothschild C, Rothschild BM Why do we fail in aging the skull from the sagital suture? Am J Phys Anthropol 103: White TD, Folkens PA Human osteology. San Diego: Academic Press. 13

14 Téma 10: Analýza žárových hrobů Žárové hroby prostudovat články z Literatury samostatná analýza žárových hrobů, vyplnění protokolů Dokládal M Morfologie spálených kostí. Význam pro identifikaci osob. Sborník prací lékařské fakulty 113. Masarykova univerzita Brno. Schmidt ChW, Symes SA (Eds.) The Analysis of Burned Human Remains. Academic Press, London. Ubelaker DH The forensic evaluation of burned skeletal remains: A synthesis. Forensic Science International 183(1-3):1-5 Ubelaker DS, Rife JL The practice of cremation in the Roman-era cemetery at Kenchreai, Greece: the perspective from archaeology and forensic science. Bioarchaeology of the Near East: Vyučující si vyhrazují právo změnit v nutných případech podmínky a program kurzu podle potřeby. 14

09/2000 02/2001 katedra antropologie, Universidade de Coimbra, Portugalsko

09/2000 02/2001 katedra antropologie, Universidade de Coimbra, Portugalsko PATRIK GALETA katedra antropologie Fakulta filozofická Západočeská univerzita v Plzni Tylova 18 306 14 Plzeň Archeologický ústav Moravské zemské muzeum Zelný trh 6 659 37 Brno tel.: 377 63 5322 fax: 377

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Antropologický výzkum Markéty Františky, hraběnky Dietrichsteinové

Antropologický výzkum Markéty Františky, hraběnky Dietrichsteinové Eva Drozdová Antropologický výzkum Markéty Františky, hraběnky Dietrichsteinové Antropologický výzkum kosterních pozůstatků Markéty Františky Dietrichsteinové započal s laskavým svolením vedení Regionálního

Více

PŮVODNÍ PRÁCE POROVNÁNÍ METODY ODHADU VĚKU DOŽITÍ PODLE OBRUSU ZUBŮ A KOMBINOVANÉ METODY U STAROSLOVANSKÝCH POPULACÍ

PŮVODNÍ PRÁCE POROVNÁNÍ METODY ODHADU VĚKU DOŽITÍ PODLE OBRUSU ZUBŮ A KOMBINOVANÉ METODY U STAROSLOVANSKÝCH POPULACÍ Zprávy/ PŮVODNÍ PRÁCE POROVNÁNÍ METODY ODHADU VĚKU DOŽITÍ PODLE OBRUSU ZUBŮ A KOMBINOVANÉ METODY U STAROSLOVANSKÝCH POPULACÍ Comparison of method of age assessement based on human dental wear and Combined

Více

1. Horní a dolní končetina

1. Horní a dolní končetina I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 3 Kosterní soustava II. - Kostra

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Vícečetný pohřeb ze starší doby bronzové z Velkých Přílep Příspěvek ke studiu tafonomie, vzniku a účelu pohřebního komplexu

Vícečetný pohřeb ze starší doby bronzové z Velkých Přílep Příspěvek ke studiu tafonomie, vzniku a účelu pohřebního komplexu 77 100 Archeologické rozhledy LXI 2009 77 Vícečetný pohřeb ze starší doby bronzové z Velkých Přílep Příspěvek ke studiu tafonomie, vzniku a účelu pohřebního komplexu Erika Průchová Luboš Chroustovský Příspěvek

Více

g) Věk psychomotorický hodnocení psychické vyspělosti jedince (mentální věk) a hodnocení stupně motorického vývoje jedince (motorický věk).

g) Věk psychomotorický hodnocení psychické vyspělosti jedince (mentální věk) a hodnocení stupně motorického vývoje jedince (motorický věk). BIOLOGICKÁ ZRALOST Biologický věk lze charakterizovat jako fyziologický, mentální a anatomický proces. Charakterizuje celkový stav růstu a vývoje jedince, přičemž je mírou formování jeho morfologických

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 2M2 Slovní

Více

Pravidla citování pro FTZ ČZUv Praze pro psaní v češtině

Pravidla citování pro FTZ ČZUv Praze pro psaní v češtině Pravidla citování pro FTZ ČZUv Praze pro psaní v češtině Citace v textu (např. při psaní závěrečných prací) PŘÍKLADY Negotiation research spans many disciplines (Thompson, 1990). This result was later

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podmínky realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v

Více

Čeština pro stomatology (e-learningový kurz) Mgr. Dita Macháčková (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň)

Čeština pro stomatology (e-learningový kurz) Mgr. Dita Macháčková (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň) Čeština pro stomatology (e-learningový kurz) Mgr. Dita Macháčková (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň) Abstrakt: Zahraniční studenti studující v anglickém programu na LF UK v Plzni mají češtinu

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

1. ÚVOD DO STUDIA ANTROPOLOGIE, DEFINICE OBORU A DÍLČÍCH OBORŮ ANTROPOLOGIE

1. ÚVOD DO STUDIA ANTROPOLOGIE, DEFINICE OBORU A DÍLČÍCH OBORŮ ANTROPOLOGIE Studijní distanční text Metody antropologického výzkumu 1. ÚVOD DO STUDIA ANTROPOLOGIE, DEFINICE OBORU A DÍLČÍCH OBORŮ ANTROPOLOGIE Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) je věda zabývající se člověkem,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internet a zdroje Úvodní hodina Základní informace Název předmětu:

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Paleodemografická a biologická charakteristika populace z Prahy-Lahovic

Paleodemografická a biologická charakteristika populace z Prahy-Lahovic Paleodemografická a biologická charakteristika populace z Prahy-Lahovic Petra Stránská Miluše Dobisíková Jakub Likovský Petr Velemínský Raně středověké pohřebiště z 9. až počátku 11. století v Lahovicích

Více

Kosterní soustava I. - Kostra osová

Kosterní soustava I. - Kostra osová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 2 Kosterní soustava I. - Kostra

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Krizový management lidský aspekt

Krizový management lidský aspekt 3MA427 Krizový management lidský aspekt Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Rok studia (dopor.) Semestr ECTS kredity 6 Garant Nezbytné předpoklady (vstupní předměty, další znalosti) Zákazy

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

Anthropological Identification of Skeletal Remains from Mass Grave Lucie Konečná 1, Eva Drozdová 1, Miroslav Šafr 2

Anthropological Identification of Skeletal Remains from Mass Grave Lucie Konečná 1, Eva Drozdová 1, Miroslav Šafr 2 parameters, and the selected somatic features in university students, Medicina Sportiva. Suplement, 2007a, vol. 11, no. 4, p. 71 78. TATARCZUK, J., ASIENKIEWICZ, R., WANDYCZ, A. Współzależność pomiędzy

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

Ď Ů Ň ž Ů ž ň ž ž ž Č Č Ď Č ž Ě ž ž ž ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě ň ž ž ž ž Ďž ň ž Č Č ň Č Ď Ě Ň Č Ň ž ž ž Ů ň Ň ž ň ň ž ň ň ň ž ň ž Č ž ž Ř ž ž ž ž ň ž ž ž ž Ř ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě Ě Ě Č ž Ď Ř ž ň ň Ř ž ž ž ž

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Individuální rozdíly v raném psychickém vývoji

Individuální rozdíly v raném psychickém vývoji Individuální rozdíly v raném psychickém vývoji Jaroslava Dittrichová Hana Krulišová, Karel Paul, Milada Tautermannová, Jiří Vondráček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Matematický ústav Akademie věd

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Sborník inovované výuky

Sborník inovované výuky Sborník inovované výuky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1. Úvod Sborník inovované výuky zahrnuje: - Soubor vybraných přednášek odborníků z praxe. - Metodické listy pro učitele určené pro inovativní

Více

Směrnice. k individuálním studijním plánům

Směrnice. k individuálním studijním plánům Směrnice k individuálním studijním plánům Verze: 1. Platnost od: 1. 10. 2013 Zpracoval: Schválil: Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. RNDr. Josef Tesařík Tisk dne 4.10.2013 Q3-P10-VZDE-011-01 Strana

Více

Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví Inovace a modernizace výchovy ke zdraví, Cíl konference

Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví Inovace a modernizace výchovy ke zdraví, Cíl konference 1. oznámení Mezinárodní konferenci Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví pořádá Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci v rámci realizace projektu

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska

Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska A. Šípek jr. (1), R. Mihalová (1), A. Panczak (1), L. Hrčková (1), P. Lonský (2), M. Janashia (1), M. Kohoutová

Více

PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO

PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO STUDIA 1. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Proces zpracování bakalářské práce ( BP ) začíná výběrem vhodného tématu. Posluchač může volit mezi tématy, která na ISISu ( systém ) vypsali

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. (10) (*) dd mm rrrr. Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné.

Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. (10) (*) dd mm rrrr. Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. EUROPASS MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) Švehlová (2) Marie (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Hanzelkova 1023 582 22 Přibyslav Czech Republic

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15 Bioinformatika hledání významu biologických dat Marian Novotný Bioinformatika sběr biologických dat archivace biologických dat organizace biologických dat interpretace biologických dat 2 Biologové sbírají

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Validita a reliabilita odhadu pohlaví podle digitálních radiogramů proximální epifýzy femuru test postupu navržený Kranioti et al. (2009).

Validita a reliabilita odhadu pohlaví podle digitálních radiogramů proximální epifýzy femuru test postupu navržený Kranioti et al. (2009). Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Validita a reliabilita odhadu pohlaví podle digitálních radiogramů proximální epifýzy femuru test postupu navržený Kranioti et al. (2009).

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Stanovení věku živé a ulovené zvěře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Stanovení věku živé a ulovené zvěře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Stanovení věku živé a ulovené zvěře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 - zásahy s cílem zvyšování kvality populací (viz znění

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní Pohybový aparát Kostra 206 kostí v těle závislé na věku, novorozence 270 Cca 14%hmotnosti Opora těla Ochrana orgány, mozek Pohyb Krvetvorba Zásobárna minerálů Ca (až 1,5 kg), P Kostra Osová kostra Páteř

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

41-54-H/002 Kovář a podkovář

41-54-H/002 Kovář a podkovář JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012 41-54-H/002 Kovář a podkovář PŘÍLOHY Příloha 1 - Samostatná odborná práce - PODKOVÁŘSTVÍ A. ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE (SOP) Samostatná odborná

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie Bakalářské studium Bakalářská práce Student si vybere z témat Bakalářských prací po jejich zveřejnění v SIS. V co nejkratší

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

ú ú ú ú úč Š ú Š ú š Č š ú Š š Ř Ý Č ž Š ú Č ó ú ž š šť ž Š ž ž ž Š ž ú ó ž ú Š š š ú š Š Š Š ú ť ú š Š ú ú ú Ř Ý Á Š É š Č Ó Ó Ť Ě Ť š Ý Ů Č Š Ř Š Ě Ý š Č ó ó ú ď Á ó ž ú ž ú Ó Á Ý Á Á š Ť ť ť ť Ť š

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Citation rules for FTA CULS Prague for writing in English

Citation rules for FTA CULS Prague for writing in English Citation rules for FTA CULS Prague for writing in English Citation in text (e.g. in final theses) S Negotiation research spans many disciplines (Thompson, 1990). This result was later contradicted by Becker

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Evidence based přístup v komunální politice a možnosti spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Hamřík Vedoucí Katedry

Více

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech.

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vypracují dané otázky v pracovním

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz INVESTICE DO PREVENCE projekty Arak o.p.s. zařazeny mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou v letech 2010-2013 Obsah

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

Preparativní anorganická chemie

Preparativní anorganická chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Preparativní anorganická chemie Ing. Fišerová Seznam úloh 1. Reakce

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Autor: Mgr. Jiří Šálený Datum: leden 2013 Ročník: sexta osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Biologie Tématický okruh: Druhoústí Téma: Obojživelníci

Autor: Mgr. Jiří Šálený Datum: leden 2013 Ročník: sexta osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Biologie Tématický okruh: Druhoústí Téma: Obojživelníci Autor: Mgr. Jiří Šálený Datum: leden 2013 Ročník: sexta osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Biologie Tématický okruh: Druhoústí Téma: Obojživelníci Klíčová slova: čelisti, jazylka, párové končetiny

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

kosti, vazy šlachy chrupavky KOSTI Složení kostí Rozdělení kostí podle tvaru:

kosti, vazy šlachy chrupavky  KOSTI Složení kostí Rozdělení kostí podle tvaru: základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí kosti, vazy (spojují jednotlivé kosti), šlachy (připojují svaly ke kostem),

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím

Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím Vyplň úvodní hlavičku tabulky. Do každé kolonky zaznamenej 3 podstatné informace ze shlédnuté prezentace. ČLENOVÉ SKUPINY: TŘÍDA: DATUM: VĚDY V BIOLOGII ČLOVĚKA

Více

PSYCHODIAGNOSTIKA DĚTÍ, MLÁDEŢE A RODINY PSY403 PREZENČNÍ STUDIUM

PSYCHODIAGNOSTIKA DĚTÍ, MLÁDEŢE A RODINY PSY403 PREZENČNÍ STUDIUM PSYCHODIAGNOSTIKA DĚTÍ, MLÁDEŢE A RODINY PSY403 PREZENČNÍ STUDIUM Fakulta sociálních studií MU 2015 V PSYCHODIAGNOSTIKA DĚTÍ, MLÁDEŢE A RODINY Základní charakteristika: Kurz je realizován v jarním semestru.

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více